Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-05-06-Speech-3-201"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090506.31.3-201"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, very briefly, I hope the House will forgive me for this last-minute oral amendment to paragraph 14. Colleagues may be aware that this is a sensitive issue and in some languages and for some Member States this does give difficulties. It is important that we try to get the maximum support for this report at the end. The suggestion is that, instead of paragraph 14 as written, we replace the whole paragraph with a paragraph that has already been accepted by the House. This was paragraph 23 of the Parliament resolution of 11 March 2009 concerning the Spring 2009 European Council on the Lisbon Strategy, and which covers exactly the same ground. I will read it; it is just a few sentences: ‘Notes that some Member States have introduced the concept of a minimum wage; suggests that other Member States might benefit from studying their experience; calls on the Member States to safeguard the preconditions for social and economic participation for all and, in particular, to provide for regulations on such matters as minimum wages or other legal and generally binding arrangements or through collective agreements in accordance with national traditions that enable full--time workers to make a decent living from their earnings;’. As I said, this has been approved by political groups in the past. My apologies for tabling it now. The rapporteur is OK by this, and I hope the House will at least allow the oral amendment to be tabled."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, jen stručně, doufám, že mi sněmovna odpustí tento ústní pozměňovací návrh, který předkládám na poslední chvíli k bodu 14. Kolegyně a kolegové poslanci jsou si patrně vědomi, že se v některých jazycích jedná o citlivou otázku, která představuje pro některé členské státy problém. Je důležité, abychom nakonec získali pro tuto zprávu co nejvyšší možnou podporu. Navrhuji, abychom celý bod 14 v jeho stávajícím znění nahradili bodem, který byl již ve sněmovně jednou přijat. Jedná se o bod 23 usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2009 o příspěvku k jarnímu zasedání Evropské rady 2009 ohledně Lisabonské strategie a týká se úplně stejné oblasti. Přečtu jej, je to jen několik vět: „konstatuje, že některé členské státy již zavedly pojem minimální mzdy; domnívá se, že by z jejich zkušeností mohly čerpat ostatní členské státy; vyzývá členské státy, aby zajistily podmínky pro zapojení všech občanů do společnosti a hospodářského života a zejména aby vytvořily předpisy upravující záležitosti, jako je minimální mzda, nebo v závislosti na vnitrostátních tradicích jinou zákonnou a obecně závaznou úpravu či kolektivní smlouvu, které pracovníkům na plný úvazek umožňují vést ze svých příjmů důstojný život;“. Jak jsem již uvedl, tento návrh byl již v minulosti schválen politickými skupinami. Omlouvám se, že návrh předkládáme až nyní. Zpravodaj s tím souhlasí, a já doufám, že sněmovna alespoň umožní, aby byl předložen tento ústní pozměňovací návrh."@cs1
"Fru formand! Jeg skal gøre det ganske kort. Jeg håber, at Parlamentet tilgiver mig dette sene mundtlige ændringsforslag til punkt 14. Mine ærede kolleger er måske klar over, at dette er et følsomt spørgsmål, og på nogle sprog og i nogle medlemsstater giver dette problemer. Det er vigtigt, at vi forsøger at opnå maksimal støtte til denne betænkning i sidste ende. Forslaget går på, at vi i stedet for punkt 14 erstatter hele punktet med et afsnit, der allerede er blevet accepteret af Parlamentet. Der er tale om punkt 23 i Parlamentets beslutning af 11. marts 2009 om Det Europæiske Råds forårstopmøde 2009 om Lissabonstrategien, som omfatter nøjagtig det samme emne. Jeg vil læse blot nogle få sætninger af det: "bemærker, at visse medlemsstater har indført begrebet mindsteløn; mener, at andre medlemsstater kunne have gavn af at undersøge disse landes erfaringer; opfordrer medlemsstaterne til at skabe forudsætninger for social og økonomisk deltagelse for alle, navnlig ved at sikre retlige rammer som mindsteløn og andre lovpligtige og generelt bindende ordninger eller ved kollektive overenskomster i overensstemmelse med nationale traditioner, der sikrer, at fuldtidsarbejdstagere kan tjene til en anstændig tilværelse ved deres løn;". Som sagt har de politiske grupper tidligere godkendt dette. Jeg undskylder for at fremlægge det nu. Dette er i orden med ordføreren, og jeg håber, at Parlamentet i det mindste vil tillade, at det mundtlige ændringsforslag indgives."@da2
"Frau Präsidentin, ganz kurz, ich hoffe, das Haus wird mir für diesen mündlichen Änderungsantrag in letzter Sekunde bezüglich Absatz 14 vergeben. Die Kolleginnen und Kollegen sind sich dessen wahrscheinlich bewusst, dass es sich um ein sehr heikles Thema handelt, und in manchen Sprachen und für einige Mitgliedstaaten ergeben sich daraus Probleme. Es ist wichtig, dass wir versuchen, am Ende die größtmögliche Unterstützung für diesen Bericht zu bekommen. Die Empfehlung ist, dass wir anstatt Absatz 14 im jetzigen Wortlaut den ganzen Absatz mit einem Absatz, der bereits vom Haus akzeptiert wurde, ersetzen. Das war Absatz 23 der Entschließung des Parlaments vom 11. März 2009, der den Europäischen Rat vom Frühling 2009 bezüglich der Lissabon-Strategie betrifft, und der genau denselben Bereich abdeckt. Ich werde ihn nun vorlesen; es sind nur ein paar Sätze: „stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten das Konzept eines Mindestlohns eingeführt haben; glaubt, dass andere Mitgliedstaaten Nutzen aus der Untersuchung ihrer Erfahrung ziehen könnten; fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Voraussetzungen für die soziale und wirtschaftliche Teilhabe aller auch künftig gegeben sind, insbesondere durch Regelungen wie Mindestlöhne, andere rechtliche und allgemeinverbindliche Regelungen oder Tarifvereinbarungen im Einklang mit nationalen Traditionen, die Vollzeitarbeitnehmern ein menschenwürdiges Leben mit ihrem Verdienst ermöglichen.“ Wie ich sagte, ist dies von Fraktionen in der Vergangenheit angenommen worden. Entschuldigen Sie, dass ich es jetzt einreiche. Der Berichterstatter ist damit einverstanden und ich hoffe, das Haus wird wenigstens erlauben, die mündlichen Änderungsanträge einzubringen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, πολύ σύντομα, ελπίζω το Σώμα να με συγχωρέσει για αυτή την προφορική τροπολογία της τελευταίας στιγμής στην παράγραφο 14. Οι συνάδελφοι ίσως γνωρίζουν ότι αυτό είναι ένα ευαίσθητο θέμα και σε μερικές γλώσσες και μερικά Κράτη Μέλη είναι κάτι που δημιουργεί όντως δυσκολίες. Είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να έχουμε στο τέλος τη μέγιστη δυνατή στήριξη για αυτή την έκθεση. Η πρόταση είναι αντί της παραγράφου 14 όπως είναι γραμμένη να την αντικαταστήσουμε ολόκληρη με μία άλλη που έχει ήδη εγκριθεί από το Σώμα. Πρόκειται για την παράγραφο 23 της απόφασης του Κοινοβουλίου στις 11 Μαρτίου 2009 που αφορούσε το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2009 για τη Στρατηγική της Λισαβόνας και η οποία καλύπτει ακριβώς το ίδιο θέμα. Θα τη διαβάσω˙ είναι μόνο λίγες προτάσεις: «Σημειώνει ότι κάποια Κράτη Μέλη έχουν εισαγάγει την έννοια του κατώτατου μισθού· πιστεύει ότι και τα άλλα Κράτη Μέλη μπορούν να επωφεληθούν από την μελέτη της εμπειρίας αυτής· καλεί τα Κράτη Μέλη να διασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για κοινωνική και οικονομική συμμετοχή όλων και, ιδίως, να θεσπίσουν ρυθμίσεις όπως ο ελάχιστος μισθός, άλλες νομικές και γενικά δεσμευτικές ρυθμίσεις ή συλλογικές συμφωνίες σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις που δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζομένους με πλήρη απασχόληση να εξασφαλίζουν αξιοπρεπώς το ζην από την εργασία τους.» Όπως είπα, τα παραπάνω έχουν εγκριθεί από πολιτικές ομάδες στο παρελθόν. Ζητώ συγγνώμη που τα καταθέτω τώρα. Ο εισηγητής δεν έχει πρόβλημα με αυτό και ελπίζω ότι το Σώμα θα επιτρέψει τουλάχιστον να κατατεθεί η προφορική τροπολογία."@el10
"Señora Presidenta, muy brevemente, espero que esta Cámara me perdone por esta enmienda oral de última hora al apartado 14. Hay compañeros que quizá sean conscientes de que es un asunto muy delicado y que en algunos idiomas y en algunos Estados miembros causa algunos problemas. Es importante que al final le demos el máximo apoyo a este informe. La sugerencia consiste en que cambiemos el apartado 14 tal y como está escrito por un apartado que ya ha sido aprobado por esta Cámara. Me refiero al apartado 23 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2009, sobre la contribución al Consejo Europeo de primavera de 2008 en relación con la Estrategia de Lisboa y que se refiere exactamente al mismo tema. Lo leeré, son solo unas pocas frases: «Observa que algunos Estados miembros han introducido el concepto de salario mínimo; sugiere que otros Estados miembros aprovechen el estudio de esta experiencia; pide a los Estados miembros que salvaguarden las condiciones de la participación social y económica para todos y que, en particular, establezcan regulaciones sobre el salario mínimo, otros mecanismos jurídicos y contractuales, acuerdos colectivos de conformidad con las tradiciones nacionales, que permitan a los trabajadores a tiempo completo lograr una vida decente a partir de sus ingresos;». Como ya he dicho, ya ha sido aprobado en el pasado por los grupos políticos. Pido disculpas por presentarlo ahora. El ponente está de cuerdo con esto y espero que la Cámara al menos permita que se presente esta enmienda oral."@es21
"Proua juhataja, väga lühidalt öeldes loodan, et Euroopa Parlament andestab mulle selle viimase minuti muudatusettepaneku lõike 14 kohta. Kolleegid ehk teavad, et see on tundlik teema ning mõnes keeles ja mõnes liikmesriigis tekitab see tõesti probleeme. Oluline on püüda saada raportile kokkuvõttes suurim toetus. Ettepanek on selline, et praeguse lõike 14 asemele paneksime lõike, mille parlament on juba heaks kiitnud. See on täpselt sama asja käsitlev lõige 23 parlamendi 11. märtsi 2009. aasta resolutsioonist, milles käsitletakse Euroopa Ülemkogu 2009. aasta kevade kohtumist, kus arutati Lissaboni strateegiat. Loen selle ette; seda on vaid mõni lause: „märgib, et mõnedes liikmesriikides on võetud kasutusele miinimumpalga mõiste; soovitab, et teised liikmesriigid võiksid kasu saada saadud kogemusi uurides; kutsub liikmesriike tagama kõigile isikutele ühiskonna- ja majanduselus osalemise eeltingimuste kaitse ning kehtestama eelkõige nt miinimumpalka sätestavad normid või muud õiguslikult ja üldiselt siduvad eeskirjad või vastavalt riiklikele traditsioonidele normid kollektiivlepingutes, mis tagavad täisajaga töötajatele inimväärset elu võimaldava sissetuleku;” Nagu ma ütlesin, on fraktsioonid selle varem heaks kiitnud. Vabandan, et esitasin selle nüüd. Raportöör on sellega nõus ja ma loodan, et parlament on nõus vähemalt selle suulise muudatusettepaneku esitamisega."@et5
"Arvoisa puhemies, puhun lyhyesti. Toivottavasti parlamentin jäsenet antavat anteeksi, että teen näin viime hetkellä suullisen tarkistuksen 14 kohtaan. Kollegat ovat varmaan tietoisia siitä, että kysymys on hyvin arkaluonteinen ja että joissain kielissä ja jäsenvaltioissa tämä aiheuttaa vaikeuksia. On tärkeää, että yritämme saada mietinnölle mahdollisimman laajan tuen. Ehdotan, että korvaamme koko 14 kohdan kohdalla, jonka parlamentti on jo hyväksynyt. Kyse on parlamentin kevään 2009 Eurooppa-neuvostolle Lissabonin sopimuksesta 11 päivänä maaliskuuta 2009 antaman päätöslauselman 23 kohdasta, joka kattaa saman asian. Luen sen, siinä on vain muutama lause: "panee merkille, että joissakin jäsenvaltioissa on otettu käyttöön minimipalkka; katsoo, että muut jäsenvaltiot voisivat hyötyä näiden kokemusten tarkastelusta; kehottaa jäsenvaltioita turvaamaan yhteiskunnallisen ja taloudellisen osallistumisen edellytykset kaikille ja erityisesti säätämään minimipalkasta tai tekemään muita lainsäädännöllisiä ja yleisesti velvoittavia järjestelyjä tai kansallisten perinteiden mukaisia työehtosopimuksia, joiden avulla kokopäivätyötä tekevät työntekijät saavat ansioillaan kohtuullisen elintason;". Kuten sanottu poliittiset ryhmät ovat hyväksyneet tämän kohdan aiemmin. Olen pahoillani, että teen tarkistuksen vasta nyt. Jos tämä sopii esittelijälle, toivon, että parlamentti sallii suullisen tarkistuksen kirjaamisen."@fi7
". Madame la Présidente, très rapidement, j’espère que l’Assemblée me pardonnera pour cet amendement oral de dernière minute au paragraphe 14. Mes collègues députés sont probablement conscients qu’il s’agit d’un sujet délicat dans certaines langues, qui pose problème pour certains États membres. Nous devons absolument faire en sorte d’obtenir à terme le maximum de soutien pour ce rapport. Je suggère que nous remplacions le libellé actuel de l’ensemble du paragraphe 14 par un paragraphe déjà accepté par l’Assemblée. Il s’agit du paragraphe 23 de la résolution du Parlement du 11 mars 2009 sur la contribution au Conseil de printemps 2009 concernant la stratégie de Lisbonne. Ce paragraphe a exactement la même portée. Je vais vous le lire; il n’y a que quelques phrases: «Constate que certains États membres appliquent le principe du salaire minimum; suggère que d’autres États membres mettent cette expérience à profit; invite les États membres à préserver les conditions de la participation sociale et économique de tous, et en particulier à prévoir des régimes tels que, par exemple, un salaire minimum et d’autres dispositions légales et contraignantes ou des conventions collectives conformes aux traditions nationales permettant aux travailleurs à temps plein de gagner leur vie de manière décente». Comme je vous l’ai dit, ce paragraphe a déjà été approuvé par les groupes politiques. Désolé de ne pas avoir déposé cet amendement plus tôt. Le rapporteur me soutient dans cette démarche, et j’espère que l’Assemblée acceptera au moins le dépôt de cet amendement oral."@fr8
"Elnök asszony, nagyon röviden szeretnék szólni, remélem, hogy a Parlament megbocsátja nekem ezt az utolsó pillanatban benyújtott, a (14) bekezdésre vonatkozó szóbeli módosítást. Képviselőtársaim talán tudatában vannak annak, hogy ez egy érzékeny kérdés, és hogy néhány nyelven és néhány tagállam számára ez nehézségeket okoz. Fontos, hogy végül a legteljesebb támogatást próbáljuk megadni ennek a jelentésnek. A javaslat az, hogy a (14) bekezdés szövege helyett a teljes bekezdést kicseréljük egy olyan bekezdésre, amelyet már elfogadott a Parlament. Ez a Lisszaboni Stratégiáról szóló 2009. évi tavaszi Európai Tanácsi üléssel kapcsolatos 2009. március 11-ei parlamenti állásfoglalás (23) bekezdése volt, amely pontosan ugyanazokat a kérdéseket tartalmazza. Ezt most felolvasom, csak néhány mondat az egész. „Megjegyzi, hogy néhány tagállam bevezette a minimálbér fogalmát; javasolja, hogy más tagállamok is hasznosítsák az előbbiek tapasztalatait; felhívja a tagállamokat, hogy mindenki számára biztosítsák a társadalmi és a gazdasági életben való részvétel feltételeit, és különösen alkossanak jogszabályokat a minimálbérekre és egyéb, jogilag vagy általánosan kötelező erejű intézkedésekre vonatkozóan, vagy a nemzeti hagyományoknak megfelelő kollektív megállapodások révén, amelyek lehetővé teszik a teljes munkaidőben dolgozó munkavállalók számára a keresetükből való megfelelő megélhetést;”. Ahogy említettem, ezt korábban elfogadták a képviselőcsoportok. Elnézést kérek, hogy ezt most terjesztem elő. Az előadónak nincs ezzel problémája, és remélem, hogy a Parlament legalább engedélyezi a szóbeli módosítás előterjesztését."@hu11
"Signora Presidente, sarò breve e spero che l’Aula mi perdonerà per questo emendamento orale al paragrafo 14 presentato all’ultimo minuto. Tutti sappiamo che si tratta di una questione particolarmente delicata e che comporta delle difficoltà in alcune lingue e per alcuni Stati membri. È importante cercare di ottenere il maggior sostegno possibile per questa relazione. Suggeriamo di sostituire il paragrafo 14 con l’intero paragrafo già accettato dall’Emiciclo, ovvero il paragrafo 23 della risoluzione del Parlamento europeo dell’11 marzo 2009, sul contributo al Consiglio europeo di primavera del 2009 per quanto riguarda la strategia di Lisbona, e che copre esattamente lo stesso argomento. Lo leggo, sono solo poche frasi: “Prende atto che taluni Stati membri hanno introdotto il concetto di salario minimo; propone che altri Stati membri potrebbero beneficiare dallo studio di queste esperienze; chiede agli Stati membri di salvaguardare le condizioni essenziali per la partecipazione sociale ed economica per tutti e, in particolare, di prevedere normative su questioni quali il salario minimo o altre disposizioni giuridiche e generalmente vincolanti o attraverso accordi collettivi conformemente alle tradizioni nazionali, in modo da permettere ai lavoratori a tempo pieno di ottenere dai loro guadagni un tenore di vita decoroso”;. Come ho detto, questo paragrafo è già stato approvato dai gruppi politici. Mi scuso per averlo presentato solo ora. Il relatore approva questo emendamento orale e spero che l’Aula accetti quanto meno di prenderlo in considerazione."@it12
"Gerb. pirmininke, tikiuosi, kad Parlamentas atleis man už šį paskutinės minutės žodinį 14 dalies pakeitimą. Kolegos žino, kad tai yra labai jautrus klausimas, keliantis sunkumų kai kuriose kalbose ir kai kurioms valstybėms narėms. Svarbu, kad šis pasiūlymas sulauktų didžiausio įmanomo pritarimo. Siūlau visą 14 dalį pakeisti dalimi, kuriai Parlamentas jau pritarė – 2009 m. kovo 11 d. Parlamento rezoliucijos 2009 m. Europos Vadovų Tarybai dėl Lisabonos strategijos, 23 dalimi, kurioje kalbama apie tuos pačius dalykus. Perskaitysiu ją: „pažymi, kad kai kurios valstybės narės įvedė minimalaus atlyginimo koncepciją; siūlo, kad ir kitos valstybės narės išnagrinėtų šią patirtį ir ja pasinaudotų; ragina valstybes nares visiems sudaryti sąlygas dalyvauti socialiniame ir ekonominiame gyvenime, ypač kai tai susiję su teisės aktais, kuriuose nustatomas minimalus atlyginimas, arba bet kokiais kitais teisiškai įpareigojančiais ir bendrai privalomais susitarimais, arba kolektyviniais susitarimais, priimtais vadovaujantis nacionalinėmis tradicijomis, kuriuos taikant būtų užtikrinama, kad visą dieną dirbantys asmenys galėtų pragyventi iš gaunamų pajamų;“. Jau minėjau, kad šiai nuostata politinės frakcijos pritarė. Atsiprašau, kad pateikiu ją dabar. Pranešėjas su tuo sutiko ir aš tikiuosi, kad Parlamentas leis bent pateikti šį žodinį pakeitimą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, ļoti īsi, es ceru, ka šis Parlaments man piedos par šo pēdējā brīdī izteikto mutisko grozījumu 14. punktam. Es domāju, kolēģi varētu apzināties, ka šis ir jutīgs jautājums, un dažās valodās un dažām dalībvalstīm tas rada grūtības. Ir svarīgi, lai mēs pacenstos beigās panākt maksimālu atbalstu šim ziņojumam. Ierosinājums ir tāds, ka visu to 14. punktu, kā tas ir uzrakstīts, mēs aizstājam ar punktu, ko Parlaments jau ir pieņēmis. Tas ir 2009. gada 11. marta Eiropas Parlamenta rezolūcijas saistībā ar 2009. gada pavasara Eiropadomi par Lisabonas stratēģiju 23. punkts, kurš ietver precīzi šo pašu pamatojumu. Es to nolasīšu; tie ir tikai daži teikumi: „Atzīmē, ka dažas dalībvalstis ir ieviesušas minimālās algas koncepciju; ierosina, ka citas dalībvalstis varētu gūt labumu, izpētot šo valstu pieredzi; aicina dalībvalstis aizsargāt priekšnoteikumus visu iedzīvotāju sociālai un ekonomiskai līdzdalībai un jo īpaši nodrošināt noteikumus attiecībā uz tādiem jautājumiem kā minimālās algas vai citu juridisku un vispārēju obligāto kārtību, vai izmantot koplīgumus saskaņā ar valsts tradīcijām, kas darba ņēmējiem, kuri strādā pilnu slodzi, dod iespēju nodrošināt pieņemamus dzīves apstākļus no viņu ienākumiem;”. Kā es teicu, politiskās grupas agrāk jau ir šo punktu apstiprinājušas. Es atvainojos, ka iesniedzu to tagad. Referents tam piekrīt, un es ceru, ka šis Parlaments atļaus vismaz iesniegt šo mutisko grozījumu."@lv13
"Madam President, very briefly, I hope the House will forgive me for this last-minute oral amendment to paragraph 14. Colleagues may be aware that this is a sensitive issue and in some languages and for some Member States this does give difficulties. It is important that we try to get the maximum support for this report at the end. The suggestion is that, instead of paragraph 14 as written, we replace the whole paragraph with a paragraph that has already been accepted by the House. This was paragraph 23 of the Parliament resolution of 11 March 2009 concerning the Spring 2009 European Council on the Lisbon Strategy, and which covers exactly the same ground. I will read it; it is just a few sentences: ‘Notes that some Member States have introduced the concept of a minimum wage; suggests that other Member States might benefit from studying their experience; calls on the Member States to safeguard the preconditions for social and economic participation for all and, in particular, to provide for regulations on such matters as minimum wages or other legal and generally binding arrangements or through collective agreements in accordance with national traditions that enable full--time workers to make a decent living from their earnings;’. As I said, this has been approved by political groups in the past. My apologies for tabling it now. The rapporteur is OK by this, and I hope the House will at least allow the oral amendment to be tabled."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, zeer kort, ik hoop dat het Parlement mij vergeeft dat ik op het allerlaatste moment nog met een mondeling amendement op paragraaf 14 kom aanzetten. Mijn collega's zijn zich er wellicht van bewust dat dit een gevoelige kwestie is en in sommige talen en voor sommige landen leidt dit tot problemen. Het is echter belangrijk dat we proberen om uiteindelijk de maximale steun voor dit verslag te krijgen. Ik stel voor om de hele paragraaf 14, zoals die hier nu staat, te vervangen door een paragraaf die al is aangenomen door het Parlement, namelijk paragraaf 23 van de resolutie van het Parlement van 11 maart 2009 over de inbreng voor de strategie van Lissabon op de Europese Raad in het voorjaar 2009 waarin precies hetzelfde staat. Ik zal hem voorlezen, het zijn maar een paar regels: ‘wijst erop dat een aantal lidstaten het concept minimumloon hanteert; meent dat andere lidstaten profijt zouden kunnen trekken van het bestuderen van de ervaringen die daarmee zijn opgedaan; roept de lidstaten op om de voorwaarden voor sociale en economische deelname voor allen te waarborgen en met name te zorgen voor regelgeving, onder meer betreffende minimumlonen, of andere juridische en algemeen bindende regelingen of door middel van collectieve overeenkomsten die aansluiten bij de nationale gebruiken, die voltijdwerkers in staat stellen een behoorlijk bestaan te leiden met hun inkomen;’. Zoals ik al zei is deze tekst in het verleden al aangenomen door de fracties. Mijn excuses voor het feit dat ik deze nu indien. De rapporteur gaat er mee akkoord en ik hoop dat het Parlement in elk geval toestaat dat het mondelinge amendement wordt ingediend."@nl3
"Pani przewodnicząca! Bardzo krótko. Mam nadzieję, że Izba wybaczy mi zgłoszenie w ostatniej chwili tej ustnej poprawki do ustępu 14. Koledzy i koleżanki posłowie są być może świadomi, że jest to drażliwa sprawa, a w niektórych językach oraz w przypadku niektórych państw członkowskich rodzi to pewne trudności. Ważne jest, abyśmy podjęli próbę uzyskania ostatecznego maksymalnego poparcia dla przedmiotowego sprawozdania. Sugestia polega na tym, aby zastąpić cały ustęp 14 w jego obecnym kształcie ustępem, który już został przyjęty przez Izbę. Był to ustęp 23 rezolucji Parlamentu z dnia 11 marca 2009 r., dotyczącej wiosennego szczytu Rady Europejskiej w 2009 r. w sprawie strategii lizbońskiej, który odnosi się dokładnie do tych samych zagadnień. Przeczytam go – to jest tylko kilka zdań: „Zauważa, że niektóre państwa członkowskie wprowadziły pojęcie minimalnego wynagrodzenia; proponuje, by inne państwa członkowskie skorzystały z ich doświadczenia; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia warunków koniecznych do powszechnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym, a w szczególności do ustanowienia przepisów dotyczących takich kwestii jak minimalne wynagrodzenie oraz do ustanowienia innych prawnych i ogólnie wiążących uregulowań lub w drodze umów zbiorowych zgodnie z tradycjami krajowymi, co umożliwiłyby pełnoetatowym pracownikom utrzymanie się na godziwym poziomie ze swoich zarobków”. Jak już powiedziałem, ustęp ten został zatwierdzony w przeszłości przez grupy polityczne. Przepraszam, że zgłaszam tę kwestię teraz. Sprawozdawca ma rację w tym zakresie i mam nadzieję, że Izba przynajmniej pozwoli na zgłoszenie poprawki ustnej."@pl16
"Senhora Presidente, muito rapidamente, espero que a Assembleia me perdoe por esta alteração oral de última hora ao n.º 14. Como os colegas decerto sabem, trata-se de uma questão sensível que, nalgumas línguas e para alguns Estados-Membros, cria dificuldades. É importante tentarmos obter o máximo apoio para este relatório no final. A minha sugestão é que, em lugar do n.º 14 com a sua actual redacção, se substitua o ponto inteiro por outro ponto já aprovado pelo Parlamento. Refiro-me ao n.º 23 da resolução do Parlamento, de 11 de Março de 2009, sobre a contribuição para o Conselho da Primavera de 2009 no que respeita à Estratégia de Lisboa, que cobre exactamente a mesma matéria. Passo a lê-lo, e são apenas algumas frases: "Nota que alguns Estados-Membros introduziram o conceito de salário mínimo; sugere que outros Estados-Membros poderão beneficiar com o estudo dessa experiência; convida os Estados-Membros a garantirem os pré-requisitos da participação social e económica para todos e, em especial, a preverem regulamentação sobre matérias como o salário mínimo ou outras disposições jurídicas vinculativas, ou mesmo convenções colectivas consentâneas com as tradições nacionais, que permita aos trabalhadores a tempo inteiro disporem de um rendimento que lhes permita uma vida condigna;". Como referi, isto foi aprovado pelos grupos políticos há tempos. As minhas desculpas por só agora propor a alteração. O relator disse que está de acordo e espero que a Assembleia permita, pelo menos, que a alteração seja apresentada."@pt17
"Doamnă preşedintă, foarte pe scurt, sper ca plenul să mă ierte pentru acest amendament oral la alineatul 14, în ultima clipă. Colegii mei poate că ştiu că este o chestiune delicată, iar pentru anumite limbi şi pentru anumite state membre, acest lucru generează dificultăţi. Este important să încercăm să obţinem un sprijin maxim pentru acest raport, la final. Sugerez ca, în locul punctului 14 astfel cum este redactat, să înlocuim întregul punct cu unul care a fost deja aprobat de plen. Acesta a fost punctul 23 din Rezoluţia Parlamentului European din 11 martie 2009 referitoare la contribuţia la Consiliul European din primăvara anului 2009 în legătură cu Strategia de la Lisabona şi care acoperă exact acelaşi domeniu. Îi voi da citire; conţine doar câteva propoziţii: „constată că unele state membre au introdus conceptul de salariu minim; sugerează faptul că şi celelalte state membre ar putea beneficia din analiza experienţei acestora; invită statele membre să protejeze precondiţiile referitoare la participarea socială şi economică a tuturor şi, mai ales, să ofere reglementări privind aspectele de tipul salariului minim sau alte aranjamente legale obligatorii sau acorduri colective, în conformitate cu tradiţiile naţionale care permit lucrătorilor cu normă întreagă să aibă un venit din care să trăiască decent”; După cum am spus, acest punct a fost aprobat de grupurile politice în trecut. Îmi cer scuze pentru că îl depun acum. Raportorul nu are nimic împotrivă şi sper că Parlamentul va permite cel puţin depunerea amendamentului oral."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, veľmi stručne, dúfam, že mi Parlament odpustí tento ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k bodu 14 v poslednej chvíli. Kolegovia si možno uvedomujú, že toto je citlivá otázka a v niektorých jazykoch a pre niektoré členské štáty môže priniesť ťažkosti. Je dôležité, aby sme sa pokúsili získať pre túto správu napokon maximálnu podporu. Návrhom je, aby sme celý bod 14 v jeho súčasnej podobe nahradili bodom, ktorý už tento Parlament odsúhlasil. Bol ním bod 23 uznesenia Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 k jarnému zasadnutiu Európskej rady v roku 2009 o lisabonskej stratégii a vzťahuje sa na tú istú záležitosť. Prečítam ho, je to len niekoľko viet: „konštatuje, že niektoré členské štáty zaviedli koncepciu minimálnej mzdy; navrhuje, aby ostatné členské štáty čerpali z ich skúseností; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili podmienky na sociálnu a hospodársku účasť pre všetkých a najmä zaviedli právne predpisy týkajúce sa týchto oblastí ako minimálna mzda, iné právne a všeobecne záväzné dohody, alebo kolektívne zmluvy v súlade s vnútroštátnymi tradíciami, ktoré umožnia pracovníkom na plný úväzok zarobiť si na dôstojný život“. Ako som povedal, toto odsúhlasili politické skupiny v minulosti. Ospravedlňujem sa, že s týmto prichádzam teraz. Spravodajca má v tomto pravdu a ja dúfam, že Parlament aspoň dovolí, aby bol ústny pozmeňujúci návrh predložený."@sk19
". Gospa predsednica, zelo na kratko, upam, da mi Parlament ne bo zameril zaradi tega ustnega predloga spremembe odstavka 14 v zadnjem trenutku. Kolegi se verjetno zavedajo, da gre za občutljivo vprašanje in v nekaterih jezikih in za nekatere države članice to predstavlja težave. Pomembno je, da na koncu poskušamo doseči kar največjo podporo za to poročilo. Predlagam, da namesto odstavka 14, kot je zapisan, zamenjamo celoten odstavek z odstavkom, ki ga je Parlament že sprejel. Gre za odstavek 23 resolucije Parlamenta z dne 11. marca 2009, ki se nanaša zasedanje Evropskega sveta spomladi 2009 glede lizbonske strategije in ki pokriva popolnoma enako področje. Prebral ga bom, saj gre samo za nekaj stavkov: „ugotavlja, da so nekatere države članice uvedle koncept minimalne plače; meni, da bi drugim državam članicam lahko koristilo, če bi se seznanile z njihovimi izkušnjami; poziva države članice, naj vsem zajamčijo pogoje za socialno in gospodarsko sodelovanje, zlasti pa zagotovijo ureditev, kot so minimalne plače ali drugi pravni in splošno zavezujoči predpisi ali kolektivni sporazumi v skladu z nacionalnimi tradicijami, ki zaposlenim za poln delovni čas omogočajo dostojno življenje z zasluženim denarjem;“. Kot sem že omenil, to so v preteklosti politične skupine že odobrile. Se opravičujem, ker sem ga predložil sedaj. Poročevalec se s tem strinja in upam, da bo Parlament dopustil vsaj, da se predloži ustni predlog spremembe."@sl20
". Fru talman! Kort sagt hoppas jag att kammaren har överinseende med mig för detta muntliga ändringsförslag till punkt 14 i sista minuten. Kollegerna är kanske medvetna om att detta är en mycket känslig fråga, och för vissa språk och vissa medlemsstater leder detta till svårigheter. Det är viktigt att vi försöker att få så stort stöd som möjligt för betänkandet till sist. Förslaget är att vi i stället för punkt 14 i dess nuvarande lydelse ersätter punkten med en punkt som redan har godkänts av kammaren. Detta var punkt 23 i parlamentets resolution av den 11 mars 2009 om Europeiska rådets vårmöte 2009 om Lissabonstrategin, och gäller exakt samma skäl: Jag läser upp det. Det är bara ett par meningar: ”Europaparlamentet noterar att vissa medlemsstater har infört minimilöner och tror att andra medlemsstater kan dra lärdom av att studeras [sic!] deras erfarenheter. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera förutsättningarna för allas sociala och ekonomiska deltagande och att särskilt se till att det finns regleringar gällande t.ex. minimilöner eller andra rättsliga och allmänt bindande arrangemang eller kollektivavtal i enlighet med nationell sedvänja som gör det möjligt för heltidsanställda att leva ett drägligt liv på sin lön.” Som jag sa har detta tidigare godkänts av de politiska grupperna. Ursäkta att jag lägger fram förslaget nu. Föredraganden är nöjd med detta, och jag hoppas att kammaren åtminstone tillåter att det muntliga ändringsförslaget läggs fram."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Philip Bushill-Matthews,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph