Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-05-05-Speech-2-369"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090505.26.2-369"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, the world of rosé wine has a long, long history, but there is no definition of rosé wine within EU legislation or within the International Organisation of Vine and Wine (OIV). They all remain silent. I heard the argument from those wine producers that ‘traditional rosé’ was a bit dusty and they consider rosé wine to be a modern way of producing wine. I clearly indicated that if other ideas came up, I would of course be prepared to listen to them, but I have not yet heard any suggestions on an alternative to rosé wine. As the Commissioner for agricultural products, I do care that we find the right solutions and give our wine producers a level playing field. In certain regions, wine-makers have invested a lot of effort to develop a high-quality rosé wine based on a precise product specification, and have limited the wine-making practices for rosé wine to traditional methods. However, other protected designations of origin (PDOs) do not impose restrictions on making rosé wine. The product specification of Champagne allows the blending of red and white to produce rosé Champagne. At EU level, the ban on blending red and white wine is today limited to the production of table wine. The discussion on wine-making practices, including on blending, started back in 2006 during the negotiations on the wine reform. With the reform, the Commission gained competence to authorise new oenological practices and shall base itself on the OIV’s recommendations. Following wide-ranging discussions which took place last autumn with stakeholders and with all Member States, the Commission proposed the abolition of the ban on blending red and white wine. This was subject to an indicative vote in the Wine Regulatory Committee in January when a majority of Member States, including France, voted in favour. The draft regulation has been notified to the World Trade Organisation under the procedure in the Agreement on Technical Barriers to Trade, and we have recently accepted further time for third countries to examine our proposal. Therefore, the regulation will be formally voted by the Wine Regulatory Committee later in June, most probably on 19 June, because further delay would prevent us from implementing the new oenological practices from 1 August this year, as foreseen by the Council Regulation. You also asked for a specific impact assessment before the removal of the blending prohibition. In-depth impact assessments were carried out by the Commission’s services when drafting the wine reform and we do not therefore intend to restart the work undertaken in 2006 and 2007 to prepare the wine reform, nor to make an in-depth impact assessment of all different individual wine-making practices, so we base ourselves on the work that is taking place in the OIV. Already now, economists in the wine sector stress that this reform will not weaken traditional rosés as these rosés with an are not in competition with table wines. It is clear that the traditional rosé is a quality product that is highly appreciated by consumers and associated with the place of origin of this product. Allowing the blending of table wine will lead to fair competition between European countries and third countries since we have allowed third countries – as already mentioned here today – to do this blending. I completely agree with Mrs Laperrouze. Why should we put our wine producers in a worse competitive situation than those that can sell wine within the European Union? Some weeks ago, I had a meeting here in Strasbourg with rosé wine producers from Provence in France and we had a very open and frank discussion on the state of play. Of course I understand their attempt to try to safeguard the traditional rosé and that is the reason why the Commission has been looking at various solutions on the labelling issue. We actually proposed two different labelling options: ‘traditional rosé’ and ‘rosé by blending’. Member States can then decide whether they want to make either one or both of those labelling options compulsory for rosé wine produced in their territory. In this way, we provide the possibility for producers to get a more exact idea of what they are buying."@en4
lpv:translated text
"Paní předsedající, svět růžového vína má dlouhou historii, ale v právních předpisech EU nebo v rámci Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV) neexistuje žádná jeho definice. Všichni o tom mlčí. Od těchto výrobců vína jsem slyšela argument, že výraz „tradiční růžové víno“ je trochu zpátečnický a oni považují růžové víno za moderní druh vína. Jasně jsem dala najevo, že pokud se objeví jiné návrhy, budu připravena je vyslechnout, ale dosud jsem žádné neslyšela. Jako komisařce pro zemědělské produkty mi záleží na tom, abychom nalezli správná řešení a poskytli našim výrobcům vína rovné příležitosti. V některých regionech výrobci vín vynaložili mnoho úsilí na vyvinutí vysoce kvalitního růžového vína na základě přesné specifikace produktu a omezili postupy jeho výroby na tradiční metody. Nicméně jiná chráněná označení původu neurčují omezení pro výrobu růžového vína. Specifikace produktu šampaňského umožňuje mísení červeného a bílého vína k výrobě růžového šampaňského. Na úrovni EU je zákaz mísení červeného a bílého vína omezen na výrobu stolního vína. Diskuse o postupech výroby vína, včetně mísení, započala v roce 2006 během jednání o reformě vinného odvětví. Touto reformou získala Komise pravomoc povolit nové enologické postupy a má vycházet z doporučení OIV. Na základě rozsáhlých diskusí se zúčastněnými stranami a všemi členskými státy, které se odehrály loni na podzim, navrhla Komise zrušení zákazu směšování červeného a bílého vína. To prošlo orientačním hlasováním v regulativním výboru pro víno v lednu, přičemž většina členských států, včetně Francie, hlasovala pro. Návrh nařízení byl oznámen Světové obchodní organizaci podle postupu ve Smlouvě o technických překážkách obchodu a nedávno jsme přidělili další čas třetím zemím, aby náš návrh prozkoumaly. Takže regulatorní výbor pro víno bude o nařízení formálně hlasovat v červnu, pravděpodobně 19. června, protože další zdržení by nám zabránilo provádět nové enologické postupy od 1. srpna letošního roku, jak předvídá nařízení Rady. Také jste žádali, aby před stažením zákazu mísení bylo provedeno hodnocení dopadů. Hloubková hodnocení dopadů byla provedena službami Komise při navrhování reformy vinného odvětví, takže nemáme v úmyslu pouštět se znovu do práce, kterou jsme vykonávali v letech 2006 a 2007, ani nehodláme provádět hloubkové hodnocení dopadů různých jednotlivých postupů výroby vína, takže vycházíme z práce, kterou odvádí OIV. Již nyní ekonomové z vinařského sektoru zdůrazňují, že tato reforma neoslabí postavení tradičních růžových vín, protože tato růžová vína s označením původu nejsou konkurencí pro stolní vína. Je zjevné, že tradiční růžové víno je kvalitní produkt, který je spotřebiteli velmi ceněn a je spojen místem svého původu. Povolení mísení stolního vína povede ke spravedlivé hospodářské soutěži mezi evropskými zeměmi a třetími zeměmi, protože třetím zemím jsme – jak už zde dnes zaznělo – toto mísení povolili. Naprosto souhlasím s paní Laperrouzeovou. Proč bychom měli stavět naše výrobce vína do horší konkurenční situace, než jsou ti, kdo mohou prodávat víno v Evropské unii? Před pár týdny jsem se zde ve Štrasburku setkala s výrobci růžového vína z Provence ve Francii a vedli jsme velmi otevřenou a upřímnou diskusi o vývoji situace. Samozřejmě chápu jejich snahu o ochranu tradičního růžového vína, a právě proto hledá Komise různá řešení otázky označování. Navrhli jsme dvě možnosti označování: „tradiční růžové víno“ a „růžové víno vyrobené mísením“. Čleské státy se mohou rozhodnout, jestli chtějí zavést jedno nebo obě označení jako povinná pro růžová vína vyráběná na jejich území. Tak poskytujeme výrobcům možnost udělat si přesnější představu o tom, co kupují."@cs1
"Fru formand! Rosévinen har en lang, lang historie, men der findes ikke nogen definition af rosévin i EU-lovgivningen eller Den Internationale Vinorganisation. Der står ikke noget. Jeg har hørt argumentet fra vinproducenterne om, at "traditionel rosé" var lidt støvet, og de anser rosévin for at være en moderne metode til vinfremstilling. Jeg gav klart udtryk for, at hvis der dukkede andre idéer op, ville jeg naturligvis være parat til at lytte til dem, men jeg har endnu ikke hørt nogen forslag til et alternativ til rosévin. Som kommissær for landbrugsprodukter lægger jeg vægt på, at vi finder de rette løsninger og giver vores vinproducenter lige muligheder. I visse regioner har vinproducenterne gjort sig store anstrengelser for at udvikle en rosévin af høj kvalitet baseret på en præcis produktspecifikation og har begrænset den ønologiske praksis for rosévin til traditionelle metoder. Men andre beskyttede oprindelsesbetegnelser indebærer ikke nogen restriktioner på fremstilling af rosévin. Produktspecifikationen for Champagne giver mulighed for sammenstikning af rød og hvid til fremstilling af rosé Champagne. På EU-plan er forbuddet mod sammenstikning af rød- og hvidvin i dag begrænset til fremstilling af bordvin. Diskussionen om ønologisk praksis, herunder om sammenstikning, startede tilbage i 2006 ved forhandlingerne om vinreformen. Med reformen fik Kommissionen kompetence til at tillade ny ønologisk praksis og skal tage udgangspunkt i Den Internationale Vinorganisations anbefalinger. Efter vidtgående diskussioner sidste efterår med interessenter og med alle medlemsstaterne foreslog Kommissionen en afskaffelse af forbuddet mod sammenstikning af rød- og hvidvin. Dette blev sat til afstemning i forskriftsudvalget for vin i januar, hvor et flertal af medlemsstaterne, heriblandt Frankrig, stemte for. Forslaget til forordning er blevet anmeldt til Verdenshandelsorganisationen i henhold til proceduren i aftalen om tekniske handelshindringer, og vi har for nylig accepteret, at tredjelande skal have mere tid til at gennemgå vores forslag. Derfor vil der blive stemt formelt om forordningen i forskriftsudvalget for vin senere i juni, formentlig den 19. juni, fordi en yderligere udsættelse vil forhindre os i at gennemføre den nye ønologiske praksis fra den 1. august i år i henhold til Rådets forordning. De bad også om en specifik konsekvensvurdering forud for afskaffelsen af forbuddet mod sammenstikning. Kommissionens tjenestegrene foretog en tilbundsgående vurdering i forbindelse med udformningen af vinreformen, og vi behøver derfor ikke gentage det arbejde, der blev udført i 2006 og 2007 i forbindelse med vinreformen og heller ikke at foretage en tilbundsgående konsekvensvurdering af alle de enkelte former for ønologisk praksis, så vi tager udgangspunkt i det arbejde, der foregår inden for Den Internationale Vinorganisation. Allerede nu understreger økonomer fra vinsektoren, at denne reform ikke vil svække de traditionelle rosévine, eftersom disse roséer med en ikke er i konkurrence med bordvine. Det er klart, at den traditionelle rosé er et kvalitetsprodukt, der er meget værdsat af forbrugerne og hænger sammen med produktets oprindelsessted. En tilladelse til sammenstikning af bordvin vil føre til retfærdig konkurrence mellem de europæiske lande og tredjelande, eftersom vi har tilladt tredjelande – som allerede nævnt her i dag – at foretage denne sammenstikning. Jeg er fuldstændig enig med fru Laperrouze. Hvorfor skal vi stille vores vinproducenter ringere i konkurrencen end dem, der har mulighed for at sælge vin inden for EU? For nogle uger siden havde jeg et møde her i Strasbourg med producenter af rosévin fra Provence i Frankrig, og vi havde en meget åben og ærlig diskussion om situationen. Naturligvis forstår jeg deres forsøg på at sikre den traditionelle rosé, og derfor har Kommissionen undersøgt forskellige løsninger i forbindelse med mærkning. Vi foreslår rent faktisk to forskellige mærkningsløsninger: "traditionel rosé" og "rosé fremstillet ved sammenstikning". Medlemsstaterne kan så beslutte, om de ønsker at gøre den ene eller begge disse mærkningsmuligheder obligatorisk for rosévin fremstillet på deres område. På den måde kan vi give producenterne mulighed for at få et mere præcist billede af, hvad de køber."@da2
"Frau Präsidentin! Die Welt des Roséweins kann auf eine sehr lange Geschichte zurückblicken, aber weder in der EU-Gesetzgebung noch bei der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) findet sich eine Definition für Roséwein. Sie alle äußern sich hierzu nicht. Diese Weinerzeuger führten das Argument an, dass „Traditioneller Rosé“ ein wenig verstaubt klinge, und dass sie Roséwein als moderne Art der Weinherstellung betrachten. Ich habe deutlich gemacht, dass ich, sollte es in diesem Zusammenhang andere Vorschläge geben, natürlich bereit wäre, mir diese anzuhören, aber bisher liegen mir noch keine Vorschläge für Alternativen zum Roséwein vor. Als Kommissarin für landwirtschaftliche Erzeugnisse ist es mir wichtig, dass wir die richtigen Lösungen finden und für unsere Weinerzeuger faire Wettbewerbsbedingungen schaffen. In einigen Regionen haben Weinerzeuger viel Arbeit und Mühe investiert, um einen qualitativ hochwertigen, auf einer genauen Produktspezifikation beruhenden Roséwein zu entwickeln, und haben die Verfahren zur Roséwein-Erzeugung auf die traditionellen Verfahren beschränkt. Andere geschützte Ursprungsbezeichnungen (g.U.) erlegen jedoch keine Beschränkungen im Hinblick auf die Roséwein-Erzeugung auf. Gemäß der Produktspezifikation für Champagner ist das Mischen von rotem und weißem Champagner zur Herstellung von Roséchampagner erlaubt. Auf EU-Niveau beschränkt sich das Verbot von Rot- und Weißwein-Verschnitten derzeit auf die Herstellung von Tafelwein. Die Diskussion über Weinerzeugungsverfahren, einschließlich der Diskussion über Weinverschnitte, begann 2006 während der Beratungen über die Weinreform. Mit der Reform erhielt die Kommission die Befugnis, neue önologische Verfahren zu genehmigen, wobei sie sich auf die Empfehlungen der OIV stützt. Nach umfangreichen Beratungen mit Interessenvertretern und allen Mitgliedstaaten im letzten Herbst schlug die Kommission die Aufhebung des Verbotes von Rot- und Weißwein-Verschnitten vor. Hierzu wurde im Januar im Regelungsausschuss für Wein eine Vorabstimmung durchgeführt, bei der die Mehrheit der Mitgliedstaaten, einschließlich Frankreich, für eine Aufhebung des Verbots stimmte. Der Entwurf einer Verordnung wurde der Welthandelsorganisation gemäß dem im Übereinkommen über technische Handelshemmnisse vorgesehenen Verfahren übermittelt, und wir haben erst kürzlich Drittländern mehr Zeit zur Prüfung unseres Vorschlags eingeräumt. Daher wird der Regelungsausschuss für Wein Ende Juni, höchstwahrscheinlich am 19. Juni, offiziell über die Verordnung abstimmen, da eine weitere Verzögerung dazu führen würde, dass wir die neuen önologischen Verfahren nicht wie in der Verordnung des Rates vorgesehen ab dem 1. August dieses Jahres einführen könnten. Ferner forderten Sie, dass vor der Aufhebung des Verschnittverbotes eine spezifische Folgenabschätzung durchgeführt werden müsse. Die Dienststellen der Kommission haben bei der Ausarbeitung der Weinreform eingehende Folgenabschätzungen durchgeführt, und wir beabsichtigen daher weder, mit der 2006 und 2007 bei der Vorbereitung der Weinreform durchgeführten Arbeit noch einmal von vorne zu beginnen, noch eine eingehende Folgenabschätzung für alle verschiedenen individuellen Weinerzeugungsverfahren durchzuführen und stützen uns daher auf die Arbeit, die von der OIV geleistet wird. Schon jetzt betonen Wirtschaftsexperten des Weinsektors, dass diese Reform die traditionellen Roséweine nicht schwächen wird, da die Roséweine mit einer nicht im Wettbewerb mit Tafelweinen stehen. Es ist klar, dass der traditionelle Roséwein ein Qualitätserzeugnis ist, das von den Verbrauchern sehr geschätzt und mit dem Ursprungsort dieses Erzeugnisses in Verbindung gebracht wird. Die Aufhebung des Verschnittverbotes für Tafelwein wird zu einem fairen Wettbewerb zwischen europäischen Ländern und Drittländern führen, da wir – wie heute bereits erwähnt – Drittländern die Herstellung von solchen Verschnitten bereits erlaubt haben. Ich stimme Frau Laperrouze vollkommen zu. Warum sollten wir unsere Weinerzeuger einer schlechteren Wettbewerbssituation aussetzen als die der Erzeuger, die Wein in der Europäischen Union verkaufen können? Vor einigen Wochen habe ich mich hier in Straßburg mit Roséwein-Erzeugern aus der Provence in Frankreich getroffen, und wir haben eine sehr offene und ehrliche Diskussion über den Stand der Dinge geführt. Natürlich verstehe ich, dass sie versuchen, den traditionellen Roséwein zu bewahren, und deshalb hat die Kommission auch verschiedene Lösungen im Hinblick auf die Etikettierungsfrage geprüft. In der Tat haben wir zwei verschiedene Etikettierungsmöglichkeiten vorgeschlagen: „Traditioneller Rosé“ und „Durch Verschnitt hergestellter Rosé“. Die Mitgliedstaaten können dann entscheiden, ob sie eine dieser Etikettierungsmöglichkeiten oder aber beide Etikettierungsmöglichkeiten für die in ihrem Hoheitsgebiet erzeugten Roséweine zwingend vorschreiben. Auf diese Weise ermöglichen wir es den Verbrauchern, sich ein genaueres Bild von dem zu machen, was sie kaufen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ο κόσμος του ροζέ οίνου έχει πολύ μακρά ιστορία, δεν υπάρχει όμως ορισμός του ροζέ οίνου στη νομοθεσία της ΕΕ ούτε στο Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου (OIV). Όλοι σιωπούν. Άκουσα από τους οινοποιούς το επιχείρημα ότι η επισήμανση «παραδοσιακός ροζέ οίνος» είναι κάπως παρωχημένη και ότι θεωρούν πως ο ροζέ οίνος αντικατοπτρίζει έναν σύγχρονο τρόπο οινοποιίας. Ανέφερα ξεκάθαρα ότι αν υπάρξουν άλλες ιδέες, θα είμαι φυσικά πρόθυμη να τις ακούσω, όμως προς το παρόν δεν έχω ακούσει προτάσεις για μια εναλλακτική σχετικά με το ροζέ κρασί. Ως Επίτροπος αγροτικών προϊόντων, με ενδιαφέρει να βρούμε τις ορθές λύσεις και να εξασφαλίσουμε στους οινοποιούς μας ίσους όρους ανταγωνισμού. Σε ορισμένες περιοχές, οι οινοποιοί έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, για να παράγουν υψηλής ποιότητας ροζέ κρασί με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές του προϊόντος, και περιόρισαν τις οινολογικές πρακτικές για το ροζέ κρασί στις παραδοσιακές μεθόδους. Ωστόσο, άλλες προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ) δεν επιβάλλουν περιορισμούς για την παραγωγή ροζέ οίνου. Οι προδιαγραφές του προϊόντος της σαμπάνιας επιτρέπουν την ανάμιξη ερυθρής και λευκής σαμπάνιας για την παραγωγή ροζ σαμπάνιας. Σε επίπεδο ΕΕ, η απαγόρευση της ανάμιξης ερυθρού και λευκού κρασιού περιορίζεται σήμερα στην παραγωγή επιτραπέζιου κρασιού. Η συζήτηση σχετικά με τις οινολογικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της ανάμιξης, άρχισε το 2006 κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη μεταρρύθμιση του αμπελοοινικού τομέα. Χάρη στη μεταρρύθμιση, η Επιτροπή απέκτησε την αρμοδιότητα να εγκρίνει νέες οινολογικές πρακτικές βασιζόμενη στις συστάσεις του OIV. Κατόπιν εκτεταμένων συζητήσεων που διεξήχθησαν το περασμένο φθινόπωρο με τους ενδιαφερόμενους και όλα τα κράτη μέλη, η Επιτροπή πρότεινε την κατάργηση της απαγόρευσης της ανάμιξης ερυθρού και λευκού οίνου. Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε σε ενδεικτική ψηφοφορία στη ρυθμιστική επιτροπή οίνου τον Ιανουάριο, όπου η πλειοψηφία των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, την υπερψήφισαν. Το σχέδιο κανονισμού γνωστοποιήθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, ενώ προσφάτως δεχθήκαμε να παρατείνουμε την προθεσμία ώστε οι τρίτες χώρες να εξετάσουν την πρότασή μας. Συνεπώς, ο κανονισμός θα τεθεί επισήμως σε ψηφοφορία από τη ρυθμιστική επιτροπή οίνου τον Ιούνιο, πιθανότατα στις 19 Ιουνίου, διότι η περαιτέρω καθυστέρηση δεν θα μας επιτρέψει να θέσουμε σε εφαρμογή τις νέες οινολογικές πρακτικές από την 1η Αυγούστου φέτος, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό του Συμβουλίου. Ζητήσατε επίσης συγκεκριμένη μελέτη αντικτύπου πριν από την άρση της απαγόρευσης της ανάμιξης. Διεξοδικές μελέτες αντικτύπου διεξήχθησαν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής κατά την κατάρτιση της μεταρρύθμισης του αμπελοοινικού τομέα και, ως εκ τούτου, δεν σκοπεύουμε να αρχίσουμε εκ νέου το έργο που πραγματοποιήθηκε το 2006 και το 2007 κατά την προετοιμασία της μεταρρύθμισης του αμπελοοινικού τομέα, ούτε να πραγματοποιήσουμε διεξοδική μελέτη αντικτύπου για όλες τις διαφορετικές οινολογικές πρακτικές, επομένως βασιζόμαστε στο έργο που διεξάγεται στον OIV. Ήδη, οι οικονομολόγοι του αμπελοοινικού τομέα τονίζουν ότι η εν λόγω μεταρρύθμιση δεν θα υποβαθμίσει τους παραδοσιακούς ροζέ οίνους, διότι τα κρασιά αυτά με (ονομασία προέλευσης) δεν ανταγωνίζονται τους επιτραπέζιους οίνους. Είναι σαφές ότι ο παραδοσιακός ροζέ οίνος είναι προϊόν ποιότητας, το οποίο χαίρει μεγάλης εκτίμησης από τους καταναλωτές και συνδέεται με τον τόπο προέλευσης του προϊόντος. Το να επιτρέψουμε την ανάμιξη επιτραπέζιων οίνων θα δημιουργήσει θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και τρίτων χωρών, αφού επιτρέπουμε σε τρίτες χώρες –όπως προαναφέρθηκε σήμερα εδώ– να πραγματοποιούν την ανάμιξη αυτή. Συμφωνώ απολύτως με την κυρία Laperrouze. Γιατί να φέρουμε τους οινοποιούς μας σε χειρότερη κατάσταση, όσον αφορά τον ανταγωνισμό, σε σχέση με όσους πωλούν κρασί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Πριν από μερικές εβδομάδες, συνάντησα εδώ στο Στρασβούργο τους παραγωγούς ροζέ οίνου από την Προβηγκία στη Γαλλία και είχαμε μια πολύ ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση σχετικά με την πορεία της κατάστασης. Κατανοώ βεβαίως την προσπάθειά τους να περιφρουρήσουν τον παραδοσιακό ροζέ οίνο και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή μελετά διάφορες λύσεις σχετικά με το θέμα της επισήμανσης. Προτείναμε μάλιστα δύο διαφορετικές επιλογές επισήμανσης: «παραδοσιακός ροζέ οίνος» και «ροζέ οίνος από ανάμιξη». Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν αν επιθυμούν να καταστήσουν υποχρεωτική τη μία ή και τις δύο επιλογές επισήμανσης για το ροζέ κρασί που παράγεται στο έδαφός τους. Έτσι, δίδουμε τη δυνατότητα στους παραγωγούς να έχουν πιο ακριβή εικόνα για το τι αγοράζουν."@el10
"Señora Presidenta, el mundo del vino rosado tiene una larga, larga historia, pero no existe una definición de este tipo de vino en la legislación de la UE ni en el marco de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). No dicen nada al respecto. He escuchado el argumento de los productores de vino sobre que la denominación «rosado tradicional» les parece un tanto anticuada, ya que consideran el rosado una manera moderna de producir vino. He indicado claramente que si surgiesen otras ideas estaría preparada para escucharlas; pero todavía no he oído sugerencias ni alternativas en relación con el vino rosado. En mi condición de Comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural, me preocupo por encontrar las soluciones adecuadas y por ofrecer a nuestros productores de vino una igualdad de condiciones. En determinadas regiones, los productores de vino han dedicado muchos esfuerzos a desarrollar un vino rosado de alta calidad basado en una especificación muy concreta del producto, y han limitado las prácticas enológicas para el rosado a los métodos tradicionales. Sin embargo, otras denominaciones de origen protegidas (DOP) no imponen restricciones a la elaboración de vino rosado. La especificación del producto de Champagne permite la mezcla de tinto y blanco para producir champán rosado. En el ámbito de la UE, la prohibición de mezclar vino tinto y blanco está actualmente limitada a la producción de vino de mesa. El debate sobre las prácticas enológicas, también sobre la mezcla, comenzó en 2006 durante las negociaciones de la reforma vinícola. Con ésta, la Comisión obtuvo competencias para autorizar nuevas prácticas enológicas basadas en las recomendaciones de la OIV. Después de muchas y prolongadas negociaciones que mantuvo durante el pasado otoño con las partes implicadas y con todos los Estados miembros, la Comisión propuso la abolición de la prohibición sobre la mezcla de vino tinto y blanco. Esto quedó sujeto a un voto indicativo en la Comisión Reguladora del Vino en enero, cuando gran parte de los Estados miembros, entre ellos Francia, votaron a favor. La propuesta de reglamento ha sido notificada a la Organización Mundial del Comercio por el procedimiento en el Acuerdo sobre Barreras Técnicas para el Comercio, y recientemente hemos aceptado dar más tiempo a terceros países para que examinen nuestra propuesta. Por tanto, el reglamento será votado formalmente por la Comisión Reguladora del Vino a finales de junio, con toda probabilidad el día 19 de ese mes, porque un mayor retraso nos impediría aplicar las nuevas prácticas enológicas a partir del 1 de agosto de este año, como está previsto por el Reglamento del Consejo. También han preguntado acerca de una evaluación de impacto específica antes de la retirada de la prohibición de la mezcla. Los servicios de la Comisión llevaron a cabo varias evaluaciones en profundidad cuando preparaban la reforma vinícola y no tenemos intención de iniciar nuevamente las tareas acometidas en 2006 y 2007 para preparar la reforma del vino, ni de realizar una evaluación en profundidad del impacto de las diferentes prácticas enológicas individuales, de modo que nos apoyamos en el trabajo de la OIV. En estos momentos, los economistas especializados en el sector vinícola enfatizan que esta reforma no debilitará a los rosados tradicionales, ya que esos caldos con denominación no compiten con los vinos de mesa. Queda claro que el rosado tradicional es un producto de calidad altamente valorado por los consumidores y asociado con el lugar de origen de este producto. Permitir la mezcla en los vinos de mesa llevará a una competencia justa entre los países europeos y terceros países, ya que hemos permitido que éstos —algo que ya ha sido mencionado hoy aquí— lleven a cabo esa mezcla. Estoy totalmente de acuerdo con la señora Laperrouze. ¿Por qué deberíamos colocar a nuestros productores de vino en una situación de competencia más desfavorable que la de los que pueden vender vino en la Unión Europea? Hace unas cuantas semanas, me reuní aquí en Estrasburgo con productores de vino rosado de Provenza, en Francia, y mantuvimos una conversación muy abierta y muy sincera sobre el estado de las cosas. Por supuesto, entiendo su intento de proteger el rosado tradicional, razón por la que la Comisión ha considerado distintas soluciones para la cuestión del etiquetado. En realidad, hemos propuesto dos opciones distintas: «rosado tradicional» y «rosado de mezcla». Los Estados miembros pueden decidir si quieren hacer obligatoria una o las dos opciones de etiquetado para los vinos rosados producidos en su territorio. De esta manera, ofrecemos la posibilidad de que los consumidores se hagan una mejor idea de lo que adquieren."@es21
"Proua juhataja, roosa veini maailma ajalugu on väga pikk, kuid ELi õigusaktides ja Rahvusvahelise Viinamarja- ja Veiniorganisatsioonis puudub roosa veini määratlus. Nad kõik vaikivad. Kuulsin neilt veinitootjatelt väidet, et „traditsiooniline roosa vein” on pisut hägune ja nad peavad roosat veini veinitootmise kaasaegseks viisiks. Märkisin selgelt, et kui tekib muid ideid, oleksin loomulikult valmis neid kuulama, kuid ma ei ole seni veel kuulnud ettepanekuid roosa veini alternatiivi kohta. Põllumajandustoodete volinikuna hoolin sellest, et leiaksime õiged lahendused ja tagaksime oma veinitootjatele võrdsed võimalused. Teatavates piirkondades on veinitootjad palju jõupingutusi investeerinud kvaliteetse roosa veini väljatöötamisse, mille aluseks on täpne tootekirjeldus, ning on roosa veini veinivalmistustavade puhul piirdunud traditsiooniliste meetoditega. Muud kaitstud päritolunimetused ei sea siiski piiranguid roosa veini valmistamisele. Šampanja tootekirjelduses lubatakse punase ja valge segamist roosa šampanja tootmiseks. ELi tasandil puudutab valgete ja punaste veinide segamise keeld praegu ainult lauaveini tootmist. Arutelu veinivalmistustavade, sealhulgas segamise kohta, sai alguse 2006. aastal läbirääkimiste käigus veinireformi kohta. Reformiga sai komisjon volitused lubada uusi veinivalmistustavasid ja ta lähtub Rahvusvahelise Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni soovitustest. Pärast ulatuslikke arutelusid, mis toimusid eelmisel sügisel sidusrühmade ja kõikide liikmesriikidega, tegi komisjon ettepaneku tühistada valgete ja punaste veinide segamise keeld. Selle kohta toimus jaanuaris soovituslik hääletus veini regulatiivkomitees, kus enamik liikmesriike, sealhulgas Prantsusmaa, hääletas poolt. Määruse eelnõust on teavitatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni tehniliste kaubandustõkete rakendamise lepingu menetluse alusel, ning hiljuti nõustusime täiendava ajaga, et kolmandad riigid saaksid meie ettepanekut uurida. Seega hääletab määrust ametlikult veini regulatiivkomitee juuni lõpupoole, tõenäoliselt 19. juunil, sest edasine viivitamine ei võimaldaks meil rakendada uusi veinivalmistustavasid alates käesoleva aasta 1. augustist, nagu on ette nähtud nõukogu määruses. Samuti nõudsite enne segamise keelu tühistamist konkreetset mõju hindamist. Komisjoni teenistused viisid veini reformi koostades täide põhjalikud mõju hindamised, mistõttu me ei kavatse alustada uuesti 2006. ja 2007. aastal veini reformi koostamiseks tehtud tööd ega koostada põhjalikku mõju hindamist kõigi erinevate üksikute veinivalmistustavade kohta, mistõttu tugineme Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni tööle. Juba praegu rõhutavad veinisektori majandusteadlased, et kõnealuse reformiga ei nõrgendata traditsioonilisi roosasid veine, sest kõnealused tähisega roosad veinid ei konkureeri lauaveiniga. On selge, et traditsiooniline roosa vein on kvaliteettoode, mida tarbijad väga hindavad ja mida seostatakse toote päritolukohaga. Lauaveini segamise lubamine toob kaasa ausa konkurentsi Euroopa riikide ja kolmandate riikide vahel, sest oleme kolmandatel riikidel lubanud segada, nagu täna siin juba mainiti. Olen täielikult nõus proua Laperrouze’ga. Miks peaksime seadma oma veinitootjad halvemasse konkurentsiolukorda kui teised, kes saavad Euroopa Liidus veini müüa? Mõned nädalad tagasi olin siin Strasbourg’is kokkusaamisel roosa veini tootjatega Provence’ist, Prantsusmaalt, ja meil oli väga avatud ja otsekohene arutelu hetkeolukorra kohta. Loomulikult mõistan nende katset püüda tagada traditsiooniline roosa vein ja seetõttu on komisjon tutvunud erinevate lahendustega märgistuse küsimuses. Tegime ettepaneku kahe märgistuse võimaluse kohta: „traditsiooniline roosa vein” ja „segatud roosa vein”. Liikmesriigid saavad seejärel otsustada, kas nad tahavad toota ühte või mõlemat neist märgistuse võimalustest, mis on kohustuslikud nende territooriumil toodetud roosa veini puhul. Nii anname tootjatele võimaluse saada täpsemalt aru, mida nad ostavad."@et5
"( ) Arvoisa puhemies, roséviinin historia on erittäin pitkä, mutta roséviiniä ei ole määritetty EU:n lainsäädännössä tai Kansainvälisessä viinijärjestössä (O.I.V.). Nämä tahot pysyvät hiljaa. Viinintuottajat esittivät, että perinteinen roséviini on hieman sameaa, ja he katsovat roséviinin valmistuksen olevan nykyaikainen tapa valmistaa viiniä. Olen ilmoittanut selvästi, että tarkastelen mielelläni muitakin ratkaisuvaihtoehtoja, mutta tähän mennessä en ole saanut muita roséviiniä koskevia ehdotuksia. Maataloustuotteista vastaavana komission jäsenenä haluan löytää oikeat ratkaisut ja tarjota viinintuottajillemme tasavertaiset toimintaedellytykset. Tietyillä alueilla viininvalmistajat ovat ponnistelleet lujasti luodakseen tarkkaan tuotemäärittelyyn perustuvan korkealaatuisen roséviinin ja rajoittuneet valmistamaan roséviiniä perinteisin menetelmin. Muut suojatut alkuperänimitykset (SAN) eivät kuitenkaan aseta rajoituksia roséviinin valmistukselle. Samppanjan valmistevaatimukset sallivat rosésamppanjan valmistamisen puna- ja valkoviiniä sekoittamalla. EU:n tasolla puna- ja valkoviinin sekoittamista koskevaa kieltoa sovelletaan vain pöytäviinin tuotannossa. Keskustelu viininvalmistustavoista, sekoittaminen mukaan luettuna, alkoi vuona 2006 viinialan uudistusta koskevien keskustelujen yhteydessä. Uudistuksen myötä komissio sai toimivallan hyväksyä uusia enologisia käytäntöjä ja se pohjaa toimintansa Kansainvälisen viinijärjestön suosituksiin. Komissio ehdotti sidosryhmien ja kaikkien jäsenvaltioiden kanssa viime syksynä käytyjen laajojen keskustelujen pohjalta puna- ja valkoviinin sekoittamista koskevan kiellon purkamista. Asiasta äänestettiin Kansainvälisessä viinijärjestössä tammikuussa 2009, ja suurin osa jäsenvaltioista, Ranska mukaan luettuna, äänesti asian puolesta. Maailman kauppajärjestölle on ilmoitettu asetusluonnoksesta kaupan teknisiä esteitä (TBT) koskevan sopimuksen menetelmän mukaisesti, ja kolmansille maille annettiin hiljattain lisäaikaa tutustua ehdotukseemme. Näin ollen viinialan sääntelykomitea äänestää asetuksesta virallisesti myöhemmin kesäkuussa, todennäköisesti 19. kesäkuuta, sillä viivästeleminen estäisi meitä soveltamasta uusia enologisia käytäntöjä 1. elokuuta 2009 lähtien, kuten neuvoston asetuksessa on suunniteltu. Parlamentti on pyytänyt erityistä vaikutusten arviointia, ennen kuin sekoittamiskielto poistetaan. Komission yksiköt toteuttivat syvällisen vaikutusarvion viinialan uudistuksen laatimisen yhteydessä, eikä tarkoituksena ole toistaa vuonna 2006 ja 2007 tehtyä työtä tai arvioida syvällisesti kaikkia yksittäisiä viininvalmistuskäytäntöjä, joten työskentelemme Kansainvälisessä viinijärjestössä toteutetun työn pohjalta. Tiedossa on jo, että viinialan taloustieteilijät painottavat, ettei uudistus heikennä perinteisten roséviinien asemaa, sillä roséviinit, joilla on eivät kilpaile pöytäviinien kanssa. On selvää, että perinteinen rosé on korkealaatuinen tuote, jota kuluttajat pitävät suuressa arvossa ja jonka valmistuspaikalla on merkitystä. Pöytäviinien sekoittamisen salliminen edistää reilua kilpailua Euroopan maiden ja kolmansien maiden välillä, sillä kolmansille maille on annettu lupa, kuten täällä tänään jo todettiin, tehdä näitä sekoituksia. Olen täysin samaa mieltä Anne Laperrouzen kanssa. Miksi Euroopan viinintuottajien pitäisi olla huonommassa asemassa kuin Euroopan unionissa viiniä myyvät tuottajat? Joitakin viikkoja sitten osallistuin täällä Strasbourgissa kokoukseen Ranskan Provencen alueen roséviinintuottajien kanssa, ja keskustelimme erittäin avoimesti ja suorasti tämänhetkisestä tilanteesta. Toki ymmärrän heidän yrityksensä suojella perinteistä roséviiniä ja tämän vuoksi komissio on tarkastellut useita tapoja ratkaista etikettiongelma. Komissio on itse asiassa ehdottanut kahta merkintävaihtoehtoa: "perinteinen rosé" ja "sekoitettu rosé". Jäsenvaltiot voivat päättää, käytetäänkö valtion alueella valmistettujen roséviinien kohdalla jompaakumpaa vai molempia merkintävaihtoehtoja. Näin tuottajille annetaan mahdollisuus saada parempi käsitys siitä, mitä he ostavat."@fi7
". Madame la Présidente, le monde du vin rosé a une longue, très longue histoire, mais il n’existe aucune définition du vin rosé dans la législation communautaire ni au sein de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV). Toutes deux restent silencieuses là-dessus. J’ai entendu l’argument de certains viticulteurs, pour qui l’appellation «rosé traditionnel» est quelque peu vieillotte. Ils considèrent que le rosé est un mode de production vinicole moderne. J’ai clairement déclaré que si d’autres idées se présentaient, je serais bien évidemment disposée à les écouter, mais je n’ai encore entendu aucune suggestion concernant une alternative au rosé. En tant que commissaire responsable des produits agricoles, je souhaite que les bonnes solutions soient trouvées et que nos viticulteurs puissent disposer de règles identiques. Dans certaines régions, les vignerons n’ont pas ménagé leur peine pour développer un rosé de grande qualité, basé sur une spécification de produit précise, et ont limité les pratiques de vinification du rosé aux méthodes traditionnelles. Néanmoins, d’autres appellations d’origine protégées (AOP) n’imposent aucune restriction à la fabrication du vin rosé. La spécification produit de Champagne permet le mélange de rouge et de blanc pour produire du champagne rosé. Au niveau communautaire, l’interdiction de mélanger vin rouge et vin blanc se limite actuellement à la production de vin de table. Le débat relatif aux pratiques de vinification, au mélange notamment, a débuté en 2006 durant les négociations concernant la réforme vinicole. Avec la réforme, la Commission a été habilitée à autoriser de nouvelles pratiques œnologiques et se basera sur les recommandations de l’OIV. À la suite des discussions à large spectre qui se sont déroulées l’automne dernier avec les parties prenantes et avec l’ensemble des États membres, la Commission a proposé l’abolition de l’interdiction de mélanger vins rouge et blanc. Cette mesure a fait l’objet d’un vote consultatif au sein de la commission de régulation vinicole, au cours duquel une majorité d’États membres, notamment la France, se sont prononcés positivement. Le projet de règlement a été notifié à l’Organisation mondiale du commerce dans le cadre de la procédure visée par l’accord sur les obstacles techniques au commerce, et nous avons récemment accepté d’accorder un délai supplémentaire aux pays tiers pour qu’ils examinent notre proposition. Par conséquent, le règlement fera l’objet d’un vote officiel de la commission de régulation vinicole dans le courant du mois de juin, plus probablement le 19 juin, car tout retard supplémentaire nous empêcherait d’appliquer les nouvelles pratiques œnologiques à partir du 1 août de cette année, comme le prévoit le règlement du Conseil. Vous avez également demandé une étude d’incidence spécifique avant la suppression de l’interdiction de coupage. Les services de la Commission ont réalisé des études d’incidence approfondies lors de l’élaboration de la réforme vinicole et nous n’entendons pas, par conséquent, relancer les travaux réalisés en 2006 et 2007 pour préparer la réforme vinicole, ni réaliser une étude d’incidence approfondie de toutes les pratiques vinicoles individuelles. Nous nous basons donc sur les travaux de l’OIV. Dès maintenant, les économistes du secteur vinicole soulignent que cette réforme ne portera pas préjudice aux rosés traditionnels, puisque ces rosés portant une appellation ne seront pas en concurrence avec les vins de table. Il est clair que le rosé traditionnel est un produit de qualité hautement apprécié des consommateurs et associé au lieu d’origine de ce produit. L’autorisation de coupage du vin de table permettra une concurrence loyale entre pays européens et pays tiers, car nous avons autorisé les pays tiers - comme cela a déjà été indiqué aujourd’hui - à effectuer ce coupage. Je suis entièrement d’accord avec M Laperrouze. Pour quelle raison devrions-nous placer nos viticulteurs dans une situation concurrentielle défavorable par rapport à ceux qui peuvent vendre du vin au sein de l’Union européenne? Il y a quelques semaines, j’ai rencontré ici à Strasbourg des producteurs de vin rosé de Provence, en France, et nous avons eu un entretien très ouvert et très franc sur la situation. Bien entendu, je comprends leurs efforts pour sauvegarder le rosé traditionnel, c’est d’ailleurs pour cette raison que la Commission examine différentes solutions sur la question de l’étiquetage. Nous avons proposé deux options d’étiquetage différentes: «rosé traditionnel» et «rosé par coupage». Les États membres peuvent décider s’ils souhaitent rendre l’un de ces étiquetages ou les deux obligatoires pour le vin rosé produit sur leur territoire. Ce faisant, nous donnons aux producteurs la possibilité de se faire une idée plus précise de ce qu’ils achètent."@fr8
"Elnök asszony, a rozébor története nagyon hosszú, de sem az EU jogszabályai, sem a Nemzetközi Szőlő és Bor Szervezet (OIV) nem írja le a definícióját. Mindenki mélyen hallgat ez ügyben. A provence-i bortermelőktől hallottam azt az érvet is, hogy a ‘hagyományos rozé’ kifejezés már kicsit elavult, mivel ők a rozébort modern borfajtának tekintik. Egyértelműen kifejezésre juttattam, hogy ha van jobb ötletük, szívesen meghallgatom őket, de eddig még nem kaptam semmilyen alternatív javaslatot. Mint a mezőgazdasági termékek biztosa, fontosnak tartom, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldást, és a saját bortermelőinknek is egyenlő feltételeket biztosítsunk. Bizonyos régiókban a bortermelők sok munkát fektettek abba, hogy kifejlesszenek egy jó minőségű rozébort pontos termékspecifikációk alapján, és a rozébor gyártási eljárásait a hagyományos módszerekre korlátozták. Más oltalom alatt álló eredetmegjelölések azonban nem szabnak meg korlátozásokat a rozéborok előállítására vonatkozóan. A pezsgő termékspecifikációja megengedi a vörös és fehér keverését rozépezsgő előállítása céljából. Az EU-ban a vörös- és fehérborok keverési tilalma jelenleg csak az asztali borokra vonatkozik. A borkészítési eljárásokról, többek között a keverésről szóló vita még 2006-ban kezdődött, a borreform tárgyalása során. A reform lehetővé tette a Bizottság számára, hogy új borászati eljárásokat engedélyezzen, és az OIV ajánlásaira támaszkodjon. Az elmúlt ősszel az érintettek és minden tagország részvételével zajló széleskörű tárgyalásokat követően a Bizottság javasolta a vörös- és fehérborok keverési tilalmának feloldását. Januárban próbaszavazása is bocsátották a kérdést a Borszabályozási Bizottságban, és akkor a tagállamok többsége – köztük Franciaország is – igennel szavazott. A szabályzattervezetet megküldtük a Világkereskedelmi Szervezetnek a Kereskedelem Technikai Korlátairól szóló Megállapodás témájában folyó eljárás keretében, és a közelmúltban elfogadtuk, hogy több időt adunk a harmadik országoknak javaslatunk megvizsgálására. A Borszabályozási Bizottság tehát hivatalosan júniusban fogja megszavazni a szabályt, mégpedig valószínűleg június 19-én, mert minden további késedelem lehetetlenné tenné, hogy ez év augusztus 1-től bevezessük az új borászati eljárásokat, ahogyan azt a Tanács szabályzata előírja. Önök hatáselemzést is kértek a keverési tilalom megszüntetése előtt. A borreform kidolgozásakor a Bizottság szolgálatai mélyreható hatáselemzéseket végeztek, ezért nem kívánjuk újrakezdeni a borreform előkészítése során 2006-ban és 2007-ben már elvégzett munkát, és nem kívánunk részletes hatáselemzést készíteni minden egyes borkészítési eljárásról, ezért az OIV-ben folyó munkára támaszkodunk. A borágazatban dolgozó közgazdászok már most is hangsúlyozzák, hogy ez a reform nem fogja gyengíteni a hagyományos rozék helyzetét, mert az eredetmegjelöléssel rendelkező rozéborok nem versenytársai az asztali boroknak. Egyértelmű, hogy a hagyományos rozé olyan minőségi termék, amelyet nagyra értékelnek a fogyasztók, és amely erősen kötődik a termék származási helyéhez. Az asztali borok keverésének engedélyezése tisztességes versenyt teremt majd az európai országok és a harmadik országok között, mivel a harmadik országoknak – ahogyan az ma már itt elhangzott – már megengedtük a borok keverését. Teljes mértékben egyetértek Laperrouze asszonnyal. Miért hozzuk a saját bortermelőinket rosszabb versenyhelyzetbe, mint azokat, akik bort adhatnak el az Európai Unióban? Néhány héttel ezelőtt provence-i francia rozé termelőkkel találkoztam itt Strasbourgban, és nagyon nyílt és őszinte beszélgetést folytattunk a dolgok állásáról. Természetesen megértem, hogy védeni próbálják a hagyományos rozét, és éppen ez az oka annak, hogy a Bizottság többféle megoldást is megvizsgált a címkézéssel kapcsolatban. Lényegében kétféle címkézési lehetőséget javasoltunk: „hagyományos rozé” és „kevert rozé”. A tagállamok eldönthetik, hogy csak az egyik, vagy mindkét címkézést kötelezővé teszik-e a területükön előállított rozéborok számára. Ezáltal lehetővé tesszük a fogyasztók számára, hogy pontosabb képet kapjanak arról, amit megvásárolnak."@hu11
". Signora Presidente, il mondo del vino rosé vanta una lunghissima tradizione, sebbene non esista alcuna definizione del rosé nella legislazione UE o nell’ambito dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). Tutti tacciono in materia di vino rosé. Ho sentito alcuni produttori vitivinicoli lamentarsi perché la dicitura “rosé tradizionale” suona secondo loro antiquata, mentre ritengono che il vino rosato sia prodotto secondo pratiche moderne. Da parte mia, ho dato la mia disponibilità ad accogliere altri suggerimenti, pur precisando che nessuno mi aveva ancora proposto alternative al rosé. In qualità di commissario per l’agricoltura, ci tengo a trovare le soluzioni giuste al fine di garantire pari opportunità di concorrenza ai nostri produttori vitivinicoli. In alcune regioni, i viticoltori hanno compiuto sforzi notevoli per sviluppare un vino rosé di alta qualità e contraddistinto da caratteristiche specifiche, attenendosi alle pratiche enologiche per il rosé basate su metodi tradizionali. Tuttavia altre denominazioni d’origine protetta (DOP) non impongono limitazioni alla produzione del rosé. Le prescrizioni per lo Champagne consentono la miscela di rosso e bianco per la produzione di Champagne rosé. A livello comunitario, il divieto di miscela tra vino rosso e bianco si applica oggi esclusivamente alla produzione di vino da tavola. La discussione sulle pratiche enologiche, tra cui si annovera il risale al 2006 nell’ambito delle trattative sulla riforma vitivinicola. Con tale riforma, la Commissione ha acquisito la facoltà di autorizzare nuove pratiche enologiche sulla base delle raccomandazioni OIV. A seguito di un approfondito dialogo tenuto lo scorso autunno con i portatori d’interesse e tutti gli Stati membri, la Commissione ha proposto di abolire il divieto di dei vini bianchi e rossi. Tale proposta è stata sottoposta in gennaio a una votazione indicativa in seno alla commissione per la regolamentazione del comparto vitivinicolo, dove la maggioranza degli Stati membri, inclusa la Francia, si è espressa favorevolmente. Il progetto di regolamento è stato notificato all’Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell’accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi e di recente abbiamo acconsentito a una proroga affinché i paesi terzi possano esaminare la nostra proposta. Pertanto il regolamento sarà sottoposto formalmente al voto del comitato di regolamentazione del vino in giugno, probabilmente il 19, perché qualsiasi ulteriore ritardo non ci consentirebbe di rendere esecutive le nuove pratiche enologiche dal 1° agosto di quest’anno, come previsto dal regolamento del Consiglio. Il Parlamento ha richiesto una valutazione d’impatto specifica prima che sia abolito il divieto di . I servizi della Commissione hanno svolto studi approfonditi sull’impatto della proposta durante la preparazione della riforma vitivinicola e non intendiamo pertanto né riprendere il lavoro già svolto nel 2006 e 2007 in preparazione della riforma, né condurre una valutazione d’impatto approfondita per tutte le diverse pratiche enologiche, poiché ci basiamo sul lavoro che sta svolgendo l’OIV. Ad oggi, gli economisti del comparto vitivinicolo ritengono che questa riforma non andrà a detrimento dei rosé tradizionali, poiché i rosé con denominazione non si pongono in competizione con i vini da tavola. E’ ovvio che il rosé tradizionale rimane un prodotto di qualità molto gradito ai consumatori e associato ad un determinato luogo di produzione. Autorizzando le miscele per i vini da tavola garantiremo pari condizioni di concorrenza tra i paesi europei e i paesi terzi, considerato che i paesi terzi, come già menzionato oggi in quest’Aula, sono autorizzati a produrre questi vini miscelati. La vedo esattamente come l’onorevole Laperrouze. Perché dovremmo condannare i nostri viticoltori a una posizione di svantaggio competitivo rispetto ad altri che possono vendere il loro vino all’interno dell’Unione europea? Alcune settimane fa ho incontrato qui a Strasburgo i viticoltori francesi della Provenza, con i quali ho avuto una discussione molto onesta e aperta sulla situazione attuale. Ovviamente posso comprendere il loro sforzo per tutelare il rosé tradizionale e la Commissione ha infatti cercato diverse alternative per la questione dell’etichettatura. Alla fine abbiamo proposto due diverse diciture: “rosé tradizionale” e “rosé da taglio”. Gli Stati membri possono decidere se rendere obbligatoria una o entrambe queste menzioni sull’etichetta del vino rosé prodotto sul loro territorio. Con questa opzione diamo ai consumatori la possibilità di comprendere meglio il prodotto in vendita."@it12
"Gerb. pirmininke, rožiniai vynai turi ilgą istoriją, tačiau nei viename ES teisės akte ar Tarptautinėje vynuogių ir vynų organizacijoje (OIV) nėra rožinio vyno apibrėžimo. Apie tai yra nutylima. Iš šių vyndarių išgirdau tai, kad pavadinimas „tradicinis rožinis vynas“ yra šiek tiek pasenęs. Jų nuomone, rožinis vynas yra gaminamas naujoviškais būdais. Aiškiai pasakiau jiems, kad jei turėtų kitų minčių, būčiau pasirengęs juos išklausyti, bet dar nesu gavęs jokių pasiūlymų dėl rožinio vyno alternatyvos. Kaip Komisijos narei žemės ūkio produktams, man rūpi, kad rastume teisingus sprendimus ir suteiktume savo vyndariams vienodas veiklos sąlygas. Tam tikruose regionuose vyndariai labai stengiasi sukurti aukštos kokybės rožinį vyną, paremtą tikslia produkto specifikacija, ir naudoja ribotą vyndarystės praktiką ir tradicinius būdus rožiniam vynui gaminti. Be to, kitos saugomos kilmės nuorodos neriboja rožinio vyno gamybos. Šampano specifikacijoje leidžiama maišyti raudonąjį ir baltuosius vynus rožiniam šampanui gaminti. ES lygmeniu draudimas kupažuoti (maišyti) baltąjį ir raudonąjį vyną šiandien yra taikomas tik desertinio vyno gamybai. Diskusijos dėl vyndarystės praktikos, įskaitant ir vynų gamybą kupažuojant (maišant), prasidėjo 2006 m. per derybas dėl vynų reformos. Per šią reformą Komisijai buvo suteikta teisė leisti naudoti naujas enologines praktikas ir remtis OIV rekomendacijomis. Po praėjusį rudenį vykusių didelių diskusijų su suinteresuotomis šalimis ir visomis valstybėmis narėmis Komisija pasiūlė panaikinti draudimą kupažuoti (maišyti) baltąjį ir raudonąjį vyną. Dėl to sausį Vyno reguliavimo komitete vyko tiesioginis balsavimas – didžiuma valstybių narių, įskaitant ir Prancūziją, balsavo už. Apie reglamento projektą buvo pranešta Pasaulinei prekybos organizacijai pagal Susitarime dėl techninių kliūčių prekybai numatytą tvarką. Neseniai suteikėme daugiau laiko trečiosioms šalims susipažinti su mūsų pasiūlymu. Formaliai dėl reglamento bus balsuojama Vyno reguliavimo komitete birželį, tikriausiai birželio 19 d. Toliau delsdami negalėtume įgyvendinti naujų enologinių praktikų nuo šių metų rugpjūčio 1 d., kaip yra numatyta Tarybos reglamente. Taip pat prašėte atlikti konkretų poveikio įvertinimą prieš panaikinant draudimą kupažuoti (maišyti). Komisijos tarnybos atliko išsamius poveikio įvertinimus rengiant vyno reformos projektą, todėl neketiname atnaujinti darbų, vykdytų 2006–2007 metais rengiantis vyno reformai, ar atlikti nuoseklų įvairių atskirų vyndarystės praktikų poveikio įvertinimą, todėl remsimės atliekamu darbu OIV. Jau dabar vyno sektoriuje ekonomistai pažymi, kad ši reforma nesusilpnins įprastų tradicinių rožinių vynų, nes rožiniai vynai su nekonkuruoja su desertiniais vynais. Aišku, kad tradiciniai rožiniai vynai yra kokybiškas produktas, labai vertinamas vartotojų ir siejamas su šio produkto kilmės vieta. Leisdami desertinius vynus kupažuoti (maišyti), užtikrinsime sąžiningą Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių konkurenciją, nes trečiosios šalys, kaip jau šiandien buvo minėta, galės tai daryti. Visiškai pritariu A. Laperrouze. Kodėl mūsų vynų gamintojai turėtų būti prastesnėje konkurencinėje padėtyje, nei kitų šalių gamintojai, galintys pardavinėti savo vynus Europos Sąjungoje? Prieš keletą savaičių buvau susitikęs čia, Strasbūre, su rožinio vyno gamintojais iš Provanso regiono Prancūzijoje. Tarp mūsų vyko labai atviros diskusijos dėl dabartinės padėties. Aišku, kad suprantu jų pastangas apsaugoti tradicinius rožinius vynus. Dėl šios priežasties Komisija ieško įvairiausių ženklinimo sprendimų. Iš tikrųjų esame pasiūlę du skirtingus ženklinimo būdus: „tradicinis rožinis vynas“ ir „rožinis vynas, pagamintas kupažuojant (maišant)“. Valstybės narės gali tada pasirinkti vieną arba abi ženklinimo galimybes, privalomas rožiniam vynui, gaminamam jų teritorijoje. Taip vartotojai galės žinoti, ką jie įsigyja."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, sārtvīna pasaulei ir ļoti, ļoti sena vēsture, bet ES tiesību aktos vai Starptautiskās vīna dārzu un vīna organizācijas ( ) noteikumos nav sārtvīna definīcijas. Tie visi klusē. No šiem vīna ražotājiem es dzirdēju argumentu, ka “tradicionālais sārtvīns” ir mazliet pelēcīgs, un viņi uzskata, ka sārtvīnam ir moderns vīna ražošanas veids. Es skaidri norādīju, ka gadījumā, ja rastos citas idejas, es, protams, būtu gatava tās uzklausīt, bet es vēl neesmu dzirdējusi nevienu ierosinājumu par sārtvīna alternatīvu nosaukumu. Kā komisāre, kura atbildīga par lauksaimniecības produktiem, man rūp tas, lai mēs atrastu pareizos risinājumus un mūsu vīna ražotājiem nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Noteiktos reģionos vīna ražotāji ir daudz centušies, lai attīstītu augstas kvalitātes sārtvīnu, kura pamatā ir precīza produkta specifikācija, un ir ierobežojuši sārtvīna ražošanas praksi, izmantojot tikai tradicionālās metodes. Tomēr citi aizsargāti cilmes vietas nosaukumi (ACVN) neuzliek ierobežojumus attiecībā uz sārtvīna ražošanu. produkta specifikācija ļauj kupažēt sarkanvīnu un baltvīnu, lai ražotu sārtvīnu. Pašlaik ES līmenī sarkanvīna un baltvīna kupažēšanas aizliegums ir ierobežots attiecībā uz galda vīna ražošanu. Diskusijas par vīna ražošanas prakses veidiem, tostarp kupažēšanu, sākās 2006. gadā, risinot sarunas par vīna reformu. Ar šo reformu Komisija ieguva kompetenci atļaut jaunas vīndarības prakses, un pamatos savus lēmumus uz ieteikumiem. Pēc plašām diskusijām ar ieinteresētajām pusēm un visām dalībvalstīm pagājušā gada rudenī, Komisija ierosināja atcelt sarkanvīna un baltvīna kupažēšanas aizliegumu. Tas tika pieņemts indikatīvā balsojumā janvārī Vīna regulatīvajā komitejā, kurā lielākā daļa dalībvalstu, tostarp Francija, balsoja par aizlieguma atcelšanu. Par regulas projektu ir informēta Pasaules Tirdzniecības organizācija saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Nolīgumā par tehniskajām barjerām tirdzniecībai, un mēs nesan pieņēmām papildu laiku, kurā trešām valstīm jāizskata mūsu priekšlikums. Tāpēc par šo regulu Vīna regulatīvā padome oficiāli balsos vēlāk jūnijā, visticamāk — 19. jūnijā, jo turpmāks aizkavējums neļautu mums īstenot jaunās vīndarības prakses, sākot ar šī gada 1. augustu, kā tas paredzēts Padomes regulā. Jūs arī vaicājāt par īpašu ietekmes novērtējumu pirms kupažēšanas aizlieguma atcelšanas. Komisijas dienesti veica padziļinātus ietekmes novērtējumus, gatavojot vīna reformu, un tāpēc mēs neplānojam atsākt 2006. un 2007. gadā veikto darbu, lai sagatavotu vīna reformu, un arī neplānojam sagatavot padziļinātu ietekmes novērtējumu saistībā ar visiem atšķirīgajiem atsevišķajiem vīna ražošanas prakses veidiem, tāpēc mēs pamatojamies uz darbu, kas notiek . Jau tagad vīna nozares ekonomisti uzsver, ka šī reforma nevājinās tradicionālos sārtvīnus, jo šie sārtvīni ar cilmes vietas nosaukumu nekonkurē ar galda vīniem. Ir skaidrs, ka tradicionālais sārtvīns ir kvalitatīvs produkts, ko augstu vērtē patērētāji un kas ir saistīts ar šī produkta cilmes vietu. Ļaujot kupažēt galda vīnu, tiks radīta godīga konkurence starp Eiropas valstīm un trešām valstīm, jo mēs esam atļāvuši — kā tas šodien šeit jau tika minēts — trešām valstīm veikt šo kupažēšanu. Es pilnīgi piekrītu kundzei. Kāpēc mums nostādīt savus vīna ražotājus sliktākā konkurences stāvoklī, nekā tos, kuri var pārdot vīnu Eiropas Savienībā? Pirms dažām nedēļām šeit, Strasbūrā, es tikos ar sārtvīna ražotājiem no Provansas Francijā, un mums bija ļoti atklāta un godīga diskusija par pašreizējo stāvokli. Protams, es saprotu viņu centienus mēģināt nosargāt tradicionālo sārtvīnu, un šī iemesla dēļ Komisija ir izskatījusi vairākus risinājumus attiecībā uz marķēšanas jautājumu. Faktiski mēs piedāvājām divas atšķirīgas marķēšanas iespējas: “tradicionālais sārtvīns” un “kupažēts sārtvīns”. Dalībvalstis pēc tam var izlemt, vai tās vēlas savā teritorijā ražotam sārtvīnam kā obligātas noteikt vienu vai abas no minētajām marķēšanas iespējām. Šādā veidā mēs nodrošinām iespēju patērētājiem iegūt skaidrāku priekšstatu par to, ko viņi pērk."@lv13
"Madam President, the world of rosé wine has a long, long history, but there is no definition of rosé wine within EU legislation or within the International Organisation of Vine and Wine (OIV). They all remain silent. I heard the argument from those wine producers that ‘traditional rosé’ was a bit dusty and they consider rosé wine to be a modern way of producing wine. I clearly indicated that if other ideas came up, I would of course be prepared to listen to them, but I have not yet heard any suggestions on an alternative to rosé wine. As the Commissioner for agricultural products, I do care that we find the right solutions and give our wine producers a level playing field. In certain regions, wine-makers have invested a lot of effort to develop a high-quality rosé wine based on a precise product specification, and have limited the wine-making practices for rosé wine to traditional methods. However, other protected designations of origin (PDOs) do not impose restrictions on making rosé wine. The product specification of Champagne allows the blending of red and white to produce rosé Champagne. At EU level, the ban on blending red and white wine is today limited to the production of table wine. The discussion on wine-making practices, including on blending, started back in 2006 during the negotiations on the wine reform. With the reform, the Commission gained competence to authorise new oenological practices and shall base itself on the OIV’s recommendations. Following wide-ranging discussions which took place last autumn with stakeholders and with all Member States, the Commission proposed the abolition of the ban on blending red and white wine. This was subject to an indicative vote in the Wine Regulatory Committee in January when a majority of Member States, including France, voted in favour. The draft regulation has been notified to the World Trade Organisation under the procedure in the Agreement on Technical Barriers to Trade, and we have recently accepted further time for third countries to examine our proposal. Therefore, the regulation will be formally voted by the Wine Regulatory Committee later in June, most probably on 19 June, because further delay would prevent us from implementing the new oenological practices from 1 August this year, as foreseen by the Council Regulation. You also asked for a specific impact assessment before the removal of the blending prohibition. In-depth impact assessments were carried out by the Commission’s services when drafting the wine reform and we do not therefore intend to restart the work undertaken in 2006 and 2007 to prepare the wine reform, nor to make an in-depth impact assessment of all different individual wine-making practices, so we base ourselves on the work that is taking place in the OIV. Already now, economists in the wine sector stress that this reform will not weaken traditional rosés as these rosés with an are not in competition with table wines. It is clear that the traditional rosé is a quality product that is highly appreciated by consumers and associated with the place of origin of this product. Allowing the blending of table wine will lead to fair competition between European countries and third countries since we have allowed third countries – as already mentioned here today – to do this blending. I completely agree with Mrs Laperrouze. Why should we put our wine producers in a worse competitive situation than those that can sell wine within the European Union? Some weeks ago, I had a meeting here in Strasbourg with rosé wine producers from Provence in France and we had a very open and frank discussion on the state of play. Of course I understand their attempt to try to safeguard the traditional rosé and that is the reason why the Commission has been looking at various solutions on the labelling issue. We actually proposed two different labelling options: ‘traditional rosé’ and ‘rosé by blending’. Member States can then decide whether they want to make either one or both of those labelling options compulsory for rosé wine produced in their territory. In this way, we provide the possibility for producers to get a more exact idea of what they are buying."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de wereld van de roséwijn kent een zeer lange geschiedenis, maar noch de EU-wetgeving, nog de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV) kent een definitie voor roséwijn. Beide hullen zich in stilzwijgen. Die wijnproducenten voerden aan dat het predicaat ‘traditionele rosé’ een wat stoffige indruk maakt, terwijl zij roséwijn juist beschouwden als het resultaat van een moderne wijnproductiemethode. Ik heb daarop duidelijk aangegeven dat als zij andere ideeën hadden, ik uiteraard bereid zou zijn om deze in overweging te nemen, maar ik heb tot nu toe nog geen suggesties voor een alternatief ontvangen. Als de commissaris voor landbouwproducten ben ik er zeker op gebrand de juiste oplossingen te vinden en onze wijnproducenten gelijke kansen te bieden. In bepaalde regio’s hebben wijnmakers zich veel moeite getroost om een roséwijn van hoge kwaliteit te ontwikkelen op basis van een nauwkeurige productspecificatie, en hebben de productiemethodes beperkt tot traditionele werkwijzen. Andere beschermde oorsprongsbenamingen (BOB) leggen echter geen beperkingen op ten aanzien van de productie van roséwijn. De productspecificatie van champagne staat het mengen van rood en wit om rosé-champagne te verkrijgen toe. Op EU-niveau geldt het verbod op het mengen van rode en witte wijn momenteel alleen voor de productie van tafelwijn. De discussie over productiemethoden voor wijn, waaronder het mengen ervan, begon in 2006 tijdens de onderhandelingen over de hervorming van het wijnbeleid. Met de hervorming verkreeg de Commissie de bevoegdheid om nieuwe oenologische procedés te autoriseren, waarbij zij zich dient te baseren op de aanbevelingen van de OIV. Na uitvoerige discussies met belanghebbenden en met alle lidstaten in het afgelopen najaar stelde de Commissie voor het verbod op het mengen van rode en witte wijn af te schaffen. In januari was dit voorstel het onderwerp van een oriënterende stemming binnen het Beheerscomité wijn en toen stemde een meerderheid van de lidstaten, met inbegrip van Frankrijk, voor. Over de ontwerpverordening is een kennisgeving uitgegaan naar de Wereldhandelsorganisatie conform de procedure in de Overeenkomst inzake technische belemmeringen in het handelsverkeer, en recentelijk hebben we ermee ingestemd dat er extra tijd wordt ingeruimd zodat derde landen ons voorstel kunnen doornemen. Derhalve zal het Beheerscomité wijn pas later in de maand juni, meest waarschijnlijk op 19 juni, formeel over de verordening stemmen. Verdere vertragingen zouden ertoe leiden dat de nieuwe oenologische procedés niet kunnen ingaan op 1 augustus van dit jaar, zoals voorzien in de verordening van de Raad. U hebt ook gevraagd om een specifieke effectbeoordeling voorafgaand aan de afschaffing van het mengverbod. Ten tijde van het opstellen van de hervorming van het wijnbeleid hebben de diensten van de Commissie diepgravende effectbeoordelingen uitgevoerd en wij zijn dan ook niet van plan om het voorbereidende werk dat in 2006 en 2007 is gedaan ten behoeve van de hervorming van het wijnbeleid, over te doen. Noch zijn wij voornemens een diepgaande effectbeoordeling uit te voeren van alle verschillende wijnproductiemethoden, dus wij baseren ons op het werk dat wordt gedaan binnen de OIV. Reeds nu benadrukken economen in de wijnsector dat deze hervorming de positie van traditionele roséwijnen niet zal verzwakken omdat deze roséwijnen met een niet concurreren met tafelwijnen. Het is duidelijk dat de traditionele roséwijn een kwaliteitsproduct is dat zeer wordt gewaardeerd door consumenten en wordt geassocieerd met de plaats van herkomst. Door het mengen van tafelwijn toe te staan, zal er een eerlijke concurrentie ontstaan tussen Europese landen en derde landen, aangezien wij derde landen toestemming hebben gegeven, zoals hier vandaag reeds is opgemerkt, om het mengen voor hun rekening te nemen. Ik schaar mij volledig achter mevrouw Laperrouze. Waarom zouden we onze wijnproducenten in een slechtere concurrentiepositie drukken dan diegenen die wijn mogen verkopen binnen de Europese Unie? Enkele weken geleden heb ik hier in Straatsburg producenten van roséwijn uit de Franse Provence ontmoet en we hebben toen open en eerlijk gesproken over de situatie. Natuurlijk begrijp ik hun poging de traditionele roséwijnen te beschermen en dat is ook de reden waarom de Commissie zich heeft gebogen over verschillende oplossingen voor de etiketteringskwestie, en twee mogelijkheden voorgesteld voor de etikettering: ‘traditionele rosé’ en ‘gemengde rosé’. Lidstaten mogen dan beslissen of ze één of beide etiketteringen verplicht willen stellen voor roséwijn die op hun grondgebied wordt geproduceerd. Op deze manier krijgen consumenten een beter beeld van hetgeen ze kopen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Świat wina różowego ma bardzo długą historię, jednak brak jest definicji wina różowego w prawodawstwie UE oraz Międzynarodowej Organizacji ds. Winorośli i Wina (OIV). Wszystkie te źródła milczą. Słyszałam argument tych producentów wina, iż termin „wino różowe tradycyjne” trąci nieco myszką i że uważają oni wino różowe za nowoczesny sposób wytwarzania wina. Jasno wskazałam, że jeśli pojawią sie inne pomysły, będę oczywiście gotowa ich wysłuchać, ale nie słyszałam jak dotąd żadnych sugestii dotyczących alternatywy dla wina różowego. Jako że jestem komisarzem odpowiedzialnym za produkty rolne naprawdę zależy mi na tym, byśmy znaleźli właściwe rozwiązania i zapewnili naszym producentom wina równe szanse. W niektórych regionach producenci wina zainwestowali wiele wysiłku w opracowanie wysokojakościowego wina różowego w oparciu o precyzyjną specyfikację produktu oraz ograniczyli praktyki w zakresie produkcji wina różowego do metod tradycyjnych. Jednak inne chronione nazwy pochodzenia (PDO) nie nakładają ograniczeń na produkcję wina różowego. Specyfikacja produktu dla szampana dopuszcza kupażowanie czerwonego z białym do wytworzenia szampana różowego. Na szczeblu UE zakaz kupażowania wina czerwonego i białego ogranicza się obecnie do produkcji wina stołowego. Dyskusja na temat praktyk w zakresie produkcji wina, w tym kupażowania, rozpoczęła się w roku 2006 podczas negocjacji w sprawie reformy rynku wina. Dzięki tej reformie Komisja uzyskała kompetencje w zakresie autoryzacji nowych praktyk enologicznych i będzie opierać się na zaleceniach OIV. W wyniku szeroko zakrojonych dyskusji, jakie miały miejsce ubiegłej jesieni z udziałem zainteresowanych stron oraz wszystkich państw członkowskich Komisja zaproponowała zniesienie zakazu kupażowania wina czerwonego i białego. Propozycja została poddana głosowaniu orientacyjnemu w Komitecie Regulacyjnym ds. Wina w styczniu, gdzie większość państw członkowskich, w tym Francja, głosowały za. Projekt rozporządzenia został notyfikowany Światowej Organizacji Handlu w ramach procedury opisanej w Porozumieniu w sprawie barier technicznych w handlu, zaś niedawno zaakceptowaliśmy fakt, że państwa trzecie potrzebują dodatkowego czasu na zaznajomienie się z naszą propozycją. Dlatego też formalnie głosowanie nad rozporządzeniem w Komitecie Regulacyjnym ds. Wina odbędzie się w drugiej połowie czerwca, najprawdopodobniej 19 czerwca, gdyż dalsza zwłoka uniemożliwiłaby nam wdrożenie nowych praktyk enologicznych od 1 sierpnia bieżącego roku, jak przewidziano w rozporządzeniu Rady. Wnioskowali państwo również o konkretną ocenę wpływu przed zniesieniem zakazu kupażowania. Jako że dogłębne oceny wpływu zostały przeprowadzone przez służby Komisji w czasie przygotowywania reformy sektora wina, nie zamierzamy zaczynać od nowa prac podjętych w roku 2006 i 2007 celem przygotowania reformy rynku wina, ani też wykonywać pogłębionej oceny wpływu dla wszystkich różnych pojedynczych praktyk w zakresie produkcji wina, tak więc opieramy się na pracach trwających w ramach OIV. Już teraz ekonomiści w sektorze wina podkreślają, że przedmiotowa reforma nie osłabi tradycyjnych win różowych, gdyż te wina różowe z apelacją nie stanowią konkurencji dla win stołowych. Oczywiste jest, że tradycyjne wino różowe jest produktem jakościowym wysoko cenionym przez konsumentów i związanym ze swym miejscem pochodzenia. Zezwolenie na kupażowanie wina stołowego pozwoli na uczciwą konkurencję pomiędzy krajami europejskimi a państwami trzecimi, gdyż państwom trzecim pozwoliliśmy – jak już tu dziś wspomniano – na takie kupażowanie. Całkowicie zgadzam się z panią poseł Laperrouze. Dlaczego mielibyśmy stawiać naszych producentów wina w gorszej sytuacji konkurencyjnej w porównaniu z tymi, którzy mogą sprzedawać wino na terytorium Unii Europejskiej? Kilka tygodni temu tu w Strasburgu spotkałam się z producentami wina różowego z francuskiej Prowansji i odbyliśmy bardzo otwartą i szczerą debatę na temat bieżącej sytuacji. Oczywiście rozumiem podejmowane przez nich wysiłki mające na celu próbę ochrony tradycyjnego wina różowego, dlatego też właśnie Komisja przygląda się różnym rozwiązaniom w kwestii oznakowania. W istocie zaproponowaliśmy dwie różne opcje oznakowania: „wino różowe tradycyjne” i „wino różowe kupażowane”. Państwa członkowskie mogą więc zdecydować, czy chcą, aby jedna z tych opcji oznakowania lub obie z nich były obowiązkowe dla wina różowego produkowanego na ich terytorium. W ten sposób możemy dać producentom możliwość dowiedzenia się bardziej szczegółowo, co kupują."@pl16
"Senhora Presidente, o mundo do vinho rosé tem uma história muito longa, mas não existe nenhuma definição do vinho rosé na legislação da UE ou no âmbito da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV). Permanecem todos em silêncio. Os produtores argumentaram que a denominação ‘rosé tradicional’ era um pouco antiquada e que consideravam o vinho rosé como uma forma moderna de produzir vinho. Indiquei claramente que, caso surgissem outras ideias, eu estaria obviamente preparada para as escutar, mas ainda não ouvi qualquer sugestão sobre uma alternativa ao vinho rosé. Como Comissária para os produtos agrícolas, preocupo-me em encontrar as soluções certas que proporcionem aos nossos produtores de vinho condições equitativas. Em certas regiões, os fabricantes de vinho investiram um grande esforço para desenvolverem um vinho rosé de elevada qualidade, baseados em especificações de produto precisas, e limitaram as práticas vinícolas para o vinho rosé aos métodos tradicionais. Todavia, outras denominações de origem protegida (DOP) não impõem restrições na produção do vinho rosé. A especificação do produto como champanhe permite a mistura de tinto e branco para produzir champanhe rosé. Ao nível da UE, a proibição de misturar vinho tinto e branco limita-se actualmente à produção de vinho de mesa. O debate sobre as práticas vinícolas, incluindo a mistura, iniciou-se em 2006, durante as negociações acerca da reforma do sector vinícola. Com a reforma, a Comissão adquiriu competência para autorizar novas práticas enológicas e deverá basear-se nas recomendações da OIV. Após um amplo debate que teve lugar no Outono passado com as partes interessadas e com todos os Estados-Membros, a Comissão propôs a abolição da proibição da mistura de vinho tinto e branco. Isto foi sujeito a uma votação indicativa no Comité de Regulamentação das bebidas espirituosas, em Janeiro, quando a maioria dos Estados-Membros, incluindo a França, votaram a favor. O projecto de regulamento foi notificado à Organização Mundial do Comércio no âmbito do procedimento previsto no Acordo sobre as Barreiras Técnicas ao Comércio, e aceitámos recentemente que os países terceiros tivessem mais tempo para analisar a nossa proposta. Assim, o regulamento será formalmente sujeito a votação no Comité de Regulamentação das bebidas espirituosas, em Junho, mais provavelmente em 19 de Junho, porque mais atrasos podem impedir-nos de implementar as novas práticas enológicas a partir de 1 de Agosto deste ano, como previsto pelo Regulamento do Conselho. Os senhores deputados também solicitaram uma avaliação específica do impacto antes do levantamento da interdição da mistura. Foram realizadas avaliações de impacto detalhadas pelos serviços da Comissão no momento da elaboração da reforma do sector vinícola e, portanto, não tencionamos reiniciar os trabalhos realizados em 2006 e 2007 para preparar a reforma do sector vinícola, nem realizar uma avaliação detalhada do impacto de cada uma das várias práticas vinícolas; baseamo-nos, pois, no trabalho que está a ser realizado no OIV. Os economistas do sector vinícola já salientam que esta reforma não irá enfraquecer os vinhos rosé tradicionais, uma vez que estes vinhos rosé com uma não estão em competição com os vinhos de mesa. É evidente que o rosé tradicional é um produto de qualidade, que é muito apreciado pelos consumidores e associado ao lugar de origem deste produto. Permitir a mistura do vinho de mesa irá conduzir a uma concorrência leal entre países europeus e países terceiros, uma vez que demos permissão aos países terceiros – como já foi mencionado aqui hoje – que fizessem esta mistura. Concordo plenamente com a senhora deputada Laperrouze. Porque iríamos nós colocar os nossos produtores de vinho numa situação competitiva pior do que aqueles que podem vender vinho na União Europeia? Há algumas semanas, tive uma reunião aqui em Estrasburgo com os produtores de vinho rosé oriundos da Provença, em França, e tivemos uma discussão muito franca e aberta acerca da situação. É evidente que compreendo que procurem salvaguardar o rosé tradicional, e por essa razão a Comissão tem vindo a analisar diversas soluções sobre a questão da rotulagem. Efectivamente, propusemos duas opções de rotulagem diferentes: ‘rosé tradicional’ e ‘rosé por mistura’. Os Estados-Membros podem então decidir se pretendem tornar uma ou ambas as opções de rotulagem obrigatórias para o vinho rosé produzido no seu território. Desta forma, oferecemos aos produtores a possibilidade de terem uma ideia mais exacta do que estão a comprar."@pt17
"Doamnă preşedintă, lumea vinului rosé are o istorie foarte lungă, dar nu există vreo definiţie a vinului rosé în legislaţia UE sau în legislaţia Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului (OIV). Toţi au păstrat tăcerea. Am auzit un argument de la acei producători de vin că „rosé-ul tradiţional” este puţin cam prăfuit şi consideră vinul rosé ca pe o cale modernă de producere a vinului. Am arătat clar că dacă mai apar alte idei, voi fi fireşte pregătită să le ascult, dar încă nu am auzit nici o sugestie de alternativă la vinul rosé. În calitate de comisar pentru produse agricole, doresc să găsim soluţiile corecte şi să le oferim producătorilor de vin condiţii de concurenţă echitabile. În unele regiuni, producătorii de vin au depus eforturi uriaşe pentru a dezvolta un vin rosé de înaltă calitate pe baza unui caiet de sarcini precis şi au limitat practicile de fabricare a vinului rosé la metodele tradiţionale. Cu toate acestea, alte denumiri de origine protejate (DOP) nu impun restricţii cu privire la fabricarea vinului rosé. Caietul de sarcini din Champagne permite amestecul vinului alb cu cel roşu pentru a produce rosé de Champagne. La nivelul UE, interzicerea privind cupajul vinului alb cu cel roşu este limitată la producţia de vin de masă. Discuţia privind practicile de fabricare a vinului, inclusiv amestecul, a început în 2006 în timpul negocierilor la reforma vinului. Prin reformă, Comisia a câştigat competenţa de a autoriza noi practici oenologice şi se va baza pe recomandările OIV. În urma discuţiilor cuprinzătoare care s-au desfăşurat toamna trecută cu părţile interesate şi cu toate statele membre, Comisia a propus renunţarea la interzicerea privind cupajul vinului alb cu cel roşu. Această propunere a fost supusă votului indicativ în Comisia de reglementare în domeniul vinului în luna ianuarie când majoritatea statelor membre, inclusiv Franţa, a votat în favoarea sa. Proiectul de regulament a fost anunţat Organizaţiei Mondiale a Comerţului conform procedurii din Acordul privind barierele tehnice în calea comerţului şi, recent, am acceptat timp suplimentar pentru ca ţările terţe să examineze propunerea noastră. De aceea, regulamentul va fi votat în mod formal de către Comisia de reglementare în domeniul vinului spre sfârşitul lunii iunie, probabil la 19 iunie, pentru că o altă întârziere ne va împiedica să punem în aplicare noile practici oenologice începând cu 1 august, anul curent, aşa cum prevede regulamentul Consiliului. Aţi mai solicitat o evaluare a impactului specific înainte de ridicarea interdicţiei privind cupajul. În timpul elaborării reformei vinului, serviciile Comisiei a efectuat evaluări în profunzime privind impactul şi, de aceea, nu intenţionăm să reluăm activitatea desfăşurată în anii 2006 şi 2007 pentru pregătirea reformei vinului, nici nu vom efectua o evaluare amănunţită a impactului tuturor practicilor individuale de fabricare a vinului, aşa că ne bazăm pe activitatea care se desfăşoară în cadrul OIV. Deja acum, economiştii din sectorul vinului subliniază faptul că reforma nu va conduce la reducerea vinurilor rosé tradiţionale, întrucât aceste rosé-uri cu nu sunt în competiţie cu vinurile de masă. Este clar că rosé-ul tradiţional este un produs de calitate care este apreciat foarte mult de consumatori şi asociat cu locul de origine al acestui produs. Permiţând amestecul vinului de masă se va realiza o concurenţă loială între ţările europene şi ţările terţe, întrucât am permis ţărilor terţe - după cum s-a menţionat deja aici - să facă acest amestec. Sunt total de acord cu dna Laperrouze. De ce să ne punem producătorii de vin într-o situaţie competiţională mai dezavantajoasă decât cei care pot vinde vinul în cadrul Uniunii Europene? Cu câteva săptămâni în urmă, am avut o întâlnire la Strasbourg cu producătorii de vin rosé din Provence, Franţa, şi am avut o discuţie foarte cinstită şi deschisă privind situaţia existentă. Fireşte că înţeleg încercarea lor de a proteja vinul rosé tradiţional şi că acesta este motivul pentru care Comisia a căutat diverse soluţii în problema etichetării. De fapt, am propus două opţiuni de etichetare diferite: „rosé tradiţional” şi „rosé prin amestec”. Statele membre pot decide atunci dacă vor să facă obligatorii una sau ambele etichetări pentru vinul rosé produs pe teritoriul lor. Astfel, oferim le posibilitatea producătorilor de a avea o idee mai clară despre ceea ce cumpără."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, svet ružových vín má dlhú, veľmi dlhú históriu, v rámci právnych predpisov EÚ či v rámci Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno však nie je žiada definícia ružového vína. Všetci sú ticho. Vypočula som si názory výrobcov vína o tom, že „tradičné ružové víno“ je trochu zastarané a že považujú ružové víno za moderný spôsob výroby vína. Jasne som naznačila, že ak sa vyskytnú iné názory, samozrejme, som pripravená ich vypočuť, stále som však nepočula žiadne ďalšie alternatívne návrhy k ružovému vínu. Ako komisárke pre poľnohospodárske výrobky mi skutočne záleží na tom, aby sme našli tie správne riešenia a vytvorili našim výrobcom vína rovnaké podmienky. V istých regiónoch výrobcovia vín investovali mnoho úsilia, aby vytvorili vysoko kvalitné ružové víno založené na presnej špecifikácii výrobku a obmedzili vinárske postupy výroby ružových vín na tradičné postupy. Iné chránené označenia pôvodu však nestanovujú obmedzenia na výrobu ružového vína. Špecifikácia šampanského povoľuje sceľovanie červeného a bieleho vína pri výrobe ružového šampanského. Na úrovni EÚ sa zákaz sceľovania červeného a bieleho vína dnes obmedzuje na výrobu stolového vína. Diskusia o vinárskych postupoch vrátane sceľovania sa začala už v roku 2006 počas rokovaní o reforme vinárstva. Reformou získala Komisia kompetenciu schvaľovať nové vinárske postupy, pričom má vychádzať z odporúčaní Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno. Po rozsiahlych diskusiách so zainteresovanými stranami a všetkými členskými štátmi, ktoré sa konali minulú jeseň, Komisia navrhla zrušenie zákazu sceľovania červeného a bieleho vína. Toto bolo predmetom indikatívneho hlasovania regulačného výboru pre víno v januári, keď ho podporila väčšina členských štátov vrátane Francúzska. O návrhu nariadenia sme už informovali Svetovú obchodnú organizáciu v rámci postupu v dohode o technických prekážkach obchodu a nedávno sme súhlasili s predĺžením času pre tretie krajiny, aby náš návrh preskúmali. Preto sa o nariadení bude v regulačnom výbore pre víno formálne hlasovať v druhej polovici júna, najpravdepodobnejšie 19. júna, pretože ďalšie odďaľovanie by nám znemožnilo zaviesť nové vinárske postupy od 1. augusta tohto roku tak, ako to predpokladá nariadenie Rady. Žiadali ste tiež o konkrétne hodnotenie vplyvov pred odstránením zákazu sceľovania. Dôkladné hodnotenie vplyvov vykonali útvary Komisie pri práci na návrhu reformy vinárstva a preto nemáme v úmysle znovu začínať prácu, ktorú sme už vykonali v rokoch 2006 a 2007 pri príprave reformy vinárstva, ani vykonať dôkladné hodnotenie vplyvov všetkých rozličných vinárskych postupov, oprieme sa teda o prácu, ktorá prebieha v Medzinárodnej organizácii pre vinič a víno. Už dnes zdôrazňujú ekonómovia z vinárskeho odvetvia, že táto reforma neoslabí tradičné ružové vína, pretože tieto prívlastkové ružové vína nekonkurujú stolovým vínam. Je zrejmé, že tradičné ružové víno je kvalitný výrobok vysoko cenený spotrebiteľmi a spájaný s miestom pôvodu tohto výrobku. Povolenie sceľovania stolového vína povedie k spravodlivej hospodárskej súťaži medzi európskymi krajinami a tretími krajinami, keďže sme tretím krajinám – ako to tu dnes už bolo spomenuté – povolili sceľovanie vína. Úplne súhlasím s pani Laperrouzovou. Prečo by sme našich výrobcov vína mali z hľadiska hospodárskej súťaže stavať do horšej pozície, než majú tí, čo môžu predávať víno v rámci Európskej únie? Pred niekoľkými týždňami som sa tu v Štrasburgu stretla s výrobcami vína z francúzskeho Provensalska a veľmi otvorene a úprimne sme diskutovali o súčasnej situácii. Samozrejme, že chápem ich úsilie o ochranu tradičného ružového vína, a to je dôvod, prečo Komisia hľadá rôzne riešenia otázky označovania. Vlastne sme navrhli dve rôzne možnosti označovania: „tradičné ružové víno“ a „ružové víno scelené“. Členské štáty sa teda môžu rozhodnúť, či budú vyžadovať jednu alebo obidve možnosti označovania ružového vína vyrábaného na ich území. Týmto spôsobom ponúkame výrobcom možnosť, aby získali presnejšiu predstavu o tom, čo kupujú."@sk19
"Gospa predsednica, svet rose vina ima dolgo, dolgo zgodovino, vendar v zakonodaji EU ali znotraj Mednarodnega urada za vinsko trto in vino (OIV) ni opredelitve rose vina. Vse je tiho. Slišala sem utemeljitev teh proizvajalcev vina, da je „tradicionalni rose“ nekoliko nezanimiv in menijo, da je rose takšno vino, ki se proizvaja na sodoben način. Jasno sem povedala, da sem seveda pripravljena poslušati druge zamisli, če se bodo pojavile, vendar še nisem slišala nobenega predloga za alternativo rose vinu. Kot komisarka za kmetijske proizvode, si želim, da najdemo prave rešitve in damo našim proizvajalcem vina enake pogoje dela. V nekaterih regijah so vinarji vložili veliko napora v razvoj visokokakovostnega rose vina, ki temelji na natančni specifikaciji proizvoda, in so omejili postopke proizvodnje rose vina na tradicionalne metode. Vendar druge zaščitene označbe porekla (ZOP) ne pomenijo omejitve za pripravo roseja. Specifikacija proizvoda iz Šampanje dovoljuje mešanje rdečega in belega vina za proizvodnjo rose vina . Na ravni EU je prepoved mešanja rdečega in belega vina danes omejena na proizvodnjo namiznega vina. Razprava o postopkih proizvodnje vina, vključno z mešanjem, se je začela že leta 2006 med pogajanji o vinski reformi. Z reformo je Komisija pridobila pristojnost, da odobri nove enološke postopke in se bo oprla na priporočila Mednarodnega urada za vinsko trto in vino. Po obsežnih razpravah, ki so potekale lansko jesen z zainteresiranimi stranmi in vsemi državami članicami, je Komisija predlagala odpravo prepovedi mešanja rdečega in belega vina. To je bilo januarja predmet okvirnega glasovanja v regulativnem odboru za vino in večina držav članic, tudi Francija, je glasovala za. Osnutek uredbe je bil poslan Svetovni trgovinski organizaciji v okviru postopka v sporazumu o tehničnih ovirah v trgovini in pred nedavnim smo sprejeli dodaten rok za tretje države, da preučijo naš predlog. Regulativni odbor za vino bo torej uradno glasoval o uredbi pozneje, v juniju, najverjetneje 19. junija, ker bi nam nadaljnje odlašanje preprečilo izvajanje novih enoloških postopkov od 1. avgusta letos, kakor je predvideno v Uredbi Sveta. Prosili ste tudi za posebno oceno učinka pred odpravo prepovedi mešanja. Poglobljene ocene učinkov bodo opravile službe Komisije med pripravo osnutka vinske reforme in zato ne nameravamo ponovno začeti dela, ki smo se ga lotili leta 2006 in 2007, ko smo pripravljali vinsko reformo, niti delati poglobljene ocene učinka vseh različnih posameznih postopkov proizvodnje vina, ker se zanašamo na delo, ki ga opravljajo v Mednarodnem uradu za vinsko trto in vino. Že zdaj ekonomisti v vinskem sektorju poudarjajo, da ta reforma ne bo oslabila tradicionalnih rosejev, ker ti roseji s tradicionalnim imenom niso v konkurenci z namiznimi vini. Jasno je, da je tradicionalni rose kakovostni proizvod, ki ga potrošniki visoko cenijo in je povezan s poreklom tega proizvoda. Dovoljevanje mešanja namiznih vin bo omogočilo pošteno konkurenco med evropskimi in tretjimi državami, ker smo tretjim državam, kot je bilo danes tu že omenjeno, dovolili takšno mešanje. Popolnoma soglašam z gospo Laperrouze. Zakaj bi postavljali naše proizvajalce vina v slabši konkurenčni položaj kakor druge, ki lahko prodajajo vino znotraj Evropske unije? Pred nekaj tedni sem imela sestanek tukaj v Strasbourgu s proizvajalci rose vina iz Provanse v Franciji in imeli smo zelo odprto in odkrito razpravo o stanju. Seveda razumem njihov poskus, da bi radi zaščitili tradicionalni rose in to je razlog, zakaj je Komisija iskala različne rešitve za vprašanje označevanja. Dejansko smo predlagali dve različni možnosti označevanja: „tradicionalni rose“ in „rose z mešanjem“. Države članice se lahko potem odločijo, ali želijo, da je za rose vino, proizvedeno na njihovem območju, obvezna ena možnost označevanja ali obe. Na ta način zagotovimo proizvajalcem možnost, da dobijo natančnejšo predstavo, kaj kupujejo."@sl20
". Fru talman! Rosévinerna har en lång, lång historia bakom sig, men det finns ingen definition av rosévin i EU:s lagstiftning eller inom Internationella vinorganisationen (OIV). Alla håller tyst. Jag har hört vissa vinproducenter argumentera att ”traditionellt rosévin” låter lite dammtorrt och att de anser att rosévin är ett modernt sätt att framställa vin. Jag framförde tydligt att om andra förslag framfördes skulle jag naturligtvis vara beredd att lyssna på dem, men hittills har jag inte hört några förslag om ett alternativ till traditionellt rosévin. Som kommissionsledamot med ansvar för jordbruksprodukter bryr jag mig verkligen om att vi hittar de rätta lösningarna och ger våra vinproducenter rättvisa förutsättningar. I vissa regioner har vinodlare lagt ner stor möda på att utveckla rosévin av hög kvalitet, grundat på en mycket precis produktspecifikation, och de har begränsat framställningsmetoderna för rosévin till de traditionella metoderna. Enligt vissa andra skyddade ursprungsbeteckningar finns däremot inga restriktioner för hur man framställer rosévin. Enligt produktspecifikationen för champagne är det tillåtet att blanda rött och vitt vin för att framställa roséchampagne. På EU-nivå är förbudet mot att blanda rött och vitt vin i nuläget begränsat till produktion av bordsvin. Diskussionen om vinframställningsmetoder, inklusive blandning, inleddes redan 2006 under förhandlingarna om vinreformen. Genom denna reform fick kommissionen behörighet att godkänna nya oenologiska metoder och ska grunda sina beslut på OIV:s rekommendationer. Efter vittomfattande diskussioner förra hösten med intressenter och med samtliga medlemsstater föreslog kommissionen att förbudet mot att blanda rött och vitt vin skulle avskaffas. En vägledande omröstning om detta ägde rum i den föreskrivande kommittén för vin i januari. En majoritet av medlemsstaterna, däribland Frankrike, röstade för avskaffandet. Förslaget till förordning har meddelats Världshandelsorganisationen enligt förfarandet i avtalet om tekniska handelshinder, och vi har nyligen godtagit en ytterligare tidsfrist för tredjeländer att granska vårt förslag. Därför kommer den föreskrivande kommittén för vin att formellt rösta om förordningen senare i juni, troligtvis den 19 juni, eftersom ytterligare förseningar skulle hindra oss från att införa de nya oenologiska metoderna från den 1 augusti i år, vilket anges i rådets förordning. Ni efterfrågade också en särskild konsekvensbedömning innan blandningsförbudet upphävs. Ingående konsekvensbedömningar utfördes av kommissionens avdelningar vid utarbetandet av vinreformen. Vi avser därför inte att börja om på nytt med det arbete som utfördes 2006 och 2007 för att förbereda vinreformen, inte heller att genomföra en ingående konsekvensbedömning av alla olika vinframställningsmetoder, så vi grundar våra beslut på det arbete som genomförs i OIV. Redan nu betonar ekonomer inom vinsektorn att denna reform inte kommer att innebära en nackdel för traditionella roséviner, eftersom dessa roséviner med ursprungsbeteckning inte konkurrerar med bordsviner. Det står klart att traditionellt rosévin är en kvalitetsprodukt som uppskattas högt av konsumenterna och förknippas med produktens ursprungsplats. Att tillåta blandning av bordsvin kommer att leda till rättvis konkurrens mellan europeiska länder och tredjeländer, eftersom vi har tillåtit tredjeländer att använda sig av blandning – liksom redan nämnts här i dag. Jag instämmer helt med Anne Laperrouze. Varför skulle vi försätta våra vinproducenter i ett sämre konkurrensmässigt läge än andra som kan sälja vin inom EU? För några veckor sedan deltog jag i ett sammanträde här i Strasbourg med rosévinproducenter från Provence i Frankrike, och vi hade en mycket öppen och uppriktig diskussion om situationen. Naturligtvis kan jag förstå deras försök att skydda det traditionella rosévinet och därför har kommissionen undersökt olika lösningar på frågan om märkning. Vi föreslog faktiskt två olika märkningsalternativ: ”traditionellt rosévin” och ”blandat rosévin”. Medlemsstaterna kan besluta om de vill göra en eller båda av dessa märkningar obligatoriska för rosévin som framställs på deras territorium. På så sätt ger vi konsumenterna möjlighet att få en mer exakt uppfattning om vad de köper."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mariann Fischer Boel,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,7,10,13,4,21,9
"appellation"18,20,15,3,2,10,3,4
"denominação"17
"saugoma kilmės vietos nuoroda"14
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph