Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-05-06-Speech-3-362"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090506.39.3-362"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to thank Mrs Pagano for her excellent report and her cooperation in drafting compromise amendments which took in, for instance, some of my suggestions. I think the European Parliament is putting down a firm marker regarding its ambitions for a European criminal justice area in the future, with the twin ambition of bringing criminals to justice and upholding the rights of defendants and victims. The report rightly highlights key issues like the need for monitoring implementation of legislation; boosting the training of judges, prosecutors and defence lawyers; and new legislation ensuring procedural safeguards, as Gérard Deprez has emphasised. The European arrest warrant is an effective instrument for bringing criminals to justice, and I strongly regret that the British Conservatives opposed it. However, we must ensure – and governments must ensure – that European arrest warrants are not misused for trivial issues, like pursuing people who stole a pig or did not pay a hotel bill. Nor must it be abused for fishing expeditions for questioning, rather than the proper focus on return for charge and prosecution. The European arrest warrant – as others have said – and the whole of criminal justice is based on mutual trust. So the Member States must show they deserve that trust by having high-quality legal systems and respecting, for instance, the European Convention on Human Rights and Strasbourg court judgements. We cannot have people returned, via European arrest warrants, to an EU country who are then sent back to a third country for torture. If defiance of Strasbourg happens, then the fundamental rights safeguards in the European arrest warrant must be invoked. I think EU governments have ducked the challenge of tackling substantive disparities in legal systems and the patchy respect for fair trial and human rights. We must also try and ensure that the quality of criminal justice legislation is better in the future. Hopefully, after Lisbon – I am delighted the Czech Senate has ratified the Lisbon Treaty – we will have fewer press launches of Member State proposals which go nowhere and then, even if they are approved, are never properly implemented. EU-wide justice and high legal standards are crucial for our citizens when they travel, work and set up businesses in other countries and when people have to try and explain themselves in a foreign language. It is high time that we made sure that anyone caught up in the criminal justice system of another Member State was made aware of their rights and obtained proper legal assistance, interpretation and translation. Finally, I am very disappointed that the UK Government was one of those that blocked a procedural rights measure. I hope they are going to change their minds in the future."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, ráda bych poděkovala paní Paganové za její vynikající zprávu a její spolupráci při navrhování kompromisních pozměňovacích návrhů, které obsahují například i některé mé návrhy. Myslím, že Evropský parlament dává najevo pevné odhodlání, pokud jde o jeho budoucí cíle v oblasti evropského trestního soudnictví, přičemž tyto cíle jsou dvojí – vydávat pachatele trestných činů do rukou spravedlnosti a hájit práva obžalovaných a obětí. Zpráva velice jasně upozorňuje na klíčové otázky, jako je potřeba sledovat provádění legislativy; zlepšit odborné vzdělání soudců, státních zástupců a obhájců; a nová legislativa, jak zdůraznil Gérard Deprez, která přinese procedurální záruky. Evropský zatýkací rozkaz je účinným nástrojem, jak vydávat pachatele trestných činů do rukou spravedlnosti, a stalo se k mé velké lítosti, že se proti němu britští konzervativci postavili. Musíme nicméně zajistit – a rovněž vlády to musí zajistit – aby evropské zatýkací rozkazy nebyly zneužívány k řešení triviálních případů, jako je stíhání lidí, kteří zcizili vepře či nezaplatili hotelový účet. Nesmí být zneužívány ani k loveckým výpravám za účelem vyslýchání, jejich vlastním zaměřením je navracení osob za účelem jejich obžalování a trestního stíhání. Evropský zatýkací rozkaz – jak zde již řekli i jiní – a vůbec celé trestní soudnictví je založeno na vzájemné důvěře. Členské státy tak musí dokázat, že si tuto důvěru zaslouží tím, že budou mít vysoce kvalitní právní systémy a že budou respektovat například Evropskou úmluvu o lidských právech a rozsudky štrasburského soudu. Nemůžeme dopustit, aby lidé byli na základě evropského zatýkacího rozkazu navraceni do země EU, z níž jsou pak odeslání do třetí země k mučení. Jestliže dojde k odmítnutí Štrasburku, je třeba použít záruk základních práv, které jsou součástí evropského zatýkacího rozkazu. Myslím, že vlády EU se problémem odstranění zásadních odlišností existujících v různých právních systémech a nedůsledného respektování lidských práv a práv na spravedlivé soudní řízení příliš nezabývaly. Musíme se rovněž snažit o zajištění toho, aby kvalita legislativy v oblasti trestního soudnictví byla v budoucnu lepší. Doufejme, že po Lisabonu – jsem ráda, že český Senát ratifikoval Lisabonskou smlouvu – bude od členských států přicházet méně náhlých a naléhavých návrhů, které nikam nevedou, a v případě, že jsou i schváleny, nedojde nikdy na jejich řádné provedení. Celoevropské soudnictví a vysoká úroveň práva mají zásadní význam pro naše občany, když cestují, pracují či zakládají svůj podnik v jiných zemích a když se lidé musejí pokoušet o vysvětlení svých důvodů v cizím jazyce. Je nejvyšší čas zajistit, aby každý, kdo bude zadržen v rámci trestního řízení jiného členského státu, byl seznámen se svými právy a dostalo se mu řádné právní pomoci a tlumočnické a překladatelské služby. Jsem konečně velmi zklamána tím, že vláda Spojeného království byla jednou z těch, které blokovaly opatření týkající se procedurálních práv. Doufám, že v budoucnu svůj názor změní."@cs1
"Hr. formand! Jeg takker fru Maria Grazia Pagano for hendes fremragende betænkning og samarbejde i forbindelse med udformningen af kompromisændringsforslagene, som bl.a. omfatter nogle af mine forslag. Parlamentet sætter efter min mening et fast aftryk, hvad angår dets ambitioner om et fremtidigt EU-område for strafferetspleje, med den dobbelte ambition om at retsforfølge lovovertrædere og sikre rettighederne for tiltalte og ofre. Betænkningen fremhæver korrekt de centrale spørgsmål, f.eks. behovet for overvågning af gennemførelsen af lovgivning, fremme af uddannelsen af dommere, anklagere og forsvarsadvokater og ny lovgivning, der sikrer retsgarantier, som hr. Gérard Deprez fremhævede. Den europæiske arrestordre er et effektivt instrument til at retsforfølge lovovertrædere, og jeg beklager dybt, at det britiske Konservative parti var imod det. Vi skal dog sikre – og regeringerne skal sikre – at europæiske arrestordrer ikke misbruges til trivielle forhold, f.eks. mennesker, der har stjålet en gris eller ikke har betalt en hotelregning. De må heller ikke blive misbrugt til ransagninger med henblik på forhør i stedet for at fokusere på tilbagevenden med henblik på tiltale og forfølgelse. Den europæiske arrestordre og hele området for strafferetspleje er – som andre har sagt – baseret på gensidig tillid. Medlemsstaterne skal derfor vise, at de fortjener denne tillid, ved at have retssystemer af høj kvalitet og f.eks. respektere den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis. Vi kan ikke acceptere, at mennesker via den europæiske arrestordre sendes tilbage til et EU-land, hvor de derefter sendes tilbage til et tredjeland for at blive tortureret. Hvis Strasbourg trodses, skal de grundlæggende retsgarantier i den europæiske arrestordre træde i kraft. Regeringerne i EU har efter min mening ikke imødegået udfordringen med at håndtere de betydelige forskelle mellem retssystemerne og den forskelligartede respekt for retfærdige retssager og menneskerettigheder. Vi skal også forsøge at sikre, at kvaliteten af lovgivningen om strafferetspleje bliver bedre i fremtiden. Forhåbentlig vil vi efter Lissabon – det glæder mig, at det tjekkiske Senat har ratificeret Lissabontraktaten – have færre bekendtgørelser af forslag fra medlemsstaterne, som ikke kommer nogen vegne, og som derefter aldrig bliver gennemført korrekt, hvis de overhovedet bliver vedtaget. Et EU-retsområde og høje retsstandarder er afgørende for vores borgere, når de rejser, arbejder og etablerer virksomheder i andre lande, og når de skal forsøge at forklare sig på et andet sprog. Det er på høje tid, at vi sikrer, at alle, der fanges i det strafferetlige system i en anden medlemsstat, gøres bekendt med deres rettigheder og får tilstrækkelig retslig bistand, tolkning over oversættelse. Endelig er jeg meget skuffet over, at den britiske regering var en af de regeringer, der blokerede foranstaltningen om retsgarantier. Jeg håber, de vil skifte mening i fremtiden."@da2
"Herr Präsident, ich möchte Frau Pagano für ihren ausgezeichneten Bericht und ihre Zusammenarbeit beim Entwurf von Kompromissänderungsanträgen, die zum Beispiel einige meiner Vorschläge berücksichtigt haben, danken. Ich denke, dass das Europäische Parlament ein deutliches Zeichen bezüglich seiner Bestrebungen für einen künftigen Europäischen Strafrechtsraum setzt. Hierbei werden zwei Ziele verfolgt - Verbrecher vor Gericht zu bringen und die Rechte von Angeklagten und Opfern aufrechtzuerhalten. Der Bericht hebt zu Recht zentrale Fragen hervor wie die Notwendigkeit der Überwachung der Umsetzung der Gesetzgebung; die Förderung der Aus- und Fortbildung von Richtern, Staatsanwälten und Verteidigern; und neue Gesetzgebung zur Sicherstellung von Verfahrensgarantien, wie Gérard Deprez hervorgehoben hat. Der Europäische Haftbefehl ist ein wirksames Instrument, um Verbrecher vor Gericht zu bringen, und ich bedauere sehr, dass die britischen Konservativen dagegen waren. Wir müssen jedoch sicherstellen - und die Regierungen müssen sicherstellen - dass Europäische Haftbefehle nicht für banale Angelegenheiten wie die Verfolgung von Personen, die ein Schwein gestohlen oder eine Hotelrechnung nicht bezahlt haben, missbraucht werden. Sie dürfen auch nicht für Ausforschungsaufträge für Vernehmungen missbraucht werden, anstatt des ordnungsgemäßen Schwerpunkts auf der Rückkehr zum Zweck der Anklage und Verfolgung. Der Europäische Haftbefehl - wie andere gesagt haben - und die gesamte Strafgerichtsbarkeit basieren auf gegenseitigem Vertrauen. Die Mitgliedstaaten müssen daher zeigen, dass sie dieses Vertrauen verdienen, indem sie hochwertige Rechtssysteme haben und beispielsweise die Europäische Menschenrechtskonvention und Straßburger Gerichtsurteile beachten. Wir können keine Menschen über Europäische Haftbefehle in ein EU-Land zurückbringen, die dann zur Folter in ein Drittland zurückgeschickt werden. Wenn eine Auflehnung gegen Straßburg erfolgt, dann muss sich auf die Grundrechtsgarantien im Europäischen Haftbefehl berufen werden. Ich denke, die EU-Regierungen haben sich vor der Herausforderung gedrückt, die wesentlichen Unterschiede in den Rechtssystemen und die lückenhafte Achtung von fairen Verfahren und Menschenrechten anzugehen. Wir müssen auch versuchen sicherzustellen, dass die Qualität der Gesetzgebung im Bereich der Strafgerichtsbarkeit in Zukunft besser ist. Nach Lissabon - ich freue mich, dass der tschechische Senat den Lissabon-Vertrag ratifiziert hat - wird es hoffentlich weniger Pressepräsentationen zu Vorschlägen der Mitgliedstaaten geben, die zu nichts führen und, selbst wenn sie genehmigt werden, niemals ordnungsgemäß umgesetzt werden. EU-weite Justiz- und hohe Rechtsstandards sind von großer Bedeutung für unsere Bürger, wenn sie in andere Länder reisen, dort arbeiten und Unternehmen gründen und wenn Personen sich in einer Fremdsprache ausdrücken müssen. Es war höchste Zeit, dass wir sichergestellt haben, dass jeder, der in das Strafgerichtsbarkeitssystem eines anderen Mitgliedstaats gerät, über seine Rechte belehrt wird und angemessene Rechtshilfe, Dolmetscher- und Übersetzungsdienstleistungen erhält. Abschließend bin ich sehr enttäuscht, dass die britische Regierung zu denjenigen gehörte, die eine Maßnahme zu Verfahrensrechten blockiert haben. Ich hoffe, dass sie es sich in Zukunft anders überlegen wird."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Pagano για την εξαιρετική της έκθεση και για τη συνεργασία της στη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών που συμπεριέλαβαν, για παράδειγμα, μερικές από τις προτάσεις μου. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει έντονο στίγμα όσον αφορά τις φιλοδοξίες του για έναν ευρωπαϊκό χώρο ποινικής δικαιοσύνης στο μέλλον, με τη διττή φιλοδοξία να προσάγει τους εγκληματίες ενώπιον της δικαιοσύνης και να προασπίζει τα δικαιώματα των κατηγορουμένων και των θυμάτων. Η έκθεση ορθώς επισημαίνει βασικά θέματα, όπως η ανάγκη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας, η ενίσχυση της κατάρτισης των δικαστών, των εισαγγελέων και των συνηγόρων υπεράσπισης και η νέα νομοθεσία που διασφαλίζει τις δικονομικές εγγυήσεις, όπως έχει τονίσει ο κ. Gιrard Deprez. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για να προσάγονται οι εγκληματίες ενώπιον της δικαιοσύνης και λυπάμαι πολύ που οι Βρετανοί Συντηρητικοί αντιτάχθησαν σε αυτό. Όμως πρέπει να διασφαλίσουμε – και οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν – ότι τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης δεν θα χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για ασήμαντα ζητήματα, όπως η δίωξη ανθρώπων που έκλεψαν ένα γουρούνι ή δεν πλήρωσαν το λογαριασμό του ξενοδοχείου. Ούτε πρέπει να χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για την αποστολές ψαρέματος για ανάκριση, αντί για τη σωστή εστίαση στην επιστροφή για απαγγελία κατηγοριών και άσκηση δίωξης. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης – όπως είπαν κι άλλοι – και ολόκληρη η ποινική δικαιοσύνη βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Έτσι, τα κράτη μέλη πρέπει να δείξουν ότι είναι άξια εμπιστοσύνης έχοντας νομικά συστήματα υψηλής ποιότητας και σεβόμενα, για παράδειγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις δικαστικές αποφάσεις του Στρασβούργου. Δεν μπορούμε να έχουμε ανθρώπους να επιστρέφονται, μέσω ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης, σε μια χώρα της ΕΕ και στη συνέχεια να στέλνονται πίσω σε τρίτη χώρα για βασανιστήρια. Αν περιφρονηθεί το Στρασβούργο, τότε πρέπει να γίνει επίκληση των εγγυήσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων που παρέχει το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Νομίζω ότι οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν αποφύγει την πρόκληση της αντιμετώπισης ουσιαστικών ανισοτήτων στα νομικά συστήματα και τον ελλιπή σεβασμό στη δίκαιη δίκη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι η ποιότητα της νομοθεσίας της ποινικής δικαιοσύνης θα είναι καλύτερη στο μέλλον. Ας ελπίσουμε ότι, μετά τη Λισαβόνα – χαίρομαι που η Τσεχική Γερουσία επικύρωσε τη Συνθήκη της Λισαβόνας – θα έχουμε λιγότερες επίσημες παρουσιάσεις προτάσεων κρατών μελών που δεν οδηγούν πουθενά και μετά, ακόμη και αν εγκριθούν, δεν εφαρμόζονται ποτέ σωστά. Η δικαιοσύνη σε ολόκληρη την ΕΕ και τα υψηλά νομικά πρότυπα είναι ζωτικής σημασίας για τους πολίτες μας όταν ταξιδεύουν, εργάζονται και ιδρύουν επιχειρήσεις σε άλλες χώρες και όταν οι άνθρωποι πρέπει να προσπαθήσουν να απολογηθούν σε ξένη γλώσσα. Είναι καιρός να εξασφαλίσουμε ότι οποιοσδήποτε έχει μπλεχτεί στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης κάποιου άλλου κράτους μέλους έχει λάβει γνώση των δικαιωμάτων του και έχει λάβει κατάλληλη νομική συνδρομή, διερμηνεία και μετάφραση. Τέλος, είμαι πολύ απογοητευμένη που η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν μία από εκείνες που παρεμπόδισαν ένα μέτρο δικονομικών δικαιωμάτων. Ελπίζω να αλλάξουν γνώμη στο μέλλον."@el10
"Señor Presidente, me gustaría expresar mi agradecimiento a la señora Pagano por su excelente informe y su cooperación en la elaboración de enmiendas de transacción que tuvieron en cuenta, por ejemplo, algunas de mis sugerencias. Creo que el Parlamento Europeo está sentando un hito en lo que respecta a la creación de un espacio de justicia penal en el futuro, con la doble ambición de llevar a los delincuentes ante la justicia y de defender los derechos de los defensores y las víctimas. El informe destaca de manera acertada cuestiones clave como la necesidad de supervisar la aplicación de la legislación; de impulsar la formación de los magistrados, fiscales y abogados defensores; y una nueva legislación que garantice salvaguardas procesales, tal y como ha destacado Gérard Deprez. La orden de detención europea es un instrumento eficaz para llevar a los delincuentes ante la justicia, y lamento de veras que los conservadores británicos se opusieran a ella. Sin embargo, debemos asegurarnos —y los gobiernos deben asegurarse— de que las órdenes de detención europeas no sean objeto de uso para cuestiones triviales, como perseguir a alguien que ha robado un cerdo o no ha pagado la cuenta en un hotel. Tampoco deben ser objeto de uso para los interrogatorios aleatorios, en lugar de centrarse en la devolución para imputar y procesar. La orden de detención europea —como ya han comentado algunos— y la justicia penal en su totalidad se basan en la confianza mutua. Por tanto, los Estados miembros deben ganarse esa confianza haciendo gala de sistemas jurídicos de alta calidad y respetando, por ejemplo, el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las sentencias del Tribunal de Estrasburgo. No podemos permitir que se devuelva a las personas, mediante órdenes de detención europeas, a un país de la UE y que luego se vuelvan a enviar a un tercer país para someterlas a tortura. Si se vulneran las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, deben aplicarse los derechos fundamentales de salvaguardia de la orden de detención europea. Considero que los gobiernos de la UE han eludido el problema de abordar las disparidades existentes entre los sistemas jurídicos y el respeto desigual por un juicio justo y los derechos humanos. Debemos también intentar garantizar una mejora de la calidad de la legislación en materia de justicia penal en el futuro. Esperemos que, después de Lisboa —es una gran noticia que el Senado checo haya ratificado el Tratado de Lisboa— sean menos los comunicados de prensa de propuestas de Estados miembros, que no llegan a ningún sitio y que, incluso si se aprueban, nunca llegan a aplicarse de forma adecuada. La justicia a nivel de la UE y los altos estándares jurídicos son cruciales para nuestros ciudadanos cuando viajan, trabajan y montan negocios en otros países y cuando las personas deben intentar expresarse en un idioma extranjero. Ya va siendo hora de que nos aseguremos de que a cualquier persona atrapada en el sistema de justicia penal de otro Estado miembro se le comuniquen sus derechos y obtengan una asistencia jurídica adecuada, y la ayuda de un intérprete y un traductor. Por último, lamento el hecho de que el Gobierno del Reino Unido esté entre los que bloquearon una medida de derechos procesales. Espero que en el futuro cambien de opinión."@es21
"Härra juhataja, tahan tänada proua Paganot suurepärase raporti eest ja koostöö eest kompromissmuudatusettepanekute väljatöötamisel, milles arvestati näiteks ka osa minu soovitustega. Arvan, et Euroopa Parlament on pannud maha kindla märgi oma püüdlustest luua tulevikus Euroopa kriminaalõiguse ala ning näidanud üles kahekordset soovi tuua kurjategijad kohtu ette ja kaitsta kohtualuste ja ohvrite õigusi. Raportis toonitatakse õigesti põhiküsimusi, näiteks vajadust jälgida õigusaktide rakendamist ning edendada kohtunike, prokuröride ja kaitseadvokaatide koolitust, samuti vajadust uusi menetluslikke tagatisi kindlustavate õigusaktide järele, nagu Gérard Deprez rõhutas. Euroopa vahistamismäärus on tõhus vahend kurjategijate kohtu ette toomiseks ja mul on väga kahju, et Briti konservatiivid olid selle vastu. Kuid me peame tagama ja valitsused peavad tagama, et Euroopa vahistamismäärusi ei kasutata ära tähtsusetutes küsimustes, näiteks sea varastanud või hotelliarve tasumata jätnud inimeste tagaotsimiseks. Seda ei tohi kuritarvitada ka tagamõttega ülekuulamise läbiviimiseks, vaid pigem tuleb nõuetekohaselt keskenduda inimese tagasitoomisele, et esitada talle süüdistus ja võtta ta vastutusele. Euroopa vahistamismäärus, nagu juba märgitud, ja kogu kriminaalõigus põhineb vastastikusel usaldusel. Seega peavad liikmesriigid tõendama, et nad väärivad seda usaldust, nii et kehtestavad kvaliteetsed õigussüsteemid ning austavad näiteks Euroopa inimõiguste konventsiooni ja Strasbourgi kohtu otsuseid. Me ei saa lubada, et inimesi toodaks Euroopa vahistamismääruse alusel Euroopa Liidu riiki tagasi ja seejärel saadetaks kolmandasse riiki piinamisele. Kui astutakse Strasbourgile vastu, tuleb rakendada Euroopa vahistamismääruses sisalduvaid põhiõiguste tagatisi. Arvan, et ELi riikide valitsused on põigelnud kõrvale kohustusest lahendada õigussüsteemide sisulised erinevused ning õiglase kohtumõistmise ja inimõiguste ebaühtlase järgimise probleem. Samuti peame püüdma tagada, et kriminaalõigusaktide kvaliteet on tulevikus parem. Loodetavasti on meil pärast Lissaboni – mul on hea meel, et Tšehhi senat ratifitseeris Lissaboni lepingu – vähem pressiteateid liikmesriikide ettepanekute kohta, mis ei jõua kuhugi ja mida seejärel, isegi kui need heaks kiidetakse, iialgi nõuetekohaselt ei rakendata. Kogu Euroopas kehtiv õigus ja ranged õigusnormid on meie kodanikele väga tähtsad, kui nad reisivad teistesse riikidesse, töötavad seal ja alustavad seal äritegevust ning kui nad peavad püüdma anda võõrkeeles selgitusi. On viimane aeg veenduda, et kõiki, kes satuvad teise liikmesriigi kriminaalõigussüsteemi, on nende õigustest teavitatud ning et nad on saanud nõuetele vastavat õigus- ja tõlkeabi. Lõpetuseks väljendan suurt pettumust, et Ühendkuningriigi valitsus oli üks neist, kes blokeeris menetlusõiguste meetme. Loodan, et ta muudab tulevikus meelt."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää jäsen Paganoa hänen erinomaisesta mietinnöstään ja yhteistyöstään kompromisstarkistusten laatimisessa, joihin sisältyi muun muassa joitakin minun ehdotuksiani. Mielestäni Euroopan parlamentti ilmaisee selkeästi halunsa tulevaisuuden eurooppalaisesta rikosoikeudesta, jonka tavoitteina on rikollisten tuominen oikeuden eteen sekä vastaajien ja uhrien oikeuksien säilyttäminen. Mietinnössä korostetaan oikeutetusti avainasioita, kuten tarvetta tarkkailla lainsäädännön toimeenpanoa, kannustaa tuomareiden, syyttäjien ja puolustusasianajajien koulutusta sekä uutta lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on toimia oikeusmenettelyn takeina, kuten jäsen Deprez painotti. Eurooppalainen pidätysmääräys on tehokas väline rikollisten tuomiseen oikeuden eteen, ja olen erittäin pahoillani siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivit olivat sitä vastaan. Meidän ja hallitusten täytyy kuitenkin varmistaa, että eurooppalaista pidätysmääräystä ei käytetä väärin tyhjänpäiväisiin asioihin, kuten sian varastaneiden tai hotellilaskun maksamatta jättäneiden ihmisten jahtaamiseen. Sitä ei myöskään tule käyttää väärin kuulusteluyrityksiin, vaan keskittyä asianmukaisesti syyttämiseen. Eurooppalainen pidätysmääräys, kuten muut ovat todenneet, sekä koko rikosoikeus perustuu keskinäiseen luottamukseen. Jäsenvaltioiden tulee siis todistaa ansaitsevansa sen luottamuksen sillä, että niillä on korkeatasoiset oikeusjärjestelmät, sekä kunnioittamalla esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimusta ja Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita. Me emme voi palauttaa ihmisiä eurooppalaisen pidätysmääräyksen kautta toiseen EU:n jäsenvaltioon, joka sitten lähettää heidät takaisin kolmanteen maahan kidutettavaksi. Jos Strasbourgia uhmataan, tulee turvautua eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusoikeustakeisiin. Mielestäni EU:n hallitukset ovat luikerrelleet haasteesta selvittää oikeusjärjestelmien huomattavat eroavuudet ja ihmisoikeuksien sekä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin hajanaisen kunnioittamisen. Meidän täytyy myös pyrkiä varmistamaan, että rikosoikeudellisen lainsäädännön laatu on parempi tulevaisuudessa. Toivottavasti Lissabonin jälkeen – olen iloinen, että Tšekin tasavallan senaatti ratifioi Lissabonin sopimuksen – me näemme vähemmän lehtiartikkeleita jäsenvaltioiden ehdotuksista, jotka eivät etene minnekään, ja vaikka ne hyväksyttäisiinkin, niitä ei koskaan panna täytäntöön. EU:n laajuinen oikeuskäytäntö ja korkeat lainopilliset standardit ovat erittäin tärkeitä kansalaisillemme silloin, kun he matkustavat, tekevät töitä ja perustavat yrityksiä toisissa maissa ja kun ihmisten täytyy yrittää selviytyä vieraalla kielellä. Meidän on korkea aika varmistaa, että toisen jäsenvaltion rikosoikeusjärjestelmässä kiinni otettu henkilö tietää oikeutensa ja saa asianmukaista lainopillista apua, tulkkausta ja kääntämistä. Lopuksi olen erittäin pettynyt siihen, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus oli yksi niistä, jotka torjuivat menettelyoikeudelliset toimenpiteet. Toivon heidän muuttavan mieltään tulevaisuudessa."@fi7
". Monsieur le Président, je voudrais remercier M Pagano pour son excellent rapport et pour la coopération dont elle a fait preuve en rédigeant des amendements de compromis qui reprennent, par exemple, certaines de mes suggestions. Je pense qu’aujourd’hui, le Parlement européen affiche clairement ses ambitions concernant la mise en place d’un espace de justice pénale dans l’Union européenne, avec le double objectif de traduire en justice les auteurs d’infractions pénales et de faire respecter les droits des accusés et des victimes. Le rapport souligne, à juste titre, plusieurs questions essentielles telles que la nécessité de contrôler la mise en œuvre de la législation, de favoriser la formation des juges, des procureurs et des avocats de la défense, ainsi que d’adopter une nouvelle législation instituant des garanties procédurales, comme l’a rappelé M. Deprez. Le mandat d’arrêt européen est un instrument efficace pour traduire en justice les auteurs d’infractions pénales, et je regrette vivement que les conservateurs britanniques s’y soient opposés. Cependant, nous devons veiller - et les gouvernements aussi - à ce que le mandat d’arrêt européen ne soit pas utilisé de manière abusive pour des faits insignifiants, par exemple pour poursuivre des personnes qui ont volé un cochon ou n’ont pas payé leur note d’hôtel. Il ne doit pas non plus être utilisé afin de mener des interrogatoires abusifs. Sa fonction première est de permettre la remise de personnes à des fins d’inculpation et de poursuites. Le mandat d’arrêt européen - comme d’autres l’ont dit - et l’ensemble de la justice pénale reposent sur la confiance mutuelle. Les États membres doivent donc prouver qu’ils méritent cette confiance en établissant des systèmes juridiques de qualité et en respectant, par exemple, la convention européenne des droits de l’homme et les décisions de la Cour de Strasbourg. Nous ne pouvons remettre des personnes, au moyen de mandats d’arrêt européens, à un pays de l’UE, si celles-ci sont ensuite renvoyées dans un pays tiers pour y être torturées. Si les décisions prises à Strasbourg ne sont pas respectées, les garanties relatives aux droits fondamentaux prévues dans le mandat d’arrêt européen doivent alors être invoquées. Je pense que les gouvernements européens ont esquivé le défi de supprimer les disparités importantes qui subsistent dans les différents systèmes juridiques et dans le respect des droits de l’homme et du droit à un procès équitable. Nous devons également veiller à améliorer la qualité de la législation relative à la justice pénale. J’espère que, lorsque le traité de Lisbonne entrera en vigueur - je me félicite que le Sénat tchèque l’ait ratifié - les États membres cesseront de parler dans la presse de propositions qui ne conduisent nulle part et qui, même si elles sont approuvées, ne sont jamais correctement mises en œuvre. Une justice paneuropéenne et des normes juridiques élevées sont essentielles pour protéger nos concitoyens lorsqu’ils voyagent, travaillent ou créent une entreprise dans d’autres pays et lorsqu’ils doivent essayer de s’expliquer dans une langue étrangère. Il est grand temps que nous fassions en sorte que tout individu happé dans le système pénal d’un autre État membre soit informé de ses droits et obtienne l’assistance juridique dont il a besoin, ainsi qu’un accès à des services d’interprétation et de traduction. Enfin, je suis terriblement déçue que le gouvernement britannique ait été l’un de ceux qui ont bloqué la mesure sur les droits procéduraux. J’espère qu’il reviendra sur sa décision."@fr8
"Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani Pagano asszonynak kiváló jelentésért és együttműködéséért a kompromisszumos módosítások kidolgozása során, amelyekben például az én javaslataim közül is helyet kapott néhány. Úgy gondolom, hogy a Parlament ezzel határozott jelzést küld a jövőbeli európai büntetőjogi térséggel kapcsolatos ambícióiról, köztük arról a kettős célról, hogy a bűnösök kerüljenek bíróság elé, ugyanakkor a vádlottak és az áldozatok jogai se sérüljenek. A jelentés méltán emeli ki az olyan kulcsfontosságú kérdéseket, mint a jogszabályok végrehajtásának terén végzett ellenőrzés szükségessége, a bírák, ügyészek és védőügyvédek képzésének megerősítése, valamint az eljárási biztosítékok garantálását célzó új jogszabályok alkotása, ahogyan azt Gérard Deprez is hangsúlyozta. Az európai elfogatóparancs hatékony eszköz a bűnösök bíróság elé állítására, és nagyon sajnálom, hogy a brit konzervatívok ellenezték azt. Ugyanakkor biztosítanunk kell – és a kormányoknak is biztosítaniuk kell –, hogy az európai elfogatóparancsot ne használják jelentéktelen ügyekben, például olyan személyek üldözésére, akik elloptak egy disznót, vagy nem fizették ki a hotelszámlájukat. A kihallgatást segítő általános jellegű, önkényes adathalászatra (ún. fishing expedition) sem szabad felhasználni, sokkal inkább a vádemelés és a büntetőeljárás céljából történő átadásra kellene koncentrálni. Az európai elfogatóparancs – amint azt mások már korábban elmondták – és a büntetőjog egésze a kölcsönös bizalomra épül. A tagállamoknak tehát meg kell mutatniuk, hogy érdemesek erre a bizalomra, méghozzá azáltal, hogy magas színvonalú jogi rendszert építenek ki, és tiszteletben tartják például az Európai Emberi Jogi Egyezményt és a strasbourgi bíróság ítéleteit. Nem adhatunk át embereket az európai elfogatóparancs alapján olyan európai uniós országoknak, amelyek aztán olyan harmadik országba küldik vissza őket, ahol kínzásnak vannak kitéve. Ha semmibe veszik a strasbourgi bíróságot, akkor az európai elfogatóparancsban foglalt alapvető jogokról szóló biztosítékokhoz kell folyamodni. Úgy gondolom, az európai kormányok kihúzták magukat azon kihívás alól, hogy fellépjenek jogrendszerük lényegi különbségei, valamint a tisztességes eljárás és az emberi jogok nem teljes körű tiszteletben tartása ellen. Kísérletet kell tennünk arra is, hogy a jövőben a büntetőjog területén a jogszabályok jobb minőségét biztosítsuk. Remélhetőleg Lisszabont követően – nagy örömömre szolgál, hogy a cseh szenátus ratifikálta a Lisszaboni Szerződést – kevesebb olyan sehova sem vezető tagállami javaslatot harangoznak majd be a sajtóban, amelyeket aztán, még ha jóvá is hagynak, sohasem hajtanak megfelelően végre. Az európai uniós szintű igazságszolgáltatás és a jogi normák magas színvonala polgáraink számára kulcsfontosságú, amikor más országokban járnak, dolgoznak és alapítanak céget, valamint amikor idegen nyelven próbálják megértetni magukat. Legfőbb ideje gondoskodnunk arról, hogy ha bárki egy másik tagállam büntetőjogi rendszerében találja magát, akkor tájékoztatást kapjon a jogairól és megfelelő jogsegélyben, tolmácsolásban és fordításban részesüljön. Végezetül, nagyon csalódott vagyok, hogy a brit kormány egyike volt azoknak, akik blokkoltak egy, az eljárási jogokra vonatkozó intézkedést. Remélem, a jövőben még változik a véleményük."@hu11
"Signor Presidente, desidero ringraziare l'onorevole Pagano per l'eccellente relazione e per aver collaborato alla stesura degli emendamenti di compromesso che hanno accolto alcuni dei miei suggerimenti. Ritengo che il Parlamento europeo stia precisando la sua posizione in merito a un futuro spazio di giustizia penale, con la duplice ambizione di assicurare i criminali alla giustizia e tutelare i diritti degli imputati e delle vittime. La relazione ben evidenzia i temi chiave quali la necessità di monitorare l'attuazione del pacchetto legislativo, aumentare l'offerta formativa per giudici, procuratori e avvocati difensori e formulare nuove norme che offrano piene garanzie procedurali, come sottolineato dall'onorevole Deprez. Il mandato d'arresto europeo è uno strumento efficace per assicurare i criminali alla giustizia e mi rammarico che i conservatori britannici vi si siano opposti. Ciò nondimeno noi e i governi nazionali dobbiamo evitare che il mandato d'arresto europeo venga usato per banalità, come il furto di un maiale o un cliente che non abbia saldato il conto dell'albergo, né per eseguire una lunga serie di accertamenti sul posto anziché ottenere informazioni a fini dell'eventuale accusa e incriminazione. Come già ricordato da altri prima di me, il mandato d'arresto europeo e la giustizia penale nel suo complesso si basano sulla fiducia reciproca. Gli Stati membri devono pertanto dar prova di meritare tale fiducia istituendo ordinamenti giuridici di qualità e rispettando, per esempio, la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le pronunce della Corte di Strasburgo. E' inaccettabile che, per effetto del mandato di arresto europeo, alcuni cittadini vengano consegnati ad un paese dell'UE per poi essere rinviati ad un paese terzo dove saranno torturati. In caso d’inosservanza delle sentenze di Strasburgo devono poter essere invocate le garanzie dei diritti fondamentali del mandato d'arresto europeo. Credo che i governi dell'UE abbiamo compreso la necessità di affrontare il problema delle sostanziali disparità negli ordinamenti giuridici e del disomogeneo rispetto per l'equo processo e i diritti umani. Occorre inoltre migliorare la qualità della normativa penale. Mi auguro che, dopo Lisbona – sono lieto che il Senato ceco abbia ratificato il trattato – ci saranno in circolazione molte meno proposte sconclusionate da parte degli Stati membri, che fra l'altro, anche in caso di approvazione, non vengono mai pienamente attuate. Uno spazio di giustizia veramente europeo ed elevati standard legali sono essenziali per i nostri cittadini quando viaggiano, lavorano o avviano attività in altri paesi e quando devono farsi capire in una lingua straniera. E' giunto il momento di garantire che chiunque finisca tra le maglie del sistema giudiziario di un altro Stato membro sia informato dei propri diritti e abbia la possibilità di usufruire di un'assistenza legale consona, nonché di servizi d’interpretazione e traduzione. Sono molto delusa che il governo del Regno Unito sia tra quelli che hanno bloccato la misura relativa ai diritti procedurali e mi auguro cambierà opinione in futuro."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau padėkoti M. G. Pagano už puikų jos pranešimą ir bendradarbiavimą rengiant kompromisinius pakeitimus, į kuriuos įtraukti, pavyzdžiui, kai kurie mano siūlymai. Manau, kad Europos Parlamentas užsibrėžia puikų tikslą ateityje sukurti Europos baudžiamojo teisingumo erdvę su dvigubu užmoju – nusikaltėliams įvykdyti teisingumą ir apsaugoti kaltinamųjų bei nukentėjusiųjų teises. Pranešime teisingai pabrėžiami svarbiausi aspektai – poreikis stebėti teisės aktų įgyvendinimą; plėtoti teisėjų, prokurorų ir advokatų mokymą; priimti naujus teisės aktus, kuriais užtikrinama procedūrinė apsauga, kaip pabrėžė G. Deprez. Europos arešto orderis yra veiksminga priemonė įvykdyti nusikaltėliams teisingumą ir aš labai apgailestauju, kad britų konservatoriai jai nepritarė. Vis dėlto mes ir vyriausybės turime užtikrinti, kad Europos arešto orderiais nebūtų piktnaudžiaujama nereikšmingais klausimais, pvz., norint persekioti žmones, pavogusius kiaulę ar nesusimokėjusius viešbučio sąskaitos. Jais taip pat negalima piktnaudžiauti rengiant „žvejybos ekspedicijas“ apklausoms atlikti. Jie turi būti naudojami tik deramoms grąžinimo procedūroms, skirtoms kaltinimams pateikti ir palaikyti. Europos arešto orderis, kaip sakė kiti, ir visa baudžiamojo teisingumo sistema grindžiama abipusiu pasitikėjimu. Taigi valstybės narės turi parodyti, kad jos nusipelno pasitikėjimo – turi turėti aukštos kokybės teisines sistemas ir, pavyzdžiui, laikytis Europos žmogaus teisių konvencijos bei Strasbūro teismo sprendimų. Negalime leisti, kad naudojantis Europos arešto orderiais žmonės būtų grąžinami į ES šalį, iš kurios jie būtų nusiųsti į trečiąją šalį kankinti. Jeigu nepaisoma Strasbūro, turi būti taikomos Europos arešto orderyje numatytos pagrindinių teisių apsaugos sąlygos. Manau, kad ES vyriausybės vengia naikinti didelius teisinių sistemų skirtumus ir sąžiningo teismo užtikrinimo bei žmogaus teisių laikymosi spragas. Turime stengtis užtikrinti, kad ateityje baudžiamosios teisės aktai būtų geresni. Tikėkimės, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai – džiaugiuosi, kad Čekijos Senatas ją ratifikavo – spaudoje rečiau matysime niekur nevedančius valstybių narių pasiūlymus, kurie, net jeigu patvirtinami, niekada tinkamai neįgyvendinami. Keliaujantiems, kitose šalyse dirbantiems ir verslo subjektus kuriantiems mūsų piliečiams, taip pat žmonėms, priverstiems pasiaiškinti užsienio kalba, itin didelę reikšmę turi ES lygmens teisingumas ir aukšti teisiniai standartai. Pats laikas užtikrinti, kad bet kas, patekęs į kitos valstybės narės baudžiamojo teisingumo sistemą, būtų informuotas apie savo teises ir gautų tinkamą teisinę pagalbą, vertimo žodžiu ir raštu paslaugas. Galiausiai esu labai nusivylusi, kad Jungtinės Karalystės vyriausybė buvo viena iš tų, kurios blokavo procesinių teisių priemonę. Viliuosi, kad ateityje jie apsigalvos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es gribētu pateikties kundzei par lielisko ziņojumu un viņas sadarbību, izstrādājot kompromisa grozījumus, kuros, piemēram, tika iekļauti arī daži mani ieteikumi. Es domāju, ka šobrīd Eiropas Parlaments padara saprotamākus savus centienus nākotnē izveidot Eiropas krimināltiesisko telpu, kā arī saukt noziedzniekus pie kriminālatbildības un aizstāvēt apsūdzēto un cietušo tiesības. Ziņojums uzsver galvenos jautājumus, piemēram, tādus kā vajadzība pārraudzīt tiesību aktu ieviešanu, atbalstīt tiesnešu, prokuroru un advokātu mācības, un, kā to uzsvēra kungs, radīt jaunus tiesību aktus, kas nodrošina procesuālās garantijas. Eiropas apcietināšanas orderis ir efektīvs instruments, lai sauktu noziedzniekus pie kriminālatbildības, un es ļoti nožēloju, ka britu konservatīvie bija pret to. Tomēr mums ir jānodrošina — un valdībām ir jānodrošina —, lai Eiropas apcietināšanas orderi netiktu izmantoti nenozīmīgos jautājumos, tādos kā apsūdzot cilvēkus, kas ir nozaguši cūku vai nav samaksājuši viesnīcas rēķinu. To nevajadzētu izmantot bez iemesla, bet to vajadzētu izmantot tikai apsūdzībām un notiesāšanai. Kā citi to jau ir teikuši, Eiropas apcietināšanas orderis un visas kriminālās tiesības ir balstītas uz savstarpēju uzticību. Līdz ar to dalībvalstīm, izveidojot augstas kvalitātes tiesiskās sistēmas un ievērojot, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību konvencijas un Strasbūras Tiesas spriedumus, jāparāda, ka tās ir pelnījušas šo uzticību. Ar Eiropas apcietināšanas orderiem mēs nevaram atgriezt personas ES valstīs, kuri tad tiek sūtīti atpakaļ spīdzināšanai uz trešo valsti. Ja notiek nepakļaušanās Strasbūras Tiesai, tad Eiropas apcietināšanas orderī vajadzētu iekļaut pamattiesību garantijas. Es domāju, ka ES valdības ir izvairījušās risināt problēmas, kas saistītas ar būtiskām atšķirībām tiesību sistēmās un paviršu taisnu tiesu un cilvēktiesību ievērošanu. Mums ir arī jācenšas nodrošināt, lai nākotnē krimināltiesību likumu kvalitāte būtu labāka. Cerams, ka pēc Lisabonas — es esmu priecīgs, ka Čehijas senāts ir ratificējis Lisabonas Līgumu, — mums būs mazāk preses paziņojumu par dalībvalstu priekšlikumiem, kas, pat ja tie ir apstiprināti, nekad nav pienācīgi ieviesti. Eiropas mēroga tiesas un augsti juridiskie standarti mūsu pilsoņiem ir būtiski, kad viņi ceļo, strādā vai uzsāk uzņēmējdarbību citās valstīs un kad cilvēkiem jāmēģina izskaidrot kāda situācija citā valodā. Šis ir īstais laiks, lai mēs pārliecinātos, ka visi, kas ir nokļuvuši citas dalībvalsts krimināltiesību sistēmā, būtu informēti par savām tiesībām un saņemtu pienācīgu juridisko palīdzību, mutvārdu un rakstveida tulkošanas palīdzību. Visbeidzot, es esmu ļoti vīlies, ka Apvienotās Karalistes valdība bija viena no tām, kas nobloķēja procesuālo tiesību pasākumu. Es ceru, ka nākotnē viņi mainīs savas domas."@lv13
"Mr President, I would like to thank Mrs Pagano for her excellent report and her cooperation in drafting compromise amendments which took in, for instance, some of my suggestions. I think the European Parliament is putting down a firm marker regarding its ambitions for a European criminal justice area in the future, with the twin ambition of bringing criminals to justice and upholding the rights of defendants and victims. The report rightly highlights key issues like the need for monitoring implementation of legislation; boosting the training of judges, prosecutors and defence lawyers; and new legislation ensuring procedural safeguards, as Gérard Deprez has emphasised. The European arrest warrant is an effective instrument for bringing criminals to justice, and I strongly regret that the British Conservatives opposed it. However, we must ensure – and governments must ensure – that European arrest warrants are not misused for trivial issues, like pursuing people who stole a pig or did not pay a hotel bill. Nor must it be abused for fishing expeditions for questioning, rather than the proper focus on return for charge and prosecution. The European arrest warrant – as others have said – and the whole of criminal justice is based on mutual trust. So the Member States must show they deserve that trust by having high-quality legal systems and respecting, for instance, the European Convention on Human Rights and Strasbourg court judgements. We cannot have people returned, via European arrest warrants, to an EU country who are then sent back to a third country for torture. If defiance of Strasbourg happens, then the fundamental rights safeguards in the European arrest warrant must be invoked. I think EU governments have ducked the challenge of tackling substantive disparities in legal systems and the patchy respect for fair trial and human rights. We must also try and ensure that the quality of criminal justice legislation is better in the future. Hopefully, after Lisbon – I am delighted the Czech Senate has ratified the Lisbon Treaty – we will have fewer press launches of Member State proposals which go nowhere and then, even if they are approved, are never properly implemented. EU-wide justice and high legal standards are crucial for our citizens when they travel, work and set up businesses in other countries and when people have to try and explain themselves in a foreign language. It is high time that we made sure that anyone caught up in the criminal justice system of another Member State was made aware of their rights and obtained proper legal assistance, interpretation and translation. Finally, I am very disappointed that the UK Government was one of those that blocked a procedural rights measure. I hope they are going to change their minds in the future."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik wil mevrouw Pagano bedanken voor haar uitstekende verslag en voor haar samenwerking bij het opstellen van de compromisamendementen, waarin bijvoorbeeld enkele van mijn voorstellen zijn opgenomen. Ik denk dat het Europees Parlement een duidelijk standpunt neerzet met betrekking tot zijn ambities voor het toekomstig Europees strafrechtsgebied. Wij hebben een dubbele ambitie: misdadigers berechten en de rechten van verdachten en slachtoffers verdedigen. Het verslag benadrukt terecht enkele belangrijke kwesties, zoals de noodzaak om toezicht te houden op de tenuitvoerlegging van de wetgeving, het stimuleren van de opleiding van rechters, aanklagers en advocaten, en nieuwe wetgeving inzake procedurele waarborgen, zoals Gérard Deprez heeft benadrukt. Het Europees aanhoudingsbevel is een effectief instrument om misdadigers te berechten, en ik betreur het ten zeerste dat de Britse Conservatieven hier tegen waren. Maar we moeten er voor zorgen – en de regeringen moeten er voor zorgen – dat het Europees aanhoudingsbevel niet wordt misbruikt voor triviale zaken, zoals het vervolgen van mensen die een varken hebben gestolen of hun hotelrekening niet hebben betaald. Het mag eveneens niet worden misbruikt om te vissen naar bewijzen voor ondervraging, in plaats van een gerichte tenlastelegging en vervolging. Zoals anderen al hebben gezegd zijn het Europees aanhoudingsbevel en het hele strafrechtsgebied gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De lidstaten moeten dus aantonen dat ze dit vertrouwen verdienen door kwalitatief hoogstaande juridische stelsels te hebben en door bijvoorbeeld het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de uitspraken van het Hof in Straatsburg te respecteren. Het mag niet zo zijn dat mensen via Europese aanhoudingsbevelen worden teruggestuurd naar een EU-land en vervolgens naar een derde land worden gestuurd waar ze worden gemarteld. Als Straatsburg niet wordt nageleefd, moeten de waarborgen voor de grondrechten uit het Europees aanhoudingsbevel kunnen worden ingeroepen. Ik ben van mening dat de EU-regeringen zich hebben onttrokken aan de uitdaging om inhoudelijke ongelijkheden in de rechtssystemen en het ongelijke respect voor een eerlijk proces en mensenrechten aan te pakken. We moeten eveneens proberen te waarborgen dat de kwaliteit van de strafrechtwetgeving in de toekomst beter wordt. Hopelijk zullen lidstaten na Lissabon – ik ben zeer verheugd dat de Tsjechische senaat het Verdrag van Lissabon heeft geratificeerd – minder voorstellen via de pers bekend maken die nergens toe leiden, en vervolgens, zelfs al worden ze goedgekeurd, nooit goed worden uitgevoerd. Rechtvaardigheid en hoge juridische normen in de hele EU zijn van essentieel belang voor onze burgers wanneer ze reizen, werken en ondernemingen opzetten in andere landen en wanneer mensen zich moeten verantwoorden in een vreemde taal. Het is hoog tijd dat we er voor zorgen dat iedereen die verstrikt raakt in het strafrechtstelsel van een andere lidstaat, hoort wat zijn rechten zijn en passende juridische bijstand ontvangt, evenals een tolk en vertaling van de stukken. Tot slot ben ik zeer teleurgesteld dat de regering van het VK een van degenen was die een maatregel over procedurele rechten heeft tegengehouden. Ik hoop dat men in de toekomst van gedachten verandert."@nl3
"Panie przewodniczący! Pragnę podziękować pani poseł Pagano za znakomite sprawozdanie oraz współpracę podczas przygotowywania projektów kompromisowych poprawek, w których znalazły się m.in. niektóre z moich sugestii. Uważam, że Parlament Europejski wyraźnie zaznacza swoje ambicje dotyczące przyszłej europejskiej przestrzeni sprawiedliwości w sprawach karnych, w tym dwoistą ambicję stawiania przestępców przed wymiarem sprawiedliwości oraz ochrony praw podsądnych i pokrzywdzonych. W sprawozdaniu słusznie zaakcentowano najważniejsze kwestie, takie jak potrzeba monitorowania procesu wdrażania prawodawstwa; promowanie szkolenia sędziów, prokuratorów i obrońców; nowe przepisy dotyczące gwarancji procesowych, jak podkreślił pan poseł Deprez. Europejski nakaz aresztowania jest skutecznym instrumentem stawiania przestępców przed wymiarem sprawiedliwości i bardzo żałuję, że brytyjscy konserwatyści sprzeciwili się jego przyjęciu. Zarówno my, jak i rządy krajowe musimy jednak zapewnić, by europejski nakaz aresztowania nie był używany w błahych sprawach, jak ściganie osoby, która dopuściła się kradzieży świni bądź nie uregulowała rachunku za pobyt w hotelu. Wykluczone jest nadużywanie go w celach doprowadzenia na przesłuchanie w celu zdobycia informacji, zamiast należycie skupić się przekazaniu z powrotem w celu przedstawienia zarzutów oraz postawienia w stan oskarżenia. Europejski nakaz aresztowania — jak stwierdzili przedmówcy — jak również całość wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych opiera się na wzajemnym zaufaniu. Zatem państwa członkowskie muszą pokazać, że na takie zaufanie zasługują, bo ich systemy prawne są wysokiej jakości i przestrzegane są postanowienia np. europejskiej konwencji praw człowieka oraz uznawane wyroki trybunału w Strasburgu. Nie możemy dopuścić do wydania osoby na podstawie europejskiego nakazu aresztowania do państwa UE, które następnie przekaże ją do państwa trzeciego na tortury. Jeśli dojdzie do zlekceważenia wyroku trybunału w Strasburgu, to należy powołać się na środki zabezpieczające prawa podstawowe, przewidziane w konstrukcji europejskiego nakazu aresztowania. Wydaje mi się, że rządy uchyliły się przed wyzwaniem polegającym na likwidacji istotnych rozbieżności między systemami prawnymi oraz wybiórczego poszanowania rzetelnego procesu i praw człowieka. Musimy także zadbać o lepszą jakość przyszłego prawodawstwa w sprawach karnych. Miejmy nadzieję, że po przyjęciu traktatu lizbońskiego — cieszę się na wieść o ratyfikacji tego traktatu przez czeski senat — mniej będzie rozdmuchanych medialnie inicjatyw legislacyjnych państw członkowskich, które zmierzają donikąd, a następnie, nawet po ich przyjęciu, nigdy nie zostają poprawnie wdrożone. Ogólnoeuropejski wymiar sprawiedliwości oraz wysokie standardy prawne są istotne dla obywateli, którzy podróżują, pracują i zakładają podmioty gospodarcze w innych krajach oraz kiedy próbują złożyć wyjaśnienia w obcym języku. Najwyższy czas zapewnić, by każda osoba zatrzymana przez organy ścigania w innym państwie członkowskim została zapoznana ze swoimi prawami oraz uzyskała należytą pomoc prawną i w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych. Wreszcie, jestem bardzo rozczarowana, że rząd brytyjski przyczynił się do zablokowania środka dotyczącego praw procesowych. Żywię nadzieję, że w przyszłości rządzący zmienią zdanie."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer à senhora deputada Pagano pelo seu excelente relatório e pela sua cooperação durante a elaboração das alterações de compromisso, em que foram tidas em conta, por exemplo, algumas das minhas sugestões. Penso que o Parlamento Europeu está a afirmar muito claramente as suas ambições quanto a um futuro espaço europeu de justiça penal, que incluem a dupla ambição de obrigar os criminosos a responderem perante a justiça e de defender os direitos dos arguidos e das vítimas. O relatório destaca justificadamente questões fundamentais, como a necessidade de assegurar o acompanhamento permanente da aplicação da legislação, impulsionar a formação de juízes, delegados do Ministério Público e advogados de defesa, e introduzir nova legislação estabelecendo garantias processuais, tal como sublinhou Gérard Deprez. O mandado europeu de captura é um instrumento eficaz para apresentar criminosos à justiça, e lamento sinceramente que os conservadores britânicos se tenham oposto a ele. No entanto, temos de garantir - e os governos têm de garantir - que os mandados europeus de captura não sejam abusivamente utilizados para ninharias, como, por exemplo, perseguir pessoas que roubaram um porco ou que não pagaram a conta do hotel. E também não devem ser utilizados para proceder a buscas injustificadas de factos incriminatórios através de interrogatórios, em vez o serem para o fim correcto a que se destinam, nomeadamente o repatriamento para acusação e julgamento. O mandado europeu de captura - tal como outras pessoas já o disseram - e todo o sistema de justiça penal assentam na confiança mútua. Por isso, os Estados-Membros devem demonstrar que merecem essa confiança estabelecendo sistemas jurídicos de elevada qualidade e respeitando, por exemplo, a Convenção Europeia sobre os Direitos do Homem e os acórdãos do tribunal de Estrasburgo. Não podemos usar o mandado europeu de captura para fazer regressar uma pessoa a um Estado-Membro, que depois a envia para um país terceiro onde será torturada. Em caso de desrespeito por Estrasburgo, então haverá que invocar as garantias dos direitos fundamentais que o mandado europeu de captura prevê. Julgo que os governos da UE se furtaram ao desafio de corrigir as disparidades substantivas entre os sistemas jurídicos e de resolver o problema do respeito desigual por um julgamento justo e pelos direitos humanos. Devemos também, de futuro, tentar conferir uma maior qualidade à legislação em matéria de justiça penal. Esperemos que, depois de Lisboa - estou encantada com o facto de o Senado checo ter ratificado o Tratado de Lisboa - haja menos anúncios à imprensa de propostas dos Estados-Membros que não levam a lado nenhum e que, mesmo quando são aprovadas, nunca chegam a ser correctamente aplicadas. É indispensável que haja um sistema de justiça e normas jurídicas exigentes a nível de toda a UE para os nossos cidadãos ao viajarem, trabalharem e estabelecerem empresas noutros países, e também para aquelas situações em que as pessoas têm de se tentar explicar numa língua estrangeira. É mais do que tempo de garantirmos que qualquer pessoa que seja apanhada no sistema de justiça penal de outro Estado-Membro seja informada dos seus direitos e obtenha uma assistência adequada por advogado, bem como acesso à interpretação e tradução. Por último, quero dizer que estou muito desapontada com o facto de o Governo do Reino Unido ter sido um dos que bloqueou uma medida sobre as garantias processuais. Espero que a sua posição mude no futuro."@pt17
"Domnule preşedinte, doresc să îi mulţumesc doamnei Pagano pentru raportul său excelent şi pentru contribuţia sa la redactarea amendamentelor de compromis care au preluat, de exemplu, unele dintre sugestiile mele. Consider că Parlamentul European lasă indicii clare în ceea ce priveşte ambiţiile sale privind realizarea în viitor a unui spaţiu european al justiţiei penale, cu dublul scop de a-i aduce pe infractori în faţa justiţiei şi de a susţine drepturile pârâţilor şi ale victimelor. Raportul evidenţiază în mod just chestiuni esenţiale, precum necesitatea monitorizării punerii în aplicare a legislaţiei; intensificarea formării judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor apărării; şi noua legislaţie care asigură garanţiile procedurale, după cum a subliniat Gérard Deprez. Mandatul european de arestare este un instrument eficient pentru aducerea infractorilor în faţa justiţiei şi regret enorm opoziţia manifestată de conservatorii britanici faţă de acesta. Însă, trebuie să ne asigurăm, iar guvernele, de asemenea, că mandatele europene de arestare nu sunt întrebuinţate greşit, pentru chestiuni triviale, precum urmărirea celor care au furat un porc sau care nu au plătit o factură la hotel. Acesta nu trebuie folosit nici în mod abuziv, pentru cereri nefondate de interogare, în loc să aibă ca finalitate corespunzătoare mai degrabă returnarea în vederea acuzării şi urmăririi. Mandatul european de arestare - după cum au afirmat alţii - şi întreaga justiţie penală se bazează pe încredere reciprocă. Astfel, statele membre trebuie să arate că merită această încredere, prin faptul că dispun de sisteme juridice de calitate superioară şi prin respectarea, de exemplu, a Convenţiei europene a drepturilor omului şi a hotărârilor curţii de la Strasbourg. Nu putem returna oameni, în temeiul unor mandate europene de arestare, într-un stat membru al Uniunii Europene şi apoi să-i trimitem într-o ţară terţă pentru a fi supuşi torturii. Dacă hotărârile curţii de la Strasbourg sunt încălcate, atunci trebuie invocate garanţiile drepturilor fundamentale din mandatul european de arestare. Cred că guvernele Uniunii Europene au evitat provocarea reprezentată de abordarea diferenţelor substanţiale dintre sistemele juridice şi respectarea neuniformă a procesului echitabil şi a drepturilor omului. Trebuie, de asemenea, să încercăm să asigurăm creşterea în viitor a calităţii legislaţiei în materie de justiţie penală. Din fericire, după Lisabona - şi sunt încântat de faptul că senatul ceh a ratificat Tratatul de la Lisabona - vom avea mai puţine propuneri din partea statelor membre lansate prin presă, propuneri care nu duc nicăieri şi care, chiar dacă sunt aprobate, nu sunt niciodată puse în aplicare în mod corespunzător. O justiţie europeană cât mai cuprinzătoare şi înalte standarde juridice sunt cruciale pentru cetăţenii noştri atunci când călătoresc, muncesc şi îşi deschid afaceri în alte ţări şi când oamenii sunt nevoiţi să încerce să se explice într-o limbă străină. Este timpul să ne asigurăm că orice persoană arestată în sistemul justiţiei penale al altui stat membru îşi cunoaşte drepturile şi dispune de asistenţă juridică, interpretare şi traducere corespunzătoare. În sfârşit, sunt extrem de dezamăgit de faptul că guvernul Regatului Unit se află printre cei care au blocat o măsură privind drepturi procedurale. Sper să se răzgândească în viitor."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcela by som poďakovať pani Paganovej za vynikajúcu správu a spoluprácu pri vypracovaní návrhu kompromisných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, do ktorých sa zahrnuli napríklad niektoré moje návrhy. Myslím si, že Európsky parlament predstavil pevný cieľ do budúcnosti, pokiaľ ide o jeho ambície v oblasti európskeho trestného súdnictva s dvojitou ambíciou priviesť zločincov pred súd a obhajovať práva obžalovaných a obetí. Správa správne zdôrazňuje kľúčové problémy, ako napríklad potrebu sledovať uplatňovanie právnych predpisov; podporovať odbornú prípravu sudcov, prokurátorov a obhajcov, a nových právnych predpisov zabezpečujúcich procesné záruky, ako zdôraznil pán Gérard Deprez. Európsky zatykač je účinným nástrojom na predvedenie zločincov pred súd a je mi veľmi ľúto, že britskí konzervatívci sú proti nemu. Musíme však zabezpečiť, – a vlády musia zabezpečiť – aby sa európsky zatykač nezneužíval na banálne prípady, stíhanie ľudí, ktorí ukradli prasa alebo nezaplatili hotelový účet. Nesmie sa tiež zneužívať ani na hľadanie vopred neurčených dôkazov s cieľom výsluchu namiesto správneho vynesenia rozsudku a trestného stíhania. Európsky zatykač, ako už povedali iní, a celé trestné súdnictvo je založené na vzájomnej dôvere. Takže členské štáty musia preukázať, že si túto dôveru zaslúžia tým, že budú mať vysoko kvalitné právne systémy a budú rešpektovať napríklad Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a rozsudky štrasburského súdu. Nemôžeme nechať vrátiť ľudí prostredníctvom európskych zatykačov do krajiny EÚ, ktorí sú potom vrátení do tretej krajiny na mučenie. Ak sa neuposlúchne rozhodnutie Štrasburgu, musia sa uplatniť záruky základných práv a slobôd v európskom zatykači. Myslím, že vlády EÚ sa vyhli úlohe riešiť podstatné rozdielnosti v právnych systémoch a nejednotný rešpekt pred spravodlivým procesom a ľudskými právami. Musíme sa tiež usilovať a zaistiť, aby kvalita právnych predpisov trestného súdnictva bola v budúcnosti lepšia. Dúfajme, že po schválení Lisabonskej zmluvy – som nadšená, že český senát ju ratifikoval – budeme mať menej tlačových správ o návrhoch členských štátov, ktoré nikam nevedú a ak sú aj schválené, nie sú nikdy správne uplatňované. Celoeurópske súdnictvo a vysoké právne normy sú nevyhnutné pre našich občanov pri cestovaní, práci a zakladaní podnikov v iných krajinách, a keď sa ľudia musia pokúsiť vyjadrovať v cudzom jazyku. Je najvyšší čas zaistiť, aby ktokoľvek zachytený v systéme trestného súdnictva iného členského štátu bol oboznámený o svojich právach a dostal riadnu právnu pomoc, tlmočenie a preklad. Na záver, som veľmi sklamaná, že vláda Spojeného kráľovstva bola medzi tými, ktorí blokovali opatrenie o procesných právach. Dúfam, že v budúcnosti svoj názor zmení."@sk19
"Gospod predsednik, rada bi se zahvalila gospe Pagano za njeno odlično poročilo in njeno sodelovanje pri pripravi osnutka kompromisnih sprememb, v katere so na primer vključeni nekateri moji predlogi. Menim, da Evropski parlament z dvojnim prizadevanjem, da se storilci kaznivih dejanj privedejo pred sodišče in podprejo pravice obtožencev in žrtev, postavlja trden mejnik v zvezi s svojimi prizadevanji glede evropskega kazenskopravnega območja v prihodnje. Poročilo upravičeno izpostavlja ključna vprašanja, kot so potreba po spremljanju izvajanja zakonodaje; spodbujanje usposabljanja sodnikov, tožilcev in zagovornikov; in nova zakonodaja, ki zagotavlja postopkovna jamstva, kakor je poudaril Gérard Deprez. Evropski nalog za prijetje in predajo je učinkovit instrument za privedbo storilcev kaznivih dejanj pred sodišče in globoko obžalujem, da so mu britanski konzervativci nasprotovali. Vendar moramo zagotoviti – in vlade morajo zagotoviti –, da se evropski nalogi za prijetje in predajo ne bodo zlorabljali za trivialne zadeve, kot je pregon oseb, ki so ukradle prašiča ali niso poravnale hotelskega računa. Prav tako ta nalog ne sme biti zlorabljen za zaslišanje v primeru iskanja dokazov na slepo, temveč ga je treba pravilno uporabljati za predajo zaradi obtožbe in pregona. Evropski nalog za prijetje in predajo – kakor so omenili drugi – in celotno kazensko pravosodje temeljita na medsebojnem zaupanju. Zato morajo države članice dokazati, da si zaslužijo to zaupanje, z visokokakovostnimi pravnimi sistemi in spoštovanjem na primer Evropske konvencije o človekovih pravicah in odločb Sodišča v Strasbourgu. Ne moremo dopustiti, da bi na podlagi evropskih nalogov za prijetje in predajo državi EU bile predane osebe, ki bi bile potem poslane nazaj v tretjo državo, kjer bi jih mučili. Ob nasprotovanju Strasbourgu je treba uporabiti zaščitne ukrepe za temeljne pravice v evropskem nalogu za prijetje in predajo. Menim, da so se vlade EU izognile izzivu, da bi odpravile bistvene razlike med pravnimi sistemi in neenotno spoštovanje pravice do poštenega sojenja in človekovih pravic. Prav tako si moramo prizadevati, da zagotovimo, da bo v prihodnje kakovost kazenskopravne zakonodaje boljša. Upajmo, da bo po Lizboni – vesela sem, da je češki senat ratificiral Lizbonsko pogodbo – manj novinarskih konferenc v zvezi s predlogi držav članic, ki ne vodijo nikamor in se jih, tudi če se odobrijo, nikoli ne izvaja pravilno. Vseevropsko pravosodje in visoki pravni standardi so ključni za naše državljane, kadar potujejo, delajo in ustanavljajo podjetja v drugih državah in kadar si morajo ljudje prizadevati, da se zagovarjajo v tujem jeziku. Skrajni čas je bil, da smo zagotovili, da so vsi, ki so se zapletli v kazenskopravnem sistemu druge države članice, seznanjeni s svojimi pravicami in da so jim zagotovljeni ustrezna pravna pomoč, tolmačenje in prevajanje. Nazadnje, zelo sem razočarana, ker je vlada Združenega kraljestva bila ena izmed tistih, ki so blokirale ukrep o postopkovnih pravicah. Upam, da si bodo v prihodnosti premislili."@sl20
". Herr talman! Jag vill tacka Maria Grazia Pagano för hennes utmärkta betänkande, och för ett gott samarbete när vi skrev de kompromissändringsförslag som bland annat beaktade några av mina egna förslag. Jag tror att Europaparlamentet här helt klart höjer ribban för sina framtidsambitioner för EU-området för straffrättskipning. Det handlar dels om att lagföra brottslingar, dels om att värna både de tilltalades och brottsoffrens rättigheter. Det är bra att betänkandet lyfter fram centrala frågor som behovet av att övervaka hur lagstiftningen genomförs, av att förbättra domares, åklagares och försvarsadvokaters utbildning, och av att – som Gérard Deprez har framhållit – genom ny lagstiftning tillhandahålla rättssäkerhetsgarantier. Den europeiska arresteringsordern är ett verksamt verktyg för att lagföra brottslingar. Det är mycket tråkigt att de konservativa i Storbritannien vände sig emot den. Men vi – och regeringarna – måste se till att den europeiska arresteringsordern inte används vid bagatellbrott, för att förfölja gristjuvar eller folk som smiter från sina hotellnotor. Den får inte heller missbrukas för att på måfå plocka in människor till förhör, i stället för att användas för sitt verkliga syfte, nämligen överlämnande för lagföring och åtal. Som andra redan har sagt bygger den europeiska arresteringsordern och hela straffrättskipningen på ömsesidigt förtroende. Medlemsstaterna måste visa att de förtjänar detta förtroende, genom att sörja för hög kvalitet i sina rättsväsenden och exempelvis respektera beslut som fattas på grundval av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, och av domstolen i Strasbourg. Det får inte förekomma att människor med hjälp av den europeiska arresteringsordern överlämnas till EU-länder som sedan i sin tur utvisar dem till tredjeländer där de torteras. Om länder trotsar Strasbourgdomar måste det skydd för individens grundläggande rättigheter som är inbyggt i den europeiska arresteringsordern utlösas. Jag anser att regeringarna i EU har smitit undan sitt ansvar för att ta itu med de betydande skillnaderna i rättsväsendena och den högst varierande respekten för rätten till en rättvis rättegång och för mänskliga rättigheter. Vi behöver också försöka förbättra kvaliteten i den straffrättsliga lagstiftningen. När Lissabonfördraget träder i kraft – det gläder mig att den tjeckiska senaten har ratificerat Lissabonfördraget – slipper vi en del presskonferenser om förslag från medlemsstaterna som rinner ut i sanden, och som, även om de skulle godkännas, ändå aldrig genomförs ordentligt. Ett europeiskt rättsväsende med hög kvalitet betyder oerhört mycket för våra medborgare när de reser, arbetar eller startar företag i andra länder, och när människor tvingas försöka förklara sig på ett främmande språk. Det är hög tid att vi ser till att alla som fastnar i straffrättskipningen i en annan medlemsstat blir upplysta om vilka rättigheter de har och erhåller kvalificerad rättshjälp, tolkning och översättning. Avslutningsvis är jag väldigt besviken över att den brittiska regeringen hör till dem som ställt sig i vägen för beslutet om rättssäkerhetsgarantier. Jag hoppas att den kommer på bättre tankar så småningom."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sarah Ludford,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
"im Namen der Fraktion ALDE"9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph