Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-05-06-Speech-3-134"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090506.18.3-134"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist ein Tag, zu danken, Ihnen für Ihre Arbeit zu danken, Herr Präsident. Ich will im Namen meiner Fraktion sagen: Sie haben Ihr Amt mit großer Würde ausgeübt. Sie haben durch die Art, in der Sie den Vorsitz in diesem Hause geführt haben, dem Parlament Würde verliehen. Es ist nicht die Stunde, Bilanz über Ihre Arbeit zu ziehen. Auch die Bilanz eines Präsidenten des Europäischen Parlaments unterliegt immer politischen Bewertungen. Man kann mit dem einen oder anderen einverstanden sein oder nicht. Die Bilanz an einem solchen Tag muss sich darauf konzentrieren: Was hat der Präsident für den Erfolg dieses Hauses beigetragen? Sie haben Ihre Bilanz vorgetragen. Dieser Bilanz gibt es nichts hinzuzufügen. Also bleibt die Frage: Was hat die Persönlichkeit für das Haus getan? Hierzu ist für mich und meine Kolleginnen und Kollegen in unserer Fraktion festzustellen, dass Sie diesem Haus Würde verliehen haben – Würde nach innen und Würde nach außen. Dieses Haus beträgt sich nicht immer würdig. Das ist aber in allen Parlamenten dieser Welt so. Die Würde einer multinationalen Parlamentarierversammlung, einer Versammlung von weit über 700 Abgeordneten aus 27 Staaten, die acht verschiedenen parlamentarischen Gruppierungen angehören, die unterschiedlichen Religionen angehören, die unterschiedliche Hautfarben haben, die aus unterschiedlichen politischen Traditionen kommen, die unterschiedliche historische Entwicklungen erlebt haben, muss gewahrt werden. Diese zusammenzufügen und ihnen durch die eigene Repräsentanz eine Einheit zu verleihen, ist schwer. Genau das haben Sie gut gemacht. Dafür gebührt Ihnen unser großer Dank! Herr Präsident, es gibt viele Aktivitäten, die Sie in dieser zweieinhalbjährigen Amtszeit in Angriff genommen haben. Ich will zur Untermauerung dessen, was ich über Ihre Amtsführung gesagt habe, für unsere Fraktion einen Punkt herausgreifen, an dem wir zu hundert Prozent Ihrer Meinung waren und wo Sie weit über die Grenzen der politischen Gräben hinaus diesem Haus eine Stimme verliehen haben – und damit entrechteten Menschen in dieser Welt eine Stimme verliehen haben –, an einem Ort, der ebenso zusammengesetzt ist, wie ich es gerade beschrieben habe. Sie haben auch in Zeiten, als das nicht opportun war, Ihre Stimme erhoben gegen den Ort der Schande in Guantánamo. Das, Herr Präsident, wird eine bleibende Wegmarke in Ihrer Amtszeit bleiben! Damit haben Sie gezeigt, dass Sie Ihrem selbst gesetzten Anspruch, auf der einen Seite ein toleranter und weltoffener Mensch zu sein und auf der anderen Seite Ihrem christlichen Grundverständnis verpflichtet zu sein, gerecht werden! Aber die Gesamtheit der Menschenwürde, ob sie aus der Tradition der Aufklärung oder – wie bei Ihnen – aus einer religiösen Orientierung kommt, in den Mittelpunkt Ihres Handelns zu stellen, hat Sie als einen guten Präsidenten des Europäischen Parlaments qualifiziert, und als ein solcher werden Sie uns in Erinnerung bleiben. Vielen Dank!"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedo, dámy a pánové, rád bych vám, pane předsedo, poděkoval za vaši těžkou práci. Chtěl bych jménem své skupiny říci, že jste svůj úřad vykonával s velkou důstojností. Svým vedením této sněmovny jste dal Parlamentu důstojnost. Teď není čas na posuzování vaší práce. Odkaz předsedy Evropského parlamentu je vždy záležitostí politického zkoumání. Člověk může souhlasit či nesouhlasit s tím či oním. Posouzení práce předsedy se musí soustředit na to, co předseda učinil pro úspěch této sněmovny. Předložil jste své závěry. K tomu není co dodat. Otázka proto zůstává: co předseda jako člověk udělal pro tuto sněmovnu? Pro mě a mé kolegy ve skupině sociálních demokratů v Evropském parlamentu je zřejmé, že jste této sněmovně – uvnitř i navenek – propůjčil důstojnost. Tato sněmovna se nechová vždy důstojně. To však lze říci o všech parlamentech na celém světě. Důstojnost mnohonárodního parlamentního shromáždění s více než 700 poslanci z 27 zemí, kteří náležejí k osmi různým parlamentním skupinám, s odlišným vyznáním, různé barvy pleti, z různých politických tradic, s rozdílnou historickou zkušeností, musí být zachována. Spojit je a dát jejich zastoupení pocit jednoty, je obtížné. A právě to se vám povedlo. A za to si zasloužíte náš upřímný dík. Pane předsedo, ve svém dvou a půlletém funkčním období jste se zabýval řadou činností. Abych podpořil, co jsem právě řekl o způsobu, jímž jste vedl svůj úřad, bych jménem své skupiny rád vyzdvihl jedno téma, v němž jsme plně sdíleli názor a kdy jste propůjčil této sněmovně hlas, který přesahoval politické hranice, a propůjčil jste tak hlas lidem, kteří nemají volební právo, na místě, kde je jím upíráno. Povstal jste proti skandálu na Guantanamu v době, kdy to nebylo snadné. To zůstane, pane předsedo, trvalým mezníkem ve vašem funkčním období. Ukázal jste, že požadavek, který jste na sebe kladl, být tolerantní a kosmopolitní osobou, zároveň také oddanou svému křesťanskému přesvědčení, jste naplnil. Avšak proto, že jste jádrem veškeré své činnosti učinil lidskou důstojnost v plném rozsahu, ať už vychází z tradice osvícenství, nebo jako ve vašem případě, z vašeho náboženského přesvědčení, zasloužíte si být označen za dobrého předsedu Evropské unie a jako takového si vás budeme pamatovat. Děkuji vám mnohokrát."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke Dem, hr. formand, for Deres store arbejdsindsats. Jeg vil gerne på vegne af min gruppe sige, at De har udøvet Deres hverv med stor værdighed. De har tilført Parlamentet værdighed gennem den måde, hvorpå De har ledet det. Dette er ikke det rette tidspunkt at gennemgå Deres arbejde på. Arven efter en formand for Europa-Parlamentet vil altid være genstand for politisk granskning. Man kan være enige eller uenige i det ene eller det andet. En gennemgang af formandens arbejde må fokusere på, hvad formanden har gjort for dette Parlaments succes. De har fremlagt Deres konklusioner. Der er ikke noget at tilføje. Spørgsmålet er derfor, hvad har formanden som menneske gjort for dette Parlament? For mig og mine kolleger i Den Socialdemokratiske Gruppe i Europa-Parlamentet står det klart, at De har tilført Parlamentet værdighed både internt og eksternt. Parlamentet opfører sig ikke altid værdigt. Men det gælder alle parlamenter i verden. Værdigheden i en multinational, fælles parlamentarisk forsamling med et godt stykke over 700 medlemmer fra 27 lande, som tilhører otte forskellige parlamentariske grupper, som tilhører forskellige trosretninger, som har forskellig hudfarve, som har forskellige politiske traditioner, og som har oplevet en forskellig historisk udvikling, må bevares. At forene dem og give dem en følelse af enighed via deres egen repræsentation er vanskeligt. Det er netop, hvad De har gjort. Og derfor fortjener De vores dybfølte tak. Hr. formand, De har håndteret mange aktiviteter under deres to et halvt år lange funktionsperiode. Som en understregning af det, jeg har sagt om den måde, hvorpå De har udøvet Deres hverv, vil jeg gerne på vegne af vores gruppe fremhæve et enkelt punkt, hvor vi helt delte Deres synspunkt, og hvor De gav dette Parlament en stemme, der rakte langt ud over politiske skel og dermed gav en stemme til folk uden parlamentarisk repræsentation, på et sted, som er forsamlet netop på den måde, jeg har beskrevet. De protesterede imod Guantanamoskandalen på et tidspunkt, hvor det ikke var let at gøre det. Det, hr. formand, vil stå som en varig milepæl i Deres funktionsperiode. De har vist, at De levede op til de krav, De stillede til Dem selv om at være en tolerant og kosmopolitisk person på den ene side og at være engageret i Deres grundlæggende kristne forståelse på den anden side. Men at gøre menneskelig værdighed, uanset om den stammer fra en oplysningstradition, eller som i Deres tilfælde fra en religiøs overbevisning, til et centralt element i Deres arbejde har gjort Dem fortjent til at blive betegnet som en god formand for EU, og sådan vil vi huske Dem."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε, για τη σκληρή δουλειά σας. Θα ήθελα να πω εξ ονόματος της Ομάδας μου ότι έχετε υπηρετήσει το αξίωμά σας με πολλή αξιοπρέπεια. Δώσατε αξιοπρέπεια στο Κοινοβούλιο με τον τρόπο που ηγηθήκατε αυτού του Σώματος. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να κρίνω το έργο σας. Η κληρονομιά ενός Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπόκειται πάντα σε εξονυχιστική πολιτική εξέταση. Μπορεί να συμφωνείτε ή να διαφωνείτε με το ένα ή το άλλο ζήτημα. Μια κριτική του έργου του Προέδρου θα πρέπει να επικεντρώνεται στο τι έχει πράξει ο Πρόεδρος για την επιτυχία αυτού του Σώματος. Έχετε παρουσιάσει τα συμπεράσματά σας. Δεν υπάρχει κάτι να προστεθεί. Το ερώτημα επομένως παραμένει: τι έχει κάνει ο Πρόεδρος, ως άνθρωπος, για αυτό το Σώμα; Για μένα και τους συναδέλφους μου στη Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι ξεκάθαρο ότι προσδώσατε αξιοπρέπεια σε αυτό το Σώμα, τόσο μέσα όσο και έξω από αυτό. Το Σώμα αυτό δεν συμπεριφέρεται πάντα με αξιοπρέπεια. Αυτό όμως ισχύει για όλα τα κοινοβούλια παγκοσμίως. Η αξιοπρέπεια μιας πολυεθνικής συλλογικής, κοινοβουλευτικής συνέλευσης με πάνω από 700 βουλευτές από 27 χώρες, που ανήκουν σε οκτώ διαφορετικές κοινοβουλευτικές ομάδες, που ασπάζονται διαφορετικές θρησκείες, έχουν διαφορετικό χρώμα δέρματος, προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές παραδόσεις και έχουν βιώσει διαφορετκή ιστορική εξέλιξη πρέπει να διαφυλάσσεται. Το να τους ενώσει κάποιος και να τους δώσει την αίσθηση της ενότητας μέσα από την εκπροσώπησή τους είναι δύσκολη υπόθεση. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που έχετε κατορθώσει. Και για αυτό αξίζετε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες. Κύριε Πρόεδρε, έχετε ασχοληθεί με πολλές δραστηριότητες στην περίοδο των δυόμισι χρόνων της θητείας σας. Για να υποστηρίξω αυτά που είπα για τον τρόπο που ασκήσατε το αξίωμά σας, εξ ονόματος της Ομάδας μας θα ήθελα να ξεχωρίσω ένα σημείο, στο οποίο συμμεριστήκαμε πλήρως την άποψή σας και όπου δώσατε σε αυτό το Σώμα φωνή που ξεπέρασε τους πολιτικούς διχασμούς και επομένως δώσατε φωνή σε ανθρώπους που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, σε ένα μέρος που έχει συγκροτηθεί ακριβώς με τον τρόπο που περιέγραψα. Υψώσατε τη φωνή σας ενάντια στο σκάνδαλο του Γκουαντάναμο σε μια περίοδο που δεν ήταν εύκολο να το κάνετε. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, θα παραμείνει ένα διαρκές ορόσημο στη θητεία σας. Αποδείξατε ότι επιτεύχθηκε η απαίτηση που θέσατε στον εαυτό σας, να είστε δηλαδή από τη μια πλευρά ανεκτικός και κοσμοπολίτης και από την άλλη να είστε αφοσιωμένος στη θεμελιώδη χριστιανική σας κατανόηση. Αλλά τοποθετώντας στο κέντρο των δραστηριοτήτων σας το σύνολο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, είτε αυτό προέρχεται από την παράδοση του διαφωτισμού, είτε από έναν θρησκευτικό προσανατολισμό, όπως στη δική σας περίπτωση, σας χάρισε τη διάκριση να είστε ένας καλός Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αυτό τον τρόπο θα σας θυμόμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I should like to thank you, Mr President, for your hard work. I should like to say on behalf of my Group that you have exercised your office with great dignity. You have given Parliament dignity through the way in which you have led this House. This is not the time to review your work. The legacy of a President of the European Parliament is always subject to political scrutiny. You can agree or disagree with one thing or another. A review of the President’s work must focus on what the President has done for the success of this House. You have presented your conclusions. There is nothing to add. The question therefore remains: what has the President, as a human being, done for this House? For me and my colleagues in the Socialist Group in the European Parliament it is clear that you have conferred dignity on this House, both inside and outside. This House does not always conduct itself with dignity. But that is true of all parliaments worldwide. The dignity of a multinational joint parliamentary assembly of well over 700 Members from 27 countries, who belong to eight different parliamentary groups, who belong to different faiths, who have different skin colours, who come from different political traditions, who have experienced different historical development, must be safeguarded. To unite them and to give them a sense of unity through their own representation is difficult. That is exactly what you have done. And for that you deserve our sincere thanks. Mr President, you have tackled many activities in your two-and-a-half-year term of office. To underpin what I have said about the way in which you have exercised your office, on behalf of our Group I should like to single out one point on which we fully shared your view and where you gave this House a voice that extended far beyond the bounds of political divisions, and hence gave a voice to disenfranchised people in a place that is assembled in exactly the way I have described. You raised your voice against the scandal in Guantanamo at a time when it was not easy to do so. That, Mr President, will remain an enduring milestone in your term of office. You have shown that the requirement you placed on yourself to be a tolerant and cosmopolitan person on the one hand and to be committed to your fundamental Christian understanding on the other has been met. But to place the entirety of human dignity, whether it comes from the tradition of enlightenment or, as in your case, from a religious orientation, at the core of your activity has earned you the distinction of being a good President of the European Union and that is how we will remember you. Thank you very much."@en4
"Señor Presidente, Señorías, tengo que darle las gracias, señor Presidente, por el duro trabajo que ha realizado. En nombre de mi grupo, también quisiera transmitirle que pensamos que ha desempeñado sus funciones con una gran dignidad. Por la forma en que ha dirigido esta Cámara, ha dotado al Parlamento de la dignidad que lo caracteriza. Ahora no es el momento de hacer una revisión del trabajo que ha realizado. El legado de un Presidente del Parlamento Europeo siempre está sujeto al escrutinio político. Se puede estar a favor o en contra de unas cosas u otras. La revisión del trabajo del Presidente debe centrarse en lo que el Presidente ha hecho para el éxito de esta Cámara. Usted ha presentado sus conclusiones. No hay nada que añadir. Por tanto, la cuestión sigue siendo: ¿qué ha hecho el Presidente, como ser humano, por esta Cámara? Tanto para mí como para mis colegas del Grupo Socialista en el Parlamento Europea está claro que ha dotado a esta Cámara de dignidad, tanto a nivel interno como externo. Esta Cámara no siempre se comporta con dignidad, pero eso es verdad para todos los parlamentos del mundo. Hay que velar por la dignidad de una asamblea parlamentaria conjunta multinacional de más de 700 diputados de 27 países, que pertenecen a los ocho diferentes grupos parlamentarios, que tienen diferentes creencias, que son de diferente color, tienen diferentes tradiciones políticas y que han experimentado un desarrollo histórico diferente. Es difícil unirlos y darles un sentido de unidad mediante su propia representación. Pues eso es exactamente lo que ha hecho usted y, por ello, es digno de nuestro más sincero agradecimiento. Señor Presidente, ha llevado a cabo muchas actividades durante los dos años y medio de su mandato. Para respaldar lo que he dicho sobre la forma en la que ha ejercido su mandato, en nombre de mi Grupo, quisiera destacar un aspecto sobre el que hemos compartido su opinión y mediante el que ha dado a esta Cámara una voz que va más allá de las fronteras de las divisiones políticas y, por tanto, ha dado una voz para privar de derechos a las personas que se encuentran en un lugar formado exactamente como yo lo he descrito. Ha alzado la voz en contra del escándalo de Guantánamo en un momento en que no era fácil hacerlo. Señor Presidente, eso seguirá siendo un hito perdurable propio de su mandato. Ha demostrado que ha cumplido con las exigencias que se había propuesto usted mismo de ser una persona tolerante y cosmopolita por una parte y, por otra, de estar comprometido con un entendimiento cristiano fundamental. Sin embargo, para ofrecer una dignidad humana en todos los sentidos, independientemente de que proceda de la tradición de la ilustración o, como en su caso, de la orientación religiosa, en el núcleo de su actividad, se ha ganado el reconocimiento propio de un buen Presidente de la Unión Europea y así es como le recordaremos. Muchas gracias."@es21
"Härra president, daamid ja härrad! Härra president, tahaksin teid suure töö eest tänada. Soovin oma fraktsiooni nimel öelda, et olete oma ametis tegutsenud väga väärikalt. Selle viisiga, kuidas te olete Euroopa Parlamenti juhtinud, olete andnud parlamendile väärikust. Praegu ei ole aeg teie tööd arvustada. Euroopa Parlamendi presidendi pärand uuritakse alati poliitiliselt läbi. Te võite ühe või teise asjaga nõustuda või mitte. Presidendi töö hindamisel peab keskenduma sellele, mida president on parlamendi edu jaoks teinud. Te esitasite oma kokkuvõtte. Sellele ei ole midagi lisada. Seega jääb küsimus: mida president inimesena Euroopa Parlamendi heaks tegi? Minule ja mu kolleegidele Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist on selge, et olete andnud parlamendile väärikuse nii sees- kui ka väljaspool. Parlament ise ei käitu alati väärikalt. Aga see kehtib maailmas kõikide parlamentide kohta. Kui paljurahvuselises ühises parlamentaarses kogus on 27 liikmesriigist üle 700 liikme, kes kuuluvad kaheksasse fraktsiooni ning kellel on erinev usutunnistus, nahavärv, poliitilised tavad ja ajalugu, siis tuleb selle parlamentaarse kogu väärikust kaitsta. Nende parlamendiliikmete ühendamine ja nende seas ühtsustunde loomine nende endi esindatuse kaudu on raske. Just seda te oletegi teinud. Selle eest väärite meie siirast tänu. Härra president, olete oma kaks ja pool aastat kestnud ametiajal palju teinud. Tõendina selle kohta, kuidas te olete oma ametikohal tegutsenud, tahaksin oma fraktsiooni nimel esile tuua üht punkti, milles me olime teie arvamusega täiesti nõus ja mille puhul te andsite Euroopa Parlamendile hääle, mis kostis kaugelt üle fraktsioonipiiride – ja sellega andsite te hääle inimestele, kes olid õigustest ilma jäetud – kohas, kuhu on kokku tuldud samal viisil, nagu ma just äsja kirjeldasin. Tõstsite häält Guantanamo skandaali vastu ajal, kui seda ei olnud kerge teha. See, härra president, jääb teie ametiaja püsivaks verstapostiks. Te näitasite, et kohustus, mille te ise endale võtsite – olla ühelt poolt salliv kosmopoliit ja teiselt poolt jääda kindlaks oma kristlikele põhimõtetele –, on täidetud. Aga see, et te seadsite oma tegevuse keskmesse inimväärikuse, tulgu see siis valgustustraditsioonist või nagu teie puhul usulisest veendumusest, tõstis teid esile Euroopa Parlamendi hea presidendina ja nii me teid mäletama jääme. Suur tänu teile."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan kiittää teitä, arvoisa puhemies, ahkerasta työstänne. Ryhmäni puolesta haluan lausua, että olette hoitanut toimikautenne arvokkaasti. Tapa, jolla olette ohjannut tätä toimielintä, on tuonut parlamentille arvokkuutta. Tämä ei ole oikea hetki käydä läpi työtänne. Euroopan parlamentin puhemiehen perinnössä on aina aihetta poliittiselle tarkastelulle. Yhdestä jos toisestakin asiasta voidaan olla samaa tai eri mieltä. Katsauksessa puhemiehen työhön on keskityttävä saavutuksiin, joita puhemies on toteuttanut tämän parlamentin hyväksi. Olette esittänyt yhteenvetonne. Siihen ei ole mitään lisättävää. Jäljelle jää kuitenkin kysymys: mitä puhemies on henkilönä tehnyt parlamentin hyväksi? Minulle ja kollegoilleni Euroopan parlamentin sosialistisessa ryhmässä on selvää, että olette tuonut tälle parlamentille arvokkuutta niin sisältä kuin ulkoa katsoen. Tämä parlamentti itse ei aina käyttäydy arvokkaasti. Mutta näin on kaikissa parlamenteissa pitkin maailmaa. Monikansallisen yhteisen parlamentin, jonka yli 700 jäsentä tulevat 27 eri maasta ja kuuluvat kahdeksaan eri parlamentaariseen ryhmään, joilla on erilaisia vakaumuksia, jotka edustavat erilaista ihonväriä, erilaisia poliittisia perinteitä ja erilaista historiallista kehitystä, arvokkuus on säilytettävä. Sen jäsenten yhdistäminen ja yhtenäisyyden tunteen luominen heidän keskuudessaan on vaikeaa. Juuri näin te olette toiminut. Tästä te ansaitsette vilpittömät kiitoksemme. Arvoisa puhemies, olette tuonut esille monia asioita kahden ja puolen vuoden pituisen toimikautenne aikana. Sen lisäksi, mitä olen aiemmin sanonut tavastanne hoitaa tehtäväänne, oman ryhmäni puolesta haluan tuoda esille yhden asian, jonka osalta olimme täysin samaa mieltä kanssanne ja jossa annoitte tälle parlamentille äänen, joka kantoi kauas yli poliittisten rajojen ja antoi näin äänen sellaisille ihmiselle, joilla ei ole äänioikeutta, paikassa, joka on muodostettu juuri kuvaamallani tavalla. Korotitte äänenne Guantanamon skandaalin yhteydessä sellaiseen aikaan, jolloin se ei ollut helppoa. Arvoisa puhemies, tämä on oleva pysyvä maamerkki toimikaudeltanne. Olette osoittanut, että itsellenne asettama vaatimus yhtäältä suvaitsevaisuudesta ja kosmopoliittisuudesta ja toisaalta sitoutumisesta kristilliseen ymmärtäväisyyteen on täyttynyt. Sen ansiosta, että olette asettanut ihmisarvon, joka voi perustua sivistykselliseen perinteeseen tai kuten teidän tapauksessanne uskonnolliseen vakaumukseen, toimintanne ytimeksi, te jäätte mieliin hyvänä Euroopan unionin puhemiehenä ja sellaisena teidät muistamme. Suuret kiitokset."@fi7
"Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, pour votre travail assidu. Au nom de mon groupe, je tiens à dire que vous avez exercé votre mandat avec beaucoup de dignité. La façon dont vous avez présidé cette Assemblée a donné de la dignité au Parlement. Il ne s’agit pas de faire un bilan de votre travail. Le bilan d’un président du Parlement européen est toujours soumis à une évaluation politique. On peut toujours être d’accord ou non avec l’une ou l’autre chose. Le bilan d’une présidence doit se concentrer sur ce que le président a fait pour contribuer au succès de cette Assemblée. Vous avez présenté vos conclusions, il n’y rien d’autre à ajouter. La question qui subsiste est celle-ci: qu’a fait le président, en tant qu’être humain, pour cette Assemblée? Pour mes collègues du groupe socialiste au Parlement européen et moi-même, il est évident que vous avez donné de la dignité à ce Parlement, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Cette Assemblée ne se comporte pas toujours dignement. Mais cela vaut pour tous les parlements du monde. La dignité d’une assemblée parlementaire multinationale rassemblant plus de 700 députés issus de 27 pays, qui appartiennent à huit groupes parlementaires différents, adhèrent à différentes religions, ont une couleur de peau différente, sont issus de différentes traditions politiques et ont une histoire différente, doit être préservée. Rassembler toutes ces personnes et leur donner un sentiment d’unité grâce à leur propre représentation est une tâche difficile, mais c’est exactement ce que vous avez réussi à faire et nous vous en remercions. Monsieur le Président, vous avez entrepris de nombreuses activités pendant votre mandat de deux ans et demi. Pour illustrer mes propos concernant la manière dont vous avez exercé votre mandat, je voudrais citer, au nom de mon groupe, un point sur lequel nous vous avons totalement rejoint et où vous avez permis à cette Assemblée de s’exprimer d’une seule et même voix, au-delà des clivages politiques, et avez donné la parole à des personnes privées de droit électoral dans un endroit aussi hétéroclite que celui que je viens de décrire. Vous vous êtes élevé pour dénoncer le scandale de Guantanamo à une période où il n’était pas facile de le faire. Cela restera, Monsieur le Président, un fait marquant de votre mandat. Vous avez démontré votre volonté d’être un homme tolérant et cosmopolite, tout en restant fidèle à vos convictions chrétiennes, et vous y êtes parvenus. Mais le fait d’avoir placé au cœur de vos activités la dignité humaine - que ce soit en raison de la grande tradition des Lumières ou, comme dans votre cas, d’une conviction religieuse - vous a valu d’être un bon président du Parlement européen, et c’est ainsi que nous nous souviendrons de vous. Je vous remercie."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim, szeretnék Önnek köszönetet mondani, elnök úr, az Ön által végzett kemény munkáért. Frakcióm nevében szeretném elmondani, hogy Ön igen nagy méltósággal végezte a hivatalával együtt járó feladatokat. Az a stílus, ahogy Ön a Házat irányította, méltóságot kölcsönzött a Parlamentnek. Ez most nem az az idő, amikor az Ön munkáját kell értékelni. Az Európai Parlament elnökének politikai öröksége mindig politikai elemzés tárgya. Bizonyos dolgokban lehet egyetérteni vagy egyet nem érteni. Az elnök munkájának értékelésénél a hangsúlynak mindenképpen azon kell lennie, mit tett az elnök a Ház sikeres tevékenységéért. Ön itt előadta a saját következtetéseit. Ehhez nincs mit hozzátenni. Marad tehát a kérdés: emberként mit tett az elnök a Házért? Számomra és az Európai Parlament szocialista frakciójában ülő kollégáim számára világos, hogy Ön – akár Parlamenten kívüli, akár azon belüli dolgokról van szó – méltósággal ruházta fel a Házat. E Házban nem mindig a helyhez illő méltósággal zajlanak a dolgok. Ez azonban a világ összes parlamentjére igaz. Vigyázni kell egy olyan soknemzetiségű parlament méltóságára, amelyben a 27 országból delegált tagok száma jóval meghaladja a hétszázat, akik nyolc különféle frakcióhoz és különböző vallásokhoz tartoznak, akiknek bőrszíne különbözik, akik különféle politikai tradíciókat mondhatnak magukénak és akik eltérő történelmi fejlődést tapasztaltak meg. Saját képviseletükön keresztül egységbe fogni őket és az egység érzetét nyújtani nekik, nehéz feladat. És Ön pont ezt tette, amiért őszinte köszönettel tartozunk Önnek. Elnök úr, hivatali ideje két és fél éve alatt számos üggyel foglalkozott. Hogy érthetőbb legyen, amit a stílusról mondtam, amely az Ön hivatali ténykedését jellemezte, frakcióm nevében szeretnék kiemelni egy olyan ügyet, amelyben teljes mértékben osztottuk az Ön véleményét, és amelynek kapcsán Ön a Házban olyan hangon szólalt meg, amely láthatóan nem törődött a politikai megosztottság korlátaival, és a jogfosztott emberek hangján szólt egy olyan helyen, ahol az ott összegyűltekre az előzőekben pontosan leírtak jellemzők. Ön felemelte hangját a guantanamói botrány kapcsán egy olyan időszakban, amikor ez nem volt könnyű. Ez, elnök úr, az Ön hivatali idejének sokáig emlékezetes mérföldköveként fog megmaradni. Ön megmutatta, hogy annak a követelménynek, amit önmagával szemben támasztott – egyfelől toleránsnak és kozmopolitának lenni, másfelől alapvetően elkötelezett kereszténynek maradni – képes volt megfelelni. Attól azonban, hogy Ön az emberi méltóság egészét – akár a felvilágosodás hagyományából származik, akár, amint ez az Ön esetében is így van, vallási meggyőződésből fakad – tevékenységének középpontjába helyezte, kivívta magának azt az elismerést, amely az Európai Unió jó elnökének jár, és így is fogunk emlékezni Önre. Köszönöm szépen."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ringraziarla, signor Presidente, per il duro lavoro svolto. Mi preme aggiungere a nome del mio gruppo che lei ha esercitato il suo mandato con grande dignità. E la dignità con cui lei ha guidato quest’Assemblea si è trasmessa di riflesso anche al Parlamento. Non è questo il momento di passare in rassegna il suo operato. Il bilancio del lavoro di un presidente del Parlamento europeo è sempre soggetto a un esame politico. Si può essere d’accordo o meno su una questione o sull’altra. La revisione dell’operato del presidente deve incentrarsi su quello che costui ha fatto per il conseguimento degli obiettivi di quest’Assemblea. Lei ha presentato le sue conclusioni. Non c’è altro da aggiungere. Rimane pertanto la seguente domanda da porsi: il presidente, come essere umano, che cos’ha fatto per questo Parlamento? Per me e per i miei colleghi del gruppo socialista al Parlamento europeo, è evidente che lei ha conferito dignità a quest’Assemblea, sia internamente sia all’esterno. Quest’Assemblea non si comporta sempre con dignità, ma è una prerogativa di tutti i parlamenti del mondo. E’ essenziale salvaguardare la dignità di un’assemblea parlamentare multinazionale congiunta composta da oltre 700 deputati di 27 paesi, che appartengono a otto gruppi parlamentari diversi, che sono di confessioni religiose diverse, che hanno un colore della pelle diverso, che provengono da tradizioni politiche diverse e che hanno vissuto circostanze storiche diverse. Unire tutti questi deputati e far loro percepire un senso di unità grazie alla loro rappresentanza non è un compito facile. Ma lei ha fatto proprio questo, e per tale ragione merita i nostri più sentiti ringraziamenti. Signor Presidente, lei si è dedicato a molte attività nei suoi due anni e mezzo di mandato. Per sostanziare quanto ho dichiarato in merito al modo in cui lei ha esercitato la sua funzione, a nome del nostro gruppo mi preme citare un aspetto su cui le nostre opinioni sono state pienamente concordi e con il quale lei ha dato a quest’Assemblea una voce che si è fatta sentire al di là delle divisioni politiche e di conseguenza ha dato voce alle persone private dei loro diritti in un luogo organizzato esattamente nel modo che ho appena descritto. Lei ha fatto sentire la propria voce contro lo scandalo di Guantanamo in un momento in cui era tutt’altro che facile farlo. Questa, signor Presidente, resterà una pietra miliare del suo mandato. Lei ha dimostrato con questo gesto il raggiungimento dei suoi due obiettivi: quello che si è posto di essere una persona tollerante e cosmopolita da un lato, e quello di restare fedele alle sue posizioni fondamentalmente cristiane dall’altro. Ma il fatto che lei abbia posto al centro della sua attività la dignità umana nella sua interezza, che sia un concetto di provenienza illuminata o, come nel suo caso, il frutto del suo orientamento religioso, l’ha fatta distinguere per la validità del suo contributo come presidente dell’Unione europea ed è così che la ricorderemo. La ringrazio molto."@it12
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti jums, gerb. pirmininke, už jūsų sunkų darbą. Norėčiau savo frakcijos vardu pasakyti, kad jūs vykdėte savo pareigas labai oriai. Jūs suteikėte Parlamentui garbingumo tuo, kaip vadovavote rūmams. Dabar ne laika apžvelgti jūsų darbą. Europos Parlamento pirmininko palikimas visada yra kruopščiai politiškai nagrinėjamas. Galite sutikti ar nesutikti su vienu ar kitu dalyku. Pirmininko darbo apžvalga turi būti sutelkta ties tuo, ką Pirmininkas padarė dėl rūmų sėkmės. Jūs pateikėte savo išvadas. Nėra ką pridurti. Todėl išlieka klausimas: ką Pirmininkas, kaip žmogus, padarė dėl šių rūmų? Man ir mano kolegoms Socialistų frakcijoje Parlamente aišku, kad jūs suteikėte garbingumo rūmams tiek viduje, tiek išorėje. Rūmai ne visada elgiasi garbingai. Bet tai tiesa kalbant apie visus pasaulio parlamentus. Turi būti užtikrinamas daugiau nei 700 narių iš 27 šalių, kurie priklauso aštuonioms skirtingoms parlamentinėms frakcijoms, kurie priklauso skirtingiems tikėjimams, kurie turi skirtingą odos spalvą, kurie atėjo iš skirtingų politinių tradicijų, kurie išgyveno skirtingą istorinę plėtrą, daugianacionalinės bendros parlamentinės asamblėjos orumas. Juos suvienyti ir suteikti jiems vienybės jausmą per savo atstovavimą yra sudėtinga. Būtent tai jūs padarėte. Ir už tai jūs nusipelnote mūsų nuoširdžios padėkos. Gerb. pirmininke, jūs ėmėtės įvairios veiklos savo dviejų su puse metų kadencijos metu. Tam, kad paremčiau tai, ką pasakiau apie tai, kaip vykdėte savo pareigas, frakcijos vardu norėčiau išskirti vieną požiūrį, dėl kurio mes visiškai palaikėme jūsų nuomonę ir kuomet suteikėte rūmams balsą, kuris peržengė politinio padalijimo ribas, ir taip suteikė balsą žmonėms, iš kurių atimtos pilietinės teisės, vietoje, kuri sutvarkyta būtent taip, kaip apibūdinau. Pakėlėte balsą prieš skandalą Gvantaname tuo metu, kai nebuvo lengva tai padaryti. Tai, gerb. pirmininke, išliks tvirta jūsų kadencijos gairė. Jūs parodėte, kad reikalavimas, kurį uždėjote sau būti tolerantiškam ir kosmopolitiškam asmeniui iš vienos pusės ir būti atsidavusiam savo fundamentaliam krikščioniškam supratimai iš kitos pusės, buvo įvykdytas. Bet žmogiškojo orumo, tiek kylančio iš švietimo tradicijos tiek, kaip jūsų atveju, iš religinės orientacijos, visumos pavertimas jūsų veiklos esme nusipelnė to, kad būtumėte išskirtas kaip geras Europos Sąjungos pirmininkas ir taip jus prisiminsime. Labai jums ačiū."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, es gribētu pateikties jums, priekšsēdētāja kungs, par smago darbu. Savas grupas vārdā es vēlos pateikt, ka jūs esat pildījis savas pilnvaras ar lielu cieņu. Jūs esat izrādījis cieņu Eiropas Parlamentam ar to veidu, kādā jūs esat vadījis šo Parlamentu. Šis nav īstais laiks, lai pārskatītu jūsu darbu. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja atstātais mantojums vienmēr ir rūpīgi politiski jāizvērtē. Var piekrist vai nepiekrist vienai vai otrai lietai. Priekšsēdētāja darba pārskatam ir jābūt koncentrētam uz to, ko šis priekšsēdētājs ir izdarījis šī Parlamenta labā. Jūs esat mūs iepazīstinājis ar saviem secinājumiem. Tur nav ko piebilst. Tādēļ jautājums ir šāds: ko priekšsēdētājs kā cilvēks ir izdarījis šī Parlamenta labā? Man un daudziem maniem kolēģiem Sociāldemokrātu grupā Eiropas Parlamentā ir skaidrs, ka jūs esat piešķīris cieņu šim Parlamentam gan tā iekšpusē, gan arī ārpus Parlamenta. Šis Parlaments pats ne vienmēr ir rīkojies ar cieņu. Bet tas attiecas uz visiem parlamentiem visā pasaulē. Ir jāaizsargā tādas daudznacionālas parlamentārās asamblejas cieņa, kuru veido krietni vairāk nekā 700 deputāti no 27 valstīm, kuriem ir atšķirīga ticība, atšķirīga ādas krāsa, kuri pārstāv atšķirīgas politiskās tradīcijas, kuri ir pieredzējuši atšķirīgu vēstures attīstību. Ir grūti apvienot šos deputātus un likt viņiem izjust vienotību ar viņu pašu pārstāvības palīdzību. Tieši to jūs esat izdarījis. Un par to jums pienākas mūsu sirsnīga pateicība. Priekšsēdētāja kungs, savu divarpus gadus ilgo pilnvaru laikā jūs esat veicis daudzas darbības. Lai apstiprinātu to, ko es teicu par veidu, kādā jūs īstenojāt savas pilnvaras, savas grupas vārdā es vēlos izcelt vienu jautājumu, kurā mēs pilnībā piekrītam jūsu viedoklim un kurā jūs piešķīrāt šim Parlamentam balsi, kas tālu pārsniedza politiskās nošķirtības robežas, līdz ar to iedodot balsi cilvēkiem, kuriem ir liegtas balsstiesības, vietā, kura ir izveidota tieši tādā veidā, kā es iepriekš aprakstīju. Jūs paudāt stingru nostāju pret Gvantanamo skandālu laikā, kad tas nebija viegli. Tas, priekšsēdētāja kungs, paliks noturīgs pavērsiens jūsu pilnvaru laikā. Jūs esat parādījis, ka tās prasības, ko jūs esat izvirzījis pašam pret sevi, proti, būt tolerantai un kosmopolītiskai personai no vienas puses un saglabāt uzticību savai fundamentālajai kristietības izpratnei no otras puses, ir izpildītas. Taču cilvēka cieņas veseluma izvirzīšana pašā savas darbības centrā neatkarīgi no tā, vai tas notiek saskaņā ar apgaismības tradīcijām vai arī, kā tas ir jūsu gadījumā, reliģiskās pārliecības dēļ, ir padarījusi jūs par izcili labu Eiropas Savienības priekšsēdētāju, un tieši ar to jūs paliksiet mūsu atmiņā. Liels paldies!"@lv13
"Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist ein Tag, zu danken, Ihnen für Ihre Arbeit zu danken, Herr Präsident. Ich will im Namen meiner Fraktion sagen: Sie haben Ihr Amt mit großer Würde ausgeübt. Sie haben durch die Art, in der Sie den Vorsitz in diesem Hause geführt haben, dem Parlament Würde verliehen. Es ist nicht die Stunde, Bilanz über Ihre Arbeit zu ziehen. Auch die Bilanz eines Präsidenten des Europäischen Parlaments unterliegt immer politischen Bewertungen. Man kann mit dem einen oder anderen einverstanden sein oder nicht. Die Bilanz an einem solchen Tag muss sich darauf konzentrieren: Was hat der Präsident für den Erfolg dieses Hauses beigetragen? Sie haben Ihre Bilanz vorgetragen. Dieser Bilanz gibt es nichts hinzuzufügen. Also bleibt die Frage: Was hat die Persönlichkeit für das Haus getan? Hierzu ist für mich und meine Kolleginnen und Kollegen in unserer Fraktion festzustellen, dass Sie diesem Haus Würde verliehen haben – Würde nach innen und Würde nach außen. Dieses Haus beträgt sich nicht immer würdig. Das ist aber in allen Parlamenten dieser Welt so. Die Würde einer multinationalen Parlamentarierversammlung, einer Versammlung von weit über 700 Abgeordneten aus 27 Staaten, die acht verschiedenen parlamentarischen Gruppierungen angehören, die unterschiedlichen Religionen angehören, die unterschiedliche Hautfarben haben, die aus unterschiedlichen politischen Traditionen kommen, die unterschiedliche historische Entwicklungen erlebt haben, muss gewahrt werden. Diese zusammenzufügen und ihnen durch die eigene Repräsentanz eine Einheit zu verleihen, ist schwer. Genau das haben Sie gut gemacht. Dafür gebührt Ihnen unser großer Dank! Herr Präsident, es gibt viele Aktivitäten, die Sie in dieser zweieinhalbjährigen Amtszeit in Angriff genommen haben. Ich will zur Untermauerung dessen, was ich über Ihre Amtsführung gesagt habe, für unsere Fraktion einen Punkt herausgreifen, an dem wir zu hundert Prozent Ihrer Meinung waren und wo Sie weit über die Grenzen der politischen Gräben hinaus diesem Haus eine Stimme verliehen haben – und damit entrechteten Menschen in dieser Welt eine Stimme verliehen haben –, an einem Ort, der ebenso zusammengesetzt ist, wie ich es gerade beschrieben habe. Sie haben auch in Zeiten, als das nicht opportun war, Ihre Stimme erhoben gegen den Ort der Schande in Guantánamo. Das, Herr Präsident, wird eine bleibende Wegmarke in Ihrer Amtszeit bleiben! Damit haben Sie gezeigt, dass Sie Ihrem selbst gesetzten Anspruch, auf der einen Seite ein toleranter und weltoffener Mensch zu sein und auf der anderen Seite Ihrem christlichen Grundverständnis verpflichtet zu sein, gerecht werden! Aber die Gesamtheit der Menschenwürde, ob sie aus der Tradition der Aufklärung oder – wie bei Ihnen – aus einer religiösen Orientierung kommt, in den Mittelpunkt Ihres Handelns zu stellen, hat Sie als einen guten Präsidenten des Europäischen Parlaments qualifiziert, und als ein solcher werden Sie uns in Erinnerung bleiben. Vielen Dank!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, waarde collega’s, dit is een dag om te bedanken, een dag om u, mijnheer de Voorzitter, te bedanken voor uw werk. Namens mijn fractie wil ik u zeggen dat u uw ambt op een zeer waardige manier hebt bekleed. Door de manier waarop u het Voorzitterschap van dit Parlement heeft uitgeoefend, heeft u het Parlement waardigheid verleend. Dit is niet het tijdstip om een balans op te maken van uw werkzaamheden. Ook de ambtsuitoefening door de Voorzitter van het Europees Parlement is het onderwerp van politieke beoordelingen. Men kan het al dan niet eens zijn met bepaalde dingen, maar de balans die op een dag als vandaag moet worden opgemaakt, moet zich op de vraag concentreren: wat heeft de Voorzitter bijgedragen tot de successen van dit Parlement? U hebt uw eigen balans opgemaakt en daarover verslag uitgebracht. Daaraan heb ik niets toe te voegen. Rest mij te vragen: wat heeft deze persoon voor dit Parlement gedaan? De collega´s van mijn fractie en ik stellen vast dat u dit Parlement waardigheid heeft verleend, zowel naar binnen als naar buiten toe. Dit Parlement gedraagt zich niet altijd even waardig. Dat geldt echter voor alle parlementen ter wereld. In een multinationale parlementaire vergadering, een vergadering van meer dan 700 afgevaardigden uit 27 landen, die in acht verschillende fracties onderverdeeld zijn, verschillende geloofsrichtingen aanhangen, een verschillende huidskleur en een verschillende politieke achtergrond hebben en verschillende historische ontwikkelingen hebben doorgemaakt, moet de waardigheid worden bewaard. Het is niet makkelijk om al deze afgevaardigden bijeen te brengen en een gevoel van eenheid te geven via hun eigen vertegenwoordiging. Dat is echter precies wat u hebt gedaan en daarvoor danken wij u van harte! Mijnheer de Voorzitter, tijdens uw ambtstermijn van tweeënhalf jaar heeft u tal van activiteiten ontplooid. Om te illustreren wat ik over uw ambtsuitoefening heb gezegd, wil ik namens onze fractie een kwestie noemen waarin we het volledig met u eens waren en waarin u deze instelling – en daarmee de rechtelozen in deze wereld – over alle politieke grenzen heen een stem hebt gegeven, op een plek die precies zo is samengesteld als ik zojuist heb beschreven. U hebt in een tijd waarin dat niet opportuun was, uw stem laten horen om te protesteren tegen de schande van Guantánamo. Dat blijft een mijlpaal in uw ambtsperiode, mijnheer de Voorzitter! Daarmee hebt u laten zien dat u uw eigen normen van tolerantie en kosmopolitisme enerzijds en uw christelijke overtuiging anderzijds serieus neemt! Doordat u alle vormen van menselijke waardigheid – of deze nu gegrondvest is op de traditie van de Verlichting of, zoals bij u, op een geloofsovertuiging – centraal heeft gesteld in uw handelen, verdient u het onderscheiden te worden als een goede Voorzitter van het Europees Parlement. Zo zult u bij ons dan ook in herinnering blijven. Hartelijk dank!"@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Pragnę podziękować panu, panie przewodniczący, za ciężką pracę. W imieniu mojej grupy chcę powiedzieć, iż wykonywał pan swoje obowiązki z ogromną godnością. Nadał pan Parlamentowi godność dzięki sposobowi, w jaki przewodził pan tej Izbie. Nie jest to czas na przegląd pana pracy. Spuścizna przewodniczącego Parlamentu Europejskiego zawsze podlega ocenie politycznej. Można się zgadzać lub nie zgadzać z tym czy z tamtym. Ocena pracy przewodniczącego musi skupiać się na tym, co przewodniczący zrobił dla sukcesu tej Izby. Przedstawił pan swoje wnioski. Nie ma tam nic do dodania. Pozostaje więc pytanie: co przewodniczący, jako człowiek, zrobił dla tej Izby? Dla mnie i dla moich kolegów w Grupie Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim jasne jest, że nadał pan godności tej Izbie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Izba ta nie zawsze zachowuje się z godnością. Jednakże można to powiedzieć o wszystkich parlamentach na całym świecie. Godność wielonarodowego wspólnego zgromadzenia parlamentarnego ponad 700 posłów z 27 krajów, należących do ośmiu różnych grup parlamentarnych, należących do różnych wyznań, o różnym kolorze skóry, wywodzących się z różnych tradycji politycznych, którzy doświadczyli różnego rozwoju historycznego, należy chronić. Zjednoczyć ich i dać im poczucie jedności poprzez ich własną reprezentację – jest zadaniem trudnym. Tego właśnie udało się panu dokonać. I za to należą się panu nasze szczere podziękowania. Panie przewodniczący! W okresie dwóch i pół roku sprawowania urzędu zajmował się pan wieloma sprawami. Podsumowując to, co powiedziałem na temat sposobu, w jaki sprawował pan urząd, w imieniu naszej grupy, chciałbym podkreślić jedną sprawę, w której w pełni się z panem zgadzaliśmy, a w której nadał pan tej Izbie głos wykraczający daleko poza granice podziałów politycznych, a stąd głos osobom pozbawionym praw wyborczych w miejscu zgromadzonym w sposób opisany przeze mnie. Zabrał pan głos w sprawie skandalu w Guantanamo w chwili, kiedy niełatwo było to zrobić. Panie przewodniczący! To pozostanie trwałym kamieniem milowym pana kadencji. Pokazał pan, że da się pogodzić stawiany sobie wymóg bycia z jednej strony człowiekiem tolerancyjnym i kosmopolitycznym, a z drugiej – zaangażowanym w podstawowe wartości chrześcijańskie. Jednakże postawienie godności ludzkiej, niezależnie od tego, czy wynika to z tradycji oświecenia, czy – jak w pana przypadku – z wiary, w centrum pańskich działań przyczyniło się do uznania pana za dobrego Przewodniczącego Unii Europejskiej – i tak będziemy pana pamiętać. Dziękujemy bardzo."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de lhe agradecer, Senhor Presidente, pelo seu trabalho árduo. Em nome do meu grupo, gostaria de lhe dizer que exerceu o seu mandato com muita dignidade. V. Exa. conferiu dignidade ao Parlamento pela forma como liderou esta Câmara. Este não é o momento para rever o seu trabalho. O legado de um Presidente do Parlamento Europeu está sempre sujeito a uma análise política. Pode-se concordar ou discordar com uma coisa ou outra. A análise do trabalho do Presidente deve concentrar-se na contribuição que o Presidente deu para o sucesso desta Câmara. V. Exa. apresentou as suas conclusões. Não há nada a acrescentar. A questão, portanto, mantém-se: o que fez V. Exa., como ser humano, por esta Assembleia? Para mim e para os meus colegas do Grupo Socialista no Parlamento Europeu é evidente que o senhor conferiu dignidade a este Parlamento, tanto interna como externamente. Nem sempre esta Assembleia se comporta com dignidade. Mas isso acontece com os parlamentos em todo o mundo. A dignidade de uma Assembleia parlamentar paritária multinacional, com bem mais de 700 deputados de 27 países, pertencentes a oito diferentes grupos parlamentares, a diferentes confissões religiosas, que têm diferentes cores da pele, que são oriundos de diferentes tradições políticas e experimentaram diferentes desenvolvimentos históricos, deve ser salvaguardada. É difícil uni-los e dar-lhes um sentido de unidade através da sua própria representação. É exactamente o que V. Exa. tem feito. E por essa razão merece os nossos sinceros agradecimentos. Senhor Presidente, o senhor assumiu muitas actividades nos seus dois anos e meio de mandato. A fim de substanciar o que eu disse acerca da forma como V. Exa. exerceu o seu mandato, em nome do nosso grupo gostaria de destacar um ponto em que partilhamos totalmente a sua opinião, e onde V. Exa. deu uma voz a esta Câmara que se estendeu muito para além dos limites das divisões políticas e, por conseguinte, deu voz a pessoas sem direitos políticos num lugar organizado exactamente da forma que descrevi. V. Exa. levantou a voz contra o escândalo de Guantánamo numa altura em que não era fácil fazê-lo. Esse gesto, Senhor Presidente, permanecerá para sempre um marco do seu mandato. Demonstrou que a exigência que se impôs a si próprio de ser uma pessoa tolerante e cosmopolita, por um lado, e de se comprometer com a sua compreensão cristã fundamental, por outro, foi cumprida. Mas colocar a dignidade humana na sua totalidade, seja por via da tradição do Iluminismo ou, como no seu caso, devido a uma orientação religiosa, no centro da sua actividade granjeou-lhe a distinção de ser um bom Presidente da União Europeia e é assim que será lembrado. Muito obrigado."@pt17
"Dle Preşedinte, doamnelor şi domnilor! Aş dori să vă mulţumesc, dle Preşedinte, pentru activitatea dvs. În numele grupului meu, aş dori să spun că v-aţi achitat de funcţia dvs. cu multă demnitate. Aţi conferit demnitate Parlamentului prin felul în care aţi prezidat această Cameră. Nu este momentul să vă trecem în revistă activitatea. Moştenirea lăsată de Preşedintele Parlamentului European face întotdeauna obiectul unei analize politice minuţioase. Putem fi de acord sau nu cu un lucru sau altul. Trecerea în revistă a activităţii Preşedintelui trebuie să se concentreze asupra a ceea ce acesta a realizat pentru succesul acestei Camere. V-aţi prezentat concluziile. Nu există nimic de adăugat. Rămâne de aceea întrebarea: ce a făcut Preşedintele, ca fiinţă umană, pentru această Cameră? Pentru mine şi pentru colegii mei din Grupul Socialist din Parlamentul European, este clar că aţi conferit demnitate acestei Camere, atât în interior, cât şi în exterior. Această Cameră nu se comportă întotdeauna cu demnitate. Acest lucru este însă valabil pentru parlamentele din întreaga lume. Demnitatea unei adunări parlamentare comune multinaţionale cu peste 700 de membri din 27 de state, care fac parte din opt grupuri parlamentare diferite, care aparţin unor credinţe diferite, care au pielea de culori diferite, care au tradiţii politice diferite, care au trecut prin dezvoltări istorice diferite, trebuie protejată. Este dificil ca aceştia să fie uniţi şi să li se ofere un sentiment de unitate prin propria lor reprezentare. Însă dvs. aţi reuşit acest lucru. Iar pentru aceasta meritaţi sincerele noastre mulţumiri. Dle Preşedinte, v-aţi ocupat de multe lucruri în cursul mandatului dvs. de doi ani şi jumătate. Pentru a sprijini cele afirmate despre felul în care v-aţi exercitat funcţia, aş dori să subliniez în numele grupului meu un punct asupra căruia părerile noastre au fost comune şi când aţi reprezentat această Cameră printr-o voce care s-a extins cu mult peste limitele diviziunilor politice, oferind astfel o voce persoanelor private de drepturi dintr-un loc compus exact în felul descris de mine anterior. V-aţi ridicat vocea împotriva scandalului de la Guantanamo într-un moment când nu era simplu să faci aşa ceva. Acest fapt, dle Preşedinte, va rămâne o piatră de hotar durabilă în mandatul dvs. Aţi demonstrat că cerinţa pe care v-aţi impus-o de a fi o persoană tolerantă şi cosmopolită, pe de o parte, şi angajată faţă de credinţa dvs. fundamentală creştină, pe de altă parte, a fost îndeplinită. Plasând însă în centrul activităţii dvs. demnitatea umană, în totalitatea sa, provenind ea fie din tradiţia iluminismului, fie, în cazul dvs., din credinţa religioasă, aţi câştigat distincţia de bun Preşedinte al Parlamentului European şi ne vom aminti de dvs. în acest fel. Vă mulţumesc foarte mult."@ro18
". Vážený pán predseda, dámy a páni, rád by som vám poďakoval, pán predseda, za vašu ťažkú prácu. V mene našej skupiny chcem povedať, že ste svoj úrad zastávali s veľkou dôstojnosťou. Spôsobom, akým ste viedli tento Parlament, ste mu dali dôstojnosť. Nie je pravý čas na posudzovanie vašej práce. Dedičstvo predsedu Európskeho parlamentu vždy podlieha podrobnému politickému skúmaniu. Môžete súhlasiť či nesúhlasiť s tým alebo oným. Posudzovanie práce predsedu sa musí zameriavať na to, čo predseda urobil pre úspech tohto Parlamentu. Predstavili ste nám svoje závery. Nie je už čo dodať. Otázka preto zostáva: čo predseda ako človek urobil pre tento Parlament? Pre mňa a mojich kolegov zo Socialistickej skupiny v Európskom parlamente je jasné, že ste tomuto Parlamentu dali dôstojnosť, a to vo vnútri, ako aj navonok. Tento Parlament sa nespráva vždy dôstojne. To však platí pre všetky parlamenty na celom svete. Dôstojnosť nadnárodného spoločného parlamentného zhromaždenia s viac než 700 poslancami z 27 štátov, ktorí patria do ôsmich rôznych parlamentných skupín, patria k rôznym vierovyznaniam, majú rôznu farbu pleti, pochádzajú z rôznych politických zázemí, zažili iný historický vývoj, treba chrániť. Je náročné zjednotiť ich a dať im zmysel pre jednotu prostredníctvom ich vlastného zastúpenia. A práve to ste urobili. A za to si zaslúžite naše úprimné poďakovanie. Pán predseda, počas dva a pol roka výkonu svojej funkcie ste riešili mnohé činnosti. Chcem podporiť, čo som práve povedal o spôsobe, akým ste vykonávali svoj úrad, a preto v mene našej skupiny vyberiem jeden bod, v ktorom sme sa úplne stotožnili s vaším názorom a pri ktorom ste tomuto Parlamentu dali hlas, ktorý sa šíril ponad hranice politických rozdielov. Dali ste tým hlas ľuďom zbaveným volebného práva na mieste, ktoré je zložené presne spôsobom, aký som opísal. Vyslovili ste sa proti škandálu vo väznici Guantánamo v čase, keď to vôbec nebolo jednoduché. To, vážený pán predseda, zostane trvalým medzníkom vášho funkčného obdobia. Ukázali ste, že úloha, ktorú ste si stanovili, že budete tolerantnou a kozmopolitnou osobou na jednej strane a že budete na druhej strane zaviazaný svojmu základnému kresťanskému presvedčeniu, sa splnila. To, že celistvosť ľudskej dôstojnosti, či už pochádza z tradície osvety, alebo, ako vo vašom prípade, z náboženskej orientácie, sa stala jadrom vašej činnosti, z vás urobilo dobrého predsedu Európskej únie a tak si vás aj budeme pamätať. Ďakujem vám veľmi pekne."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, rad bi se vam zahvalil, gospod predsednik za trdo delo. V imenu svoje skupine bi rad povedal, da ste opravljali svojo funkcijo z izjemnim dostojanstvom. Parlamentu ste dali dostojanstvo na način, s katerim ste ga vodili. Zdaj ni čas, da bi ocenjevali vaše delo. Zapuščina predsednika Evropskega parlamenta je vedno izpostavljena političnemu drobnogledu. Lahko se strinjaš ali ne s tem ali onim. Ocena dela predsednika mora biti osredotočena na to, kar je predsednik storil za uspeh tega Parlamenta. Podali ste svoje zaključke. Ni kaj dodati. Zato ostaja vprašanje: kaj je predsednik kot človek naredil za ta Parlament? Meni in mojim kolegom v Skupini socialdemokratov v Evropskem parlamentu je jasno, da ste Parlamentu zagotovili dostojanstvo, tako navznoter kot navzven. Ta Parlament se ne vede vedno dostojanstveno. Toda to velja za vse parlamente sveta. Dostojanstvo večnacionalne skupne parlamentarne skupščine, ki jo sestavlja veliko več kot 700 poslancev iz 27 držav, ki pripadajo osmim različnim parlamentarnim skupinam, različnim veram, imajo različne barve kožo, prihajajo iz različnih političnih tradicij in so izkusili različen zgodovinski razvoj, je treba varovati. Težko jih je združiti in jim zbuditi občutek enotnosti po lastni predstavi. Točno to ste storili. In za to si zaslužite našo iskreno zahvalo. Gospod predsednik, v dve leti in pol trajajočem mandatu ste se ukvarjali z mnogimi dejavnostmi. Da bi poudaril, kar sem povedal o tem, kako ste opravljali svojo funkcijo, bi rad v imenu naše skupine izpostavil eno točko, o kateri smo se povsem strinjali z vami in pri kateri ste temu Parlamentu dali glas, ki se je razlegal daleč prek meja političnih skupin, ter s tem glas ljudem, prikrajšanim za državljanske pravice, na kraju, ki je nastal točno tako, kot sem opisal. Povzdignili ste glas proti škandalu v Guantanamu, ko to ni bilo lahko narediti. To, gospod predsednik, bo ostalo večen mejnik v vašem mandatu. Dokazali ste, da ste izpolnili zahtevo, ki ste si jo zadali, namreč biti strpen in svetovljanski človek na eni strani ter biti predan svojemu temeljnemu krščanskemu duhu na drugi strani. Toda s tem, ko ste človeško dostojanstvo, najsi izhaja iz tradicije razsvetljenstva ali, v vašem primeru, iz verske usmeritve, postavili v središče svojega delovanja, ste se odlikovali kot dober predsednik Evropske unije in tako se vas bomo spominjali. Najlepša hvala."@sl20
". Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill tacka er, herr talman, för ert hårda arbete. På min grupps vägnar vill jag säga att ni har utövat ert ämbete med stor värdighet. Ni har gett parlamentet värdighet genom ert sätt att leda det. Det här är inte rätt tid att recensera ert arbete. Politiska värderingar kommer alltid att påverka hur en talman för Europaparlamentet uppfattas i efterhand. Man kan gilla eller ogilla det ena eller det andra. En bedömning av talmannens arbete måste fokusera på vad talmannen har gjort för att parlamentet ska nå framgång. Ni har presenterat era slutsatser. Det finns inget att tillägga. Frågan kvarstår därför: Vad har talmannen som människa gjort för parlamentet? För mig och mina kolleger i den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet är det tydligt att ni har förlänat parlamentet värdighet, både internt och externt. Parlamentet uppför sig inte alltid värdigt. Men det gäller alla parlament i hela världen. Värdigheten i en multinationell gemensam parlamentsförsamling bestående av långt över 700 ledamöter från 27 länder, som tillhör åtta olika parlamentsgrupper, som tillhör olika trosuppfattningar, som har olika hudfärg, som kommer från olika politiska traditioner, som har upplevt olika historiska utvecklingar, måste skyddas. Att ena dem och ge gem en känsla av enighet genom sin egen representation är svårt. Det är just vad ni har gjort. Och för det förtjänar ni vårt uppriktiga tack. Herr talman! Ni har tagit itu med många frågor under er två och halvt år långa mandatperiod. För att underbygga det jag just har sagt om ert sätt att utöva ert ämbete vill jag på min grupps vägnar ta upp en punkt där vi till fullo delade er åsikt och där ni gav parlamentet en röst som sträckte sig långt över de politiska skiljelinjerna, och därigenom gav röst åt människor som hade berövats sina medborgerliga rättigheter på en plats som är sammansatt på just det sätt som jag har beskrivit. Ni protesterade mot skandalen i Guantánamo i en tid när det inte var lätt att göra så. Det, herr talman, kommer att förbli en milstolpe under er mandatperiod. Ni har visat att ni har lyckats leva upp till det krav ni ställde på er själv att vara dels en tolerant och kosmopolitisk person och dels trogen era grundläggande kristna värderingar. Men eftersom ni har placerat människovärdigheten, oavsett om det kommer från upplysningstraditionen eller, som i ert fall, från en religiös uppfattning, i centrum för ert handlande, har ni förtjänat att bli ihågkommen som en god talman i Europeiska unionen. Tack så mycket."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph