Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-05-06-Speech-3-074"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090506.3.3-074"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, we seem to be a succession of old hands rising to speak, but would that I were not making my last speech in the European Parliament in the worst economic situation of my lifetime – and that is a lifetime that started in the blighted 1930s – and would that I were not also having to speak in a debate on a piece of European legislation which is not, I am afraid, wholly satisfactory: the Capital Requirements Directive. I and my group will support the compromise reached by rapporteur Karas with great skill and patience under heavy time pressure and in the current feverish economic circumstances. But I hope my colleagues who return here after the election will revert to the full codecision process, which can really fully test and refine our legislation. I fear that much of this over-hasty legislation will reveal unintended and untoward consequences. For example, I fear that the rules on large exposures, extolled by Commissioner McCreevy and prompted by genuine concerns about counterparty risk, will make it that much more difficult to reactivate the interbank money market to its full and desirable extent. I fear that the new retention rule, also extolled by Commissioner McCreevy, will, in fact, impede the revival of securitisation, which is an essential and predominantly beneficial mechanism for funding mortgages, car loans and consumer spending. All the government-induced stimuli which one might contemplate cannot compensate for a moribund securitisation market. So I just hope that, when the time comes to review this directive, the necessary impact assessments will have been made, that wise counsels will have been consulted, that the global context will have been properly and fully considered and that fully appropriate rules are ultimately implemented."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jevíme se jako řada odborníků, kteří se zde hlásí o slovo, ale kdyby tomu tak bylo, nepřednášel bych můj poslední projev v Evropském parlamentu v době nejhorší hospodářské situace v celém mém životě – a můj život začal ve zruinovaných 30. letech – a kdyby tomu tak bylo, nemusel bych rovněž hovořit v rámci této rozpravy o evropském právním předpisu, který není, obávám se, zcela uspokojivý: směrnici o kapitálových požadavcích. Já a moje skupina podpoříme kompromis, jehož s velkou taktností a trpělivostí dosáhl zpravodaj Karas ve velké časové tísni a za stávajících horečnatých hospodářských okolností. Doufám ale, že moji kolegové, kteří se sem vrátí po volbách, se znovu uchýlí k úplnému procesu spolurozhodování, který může opravdu úplně otestovat a zdokonalit naše právní předpisy. Obávám se, že u velké části tohoto ukvapeného právního předpisu budou odhaleny nezamýšlené a nežádoucí důsledky. Například se obávám, že pravidla pro velkou angažovanost, která komisař McCreevy vychvaloval a která byla podnícena skutečnými obavami o rizika protistran, dosáhnou toho, že bude mnohem složitější znovu aktivovat mezibankovní peněžní trh v jeho plném a žádoucím rozsahu. Obávám se, že nové pravidlo ponechání, které komisař McCreevy rovněž vychvaloval, bude ve skutečnosti bránit oživení sekuritizace, která je zásadním a převážně prospěšným mechanismem pro financování hypoték, úvěrů na pořízení automobilu a spotřebitelských výdajů. Všechny vládou podněcované stimuly, které si jen člověk dokáže představit, nemohou napravit skomírající sekuritizační trh. Pouze tedy doufám, že až nastane čas na přezkum této směrnice, budou provedena nezbytná posouzení dopadů, že budou konzultováni odborní poradci, že budou řádně a zcela zohledněny globální souvislosti a že budou nakonec uplatněna naprosto patřičná pravidla."@cs1
"Hr. formand! Vi synes at være en række veteraner, der nu tager ordet, men jeg ville ønske, at jeg ikke holdt min sidste tale i Parlamentet under de værste økonomiske omstændigheder i mit liv – og det er et liv, der startede under de vanskelige tider i 1930'erne – og jeg ville ønske, at jeg ikke skulle tale i en forhandling om et stykke europæisk lovgivning, som ikke er helt tilfredsstillende, er jeg bange for, nemlig kapitalkravsdirektivet. Jeg og min gruppe vil støtte det kompromis, som hr. Karas med stor dygtighed og tålmodighed og under stort tidspres nåede frem til under de aktuelle feberagtige økonomiske forhold. Men jeg håber, at mine kolleger, som kommer tilbage efter valget, helt vil vende tilbage til den fælles beslutningsprocedure, som virkelig kan afprøve og finpudse vores lovgivning. Jeg frygter, at meget af denne alt for forhastede lovgivning vil vise sig at have utilsigtede og uhensigtsmæssige konsekvenser. Jeg er f.eks. bange for, at reglerne om store engagementer, som kommissær McCreevy lovpriste, og som var affødt af ægte bekymring for modpartsrisiciene, vil gøre det meget mere vanskeligt igen at få sat gang i interbankpengemarkedet i det omfang, det er nødvendigt. Jeg er bange for, at den nye regel om tilbageholdelse, som kommissær McCreevy ligeledes lovpriste, i virkeligheden vil hindre den genoplivning af securitisation, som er en vigtig og hovedsagelig positiv mekanisme til at finansiere ejendomslån, billån og forbrugerudgifter. Alle de statslige stimuleringer, man kan forestille sig, kan ikke opveje et døende securitisationsmarked. Derfor håber jeg, at man, når tiden er inde til at revidere dette direktiv, vil have foretaget de nødvendige konsekvensanalyser, at man vil have søgt klog rådgivning, at man vil have set grundigt og indgående på den globale sammenhæng, og at omfattende og hensigtsmæssige regler i sidste ende vil blive gennemført."@da2
"Herr Präsident, wir scheinen eine Reihe von Veteranen zu sein, die sich zu Wort melden, aber ich wäre froh, meine letzte Rede im Europäischen Parlament nicht in der schlimmsten Wirtschaftslage meines Lebens zu halten - und dieses Leben begann in den verdorbenen 30er Jahren - und ich wäre auch froh, nicht in einer Debatte über ein Stück Europarecht zu sprechen, das leider nicht vollkommen zufrieden stellend ist: die Eigenkapitalrichtlinie. Ich und meine Fraktion werden den von Berichterstatter Karas mit großem Können und Geduld unter enormem Zeitdruck und in der aktuellen fiebernden Wirtschaftslage erreichten Kompromiss unterstützen. Aber ich hoffe, dass meine Kolleginnen und Kollegen, die nach der Wahl hierher zurückkehren, zum vollen Mitentscheidungsverfahren zurückkehren werden, das unsere Rechtsgebung wirklich vollständig prüfen und verfeinern kann. Ich fürchte, dass vieles an dieser überhasteten Rechtsgebung unbeabsichtigte und bedauerliche Folgen haben wird. Beispielsweise fürchte ich, dass diese von Kommissar McCreevy gelobten und von echten Bedenken hinsichtlich des Gegenparteirisikos veranlassten Regeln für Großkredite es so viel schwieriger machen werden, den Interbankengeldmarkt wieder zu seinem vollen und wünschenswerten Umfang zu bringen. Ich fürchte, dass die neue Rückhaltungsregeln, die auch von Kommissar McCreevy gelobt wurden, in Wirklichkeit die Wiederbelebung von Verbriefungen behindern werden, die ein wesentlicher und in erster Linie günstiger Mechanismus für die Finanzierung von Hypotheken, Autokrediten und Konsumausgaben sind. All die von staatlicher Seite her geförderten Reize, über die man nachdenken könnte, können einen sterbenden Verbriefungsmarkt nicht ersetzen. Deswegen hoffe ich, dass zum Zeitpunkt der Überarbeitung dieser Richtlinie die notwendigen Folgeabschätzungen vorgenommen werden, weise Berater konsultiert werden, der globale Zusammenhang ordentlich und vollkommen berücksichtigt wird und vollkommen angemessene Regeln schließlich umgesetzt werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είμαστε μια αλληλουχία γηρασμένων χεριών που σηκώνονται για να μιλήσουν, αλλά εύχομαι να μην έκανα την τελευταία μου ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν μέσω της χειρότερης οικονομικής κατάστασης που έχει βιώσει στη ζωή μου – μιας ζωής που άρχισε στα δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του 1930 – και εύχομαι να μη χρειαζόταν να μιλήσω σε μια συζήτηση για μια Ευρωπαϊκή νομοθεσία που φοβάμαι ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιητική: την Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων. Εγώ και η ομάδα μου θα στηρίξουμε το συμβιβασμό που επιτεύχθηκε από τον εισηγητή Karas με μεγάλη ικανότητα και υπομονή υπό μεγάλη χρονική πίεση και στις υπάρχουσες πυρετώδεις οικονομικές συνθήκες. Ελπίζω όμως οι συνάδελφοί μου που θα επιστρέψουν εδώ μετά τις εκλογές, να επανέλθουν στην πλήρη διαδικασία συναπόφασης, που μπορεί πραγματικά να δοκιμάσει και να εξευγενίσει τη νομοθεσία μας. Φοβούμαι ότι αυτή η υπερβολικά εσπευσμένη νομοθεσία θα αποκαλύψει ακούσιες και δυσμενείς επιπτώσεις. Φοβούμαι, για παράδειγμα, ότι οι κανόνες για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, που εκθειάζονται από τον Επίτροπο McCreevy και παρακινούνται από πραγματικές ανησυχίες σχετικά με κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου , θα δυσχεράνουν την επαναδραστηριοποίηση της διατραπεζικής αγοράς χρήματος στο πλήρες και επιθυμητό σημείο της. Φοβούμαι ότι ο νέος κανόνας παρακράτησης, που επίσης εκθειάζεται από τον Επίτροπο McCreevy, θα εμποδίσει στην πράξη την αναζωογόνηση της τιτλοποίησης, που είναι ένας ουσιώδης και ευεργετικός μηχανισμός για τη χρηματοδότηση υποθηκών, δανείων για αυτοκίνητα και καταναλωτικής δαπάνης. Όλα τα κυβερνητικά κίνητρα που μπορεί να σκεφτεί κανείς δεν μπορούν να αντισταθμίσουν μια ετοιμοθάνατη αγορά τιτλοποίησης. Έτσι ελπίζω απλά, όταν έρθει η ώρα για την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας, να έχουν γίνει οι απαραίτητες εκτιμήσεις επιπτώσεων, να έχει υπάρξει διαβούλευση ικανών συμβούλων, να έχει ληφθεί πλήρως και επακρώς υπόψη το παγκόσμιο πλαίσιο και τελικά να εφαρμοστούν κατάλληλοι κανόνες."@el10
"Señor Presidente, parecemos una sucesión de manos viejas alzándose para pedir la palabra, pero ojalá este no sea mi último discurso en el Parlamento Europeo en la peor situación económica de mi vida —una vida que vio la luz en los deteriorados años treinta— y ojalá y tampoco tuviera que hablar en un debate que trata sobre una parte de la legislación europea que no es, mucho me temo, totalmente satisfactoria, me refiero a las directivas sobre requisitos de capital. Tanto mi grupo como yo apoyamos el compromiso al que ha llegado el ponente Karas con una gran competencia y paciencia sometido a una gran presión por cuestión de tiempo y habida cuenta de las caldeadas circunstancias económicas actuales. Pero espero que aquellos colegas que vuelvan aquí después de las elecciones vuelvan al proceso de codecisión, que realmente puede demostrar y refinar por completo nuestra legislación. Temo que esta legislación tan apresurada derive en consecuencias adversas e imprevistas. Por ejemplo, temo que las normas sobre los grandes riesgos ensalzadas por el Comisario McCreevy e impulsadas por las preocupaciones genuinas relacionadas con el riesgo de contrapartida hagan que sea mucho más difícil reactivar el mercado monetario interbancario al nivel deseado. Temo que la nueva norma de retenciones, también encomiada por el Comisario McCreevy, pueda impedir, de hecho, la renovación de la titulización, que es un mecanismo mayormente beneficioso y esencial para la financiación de hipotecas, préstamos para vehículos y gastos de consumo. Todos los estímulos inducidos por el Gobierno que cualquiera pueda contemplar no pueden compensar un mercado moribundo en materia de titulización. Por tanto, solo espero que, cuando llegue el momento de revisar esta directiva, se hayan realizado las evaluaciones de impacto necesarias, que se hayan consultado a los asesores profesionales, que se haya considerado correcta e íntegramente el contexto global y que, por último, se hayan aplicado todas las normas pertinentes."@es21
"Härra juhataja, näib, et järgemööda tõusevad sõnavõtuks kõik vanad käed, aga tahaksin, et ei peaks esitama oma viimast sõnavõttu Euroopa Parlamendis oma eluaja halvimas majandusolukorras (ja minu elutee algas allakäinud 1930ndatel) ega rääkima arutelul Euroopa õigusaktist – kapitalinõuete direktiivist –, mis ei ole kahjuks täiesti rahuldav. Ma toetan koos oma fraktsiooniga kompromissi, mille raportöör Karas praeguses palavikulises majandusolukorras suure ajalise surve all väga oskuslikult ja kannatlikult saavutas. Ent loodan, et kolleegid, kes siia pärast valimisi tagasi tulevad, jätkavad täieliku kaasotsustamisprotsessiga, mis meie õigusaktid tõesti täielikult proovile paneb ja neid täiustab. Kardan, et paljudel neil liiga kiiresti vastu võetud õigusaktidel on soovimatud ja ootamatud tagajärjed. Näiteks kardan, et suure riskide kontsentreerumise normid, mida volinik McCreevy ülistas ja mille ajendiks on tõeline mure vastaspoole riski pärast, muudavad pankadevahelise rahaturu täieliku ja soovitavas ulatuses elavdamise palju raskemaks. Kardan, et uus säilitamise nõue, mida volinik McCreevy samuti ülistas, ei lase tegelikult elavneda väärtpaberistamisel, mis on oluline ja peamiselt kasulik hüpoteekide, autoliisingute ja tarbimise rahastamise mehhanism. Kõik valitsuste stiimulid, mida välja mõeldakse, ei suuda korvata surnud väärtpaberistamisturgu. Seega jääb üle vaid loota, et selle direktiivi läbivaatamise ajaks on tehtud vajalikud mõju hindamised, konsulteeritud tarkade nõuandjatega ja kaalutud kohaselt ja täielikult olukorda maailmas ning et lõpuks kohaldatakse täiesti sobivaid eeskirju."@et5
". Arvoisa puhemies, meitä näyttää olevan monta kokenutta parlamentin jäsentä puhumassa, mutta en haluaisi pitää viimeistä puhettani Euroopan parlamentissa elinaikani pahimmassa taloudellisessa tilanteessa – ja se elinaika alkoi kurjalla 1930-luvulla – enkä haluaisi puhua keskustelussa yhteisön säädöksestä, joka, pahoin pelkään, ei ole tyydyttävä: vakavaraisuusdirektiivi. Minä ja ryhmäni tuemme esittelijä Othmar Karasin taitavasti ja kärsivällisesti kovassa aikapaineessa ja nykyisessä kuumeisessa taloudellisessa tilanteessa saavuttamaa kompromissia. Toivon kuitenkin, että kollegani, jotka palaavat tänne vaalien jälkeen, palaavat täyteen yhteispäätösmenettelyyn, jolla voidaan todella täysin testata ja hioa lainsäädäntömme. Pelkäänpä, että suuri osa tästä liian kiireellä laaditusta lainsäädännöstä paljastaa tahattomia ja odottamattomia seurauksia. Pelkään esimerkiksi sitä, että suuria riskikeskittymiä koskevat säännöt, joita komission jäsen McCreevy on kehunut ja joihin liittyy aito huoli vastapuolen riskeistä, tekevät paljon vaikeammaksi pankkien välisten rahamarkkinoiden aktivoinnin uudelleen täyteen ja toivottuun laajuuteen. Pelkään, että uusi omavastuusääntö, jota komission McCreevy myös on kehunut, itse asiassa estää elvyttämästä arvopaperistamista, joka on olennainen ja pääasiassa hyödyllinen mekanismi asuntolainojen, autolainojen ja kulutuksen rahoituksessa. Kaikki hallituksen elvytystoimet, joita voitaisiin harkita, eivät voi korvata riutuvia arvopaperistamismarkkinoita. Toivon vain, että kun tulee aika tarkistaa tätä direktiiviä, tarvittavat vaikutustenarvioinnit on tehty, viisaat neuvot on kuultu, maailmanlaajuinen ympäristö on otettu asianmukaisesti ja täysin huomioon ja täysin asianmukaiset säännöt on pantu lopulta täytäntöön."@fi7
". Monsieur le Président, c’est une suite de mains de vétérans qui se succèdent pour demander la parole, mais si seulement ce n’était pas ma dernière intervention au Parlement européen dans la pire situation économique de ma vie - une vie qui a commencé dans les misérables années 1930 - et si seulement je ne devais pas intervenir dans un débat sur un texte législatif communautaire qui n’est pas, je le crains, entièrement satisfaisant, à savoir la directive sur les exigences de fonds propres. Mon groupe et moi-même soutiendrons le compromis que le rapporteur Karas a obtenu avec une grande habileté et patience, alors que le temps pressait et que les circonstances économiques sont actuellement fébriles. J’espère cependant que mes collègues qui reviendront ici après l’élection reprendront la procédure de codécision complète, qui nous permet réellement de tester entièrement et de perfectionner notre législation. Je crains que la majeure partie de ce texte législatif élaboré trop précipitamment n’entraîne des conséquences involontaires et fâcheuses. Par exemple, je crains que, à cause des règles relatives aux grandes expositions, prônées par le commissaire McCreevy et élaborées en raison de véritables inquiétudes à propos des risques de contrepartie, il soit bien plus difficile de réactiver totalement et comme il se doit le marché interbancaire. Je crains que la nouvelle règle de rétention, également prônée par le commissaire McCreevy, empêche, en fait, la reprise de la titrisation, qui constitue un mécanisme essentiel et extrêmement bénéfique de financement d’hypothèques, de prêts en vue de l’achat d’une voiture et de dépenses courantes. Toutes les incitations gouvernementales que l’on pourrait envisager ne peuvent pas compenser un marché moribond de la titrisation. J’espère donc simplement que, au moment de la révision de cette directive, les évaluations d’impact nécessaires auront été effectuées, que l’on aura pris en considération les conseils judicieux, que le contexte global aura été pris en considération de manière adéquate et complète et que des règles tout à fait appropriées seront enfin appliquées."@fr8
"Elnök úr, úgy tűnik, mintha csupa veterán emelkedne szólásra, de hát miért akarnám az Európai Parlamentben utolsó parlamenti felszólalásomat az általam megélt legrosszabb gazdasági helyzet közepette elmondani – márpedig életem korai időszaka a kritikus 30-as évekre esett –, és miért akarnék egy olyan jogszabályról szóló vitában felszólalni, amely – attól tartok – nem teljesen felel meg az elvárásoknak: a tőkekövetelményekről szóló irányelvekről van szó. Én és frakcióm támogatja a Karas előadó által komoly szakmai érzékkel és türelemmel, az idő rövidsége miatt nyomasztóan sürgető légkörben, a jelenlegi nyugtalanító gazdasági helyzetben kialakított kompromisszumos megoldást. Remélem azonban, hogy kollégáim, akik a választások után visszatérnek, újrakezdik az egész együttdöntési folyamatot, amely jogalkotásunkat valóban képes teljes mértékben próbára tenni, és egyúttal tovább finomítani. Attól félek, hogy a túlzott sietség közepette meghozott jogszabályok közül sok nem várt, kedvezőtlen következményekkel jár. Attól tartok például, hogy a nagykockázatok kapcsán hozott szabályok, amelyeket McCreevy biztos olyannyira dicsért, és amelyek bevezetéséhez a partnerkockázattal összefüggő valós aggályok nagyban hozzájárultak, lényegesen megnehezítik a bankközi pénzpiac teljes körű és kívánatos újbóli aktiválását. Attól félek, hogy a McCreevy biztos által szintén olyannyira dicsért új visszatartási szabály valójában akadályozza az értékpapírosítás újraindulását, amely pedig az ingatlanfinanszírozás, a gépjárműhitelek és a fogyasztás terén alkalmazott, szükséges és túlnyomó részt hasznos mechanizmus. A számításba vehető összes kormányzati ösztönző sem képes ellensúlyozni a haldokló papírosítási piacot. Remélem tehát, hogy amikor eljön az ideje az irányelv felülvizsgálatának, addigra a szükséges hatástanulmányokat már elvégezték, kikérték a szakértők véleményét, megfelelő módon és teljes körűen értékelték a globális helyzetet, és végül minden vonatkozásban megfelelő szabályokat alkalmaznak majd."@hu11
"Signor Presidente, a quanto pare c’è una schiera di veterani che chiede la parola, ma quanto vorrei non dover fare il mio ultimo intervento al Parlamento europeo nella situazione economica peggiore di tutta la mia vita – e parlo di una vita che è iniziata nei terribili anni trenta – e quanto vorrei non dover poi intervenire in un dibattito su un atto legislativo europeo che, purtroppo, non è dei più soddisfacenti: la direttiva sui requisiti di capitale. Io e il mio gruppo sosterremo il compromesso raggiunto dal relatore Karas con abilità e pazienza encomiabili, nonostante la forte pressione in termini di tempo e le attuali circostanze economiche, decisamente concitate. Mi auguro tuttavia che i colleghi che torneranno qui dopo le elezioni si avvarranno della procedura di codecisione completa, che è veramente in grado di testare e perfezionare la nostra legislazione. Temo che gran parte di questo corpus legislativo messo insieme in modo eccessivamente affrettato possa tradursi in conseguenze avverse e indesiderate. Ad esempio, temo che le norme sulle grandi esposizioni, lodate dal commissario McCreevy e scaturite da preoccupazioni autentiche in merito al rischio di controparte, rendano molto più difficile la piena e auspicabile riattivazione del mercato dei fondi interbancari. Temo inoltre che la nuova norma sul mantenimento, anch’essa encomiata dal commissario McCreevy, ostacoli di fatto la ripresa della cartolarizzazione, un meccanismo essenziale e prevalentemente vantaggioso per il finanziamento dei mutui, dei prestiti per l’acquisto di automobili e della spesa al consumo. Tutti gli incentivi che il governo potrebbe introdurre non possono comunque compensare un mercato delle cartolarizzazioni sull’orlo del collasso. Spero pertanto che, quando sarà giunta l’ora di rivedere questa direttiva, saranno state condotte le opportune valutazioni degli impatti, saranno stati consultati i soggetti più saggi e sarà stato pienamente e adeguatamente considerato il contesto globale, e che alla fine vengano attuate norme appropriate."@it12
"Gerb. pirmininke, atrodo, jog jau susidarė eilė savo darbą Parlamente baigiančių kalbėtojų, bet norėčiau, kad tai nebūtų buvusi mano paskutinė kalba Europos Parlamente esant blogiausiai ekonomikos padėčiai per visą mano gyvenimą, – o mano gyvenimas prasidėjo pragaištingame ketvirtajame dešimtmetyje, – ir norėčiau, kad man taip pat nebūtų tekę kalbėti diskusijose apie Europos teisės aktą, kuris, deja, nėra visiškai patenkinamas: Kapitalo reikalavimų direktyvą. Aš ir mano frakcija palaikysime kompromisą, kurio su dideliu įgudimu ir kantrybe pasiekė pranešėjas O. Karas labai spaudžiant laikui ir sunkiomis dabartinėmis ekonominėmis aplinkybėmis. Bet tikiuosi, kad mano kolegos, grįšiantys čia po rinkimų, vėl pradės taikyti bendro sprendimo procesą, kuris iš tikrųjų gali visiškai patikrinti ir ištobulinti mūsų teisės aktus. Būgštauju, kad didelė skubotų teisės aktų dalis atneš nenumatytas ir nepalankias pasekmes. Pavyzdžiui, būgštauju, kad taisyklės dėl didelių pozicijų, kurias gyrė Komisijos narys Ch. McCreevy ir kurias skatino priimti nuoširdus susirūpinimas dėl kitos šalies rizikos, apsunkins visišką tarpbankinės pinigų rinkos atkūrimą. Būgštauju, kad nauja sulaikymo taisyklė, kurią taip pat gyrė Komisijos narys Ch. McCreevy, iš tikrųjų trukdys turto pavertimo likvidžiais vertybiniais popieriais atgaivinimui, o tai yra būtinas ir daugiausia naudingas mechanizmas paskoloms, automobilių paskoloms ir vartojimo išlaidoms finansuoti. Visos vyriausybės pasiūlytos skatinamosios priemonės, kad ir kokios jos būtų sugalvotos, negali kompensuoti apmirusios turto pavertimo likvidžiais vertybiniais popieriais rinkos. Taigi tikiuosi, kad, atėjus laikui persvarstyti šią direktyvą, bus atlikti būtini poveikio įvertinimai, kad bus atsižvelgta į išmintingus patarimus, kad bus tinkamai ir visiškai atsižvelgta į pasaulinį kontekstą ir kad galų gale bus įgyvendintos visiškai tinkamos taisyklės."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šķiet, veci praktiķi veiksmīgi izsakās, taču arī es Eiropas Parlamentā pēdējo reizi runāšu par sliktāko ekonomisko situāciju savā mūžā, kas aizsākās sagrautajos 1930.os gados, un es runāšu par Eiropas likumdošanu, kura, diemžēl, nav pilnībā apmierinoša: Kapitāla prasību direktīvas. Mūsu grupa atbalstīs kompromisu, kuru, neskatoties uz laika trūkumu, ar teicamām prasmēm un pacietību pašreizējos drudžainajos ekonomikas apstākļos panācis referents . Ceru, ka mani kolēģi, kas pēc vēlēšanām atkal būs šeit, turpinās nodoties koplēmuma procesam, kurš var pilnībā pārbaudīt un izkopt mūsu tiesību aktus. Esmu nobažījies, ka liela daļa šo pārsteidzīgi pieņemto tiesību aktu var radīt netīšas un nevēlamas sekas. Piemēram, mani satrauc tas, ka tādi noteikumi par liela riska darījumiem, kurus cildina komisārs un kurus veicina bažas par partnera risku, starpbanku naudas tirgus atsākšanu līdz augstākajai un vēlamajai pakāpei padarīs vēl sarežģītāku. Mani satrauc tas, ka peļņas saglabāšanas noteikumi, kurus arī cildina komisārs patiesībā traucēs stimulēt kapitāla pārvēršanu vērtspapīros, kas hipotēku finansēšanas, automašīnu iegādes aizdevumu un patērētāju izdevumu jomā ir būtisks un galvenokārt izdevīgs mehānisms. Valdības ierosinātais stimuls, ko kāds varētu apsvērt, nespēj atlīdzināt izpostīta vērtspapīru tirgus radītos zaudējumus. Tādēļ es ceru, ka tad, kad būs pienācis laiks pārskatīt šo direktīvu, būs veikti nepieciešamie ietekmes novērtējumi un konsultācijas ar advokātiem, būs kārtīgi un nopietni ņemts vērā arī globālais konteksts, kā arī galu galā būs ieviesti pilnībā atbilstoši noteikumi."@lv13
"Mr President, we seem to be a succession of old hands rising to speak, but would that I were not making my last speech in the European Parliament in the worst economic situation of my lifetime – and that is a lifetime that started in the blighted 1930s – and would that I were not also having to speak in a debate on a piece of European legislation which is not, I am afraid, wholly satisfactory: the Capital Requirements Directive. I and my group will support the compromise reached by rapporteur Karas with great skill and patience under heavy time pressure and in the current feverish economic circumstances. But I hope my colleagues who return here after the election will revert to the full codecision process, which can really fully test and refine our legislation. I fear that much of this over-hasty legislation will reveal unintended and untoward consequences. For example, I fear that the rules on large exposures, extolled by Commissioner McCreevy and prompted by genuine concerns about counterparty risk, will make it that much more difficult to reactivate the interbank money market to its full and desirable extent. I fear that the new retention rule, also extolled by Commissioner McCreevy, will, in fact, impede the revival of securitisation, which is an essential and predominantly beneficial mechanism for funding mortgages, car loans and consumer spending. All the government-induced stimuli which one might contemplate cannot compensate for a moribund securitisation market. So I just hope that, when the time comes to review this directive, the necessary impact assessments will have been made, that wise counsels will have been consulted, that the global context will have been properly and fully considered and that fully appropriate rules are ultimately implemented."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het lijkt wel of hier alle oude leden één na één het woord voeren. Helaas houd ik mijn laatste betoog hier in het Europees Parlement tegen de achtergrond van de ergste economische crisis die ik in mijn leven heb meegemaakt – in een leven dat begon in de ellendige jaren dertig – en bovendien ook nog in een debat over een stuk Europese wetgeving dat naar ik vrees niet helemaal tevredenstellend is: de kapitaalvereistenrichtlijn. Mijn fractie en ik zullen onze steun verlenen aan het compromis dat de rapporteur, de heer Karas, onder zware tijdsdruk en in de huidige koortsachtige economische omstandigheden, met enorme kundigheid en veel geduld heeft bereikt. Ik hoop evenwel dat mijn collega’s die hier na de verkiezingen opnieuw bijeenkomen, de medebeslissingsprocedure in volle omvang zullen toepassen, aangezien dat de beste manier is om onze wetgeving naar behoren te toetsen en te verfijnen. Ik vrees dat een groot deel van deze overhaaste wetgeving ongewenste en ongepaste gevolgen zal hebben. Ik vrees bijvoorbeeld dat de voorschriften voor grote posities, die commissaris McCreevy zo enthousiast looft en die worden ingegeven door een reële bezorgdheid over de risico’s voor de wederpartij, het nog veel moeilijker zullen maken om de interbancaire geldmarkt nieuw leven in te blazen en opnieuw tot volle wasdom te doen komen. Ik vrees dat het nieuwe voorschrift inzake het aanhouden voor een securitisatie, waar commissaris McCreevy ook zo enthousiast voor pleit, in feite obstakels zal opwerpen voor de wederopleving van het securitisatiemechanisme, dat essentieel is en overwegend gunstig gevolgen heeft voor het financieren van hypotheken, autoleningen en consumentenuitgaven. Er is geen enkele overheidstimulans die een zieltogende securitisatiemarkt kan compenseren. Daarom hoop ik dat tegen de tijd dat de richtlijn wordt herzien de nodige effectbeoordelingen zullen zijn uitgevoerd, de nodige deskundigen zullen zijn geraadpleegd, op passende en alomvattende wijze rekening zal zijn gehouden met de wereldwijde context en een passende regelgeving ten uitvoer zal zijn gelegd."@nl3
"Panie przewodniczący! Wygląda na to, że kolejno podnosimy stare ręce, by przemówić, ale żałuję, że wygłaszam swoje ostatnie przemówienie w Parlamencie Europejskim w czasach najgorszej sytuacji gospodarczej w ciągu mojego życia – a życie to miało swój początek w wyniszczających latach 30. XX wieku – i żałuję też, że muszę przemawiać podczas debaty nad fragmentem prawodawstwa europejskiego, który – jak się obawiam – nie jest w pełni zadowalający: nad dyrektywą w sprawie wymogów kapitałowych. Ja i moja grupa poprzemy kompromis osiągnięty z wielką wprawą i cierpliwością przez sprawozdawcę, pana posła Karasa, pod presją czasu i w obecnej gorączkowej sytuacji gospodarczej. Mam jednak nadzieję, że koledzy posłowie, którzy tutaj po wyborach ponownie przybędą, powrócą do pełnej procedury współdecyzji i dopracują nasze prawodawstwo. Boję się, że wiele z tego nazbyt pośpiesznego prawodawstwa ujawni niezamierzone i niefortunne konsekwencje. Na przykład boję się, że przepisy dotyczące dużych ekspozycji, wychwalane przez pana komisarza McCreevy’ego i spowodowane autentycznymi obawami związanymi z ryzykiem kontrahenta, sprawią, że znacznie trudniejsze będzie reaktywowanie międzybankowego rynku pieniężnego w pełnym i pożądanym zakresie. Boję się, że nowy przepis dotyczący pozycji sekurytyzacyjnej, również zachwalany przez pana komisarza McCreevy’ego, w rzeczywistości utrudni odrodzenie się sekurytyzacji, która stanowi zasadniczy i w przeważającej mierze zbawienny mechanizm dla finansowania kredytów hipotecznych, pożyczek na zakup samochodów oraz wydatków konsumenckich. Wszelkie bodźce tworzone z inspiracji rządów, jakie można byłoby rozważać, nie mogą rekompensować chylącego się ku upadkowi rynku sekurytyzacji. Liczę więc po prostu na to, że – gdy nadejdzie czas na przegląd omawianej dyrektywy – będą już dokonane konieczne oceny wpływu oraz przeprowadzone konsultacje z rozsądnymi doradcami, że w sposób odpowiedni i całościowy uwzględni się kontekst globalny oraz że ostatecznie będą wdrożone przepisy w pełni właściwe."@pl16
"Senhor Presidente, pelos vistos, sou mais um de uma série de veteranos a intervir, mas quem me dera não ter de fazer a minha última intervenção no Parlamento Europeu numa altura em que se vive a pior situação económica que conheci em toda a minha vida – e é uma vida que começou nos difíceis anos 30 – e quem me dera, também, que esta minha intervenção não fosse num debate sobre uma peça legislativa da UE que não é, lamento dizê-lo, de todo em todo satisfatória: a Directiva sobre os Requisitos de Fundos Próprios. O meu grupo e eu daremos o nosso apoio ao compromisso conseguido pelo relator Karas com grande habilidade e paciência e sob grande pressão de tempo, nas actuais circunstâncias económicas febris. No entanto, espero que os meus colegas que voltarão após as eleições retomem na íntegra o procedimento de co-decisão, que é o que de facto permite testar e afinar por completo a nossa legislação. Receio que uma grande parte desta legislação feita à pressa possa trazer consequências imprevistas e adversas. A título de exemplo, receio que as regras sobre as grandes exposições ao risco, elogiadas pelo Comissário McCreevy e despoletadas por uma verdadeira preocupação de reduzir os riscos de contrapartida, tornem muito mais difícil reactivar o mercado de capitais interbancário em toda a sua extensão, como seria desejável. Receio que a nova regra de retenção, também elogiada pelo Comissário McCreevy, tenda efectivamente a impedir a revitalização da titularização, que é um mecanismo essencial e predominantemente vantajoso para o financiamento de hipotecas, compra de automóveis e gastos de consumo. Por muitos estímulos induzidos pelos governos que possamos considerar, estes jamais poderão suprir um mercado de securitização moribundo. Resta-me portanto esperar que, quando chegar a altura de rever esta directiva, tenham sido efectuadas as necessárias avaliações de impacto, consultadas fontes ajuizadas e que o contexto global tenha sido devida e cabalmente tomado em consideração, e que, em última análise, sejam implementadas regras totalmente adequadas."@pt17
"Domnule preşedinte, părem a fi un şir de veterani cu mâna ridicată pentru a vorbi; aş fi preferat să nu iau pentru ultima dată cuvântul în Parlamentul European în cea mai proastă situaţie economică din viaţa mea - şi este vorba de o viaţă care a început în anii 1930 - şi aş fi preferat să nu trebuiască să iau cuvântul într-o dezbatere referitoare la un document legislativ european care nu este, din păcate, pe deplin satisfăcător: directiva privind cerinţele de capital. Eu şi grupul meu vom sprijini compromisul la care a ajuns raportorul Karas cu multă îndemânare şi răbdare în condiţii de presiune puternică a timpului şi în condiţiile economice febrile actuale. Dar sper că aceia dintre colegii mei care vor reveni după alegeri se vor întoarce la procesul deplinei codecizii, care poate testa cu adevărat şi în totalitate legislaţia şi care o poate ameliora. Mă tem că mare parte din această legislaţie adoptată în grabă va produce consecinţe neintenţionate şi neplăcute. De exemplu, mă tem că normele privind expunerile mari, preamărite de comisarul McCreevy şi determinate de îngrijorări reale referitoare la riscul de contrapartidă, vor face şi mai dificilă reactivarea pieţei monetare interbancare la măsura sa deplină şi dorită. Mă tem că noua normă privind reţinerea, de asemenea lăudată de comisarul McCreevy, va obstrucţiona, de fapt, renaşterea securitizărilor, care reprezintă un mecanism esenţial şi predominant benefic pentru finanţarea ipotecilor, a creditelor auto şi de consum. Toate stimulentele guvernamentale pe care cineva le poate avea în vedere nu pot compensa o piaţă a securitizărilor muribundă. Aşadar, sper că atunci când va fi momentul ca această directivă să fie revizuită, evaluările necesare de impact vor fi fost făcute, consiliile de înţelepţi vor fi fost deja consultate, contextul global va fi fost analizat corect şi pe deplin şi, în cele din urmă, vor fi puse în aplicare norme pe deplin adecvate."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, zdá sa, že sme nasledovníkmi starého zvyku zdvihnúť ruku, keď chceme prehovoriť. No ak by to tak nebolo, nehovoril by som svoj posledný prejav v Európskom parlamente v najhoršej hospodárskej situácii svojho života. Ten sa začal v 30. rokoch minulého storočia zničených pohromou. A ak by to tak nebolo, nemusel by som hovoriť o európskom právnom predpise, ktorý nie je, obávam sa, úplne uspokojivý: o smernici o kapitálových požiadavkách. Moja skupina a ja podporíme kompromis dosiahnutý pánom spravodajcom Karasom na základe veľkých vedomostí a trpezlivosti pod veľkým časovým tlakom v súčasnej horúčkovitej hospodárskej situácii. Dúfam však, že moji kolegovia, ktorí sa sem vrátia po voľbách, prejdú späť na úplný spolurozhodovací proces, ktorý môže naozaj úplne otestovať a zlepšiť naše právne predpisy. Obávam sa, že veľa z tohto príliš uponáhľaného právneho predpisu bude mať nezamýšľané a nečakané následky. Obávam sa napríklad, že pravidlá o veľkých angažovanostiach vychvaľované pánom komisárom McCreevym a poháňané prirodzenou obavou z rizika protistrany veľmi sťažia opätovné aktivovanie medzibankového peňažného trhu do úplného a želaného rozsahu. Obávam sa, že nové pravidlo o ponechaní si časti angažovanosti, tiež také chválené pánom komisárom McCreevym, bude v skutočnosti prekážkou oživenia sekuritizácie, ktorá je podstatným a prevažne užitočným mechanizmom financovania hypoték, úverov na autá a spotrebných výdavkov. Ani všetky stimuly zo strany vlády, o ktorých možno uvažovať, nemôžu nahradiť chradnúci sekuritizačný trh. Dúfam teda, že keď príde čas na revidovanie tejto smernice, vykonajú sa potrebné posúdenia vplyvu, že prebehnú konzultácie s múdrymi poradcami, že sa primerane a v plnej miere zvážia globálne súvislosti a že sa príslušné pravidlá budú úplne vykonávať."@sk19
"Gospod predsednik, naše stare roke se očitno ena za drugo dvigujejo in prosijo za besedo, ampak ko moj zadnji govor v Evropskem parlamentu vsaj ne bi bil v najslabših gospodarskih razmerah, ki sem jim bil kdaj koli priča, saj se je moje življenje začelo v neizprosnih tridesetih letih prejšnjega stoletja, in ko mi vsaj ne bi bilo treba razpravljati o tem delu evropske zakonodaje, ki žal ni v celoti zadovoljivo: o Direktivi o kapitalskih zahtevah. Skupaj s svojo skupino bom podprl kompromis, ki ga je z veliko spretnosti in potrpežljivosti pod tako hudim časovnim pritiskom in v trenutnih vročičnih gospodarskih razmerah dosegel poročevalec Karas. Upam, da se bodo moji kolegi, ki se bodo vrnili v Parlament po volitvah, ponovno lotili celotnega postopka soodločanja, ki lahko v dodobra prevetri in izboljša našo zakonodajo. Bojim se, da bo večina te preuranjene zakonodaje imela nenačrtovane in neugodne posledice. Bojim se na primer, da bodo pravila o velikih izpostavljenostih, ki jih komisar McCreevy tako poveličuje, a dejansko povzročajo skrbi zaradi tveganja nasprotne stranke, še toliko bolj otežila ponovno vzpostavitev medbančnega monetarnega trga v njegovem polnem in želenem obsegu. Bojim se, da bo novo pravilo ohranitve, ki ga komisar McCreevy tudi hvali, dejansko otežilo ponovno oživitev listinjenja, ki je bistven in pretežno koristen mehanizem financiranja hipotek, avtomobilskih posojil in široke potrošnje. Vse spodbude s strani vlade, ki lahko pridejo v poštev, ne morejo rešiti umirajočega trga listinjenja. Zato upam, da bodo takrat, ko bo napočil čas za pregled te direktive, opravljene potrebne ocene vpliva, da bodo upoštevani modri nasveti, da bo globalni kontekst ustrezno in v celoti upoštevan in da bodo na koncu izvedena najustreznejša pravila."@sl20
". Herr talman! Vi tycks vara en rad veteraner som har begärt ordet, men jag önskar att jag inte höll mitt sista anförande i Europaparlamentet i det värsta ekonomiska läget under min livstid – och detta är en livstid som börjande under det frostiga 1930-talet – och jag önskar också att jag inte hade behövt tala i en debatt om en EU-rättsakt som tyvärr inte är helt tillfredsställande, nämligen kapitalkravsdirektivet. Jag och min grupp stöder den kompromiss som föredragande Othmar Karas med stor skicklighet och tålamod uppnådde under stark tidspress och under de rådande osunda ekonomiska förhållandena. Jag hoppas dock att mina kolleger som återvänder hit efter valet kommer att återgå till det fullständiga medbeslutandeförfarande, som verkligen kan pröva och förfina vår lagstiftning. Jag fruktar att mycket av denna förhastade lagstiftning kommer att visa sig få oavsedda och ogynnsamma konsekvenser. Exempelvis fruktar jag att bestämmelserna om stora exponeringar, som lovprisats av kommissionsledamot Charlie McCreevy och som föranletts av verkliga farhågor om motpartsrisken, kommer att göra det mycket svårare att återuppliva interbankmarknaden till dess fulla och önskvärda omfattning. Jag fruktar att den nya bestämmelsen om bibehållande, som också lovprisades av kommissionsledamot Charlie McCreevy, faktiskt kommer att hämma återupplivandet av värdepapperiseringen, som är en viktig, dominerande och gynnsam mekanism för finansiering av bostadslån, billån och konsumtion. Alla statliga stimulansåtgärder som man kan överväga kan inte uppväga en döende värdepappersmarknad. Jag hoppas därför att när det blir dags att se över direktivet kommer de nödvändiga konsekvensbedömningarna att ha gjorts, kloka rådgivare ha tillfrågats, det globala sammanhanget helt och fullt beaktats och fullt lämpliga bestämmelser till sist ha genomförts."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"John Purvis,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph