Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-05-05-Speech-2-425"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090505.29.2-425"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to welcome this proposal and also to thank Richard Corbett for his hard, and not always rewarding, work. Very often when we change the Rules of Procedure our colleagues get worried about what is happening. Most of them only realise what has happened and what changes we have made once it has come into effect, by which time it can no longer be changed. I firmly support most of the proposals which have been tabled, especially because they reflect not just your hard work, but also – as you mentioned – that of the parliamentary reform group chaired by Dagmar Roth-Behrendt, which prepared this proposal very well. However, during the parliamentary reform process, I also made it clear for our group when we had our discussions that this report on parliamentary reform has to be approved by changes to the Rules of Procedure. This is a democratic procedure ending in a vote. Nothing could be changed just by discussions in that group and we worked very much along these lines. I would also like to mention that I was somewhat critical about what has just been mentioned, namely that some of the informal procedures which we have in the Parliament are institutionalised. I am somewhat afraid because if we have a custom, then it is better to keep it as a custom and not necessarily change the rules. For our group, the most important point is, however, proportionality. In our Parliament, the committees have very strong roles. In preparing the votes here in Parliament they take a lot of the burden from this House by voting in committee. It is not just a simple question of procedure, but a question of democracy, that the committees reflect the proportions which exist in plenary when important issues are decided. I think this is a basic question of democracy and, on behalf of the PPE-DE, support the report."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, rád bych uvítal tento návrh a také poděkoval Richardu Corbettovi za jeho obtížnou a ne vždy doceněnou práci. Velmi často, když se mění jednací řád, jsou kolegové znepokojeni tím, co se děje. Většina z nich si všimne toho, co se stalo a jaké změny musíme učinit, až když mají vstoupit v platnost, kdy už to není možné změnit. Plně podporuji většinu pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, zejména proto, že odrážejí nejen vaši náročnou práci, ale také, jak jste již zmínil, práci skupiny pro reformu Parlamentu, jíž předsedala Dagmar Roth-Behrendtová, tato skupina připravila tento návrh velmi dobře. Během procesu parlamentní reformy jsem nicméně při našich debatách naší skupině objasnil, že tato zpráva o parlamentní reformě musí být potvrzena změnami jednacího řádu. To je demokratický postup, který končí hlasováním. Diskusemi ve skupině by nebylo možné změnit nic a my jsme mnoho pracovali na znění tohoto textu. Rád bych také zmínil, že jsem byl poněkud kritický k tomu, co právě zaznělo, konkrétně k tomu, že některé neoficiální postupy, které máme v Parlamentu, jsou institucionalizovány. Tak nějak se obávám, že pokud máme nějaký úzus, je lepší si ho ponechat, a ne nutně měnit předpisy. Nejdůležitějším bodem pro naši skupinu však zůstává otázka poměrného zastoupení. U nás v Parlamentu mají výbory velkou úlohu. Při přípravách hlasování tady v Parlamentu hlasování ve výborech značně odlehčí hlasování v plénu. Nejedná se pouze o otázku postupu, ale jde o demokratický princip, ve výborech se promítne poměrné zastoupení, jak je rozvrženo v plénu, když se rozhoduje o důležitých otázkách. Domnívám se, že je to základní princip demokracie a jménem skupiny PPE-DE podporuji tuto zprávu."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne tilslutte mig dette forslag og takke Richard Corbett for hans hårde, men ikke altid værdsatte arbejde. Når vi laver ændringer i forretningsordenen, bliver vores kolleger tit meget bekymrede over, hvad det er, der sker. Det er først, når de træder i kraft, at mange af dem indser, hvad der er sket, og hvilke ændringer vi har foretaget, og så kan de ikke længere ændres. Jeg bifalder i høj grad de stillede forslag, især fordi de ikke afspejler Deres hårde arbejde, men også, som De nævnte, arbejdet i Parlamentets reformgruppe under forsæde af Dagmar Roth-Behrendt, som på forbilledlig vis har udarbejdet dette forslag. Under reformprocessen gjorde jeg det dog også klart for vores gruppe under drøftelserne, at denne betænkning om en reform af Parlamentet skal godkendes gennem ændringer af forretningsordenen. Det er en demokratisk procedure, som afsluttes med en afstemning. Intet kan ændres blot gennem diskussioner i denne gruppe, og vi har arbejdet efter det system meget længe. Jeg vil også gerne nævne, at jeg er ret kritisk over for det, der netop er blevet sagt, nemlig at nogle af de uformelle procedurer, vi har i Parlamentet, institutionaliseres. Jeg er lidt bange, for hvis vi har en sædvane, er det bedre at bevare den som en sædvane i stedet for nødvendigvis at ændre forretningsordenen. For vores gruppe er det vigtigste dog proportionalitet. I Parlamentet spiller udvalgene en meget vigtig rolle. Ved at forberede afstemningerne i Parlamentet letter de i høj grad Parlamentets arbejde takket være afstemningerne i udvalgene. Det er ikke blot et spørgsmål om procedure, men et spørgsmål om demokrati, at udvalgene afspejler sammensætningen i plenarforsamlingen, når der træffes beslutninger om vigtige emner. For mig er det grundlæggende et spørgsmål om demokrati, og PPE-DE-Gruppen støtter betænkningen."@da2
"Herr Präsident, ich begrüße diesen Vorschlag und möchte mich außerdem bei Herrn Richard Corbett für seine harte und nicht immer dankbare Arbeit bedanken. Wenn wir die Geschäftsordnung ändern, fangen unsere Kollegen oft an, sich Sorgen darüber zu machen, was wir ändern wollen. Die meisten von ihnen merken nur, was passiert ist und was wir geändert haben, wenn die Änderungen in Kraft treten, und zu diesem Zeitpunkt kann nichts mehr geändert werden. Ich unterstütze ausdrücklich die meisten der vorgelegten Vorschläge, insbesondere, da sie nicht nur Ihre harte Arbeit widerspiegeln, sondern auch, wie Sie bereits erwähnt haben, die harte Arbeit der Arbeitsgruppe Reformen unter der Leitung von Dagmar Roth-Behrendt, die diesen Vorschlag sehr gut vorbereitet hat. Während des Reformprozesses im Parlament habe ich allerdings bei Debatten in unserer Reformgruppe klar gemacht, dass dieser Bericht über die Parlamentsreform durch Änderungen in der Geschäftsordnung angenommen werden muss. Das ist ein demokratisches Verfahren, das durch eine Abstimmung abgeschlossen wird. Nichts könnte lediglich auf der Grundlage von Debatten in dieser Gruppe geändert werden, und unsere Arbeit wurde entsprechend ausgeführt. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich einige Aspekte, die gerade genannt wurden, etwas kritisch sehe, nämlich, dass einige informelle Verfahren des Parlaments institutionalisiert werden sollen. Ich bin etwas besorgt, denn Gepflogenheiten sollten Gepflogenheiten bleiben und nicht unbedingt die Regeln ändern. Für unsere Fraktion ist der wichtigste Punkt allerdings die Verhältnismäßigkeit. In unserem Parlament unterliegen die Ausschüsse strengen Regeln. Dadurch, dass die Abstimmungen in den Ausschüssen vorbereitet werden und stattfinden, entlasten sie das Parlament enorm. Es ist nicht nur eine einfache Frage des Verfahrens, sondern auch der Demokratie, dass der Ausschuss die Verhältnismäßigkeit widerspiegelt, die im Plenum vorherrscht, wenn über wichtige Themen entschieden wird. Ich denke, es handelt sich um eine grundsätzliche Frage der Demokratie und befürworte im Namen der PPE-DE-Fraktion diesen Bericht."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καλωσορίσω αυτήν την πρόταση και επίσης να ευχαριστήσω τον Richard Corbett για αυτήν τη σκληρή και όχι πάντα ευχάριστη, εργασία. Πολύ συχνά όταν τροποποιούμε τον Εσωτερικό Κανονισμό οι συνάδελφοι μας αναρωτιούνται για αυτά που συμβαίνουν. Οι περισσότεροι συνειδητοποιούν τι συνέβη και τι αλλαγές κάναμε μόνο όταν τίθενται σε εφαρμογή, οπότε πλέον δεν μπορούν να αλλάξουν. Υποστηρίζω σταθερά τις περισσότερες από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν και ειδικά επειδή δεν αντανακλούν μόνο τη δική σας σκληρή εργασία, αλλά επίσης – όπως αναφέρατε και της κοινοβουλευτικής μεταρρυθμιστικής ομάδας με πρόεδρο την κ. Dagmar Roth-Behrendt, που προετοίμασε πολύ καλά αυτήν την πρόταση. Ωστόσο, κατά την κοινοβουλευτική μεταρρυθμιστική διαδικασία, κατέστησα σαφές στην ομάδα μου στη διάρκεια των συζητήσεών μας ότι αυτή η πρόταση για την κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση πρέπει να εγκριθεί με αλλαγές στον Εσωτερικό Κανονισμό. Αυτή είναι μια δημοκρατική διαδικασία που ολοκληρώνεται με ψηφοφορία. Τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει μόνο με συζητήσεις σε εκείνη την ομάδα και δουλέψαμε πολύ σε αυτό το πλαίσιο. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι τήρησα σχετικά κριτική στάση απέναντι σε αυτό που μόλις αναφέρθηκε, δηλαδή ότι κάποιες από τις ανεπίσημες διαδικασίες που έχουμε στο Κοινοβούλιο έχουν θεσμοθετηθεί. Ανησυχώ κάπως, διότι εάν έχουμε κάποια συνήθεια, είναι καλύτερα να την κρατήσουμε ως συνήθεια και να μην αλλάξουμε απαραίτητα τους κανόνες. Για την ομάδα μας,, το πλέον σημαντικό σημείο είναι η αναλογικότητα. Στο Κοινοβούλιό μας, οι επιτροπές έχουν πολύ ισχυρούς ρόλους. Προετοιμάζοντας τις ψηφοφορίες εδώ στο Κοινοβούλιο, απαλλάσσουν από μεγάλο φορτίο αυτό το Κοινοβούλιο με την ψηφοφορία στην επιτροπή. Δεν πρόκειται απλά για ένα ζήτημα διαδικασίας, αλλά για ένα θέμα δημοκρατίας το ότι οι επιτροπές αντανακλούν τις αναλογίες που υπάρχουν στην ολομέλεια όταν αποφασίζονται σημαντικά θέματα. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα βασικό ζήτημα δημοκρατίας και εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, υποστηρίζω την έκθεση."@el10
"Señor Presidente, quiero aplaudir esta propuesta y asimismo dar las gracias al señor Corbett por su duro trabajo, no siempre recompensado. Con mucha frecuencia, cuando modificamos el Reglamento del Parlamento nuestros colegas se preocupan por lo que pueda suceder. En su mayor parte sólo son conscientes de lo que ha sucedido y de los cambios producidos cuando ya han entrado en vigor, cuando ya no pueden ser alterados. Apoyo con firmeza la mayor parte de las propuestas presentadas, especialmente porque reflejan no sólo su duro trabajo, sino también —como ha indicado usted— el del grupo parlamentario de reforma presidido por la señora Roth-Behrendt, que preparó esta propuesta a la perfección. No obstante, durante el proceso de reformas parlamentarias, también dejé claro en nombre de mi grupo cuando se produjeron los debates que este informe debe ser aprobado por medio de modificaciones del Reglamento del Parlamento. Éste es un procedimiento democrático que culmina con una votación. Nada puede ser cambiado sólo por medio de debates en ese grupo, y trabajamos de acuerdo con ese criterio. También quiero mencionar que me mostré bastante crítico sobre lo que acaba de mencionarse, es decir, que algunos de los procedimientos con que contamos en el Parlamento están institucionalizados. Me preocupa porque si tenemos una costumbre, entonces es mejor conservarla como tal en lugar de cambiar necesariamente las normas. Para nuestro grupo, el punto más importante es sin embargo la proporcionalidad. En nuestro Parlamento las comisiones tienen mucho protagonismo. A la hora de preparar las votaciones parlamentarias asumen mucha de la carga de la Cámara por medio de votaciones en comisión. No se trata de una simple cuestión de procedimiento, sino de democracia, que las comisiones reflejen la proporcionalidad existente en el pleno cuando tratamos asuntos importantes. Considero que es una cuestión básica en una democracia y, en nombre del Grupo del PPE-DE, apoyo el informe."@es21
"Härra juhataja, ka mina pooldan seda ettepanekut ning soovin ühtlasi tänada Richard Corbetti tehtud raske ning sageli mitte meelepärase töö eest. Sageli, muutes kodukorda, tunnevad kolleegid muret juhtumahakkava pärast. Enamik neist märkab seda, mis on toimunud ning milliseid muudatusi oleme kehtestanud, alles siis, kui need on jõustunud ja neid enam muuta ei saa. Toetan kindlalt valdavat osa päevakorda võetud ettepanekutest, eriti kuna need ei peegelda üksnes teie rasket tööd, vaid ka – nagu mainitud – parlamendi reformimisega tegeleva töörühma tööd, mille eesistujaks on Dagmar Roth-Behrendt, kes valmistas käesoleva ettepaneku väga hästi ette. Siiski tegin ma parlamendireformi protsessi ajal meie fraktsioonile arutelude käigus täiesti selgeks, et käesolev raport parlamendireformist tuleb heaks kiita, viies sisse muudatused kodukorda. See on demokraatlik toiming, mis lõpeb hääletusega. Midagi ei saa muuta üksnes selles fraktsioonis toimuva aruteluga ning me nägime selles osas pidevalt palju vaeva. Ühtlasi soovin öelda, et ma olin äsja mainitu suhtes mõnevõrra kriitiline, nimelt selle suhtes, et osa parlamendi mitteametlikke toiminguid on institutsionaliseeritud. Kardan mõnevõrra, sest kui meil on tava, siis on parem seda tavana säilitada, mitte ilmtingimata reegleid muuta. Meie fraktsioonile on aga olulisem proportsionaalsus. Meie parlamendis on komisjonidel väga tugev roll. Siin, parlamendis hääletuse ettevalmistamisel võtavad nad täiskogult suure töökoorma, teostades hääletuse komisjonis. See ei ole üksnes lihtne protseduurialane küsimus, vaid demokraatia küsimus, et komisjonides kajastuks oluliste küsimuste lahendamisel täiskogu proportsioonid. Ma usun, et see on demokraatia põhiküsimus ning fraktsiooni PPE-DE nimel toetan seda raportit."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan ilmaista tukeni ehdotukselle sekä kiittää Richard Corbettia kovasta eikä aina niin palkitsevasta työstä. Usein käy niin, että kun muutamme työjärjestystämme, kollegamme huolestuvat muutoksista. Useimmat huomaavat, mitä on tapahtunut ja mitä muutoksia olemme tehneet vasta, kun uusi työjärjestys on jo tullut voimaan, jolloin sitä ei voi enää muuttaa. Tuen vahvasti useimpia tehdyistä ehdotuksista etenkin siksi, että ne ovat paitsi teidän kovan työnne tulosta, myös Dagmar Roth-Behrendtin johtaman parlamentin uudistusryhmän, joka valmisteli tämän ehdotuksen erittäin hyvin. Parlamentin uudistamisprosessin kuluessa tein kuitenkin myös oman ryhmämme keskusteluissa selväksi sen, että tämän parlamentin uudistamista käsittelevän mietinnön hyväksyminen edellyttää muutosten tekemistä työjärjestykseen. Kyseessä on demokraattinen menettely, joka päättyy äänestykseen. Mitään ei voida muuttaa pelkkien ryhmän sisällä käytävien keskustelujen perusteella, ja sen mukaisesti olemme pitkälti toimineet. Haluaisin myös mainita, että suhtauduin jokseenkin kriittisesti äsken mainittuun ehdotukseen, eli joidenkin meillä täällä parlamentissa käytössä olevien epävirallisten menettelyjen virallistamiseen. Minua hieman arveluttaa, nimittäin jos meillä on olemassa vakiintunut käytäntö, on parempi pitää kiinni siitä eikä välttämättä muuttaa sääntöjä. Ryhmämme kannalta tärkein kohta on kuitenkin poliittisten ryhmien välinen suhteellinen osuus. Valiokunnilla on parlamentissamme vahva rooli. Parlamentin äänestysten valmistelussa valiokunnat keventävät huomattavasti täysistunnon työmäärää toimittamalla oman äänestyksensä valiokunnassa. Se ei ole pelkkä menettelykysymys, vaan kysymys on demokratiasta, nimittäin valiokuntien kokoonpano noudattelee täysistunnossa vallitsevia valtasuhteita tärkeistä kysymyksistä päätettäessä. Se on mielestäni yksi demokratian peruskysymyksistä, ja sen vuoksi ilmaisen PPE-DE-ryhmän puolesta tukemme mietinnölle."@fi7
". Monsieur le Président, je salue cette proposition et remercie M. Corbett pour ce travail difficile et parfois ingrat. Très souvent, lorsque nous changeons notre règlement, nos collègues se demandent avec inquiétude ce qui va se passer. La majorité d’entre eux ne se rend compte des changements que lorsqu’ils sont entrés en vigueur et que l’on ne peut plus rien y changer. Je soutiens fermement la plupart des propositions, notamment parce qu’elles reflètent votre travail difficile mais aussi - vous l’avez mentionné – celui du groupe de travail sur la réforme du Parlement européen présidé par M. Roth-Behrendt, qui a très bien préparé cette proposition. Cependant, au cours de ce processus de réforme du Parlement européen, j’ai également précisé à notre groupe que ce rapport sur la réforme parlementaire devait être approuvé par des modifications du règlement. Il s’agit d’une procédure démocratique qui se clôt par un vote. Rien ne pouvait donc être changé uniquement au moyen de discussions au sein de ce groupe et nous avons largement travaillé selon ce principe. Je tiens également à mentionner que je n’étais pas très enthousiaste à propos de ce qui vient d’être évoqué, à savoir l’institutionnalisation de procédures informelles du Parlement. Cela m’effraie un peu, car si nous avons une coutume, il vaut mieux la conserver comme coutume et ne pas nécessairement en faire un règlement. Pour notre groupe, le point le plus important est la proportionnalité. Au sein de notre Parlement, les commissions ont des rôles très forts. Dans le cadre de la préparation des votes ici au Parlement, elles assument par le vote en commission une importante charge qui leur a été confiée par l’Assemblée. Que les commissions reflètent les proportions de représentation en plénière lorsque des décisions importantes sont prises n’est pas une simple question de procédure mais une question de démocratie. Je pense que c’est un élément démocratique fondamental et, au nom du groupe PPE-DE, je soutiens le rapport."@fr8
"Elnök úr, támogatom a javaslatot, és köszönetet szeretnék mondani Richard Corbettnek e nehéz és nem mindig hálás feladat elvégzéséért. Az eljárási szabályzat megváltoztatásakor képviselőtársaink gyakran aggodalommal figyelik, mi történik. Legtöbbjük csupán akkor veszi észre, mi történt és milyen módosításokat eszközöltünk, amikor azok már hatályba léptek, és amikor már nem lehet változtatni rajtuk. Határozottan támogatom az előterjesztett javaslatok többségét, különös tekintettel arra, hogy azok nem csak az önök odaadó munkáját tükrözik, hanem – ahogy elhangzott – a Dagmar Roth-Behrendt által vezetett parlamenti reformcsoport munkáját is, amely kitűnően készítette elő a javaslatot. A parlamenti reformfolyamat alatt azonban a képviselőcsoporton belüli viták során hangot adtam abbéli véleményemnek, hogy a parlamenti reformról szóló jelentést jóvá kell hagyni az eljárási szabályzat változtatásain keresztül. Egy szavazással végződő demokratikus folyamatról van szó. A képviselőcsoporton belüli viták nem elegendőek a változások véghezviteléhez, és mi ennek maximális figyelembe vételével dolgoztunk. Ugyanakkor némi fenntartással fogadom az imént elhangzottakat, vagyis, hogy bizonyos informális parlamenti eljárásokat intézményesítsünk. Kissé tartok tőle, mert úgy vélem, hogy ha van egy szokás, akkor azt jobb szokásként megtartani, mintsem megváltoztatni a szabályokat. Képviselőcsoportunk számára azonban a legfontosabb szempont az arányosság. A Parlamentben rendkívül fontos szerepe van a bizottságoknak. A parlamenti szavazatok előkészítésekor sok terhet levesznek a Ház válláról a bizottságon belüli szavazással. Ez nem csupán eljárási, hanem a demokráciát érintő kérdés is, hiszen a bizottságok a plenáris ülésen meglévő arányokat tükrözik, melyek a fontos kérdésekről történő szavazáskor érvényesülnek. Úgy vélem, hogy ez a demokráciát érintő alapvető kérdés, és a PPE-DE képviselőcsoport nevében támogatom a jelentést."@hu11
"Signor Presidente, desidero esprimere il mio apprezzamento per la proposta e ringrazio l’onorevole Corbett per il duro lavoro che ha svolto e che non sempre è stato gratificante. Molto spesso, quando si cambia il regolamento, i colleghi si preoccupano per quanto sta accadendo. La maggior parte comprende quello che è stato fatto ed i cambiamenti introdotti solo quando entrano in vigore, ossia quando non è più possibile apportare delle modifiche. Io sostengo fermamente quasi tutte le proposte presentate, sopratutto perché rispecchiano, oltre al grande lavoro svolto dal collega, anche – come ha affermato il relatore – il lavoro svolto dal gruppo sulla riforma parlamentare presieduto dall’onorevole Roth-Behrendt, che ha preparato molto bene la proposta. Tuttavia, nel corso della riforma parlamentare, ho anche precisato all’interno delle discussioni del gruppo che questa relazione sulla riforma parlamentare deve essere approvata in quanto reca delle modifiche al regolamento. E’ una procedura democratica che culmina nel voto. Nulla può essere cambiato solo mediante le discussioni di un gruppo e infatti abbiamo lavorato molto sulla base di questi presupposti. Mi preme inoltre menzionare che ero in qualche modo critico sui punti appena evocati, ossia sull’eventualità di istituzionalizzare alcune delle procedure informali che sono invalse in Parlamento. Nutro dei timori, poiché, se abbiamo una tradizione, è meglio che resti tale senza necessariamente dover cambiare il regolamento. Per il nostro gruppo il punto più importante, però, è la proporzionalità. In Parlamento le commissioni hanno un ruolo veramente incisivo. Per preparare il voto in Aula, si assumono una gran mole di lavoro parlamentare, votando in seno alla commissione stessa. Non si tratta solo di una semplice questione di procedura, ma di una questione che attiene alla democrazia. In altre parole, le commissioni devono rispecchiare le proporzioni che esistono in plenaria, quando vengono decise questioni importanti. Credo sia un elemento basilare di democrazia. A nome del gruppo PPE-DE dichiaro quindi il nostro sostegno alla proposta."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau pritarti šiam pasiūlymui ir taip pat padėkoti Richardui Corbettui už jo sunkų darbą. Dažnai keičiant mūsų darbo tvarkos taisykles mūsų kolegos nerimauja, kas bus. Dauguma suvokia kas atsitiko ir kokie pakeitimai buvo padaryti, tik jiems įsigaliojus ir kai jau nebegalima daugiau jų pakeisti. Visiškai pritariu daugumai pateiktų pasiūlymų, ypač todėl, kad juose matyti ne tik Jūsų sunkus darbas, bet kaip ir minėjote ir parlamentinės reformos grupės, kuriai pirmininkavo Dagmar Roth-Behrendt, parengusios labai gerai šį pasiūlymą. Tačiau, vykdant šias parlamentines reformas, aiškiai savo frakcijoje pasakėme per diskusijas, kad šis pranešimas dėl parlamentinės reformos patvirtins darbo tvarkos taisyklių pakeitimus. Ši demokratinė procedūra turi būti patvirtinta balsavimu. Niekas negali būti pakeista diskusijomis frakcijoje ir daug dirbome rengiant šį tekstą. Taip pat norėčiau paminėti, kad buvau neigiamos nuomonės dėl ką tik minėtų pasiūlymų, būtent dėl neformalių procedūrų, kurias turime įteisinti Parlamente. Aš manau, kad jei laikomės tradicijų, geriau, kad jos ir liktų tradicijomis ir nebūtina keisti taisyklių. Mūsų frakcijai svarbiausia yra proporcingumas. Parlamente komitetams tenka labai svarbus vaidmuo. Rengiantis balsavimui Parlamente didelė našta yra perimama balsuojant komitete. Tai nėra vien tik darbo tvarkos klausimas, o demokratijos klausimas. Sprendžiant svarbius klausimus atsispindi posėdyje esantis proporcingumas sprendžiant svarbius klausimus. Manau, kad tai yra esminis demokratijos klausimas ir PPE-DE frakcijos vardu pritariame pranešimui."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es gribētu atbalstīt šo priekšlikumu un arī pateikties par viņa grūto un ne vienmēr atalgoto darbu. Ļoti bieži, kad mēs mainām Reglamentu, mūsu kolēģi uztraucas par to, kas notiek. Vairums no viņiem tikai aptver, kas ir noticis un kādas izmaiņas mēs esam veikuši, tiklīdz tās stājušās spēkā, cik ilgi tās vairs nevarēs grozīt. Es stingri atbalstu vairumu no iesniegtajiem priekšlikumiem, jo īpaši tāpēc, ka tie atspoguļo ne tikai jūsu grūto darbu, bet arī – kā jūs minējāt – parlamentārās reformas darba grupas darbu vadībā, kas sagatavoja šo priekšlikumu ļoti labi. Tomēr parlamentārās reformas procesā es mūsu debatēs grupai skaidri norādīju, ka šis ziņojums par parlamentāro reformu ir jāapstiprina, izdarot izmaiņas Reglamentā. Šī ir demokrātiska procedūra, kas noslēdzas ar balsošanu. Darba grupa savās apspriedēs nekādas izmaiņas nevar ieviest, un mēs ļoti daudz strādājām šajā virzienā. Es arī gribētu atzīmēt, ka es biju nedaudz kritisks attiecībā uz to, kas tikko bija minēts, proti, ka dažas neformālas procedūras, kas mums ir Parlamentā, ir institucionālas. Man ir zināmas bažas, jo, ja mums ir kāda paraža, tad labāk to atstāt kā paražu, nevis obligāti mainīt Reglamenta pantu. Mūsu grupai tomēr vissvarīgākais bija samērības jautājums. Mūsu Parlamentā komitejām ir ļoti spēcīga loma. Sagatavojot balsojumu šeit, Parlamentā, tās paņem lielu daļu sloga no Parlamenta, balsojot komitejā. Tas, ka komitejas atspoguļo proporcijas, kas eksistē plenārsēdēs, kad tiek lemts par svarīgiem jautājumiem, nav tikai vienkāršs procedūras jautājums, bet gan demokrātijas jautājums. Es uzskatu, ka tas ir demokrātijas pamatjautājums, un PPE-DE grupas vārdā atbalstu ziņojumu."@lv13
"Mr President, I would like to welcome this proposal and also to thank Richard Corbett for his hard, and not always rewarding, work. Very often when we change the Rules of Procedure our colleagues get worried about what is happening. Most of them only realise what has happened and what changes we have made once it has come into effect, by which time it can no longer be changed. I firmly support most of the proposals which have been tabled, especially because they reflect not just your hard work, but also – as you mentioned – that of the parliamentary reform group chaired by Dagmar Roth-Behrendt, which prepared this proposal very well. However, during the parliamentary reform process, I also made it clear for our group when we had our discussions that this report on parliamentary reform has to be approved by changes to the Rules of Procedure. This is a democratic procedure ending in a vote. Nothing could be changed just by discussions in that group and we worked very much along these lines. I would also like to mention that I was somewhat critical about what has just been mentioned, namely that some of the informal procedures which we have in the Parliament are institutionalised. I am somewhat afraid because if we have a custom, then it is better to keep it as a custom and not necessarily change the rules. For our group, the most important point is, however, proportionality. In our Parliament, the committees have very strong roles. In preparing the votes here in Parliament they take a lot of the burden from this House by voting in committee. It is not just a simple question of procedure, but a question of democracy, that the committees reflect the proportions which exist in plenary when important issues are decided. I think this is a basic question of democracy and, on behalf of the PPE-DE, support the report."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag mijn waardering uitspreken voor dit voorstel en ook Richard Corbett bedanken voor zijn harde en niet altijd dankbare werk. Heel vaak is het zo dat wanneer we het Reglement wijzigen, onze collega’s zich zorgen gaan maken over wat er gebeurt. De meeste van hen realiseren zich pas wat er is gebeurd en welke veranderingen we hebben doorgevoerd, wanneer deze al een voldongen feit zijn en dan kan er niets meer worden veranderd. De meeste van de ingediende voorstellen hebben mijn volledige steun, met name omdat zij niet alleen blijk geven van uw harde werk, maar ook – zoals u aangaf – van dat van de parlementaire werkgroep hervorming onder voorzitterschap van Dagmar Roth-Behrendt, die dit voorstel bijzonder goed heeft voorbereid. Gedurende het proces van de parlementaire hervorming heb ik ten aanzien van onze fractie echter ook duidelijk gemaakt toen we onze besprekingen voerden, dat dit verslag over parlementaire hervorming moet worden goedgekeurd door wijzigingen in het Reglement aan te brengen. Dit is een democratische procedure die wordt afgesloten met een stemming. Niets kan zomaar door middel van besprekingen in de fractie worden veranderd, dit is ook de procedure die wij voornamelijk hebben gevolgd. Voorts wil ik nog zeggen dat ik enigszins kritisch stond tegenover wat er zojuist is gezegd, namelijk dat enkele van de informele procedures zoals we die in het Parlement kennen, worden geïnstitutionaliseerd. Ik ben hierover enigszins ongerust, want als we aan een bepaalde procedure gewend zijn, dan is het beter deze zo te houden dan, in plaats hiervan, de regels te veranderen. Voor onze fractie is evenredigheid echter het belangrijkste punt. In ons Parlement vervullen de commissies een belangrijke rol. Bij de voorbereiding van de stemmingen hier in het Parlement nemen zij een belangrijk deel van de taak van dit Parlement over door in de commissies zelf te stemmen. Het gaat hier dus niet zozeer om een simpele procedurekwestie, maar om een kwestie van democratie, het gaat erom dat de samenstelling van de commissies een afspiegeling vormt van de verhoudingen binnen de plenaire vergadering wanneer er beslissingen worden genomen over belangrijke kwesties. Naar mijn idee is dit primair een kwestie van democratie. Namens de PPE-DE-Fractie steun ik dit verslag."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym wyrazić zadowolenie w związku z tym wnioskiem, a także podziękować panu posłowi Richardowi Corbettowi za trudną i nie zawsze przynoszącą satysfakcję pracę. Bardzo często się zdarza, że gdy wprowadzamy zmiany do regulaminu, nasze koleżanki i koledzy ogarnia niepokój z powodu tego, co się dzieje. Większość z nich uświadamia sobie, co się stało i jakie wprowadziliśmy zmiany dopiero wtedy, gdy regulamin zacznie obowiązywać i nie można już go zmienić. Zdecydowanie popieram większość propozycji, które zostały zgłoszone, w szczególności dlatego, że są one odzwierciedleniem nie tylko naszej wytężonej pracy, ale także – jak pan powiedział – pracy grupy zajmującej się reformą parlamentarną, pod kierownictwem pani poseł Dagmar Roth-Behrendt, która bardzo dobrze przygotowała ten wniosek. Niemniej jednak w trakcie procesu reformy parlamentarnej wyraźnie powiedziałem naszej grupie podczas dyskusji, którą prowadziliśmy, że to sprawozdanie w sprawie reformy parlamentarnej musi być zatwierdzone w drodze zmian w regulaminie. Jest to demokratyczna procedura kończąca się głosowaniem. Nie można wprowadzić żadnych zmian jedynie w wyniku dyskusji w tej grupie i w znacznej mierze w tym duchu pracowaliśmy. Chciałbym również zaznaczyć, że odnosiłem się nieco krytycznie do tego, co przed chwilą zostało powiedziane, a mianowicie, że niektóre nieformalne procedury, które mamy w Parlamencie są zinstytucjonalizowane. W istocie mam pewne obawy, ponieważ skoro obowiązuje u nas zwyczaj, lepiej go jako taki utrzymać, a nie koniecznie zmieniać zasady. Dla naszej grupy najważniejsza jest jednak kwestia proporcjonalności. W naszym Parlamencie komisje mają bardzo silne role. Podczas prac przygotowawczych do głosowania tu w Parlamencie przyjmują na siebie duże obciążenie, odciążając zarazem tę Izbę, poprzez przeprowadzanie głosowania w komisji. Nie jest to tylko zwykła kwestia procedury, lecz demokracji, odzwierciedlenia w komisjach proporcji, które istnieją podczas posiedzenia plenarnego, kiedy zapadają decyzje w ważnych sprawach. Moim zdaniem jest to podstawowy aspekt demokracji i w imieniu grupy PPE-DE popieram sprawozdanie."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de saudar esta proposta e de agradecer ao senhor deputado Richard Corbett pelo seu trabalho árduo e nem sempre recompensador. Muitas vezes, quando alteramos o Regimento, os nossos colegas preocupam-se com o que está a acontecer. Muitos deles apenas se apercebem do que aconteceu e das alterações que foram introduzidas quando estas entram em vigor, quando já nada pode ser mudado. Apoio firmemente a maior parte das propostas apresentadas, especialmente porque reflectem não só o nosso trabalho árduo, mas também – como o senhor deputado referiu – o trabalho árduo do grupo sobre a reforma parlamentar, presidido pela senhora deputada Dagmar Roth-Behrendt, que também preparou muito bem esta proposta. No entanto, no decurso do processo de reforma parlamentar, deixei muito claro perante o nosso grupo, durante as nossas discussões, que este relatório sobre a reforma parlamentar tem de ser aprovado através de alterações ao Regimento. Este é um procedimento democrático que termina com uma votação. Nada pode ser mudado apenas com discussões no grupo, e trabalhámos muito nestes termos. Gostaria igualmente de dizer que fui algo crítico em relação ao que acaba de ser referido, nomeadamente em relação à intenção de institucionalizar alguns procedimentos informais do Parlamento. Tenho algum receio, porque penso que, se temos uma tradição, é preferível mantê-la como tradição a mudar as regras. Mas, para o nosso grupo, o aspecto mais importante é a proporcionalidade. No nosso Parlamento, as comissões desempenham um papel muito importante. Na preparação das votações aqui no Parlamento, a tarefa desta Assembleia é grandemente facilitada pelas votações em comissão. Não se trata apenas de uma simples questão de procedimento, mas de uma questão de democracia, que as comissões reflictam as proporções que existem no plenário quando se tomam decisões sobre questões importantes. Penso que se trata de uma questão básica de democracia e, em nome do PPE-DE, apoio o relatório."@pt17
"Dle preşedinte, aş dori să salut această propunere şi, de asemenea, să îi mulţumesc dlui Richard Corbett pentru munca grea, şi nu mereu profitabilă, pe care a depus-o. În mod frecvent, atunci când schimbăm Regulamentul de procedură, colegii noştri devin îngrijoraţi de ceea ce se întâmplă. Majoritatea îşi dau seama de ce s-a întâmplat şi de schimbările efectuate doar după ce noul regulament intră în vigoare, moment în care acesta nu mai poate fi modificat. Sprijin cu fermitate majoritatea propunerilor care au fost depuse, mai ales pentru că acestea reflectă nu doar munca grea depusă de dvs., ci şi pe cea –aşa cum aţi menţionat a grupului de lucru pentru reformă parlamentară prezidat de Dagmar Roth-Behrendt, cel care a pregătit foarte bine această propunere. Cu toate acestea, în timpul procesului de reformă parlamentară, le-am explicat membrilor grupului nostru în cadrul discuţiilor şi faptul că acest raport privind reforma parlamentară trebuie să fie aprobat prin schimbări aduse Regulamentului de procedură. Aceasta este o procedură democratică care se încheie printr-un vot. Nu se putea schimba nimic doar prin discuţii în cadrul respectivului grup şi am muncit foarte mult în această direcţie. Aş vrea să menţionez, de asemenea, faptul că am fost oarecum critic faţă de ceea ce tocmai a fost spus, şi anume că anumite proceduri informale pe care le avem în Parlament sunt instituţionalizate. Îmi este întrucâtva teamă pentru că, dacă avem un obicei, atunci este mai bine să îl păstrăm ca atare decât să modificăm cu orice preţ regulile. Pentru grupul nostru, cel mai important aspect este, totuşi, proporţionalitatea. În Parlamentul nostru, comisiile deţin roluri foarte puternice. În pregătirea voturilor în Parlament, acestea preiau o mare parte din povara acestei Camere prin votarea în cadrul comisiilor. Reflectarea în cadrul comisiilor a proporţiilor care există în plen la abordarea subiectelor importante nu este doar o simplă chestiune de procedură, ci o chestiune de democraţie. Cred că este o chestiune democratică de bază şi, în numele Grupului PPE-DE, susţin raportul."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcel by som uvítať tento návrh a taktiež poďakovať Richardovi Corbettovi za jeho usilovnú a nie vždy ocenenú prácu. Keď meníme rokovací poriadok, naši kolegovia sa na to veľmi často hnevajú. Väčšina z nich si uvedomí, čo sa deje, a aké robíme zmeny, až keď vstúpia do platnosti a keď sa už nedá nič zmeniť. Jednoznačne podporujem väčšinu predložených návrhov hlavne z toho dôvodu, že neodzrkadľujú len vašu usilovnú prácu, ale, ako ste spomenuli, aj prácu parlamentnej skupiny pre reformy na čele s Dagmar Rothovou-Behrendtovou, ktorá tento návrh veľmi dobre pripravila. Počas parlamentného reformného procesu som však našej skupine pri našich diskusiách vysvetlil, že táto správa o parlamentnej reforme musí byť schválená zmenami v rokovacom poriadku. Je to demokratický postup zavŕšený hlasovaním. Samotné diskusie v tejto skupine by nič nezmenili a v súlade s tým sme veľmi usilovne pracovali. Chcel by som taktiež povedať, že som bol pomerne kritický k skutočnosti, ktorá tu odznela, že niektoré neoficiálne postupy v tomto Parlamente sa inštitucionalizovali. Mám trochu obavy, keďže ak máme nejaký zvyk, je lepšie ponechať ho zvykom a nie hneď nevyhnutne meniť rokovací poriadok. Pre našu skupinu je však najdôležitejším bodom proporcionalita. V našom Parlamente majú výbory veľmi silné úlohy. Pri príprave hlasovania v Parlamente prevezmú veľkú časť bremena z pliec tohto Parlamentu, keď hlasujú vo výboroch. Nie je to len otázka postupu, ale otázka demokracie, aby výbory odrážali vzájomný pomer, ktorý majú v pléne, keď sa rozhoduje o dôležitých otázkach. Myslím si, že toto je základná otázka demokracie a v mene skupiny PPE-DE podporujem túto správu."@sk19
"Gospod predsednik, rad bi pozdravil ta predlog in se tudi zahvalil Richardu Corbettu za to težko delo, ki ni vedno poplačano. Zelo pogosto so naši kolegi, kadar spreminjamo poslovnik, zaskrbljeni nad tem, kaj se dogaja. Večina ugotovi, kaj se je zgodilo in katere spremembe so bile uvedene, šele potem, ko začnejo veljati, takrat ko se ne da nič več spremeniti. Trdno podpiram večino predlogov, ki so bili predloženi, zlasti zato, ker ne odražajo samo vašega težkega dela, temveč, kot ste omenili, tudi delo parlamentarne skupine za reformo, ki ji je predsedoval Dagmar Roth–Behrendt in je zelo dobro pripravila ta predlog. Vendar sem med postopkom parlamentarne reforme, ko smo razpravljali v naši skupini, tudi jasno povedal, da se mora to poročilo sprejeti s spremembami poslovnika. To je demokratičen postopek, ki se konča z glasovanjem. Nič se ne more spremeniti samo z razpravami v tej skupini in zelo veliko smo delali v tej smeri. Rad bi omenil tudi, da sem bil nekoliko kritičen glede tega, kar je bilo pravkar omenjeno, namreč, da so bili nekateri neformalni postopki, ki smo jih imeli v Parlamentu, institucionalizirani. Nekako se bojim, kajti če imamo navado, je bolje, da ostane navada, in ni nujno, da jo spreminjamo v pravilo. Za našo skupino pa je seveda najpomembnejša točka sorazmernost. V našem parlamentu imajo odbori zelo močne vloge. Pri pripravi glasovanja tukaj v Parlamentu prevzamejo velik del bremena Parlamenta z glasovanjem v odboru. Ne gre le za preprosto vprašanje postopka, temveč tudi za vprašanje demokracije, da odbori odražajo razmerja, ki obstajajo na plenarnem zasedanju, kadar se odloča o pomembnih vprašanjih. Mislim, da je to osnovno vprašanje demokracije in v imenu skupine PPE-DE podpiram poročilo."@sl20
". Herr talman! Jag välkomnar detta förslag och jag vill tacka Richard Corbett för hans hårda, och inte alltid så tacksamma, arbete. När vi ändrar i arbetsordningen blir våra kolleger ofta mycket oroade över vad som pågår. Många inser inte vad som hänt och vilka ändringar som gjorts förrän de har verkställts, och då är det för sent att ändra på dem. Jag stöder med eftertryck de flesta förslag som lagts fram, särskilt då de inte bara återspeglar ert hårda arbete, utan också, precis som ni nämnde, den parlamentariska reformgruppens arbete under Dagmar Roth-Behrendts ordförandeskap. Gruppen har arbetat fram förslaget mycket väl. Under den parlamentariska reformprocessen klargjorde jag också för vår grupp vid våra diskussioner att detta betänkande om parlamentariska reformer måste godkännas genom förändringar i arbetsordningen. Detta är ett demokratiskt förfarande som avslutas med omröstning. Inget kan ändras enbart genom diskussioner i gruppen, och det var vår utgångspunkt i arbetet. Jag var också något kritisk till det som just har omnämnts, nämligen att vissa av de informella förfaranden som vi har i parlamentet institutionaliseras. Jag är lite rädd för det. Om vi har en praxis i arbetet är det bättre att låta det få vara en praxis och inte nödvändigtvis ändra bestämmelserna. Det viktigaste för vår grupp är emellertid proportionaliteten. Utskotten spelar en mycket viktig roll i parlamentet. Vid arbetet inför omröstningen här i parlamentet avlastar de parlamentet i hög grad genom att rösta i utskotten. Det är inte bara en fråga om själva förfarandet. Det är en fråga om demokrati, att utskotten återspeglar de proportioner som gäller i plenum när viktiga beslut tas. Jag anser att det är en grundläggande fråga om demokrati och stödjer betänkandet på PPE-DE-gruppens vägnar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"József Szájer,"18,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph