Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-05-06-Speech-3-296"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090506.37.3-296"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I would like to thank our colleague, Raimon Obiols, for his report and resolution. The draft of the resolution we voted on in the Foreign Affairs Committee was balanced. Compromises have been reached. A long list of important issues on human rights are covered by the report and I hope that the resolution will be voted tomorrow with a big majority in favour. Having said this, I would like to highlight some issues and point out a very controversial amendment tabled before the plenary session. I speak about the amendment tabled by our ALDE colleagues. As we all agree that our Union is based on values, including Christian values, how can anyone imagine that this Parliament will finish its term condemning the Pope, Benedict XVI, for his declarations? My position is that the wording used by the signatories of the amendment is absolutely unacceptable and should be declined. Human rights defenders, I suggest that in the resolution we, the European Parliament, should reiterate our demand that all winners of the Sakharov Prize and, in particular, Aung San Suu Kyi, Oswalda Payá Sardiñas, the Cuban Damas de Blanco and Hu Jia be given access to the European institutions. We regret the fact that none of them were allowed to participate in the 20th anniversary ceremony of the Sakharov Prize. Last but not least is the fight against terrorism and human rights. I suggest that the European Parliament call on the European Union and its Member States to carry out the fight against terrorism in full respect of human rights and fundamental freedoms as one of the main priorities of the Union and a key element of its external actions. Mentioning specific names in our resolution would be counterproductive."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, chtěla bych poděkovat našemu kolegovi, Raimonu Obiolsovi, za jeho zprávu a usnesení. Návrh usnesení, o němž jsme hlasovali ve Výboru pro zahraniční věci, byl vyvážený. Dosáhli jsme řady kompromisů. Zpráva obsahuje dlouhý seznam významných témat z oblasti lidských práv a já věřím, že usnesení bude zítra odhlasováno s velkou většinou hlasů pro. S tím vědomím bych chtěla zmínit některá témata a poukázat na velmi sporný pozměňovací návrh, který byl předložen před plenárním zasedáním. Mám na mysli pozměňovací návrh poslanců skupiny ALDE. Všichni se shodneme na tom, že naše Unie vychází z určitých hodnot, včetně těch křesťanských, jak se tedy někdo může domnívat, že tento Parlament skončí své volební období tím, že odsoudí papeže Benedikta XVI. za jeho prohlášení? Zastávám názor, že znění použité předkladateli návrhu je naprosto nepřijatelné a mělo by být zamítnuto. Co se týče zastánců lidských práv, navrhuji, že bychom jako Evropský parlament měli v usnesení zopakovat svůj požadavek, aby byl všem laureátům Sacharovovy ceny, jako jsou jmenovitě Aung San Suu Kyi, Oswalda Payá Sardiñas, kubánské hnutí „Ženy v bílém“ (Damas de Blanco) a Hu Jia, nabídnut přístup do evropských orgánů. Je politováníhodné, že nikomu z nich nebylo povoleno zúčastnit se oslav dvacátého výročí Sacharovovy ceny. V neposlední řadě zmíním boj proti terorismu a za lidská práva. Navrhuji, aby Evropský parlament vyzval Evropskou unii a její členské státy k vedení boje proti terorismu a uznání skutečnosti, že dodržování lidských práv a základních svobod je jednou z hlavních priorit Unie a klíčovým bodem jejích vnějších opatření. Zmiňování konkrétních jmen v našem usnesení by bylo kontraproduktivní."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne takke vores kollega, Raimon Obiols, for hans betænkning og beslutning. Det beslutningsforslag, vi stemte om i Udenrigsudvalget, var afbalanceret. Der er indgået kompromiser. Betænkningen omfatter en lang liste af vigtige spørgsmål om menneskerettigheder, og jeg håber, at beslutningen vil blive vedtaget i morgen med et stort flertal. Når dette er sagt, vil jeg gerne fremhæve nogle spørgsmål og nævne et meget kontroversielt ændringsforslag fremsat før plenarmødet. Jeg taler om det ændringsforslag, der er fremsat af vores ALDE-kolleger. Da vi alle er enige om, at vores Union er baseret på værdier, herunder kristne værdier, hvordan kan nogen så tro, at dette Parlament vil slutte sin valgperiode med at fordømme Paven, Benedict XVI, for hans udtalelser? Min holdning er, at den formulering, som underskriverne af ændringsforslaget har brugt, er absolut uacceptabel og bør forkastes. Menneskerettighedsforkæmpere, jeg foreslår, at vi, Europa-Parlamentet, i beslutningen gentager vores krav om, at alle vindere af Sakharovprisen, særlig Aung San Suu Kyi, Oswalda Payá Sardiñas, cubaneren Damas de Blanco og Hu Jia, får fri adgang til de europæiske institutioner. Vi beklager, at ingen af dem fik lov til at deltage i 20-års-ceremonien for Sakharovprisen. Sidst men ikke mindst er der kampen mod terrorisme og menneskerettigheder. Jeg foreslår, at Europa-Parlamentet opfordrer EU og dets medlemsstater til at gennemføre kampen mod terrorisme med fuld respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder som en af EU's vigtigste prioriteringer og et centralt element i dets eksterne forbindelser. Det vil virke imod hensigten at nævne navne i beslutningen."@da2
"Frau Präsidentin, ich möchte unserem Kollegen, Raimon Obiols, für seinen Bericht und seine Entschließung danken. Der Entwurf der Entschließung, über den wir im Außenpolitikausschuss abgestimmt haben, war ausgewogen. Kompromisse wurden erreicht. Eine lange Liste wichtiger Punkte zu Menschenrechten wurde vom Bericht abgehandelt, und ich hoffe, dass morgen eine große Mehrheit für die Entschließung stimmt. Nun möchte ich einige Punkte hervorheben und auf einen äußerst kontroversen Änderungsantrag vor der Plenarsitzung hinweisen. Ich spreche vom Änderungsantrag unserer ALDE-Kollegen. Wir alle sind uns einig, dass unsere Union auf Werten basiert, einschließlich christlichen Werten. Wie kann sich also jemand vorstellen, dass dieses Parlament seine Amtszeit damit beendet, den Papst, Benedict XVI, für seine Erklärungen zu verurteilen? Ich stehe auf dem Standpunkt, dass die Formulierung der Unterzeichner dieses Änderungsantrags absolut inakzeptabel ist und somit abgelehnt werden sollte. Menschenrechtsverfechter, ich schlage vor, dass wir, das Europäische Parlament, in der Resolution unsere Forderung wiederholen, dass alle Träger des Sakharov-Preises und insbesondere Aung San Suu Kyi, Oswaldo Payá Sardiñas, die kubanischen Damas de Blanco und Hu Jia Zugang zu europäischen Institutionen erhalten. Wir bedauern die Tatsache, dass keinem von ihnen die Teilnahme an der Zeremonie zum 20. Jahrestags des Sakharov-Preises gestattet wurde. Und schließlich ist da noch der Kampf gegen den Terrorismus und für die Menschenrechte. Ich schlage vor, dass das Europäische Parlament die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten auffordert, den Kampf gegen den Terrorismus unter voller Berücksichtigung der Menschenrechte und der grundlegenden Freiheiten als einer der Hauptprioritäten der Union und ein wesentliches Element ihrer externen Aktionen aufzunehmen. Die Erwähnung spezieller Namen in unserer Entschließung wäre kontraproduktiv"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας κύριο Raimon Obiols για την έκθεσή του και το ψήφισμα. Το σχέδιο του ψηφίσματος που ψηφίσαμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ήταν ισορροπημένο. Συμβιβασμοί έχουν γίνει. Η έκθεση καλύπτει μια μεγάλη λίστα σημαντικών θεμάτων σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελπίζω να υπερψηφιστεί το ψήφισμα αύριο με μεγάλη πλειοψηφία. Μετά από αυτό, θα ήθελα να τονίσω μερικά θέματα και να επισημάνω μια πολύ αμφιλεγόμενη τροπολογία που κατατέθηκε πριν τη σύνοδο της ολομελείας. Μιλώ για την τροπολογία που κατέθεσαν οι συνάδελφοί μας της Ομάδας ALDE. Καθώς όλοι συμφωνούμε ότι η Ένωσή μας βασίζεται σε αξίες, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανικών αξιών, πώς μπορεί κανείς να φανταστεί ότι αυτό το Κοινοβούλιο θα τελειώσει τη θητεία του καταδικάζοντας τον Πάπα, Βενέδικτο τον ΙΣΤ´, για τις δηλώσεις του; Η θέση μου είναι ότι η διατύπωση που χρησιμοποίησαν οι υπογράφοντες της τροπολογίας είναι απολύτως απαράδεκτη και θα πρέπει να απορριφθεί. Υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προτείνω ότι στο ψήφισμά μας εμείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έπρεπε να επαναλάβουμε την απαίτησή μας όλοι οι νικητές του Βραβείου Ζαχάρωφ και ιδιαίτερα η Aung San Suu Kyi, ο Oswalda Payá Sardiñas, οι Κουβανές Κυρίες στα Λευκά και ο Hu Jia να έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Λυπούμαστε που σε κανέναν από αυτούς δεν επετράπη η συμμετοχή στην 20 επετειακή τελετή του Βραβείου Ζαχάρωφ. Τελευταίος στην αναφορά μου αλλά όχι λιγότερο σημαντικός είναι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προτείνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καλέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη Μέλη της να διεξάγουν τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας θέτοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες ως μία από τις κύριες προτεραιότητες της Ένωσης και βασικό στοιχείο των εξωτερικών της δράσεων. Η αναφορά συγκεκριμένων ονομάτων στο ψήφισμά μας δεν θα ήταν ωφέλιμη."@el10
"Señora Presidenta, quisiera dar las gracias a nuestro colega, Raimon Obiols, por su informe y resolución. El proyecto de resolución que votamos en el Comité de Asuntos Exteriores estaba equilibrado; se han alcanzado acuerdos. El informe abarca una larga lista de importantes cuestiones en materia de derechos humanos y espero que una gran mayoría vote mañana a favor de esta resolución. Una vez dicho esto, quisiera destacar algunas cuestiones y recordar una enmienda muy polémica que se presentó ante la sesión plenaria. Hablo de la enmienda presentada por nuestros colegas del ALDE. Puesto que todos coincidimos en que nuestra Unión se basa en valores, entre otros, los valores cristianos, ¿cómo puede alguien pensar que este Parlamento acabará su legislatura condenando al Papa, Benedicto XVI, por sus declaraciones? Desde mi punto de vista, la formulación empleada en la enmienda por los firmantes de la misma es totalmente inaceptable y debería ser desestimada. Defensores de los derechos humanos, sugiero que en la resolución, nosotros, el Parlamento Europeo, deberíamos reiterar nuestra petición de que se permita acudir a las instituciones europeas a todos los ganadores del Premio Sájarov y, en especial, a Aung San Suu Kyi, Oswalda Payá Sardiñas, las Damas de Blanco cubanas y Hu Jia. Lamentamos el hecho de que a ninguno de ellos se le permitiese participar en la ceremonia de conmemoración del 20º aniversario del Premio Sájarov. La última cuestión, pero no por ello, la menos importante es la relación entre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos. Sugiero que el Parlamento Europeo pida a la Unión Europea y a sus Estados miembros que lleven a cabo la lucha contra el terrorismo respetando plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales, como una de las principales prioridades de la Unión y como un elemento esencial de sus intervenciones en el exterior. Sería contraproducente citar en nuestra resolución nombres concretos."@es21
"Proua juhataja, ma tahaksin tänada kolleeg Raimon Obiolsi tema raporti ja resolutsiooni eest. Resolutsiooni projekt, mida me väliskomisjonis hääletasime, on tasakaalustatud. Me jõudsime kompromissideni. Raport hõlmab suurt hulka inimõigustega seotud olulisi küsimusi ja ma loodan, et resolutsioon võetakse homme suure häälteenamusega vastu. Siiski tahaksin ma juhtida tähelepanu mõningatele küsimustele ja viidata ühele väga vastuolulisele muudatusettepanekule, mis enne täiskogu istungit esitati. Ma räägin muudatusettepanekust, mille esitasid kolleegid Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioonist. Kuna me kõik oleme ühel meelel selles, et meie liit põhineb väärtustel, sealhulgas kristlikel väärtustel, siis kuidas saab keegi ette kujutada, et Euroopa Parlamendi praegune koosseis lõpetab oma ametiaja paavsti Benedictus XVI avalduste hukkamõistmisega? Minu seisukoht on, et sõnastus, mida selle muudatusettepaneku autorid kasutasid, on täiesti vastuvõetamatu ning see muudatusettepanek tuleks tagasi lükata. Inimõiguste kaitsjate suhtes teen ma ettepaneku, et Euroopa Parlament peaks oma resolutsioonis kordama nõudmist, et kõikidele Sahharovi auhinna laureaatidele, eriti Aung San Suu Kyile, Oswalda Payá Sardiñasele, Kuuba rühmitusele „Damas de Blanco“ ja Hu Jiale, tuleb võimaldada juurdepääs Euroopa Liidu institutsioonidele. Meie arvates on kahetsusväärne, et ühelgi neist ei lubatud osaleda Sahharovi auhinna 20. aastapäeva tseremoonial. Ja lõpetuseks – ehkki mitte tähtsuse järjekorras – peatuksin ma terrorismivastasel võitlusel ja inimõigustel. Ma teen ettepaneku, et Euroopa Parlament kutsuks Euroopa Liitu ja selle liikmesriike üles lähtuma terrorismivastases võitluses täiel määral inimõigustest ja põhivabadustest kui liidu peamistest prioriteetidest ja tema välistegevuse ühest tähtsaimatest elementidest. Konkreetsete nimede mainimine meie resolutsioonis ei annaks soovitud tulemust, pigem vastupidi."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää kollegaamme Raimon Obiols i Germàa hänen mietinnöstään ja päätöslauselmastaan. Ulkoasiainvaliokunnassa äänestämämme päätöslauselmaluonnos oli tasapainoinen. Olemme päässeet kompromisseihin. Mietintöön sisältyy pitkä luettelo tärkeitä ihmisoikeuksien alan kysymyksiä, ja toivon, että päätöslauselmaa kannattaa huomisessa äänestyksessä suuri enemmistö. Tämän sanottuani haluaisin korostaa joitain kysymyksiä sekä nostaa esille erittäin kiistanalaisen tarkistuksen, joka esitettiin ennen täysistuntoa. Tarkoitan ALDE-ryhmän kollegoidemme tekemää tarkistusta. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että unioni perustuu arvoihin ja niihin kuuluvat kristilliset arvot. Miten voidaan kuvitella, että tämä parlamentti lopettaa vaalikautensa tuomitsemalla paavi Benedictus XVI:n hänen kannanottojensa vuoksi? Minun kantani on, että tämän tarkistuksen allekirjoittajien käyttämää sanamuotoa ei voida mitenkään hyväksyä ja että se olisi hylättävä. Ihmisoikeuksien puolustajat, ehdotan, että me Euroopan parlamentissa toistamme päätöslauselmassa pyyntömme siitä, että kaikkien Saharov-palkinnon saajien ja erityisesti Aung San Suu Kyin, Oswalda Payá Sardiñasin, kuubalaisen Damas de Blanco -ryhmän ("Naiset valkoisissa") ja Hu Jian on päästävä Euroopan toimielimiin. Pahoittelemme, että yksikään heistä ei saanut osallistua Saharov-palkinnon 20-vuotisseremonioihin. Lopuksi käsittelen terrorismin torjuntaa ja ihmisoikeuksia. Ehdotan, että Euroopan parlamentti kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita torjumaan terrorismia täysin ihmisoikeuksia ja perusvapauksia noudattaen ja että tämän on oltava yksi unionin painopistealoista sekä sen ulkoisen toiminnan keskeisistä tekijöistä. Olisi haitallista, jos päätöslauselmassamme viitataan tiettyihin nimiin."@fi7
"Madame la Présidente, je tiens à remercier notre collègue, Raimon Obiols, pour son rapport et sa résolution. La proposition de résolution sur laquelle nous avons voté à la commission des affaires étrangères était équilibrée. Des compromis ont été atteints. Le rapport couvre une longue liste de questions importantes sur les droits de l’homme et j’espère que la résolution sera votée demain à une large majorité. Ceci dit, je voudrais souligner certaines questions, et plus particulièrement attirer votre attention sur un amendement qui a été déposé avant la séance plénière et qui porte fortement à controverse. Je parle de l’amendement déposé par nos collègues du groupe ALDE. Tout le monde ici s’accorde à dire que notre Union se base sur des valeurs, notamment des valeurs chrétiennes; comment donc imaginer que le présent Parlement termine sa législature en condamnant le pape Benoît XVI pour ses déclarations? Je pense que la formulation utilisée par les députés qui ont déposé cet amendement est absolument inacceptable et que ce dernier devrait être rejeté. À propos des défenseurs des droits de l’homme, je propose dans la résolution que nous, les membres du Parlement européen, réitérions notre demande que tous les lauréats du Prix Sakharov, et en particulier, Aung San Suu Kyi, Oswaldo Payá Sardiñas, le groupe des (Dames en blanc) et Hu Jia aient accès aux institutions européennes. Nous regrettons qu’aucun d’entre eux n’ait eu l’autorisation de participer à la cérémonie du 20 anniversaire du Prix Sakharov. Enfin, mais pas par ordre d’importance, il y a la lutte contre le terrorisme et les droits de l’homme. Je propose que le Parlement européen enjoigne l’Union européenne et ses États membres à mener la lutte contre le terrorisme dans le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que cela soit une des principales priorités de l’Union et un élément-clé de ses actions extérieures. Il serait contreproductif de mentionner des noms dans notre résolution."@fr8
"Elnök asszony, szeretném megköszönni Raimon Obiols kollégánknak a jelentést és az állásfoglalást. Az állásfoglalás tervezete, amelyről a Külügyi Bizottságban szavaztunk, kiegyensúlyozott volt. Kompromisszumok köttettek. A jelentés az emberi jogokkal kapcsolatos kérdések hosszú sorát fogja át, és remélem, hogy az állásfoglalást holnap nagy többséggel szavazzák majd meg. Mindazonáltal szeretnék kiemelni pár kérdést, és rámutatni egy, a plenáris ülés előtt benyújtott nagyon ellentmondásos módosításra. Az ALDE képviselőcsoportban helyet foglaló kollégáink által benyújtott módosításról beszélek. Mivel mindannyian egyetértünk abban, hogy Uniónk értékeken, köztük keresztény értékeken alapul, hogyan gondolhatja bárki, hogy ez a Parlament azzal zárja majd a ciklusát, hogy elítéli a pápát, XVI. Benedeket nyilatkozataiért? Álláspontom szerint a módosítás aláírói által használt megfogalmazás teljesen elfogadhatatlan, és azt el kell utasítani. Ami az emberi jogi jogvédőket illeti, azt javaslom, hogy az állásfoglalásban mi, az Európai Parlament ismételjük meg azon követelésünket, hogy a Szaharov-díj minden díjazottja, és különösen Aung San Suu Kyi, Oswalda Payá Sardiñas, a kubai Damas de Blanco csoport és Hu Jia kapjon belépést az európai intézményekbe. Sajnáljuk, hogy egyiküknek sem engedték, hogy részt vegyenek a Szaharov-díj huszadik évfordulójának ünnepségén. Végül, de nem utolsó sorban ott van a terrorizmus elleni küzdelem és az emberi jogok. Azt javaslom, hogy az Európai Parlament hívja fel az Európai Uniót és tagállamait, hogy úgy vigyék véghez a terrorizmus elleni küzdelmet, hogy közben teljes mértékben tiszteletben tartják az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat, mivel azok az Unió egyik fő prioritását és külső fellépéseinek kulcsfontosságú elemét képezik. Ha konkrét neveket említenénk az állásfoglalásunkban, az nem segítené a hatékonyságot."@hu11
". Signora Presidente, vorrei ringraziare l'onorevole Obiols per la relazione e la risoluzione che ha presentato. La proposta di risoluzione che abbiamo votato in commissione affari esteri è equilibrata ed è stato possibile raggiungere dei compromessi. La relazione tratta una vasta gamma di questioni importanti in materia di diritti umani e spero che domani la risoluzione sia approvata a larga maggioranza. Detto ciò, vorrei evidenziare alcune questioni e parlare di un emendamento molto controverso presentato prima dell’apertura della sessione plenaria. Mi riferisco all'emendamento presentato dai nostri colleghi dell’Alleanza dei liberali e dei democratici per l’Europa. Considerando che siamo tutti concordi nell'affermare che la nostra Unione europea è fondata su determinati valori, tra cui quelli cristiani, come possiamo immaginare che questo Parlamento concluda il suo mandato condannando il Papa, Benedetto XVI, per le sue dichiarazioni? A mio avviso le formulazioni adottate dai firmatari dell'emendamento sono assolutamente inaccettabili e dovrebbero essere respinte. Per quanto riguarda i difensori dei diritti umani, suggerisco che il Parlamento europeo ribadisca nella risoluzione la richiesta che tutti i vincitori del premio Sakharov, e in particolare Aung San Suu Kyi, Oswaldo Payá Sardiñas, il gruppo noto come “Damas de Blanco” (“Donne in bianco”) cubane e Hu Jia abbiano accesso alle istituzioni europee. Ci rammarichiamo che a nessuno di loro sia stato consentito di partecipare alla cerimonia per il ventesimo anniversario del premio Sakharov. Infine, ma non meno importante, per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo e per i diritti umani, suggerisco che il Parlamento chieda all'Unione europea e ai suoi Stati membri di condurre la lotta contro il terrorismo nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, di farne una delle massime priorità e un elemento fondante delle azioni esterne dell’UE. Citare determinati nomi nella risoluzione sarebbe controproducente."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau padėkoti mūsų kolegai Raimonui Obiolsui už jo pranešimą ir rezoliuciją. Pranešimo ir rezoliucijos projektai, dėl kurių balsavome Užsienio reikalų komitete, yra gerai parengti. Buvo pasiekta reikalingų kompromisų. Pranešime aptariama daugelis svarbiausių žmogaus teisių pažeidimų pasaulyje ir aš manau, kad už rezoliuciją bus balsuojama rytoj didele dauguma. Tačiau vis dėlto aš norėčiau pabrėžti kai kuriuos klausimus ir nurodyti labai ginčytiną pataisą, pateiktą prieš plenarinį posėdį. Mes visi pritariame, kad Europos Sąjunga yra pagrįsta vertybėmis, įskaitant krikščioniškąsias. Todėl ar kas nors galėtų įsivaizduoti, jog šis Parlamentas užbaigs savo kadenciją, pasmerkdamas popiežių Benediktą XVI už jo pasisakymus?! Mano pozicija yra aiški: žodžiai, kuriuos vartoja pataisos rengėjai, yra visiškai nepriimtini ir turėtų būti atmesti. Siūlau, kad šioje rezoliucijoje mes, Europos Parlamentas, dar kartą patvirtintume savo reikalavimą, kad visiems A. Sacharovo premijos laureatams, ir ypač Aung San Suu Kyi, Oswaldo Jose Paya Sardinasui, Kubos ir Hu Jia, būtų leista atvykti į Europos Sąjungą ir į jos institucijas. Mes apgailestaujame, kad nė vienam iš jų nebuvo leista dalyvauti A. Sacharovo premijos 20-ojo jubiliejaus ceremonijoje. Galiausiai, tačiau tai ne mažiau svarbu – kova su terorizmu ir žmogaus teisės. Siūlau, kad Europos Parlamentas paragintų Europos Sąjungą ir jos valstybes nares vertinti kovą su terorizmu, atsižvelgiant į žmogaus teises ir pagrindines laisves, kaip į vieną svarbiausių Sąjungos prioritetų ir pagrindinę jos išorės veiksmų dalį. Minėti konkrečius pavadinimus mūsų rezoliucijoje būtų nenaudinga."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es vēlos pateikties mūsu kolēģim par viņa ziņojumu un rezolūciju. Rezolūcijas projekts, par ko mēs balsojām Ārlietu komitejā, ir līdzsvarots. Kompromisi ir panākti. Ziņojumā ietverts garš saraksts ar svarīgiem cilvēktiesību jautājumiem, un es ceru, ka rītdien vairākums nobalsos par labu rezolūcijai. To sakot, es vēlos izcelt dažus jautājumus un norādīt uz ļoti strīdīgu grozījumu, kas iesniegts apspriešanai plenārsēdē. Es runāju par grozījumu, ko iesnieguši mūsu kolēģi. Tā kā mēs visi piekrītam, ka Savienības pamatā ir vērtības, tostarp kristīgās vērtības, kā var iedomāties, ka šis Parlaments sava termiņa beigās nosodīs pāvestu Benediktu XVI par viņa paziņojumiem? Es uzskatu, ka grozījumu parakstītāju formulējums ir absolūti nepieņemams un būtu jānoraida. Cilvēktiesību aizstāvji, es ierosinu mums, Eiropas Parlamentam, rezolūcijā vairākkārt atkārtot mūsu prasību, lai visiem Saharova balvas ieguvējiem, jo īpaši ñ Kubas „Sievietēm baltā” un ir nodrošināta piekļuve Eiropas iestādēm. Mēs izsakām savu nožēlu par to, ka nevienam no viņiem nebija ļauts piedalīties Saharova balvas divdesmitās gadadienas ceremonijā. Pēdējais, bet ne mazāk svarīgs ir jautājums par terorisma apkarošanu un cilvēktiesībām. Es ierosinu Eiropas Parlamentam aicināt Eiropas Savienību un tās dalībvalstis apkarot terorismu, pilnībā ievērojot cilvēktiesības un pamatbrīvības kā vienu no galvenajām Savienības prioritātēm un galveno elementu tās ārējos darījumos. Nebūtu produktīvi minēt konkrētus vārdus mūsu rezolūcijā."@lv13
"Madam President, I would like to thank our colleague, Raimon Obiols, for his report and resolution. The draft of the resolution we voted on in the Foreign Affairs Committee was balanced. Compromises have been reached. A long list of important issues on human rights are covered by the report and I hope that the resolution will be voted tomorrow with a big majority in favour. Having said this, I would like to highlight some issues and point out a very controversial amendment tabled before the plenary session. I speak about the amendment tabled by our ALDE colleagues. As we all agree that our Union is based on values, including Christian values, how can anyone imagine that this Parliament will finish its term condemning the Pope, Benedict XVI, for his declarations? My position is that the wording used by the signatories of the amendment is absolutely unacceptable and should be declined. Human rights defenders, I suggest that in the resolution we, the European Parliament, should reiterate our demand that all winners of the Sakharov Prize and, in particular, Aung San Suu Kyi, Oswalda Payá Sardiñas, the Cuban Damas de Blanco and Hu Jia be given access to the European institutions. We regret the fact that none of them were allowed to participate in the 20th anniversary ceremony of the Sakharov Prize. Last but not least is the fight against terrorism and human rights. I suggest that the European Parliament call on the European Union and its Member States to carry out the fight against terrorism in full respect of human rights and fundamental freedoms as one of the main priorities of the Union and a key element of its external actions. Mentioning specific names in our resolution would be counterproductive."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ik wil onze collega, Raimon Obiols, bedanken voor zijn verslag en resolutie. De ontwerpresolutie waarover we in de Commissie buitenlandse zaken hebben gestemd, was evenwichtig. Er zijn compromissen bereikt. In het verslag wordt een lange lijst van belangrijke kwesties over mensenrechten behandeld en ik hoop dat het verslag morgen met een grote meerderheid wordt aangenomen. Dit gezegd hebbende zou ik enkele kwesties willen benadrukken en wijzen op een zeer controversieel amendement dat is ingediend voor de plenaire vergadering. Ik heb het dan over het amendement dat is ingediend door onze collega´s van de ALDE-Fractie. We zijn het er allemaal over eens dat de Europese Unie is gebaseerd op waarden, inclusief christelijke waarden. Hoe kan iemand zich dan voorstellen dat dit Parlement zijn zittingsperiode afsluit met een veroordeling van paus Benedictus XVI wegens zijn verklaringen? Ik ben van mening dat de formulering die door de ondertekenaars van het amendement is gebruikt, absoluut onaanvaardbaar is en moet worden afgewezen. Wat betreft mensenrechtenactivisten stel ik voor dat wij, het Europees Parlement, in de resolutie onze eis herhalen dat alle winnaars van de Sacharov-prijs en in het bijzonder Aung San Suu Kyi, Oswalda Payá Sardiñas, de Cubaanse Damas de Blanco en Hu Jia toegang krijgen tot de Europese instellingen. We betreuren het dat het geen van hen werd toegestaan om de viering van de twintigste verjaardag van de Sacharov-prijs bij te wonen. Mijn laatste maar niet minst belangrijke punt betreft de strijd tegen terrorisme en mensenrechten. Ik stel voor dat het Europees Parlement de Europese Unie en haar lidstaten vraagt om terrorisme te bestrijden met volledige inachtneming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, aangezien dit een van de belangrijkste prioriteiten van de Europese Unie en een belangrijk element van haar extern optreden is. Het noemen van specifieke namen in onze resolutie zou averechts werken."@nl3
"Pani przewodnicząca! Pragnę podziękować naszemu koledze panu posłowi Raimon Obiols za jego sprawozdanie i rezolucję. Projekt rezolucji, nad jakim głosowaliśmy w Komisji Spraw Zagranicznych miał zrównoważony ton. Osiągnięto szereg kompromisów. Sprawozdanie obejmuje długi wykaz istotnych kwestii w dziedzinie praw człowieka i mam nadzieję, że rezolucja ta zostanie jutro przegłosowana dużą większością. Mimo to chciałabym podkreślić kilka kwestii i wskazać na bardzo kontrowersyjną poprawkę złożoną przed sesją plenarną. Mówię o poprawce złożonej przez naszych kolegów z ALDE. Jeśli wszyscy zgadzamy się, że nasza Unia opiera się na wartościach, w tym wartościach chrześcijańskich, jak można sobie wyobrazić, że Parlament Europejski zakończy kadencję potępiając papieża Benedykta XVI za jego wypowiedzi? Stoję na stanowisku, że język użyty przez sygnatariuszy przedmiotowej poprawki jest całkowicie niedopuszczalny i powinien zostać odrzucony. Odnośnie do obrońców prawa człowieka, sugeruję, aby w rezolucji Parlament Europejski powtórzył nasze żądanie, by wszystkim laureatom Nagrody im. Sacharowa a w szczególności Aung San Suu Kyi, Oswaldowi Payá Sardiñas, kubańskim Damas de Blanco i Hu Jia umożliwiono dostęp do instytucji europejskich. Ubolewamy, że żadnej z tych osób nie zezwolono na uczestnictwo w ceremonii z okazji 20. rocznicy Nagrody im. Sacharowa. Wreszcie sprawa walki z terroryzmem a prawa człowieka. Sugeruję, by Parlament Europejski wezwał Unię Europejską i jej państwa członkowskie do prowadzenia walki z terroryzmem z pełnym poszanowaniem praw człowieka i podstawowych wolności, co powinno byś jednym z głównych priorytetów Unii i kluczowym elementem jej działań zewnętrznych. Wymienianie w naszej rezolucji konkretnych nazwisk przyniosłoby efekt odwrotny do zamierzonego."@pl16,16
"Senhora Presidente, gostaria de agradecer ao nosso colega Raimon Obiols o seu relatório e a sua resolução. A proposta de resolução que votámos na Comissão dos Assuntos Externos era equilibrada. Chegou-se a compromissos. O relatório abrange uma longa lista de questões importantes relacionadas com os direitos humanos e espero que a resolução seja aprovada amanhã por uma grande maioria. Dito isto, gostaria de realçar algumas questões e de chamar a atenção para uma alteração muito controversa que foi apresentada antes da sessão em plenário. Refiro-me à alteração apresentada pelos colegas do Grupo ALDE. Atendendo a que todos concordamos que a nossa União se baseia em valores, incluindo os valores cristãos, como é que alguém pode imaginar que este Parlamento vai terminar a sua legislatura condenando o Papa Bento XVI pelas suas declarações? A minha posição é que as palavras utilizadas pelos signatários da alteração são absolutamente inaceitáveis e que esta deve ser rejeitada. Quanto aos defensores dos direitos humanos, sugiro que na resolução, nós, Parlamento Europeu, reiteremos a nossa exigência de que seja permitido o acesso às Instituições europeias por parte de todos os vencedores do Prémio Sakharov e, em particular, de Aung San Suu Kyi, Oswalda Payá Sardiñas, das "Damas de Blanco" cubanas e de Hu Jia. Lamentamos que nenhuma destas pessoas tenha sido autorizada a participar na cerimónia do 20.º aniversário do Prémio Sakharov. Por último, mas não menos importante, temos os direitos humanos no contexto da luta contra o terrorismo. Sugiro que o Parlamento Europeu peça à União Europeia e aos seus Estados-Membros que conduzam a luta contra o terrorismo no pleno respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, como uma das principais prioridades da União e um elemento fundamental das suas acções no plano externo. Mencionar nomes específicos na nossa resolução seria contraproducente."@pt17
"Dnă preşedintă, aş vrea să-i mulţumesc colegului nostru, Raimon Obiols, pentru raportul şi rezoluţia elaborate. Proiectul rezoluţiei votate în Comisia pentru afaceri externe a fost echilibrat. Au fost făcute compromisuri. Raportul acoperă o listă lungă de chestiuni importante privind drepturile omului şi sper că rezoluţia va fi votată mâine cu o mare majoritate de voturi. Acestea fiind spuse, aş dori să evidenţiez câteva probleme şi să menţionez un amendament foarte controversat depus înainte de sesiunea plenară. Este vorba de amendamentul depus de colegii noştri din grupul ALDE. Din moment ce suntem cu toţii de acord că această Uniune este fondată pe valori, inclusiv pe valori creştine, cum îşi poate imagina cineva că acest Parlament îşi va încheia legislatura condamnându-l pe Papa Benedict al XVI-lea pentru declaraţiile domniei sale? Consider că formulările alese de semnatarii acestui amendament sunt absolut inacceptabile şi ar trebui respinse. Apărători ai drepturilor omului, sugerez ca în această rezoluţie noi, Parlamentul European, să reiterăm cererea ca toţi câştigătorii premiului Sakharov şi, mai ales, Aung San Suu Kyi, Oswalda Payá Sardiñas, grupul Damas de Blanco şi Hu Jia, să primească acces în instituţiile europene. Regretăm faptul că niciunuia dintre ei nu i s-a permis să participe la cea de-a 20-a ceremonie aniversară a premiului Sakharov. În ultimul rând, dar nu cel mai puţin important, este şi relaţia dintre lupta împotriva terorismului şi drepturile omului. Sugerez ca Parlamentul European să apeleze la Uniunea Europeană şi la statele ei membre pentru a duce lupta împotriva terorismului în deplin acord cu drepturile omului şi libertăţile fundamentale ca prioritate de vârf a Uniunii şi ca element esenţial al acţiunilor sale externe. Menţionarea unor nume specifice în rezoluţie nu ar fi productivă."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, chcela by som pánovi kolegovi Raimonovi Obiolsovi poďakovať za správu a uznesenie. Návrh uznesenia, ktorý sme odhlasovali vo Výbore pre zahraničné veci, bol vyvážený. Dosiahli sa kompromisy. Správa pokrýva dlhý zoznam dôležitých otázok v oblasti ľudských práv a ja dúfam, že zajtra bude významná väčšina hlasovať za uznesenie. V tejto súvislosti by som chcela zdôrazniť niektoré body a upozorniť na veľmi kontroverzný pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený pred plenárnym zasadnutím. Mám na mysli pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili naši kolegovia z ALDE. Keďže sa všetci zhodneme na tom, že naša Únia je založená na hodnotách vrátane kresťanských, ako si môže niekto myslieť, že tento Parlament ukončí svoje volebné obdobie tým, že odsúdi pápeža Benedikta XVI. za jeho vyhlásenia? Môj názor je taký, že znenie použité poslancami, ktorí sa pod pozmeňujúci a doplňujúci návrh podpísali, je úplne neprijateľné a malo by byť zamietnuté. Čo sa týka bojovníkov za ľudské práva, navrhujem, že my, Európsky parlament, by sme mali v uznesení zopakovať svoju žiadosť, aby všetci laureáti Sacharovovej ceny, najmä Aun Schan Su Ťijová, Oswaldo Payá Sardiñas, kubánske hnutie Damas de Blanco a Chu Ťia, mali prístup do európskych inštitúcií. Ľutujeme, že žiadny z nich sa nemohol zúčastniť na oslave 20. výročia Sacharovovej ceny. Na záver, ale v neposlednom rade, chcem hovoriť o boji proti terorizmu a ľudských právach. Navrhujem, aby Európsky parlament vyzval Európsku úniu a jej členské štáty na boj proti terorizmu pri plnom dodržiavaní ľudských práv a základných slobôd ako jednu z hlavných priorít Únie a kľúčový prvok jej vonkajšej činnosti. Uvádzanie konkrétnych mien v našom uznesení by bolo kontraproduktívne."@sk19
"Gospa predsednica, rada bi se zahvalila našemu kolegu Raimonu Obiolsu za poročilo in resolucijo. Osnutek resolucije, o katerem smo v Odboru za zunanje zadeve glasovali, je uravnotežen. Dosegli smo kompromise. Poročilo se nanaša na obsežen seznam pomembnih vprašanj glede človekovih pravic in upam, da bo jutri za resolucijo glasovala velika večina. Ob tem bi rada poudarila nekatera vprašanja in izpostavila zelo sporno spremembo, ki je bila predložena pred plenarnim zasedanjem. Govorim o spremembi, ki so jo predložili naši kolegi iz skupine ALDE. Ker se vsi strinjamo, da naša Unija temelji na vrednotah, vključno s krščanskimi vrednotami, ne vem, kako si lahko nekdo predstavlja, da bo Parlament svoj mandat končal z obsodbo papeža Benedikta XVI za njegove izjave? Menim, da besedilo, ki so ga uporabili podpisniki spremembe, ni sprejemljivo in bi ga bilo treba zavrniti. Zagovorniki človekovih pravic, predlagam, da v resoluciji mi, Evropski parlament ponovno preučimo našo zahtevo, da bi vsem dobitnikom nagrade Sakharov, predvsem pa Aung San Suu Kyi, Oswaldu Payásu Sardiñasu, Cuban Damas de Blanco in Huju Jiju odobrimo dostop do evropskih institucij. Obžalujemo, da nobenemu izmed njih ni bilo dovoljeno sodelovati na proslavi ob 20. obletnici nagrade Sakharov. Nenazadnje je treba omeniti tudi človekove pravice in boj proti terorizmu. Predlagam, da Evropski parlament pozove Evropsko unijo in njene države članice, da boj proti terorizmu izvajajo ob polnem upoštevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot ene izmed glavnih prednostnih nalog Unije in ključnih elementov za njeno zunanje ukrepanje. Navajanje specifičnih imen v naši resoluciji ne bi bilo produktivno."@sl20
". Fru talman! Jag vill tacka vår kollega Raimon Obiols för hans betänkande och resolution. Det förslag till resolution som vi röstade om i utskottet för utrikes frågor var balanserat. Kompromisser har uppnåtts. En lång lista över viktiga frågor om de mänskliga rättigheterna täcks av betänkandet, och jag hoppas att resolutionen kommer att röstas igenom av en stor majoritet i morgon. Samtidigt vill jag framhålla några frågor och ta upp ett mycket kontroversiellt ändringsförslag som lagts fram till plenarsammanträdet. Jag talar om det ändringsförslag som lagts fram av våra ALDE-kolleger. Eftersom vi alla är överens om att vår union bygger på värden, inbegripet kristna värden, hur kan då någon tänka sig att parlamentet ska avsluta mandatperioden genom att fördöma påven Benedictus XVI för hans uttalanden? Min ståndpunkt är att den formulering som används av undertecknarna av ändringsförslaget är absolut oacceptabel och bör förkastas. Försvarare av de mänskliga rättigheterna! Jag föreslår att vi, Europaparlamentet, i resolutionen upprepar vårt krav att alla som får Sacharovpriset, särskilt Aung San Suu Kyi, Oswalda Payá Sardiñas, den kubanska rörelsen Kvinnor i vitt och Hu Jia, får tillträde till EU-institutionerna. Vi beklagar att ingen av dem tilläts delta i den 20:e årsdagen av Sacharovpriset. Sist men inte minst kommer kampen mot terrorism och de mänskliga rättigheterna. Jag föreslår att Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen och dess medlemsstater att föra kampen mot terrorism i full respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna som de främsta prioriteringarna för unionen och ett viktigt inslag i dess yttre åtgärder. Att nämna enskilda namn i vår resolution skulle motverka sitt syfte."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Laima Liucija Andrikienė,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,9,21
"as,"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph