Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-05-07-Speech-4-118"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090507.23.4-118"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Ich möchte Sie namens der PPE-DE-Fraktion bitten, gemäß Artikel 151 Absatz 1 und 3 den Änderungsantrag 45a der Liberalen Fraktion, soweit er sich mit Äußerungen von Papst Benedikt befasst, als unzulässig zurückzuweisen, und zwar aus folgenden Gründen: Diese Äußerung stammt aus dem Jahr 2009, der Bericht befasst sich mit Menschenrechtsverletzungen aus dem Jahr 2008. Deswegen ändert dieser Antrag den Text nicht, den er ändern soll. Zum anderen vergleicht dieser Änderungsantrag die Äußerungen des Papstes mit Menschenrechtsverletzungen schwerster Art, der Anwendung der Todesstrafe, Menschenrechtsverletzungen in China, Folter allüberall. Dieser Vergleich ist eine zynische Missachtung der Opfer von Menschenrechtsverletzungen in aller Welt! Er ist zum anderen ein solch unglaublicher Anwurf, eine solch unglaubliche Diskriminierung des Papstes, dass sich die ALDE-Fraktion damit identifizieren mag, das Europäische Parlament sollte das allerdings unter keinen Umständen tun!"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jménem skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů bych vás rád požádal na základě článku 151, odstavec 1 a 3, abyste odmítl pozměňovací návrh 45a, jenž předložila skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, jako nepřípustný, kde se zabývá prohlášením papeže Benedikta, a to z následujících důvodů. Zaprvé, prohlášení bylo učiněno v roce 2009, ale zpráva se zabývá porušováním lidských práv v roce 2008. Tento pozměňovací návrh tedy nepozměňuje text, který má pozměňovat. Zadruhé, tento pozměňovací návrh porovnává prohlášení, která učinil papež a týkala se těch nejzávažnějších porušování lidských práv, používání trestu smrti, porušování lidských práv v Číně a mučení všude. Toto srovnání ukazuje cynickou lhostejnost vůči obětem porušování lidských práv ve světě. Zatřetí, jedná se o tak neuvěřitelné očerňování, neuvěřitelnou diskriminaci papeže, že skupina ALDE se sice s tímto může ztotožňovat, ale Evropský parlament za žádných okolností nikoliv."@cs1
"Hr. formand! På vegne af Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater vil jeg gerne bede Dem om i henhold til artikel 151, stk. 1 og 3, at forkaste ændringsforslag 45a, der er indgivet af Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, og som ikke kan behandles, for så vidt det omhandler pave Benedicts bemærkninger, af følgende årsager. For det første blev denne bemærkning fremsat i 2009, mens betænkningen omhandler overtrædelser af menneskerettighederne i 2008. Dette ændringsforslag ændrer derfor ikke den tekst, som det er tiltænkt at ændre. For det andet sammenlignes pavens bemærkninger i dette ændringsforslag med de mest alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, anvendelsen af dødsstraf, overtrædelser af menneskerettighederne i Kina og tortur overalt. Denne sammenligning viser en kynisk mangel på respekt for ofrene for overtrædelser af menneskerettighederne over hele verden. For det tredje er det en så utrolig bagvaskelse, en så utrolig diskrimination af paven, at ALDE-Gruppen meget vel kan knyttes hertil, men det skal Europa-Parlamentet under ingen omstændigheder."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών θα ήθελα να σας ζητήσω, δυνάμει του άρθρου 151(1) και (3), να απορρίψετε την τροπολογία 45α, που κατέθεσε η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, ως απαράδεκτη στο μέτρο που αφορά τη δήλωση που έκανε ο Πάπας Βενέδικτος για τους εξής λόγους. Πρώτον, αυτή η δήλωση έγινε το 2009, ενώ η έκθεση αφορά παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνέβησαν το 2008. Αυτή η τροπολογία δεν τροποποιεί επομένως το κείμενο που προτίθεται να τροποποιήσει. Δεύτερον, αυτή η τροπολογία συγκρίνει τις δηλώσεις που έκανε ο Πάπας με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της πιο σοβαρής μορφής, τη χρήση της θανατικής ποινής, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και τα βασανιστήρια ανά τον κόσμο. Αυτή η σύγκριση δείχνει μια κυνική ασέβεια προς τα θύματα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον πλανήτη. Τρίτον, διαβάλει με απίστευτο τρόπο τον Πάπα και είναι απαράδεκτα προκατειλημμένη εναντίον του που η Ομάδα του ALDE μπορεί κάλλιστα να ταυτίζεται με αυτήν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να κάνει το ίδιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο."@el10
"Mr President, on behalf of the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) and European Democrats I would like to ask you, pursuant to Article 151(1) and (3), to reject Amendment 45a, tabled by the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, as inadmissible insofar as it deals with the statement made by Pope Benedict for the following reasons. First, this statement was made in 2009, while the report deals with human rights violations that took place in 2008. This amendment does not therefore amend the text it is intended to amend. Second, this amendment compares the statements made by the Pope with human rights violations of the most serious kind, the use of the death penalty, human rights violations in China, and torture everywhere. This comparison shows a cynical disregard for the victims of human rights violations throughout the world. Third, it is such an unbelievable aspersion, such an unbelievable discrimination against the Pope that the ALDE Group may well be identified with it, but under no circumstances should the European Parliament be."@en4
"Señor Presidente, en representación del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos me gustaría pedirle, de conformidad con el artículo 151, apartados 1 y 3, que rechace la enmienda 45a, presentada por el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales para Europa, puesto que es inadmisible en la medida en que aborda la declaración del Papa Benedicto, por las siguientes razones. En primer lugar, esta declaración se realizó en 2009, mientras que el informe aborda las violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar en 2008. Por tanto, esta enmienda no modifica el texto que pretende modificar. En segundo lugar, esta enmienda compara las declaraciones del Papa con las violaciones más graves de los derechos humanos, el uso de la pena de muerte, las violaciones de los derechos humanos en China y la tortura en todo el mundo. Esta comparación muestra una indiferencia cínica por las víctimas de las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. En tercer lugar, es una calumnia tan increíble, una discriminación inimaginable contra el Papa que, aunque el Grupo ALDE se pueda identificar con ello, bajo ningún concepto puede hacerlo el Parlamento Europeo."@es21
"Härra juhataja, tahaksin vastavalt artikli 151 lõigetele 1 ja 3 Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsiooni nimel paluda teil Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni esitatud muudatusettepanek 45a selles osas, mis käsitleb paavst Benedicti avaldust, tagasi lükata kui vastuvõetamatu järgmistel põhjustel. Esiteks, see avaldus on tehtud 2009. aastal, kuna raportis kõneldakse inimõiguste rikkumistest, mis toimusid 2008. aastal. Sellepärast ei muuda see muudatusettepanek teksti, mida ta on mõeldud muutma. Teiseks, see muudatusettepanek võrdleb paavsti tehtud avaldust inimõiguste kõige rängemat liiki rikkumistega, surmanuhtluse kasutamisega, inimõiguste rikkumistega Hiinas ja kõikjal toimuvate piinamistega. Selline võrdlus näitab küünilist lugupidamatust kogu maailmas toimuvate inimõiguste rikkumiste ohvrite vastu. Kolmandaks, see on paavsti nii uskumatu laimamine, nii uskumatu diskrimineerimine, et sellega võiks küll väga hästi samastada fraktsiooni ALDE, kuid mitte mingil juhul Euroopa Parlamenti."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän puolesta haluaisin pyytää teitä 151 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti hylkäämään tarkistuksen 45a, jonka Euroopan liberaalidemokraattien ryhmä on esittänyt. Tarkistus koskee Paavi Benedictuksen lausuntoa eikä sitä voida ottaa käsiteltäväksi. Tähän on useita syitä: Ensinnäkin lausunto on vuodelta 2009, mutta mietinnössä käsitellään vuonna 2008 tapahtuneita ihmisoikeusrikkomuksia. Näin ollen tarkistuksella ei muuteta tekstiä, jota sillä on tarkoitus muuttaa. Toiseksi tarkistuksessa rinnastetaan Paavin lausunnot äärimmäisen vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, kuten kuolemantuomioon, Kiinan ihmisoikeusloukkauksiin sekä kidutukseen eri puolilla maailmaa. Tällainen rinnastus osoittaa kyynistä halveksuntaa eri puolilla maailmaa ihmisoikeusloukkauksien uhriksi joutuvia kohtaan. Kolmanneksi kyse on aivan uskomattomasta panettelusta, aivan uskomattomasta arvostelusta Paavia kohtaan. ALDE-ryhmä voidaan mahdollisesti samastaa siihen, mutta Euroopan parlamenttia ei missään tapauksessa pitäisi."@fi7
"Monsieur le Président, au nom du groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates européens, je voudrais vous demander, conformément à l’article 151, paragraphes 1 et 3, du règlement, de rejeter l’amendement 45 bis, proposé par le groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe, comme irrecevable dans la mesure où il traite de la déclaration du pape Benoît XVI, pour les raisons suivantes. Premièrement, la déclaration en question date de 2009, alors que le rapport traite des violations des droits de l’homme perpétrées en 2008. Cet amendement ne modifie donc pas le texte qu’il entend modifier. Deuxièmement, cet amendement compare les déclarations du pape avec les violations des droits de l’homme les plus graves, le recours à la peine de mort, les violations des droits de l’homme en Chine et la torture partout dans le monde. Cette comparaison témoigne d’un mépris cynique à l’égard des victimes de violations des droits de l’homme du monde entier. Troisièmement, c’est une calomnie si incroyable, une discrimination si invraisemblable à l’encontre du pape que si le groupe ALDE veut y être associé, le Parlement européen n’est en aucun cas obligé de l’être également."@fr8
"Elnök úr, az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja nevében arra szeretném kérni, hogy a 151. cikk (1) és (3) bekezdése értelmében utasítsa el a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport által benyújtott 45a. módosítást, amely Benedek pápa kijelentésével foglalkozik, lévén a következő okok miatt elfogadhatatlan. Először is, a kijelentés 2009-ben hangzott el, a jelentés pedig azokkal az emberi jogi jogsértésekkel foglalkozik, amelyek 2008-ban történtek. Ez a módosítás ezért nem azt a szöveget módosítja, amelynek módosítása a célja. Másodszor, ez a módosítás az emberi jogok megsértésének legsúlyosabb eseteivel hasonlítja össze a pápa kijelentését, úgymint a halálbüntetéssel, a kínai emberi jogi sérelmekkel és a világ különböző pontjain történő kínzásokkal. Ez az összehasonlítás cinikus módon semmibe veszi az emberi jogok világszerte történő megsértését. Harmadszor, ez egy olyan hihetetlen rágalom, a pápával szembeni olyan hihetetlen diszkrimináció, hogy ha az ALDE képviselőcsoport azonosul is vele, az Európai Parlament semmilyen körülmények között nem teheti azt meg."@hu11
"Signor Presidente, a nome del gruppo PPE-DE, in applicazione dell’articolo 151, paragrafi 1 e 3, vorrei chiedere di respingere l’emendamento n. 45a presentato dal gruppo ALDE dichiarandolo inammissibile poiché riguarda la dichiarazione rilasciata dal Papa Benedetto XVII per i motivi che vado a illustrarvi. In primo luogo, la dichiarazione è stata rilasciata nel 2009, mentre la relazione si occupa di violazioni dei diritti dell’uomo avvenute nel 2008. L’emendamento pertanto non modifica il testo che intenderebbe emendare. In secondo luogo, l’emendamento accosta dichiarazioni rilasciate dal Papa a gravissime violazioni dei diritti dell’uomo, all’uso della pena capitale, alle violazioni di diritti umani in Cina e alla tortura ovunque essa venga perpetrata, un accostamento che dimostra cinico sprezzo per le vittime di tali violazioni in tutto il mondo. In terzo luogo, è un incredibile atto denigratorio, un’inimmaginabile discriminazione nei confronti del Papa a cui possiamo associare il gruppo ALDE, ma non certo il Parlamento europeo."@it12
"Priekšsēdētāja kungs, Eiropas tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupas un Eiropas demokrātu grupas vārdā es vēlos jūs aicināt saskaņā ar 151. panta 1. un 3. punktu kā nepieņemamu noraidīt Grozījumu Nr. 45.a, ko iesniedza Eiropas liberāļu un demokrātu apvienības grupa, ciktāl tas attiecas uz Pāvesta Benedikta paziņojumu, turpmāk minēto iemeslu dēļ. Pirmkārt, šis paziņojums tika izdarīts 2009. gadā, taču ziņojums attiecas uz cilvēktiesību pārkāpumiem, kas notikuši 2008. gadā. Tādēļ ar šo grozījumu netiek grozīts teksts, kuru ar to paredzēts grozīt. Otrkārt, šajā grozījumā Pāvesta izdarītie paziņojumi tiek salīdzināti ar visnopietnākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, nāves soda izmantošanu, cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā un spīdzināšanu visur citur. Šāds salīdzinājums liecina par cinisku nevērību attiecībā pret cilvēktiesību pārkāpumu upuriem visā pasaulē. Treškārt, tā ir tik neticama nomelnošana, tik neticama diskriminācija pret Pāvestu, ka ar to varētu identificēt ALDE grupu, taču nekādā gadījumā ne Eiropas Parlamentu."@lv13
"Herr Präsident! Ich möchte Sie namens der EVP-ED-Fraktion bitten, gemäß Artikel 151 Absatz 1 und 3 den Änderungsantrag 45a der Liberalen Fraktion, soweit er sich mit Äußerungen von Papst Benedikt befasst, als unzulässig zurückzuweisen, und zwar aus folgenden Gründen: Diese Äußerung stammt aus dem Jahr 2009, der Bericht befasst sich mit Menschenrechtsverletzungen aus dem Jahr 2008. Deswegen ändert dieser Antrag den Text nicht, den er ändern soll. Zum anderen vergleicht dieser Änderungsantrag die Äußerungen des Papstes mit Menschenrechtsverletzungen schwerster Art, der Anwendung der Todesstrafe, Menschenrechtsverletzungen in China, Folter allüberall. Dieser Vergleich ist eine zynische Missachtung der Opfer von Menschenrechtsverletzungen in aller Welt! Er ist zum anderen ein solch unglaublicher Anwurf, eine solch unglaubliche Diskriminierung des Papstes, dass sich die ALDE-Fraktion damit identifizieren mag, das Europäische Parlament sollte das allerdings unter keinen Umständen tun!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil u namens de Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten verzoeken om op grond van artikel 151, lid 1 en 3 het amendement 45a van de fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa af te wijzen, voor zover het daarin gaat over uitspraken van paus Benedictus, en wel om de volgende redenen: deze uitspraak dateert uit het jaar 2009, het verslag gaat over mensenrechtenschendingen in 2008. Daarom wijzigt dit amendement niet de tekst waarvoor het bedoeld is. Verder worden in dit amendement de uitspraken van de paus vergeleken met zeer ernstige mensenrechtenschendingen, uitvoering van de doodstraf, mensenrechtenschendingen in China, martelingen overal. Deze vergelijking is een cynische minachting van mensenrechtenschendingen overal ter wereld. Verder vormt het een dermate ongehoorde beschuldiging en discriminatie van de paus, dat, hoewel de ALDE-Fractie zich hiermee meent te kunnen identificeren, het Europees Parlement dat echter onder geen beding mag doen!"@nl3
"Panie przewodniczący! W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów chciałbym zwrócić się do państwa, zgodnie z art. 151 ust. 1) i ust. 3), o odrzucenie poprawki 45a zgłoszonej przez Grupę Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, jako niedopuszczalnej, ponieważ nawiązuje ona do oświadczenia papieża Benedykta. Czynimy to z następujących przyczyn: Po pierwsze, oświadczenie to zostało wydane w 2009 roku, podczas gdy sprawozdanie to dotyczy przypadków pogwałcenia praw człowieka, do których doszło w roku 2008. Dlatego też ta poprawka nie zmienia tekstu, który miała z założenia zmienić. Po drugie, poprawka ta zawiera stwierdzenia, w których porównuje się stwierdzenia papieża do najcięższych przypadków łamania praw człowieka, stosowania kary śmierci, łamania praw człowieka w Chinach oraz stosowania tortur na całym świecie. W tym porównaniu pobrzmiewa cyniczne lekceważenie dla ofiar łamania praw człowieka na całym świecie. Po trzecie, jest to tak niewiarygodne oszczerstwo, tak niewyobrażalna dyskryminacja papieża, że o ile można z powodzeniem przypisać ją Grupie ALDE, to w żadnych okolicznościach nie wolno utożsamiać jej ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego."@pl16
"Senhor Presidente, em nome do Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus, gostaria de lhe pedir, nos termos dos n.ºs 1 e 3 do artigo 151.º, que rejeite como inadmissível a alteração 45a, apresentada pelo Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa, que diz respeito à declaração do Papa Bento, pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, esta declaração foi feita em 2009, ao passo que o relatório diz respeito às violações dos direitos humanos cometidas em 2008. Portanto, esta alteração não altera o texto que se destina a alterar. Em segundo lugar, esta alteração compara as declarações feitas pelo Papa com violações dos direitos humanos da maior gravidade, a aplicação da pena de morte, as violações dos direitos humanos na China e a tortura em toda a parte. Esta comparação constitui uma falta de consideração cínica pelas vítimas de violações dos direitos humanos em todo o mundo. Em terceiro lugar, é uma calúnia tão incrível, uma discriminação tão incrível contra o Papa que o Grupo ALDE se pode identificar com ela, mas que o Parlamento Europeu o não deve fazer em caso algum."@pt17
"Dle preşedinte, în numele Grupului Partidului Popular European (Creştin Democrat) şi al Democraţilor Europeni, aş dori să vă solicit, în temeiul articolului 151 alineatele (1) şi (3), să respingeţi amendamentul nr. 45a, prezentat de Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, drept inadmisibil, deoarece tratează declaraţia făcută de Papa Benedict, din următoarele motive. În primul rând, această declaraţie a fost făcută în 2009, în timp ce raportul vizează încălcări ale drepturilor omului care au avut loc în 2008. Prin urmare, acest amendament nu modifică textul pe care ar trebui să-l modifice. În al doilea rând, acest amendament compară declaraţiile făcute de Papă cu încălcări ale drepturilor omului dintre cele mai grave, precum utilizarea pedepsei cu moartea, încălcări ale drepturilor omului în China şi tortura de peste tot din lume. Această comparaţie arată o indiferenţă cinică faţă de victimele încălcărilor drepturilor omului din întreaga lume. În al treilea rând, reprezintă o calomnie şi o discriminare atât de incredibile împotriva Papei încât Grupul ALDE s-ar putea identifica cu aceasta, dar sub nicio formă nu ar trebui să fie Parlamentul European."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v mene skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov by som vás chcel podľa článku 151 ods. 1 a 3 požiadať, aby ste pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45a, ktorý predložila Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu, zamietli ako neprípustný, pretože sa zaoberá vyhlásením, ktoré urobil pápež Benedikt, a to z nasledujúcich dôvodov. Po prvé, k vyhláseniu prišlo v roku 2009, kým správa sa zaoberá porušovaním ľudských práv, ku ktorým prišlo v roku 2008. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh teda nemení a nedopĺňa text, ktorý meniť a dopĺňať má. Po druhé, tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh pápežove vyhlásenia porovnáva s tými najhoršími formami porušovania ľudských práv, uplatňovaním trestu smrti, porušovaním ľudských práv v Číne a prípadmi mučenia všade na svete. Takéto porovnanie je cynické a odhaľuje cynickú neúctu k obetiam porušovania ľudských práv na celom svete. Po tretie, je to také neuveriteľné očierňovanie, taká neuveriteľná diskriminácia pápeža, že skupina ALDE sa s tým pokojne môže stotožňovať, ale Európsky parlament sa s tým za žiadnych okolností stotožňovať nemôže."@sk19
"Gospod predsednik, v imenu skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov bi vas želel prositi, v skladu s členom 151(1) in (3), da zavrnete spremembo 45a, ki jo je pripravila skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo, kot nesprejemljivo, kolikor zadeva izjavo papeža Benedikta, iz naslednjih razlogov. Prvič, ta izjava je bila izrečena leta 2009, medtem ko se poročilo ukvarja s kršenji človekovih pravic, ki so se zgodila leta 2008. Ta sprememba torej ne spreminja besedila, katerega naj bi spremenila. Drugič, ta sprememba primerja izjave, ki jih je izrekel papež, z najresnejšimi kršitvami človekovih pravic, uporabo smrtne kazni, kršitve človekovih pravic na Kitajskem in mučenje povsod po svetu. Ta primerjava kaže cinični prezir žrtev, katerim so bile kršene človekove pravice, povsod po svetu. Tretjič, gre za tako neverjetno obrekovanje, tako neverjetno diskriminacijo papeža, s katero se prav lahko identificira skupina ALDE, vendar v nobenih okoliščinah to ne sme veljati za Evropski parlament."@sl20
"Herr talman! På gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraters vägnar vill jag uppmana er, i enlighet med artikel 151.1 och 151.3, att förkasta ändringsförslag 45a, som lagts fram av gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa, som otillåtligt av följande skäl och för att det berör ett uttalande gjort av påven Benedictus. För det första gjordes detta uttalande 2009, medan betänkandet gäller kränkningar av de mänskliga rättigheterna som ägde rum 2008. Detta ändringsförslag ändrar därför inte den text som det är avsett att ändra. För det andra jämförs i detta ändringsförslag uttalanden som gjorts av påven med kränkningar av de mänskliga rättigheterna av den mest allvarliga typen, användningen av dödsstraff, kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina och tortyr i allmänhet. Denna jämförelse visar på en cynisk likgiltighet för offren för människorättskränkningar världen över. För det tredje är det ett sådant otroligt förtal, en sådan otrolig diskriminering mot påven att ALDE-gruppen mycket väl kan få identifieras med det, men det bör under inga omständigheter gälla Europaparlamentet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph