Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-05-06-Speech-3-300"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090506.37.3-300"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Madame la Présidente, le rapport annuel préparé par M. Obiols est excellent. Il vise, comme l’ensemble des activités menées durant cette législature par la sous-commission «droits de l’homme», à résorber le fossé qui existe entre le dire et le faire de l’action extérieure européenne, et à traquer les éventuelles incohérences et faiblesses de notre politique en commençant par les États membres, qui sont trop souvent en porte-à-faux par rapport au droit international. Il suffit que l’on évoque le traitement infligé aux migrants, la coopération avec les vols secrets de la CIA ou le défaut de ratification de conventions internationales. Les exigences du Conseil sont également à géométrie variable. Comment expliquer que le Conseil n’ait pas encore déclenché la mise en œuvre de l’article 2 de l’accord d’association avec Israël après les violations persistantes que nous observons? Nos politiques sont cloisonnées. Elles manquent donc souvent de vision globale et d’intégration, et nos instruments ne sont pas optimisés, ne sont pas mis en séquence. Imaginez-vous: le Conseil a publié un communiqué pour se féliciter du sous-comité «droits de l’homme» avec la Tunisie, alors même que, avec ce pays, nous ne sommes pas encore capables – parce qu’il fait obstacle – de soutenir les défenseurs des droits de l’homme. Dans nos rapports d’initiative successifs, nous avons formulé des recommandations précises comme l’élaboration de stratégies «droits de l’homme» par pays ou la participation plus directe des parlementaires aux politiques, et nous avons réussi à faire bouger des lignes. Je pense aux lignes directrices sur la torture, par exemple. Aujourd’hui, les défenseurs des droits de l’homme sont mieux protégés et je me félicite de ce que les clauses «droits de l’homme» soient aujourd’hui à l’étude au Conseil et à la Commission. Je souhaite d’ailleurs rappeler à cette occasion que nous souhaitons une reformulation de cette clause. Nous souhaitons la mise en œuvre d’un mécanisme réglementant l’ouverture d’un dialogue et son insertion systématique dans tous les accords de l’Union. Depuis cinq ans, nous sommes à pied d’œuvre, avec le Conseil et la Commission, pour améliorer la politique de l’Union. La chose est en route, en tout cas aujourd’hui, et je tiens vraiment à les remercier chaleureusement parce que leur disponibilité – mais aussi celle de tous mes collègues – a été indispensable à la réussite, à la plus grande crédibilité que nous avons aujourd’hui dans ce domaine."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, výroční zpráva, již připravil pan Obiols i Germà, je vynikající. Jejím cílem, jakož i cílem všech činností, jež v tomto volebním období odvedl podvýbor pro lidská práva, je překlenout mezeru mezi slovy a činy ve vnějších opatřeních Evropy a vykořenit veškeré nesrovnalosti a slabé stránky naší politiky, počínaje našimi členskými státy, které se často pohybují na hranici mezinárodního práva. Stačí pouze zmínit zacházení, jemuž jsou vystavováni migranti, spolupráci na tajných letech CIA nebo neschopnost ratifikovat mezinárodní úmluvy. Požadavky Rady jsou rovněž proměnlivé. Jak je možné vysvětit skutečnost, že Rada stále nedala zelenou provedení článku 2 dohody o partnerství s Izraelem, když jsme nepřetržitě svědky jejího porušování? Naše politiky jsou nesourodé. Z toho důvodu jim často schází globální pohled a aspekt integrace a naše nástroje nejsou přizpůsobené a posloupné. Představte si, že Rada zveřejnila sdělení, jímž její podvýbor pro lidská práva uvítal Tunisko, přestože v této zemi kvůli překážkám, které nám klade, stále nejsme schopni podporovat zastánce lidských práv. V našich po sobě jdoucích zprávách z vlastního podnětu jsme prosazovali konkrétní doporučení, jako byl návrh strategie pro lidská práva pro každou zemi zvlášť a přímější zapojení poslanců do politiky, a podařilo se nám posunout hranice. Mám nyní na mysli například obecné zásady proti mučení. V současné době jsou aktivisté v oblasti lidských práv lépe chráněni a cením si skutečnosti, že Rada a Komise nyní prochází doložky o lidských právech. Dále bych chtěla při této příležitosti poukázat na to, že bychom chtěli tuto doložku přeformulovat. Chtěli bychom zavést mechanismus, jímž bude regulováno zahájení dialogu, který se bude uplatňovat a systematicky objevovat ve všech dohodách Evropské unie. Po dobu pěti let jsme byli připraveni ke spolupráci s Radou a Komisí na zlepšení politiky Unie. Ještě dnes tato práce probíhá a já bych chtěla poděkovat, neboť jejich pohotovost, spolu s vnímavostí mých kolegů, byla pro tento úspěch a věrohodnost, jichž jsme dosáhli, nezbytná."@cs1
"Fru formand! Den årsberetning, som hr. Raimon Obiols i Germà har udformet, er fremragende. Dens formål er ligesom alle de øvrige aktiviteter, der er gennemført i denne valgperiode i Underudvalget om Menneskerettigheder, at udfylde kløften mellem ord og gerninger i Europas indsats udadtil og at udrydde alle uoverensstemmelser og svagheder i vores politik begyndende med medlemsstaterne, som alt for ofte er på kant med den internationale lovgivning. Jeg kan blot nævne behandlingen af indvandrere, samarbejdet med CIA om de hemmelige flyvninger eller den manglende ratificering af internationale konventioner. Rådets krav er også for uoverensstemmende. Hvordan kan det forklares, at Rådet endnu ikke har godkendt gennemførelsen af artikel 2 i associeringsaftalen med Israel efter de vedvarende overtrædelser, som vi er vidner til? Vores politikker sektoropdeles. De mangler derfor ofte et globalt perspektiv og er ikke integrerede, og vores instrumenter optimeres ikke og sættes ikke i sekvens. Forstil Dem dette: Rådet har udsendt en meddelelse for at byde sit underudvalg om menneskerettigheder med Tunesien velkommen, selv om vi stadig ikke kan støtte menneskerettighedsforkæmpere i dette land på grund af de hindringer, landet lægger i vejen. I vores mange initiativbetænkninger har vi fremsat specifikke henstillinger, f.eks. udformning af menneskerettighedsstrategier for hvert land og medlemmernes mere direkte deltagelse i politikker, og der er lykkedes for os at flytte grænserne. Jeg tænker f.eks. på retningslinjerne om tortur. I dag nyder menneskerettighedsforkæmperne bedre beskyttelse, og jeg glæder mig over, at Rådet og Kommissionen nu undersøger menneskerettighedsbestemmelser. Jeg vil endvidere ved denne lejlighed understrege, at denne bestemmelse efter vores mening skal omformuleres. Vi ønsker, at der gennemføres en ordning, som kan regulere åbningen af en dialog, og som systematisk skal indgå i alle EU-aftaler. I fem år har vi været parate til at påbegynde arbejdet med Rådet og Kommissionen med henblik på at forbedre EU's politik. Opgaven er i det mindste på vej i dag, og jeg takker dem varmt, fordi deres og alle mine kollegers imødekommenhed har været afgørende for dette vellykkede resultat og for den forbedrede troværdighed, vi i dag har opnået på dette område."@da2
"Frau Präsidentin, der von Herrn Obiols i Germà erstellte Jahresbericht ist hervorragend. Sein Ziel, wie das aller Aktivitäten, die in dieser Amtszeit des Parlaments vom Unterausschuss für Menschenrechte ausgeführt wurden, ist es, die Lücke zwischen Wort und Tat bei den externen Aktionen von Europa zu schließen und alle Ungereimtheiten und Schwächen in unserer Politik auszumerzen, angefangen mit den Mitgliedstaaten, die zu häufig mit dem Völkerrecht hadern. Es reicht, die Behandlung von Migranten zu erwähnen, die Kooperation mit den geheimen Flügen der CIA oder der Nicht-Ratifizierung internationaler Konventionen. Auch die Anforderungen des Rates sind widersprüchlich. Wie ist es zu erklären, dass der Rat angesichts der anhaltenden Verletzungen, deren Zeuge wir werden, noch kein grünes Licht für die Implementierung von Artikel 2 des Assoziierungsabkommens mit Israel gegeben hat? Unsere Politiken sind kompartmentalisiert. Ihnen fehlt daher häufig eine globale Perspektive, sie sind nicht integriert und unsere Instrumente sind nicht optimiert und nicht in eine korrekte Abfolge gebracht. Stellen Sie sich Folgendes vor: Der Rat hat eine Mitteilung zur Begrüßung des Unterausschusses für Menschenrecht mit Tunesien veröffentlicht, obgleich wir auf Grund der Barrieren, die dieses Land errichtet, noch immer nicht in der Lage sind, die Menschenrechtsaktivisten in diesem Land zu unterstützen. In unseren sukzessiven Eigeninitiativeberichten haben wir bestimmte Empfehlungen gegeben, wie beispielsweise den Entwurf von Menschenrechtsstrategien nach Ländern und die direktere Beteiligung von Mitgliedern an dieser Politik, und wir haben die Grenzen erfolgreich verschoben. Ich denke dabei beispielsweise an die Richtlinien zur Folter. Heutzutage sind Menschenrechtsaktivisten besser geschützt, und ich begrüße die Tatsache, dass die Menschenrechtsklauseln nun im Rat und in der Kommission studiert werden. Darüber hinaus möchte ich bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, dass wir für diese Klausel gern einen neuen Wortlaut hätten. Wir möchten die Implementierung eines Mechanismus zur Regulierung der Dialogeröffnung und dass dieser Mechanismus systematisch auf allen Verträgen der Europäischen Union erscheint. Wir sind bereits seit fünf Jahren bereit, mit dem Rat und der Kommission an der Verbesserung der Unionspolitik zu arbeiten. Die Aufgabe wird ausgeführt, heute zumindest, und ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken, da ihre Aufnahmebereitschaft und die all meiner Kollegen für diesen Erfolg und für die vermehrte Glaubwürdigkeit, die wir heute in diesem Bereich haben, ausschlaggebend war."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η ετήσια έκθεση που ετοίμασε ο κύριος Obiols i Germà είναι εξαιρετική. Ο στόχος της, όπως εξάλλου ο στόχος και όλων των δραστηριοτήτων της Υποεπιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, είναι να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη στην εξωτερική δράση της Ευρώπης και να απαλείψει την όποια ασυνέπεια ή αδυναμία από την πολιτική μας, ξεκινώντας από τα Κράτη Μέλη, τα οποία πολύ συχνά διαφωνούν με το διεθνή νόμο. Αρκεί να αναφέρω τη μεταχείριση στην οποία υποβάλλονται οι μετανάστες, τη συνεργασία με τις κρυφές πτήσεις της CIA ή την αποτυχία επικύρωσης διεθνών διασκέψεων. Οι απαιτήσεις του Συμβουλίου είναι επίσης ασυνεπείς. Πώς μπορεί να εξηγηθεί ότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα δώσει το πράσινο φως για την εφαρμογή του Άρθρου 2 της συμφωνίας σύνδεσης με το Ισραήλ μετά από τις συνεχείς παραβιάσεις που παρατηρούμε; Οι πολιτικές μας είναι αποσπασματικές. Ως εκ τούτου συχνά τους λείπει μια παγκόσμια προοπτική και δεν είναι ολοκληρωμένες και τα μέσα που έχουμε δεν βελτιστοποιούνται, δεν μπαίνουν σε σειρά. Φανταστείτε το εξής: το Συμβούλιο έχει δημοσιεύσει μια ανακοίνωση για να χαιρετήσει την υποεπιτροπή της για τα δικαιώματα του ανθρώπου με την Τυνησία, μολονότι με αυτή τη χώρα εξακολουθούμε να μην είμαστε σε θέση να στηρίξουμε τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξαιτίας των εμποδίων που θέτει. Στις διαδοχικές εκθέσεις πρωτοβουλίας μας έχουμε υποβάλει συγκεκριμένες συστάσεις, όπως τον σχεδιασμό στρατηγικών για τα δικαιώματα του ανθρώπου ανά χώρα και την αμεσότερη συμμετοχή των βουλευτών στις πολιτικές και έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε τα όρια. Αναφέρομαι για παράδειγμα στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα βασανιστήρια. Σήμερα οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προστατεύονται καλύτερα και χαιρετίζω το γεγονός ότι ρήτρες για τα δικαιώματα του ανθρώπου μελετώνται αυτή την περίοδο στο Συμβούλιο και την Επιτροπή. Επιπλέον, θα ήθελα να επισημάνω με αυτή την ευκαιρία ότι θα θέλαμε να επαναδιατυπωθεί αυτή η ρήτρα. Θα θέλαμε να εφαρμοστεί ένας μηχανισμός που να ρυθμίζει την έναρξη ενός διαλόγου και να εμφανίζεται συστηματικά σε όλες τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πέντε χρόνια ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για να βελτιώσουμε την πολιτική της Ένωσης. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, τουλάχιστον σήμερα και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω θερμά, επειδή η δεκτικότητα όχι μόνο αυτών αλλά και όλων των συναδέλφων μου υπήρξε απαραίτητη για αυτή την επιτυχία και για τη μεγαλύτερη αξιοπιστία που έχουμε σήμερα σε αυτόν τον τομέα."@el10
"Madam President, the annual report prepared by Mr Obiols i Germà is excellent. Its aim, like that of all of the activities carried out in this parliamentary term by the Subcommittee on Human Rights, is to fill the gap between word and deed in Europe’s external action and to root out any inconsistencies and weaknesses in our policy, beginning with the Member States, which are too often at odds with international law. It is enough to mention the treatment inflicted on migrants, the cooperation with the CIA’s secret flights or the failure to ratify international conventions. The Council’s requirements too are inconsistent. How does one explain that the Council has not yet given the go-ahead to implement Article 2 of the association agreement with Israel after the persistent violations that we are observing? Our policies are compartmentalised. They therefore often lack a global perspective and are not integrated, and our instruments are not optimised, are not put in sequence. Imagine this: the Council has published a communication to welcome its human rights subcommittee with Tunisia, even though with that country we are still unable to support human rights activists because of the barriers it is putting up. In our successive own-initiative reports, we have put forward specific recommendations, such as the drafting of human rights strategies by country and the more direct participation of Members in the policies, and we have succeeded in shifting the boundaries. I am thinking of the guidelines on torture, for example. Today, human rights activists are better protected, and I welcome the fact that human rights clauses are now being studied in the Council and the Commission. Moreover, I wish to point out on this occasion that we would like this clause to be reworded. We would like a mechanism regulating the opening of a dialogue to be implemented and to appear systematically in all European Union agreements. For five years we have been ready to start work with the Council and the Commission to improve the Union’s policy. The task is under way, today at least, and I would like warmly to thank them, since their receptiveness, and that of all my fellow Members, has been essential to this success and to the increased credibility that we have, today, in this area."@en4
"Madam President, the annual report prepared by Mr Obiols i Germà is excellent. Its aim, like that of all of the activities carried out in this parliamentary term by the Subcommittee on Human Rights, is to fill the gap between word and deed in Europe’s external action and to root out any inconsistencies and weaknesses in our policy, beginning with the Member States, which are too often at odds with international law. It is enough to mention the treatment inflicted on migrants, the cooperation with the CIA’s secret flights or the failure to ratify international conventions. The Council’s requirements too are inconsistent. How does one explain that the Council has not yet given the go-ahead to implement Article 2 of the association agreement with Israel after the persistent violations that we are observing? Our policies are compartmentalised. They therefore often lack a global perspective and are not integrated, and our instruments are not optimised, are not put in sequence. Imagine this: the Council has published a communication to welcome its human rights subcommittee with Tunisia, even though with that country we are still unable to support human rights activists because of the barriers it is putting up. In our successive own-initiative reports, we have put forward specific recommendations, such as the drafting of human rights strategies by country and the more direct participation of Members in the policies, and we have succeeded in shifting the boundaries. I am thinking of the guidelines on torture, for example. Today, human rights activists are better protected, and I welcome the fact that human rights clauses are now being studied in the Council and the Commission. Moreover, I wish to point out on this occasion that we would like this clause to be reworded. We would like a mechanism regulating the opening of a dialogue to be implemented and to appear systematically in all European Union agreements. For five years we have been ready to start work with the Council and the Commission to improve the Union’s policy. The task is under way, today at least, and I would like warmly to thank them, since their receptiveness, and that of all my fellow Members, has been essential to this success and to the increased credibility that we have, today, in this area."@es21
"Proua juhataja, härra Obiols i Germà on koostanud suurepärase raporti. Selle eesmärk, nagu ka Euroopa Parlamendi praeguse koosseisu ametiaja vältel inimõiguste allkomisjoni poolt tehtava muu töö eesmärk on ületada lõhe sõnade ja tegude vahel Euroopa välistegevuses ning juurida meie poliitikast välja kõik vastuolud ja puudused, alustades liikmesriikidest, kes lähevad liiga sageli vastuollu rahvusvahelise õigusega. Piisab, kui mainida sisserändajate kohtlemist, koostööd LKA salajaste lendude vallas või rahvusvaheliste konventsioonide ratifitseerimata jätmist. Ka nõukogu nõudmised on ebajärjekindlad. Kuidas selgitada, et nõukogu ei ole ikka veel andnud rohelist tuld Iisraeliga sõlmitud assotsiatsioonilepingu artikli 2 rakendamisele pärast neid pidevaid rikkumisi, mille tunnistajaks me oleme? Meie poliitika on killustunud. Seepärast puudub meie poliitikas sageli kõikehõlmav perspektiiv, meie eri poliitikavaldkonnad ei ole omavahel seostatud ja meie vahendid ei ole optimeeritud ega järjestatud. Kujutage ette: nõukogu on avaldanud teatise Tuneesiaga inimõiguste allkomisjoni loomise kohta, kuigi selle riigi puhul ei saa me endiselt isegi inimõiguslasi toetada, sest riik teeb selleks takistusi. Oma järjestikustes omaalgatuslikes raportites oleme esitanud konkreetseid soovitusi, mis hõlmavad näiteks inimõiguste strateegiate koostamist riikide kaupa ja parlamendiliikmete otsesemat osalemist poliitilises tegevuses, ning meil on õnnestunud piire nihutada. Ma pean silmas näiteks piinamist käsitlevaid suuniseid. Täna on inimõiguste aktivistid paremini kaitstud ja rõõmu teeb asjaolu, et nõukogus ja komisjonis uuritakse inimõigusteklausleid. Lisaks tahaksin ma siinkohal rõhutada, et meie arvates tuleks see klausel ümber sõnastada. Meie soov on, et dialoogi alustamist reguleerivat mehhanismi rakendataks ja et see oleks süstemaatiliselt sätestatud kõikides Euroopa Liidu lepingutes. Me oleme viis aastat olnud valmis alustama nõukogu ja komisjoniga tööd Euroopa Liidu poliitika parandamiseks. Selle ülesande täitmine on vähemalt täna veel pooleli ning ma tahan nõukogu ja komisjoni südamest tänada, kuna tänu nende ja minu kõikide kolleegide vastuvõtlikkusele oleme me kõnealuses valdkonnas saavutanud edu ja suurema usaldusväärsuse."@et5
". Arvoisa puhemies, Raimon Obiols i Germàn laatima vuosikertomus on erinomainen. Sen ja kaikkien ihmisoikeuksien alivaliokunnan tällä parlamenttikaudella toteuttamien toimien tavoite on poistaa sanojen ja tekojen välinen kuilu Euroopan ulkoisessa toiminnassa sekä kitkeä kaikki epäjohdonmukaisuudet ja heikkoudet politiikastamme alkaen jäsenvaltioista, jotka ovat liian usein ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa. Ei riitä, että mainitsemme maahanmuuttajien kohtelun, yhteistyön CIA:n salaisten lentojen kanssa tai sen, että emme ole ratifioineet kansainvälisiä yleissopimuksia. Myös neuvoston vaatimukset ovat epäjohdonmukaisia. Miten voidaan selittää se, että neuvosto ei ole vielä antanut vapaita käsiä panna täytäntöön Israelin kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen 2 artiklaa havaitseviemme jatkuvien loukkausten jälkeen? Toimintalinjamme ovat lokeroituneet. Niistä puuttuu näin ollen kokonaisvaltainen näkökulma, ne eivät ole yhdentyneitä, ja välineemme eivät ole optimoituja eikä niitä ole asetettu järjestykseen. On käsittämätöntä, että neuvosto on julkaissut tiedonannon, jossa se pitää myönteisenä Tunisian kanssa perustettua ihmisoikeuksien alikomiteaa, vaikka emme voi edelleenkään tukea maan ihmisoikeusaktivisteja Tunisian asettamien esteiden vuoksi. Olemme esittäneet peräkkäisissä valiokunta-aloitteisissa mietinnöissämme suosituksia, kuten valtiokohtaisten ihmisoikeusstrategioiden laatimista ja parlamentin jäsenten suorempaa osallistumista toimintalinjoihin, ja olemme onnistuneet saamaan aikaan muutoksia. Tällä viittaan esimerkiksi kidutusta koskeviin suuntaviivoihin. Ihmisoikeusaktivisteja suojellaan tällä hetkellä paremmin, ja pidän myönteisenä, että neuvosto ja komissio tarkastelevat nyt ihmisoikeuslausekkeita. Haluaisin tässä yhteydessä muistuttaa, että me haluaisimme, että tämä lauseke muotoillaan uudelleen. Haluaisimme, että vuoropuhelun avaamista koskeva mekanismi toteutetaan ja että se sisältyy järjestelmällisesti kaikkiin Euroopan unionin sopimuksiin. Olemme olleet viiden vuoden ajan valmiita tekemään yhteistyötä neuvoston ja komission kanssa unionin politiikan parantamiseksi. Tämä työ on käynnissä ainakin tällä hetkellä, ja haluaisin kiittää niitä lämpimästi, koska niiden ja kollegoiden panos on ollut välttämätöntä tämän asian menestymiseksi sekä uskottavuuden lisäämiseksi tällä alalla."@fi7
"Elnök asszony, az Obiols i Germà úr által készített éves jelentés kiváló. Célja − mint az Emberi Jogi Albizottság által az ebben a parlamenti ciklusban végzett minden tevékenységé −, hogy Európa külpolitikai intézkedései terén közelítse a tetteket a szavakhoz, és megszüntessen a politikánkban minden következetlenséget és gyengeséget, kezdve a tagállamokkal, amelyek túl gyakran sértik meg a nemzetközi jogot. Elég megemlíteni a migránsokkal szembeni bánásmódot, a CIA titkos repülőútjaival való együttműködést és a nemzetközi egyezmények ratifikációjának elmulasztását. A Tanács követelményei is következetlenek. Hogyan magyarázható az, hogy a Tanács még nem adta jóváhagyását az Izraellel kötött társulási megállapodás 2. cikkének végrehajtásához, a tapasztalt folyamatos jogsértések után sem? Politikáink elaprózottak. Ezért gyakran hiányzik belőlük a globális perspektíva és nem integráltak, intézkedéseink pedig nem optimalizáltak, nem követik egymást folyamatosan. Gondoljanak bele: a Tanács közleményt tett közzé, amelyben üdvözli a Tunéziával közös emberi jogi albizottság megalakulását, annak ellenére, hogy Tunéziával kapcsolatban az ország által felállított korlátok miatt még mindig nem tudjuk támogatni az emberi jogi aktivistákat. Az egymást követő saját kezdeményezésű jelentéseinkben konkrét ajánlásokat tettünk, mint amilyen az országonkénti emberi jogi stratégia kidolgozása és a parlamenti képviselők közvetlenebb részvétele a politikákban, és sikerült átrajzolnunk a határvonalakat. Gondolok itt például a kínzással kapcsolatos iránymutatásra. Az emberi jogi aktivisták ma nagyobb védelemben részesülnek, és örömmel fogadom, hogy a Tanács és a Bizottság már tanulmányozza az emberi jogi klauzulákat. Ezen kívül most kiemelném, hogy szeretnénk, ha ezt a klauzulát átfogalmaznák. Szeretnénk, ha egy olyan mechanizmus valósulna meg, amely szabályozza a párbeszédek megnyitását, és azt is, hogy ez minden Európai Uniós megállapodásban módszeresen megjelenjen. Már öt éve készen állunk arra, hogy az Unió politikájának fejlesztése érdekében elkezdjünk együtt dolgozni a Tanáccsal és a Bizottsággal. Ma végre útjára indult ez a feladat, és szeretném melegen megköszönni ezeknek az intézményeknek, mivel azok, és minden képviselőtársam fogadókészsége alapvető fontosságú volt ebben a sikerben, és abban, hogy ma hitelesebbek vagyunk ezen a területen."@hu11
"Signora Presidente, la relazione annuale preparata dall'onorevole Obiols i Germà è eccellente. Come per tutte le attività svolte dalla sottocommissione per i diritti umani durante questa legislatura, il suo scopo è colmare il divario tra le parole e i fatti nelle azioni esterne dell'Unione europea ed eliminare qualsiasi incoerenza o debolezza nella politica europea, a partire da quella degli Stati membri, che troppo spesso sono in disaccordo con il diritto internazionale. Basti pensare al trattamento inflitto agli immigrati, alla cooperazione per i voli segreti della CIA o alla mancata ratifica delle convenzioni internazionali. Anche le richieste del Consiglio sono contraddittorie. Come si spiega che il Consiglio non ha ancora dato il via libera per l'applicazione dell'articolo 2 dell'accordo di associazione con Israele dopo le continue violazioni cui stiamo assistendo? Le nostre politiche sono suddivise in compartimenti stagni, pertanto spesso mancano di integrazione e di una prospettiva globale; i nostri strumenti non sono ottimizzati, non sono organizzati in maniera sequenziale. Basti pensare che il Consiglio ha pubblicato una comunicazione in cui accoglie favorevolmente la creazione di una sottocommissione per i diritti umani in collaborazione con la Tunisia, sebbene l'Europa non sia ancora riuscita a dare sostegno agli attivisti per i diritti umani presenti sul campo, a causa dei continui ostacoli frapposti da questo paese. Nelle varie relazioni d’iniziativa abbiamo formulato raccomandazioni specifiche, che vanno dall'elaborazione di strategie per i diritti umani per singoli paesi ad una partecipazione più diretta degli Stati membri nelle politiche comunitarie, e siamo riusciti a spostare le linee di demarcazione esistenti: penso ad esempio agli orientamenti sulla tortura. Oggi, gli attivisti per i diritti umani sono più protetti, e mi compiaccio che sia il Consiglio, sia la Commissione stiano ora studiando delle clausole sui diritti umani. Inoltre, vorrei cogliere questa occasione per sottolineare che gradiremmo una riformulazione di questa clausola. Vorremmo che fosse applicato un meccanismo per l'apertura di un dialogo, da inserire sistematicamente in tutti gli accordi dell'Unione europea. Per cinque anni siamo sempre stati disponibili a collaborare con il Consiglio e la Commissione per migliorare questa politica comunitaria, un’evoluzione in corso, almeno al momento attuale, e vorrei ringraziare sentitamente queste istituzioni, perché la loro disponibilità e quella degli onorevoli colleghi è stata fondamentale per conseguire questo successo e aumentare la credibilità di cui godiamo oggi in questo ambito."@it12
"Gerb. pirmininke, metinis pranešimas, parengtas Raimono Obiolso i Germą yra puikus. Juo, kaip ir kita Žmogaus teisių pakomitečio veikla, šią Parlamento kadenciją siekiama užpildyti spragą tarp žodžių ir darbų įgyvendinant Europos išorės veiksmus ir šalinti bet kokius mūsų politikos trūkumus ir silpnąsias vietas, pradedant valstybėmis narėmis, kurios pernelyg dažnai pažeidžia tarptautinius teisės aktus. Pakanka paminėti elgesį su migrantais, bendradarbiavimą vykdant slaptus CŽV skrydžius arba tarptautinių konvencijų neratifikavimą. Tarybos reikalavimai taip pat nėra nuoseklūs. Kaip galima paaiškinti tai, kad Taryba iki šiol neleido įgyvendinti asociacijos sutarties su Izraeliu 2 straipsnio po nuolatinių pažeidinėjimų, kuriuos mes matome? Mūsų politikos priemonės yra suskaidytos. Todėl joms dažnai trūksta visuotinės perspektyvos, jos nėra integruotos, optimizuotos, tai yra nuosekliai išdėstytos. Įsivaizduokite: Taryba paskelbė komunikatą dėl žmogaus teisių pakomitečio Tunisui, net jei mes negalime remti žmogaus teisių aktyvistų dėl kliūčių, kurias jis sudaro. Savo tolesniuose pranešimuose savo iniciatyva pateikėme konkrečias rekomendacijas, pavyzdžiui, kaip parengti strategijas dėl žmogaus teisių kiekvienai šaliai ir dėl tiesioginio narių dalyvavimo politikos priemonėse ir mums pavyko išplėsti šių pranešimų ribas. Pavyzdžiui, čia aš turiu omenyje gaires dėl kankinimų. Šiandien žmogaus teisių aktyvistai yra geriau apsaugoti ir aš pritariu tam, kad žmogaus teisių straipsniai dabar nagrinėjami Taryboje ir Komisijoje. Be to, šiuo atveju norėčiau nurodyti, kad mes norėtume kitaip suformuluoti šį klausimą. Norėtume, kad būtų apibrėžtas mechanizmas, reguliuojantis dialogo pradžią, kuris būtų sistemingai taikomas visuose Europos Sąjungos susitarimuose. Penkerius metus buvome pasirengę pradėti darbą su Taryba ir Komisija tobulinti Sąjungos politiką. Užduotis vykdoma, bent šiandien, ir aš norėčiau nuoširdžiai jiems padėkoti, nes šią sėkmę, kaip ir didesnį patikimumą, kurį turime šioje srityje šiandien, lėmė jų ir mano kolegų narių atvirumas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze kunga sagatavotais gada ziņojums ir izcils. Tā mērķis tāpat kā visu šā Parlamenta sasaukuma Cilvēktiesību apakškomitejas īstenoto pasākumu mērķis ir novērst neatbilstību starp vārdiem un darbiem Eiropas ārpolitikā un izskaust visas mūsu politikas pretrunas un vājības, sākot ar dalībvalstīm, kurām pārāk bieži ir nesaskaņas ar starptautiskajiem tiesību aktiem. Pietiek vien minēt apiešanos ar migrantiem, sadarbību ar CIP slepenajiem lidojumiem vai starptautisko konvenciju neratificēšanu. Arī Padomes prasības ir nekonsekventas. Kā lai izskaidro to, ka Padome vēl nav devusi piekrišanu, lai īstenotu 2. pantu asociācijas līgumā ar Izraēlu pēc ilgstošajiem pārkāpumiem, ko mēs novērojam? Mūsu politika ir sadrumstalota. Tādēļ tai bieži pietrūkst globālas perspektīvas un tā nav integrēta, un mūsu instrumenti nav optimizēti, nav saskaņoti. Iedomājieties: Padome ir publicējusi paziņojumu, apsveicot tās cilvēktiesību apakškomiteju ar Tunisiju, lai gan ar šo valsti mēs vēl aizvien nevaram atbalstīt cilvēktiesību aktīvistus dēļ tās radītajiem šķēršļiem. Mūsu kārtējos pašiniciatīvas ziņojumos mēs ierosinājām konkrētus ieteikumus, piemēram, izstrādāt projektu cilvēktiesību stratēģijām pa valstīm, un aicinājām deputātus tiešāk piedalīties politikā, un mēs guvām panākumus, pārvietojot robežas. Es šeit domāju, piemēram, pamatnostādnes par spīdzināšanu. Šodien cilvēktiesību aktīvisti ir labāk pasargāti, un es priecājos par faktu, ka cilvēktiesību klauzulas tagad studē Padomē un Komisijā. Turklāt, šajā sakarā es vēlos norādīt, ka mēs vēlamies, lai šo klauzulu pārformulē. Mēs vēlamies, lai tiktu ieviests mehānisms, kas regulē dialoga uzsākšanu, un lai tas sistemātiski tiktu ietverts visos Eiropas Savienības nolīgumos. Jau piecus gadus mēs esam gatavi sākt strādāt kopā ar Padomi un Komisiju, lai uzlabotu Savienības politiku. Šis uzdevums jau tiek īstenots, vismaz šodien, un es vēlos silti pateikties šīm iestādēm, jo to atvērtība, kā arī manu kolēģu deputātu atvērtība, ir bijusi būtiska gūtajos panākumos un uzticībā, kas mums šodien ir šajā jomā."@lv13
"Madame la Présidente, le rapport annuel préparé par M. Obiols est excellent. Il vise, comme l'ensemble des activités menées durant cette législature par la sous-commission "droits de l'homme", à résorber le fossé qui existe entre le dire et le faire de l'action extérieure européenne, et à traquer les éventuelles incohérences et faiblesses de notre politique en commençant par les États membres, qui sont trop souvent en porte-à-faux par rapport au droit international. Il suffit que l'on évoque le traitement infligé aux migrants, la coopération avec les vols secrets de la CIA ou le défaut de ratification de conventions internationales. Les exigences du Conseil sont également à géométrie variable. Comment expliquer que le Conseil n'ait pas encore déclenché la mise en œuvre de l'article 2 de l'accord d'association avec Israël après les violations persistantes que nous observons? Nos politiques sont cloisonnées. Elles manquent donc souvent de vision globale et d'intégration, et nos instruments ne sont pas optimisés, ne sont pas mis en séquence. Imaginez-vous: le Conseil a publié un communiqué pour se féliciter du sous-comité "droits de l'homme" avec la Tunisie, alors même que, avec ce pays, nous ne sommes pas encore capables – parce qu'il fait obstacle – de soutenir les défenseurs des droits de l'homme. Dans nos rapports d'initiative successifs, nous avons formulé des recommandations précises comme l'élaboration de stratégies "droits de l'homme" par pays ou la participation plus directe des parlementaires aux politiques, et nous avons réussi à faire bouger des lignes. Je pense aux lignes directrices sur la torture, par exemple. Aujourd'hui, les défenseurs des droits de l'homme sont mieux protégés et je me félicite de ce que les clauses "droits de l'homme" soient aujourd'hui à l'étude au Conseil et à la Commission. Je souhaite d'ailleurs rappeler à cette occasion que nous souhaitons une reformulation de cette clause. Nous souhaitons la mise en œuvre d'un mécanisme réglementant l'ouverture d'un dialogue et son insertion systématique dans tous les accords de l'Union. Depuis cinq ans, nous sommes à pied d'œuvre, avec le Conseil et la Commission, pour améliorer la politique de l'Union. La chose est en route, en tout cas aujourd'hui, et je tiens vraiment à les remercier chaleureusement parce que leur disponibilité – mais aussi celle de tous mes collègues – a été indispensable à la réussite, à la plus grande crédibilité que nous avons aujourd'hui dans ce domaine."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, het door de heer Obiols i Germà opgestelde jaarverslag is uitstekend. Het doel ervan - net zoals dat van alle in deze zittingsperiode door de Subcommissie mensenrechten uitgevoerde activiteiten - is in het extern optreden van Europa de daad bij het woord te voegen en de eventuele inconsistenties en zwakke punten in ons beleid aan te pakken, te beginnen met de lidstaten, die te vaak nalaten te handelen naar het internationale recht. Ik noem alleen maar de behandeling van migranten, de medewerking aan de geheime vluchten van de CIA of het niet ratificeren van internationale verdragen. De eisen van de Raad zijn eveneens inconsequent. Hoe valt het te verklaren dat de Raad nog steeds niet het groene licht heeft gegeven voor de uitvoering van artikel 2 van de associatieovereenkomst met Israël na de huidige, aanhoudende schendingen? Er zitten schotten tussen onze beleidslijnen en daarom ontberen ze vaak een globale visie, zijn ze niet geïntegreerd en worden onze instrumenten niet optimaal gebruikt en aaneengeschakeld. Stelt u zich eens voor: de Raad heeft een communiqué uitgevaardigd om zijn genoegen uit te spreken over het subcomité mensenrechten met Tunesië, ofschoon we nog steeds geen steun kunnen verlenen aan mensenrechtenactivisten in dit land vanwege de obstakels die hiertegen worden opgeworpen. In onze opeenvolgende initiatiefverslagen hebben wij specifieke aanbevelingen gedaan, zoals de opzet van mensenrechtenstrategieën per land en de directere participatie van Parlementsleden in het beleid, en zijn wij erin geslaagd de grenzen te verleggen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de richtsnoeren inzake marteling. Mensenrechtenactivisten zijn tegenwoordig beter beschermd en ik verheug mij erover dat de Raad en de Commissie zich nu buigen over mensenrechtenclausules. Ik herinner er overigens aan dat wij een herformulering van deze clausule wensen. Wij vinden dat er een mechanisme moet komen voor de regeling van de opening van een dialoog en dit mechanisme systematisch moet worden opgenomen in alle EU-overeenkomsten. We zijn al vijf jaar paraat om met de Raad en de Commissie te gaan werken aan de verbetering van het beleid van de Unie. Dit proces is nu - in elk geval voor vandaag - in gang gezet en ik wil de Raad en de Commissie hartelijk bedanken, aangezien hun ontvankelijkheid, en die van al mijn collega's, van essentieel belang is geweest voor dit succes en de grotere geloofwaardigheid die we vandaag op dit gebied hebben."@nl3,3
"Pani przewodnicząca! Roczne sprawozdanie przygotowane przez pana posła Obiols i Germà jest znakomite. Jego celem, podobnie jak celem wszystkich działań prowadzonych w tej kadencji przez Podkomisję Prawa Człowieka, jest zlikwidowanie rozbieżności pomiędzy słowami a czynami w działaniach zewnętrznych Europy oraz wykorzenienie wszelkich niespójności i słabości naszej polityki, zaczynając od państw członkowskich, które zbyt często nie przestrzegają prawa międzynarodowego. Wystarczy wspomnieć traktowanie migrantów, współpracę przy tajnych lotach CIA czy nieratyfikowanie konwencji międzynarodowych. Również wymogi Rady grzeszą niekonsekwencją. Jak wytłumaczyć fakt, że Rada jeszcze nie dała zielonego światła realizacji postanowień art. 2 układu o stowarzyszeniu z Izraelem po upartych naruszeniach, których jesteśmy świadkami? Nasze polityka jest rozczłonkowana. Dlatego też brak jej często perspektywy globalnej i nie są one zintegrowane, zaś nasze instrumenty nie są zoptymalizowane, nie są ułożone w kolejności. To niewyobrażalne: Rada publikuje komunikat, w którym cieszy się z powołania swej podkomisji ds. praw człowieka w Tunezji, mimo że w przypadku tego kraju wciąż nie jesteśmy w stanie wspierać działaczy praw człowieka z powodu tworzonych przez niego przeszkód. W naszych kolejnych sprawozdaniach z inicjatywy własnej przedstawialiśmy konkretne zalecenia, przykładowo spisanie strategii w zakresie praw człowieka, kraj po kraju, oraz bardziej bezpośrednie uczestnictwo posłów do Parlamentu Europejskiego w politykach, udało nam się też przesunąć granice. Myślę przykładowo o Wytycznych w sprawie tortur. Obecnie działacze praw człowieka są lepiej chronieni, i cieszy mnie fakt, że obecnie w Radzie i Komisji studiuje się klauzule praw człowieka. Dodatkowo, pragnę podkreślić przy tej okazji, że chcielibyśmy przeformułowania tej klauzuli. Chcielibyśmy, aby wdrożono mechanizm regulujący otwarcie dialogu, który pojawiałby się systematycznie we wszelkich umowach zawieranych przez Unię Europejską. Od pięciu lat jesteśmy gotowi zacząć z Radą i Komisją poprawiać politykę Unii. Zadanie to jest w toku, przynajmniej obecnie, i pragnę ciepło im podziękować, gdyż ich otwartość, podobnie jak wszystkich moich koleżanek i kolegów posłów, była kluczowa w odniesieniu tego sukcesu oraz zwiększeniu wiarygodności, jaką cieszymy się dziś w tym obszarze."@pl16
"Senhora Presidente, o relatório anual elaborado pela deputado Raimon Obiols i Cremà é excelente. Visa, como o conjunto das actividades conduzidas durante esta legislatura pela Subcomissão dos Direitos do Homem, reabsorver o fosso existente entre dizer e fazer na acção externa europeia, bem como detectar as eventuais incoerências e fraquezas da nossa política, a começar pelos Estados-Membros, que estão demasiadas vezes numa situação um pouco falsa relativamente ao direito internacional. Basta referirmos o tratamento a que sujeitamos os migrantes, a colaboração com os voos secretos da CIA ou a falha na ratificação de algumas convenções internacionais. As exigências do Conselho são também de geometria variável. Como explicar que o Conselho ainda não tenha desencadeado a aplicação do artigo 2.º do acordo de associação com Israel após as persistentes violações a que assistimos? As nossas políticas são espartilhadas. Falta-lhes portanto, muitas vezes, uma visão global e alguma integração, e os nossos instrumentos não são optimizados, não são colocados em sequência. Imaginem: o Conselho publicou um comunicado para se congratular da Subcomissão dos Direitos do Homem relativamente à Tunísia, quando, com esse mesmo país, ainda não somos capazes - porque ele não o permite - de apoiar os seus defensores dos direitos humanos. Nos nossos sucessivos relatórios de iniciativa, formulámos recomendações precisas como, por exemplo, a elaboração de estratégias de "direitos humanos" por país ou a participação mais directa dos deputados nas políticas, e conseguimos fazer mexer as coisas. Estou a pensar, por exemplo, nas linhas directrizes sobre a tortura. Actualmente, os defensores dos direitos humanos estão mais bem protegidos, e congratulo-me com o facto de as cláusulas de "direitos humanos" estarem actualmente a ser estudadas no Conselho e na Comissão. Aliás, quero recordar, nesta ocasião, que pretendemos uma reformulação dessa cláusula. Pretendemos a criação de um mecanismo que regulamente a abertura de um diálogo e a sua inserção sistemática em todos os acordos da União. Desde há cinco anos que estamos a trabalhar, com o Conselho e a Comissão, no sentido de melhorar a política da União. As coisas estão a andar, pelo menos actualmente, e quero agradecer-vos calorosamente, pois a vossa disponibilidade - mas também a de todos os meus colegas - foi indispensável para o êxito, para a maior credibilidade que temos hoje em dia neste domínio."@pt17
"Dnă preşedintă, raportul anual întocmit de dl Obiols i Germà este excelent. Scopul acestuia, ca şi al tuturor activităţilor desfăşurate în această legislatură de către Subcomisia pentru drepturile omului, este de a rezolva neconcordanţa dintre vorbe şi fapte în politica externă a Europei şi de a extirpa orice inconsistenţă sau slăbiciune din politica noastră, începând cu statele membre care, adesea, încalcă dreptul internaţional. Este suficient să menţionăm tratamentul aplicat imigranţilor, cooperarea cu zborurile secrete ale CIA sau eşecul de a ratifica convenţiile internaţionale. Cerinţele Consiliului sunt, la rândul lor, inconsecvente. Cum se poate explica faptul că, după încălcările permanente la care asistăm, Consiliul nu a dat încă acordul pentru punerea în aplicare a articolului 2 din Acordul de asociere cu Israelul? Politicile noastre sunt împărţite pe compartimente. În consecinţă, ele duc adesea lipsă de o perspectivă globală şi nu sunt integrate, iar instrumentele noastre nu sunt optimizate şi nici organizate în mod coerent. Imaginaţi-vă următorul lucru: Consiliul a publicat o comunicare în care salută crearea Subcomisiei pentru drepturile omului cu Tunisia, deşi nu putem încă să susţinem activiştii pentru drepturile omului din respectiva ţară din cauza obstacolelor pe care aceasta le pune. În raporturile noastre succesive din proprie iniţiativă, am prezentat recomandări specifice, cum ar fi elaborarea unor strategii privind drepturile omului în funcţie de specificul ţării şi participarea mai directă a membrilor la elaborarea politicilor şi am reuşit să modificăm limitele. Mă gândesc, de exemplu, la orientările privind tortura. Astăzi, activiştii pentru drepturile omului sunt mai bine protejaţi şi salut faptul că clauzele pentru drepturile omului sunt studiate în prezent în Consiliu şi în Comisie. Mai mult, doresc să subliniez cu această ocazie că am vrea ca această clauză să fie reformulată. Am dori punerea în aplicare a unui mecanism de reglementare a iniţierii unui dialog şi includerea sistematică a acestuia în cadrul tuturor acordurilor Uniunii Europene. Suntem pregătiţi de cinci ani să începem activitatea de îmbunătăţire a politicii Uniunii, împreună cu Consiliul şi Comisia. Sarcina este în desfăşurare, cel puţin astăzi, şi aş vrea să le mulţumesc, pentru că receptivitatea lor şi a colegilor mei a fost esenţială pentru acest succes şi pentru credibilitatea sporită pe care o avem în prezent în acest domeniu."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, výročná správa, ktorú pripravil pán Obiols i Germà, je vynikajúca. Jej cieľom je, podobne ako v prípade všetkých činností Podvýboru pre ľudské práva počas tohto volebného obdobia, odstrániť rozdiely medzi slovami a činmi v oblasti vonkajších európskych opatrení a vykoreniť z našej politiky všetky protirečenia a slabé miesta. Začať je potrebné členskými štátmi, ktoré príliš často nedodržiavajú medzinárodné právo. Stačí spomenúť zaobchádzanie s migrantmi, spoluprácu s tajnými letmi CIA alebo chýbajúcu ratifikáciu medzinárodných dohovorov. Aj požiadavky Rady si navzájom protirečia. Ako si vysvetliť, že Rada po neustálom porušovaní, ktorého sme svedkami, ešte nedala zelenú uplatňovaniu článku 2 dohody o pridružení s Izraelom? Naša politika je roztrieštená. Často jej preto chýba globálna perspektíva a nie je integrovaná. Naše nástroje nie sú optimalizované, navzájom na seba nenadväzujú. Predstavte si toto: Rada zverejnila oznámenie, v ktorom víta zriadenie podvýboru pre ľudské práva pre Tunisko, hoci vo vzťahu s touto krajinou v dôsledku prekážok, ktoré kladie, stále nie sme schopní podporovať aktivistov v oblasti ľudských práv. V našich po sebe idúcich správach z vlastnej iniciatívy sme sformulovali konkrétne odporúčania, napríklad na vypracovanie stratégií v oblasti ľudských práv pre jednotlivé krajiny a priamejšiu účasť poslancov na politike, a podarilo sa nám posunúť hranice. Mám na mysli napríklad usmernenia o mučení. V súčasnosti je ochrana aktivistov v oblasti ľudských práv lepšia a vítam skutočnosť, že Rada a Komisia momentálne posudzujú doložky o ľudských právach. Okrem toho by som pri tejto príležitosti rada zdôraznila, že by sme chceli, aby sa znenie tejto doložky zmenilo. Chceli by sme, aby bol zavedený mechanizmus, ktorým sa bude riadiť otváranie dialógu, a aby bol systematickou súčasťou všetkých dohôd, ktoré Európska únia uzatvorí. Celých päť rokov sme boli pripravení začať s Radou a Komisiou pracovať na zlepšení politiky Únie. Úloha sa už plní, prinajmenšom momentálne, a ja by som im chcela srdečne poďakovať, pretože bez ich ochoty – a tiež ochoty všetkých kolegov poslancov – by sme nemohli dosiahnuť úspech a zvýšenú dôveryhodnosť, ktorú dnes v tejto oblasti máme."@sk19
"Gospa predsednica, letno poročilo, ki ga je pripravil gospod Obiols i Germà, je odlično. Njegov cilj, kot je cilj vseh dejavnosti, ki jih je v tem mandatu izvedel pododbor za človekove pravice, je zapolniti vrzel med besedami in dejani pri zunanjem ukrepanju Evrope in odpraviti vse nedoslednosti in pomanjkljivosti v naši politiki, če začnemo z državami članicami, ki so pogostokrat v navzkrižju z mednarodnim pravom. Dovolj je že, če omenimo ravnanje s priseljenci, sodelovanje pri skrivnih preletih CIA ali neuspeh pri ratifikaciji mednarodnih konvencij. Nedosledne so tudi zahteve Sveta. Kako naj pojasnimo, da Svet še vedno ni dal zelene luči za izvajanje člena 2 Pridružitvenega sporazuma z Izraelom po nenehnih kršitvah, ki smo jim priča? Naše politike so segmentirane. Zaradi tega jim pogostokrat manjka globalne perspektive in niso izvedene, naši instrumenti pa niso optimizirani in se ne uporabljajo. Predstavljajte si naslednje: Svet je objavil sporočilo, v katerem pozdravlja svoj pododbor za človekove pravice s Tunizijo, čeprav v tej državi zaradi obstoječih ovir še vedno ne moremo podpreti zagovornikov človekovih pravic. V naših zaporednih poročilih na lastno pobudo smo izpostavili posebne zahteve, kot je zahteva, da država pripravi osnutek strategij na področju človekovih pravic in neposrednejše sodelovanje poslancev v politikah, in uspelo nam je prestaviti meje. Mislim na smernice glede mučenja. Danes so zagovorniki človekovih pravic bolje zaščiteni in pozdravljam dejstvo, da sedaj Svet in Komisija preučujeta določbe o človekovih pravicah. Poleg tega želim ob tej priložnosti izpostaviti, da želimo, da se besedilo te določbe spremeni. Želimo izvedbo mehanizma, ki bo urejal vzpostavljanje dialoga in ki bo sistematično vključen v vse sporazume Evropske unije. Pet let smo bili pripravljeni, da začnemo delati s Svetom in Komisijo in izboljšamo politiko Unije. Ta naloga se danes končno uresničuje in želim se jima toplo zahvaliti, saj je bila njuna sposobnost in sposobnost dojemanja vseh mojih kolegov poslancev ključnega pomena za ta uspeh in za povečanje verodostojnosti, ki jo sedaj imamo na tem področju."@sl20
"Fru talman! Det årliga betänkande som utarbetats av Raimon Obiols i Germà är utmärkt. Syftet med det, liksom med all verksamhet som genomförts under mandatperioden av underutskottet för mänskliga rättigheter, är att överbrygga klyftan mellan ord och handling i EU:s yttre åtgärder och att rensa bort alla eventuella oklarheter och svagheter i vår politik, i första hand medlemsstaternas politik, som alltför ofta strider mot internationell rätt. Det kan räcka att nämna den behandling som migranterna får utstå, samarbetet med CIA:s hemliga flygningar eller underlåtenheten att ratificera internationella konventioner. Även rådets krav är motstridiga. Hur kan man förklara att rådet ännu inte har gett klartecken för att genomföra artikel 2 i associeringsavtalet med Israel efter de ständiga överträdelser som vi bevittnar? Vår politik är indelad i olika fack. Därför saknas ofta ett globalt perspektiv och en helhetssyn och våra instrument är inte optimerade. De kommer inte i rätt ordning. Ett exempel: rådet har offentliggjort ett meddelande om att välkomna sin underkommitté för mänskliga rättigheter i Tunisien, trots att vi fortfarande inte kan stödja människorättsaktivister i det landet på grund av de hinder som landet ställer upp. I våra olika initiativbetänkanden har vi lagt fram specifika rekommendationer, till exempel att utarbeta en strategi för de mänskliga rättigheterna per land och att ledamöterna ska vara mer direkt engagerade i politiken, och vi har lyckats flytta fram gränserna. Jag tänker till exempel på riktlinjerna om tortyr. I dag är människorättsaktivisterna bättre skyddade och jag välkomnar att människorättsklausulerna nu övervägs i rådet och kommissionen. Jag vill dessutom påpeka i sammanhanget att vi skulle vilja att klausulen formuleras om. Vi skulle vilja att en mekanism för att reglera inledandet av en dialog tillämpas och förekommer systematiskt i alla Europeiska unionens avtal. I fem år har vi varit redo att börja arbeta med rådet och kommissionen för att förbättra unionens politik. Arbetet har i alla fall påbörjats i dag, och jag vill tacka dem hjärtligt, eftersom deras och mina kollegers öppna attityd har varit avgörande för dagens framgångar och förbättrade trovärdighet på detta område."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph