Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-05-06-Speech-3-429"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090506.41.3-429"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this is my last speech in the plenary, so it is a bit different. A day will come when federal and cosmopolitan parliaments will join to govern the world. The dream of a shared humanity without frontiers is being born right here in this place of representation, where freedom grows stronger and democracy grows wider. The Enlightenment’s visionary idea of a union of peoples gives the first steps within the magic of our rooms and our debates. In this union Machiavelli weakens, for we were able to replace the sovereignty of powers with the sovereignty of men. The paradigm of cosmopolitanism settles in our institutions and in our decisions and is now drawing a share of the action. A new anthropocentric vision of law and politics is emerging, and the post-national identity is taking form in the streets of Europe. The sublime dignity of man is now the principle that brings together national and international law. It is the ultimate rule for our original coordination. What the European Union and its Parliament represents is a moral view without precedent in the history of mankind – a collective moral view that entered the strategy of the European states and founded their integration. European people’s mutual commitment is truly the assumption of their common humanity. In fact, isolation and egoism fell on that day of the Treaty of Rome. Now justice emerges precisely from the virtue of politics, like a bridge between Kant and Aristotle, between freedom and happiness. The peoples of Europe know that the only legitimacy is that which comes from human rights, and that the only authority belongs to the powers that respect them. They know that the emancipation of history is only possible through a project of political sharing and global justice. A day will come when the peoples of Asia, of the Americas and of Africa will get together. The dignity of men will cross all cultures, from Goethe to Pessoa, from Bach to Tchaikovsky, from Mohammed to Buddha. Human rights as a universal law, as common rule beyond all differences, and Europe, to be an example, requires more constitution, more decentralisation, more politics, more expansion. At this moment of saying goodbye, I want to tell you how proud I am to have shared such an adventure with you."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, toto je můj poslední projev v plénu, takže je to poněkud jiné. Přijde den, kdy se federální a kosmopolitní parlamenty spojí, aby vládly světu. Sen o společné humanitě bez hranic se rodí právě nyní a právě zde, v tomto zastupitelském sboru, kde se svoboda posiluje a demokracie rozšiřuje. Osvícenecká vizionářská idea unie osob představuje první kroky v kouzlu našich pokojů a debat. V takové unii je Machiavelli oslaben, neboť jsme schopni suverenitu moci nahradit suverenitou lidí. V našich institucích a rozhodnutích se usazuje paradigma kosmopolitismu a přebírá část aktivit. Vzniká nová antropocentrická vize práva a politiky a v ulicích Evropy se formuje postnárodní identita. Vznešená důstojnost člověka je nyní zásadou, která spojuje národní a mezinárodní právo. Je nevyšším pravidlem naší původní koordinace. Evropská unie a její parlament představuje morální pohled, který v historii lidstva nemá precedent – kolektivní morální pohled, který se stal součástí strategie Evropských států a základem jejich integrace. Vzájemný závazek národů Evropy je vskutku předpokladem jejich společné lidskosti. Izolace a egoismus padly v den podpisu Římské smlouvy. Nyní spravedlnost vychází právě z politických ctností, jako most mezi Kantem a Aristotelem, mezi svobodou a štěstím. Národy Evropy vědí, že jediná legitimita je taková, která vychází z lidských práv, a že jediná autorita náleží těm složkám moci, které je respektují. Vědí, že emancipace historie je možná jedině prostřednictvím projektu politického sdílení a globální spravedlnosti. Přijde den, kdy se spojí lidé Asie, Ameriky a Afriky. Lidská důstojnost překlene kultury, od Goetha po Pessou, od Bacha po Čajkovského, od Mohammeda po Buddhu. Lidská práva jako univerzální zákon, společné pravidlo přesahující veškeré rozdílnosti, a Evropa, aby byla příkladem, potřebuje více ústavy, více decentralizace, více politiky a více rozšiřování. V tuto chvíli loučení bych vám chtěla říci, jak hrdá jsem na to, že jsem s vámi toto dobrodružství sdílela."@cs1
"Hr. formand! Dette er min sidste tale i Parlamentet, så det er lidt anderledes. En dag vil komme, hvor statslige og kosmopolitisk parlamenter samles for at regere verden. Drømmen om en fælles menneskehed uden grænser blev født på netop dette sted for folkevalgte, hvor frihed vokser sig stærkere, og demokratiet vokser sig bredere. Oplysningstidens visionære idé om en union af mennesker viser de første skridt inden for magien af vores lokaler og vores forhandlinger. I vores EU svækkes Machiavelli, fordi vi har erstattet magtens suverænitet med menneskets suverænitet. Kosmopolitismens paradigma findes i vores institutioner og beslutninger og tegner sig nu for en del af indsatsen. En ny antropocentrisk vision af lov og politik er ved at dukke op, og den postnationale identitet tager form i Europas gader. Menneskets sublime værdighed er nu det princip, som samler national og international lovgivning. Det er den ultimative regel for vores oprindelige koordination. Hvad EU og Parlamentet repræsenterer, er et moralsk synspunkt uden fortilfælde i menneskehedens historie – et kollektivt moralsk synspunkt, der vandt indpas i de europæiske landes strategier og grundlagde deres integration. Den europæiske befolknings gensidige forpligtelse er i sandheden forudsætningen for den fælles menneskelighed. Isolation og egoisme faldt på dagen for Romtraktaten. Nu dukker retfærdighed op netop i kraft af politik som en bro mellem Kant og Aristoteles, mellem frihed og lykke. Europas befolkninger ved, at den eneste legitimitet er den, der kommer fra menneskerettigheder, og at den eneste autoritet tilhører magter, der respekterer dem. De ved, at frigørelsen af historie kun er mulig gennem et projekt med politisk deling og global retfærdighed. En dag vil komme, hvor befolkningerne i Asien, Amerika og Afrika vil samles. Menneskets værdighed vil krydse alle kulturer, fra Goethe til Pessoa, fra Bach til Tchaikovsky, fra Mohammed til Buddha. Menneskerettigheder som en universel lov, en fælles regel, der går ud over alle forskelle, og Europa skal for at være et eksempel have mere forfatning, mere decentralisering, mere politik, mere udvidelse. I dette afskedsøjeblik vil jeg gerne fortælle, hvor stolt jeg er for at have delt et sådant eventyr med Dem."@da2
"Herr Präsident, dies ist meine letzte Rede im Plenum, sie ist deshalb etwas anders. Der Tag wird kommen, an dem föderale und internationale Parlamente sich zusammentun werden, um die Welt zu regieren. Der Traum von einer gemeinsamen Menschheit ohne Grenzen kommt genau hier zustande, an diesem Ort der Repräsentation, wo Freiheit stärker wird und Demokratie sich weiter ausbreitet. Die vorhersehende Idee der Aufklärung von einer Union der Völker ist der Anfang der Magie in unseren Räumlichkeiten und unseren Debatten. In dieser Union wird Machiavelli schwächer, da wir die Souveränität der Machthaber durch die Souveränität der Menschen ersetzten konnten. Das Paradigma des Weltbürgertums lebt in unseren Institutionen und in unseren Entscheidungen und beeinflusst nun Maßnahmen mit. Eine neue, den Menschen in den Mittelpunkt stellende Sicht von Recht und Politik entsteht gerade, und die postnationale Identität nimmt Form an in den Straßen Europas. Die erhabene Würde des Menschen ist nun das Prinzip, welches nationales und internationales Recht zusammenbringt. Es ist die höchste Regel für unsere ursprüngliche Koordinierung. Die Europäische Union und ihr Parlament stellen eine in der Geschichte der Menschheit noch nie da gewesene moralische Sicht dar – eine Sicht der Kollektivmoral, welche in die Strategie der europäischen Staaten eingetreten ist und ihre Integration begründet hat. Das gegenseitige Engagement der europäischen Völker ist wahrhaft die Akzeptanz ihrer gemeinsamen Menschlichkeit. Tatsächlich fielen Isolation und Egoismus an jenem Tag des Vertrags von Rom. Nun kommt Gerechtigkeit gerade aus der Tugend der Politik hervor, wie eine Brücke zwischen Kant und Aristoteles, zwischen Freiheit und Zufriedenheit. Die Völker Europas wissen, dass die einzige Legitimität die der Menschenrechte ist, und dass Macht einzig den Mächten gehört, die diese anerkennen. Sie wissen, dass die Emanzipation der Geschichte einzig durch ein Projekt politischen Teilens und globaler Gerechtigkeit möglich ist. Der Tag wird kommen, an dem die Völker Asiens, Nord- und Südamerikas und Afrikas zusammenkommen werden. Die Würde des Menschen wird alle Kulturen durchqueren, von Goethe bis Pessoa, von Bach bis Tchaikovsky, von Mohammed bis Buddha. Menschenrechte als universales Gesetz, als gemeinsame Regel jenseits aller Unterschiede, und Europa braucht, um ein Beispiel zu sein, mehr Verfassung, mehr Dezentralisierung, mehr Politik, mehr Erweiterung. In diesem Moment des Abschiednehmens möchte ich Ihnen sagen, wie stolz ich bin, ein solches Abenteuer mit Ihnen geteilt zu haben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι η τελευταία μου ομιλία στην ολομέλεια, επομένως είναι λίγο διαφορετική. Θα έρθει μια ημέρα που τα ομοσπονδιακά και κοσμοπολιτικά κοινοβούλια θα ενωθούν για να κυβερνήσουν τον κόσμο. Το όνειρο μιας κοινής ανθρωπότητας χωρίς σύνορα γεννιέται εδώ και τώρα, σε αυτόν το χώρο εκπροσώπησης, όπου η ελευθερία δυναμώνει όλο και περισσότερο και η δημοκρατία εξαπλώνεται. Το όραμα του διαφωτισμού για μια ένωση λαών κάνει τα πρώτα βήματα στη μαγεία των αιθουσών μας και των συζητήσεών μας. Σε αυτήν την Ένωση, ο Μακιαβέλι αποδυναμώνεται, γιατί μπορέσαμε να αντικαταστήσουμε την κυριαρχία των εξουσιών με την κυριαρχία των ανθρώπων. Το πρότυπο του κοσμοπολιτισμού εισχωρεί στα θεσμικά μας όργανα μας και στις αποφάσεις μας και λαμβάνει τώρα μέρος στη δράση. Ένα νέο ανθρωποκεντρικό όραμα νόμου και πολιτικής αναδύεται και η μεταεθνική ταυτότητα παίρνει μορφή στους δρόμους της Ευρώπης. Η ανώτατη ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι τώρα η αρχή που γεφυρώνει τον εθνικό με τον διεθνή νόμο. Είναι ο απόλυτος κανόνας για τον αρχικό συντονισμό μας. Αυτό που εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο είναι μια ηθική άποψη χωρίς προηγούμενο στην ιστορία του ανθρώπινου είδους, μια συνολική ηθική θεώρηση που εισχώρησε στη στρατηγική των ευρωπαϊκών κρατών και εδραίωσε την ενοποίησή τους. Η αμοιβαία δέσμευση των Ευρωπαίων είναι πραγματικά το συμπέρασμα της κοινής ανθρωπότητάς τους. Μάλιστα, η απομόνωση και ο εγωισμός κατέρρευσαν εκείνη την ημέρα της Συνθήκης της Ρώμης. Τώρα, η δικαιοσύνη πηγάζει ακριβώς από την αρετή της πολιτικής, όπως μια γέφυρα μεταξύ του Καντ και του Αριστοτέλη, μεταξύ της ελευθερίας και της ευτυχίας. Οι λαοί της Ευρώπης γνωρίζουν ότι η μοναδική νομιμότητα προέρχεται από τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι η μόνη αρχή ανήκει στις εξουσίες που τα σέβονται. Γνωρίζουν ότι η χειραφέτηση της ιστορίας είναι δυνατή μόνο μέσω ενός έργου πολιτικής συμμετοχής και παγκόσμιας δικαιοσύνης. Θα έρθει μια ημέρα όπου οι λαοί της Ασίας, της Αμερικής και της Αφρικής θα ενωθούν. Η αξιοπρέπεια των ανθρώπων θα ενώσει τους πολιτισμούς, από τον Γκαίτε στον Πεσσόα, από τον Μπαχ στον Τσαϊκόφσκι, από τον Μωάμεθ στο Βούδα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ως παγκόσμιος νόμος, ως κοινός κανόνας πέρα από όλες τις διαφορές, και η Ευρώπη, για να αποτελέσει παράδειγμα, χρειάζεται περισσότερο καταστατικό, περισσότερη αποκέντρωση, περισσότερη πολιτική και περισσότερη επέκταση. Αυτήν τη στιγμή του αποχαιρετισμού, θα ήθελα να σας πω πόσο υπερήφανη είμαι που μοιράστηκα μια τέτοια περιπέτεια μαζί σας."@el10
"Señor Presidente, esta es mi última intervención en el Pleno, por lo que es un poco diferente. Llegará un día en el que los parlamentos federales y cosmopolitas se unan para gobernar el mundo. El sueño de una humanidad compartida sin fronteras va a nacer aquí, en este lugar de representación, donde la libertad se fortalece y la democracia se amplía. La idea visionaria de la Ilustración de una unión de los pueblos da los primeros pasos dentro de la magia de nuestras salas y nuestros debates. En esta unión Maquiavelo se debilita, dado que hemos sido capaces de sustituir la soberanía de los poderes por la soberanía de los hombres. El paradigma del cosmopolitanismo se instala en nuestras instituciones y en nuestras decisiones, y ahora forma parte de la acción. Está emergiendo una nueva visión antropocéntrica del derecho y la política, y la identidad postnacional está tomando forma en las calles de Europa. La dignidad total del hombre es ahora el principio que une Derecho nacional e internacional. Es la norma máxima para nuestra coordinación original. Lo que la Unión Europea y su Parlamento representan es una visión moral sin precedentes en la historia de la humanidad: una visión moral colectiva que se introdujo en la estrategia de los Estados europeos y sentó la base para su integración. El compromiso mutuo del pueblo europeo es realmente la asunción de su humanidad común. De hecho, el aislamiento y el egoísmo fueron derrocados el día del Tratado de Roma. Ahora la justicia emerge precisamente de la virtud de la política, como un puente entre Kant y Aristóteles, entre libertad y felicidad. Los pueblos de Europa saben que la única legitimidad es la que procede de los derechos humanos y que la única autoridad corresponde a los poderes que los respetan. Saben que la emancipación de la historia solamente resulta posible a través de un proyecto para compartir la política y la justicia mundial. Llegará un día en el que los pueblos de Asia, de América y de África se unan. La dignidad de los hombres llegará a todas las culturas, de Goethe a Pessoa, de Bach a Chaikovsky, de Mahoma a Buda. Los derechos humanos como derecho universal, como norma común más allá de todas las diferencias, y Europa, para constituir un ejemplo, necesitan más constitución, más descentralización, más política, más expansión. En este momento de despedida, quiero decirles lo orgullosa que me siento de haber compartido esta aventura con ustedes."@es21
". Härra juhataja, see on minu viimane kõne täiskogu ees ja seetõttu pisut teistsugune. Kord tuleb päev, mil föderaalsed ja maailma parlamendid ühinevad, et maailma juhtida. Siinses rahvaesinduses on sündimas unistus ühisest piirideta inimkonnast, kus vabadus saab kindlamaks ja demokraatia laieneb. Valgustusajastu kujutelm rahvaste liidust astub oma esimesi samme meie maagilistes ruumides ja arutlustes. Selles liidus jääb Machiavelli nõrgaks, sest me suutsime asendada võimu sõltumatuse inimeste sõltumatusega. Kosmopoliitsuse paradigma võtab koha sisse meie institutsioonides ja otsustes ning saab nüüd osaks meie tegevusest. Tekkimas on uus inimkeskne arusaam õigusest ja poliitikast ning Euroopa tänavatel on välja kujunemas rahvusjärgne identiteet. Riikliku ja rahvusvahelise õiguse ühendajaks on saanud ülima inimväärikuse põhimõte. See on meie algse koostöö põhinorm. Euroopa Liit ja Euroopa Parlament esindavad inimkonna ajaloos enneolematut eetilist arusaama – kollektiivset eetilist mõtlemist, mis on imbunud Euroopa riikide tegevuskavasse ja saanud aluseks nende lõimumisele. Euroopa rahvaste pühendumine üksteisele on tõesti nende ühise inimsuse eeldus. Tegelikult langesid eraldatus ja isekus sel päeval, kui sõlmiti Rooma leping. Nüüd tõuseb poliitika voorusest õiglus nagu sild Kanti ja Aristotelese, vabaduse ja õnne vahel. Euroopa rahvad teavad, et ainus õiguspärasus on inimõigustest tulenev õiguspärasus ning võim kuulub vaid neile, kes austavad inimõigusi. Nad teavad, et ajaloo vabanemine on võimalik üksnes ühise poliitika ja ülemaailmse õigluse kaudu. Kord tuleb päev, mil Aasia, Ameerika ja Aafrika rahvad ühinevad. Inimväärikus läbib kõiki kultuure Goethest Pessoani, Bachist Tšaikovskini ja Muhamedist Buddhani. Inimõigused kui üle maailma kehtiv õigus ja ühtne norm ületavad kõik erisused ning selleks, et olla eeskujuks, vajab Euroopa rohkem põhiseadust, detsentraliseeritust, ühtset poliitikat ja laienemist. Praegusel hüvastijätuhetkel tahan teile öelda, kui uhke ma olen, et sain teiega seda seiklust jagada."@et5
". Arvoisa puhemies, tämä on viimeinen puheenvuoroni täysistunnossa, joten se on hieman erilainen. Koittaa vielä aika, jolloin liittovaltioiden parlamentit ja kansainväliset parlamentit yhdistyvät hallitsemaan maailmaa. Unelma jaetusta humaanisuudesta ilman rajoja syntyy juuri täällä edustuspaikassa, jossa vapaus kasvaa vahvemmaksi ja demokratia laajemmaksi. Valistuksen visionäärinen ajatus kansojen unionista ottaa ensi askeleita työhuoneidemme ja keskustelujemme taikapiirissä. Tässä unionissa Machiavelli joutuu perääntymään, sillä onnistuimme korvaamaan vallan suvereeniuden ihmisten suvereeniudella. Kosmopoliittinen kaava asettuu toimielimiimme ja päätöksiimme ja vaatii nyt osansa toiminnasta. Nousee uusi ihmiskeskeinen näkemys lainsäädännöstä ja politiikasta ja jälkinationalistinen identiteetti muodostuu Euroopan kaduilla. Ihmisarvon ylevyys on nyt periaate, joka yhdistää kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä. Se on alkuperäisen yhteistyömme perussääntö. Euroopan unioni ja parlamentti edustavat moraalinäkemystä, jolla ei ole edeltäjää ihmiskunnan historiassa – kollektiivista moraalinäkemystä, joka sisältyi eurooppalaisten valtioiden strategiaan ja oli perustana niiden yhdentymiselle. Euroopan kansalaisten yhteinen sitoumus on todella yhteisen humaaniuden oletus. Itse asiassa eristyneisyys ja egoismi hävisivät päivänä, jolloin Rooman sopimus tehtiin. Nyt oikeus kasvaa politiikan ansiosta, se on kuin Kantin ja Aristoteleen, vapauden ja onnellisuuden välinen silta. Euroopan kansat tietävät, että ainoa legitimiteetti perustuu ihmisoikeuksiin ja että auktoriteetti voi olla vain niitä kunnioittavilla valloilla. Ne tietävät, että historiasta vapautuminen on mahdollista vain poliittisen jakamisen ja globaalin oikeuden hankkeen kautta. Koittaa päivä, jolloin Aasian, Amerikan ja Afrikan kansat yhdistyvät. Ihmisarvo ylittää kaikki kulttuurit, aina Goethestä Pessoaan, Bachista Tšaikovskiin, Muhammedista buddhaan. Ihmisoikeudet yleismaailmallisena lainsäädäntönä, kaikki eroavuudet ylittävänä yhteisenä sääntönä, ja Eurooppa toimiakseen esimerkkinä, edellyttävät enemmän perustuslaillisuutta, enemmän hajauttamista, enemmän politiikkaa, enemmän laajentumista. Tällä hyvästien hetkellä haluan sanoa, että olen ylpeä tällaisen seikkailun jakamisesta kanssanne."@fi7
". Monsieur le Président, il s’agit d’une situation un peu particulière pour moi, dans la mesure où ceci est ma dernière intervention en séance plénière. Un jour viendra où des parlements fédéraux et cosmopolites s’uniront pour gouverner le monde. Le rêve d’une humanité commune sans frontières est en train de naître ici même, en ce lieu de représentation, où la liberté se renforce et où la démocratie déploie ses ailes. L’idée révolutionnaire d’une union des peuples, issue des Lumières, a entrainé les premiers pas dans la magie de nos salles et de nos débats. Cette union fait reculer Machiavel, parce que nous sommes parvenus à remplacer la souveraineté des pouvoirs par la souveraineté des hommes. Ce paradigme cosmopolite s’installe dans nos institutions et dans nos décisions et s’attire maintenant une partie de l’action. Une nouvelle version anthropocentrique du droit et de la politique est en train d’émerger, et une identité post-nationale prend forme dans les rues d’Europe. La dignité sublime de l’homme est désormais le principe qui réunit le droit national et international. C’est la règle ultime de notre coordination originale. L’Union européenne et son Parlement représentent une vision morale sans précédent dans l’histoire des hommes, une vision morale collective qui a pénétré la stratégie des États européens et constitué le fondement de leur intégration. L’engagement mutuel des peuples européens représente réellement leur humanité commune. En fait, l’isolement et l’égoïsme ont été défaits le jour de la signature du traité de Rome. Aujourd’hui la justice émerge précisément de la vertu de la politique, comme un pont entre Kant et Aristote, entre la liberté et le bonheur. Les peuples d’Europe savent que la seule légitimité est celle qui trouve sa source dans les droits de l’homme, et que la seule autorité appartient aux pouvoirs qui respectent ces droits. Ils savent que l’émancipation de l’histoire n’est possible que par un projet de partage politique et de justice mondiale. Un jour viendra où les peuples d’Asie, des Amériques et d’Afrique se réuniront. La dignité des hommes traversera toutes les cultures, de Goethe à Pessoa, de Bach à Tchaïkovski, de Mahomet à Bouddha. Les droits de l’homme comme loi universelle, une règle commune au-delà de toutes les différences, et l’Europe, pour montrer l’exemple, a besoin de plus de Constitution, de plus de décentralisation, de plus de politique et de plus d’expansion. Au moment de prendre congé, je tiens à vous dire à quel point je suis fière d’avoir partagé une telle aventure avec vous."@fr8
"Elnök úr, a plenáris ülésen ez az utolsó felszólalásom, úgyhogy ez egy kicsit el fog térni a többitől. Egyszer eljő a nap, amikor a szövetségi és kozmopolita parlamentek egyesülnek a világ kormányzására. Épp itt, a képviselet ezen helyén születik meg egy olyan határok nélküli emberiség álma, amelyben mindenki részt vesz, ahol a szabadság egyre erősebb, a demokrácia pedig egyre szélesebb lesz. Irodáink és vitáink varázslatában az első lépéseket teszi meg a felvilágosodás látnoki eszméje, a népek uniója. Ebben az unióban Machiavelli meggyengül, hiszen képesek voltunk a hatalmak szuverenitását az emberek szuverenitásával felváltani. A kozmopolitizmus paradigmája telepszik meg intézményeinkben és döntéseinkben, és most kezdi kivenni részét a cselekvésből. Megjelenik a jog és a politika új antropocentrikus szemlélete, és a nemzet-utáni identitás Európa utcáin ölt testet. Az ember legfelsőbb méltósága az az elv, amely a nemzeti és a nemzetközi jogot összehozza. Ez eredeti együttműködésünk legvégső szabálya. Az Európai Unió és parlamentje az emberiség történetében egyedülálló erkölcsi szemléletet képvisel – olyan kollektív erkölcsi szemléletet, amely bekerült az európai államok stratégiájába, és megalapozta az integrációjukat. Az európai emberek kölcsönös elkötelezettsége valóban közös emberségük felvállalása. A Római Szerződés aláírásának napján ugyanis az elszigeteltség és az önzés leomlott. Most az igazság pontosan a politika folytán bukkan elő, mint egy híd Kant és Arisztotelész, a szabadság és a boldogság között. Európa népei tudják, hogy az egyetlen legitimitás az, amely az emberi jogokból ered, és az egyetlen hatalom azon hatalmaké, amelyek tiszteletben tartják az emberi jogokat. Tudják, hogy a történelemtől való szabadulás csak a politikában való részesedés és a mindenre kiterjedő igazságosság projektje útján lehetséges. Egyszer eljő a nap, amikor Ázsia, Amerika és Afrika népei egybegyűlnek. Az ember méltósága átível majd kultúrákon, Goethétől Pessoáig, Bachtól Csajkovszkijig, Mohamedtől Buddháig. Az egyetemes jog, minden különbözőségen túl a közös szabály, az emberi jogok lesznek, és Európának ahhoz, hogy példát mutathasson, több alkotmányosságra, több decentralizációra, több politikára, több terjeszkedésre van szüksége. A búcsúzás pillanatában el akarom mondani, mennyire büszke vagyok, hogy Önökkel együtt részt vehettem ebben a kalandban."@hu11
"Signor Presidente, questo è il mio ultimo intervento in plenaria e quindi è leggermente diverso. Verrà il giorno in cui i parlamenti federali e cosmopoliti si uniranno per governare il mondo. Il sogno di un’umanità comune senza frontiere nasce proprio in questo luogo di rappresentanza, dove la libertà diventa più forte e la democrazia più grande. L’idea illuminista di un’unione tra popoli muove i primi passi nella magia delle nostre sale e dei nostri dibattiti. In quest’unione Machiavelli si indebolisce, perché siamo in grado di sostituire la sovranità dei poteri con la sovranità degli uomini. Il paradigma del cosmopolitismo si afferma nelle nostre istituzioni e nelle nostre decisioni e partecipa all’azione. Emerge una nuova visione antropocentrica del diritto e della politica, e l’identità post-nazionale prende forma nelle strade d’Europa. La sublime dignità dell’uomo è ora il principio che unisce la legge nazionale e quella internazionale, la regola suprema del nostro coordinamento originale. L’Unione europea e il suo Parlamento rappresentano una visione morale senza precedenti nella storia dell’umanità, una visione morale collettiva che è entrata a far parte della strategia degli Stati europei ed è alla base della loro integrazione. L’impegno reciproco dei popoli europei costituisce la premessa della loro umanità comune. L’isolamento e l’egoismo sono svaniti il giorno in cui è nato il trattato di Roma. Ora la giustizia emana dalla virtù della politica, come una sorta di ponte tra Kant e Aristotele, tra libertà e felicità. I popoli europei sanno che l’unica legittimità è quella che viene dai diritti umani, e che l’unica autorità è quella dei poteri che li rispettano. Sanno che l’emancipazione della storia è possibile solo attraverso un progetto di condivisione politica e giustizia globale. Verrà il giorno in cui i popoli dell’Asia, delle Americhe e dell’Africa si uniranno. La dignità degli uomini attraverserà tutte le culture, da Goethe a Pessoa, da Bach a Tchaikovsky, da Maometto a Buddha. I diritti umani come legge universale, come regola comune aldilà di tutte le differenze, e l’Europa, per costituire un esempio, ha bisogno di più costituzione, più decentramento, più politica, più espansione. Nel momento del commiato,voglio dirvi quanto sia fiera di aver condiviso questa avventura con voi."@it12
"Gerb. pirmininke, tai – mano paskutinė kalba per plenarinį posėdį, todėl ji mažumėlę kitokia. Ateis diena, kai federaliniai ir kosmopolitiniai parlamentai susijungs pasauliui valdyti. Susivienijusios žmonijos be sienų svaja gimsta čia, šioje atstovavimo vietoje, kur laisvė stiprėja, o demokratija plečiasi. Švietimo amžiaus fantastinė idėja apie žmonių sąjungą žengia pirmuosius žingsnius, veikiant mūsų kabinetų ir mūsų diskusijų magijai. Šioje sąjungoje netenka jėgos Machiavelli, nes galime valdžios suverenumą pakeisti žmonių suverenumu. Kosmopolitiškumo paradigma įsišaknija mūsų institucijose bei mūsų sprendimuose ir dabar tapo viso to, kas daroma, dalimi. Atsiranda nauja antropocentrinė teisės ir politikos vizija, Europos gatvėse randasi postnacionalinis identitetas. Dabar principas, vienijantis nacionalinę ir tarptautinę teisę, yra aukščiausias žmogiškas orumas. Europos Sąjunga ir Parlamentas atspindi moralinį požiūrį, kokiam žmonijos istorijoje nėra precedento – kolektyvinį moralinį požiūrį, įsivyravusį Europos valstybių strategijoje ir pagrindusį jų integraciją. Bendras Europos žmonių įsipareigojimas išties atspindi įsitikinimą, kad egzistuoja bendras žmoniškumas. Tiesą sakant, Romos sutarties pasirašymo dieną žlugo izoliacija ir egoizmas. Dabar būtent dėl politikos atsiranda teisingumas, tarsi tiltas tarp I. Kanto ir Aristotelio, tarp laisvės ir laimės. Europos tautos žino, kad vienintelis legitimumas kyla iš žmogaus teisų ir kad vienintelis autoritetas priklauso valdžiai, kuri tas teises gerbia. Jie žino, kad istorijos emancipacija įmanoma tik per politinio dalijimosi ir pasaulinio teisingumo projektą. Ateis diena, kai Azijos, Amerikų ir Afrikos tautos susijungs. Žmonių orumas aprėps visas kultūras, nuo J. W. Von Goethes iki F. Pessoa’os, nuo J. S. Bacho iki P. Tchaikovskio, nuo Mahometo iki Budos. Žmogaus teisėms kaip visuotiniam įstatymui, bendrai taisyklei, esančiai už bet kokių skirtumų, ir Europai, kad būtų pavyzdžiu, reikia daugiau įstatų, daugiau decentralizavimo, daugiau politikos, daugiau ekspansijos. Šią atsisveikinimo akimirką noriu jums pasakyti, kaip didžiuojuosi, kad su jumis patyriau tokį nuotykį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šī ir mana pēdējā runa plenārsēdē, tāpēc tā būs nedaudz atšķirīga. Pienāks diena, kad federālie un kosmopolītiskie parlamenti apvienosies, lai kopīgi pārvaldītu pasauli. Tieši šeit, šajā pilsoņu pārstāvības vietā, kur brīvība pieņemas spēkā un demokrātija — plašumā, — tieši šeit dzimst sapnis par kopīgu humānismu bez robežām. Apgaismības laikmetā izsapņotā cilvēku vienotības ideja sper pirmos soļus mūsu telpu labirintos un mūsu debatēs. Šī vienotība atņem spēku Makiavelli, jo varas suverenitāti mēs esam spējuši aizstāt ar cilvēku suverenitāti. Kosmopolītisma paradigma ienāk mūsu iestādēs un mūsu lēmumos, un šobrīd pieprasa arī savu tiesu. Dzimst jauns, antropocentrisks skatījums uz tiesiskumu un politiku, un Eiropas ielās vērojama jaunās postnacionālās identitātes veidošanās. Dziļa cieņa pret cilvēku kļūst par principu, kas apvieno valstu un starptautiskās tiesības. Tas ir galvenais likums, uz kura pamata veidots viss mūsu satvars. Eiropas Savienība un tās Parlaments pārstāv tādu morālo ideju, kam cilvēces vēsturē nav līdzinieka, — kolektīvo morālo ideju, kas ietekmējusi Eiropas valstu stratēģiju un bijusi par pamatu to integrācijai. Eiropas tautu savstarpējā apņemšanās ir patiesa savas kopīgās cilvēcības apzināšanās. Būtībā nošķirtība un egoisms krita tajā dienā, kad tika pieņemts Romas līgums. Tagad taisnīguma radītāja ir tieši politiskā sirdsapziņa, kas ir kā tilts starp Kantu un Aristoteli, starp brīvību un laimi. Eiropas tautas zina, ka likumīgs ir vienīgi tas, kas izriet no cilvēktiesībām, un ka leģitīma ir tikai tāda vara, kas šīs tiesības ievēro. Ļaudis zina, ka vēsturiska atbrīvošanās ir iespējama vienīgi tad, ja pastāv kopīgas politiskas vērtības un globāls taisnīgums. Pienāks diena, kad Āzijas, Amerikas un Āfrikas tautas būs vienotas. Cilvēka cieņa dominēs bez robežām un visās kultūrās — no Gētes līdz Pesoa, no Baha līdz Čaikovskim, no Muhameda līdz Budam. Cilvēktiesības kļūs par universālu normu, par kopīgu likumu neatkarīgi no visām atšķirībām, un, lai Eiropa kļūtu par paraugu, tai vajadzīgs stiprāks satvars, vairāk decentralizācijas, labāka politika un lielāks plašums. Šajā atvadu brīdī vēlos jums pateikt, cik ļoti lepojos ar to, ka mēs kopā to visu piedzīvojām."@lv13
"Mr President, this is my last speech in the plenary, so it is a bit different. A day will come when federal and cosmopolitan parliaments will join to govern the world. The dream of a shared humanity without frontiers is being born right here in this place of representation, where freedom grows stronger and democracy grows wider. The Enlightenment’s visionary idea of a union of peoples gives the first steps within the magic of our rooms and our debates. In this union Machiavelli weakens, for we were able to replace the sovereignty of powers with the sovereignty of men. The paradigm of cosmopolitanism settles in our institutions and in our decisions and is now drawing a share of the action. A new anthropocentric vision of law and politics is emerging, and the post-national identity is taking form in the streets of Europe. The sublime dignity of man is now the principle that brings together national and international law. It is the ultimate rule for our original coordination. What the European Union and its Parliament represents is a moral view without precedent in the history of mankind – a collective moral view that entered the strategy of the European states and founded their integration. European people’s mutual commitment is truly the assumption of their common humanity. In fact, isolation and egoism fell on that day of the Treaty of Rome. Now justice emerges precisely from the virtue of politics, like a bridge between Kant and Aristotle, between freedom and happiness. The peoples of Europe know that the only legitimacy is that which comes from human rights, and that the only authority belongs to the powers that respect them. They know that the emancipation of history is only possible through a project of political sharing and global justice. A day will come when the peoples of Asia, of the Americas and of Africa will get together. The dignity of men will cross all cultures, from Goethe to Pessoa, from Bach to Tchaikovsky, from Mohammed to Buddha. Human rights as a universal law, as common rule beyond all differences, and Europe, to be an example, requires more constitution, more decentralisation, more politics, more expansion. At this moment of saying goodbye, I want to tell you how proud I am to have shared such an adventure with you."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, dit is mijn laatste toespraak in de plenaire vergadering, daarom is hij anders dan anders. Eens zullen de federale en kosmopolitische parlementen zich aaneensluiten om de wereld te regeren. De droom van één mensheid zonder grenzen wordt op deze plek, binnen deze vertegenwoordiging, geboren, waar de vrijheid aan kracht en de democratie aan terrein wint. De visionaire idee van de Verlichting van een unie van volkeren inspireert de magie die onze bureaus en debatten doorstroomt. Machiavelli verliest binnen deze unie zijn kracht, omdat we de soevereiniteit van machten door de soevereiniteit van mensen hebben weten te vervangen. Het paradigma van het kosmopolitisme dringt door tot onze instellingen, onze besluiten en onze maatregelen. Inmiddels ontstaat een nieuwe antropocentrische visie op het recht en de politiek, en de postnationale identiteit neemt vorm aan in de straten van Europa. De onaantastbare waardigheid van de mens is thans het beginsel dat zowel aan het nationaal recht als aan het internationaal recht ten grondslag ligt. Het is de ultieme regel die onze samenwerking beheerst. De Europese Unie en haar Parlement belichamen een morele visie die uniek is in de geschiedenis van de mensheid – een collectieve morele visie, die de strategieën van de Europese staten heeft beïnvloed en tot hun integratie heeft geleid. De saamhorigheid van het Europese volk is gebaseerd op zijn gemeenschappelijke humaniteit. Isolationisme en egoïsme dolven het onderspit op de dag dat het Verdrag van Rome werd ondertekend. Tegenwoordig komt gerechtigheid voort uit de deugd van de politiek, net als een brug tussen Kant en Aristoteles, tussen vrijheid en geluk. De volkeren van Europa weten dat legitimiteit alleen kan worden ontleend aan de mensenrechten, en dat autoriteit alleen eigen is aan de machten die deze rechten respecteren. Zij weten dat de emancipatie van de geschiedenis alleen mogelijk is via een gezamenlijk politiek proces en wereldwijde gerechtigheid. Eens zullen de volkeren van Azië, de beide Amerika’s en Afrika zich verenigen. De waardigheid van de mens zal in alle culturen worden erkend, van Goethe tot Pessoa, van Bach tot Tsjaikovski, van Mohammed tot Boeddha. Opdat de mensenrechten universele wet worden, een gemeenschappelijk regel in de verscheidenheid, en opdat Europa een voorbeeld kan worden, is een grotere rol voor de grondwet, meer decentralisatie, meer politiek, een sterkere expansie van deze visie nodig. Bij dit afscheid wil ik u zeggen hoe trots ik ben dat ik met u aan zo’n avontuur heb mogen deelnemen."@nl3
"Panie przewodniczący! To moje ostatnie przemówienie na posiedzeniu plenarnym, a zatem będzie nieco inne niż zwykle. Nadejdzie dzień, w którym parlamenty federalne i kosmopolityczne połączą się, by rządzić światem. Marzenie o ludzkości bez granic rodzi się w tym zgromadzeniu przedstawicielskim, które umacnia wolność i rozszerza demokrację. Wizjonerska oświeceniowa koncepcja unii ludów stawia pierwsze kroki w naszych salach i w naszych debatach. W takiej unii słabnie wpływ Machiavellego, ponieważ byliśmy w stanie zastąpić suwerenność władzy suwerennością ludzi. Paradygmat kosmopolityzmu zadomawia się w naszych instytucjach oraz naszych decyzjach i obecnie wyznacza wspólnotę działania. Jawi się nowa, antropocentryczna wizja prawa i polityki, a na ulicach Europy powstaje tożsamość postnarodowa. Zasadą, która łączy dziś prawo krajowe i międzynarodowe jest godność człowieka. Jest to podstawowa zasada naszej pierwotnej koordynacji. Unia Europejska i jej Parlament reprezentują pogląd moralny bez precedensu w historii ludzkości – wspólny pogląd moralny, który stał się częścią strategii państw europejskich i podstawą ich zjednoczenia. Wzajemne zaangażowanie mieszkańców Europy stanowi wyraz ich wspólnego człowieczeństwa. W istocie izolacja i egoizm upadły w dniu ratyfikacji traktatu rzymskiego. Dziś sprawiedliwość wyrasta właśnie na gruncie polityki, niczym most łączący Kanta i Arystotelesa, wolność i szczęście. Mieszkańcy Europy wiedzą, że słuszne jest to, co wynika z praw człowieka oraz że władzę mogą sprawować ci, którzy je szanują. Wiedzą, że uwolnić się od historii można tylko dzięki przedsięwzięciu polegającemu na wspólnym udziale w polityce i na globalnej sprawiedliwości. Nadejdzie dzień, gdy ludy Azji, obu Ameryk i Afryki połączą się. Godność człowieka przeniknie wszystkie kultury, od Goethego do Pessoa, od Bacha do Czajkowskiego, od Mahometa do Buddy. Prawa człowieka będą prawem powszechnym, wspólną zasadą ponad wszelkimi różnicami, aby zaś Europa mogła stać się przykładem, potrzebuje więcej konstytucji, większej decentralizacji, więcej polityki, więcej ekspansji. W chwili pożegnania chcę państwu powiedzieć, że bardzo jestem dumna, iż razem z państwem wzięłam udział w tej przygodzie."@pl16
"Senhor Presidente, esta é a minha última intervenção no plenário, motivo por que é um pouco diferente. Um dia virá em que parlamentos federais e cosmopolitas se unirão para governar o mundo. Pessoalmente, sonho que uma humanidade compartilhada sem fronteiras está a nascer aqui mesmo, neste local de representação, em que a liberdade se torna mais forte e a democracia mais vasta. A ideia visionária do Iluminismo de uma união de povos dá os primeiros passos na magia das nossas salas e dos nossos debates. Nesta união, Maquiavel enfraquece, porque nós somos capazes de substituir a soberania das potências pela soberania dos homens. O paradigma do cosmopolitismo instala-se nas nossas Instituições e nas nossas decisões, estando agora a obter uma quota da acção. Uma nova visão antropocêntrica do Direito e da política está a surgir, e a identidade pós-nacional está a tomar forma nas ruas da Europa. A sublime dignidade do Homem é agora o princípio aglutinante do Direito nacional e do Direito internacional. É a suprema regra da nossa coordenação original. O que a União Europeia e o seu Parlamento representa é uma visão moral sem precedentes na história da Humanidade – uma visão moral colectiva que penetrou na estratégia dos Estados europeus e lançou as bases da sua integração. O compromisso mútuo dos povos europeus é verdadeiramente o assumir da sua humanidade comum. De facto, o isolamento e o egoísmo sucumbiram naquele dia do Tratado de Roma. Agora, a Justiça emerge precisamente da virtude da política, como uma ponte entre Kant e Aristóteles, entre a liberdade e a felicidade. Os povos da Europa sabem que a única legitimidade é a que provém dos direitos humanos, e que a única autoridade pertence aos poderes que os respeitam. Eles sabem que a emancipação da História apenas é possível através de um projecto de partilha política e justiça global. Um dia virá em que os povos da Ásia, da América e de África se unirão. A dignidade do Homem irá atravessar todas as culturas, de Goethe a Pessoa, de Bach a Tchaikovsky, de Maomé a Buda. Os direitos humanos, como lei universal, como preceito comum para além de todas as diferenças, e a Europa, para serem um exemplo, requerem mais constituição, mais descentralização, mais política, mais expansão. Neste momento de dizer adeus, quero dizer-lhes quão orgulhosa me sinto por ter partilhado uma tal aventura com V.as Ex.as."@pt17
"Dle preşedinte, acesta este ultimul meu discurs în plen, aşadar, este un pic diferit. Va veni ziua în care parlamentele federale şi cosmopolite se vor uni pentru a guverna lumea. Visul unei umanităţi împărtăşite fără frontiere s-a născut chiar aici, în acest loc de reprezentare, în locul unde libertatea se dezvoltă mai puternic, iar democraţia se extinde mai larg. Ideea vizionară a Iluminismului pentru o uniune de popoare reprezintă primii paşi în cadrul magiei din camerele şi dezbaterile noastre. În această uniune Machiavelli păleşte, deoarece am reuşit să înlocuim suveranitatea puterilor cu suveranitatea persoanei. Paradigma cosmopolitanismului se stabileşte în instituţiile şi în deciziile noastre şi atrage acum o parte din acţiune. Apare o nouă viziune antropocentrică asupra legii şi politicilor, iar identitatea postnaţională ia formă pe străzile Europei. Demnitatea sublimă a omului este acum principiul care reuneşte dreptul naţional şi cel internaţional. Aceasta este ultima regulă pentru coordonarea noastră originală. Ceea ce reprezintă Uniunea Europeană şi Parlamentul său reprezintă o viziune morală fără precedent în istoria umanităţii – o viziune morală comună care a cuprins strategia statelor europene şi a stat la baza integrării lor. Angajamentul comun al poporului european reprezintă într-adevăr asumarea umanităţii lor comune. De fapt, izolarea şi egoismul au dispărut în acea zi cu Tratatul de la Roma. În prezent, justiţia rezultă tocmai din virtutea politică, ca o punte de legătură între Kant şi Aristotel, între libertate şi fericire. Popoarele Europei ştiu că singura legitimitate este aceea care provine de la drepturile omului şi că singura autoritate aparţine competenţelor pe care le respectă. Acestea ştiu că emanciparea istoriei este posibilă doar printr-un proiect de politică comună şi de justiţie mondială. Va veni o zi în care popoarele Asiei, Americilor şi Africii vor fi împreună. Demnitatea umană va traversa toate culturile, de la Goethe la Pessoa, de la Bach la Tchaikovsky, de la Mohammed la Buddha. Drepturile omului, în calitate de lege universală, de regulă comună dincolo de toate diferenţele şi Europa, pentru a da un exemplu, necesită mai multă consultare, mai multă descentralizare, mai multă politică şi mai multă expansiune. În acest moment de rămas-bun, doresc să vă spun cât sunt de mândră că am împărtăşit o astfel de aventură cu dumneavoastră."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, toto je moje posledné vystúpenie v tomto pléne, takže bude trochu iné. Príde deň, keď sa federálne a kozmopolitné parlamenty spoja, aby spravovali svet. Sen o spoločnej ľudskosti bez hraníc sa rodí práve tu na tomto zastupiteľskom mieste, kde sa posilňuje sloboda a rozširuje demokracia. Vizionárska myšlienka osvietenstva o jednote ľudstva získava podobu v čare našich sál a našich rozpráv. V tejto jednote Machiavelli slabne, pretože dokážeme nahradiť suverenitu moci suverenitou ľudí. Paradigma kozmopolitizmu sa usadzuje v našich inštitúciách a v našich rozhodnutiach a vedie dnes väčšinu našich skutkov. Vzniká nová antropocentrická vízia práva a politiky a v uliciach Európy nadobúda tvar postnárodná identita. Vznešená dôstojnosť človeka je teraz princípom, ktorý spája národné a medzinárodné právo. Je základným pravidlom našej počiatočnej koordinácie. Európska únia a jej Parlament predstavujú morálny pohľad, ktorý nemá v histórii ľudstva obdobu – kolektívny morálny pohľad, ktorý vstúpil do stratégií európskych štátov a zrodil ich integráciu. Vzájomný záväzok európskeho ľudu je skutočným predpokladom ich spoločnej ľudskosti. Izolácia a egoizmus boli pochované v deň prijatia Rímskej zmluvy. Práve na politických základoch teraz vzniká spravodlivosť ako most medzi Kantom a Aristotelom, medzi slobodou a šťastím. Ľud Európy vie, že jediná legitimita je tá, ktorá vychádza z ľudských práv, a autorita náleží jedine silám, ktoré ich rešpektujú. Vie, že emancipácia histórie je možná jedine prostredníctvom projektu politickej spolupráce a globálnej spravodlivosti. Príde deň, keď sa spoja aj ľudia Ázie, Amerík a Afriky. Dôstojnosť človeka bude prestupovať všetkými kultúrami, od Goetheho po Pessou, od Bacha po Čajkovského, od Mohameda po Budhu. Ľudské práva ako univerzálny zákon, ako spoločné pravidlo nad všetkými rozdielmi – a Európa, ak chce byť príkladom, potrebuje viac ústavnosti, viac decentralizácie, viac politiky, viac rozširovania. V tejto chvíli lúčenia vám chcem povedať, aká som hrdá, že som s vami mohla zažiť takéto dobrodružstvo."@sk19
"Gospod predsednik, to je moj zadnji govor na plenarnem zasedanju, zato je malo drugačen. Dan bo prišel, ko se bodo zvezni in svetovni parlamenti združili, da bi vladali svetu. Sen skupnega človeštva brez meja se rojeva prav tukaj, na mestu zastopanja, kjer postaja svoboda vse močnejša in se širi demokracija. Vizionarske ideje Razsvetljenstva o uniji ljudstev delajo prve korake v čarobnosti naših soban in razprav. V tej uniji postaja Machiavelli šibkejši, ker lahko suverenost moči zamenjamo s suverenostjo ljudi. Paradigma svetovljanstva je prisotna v naših institucijah in odločitvah in zdaj prejema svoj delež ukrepanja. Pojavlja se nova atropocentrična vizija prava in politike, in na ulicah Evrope se oblikuje postnacionalna identiteta. Plemenito dostojanstvo človeka je zdaj načelo, ki združuje nacionalno in mednarodno pravo. Je dokončno pravilo za naše izvirno usklajevanje. Kar predstavljata Evropska unija in njen Parlament je moralni pogled, ki se še v zgodovini človeštva ni zgodil – skupni moralni pogled, ki je vstopil v strategijo evropskih držav in utemeljil njihovo povezovanje. Medsebojna povezanost evropskih ljudi je resnično predpostavka njihove skupne humanosti. Izolacija in egoizem sta dejansko propadla na dan Rimske pogodbe. Zdaj se pravičnost pojavlja prav preko politike, kot most med Kantom in Aristotelom, med svobodo in srečo. Ljudstva Evrope vedo, da edina oblast pripada organom, ki jih spoštujejo. Vedo, da je emancipacija zgodovine mogoča le s projektom skupne politike in vsesplošne pravičnosti. Prišel bo dan, ko se bodo ljudstva Azije, Amerik in Afrike združila. Dostojanstvo ljudi bo prevevalo vse kulture, od Goetheja do Pessoa, od Bacha do Čajkovskega, od Mohameda do Bude. Človekove pravice kot univerzalni zakon, kot skupno pravilo iznad vseh razlik, in Evropa, če želi biti primer, zahteva več ustroja, več decentralizacije, več politike in nadaljnje širitve. Zdaj, ko se poslavljam, vam želim povedati, kako ponosna sem, da sem z vami delila to pustolovščino."@sl20
". Herr talman! Jag håller nu mitt sista anförande här i parlamentet, och det är därför lite annorlunda än normalt. En dag kommer federala, kosmopolitiska parlament att samarbeta för att styra världen. Drömmen om en gränslös mänsklig gemenskap föds här, mitt i denna folkförsamling, där friheten växer sig starkare och demokratin breddas. Upplysningstidens vision om en förenad mänsklighet tar sina första steg här i dessa magiska salar och debatter. I denna union får Machiavelli stryka på foten. Vi har lyckats byta ut nationell makt mot makten hos människorna. Det kosmopolitiska paradigmet börjar genomsyra våra institutioner och beslut, och präglar i dag en hel del av våra åtgärder. En ny rättslig och politisk vision håller på att växa fram, som sätter människan i centrum. Här på Europas gator gror en postnationalistisk identitet. Människans okränkbara värdighet är nu rättesnöret som knyter ihop den nationella lagstiftningen med folkrätten. Vårt ursprungliga samarbete är nu vår främsta handlingsprincip. Europeiska unionen och Europaparlamentet symboliserar ett moraliskt synsätt utan motstycke i människans historia – en kollektiv moral som har influtit i de europeiska staternas strategier och drivit fram integrationen mellan länderna. När européerna kämpar för varandras bästa innebär det sannerligen att de erkänner att de alla är människor. Romfördraget betydde slutet för all isolationism och egoism. I dag växer lagarna fram ur en god politik, som en bro mellan Kant och Aristoteles, mellan frihet och lycka. Folken i Europa vet att verklig legitimitet måste grundas på respekten för de mänskliga rättigheterna, och att bara maktfaktorer som respekterar dessa gör sig förtjänta av auktoritet. De vet att vi bara kan frigöra oss från vår historia genom ett projekt som bygger på gemensamt politiskt ansvarstagande och global rättvisa. En dag kommer Asiens, Amerikas och Afrikas invånare att enas. Människans värdighet kommer att erkännas i alla kulturer, från Goethe till Pessoa, från Bach till Tjajkovskij, från Muhammed till Buddha. De mänskliga rättigheterna blir en allmängiltig lag, en gemensam ledstjärna som övervinner alla motsättningar. Om Europa ska bli en föregångare behöver vi mer konstitution, mer decentralisering, mer politik och mer expansion. När jag nu tar avsked ville jag berätta för er hur stolt jag är över att jag fick vara med om detta äventyr tillsammans med er."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Maria da Assunção Esteves,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph