Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-05-05-Speech-2-364"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090505.26.2-364"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Madame la Présidente, Madame la Commissaire, les producteurs de vins de qualité et les consommateurs avertis, les vrais connaisseurs des produits de nos terroirs, ne veulent pas entendre parler de mélange ou de coupage. Il est compréhensible que les viticulteurs de nombreuses régions européennes redoutent les conséquences économiques, sociales et environnementales de la levée de l’interdiction du coupage entre vins blanc et rouge pratiqué pour produire du rosé. La concurrence forcément déloyale qui en résultera risque de pénaliser des régions entières, qui se sont spécialisées dans la production d’un rosé de qualité, adapté à une demande croissante. La Commission a déjà donné suite à la première demande de notre question orale en ajournant la décision initialement prévue pour fin avril, ce dont je la remercie vivement. Mais, est-elle disposée à utiliser ce délai pour satisfaire notre deuxième demande, à savoir procéder à une large concertation avec les professionnels de la filière sur la base d’une étude approfondie concernant les éventuelles conséquences économiques, sociales et environnementales d’une levée de l’interdiction du coupage? Quelles sont, par ailleurs, les solutions que la Commission envisage au cas où elle ne retirerait pas sa proposition de levée de l’interdiction du coupage, pour éviter que ce marché – fragile – d’un vin à cycle court s’écroule et fragilise le tissu économique de toute une région qui développe toute une série d’activités culturelles et touristiques autour de la filière vitivinicole? La Commission est-elle bien consciente de ce que les solutions d’étiquetage préconisées sont déjà rejetées par les régions traditionnellement productrices, dans la mesure où le terme de «rosé» n’est pas exclusivement réservé aux vins qu’elles élaboreront à partir de raisin rouge?"@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane komisaři, výrobci kvalitních vín a informovaní spotřebitelé – skuteční znalci produktů naší země – nechtějí slyšet řeči o míchání vín. Je pochopitelné, že pěstitelé vína v mnoha evropských regionech se obávají hospodářských, sociálních a environmentálních dopadů zrušení zákazu míchání červeného a bílého vína pro výrobu růžového vína. Nevyhnutelně nerovná soutěž, která toho bude následkem, může dopadnout na celé regiony, které se specializují na výrobu kvalitního růžového vína vyráběného na základě rostoucí poptávky. Komise již podnikla kroky ohledně prvního požadavku z naší ústní otázky tím, že odložila rozhodnutí původně plánované na konec dubna, za což jí vřele děkuji. Využije však toto období k uspokojení našeho druhého požadavku, konkrétně k přislíbení rozsáhlé poradní služby pro ty, kteří pracují v oboru, na základě podrobné studie možných hospodářských, sociálních a environmentálních důsledků zrušení zákazu míchání vín? Kromě toho, jaká řešení si Komise představuje, kdyby neměla stáhnout svůj návrh na zrušení zákazu míchání vín, aby předešla kolapsu tohoto křehkého trhu s růžovým vínem, které má krátkou spotřební lhůtu, a oslabení hospodářského systému v celém regionu, který poskytuje celou řadu kulturních a turistických aktivit založených na vinařském průmyslu? Je si Komise vědoma, že doporučovaná řešení pro označování již byla regiony s tradiční výrobou zamítnuta, protože pojem „rosé“ nebude vyhrazen pro vína, která jsou vyráběna z červených hroznů?"@cs1
"Fru formand, fru kommissær! Producenter af kvalitetsvine og velinformerede forbrugere – de sande kendere af vores landbrugsprodukter – ønsker ikke at høre tale om sammenstikning. Det er forståeligt, at vindyrkere i mange europæiske regioner frygter de økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser af ophævelsen af forbuddet mod sammenstikning af rødvin og hvidvin for at fremstille rosévin. Den uundgåeligt urimelige konkurrence, der vil opstå som følge af dette, risikerer at ramme hele regioner, der har specialiseret sig i fremstilling af kvalitetsrosévin, som er skræddersyet til en voksende efterspørgsel. Kommissionen har allerede truffet foranstaltninger vedrørende første del af vores mundtlige forespørgsel ved at udsætte beslutningen, der oprindeligt skulle træffes ved udgangen af april, og det takker jeg den for. Men vil den udnytte denne periode til at imødekomme vores anden anmodning om en bred høring af de mennesker, der arbejder inden for denne branche, på grundlag af en grundig undersøgelse af de mulige økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser ved at ophæve forbuddet mod sammenstikning? Hvilke løsninger planlægger Kommissionen desuden, hvis den ikke trækker sit forslag om en ophævelse af forbuddet mod sammenstikning tilbage, for at forhindre et sammenbrud på dette skrøbelige marked for rosévin, som har begrænset holdbarhed, og undgå at svække den økonomiske struktur i en hel region, der tilbyder en hel række kultur- og turistaktiviteter, som er centreret om vindyrkning? Er Kommissionen klar over, at de anbefalede mærkningsløsninger allerede er blevet forkastet af de traditionelle producentregioner, fordi udtrykket "rosé" ikke vil være forbeholdt den vin, som de fremstiller på røde druer?"@da2
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Die Erzeuger von Qualitätsweinen und die informierten Verbraucher – die wahren Kenner der Erzeugnisse unseres Landes – möchten von Weinverschnitten nichts wissen. Es ist verständlich, dass Weinerzeuger in zahlreichen europäischen Regionen die wirtschaftlichen, sozialen und umweltbezogenen Folgen einer Aufhebung des Verschnittverbotes von rotem und weißem Wein zur Herstellung von Roséwein fürchten. Der ungerechte Wettbewerb, der sich unweigerlich daraus ergibt, droht, ganze Regionen, die sich auf die Erzeugung von auf eine wachsende Nachfrage zugeschnittenen Qualitäts-Roséweinen spezialisiert haben, zu benachteiligen. Die Kommission hat auf den ersten Antrag unserer mündlichen Anfrage bereits entsprechend reagiert, indem sie die ursprünglich für Ende April vorgesehene Entscheidung verschoben hat, wofür ich ihr meinen Dank aussprechen möchte. Die Frage ist jedoch, ob sie diese Zeit nutzen wird, um unserem zweiten Antrag zu entsprechen, nämlich eine groß angelegte Befragung der in diesem Industriezweig Tätigen auf der Grundlage einer eingehenden Untersuchung der möglichen wirtschaftlichen, sozialen und umweltbezogenen Folgen einer Aufhebung des Verschnittverbotes durchzuführen. Und was gedenkt die Kommission zu tun, um den Zusammenbruch dieses empfindlichen Roséwein-Marktes - ein Wein, der nur über eine kurze Lagerfähigkeit verfügt - und die Schwächung des wirtschaftlichen Gefüges einer ganzen Region, in welcher sich eine ganze Reihe kultureller und touristischer Aktivitäten auf den Weinbau stützt, zu verhindern, falls sie ihren Vorschlag zur Aufhebung des Verschnittverbotes nicht zurückziehen sollte? Ist sich die Kommission darüber bewusst, dass die vorgeschlagenen Etikettierungsvorschriften bereits von den traditionellen Anbauregionen abgelehnt wurden, weil der Begriff "Rosé" nicht ausschließlich den Weinen, die sie aus roten Trauben erzeugen, vorbehalten ist?"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, οι παραγωγοί οίνων ποιότητας και οι ενημερωμένοι καταναλωτές –οι πραγματικοί γνώστες των προϊόντων της γης μας– δεν θέλουν να ακούν κουβέντα για ανάμιξη. Είναι κατανοητό ότι οι οινοποιοί σε πολλές περιοχές της Ευρώπης φοβούνται τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες από την άρση της απαγόρευσης της ανάμιξης ερυθρού και λευκού οίνου για την παραγωγή ροζέ οίνου. Ο αναπόφευκτος αθέμιτος ανταγωνισμός που θα προκύψει από αυτό ενέχει τον κίνδυνο να καταδικάσει ολόκληρες περιοχές, οι οποίες ειδικεύονται στην παραγωγή ροζέ οίνου ποιότητας, για να προσαρμοστούν στην ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση. Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει μέτρα για το πρώτο αίτημα στην προφορική μας ερώτηση, αναβάλλοντας την απόφαση που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το τέλος Απριλίου, γεγονός για το οποίο την ευχαριστώ θερμά. Θα αξιοποιήσει, ωστόσο, αυτή την περίοδο για να ικανοποιήσει το δεύτερο αίτημά μας, δηλαδή να ξεκινήσει διαβούλευση ευρείας βάσης με τους εργαζόμενους στον κλάδο, επί τη βάσει μιας ολοκληρωμένης μελέτης των πιθανών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνεπειών από την άρση της απαγόρευσης της ανάμιξης; Επιπλέον, τι λύσεις εξετάζει η Επιτροπή, αν δεν προτίθεται να αποσύρει την πρότασή της για άρση της απαγόρευσης της ανάμιξης, προκειμένου να αποτρέψει την κατάρρευση της ευαίσθητης αγοράς του ροζέ οίνου, ο οποίος έχει βραχύ χρόνο διατηρησιμότητας, καθώς και την εξασθένιση του οικονομικού ιστού μιας ολόκληρης περιοχής, η οποία παρέχει ολόκληρο φάσμα πολιτισμικών και τουριστικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στoν αμπελοοινικό τομέα; Είναι η Επιτροπή ενήμερη ότι οι συνιστώμενες λύσεις επισήμανσης έχουν ήδη απορριφθεί από τις παραδοσιακές περιοχές οινοπαραγωγής, διότι ο όρος «ροζέ» δεν θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τα κρασιά τα οποία παράγονται από μαύρα σταφύλια;"@el10
"Madam President, Commissioner, producers of quality wines and informed consumers – the true connoisseurs of the products of our land – do not want to hear talk of blending. It is understandable that wine-growers in numerous European regions fear the economic, social and environmental consequences of lifting the ban on the blending of red and white wine to produce rosé wine. The inevitably unfair competition that will result from this risks penalising entire regions, which have specialised in the production of a quality rosé, tailored to a growing demand. The Commission has already taken action on the first request in our oral question by postponing the decision initially scheduled for the end of April, for which it has my warm thanks. However, will it use this period to satisfy our second request, namely to undertake a broadly-based consultation of those working in the industry on the basis of a thorough study of the possible economic, social and environmental consequences of lifting the ban on blending? Furthermore, what solutions does the Commission envisage, if it should not withdraw its proposal to lift the ban on blending, in order to prevent the collapse of this fragile market in rosé wine, which has a short shelf life, and the weakening of the economic fabric of a whole region, which offers a whole range of cultural and tourist activities based around the wine-growing industry? Is the Commission aware that the recommended labelling solutions have already been rejected by the traditional producing regions, because the term ‘rosé’ will not be exclusively reserved for the wines which they produce from red grapes?"@en4
"Señora Presidenta, señora Comisaria, los productores de vinos de calidad y los consumidores informados —los verdaderos conocedores de los productos de nuestra tierra— no quieren oír hablar de mezclas. Resulta comprensible que los productores de vinos en numerosas regiones europeas teman las consecuencias económicas, sociales y ambientales de la prohibición de la mezcla de vino tinto y blanco para producir vino rosado. La competencia inevitablemente injusta que resultará de esto amenaza con penalizar a regiones enteras que se han especializado en la producción de un rosado de calidad, hecho a medida de una demanda creciente. La Comisión ya ha adoptado medidas sobre la primera petición de nuestra pregunta oral, ya que ha pospuesto la decisión inicialmente programada para finales de abril, algo por lo que cuenta con mi sincero agradecimiento. Sin embargo, ¿utilizará este período para satisfacer nuestra segunda petición, es decir llevar a cabo una amplia consulta dentro de la industria vinícola basada en un análisis concienzudo de las posibles consecuencias económicas, sociales y ambientales del levantamiento de la prohibición de realizar mezclas? Además, ¿qué soluciones prepara la Comisión, si no retira su propuesta de levantar la prohibición de mezclar, con el fin de evitar el colapso del frágil mercado del vino rosado, que tiene una breve vida útil, así como el debilitamiento de la capacidad económica de toda una región que ofrece una amplia gama de actividades culturales y turísticas concentradas en torno a la creciente industria vinícola? ¿Es consciente la Comisión de que las soluciones de etiquetado recomendadas ya han sido rechazadas por las regiones productoras tradicionales, porque el término «rosado» no estará reservado en exclusiva para los vinos elaborados a partir de uvas rojas?"@es21
"Proua juhataja, volinik, kvaliteetveinide tootjad ja teadlikud tarbijad – meie maa toodete tõelised asjatundjad – ei taha kuulda juttu segamisest. On arusaadav, et veinitootjad mitmetes Euroopa piirkondades kardavad majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid tagajärgi, mis kaasnevad valgete ja punaste veinide segamise keelu kaotamisega roosa veini tootmiseks. Paratamatult ebaaus konkurents, mis on selle tulemus, ohustab karistada terveid piirkondi, mis on spetsialiseerunud kvaliteetse roosa veini tootmisele, mis vastab kasvavale nõudlusele. Komisjon on juba võtnud meetmeid esimese nõude kohta meie suuliselt vastatavas küsimuses, lükates edasi algselt aprilli lõppu kavandatud otsuse, mille eest olen soojalt tänulik. Kuid kas ta kasutab kõnealust perioodi meie teise nõude rahuldamiseks, nimelt laiaulatuslikuks konsulteerimiseks tööstuses töötavate isikutega põhjaliku uuringu alusel segamise keelu kaotamise võimalike majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste tagajärgede kohta? Lisaks, milliseid lahendusi näeb komisjon, kui ta ei võta tagasi oma ettepanekut kaotada segamise keeld, et vältida lühikese kõlblikkusajaga roosa veini turu kokkuvarisemist, ning terve piirkonna majandusstruktuuri nõrgenemisele, mis pakub laia valikut kultuuri- ja turismialaseid tegevusi, mis põhinevad veinitööstusel? Kas komisjon teab, et traditsioonilised tootmise piirkonnad on soovitatud märgistamislahendustest juba loobunud, sest mõistet „ ” ei kasutata eranditult veinide puhul, mida nemad punastest viinamarjadest toodavad?"@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, korkealaatuisten viinien tuottajat ja valistuneet kuluttajat – maaperämme tuotteiden todelliset asiantuntijat – eivät halua kuulla puhuttavan sekoittamisesta. On ymmärrettävää, että lukuisten Euroopan alueiden viininviljelijät pelkäävät roséviinin valmistamista puna- ja valkoviiniä sekoittamalla koskevan kiellon kumoamisen taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia. Tätä seuraava epäreilu kilpailutilanne uhkaa rankaista kokonaisia alueita, jotka ovat erikoistuneet korkealaatuisen roséviinin kasvavan kysynnän mukaan räätälöityyn valmistukseen. Komissio on ryhtynyt jo toimiin suullisen kysymyksemme ensimmäisen pyynnön suhteen lykkäämällä alun perin huhtikuun lopulle suunniteltua päätöksentekoa, ja esitän komissiolle tästä lämpimän kiitoksen. Käyttääkö komissio kuitenkin lisäajan hyödyksi vastaamalla toiseen pyyntöömme kuulla laajasti alan toimijoita ja toteuttaa perinpohjainen tutkimus roséviinin valmistamista puna- ja valkoviiniä sekoittamalla koskevan kiellon kumoamisen mahdollisista taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista? Lisäksi, jos komissio ei peru ehdotustaan poistaa sekoittamiskielto, mitä ratkaisuja komissio aikoo tarkastella vain vähän aikaa säilyvän roséviinin herkkien markkinoiden romahtamisen ja kokonaisen viininviljelyalaan perustuvaa kulttuuri- ja matkailutoimintaa tarjoavan alueen taloudellisen rakenteen heikentymisen estämiseksi? Onko komissio tietoinen, että perinteiset tuotantoalueet ovat jo hylänneet suositellut merkintäratkaisut, koska ilmaisua "rosé" ei varata yksinomaan punaisista rypäleistä näillä alueilla valmistettuja viinejä varten?"@fi7
"Elnök asszony, Biztos asszony, a minőségi borok termelői és a tájékozott fogyasztók – országunk termékeinek igazi szakértői – hallani sem akarnak a borok házasításáról. Teljesen érthető, hogy számos európai borvidék termelői félelemmel gondolnak arra, hogy milyen gazdasági, társadalmi és környezeti következményekkel járhat annak a házasítási tilalomnak a feloldása, amely ez idáig nem engedélyezte a vörös és fehér borok rozé készítése céljából történő keverését. A tilalom feloldásából eredő tisztességtelen verseny következtében pontosan azok a régiók kerülhetnek hátrányba, amelyek a növekvő kereslet láttán a minőségi rozéborok előállítására szakosodtak. A szóbeli kérdésünkben elhangzott első kérésünkkel kapcsolatban már intézkedett a Bizottság, mivel elhalasztotta azt a döntést, amelyet eredetileg április végén kellett volna meghozni, és ezért köszönetet szeretnék mondani. Szeretném azonban tudni, hogy az így nyert időt fel fogja-e használni a Bizottság a második kérésünk teljesítésére, tehát arra, hogy széleskörű konzultációt folytasson az iparágban dolgozókkal a házasítási tilalom feloldásának lehetséges gazdasági, társadalmi és környezeti hatásainak alapos tanulmányozását követően? Kérdezem továbbá, hogy milyen megoldásokat lát a Bizottság arra az esetre, ha végül mégsem vonná vissza a házasítási tilalom feloldására vonatkozó javaslatot, tehát hogyan fogja megakadályozni a rövid eltarthatóságú rozéborok törékeny piacának összeomlását, valamint egy egész régió gazdasági visszaesését, mely régió egyébként a kulturális és idegenforgalmi szolgáltatások széles skáláját kínálja a bortermeléshez kapcsolódóan? Tisztában van-e a Bizottság azzal, hogy a javasolt címkézési megoldásokat a hagyományos borvidékek már elutasították, mert a „rozé” elnevezést nem kizárólag az általuk vörös szőlőből készített borok használhatják majd?"@hu11
"Signora Presidente, signora Commissario, i produttori di vini di qualità e i consumatori accorti, i veri conoscitori dei prodotti delle nostre terre, non vogliono sentir parlare di vini miscelati. E’ comprensibile che i viticoltori di diverse regioni europee temano le conseguenze economiche, sociali e ambientali connesse all’abolizione del divieto di tra vini bianchi e rossi per la produzione del rosé. La concorrenza forzatamente sleale che ne conseguirà rischia di penalizzare intere regioni che si sono specializzate nella produzione di un rosé di qualità e adeguato a una domanda in crescita. La Commissione ha già dato seguito alla prima domanda della nostra interrogazione orale, posticipando la decisione inizialmente prevista per la fine di aprile, e di questo la ringrazio sentitamente. Ma intende la Commissione utilizzare questo tempo supplementare per dare seguito anche alla nostra seconda richiesta, ossia procedere a un’ampia concertazione con i professionisti del ramo, in base a uno studio approfondito riguardante le conseguenze economiche, sociali e ambientali derivanti dalla soppressione del divieto di ? Quali sarebbero altrimenti le soluzioni che la Commissione prevede di adottare nel caso in cui non intendesse ritirare la proposta di soppressione del divieto di al fine di evitare che questo fragile mercato del rosé, un vino con una periodo di conservazione limitato, si sfaldi e indebolisca il tessuto economico di un’intera regione che ha sviluppato tutta una serie di attività culturali e turistiche incentrate sulla filiera vitivinicola? La Commissione si rende conto che le soluzioni di etichettatura prospettate sono state già respinte dalle regioni di produzione originali perché il termine “rosé” non sarà più esclusivamente riservato ai vini preparati tramite la vinificazione di uve rosse?"@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nary – kokybiškų vynų gamintojai ir informuoti vartotojai – tikrieji gastronomijos specialistai nenori girdėti apie vynų kupažavimą (maišymą). Suprantama, kad daugelio valstybių narių regionų vyndariai bijo ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių pasekmių panaikinus draudimą kupažuoti (maišyti) baltąjį ir raudonąjį vyną rožiniam vynui gauti. Dėl to neišvengiama nesąžininga konkurencija ir kiltų pavojus, kad nukentėtų ištisi regionai, gaminantys kokybišką rožinį vyną, prisitaikant prie didėjančios tokio vyno paklausos. Komisija jau ėmėsi veiksmų dėl mūsų prašymo, išdėstyto žodiniame paklausime, ir atidėjo sprendimo priėmimą, kurį buvo numatyta priimti balandžio pabaigoje. Labai nuoširdžiai dėkoju. Tačiau ar šis laikotarpis bus panaudotas patenkinti antrajam mūsų prašymui, būtent tartis su šio sektoriaus specialistais, remiantis išsamiu galimų draudimo kupažuoti (maišyti) panaikinimo ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių pasekmių tyrimu? Be to, kokius sprendimus Komisija numato, jei ji neatsisakytų savo pasiūlymo panaikinti draudimą kupažuoti (maišyti), užkirsti kelią šios trapios rožinio vyno, turinčio trumpą galiojimo laiką, rinkos griūčiai ir viso regiono, siūlančio įvairią kultūrinę ir turistinę veiklą, susijusią su vyndaryste, ekonominiam susilpnėjimui? Ar Komisijai yra žinoma, kad jos pasiūlymus dėl ženklinimo jau atmetė tradiciniai vyndarystės regionai, nes terminas „rožinis vynas“ nebebūtų išimtinai naudojamas vynams, gaminamiems tik iš raudonųjų vynuogių?"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisār, kvalitatīvu vīnu ražotāji un informēti patērētāji — mūsu zemes produktu īstie pazinēji — nevēlas dzirdēt runas par kupažēšanu. Ir saprotams, ka vīndari daudzos Eiropas reģionos baidās no sekām saimnieciskajā, sociālajā un vides jomā, ko var radīt sārtvīna iegūšanas nolūkā veiktas sarkanvīna un baltvīna kupažēšanas aizlieguma atcelšana. Neizbēgamā negodīgā konkurence, ko tas radīs, draud radīt neizdevīgu stāvokli veselos reģionos, kuri ir specializējušies kvalitatīva sārtvīna ražošanā, kas pielāgots augošajam pieprasījumam. Komisija jau ir rīkojusies saistībā ar pirmo pieprasījumu mūsu jautājumā, uz kuru jāatbild mutiski, atliekot lēmumu, kas sākotnēji bija ieplānots aprīļa beigās, par ko es tai sirsnīgi pateicos. Tomēr, vai Komisija izmantos šo periodu, lai apmierinātu mūsu otro prasību, proti, sākt plašas pārrunas ar nozares speciālistiem, pamatojoties uz padziļinātu pētījumu par sekām saimnieciskajā, sociālajā un vides jomā, ko var radīt vīnu kupažēšanas aizlieguma atcelšana. Turklāt kādus risinājumus Komisija ir paredzējusi, ja tā neatcels savu priekšlikumu atcelt kupažēšanas aizliegumu, lai nepieļautu šī sārtvīna trauslā tirgus sabrukumu un ekonomikas struktūras vājināšanu veselā reģionā, kas piedāvā veselu virkni ar kultūru un tūrismu saistītu pasākumu vīndarības nozarē? Vai Komisija ir informēta, ka ierosināto marķēšanas risinājumu jau ir noraidījuši tradicionālie ražošanas reģioni, jo termins “sārtvīns” netiks attiecināts tikai un vienīgi uz tiem vīniem, kurus tie ražo no sarkanajām vīnogām?"@lv13
"Madame la Présidente, Madame la Commissaire, les producteurs de vins de qualité et les consommateurs avertis, les vrais connaisseurs des produits de nos terroirs, ne veulent pas entendre parler de mélange ou de coupage. Il est compréhensible que les viticulteurs de nombreuses régions européennes redoutent les conséquences économiques, sociales et environnementales de la levée de l'interdiction du coupage entre vins blanc et rouge pratiqué pour produire du rosé. La concurrence forcément déloyale qui en résultera risque de pénaliser des régions entières, qui se sont spécialisées dans la production d'un rosé de qualité, adapté à une demande croissante. La Commission a déjà donné suite à la première demande de notre question orale en ajournant la décision initialement prévue pour fin avril, ce dont je la remercie vivement. Mais, est-elle disposée à utiliser ce délai pour satisfaire notre deuxième demande, à savoir procéder à une large concertation avec les professionnels de la filière sur la base d'une étude approfondie concernant les éventuelles conséquences économiques, sociales et environnementales d'une levée de l'interdiction du coupage? Quelles sont, par ailleurs, les solutions que la Commission envisage au cas où elle ne retirerait pas sa proposition de levée de l'interdiction du coupage, pour éviter que ce marché – fragile – d'un vin à cycle court s'écroule et fragilise le tissu économique de toute une région qui développe toute une série d'activités culturelles et touristiques autour de la filière vitivinicole? La Commission est-elle bien consciente de ce que les solutions d'étiquetage préconisées sont déjà rejetées par les régions traditionnellement productrices, dans la mesure où le terme de "rosé" n'est pas exclusivement réservé aux vins qu'elles élaboreront à partir de raisin rouge?"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mevrouw de commissaris, de producenten van kwaliteitswijnen en de oordeelkundige consumenten, de echte kenners van de producten uit onze streken, willen van het mengen en versnijden van wijnen niets weten. Het is begrijpelijk dat wijnbouwers uit tal van regio’s in Europa vrezen voor de economische, sociale en milieugevolgen van de opheffing van het verbod op het versnijden van witte en rode wijn voor het vervaardigen van roséwijn. Door de oneerlijke concurrentie die onvermijdelijk hierdoor ontstaat, zullen hele regio’s ernstig worden benadeeld bij de productie van een kwaliteitsrosé die geschikt is om de groeiende vraag op te vangen. De Commissie heeft al gevolg gegeven aan de eerste oproep van onze mondelinge vraag door het besluit, dat aanvankelijk voor eind april op de agenda stond, uit te stellen. Ik ben de Commissie hiervoor dan ook zeer dankbaar. Maar is zij bereid om deze termijn te gebruiken om gehoor te geven aan ons tweede verzoek, dus om op brede schaal overleg te plegen met vakmensen uit de branche op basis van een diepgaande studie van de mogelijke economische, maatschappelijke en milieugevolgen van de opheffing van het verbod op het versnijden van wijn? Welke oplossingen beoogt de Commissie overigens te nemen, indien zij het voorstel voor de opheffing van het verbod op versnijding niet intrekt, om te voorkomen dat de kwetsbare markt van deze wijn met een korte houdbaarheid instort en de economie van een gehele regio, waarin allerlei culturele en toeristische activiteiten rondom de wijnbouw worden ontwikkeld, verzwakt raakt? Is de Commissie zich ervan bewust dat de aangedragen oplossing van de etikettering reeds is verworpen door de traditionele wijnbouwregio’s , omdat de term ‘rosé’ niet uitsluitend is voorbestemd aan de wijn die in deze regio’s wordt gemaakt uit rode druiven?"@nl3
"Pani przewodnicząca, pani komisarz! Producenci win jakościowych oraz zorientowani konsumenci – prawdziwi znawcy produktów naszej ziemi – nie chcą słyszeć o kupażowaniu. Zrozumiałe jest, że hodowcy winorośli w wielu regionach Europy obawiają sie konsekwencji gospodarczych, społecznych i środowiskowych zniesienia zakazu kupażowania wina białego i czerwonego do produkcji wina różowego. Istnieje ryzyko, że nieuchronnie nieuczciwa konkurencja, do jakiej ono doprowadzi spowoduje ukaranie całych regionów, które wyspecjalizowały się w produkcji jakościowego wina różowego dostosowanej do rosnącego popytu. Komisja już podjęła działania odnośnie do pierwszego postulatu zawartego w naszym pytaniu ustnym poprzez przesunięcie decyzji pierwotnie zaplanowanej na koniec kwietnia, za co należą się jej słowa podziękowania. Czy jednak Komisja wykorzysta ten czas na spełnienie naszego drugiego postulatu, tj. podjęcie szeroko zakrojonych konsultacji z osobami pracującymi w przedmiotowym sektorze w oparciu o dogłębne studium możliwych skutków gospodarczych, społecznych i środowiskowych zniesienia zakazu kupażowania? Ponadto, jakie rozwiązania przewiduje Komisja, jeśli nie wycofałaby swej propozycji zniesienia zakazu kupażowania, celem zapobieżenia załamaniu się tego kruchego rynku wina różowego, które ma krótki okres trwałości, oraz osłabieniu gospodarczej tkanki całego regionu oferującego całą gamę możliwości o charakterze kulturowym i turystycznym skupionych wokół sektora produkcji wina? Czy Komisja ma świadomość, że zalecane rozwiązania w zakresie oznakowania zostały już odrzucone przez regiony produkujące metodą tradycyjną, gdyż pojęcie „różowy” nie będzie zarezerwowane jedynie dla win, które wytwarzają one z czerwonych winogron?"@pl16
"Senhora Presidente, Senhora Comissária, os produtores de vinhos de qualidade e os consumidores informados – os verdadeiros conhecedores dos produtos da nossa terra – não querem ouvir falar de loteamento. É compreensível que os viticultores de várias regiões da Europa tenham receio das consequências económicas, sociais e ambientais do levantamento da proibição à mistura de vinho tinto e branco para produzir vinho rosé. A inevitável concorrência desleal que resultará de uma tal decisão poderá penalizar regiões inteiras, que se especializaram na produção de um rosé de qualidade, adaptado a uma procura crescente. A Comissão já tomou medidas relativamente ao primeiro pedido incluído na nossa pergunta oral, adiando a tomada de decisão, inicialmente prevista para o final de Abril, pelo que manifesto o meu sincero agradecimento. No entanto, tenciona a Comissão utilizar este período para satisfazer o nosso segundo pedido, nomeadamente, levar a cabo uma ampla concertação com os profissionais do sector com base num estudo aprofundado das possíveis consequências económicas, sociais e ambientais do levantamento da proibição do loteamento? E que soluções propõe a Comissão no caso de não retirar a sua proposta de levantamento da proibição do loteamento, para evitar o colapso deste frágil mercado do vinho rosé, de ciclo curto, e o enfraquecimento do tecido económico de toda uma região, que desenvolve uma grande variedade de actividades culturais e turísticas em torno da indústria vitivinícola? A Comissão está ciente de que as soluções de rotulagem recomendadas já foram rejeitadas pelas regiões tradicionalmente produtoras, dado que o termo «rosé» não ficará exclusivamente reservado aos vinhos que aí são produzidos com castas tintas?"@pt17
"Doamnă preşedintă, doamnă comisar, producătorii de vinuri de calitate şi consumatorii informaţi - adevăraţii cunoscători ai produselor ţării noastre - nu vor să audă discutându-se despre cupaje. Este de înţeles că viticultorii din numeroase regiuni europene se tem de consecinţele economice, sociale şi de mediu la ridicarea interdicţiei aplicată cupajului vinurilor albe şi roşii pentru producerea vinului rosé. Competiţia inevitabil inegală ce va rezulta din acest lucru riscă penalizarea unor regiuni întregi, specializate în producţia de vinuri rosé de calitate, adaptate la o cerere în creştere. Comisia a acţionat deja la prima solicitare din întrebarea noastră orală prin amânarea deciziei programată iniţial pentru sfârşitul lunii aprilie, pentru care îi mulţumesc călduros. Cu toate acestea, va folosi această perioadă pentru a satisface cea de-a doua noastră cerere, şi anume de a iniţia o consultare pe scară largă a celor care lucrează în industrie pe baza unui studiu amănunţit asupra consecinţelor ridicării interdicţiei privind cupajul în plan economic, social şi de mediu? Mai mult, ce soluţii preconizează Comisia, dacă nu-şi va retrage propunerea de ridicare a interdicţiei privind cupajul, pentru a preîntâmpina colapsul acestei pieţe fragile a vinului rosé, care are o valabilitate scurtă şi slăbirea sistemului economic al întregii regiuni, care oferă o gamă întreagă de activităţi culturale şi turistice concentrate în jurul industriei vinului? Este Comisia conştientă că soluţiile de etichetare recomandate au fost deja respinse de regiunile cu tradiţie de fabricare, pentru că termenul „rosé” nu va fi rezervat exclusiv pentru vinurile produse din struguri negri?"@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, výrobcovia kvalitných vín a informovaní spotrebitelia – skutoční znalci výrobkov našej zeme – nechcú ani počuť o sceľovaní. Vinohradníci v mnohých európskych regiónoch sa pochopiteľne obávajú hospodárskych, sociálnych a environmentálnych následkov zrušenia zákazu sceľovania červených a bielych vín na výrobu ružového vína. Hrozí, že nevyhnutne nespravodlivá hospodárska súťaž, ktorá z toho vzíde, znevýhodní celé regióny, ktoré sa špecializujú na výrobu kvalitného ružového vína prispôsobeného rastúcemu dopytu. Komisia na našu prvú žiadosť v otázke na ústne zodpovedanie už podnikla kroky tým, že oddialila rozhodnutie pôvodne plánované na koniec apríla, za čo jej patrí moja vrelá vďaka. Využije však toto obdobie na to, aby uspokojila aj našu druhú požiadavku, konkrétne uskutoční na základe dôkladného prieskumu možných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych následkov zrušenia zákazu sceľovania rozsiahlu konzultáciu s odborníkmi v tomto odvetví? O akých riešeniach uvažuje Komisia, ak by nemala stiahnuť svoj návrh na zrušenie zákazu sceľovania, aby zabránila zrúteniu tohto krehkého trhu s ružovým vínom, ktoré má krátku trvanlivosť, a oslabeniu hospodárskej štruktúry celého regiónu, ktorý ponúka množstvo kultúrnych a turistických aktivít založených na odvetví vinohradníctva? Je si Komisia vedomá, že tradičné výrobné regióny už odmietli odporúčané riešenia označovania, pretože označenie „ružové víno“ nebude výlučne vyhradené pre vína, ktoré vyrábajú z červeného hrozna?"@sk19
"Gospa predsednica, komisarka, proizvajalci kakovostnega vina in osveščeni potrošniki (pravi poznavalci proizvodov v naši deželi) nočejo poslušati govorjenja o mešanju. Razumljivo je, da se vinarji v številnih evropskih regijah bojijo gospodarskih, socialnih in okoljskih posledic odprave prepovedi mešanja rdečega in belega vina za proizvodnjo rose vina. Nelojalna konkurenca, do katere bi nedvomno prišlo, bi povzročila tveganje, da bi bile oškodovane celotne regije, ki so se specializirale za proizvodnjo kakovostnega rose vina, prilagojenega naraščajočemu povpraševanju. Komisija je že sprejela ukrep v zvezi s prvo zahtevo v našem vprašanju za ustni odgovor, s tem ko je preložila odločitev, ki je bila sprva predvidena za konec aprila, za kar se najtopleje zahvaljujem. Vendar, ali bo uporabila to obdobje za zadovoljitev naše druge zahteve, namreč, da se bo lotila obširnega posvetovanja s tistimi, ki delajo na tem področju, na podlagi poglobljene študije o morebitnih gospodarskih, socialnih in okoljskih posledicah odprave prepovedi mešanja vin? Poleg tega, kakšne rešitve predvideva Komisija, če ne bo mogla umakniti svojega predloga, da se odpravi prepoved mešanja vin, da bi preprečila sesutje tega krhkega trga rose vina, ki ima kratek rok trajanja, in slabitev gospodarske strukture celotne regije, ki ponuja celoten niz kulturnih in turističnih dejavnosti, ki temeljijo na vinogradniški panogi? Ali se Komisija zaveda, da so predlagane rešitve označevanja v tradicionalnih regijah proizvajalkah že zavrnili, ker izraz „rose“ ne bo rezerviran izključno za vino, ki ga pridelujejo iz rdečega grozdja?"@sl20
"Fru talman, fru kommissionsledamot! Producenter av kvalitetsviner och välinformerade konsumenter – de sanna konnässörerna när det gäller det vår jord producerar – vill inte veta av någon blandning. Det är fullt förståeligt att vinodlare i flera europeiska regioner fruktar de ekonomiska, sociala och miljörelaterade konsekvenserna av att förbudet mot att blanda rött och vitt vin för att producera rosévin ska avskaffas. Den illojala konkurrens som oundvikligen blir följden av detta riskerar att straffa hela regioner som har specialiserat sig på produktion av kvalitetsroséviner som är skräddarsydda till den växande efterfrågan. Kommissionen har redan vidtagit åtgärder när det gäller det första kravet i vår muntliga fråga genom att skjuta upp det beslut som ursprungligen var inplanerat till slutet av april, och det tackar jag uppriktigt för. Men kommer man att utnyttja denna tid för att uppfylla vårt andra krav, dvs. att genomföra ett brett samråd bland dem som arbetar i branschen på grundval av en grundlig undersökning av de eventuella ekonomiska, sociala och miljörelaterade konsekvenserna av att avskaffa förbudet mot blandning? Vilka lösningar planerar kommissionen vidare om man inte drar tillbaka sitt förslag om avskaffande av förbudet mot blandning för att förhindra en kollaps av denna ömtåliga marknad för roséviner, som har en kort hållbarhetstid, och en försvagning av en hel regions ekonomiska struktur, där en hel uppsjö kulturella aktiviteter och turistaktiviteter är uppbyggda kring vinodlingen? Är kommissionen medveten om att de rekommenderade märkningslösningarna redan har förkastats av regionerna med traditionell produktion, eftersom beteckningen ”rosé” inte uteslutande skulle förbehållas de viner som de producerar av röda vindruvor?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph