Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-05-05-Speech-2-439"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090505.30.2-439"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Monsieur le Président, après le gros gâteau du rapport Corbett, je ne sais pas si c’est la cerise; ce serait plutôt le petit gâteau que l’on vous donne avec le café, juste pour faire passer l’addition. Quant au droit de suite, nous l’avons un petit peu élargi – ou plutôt précisé – puisqu’auparavant, la commission des pétitions pouvait quasiment s’autosaisir sur à peu près tout et n’importe quoi pour l’élaboration d’un rapport d’initiative. Nous ne voyons pas pourquoi cette commission aurait plus de droits que les autres commissions. Elle conserve bien évidemment ce droit, à condition que la Conférence des présidents de groupes politiques ne s’y oppose pas. Le registre électronique est maintenu. Les missions d’information se rendent sur place, au besoin, pour vérifier les faits, voire pour rechercher une solution éventuelle. Il s’agit là d’un rôle de médiateur, un peu nouveau, que nous avons décidé d’introduire, ce qui peut être tout à la gloire de notre Parlement. Nous demandons, au besoin, le concours de la Commission, représentée ce soir au plus haut niveau, pour préciser l’application du droit communautaire et, éventuellement, nous communiquer des informations. Les informations recueillies sont bien évidemment données à la Commission, au Conseil et au pétitionnaire. Mais du traité de Lisbonne s’il venait à être ratifié? Vous savez qu’un nouveau type de pétitions est prévu dans ce traité – parallèlement à la pétition présentée au Parlement européen, qui existe maintenant depuis fort longtemps – qui est la pétition adressée à la Commission européenne, portant au minimum un million de signatures. Nous avons simplement décidé que, si jamais un sujet connexe était soulevé – dans le cas où le traité de Lisbonne serait ratifié – à travers une pétition présentée par un million de citoyens à la Commission, nous vérifierions, nous Parlement, si nous traitions un sujet identique et si la pétition adressée à la Commission était de nature à influer ou non sur nos propres travaux, auquel cas nous nous contenterions d’informer les pétitionnaires. Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, je crois avoir à peu près résumé la situation. Pas de révolution donc, mais des précisions et la suppression de tout blocage possible. Je vais donc vous parler des pétitions. Nous avons constaté par le passé que le règlement, tel qu’il était rédigé, nous posait quelques problèmes car, parfois, certains articles suscitaient des interprétations difficiles, voire même des blocages politiques quant à la recevabilité de tel ou tel texte. Nous avons donc essayé de faire un peu de nettoyage, de préciser, de consolider, mais cela ne constitue pas pour autant une révolution. Nous souhaitons d’abord mieux identifier le pétitionnaire car, pour l’instant, quand on reçoit une demi-tonne de pétitions, on ne sait pas trop qui est la personne de référence à laquelle s’adresser. Nous demandons dès lors aux pétitionnaires de préciser qui est, en quelque sorte, leur chef de file; sinon, nous déciderons de désigner le premier nom de la première page. Nous instituons un droit de retrait. Nous disons aux citoyens: «Vous pouvez pétitionner, mais vous pouvez également renoncer à ce droit et demander que votre nom soit retiré de la liste des signataires». Vous savez que notre Parlement peut recevoir du courrier dans des langues minoritaires quand elles sont reconnues par les États, comme le galicien, le basque, le catalan, etc. Nous avons décidé d’étendre ce droit également aux pétitions. Si l’on nous écrit dans certaines langues que le Bureau aura reconnues comme langues de communication écrite avec les citoyens, nous répondrons également dans ces langues-là. Mais la vraie réforme, c’est la recevabilité. Jusqu’à maintenant, des joutes assez dures opposaient parfois les membres de la commission des pétitions pour savoir si tel texte concernait vraiment le droit européen ou non. Finalement, l’Europe étant partout, par des chemins détournés, on y arrivait toujours. Nous avons donc essayé de simplifier les choses en donnant une sorte de prime de recevabilité. Si un quart des membres de la commission des pétitions pense qu’un texte est recevable, il sera instruit, car il n’est pas question pour nous de restreindre un droit essentiel, un droit qui est tout de même fondé sur le droit primaire. En cas de déclaration d’irrecevabilité, nous essaierons même de recommander quelques voies de recours possibles. La transparence est toujours de mise, puisque la publication du nom du pétitionnaire et du contenu de la pétition se fera toujours dans nos registres mais si, pour une raison de protection de la vie privée, le pétitionnaire demande l’incognito, nous pourrons lui donner raison. Il en va de même, si la confidentialité est demandée pour les débats. Le droit de parole est toujours maintenu, bien évidemment, pour les pétitionnaires, à la discrétion du président de la commission."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Pane předsedající, po vydatném kusu, kterým byla zpráva poslance Corbetta, nevím, zda je toto třešnička na dortu; jde spíše o malý zákusek, který vám přinesou ke kafi, aby vám podstrčili účet. Právo prošetřování petic jsme trochu rozšířili, nebo spíše objasnili, neboť dříve se mohl Petiční výbor prakticky sám rozhodnout vypracovat zprávu z vlastního podnětu téměř více méně o všem, nebo o ničem. Nerozumíme tomu, proč má tento výbor větší práva než ostatní výbory. Toto právo mu bude ponecháno za předpokladu, že Konference předsedů proti tomu nevznese námitky. Elektronický rejstřík zůstává zachován. V případě potřeby se za účelem ověření skutečností nebo dokonce hledání řešení uskuteční vyšetřovací mise. Jde v tomto případě poněkud nově o roli ochránce veřejných práv, kterou jsme se rozhodli zavést a jež má zlepšit pověst Parlamentu. Bude-li třeba, výbor požádá Komisi, která je dnes večer zastoupena v plném počtu, o pomoc při objasnění uplatňování práva Společenství a případně o poskytnutí informací. Shromážděné informace budou samozřejmě poskytnuty Komisi, Radě a předkladateli. A pokud by byla ratifikována Lisabonská smlouva? Víte, že tato smlouva stanoví nový typ petic, podobný peticím, jež jsou Evropskému parlamentu předkládány již dlouho – půjde o petici předkládanou Evropské komisi s nejméně milionem podpisů. Rozhodli jsme, bude-li Lisabonská smlouva ratifikována, že pokud bude Komisi předložena petice milionu občanů k souvisejícímu tématu, Parlament ověří, zda jsme jednali o stejné věci a do jaké míry by mohla Komisi předložená petice ovlivnit naši činnost, v tomto případě bychom pouze informovali předkladatele. Pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že jsem více méně krátce shrnul situaci. Nejde o žádnou revoluci, ale spíše o upřesnění a zamezení tomu, aby došlo k jakémukoli zablokování jednání. Budu mluvit o peticích. Viděli jsme v minulosti, že jednací řád, tak jak je, nám způsobil pár obtíží, protože se některé články obtížně vykládají nebo dokonce došlo k uvíznutí jednání na mrtvém bodě, jako v případě přípustnosti tohoto nebo onoho znění. Pokusili jsme se proto udělat „úklid“, objasnit a konsolidovat, což ovšem neznamená revoluci. Především chceme přesněji určit předkladatele petic, protože nyní, když dostaneme půl tuny petic, nebývá jasné, kdo je kontaktní osobou. Budeme proto požadovat po předkladatelích, aby blíže určili, kdo je jejich vedoucí, pokud ho mají, jinak za něho budeme považovat první jméno na první stránce petice. Zavedli jsme právo na zrušení petice. Tím říkáme občanům: „Můžeš předložit petici, ale můžeš se také zřeknout tohoto práva a požádat o stažení svého jména ze seznamu signatářů.“ Víte, že Parlamentu může být zasílána korespondence v menšinových jazycích, jako jsou galicijština, baskičtina, katalánština atd., pokud je uznávají členské státy. Rozhodli jsme se toto právo rozšířit i na petice. Pokud dostaneme korespondenci v nějakém jazyce, který Předsednictvo uzná jako jazyk pro písemnou komunikaci s občany, v tomto jazyce také odpovíme. Opravdovou reformou je však otázka přípustnosti. Doposud se museli členové Petičního výboru potýkat se zjišťováním, zda se daný dokument týká práva EU, či nikoli. Od té doby, co se EU rozšiřuje do všech oblastí, pro předkladatele toho nakonec nebylo těžké oklikami dosáhnout. Pokusili jsme se proto zjednodušit věci a přípustnost udělali podněcující. Pokud je čtvrtina členů Petičního výboru toho názoru, že text je přípustný, bude za něj považován, neboť nemáme důvod omezovat základní právo, které se zakládá na právu primárním. V případě, že bude prohlášen za nepřípustný, pokusíme se stejně doporučit možná nápravná opatření. Transparentnost bude stále zajištěna, neboť jméno předkladatele a obsah petice budou vždy zveřejněny v našem rejstříku. Pokud však předkladatel za účelem ochrany svého soukromí požádá o utajení svého jména, budeme to schopni zajistit, stejně tak i v případě žádosti o důvěrné projednávání. Předkladatelům bylo samozřejmě ponecháno právo se ujmout slova, jež zůstává na úvaze předsedy."@cs1
"− Hr. formand! Efter den store kage, som hr. Corbetts betænkning var, ved jeg ikke rigtig, om denne betænkninger pyntebærret, det er snarere den lille kage, som man får til kaffen, lige før tjeneren kommer med regningen. For så vidt angår retten til opfølgning har vi i en vis udstrækning udvidet eller rettere præciseret denne ret, da Udvalget for Andragender tidligere mere eller mindre kunne fremlægge en initiativbetænkning om snart sagt alting og ingenting. Vi kan ikke se, hvorfor dette udvalg skal have flere rettigheder end de andre udvalg. Det vil naturligvis stadig have denne ret, forudsat at der ikke er nogen indvendinger fra Formandskonferencen. Det elektroniske register bevares. Om nødvendigt kan der foretages besøg på stedet for at afklare forskellige forhold eller finde en løsning. Denne rolle svarer til en mæglers, der er noget ret originalt, som vi har besluttet at indføre, og som vil være til fordel for Parlamentet. Om nødvendigt vil vi bede om hjælp fra Kommissionen, som her i aften er repræsenteret på højeste niveau, med at afklare anvendelsen af fællesskabsretten og eventuelt give os information. Denne information vil naturligvis blive sendt til Kommissionen, Rådet og andrageren. Men hvad hvis Lissabontraktaten bliver ratificeret? De vil vide, at traktaten giver mulighed for en ny form for andragende sammen med de andragender, der sendes til Europa-Parlamentet, og som vi har kendt i mange år, nemlig andragender sendt til Europa-Kommissionen, og som skal støttes af mindst en million underskrivere. Vi har simpelthen besluttet, at hvis Lissabontraktaten ratificeres, og hvis vi modtager et andragende, og der også sendes et andragende fra en million borgere til Kommissionen, så vil vi i Parlamentet tjekke, om vi behandler et identisk spørgsmål, og om det andragende, der er sendt til Kommissionen, kan påvirke vores arbejde, og hvis det er tilfældet, vil vi ganske enkelt informere andragerne. Nu har jeg vist i det store og hele beskrevet situationen. Så det er ikke nogen revolution, blot et par præciseringer og forebyggelse af et muligt dødvande. Jeg vil tale om andragender. Vi har tidligere set, at forretningsordenen i dens nuværende form har skabt nogle problemer, fordi nogle artikler undertiden var vanskelige at fortolke eller endog førte til et politisk dødvande om, hvorvidt denne eller hin tekst kunne antages. Derfor har vi søgt at rydde lidt op, at afklare og konsolidere, men det gør det ikke til nogen revolution. For det første ønsker vi alle en bedre identifikation af andrageren, for når vi nu modtager et halvt ton andragender, står det ikke altid klart, hvem kontaktpersonen er. Derfor beder vi andrageren specificere, hvem der, om jeg så må sige, er deres leder. Og ellers beslutter vi at bruge det første navn på forsiden. Vi har indført retten til at trække et andragende tilbage. Vi siger til borgerne: "De kan indsende et andragende, men De kan også give afkald på denne ret og bede om, at Deres navn fjernes fra listen over underskrivere". De er bekendt med, at Parlamentet kan modtage skrivelser på mindretalssprog såsom galicisk, baskisk, catalansk osv., når der er anerkendt af medlemsstaterne. Vi har besluttet at udvide denne ret til også at omfatte andragender. Hvis vi bliver kontaktet på et bestemt sprog, som Præsidiet anerkender som et sprog, der kan bruges til skriftlig kommunikation med borgerne, vil vi også svare på det sprog. Den reelle reform ligger i antageligheden. Hidtil har medlemmerne af Udvalget for Andragender undertiden skulle kæmpe temmelig hårdt for at finde ud af, om et bestemt dokument nu også var et spørgsmål om europæisk lovgivning eller ikke. Da Europa hele tiden udvider sit virkefelt, fik folk det ind ad bagdøren. Derfor forsøger vi at forenkle tingene ved at komme med et slags incitament til antagelighed. Hvis en fjerdedel af udvalgets medlemmer betragter en tekst som antagelig, vil den blive behandlet, da det jo ikke drejer sig om at begrænse en vigtig rettighed, der under alle omstændigheder er knæsat i primærlovgivningen. I tilfælde af at en tekst ikke er antagelig, skal vi endog forsøge at anbefale klagemuligheder. Der vil altid være åbenhed, fordi andragerens navn og andragendets indhold jo altid vil blive offentliggjort i vores registre, men hvis andrageren for at beskytte privatlivets fred beder om anonymitet, kan vi også yde dette. Det samme gælder, hvis der anmodes om fortroligholdelse af drøftelserne. Udvalgsformandens ret til at give andragerens taleret bibeholdes."@da2
"− Herr Präsident, nachdem der Bericht von Herrn Corbett einem großen Kuchen glich, bin ich mir nicht sicher, ob dies jetzt die Kirsche ist. Es ist eher wie der kleine Keks, der einem zum Kaffee gereicht wird, wenn man die Rechnung bekommt. Wir haben das Recht zur Durchführung von Folgemaßnahmen in gewisser Weise erweitert - oder eher deutlicher gemacht - da der Petitionsausschuss früher für fast alles einen Initiativbericht erstellen konnte. Wir sehen keinen Grund dafür, warum dieser Ausschuss über mehr Rechte als andere Ausschüsse verfügen sollte. Natürlich behält er dieses Recht, wenn die Konferenz der Präsidenten nichts dagegen einzuwenden hat. Das elektronische Register wurde beibehalten. Wenn nötig, werden vor Ort Informationsbesuche durchgeführt, um Tatsachen festzustellen und nach Lösungen zu suchen. Das ist eine Vermittlerrolle; was wir beschlossen haben, einzuführen, ist ein wenig originell, aber es wird dem Parlament zugute kommen. Gegebenenfalls werden wir die Kommission um Unterstützung bitten, die heute Abend von höchster Ebene vertreten wird, um die Anwendung von Gemeinschaftsrecht zu verdeutlichen und um uns, wenn möglich, Informationen zukommen zu lassen. Die gesammelten Informationen werden natürlich der Kommission, dem Rat und dem Antragsteller übermittelt. Was geschieht allerdings, wenn der Vertrag von Lissabon ratifiziert wird? Sie werden wissen, dass neben den Petitionen, die seit Langem beim Europäischen Parlament eingereicht werden können, eine neue Art von Petition in diesem Vertrag vorgesehen ist, nämlich Petitionen, die bei der Europäischen Kommission eingereicht werden können und mindestens eine Million Unterschriften benötigen. Wir haben einfach entschieden, dass, wenn der Vertrag von Lissabon ratifiziert wird, und eine ähnliche Angelegenheit in einer Petition von einer Million Bürgern bei der Kommission eingereicht wird, wir im Parlament prüfen, ob wir eine identische Angelegenheit bearbeiten und ob die bei der Kommission eingereichte Petition unsere Arbeit behindern könnte, wobei wir dann einfach die Antragsteller informieren würden. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich denke, ich habe die Lage in etwa zusammengefasst. Es gibt keine Revolution, nur einige Klarstellungen und die Verhinderung eines möglichen Stillstands. Ich werde über Petitionen sprechen. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Geschäftsordnung, so wie sie derzeit ist, zu ein paar Problemen geführt hat, da manchmal einige Artikel schwer auszulegen waren oder sogar in eine politische Sackgasse geführt haben, was die Zulässigkeit des einen oder anderen Textes betraf. Wir haben deshalb versucht, ein wenig Ordnung zu schaffen, zu verdeutlichen und zusammenzufassen, aber deswegen ist dies noch keine Revolution. Zunächst möchten wir den Antragsteller besser identifizieren können, denn im Moment, wenn bei uns eine halbe Tonne an Petitionen ankommt, ist nicht ersichtlich, wer der Ansprechpartner ist. Wir werden die Antragsteller deshalb bitten, deutlich zu machen, wer gewissermaßen ihr Wortführer ist. Sonst werden wir beschließen, den ersten Namen auf der ersten Seite zu nutzen. Wir haben das Recht eingebracht, eine Petition zurückzuziehen. Wir sagen den Bürgern "Sie können eine Petition einreichen, aber Sie können auf dieses Recht auch verzichten und fordern, dass Ihr Name von der Unterschriftenliste entfernt wird". Sie wissen, dass das Parlament Briefe erhalten kann, die in Minderheitensprachen verfasst wurden, so wie Galicisch, Baskisch, Katalanisch und so weiter, wenn diese Sprachen von den Mitgliedstaaten anerkannt wurden. Wir haben beschlossen, dieses Recht auch auf Petitionen auszuweiten. Wenn wir Briefe in bestimmten Sprachen bekommen, die das Präsidium als zulässige Sprache für den Schriftverkehr mit Bürgern anerkennt, sollten wir auch in diesen Sprachen antworten. Die wahre Reform liegt allerdings in der Zulässigkeit. Bisher hatten die Mitglieder des Petitionsausschusses manchmal hart zu kämpfen, um herauszufinden, ob ein bestimmtes Dokument wirklich Angelegenheit des europäischen Gemeinschaftsrechts ist. Da die Erweiterung Europas alle Regionen erfasst, kamen viele durch die Hintertür herein. Wir haben deshalb versucht, die Dinge durch eine Art Anreiz für die Zulässigkeit zu vereinfachen. Wenn ein Viertel der Mitglieder des Petitionsausschusses einen Text als zulässig ansieht, wird er überprüft, da wir kein grundlegendes Recht einschränken, das in jedem Fall auf dem Primärrecht basiert. Falls ein Text als unzulässig abgelehnt wird, werden wir sogar versuchen, mögliche Wege aufzuzeigen, um ihn doch noch zuzulassen. Es muss immer Transparenz herrschen, da der Name des Antragstellers und der Inhalt der Petition immer in unserem Register veröffentlicht wird. Wenn der Antragsteller allerdings um Anonymität bittet, werden wir diese zum Schutz der Privatsphäre auch gewährleisten. Das Gleiche gilt, wenn während der Beratungen um Vertraulichkeit gebeten wird. Das Recht des Antragstellers, auf Wunsch des Ausschussvorsitzenden zu sprechen, wurde natürlich gewahrt."@de9
"− Κύριε Πρόεδρε, μετά τη μεγάλη τούρτα που ήταν η έκθεση Corbett, δεν ξέρω αν αυτή είναι το κερασάκι. Μοιάζει περισσότερο με το μικρό κέικ που συνοδεύει τον καφέ, καθώς έρχεται ο λογαριασμός. Όσο για το δικαίωμα ανάληψης ενεργειών παρακολούθησης θέσης, το επεκτείναμε – ή καλύτερα το αποσαφηνίσαμε – ως ένα βαθμό, καθώς στο παρελθόν η Επιτροπή Αναφορών είχε τη δυνατότητα να εκδώσει μια έκθεση πρωτοβουλίας λίγο-πολύ για ο,τιδήποτε. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί αυτή επιτροπή πρέπει να έχει περισσότερα δικαιώματα από τις άλλες επιτροπές. Φυσικά θα διατηρήσει αυτό το δικαίωμα υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει αντίρρηση από τη Διάσκεψη των Προέδρων. Το ηλεκτρονικό αρχείο έχει διατηρηθεί. Εφόσον είναι απαραίτητο θα γίνονται αποστολές ενημέρωσης επί τόπου προκειμένου να διαπιστωθούν τα δεδομένα ή να εξευρεθεί μια λύση. Αυτός ο ρόλος είναι μεσολαβητή. Πρόκειται για κάτι σχετικά πρωτότυπο που αποφασίσαμε να εισάγουμε και θα είναι προς όφελος του Κοινοβουλίου. Εάν χρειαστεί, θα ζητήσουμε τη βοήθεια της Επιτροπής, που εκπροσωπείται απόψε σε ανώτατο επίπεδο, για να αποσαφηνιστεί η εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου και πιθανώς για να παρέχει σε εμάς πληροφόρηση. Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται θα παρέχονται φυσικά στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και τον αναφέροντα. Ωστόσο, τι θα γίνει σχετικά με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας εφόσον επικυρωθεί; Θα έχετε υπόψη σας ότι αυτή η Συνθήκη προβλέπει ένα νέο τύπο αναφορών – παράλληλα με τις αναφορές που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οποίες υφίστανται εδώ και πολύ καιρό – δηλαδή αναφορές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες θα φέρουν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπογραφές. Αποφασίσαμε απλά ότι στην περίπτωση που η Συνθήκη της Λισσαβώνας επικυρωθεί, εάν κάποιο σχετικό θέμα υποβληθεί κάποια στιγμή σε αναφορά στην Επιτροπή από ένα εκατομμύριο πολίτες, εμείς στο Κοινοβούλιο θα ελέγξουμε κατά πόσο αντιμετωπίζουμε ένα πανομοιότυπο και κατά πόσο η αναφορά που υποβλήθηκε στην Επιτροπή θα μπορούσε να επηρεάσει την εργασία μας και σε αυτήν την περίπτωση απλά θα ενημερώσουμε τους αναφέροντες. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι συνόψισα λίγο ως πολύ την κατάσταση. Δεν υπάρχει λοιπόν επανάσταση, απλά κάποιες διευκρινίσεις και η αποτροπή κάποιου πιθανού αδιεξόδου. Θα μιλήσω για τις αναφορές. Έχουμε δει στο παρελθόν ότι ο Εσωτερικός Κανονισμός όπως ισχύει αυτήν τη στιγμή, μας έχει προκαλέσει ορισμένα προβλήματα, καθώς κάποιες φορές ορισμένοι κανόνες ήταν δύσκολο να ερμηνευθούν ή οδήγησαν ακόμα και σε πολιτικά αδιέξοδα ως προς το παραδεκτό του ενός ή του άλλου κειμένου. Για αυτόν το λόγο προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποια τακτοποίηση, να αποσαφηνίσουμε και να παγιώσουμε, αλλά αυτό δεν το καθιστά επανάσταση. Πρώτα από όλα, θέλουμε να αναγνωρίζουμε καλύτερα τον αναφέροντα, δεδομένου, ότι επί του παρόντος, όταν δεχόμαστε τόνους αναφορών, δεν είναι τόσο σαφές ποιο είναι το όνομα του υπεύθυνου προσώπου. Θα ζητήσουμε λοιπόν από τους αναφέροντες να καθορίζουν ποιος είναι, τρόπον τινά, ο αρχηγός τους. Διαφορετικά θα αποφασίζουμε να χρησιμοποιούμε το πρώτο όνομα στην πρώτη σελίδα. Έχουμε καθιερώσει το δικαίωμα της απόσυρσης από μια αναφορά. Λέμε στους πολίτες, "μπορείτε να υποβάλλετε μια αναφορά αλλά μπορείτε επίσης να παραιτηθείτε από αυτό το δικαίωμα και να ζητήσετε να διαγραφεί το όνομά σας από τη λίστα υπογραφόντων". Γνωρίζετε ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να λάβει αλληλογραφία σε γλώσσες μειονοτήτων, όπως τα Γαλικιακά, τα Βασκικά, τα Καταλανικά κ.ο.κ, όταν είναι αναγνωρισμένες από τα κράτη μέλη. Αποφασίσαμε να επεκτείνουμε αυτό το δικαίωμα και στις αναφορές. Εάν λαμβάνουμε αλληλογραφία σε ορισμένες γλώσσες τις οποίες το Γραφείο αναγνωρίζει ως γλώσσες γραπτής επικοινωνίας με τους πολίτες, θα απαντάμε και εμείς και σε αυτές τις γλώσσες. Η πραγματική μεταρρύθμιση ωστόσο, έχει σχέση με το παραδεκτό. Έως τώρα, τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών έπρεπε κατά καιρούς να προσπαθήσουν αρκετά σκληρά για να εξακριβώσουν αν κάποιο συγκεκριμένο έγγραφο υπόκειται πραγματικά στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο ή όχι. Άλλωστε, εφόσον η Ευρώπη εκτείνεται σε όλους τους τομείς, κάποιοι έμπαιναν από το παράθυρο. Προσπαθήσαμε λοιπόν να απλοποιήσουμε τα πράγματα προσδίδοντας ένα είδος κινήτρου για το παραδεκτό. Εάν το ένα τέταρτο των Μελών της Επιτροπής Αναφορών θεωρεί ένα κείμενο παραδεκτό, θα εξετάζεται, καθώς δεν τίθεται ζήτημα περιορισμού ενός ζωτικού δικαιώματος, ενός δικαιώματος το οποίο σε κάθε περίπτωση βασίζεται σε πρωτογενές δίκαιο. Στην περίπτωση δήλωσης περί του απαραδέκτου, θα προσπαθούμε ακόμα και να προτείνουμε πιθανά μέσα προσφυγής. Πρέπει να υπάρχει πάντα διαφάνεια, δεδομένου ότι το όνομα του αναφέροντα και το περιεχόμενο της αναφοράς θα δημοσιεύεται πάντα στα αρχεία μας, αλλά εάν, προκειμένου να προστατευτεί η ιδιωτικότητα, ο αναφέρων ζητήσει να παραμείνει ανώνυμος, θα είμαστε σε θέση να το παρέχουμε αυτό. Το ίδιο ισχύει αν ζητηθεί εμπιστευτικότητα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Φυσικά, έχει διατηρηθεί το δικαίωμα του αναφέροντα να μιλήσει, υποκείμενο στη διακριτική ευχέρεια του προέδρου της επιτροπής."@el10
"− Mr President, after the large cake that was the Corbett report, I do not know whether this is the cherry; it is more like the little cake you get with your coffee, just as they slip you the bill. As for the right to take follow-up action, we have extended it – or rather clarified it – to a degree, as in the past the Committee on Petitions could practically issue an own-initiative report on more or less anything and everything. We do not see why this committee should have more rights than the other committees. It will of course retain this right provided that there is no objection by the Conference of Presidents. The electronic register has been retained. If necessary there will be fact-finding visits in situ to establish facts or indeed to seek a solution. This role is one of mediator; it is something slightly original which we have decided to introduce, and which will be to Parliament’s credit. If need be, we will ask for the assistance of the Commission, represented this evening at the highest level, to clarify the application of Community law and, possibly, to supply information to us. The information collected will naturally be supplied to the Commission, the Council and the petitioner. However, what about the Treaty of Lisbon should it be ratified? You will be aware that a new type of petition is provided for by this Treaty – alongside the petitions submitted to the European Parliament which have existed for a very long time – namely petitions submitted to the European Commission, bearing at least one million signatures. We have simply decided that, in the event that the Lisbon Treaty is ratified, if a related issue is ever raised in a petition submitted by a million citizens to the Commission, we in Parliament would check whether we were dealing with an identical issue and whether or not the petition submitted to the Commission could affect our work, in which case we would simply inform the petitioners. Well, Mr President, ladies and gentlemen, I think I have more or less summed up the situation. There is no revolution then, just some clarifications and the prevention of any possible deadlock. I am going to talk about petitions. We have seen in the past that the Rules of Procedure, as they stand, have caused us a few problems, as sometimes certain rules were difficult to interpret or even led to political deadlock as to the admissibility of this or that text. We have therefore tried to do some tidying up, to clarify and to consolidate, but that does not make it a revolution. First of all we want to better identify the petitioner, since, at the moment, when we receive half a tonne of petitions, it is not that clear who the contact person is. We will therefore ask the petitioners to specify who is, as it were, their leader; otherwise, we will decide to use the first name on the first page. We have established the right to withdraw from a petition. We are saying to the citizens, ‘you can submit a petition but you can also waive this right and request that your name be withdrawn from the list of signatories’. You are aware that Parliament can receive correspondence in minority languages, such as Galician, Basque, Catalan and so on, when they are recognised by the Member States. We have decided to extend this right to petitions, too. If we receive correspondence in certain languages which the Bureau recognises as languages for written communication with citizens, we shall also reply in those languages. The true reform, however, lies with admissibility. Until now, the members of the Committee on Petitions at times had to battle quite hard to find out whether a certain document really was a matter of European law or not. After all, since Europe extends to all areas, people were getting in through the back door. We have therefore tried to simplify things by giving a kind of admissibility incentive. If a quarter of the members of the Committee on Petitions regards a text as admissible, it will be considered, as there is no question of our restricting a vital right, a right which is, in any case, based on primary law. In the event of a declaration of inadmissibility, we shall even try to recommend possible means of redress. There must always be transparency, since the petitioner’s name and the content of the petition will always be published on our registers, but if, in order to protect privacy, the petitioner asks for anonymity, we will be able to provide this. The same holds true if confidentiality is requested during discussions. Naturally the petitioners’ right to speak, at the discretion of the committee chairman, has been retained."@en4
"− Señor Presidente, tras la gran tarta del Informe Corbett, no sé si ésta es la guinda; es más bien el pastelillo que te sirven con el café, justo cuando te presentan la cuenta. En cuanto al derecho de llevar a cabo un seguimiento, lo hemos ampliado —o, mejor, aclarado— en cierta medida, ya que en el pasado la Comisión de Peticiones podía prácticamente emitir un informe de propia iniciativa más o menos sobre cualquier asunto. No entendemos por qué esta comisión debería tener más derechos que las otras. Por supuesto, conservará su derecho si no existen objeciones por parte de la Conferencia de Presidentes. El registro electrónico también se mantiene. Si fuese necesario habrá visitas para buscar datos in situ con el fin de establecer unos hechos o para buscar una solución. Esta función es de mediación; es una medida hasta cierto punto original que hemos decidido introducir y que redundará en el crédito del Parlamento. Si es preciso, solicitaremos la asistencia de la Comisión, representada esta tarde de manera destacada, para aclarar la aplicación de la legislación comunitaria y, posiblemente, para proporcionarnos información. La información recogida será naturalmente suministrada a la Comisión, al Consejo y al solicitante. Sin embargo, ¿qué sucede si el Tratado de Lisboa es ratificado? Sabrán ustedes que este tratado introduce un nuevo tipo de petición —junto con las peticiones presentadas al Parlamento Europeo que han existido durante mucho tiempo—, las peticiones presentadas a la Comisión Europea, que deben contar al menos con un millón de firmas. Sencillamente hemos decidido que, en el caso de que el Tratado de Lisboa sea ratificado, si una cuestión relacionada es planteada en alguna ocasión por una petición presentada ante la Comisión por un millón de ciudadanos, nosotros en el Parlamento comprobaremos si hemos abordado esa misma cuestión y si la petición presentada ante la Comisión puede afectar a nuestro trabajo, en cuyo caso informaremos a los solicitantes. Bien, señor Presidente, Señorías, creo que más o menos he resumido la situación. No hay revolución, tan sólo algunas aclaraciones y la prevención de posibles situaciones de bloqueo. Voy a hablar sobre las peticiones. En el pasado hemos visto que el Reglamento, tal y como está planteado, nos ha causado algunos problemas, ya que en ocasiones algunos artículos eran complicados de interpretar o incluso conducían a un punto muerto político en cuanto a la admisibilidad de determinados textos. Así que hemos intentado arreglarlo un poco, con la intención de aclarar y consolidar, pero eso no supone una revolución. En primer lugar queremos identificar mejor al solicitante, ya que actualmente cuando recibimos media tonelada de peticiones, no queda claro quién es la persona de contacto. Por tanto pediremos a los solicitantes que especifiquen quién es, por así decirlo, su líder; de lo contrario, decidiremos utilizar el primer nombre que aparezca en la primera página. Hemos establecido el derecho a retirarse de una petición. Decimos a los ciudadanos: «Pueden presentar una petición, pero también pueden hacer uso de este derecho y solicitar que su nombre sea retirado de la lista de firmantes». Saben ustedes que el Parlamento puede recibir correspondencia en idiomas minoritarios, como el gallego, el vasco, el catalán y otros, cuando están reconocidos por los Estados miembros. Hemos decidido ampliar este derecho también a las peticiones. Si recibimos correspondencia en determinados idiomas que la Oficina reconoce como aptos para la comunicación escrita con los ciudadanos, contestaremos en esos mismos idiomas. La verdadera reforma, sin embargo, reside en la admisibilidad. Hasta ahora, los miembros de la Comisión de Peticiones debían esforzarse en ocasiones para averiguar si un determinado documento era realmente un asunto sujeto a la legislación europea. Después de todo, ya que Europa se extiende a todos los ámbitos, algunas personas se colaban por la puerta de atrás. Por tanto, hemos intentado simplificar las cosas ofreciendo una especie de incentivo de admisibilidad. Si una cuarta parte de los miembros de la Comisión de Peticiones encuentra que un texto es admisible, será considerado; y no se cuestiona nuestra restricción de un derecho vital, un derecho que de cualquier manera se basa en el derecho primario. En el caso de una declaración de inadmisibilidad, probaremos incluso posibles modos de corregirla. Siempre debe haber transparencia, ya que el nombre del solicitante y el contenido de la petición siempre serán publicados en nuestros registros; pero si, con el fin de proteger la privacidad, el solicitante opta por el anonimato, deberemos garantizárselo. Lo mismo sucede si se solicita la confidencialidad durante los debates. Naturalmente, se ha mantenido, como una discreción del presidente de la comisión, el derecho del solicitante a declarar."@es21
"− Härra juhataja, pärast sellist suurt torti nagu seda oli härra Corbetti raport, ei tea ma, kas tegemist on kirsiga tordil. Pigem näib see väikese koos kohviga saadava küpsisega arve esitamisel. Mis puudutab õigust võtta kasutusele järelmeetmeid, siis oleme seda teatud määral laiendanud – või pigem selgitanud –, kuna minevikus sai petitsioonikomisjon väljastada algatusraporti praktiliselt igal teemal. Me ei näe põhjust, miks peaks see komisjon omama teistest komisjonidest rohkem õigusi. Loomulikult säilib sellega see õigus, eeldusel, et esimeeste konverentsil sellele vastuväiteid ei esine. Elektrooniline register säilitatakse. Vajadusel teostatakse visiite kohapeal teabe hankimiseks, faktide tõendamiseks või tõepoolest lahenduse leidmiseks. Tegemist on vahendava rolliga; see, mida oleme otsustanud kasutusele võtta, on mõnevõrra omanäoline ning kiituseks parlamendile. Vajadusel palume abi komisjonilt, mis viibib täna õhtul siin kõrgeima taseme esindusega, et selgitada ühenduse seaduste rakendamist ja võimalik, et pakkuda meile teavet. Kogutud teabega varustatakse loomulikult komisjoni, nõukogu ja avalduse esitajat. Kuidas on aga lood Lissaboni lepinguga, kas see tuleks ratifitseerida? Te saate teada, et selle aluslepinguga võimaldatakse uut tüüpi petitsiooni kõrvuti Euroopa Parlamendile esitatud petitsioonidega, mis on eksisteerinud juba pikka aega – nimelt Euroopa Komisjonile esitatud petitsioone, millel on vähemalt üks miljon allkirja. Oleme lihtsalt otsustanud, et Lissaboni lepingu ratifitseerimise korral, kui sellega seotud küsimus miljoni inimese poolt komisjonile esitatuna eales petitsioonis tõstatatakse, siis meie parlamendis kontrolliksime, kas me käsitleme identset küsimust ning kas komisjonile esitatud petitsioon võiks meie tööd mõjutada, mille korral me lihtsalt teavitaks sellest petitsiooni esitajaid. Niisiis, härra juhataja, daamid ja härrad, minu arust oleme olukorrast andnud enam-vähem vajaliku ülevaate. Seega ei ole tegemist mingi revolutsiooniga, pelgalt mõningate täpsustuste ja võimalike tekkida võivate ummikseisude vältimisega. Ma kavatsen rääkida petitsioonidest. Oleme olnud minevikus tunnistajaks sellele, et kodukord oma praeguses olemuses on põhjustanud mitmeid probleeme, sest mõnikord on teatud artikleid keeruline tõlgendada või on need mõnikord viinud koguni poliitilise ummikseisuni ühe või teise teksti vastuvõetavuse seisukohalt. Seetõttu oleme püüdnud tegeleda korrastamise, selgitamise ja ühendamisega, mis ei muuda aga seda kuidagi revolutsiooniliseks. Esmalt soovime paremini määratleda seda, kes on petitsiooni esitaja, sest praegu, saades pool tonni petitsioone, ei ole selge, kes on kontaktisik. Seetõttu palume petitsiooni esitajatel täpsustada, kes on nende juht, vastasel korral kasutame esimest nime, mis esimesel leheküljel leidub. Me oleme kehtestanud õiguse petitsiooni toetamisest loobuda. Me ütleme kodanikele – võite petitsiooni sisse anda, kuid võite ka loobuda sellest õigusest ja paluda oma nime allakirjutanute nimekirjast kustutada. Te teate, et parlament võib saada kirju vähemuskeeltes, näiteks galeegi, baski, katalaani keeles ja muudes liikmesriigis kasutatavates keeltes. Me oleme otsustanud seda õigust ka petitsioonidele laiendada. Kui meile saadetakse kirju teatud keeltes, mida juhatus on tunnustanud kodanikevahelise kirjaliku suhtluse keelena, siis saadame vastuse samas keeles. Tegelik reform seisneb aga vastuvõetavuses. Seni on petitsioonikomisjoni liikmetel tulnud mõnikord kõvasti sõdida, leidmaks, kas teatud dokument on tõepoolest seotud Euroopa seadustega või mitte. Pealegi, alates sellest kui Euroopa seadused laienesid kõikidele valdkondadele, said inimesed sisse mööda kõrvalteid. Seetõttu oleme püüdnud asju lihtsustada, väljastades omalaadsed vastuvõetavuse meetmed. Kui veerand petitsioonikomisjoni liikmetest peab teksti vastuvõetavaks, siis leitakse, et me ei saa piirata seda elutähtsat õigust, mis põhineb igal juhul põhiseadusel. Juhul kui tegemist on vastuvõetamatu avaldusega, püüame isegi soovitada võimalikke hüvitusvahendeid. Asjad peavad olema alati läbipaistvad, kuna petitsiooni esitaja nimi ja petitsiooni sisu avaldatakse alati meie registrites, kuid kui on tarvis kaitsta privaatsust ja avalduse esitaja nõuab anonüümsust, siis saame seda talle võimaldada. Sama kehtib ka arutluskäigus konfidentsiaalsuse nõude kohta. Loomulikult säilib petitsiooni esitaja õigus komisjoni juhataja äranägemise kohaselt sõna võtta."@et5
"− Arvoisa puhemies, jos Corbettin mietintö oli iso täytekakku, niin enpä tiedä onko tämä sitten kirsikka kakun päältä; ehkä pikemminkin pikkuleipä, joka tarjoillaan kahvin kanssa juuri ennen kuin tulee laskun vuoro. Valiokunnan oikeutta ryhtyä jatkotoimiin olemme sen sijaan laajentaneet – tai pikemminkin selkeyttäneet – jossain määrin, nimittäin aiemmin vetoomusvaliokunta saattoi laatia valiokunta-aloitteisen mietinnön lähes mistä tahansa. Me emme näe, miksi tällä valiokunnalla pitäisi olla enemmän oikeuksia kuin muilla valiokunnilla. Se säilyttää tietenkin tämän oikeuden edellyttäen, että puheenjohtajakokous ei sitä vastusta. Sähköinen rekisteri on säilytetty. Tietoja kerätessään ja ratkaisuja etsiessään valiokunta voi tarpeen mukaan järjestää tietojenselvitysmatkoja paikan päälle. Valiokunnalla on tällöin välittäjän rooli; olemme päättäneet ehdottaa jotakin hieman erilaista ja sellaista, joka on kunniaksi parlamentille. Tarvittaessa pyydämme apua komissiolta, jolta onkin tänä iltana korkeimman tason edustaja paikalla. Voimme pyytää sitä selventämään yhteisön lainsäädännön soveltamista tai toimittamaan lisätietoja. Kerätyt tiedot toimitetaan luonnollisestikin komissiolle, neuvostolle sekä vetoomuksen esittäjälle. Mutta entä Lissabonin sopimus? Pitäisikö se ratifioida? Kuten ehkä tiedätte, Lissabonin sopimuksessa määrätään uudentyyppisestä vetoomuksesta – Euroopan parlamentille toimitettavien vetoomusten ohella, jotka ovat olleet käytössä jo pitkään – nimittäin Euroopan komissiolle toimitettavasta vetoomuksesta, jossa on oltava vähintään miljoona allekirjoitusta. Olemme yksinkertaisesti päättäneet, että mikäli Lissabonin sopimus ratifioidaan ja miljoonan kansalaisen komissiolle toimittamassa vetoomuksessa joskus tulee esiin meidän työhömme liittyvä asia, me parlamentissa tarkistamme, onko meillä parhaillaan käsittelyssä vastaavanlainen asia ja vaikuttaako komissiolle jätetty vetoomus meidän työhömme, jolloin me yksinkertaisesti ilmoitamme siitä vetoomuksen esittäjille. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, luulen, että olen nyt kutakuinkin kerrannut tilanteen. Tässä ei siis ole mitään vallankumouksellista, vain muutamia selvennyksiä ja yrityksiä estää mahdolliset umpikujat. Aion puhua vetoomuksista. Olemme aiemmin nähneet, että nykymuotoisesta työjärjestyksestä on aiheutunut joitakin ongelmia, sillä joskus tietyt kohdat ovat olleet vaikeatulkintaisia tai jopa johtaneet poliittisiin umpikujiin tekstien käsittelyynoton osalta. Olemme sen vuoksi yrittäneet siistiä työjärjestystä jonkin verran, selkeyttää ja vahvistaa, mutta ei mitään vallankumouksellista. Ensinnäkin haluamme entistä paremmin identifioida vetoomuksen esittäjän, koska tällä hetkellä, kun saamme läjäpäin vetoomuksia, aina ei ole selvää, kuka on yhteyshenkilö. Siksi pyydämme vetoomuksen esittäjiä ilmoittamaan, kuka on niin sanotusti heidän edusmiehensä; muussa tapauksessa päädymme käyttämään ensimmäisenä ensimmäisellä sivulla olevaa nimeä. Olemme vahvistaneet vetoomuksen esittäjän oikeuden perua tukensa vetoomukselle. Annamme kansalaisille sellaisen viestin, että "voit esittää vetoomuksen mutta voit myös luopua tästä oikeudesta ja pyytää, että nimesi poistetaan allekirjoittajien luettelosta". Kuten tiedätte, parlamentti voi saada yhteydenottoja vähemmistökielillä, kuten galegon, baskin ja katalaanin kielillä, silloin kun ne ovat jäsenvaltioiden tunnustamia vähemmistökieliä. Olemme päättäneet laajentaa tätä oikeutta myös vetoomuksiin. Jos saamme yhteydenottoja tietyillä kielillä, jotka puhemiehistö tunnustaa kirjalliseen viestintään kansalaisten kanssa käytettäviksi kieliksi, me myös vastaamme kyseisillä kielillä. Todellinen uudistus liittyy kuitenkin vetoomuksen käsiteltäväksi ottamiseen. Tähän asti vetoomusvaliokunnan jäsenillä on joskus ollut vaikeuksia selvittää, kuuluuko jokin tietty asia EU:n lainsäädännön soveltamisalaan vai ei. EU tuntuu levittäytyvän kaikille aloille, jolloin ihmiset saavat asiansa ikään kuin takaportin kautta sisään. Olemme sen vuoksi yrittäneet yksinkertaistaa asioita kannustamalla käsiteltäväksi ottamiseen. Jos neljännes vetoomusvaliokunnan jäsenistä pitää vetoomusta käsiteltäväksi otettavana, se otetaan käsittelyyn, sillä me emme voi missään tapauksessa rajoittaa tällaista perusoikeutta, joka sitä paitsi perustuu primäärioikeuteen. Mikäli valiokunta ei ota vetoomusta käsiteltäväksi, vetoomuksen esittäjälle suositellaan mahdollisuuksien mukaan muita muutoksenhakukeinoja. Käsittelyn on aina oltava avointa, sillä vetoomuksen esittäjän nimi ja vetoomuksen sisältö julkaistaan aina rekisterissämme, mutta jos vetoomuksen esittäjä pyytää nimensä salaamista yksityisyytensä suojelemiseksi, pystymme toteuttamaan pyynnön. Sama koskee keskustelujen luottamuksellisuutta. Ehdotuksessa on luonnollisesti säilytetty myös vetoomuksen esittäjän oikeus saada puheenvuoro puheenjohtajan harkinnan mukaan."@fi7
"− Elnök úr, nem tudom, hogy jellemezhetném-e ezt úgy, mint hab a Corbett-jelentés tortáján, de azt hiszem leginkább olyan, mint az a kis keksz, amit a kávé mellé szolgálnak fel, miközben az asztalra csúsztatják a számlát. Ami az utólagos intézkedéseket illeti, azokat bizonyos fokig kiszélesítettük, vagy inkább tisztáztuk, hiszen a múltban a Petíciós Bizottság gyakorlatilag bármivel kapcsolatban benyújthatott saját kezdeményezésű jelentést. Nem látjuk be, a Petíciós Bizottságnak miért jár több jog, mint más bizottságoknak. Természetesen továbbra is lesz erre joga, feltéve, hogy az Elnökök Értekezletének nem lesz ellenvetése. Az elektronikus nyilvántartást megtartottuk. Amennyiben szükséges, tényfeltáró látogatásokat teszünk bizonyos tények megállapítása, vagy megoldások keresése céljából. Ez egy mediátori szerep, melyet viszonylag eredeti megoldásként vezettünk be, és amely a Parlamentet dicséri. Amennyiben szükséges, a Bizottság segítségét fogjuk kérni – amely ma este a legmagasabb szinten képviselteti magát –, hogy tisztázza a közösségi jog alkalmazását, illetve adott esetben információt szolgáltasson a számunkra. Az ily módon nyert információt természetesen a Bizottság, a Tanács és a petíció benyújtója rendelkezésére bocsátjuk. Mi történik azonban akkor, ha a Lisszaboni Szerződést ratifikálják? Bizonyára ismert önök előtt, hogy a Szerződés egy újfajta petíciós lehetőséget biztosít – a már régóta érvényben lévő, az Európai Parlamenthez benyújtott petíciók mellett –, nevezetesen az Európai Bizottsághoz benyújtott, legalább egymillió aláírással támogatott petíció lehetőségét. Egyszerűen úgy döntöttünk, hogy amennyiben a Lisszaboni Szerződés ratifikálása megtörténik, és amennyiben a Bizottsághoz benyújtott, egymillió aláírással támogatott petícióban hasonló kérdést vetnek fel, a Parlamentben megvizsgáljuk, hogy valóban ugyanarról a kérdésről van-e szó, és hogy a Bizottsághoz benyújtott petíció befolyásolhatja-e a munkánkat, mely esetben egyszerűen értesítjük a petíció benyújtóját. Nos, elnök úr, hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy nagy vonalakban sikerült felvázolnom a helyzetet. Nincs szó tehát semmiféle forradalomról, csupán néhány dolog tisztázásáról és annak megakadályozásáról, hogy a kérdés holtpontra jusson. A petíciókról fogok beszélni. A múltban tapasztaltuk, hogy az eljárási szabályzat jelenlegi formájában számos problémát okozott, hiszen bizonyos szabályok értelmezése időnként nehézséget okozott vagy esetenként a politika holtpontra jutását eredményezte azzal kapcsolatban, hogy bizonyos dolgok megengedhetőek-e vagy sem. Ezért megpróbáltunk bizonyos dolgokat tisztábbá tenni, egyértelműsíteni vagy konszolidálni, de ez még nem forradalom. Először is szeretnénk jobban beazonosítani a petíció benyújtóját, mert amikor fél tonnányi petíció érkezik, nem egyértelmű, ki a kapcsolattartó személy. Ezért kérni fogjuk a petíció benyújtóját, hogy nevezze meg, hogy ki – úgymond – a vezetőjük, ennek híján az első oldalon lévő első nevet fogjuk annak tekinteni. Bevezettük a petícióból történő visszalépés jogát is. Azt üzenjük ezzel a polgároknak, hogy benyújthatnak egy petíciót, de vissza is léphetnek ettől és kérhetik, hogy nevüket húzzák ki az aláírók közül. Mint az önök előtt ismeretes, kisebbségi nyelveket – mint például a galiciai, a baszk, a katalán, stb. – is lehet használni a Parlamenttel való levelezésben, amennyiben azok a tagállamok által elismert nyelvek. Úgy döntöttünk, hogy ezt a jogot kiterjesztjük a petíciókra is. Ha olyan nyelveken íródott leveleket kapunk, melyeket a Hivatal a polgárokkal való írásbeli kommunikáció nyelveként elismer, válaszolni is azokon a nyelveken fogunk. A valódi reform azonban az elfogadhatóságot érinti. Egészen mostanáig, a Petíciós Bizottságnak időnként meglehetősen keményen kellett küzdenie azért, hogy kiderítse, hogy egy bizonyos dokumentum valóban az európai jogot érinti-e. Mivel Európa végül is mindenre kiterjed, az emberek a kiskapukat próbálták kihasználni. Ezért megpróbáltuk leegyszerűsíteni a dolgokat azáltal, hogy egyfajta elfogadhatósági ösztönzőt bocsátottunk rendelkezésre. Amennyiben a Petíciós Bizottság egynegyede elfogadhatónak tartja az adott szöveget, akkor a szöveget figyelembe vesszük, hiszen nem arról van szó, hogy korlátozni szeretnénk egy alapvető jogot, egy olyan jogot, mely az elsődleges jogon alapszik. Az elfogadhatóság megtagadása esetén még a jogorvoslat lehetséges módjait is meg kell próbálnunk érvényesíteni. Az átláthatóságnak mindig érvényesülnie kell, hiszen a petíció benyújtójának nevét és a petíció tartalmát mindig közzé kell tennünk a nyilvántartásunkban, azonban amennyiben a petíció benyújtója a személyiségi jogok védelme érdekében anonimitást kér, azt is biztosítani tudjuk. Ugyanez vonatkozik arra, ha a viták során valaki az információk bizalmassá nyilvánítását kéri. Természetesen – a bizottság elnökének belátása szerint – a petíció benyújtójának felszólalási joga megmaradt."@hu11
"− Signor Presidente, dopo la torta simboleggiata dalla relazione Corbett, non so se questa può essere considerata la ciliegina; magari è più la caramella che viene offerta con il caffè insieme al conto. Per quanto il riguarda il diritto di intraprendere un’azione sul seguito, lo abbiamo esteso – anzi chiarito – fino ad un certo punto, visto che in passato la commissione per le petizioni poteva redigere una relazione d’iniziativa praticamente su tutto. Non vediamo il motivo per cui tale commissione debba avere più diritti delle altre. Ovviamente manterrà tale diritto, purché non vi siano obiezioni da parte della Conferenza dei presidenti. E’ stato mantenuto il registro elettronico. Se necessario, saranno compiute visite investigative sul posto per stabilire i fatti o anche per trovare una soluzione. Questo ruolo attiene alla mediazione, è un elemento leggermente originale che abbiamo deciso di introdurre e che darà credito al Parlamento. In caso di necessità, chiederemo assistenza alla Commissione, rappresentata stasera ai massimi livelli, affinché ci dia delucidazioni sull’applicazione del diritto comunitario e magari per avere informazioni. I dati raccolti ovviamente saranno inoltrati alla Commissione, al Consiglio e al firmatario. Cosa accadrà se verrà ratificato il trattato di Lisbona? Saprete che il trattato contempla un nuovo tipo di petizione – insieme alle petizioni presentate al Parlamento europeo, prassi che è in atto da lungo tempo – ossia si potranno presentare petizioni direttamente alla Commissione europea purché siano corredate da almeno un milione di firme. Abbiamo semplicemente deciso che, in caso di ratifica, se viene sollevata una questione pertinente in una petizione presentata alla Commissione da almeno un milione di cittadini, il Parlamento controllerà se si sta occupando di una questione identica e se tale petizione può influire sul nostro lavoro, nel cui caso informeremo semplicemente i firmatari. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la situazione possa essere più o meno sintetizzata in questi termini. Non è una rivoluzione, sono stati introdotti solo alcuni chiarimenti e dei provvedimenti tesi ad evitare possibili stalli. Oggi affronterò il tema delle petizioni. In passato abbiamo visto che il regolamento, nella sua forma attuale, ha provocato non pochi problemi, dal momento che talvolta alcune norme si sono rivelate di difficile interpretazione o hanno addirittura causato uno stallo politico sull’ammissibilità di certi testi. Pertanto abbiamo cercato di rimettere un po’ d’ordine, chiarendo e consolidando le norme, ma senza rivoluzionarle. Prima di tutto, vogliamo che il firmatario sia identificato meglio, poiché al momento, ricevendo migliaia di petizioni, non è sempre chiaro quale sia la persona con dobbiamo prendere contatto. Pertanto chiederemo ai firmatari di indicare una persona di riferimento; altrimenti useremo direttamente il primo nome indicato sulla prima pagina. Abbiamo stabilito il diritto di ritirare una petizione. I cittadini devono sapere che possono presentare una petizione, ma possono anche ritirarsi e chiedere che il proprio nome sia cancellato dall’elenco dei firmatari. Come sapete, il Parlamento può ricevere la corrispondenza nelle lingue minoritarie, come il galiziano, il basco, il catalano e via dicendo, purché siano riconosciute dagli Stati membri. Abbiamo deciso di estendere questo diritto anche alle petizioni. Se riceviamo della corrispondenza nelle lingue che l’Ufficio di presidenza identifica come lingue riconosciute per le comunicazioni scritte con i cittadini, allora risponderemo nella stessa lingua. La vera riforma, però, risiede nella ricevibilità. Finora, i membri della commissione per le petizioni talvolta arrivavano persino ad accapigliarsi per stabilire se un certo documento rientrava veramente nella sfera del diritto comunitario. Dopo tutto, visto che l’Europa interessa ogni area, qualcuno tenta di entrare anche dalla porta di servizio. Abbiamo quindi cercato di semplificare le cose, dando una sorta di incentivo alla ricevibilità. Se un quarto dei membri della commissione per le petizioni reputa che il testo sia ricevibile, esso deve essere considerato tale, visto che non intendiamo limitare un diritto vitale, un diritto che, in ogni caso, poggia su fonti primarie. In caso di dichiarazione di irricevibilità, cercheremo persino di consigliare possibili mezzi per avere un rimedio. Ci deve sempre essere trasparenza, visto che il nome del firmatario e il contenuto della petizione saranno sempre pubblicati nei nostri registri, ma se, per proteggere la sua privacy, il firmatario chiede l’anonimato, potremo garantirglielo. Lo stesso vale per il vincolo di riservatezza che può essere chiesto nel corso della disamina. Naturalmente, a discrezione del presidente della commissione, il firmatario ha comunque il diritto di intervenire."@it12
"− Gerb. pirmininke, po didžiulio R. Corbetto pranešimo, nežinau ar mano pranešimas bus labai svarbus. Tai labiau panašu į jo priedą, o ne į pagrindinį pranešimą. Dėl tolimesnių veiksmų, įvedėme daugiau aiškumo. Anksčiau Peticijų komitetas tiesios galėdavo pateikti pranešimą savo iniciatyva beveik visais klausimais. Nesuprantame, kodėl šiam komitetui turėtų būti numatyta daugiau teisių nei kitiems komitetams. Jam ši teisė bus palikta, nes tam neprieštarauja Pirmininkų sueiga. Paliktas ir elektroninis registras. Esant būtinybei, bus atliekama faktų paiešką siekiant juos nustatyti ar rasti sprendimą. Tai daugiau tarpininko vaidmuo. Ši mūsų mintis, kurią nusprendėme pateikti yra gana originali ir dėl to spręs Parlamentas. Jei reikės kreipsimės pagalbos į Komisiją pagalbos, kuriai ši vakarą yra atstovaujame aukščiausiu lygmeniu, kad ji paaiškintų Bendrijos teisės taikymą ir galbūt pateiktų informaciją. Gauta informacija bus siunčiame Komisijai, Tarybai ir peticiją pateikusiam asmeniui. Kas būtų ratifikavus Lisabonos sutartį? Sutartyje bus numatyta naujos rūšies peticija, šalia peticijų teikiamų Europos Parlamentui, kurios jau seniai egzistuoja. Naujos peticijos bus galima teikti Europos Komisijai, jei jas bus pasirašę mažiausiai milijonas asmenų. Mes tiesiog nusprendėme, kad jei Lisabonos sutartis būtų ratifikuota ir susijęs klausimas kada nors būtų pateiktas peticijoje, kurią pasirašytų milijonas piliečių, Europos Komisijai, mes čia Parlamente patikrintume ar nesprendėme tokio paties klausimo ir ar tokio peticija galėtų paveikti mūsų darbą. Tokiu atveju paprasčiausiai praneštume peticiją pateikusiems asmenims. Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, manau, kad daugiau ar mažiau apibūdinau situaciją. Nepadarėme jokių esminių pakeitimų, tiesiog kai kuriuos paaiškinimus ir pabandėme užkirsti kelią galimai aklavietei. Kalbėsiu apie peticijas. Praeityje teko stebėti, kaip dėl dabartinių Darbo tvarkos taisyklių mums kilo keletas problemų. Kartais kai kurias taisykles yra sunku aiškinti, o kartais patenkame į politinę aklavietę dėl vieno ar kito teksto priimtinumo. Todėl pabandėme padėtį šiek tiek pataisyti, kad taisyklės taptų aiškesnės ir nuoseklesnės, tačiau neketinome pakeisti visko iš esmės. Pirmiausia visi norėtume, kad būtų geriau nustatomas peticiją teikiantis asmuo. Šiuo metu, gaudami pusę tonos peticijos, ne visada žinome su kuo turėtume susisiekti. Todėl prašytume, kad peticiją teikiantys asmenys pasakytų, kas jie tokie ar kas yra jų vadovas. Kitaip mes naudosime pirmajame puslapyje esančią pirmąją pavardę. Numatėme teisę atsisakyti savo peticijos. Mes sakome piliečiams, kad jie gali pateikti peticija, bet taip pat gali atsisakyti šios teisės ir pareikalauti, kad jo vardas būtų išbrauktas iš peticiją pasirašiusiųjų sąrašo. Taip žinote, kad Parlamentui gali būti siunčiami laiškai, parašyti mažumų kalboms, pripažįstamomis valstybių narių, kaip pvz., galų, baskų, katalonų ir pan. Nusprendėme šią teisę taikyti ir peticijoms. Gavę korespondenciją tam tikromis kalbomis, kurios yra pripažįstamos kalbomis, kuriomis galima susirašinėti su piliečiais, turime taip pat ta kalba ir atsakyti. Tikroji reforma yra susijusi su peticijų priimtinumu. Iki šiol Peticijų komiteto nariai turėjo sunkiai kovoti, norėdami sužinoti ar tam tikras komitetas iš tikrųjų susijęs su ES teise ar ne. Kadangi ES reguliuoja visas sritys, žmonės patekdavo per kitas duris pas mus. Todėl pabandėme supaprastinti tvarką, kad paskatintume priimtinų peticijų teikimą. Jei ketvirtadalis Peticijų komiteto narių mano, kad tekstas yra priimtinas, jis bus svarstomas. Negalime riboti esminės teisės, kuri paremta pamatine teise. Jei peticija yra pripažinta nepriimtina, turime pasiūlyti galimas priemones žalai atlyginti. Turi būti skaidrumas, nes peticiją pateikusio asmens vardas ir peticijos turinys bus skelbiamas mūsų registruose. Tačiau, jei norėdamas apsaugoti savo privatumą peticiją pateikęs asmuo pareikš norą išlikti nežinomas, galėsime tai padaryti. Tas pats yra taikytina konfidencialumo užtikrinimo per diskusijas. Komiteto pirmininkas turi užtikrinti peticiją pateikusio asmens teisę pasisakyti."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs, pēc lielās tortes, kas bija kunga ziņojums, es nezinu, vai mans ziņojums būs odziņa uz šīs tortes, drīzāk gan vēl viena maza kūciņa jums pie kafijas, ko varētu pielikt jums klāt pie rēķina. Kas attiecas uz tiesībām veikt pārraudzības darbības, mēs esam tās paplašinājuši – vai drīzāk precizējuši – līdz tādai pakāpei, kā agrāk, kad Lūgumrakstu komiteja varēja praktiski izdot patstāvīgu ziņojumu par vairāk vai mazāk jebkuru jautājumu. Mēs neredzam iemeslu, kādēļ šai komitejai būtu jābūt vairāk tiesībām nekā citām komitejām. Šīs tiesības, protams, tiks saglabātas, ja Priekšsēdētāju konferencei nebūs iebildumu. Elektroniskais reģistrs ir saglabāts. Vajadzības gadījumā tiks organizēti apmeklējumi, lai vāktu faktus uz vietas, vai, tik tiešām, lai meklētu risinājumus. Šī ir viena no vidutāja funkcijām, mēs esam nolēmuši ieviest kaut ko nedaudz oriģinālu, kaut ko tādu, kam būs jānopelna Parlamenta uzticība. Ja būs vajadzība, mēs lūgsim Komisijai, kas šovakar ir pārstāvēta visaugstākajā līmenī, precizēt, kā piemērojami Kopienas tiesību akti, un iespējams, sniegt mums informāciju. Dabīgi, ka apkopotā informācija tiks nodota Komisijai, Padomei un lūgumraksta iesniedzējam. Tomēr, kas būs ar Lisabonas līgumu, vai tas būtu jāratificē? Jūs zināt, ka saistībā ar šo līgumu ir paredzēts jauna veida lūgumraksts – līdzās tiem lūgumrakstiem, ko iesniedz Eiropas Parlamentā un, kas pastāv ļoti ilgu laiku – proti, tie ir lūgumraksti, ko iesniedz Eiropas Komisijā, ja uz tiem ir vismaz viens miljons parakstu. Mēs vienkārši nolēmām, ka gadījumā, ja Lisabonas līgums tiek ratificēts, ja kādreiz tiek ierosināts kāds jautājums, iesniedzot Komisijai lūgumrakstu, kuru ir parakstījuši viens miljons pilsoņu, mēs Parlamentā varētu pārbaudīt, vai mēs bijām nodarbojušies ar identisku jautājumu, un vai Komisijai iesniegtais lūgumraksts varēja vai nevarēja ietekmēt mūsu darbu, un tādā gadījumā mēs varētu vienkārši informēt lūgumraksta iesniedzējus. Un tā, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, es domāju, esmu vairāk vai mazāk rezumējis šo situāciju. Šeit nav radikālu izmaiņu, ir tikai daži precizējumi un cenšanās nepieļaut strupceļu. Es runāšu par lūgumrakstiem. Mēs jau agrāk redzējām, ka Reglaments tādā veidā, kāds tas bija, mums radīja dažas problēmas, jo dažkārt atsevišķi panti bija grūti interpretējami vai pat radīja politisku strupceļu attiecībā uz tādu vai citādu tekstu pieņemamību. Tāpēc mēs mēģinājām to nedaudz sakārtot, precizēt un nostiprināt, taču šīs izmaiņas nav radikālas. Pirmkārt, mēs gribam labāk identificēt, kas ir lūgumraksta iesniedzējs, jo pašlaik, kad mēs saņemam pustonnu lūgumrakstu, nav skaidrs, kas ir kontaktpersona. Tāpēc mēs prasīsim, lai lūgumraksta iesniedzējs norādītu savu pārstāvi, tā sakot, pretējā gadījumā mēs pirmajā lapā norādīsim lūgumraksta iesniedzēja vārdu. Mēs esam noteikuši tiesības atsaukt lūgumrakstu. Mēs pilsoņiem sakām: „jūs varat iesniegt lūgumrakstu, bet jūs varat arī atteikties no šīm tiesībām un pieprasīt, lai jūsu vārds tiek dzēsts no parakstītāju saraksta”. Jūs zināt, ka Parlaments var nodrošināt saraksti jebkurā Eiropas Savienībā apstiprinātajā mazākumtautību valodā, piemēram, galisiešu, basku, katalāņu utt. Mēs nolēmām šīs tiesības attiecināt arī uz lūgumrakstiem. Ja mēs saņemam vēstuli, kas uzrakstīta konkrētā valodā, ko birojs atzīst kā valodu, kas atbilst rakstiskās sazināšanas veidam, arī mēs atbildi sniedzam šajā valodā. Taču patiesā reforma tomēr balstās uz pieņemamību. Līdz šim Lūgumrakstu komitejas locekļiem laiku pa laikam vajadzēja diezgan smagi cīnīties, lai konstatētu, vai attiecīgais dokuments patiešām attiecas uz Eiropas tiesību aktiem, vai ne. Galu galā, tā kā Eiropa paplašinās visās jomās, cilvēki sāka spraukties caur sētas durvīm. Tāpēc mēs mēģinājām vienkāršot lietas, dodot sava veida stimulu, lai veicinātu pieņemamību. Ja ceturtā daļa Lūgumrakstu komitejas locekļu uzskata, ka teksts ir pieņemams, tad mēs uzskatām, ka mums nav iemesla ierobežot šīs būtiski svarīgās tiesības, tiesības, kas jebkurā gadījumā balstās uz primārajiem tiesību aktiem. Gadījumā, ja sagatavo apliecinājumu par nepieņemamību, mēs tomēr cenšamies ieteikt iespējamos pārsūdzēšanas līdzekļus. Vienmēr ir jānodrošina pārskatāmība, jo lūgumraksta iesniedzēja vārds un lūgumraksta saturs vienmēr tiks publicēts mūsu reģistros, taču, ja lūgumraksta iesniedzējs lūdz anonimitāti, lai nodrošinātu privātumu, mēs to varēsim nodrošināt. Tieši tāpat mēs rīkojamies, ja sarunu laikā tiek lūgts ievērot konfidencialitāti. Dabīgi, pēc komitejas priekšsēdētāja ieskata tiek saglabātas lūgumraksta iesniedzēja tiesības izteikties."@lv13
"Monsieur le Président, après le gros gâteau du rapport Corbett, je ne sais pas si c'est la cerise; ce serait plutôt le petit gâteau que l'on vous donne avec le café, juste pour faire passer l'addition. Quant au droit de suite, nous l'avons un petit peu élargi – ou plutôt précisé – puisqu'auparavant, la commission des pétitions pouvait quasiment s'autosaisir sur à peu près tout et n'importe quoi pour l'élaboration d'un rapport d'initiative. Nous ne voyons pas pourquoi cette commission aurait plus de droits que les autres commissions. Elle conserve bien évidemment ce droit, à condition que la Conférence des présidents de groupes politiques ne s'y oppose pas. Le registre électronique est maintenu. Les missions d'information se rendent sur place, au besoin, pour vérifier les faits, voire pour rechercher une solution éventuelle. Il s'agit là d'un rôle de médiateur, un peu nouveau, que nous avons décidé d'introduire, ce qui peut être tout à la gloire de notre Parlement. Nous demandons, au besoin, le concours de la Commission, représentée ce soir au plus haut niveau, pour préciser l'application du droit communautaire et, éventuellement, nous communiquer des informations. Les informations recueillies sont bien évidemment données à la Commission, au Conseil et au pétitionnaire. Mais du traité de Lisbonne s'il venait à être ratifié? Vous savez qu'un nouveau type de pétitions est prévu dans ce traité – parallèlement à la pétition présentée au Parlement européen, qui existe maintenant depuis fort longtemps – qui est la pétition adressée à la Commission européenne, portant au minimum un million de signatures. Nous avons simplement décidé que, si jamais un sujet connexe était soulevé – dans le cas où le traité de Lisbonne serait ratifié – à travers une pétition présentée par un million de citoyens à la Commission, nous vérifierions, nous Parlement, si nous traitions un sujet identique et si la pétition adressée à la Commission était de nature à influer ou non sur nos propres travaux, auquel cas nous nous contenterions d'informer les pétitionnaires. Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, je crois avoir à peu près résumé la situation. Pas de révolution donc, mais des précisions et la suppression de tout blocage possible. Je vais donc vous parler des pétitions. Nous avons constaté par le passé que le règlement, tel qu'il était rédigé, nous posait quelques problèmes car, parfois, certains articles suscitaient des interprétations difficiles, voire même des blocages politiques quant à la recevabilité de tel ou tel texte. Nous avons donc essayé de faire un peu de nettoyage, de préciser, de consolider, mais cela ne constitue pas pour autant une révolution. Nous souhaitons d'abord mieux identifier le pétitionnaire car, pour l'instant, quand on reçoit une demi-tonne de pétitions, on ne sait pas trop qui est la personne de référence à laquelle s'adresser. Nous demandons dès lors aux pétitionnaires de préciser qui est, en quelque sorte, leur chef de file; sinon, nous déciderons de désigner le premier nom de la première page. Nous instituons un droit de retrait. Nous disons aux citoyens: "Vous pouvez pétitionner, mais vous pouvez également renoncer à ce droit et demander que votre nom soit retiré de la liste des signataires". Vous savez que notre Parlement peut recevoir du courrier dans des langues minoritaires quand elles sont reconnues par les États, comme le galicien, le basque, le catalan, etc. Nous avons décidé d'étendre ce droit également aux pétitions. Si l'on nous écrit dans certaines langues que le Bureau aura reconnues comme langues de communication écrite avec les citoyens, nous répondrons également dans ces langues-là. Mais la vraie réforme, c'est la recevabilité. Jusqu'à maintenant, des joutes assez dures opposaient parfois les membres de la commission des pétitions pour savoir si tel texte concernait vraiment le droit européen ou non. Finalement, l'Europe étant partout, par des chemins détournés, on y arrivait toujours. Nous avons donc essayé de simplifier les choses en donnant une sorte de prime de recevabilité. Si un quart des membres de la commission des pétitions pense qu'un texte est recevable, il sera instruit, car il n'est pas question pour nous de restreindre un droit essentiel, un droit qui est tout de même fondé sur le droit primaire. En cas de déclaration d'irrecevabilité, nous essaierons même de recommander quelques voies de recours possibles. La transparence est toujours de mise, puisque la publication du nom du pétitionnaire et du contenu de la pétition se fera toujours dans nos registres mais si, pour une raison de protection de la vie privée, le pétitionnaire demande l'incognito, nous pourrons lui donner raison. Il en va de même, si la confidentialité est demandée pour les débats. Le droit de parole est toujours maintenu, bien évidemment, pour les pétitionnaires, à la discrétion du président de la commission."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik weet niet of dit na de grote taart van het verslag-Corbett de kers op de taart is. Het is eerder een klein gebakje dat ze bij de koffie geven als ze u de rekening presenteren. Het recht van follow-up hebben wij iets uitgebreid, of eigenlijk verduidelijkt, omdat de Commissie verzoekschriften voorheen een initiatiefverslag over min of meer elk willekeurig onderwerp kon opstellen. Wij zien niet in waarom deze commissie meer rechten moet hebben dan andere commissies. De Commissie verzoekschriften behoudt uiteraard dit recht, mits er geen bezwaar komt van de Conferentie van de voorzitters. Het elektronisch register blijft behouden. Er zullen verkennende bezoeken worden afgelegd om feiten te controleren of zelfs om een eventuele oplossing te vinden. Hierbij gaat het om een rol van bemiddelaar, een enigszins originele vernieuwing die we hebben ingevoerd en die zeker gunstig kan uitpakken voor ons Parlement. Als het nodig is, vragen wij de Commissie, die vandaag op het hoogste niveau vertegenwoordigd is, om hulp om de toepassing van het gemeenschapsrecht te verduidelijken en om ons eventueel informatie te verschaffen. De verzamelde informatie wordt uiteraard aan de Commissie, aan de Raad en aan de indiener verstrekt. Maar wat als het Verdrag van Lissabon wordt geratificeerd? Zoals u weet, voorziet dat verdrag een nieuw soort verzoekschrift naast het huidige verzoekschrift aan het Europees Parlement, dat nu al heel lang bestaat, namelijk een verzoekschrift aan de Europese Commissie met minstens een miljoen handtekeningen. Wij hebben enkel besloten dat, ingeval het Verdrag van Lissabon wordt geratificeerd, wanneer een verwant onderwerp aan de orde wordt gesteld via een verzoekschrift van een miljoen burgers aan de Commissie, wij als Parlement nagaan of wij een identiek onderwerp aan het behandelen zijn en of het verzoekschrift aan de Commissie ons werk kan beïnvloeden, in welk geval wij de indieners van de verzoekschriften daarover zullen inlichten. Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat ik hiermee de situatie ongeveer heb samengevat. Er is dus geen sprake van een revolutie, maar van verduidelijkingen en het voorkomen van blokkeringen. Ik ga het dus over verzoekschriften hebben. Wij hebben in het verleden geconstateerd dat het Reglement in zijn huidige vorm ons voor een aantal problemen stelt, omdat bepaalde artikelen soms moeilijk te interpreteren waren of zelfs tot politieke blokkeringen leidden voor wat betreft de ontvankelijkheid van bepaalde teksten. Daarom hebben we geprobeerd de artikelen hier en daar op te schonen, te specificeren en samen te voegen, wat het echter nog niet tot een revolutie maakt. Ten eerste willen we de identiteit van de indiener beter vaststellen, want als we een halve ton verzoekschriften ontvangen, weten we niet zo goed wie de contactpersoon is aan wie we ons moeten richten. We vragen de indieners voortaan aan te geven wie als het ware hun leider is. En anders besluiten wij de eerste naam op de eerste bladzijde te gebruiken. We hebben indieners ook het recht gegeven zich terug te trekken. We zeggen de burgers: “U kunt verzoekschriften indienen, maar u kunt ook van dit recht afzien en verzoeken dat uw naam uit de lijst van ondertekenaars wordt verwijderd”. Zoals u weet kan ons Parlement post ontvangen in door de lidstaten erkende minderheidstalen, zoals Galicisch, Baskisch, Catalaans, enzovoort. Wij hebben besloten dit recht uit te breiden naar verzoekschriften. Als burgers ons brieven schrijven in talen die het Bureau erkent als talen voor schriftelijke communicatie met de burgers, antwoorden wij in dezelfde talen. De werkelijke hervorming ligt echter op het gebied van de ontvankelijkheid. Tot nu toe voerden de leden van de Commissie verzoekschriften soms een felle strijd om uit te vinden of een bepaalde tekst daadwerkelijk betrekking had op het Europees recht. Tenslotte kwamen mensen altijd wel via een achterdeur binnen, aangezien Europa op alle gebieden betrekking heeft. We hebben dus geprobeerd de zaken te vereenvoudigen door een soort prikkel te geven voor het ontvankelijk verklaren van verzoekschriften. Als een kwart van de leden van de Commissie verzoekschriften van mening is dat een document ontvankelijk is, wordt het in behandeling genomen, want wij mogen geen beperkingen opleggen aan een grondrecht, een recht dat tenslotte op het primaire recht is gegrondvest. Indien een verzoekschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard, proberen wij zelfs enkele mogelijkheden aan te wijzen om bezwaar aan te tekenen. Er moet altijd transparantie zijn, aangezien de naam van de indiener en de inhoud van het verzoekschrift altijd in onze registers wordt gepubliceerd, maar als de indiener in verband met privacybescherming anoniem wenst te blijven, kunnen we daarvoor zorgen. Hetzelfde geldt bij een verzoek om geheimhouding bij de debatten. Het spreekrecht voor indieners, waar de voorzitter van de commissie over beslist, blijft uiteraard bestaan."@nl3
"− Panie przewodniczący! Nie wiem, czy na dużym torcie, jakim było sprawozdanie pana posła Corbetta, moje można uznać za wiśnię. Jest ono raczej małym ciastkiem, które dostaje się do kawy, gdy kelner podaje już rachunek. Rozszerzyliśmy w pewnym stopniu zakres prawa do podejmowania dalszych działań – a raczej je wyjaśniliśmy – ponieważ dawniej Komisja Petycji praktycznie mogła składać sprawozdanie z własnej inicjatywy dotyczące w zasadzie każdej sprawy. Nie widzimy powodu, dla którego ta komisja miałaby mieć większe prawa od innych komisji. Zachowa ona oczywiście to prawo, pod warunkiem, że Konferencja Przewodniczących nie wyrazi sprzeciwu. Został utrzymany rejestr elektroniczny. W razie potrzeby będą organizowane wyjazdy rozpoznawcze w celu ustalenia stanu faktycznego albo poszukiwania rozwiązań. Ta rola jest rolą mediatora, w pewnym stopniu nietypowym rozwiązaniem, które zdecydowaliśmy się wprowadzić, a uznanie za zasługi przypadnie w udziale Parlamentowi. W razie potrzeby zwrócimy się o pomoc do Komisji, reprezentowanej tego wieczoru na najwyższym szczeblu, o wyjaśnienie dotyczące stosowania prawa wspólnotowego i ewentualnie o dostarczenie nam informacji. Zgromadzone informacje zostaną rzecz jasna przekazane Komisji, Radzie i osobie składającej petycję. Jak jednak ma się sprawa z Traktatem z Lizbony? Czy powinien on być ratyfikowany? Zapewne państwu wiadomo, że w tym Traktacie został przewidziany nowy rodzaj petycji – oprócz składanych do Parlamentu Europejskiego, które istnieją od długiego czasu – a mianowicie petycji wnoszonych do Komisji Europejskiej, z co najmniej milionem podpisów. Zdecydowaliśmy, że w razie ratyfikacji traktatu lizbońskiego, jeżeli dana sprawa została wniesiona do Komisji w formie petycji podpisanej przez milion obywateli, my, w Parlamencie sprawdzimy, czy zajmowaliśmy się taką samą sprawą czy nie i czy petycja złożona w Komisji może mieć wpływ na naszą pracę, a jeśli tak, wówczas poinformujemy o tym składającego petycję. Panie przewodniczący! Panie i panowie! Mniej więcej jak sądzę przedstawiłem sytuację. Nie wprowadzamy rewolucyjnych zmian, lecz pewne wyjaśnienia i rozwiązania pozwalające zapobiec ewentualnemu impasowi. Będę mówił na temat petycji. Przekonaliśmy się w przeszłości, że regulamin, w takiej formie, jaką ma obecnie, przyczynił się do kilku problemów, ponieważ czasem niektóre jego postanowienia trudno było zinterpretować, a nawet do politycznego impasu w kwestii dopuszczalności takiego czy innego tekstu. Dlatego podjęliśmy próbę pewnego ich uporządkowania, wyjaśnienia i skonsolidowania, ale te zabiegi nie składają się na rewolucyjne zmiany. Po pierwsze chcemy mieć możliwość lepszego identyfikowania składającego petycję, ponieważ obecnie, gdy otrzymujemy pół tony petycji, nie jest do końca jasne, kto jest osobą do kontaktów. Dlatego też będziemy zwracać się z prośbą do autorów petycji o wskazanie ich przedstawiciela, jeśli taki istnieje, lub będziemy posługiwać się pierwszym nazwiskiem podanym na pierwszej stronie. Wprowadziliśmy prawo do wycofania poparcia petycji. Mówimy obywatelom: „możecie wnieść petycję, ale możecie również zrezygnować ze skorzystania z tego prawa i zażądać usunięcia swego nazwiska z listy osób, które się pod nią podpisały”. Wiecie państwo, że można przesyłać korespondencję do Parlamentu w językach mniejszości, na przykład galicyjskim, baskijskim, katalońskim i tak dalej, jeżeli są one uznawane przez państwa członkowskie. Postanowiliśmy rozszerzyć to prawo i objąć nim również petycje. Jeżeli otrzymamy korespondencję w języku, który Prezydium uznaje za język używany w komunikacji pisemnej z obywatelami, odpowiedzi będą wysyłane również w tym języku. Prawdziwa reforma wiąże się jednak z kwestią dopuszczalności. Dotychczas członkowie Komisji Petycji toczyli czasem poważne boje, żeby ustalić, czy dany dokument dotyczy spraw związanych z prawem europejskim, czy też nie. Pomimo to, ponieważ Europa rozszerza się na wszystkie obszary, ludzie dostawali się tylnymi drzwiami. Dlatego też staraliśmy się uprosić sprawę poprzez zastosowanie pewnego środka zachęcającego do przestrzegania kryterium dopuszczalności. Jeżeli jedna czwarta członków Komisji Petycji uzna petycję za dopuszczalną, będzie ona rozpatrywana, ponieważ absolutnie nie chodzi nam o ograniczanie podstawowego prawa, które w każdym razie jest oparte na prawie pierwotnym. W razie stwierdzenia niedopuszczalności petycji, będziemy starali się zalecić inne możliwe środki dochodzenia zadośćuczynienia. Zawsze należy przestrzegać zasady przejrzystości, ponieważ nazwisko osoby składającej petycję i treść petycji będą za każdym razem wpisywane do naszych rejestrów, ale jeżeli ze względów ochrony prywatności, osoba składająca petycję zwróci się z wnioskiem o zapewnienie anonimowości, będziemy mogli ją zagwarantować. To samo dotyczy wniosku o zachowanie poufności podczas rozmów. Naturalnie zostało zachowane prawo osoby składającej petycję do wypowiedzenia się przed komisją, po udzieleniu jej głosu przez przewodniczącego według jego uznania."@pl16
"− Senhor Presidente, depois do grande bolo que foi o relatório Corbett, não sei se este é a cereja; penso que é mais o biscoito que nos servem com o café, ao mesmo tempo que nos apresentam a conta. Quanto ao direito de tomar medidas de seguimento, alargámos, até certo ponto, esse direito – ou melhor, clarificámo-lo –, porquanto, no passado, a Comissão das Petições podia elaborar relatórios de iniciativa sobre praticamente tudo. Não vemos razão para esta comissão ter mais direitos do que as outras. Naturalmente, a Comissão das Petições conservará este direito, desde que a Conferência dos Presidentes não levante objecções. É prevista a criação do registo electrónico. Se necessário, serão organizadas visitas de investigação para estabelecer factos ou para procurar uma solução. Este é um papel de mediação; trata-se de algo um pouco original que decidimos introduzir e cujo crédito terá de ser atribuído ao Parlamento. Se necessário, solicitaremos a assistência da Comissão, que esta noite está representada ao mais alto nível, para prestar esclarecimentos sobre a aplicação do direito comunitário e para nos fornecer informações. As informações obtidas serão, naturalmente, facultadas à Comissão, ao Conselho e ao peticionário. Contudo, e se o Tratado de Lisboa for ratificado? Como sabem, este Tratado prevê um novo tipo de petição – para além das petições apresentadas ao Parlamento Europeu, que já existem há muito tempo –, mais concretamente, petições apresentadas à Comissão Europeia, com, no mínimo, um milhão de assinaturas. Muito simplesmente, decidimos que, no caso de o Tratado de Lisboa ser ratificado, se uma questão conexa for levantada numa petição apresentada por um milhão de cidadãos à Comissão, nós, no Parlamento, verificaremos se estamos a tratar de um assunto idêntico e se a petição apresentada à Comissão interfere com o nosso trabalho, caso em que, muito simplesmente, informaremos os peticionários. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, penso que resumi a situação. Não há, pois, qualquer revolução, apenas algumas clarificações e a prevenção de eventuais impasses. Vou falar de petições. Já vimos que o Regimento, com a sua redacção actual, nos causou alguns problemas, com regras que são difíceis de interpretar ou que podem mesmo conduzir a um impasse político quanto à admissibilidade deste ou daquele texto. Procurámos, portanto, arrumar, clarificar e consolidar, mas não se trata de uma revolução. Em primeiro lugar, queremos identificar melhor o peticionário, porque, presentemente, quando recebemos meia tonelada de petições, não é evidente qual é a pessoa de contacto. Em consequência, vamos pedir aos peticionários que indiquem quem é, por assim dizer, o seu líder; se não, decidiremos utilizar o primeiro nome da primeira página. Instituímos o direito de retirada de uma petição. Dizemos aos cidadãos: «Pode apresentar uma petição, mas pode igualmente renunciar a esse direito e pedir que o seu nome seja retirado da lista de signatários». Como sabem, o Parlamento pode receber correspondência em línguas minoritárias, como o galego, o basco, o catalão, etc., desde que essas línguas sejam reconhecidas pelos Estados-Membros. Decidimos tornar este direito extensivo às petições. Se recebermos correspondência em línguas que a Mesa reconheça como línguas de comunicação escrita com os cidadãos, responderemos nas mesmas línguas. Mas a verdadeira reforma reside na admissibilidade. Até agora, era por vezes muito difícil os membros da Comissão das Petições chegarem a acordo sobre se um determinado documento dizia ou não respeito ao direito comunitário. Afinal, como a Europa afecta todos os domínios, as pessoas acabavam por entrar pela porta dos fundos. Procurámos simplificar as coisas, atribuindo uma espécie de incentivo à admissibilidade. Se um quarto dos membros da Comissão das Petições considerar um texto admissível, este será considerado, uma vez que está fora de questão restringirmos um direito essencial, um direito que decorre do direito primário. Em caso de declaração de inadmissibilidade, procuraremos mesmo recomendar vias de recurso possíveis. A transparência será assegurada, na medida em que o nome do peticionário e o conteúdo da petição serão sempre publicados nos nossos registos; contudo, se, para proteger a sua vida privada, o peticionário solicitar o anonimato, este ser-lhe-á assegurado. O mesmo se aplica no caso de ser pedida a confidencialidade dos debates. Naturalmente, os peticionários mantêm o direito de uso da palavra, à discrição do presidente da comissão."@pt17
"− Dle preşedinte, nu ştiu dacă acest raport este cireaşa de pe tortul mare care a fost raportul Corbett; mai degrabă este prăjiturica servită la cafea, exact în momentul în care ţi se strecoară nota de plată. În ceea ce priveşte dreptul de a lua măsuri ulterioare, l-am extins – sau mai degrabă l-am clarificat - până la un anumit nivel, pentru că în trecut Comisia pentru petiţii putea, practic, să elaboreze un raport din proprie iniţiativă referitor la aproape orice subiect posibil. Nu vedem de ce această comisie ar trebui să aibă mai multe drepturi decât alte comisii. Îşi va menţine, desigur, acest drept, cu condiţia să nu existe nicio obiecţie din partea Conferinţei preşedinţilor. Registrul electronic a fost păstrat. După caz, vor exista vizite de constatare la faţa locului, pentru a stabili anumite fapte sau pentru a căuta cu adevărat o soluţie. Acesta este un rol de mediator; este ceva destul de original şi am decis să îl introducem în beneficiul Parlamentului. Dacă va fi nevoie, vom solicita ajutorul Comisiei, reprezentată la cel mai înalt nivel în această seară, pentru a clarifica aplicarea dreptului comunitar şi, eventual, pentru a ne fi oferite diverse informaţii. Informaţiile colectate vor fi, în mod firesc, puse la dispoziţia Comisiei, a Consiliului şi a petiţionarului. Cu toate acestea, referitor la Tratatul de la Lisabona, acesta ar trebui ratificat? Ştiţi că acest Tratat prevede un nou tip de petiţie – alături de petiţiile către Parlamentul European, care există de mult timp – şi anume petiţiile către Comisia Europeană, care să conţină cel puţin un milion de semnături. Am decis pur şi simplu că, în eventualitatea ratificării Tratatului de la Lisabona, în cazul în care un subiect conex este abordat vreodată într-o petiţie trimisă Comisiei de un milion de cetăţeni, noi vom verifica, în Parlament, dacă avem de-a face cu un subiect identic şi dacă petiţia trimisă Comisiei ne-ar putea sau nu afecta munca, situaţie în care i-am informa pur şi simplu pe petiţionari în acest sens. Ei bine, dle Preşedinte, doamnelor şi domnilor, cred că am rezumat mai mult sau mai puţin situaţia. Nu este vorba de nicio revoluţie, ci doar de câteva clarificări şi de evitarea unui posibil impas. Voi vorbi despre petiţii. Am văzut în trecut că Regulamentul de procedură, în forma sa actuală, ne-a provocat câteva probleme, întrucât uneori anumite reguli au fost dificil de interpretat sau chiar au dus la un impas politic cauzat de admisibilitatea unor texte. Am încercat, prin urmare, să îl ordonăm într-o oarecare măsură, să îl clarificăm şi să îl consolidăm, dar asta nu înseamnă că înfăptuim o revoluţie. Mai întâi, dorim o mai bună identificare a petiţionarului, pentru că, în prezent, când primim sute de petiţii, nu este clar cine este persoana de contact. În consecinţă, le vom cere petiţionarilor să specifice cine este liderul lor; altfel, vom decide să folosim primul nume de pe prima pagină. Am stabilit dreptul de retragere dintr-o petiţie. Transmitem următorul mesaj cetăţenilor: „puteţi depune o petiţie, dar puteţi şi să renunţaţi la acest drept şi să cereţi ca numele dvs. să fie retras de pe lista de semnatari.” Ştiţi că Parlamentul poate primi corespondenţă în limbile minorităţilor, cum ar fi limba galiciană, catalană, bască, ş.a.m.d., atunci când aceste limbi sunt recunoscute de statele membre. Am decis să extindem acest drept şi în cazul petiţiilor. În cazul în care vom primi scrisori în anumite limbi pe care Biroul le recunoaşte ca limbi pentru comunicarea scrisă cu cetăţenii, vom răspunde şi noi în respectivele limbi. Adevărata reformă, totuşi, se referă la admisibilitate. Până acum, membrii Comisiei pentru petiţii trebuiau uneori să se lupte pentru a afla dacă un anumit document intra sau nu sub incidenţa dreptului european. La urma urmelor, din moment ce Europa se aplică în toate domeniile, oamenii intrau pe uşa din spate. Prin urmare, am încercat să simplificăm lucrurile printr-un fel de stimulent al admisibilităţii. Dacă un sfert din membrii Comisiei pentru petiţii consideră un text ca fiind admisibil, atunci aşa va fi considerat, pentru că nu se pune problema să restricţionăm un drept vital, un drept care se bazează, în orice caz, pe legislaţia primară. În eventualitatea unei declaraţii de inadmisibilitate, vom încerca chiar să recomandăm mijloace de recurs posibile. În orice moment trebuie să existe transparenţă, întrucât numele petiţionarului şi conţinutul petiţiei vor fi întotdeauna publicate în registrele noastre, dar în cazul în care, pentru a-şi proteja intimitatea, petiţionarul solicită să rămână anonim, îi vom putea oferi acest lucru. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul confidenţialităţii solicitate în timpul discuţiilor. În mod firesc, continuă să rămână la latitudinea preşedintelui comisiei acordarea dreptului petiţionarilor de a lua cuvântul."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, po takej veľkej porcii torty, ktorou bola správa pána Corbetta, neviem, či nie je toto len čerešnička; je to skôr koláč ku káve, ktorý vám naservírujú rovnako ako účet. Pokiaľ ide o právo na ďalšiu činnosť, rozšírili sme ho, alebo skôr objasnili, po istú mieru, keďže v minulosti mohol Výbor pre petície vydať iniciatívnu správu prakticky o všetkom. Nevieme, prečo by mal mať tento výbor viac práv než iné výbory. Toto právo sa určite zachová, ak zo strany konferencie predsedov nebudú žiadne námietky. Elektronický register ostane zachovaný. V prípade potreby sa budú vykonávať vyšetrovacie návštevy priamo na mieste s cieľom potvrdiť fakty alebo nájsť riešenie. Je to úloha sprostredkovateľa; do istej miery je táto úloha niečo nové, čo sme sa rozhodli zaviesť a čo bude prospešné pre Parlament. Ak bude treba, požiadame o pomoc Komisiu, ktorá je dnes večer zastúpená na najvyššej úrovni, aby objasnila uplatnenie práva Spoločenstva a prípadne nám poskytla informácie. Zhromaždené informácie budú samozrejme poskytnuté Komisii, Rade a predkladateľovi petície. Čo však v prípade ratifikácie Lisabonskej zmluvy? Viete, že táto zmluva poskytne nový typ petície; okrem petícií predkladaných Európskemu parlamentu, ktoré existujú už dlho, to budú petície predkladané Európskej komisii s minimálne jedným miliónom podpisov. Jednoducho sme sa rozhodli, že v prípade ratifikácie Lisabonskej zmluvy by sme postupovali nasledovne: ak by sa príslušná záležitosť vyskytovala v petícii, ktorú Komisii predkladá milión občanov, v Parlamente by sme skontrolovali, či riešime rovnakú záležitosť a či by petícia predložená Komisii mohla alebo nemohla ovplyvniť našu prácu, v tomto prípade by sme jednoducho informovali predkladateľov petície. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, myslím, že som viac menej zhodnotil situáciu. Nie je to žiadna revolúcia, je to len pár vysvetlení a opatrení proti prípadnej nefunkčnosti. Budem hovoriť o petíciách. V minulosti sme zistili, že rokovací poriadok nám vo svojom znení spôsobil zopár problémov, keďže niektoré články sa niekedy dali len ťažko interpretovať alebo dokonca z politického hľadiska uviazli na mŕtvom bode, pokiaľ ide o prípustnosť rôznych častí textu. Z tohto dôvodu sme sa pokúsili urobiť v ňom poriadok, objasniť ho a dať mu ucelený tvar, čo však nie je žiaden revolučný krok. V prvom rade chceme zlepšiť identifikáciu predkladateľov petícií, keďže v súčasnosti, keď dostaneme pol tony petícií, nie je jasné, kto je kontaktnou osobou. Z tohto dôvodu chceme požiadať predkladateľov petícií, aby špecifikovali, kto je ich prípadný vodca, inak použijeme prvé meno na prvej strane. Zriadili sme právo odstúpiť od petície. Hovoríme občanom, že môžu predložiť petíciu, ale taktiež sa môžu vzdať tohto práva a požiadať, aby sa ich meno vymazalo zo zoznamu signatárov. Viete, že Parlament môže dostať korešpondenciu v jazykoch menšín, ako napríklad v galícijskom, baskickom, katalánskom a tak ďalej, ak ich uznajú členské štáty. Rozhodli sme sa taktiež rozšíriť toto právo na petície. Ak dostaneme korešpondenciu v jazykoch, ktoré predsedníctvo uzná za jazyky písomnej komunikácie s občanmi, taktiež odpovieme v týchto jazykoch. Skutočná reforma však tkvie v oblasti prípustnosti. Až doposiaľ sa museli členovia Výboru pre petície niekedy veľmi snažiť, aby zistili, či sa určitý dokument skutočne týka európskych právnych predpisov alebo nie. Koniec koncov, odkedy Európa zasahuje do všetkých oblastí, ľudia prenikli aj zadnými vrátkami. Z tohto dôvodu sme sa pokúsili tento problém zjednodušiť a poskytli sme určitý stimul prípustnosti. Ak štvrtina členov Výboru pre petície považuje text za prípustný, bude sa považovať za prípustný, keďže v žiadnom prípade neobmedzíme zásadné právo občanov, právo, ktoré je v každom prípade založené na primárnom práve. V prípade vyhlásenia neprípustnosti sa dokonca pokúsime odporučiť možné prostriedky nápravy. Z dôvodu transparentnosti sa meno predkladateľa petície a obsah petície uverejnia v našich registroch, ale ak predkladateľ petície požiada o anonymitu z dôvodu ochrany súkromia, budeme ju môcť poskytnúť. To isté sa týka aj požiadavky na dôvernosť počas diskusií. Samozrejme majú predkladatelia petícií zachované právo hovoriť, ktoré im udelí podľa vlastného uváženia predseda výboru."@sk19
"− Gospod predsednik, če je bilo poročilo gospoda Corbetta velika torta, ne vem, ali je to smetana; je bolj piškotek, ki ga dobite zraven kave, ko vam prinesejo račun. Pravico za sprejem nadaljnjih ukrepov smo podaljšali ali bolje rečeno razjasnili do določene stopnje, kajti v preteklosti je lahko v praksi Odbor za peticije izdal samoiniciativno poročilo o več ali manj čemer koli. Ne razumemo, zakaj bi imel ta odbor več pravic kot drugi odbori. Seveda bo ohranil to pravico, pod pogojem, da temu ne bo nasprotovala konferenca predsednikov. Elektronski register je ohranjen. Po potrebi se bodo opravili obiski na kraju dogajanja zaradi ugotovitve dejstev ali iskanja rešitev. To je vloga posrednika, kajti odločili smo se uvesti nekaj izvirnega, kar bo v prid Parlamentu. Če bo potrebno, bomo zaprosili za pomoč Komisijo, ki ima nocoj zastopnika na najvišji ravni, da razjasni uporabo zakonodaje Skupnosti in nam po možnosti dostavi informacije. Zbrane informacije bomo seveda dostavili Komisiji, Svetu in predlagatelju peticije. Kako pa je z Lizbonsko pogodbo? Ali naj bi bila ratificirana? Veste, da je v tej pogodbi – poleg peticij, ki se predložijo Evropskemu parlamentu in obstajajo že zelo dolgo – predvidena nova vrsta peticij, in sicer peticij, ki se predložijo Evropski komisiji in imajo najmanj en milijon podpisov. Odločili smo se, da bomo v primeru, če bo ratificirana Lizbonska pogodba in če bo kdaj milijon državljanov vložilo peticijo o nekem vprašanju pri Komisiji, preverili, ali smo se mi v Parlamentu že ukvarjali z enakim vprašanjem in ali bi peticija, predložena Komisiji, lahko vplivala na naše delo ali ne in o tem preprosto obvestili predlagatelje peticije. No, gospod predsednik, gospe in gospodje, mislim, da sem več ali manj povzel stanje. Nobene revolucije torej, zgolj nekaj razjasnitev in preprečitev morebitnih zastojev. Govoril bom o peticijah. V preteklosti smo videli, da nam je poslovnik, tak kot je, povzročil nekaj problemov, ker je bilo včasih nekatere člene težko razložiti ali pa so celo povzročili politični zastoj glede dopustnosti tega ali onega besedila. Zato smo poskusili stvari urediti, razčistiti in utrditi, a to še ne pomeni revolucije. Predvsem bi radi boljšo identifikacijo predlagatelja peticije, kajti v trenutku, ko prejmemo pol tone peticij, ni takoj jasno, kdo je kontaktna oseba. Zato bomo prosili predlagatelje peticij, da navedejo, kdo je njihov vodja, sicer se bomo odločili, da uporabimo prvo ime na prvi strani. Uvedli smo pravico do umika peticije. Državljanom pravimo, da „lahko predložijo peticijo, vendar se lahko tudi odrečejo tej pravici in zahtevajo, da se njihovo ime umakne s seznama podpisnikov“. Veste, da lahko Parlament prejema korespondenco v manjšinskih jezikih, kot so galicijski, baskovski, katalonski itn., ko jih priznajo države članice. Odločili smo se, da bomo to pravico razširili tudi na peticije. Če bomo prejeli korespondenco v določenih jezikih, ki jih predsedstvo priznava kot jezike za pisno sporazumevanje z državljani, bomo tudi odgovorili v teh jezikih. Prava reforma se nanaša na dopustnost. Do zdaj so se morali člani Odbora za peticije včasih kar močno potruditi, da so ugotovili, ali je določen dokument res stvar evropske zakonodaje ali ne. Navsezadnje so ljudje, glede na to, da se Evropa razširja na vsa področja, vstopali skozi zadnja vrata. Zato smo poskušali stvari poenostaviti tako, da smo dali neke vrste spodbudo dopustnosti. Če četrtina članov Odbora za peticije meni, da je besedilo dopustno, se šteje, da ni nobene potrebe po našem omejevanju bistvene pravice, kajti ta v vsakem primeru temelji na primarni zakonodaji. V primeru izjave o nedopustnosti pa bomo poskusili vsaj priporočiti možna pravna sredstva. Preglednost je vedno potrebna, ker bosta ime predlagatelja peticije in vsebina peticije vedno objavljena v naših registrih, vendar bomo sposobni zagotoviti anonimnost, če bo predlagatelj peticije zaprosil zanjo zaradi varstva zasebnosti. Enako velja za zahtevo po zaupnosti med razpravami. Seveda pa se ohrani pravica predlagateljev peticije do besede, če to dovoli predsednik odbora."@sl20
"− Herr talman! Efter Richard Corbetts betänkande, som kan liknas vid en stor tårta, vet jag inte om detta är körsbäret. Det liknar mera den lilla tårtbit man får till kaffet samtidigt som notan överlämnas. När det gäller rätten att vidta uppföljningsåtgärder har vi utökat den – eller snarare förtydligat den – i en viss utsträckning eftersom utskottet för framställningar tidigare i praktiken kunde utarbeta initiativbetänkanden mer eller mindre om vad som helst. Vi kan inte se varför detta utskott skulle ha fler rättigheter än de andra utskotten. Det kommer naturligtvis att behålla denna rätt under förutsättning att talmanskonferensen inte gör några invändningar. De elektroniska registren har behållits. Om det är nödvändigt kommer man att kunna ta sig in i registren för att fastställa fakta eller rentav för att finna en lösning. Denna roll är en medlarfunktion. Det är ett något originellt system som vi har beslutat att införa och som kommer att vara bra för parlamentets trovärdighet. Om det behövs kommer vi att be om bistånd från kommissionen, som i kväll är representerad här på högsta nivå, med att förtydliga tillämpningen av gemenskapslagstiftningen och eventuellt förse oss med information. Den information som inhämtas kommer naturligtvis att förmedlas till kommissionen, rådet och framställaren. Men hur blir det med Lissabonfördraget om det skulle ratificeras? Ni känner nog till att detta fördrag innehåller bestämmelser om en ny typ av framställning – vid sidan av de framställningar till Europaparlamentet som har ingetts under mycket lång tid – nämligen framställningar som inges till Europeiska kommissionen och som har minst en miljon underskrifter. Vi har helt enkelt beslutat följande: om Lissabonfördraget ratificeras och om en besläktad fråga tas upp i en framställning som en miljon medborgare inger till kommissionen skulle vi i parlamentet vilja kontrollera om vi sysslar med en identisk fråga och göra en bedömning om huruvida framställningen till kommissionen skulle kunna påverka vårt arbete eller inte, och i detta fall skulle vi helt enkelt underrätta framställarna. Herr talman, mina damer och herrar! Nu tror jag att jag mer eller mindre har sammanfattat situationen. Det är alltså inte fråga om någon revolution, bara ett antal förtydliganden och en strävan att förhindra eventuella dödlägen. Jag kommer att tala om framställningar. Vi har tidigare sett att arbetsordningen i sin nuvarande lydelse har lett till en del problem eftersom vissa regler var svåra att tolka eller till och med ledde till ett politiskt dödläge när det gällde den ena eller den andra textens tillåtlighet. Därför har vi försökt rensa upp lite. Vi har försökt förtydliga och konsolidera, men detta innebär inte att det är fråga om någon revolution. Först och främst vill vi kunna identifiera framställaren bättre. När vi för närvarande tar emot ett halvt ton framställningar är det nämligen inte klart vem som är kontaktperson. Vi kommer därför att be framställarna att specificera vem som så att säga är deras ledare. Annars kommer vi att bestämma oss för att använda det första namnet på första sidan. Vi har fastslagit rätten att dra tillbaka sitt stöd för en framställning. Vi säger till medborgarna: ”Ni kan inge en framställning men ni kan också avstå från denna rättighet och kräva att ert namn tas bort från listan med underskrifter.” Ni känner till att parlamentet kan ta emot korrespondens på sådana minoritetsspråk som galiciska, baskiska, katalanska osv., när dessa språk är erkända av medlemsstaten. Vi har beslutat att utöka denna rättighet till att även gälla framställningar. Om vi tar emot korrespondens på vissa språk som presidiet erkänner som språk för skriftlig kommunikation med medborgarna kommer vi också att svara på dessa språk. Men den verkligt viktiga reformen handlar om tillåtlighet. Hittills har ledamöterna i utskottet för framställningar tidvis fått kämpa hårt för att komma fram till om ett visst dokument verkligen hör hemma inom EU-lagstiftningen eller inte. Eftersom EU faktiskt breder ut sig på alla områden kunde folk ta sig in bakvägen. Vi har därför försökt förenkla situationen genom att skapa ett slags incitament när det gäller tillåtlighet. Om en fjärdedel av ledamöterna i utskottet för framställningar anser att en text är tillåtlig kommer den att behandlas. Vi vill nämligen inte inskränka en grundläggande rättighet, en rättighet som under alla omständigheter bygger på primärrätten. I det fall då en framställning förklaras icke tillåtlig kommer vi till och med att försöka rekommendera alternativa möjligheter till överklagan. Det måste alltid finnas öppenhet eftersom framställarens namn och framställningens innehåll alltid kommer att publiceras i våra register, men om framställaren för att skydda sin integritet begär att få vara anonym kommer vi att kunna ordna detta. Detsamma gäller om det finns krav på sekretess under diskussionerna. Naturligtvis har framställarens rätt att tala behållits, vilket avgörs av utskottets ordförande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"quid"15,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph