Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-05-06-Speech-3-140"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090506.18.3-140"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the Independence and Democracy Group has tried to be helpful, positive and constructive right through this parliamentary term. Yes, because we have been providing the voice of opposition and, in a democracy, opposition is essential. It is vital. But sadly, as President Václav Klaus pointed out when he came here, you do not actually think there should be any alternative view and, as a result of that, your presidency has been marked by your deeply prejudicial manner in the way in which you have treated the Members of this House who have stood up and opposed the Constitution/Lisbon Treaty. The defining moment for me in this House was when we had the French say ‘no’, we had the Dutch say ‘no’ and then we had the Irish say ‘no’, and this Parliament wilfully carried on ignoring the wishes of the people. You just do not get it, do you? ‘No’ means ‘no’, and it is truly incredible that 499 Members of this House voted to ignore the Irish ‘no’ vote and to continue with the Treaty. What kind of a Parliament is this? If you believed in democracy, you would not just bulldoze aside those three referendum results. Worse still, you are now so fearful of public opinion – you know that you are losing the argument – that you have sunk to abuse. I have had Mr Watson saying that I behave like an English football hooligan, when all I did was to gently point out that Commissioner Barrot is a convicted embezzler. Gary Titley said that I was a paranoid reactionary living on the fringes of society. Well, he may have a point, I do not know; but Danny Cohn-Bendit, that great champion of free speech, said that opponents of the Treaty were mentally ill, and Martin Schulz, the leader of the Socialists, said after one of the ‘no’ votes that we must not bow to populism and that the ‘no’ votes opened the door to fascism. I hope in the next four weeks, in this campaign, that the voters of Europe can see the real face of this project. You are nationalistic; you are bullying; you are threatening; you are anti-democratic; you are a complete shower!"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". – Pane předsedající, Skupina Nezávislosti a demokracie se v celém tomto volebním období snažila být nápomocná, pozitivní a konstruktivní. Ano, protože jsme byli hlasem opozice a v demokracii je opozice nezbytná. Je životně důležitá. Vy si však bohužel nemyslíte, jak zde při své návštěvě uvedl prezident Václav Klaus, že by měl být nějaký alternativní názor, a v důsledku toho bylo vaše předsednictví poznamenáno předpojatostí, s níž jste jednal s těmi poslanci, kteří vystoupili proti ústavě/Lisabonské smlouvě. Rozhodujícím okamžikem pro mě v této sněmovně bylo, když Francouzi řekli „ne“, Nizozemci řekli „ne“ a nakonec i Irové řekli „ne“, a tento Parlament nadále svévolně ignoroval přání lidí. Stále vám to ještě nedochází? Ne znamená ne, a je skutečně neuvěřitelné, že 499 poslanců této sněmovny se rozhodlo pomíjet irské „ne“ a hlasovat pro pokračování smlouvy. Co je to za Parlament? Pokud byste věřili v demokracii, nemohli byste tak jednoduše odstranit výsledky těchto tří referend. A co hůř, natolik se bojíte veřejného mínění – protože víte, že nemáte argumenty –, že jste se uchýlili k podvodu. Pan Watson na mou adresu řekl, že se chovám jako anglický fotbalový chuligán, když jsem mírně upozornil na to, že pan komisař Barrot je obviněn z defraudace. Gary Titley řekl, že jsem paranoidní reakcionář žijící na okraji společnosti. Možná má pravdu, já nevím; ale Danny Cohn-Bendit, velký bojovník za svobodu projevu, řekl, že odpůrci Lisabonské smlouvy jsou duševně nemocní, a Martin Schulz, vůdce socialistů, řekl po jednom ze záporných hlasování, že se nesmíme sklánět před populismem a že hlasování proti smlouvě otevírá dveře fašismu. Doufám, že v příštích čtyřech týdnech této kampaně prohlédnou evropští voliči skutečnou tvář tohoto projektu. Jste nacionalisté; zastrašujete, vyhrožujete; jste protidemokratičtí, jste naprostá sebranka!"@cs1
"Hr. formand! Gruppen for Selvstændighed/Demokrati har forsøgt at være hjælpsom, positiv og konstruktiv i hele denne valgperiode. Jo, for vi har været oppositionens stemme, og i et demokrati er oppositionen vigtig. Den er afgørende. Men desværre mener De egentlig ikke, som præsident Václav Klaus påpegede, da han besøgte Parlamentet, at der burde være noget alternativt synspunkt, og derfor har Deres formandskab været kendetegnet ved den dybt fordomsfulde måde, hvorpå de har behandlet de medlemmer af Parlamentet, som rejste sig og var imod forfatningen/Lissabontraktaten. Det afgørende øjeblik for mig her i Parlamentet var, da franskmændene sagde "nej", nederlænderne sagde "nej" og irerne sagde "nej", og Parlamentet fortsatte egenrådigt med at ignorere folkets ønsker. De forstår det simpelthen ikke, vel? "Nej" betyder "nej", og det er helt utroligt, at 499 medlemmer af Parlamentet stemte for at ignorere det irske "nej" og gå videre med traktaten. Hvilken form for Parlament er det? Hvis De troede på demokrati, ville De ikke blot tromle henover resultaterne af disse tre folkeafstemninger. Værre endnu er De nu så bange for den offentlige opinion – De ved, De taber diskussionen – at De er sunket så lavt som til misbrug. Hr. Watson sagde, at jeg opfører mig som en engelsk fodboldhooligan, da jeg blot forsigtigt påpegede, at kommissær Barrot er dømt for underslæb. Gary Titley sagde, at jeg var en paranoid reaktionær, der levede i samfundets udkant. Måske har han ret, det ved jeg ikke. Men Danny Cohn-Bendit, den store fortaler for ytringsfrihed, sagde, at modstanderne af traktaten var mentalt syge, og Martin Schulz, lederen af Den Socialdemokratiske Gruppe, sagde efter en af "nej"-afstemningerne, at vi ikke må bøje os for populisme, og at "nej"-stemmerne åbnede døren for fascisme. Jeg håber, at vælgerne i Europa i de kommende fire ugers valgkampagne kan se dette projekts virkelige ansigt. De er nationalistisk, De er tyrannisk, De er truende, De er antidemokratisk, De er en helt igennem ubehagelig person!"@da2
"Herr Präsident, die Fraktion für Unabhängigkeit und Demokratie hat versucht, über die gesamte Amtsperiode des Parlaments hilfreich, positiv und konstruktiv zu sein. Ja, denn wir waren die Stimme der Opposition und in einer Demokratie ist Opposition äußerst wichtig. Lebenswichtig. Aber leider sind Sie, wie Präsident Václav Klaus bei seinem Besuch hier bereits sagte, nicht wirklich der Ansicht, dass es eine alternative Ansicht geben sollte, und somit war Ihre Präsidentschaft durch eine Weise gekennzeichnet ist, die von starken Vorurteilen in Bezug auf die Behandlung der Mitglieder dieses Hauses, die aufgestanden sind und sich gegen die Verfassung/den Vertrag von Lissabon ausgesprochen haben, geprägt. Der entscheidende Augenblick für mich in diesem Haus war, als die Franzosen „Nein“ sagten, die Niederländer „Nein“ sagten und die Iren „Nein“ sagten und dieses Parlament die Wünsche des Volkes weiterhin absichtlich ignorierte. Sie begreifen es einfach nicht, oder? „Nein“ bedeutet „Nein“, und es ist einfach unglaublich, dass 499 Mitglieder dieses Hauses dafür abstimmten, die „Nein“-Stimme der Iren zu ignorieren und mit dem Vertrag fortzufahren. Was für ein Parlament ist das? Wenn Sie an Demokratie glaubten, hätten Sie diese drei Volksentscheidergebnisse nicht einfach beiseite gefegt. Schlimmer noch, Sie fürchten nun die öffentliche Meinung so sehr – Sie wissen, dass Sie den Streit verlieren – dass Sie nun so tief gesunken sind, um Missbrauch zu betreiben. Herr Watson sagte, ich würde mich wie ein englischer Fußballrowdy benehmen, dabei habe ich nur vorsichtig darauf hingewiesen, dass Kommissar Barrot ein überführter Veruntreuer ist. Gary Titley meinte, ich sei ein paranoider Reaktionär, der am Rand der Gesellschaft leben würde. Da ist vielleicht etwas dran, ich weiß es nicht; aber Danny Cohn-Bendit, der bedeutende Verfechter der Redefreiheit, sagte, dass die Gegner des Vertrags geistig krank seien, und Martin Schulz, der Anführer der Sozialisten, sagte nach einer der „Nein“-Abstimmungen, dass wir uns nicht dem Populismus unterwerfen dürften, und dass die „Nein“-Abstimmungen dem Faschismus die Tür öffnen würden. Ich hoffe, dass die Wähler in Europa in den nächsten vier Wochen in dieser Kampagne das wahre Gesicht dieses Projekts erkennen werden. Sie sind nationalistisch; Sie drangsalieren; Sie bedrohen; Sie sind antidemokratisch; Sie sind ein reiner Poser!"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα Ανεξαρτησία και Δημοκρατία έχει προσπαθήσει να είναι χρήσιμη, θετική και εποικοδομητική σε όλη αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο. Ναι, υπήρξαμε η φωνή της αντιπολίτευσης και σε μια δημοκρατία η αντιπολίτευση είναι απαραίτητη. Είναι ζωτικής σημασίας. Αλλά δυστυχώς, όπως επεσήμανε και ο Πρόεδρος Václav Klaus, όταν ήρθε εδώ, στην πραγματικότητα δεν πιστεύετε ότι θα έπρεπε να υπάρχει οποιαδήποτε εναλλακτική άποψη και ως εκ τούτου η προεδρία σας έχει σημαδευτεί από τη βαθιά προκατάληψη με την οποία αντιμετωπίσατε τους βουλευτές αυτού του Σώματος που διαφώνησαν και αντιτάχθηκαν στο Σύνταγμα/Συνθήκη της Λισαβόνας. Η καθοριστική στιγμή για μένα σε αυτό το Σώμα ήταν όταν ακούγαμε τους Γάλλους να λένε «όχι», τους Ολλανδούς να λένε «όχι», έπειτα και τους Ιρλανδούς κι όμως αυτό το Κοινοβούλιο με επιμονή συνέχισε να αγνοεί τις επιθυμίες των ανθρώπων. Απλά δεν καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι; Το «όχι» σημαίνει «όχι» και είναι πράγματι απίστευτο που 499 βουλευτές αυτού του Σώματος επέλεξαν με την ψήφο τους να αγνοήσουν την ιρλανδική αρνητική ψήφο και να συνεχίσουν με τη Συνθήκη. Τι είδους Κοινοβούλιο είναι αυτό; Αν πιστεύατε στη δημοκρατία, δεν θα ισοπεδώνατε έτσι απλά τα αποτελέσματα αυτών των τριών δημοψηφισμάτων. Το χειρότερο είναι ότι τώρα φοβάστε τόσο πολύ την κοινή γνώμη – ξέρετε ότι έχετε χάσει το δίκιο σας – που έχετε καταλήξει να εκτοξεύετε ύβρεις. Άκουσα τον κύριο Watson να λέει ότι συμπεριφέρομαι σαν Άγγλος χούλιγκαν των γηπέδων, όταν το μόνο που έκανα ήταν να επισημάνω ευγενικά ότι ο Επίτροπος Barrot είναι ένας καταδικασμένος καταχραστής. Ο Gary Titley είπε ότι ήμουν ένας παρανοϊκός αντιδραστικός που ζει στο κοινωνικό περιθώριο. Λοιπόν, μπορεί να έχει και δίκιο, δεν ξέρω˙ αλλά ο Danny Cohn-Bendit, αυτός ο μεγάλος υπερασπιστής της ελευθερίας του λόγου είπε ότι όσοι αντιτάχθηκαν στη Συνθήκη είναι διανοητικά καθυστερημένοι και ο Martin Schulz, ο ηγέτης των Σοσιαλιστών, δήλωσε μετά από μια από τις αρνητικές ψήφους ότι δεν πρέπει να λυγίσουμε στον λαϊκισμό και ότι οι αρνητικές ψήφοι άνοιγαν το δρόμο στο φασισμό. Ελπίζω στις επόμενες τέσσερις εβδομάδες σε αυτή την εκστρατεία, οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι να μπορέσουν να δουν την αληθινή όψη αυτού του σχεδίου. Είστε εθνικιστές˙ είστε τραμπούκοι˙ είστε απειλητικοί˙ είστε αντιδημοκρατικοί˙ είστε ανεπιθύμητοι!"@el10
"Señor Presidente, el Grupo Independencia/Democracia ha intentado ser de ayuda, positivo y constructivo durante toda esta legislatura. Sí, porque hemos proporcionado la voz de la oposición y, en una democracia, la oposición es esencial. Es vital. Pero desgraciadamente, como señaló el Presidente Václav Klaus cuando estuvo aquí, en realidad, ustedes no quieren que haya ningún punto de vista alternativo y como resultado de eso, su presidencia ha estado marcada por una actitud perjudicial en la forma en la que se ha tratado a los diputados que se han resistido y opuesto a la Constitución/Tratado de Lisboa. El momento que lo define todo en esta Cámara para mí fue cuando los franceses dijeron «no», los holandeses dijeron «no» y después los irlandeses dijeron «no», y este Parlamento deliberadamente continuó ignorando los deseos de la gente. Aún no lo han captado, ¿verdad? «No» significa «no», y es absolutamente increíble que 499 miembros de esta Cámara votasen ignorar el «no» de los irlandeses y continuar con el Tratado. ¿Qué clase de Parlamento es este? Si creyese en la democracia, no hubiese hecho a un lado los resultados de estos tres referendos. Aún peor, ahora tiene tanto miedo de la opinión pública —sabe que está perdiendo la discusión— que ha caído en el abuso. Tuve que escuchar al señor Watson decir que me comporto como un «hooligan» del fútbol inglés, cuando yo lo único que hice fue señalar con mucho tacto que el Comisario Barrot era un desfalcador convicto. Gary Titley dijo que yo era un paranoico reaccionario que vivía en los márgenes de la sociedad. Bueno, quizá acertó, no lo sé, pero Danny Cohn-Bendit, el gran campeón del discurso libre, dijo que los que se oponían al Tratado eran enfermos mentales, y Martin Schulz, el líder de los socialistas, dijo después de uno de esos resultados de «no» que no debemos inclinarnos ante el populismo y que los votos al «no» abrían la puerta al fascismo. Espero que en las próximas cuatro semanas, en esta campaña, los votantes de Europa se den cuenta de la verdadera naturaleza de este proyecto. Ustedes son nacionalistas, acosadores, amenazadores, antidemocráticos; ¡Son una completa panda de inútiles!"@es21
"Härra president, Fraktsioon Iseseisvus ja Demokraatia on kogu selle parlamendikoosseisu ametiaja püüdnud olla abivalmis, positiivne ja konstruktiivne. Jah, sest oleme esindanud opositsiooni häält ja demokraatias on opositsioon oluline. See on ülioluline. Aga nagu president Václav Klaus ütles, kui ta siin käis, ei ole teie arvates tegelikult kahjuks teistsugust vaatenurka tarvis, ja seetõttu on teie presidendiks oleku aega varjutanud teie väga eelarvamuslik viis kohelda parlamendiliikmeid, kes olid põhiseaduse lepingu / Lissaboni lepingu vastu. Minu jaoks oli määrav hetk siin parlamendis see, kui prantslased ütlesid „ei”, siis ütlesid hollandlased „ei” ja seejärel iirlased „ei”, aga Euroopa Parlament jätkas sihilikult nende rahvaste tahte eiramist. Te lihtsalt ei saa aru, kas pole? „Ei” on „ei” ning täiesti uskumatu on, et 499 parlamendiliiget hääletas selle poolt, et iirlaste ei-sõna eirata ja lepinguga edasi minna. Mis parlament see on? Kui te usuksite demokraatiasse, ei sõidaks te nende kolme rahvahääletuse tulemustest buldooseriga üle. Veelgi enam, nüüd kardate avalikku arvamust – te teate, et te seda vaidlust ei võida – nii väga, et olete laskunud solvanguteni. Härra Watson on minu kohta öelnud, et käitun nagu Inglise jalgpallihuligaan, kui ma vaid õrnalt vihjasin, et volinik Barrot on kohtulikult karistatud pettur. Gary Titley ütles, et olen paranoiline reaktsionäär, kes asub ühiskonna äärealal. Ma ei tea, tal võib ju õigus olla, aga suur sõnavabaduse eest võitleja Danny Cohn­Bendit sõnas, et lepingu vastased on vaimuhaiged, ning sotsiaaldemokraatide liider Martin Schulz märkis pärast üht ei-sõnaga lõppenud hääletust, et me ei tohi kummardada populismi ees ja et vastuhääled avavad ukse fašismile. Loodan, et Euroopa valijad näevad kampaania järgmise nelja nädala jooksul selle projekti tegelikku nägu. Te olete natsionalistlik, te olete jõhker, te olete ähvardav, te olete demokraatiavastane, te olete täielik näitleja!"@et5
"Arvoisa puhemies, itsenäisyys ja demokratia -ryhmä on yrittänyt toimia avuliaasti, myönteisesti ja rakentavasti koko parlamenttikauden ajan. Kyllä, koska olemme tuoneet esille opposition äänen ja demokratiassa oppositio on olennainen seikka. Se on elintärkeä. Mutta surullista on, kuten presidentti Václav Klaus totesi vieraillessaan täällä, että usein ajatellaan, ettei ole olemassa mitään vaihtoehtoista näkemystä ja tämän johdosta puhemieskauttanne on leimannut syvästi ennakkoluuloinen tapa, jolla olette kohdellut niitä parlamentin jäseniä, jotka ovat uskaltaneet vastustaa perustuslakia / Lissabonin sopimusta. Ratkaiseva hetki minulle tässä parlamentissa oli, kun ranskalaiset sanoivat "ei", kun hollantilaiset sanoivat "ei" ja kun irlantilaiset sanoivat "ei", mutta tämä parlamentti tietoisesti jatkoi prosessia ihmisten toiveista välittämättä. Ette taida ymmärtää, mitä se tarkoittaa? "Ei" tarkoittaa ei, ja on todellakin uskomatonta, että 499 tämän parlamentin jäsentä äänesti sen puolesta, että Irlannin kielteisestä kannasta ei tarvitse välittää, vaan sopimuksen käsittelyä jatketaan. Millainen parlamentti tämä oikein on? Jos uskoisitte demokratiaan, näiden kolmen kansanäänestyksen tulosta ei noin vain jyrättäisi sivuun. Pahempaa on, että nyt yleisön mielipidettä peläten – tiedätte, että olette häviämässä kiistan – syyllistytte epäoikeudenmukaisuuteen. Graham Watson on sanonut minun käyttäytyneen kuin englantilainen jalkapallohuligaani, kun ainoastaan ystävällisesti huomautin, että komission jäsen Jacques Barrrot on huijari. Gary Titley sanoi minun olevan vainoharhainen taantumuksellinen, joka elää syrjässä yhteiskunnasta. Hän saattaa olla oikeassa, en osaa sanoa; mutta ilmaisuvapauden suuri mestari Danny Cohn-Bendit on sanonut, että sopimuksen vastustajat olivat mielisairaita, ja sosialistien johtaja Martin Schulz sanoi erään kielteisen äänestystuloksen jälkeen, ettei meidän pidä nöyrtyä populismin edessä ja että ei-äänet avaavat ovet fasismille. Toivon, että seuraavan neljän viikon aikana tällä kampanjakaudella Euroopan äänestäjät saavat nähdä tämän hankkeen todelliset kasvot. Olette kansallismielisiä, olette uhkaavia, olette pelottavia, olette demokratian vastaisia; olette typeriä!"@fi7
". Monsieur le Président, le groupe Indépendance et démocratie a essayé de se montrer utile, positif et constructif pendant toute la durée de cette législature. Oui, car nous avons fait entendre la voix de l’opposition et, dans une démocratie, l’opposition est essentielle. Elle est même vitale. Mais malheureusement, comme l’a très justement souligné le président Václav Klaus lors de sa visite, vous n’acceptez pas qu’il puisse y avoir d’autres points de vue que le vôtre et, par conséquent, votre présidence a été marquée par la manière hautement préjudiciable dont vous avez traité les députés de cette Assemblée qui se sont exprimés contre la Constitution/le traité de Lisbonne et s’y sont opposés. Le moment déterminant, selon moi, dans cette Assemblée est lorsque les Français ont dit «non», suivi des Néerlandais puis des Irlandais, et que ce Parlement a volontairement continué à ignorer le souhait des citoyens. Vous n’avez pas encore saisi? «Non», c’est «non», et il est tout simplement incroyable que 499 députés de cette Assemblée aient choisi de passer outre le refus irlandais et de poursuivre avec ce Traité. Mais à quel genre de Parlement avons-nous affaire? Si vous aviez vraiment cru en la démocratie, vous n’auriez pas purement et simplement ignoré les résultats de ces trois référendums. Pire encore, vous avez désormais une telle crainte de l’opinion publique - parce que vous savez que vous êtes en train de perdre la bataille - que vous avez commencé à recourir aux injures. M. Watson m’a dit que je me comportais comme un hooligan anglais, alors que je ne faisais que souligner gentiment que le commissaire Barrot était un véritable escroc. Gary Titley m’a dit que j’étais un réactionnaire paranoïaque vivant en marge de la société. Peut-être a-t-il raison, je ne sais pas. Mais Daniel Cohn-Bendit, ce grand défenseur de la liberté d’expression, a dit que les opposants au Traité étaient des malades mentaux. Quant à Martin Schultz, qui dirige le groupe socialiste, il a dit, après l’un des référendums, que nous ne devions pas céder au populisme et que le «non» ouvrait la voie au fascisme. J’espère que, pendant la campagne de ces quatre prochaines semaines, les électeurs européens pourront voir le véritable visage de ce projet. Vous êtes des nationalistes; vous utilisez l’intimidation et la menace; vous êtes anti-démocratiques; vous êtes une bande de crétins finis!"@fr8
"Elnök úr, a Függetlenség/Demokrácia Képviselőcsoport a mostani parlamenti ciklusban végig segítőkész, pozitív és konstruktív magatartással próbálta segíteni a munkát. Igen, ugyanis mi voltunk az ellenzék hangja, és a demokráciában az ellenzék fontos tényező. Nélkülözhetetlen. Sajnos azonban, amint erre Václav Klaus elnök úr rámutatott, amikor idejött, Ön tulajdonképpen nem gondolja, hogy szükség van eltérő véleményekre, és ennek következtében az Ön elnökségére az a minden ízében előítéletektől vezérelt stílus volt jellemző, ahogyan azokkal a képviselőkkel bánt ebben a Házban, akik ellenvéleményüket hangoztatva kiálltak az Alkotmány/Lisszaboni Szerződés ellen. Számomra ebben a Házban az volt a meghatározó pillanat, amikor a francia „nem”, a holland „nem”, azután pedig az ír „nem” után ez a Parlament szándékosan továbbra is figyelmen kívül hagyta az emberek akaratát. Persze, hogy nem értik, igaz? A „nem” azt jelenti, hogy „nem”, az pedig tényleg elképesztő, hogy ebben a Házban 499 képviselő voksával figyelmen kívül hagyta az ír „nem”-et, és a Szerződés előkészítésének folytatása mellett szavazott. Miféle Parlament ez? Ha Önök hinnének a demokráciában, nem söpörnék félre ennek a három népszavazásnak az eredményét. Ráadásul, Önök már nagyon félnek a közvéleménytől – mivel tudják, hogy a vitában alul maradnak – és odáig süllyedtek, hogy kígyót-békát kiabálnak ránk. Watson úr szerint úgy viselkedtem, mint egy futballhuligán, miközben csupán rámutattam, hogy Barrot biztost sikkasztásért elítélték. Gary Titley szerint a társadalom perifériáján élő paranoiás reakciós vagyok. Hát, lehet, hogy igaza van, nem tudom. Mindenesetre Danny Cohn-Bendit, a szabad szólás nagy bajnoka szerint a Szerződés ellenzői elmebetegek, Martin Schulz, a szocialisták vezére pedig az egyik „nem”-mel végződő szavazás után azt találta mondani, hogy nem szabad meghajolnunk a populizmus előtt, és hogy a „nem” szavazatok megnyitják a kaput a fasizmus előtt. Remélem, hogy a következő négy hét folyamán az európai szavazók meglátják majd ennek a tervnek az igazi arcát. Ön nacionalista, Ön erőszakos, Ön fenyeget, Ön antidemokratikus; tiszta színjáték, amit művel!"@hu11
"Signor Presidente, il gruppo Indipendenza/Democrazia ha cercato di assumere un atteggiamento utile, positivo e costruttivo per tutta la durata di questa legislatura. Sì, perché siamo stati la voce dell’opposizione e, in democrazia, l’opposizione è essenziale. E’ vitale. Purtroppo però, come ha puntualizzato il presidente Klaus durante la sua visita qui, in verità lei non ritiene che ci debbano essere posizioni alternative e, di conseguenza, la sua presidenza è stata caratterizzata da questo pregiudizio profondamente radicato e dal modo in cui ha trattato i deputati di questo Parlamento che hanno fatto sentire la propria voce opponendosi alla Costituzione o al trattato di Lisbona. Per me il momento esemplare in tal senso si è avuto quando i francesi hanno detto “no”, gli olandesi hanno detto “no” e poi gli irlandesi hanno detto “no”, e questo Parlamento ha volontariamente continuato a ignorare i desideri dei cittadini. Non riesce a entrarvi in testa, vero? “No” significa “no” e ha dell’incredibile che 499 membri di questo Parlamento abbiano votato per ignorare il “no” irlandese e proseguire con il trattato. Che razza di Parlamento è questo? Se credeste nella democrazia, non accantonereste con tanta veemenza i risultati di quei tre referendum. E quel che è peggio, temete così tanto l’opinione pubblica – sapete che state perdendo il confronto – che vi siete abbassati agli abusi. Ho sentito l’onorevole Watson dire che mi comporto come un hooligan inglese, quando mi sono solamente limitato a precisare che il commissario Barrot è un malversatore pubblicamente riconosciuto. L’onorevole Titley mi ha definito un reazionario paranoico che vive ai margini della società. Ebbene, potrebbe avere ragione, non lo so, ma l’onorevole Cohn-Bendit, quel grande difensore della libertà di parola, ha definito gli oppositori del trattato malati mentali, mentre l’onorevole Schulz, leader dei socialisti, dopo uno dei “no” al referendum ha dichiarato che non dobbiamo piegarci al populismo e che tali voti aprivano la porta al fascismo. Auspico che nelle prossime quattro settimane, durante questa campagna, gli elettori europei possano vedere il vero volto di questo progetto. Siete nazionalisti, siete prepotenti, siete minacciosi, siete antidemocratici, siete completamente incompetenti!"@it12
"Gerb. pirmininke, Nepriklausomybės ir demokratijos frakcija bandė būti naudinga, teigiama ir konstruktyviai teisinga šios parlamentinės kadencijos metu. Taip, todėl, kad teikėme opozicijos balsą, o demokratijoje opozicija yra esminė. Ji gyvybiškai svarbi. Bet, deja, kaip pirmininkas Václav Klaus pažymėjo, kai atėjo čia, iš tiesų jūs nemanote, kad turi būti bet koks kitas alternatyvus požiūris, ir dėl to jūsų pirmininkavimas paženklintas jūsų didžiai pragaištinga maniera dėl to, kaip elgėtės su rūmų nariais, kurie atsistojo ir pasipriešino Konstitucijai / Lisabonos sutarčiai. Išskirtinis momentas man šiuose rūmuose buvo tuomet, kai prancūzai mums pasakė „ne“, olandai mums pasakė „ne“, tada airiai mums pasakė „ne“, o šis Parlamentas tyčia toliau tęsė ignoruodamas žmonių norus. Jūs tiesiog nesuprantate, ar ne? „Ne“ reiškia „ne“, ir tikrai neįtikėtina, kad 499 šių rūmų nariai balsavo nepaisyti airių „ne“ balso ir tęsti sutartį. Koks tai Parlamentas? Jei tikėtumėte demokratija, jūs tiesiog nenustumtumėte į šalį tų trijų referendumų rezultatų. Dar blogiau yra tai, kad dabar jūs taip bijote visuomenės nuomonės, – jūs žinote, kad pralaimite ginčą, – kad grimztate į piktnaudžiavimą. G. Watson pasakė, kad elgiuosi kaip anglų futbolo chuliganas, kai viskas, ką padariau, tai atsargiai nurodžiau, kad Komisijos narys J. Barrot yra pripažintas išeikvotojas. Gary Titley pasakė, kad aš sergantis paranoja reakcionierius, gyvenantis visuomenės pakraštyje. Gal ir yra tiesos, aš nežinau; bet Danny Cohn-Bendit, tas didis žodžio laisvės čempionas, pasakė, kad sutarties oponentai buvo psichiškai nesveiki, o Martin Schulz, Socialistų lyderis, pasakė po vieno iš „ne“ balsavimų, kad dabar turime nusilenkti populizmui ir kad „ne“ balsai atvėrė duris fašizmui. Tikiuosi, per ateinančias keturias savaites, šios kampanijos metu, Europos balsuotojai galės pamatyti tikrą šio projekto veidą. Jūs esate nacionalistas; jūs bauginate; jūs gąsdinate; jūs esate antidemokratiškas; jūs esate visiškas rodytojas!"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Neatkarības un demokrātijas grupa visā šajā parlamentārā sasaukuma pilnvaru laikā ir centusies būt atsaucīga, pozitīva un konstruktīva. Jā, jo mēs esam bijusi opozīcijas balss, un demokrātijā opozīcija ir būtiska. Tā ir vitāli svarīga. Bet, diemžēl, kā norādīja priekšsēdētājs kungs, kad viņš šeit ieradās, jūs patiesībā nedomājat, ka jābūt kādiem alternatīviem uzskatiem, un tā rezultātā jūsu pilnvaru laiks izceļas ar to jūsu dziļi aizspriedumaino attieksmi, kā jūs esat izturējies pret tiem šī Parlamenta deputātiem, kuri piecēlās un iebilda pret Konstitūciju/Lisabonas līgumu. Man šajā Parlamentā izšķirošais brīdis bija tad, kad Francija bija pateikusi „nē”, Holande bija pateikusi „nē” un tad Īrija pateica „nē”, bet šis Parlaments apzināti turpināja ignorēt cilvēku vēlmes. Jūs to vienkārši nesaprotat, vai ne? „Nē” nozīmē „nē”, un ir pilnīgi neticami, ka 499 šī Parlamenta deputāti nobalsoja, lai ignorētu Īrijas „nē” balsojumu un turpinātu šī līguma ratifikācijas procesu. Kāds ir šis Parlaments? Ja jūs ticētu demokrātijai, tad jūs šos trīs referendumu rezultātus nenoslaucītu vienkārši malā. Vēl jo ļaunāk, tagad jūs tik ļoti baidāties no sabiedriskās domas – jūs zināt, ka jūs zaudējat šajā strīdā – ka jūs esat nolaidušies līdz zākāšanai un apvainojumiem. kungs izteicās, ka es uzvedos kā angļu futbola huligāns, lai gan viss, ko es darīju bija tas, ka es uzmanīgi norādīju, ka komisārs kungs ir tiesāts par valsts līdzekļu piesavināšanos. kungs pateica, ka es esmu paranoisks reakcionārs, kas dzīvo sabiedrības perifērijā. Nu, varbūt viņa teiktajā bija kāda jēga, es nezinu; bet kungs, šis lielais vārda brīvības aizstāvis, izteicās, ka Lisabonas līguma pretinieki ir garīgi slimi, un kungs, sociālistu līderis, pēc viena vai diviem „nē” balsojumiem pateica, ka mēs nedrīkstam klanīties populisma priekšā un ka „nē” balsojumi ir bruģējuši ceļu fašismam. Es ceru, ka šajā vēlēšanu kampaņā pēc četrām nedēļām Eiropas vēlētāji varēs ieraudzīt šī projekta īsto seju. Jūs esat nacionālisti; jūs iebiedējat; jūs draudat; jūs esat antidemokrātiski; jūs esat vienkārši slaistu bars!"@lv13
"Mr President, the Independence and Democracy Group has tried to be helpful, positive and constructive right through this parliamentary term. Yes, because we have been providing the voice of opposition and, in a democracy, opposition is essential. It is vital. But sadly, as President Václav Klaus pointed out when he came here, you do not actually think there should be any alternative view and, as a result of that, your presidency has been marked by your deeply prejudicial manner in the way in which you have treated the Members of this House who have stood up and opposed the Constitution/Lisbon Treaty. The defining moment for me in this House was when we had the French say ‘no’, we had the Dutch say ‘no’ and then we had the Irish say ‘no’, and this Parliament wilfully carried on ignoring the wishes of the people. You just do not get it, do you? ‘No’ means ‘no’, and it is truly incredible that 499 Members of this House voted to ignore the Irish ‘no’ vote and to continue with the Treaty. What kind of a Parliament is this? If you believed in democracy, you would not just bulldoze aside those three referendum results. Worse still, you are now so fearful of public opinion – you know that you are losing the argument – that you have sunk to abuse. I have had Mr Watson saying that I behave like an English football hooligan, when all I did was to gently point out that Commissioner Barrot is a convicted embezzler. Gary Titley said that I was a paranoid reactionary living on the fringes of society. Well, he may have a point, I do not know; but Danny Cohn-Bendit, that great champion of free speech, said that opponents of the Treaty were mentally ill, and Martin Schulz, the leader of the Socialists, said after one of the ‘no’ votes that we must not bow to populism and that the ‘no’ votes opened the door to fascism. I hope in the next four weeks, in this campaign, that the voters of Europe can see the real face of this project. You are nationalistic; you are bullying; you are threatening; you are anti-democratic; you are a complete shower!"@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de Fractie Onafhankelijkheid/Democratie heeft deze hele parlementaire zittingsperiode geprobeerd om behulpzaam, positief en constructief te zijn. Jawel, omdat we de stem van de oppositie hebben laten horen en oppositie is van essentieel belang in een democratie. Zij is van levensbelang. Maar treurig genoeg vindt u niet echt, zoals president Václav Klaus naar voren heeft gebracht toen hij hier was, dat er een alternatieve zienswijze moet zijn en als gevolg daarvan is uw Voorzitterschap gekenmerkt door de zeer bevooroordeelde manier waarop u de leden van dit Parlement hebt behandeld die zich hebben verheven en verzet tegen de Grondwet/het Verdrag van Lissabon. Het typerende moment voor mij in dit Parlement was dat toen de Fransen “nee” zeiden, de Nederlanders “nee” zeiden en vervolgens de Ieren “nee” zeiden, dit Parlement halsstarrig de wensen van het volk bleef negeren. U snapt het gewoon niet, hè? “Nee” betekent “nee” en het is werkelijk ongelooflijk dat 499 leden van dit Parlement zodanig hebben gestemd dat het Ierse “nee” werd genegeerd en met het Verdrag werd doorgegaan. Wat voor een Parlement is dit? Als u in democratie gelooft, dan zou u niet gewoon over de uitslagen van die drie referenda heen walsen. En wat nog erger is, u bent nu zo bang voor de publieke opinie – u weet dat u de discussie aan het verliezen bent – dat u zich hebt verlaagd tot scheldpartijen. Ik heb moeten meemaken dat de heer Watson zei dat ik me als een Engelse voetbalvandaal gedraag, terwijl het enige wat ik heb gedaan was er vriendelijk op te wijzen dat commissaris Barrot veroordeeld is voor verduistering. Gary Titley zei dat ik een paranoïde reactionair ben die in de marge van de samenleving leeft. Nou, misschien heeft hij een punt, dat weet ik niet, maar Danny Cohn-Bendit, die grote voorvechter van de vrijheid van meningsuiting, heeft gezegd dat de tegenstanders van het Verdrag geestesziek zijn en Martin Schulz, de leider van de socialisten, heeft na een van de “nee-uitslagen” gezegd dat we niet moeten buigen voor het populisme en dat de “nee-stemmen” de deur voor het fascisme openen. Ik hoop dat de kiezers van Europa de komende vier weken, in deze campagne, het ware gezicht van dit project kunnen zien. U bent nationalistisch, u koeioneert, u komt met dreigementen, u bent antidemocratisch, u bent echt een stelletje lamstralen!"@nl3
"Panie przewodniczący! Grupa Niepodległość/Demokracja próbowała być pomocna, pozytywnie nastawiona i konstruktywna przez całą obecną kadencję parlamentarną. Tak, ponieważ jesteśmy głosem opozycji, a w demokracji opozycja jest kluczowa. Jest ona konieczna. Niestety, jak powiedział prezydent Václav Klaus po swoim przyjeździe tutaj, pan uważa, że nie powinno się prezentować alternatywnych poglądów, a w efekcie pana prezydencja była naznaczona pańskim sposobem traktowania posłów tej Izby sprzeciwiających się konstytucji/traktatowi lizbońskiemu – z głębokim uprzedzeniem. Decydującym momentem dla mnie w tej Izbie była chwila, gdy Francuzi powiedzieli „nie”, Holendrzy opowiedzieli „nie”, a następnie Irlandczycy powiedzieli „nie”, a Parlament umyślnie ignorował życzenia obywateli. Do pana to nie dociera, prawda? „Nie” znaczy „nie”, a to naprawdę niewiarygodne, że 499 posłów tej Izby głosowało ignorując irlandzkie „nie” i kontynuowało pracę nad traktatem. Jaki to w ogóle Parlament? Gdyby pan wierzył w demokrację, nie rujnowałby pan tych wyników referendum. Co gorsze, teraz tak bardzo boi się pan opinii publicznej – wie pan, że traci pan argumenty – że posuwa się pan do nadużyć. Słyszałem, że poseł Watson porównał moje zachowanie do zachowania angielskiego kibica chuligana, gdy uprzejmie wskazałem, iż pan komisarz Barrot został uznany winnym malwersacji. Gary Titley powiedział o mnie, że jestem paranoicznym reakcjonistą żyjącym na obrzeżach społeczeństwa. Być może ma tu rację, nie wiem; lecz Danny Cohn-Bendit, wielki mistrz wolnej wypowiedzi, stwierdził, że oponenci traktatu są chorzy umysłowo, a Martin Schulz, lider Socjalistów, po jednym z głosowań na „nie” powiedział, że nie należy się kłaniać populizmowi, a głosy na „nie” otwierają drogę do faszyzmu. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych czterech tygodni, podczas tej kampanii, wyborcy w Europie zobaczą prawdziwą twarz tego projektu. Jest pan nacjonalistą, zastrasza pan, grozi, jest pan antydemokratyczny, jest pan do niczego!"@pl16
"Senhor Presidente, o Grupo Independência/Democracia procurou ser útil, positivo e construtivo ao longo de toda esta legislatura. Sim, porque fizemos ouvir a voz da oposição e, numa democracia, a oposição é essencial. É vital. Lamentavelmente, porém, como o Presidente Václav Klaus observou quando esteve aqui, V. Exa. não considera que deva haver qualquer posição alternativa e, em resultado disso, a sua presidência ficou marcada pela forma profundamente prejudicial como V. Exa. trata os deputados a este Parlamento que ergueram a sua voz em oposição à Constituição e ao Tratado de Lisboa. O momento mais determinante, para mim, neste Parlamento, foi quando vimos os Franceses dizerem "não", os Holandeses dizerem "não" e, seguidamente, os Irlandeses dizerem "não" e este Parlamento continuou, voluntariamente, a ignorar a vontade das pessoas. O senhor, pura e simplesmente, não percebe, pois não? "Não" quer dizer "não", e é verdadeiramente inacreditável que 499 deputados deste Parlamento tenham votado no sentido de ignorar o "não" irlandês e ir avante com o Tratado. Que raio de Parlamento é este? Se acreditassem na democracia, não teriam pura e simplesmente descartado os resultados daqueles três referendos. Pior ainda, neste momento têm tanto receio da opinião pública – sabem que estão a perder a razão – que chegaram ao ponto de recorrer ao insulto. O senhor deputado Watson diz-me que me portei como um hooligan do futebol inglês, quando o que eu fiz foi chamar a atenção, com delicadeza, para o facto de o Senhor Comissário Barrot ter sido formalmente acusado de fraude. Gary Titley disse que eu era um reaccionário paranóico a viver às margens da sociedade. Talvez tenha razão, não sei, mas Danny Cohn-Bendit, o grande campeão da liberdade de expressão, disse que os que se opõem ao Tratado sofrem de distúrbios mentais, e Martin Schulz, o líder dos Socialistas, afirmou, após um dos votos "não", que não nos devemos vergar ao populismo e que os votos "não" abrem a porta ao fascismo. Espero que nas próximas quatro semanas, nesta campanha, os eleitores europeus possam ver a verdadeira face deste projecto. Vocês são nacionalistas, intimidantes, ameaçadores e antidemocráticos; não passam de uns bufões!"@pt17
"Domnule Preşedinte, Grupul Independenţă şi Democraţie a încercat în timpul acestei legislaturi să fie de folos, pozitiv şi constructiv. Da, deoarece am reprezentat vocea opoziţiei, iar într-o democraţie opoziţia este esenţială. Este vitală. Din păcate însă, după cum a subliniat şi preşedintele Václav Klaus când a venit aici, nu sunteţi într-adevăr de părere că ar trebui să existe şi un punct de vedere alternativ, iar ca rezultat al acestui fapt preşedinţia dvs. a fost marcată de felul profund dăunător în care i-aţi tratat pe deputaţii care au înfruntat şi care s-au opus Constituţiei/Tratatului de la Lisabona. Momentul definitoriu pentru mine în această Cameră a fost când francezii au spus „nu”, când olandezii au spus „nu”, apoi irlandezii au spus „nu”, dar acest Parlament şi-a continuat activitatea cu încăpăţânare, ignorând dorinţele popoarelor. Chiar nu înţelegeţi acest lucru, nu-i aşa? „Nu” înseamnă „nu” şi este într-adevăr incredibil cum 499 de deputaţi au votat pentru ignorarea „nu-ului” irlandez şi pentru continuarea procesului legat de adoptarea tratatului. Ce fel de parlament este acesta? Dacă aţi fi crezut în democraţie, nu aţi fi trecut pur şi simplu cu buldozerul peste aceste trei rezultate de referendum. Mai rău însă, vă temeţi atât de tare de opinia publică - ştiţi că nu mai aveţi prea multe şanse - că aţi recurs la abuzuri. Domnul Watson a spus că mă comport ca un huligan englez de fotbal, când eu pur şi simplu nu am făcut decât să subliniez că comisarul Barrot este un delapidator condamnat. Gary Titley a spus că sunt un reacţionar paranoic, care trăieşte la marginea societăţii. Ei bine, poate că are pe undeva dreptate, nu ştiu; însă Danny Cohn-Bendit, acest mare campion al liberei exprimări, a spus că opozanţii tratatului sunt bolnavi mintal, iar Martin Schulz, liderul socialiştilor, a spus în urma unuia dintre voturile de „nu” că nu trebuie să ne plecăm în faţa populismului şi că voturile de „nu” au deschis uşa fascismului. Sper ca în următoarele patru săptămâni, în această campanie, electoratul Europei să poată vedea adevărata faţă a acestui proiect. Sunteţi naţionalişti; îi terorizaţi pe alţii; ameninţaţi; sunteţi antidemocratici; nu faceţi decât să vă daţi importanţă!"@ro18
". – Vážený pán predseda, Skupina nezávislosť/demokracia sa snažila byť nápomocná, pozitívna a konštruktívna počas celého tohto volebného obdobia. Áno, pretože sme boli hlasom opozície a v demokracii je opozícia základom. Je nevyhnutná. No bohužiaľ, ako na to upozornil prezident Václav Klaus, keď tu bol, vy si v skutočnosti nemyslíte, že by malo existovať nejaké alternatívne stanovisko. Výsledkom je, že vaše predsedníctvo sa vyznačovalo vaším hlboko predpojatým vystupovaním pri tom, ako ste sa správali k poslancom tohto Parlamentu, ktorí sa postavili proti ústave či Lisabonskej zmluve. Pre mňa bolo rozhodujúcim momentom v tomto Parlamente to, keď Francúzi povedali „nie“, keď Holanďania povedali „nie“, keď Íri povedali „nie“ a tento Parlament zámerne pokračoval v ignorovaní želania ľudí. Vy to jednoducho nechápete, však? Nie znamená nie a je skutočne neuveriteľné, že 499 poslancov tohto Parlamentu hlasovalo za ignorovanie írskeho hlasovania so záporným výsledkom a za pokračovanie v Zmluve. Čo je toto za Parlament? Ak by ste verili v demokraciu, nezrovnali by ste so zemou tieto tri výsledky referend. Ešte horšie je to, že sa teraz tak obávate verejnej mienky – viete, že v diskusii prehrávate – a že ste sa uchýlili k zneužívaniu. Pán Watson sa vyjadril, že sa správam ako anglický futbalový chuligán, pričom jediné, čo som urobil, bolo to, že som jemne poukázal na to, že pán komisár Barrot je usvedčený defraudant. Pán Gary Titley povedal, že som paranoidný spiatočník žijúci na okraji spoločnosti. Nuž, možno mal v niečom pravdu, neviem, ale pán Danny Cohn-Bendit, veľký zástanca slobodného prejavu, povedal, že oponenti Zmluvy sú mentálne chorí, a pán Martin Schulz, vedúci predstaviteľ socialistov, po jednom zo záporných hlasovaní povedal, že sa nesmieme poklonkovať populizmu a že hlasovania s výsledkom „nie“ otvorili dvere fašizmu. Dúfam, že počas ďalších štyroch týždňov, počas tejto kampane, voliči Európy uvidia skutočnú tvár tohto projektu. Ste nacionalistický, zastrašujete, hrozíte, ste protidemokratický, len sa na niečo hráte!"@sk19
". Gospod predsednik, Skupina neodvisnosti/demokracije je skušala pomagati in biti pozitivna in konstruktivna v celotnem trajanju parlamentarnega obdobja. Da, bili smo glas opozicije in opozicija je zelo pomembna v demokraciji. Je nujna. Vendar pa, kot je dejal predsednik Václav Klaus ob nastopu funkcije, vi dejansko ne mislite, da mora obstajati še drug pogled na stvari, zaradi česar je bil za vaše predsedovanje značilen zelo pristranski način obravnave poslancev tega parlamenta, ki so skočili pokonci in nasprotovali ustavi/Lizbonski pogodbi. Zame je bil ključen moment v Parlamentu takrat, ko so Francozi rekli „ne“, ko so Nizozemci rekli „ne“ in ko so Irci rekli „ne“, Parlament pa je še kar naprej zavestno ignoriral želje ljudi. Enostavno ne razumete, kajne? Ne pomeni ne in prav neverjetno je, da je 499 poslancev Parlamenta glasovalo v nasprotju z irskim „ne“ in nadaljevalo s Pogodbo. Kakšen Parlament je to? Če bi verjeli v demokracijo, ne bi na silo rinili stran tistih treh referendumskih rezultatov. Kar je še huje, zdaj se tako bojite mnenja ljudstva – saj veste, da izgubljate bitko – da ste se spustili celo na nivo zlorabe. Gospod Watson je rekel, da se obnašam kot angleški nogometni huligan, jaz pa sem samo prijazno pripomnil, da je komisar Barrot obtožen ponarejevalec. Gary Titley je rekel, da sem paranoičen reakcionar, ki živi na robu družbe. Mogoče ima prav, ne vem; toda Danny Cohn-Bendit, velik zagovornik svobode izražanja, je rekel, da so nasprotniki Pogodbe umsko bolni in Martin Schulz, vodja socialistov je po enem od glasovanj proti rekel, da se ne smemo ukloniti populizmu in da glasovanje proti odpira vrata fašizmu. Upam, da bodo evropski volivci v naslednjih štirih tednih te kampanje videli pravi obraz tega projekta. Ste nacionalist; nadlegujete; grozite; ste protidemokratični; ste igralec!"@sl20,20
". Herr talman! Gruppen Självständighet/Demokrati har försökt att vara hjälpsam, positiv och konstruktiv under hela denna valperiod. Jo, eftersom vi har gett röst åt oppositionen, och i en demokrati är opposition viktigt. Det är av avgörande betydelse. Tyvärr, som president Václav Klaus påpekade när han kom hit, anser ni dock inte riktigt att det ska finnas någon alternativ syn, och följden är att ert ordförandeskap har markerats av er djupt fördomsfulla inställning i ert sätt att behandla ledamöter här i parlamentet som har begärt ordet för att invända mot konstitutionen/Lissabonfördraget. Det avgörande ögonblicket för mig i kammaren var när fransmännen hade sagt ”nej”, nederländarna hade sagt ”nej” och så sa irländarna ”nej”, och parlamentet fortsatte med berått mod att strunta i folkets vilja. Ni förstår helt enkelt inte, eller hur? ”Nej” betyder ”nej”, och det är helt enkelt ofattbart att 499 parlamentsledamöter röstade för att strunta i den irländska nej-rösten och att fortsätta med fördraget. Vilket slags parlament är detta? Om ni verkligen trodde på demokrati skulle ni inte skyffla undan resultatet av dessa tre folkomröstningar. Ännu värre är att ni nu är så rädda för den allmänna opinionen – ni vet ju att ni förlorat diskussionen – att ni har sjunkit till glåpord. Av Graham Watson har jag fått höra att jag beter mig som en engelsk fotbollshuligan, när allt jag gjorde var att vänligt påpeka att kommissionsledamot Jacques Barrot är dömd för förskingring. Gary Titley sa att jag var en paranoid reaktionär som lever i samhällets utkanter. Tja, han har kanske en poäng, vad vet jag, men Danny Cohn-Bendit, den store förespråkaren för yttrandefrihet, sa att motståndarna till fördraget var sinnessjuka, och Martin Schulz, socialdemokraternas ledare, sa efter en av nej-omröstningarna att vi inte får böja oss för populism och att nej-rösterna öppnade dörren för fascism. Jag hoppas att väljarna i Europa under de kommande fyra veckorna i valkampanjen ser det verkliga ansiktet av detta projekt. Ni är nationalistisk, ni mobbar, ni hotar, ni är antidemokratisk, ni är en verklig skitstövel!"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Mešane reakcije)"20
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,10,4,21,21,9,9
"en nombre del grupo IND/DEM"21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph