Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-05-06-Speech-3-240"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090506.32.3-240"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". De sociala trygghetssystemen skiljer sig åt beroende på var i EU man befinner sig. Detta är inte ett problem, som många tycks anse. Snarare är det ett naturligt utslag av det faktum att länderna är olika och allmänna demokratiska val har valt att rösta fram olika politiska system. Som anhängare av ett mellanstatligt EU-samarbete är det därför självklart för oss att ta avstånd från de skrivningar, både i kommissionens förslag till direktiv och i betänkandet från Europaparlamentet, som syftar till att ge EU mer makt över de nationella sociala trygghetssystemen. Det är emellertid värt att poängtera att de skarpa förslag som förekommer främst syftar till att säkerställa miniminivåer. Skrivningarna förhindrar således inte medlemsländerna från att gå längre om de så önskar. Det är positivt, inte minst ur ett svenskt perspektiv. Denna flexibilitet, och att likabehandling av kvinnor och män så tydligt lyfts fram som en bärande princip i ett välfungerande demokratiskt samhälle, har föranlett oss att rösta ja till betänkandet i dess helhet."@sv22
lpv:translated text
"Systémy sociálního zabezpečení se na různých místech Evropy liší. Není to však problém, jak si pravděpodobně řada lidí myslí. Je to přirozený důsledek odlišnosti jednotlivých států a skutečnosti, že výsledkem veřejných demokratických voleb je zvolení různých politických systémů. Zastáváme mezivládní spolupráci na úrovni EU, je tedy logické, že odmítneme znění návrhu směrnice Komise i zprávy Evropského parlamentu, jejichž cílem je dát EU větší pravomoci nad vnitrostátními systémy sociálního zabezpečení. Je však třeba poukázat na to, že cílem uvedených striktních návrhů je především zajistit závaznou minimální úroveň. Znění tedy nebrání členským státům v tom, aby v případě potřeby zašly dále. To je velmi pozitivní, nejen z pohledu švédských občanů. Díky této flexibilitě a skutečnosti, že zásada rovného zacházení pro muže a ženy je jednoznačně zdůrazněna jako základní princip správně fungující demokratické společnosti, budeme hlasovat pro celé znění zprávy."@cs1
"Socialsikringsordningerne er forskellige, afhængigt af hvor i Europa man befinder sig. Det er ikke et problem, som mange synes at mene. I stedet er det et naturligt resultat af den omstændighed, at landene er forskellige, og offentlige demokratiske valg har resulteret i, at forskellige politiske systemer er blevet stemt igennem. Som fortalere for mellemstatsligt EU-samarbejde er det derfor naturligt for os at forkaste formuleringen i såvel Kommissionens forslag til direktiv som Europa-Parlamentets betænkning, der søger at give EU større beføjelser over de nationale socialsikringsordninger. Det er dog værd at påpege, at de stramme forslag, der er fremsat, først og fremmest søger at garantere minimumsniveauer. Formuleringerne forhindrer således ikke medlemsstaterne i at gå videre, hvis de måtte ønske det. Dette er positivt ikke mindst ud fra et svensk synspunkt. Denne fleksibilitet og den omstændighed, at ligebehandling af kvinder og mænd understreges så klart som et grundlæggende princip for et velfungerende demokratisk samfund, har foranlediget os til at stemme for betænkningen som helhed."@da2
"Sozialversicherungssysteme unterscheiden sich je nachdem, wo man sich in Europa befindet. Das ist kein Problem, obwohl viele das annehmen. Stattdessen ist es eine natürliche Folge der Tatsache, dass Länder verschieden sind und in öffentlichen, demokratischen Wahlen unterschiedliche politische Systeme gewählt wurden. Als Befürworter der zwischenstaatlichen EU-Zusammenarbeit ist es für uns ganz natürlich, den Wortlaut sowohl des Vorschlags des Rates für eine Richtlinie als auch den Bericht des Europäischen Parlaments abzulehnen, die beide das Ziel haben, der EU mehr Einfluss über die nationalen Sozialversicherungssysteme zu geben. Allerdings sollte man hervorheben, dass die durchgreifenden Vorschläge primär Mindestanforderungen sicherstellen sollen. Daher halten die Formulierungen Mitgliedstaaten nicht davon ab, weiter zu gehen, falls sie das wünschen. Das ist eine positive Sache, nicht zuletzt aus schwedischer Perspektive. Diese Flexibilität und die Tatsache, dass die Gleichbehandlung von Frauen und Männern als fundamentales Prinzip einer gut funktionierenden demokratischen Gesellschaft so klar betont wird, brachten uns dazu, für den Bericht insgesamt zu stimmen."@de9
"Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, όπως πολλοί πιστεύουν. Αντίθετα, είναι φυσικό αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι χώρες είναι διαφορετικές και οι δημόσιες δημοκρατικές εκλογές έχουν οδηγήσει στην ψήφιση διαφορετικών πολιτικών συστημάτων. Ως υπέρμαχοι της διακυβερνητικής συνεργασίας της ΕΕ, είναι λοιπόν επόμενο να απορρίψουμε τις διατυπώσεις τόσο στην πρόταση οδηγίας της Επιτροπής όσο και στην έκθεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες προσπαθούν να δώσουν στην ΕΕ περισσότερη εξουσία πάνω στα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Ωστόσο, αξίζει να επισημάνουμε ότι οι αυστηρές προτάσεις που έγιναν επιζητούν πρωτίστως να εξασφαλίσουν τα κατώτατα επίπεδα. Επομένως, οι διατυπώσεις δεν εμποδίζουν τα Κράτη Μέλη να προχωρήσουν περαιτέρω, αν το επιθυμούν. Αυτό είναι θετικό, ιδίως από Σουηδικής σκοπιάς. Αυτή η ευελιξία και το γεγονός ότι η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών τονίζεται τόσο ξεκάθαρα ως μια θεμελιώδης αρχή για μια εύρυθμα λειτουργούσα, δημοκρατική κοινωνία μας οδήγησαν να ψηφίσουμε υπέρ της έκθεσης στο σύνολό της."@el10
"Social security systems differ depending on where you are in Europe. This is not a problem, as many seem to think. Instead, it is a natural result of the fact that the countries are different and public democratic elections have resulted in different political systems being voted through. As advocates of intergovernmental EU cooperation, it is therefore natural for us to reject the wordings in both the Commission’s proposal for a directive and the report from the European Parliament which seek to give the EU more power over the national social security systems. However, it is worth pointing out that the stringent proposals made seek primarily to ensure minimum levels. Thus, the wordings do not prevent the Member States from going further if they so wish. This is a positive thing, not least from a Swedish perspective. This flexibility and the fact that the equal treatment of women and men is so clearly emphasised as a fundamental principle of a well-functioning democratic society have led us to vote in favour of the report as a whole."@en4
"Los sistemas de la seguridad social difieren según la zona de Europa. Esto no es un problema, como muchos de ustedes parecen creer. En cambio, es un resultado natural del hecho de que los países son diferentes y las elecciones democráticas públicas han conformado los distintos sistemas políticos que se han votado en ellas. Como abogados de la cooperación intergubernamental de la UE, es, por lo tanto, natural que rechacemos ambos textos de las propuestas de directivas de la Comisión y el informe del Parlamento que pretende darle más poder a la UE sobre los sistemas nacionales de seguridad social. Sin embargo, merece la pena señalar que las estrictas propuestas que se han hecho buscan asegurar en primer lugar unos niveles mínimos. Por lo tanto, las redacciones no impiden que los Estados lo lleven más allá si lo desean. Esto es algo positivo, y no lo es menos desde una perspectiva sueca. Esta flexibilidad y el hecho de que la igualdad de trato entre hombres y mujeres esté tan claramente destacada como un principio fundamental del buen funcionamiento de una sociedad democrática nos ha llevado a votar a favor del informe en su conjunto."@es21
"Sotsiaalkindlustussüsteemid on Euroopas erinevad. See ei ole probleem, nagu paljudele tundub. See on hoopis loomulik, sest riigid on erinevad ja avalikud demokraatlikud valimised on andnud erinevad poliitilised süsteemid. ELi valitsustevahelise koostöö propageerijatena on loomulik, et me ei ole nõus ei komisjoni direktiivi ettepaneku ega Euroopa Parlamendi raporti sõnastusega, mis mõlemad püüavad anda ELile riiklike sotsiaalkindlustussüsteemide üle rohkem võimu. Ent tasub märkida, et karmide ettepanekute eesmärk on peamiselt tagada miinimumtase. Seega ei keela need sõnastused liikmesriikidel soovi korral kaugemale minna. See on positiivne, eeskätt Rootsi vaatevinklist. See paindlikkus ning meeste ja naiste võrdset kohtlemist kui hästitoimiva demokraatliku ühiskonna aluspõhimõtte nii selge rõhutamine pani meid hääletama raporti kui terviku poolt."@et5
"Sosiaaliturvajärjestelmät ovat erilaisia eri osissa Eurooppaa. Tämä ei sinänsä ole ongelma, vaikka monet vaikuttavat ajattelevan niin. Se on luonnollinen tulos siitä, että maat ovat erilaisia ja että demokraattisissa vaaleissa valtaan on äänestetty erilaiset poliittiset järjestelmät. Me kannatamme EU:n hallitustenvälistä yhteistyötä, ja siksi meille on luonnollista vastustaa komission direktiiviehdotuksen ja Euroopan parlamentin mietinnön muotoiluja, joissa pyritään lisäämään EU:n toimivaltaa kansallisissa sosiaaliturvajärjestelmissä. On kuitenkin syytä huomauttaa, että tiukoilla ehdotuksilla pyritään ensisijaisesti takaamaan vähimmäistasot. Muotoiluissa ei siis estetä jäsenvaltioita halutessaan edistämään järjestelmiään pidemmälle. Tämä on myönteistä etenkin Ruotsin näkökulmasta. Joustavuus ja se, että naisten ja miesten yhdenvertaista kohtelua painotetaan niin selkeästi toimivan demokraattisen yhteiskunnan perusperiaatteena, saivat meidät äänestämään mietinnön kokonaisuuden puolesta."@fi7
"Les régimes de sécurité sociale diffèrent d’un pays d’Europe à l’autre. Ceci n’est pas un problème, comme beaucoup semblent le penser. C’est plutôt une conséquence naturelle du fait que les pays sont différents et que les élections démocratiques générales se sont soldées par la ratification de systèmes politiques différents. En tant que partisans d’une coopération communautaire intergouvernementale, il est donc normal que nous rejetions les termes de la proposition de directive de la Commission et du rapport du Parlement européen visant à donner à l’UE davantage de pouvoir sur les systèmes nationaux de sécurité sociale. Toutefois, il convient d’attirer l’attention sur le fait que ces propositions rigoureuses visent essentiellement à garantir des niveaux minimaux. Par conséquent, les termes utilisés n’empêchent pas les États membres d’aller plus loin si telle est leur volonté. C’est un élément positif, notamment d’un point de vue suédois. Cette souplesse et le fait que l’égalité de traitement des femmes et des hommes soit aussi clairement soulignée comme un principe fondamental du bon fonctionnement d’une société démocratique nous ont incités à voter en faveur du rapport dans son ensemble."@fr8
"A szociális biztonsági rendszerek különbözőek attól függően, hogy hol vagyunk Európában. Ez sokak szerint nem jelent problémát. Sokkal inkább, ez a természetes következménye annak a ténynek, hogy az országok különbözőek, és a demokratikus szavazások eredményeképp különböző politikai rendszerek jöttek létre. Mint az Európai Unión belüli kormányközi együttműködés szószólóinak, természetes számunkra, hogy visszautasítsuk a Bizottság irányelvre vonatkozó javaslatának és az Európai Parlament jelentésének szövegét, amelyek a nemzeti szociális biztonsági rendszerek vonatkozásában szélesebb jogkört akarnak adni az EU-nak. Mindazonáltal érdemes megemlíteni, hogy a szigorú javaslatok elsősorban a minimumszinteket kívánják biztosítani. Ily módon a szövegek nem akadályozzák meg a tagállamokat abban, hogy tovább menjenek, ha úgy kívánják. Ez egy pozitív dolog, nem utolsósorban Svédország szempontjából. Ez a rugalmasság és az a tény, hogy a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmódot egyértelműen a jól működő demokratikus társadalom egyik alapelveként jelölték meg, arra vezetett minket, hogy a jelentés egésze mellett szavazzunk."@hu11
"In Europa, i sistemi previdenziali variano da uno Stato membro all'altro. Questo non è uno svantaggio, come molti sembrano credere; è semplicemente il risultato delle naturali differenze tra i paesi e dei diversi sistemi politici democraticamente eletti dai cittadini. In qualità di fautori della cooperazione intergovernativa UE, è ovvio il nostro rifiuto, sia nella proposta di direttiva della Commissione sia nella relazione del Parlamento europeo, della formulazione che cerca di dare all’Unione europea maggiori poteri nel campo dei sistemi previdenziali nazionali. Bisogna comunque ricordare che le rigide proposte avanzate cercano principalmente di garantire i livelli minimi. La formulazione, quindi, non impedisce agli Stati membri di superare questi livelli, se lo ritengono opportuno. Questo è un aspetto positivo, anche dal punto di vista della Svezia. La flessibilità e l'importanza che viene data alla parità di trattamento tra uomini e donne, in quanto principio fondamentale di una società democratica ben funzionante, ci ha portato a votare a favore della relazione nel suo complesso."@it12
"Socialinio draudimo sistemos įvairiose Europos vietose skiriasi. Tačiau savaime tai nėra problema, kaip daugelis gali pagalvoti. Iš tiesų, tai natūralus reiškinys, kadangi šalys skirtingos, ir demokratiniuose rinkimuose išrinkti žmonės įvedė skirtingas politines sistemas. Kadangi esame tarpvyriausybinio ES bendradarbiavimo šalininkai, natūraliai atmetame tiek Komisijos direktyvos siūlymą, tiek ir Europos Parlamento pranešimą, kuriais siekiama ES suteikti dar daugiau galios kištis į valstybines socialinio saugumo sistemas. Vis dėlto svarbu paminėti, kad griežtais siūlymais pirmiausia siekiama užtikrinti minimalius standartus. Taigi minėtos formuluotės nekliudo valstybėms narėms eiti dar toliau, jei tik jos to pageidauja. Iš Švedijos perspektyvos, tai iš dalies yra teigiamas dalykas. Toks lankstumas ir tai, kad lygios vyrų ir moterų galimybės aiškiai įvardytos esminiu efektyviai funkcionuojančios visuomenės principu, paskatino mus balsuoti už šį pranešimą."@lt14
"Sociālā nodrošinājuma sistēmas atšķiras atkarībā no tā, kurā Eiropas vietā jūs atrodaties. Tā nav problēma, kā, šķiet, daudzi domā. Drīzāk tās ir dabiskas sekas tam, ka pastāv atšķirības starp ES valstīm, un valstu demokrātisko vēlēšanu rezultātā ir izveidojušās dažādas politiskās sistēmas, par kurām notiek balsošana. Tādēļ ir dabiski, ka mēs kā ES starpvaldību sadarbības aizstāvji noraidām tos formulējumus gan Komisijas priekšlikumā direktīvai, gan arī Eiropas Parlamenta ziņojumā, kuru mērķis ir piešķirt ES lielākas pilnvaras nekā valstu sociālā nodrošinājuma sistēmām. Tomēr ir vērts norādīt, ka šie stingrie priekšlikumi pirmkārt cenšas nodrošināt minimālo līmeni. Tādējādi šie formulējumi neliedz dalībvalstīm paplašināt šos nosacījumus, ja tās vēlas to darīt. Tas ir jāuztver pozitīvi raugoties ne tikai no Zviedrijas perspektīvas. Šī elastīguma dēļ, kā arī tādēļ, ka šajā ziņojumā tik skaidri ir uzsvērta vienlīdzīga attieksme pret sievietēm un vīriešiem kā labi funkcionējošas demokrātiskas sabiedrības pamatprincips, mēs balsojām par šo ziņojumu kopumā."@lv13
"De sociala trygghetssystemen skiljer sig åt beroende på var i EU man befinner sig. Detta är inte ett problem, som många tycks anse. Snarare är det ett naturligt utslag av det faktum att länderna är olika och allmänna demokratiska val har valt att rösta fram olika politiska system. Som anhängare av ett mellanstatligt EU-samarbete är det därför självklart för oss att ta avstånd från de skrivningar, både i kommissionens förslag till direktiv och i betänkandet från Europaparlamentet, som syftar till att ge EU mer makt över de nationella sociala trygghetssystemen. Det är emellertid värt att poängtera att de skarpa förslag som förekommer främst syftar till att säkerställa miniminivåer. Skrivningarna förhindrar således inte medlemsländerna från att gå längre om de så önskar. Det är positivt, inte minst ur ett svenskt perspektiv. Denna flexibilitet, och att likabehandling av kvinnor och män så tydligt lyfts fram som en bärande princip i ett välfungerande demokratiskt samhälle, har föranlett oss att rösta ja till betänkandet i dess helhet."@mt15
". − De socialezekerheidsstelsels verschillen afhankelijk van waar men zich in de EU bevindt. Dat is geen probleem, zoals velen lijken te denken. Het is er veeleer een natuurlijk gevolg van dat de landen verschillend zijn en algemene democratische verkiezingen ertoe hebben geleid dat verschillende politieke systemen werden gekozen. Als aanhangers van een intergouvernementele EU-samenwerking is het voor ons daarom vanzelfsprekend dat wij afstand nemen van de formuleringen in zowel de ontwerprichtlijn van de Commissie als het verslag van het Europees Parlement, die ten doel hebben de EU meer macht te geven over de nationale socialezekerheidsstelsels. Het loont echter de moeite erop te wijzen dat de stringente voorstellen die zijn gedaan in de eerste plaats ten doel hebben minimumnormen te verzekeren. De formuleringen verhinderen de lidstaten dus niet om verder te gaan als ze dat willen. Dat is positief, zeker vanuit Zweeds perspectief. Die flexibiliteit en het feit dat gelijke behandeling van mannen en vrouwen zo duidelijk als fundamenteel beginsel van een goed werkende democratische samenleving wordt beklemtoond, hebben er ons toe aangezet om voor het verslag als geheel te stemmen."@nl3
"Systemy zabezpieczenia społecznego różnią się w zależności od państwa europejskiego. Nie jest to problemem, choć niektórzy zdają się tak sądzić. Wynika to bowiem w sposób naturalny z faktu, iż kraje są różne i że powszechne demokratyczne wybory doprowadziły do przyjęcia w nich różnych systemów politycznych. Dlatego dla nas – jako zwolenników współpracy międzyrządowej UE – normalną sprawą jest odrzucenie tych sformułowań, zawartych tak we wniosku Komisji dotyczącym dyrektywy, jak i w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego, które mają na celu powierzenie UE większej władzy nad krajowymi systemami zabezpieczenia społecznego. Warto jednak zaznaczyć, że rygorystyczne wnioski, które zostały złożone, zmierzają przede wszystkim do zapewnienia poziomów minimalnych. Stąd sformułowania te nie stanowią przeszkody dla państw członkowskich, by poszły one dalej, jeżeli taka jest ich wola. Jest to rzecz pozytywna, zwłaszcza z perspektywy Szwecji. Elastyczność oraz fakt, że równe traktowanie mężczyzn i kobiet jest tak wyraźnie zaakcentowane jako podstawowa zasada prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa demokratycznego – te dwa elementy łącznie spowodowały, że głosowaliśmy za przyjęciem sprawozdania jako całości."@pl16
"Os sistemas de segurança social divergem consoante o local onde se está na Europa. Isto não é um problema, como muitos parecem pensar. É antes o resultado natural do facto de os países serem diferentes e de eleições democráticas públicas terem resultado na votação de sistemas políticos diferentes. Como defensores que somos da cooperação intergovernamental na UE, é natural, pois, que rejeitemos a redacção quer da proposta de directiva da Comissão, quer do relatório do Parlamento Europeu, ambos os quais procuram conferir mais poderes à UE sobre os sistemas de segurança social nacionais. Contudo, cabe referir que as propostas exigentes que foram feitas procuram acima de tudo assegurar níveis mínimos. Assim, a redacção não impede os Estados-Membros de irem mais longe se assim o entenderem. Este é um aspecto positivo, sobretudo do ponto de vista da Suécia. Esta flexibilidade e a ênfase claramente atribuída à igualdade de tratamento de mulheres e homens como princípio fundamental de uma sociedade democrática que funciona levaram-nos a votar favoravelmente o relatório no seu conjunto."@pt17
"Sistemele de securitate socială sunt diferite în Europa, în funcţie de locul în care te afli. Acest lucru nu reprezintă o problemă, după cum mulţi ar putea crede. Este un rezultat firesc al faptului că ţările sunt diferite, iar alegerile democratice publice au generat sisteme politice diferite. Ca avocaţi ai cooperării interguvernamentale la nivelul UE, este firesc să respingem atât formularea propunerii de directivă a Comisiei, cât şi cea a raportului Parlamentului European care urmăresc să sporească puterea UE asupra sistemelor naţionale de securitate socială. Cu toate acestea, merită să subliniem faptul că propunerile stringente înaintate urmăresc în primul rând garantarea nivelurilor minime. Astfel, formularea nu împiedică statele membre să meargă mai departe dacă doresc acest lucru. Acesta este un lucru pozitiv, dar nu ultimul, dintr-o perspectivă suedeză. Această flexibilitate, precum şi faptul că egalitatea de tratament între femei şi bărbaţi este accentuată foarte clar ca principiu fundamental într-o societate democratică funcţională, ne-au determinat să votăm în favoarea acestui raport în totalitatea sa."@ro18
". Systémy sociálneho zabezpečenia sa líšia v závislosti od toho, kde sa v Európe nachádzate. To nie je problém, ako si mnohí myslia. Je to prirodzený dôsledok skutočnosti, že krajiny sú rôzne a že verejné demokratické voľby skončili zvolením rôznych politických systémov. Pre nás ako zástancov medzivládnej spolupráce na úrovni EÚ je preto prirodzené, že nesúhlasíme so znením návrhu smernice, ktorý predložila Komisia, a správy Európskeho parlamentu, ktoré sa snažia dať Únii väčšie právomoci v oblasti systémov sociálneho zabezpečenia jednotlivých štátov. Treba však upozorniť na to, že striktné návrhy sa v prvom rade snažia zabezpečiť minimálne úrovne. Texty však nebránia členským štátom zájsť ďalej, ak si tak želajú. Toto je pozitívna vec, v neposlednom rade z pohľadu Švédska. Táto flexibilita a skutočnosť, že rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi je tak jasne zdôraznené ako základný princíp dobre fungujúcej demokratickej spoločnosti, nás viedli k tomu, aby sme hlasovali za túto správu ako celok."@sk19
"Sistemi socialnega varstva se razlikujejo glede na to, kje v Evropi živite. S tem ni nič narobe, kot mislijo mnogi. Ampak gre za naravno posledico dejstva, da se države razlikujejo in da so javne demokratične volitve pripeljale do različnih političnih sistemov, ki so bili izglasovani. Normalno je, da kot zagovorniki medvladnega sodelovanja EU zavračamo besedila tako v predlogu Komisije glede direktive in poročilu Evropskega parlamenta, ki skuša podeliti EU več pristojnosti nad nacionalnimi sistemi socialnega varstva. Vendar je vredno izpostaviti, da je namen najstrožjih predlogov predvsem zagotavljanje minimalnih ravni. Zaradi tega besedila državam članicam ne preprečujejo, da bi storile še več, če to želijo. To je pozitivno, nenazadnje tudi s švedske perspektive. Zaradi te prožnosti in dejstva, da je enako obravnavanje žensk in moških tako jasno poudarjeno, kot temeljno načelo dobro delujoče demokratične družbe, smo glasovali za poročilo kot celoto."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph