Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-05-06-Speech-3-283"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090506.36.3-283"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, Iranian President Ahmadinejad recently asserted at the UN Conference on Racism in Geneva that Israel is a racist country. It is tempting to dismiss him as a populist demagogue courting publicity, but he has in the past outrageously called for Israel to be wiped off the map, and Israel would undoubtedly be the first target for the nuclear weapon he so much wants to build. We should therefore see his intervention in the light of his implacable hostility towards the Jewish state, which is, quite rightly in my view, the EU’s ally and strong partner. Regarding the accusation of racism, it is hard to find a more ethnically diverse and less racist county than Israel, which includes Arab, Armenian, Druze and other minorities in its society. The image is still strong in my mind of the airlift of Ethiopian Jews to Israel in the 1980s. Israel still of course maintains an open immigration policy based on its status as a home for the Jewish people the world over, but we should also consider the position of Israeli Arabs in society. They enjoy democratic rights and a standard of living that are rarely accorded by Arab countries to their own citizens. My suspicion is that Ahmadinejad is actually seeking to distract attention from the appalling and abhorrent human rights record of the Islamic Republic of Iran. In Iran, journalists who dare criticise the regime are locked up, but Israel has a free press. In Iran, adulterers, homosexuals and juveniles are executed, including by stoning to death, while in Israel gays and lesbians have the full protection of the law. In Iran, minorities such as Christians and Bahá’ís are regularly persecuted, but in Israel minorities are valued and their rights safeguarded. Yet still, despite all this evidence, many Members of this House would sooner criticise our democratic ally Israel, than denounce a barbaric and potentially catastrophic regime in Tehran. Israel should know that it does have friends in this Parliament, friends like me who cherish human rights and reject fanaticism. Frankly, in my view, it is shameful that EU Member States sent delegations to Durban II, knowing full well that President Ahmadinejad would be present and come out with these outrageous comments."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, íránský prezident Ahmadínežád nedávno na konferenci OSN o rasismu konané v Ženevě prohlásil, že Izrael je rasistická země. Bylo by lákavé označit jej za populistického demagoga toužícího po publicitě, jedná se však o stejnou osobu, která v minulosti pobuřujícím způsobem žádala o vymazání Izraele z mapy, avšak Izrael by se zajisté stal prvním terčem jaderné zbraně, kterou si íránský prezident přeje vyrobit. Jeho příspěvek bychom si tedy měli vykládat v souvislosti s jeho neúprosným nepřátelstvím vůči izraelskému státu, který je, jak se správně domnívám, spojencem EU a jejím silným partnerem. Co se týče obvinění z rasismu, bylo by obtížné nalézt z etnického hlediska rozmanitější stát, než je Izrael, do nějž patří Arabové, Arméni, Drúzové a další menšiny. Obraz leteckých „mostů“, pomocí nichž byli v osmdesátých letech přepravování Židé z válečné Etiopie do Izraele, je v mé mysli stále živý. Izrael si stále udržuje otevřenou přistěhovaleckou politiku založenou na tom, že je domovem pro Židy z celého světa, měli bychom se však zabývat i postavením arabských Židů ve společnosti. Využívají demokratických práv a těší se životnímu standardu, což arabské státy svým vlastním občanům často neumožňují. Mám podezření, že prezident Ahmadínežád se ve skutečnosti snaží odvést pozornost od strašlivé a zcela nepřípustné bilance lidských práv v Íránské islámské republice. V Íránu jsou novináři, kteří si dovolí kritizovat režim, uvězněni, zatímco Izrael má svobodný tisk. V Íránu jsou cizoložníci, homosexuálové a mladiství popravováni, a to i ukamenováním, zatímco v Izraeli mají homosexuálové a lesbičky zákonem zaručenu naprostou ochranu. V Íránu jsou menšiny, jako příslušníci křesťanství či víry Bahai, pronásledováni, zatímco v Izraeli mají menšiny význam a jejich práva jsou zaručena. Stále však řada členů, navzdory těmto důkazům, spíše kritizuje našeho demokratického spojence, Izrael, než aby odsoudili barbarský a potenciálně katastrofický režim v Teheránu. Izrael by měl mít jistotu, že v tomto Parlamentu má přátele, spojence, jako jsem já, kteří zastávají lidská práva a odmítají fanatismus. Upřímně, z mého hlediska je zavrženíhodné, že členské státy EU vysílají své delegace na konferenci Durban II s jasným vědomím toho, že jí bude přítomen prezident Ahmadínežád a že vystoupí se svými urážlivými poznámkami."@cs1
"Fru formand! Den iranske præsident Ahmadinejad fastslog for nylig på FN-konferencen om racisme i Genève, at Israel er et racistisk land. Det er fristende at afvise ham som en populistisk demagog, der ønsker reklame, men han har tidligere skandaløst opfordret til, at Israel fjernes fra verdenskortet, og Israel ville uden tvivl være det første mål for det atomvåben, han så brændende ønsker at skabe. Vi bør derfor se hans tale i lyset af hans uforsonlige fjendskab over for den jødiske stat, som efter min mening med rette er EU's allierede og stærke partner. Med hensyn til anklagen om racisme er det svært at finde et mere etnisk mangfoldigt og mindre racistisk land end Israel, hvis samfund omfatter arabere, armeniere, drusere og andre minoriteter. Billedet af luftbroen for etiopiske jøder til Israel i 1980'erne står stadig klart for mig. Israel har naturligvis stadig en politik for åben indvandring baseret på dets status som hjem for det jødiske folk verden over, men vi bør også se på de israelske araberes stilling i samfundet. De nyder demokratiske rettigheder og en levestandard, som arabiske lande sjældent indrømmer deres egne borgere. Jeg har en mistanke om, at Ahmadinejad rent faktisk forsøger at aflede opmærksomheden fra de forfærdende og afskyelige menneskerettighedsforhold i Den Islamiske Republik Iran. I Iran spærres journalister, der vover at kritisere regimet, inde, mens de i Israel frit kan gøre det. I Iran henrettes ægteskabsbrydere, homoseksuelle og unge mennesker, herunder ved stening, mens bøsser og lesbiske i Israel nyder fuld lovbeskyttelse. I Iran forfølges minoriteter som kristne og Bahá jævnlig, men i Israel er minoriteter værdsat, og deres rettigheder beskyttes. På trods af alle disse beviser vil mange af medlemmerne her i Parlamentet alligevel hellere kritisere vores demokratiske allierede Israel end fordømme et barbarisk og potentielt katastrofalt regime i Teheran. Israel skal vide, at det har venner her i Parlamentet, venner som mig, som sætter pris på menneskerettigheder og afviser fanatisme. Helt ærligt er det efter min mening skamfuldt, at EU's medlemsstater sendte delegationer til Durban II velvidende at præsident Ahmadinejad ville være til stede og komme med disse skandaløse udtalelser."@da2
"Frau Präsidentin, der iranische Präsident Ahmadinejad hat kürzlich auf der UNO-Konferenz gegen Rassismus in Genf behauptet, dass Israel ein rassistisches Land sei. Es ist verlockend, ihn als populistischen Demagogen abzutun, den es nur nach Publizität verlangt, aber er hat in der Vergangenheit unverschämter Weise verlangt, dass Israel von der Landkarte verschwinden möge, und Israel wäre zweifelsohne das erste Ziel für die Atomwaffe, nach deren Bau es ihn so sehr verlangt. Wir sollten seine Intervention daher im Licht dieser unerbittlichen Feindseligkeit gegenüber dem jüdischen Staat sehen, der, meiner Ansicht nach zu Recht, Verbündeter und starker Partner der EU ist. Bezüglich der Rassismus-Anschuldigungen ist es schwer, ein ethnisch vielfältigeres und weniger rassistisches Land als Israel zu finden, dessen Gesellschaft Araber, Armenier, Drusen und andere Minderheiten umfasst. Das Bild des Lufttransports äthiopischer Juden nach Israel in den 1980ern ist mir noch nachhaltig im Gedächtnis. Israel verfolgt natürlich weiterhin eine offene Einwanderungspolitik basierend auf seinem Status als Heimat für das jüdische Volk auf der ganzen Welt, aber wir sollten auch die Position der israelischen Araber in der Gesellschaft berücksichtigen. Sie genießen demokratische Rechte und einen Lebensstandard, den arabische Länder ihren eigenen Bürgern nur selten bieten können. Ich habe den Verdacht, dass Ahmadinejad eigentlich versucht, die Aufmerksamkeit von der entsetzlichen und abscheulichen Statistik der Menschenrechtsverletzungen der islamischen Republik Iran abzulenken. Im Iran werden Journalisten, die es wagen, das Regime zu kritisieren, weggesperrt, Israel hingegen hat Pressefreiheit. Im Iran werden Ehebrecher, Homosexuelle und jugendliche Straftäter hingerichtet, auch durch Steinigung, während Schwule und Lesben in Israel vollständigen rechtlichen Schutz genießen. Im Iran werden Minderheiten, wie Christen und Bahá'ís regelmäßig verfolgt, in Israel hingegen werden Minderheiten geschätzt und ihre Rechte geschützt. Dennoch, trotz all dieser Beweise, würden viele Mitglieder dieses Hauses eher unseren demokratischen Verbündeten Israel kritisieren, als ein barbarisches und potenziell katastrophales Regime in Tehran anzuprangern. Israel sollte wissen, dass es in diesem Parlament Freunde hat, Freunde, die wie ich die Menschenrechte achten und Fanatismus ablehnen. Offen gesagt ist es meiner Ansicht nach eine Schande, dass die EU-Mitgliedstaaten Delegationen nach Durban II entsendet haben, in dem vollen Wissen, dass Präsident Ahmadinejad anwesend sein und diese unverschämten Behauptungen aufstellen würde."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ο Ιρανός Πρόεδρος Ahmadinejad υποστήριξε πρόσφατα με σθένος στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τον Ρατσισμό στη Γενεύη ότι το Ισραήλ είναι μια ρατσιστική χώρα. Μας βάζει στον πειρασμό να τον καταδικάσουμε σαν ένα λαϊκιστή δημαγωγό που φλερτάρει με τη δημοσιότητα, ενώ είχε στο παρελθόν την εξωφρενική απαίτηση να σβηστεί το Ισραήλ από τον χάρτη και αναμφίβολα το κράτος αυτό θα ήταν ο πρώτος στόχος για το πυρηνικό όπλο που διακαώς επιθυμεί να κατασκευάσει. Επομένως, θα έπρεπε να εξετάσουμε την παρέμβασή του υπό το φως της αδυσώπητης εχθρότητάς του κατά του Εβραϊκού κράτους, το οποίο, και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, είναι σύμμαχος της ΕΕ και ισχυρός εταίρος. Όσο για τις κατηγορίες που αφορούν το ρατσισμό, δύσκολα μπορούμε να βρούμε μια πιο ποικιλόμορφη από εθνικής απόψεως και λιγότερο ρατσιστική χώρα από το Ισραήλ, στην κοινωνία του οποίου συνυπάρχουν μειονότητες από την Αραβία, την Αρμενία, οι Ντρουζ και άλλες. Η εικόνα της αερομεταφοράς Εβραίων της Αιθιοπίας προς το Ισραήλ τη δεκαετία του 1980 είναι ακόμα χαραγμένη στο μυαλό μου. Το Ισραήλ εξακολουθεί βεβαίως να εφαρμόζει μια ανοιχτή μεταναστευτική πολιτική βασισμένη στο κύρος που έχει ως εστία των Εβραίων όλου του κόσμου, αλλά θα έπρεπε να αναλογιστούμε και τη θέση των Ισραηλινών Αράβων στην κοινωνία. Απολαμβάνουν δημοκρατικά δικαιώματα και ένα επίπεδο ζωής που σπάνια παρέχονται από τις Αραβικές χώρες στους ίδιους τους πολίτες τους. Υποψιάζομαι ότι ο Ahmadinejad στην πραγματικότητα προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή από τις φρικτές και απεχθείς συνθήκες των ανθρώπινων δικαιωμάτων που κυριαρχούν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Στο Ιράν οι δημοσιογράφοι που τολμούν να ασκήσουν κριτική στο καθεστώς φυλακίζονται, στο Ισραήλ όμως υπάρχει ελευθερία τύπου. Στο Ιράν οι μοιχοί, οι ομοφυλόφιλοι και οι ανήλικοι συχνά εκτελούνται ακόμα και με λιθοβολισμό, ενώ στο Ισραήλ οι γκέι και οι λεσβίες προστατεύονται πλήρως από το νόμο. Στο Ιράν οι μειονότητες όπως οι Χριστιανοί και οι Μπάχα συχνά διώκονται, ενώ στο Ισραήλ οι μειονότητες χαίρουν εκτίμησης και τα δικαιώματά τους γίνονται σεβαστά. Εν τούτοις παρ’όλα αυτά τα στοιχεία πολλά Μέλη αυτού του Σώματος πιο εύκολα θα ασκούσαν κριτική στο δημοκρατικό μας σύμμαχο, το Ισραήλ, παρά θα αποκήρυτταν το βάρβαρο και πιθανότατα καταστροφικό καθεστώς της Τεχεράνης. Το Ισραήλ θα έπρεπε να γνωρίζει ότι έχει όντως φίλους σε αυτό το Κοινοβούλιο, φίλους όπως τον ομιλούντα που τιμούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και απορρίπτουν το φανατισμό. Ειλικρινά κατά την άποψή μου είναι ντροπή που Κράτη Μέλη της ΕΕ έστειλαν αντιπροσωπείες στο Durban II, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι ο Πρόεδρος Ahmadinejad θα ήταν παρών και ότι θα προέβαινε σε αυτά τα εξοργιστικά σχόλια."@el10
"Señora Presidenta, el presidente iraní Ahmadinejad recientemente afirmó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre racismo de Ginebra que Israel es un país racista. Es tentador tacharle de demagogo populista haciéndose publicidad, pero en el pasado, indignantemente, ya había exigido que Israel desapareciese del mapa, e Israel será sin lugar a dudas el primer objetivo del arma nuclear que tanto quiere construir. Por eso debemos ver su intervención a la luz de una implacable hostilidad hacia el Estado judío, que es, desde mi punto de vista, el aliado de la UE y un socio fuerte. Con respecto a la acusación de racismo, es difícil encontrar un país étnicamente más diverso y menos racista que Israel, que incluye a árabes, armenios, drusos y otras minorías en su sociedad. Aún está bastante viva en mi memoria la imagen del transporte aéreo de los judíos de etíopes a Israel en los años ochenta. Israel, por supuesto, aún mantiene su política abierta de inmigración basada en su estatus como hogar de los judíos de todo el mundo, pero también debemos tener en cuenta la posición de los árabes israelíes en la sociedad. Disfrutan de derechos democráticos y de un nivel de vida que raramente otorgan los países árabes a sus propias ciudades. Mi sospecha es que Ahmadinejad busca realmente distraer la atención del vergonzoso y abominable historial de los derechos humanos en la República Islámica de Irán. En Irán, los periodistas que se atreven a criticar el régimen son encerrados, pero Irán tiene libertad de prensa. En Irán se ejecuta a los adúlteros, homosexuales y menores, incluso por lapidación, mientras que en Israel los gays y las lesbianas tienen total protección legal. En Irán, las minorías como los cristianos y los Bahá’ís son perseguidos por lo general, pero en Israel las minorías se valoran y se salvaguardan sus derechos. Incluso ahora, después de todas estas pruebas, muchos diputados de esta Cámara preferirán criticar a nuestro aliado democrático Israel, antes que criticar el brutal y potencialmente catastrófico régimen de Teherán. Israel debería saber que tiene amigos en este Parlamento, amigos como yo que valoran los derechos humanos y rechazan el fanatismo. Sinceramente, desde mi punto de vista, es vergonzoso que los Estados miembros de la UE envíen delegaciones a Durban II, sabiendo de sobra que el Presidente Ahmadinejad estaría presente y haría esos escandalosos comentarios."@es21
"Proua juhataja, Iraani president Ahmadinejad väitis hiljuti Genfis toimunud ÜRO rassismiteemalisel konverentsil, et Iisrael on rassistlik riik. Tekib kiusatus nimetada teda avalikku tähelepanu püüdlevaks populistlikuks demagoogiks ja tema sõnavõtust mitte välja teha, kuid minevikus on president Ahmadinejad esinenud skandaalse üleskutsega pühkida Iisrael maailmakaardilt, ja kahtlemata oleks Iisrael tuumarelva, mida Ahmadinejad nii väga soovib ehitada, esimene sihtmärk. Seepärast peaksime me president Ahmadinejadi sõnavõtu puhul arvesse võtma tema lepitamatut vaenulikkust juudiriigi vastu, mis on minu arvates täiesti mõistetavalt Euroopa Liidu liitlane ja tugev partner. Mis puudutab rassismisüüdistust, siis raske oleks leida etniliselt mitmekesisemat ja vähem rassistlikku riiki kui Iisrael, mille ühiskonda kuuluvad araablased, armeenlased, druusid ja teised vähemused. Ma mäletan veel väga selgesti Etioopia juutide toimetamist Iisraeli 1980ndatel aastatel. Iisraeli viib muidugi endiselt ellu avatud sisserändepoliitikat, mille aluseks on Iisraeli kui kogu maailma juutide kodu idee, kuid me peaksime arvesse võtma ka Iisraeli araablaste seisundit Iisraeli ühiskonnas. Neil on demokraatlikud õigused ja elatustase, mida Araabia riigid oma kodanikele harva võimaldavad. Ma kahtlustan, et tegelikult püüab Ahmadinejad juhtida tähelepanu kõrvale kohutavalt ja lausa jälestusväärselt inimõigustealaselt olukorralt Iraani Islamivabariigis. Ajakirjanikud, kes julgevad režiimi kritiseerida, pannakse Iraanis vangi, kuid Iisraelis on vaba ajakirjandus. Iraanis hukatakse – sealhulgas kividega surnuksloopimise teel – abielurikkujaid, homoseksuaale ja noorukeid, samas kui Iisraelis on homoseksuaalid täielikult seaduse kaitse all. Iraan kiusatakse pidevalt taga vähemusi, näiteks kristlasi ja bahaisid, kuid Iisraelis väärtustatakse vähemusi ja kaitstakse nende õigusi. Kuid kõigile neile asitõenditele vaatamata eelistaksid paljud Euroopa Parlamendi liikmed pigem kritiseerida meie demokraatlikku liitlast Iisraeli, kui taunida Teherani barbaarset ja potentsiaalselt katastroofilist režiimi. Iisrael peaks teadma, et tal on Euroopa Parlamendis sõpru – nagu mina –, kes peavad kalliks inimõigusi ega aktsepteeri fanatismi. Ausalt öeldes on minu arvates häbiväärne, et Euroopa Liidu liikmesriigid saatsid oma delegatsioonid Durbani järelkonverentsile, teades väga hästi, et sinna tuleb ka president Ahmadinejad ja esineb nende pööraste avaldustega."@et5
". Arvoisa puhemies, Iranin presidentti Mahmoud Ahmadinejad totesi hiljattain Genevessä järjestetyssä YK:n rasismikokouksessa, että Israel on rasistinen maa. Hänet tekisi mieli sivuuttaa populistisena ja yleisön suosiota kosiskelevana kansankiihottajana, mutta hän on aiemminkin esittänyt tyrmistyttävän lausunnon Israelin poispyyhkimisestä maailman kartalta. Israel olisikin epäilemättä hänen niin hanakasti haluaman ydinaseen ensimmäinen uhri. Siksi hänen lausuntoaan on tarkasteltava sen valossa, että hän suhtautuu leppymättömän vihamielisesti juutalaiseen valtioon, joka on mielestäni aivan oikeutetusti EU:n liittolainen ja vahva kumppani. Rasismisyytöksistä on sanottava, että on vaikeaa löytää etnisesti monimuotoisempaa ja vähemmän rasistista valtiota kuin Israel, jossa asuu arabeja, armenialaisia, druuseja ja muita vähemmistöjä. Kuva Etiopian juutalaisten ja Israelin välisestä ilmasillasta 1980-luvulla on yhä vahvana mielessäni. Israel harjoittaa toki yhä avointa maahanmuuttopolitiikkaa kaikkien maailman juutalaisten kansankotina, mutta meidän on harkittava myös Israelin arabien asemaa. Heillä on Israelissa demokraattiset oikeudet ja elintaso, joita arabimaat harvoin pystyvät tarjoamaan omille kansalaisilleen. Luulen, että Ahmadinejad itse asiassa yrittää kääntää huomion pois Iranin islamilaisen tasavallan pöyristyttävästä ihmisoikeustilanteesta. Iranilaiset lehtimiehet, jotka uskaltavat kritisoida maan hallitusta, vangitaan, kun taas Israelissa vallitsee lehdistönvapaus. Iranissa avionrikkojia, homoseksuaaleja ja nuoria teloitetaan (myös kivittämällä), mutta Israelissa homoilla ja lesboilla on täysi lain suoja. Iranissa vähemmistöjä, kuten kristittyjä ja Bahá'í-uskoisia vainotaan jatkuvasti, kun taas Israelissa vähemmistöjä arvostetaan ja heidän oikeutensa turvataan. Kaikesta tästä näytöstä huolimatta monet parlamentin jäsenet kritisoivat herkemmin demokraattista liittolaistamme Israelia kuin tuomitsevat Teheranin barbaarisen ja mahdollisesti katastrofaalisen hallituksen. Israelin on ymmärrettävä, että sillä on täällä parlamentissa minun kaltaisiani ystäviä, jotka vaalivat ihmisoikeuksia ja tuomitsevat fanaattisuuden. Minusta on suoraan sanottuna häpeällistä, että EU:n jäsenvaltiot lähettivät valtuuskuntia Durbanin kokoukseen tietäen vallan hyvin, että presidentti Ahmadinejad osallistuisi kokoukseen ja esittäisi pöyristyttäviä lausuntojaan."@fi7
". Madame la Présidente, le président iranien Ahmadinejad a récemment déclaré lors de la conférence des Nations unies sur le racisme qui s’est tenue à Genève qu’Israël était un pays raciste. Il est tentant de l’écarter en tant que démagogue populiste qui cherche à se faire de la publicité, mais il a en son temps demandé d’une façon scandaleuse qu’Israël soit rayé de la carte; il ne fait aucun doute qu’Israël serait la première cible de l’arme nucléaire que le président Ahmadinejad veut tellement avoir. Nous devrions donc envisager son intervention à la lumière de son implacable hostilité envers l’État hébreux, qui est - tout à fait à juste titre de mon point de vue - un allié et un partenaire solide de l’UE. En ce qui concerne l’accusation de racisme, il est difficile de trouver un pays aussi diversifié sur le plan ethnique et aussi peu raciste qu’Israël; la société israélienne se compose d’arabes, d’arméniens, de druzes et d’autres minorités. J’ai encore parfaitement en mémoire l’image du pont aérien organisé pour rapatrier des Éthiopiens juifs en Israël dans les années 1980. Israël continue naturellement à maintenir une politique d’immigration ouverte basée sur son statut de pays d’accueil pour le peuple juif du monde entier, mais nous devrions également examiner la position des Arabes israéliens dans la société. Ils jouissent des droits démocratiques et d’un niveau de vie rarement accordé par les pays arabes à leurs propres citoyens. Je soupçonne Ahmadinejad de chercher en réalité à détourner l’attention du bilan désastreux et détestable de la République islamique d’Iran en matière de respect des droits de l’homme. En Iran, les journalistes qui osent critiquer le régime sont emprisonnés, mais en Israël, il y a la liberté de la presse. En Iran, les personnes adultères, les homosexuels et les jeunes délinquants sont exécutés, notamment par lapidation, tandis qu’en Israël les homosexuels et les lesbiennes sont pleinement protégés par la loi En Iran, les minorités telles que les chrétiens et les Bahá’ís sont régulièrement persécutées, alors qu’en Israël, les minorités sont estimées et leurs droits sauvegardés. Et pourtant, en dépit de toutes ces preuves, de nombreux membres de la présente Assemblée seraient plus rapidement enclins à critiquer Israël, notre allié démocratique, qu’à dénoncer le régime barbare et potentiellement désastreux de Téhéran. Israël devrait savoir qu’il a des amis au sein de ce Parlement, des amis tels que moi, qui chérissent les droits de l’homme et rejettent le fanatisme. Franchement, à mon avis, il est honteux que des États membres de l’UE aient envoyé des délégations à la conférence Durban II, alors qu’ils savaient pertinemment que le président Ahmadinejad y serait présent et qu’il laisserait échapper ses commentaires scandaleux."@fr8
"Elnök asszony, Ahmadinejad iráni elnök a rasszizmusról szóló ENSZ-konferencián, Genfben nemrégiben kijelentette, hogy Izrael rasszista ország. Csábító lenne figyelmen kívül hagyni, mint egy nyilvánosságot hajszoló populista, demagóg embert, de régebben felháborító módon arra szólított fel, hogy Izraelt le kell törölni a térképről, és kétségkívül Izrael lenne az első célpontja annak a nukleáris fegyvernek, amelyet annyira szeretne megépíteni. Közbeavatkozását ezért a zsidó állam – amely, nézetem szerint teljesen jogosan, az EU szövetségese és erős partnere – elleni engesztelhetetlen ellenségeskedésének fényében kell vizsgálni A rasszizmus vádját illetően, nehéz Izraelnél etnikailag sokfélébb és kevésbé rasszista országot találni, amely arab, örmény, grúz és más kisebbségeket is befogad társadalmába. Még mindig élesen él emlékezetemben az 1980-as években etióp zsidókat Izraelbe szállító repülőgép képe. Helyzetéből adódóan Izrael természetesen még mindig nyílt bevándorlás-politikát folytat, amely szerint otthont nyújt a világ minden tájáról érkező zsidó embereknek, de figyelembe kell vennünk az izraeli arabok társadalombeli helyzetét is. Demokratikus jogokat élveznek, és olyan életszínvonalat, amilyet az arab országok saját állampolgáraiknak ritkán tudnak nyújtani. Az a gyanúm, hogy Ahmadinejad úr valójában megpróbálja elvonni a figyelmet az Iráni Iszlám Köztársaság megdöbbentő és elrémítő emberi jogi bizonyítványáról. Iránban bezárják azokat az újságírókat, akik kritizálni merik a rendszert, Izraelnek azonban szabad sajtója van. Iránban a házasságtörő férfiakat, a homoszexuálisokat és a fiatalkorú bűnözőket kivégzik, akár halálra kövezéssel, míg Izraelben a melegek és a leszbikusok a törvény teljes védelmét élvezik. Iránban az olyan kisebbségeket, mint a keresztények és a baha’i közösség tagjai, rendszeres üldözik, Izraelben azonban megbecsülik a kisebbségeket és védik jogaikat. Mégis, e bizonyítékok ellenére, a Parlament számos tagja inkább kritizálná az Izraellel való demokratikus szövetségünket, mint hogy barbárnak és potenciálisan végzetesnek nyilvánítaná a teheráni rendszert. Izraelnek tudnia kell, hogy vannak barátai ebben a Parlamentben, olyan barátok, mint én, akik éltetik az emberi jogokat és elutasítják a fanatizmust. Őszintén, véleményem szerint szégyenletes, hogy uniós tagállamok delegációkat küldenek a Durban II-re, jól tudva, hogy Ahmadinejad elnök úr jelen lesz, és ilyen felháborító megjegyzéseket fog tenni."@hu11
". Signora Presidente, alla Conferenza dell’ONU sul razzismo il presidente iraniano Ahmadinejad ha accusato Israele di razzismo. E’ forte la tentazione di definirlo un demagogo populista in cerca di pubblicità, ma in passato egli ha anche lanciato scandalosi appelli affinché lo Stato d’Israele fosse cancellato dalle carte politiche, e senza dubbio Israele sarebbe il primo obiettivo contro cui punterebbe l'arma nucleare che tanto brama di realizzare. Dovremmo quindi considerare il suo intervento alla luce dell’implacabile ostilità da lui dimostrata nei confronti dello Stato ebraico che è, a mio parere giustamente, un alleato e un forte partner dell'Unione europea. Per quanto riguarda l'accusa di razzismo, è difficile trovare un paese etnicamente più eterogeneo e meno razzista di Israele, che annovera nel suo tessuto sociale arabi, armeni, druzi e altre minoranze. È ancora nitida nella mia mente l'immagine degli ebrei etiopi aviotrasportati verso Israele negli anni Ottanta. Naturalmente lo Stato d’Israele prosegue l’aperta politica di immigrazione basata sul suo status di territorio di accoglienza per gli ebrei di tutto il mondo, ma dovremmo anche soffermarci sulla posizione degli arabi nella società israeliana, dove godono di diritti democratici e di un tenore di vita raramente concesso dai paesi arabi ai propri cittadini. Temo che Ahmadinejad stia di fatto cercando di distogliere l'attenzione dalle aberranti violazioni dei diritti umani che avvengono nella Repubblica islamica dell'Iran. In Iran, i giornalisti che osano criticare il regime vengono incarcerati, mentre in Israele vige la libertà di stampa. In Iran, adulteri, omosessuali e delinquenti minorenni vengono giustiziati, anche con la lapidazione, mentre nello Stato d’Israele gli omosessuali sono tutelati dalla legge. In Iran, minoranze come quella cristiana e bahá’í sono regolarmente oggetto di persecuzione, mentre Israele valorizza le minoranze e ne salvaguarda i diritti. Malgrado questi esempi lampanti, molti membri di questo Parlamento comunque non esiterebbero a criticare il nostro democratico alleato israeliano anziché denunciare il regime barbarico e potenzialmente catastrofico di Tehran. Lo Stato d'Israele dovrebbe sapere di poter contare su degli amici in questo Parlamento ch, come il sottoscritto, hanno a cuore i diritti umani e respingono ogni forma di fanatismo. Francamente, trovo vergognoso che alcuni Stati membri dell'Unione europea abbiano inviato le loro delegazioni alla Conferenza Durban II sapendo benissimo che il presidente Ahmadinejad sarebbe stato presente e avrebbe formulato i suoi oltraggiosi commenti."@it12
"Gerb. pirmininke, Irano prezidentas M. Ahmadinejadas JT konferencijoje rasizmo klausimais Ženevoje neseniai pareiškė, kad Izraelis yra rasistinė valstybė. Labai norėtųsi jį pavadinti populistiniu demagogu, pataikaujančiu tam tikriems visuomenės sluoksniams, tačiau jis ir anksčiau ragino ištrinti Izraelį iš pasaulio žemėlapio, ir, jeigu branduolinis ginklas būtų sukurtas, Izraelis neabejotinai taptų pirmuoju jo taikiniu. Todėl šį incidentą reikėtų laikyti nesutaikomo priešiškumo išraiška žydų valstybės atžvilgiu, kurią mes, mano nuomone, gana teisingai laikome ES sąjungininke ir svarbia partnere. Būtų sunku surasti etniniu požiūriu labiau įvairialypę ir tolerantišką valstybę už Izraelį, kurioje gyvena arabų, armėnų, druzų ir kitų etninių mažumų bendruomenės. Mano atmintyje gyvi prisiminimai, kai devintajame praeito amžiaus dešimtmetyje į Izraelį buvo atskraidinti Etiopijos žydai. Izraelis, kaip žinoma, laikosi atviros imigracijos politikos, remiantis tuo, kad jis yra viso pasaulio žydų tėvynė, tačiau mums reikėtų atsižvelgti ir į arabų padėtį Izraelio visuomenėje. Retai kuri arabų šalis gali užtikrinti savo piliečiams tokį gyvenimo lygį ir demokratines laisves, kokias turi arabai Izraelyje. Man atrodo, kad M. Ahmadinejadas iš tikrųjų norėtų nukreipti dėmesį nuo blogos ir nepakenčiamos žmogaus teisių padėties Irano Islamo Respublikoje. Irane suiminėjami žurnalistai, drįstantys kritikuoti režimą, o Izraelyje žiniasklaida yra laisva. Svetimautojai, homoseksualūs asmenys ir nepilnamečiai Irane yra persekiojami ir net užmėtomi akmenimis, o Izraelyje gėjai ir lesbietės yra saugomi įstatymų. Irane nuolat persekiojamos tokios religinės mažumos, kaip krikščionys ir bahajai, o Izraelyje šios mažumos yra gerbiamos, jų teisės – saugomos. Tačiau nepaisant to, daugelis šio Parlamento narių linkę kritikuoti mūsų demokratinį sąjungininką Izraelį, o ne barbarišką ir galintį turėti katastrofinių pasekmių Teherano režimą. Izraelis turėtų žinoti, kad šiame Parlamente turi daug draugų, tarp jų ir mane, kurie brangina žmogaus teises ir atmeta fanatizmą. Tiesą sakant, mano manymu, gėda, kad ES valstybės narės siunčia delegacijas į Durbano II konferenciją, gerai žinodamos, kad jame dalyvaus ir kalbės prezidentas M. Ahmadinejadas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, Irānas prezidents nesen ANO rasismam veltītajā konferencē Ženēvā apgalvoja, ka Izraēla ir rasistiska valsts. Ir vilinoši neņemt viņu vērā kā populistisku demagogu, kas cenšas iemantot publicitāti, bet iepriekš viņš ir cietsirdīgi prasījis, lai Izraēlu izdzēstu no pasaules kartes, un Izraēla neapšaubāmi būtu pirmais to kodolieroču mērķis, ko viņš tik ļoti grib izstrādāt. Tādēļ mums būtu jāuztver šis viņa paziņojums saistībā ar viņa nesamierināmo naidīgumu pret Izraēlu, kura, manuprāt, pilnīgi pamatoti ir ES sabiedrotais un spēcīgs partneris. Kas attiecas uz apsūdzību rasismā, ir grūti atrast etniski daudzveidīgāku un mazāk rasistisku valsti kā Izraēla, kura savā sabiedrībā ir iekļāvusi arābus, armēņus, drūzus un citas etniskās minoritātes. Man joprojām spilgtā atmiņā palikusi etiopiešu ebreju pārvešana uz Izraēlu 80. gados. Protams, Izraēla joprojām īsteno atvērtu imigrācijas politiku, pamatojoties uz to, ka tā ir mājas ebreju tautai visā pasaulē, bet mums ir jāņem vērā arī Izraēlas arābu stāvoklis sabiedrībā. Arābu valstis reti saviem pilsoņiem piešķir tādas demokrātiskās tiesības un nodrošina tādu dzīves līmeni, kāds ir Izraēlas arābiem. Man ir aizdomas, ka kungs faktiski cenšas novērst uzmanību no šausmīgās un atbaidošās cilvēktiesību situācijas Irānas Islāma Republikā. Irānā tiek ieslodzīti tiek žurnālisti, kas uzdrošinās kritizēt valdošo režīmu, bet Izraēlas prese ir brīva. Irānā laulības pārkāpēji, homoseksuāļi un mazgadīgie likumpārkāpēji tiek sodīti, tostarp nomētājot ar akmeņiem līdz nāvei, savukārt Izraēlā gejus un lezbietes pilnībā aizsargā likums. Irānā regulāri tiek vajātas minoritātes, tādas kā kristieši un bahai kopienas locekļi, bet Izraēlā minoritātes tiek cienītas un viņu tiesības ir aizsargātas. Tomēr, neraugoties uz visiem šiem pierādījumiem, daudzi šī Parlamenta deputāti drīzāk kritizētu mūsu demokrātisko sabiedroto Izraēlu nekā protestētu pret barbarisko un potenciāli katastrofālo Teherānas režīmu. Izraēlai ir jāzina, ka tai ir draugi šajā Parlamentā, tādi draugi kā es, kas augstu vērtē cilvēktiesības un noraida fanātismu. Taisnību sakot, es uzskatu par apkaunojošu to, ka ES dalībvalstis nosūtīja delegācijas uz Durbanas II konferenci, labi zinot, ka tajā piedalīsies prezidents un izteiks šos nekaunīgos komentārus."@lv13
"Madam President, Iranian President Ahmadinejad recently asserted at the UN Conference on Racism in Geneva that Israel is a racist country. It is tempting to dismiss him as a populist demagogue courting publicity, but he has in the past outrageously called for Israel to be wiped off the map, and Israel would undoubtedly be the first target for the nuclear weapon he so much wants to build. We should therefore see his intervention in the light of his implacable hostility towards the Jewish state, which is, quite rightly in my view, the EU’s ally and strong partner. Regarding the accusation of racism, it is hard to find a more ethnically diverse and less racist county than Israel, which includes Arab, Armenian, Druze and other minorities in its society. The image is still strong in my mind of the airlift of Ethiopian Jews to Israel in the 1980s. Israel still of course maintains an open immigration policy based on its status as a home for the Jewish people the world over, but we should also consider the position of Israeli Arabs in society. They enjoy democratic rights and a standard of living that are rarely accorded by Arab countries to their own citizens. My suspicion is that Ahmadinejad is actually seeking to distract attention from the appalling and abhorrent human rights record of the Islamic Republic of Iran. In Iran, journalists who dare criticise the regime are locked up, but Israel has a free press. In Iran, adulterers, homosexuals and juveniles are executed, including by stoning to death, while in Israel gays and lesbians have the full protection of the law. In Iran, minorities such as Christians and Bahá’ís are regularly persecuted, but in Israel minorities are valued and their rights safeguarded. Yet still, despite all this evidence, many Members of this House would sooner criticise our democratic ally Israel, than denounce a barbaric and potentially catastrophic regime in Tehran. Israel should know that it does have friends in this Parliament, friends like me who cherish human rights and reject fanaticism. Frankly, in my view, it is shameful that EU Member States sent delegations to Durban II, knowing full well that President Ahmadinejad would be present and come out with these outrageous comments."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, de Iraanse president Ahmadinejad heeft onlangs tijdens de VN-Conferentie tegen racisme in Genève beweerd dat Israël een racistisch land is. Het is verleidelijk om hem af te doen als een populistische demagoog die uit is op publiciteit, maar hij heeft in het verleden de schandalige oproep gedaan om Israël van de kaart te vegen, en Israël zal ongetwijfeld het eerste doel zijn van het kernwapen dat hij zo graag wil bouwen. We moeten deze interventie dan ook zien in het licht van zijn onverbiddelijke vijandigheid tegenover de Joodse staat, die naar mijn mening terecht een bondgenoot en sterke partner van de EU is. Met betrekking tot de beschuldiging van racisme is het moeilijk om een land te vinden dat etnisch diverser en minder racistisch is dan Israël, waar Arabieren, Armeniërs, Druzen en andere minderheden zijn gevestigd. Het beeld van de luchtbrug van Ethiopische joden naar Israël is nog in mijn geheugen gegrift. Israël handhaaft uiteraard nog steeds een open immigratiebeleid op basis van zijn status als thuisland voor alle joden in de hele wereld, maar we mogen ook de positie van de Israëlische Arabieren in de maatschappij niet vergeten. Zij hebben democratische rechten en een levensstandaard die Arabische landen zelden hun eigen inwoners bieden. Ik verdenk Ahmadinejad er van dat hij eigenlijk de aandacht wil afleiden van de ontstellende en weerzinwekkende mensenrechtenreputatie van de Islamitische Republiek Iran. In Iran worden journalisten die het regime durven te bekritiseren, opgesloten, maar Israël heeft een vrije pers, In Iran worden overspelige personen, homoseksuelen en minderjarigen geëxecuteerd, ook door steniging, terwijl in Israël homo's en lesbiennes volledig door de wet worden beschermd. In Iran worden minderheden als christenen en bahá'ís stelselmatig vervolgd, maar in Israël worden minderheden gewaardeerd en hun rechten beschermd. Toch leveren, ondanks al deze bewijzen, veel leden van dit Parlement liever kritiek op onze democratische bondgenoot Israël dan dat zij een barbaars en mogelijk catastrofaal regime in Teheran afkeuren. Israël moet weten dat het wel degelijk vrienden heeft in dit Parlement, vrienden zoals ik die de mensenrechten koesteren en fanatisme afwijzen. Eerlijk gezegd vind ik het beschamend dat de EU-lidstaten afgevaardigden hebben gestuurd naar Durban II, ofschoon ze heel goed wisten dat president Ahmadinejad aanwezig zou zijn en deze schandalige opmerkingen zou maken."@nl3
"Pani przewodnicząca! Irański prezydent Ahmadinedżad stwierdził ostatnio na konferencji ONZ dotyczącej rasizmu w Genewie, że Izrael jest państwem rasistowskim. Kusi, by zlekceważyć go jako populistycznego demagoga zabiegającego o rozgłos, lecz w przeszłości w skandaliczny sposób wezwał do usunięcia Izraela z mapy, zaś Izrael byłby bez wątpienia pierwszym celem broni jądrowej, którą tak bardzo chce opracować. Powinniśmy zatem postrzegać jego wypowiedź w świetle jego nieprzejednanej wrogości wobec państwa żydowskiego, które jest, moim zdaniem zupełnie słusznie, sojusznikiem i silnym partnerem UE. Odnośnie do oskarżenia o rasizm, trudno jest znaleźć bardziej różnorodny etnicznie i mniej rasistowski kraj niż Izrael, który zamieszkują mniejszości arabska, ormiańska, druzyjska i inne. W mojej głowie wciąż głęboko tkwi obraz ewakuacji lotniczej etiopskich Żydów do Izraela w latach 80. ubiegłego wieku. Izrael oczywiście nadal utrzymuje otwartą politykę imigracyjną w oparciu o swój status domu dla Żydów na całym świecie, lecz powinniśmy również uwzględnić pozycję w społeczeństwie izraelskich Arabów. Cieszą się oni prawami demokratycznymi oraz standardem życia, jakie kraje arabskie rzadko przyznają swym własnym obywatelom . Podejrzewam, że prezydent Ahmadinedżad w rzeczywistości pragnie odwrócić uwagę od potwornej i wstrętnej reputacji Islamskiej Republiki Iranu w zakresie praw człowieka. W Iranie dziennikarze ośmielający się krytykować reżim są osadzani w więzieniach, zaś w Izraelu panuje wolność prasy. W Iranie dochodzi do egzekucji cudzołożników, homoseksualistów i nieletnich, w tym przez ukamienowanie, zaś homoseksualiści i lesbijki w Izraelu mają pełną ochronę prawną. W Iranie mniejszości takie jak chrześcijanie i bahaici są regularnie prześladowane, zaś w Izraelu mniejszości są cenione a ich prawa zagwarantowane. Jednak wciąż, mimo wszystkich tych dowodów, wielu członków tej Izby jest bardziej skłonnych do krytyki naszego demokratycznego sojusznika Izraela, niż potępienia barbarzyńskiego i potencjalnie katastroficznego reżimu w Teheranie. Izrael powinien wiedzieć, że ma w tej Izbie przyjaciół, przyjaciół takich jak ja, którzy miłują prawa człowieka i odrzucają fanatyzm. Szczerze mówiąc uważam, że to wstyd, by państwa członkowskie UE wysyłały delegacje na konferencję Durban II, wiedząc bardzo dobrze, że prezydent Ahmadinedżad będzie obecny i wypowie te skandaliczne uwagi."@pl16
"Senhora Presidente, o Presidente Ahmadinejad do Irão afirmou recentemente na Conferência das Nações Unidas sobre o Racismo, realizada em Genebra, que Israel é um país racista. É tentador rejeitar a sua afirmação e considerá-lo simplesmente um demagogo populista em busca de publicidade, mas ele já disse noutra ocasião que Israel devia ser varrido do mapa e que este país seria sem dúvida o primeiro alvo da arma nuclear que ele tanto deseja construir. Devemos, portanto, considerar a sua intervenção à luz desta hostilidade implacável para com o Estado judaico, que é, muito correctamente a meu ver, um aliado e um parceiro forte da UE. No que respeita à acusação de racismo, é difícil encontrar um país etnicamente mais diverso e menos racista do que Israel, cuja sociedade inclui árabes, arménios, drusos e outras minorias. Ainda tenho bem presente a ponte aérea criada para transportar judeus etíopes para Israel na década de 1980. Israel mantém, evidentemente, uma política de imigração aberta, baseada no seu estatuto como pátria de judeus oriundos do mundo inteiro, mas também devemos considerar a posição dos árabes israelitas naquela sociedade. Estes usufruem de direitos democráticos e de um nível de vida raramente concedidos pelos países árabes aos seus próprios cidadãos. Suspeito que aquilo que Ahmadinejad efectivamente pretende é desviar a atenção da situação terrível e abominável que existe na República Islâmica do Irão no domínio dos direitos humanos. No Irão, os jornalistas que se atrevem a criticar o regime são encarcerados na prisão, ao passo que Israel tem uma imprensa livre. No Irão, as pessoas que praticam o adultério, os homossexuais e os delinquentes juvenis são executados, sendo inclusivamente mortos por lapidação, enquanto em Israel os e as lésbicas estão totalmente protegidos pela lei. No Irão, há minorias como os cristãos e os bahais que são alvo de perseguições frequentes, enquanto em Israel se atribui valor às minorias e se protegem os seus direitos. No entanto, apesar de todas estas provas, muitos deputados desta Assembleia mais depressa estão dispostos a criticar Israel, o nosso aliado democrático, do que a denunciar o regime potencialmente catastrófico de Teerão. Israel deve saber que tem amigos neste Parlamento, amigos como eu que muito prezam os direitos humanos e rejeitam o fanatismo. Falando com toda a sinceridade, em minha opinião, é escandaloso que os Estados-Membros da UE tenham enviado delegações à Conferência Durban II, sabendo muito bem que o Presidente Ahmadinejad estaria presente e iria fazer afirmações escandalosas deste género."@pt17
"Dnă preşedintă, preşedintele iranian Ahmadinejad a declarat recent la conferinţa ONU despre rasism de la Geneva că Israelul este o ţară rasistă. Este tentant să îl catalogăm drept demagog populist în căutare de publicitate, dar în trecut a cerut ca Israelul să fie şters de pe hartă şi Israelul ar fi fără îndoială prima ţintă pentru arma nucleară pe care doreşte atât de mult să o construiască. Prin urmare, ar trebui să îi interpretăm intervenţia prin prisma ostilităţii sale implacabile faţă de statul evreu, care este, pe drept în opinia mea, aliatul şi partenerul UE. În ceea ce priveşte acuzaţia de rasism, este dificil să găseşti o ţară mai diversă din punct de vedere etnic şi mai puţin rasistă decât Israelul, care include în societatea sa minorităţi arabe, armene, druze. Imaginea transportului aerian din anii '80 al evreilor etiopieni în Israel este încă prezentă în mintea mea. Datorită statutului său de patrie a evreilor din toată lumea, Israelul îşi menţine desigur o politică deschisă imigrării, dar ar trebui să luăm în considerare şi poziţia în societate a arabilor israelieni . Ei se bucură de drepturi democratice şi de un standard de trai care sunt acordate rareori de ţările arabe propriilor cetăţeni. Bănuiala mea este că Ahmadinejad încearcă de fapt să distragă atenţia de la registrul îngrozitor şi oribil al drepturilor omului în Republica islamică Iran. În Iran, jurnaliştii care îndrăznesc să critice regimul sunt arestaţi, pe când în Israel presa este liberă. În Iran, adulterinii, homosexualii şi tinerii sunt executaţi, inclusiv prin lapidare, în timp ce în Israel homosexualii şi lesbienele se bucură de toată protecţia legii. În Iran, minorităţile (creştini sau baha'i, de exemplu) sunt persecutate periodic, pe când în Israel minorităţile sunt apreciate şi drepturile lor sunt protejate. Totuşi, în ciuda acestor dovezi, mulţi membri ai acestei Camere ar critica mai degrabă Israelul, aliatul nostru democratic, decât să denunţe regimul barbar şi potenţial catastrofic de la Teheran. Israelul ar trebui să ştie că are prieteni în acest Parlament, prieteni ca mine care preţuiesc drepturile omului şi resping fanatismul. Sincer, în opinia mea, este ruşinos că state membre ale UE au trimis delegaţii la Durban II, ştiind foarte bine că preşedintele Ahmadinejad va fi prezent şi va veni cu aceste comentarii scandaloase."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, iránsky prezident Ahmadínedžád prednedávnom v Ženeve na konferencii OSN o rasizme tvrdil, že Izrael je rasistická krajina. Je lákavé odmietnuť ho ako populistického demagóga, ktorý sa usiluje o publicitu, no v minulosti predniesol škandalóznu výzvu o vymazanie Izraela z mapy a Izrael by bol nepochybne prvým terčom jadrovej zbrane, ktorú chce tak veľmi skonštruovať. Na jeho prejav by sme sa preto mali pozerať z hľadiska jeho nezmieriteľného nepriateľstva voči židovskému štátu, ktorý je z môjho pohľadu naozajstným spojencom a silným partnerom EÚ. Čo sa týka obvinenia z rasizmu, ťažko by sme našli etnicky rôznorodejšiu a menej rasistickú krajinu ako Izrael, v ktorého spoločnosti žije arabská, arménska, drúzska menšina a ďalšie. Ešte stále mám v živej pamäti obraz leteckého presunu etiópskych Židov do Izraela v 80. rokoch. Samozrejme, na základe svojho štatútu vlasti pre Židov z celého sveta vedie Izrael stále otvorenú prisťahovaleckú politiku. Mali by sme však vziať do úvahy aj postavenie izraelských Arabov v spoločnosti. Majú demokratické práva a životnú úroveň, ktorú arabské krajiny málokedy poskytujú vlastným občanom. Mám podozrenie, že prezident Ahmadínedžád sa v skutočnosti usiluje odvrátiť pozornosť od strašnej a desivej situácie v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike. Novinári, ktorí si dovolia kritizovať režim, sú v Iráne zatváraní, no Izrael má slobodnú tlač. Cudzoložníci, homosexuáli a mladiství sa v Iráne popravujú, niekedy dokonca ukameňovaním, zatiaľ čo v Izraeli sú gejovia a lesbičky plne chránení zákonom. V Iráne sú menšiny ako kresťania alebo bahaisti pravidelne prenasledované, no Izrael si menšiny váži a dodržiava ich práva. Napriek všetkým týmto dôkazom by však mnohí poslanci tohto Parlamentu skôr kritizovali nášho demokratického spojenca Izrael, než by odsúdili barbarský a potenciálne skazonosný režim v Teheráne. Izrael by mal vedieť, že má v tomto Parlamente priateľov, priateľov ako ja, ktorým sú drahé ľudské práva a ktorí odmietajú fanatizmus. Úprimne si myslím, že je hanbou, že členské štáty EÚ vyslali svoje delegácie na Durban II, hoci veľmi dobre vedeli, že prezident Ahmadínedžád tam bude prítomný a vystúpi s týmito škandalóznymi vyjadreniami."@sk19
". Gospa predsednica, iranski predsednik Ahmadinejad je pred kratkim na konferenci ZN o rasizmu v Ženevi izjavil, da je Izrael rasistična država. Najraje bi ga odpravili kot populističnega demagoga, ki se poteguje za publiciteto, vendar pa je v preteklosti sramotno pozval k izbrisu Izraela z zemljevida in Izrael bi bil nedvomno prva tarča jedrskega orožja, ki si ga ta zelo želi izdelati. Zato moramo na njegovo posredovanje gledati v luči njegove neizprosne sovražnosti do judovske države, ki je po mojem mnenju povsem upravičeno zaveznica in močna partnerica EU. V zvezi z obtožbo glede rasizma je težko najti etnično bolj raznoliko in manj rasistično državo, kot je Izrael, kar vključuje tudi Arabce, Armence, Druze in druge manjšine v družbi. Še vedno se dobro spominjam zračnega prevoza etiopskih Judov v Izrael v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Izrael seveda še vedno ohranja odprto politiko priseljevanja glede na svoj status domovine Judov po svetu, vendar pa bi morali razmisliti tudi o položaju izraelskih Arabcev v družbi. Uživajo demokratične pravice in življenjski standard, ki ga le redke arabske države zagotavljajo svojim državljanom. Menim, da Ahmadinejad dejansko skuša odvrniti pozornost od groznih in odvratnih podatkov o človekovih pravicah v Islamski republiki Iran. V Iranu novinarje, ki si drznejo kritizirati režim, zaprejo, v Izraelu pa imajo svoboden tisk. V Iranu so prešuštniki, homoseksualci in mladoletni usmrčeni, vključno s kamenjanjem do smrti, medtem ko v Izraelu zakon v celoti ščiti lezbijke in homoseksualce. V Iranu so manjšine, kot so kristjani in Baha redno preganjani, v Izraelu pa so manjšine cenjene, njihove pravice za zaščitne. Kljub vsem tem dokazom bi številni poslanci v tem Parlamentu še vedno raje kritizirali našo demokratično zaveznico Izrael, kot pa obtožili barbarski in morebitno katastrofalen režim v Teheranu. Izrael se mora zavedati, da ima prijatelje v tem Parlamentu, prijatelje, kot sem jaz, ki cenim človekove pravice in zavračam fanatizem. Po mojem mnenju je sramotno, da so države članice EU poslale delegacije v Durban II, saj so se dobro zavedale, da bo prisoten predsednik Ahmadinejad in izrazil te nezaslišane pripombe."@sl20
". Fru talman! Irans president Mahmoud Ahmadinejad hävdade nyligen vid FN-konferensen om rasism i Genève att Israel är ett rasistiskt land. Det är frestande att avfärda honom som en populistisk demagog som försöker få publicitet, men han har i det förflutna upprörande nog uppmanat till att Israel bör utplånas från kartan, och Israel skulle utan tvekan vara det första målet för de kärnvapen han så gärna vill bygga. Vi bör därför se hans inlägg i ljuset av hans oförsonliga fientlighet mot den judiska staten, som helt riktigt enligt min uppfattning är EU:s allierade och starka partner. När det gäller anklagelsen om rasism är det svårt att hitta ett mer etniskt diversifierat och mindre rasistiskt land än Israel, i vars samhälle det finns araber, armenier, druser och andra minoriteter. Jag har ännu en stark minnesbild av luftbron med etiopiska judar till Israel under 1980-talet. Israel upprätthåller givetvis fortfarande en öppen invandringspolitik som grundas på dess status som hem för det judiska folket världen över, men vi bör också överväga de israeliska arabernas ställning i samhället. De åtnjuter demokratiska rättigheter och en levnadsstandard som arabländerna sällan ger sina egna medborgare. Jag misstänker att Ahmadinejad faktiskt försöker avleda uppmärksamheten från Islamska republiken Irans förfärliga och motbjudande meriter när det gäller de mänskliga rättigheterna. I Iran fängslas journalister som vågar kritisera regimen; i Israel finns det pressfrihet. I Iran avrättas äktenskapsförbrytare, homosexuella och tonåringar, även genom stening till döds; i Israel har homosexuella fullt lagskydd. I Iran förföljs minoriteter som kristna och bahá’í-troende regelmässigt, medan minoriteterna värdesätts och deras rättigheter skyddas i Israel. Trots alla dessa bevis skulle ändå många ledamöter här i parlamentet hellre kritisera vår demokratiska allierade Israel än fördöma en barbarisk och potentiellt katastrofal regim i Teheran. Israel bör veta att landet har vänner här i parlamentet, vänner som jag själv som omhuldar de mänskliga rättigheterna och avvisar fanatism. Uppriktigt sagt är det enligt min mening skamligt att EU-medlemsstaterna skickade delegationer till Durban II, eftersom de mycket väl visste att president Ahmadinejad skulle närvara och uttala dessa upprörande kommentarer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Charles Tannock,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph