Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-05-05-Speech-2-208"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090505.22.2-208"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, we approach the next European Council with anxiety tempered by ambition. One important item on the agenda should, of course, be the nomination of the next President of the Commission, but that nomination cannot be seen in isolation. The President is underpinned by the Commissioners and, in the light of the Lisbon stalemate, we are none the wiser on how those posts will be filled. So, when we ask the citizens of Europe to choose their new parliamentarians in just four weeks’ time, we do so on the basis of uncertainty and we run the risk of that vacuum being filled by the opportunism of Europe’s opponents. The time has come to make clear how we will proceed. Mr Daul has expressed his determination that the largest group should propose the President of the Commission, as was the case five years ago. My group follows that logic. The next President of the Commission, whenever he or she is appointed, must know the legal basis and the timeframe for the appointment of the College of Commissioners. The logical approach is to make all the appointments on the basis of Nice or all on the basis of Lisbon. That is the kind of certainty citizens need. Those Member States yet to ratify the Lisbon Treaty should act to make that deal easier to strike. Tomorrow the Czech Senate will vote on the Treaty, with a three-fifths majority required. Assuming its assent, the document will be delivered to Mr Klaus’s desk. He should sign it forthwith. President-in-Office, your Presidency has not been bad. As Mr Barroso said, a number of legislative acts have successfully been brought to conclusion, but the headline facts – despite the best efforts of you and your team, Mr Vondra, and we wish you well – are that we have had the first Eurosceptic Council President and the collapse of a government half way through the Presidency. Also, I am sorry to remind you of it, but it may take some time to forget the sculpture, no matter how much we may want to. So, when the President replaces the Prime Minister in the summit chair, let him end his term of office on a positive point. Let him confirm his signature of the Lisbon Treaty. For all that Lisbon matters, it will not define this European election campaign. Europe’s voters are interested less in constitutional questions than in practical solutions to the problems they face, and I urge you at your summit to recognise these problems. Europe’s economy continues to creak under the weight of recession, and citizens need to know how we will lighten that load. My group welcomes the hedge fund proposals from the Commission in that regard as a good first step. Europe’s environment remains in peril as climate chaos draws ever closer and voters must see that the European Union can lead the fight back. Europe’s values are undermined by human rights abuses occurring on our doorstep, and people should understand that the European Union retains its resolve to right those wrongs. These are the challenges of our times. This election campaign must show that Europe is up to the task and that Europe alone is equipped to do so."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, blížíme se k příštímu zasedání Evropské rady se znepokojením zmírněným ctižádostí. Jedním důležitým bodem na pořadu jednání by samozřejmě mělo být jmenování příštího předsedy Komise, ale toto jmenování nelze chápat izolovaně. Předseda je podporován komisaři a vzhledem ke slepé lisabonské uličce nevíme o nic lépe než dřív, jak budou tyto posty obsazeny. Takže žádáme-li občany Evropy, aby za pouhé čtyři týdny zvolili nové poslance, činíme tak na základě nejistoty a podstupujeme riziko, že vakuum bude zaplněno oportunismem odpůrců Evropy. Nastal čas, abychom objasnili, jak budeme postupovat. Pan Daul vyjádřil své přesvědčení, že předsedu Komise by měla navrhnout největší skupina, tak jak tomu bylo před pěti lety. Moje skupina tento názor sdílí. Příští předseda Komise musí znát právní základ a časový rámec pro jmenování kolegia komisařů, až bude zvolen. Logické je provést všechna jmenování na základě Smlouvy z Nice nebo všechna na základě Lisabonské smlouvy. To je jistota, jakou občané potřebují. Ty členské státy, které ještě mají Lisabonskou smlouvu ratifikovat, by měly jednat, aby tuto věc usnadnily. Český senát bude zítra hlasovat o Smlouvě. Potřebuje třípětinovou většinu. Za předpokladu, že ji schválí, dokument přijde na stůl pana Klause. Měl by ji bezodkladně podepsat. Pane úřadující předsedo, vaše předsednictví nebylo špatné. Jak řekl pan Barroso, úspěšně byla dokončena řada legislativních aktů, ale hlavní skutečností je – navzdory maximálnímu úsilí vašemu a vašeho týmu, pane Vondro, a my vám blahopřejeme –, že to bylo poprvé, co jsme měli euroskeptické předsednictví Rady a co v polovině předsednictví padla vláda. Také bude nějakou dobu trvat – mrzí mě, že vám to musím připomínat –, než se zapomene na skulpturu bez ohledu na to, jak moc si to přejeme. Takže až bude prezident na vrcholné schůzce předsedat po premiérovi, nechte jej zakončit funkční období pozitivně. Ať potvrdí svůj podpis Lisabonské smlouvy. Tyto lisabonské záležitosti však nebudou charakterizovat evropskou volební kampaň. Evropští voliči se zajímají o ústavní otázky méně než o praktická řešení problémů, jimž čelí, a naléhám na vás, abyste na své vrcholné schůzce tyto problémy uznali. Evropské hospodářství nepřestává drhnout pod tíhou recese a občané potřebují vědět, jak jim toto břemeno ulehčíme. Moje skupina v tomto ohledu vítá návrhy Komise o zajišťovacích fondech jako dobrý první krok. Evropské životní prostředí zůstává ohroženo, protože klimatický chaos se stále blíží, a voliči musí vidět, že se Evropská unie může bránit. Evropské hodnoty jsou ohroženy porušováním lidských práv, k němuž dochází před našimi zraky, a lidé by měli chápat, že Evropská unie si uchovává odhodlání tyto křivdy napravit. To jsou výzvy naší doby. Tato volební kampaň musí ukázat, že Evropa je pro tento úkol zralá a že je sama o sobě vybavena tak, aby se jej zhostila."@cs1
"Hr. formand! Vi nærmer os det næste Europæiske Råd med bekymring, men også med ambitioner. Et vigtigt punkt på dagsordenen bør naturligvis være udnævnelsen af den næste formand for Kommissionen, men den udnævnelse kan ikke ses isoleret. Formanden støttes af kommissærerne, og på baggrund af den fastlåste situation med hensyn til Lissabontraktaten er vi ikke spor klogere på, hvordan disse stillinger skal besættes. Så når vi beder EU-borgerne om at vælge deres nye parlamentsmedlemmer om bare fire uger, gør vi det på et usikkert grundlag, og vi løber risikoen for, at det vakuum bliver fyldt af EU-modstandernes opportunisme. Tiden er kommet til at gøre det klart, hvordan vi vil skride til værks. Hr. Daul har givet udtryk for sin faste overbevisning om, at den største gruppe bør foreslå formanden for Kommissionen, som det var tilfældet for fem år siden. Min gruppe følger den logik. Den næste formand for Kommissionen skal, uanset hvornår han eller hun bliver udpeget, kende retsgrundlaget og tidsrammen for udnævnelsen af kommissærkollegiet. Den logiske tilgang er at foretage alle udnævnelser på grundlag af Nicetraktaten eller på grundlag af Lissabontraktaten. Det er den form for sikkerhed, borgerne har brug for. De medlemsstater, der endnu mangler at ratificere Lissabontraktaten, bør handle, så det bliver lettere at løse det problem. I morgen skal det tjekkiske senat stemme om traktaten, og der kræves tre femtedeles flertal. Hvis det opnås, ender dokumentet på hr. Klaus' skrivebord. Han bør omgående undertegne det. Hr. rådsformand! Deres formandskab har ikke været dårligt. Som hr. Barroso sagde, er der blevet vedtaget en række retsakter, men til trods for Deres og Deres teams bestræbelser er det kort sagt en kendsgerning, at vi har haft den første EU-skeptiske formand for Rådet og har oplevet et regeringskollaps halvvejs inde i formandskabet. Jeg er ked af at minde om det, men det kan også tage nogen tid at glemme Entropa-skulpturen, uanset hvor gerne vi vil. Så når formanden bliver formand for topmødet i stedet for premierministeren, håber jeg, han vil afslutte sin embedsperiode positivt. Jeg håber, han bekræfter sin underskrift på Lissabontraktaten. For uanset hvor vigtig Lissabontraktaten er, vil den ikke definere denne valgkamp til Europa-Parlamentet. Europas vælgere er mindre interesserede i forfatningsspørgsmål end i praktiske løsninger på de problemer, de står over for, og jeg anmoder indtrængende om, at disse problemer erkendes på topmødet. Europas økonomi giver sig fortsat under recessionens vægt, og borgerne har brug for at vide, hvordan vi vil lette den byrde. Min gruppe ser i den forbindelse positivt på Kommissionens forslag vedrørende hedgefondene som et godt første skridt. Europas miljø er fortsat i fare, i takt med at klimakaosset kommer stadig nærmere, og vælgerne skal se, at EU kan lede bekæmpelsen. EU's værdier undermineres af, at der foregår krænkelser af menneskerettighederne lige uden for vores dør, og folk skal forstå, at EU fastholder sin ret til at bekæmpe disse overgreb. Det er vor tids udfordringer. Denne valgkamp skal vise, at EU kan klare opgaven, og at kun EU er i stand til at klare den."@da2
"Herr Präsident, wir sehen der nächsten Tagung des Europäischen Rates teils mit Besorgnis, teils mit Ehrgeiz entgegen. Ein wichtiger Punkt der Agenda sollte natürlich die Ernennung des nächsten Kommissionspräsidenten sein, aber diese Ernennung kann nicht gesondert betrachtet werden. Der Präsident wird durch die Kommissare unterstützt, und angesichts des Lissaboner Stillstands sind wir in der Angelegenheit, wie diese Posten besetzt werden, nicht schlauer. Wenn wir also die Bürger bitten, ihre neuen Parlamentarier in nur noch vier Wochen zu wählen, tun wir dies auf der Grundlage der Unsicherheit, und wir laufen Gefahr, dass das Vakuum durch den Opportunismus der Gegner Europas gefüllt wird. Die Zeit ist gekommen, klarzumachen, wie wir weitermachen. Herr Daul hat seine Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht, dass die größte Fraktion den Kommissionspräsidenten vorschlagen sollte, wie es vor fünf Jahren der Fall war. Meine Fraktion schließt sich dieser Logik an. Der nächste Kommissionspräsident, wann auch immer er oder sie ernannt wird, muss die rechtliche Grundlage und den Zeitrahmen für die Ernennung des Kollegiums der Mitglieder der Kommission kennen. Die logische Vorgehensweise ist, alle Ernennungen auf der Grundlage von Nizza oder auf der Grundlage von Lissabon vorzunehmen. Das ist die Art von Gewissheit, die die Bürger brauchen. Die Mitgliedstaaten, die den Vertrag von Lissabon noch ratifizieren müssen, sollten handeln, damit die Sache leichter abgehandelt werden kann. Morgen wird der tschechische Senat über den Vertrag abstimmen, wobei eine Mehrheit von drei Fünfteln notwendig ist. Wenn man davon ausgeht, dass er angenommen wird, wird das Dokument an Herrn Klaus weitergeleitet. Er sollte es unverzüglich unterschreiben. Herr Ratspräsident, ihre Präsidentschaft war keine schlechte. Wie Herr Barroso sagte, wurden eine Reihe von Rechtsetzungsakte erfolgreich zum Abschluss gebracht, aber die wichtigsten Tatsachen sind - trotz der intensiven Bemühungen Ihrerseits und Ihres Teams, Herr Vondra, und wir wünschen Ihnen alles Gute -, dass wir zum ersten Mal einen Euroskeptiker zum Ratspräsidenten und den Zusammenbruch einer Regierung mitten während ihrer Präsidentschaft hatten. Außerdem tut es mir leid, daran erinnern zu müssen, aber es wird einige Zeit dauern, bis wir die Skulptur vergessen haben, ganz gleich, wie gern wir es täten. Wenn also der Präsident den Ministerpräsidenten beim Gipfelvorsitz ablöst, lassen Sie ihn seine Amtszeit mit einer positiven Geste beenden. Lassen Sie ihn seine Unterschrift unter dem Vertrag von Lissabon bestätigen. Was Lissabon betrifft, so wird er den Europawahlkampf nicht bestimmen. Die europäischen Wähler sind weniger an verfassungsrechtlichen Fragen interessiert als an praktischen Lösungen für die Probleme, die vor ihnen liegen, und ich bitte Sie eindringlich, auf Ihrem Gipfel diese Probleme anzuerkennen. Die europäische Wirtschaft ächzt immer noch unter dem Gewicht der Rezession, und die Bürger müssen wissen, wie wir diese Last von ihnen nehmen werden. Meine Fraktion begrüßt die Vorschläge zu den Hedge-Fonds der Kommission als einen guten ersten Schritt. Die Umwelt Europas schwebt weiterhin in Gefahr, da das Klimachaos immer näher rückt, und die Wähler müssen begreifen, dass die Europäische Union den Prozess zurückdrängen kann. Die Werte Europas werden von Verstößen gegen die Menschenrechte, die vor unserer Haustür geschehen, unterwandert, und die Menschen sollten verstehen, dass die Europäische Union weiterhin fest entschlossen ist, dieses Unrecht zu beheben. Dies sind die Herausforderungen unserer Zeit. Dieser Wahlkampf muss zeigen, dass Europa der Aufgabe gewachsen ist und dass Europa allein gerüstet ist, um sie zu erfüllen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πλησιάζουμε το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με αγωνία που μετριάζεται από φιλοδοξία. Ένα σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει, φυσικά, να είναι ο διορισμός του επόμενου Προέδρου της Επιτροπής, αλλά αυτή η υποψηφιότητα δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί μεμονωμένα. Ο Πρόεδρος υποστηρίζεται από τους Επιτρόπους και, υπό το πρίσμα της στάσιμης κατάστασης με τη συνθήκη της Λισαβόνας, μακράν είμαστε οι σοφότεροι για να αποφασίσουμε πώς θα πρέπει να καλυφθούν οι θέσεις αυτές. Έτσι, όταν ζητάμε από τους πολίτες της Ευρώπης να επιλέξουν τους νέους βουλευτές σε μόλις τέσσερις εβδομάδες, το κάνουμε με βάση την αβεβαιότητα και διατρέχουμε τον κίνδυνο αυτό το κενό να συμπληρώνεται από τον καιροσκοπισμό των αντιπάλων της Ευρώπης. Ήρθε η ώρα να καταστήσουμε σαφές το πώς θα προχωρήσουμε. Ο κ. Daul, εξέφρασε την αποφασιστικότητά του ότι η μεγαλύτερη ομάδα θα πρέπει να προτείνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής, όπως συνέβη και πριν από πέντε χρόνια. Η ομάδα μου ακολουθεί αυτή τη λογική. Ο επόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής, κάθε φορά που αυτός ή αυτή διορίζεται, πρέπει να γνωρίζει τη νομική βάση και το χρονοδιάγραμμα για τον διορισμό του σώματος της Επιτροπής. Η λογική προσέγγιση είναι να προβεί σε όλους τους διορισμούς, με βάση τη συνθήκη της Νίκαιας ή όλους με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό είναι το είδος της ασφάλειας που έχουν ανάγκη οι πολίτες. Αυτά τα κράτη μέλη έχουν ακόμη να επικυρώσουν τη Συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει να δράσουν ώστε να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο εύκολα η συμφωνία. Αύριο η τσεχική γερουσία θα ψηφίσει για τη Συνθήκη, απαιτούμενης της πλειοψηφίας των τριών πέμπτων. Υποθέτοντας τη σύμφωνη γνώμη της, το έγγραφο θα παραδοθεί στο γραφείο του κ. Klaus. Θα πρέπει να την υπογράψει αμέσως. Προεδρεύων του Συμβουλίου, η Προεδρία σας δεν ήταν κακή. Όπως είπε ο κ. Barroso, μια σειρά νομοθετικών πράξεων έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, αλλά τα κυρίαρχα γεγονότα - παρά τις προσπάθειες τις δικές σας και της ομάδας σας, κ. Vondra, και σας ευχόμαστε κάθε καλό - είναι ότι είχαμε τον πρώτο ευρώσκεπτικιστή Πρόεδρο του Συμβουλίου και την κατάρρευση μιας κυβέρνησης στα μισά της Προεδρίας. Επίσης, λυπάμαι που θα σας το υπενθυμίσω, αλλά μπορεί να χρειαστεί να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα για να ξεχάσουμε το γλυπτό Entropa, όσο και αν το θέλουμε. Έτσι, όταν ο πρόεδρος αντικαθιστά τον πρωθυπουργό στην προεδρία της συνόδου κορυφής, αφήστε τον να λήξει τη θητεία του με ένα θετικό σημείο. Αφήστε τον να εγκρίνει με την υπογραφή του τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Γιατί όλα τα ζητήματα που Λισαβόνας, δεν θα καθορίσουν αυτή την ευρωπαϊκή προεκλογική εκστρατεία. Οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι ενδιαφέρονται λιγότερο για τα συνταγματικά ζητήματα από ό,τι για τις πρακτικές επιλύσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, και σας καλώ στη δική σας σύνοδο κορυφής για την αναγνώριση των προβλημάτων αυτών. Η οικονομία της Ευρώπης εξακολουθεί να τρίζει υπό το βάρος της ύφεσης, και οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν πώς θα ελαφρύνουμε το φορτίο. Η ομάδα μου χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης κινδύνου ως ένα καλό πρώτο βήμα. Το περιβάλλον στην Ευρώπη παραμένει σε κίνδυνο, καθώς το κλίμα χάους πλησιάζει διαρκώς και οι ψηφοφόροι πρέπει να αντιληφθούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να οπισθοχωρήσει. Οι αξίες της Ευρώπης υπονομεύονται από τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμβαίνουν δίπλα μας, και οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να επιλύσει αυτές τις αδικίες. Αυτές είναι οι προκλήσεις της εποχής μας. Αυτή η προεκλογική εκστρατεία πρέπει να αποδείξει ότι η Ευρώπη είναι ικανή για αυτό το έργο και ότι η Ευρώπη από μόνη της είναι καλά εξοπλισμένη να το πράξει."@el10
"Señor Presidente, nos acercamos el próximo Consejo Europeo con una mezcla de ansiedad y ambición. Un tema central del programa es, por supuesto, el nombramiento del próximo Presidente de la Comisión, pero dicho nombramiento no se puede considerar de manera aislada. El Presidente de la Comisión está sustentado por los Comisarios y, ante el estancamiento de Lisboa, no sabemos cómo van a dotarse los cargos. Así que, cuando, dentro de tan solamente cuatro semanas, pidamos a los ciudadanos de Europa que elijan a sus nuevos diputados, lo haremos sobre la base de una incertidumbre y corremos el riesgo de que ese vacío se llene con el oportunismo de quienes se oponen a Europa. Ha llegado la hora de dejar claro cuál va a ser nuestra línea de actuación. El señor Daul ha expresado su determinación de que el grupo más amplio debería proponer al Presidente de la Comisión, tal y como se hizo cinco años atrás. Mi grupo comparte ese planteamiento. El próximo Presidente —o Presidenta— de la Comisión que se nombre tendrá que conocer la base jurídica y el marco temporal para el nombramiento del Colegio de Comisarios. El planteamiento lógico es que o bien todos los nombramientos se lleven a cabo sobre la base de Niza o bien que todos se hagan sobre la base de Lisboa. Los ciudadanos necesitan este tipo de seguridad. Los Estados miembros que todavía tienen que ratificar el Tratado de Lisboa deben actuar para que se logre dicho acuerdo con mayor facilidad. Mañana, el Senado checo va a votar el Tratado, para lo que requiere una mayoría de tres quintos. En caso de que se obtenga tal mayoría, el documento se entregará al señor Klaus, que deberá firmarlo en el acto. Señor Presidente en ejercicio, su Presidencia no ha estado mal. Tal y como ha mencionado el señor Barroso, durante la misma se ha llevado a buen puerto una serie de medidas legislativas, pero la realidad sigue siendo —a pesar de los esfuerzos que han realizado tanto usted como su equipo, señor Vondra, y le deseo todo lo mejor— que hemos tenido el primer Presidente del Consejo euroescéptico y que el Gobierno se ha derrumbado a mitad de camino de la Presidencia. Además —y siento recordárselo—, por mucho que queramos, nos llevará largo tiempo olvidar la escultura . Por tanto, cuando el Presidente sustituya al Primer Ministro en la Presidencia de la Cumbre, vamos a dejar que finalice su mandato con un punto positivo: que confirme su ratificación del Tratado de Lisboa. A pesar de su importancia, el Tratado de Lisboa no va a definir esta campaña electoral europea. Los votantes europeos sienten menos interés por las cuestiones institucionales que por las soluciones prácticas a los problemas a los que se enfrentan, y yo lo insto a que reconozca estos problemas en su Cumbre. La economía de Europa sigue arrastrándose bajo el peso de la recesión, y los ciudadanos tienen que saber cómo vamos a aligerar esa carga. Mi grupo acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión relativas a los fondos especulativos en ese sentido y considera que son un primer paso positivo. El medio ambiente en Europa sigue estando en peligro, dado que el caos climático está cada vez más cerca, y es necesario que los votantes vean que la Unión Europea es capaz de dirigir la lucha contra el mismo. Los valores de Europa se ven socavados por los abusos de los derechos humanos que se cometen a nuestras puertas, y es necesario que los ciudadanos vean que la Unión Europea mantiene su resolución para deshacer tales entuertos. Tales son los desafíos de la época en que vivimos. Esta campaña electoral debe demostrar que Europa está a la altura de dicha tarea y que, por sí sola, Europa cuenta con los recursos suficientes para llevarla a cabo."@es21
"Härra president, ootame juba rahutult järgmise Euroopa Ülemkogu toimumist selle kõrgetest eesmärkidest vaimustudes. Üks oluline päevakorrapunkt peaks olema loomulikult järgmise komisjoni presidendi ametissenimetamine, kuid seda ametissenimetamist ei saa vaadata isoleerituna. President saab toetust komisjoni liikmetelt ning Lissaboni lepingu patiseisu arvesse võttes ei ole meil õrna aimugi, kuidas need kohad täituvad. Kui me juba nelja nädala pärast palume Euroopa kodanikel valida oma uued esindajad parlamendis, teeme seda väga ebakindlalt ning riskime sellega, et selle vaakumi täidab Euroopa-vastaste oportunism. On aeg teha selgeks, kuidas me jätkame. Joseph Daul väljendas oma seisukohta, et komisjoni presidendi peaks määrama suurim fraktsioon, nagu ka viie aasta eest. Minu fraktsioon on samal arvamusel. Järgmine komisjoni president, millal ta ka valitakse, peab tundma volinike kolleegiumi määramise õiguslikku alust ja ajakava. Loogiline oleks teha kõik määramised kas ainult Nice’i lepingu või siis ainult Lissaboni lepingu alusel. Kodanikud vajavad sellist kindlust. Liikmesriigid, kus Lissaboni leping on veel kinnitamata, peavad tegema kõik võimaliku selle lihtsustamiseks. Homme hääletab Tšehhi Vabariigi senat Lissaboni lepingu üle ning vaja on kolme viiendikulist enamust. Poolt hääletamise korral toimetatakse dokument presidendi Václav Klausi kätte, kes peaks selle otsekohe allkirjastama. Härra eesistuja, teie eesistumine ei ole olnud halb. Nagu härra Barroso ütles, on viidud edukalt lõpule mitme õigusakti vastuvõtmine, kuid suurimad laineid löönud faktid on vaatamata teie ning teie meeskonna jõupingutustele, härra Vondra – kellele me kõike paremat soovime – see, et meil oli esimene euroskeptikust nõukogu eesistuja ning valitsuse lagunemine keset eesistumist. Mul on ka kahju teile meelde tuletada, kuid skulptuuri on raske unustada isegi siis, kui me seda väga tahame. Seega – kui president asub tippkohtumisel peaministri kohale, siis laskem tal oma ametiaeg positiivselt lõpetada. Laskem tal kinnitada Lissaboni leping oma allkirjaga. Kuigi Lissaboni leping on oluline, ei saa see iseloomustada seda valmiskampaaniat. Euroopa valijaid huvitavad rohkem praktilised lahendused päevakajalistele probleemidele kui konstitutsioonilised küsimused ning neid probleeme palun ma teil ka tippkohtumisel tunnustada. Euroopa majandus kannatab endiselt languse all ning meie kodanikud peavad teadma, kuidas me neid sellest välja juhime. Meie fraktsioon tervitab komisjoni ettepanekuid seoses riskifondidega väga hea esimese sammuna. Euroopa keskkond on endiselt ohus üha läheneva kliimakaose varjus ning valijad peavad nägema, et Euroopa Liit on suuteline vastu võitlema. Euroopa väärtusi õõnestavad meie oma ukse all toimuvad inimõiguste rikkumised ning inimesed peavad mõistma, et ELil on endiselt kindel kavatsus need rikkumised lõpetada. Need on meie aja väljakutsed. Valimiskampaania peab näitama, et see ei käi Euroopale üle jõu ning et just Euroopa on ainus, kes seda kõike suudab."@et5
". Arvoisa puhemies, odotamme seuraavaa Eurooppa-neuvostoa pelonsekaisin, joskin kunnianhimoisin tuntein. Esityslistalla olisi tietysti oltava tietty tärkeä kohta eli komission seuraavan puheenjohtajan nimeäminen, mutta sitä ei voida käsitellä erillisenä kohtana. Komission jäsenet tukevat puheenjohtajaa, ja Lissabonin pattitilanne huomioon ottaen emme ole yhtään viisaampia sen suhteen, miten kyseiset virat täytetään. Kun siis pyydämme yhteisön kansalaisia valitsemaan uudet parlamentin jäsenet vain neljän viikon kuluttua, teemme niin epävarmalta pohjalta, minkä vuoksi uhkana on, että yhteisön vastustajat käyttävät tilannetta hyväkseen täyttääkseen kyseisen tyhjiön. On tullut aika tehdä selväksi, miten aiomme edetä asiassa. Jäsen Daul esitti päättäväisen kannanoton, jonka mukaan suurimman ryhmän olisi asetettava ehdokas komission puheenjohtajaksi, kuten viisi vuotta sitten. Ryhmäni kannattaa ajatusta. Komission seuraavan puheenjohtajan – milloin hänet sitten nimitetäänkään – tiedossa on oltava komission jäsenien kollegion nimittämistä koskeva oikeusperusta ja aikaväli. Olisi johdonmukaista noudattaa joko Nizzan sopimusta tai Lissabonin sopimusta kaikkien nimityksien yhteydessä. Sellaista varmuutta kansalaiset tarvitsevat. Niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät vielä ole ratifioineet Lissabonin sopimusta, olisi toteutettava toimia asioiden edistämiseksi. Tšekin senaatti äänestää huomenna perustamissopimuksesta: hyväksymisen edellytyksenä on kolmen viidesosan enemmistö. Olettaen, että asiakirja hyväksytään, se toimitetaan presidentti Klausin pöydälle. Hänen pitäisi allekirjoittaa se saman tien. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, puheenjohtajakautenne ei ole ollut huono. Kuten puheenjohtaja Barroso totesi, joitakin säädöksiä on saatettu onnistuneesti päätökseen, mutta pääkohdaksi – huolimatta teidän, arvoisa puheenjohtaja Vondra, ja joukkueenne ponnistuksista, ja toivotamme teille kaikkea hyvää – jää se, että neuvostolla on ollut ensimmäinen euroskeptinen puheenjohtajavaltio ja että sen hallitus kaatui puheenjohtajakauden puolessavälissä. Joudun myös valitettavasti muistuttamaan teitä siitä, että saattaa kestää jonkin aikaa ennen kuin unohdamme veistoksen, vaikka kuinka haluaisimme. Kun presidentti siis korvaa pääministerin huippukokouksen puheenjohtajana, sallitaan hänen päättää toimikautensa myönteisissä merkeissä. Sallitaan hänen vahvistaa Lissabonin sopimuksen allekirjoitus. Lissabonin sopimus ei kuitenkaan määrittele tätä parlamentin vaalikampanjaa. Eurooppalaiset äänestäjät ovat vähemmän kiinnostuneita perustuslaillisista kysymyksistä kuin heidän ongelmiensa ratkaisemisesta käytännössä, ja vaadin teitä tunnustamaan nämä ongelmat huippukokouksessanne. Yhteisön talous natisee edelleen liitoksissaan taantuman paineen alla, ja kansalaisten on saatava tietää, miten voimme keventää taakkaa. Ryhmäni pitää hedge-rahastoja koskevia komission ehdotuksia myönteisinä ja tältä osin hyvänä ensi askeleena. Euroopan ympäristö on edelleen uhattuna ilmastonmuutokseen liittyvän kaaoksen lähestyessä, ja äänestäjille on osoitettava, että Euroopan unioni johtaa puolustusta. Yhteisön arvoja horjuttavat naapurivaltioissa tapahtuvat ihmisoikeusrikkomukset, ja ihmisten olisi ymmärrettävä, että Euroopan unioni pitäytyy sitoumuksessaan oikaista nämä vääryydet. Nämä ovat aikamme haasteita. Vaalikampanjasta on käytävä ilmi, että yhteisö on tehtävän tasalla ja että vain yhteisö on varustautunut siihen."@fi7
"Monsieur le Président, nous approchons du prochain Conseil européen avec anxiété et ambition. L’un des points essentiels à l’ordre du jour devrait naturellement concerner la désignation du prochain président de la Commission, mais cette désignation doit s’inscrire dans un tout. En effet, le président s’appuie sur les commissaires et, à la lumière de l’impasse de Lisbonne, nous ignorons encore comment ces postes seront attribués. Dès lors, lorsque nous invitons les citoyens européens à élire leurs nouveaux députés dans quatre semaines à peine, nous sommes nous-mêmes plongés dans l’incertitude et courons le risque de voir les ennemis de l’Europe s’infiltrer dans la brèche. L’heure est venue de définir clairement la marche à suivre. M. Daul a proposé que le groupe principal propose le président de la Commission, comme cela a été le cas il y a cinq ans. Mon groupe est favorable à cette logique. Le prochain président de la Commission, au moment de sa désignation, doit connaître la base juridique et le calendrier qui sous-tendent la désignation du collège des commissaires. La logique voudrait que nous procédions à l’ensemble des désignations sur la base de Nice ou de Lisbonne. C’est le genre de certitude dont les citoyens ont besoin. Les États membres en passe de ratifier le traité de Lisbonne devraient s’efforcer de simplifier ce processus. Demain, le sénat tchèque procèdera au vote sur le traité, à la majorité des trois quarts. En cas d’issue favorable, le document sera remis à M. Klaus. Il devrait le signer sur-le-champ. La présidence en exercice, votre présidence, a un bilan honorable. Comme l’a souligné M. Barroso, elle a permis de mener à bien plusieurs actes législatifs, mais ce que l’on retiendra, malgré tous les efforts déployés par vos soins et votre équipe, M. Vondra, et nous vous souhaitons bonne chance, c’est que nous avons eu droit au premier président du Conseil eurosceptique et à la chute d’un gouvernement à mi-parcours. Désolé de vous remémorer cet épisode, mais il faudra du temps pour oublier la sculpture même avec la meilleure volonté du monde. Dès lors, lorsque le président remplacera le Premier ministre à la tête de cette Assemblée, qu’il termine sur une note positive et confirme la signature du traité de Lisbonne. En tout état de cause, les affres de Lisbonne n’exerceront pas une influence décisive sur cette campagne électorale européenne. Les électeurs européens ne s’intéressent pas prioritairement aux questions institutionnelles, mais recherchent plutôt des solutions pratiques aux problèmes auxquels ils sont confrontés, et je vous invite à reconnaître ces problèmes au cours de votre sommet. L’économie européenne continue de se fissurer sous le poids de la récession, et les citoyens veulent savoir comment nous entendons alléger ce fardeau. Mon groupe considère les propositions de la Commission relatives aux fonds consultatifs comme un premier pas positif dans cette direction. L’environnement européen reste en danger, à mesure que le chaos climatique se rapproche. Les électeurs ont besoin d’une Union européenne capable de riposter. Les valeurs européennes sont minées par les violations des droits de l’homme perpétrées à notre porte et la population devrait comprendre que l’UE reste fidèle à sa volonté de redresser ces torts-là. Tels sont les défis actuels. Cette campagne électorale doit montrer que l’Europe est à la hauteur, et que seule l’Europe dispose des outils nécessaires pour surmonter ces obstacles."@fr8
"Elnök úr! Az ambíciók miatt némi aggodalommal várjuk a következő Európai Tanácsot. Az egyik fontos napirendi pont természetesen a Bizottság következő elnökének kinevezése, de ezt a kinevezést nem szabad önmagában szemlélnünk. Az elnököt támogatják a biztosok, és a lisszaboni patthelyzet fényében sem tudunk többet az említett beosztások betöltésének módjáról. Amikor tehát azt kérjük Európa polgáraitól, hogy alig négy hét múlva válasszák meg új parlamenti képviselőiket, ezt teljes bizonytalanságban tesszük, és azt kockáztatjuk, hogy ezt a vákuumot Európa ellenzőinek opportunizmusa fogja betölteni. Eljött az ideje, hogy egyértelművé tegyük, merre akarunk továbbhaladni. Daul úr kifejezte azt az eltökéltségét, hogy a legnagyobb képviselőcsoportnak kell javaslatot tennie a Bizottság elnökére nézve, amint ez öt évvel ezelőtt is történt. Képviselőcsoportom egyetért ezzel a megközelítéssel. A Bizottság következő elnökének, miután kinevezték, ismernie kell a jogi alapokat és a biztosok testülete kinevezésének időkereteit. Az lenne a logikus megközelítési mód, ha vagy Nizza, vagy pedig Lisszabon alapján hajtanánk végre az összes kinevezést. Ilyen jellegű bizonyosságra van szükségük a polgároknak. Azoknak a tagállamoknak, amelyek még nem ratifikálták a Lisszaboni Szerződést, úgy kell cselekedniük, hogy ez a megállapodás ki is fejthesse a hatásait. A cseh szenátus holnap szavaz a Szerződésről, itt háromötödös többség szükséges. Ha megadják hozzájárulásukat, a dokumentumot továbbítják Klaus úr asztalára. Haladéktalanul alá kell írnia. Elnök úr! Az Önök elnöksége egyáltalán nem volt rossz. Amint Barroso úr is említette, számos jogalkotási aktust sikeresen lezártak, de akkor is az a legfontosabb tény, hogy – Önnek és csoportjának minden erőfeszítése ellenére, és minden jó kívánunk Önnek – most volt az első euroszkeptikus tanácselnökünk, és az első olyan alkalom, amikor az elnökség félidejénél összeomlott a kormány. Arra is sajnálattal kell Önt emlékeztetnem, hogy időbe telik, amíg elfelejtjük az című szobrot, bármennyire is meg akarunk erről feledkezni. Amikor tehát az elnök felváltja a miniszterelnököt a nyári csúcstalálkozón, hadd fejezze be hivatalát kedvező végkicsengéssel. Erősítse meg aláírásával a Lisszaboni Szerződést. Bármilyen sokat számít is Lisszabon, nem fogja átírni ezt az európai választási kampányt. Európa szavazóit kevésbé érdeklik az alkotmányos kérdések, mint azoknak a problémáknak a gyakorlati megoldása, amelyekkel szembe kell nézniük, és arra ösztönzöm Önöket, hogy a csúcstalálkozójukon ismerjék fel ezeket a problémákat. Európa gazdasága továbbra is a recesszió súlya alatt nyög, és a polgároknak tudniuk kell, hogyan fogjuk enyhíteni ezt a terhet. Képviselőcsoportom ebből a szempontból jó első lépésként üdvözli a Bizottság fedezeti alapokkal kapcsolatos javaslatait. Európa környezete továbbra is veszélyben van, amint egyre közelebb kerülünk az éghajlati káoszhoz, és a szavazóknak látniuk kell, hogy az Európai Unió alkalmas a visszavágás vezetésére. Európa értékeit aláássák az emberi jogok ellen a küszöbünk előtt elkövetett visszaélések, és az embereknek meg kell érteniük, hogy az Európai Unió megőrzi az említett gonosztettek orvoslása melletti elkötelezettségét. Ezek a mi korunk kihívásai. Ennek a választási kampánynak meg kell mutatnia, hogy Európa készen áll a feladatra, és hogy kizárólag Európa rendelkezik az ehhez szükséges eszközökkel."@hu11
". Signor Presidente, ci avviciniamo al prossimo Consiglio europeo con un misto di ansia e ambizione. Uno dei principali punti all’ordine del giorno dovrebbe essere, naturalmente, la nomina del prossimo presidente della Commissione, ma tale passo non va considerato come a sé stante. Il presidente è sostenuto dai commissari e – alla luce dell’impasse in cui si trova il trattato di Lisbona – non abbiamo elementi per prevedere chi ricoprirà quelle cariche. Chiediamo ai cittadini europei di eleggere i loro nuovi rappresentanti al Parlamento tra appena quattro settimane, ma lo facciamo in una situazione di incertezza e corriamo il rischio che questo vuoto venga riempito dall’opportunismo di chi si oppone all’Europa. E’ giunto il momento di dichiarare in che modo intendiamo procedere. L’onorevole Daul ha detto di sostenere l’opzione per cui – come cinque anni fa – il gruppo di maggioranza propone il candidato alla presidenza della Commissione. Il mio gruppo sostiene la stessa posizione. Il prossimo presidente della Commissione dovrà conoscere i fondamenti giuridici e la tempistica per la nomina del Collegio dei membri della Commissione. La logica vuole che le nomine avvengano tutte sulla base del trattato di Nizza oppure di quello di Lisbona. E’ questo il genere di certezza di cui i cittadini hanno bisogno. Gli Stati membri che devono ancora ratificare il trattato di Lisbona dovrebbero adoperarsi per agevolare il raggiungimento di tale obbiettivo. Domani il Senato ceco voterà il trattato: è richiesta una maggioranza pari ai tre quinti. In caso di approvazione, il documento approderà quindi sul tavolo del presidente Klaus, che dovrebbe sottoscriverlo senza esitazioni. Signor Presidente in carica, la sua è stata una discreta presidenza. Come affermato dal presidente Barroso, sono stati conclusi con successo numerosi atti legislativi, ma nonostante l’impegno suo personale, signor Presidente Vondra, e dei suoi collaboratori, a cui facciamo i migliori auguri, spiccano il record di aver avuto il primo presidente euroscettico del Consiglio e la caduta del governo a metà del mandato della presidenza. Mi dispiace peraltro ricordarle che ci vorrà tempo per dimenticare la scultura per quanto tutti lo desidereremmo. Quando il presidente prenderà il posto del primo ministro nel presiedere il vertice, lasciategli quindi concludere il suo mandato su una nota positiva e lasciate che confermi la sua firma al trattato di Lisbona. Per quanto il trattato di Lisbona possa essere importante, non determinerà l’esito di questa campagna elettorale europea. Gli elettori europei non sono interessati tanto alle questioni costituzionali, quanto piuttosto alle soluzioni pratiche ai problemi che si trovano ad affrontare e vi esorto a riconoscere proprio tali problemi durante il vertice. L’economia europea continua a scricchiolare sotto il peso della recessione e i cittadini hanno il diritto di sapere come intendiamo alleggerire tale fardello. Il mio gruppo plaude alla proposta della Commissione sui fondi e la considera un positivo primo passo avanti. L’ambiente dell’Europa si trova ancora a rischio, mentre il pericolo del caos climatico si fa più consistente: gli elettori devono vedere che l’Unione europea è in grado di contrastare tale situazione. I valori dell’Europa sono minati dalle violazioni dei diritti umani che si verificano a pochi passi dai suoi confini e i cittadini dovrebbero capire che l’Unione europea resta determinata a porre rimedio a tali violazioni. Sono queste le sfide sul tappeto. Questa campagna elettorale deve dimostrare che l’Europa è all’altezza di questo compito e che, anzi, è la sola in grado di affrontarlo."@it12
"Gerb. pirmininke, artėjame prie kitos Vadovų tarybos su nerimu, maišytu su ambicija. Žinoma, vienas svarbus klausimas darbotvarkėje turi būti kito Komisijos pirmininko paskyrimas, bet šio paskyrimo nereikia vertinti atskirai. Pirmininką palaiko Komisijos nariai o, atsižvelgiant į Lisabonos sutarties aklavietę, nežinome, kaip šie postai bus užpildyti. Taigi, kai prašome Europos piliečius pasirinkti savo naujus Parlamento narius tik per keturių savaičių laikotarpį, darome tai netikrumo pagrindu ir rizikuojame, kad tas vakuumas bus užpildytas Europos oponentų oportunizmu. Atėjo laikas paaiškinti, kaip dirbsime toliau. J. Daul išreiškė savo nusistatymą, kad didžiausia frakcija turi pasiūlyti Komisijos pirmininką, kaip buvo prieš penkerius metus. Mano frakcija mano, kad tai logiška. Kitas Komisijos pirmininkas/pirmininkė, kai tik bus paskirtas ar paskirta, turi žinoti teisinį pagrindą ir laiko rėmus Komisijos narių kolegijai paskirti. Logiškas požiūris – visus paskyrimus atlikti vadovaujantis Nicos sutartimi arba Lisabonos sutartimi. Būtent tokio tikrumo reikia piliečiams. Tos valstybės narės, kurios dar turi ratifikuoti Lisabonos sutartį, turi veikti, kad šį sandėrį būtų lengviau sudaryti. Rytoj Čekijos senatas balsuos dėl Sutarties, kuriai reikia trijų penktųjų daugumos. Jei jam bus pritarta, dokumentas bus pristatytas ant V. Klauso stalo. Jis turės jį nedelsiant pasirašyti. Gerb. pirmininkaujantysis Tarybai, jūsų pirmininkavimas nebuvo blogas. Kaip J. M. Barroso pasakė, nemažai teisės aktų buvo sėkmingai užbaigti, bet antraščių faktai – nepaisant didžiausių jūsų ir jūsų komandos pastangų, A. Vondra, ir mes linkime jums gero – yra tokie, kad turėjome pirmąjį euroskeptiką Tarybos pirmininką ir vyriausybės žlugimą įpusėjus pirmininkavimui. Taip pat, apgailestauju, kad primenu jums tai, bet gali prireikti laiko pamiršti skulptūrą „Entropa“, nesvarbu, kaip to norėtume. Taigi, kai prezidentas pakeičia ministrą pirmininką aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininko kėdėje, leiskime jam pabaigti savo kadenciją teigiamu dalyku. Leiskime jam patvirtinti savo Lisabonos sutarties pasirašymą. Nepaisant to, kokia svarbi Lisabonos sutartis, ji neapibrėš šios Europos rinkimų kampanijos. Europos balsuotojus daugiau domina praktiniai sprendimai tų problemų, su kuriomis jie susiduria, nei konstituciniai klausimai, ir aš raginu jus savo aukščiausiojo lygio susitikime pripažinti šias problemas. Europos ekonomika toliau girgžda po recesijos svoriu, ir piliečiai turi žinoti, kaip mes palengvinsime tą naštą. Mano frakcija pritaria rizikos draudimo fondų pasiūlymams iš Komisijos tuo atžvilgiu, kaip pirmam geram žingsniui. Europos aplinka ir toliau rizikuoja kaip niekad artėjant klimato chaosui, ir balsuotojai turi matyti, kad Europos Sąjunga gali vadovauti atsakomajai kovai. Europos vertybėms kenkia žmogaus teisių pažeidimai, vykstantys čia pat, ir žmonės turi suprasti, kad Europos Sąjunga išsaugo savo apsisprendimą atitaisyti tas skriaudas. Tai mūsų laikotarpio iššūkiai. Ši rinkimų kampanija turi parodyti, kad Europa tinkama šiam uždaviniui ir, kad Europa viena yra pasirengusi tai padaryti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mēs gaidām nākamo Eiropadomi ar nepacietību, ko remdē godkāre. Vienam no svarīgākajiem dienas kārtības jautājumiem, protams, būtu jābūt nākamā priekšsēdētāja iecelšana, bet šis jautājums nevar tikt izolēts no pārējiem. Priekšsēdētāju apstiprina komisāri un, ņemot vērā Lisabonas līguma strupceļu, mums nav ne jausmas, kā šie posteņi tiks aizpildīti. Tātad, kad mēs aicinām Eiropas pilsoņus izvēlēties savus jaunos parlamentāriešus tikai četru nedēļu laikā, tas pamatojas uz nenoteiktību un pastāv risks, ka šo vakuumu var aizpildīt Eiropas pretinieku oportūnisti. Ir pienācis laiks noskaidrot, kā rīkoties tālāk. kungs pauda savu apņēmību panākt, ka Komisijas priekšsēdētāja kandidatūru ierosina lielākā grupa, kā tas bija pirms pieciem gadiem. Mana grupa atbalsta šādu loģiku. Nākamajam Komisijas priekšsēdētājam, kad viņš vai viņa tiks iecelta, jāzina tiesiskie pamati un laika grafiks komisāru kolēģijas iecelšanai. Loģiska pieeja ir visas tikšanās noteikt, pamatojoties uz Nicas līgumu vai visas uz Lisabonas līgumiem. Tā ir noteiktība, kas vajadzīga pilsoņiem. Tām dalībvalstīm, kas vēl nav ratificējušas Lisabonas līgumu, jārīkojas, lai lietas vienkāršotu. Rīt Čehijas Senāts balsos par Līgumu, kur nepieciešams panākt trīs piektdaļas vairākuma. Pozitīva rezultāta gadījumā dokuments tiks nosūtīts kungam. Viņam tas nekavējoties jāparaksta. Priekšsēdētāj, jūsu prezidentūra nebija slikta. Kā teica kungs, vairāki tiesiskie akti ir sekmīgi pabeigti, bet sensacionālākais ir tas — neskatoties uz jūsu un jūsu komandas vislielākajiem centieniem kungs, un mēs vēlam jums to labāko — ka mums bija pirmais eiroskeptiskais Padomes priekšsēdētājs un gandrīz sabruka valdība caur prezidentūru. Es arī atvainojos, ka jums to atgādinu, bet būs vajadzīgs laiks, lai aizmirstu skulptūru, lai kā mēs to gribētu. Tāpēc, kad priekšsēdētājs aizvietos premjerministru samita vadībā, lai viņš beidz savu termiņu ar pozitīvu pasākumu. Lai viņš ar savu parakstu apstiprina Lisabonas līgumu. Visi šie ar Lisabonas līgumu saistītie jautājumi nenoteiks Eiropas vēlēšanu kampaņu. Eiropas vēlētājus mazāk interesē konstitucionāli jautājumi nekā reālo problēmu praktiskie risinājumi, un es mudinu jūs jūsu samitā atzīt šīs problēmas. Eiropas ekonomika turpina krakšķēt zem recesijas svara, un pilsoņiem jāzina, kā mēs atvieglosim šo nastu. Mana grupa atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus attiecībā uz nodrošinājumu fondiem kā labu iesākumu šajā sakarībā. Eiropas vide joprojām ir apdraudēta, tā kā klimata haoss aizvien tuvojas, un vēlētājiem jāredz, ka Eiropas Savienība var stāties pretī šai cīņai. Eiropas vērtības apdraud cilvēktiesību pārkāpumi, kas ir uz mūsu sliekšņa, un cilvēkiem jāsaprot, ka mēs ievērojam savu lēmumu novērst šīs nepareizības. Tie ir mūsdienu izaicinājumi. Šai vēlēšanu kampaņai jāparāda, ka Eiropa spēj veikt šo uzdevumu un ir vienīgā, kas spēj to izdarīt."@lv13
"Mr President, we approach the next European Council with anxiety tempered by ambition. One important item on the agenda should, of course, be the nomination of the next President of the Commission, but that nomination cannot be seen in isolation. The President is underpinned by the Commissioners and, in the light of the Lisbon stalemate, we are none the wiser on how those posts will be filled. So, when we ask the citizens of Europe to choose their new parliamentarians in just four weeks’ time, we do so on the basis of uncertainty and we run the risk of that vacuum being filled by the opportunism of Europe’s opponents. The time has come to make clear how we will proceed. Mr Daul has expressed his determination that the largest group should propose the President of the Commission, as was the case five years ago. My group follows that logic. The next President of the Commission, whenever he or she is appointed, must know the legal basis and the timeframe for the appointment of the College of Commissioners. The logical approach is to make all the appointments on the basis of Nice or all on the basis of Lisbon. That is the kind of certainty citizens need. Those Member States yet to ratify the Lisbon Treaty should act to make that deal easier to strike. Tomorrow the Czech Senate will vote on the Treaty, with a three-fifths majority required. Assuming its assent, the document will be delivered to Mr Klaus’s desk. He should sign it forthwith. President-in-Office, your Presidency has not been bad. As Mr Barroso said, a number of legislative acts have successfully been brought to conclusion, but the headline facts – despite the best efforts of you and your team, Mr Vondra, and we wish you well – are that we have had the first Eurosceptic Council President and the collapse of a government half way through the Presidency. Also, I am sorry to remind you of it, but it may take some time to forget the sculpture, no matter how much we may want to. So, when the President replaces the Prime Minister in the summit chair, let him end his term of office on a positive point. Let him confirm his signature of the Lisbon Treaty. For all that Lisbon matters, it will not define this European election campaign. Europe’s voters are interested less in constitutional questions than in practical solutions to the problems they face, and I urge you at your summit to recognise these problems. Europe’s economy continues to creak under the weight of recession, and citizens need to know how we will lighten that load. My group welcomes the hedge fund proposals from the Commission in that regard as a good first step. Europe’s environment remains in peril as climate chaos draws ever closer and voters must see that the European Union can lead the fight back. Europe’s values are undermined by human rights abuses occurring on our doorstep, and people should understand that the European Union retains its resolve to right those wrongs. These are the challenges of our times. This election campaign must show that Europe is up to the task and that Europe alone is equipped to do so."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, we kijken uit naar de komende Europese Raad met een zeker mate van ongerustheid die door ambitie in toom wordt gehouden. Een belangrijk agendapunt is natuurlijk de nominatie van de volgende voorzitter van de Commissie, maar deze nominatie kan niet op zichzelf worden gezien. De voorzitter wordt bijgestaan door de commissarissen en gezien de impasse rondom het Verdrag van Lissabon weten we nog niets over hoe deze posten bekleed zullen gaan worden. Dus als we de burgers van Europa vragen om over vier weken hun nieuwe Europese parlementsleden te kiezen, is dat tegen een achtergrond van onzekerheid en lopen we het risico dat dit vacuüm wordt opgevuld door het opportunisme van de tegenstanders van Europa. Het is nu tijd om duidelijk te maken hoe we verder zullen gaan. De heer Daul heeft benadrukt dat hij vindt dat de grootste fractie de voorzitter van de Commissie moet voordragen, zoals vijf jaar geleden ook is gebeurd. Mijn fractie kan zich in die logica vinden. De volgende voorzitter van de Commissie, wanneer hij of zij ook wordt benoemd, moet bekend zijn met de juridische basis en het tijdschema voor de benoeming van het college van commissarissen. Het zou in de lijn van de logica liggen om alle benoemingen ofwel op basis van Nice ofwel op basis van Lissabon te doen. Dat is het soort zekerheid dat de burgers nodig hebben. Die lidstaten die het Verdrag van Lissabon nog moeten ratificeren, zouden tot actie moeten overgaan zodat die afspraak eenvoudiger te maken is. De Tsjechische senaat stemt morgen over het Verdrag, waarbij een drievijfde meerderheid is vereist. Uitgaande van instemming komt het document terecht op het bureau van de heer Klaus. Hij zou het dan onmiddellijk moeten ondertekenen. Fungerend voorzitter, uw voorzitterschap is niet slecht geweest. Zoals de heer Barroso aangaf is een aantal wetgevingsinitiatieven met succes tot uitvoering gebracht, maar – ondanks de inspanningen van u en uw team, mijnheer Vondra, en we wensen u verder het beste – het belangrijkste gegeven is dat we voor het eerst een eurosceptische voorzitter van de Raad hebben gehad, alsmede de val van een kabinet halverwege het voorzitterschap. Bovendien, en het spijt me dit te moeten zeggen, zal het wel enige tijd duren voordat we het sculptuur vergeten zijn, hoe graag we dat ook zouden willen. Laat de Raadsvoorzitter, wanneer hij op de top de voorzittersstoel van de premier overneemt, zijn termijn daarom positief afsluiten. Laat hem zijn ondertekening van het Verdrag van Lissabon bevestigen. Hoe belangrijk Lissabon ook is, deze Europese verkiezingscampagne zal er niet door worden gedomineerd. De kiezers in Europa zijn minder geïnteresseerd in constitutionele kwesties dan in praktische oplossingen voor de problemen waar ze voor staan, en ik dring er dan ook bij u op aan deze problemen op de top te bespreken. De Europese economie kraakt nog steeds in haar voegen onder de last van de recessie, en de burgers moeten weten hoe we die last zullen verlichten. Mijn fractie ziet de voorstellen van de Commissie over hedgefondsen wat dat betreft als een eerste goede stap. Het milieu van Europa blijft, met een dreigende klimaatchaos, onder enorme druk staan en de kiezers moeten kunnen zien dat de Europese Unie de leiding kan nemen bij de strijd tegen die dreiging. De Europese waarden worden ondermijnd doordat de mensenrechten vlak buiten de Unie op grote schaal worden geschonden, en men moet begrijpen dat de Europese Unie vastberaden blijft deze misstanden recht te zetten. Dit zijn de uitdagingen van onze tijd. Deze verkiezingscampagne moet laten zien dat Europa opgewassen is tegen deze taak en dat het alleen Europa is dat daartoe de middelen bezit."@nl3
"Panie przewodniczący! Podchodzimy do kolejnego posiedzenia Rady Europejskiej z niepokojem, stonowanym aspiracjami. Ważnym punktem agendy powinien być oczywiście wybór kolejnego przewodniczącego Komisji, jednak tej nominacji nie można postrzegać w oderwaniu od innych spraw. Przewodniczącemu w jego pracy pomagają komisarze, a wobec impasu związanego z Traktatem z Lizbony, nie jesteśmy nawet odrobinę mądrzejsi w sprawie obsady stanowisk. Zatem, kiedy zwracamy się z prośbą do obywateli Europy o dokonanie wyboru nowych parlamentarzystów decyzję, robimy to z poczuciem niepewności i podejmujemy ryzyko, że tę próżnię wypełni wkrótce oportunizm przeciwników Europy. Nadszedł czas, by sprecyzować sposób działania. Pan poseł Daul przekonuje, że propozycja kandydatury na przewodniczącego Komisji powinna paść ze strony największej grupy w Parlamencie, tak jak miało to miejsce pięć lat temu. Moja grupa popiera ten tok rozumowania. Kolejny przewodniczący Komisji, bez względu na to, czy na ten urząd zostanie powołany mężczyzna czy kobieta, musi znać podstawę prawną i ramy czasowe, obowiązujących podczas powoływania kolegium komisarzy. Logicznym podejściem wydaje się powoływanie wszystkich osób na podstawie traktatu z Nicei lub wszystkich na podstawie traktatu z Lizbony. Takiej pewności potrzebują obywatele Europy. Państwa członkowskie, które jeszcze nie ratyfikowały traktatu z Lizbony, powinny podjąć w tym kierunku stosowne działania, tak aby ułatwić nam dalsze prace. Jutro w czeskim Senacie odbędzie się głosowanie w sprawie traktatu z Lizbony, do którego przyjęcia potrzeba większości 3/5 posłów, i zakładając że znajdzie się potrzebna większość, dokument ten trafi do podpisu na biurko pana prezydenta Klausa. Powinien go podpisać niezwłocznie. Panie urzędujący przewodniczący Rady! Prezydencja pod pana przewodnictwem nie była zła. Tak jak powiedział pan przewodniczący Barosso, udało się pomyślnie przyjąć wiele aktów legislacyjnych, ale nie da się ukryć, że – mimo dużego wysiłku z pana strony, panie przewodniczący Vondra, jak również pańskiego zespołu, przy okazji życzymy panu jak najlepiej – stanowisko przewodniczącego Rady zajmował po raz pierwszy eurosceptyk i że doszło do upadku rządu w połowie okresu prezydencji. Przykro mi, ale muszę również przypomnieć, że może upłynąć trochę czasu zanim zapomnimy rzeźbę Entropa, bez względu na to, jak bardzo chcemy o tym zapomnieć. Zatem w momencie, kiedy prezydent zastępuje premiera podczas szczytu, pozwólcie mu zakończyć kadencję pozytywnym akcentem. Dajcie mu możliwość złożenia podpisu pod traktatem z Lizbony. Kampanii wyborczej nie zdominują jednak kwestie traktatu z Lizbony. Wyborcy w Europie są w mniejszym stopniu zainteresowani sprawami konstytucyjnymi niż praktycznymi rozwiązaniami problemów, którym muszą stawić czoła. Gorąco namawiam państwa do tego, żebyście podczas szczytu poświęcili uwagę tym problemom. Gospodarka Europy wciąż ugina się pod ciężarem recesji, a jej obywatele muszą wiedzieć, w jaki sposób im ulżymy. Moja grupa z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji w sprawie funduszy hedgingowych i uznaje je za właściwy krok. Środowisko naturalne w Europie jest w dalszym ciągu zagrożone, jako że zamęt wokół zagadnień klimatu staję się coraz bardziej odczuwalny, a wyborcy muszą widzieć, że Unia Europejska potrafi nad nim zapanować. Wartości europejskie są podważane przez akty naruszania praw człowieka, do których dochodzi krajach położnych w sąsiedztwie Europy, a ludzie muszą zrozumieć, że Unia Europejska wciąż pracuje nad rozwiązaniem tych problemów. Są to główne wyzwania naszych czasów. Podczas tej kampanii wyborczej musimy pokazać, że Europa potrafi stanąć na wysokości zadania i że dysponuje własnymi możliwościami, by mu sprostać."@pl16
"Senhor Presidente, abordamos o próximo Conselho Europeu com uma mescla de ansiedade e ambição. Um ponto importante da agenda deve ser, obviamente, a nomeação do próximo Presidente da Comissão, mas essa nomeação não deve ser analisada de forma isolada. O Presidente alicerça-se nos comissários e, tendo em conta o impasse de Lisboa, não progredimos muito em relação à forma como esses cargos serão ocupados. Assim, quando pedimos aos cidadãos europeus que escolham os seus novos deputados daqui a apenas quatro semanas, fazemo-lo numa base de incerteza e corremos o risco desse vácuo ser preenchido pelo oportunismo dos opositores da Europa. É chegado o momento de clarificarmos o modo como iremos proceder. O senhor deputado Daul manifestou a sua determinação de que o grupo mais votado deve propor o Presidente da Comissão, como aconteceu há cinco anos. O meu grupo está de acordo. O próximo Presidente da Comissão, quando for nomeado, deve conhecer a base jurídica e o prazo para a nomeação do Colégio de Comissários. A abordagem lógica é proceder a todas as nomeações ou com base no Tratado de Nice ou com base no Tratado de Lisboa. É desta certeza que os cidadãos necessitam. Os Estados-Membros que ainda não ratificaram o Tratado de Lisboa devem proceder de modo a facilitar esse processo. Amanhã o Senado checo procederá à votação do Tratado, que requer uma maioria de três quintos. Partindo do princípio que é aprovado, o documento seguirá para o senhor Presidente Klaus, que deve assiná-lo de imediato. Senhor Presidente em exercício do Conselho, a sua Presidência não foi má. Tal como o senhor Presidente Barroso referiu, foram concluídos com êxito vários actos legislativos, mas o que chamou mais a atenção – apesar de todos os seus esforços, Senhor Presidente em exercício do Conselho Vondra, e da sua equipa, pelo que o felicitamos – foi o facto de termos tido o primeiro Presidente do Conselho eurocéptico e termos assistido ao colapso de um governo a meio da presidência. Lamento lembrá-lo, mas pode demorar algum tempo a esquecer a escultura por muito que queiramos. Por conseguinte, quando o Presidente substituir o Primeiro-Ministro na presidência da cimeira, deixe-o terminar o mandato com uma nota positiva. Deixe-o confirmar a sua assinatura do Tratado de Lisboa. Por muito importante que o Tratado de Lisboa seja, não irá definir a campanha para estas eleições europeias. Os eleitores da Europa estão mais interessados em soluções práticas para os problemas que enfrentam do que em questões constitucionais, e peço-lhe que reconheça estes problemas na sua cimeira. A economia da Europa continua a ceder sob o peso da recessão, e os cidadãos têm de saber de que forma iremos aliviar esse peso. Nesse contexto, o meu grupo saúda as propostas da Comissão relativas aos fundos de investimento especulativo, considerando-as um primeiro passo positivo. O ambiente da Europa continua em perigo, à medida que o caos climático se aproxima a passos largos, e os eleitores devem perceber que a União Europeia está em condições de liderar o contra-ataque. Os valores da Europa estão comprometidos por abusos dos direitos humanos que acontecem muito próximo de nós, e os cidadãos devem perceber que a União Europeia continua determinada a corrigir essas injustiças. São estes os desafios do nosso tempo. Esta campanha eleitoral deve mostrar que a Europa está à altura da tarefa e que está preparada para o fazer sozinha."@pt17
"Dle Președinte, ne apropiem de următorul Consiliu European cu anxietate temperată de ambiție. Un punct important de pe ordinea de zi ar trebui să fie, bineînțeles, numirea următorului președinte al Comisiei, însă acea numire nu poate fi considerată în mod izolat. Președintele este susținut de către comisari și, în lumina impasului în care se află Tratatul de la Lisabona, nu știm nici cum vor fi ocupate aceste posturi. Așadar, când solicităm cetățenilor europeni să-și aleagă noii parlamentari în doar patru săptămâni de acum înainte, facem acest lucru pe baza incertitudinii și riscăm ca acel vid să fie umplut de oportunismul oponenților Europei. A venit timpul să clarificăm modul în care vom proceda. Dl Daul și-a exprimat hotărârea ca cel mai mare grup să propună președintele Comisiei, așa cum s-a întâmplat acum cinci ani. Grupul meu respectă această logică. Viitorul președinte al Comisiei, indiferent de momentul în care dumnealui sau dumneaei va fi numit, trebuie să cunoască temeiul juridic şi perioada de timp dedicată numirii colegiului comisarilor. Abordarea logică este de a face toate numirile pe baza Tratatului de la Nisa, sau toate pe baza Tratatului de la Lisabona. Acesta este tipul de certitudine de care au nevoie cetățenii. Acele state membre care încă trebuie să ratifice Tratatul de la Lisabona ar trebui să acționeze pentru ca acest lucru să se realizeze mai ușor. Mâine, Senatul ceh va vota tratatul, cu o majoritate necesară de trei cincimi. Presupunând aprobarea acestuia, documentul va fi trimis la biroul dlui Klaus. Acesta ar trebui să îl semneze imediat. Dle președinte în exercițiu, președinția dumneavoastră nu a fost rea. Așa cum a spus dl Barroso, o serie de acte legislative au fost încheiate cu succes, însă faptele globale – în ciuda celor mai bune eforturi depuse de dumneavoastră și de echipa dumneavoastră, dle Vondra și vă dorim numai bine – sunt că am avut primul președinte eurosceptic al Consiliului și prăbușirea unui guvern la jumătatea președinției. De asemenea, îmi pare rău să vă reamintesc, însă ne poate lua ceva timp pentru a uita sculptura indiferent de cât de mult ne-am dori acest lucru. Așadar, atunci când dl președinte îl înlocuiește pe dl prim-ministru în prezidarea reuniunii la nivel înalt, să-l lăsăm să-și încheie mandatul cu un punct pozitiv. Să-l lăsăm să-și confirme semnătura Tratatului de la Lisabona. În ceea ce privește Tratatul de la Lisabona, acesta nu va defini campania electorală europeană. Alegătorii europeni sunt mai puțin interesați de aspectele constituționale decât de soluțiile practice pentru problemele cu care se confruntă și vă îndemn să recunoașteți aceste probleme în cadrul reuniunii dumneavoastră la nivel înalt. Economia Europei continuă să scârțâie sub greutatea recesiunii, iar cetățenii trebuie să știe cum vom ușura acea greutate. În acest sens, grupul meu salută propunerile Comisiei privind fondurile speculative, ca fiind un prim pas potrivit. Mediul european rămâne în pericol, în timp ce haosul climatic se apropie tot mai mult, iar alegătorii trebuie să vadă că Uniunea Europeană poate riposta. Valorile Europei sunt subminate de încălcarea drepturilor omului, care au loc în imediata noastră apropiere, iar oamenii trebuie să înțeleagă că Uniunea Europeană își păstrează dreptul de a rezolva aceste nedreptăți. Acestea sunt provocările din zilele noastre. Această campanie electorală trebuie să arate că Europa este la înălțimea sarcinii și că doar Europa este pregătită pentru a face acest lucru."@ro18
"Vážený pán predseda, k nasledujúcemu zasadnutiu Európskej rady sa blížime s obavami, ktoré zmierňujú ambície. Dôležitým bodom programu by, samozrejme, malo byť vymenovanie nasledujúceho predsedu Komisie, ale na to vymenovanie sa nemôžeme pozerať osobitne. Predsedu podporujú komisári a vzhľadom na mŕtvy bod Lisabonu nie sme múdrejší, ako sa tie pozície zaplnia. Takže keď o pár týždňov požiadame občanov Európy, aby zvolili svojich nových poslancov, spravíme tak na báze našej neistoty a riskujeme, že sa to vákuum naplní oportunizmom odporcov Európy. Nastal čas ujasniť si, ako budeme pokračovať. Pán Daul vyjadril svoje presvedčenie, že predsedu Komisie by mala navrhnúť najväčšia skupina, ako tomu bolo pred piatimi rokmi. Naša skupina súhlasí s touto logikou. Ďalší predseda Komisie, nech bude menovaný či menovaná kedykoľvek, musí poznať právny základ a časový rámec na menovanie kolégia komisárov. Logické by bolo spraviť všetky vymenovania buď na základe Zmluvy z Nice alebo na základe Lisabonskej zmluvy. To je druh istoty, ktorú naši občania potrebujú. Členské štáty, ktoré ešte stoja pred ratifikáciou Lisabonskej zmluvy, by sa mali snažiť, aby uľahčili rozhodnutie. Zajtra bude o zmluve hlasovať český Senát, ktorý na ratifikáciu bude potrebovať trojpätinovú väčšinu. Za predpokladu jeho schválenia sa dokument dostane na stôl pána Klausa. On by ho mal bezodkladne podpísať. Pán úradujúci predseda, vaše predsedníctvo nebolo zlé. Ako povedal pán Barroso, množstvo legislatívnych aktov sa dotiahlo do konca, ale hlavné fakty – napriek vášmu úsiliu a úsiliu vašej skupiny, pán Vondra, a my vám prajeme všetko dobré – sú, že sme mali prvého euroskeptického predsedu Rady a zažili pád vlády v polovici predsedníctva. Tiež vám nerád pripomínam, že chvíľu potrvá, kým zabudneme na plastiku nech sa akokoľvek budeme snažiť. Takže keď prezident nahradí premiéra v predsedaní na samite, nech svoje predsedníctvo ukončí pozitívne. Nech potvrdí podpis Lisabonskej zmluvy. Lisabon sa napriek jeho dôležitosti nepodpíše pod kampaň volieb do Európskeho parlamentu. Európskych voličov zaujímajú ústavné otázky menej než praktické riešenia problémov, ktorým čelia, a naliehavo vás vyzývam, aby ste si na samite tieto problémy uvedomili. Hospodárstvo Európy naďalej praská pod váhou recesie a občania potrebujú vedieť, ako odľahčíme to bremeno. Naša skupina víta v tejto súvislosti návrhy Komisie o hedžových fondoch ako dobrý prvý krok. Životné prostredie Európy ostáva v nebezpečenstve, kým sa klimatický zmätok stále viac blíži, a voliči musia vidieť, že ho Európska únia dokáže potlačiť. Porušovania ľudských práv, ktoré sa odohrávajú na našom prahu, podkopávajú hodnoty Európy a ľudia by mali pochopiť, že Európska únia si zachováva možnosť nápravy chýb. Toto sú výzvy dnešných čias. Táto volebná kampaň musí ukázať, že Európa zvládne túto úlohu a že jedine ona je na to vybavená."@sk19
"Gospod predsednik, strahoma in zmerno ambiciozni se približujemo naslednjemu Evropskemu svetu. Pomembna točka na dnevnem redu naj bi seveda bila imenovanje naslednjega predsednika Komisije, vendar na to imenovanje ne moremo gledati ločeno. Predsednika podprejo komisarji in zaradi lizbonskega zastoja prav nič ne vemo, kako se bodo ta mesta zapolnila. Ko državljane Evrope prosimo, da v le štirih tednih izberejo nove parlamentarce, to storimo na podlagi negotovosti in pri tem tvegamo, da se bo ta prazen prostor zapolnil z oportunizmom nasprotnikov Evrope. Napočil je čas, ko je treba pojasniti, kako bomo nadaljevali. Gospod Daul je izrazil svojo odločenost, da naj bi največja skupina predlagala predsednika Komisije, tako kot je to bilo pred petimi leti. Moja skupina sledi tej logiki. Naslednji predsednik Komisije, kadarkoli že bo imenovan ali imenovana, mora poznati pravno podlago in časovni okvir za imenovanje kolegov komisarjev. Logični pristop pomeni, naj bi vsa imenovanja temeljila na Nici ali pa naj bi vsa temeljila na Lizboni. To je tista gotovost, ki jo državljani potrebujejo. Države članice, ki morajo še ratificirati Lizbonsko pogodbo, naj bi ukrepale, da bi se to čim lažje zgodilo. Jutri bo o pogodbi glasoval češki senat, pri čemer se zahteva tripetinska večina. Če predpostavljamo, da bo prišlo do odobritve, bo dokument pristal na mizi gospoda Klausa. On pa naj bi to takoj podpisal. Predsednik, vaše predsedstvo ni bilo slabo. Kot je dejal gospod Barroso, so bili številni zakonodajni akti uspešno zaključeni, čeprav dejstva, navedena v časopisih – kljub največjim naporom vas in vaše ekipe, gospod Vondra, in želimo vam vse dobro –, govorijo, da smo imeli prvega evroskeptičnega predsednika Sveta in se je na polovici predsedovanja zrušila vlada. Prav tako mi je žal, da vas moram spomniti še na nekaj, za kar bo verjetno potrebno kar nekaj časa, da bomo pozabili, ne glede na to, kako zelo si to morda želimo, namreč na razstavo . Ko bo predsednik nadomestil predsednika vlade v času vrha, naj se njegov mandat pozitivno konča. Naj potrdi svoj podpis Lizbonske pogodbe. Ne glede na to, kako pomembna je Lizbona, ta ne bo opredelila tokratnih kampanj za evropske volitve. Evropski volivci se ne zanimajo toliko za institucionalne zadeve kot za praktične rešitve problemov, s katerimi se soočajo, in prosim vas, da jih na vrhu prepoznate. Evropsko gospodarstvo še naprej ječi pod težo recesije in državljani morajo vedeti, kako bomo to breme zmanjšali. Moja skupina pozdravlja predloge Komisije glede hedge skladov in to pojmuje kot dober prvi korak. Evropsko okolje ostaja v nevarnosti, saj se podnebni kaos vse bolj približuje, volivci pa morajo vedeti, da Evropa lahko vodi boj proti spremembam. Kršitve človekovih pravic, ki se dogajajo na našem pragu, spodkopavajo vrednote Evrope in ljudje bi morali vedeti, da Evropska unija ohranja svojo odločenost, da te krivice popravi. To so izzivi našega časa. Ta volilna kampanja mora pokazati, da je Evropa kos nalogi in da je Evropa za to tudi opremljena."@sl20
"Herr talman! Vi närmar oss nästa möte med Europeiska rådet med en iver som är blandad med ambitioner. En viktig punkt på dagordningen bör förstås vara nomineringen av nästa ordförande för kommissionen, men denna nominering måste ses i ett sammanhang. Ordföranden stöds av kommissionsledamöterna och med tanke på dödläget i förhandlingarna om Lissabonfördraget vet vi ännu inte vilka som kommer att fylla dessa tjänster. När vi nu ber EU:s medborgare att välja sina nya parlamentariker på bara fyra veckor gör vi det alltså med osäkerhet som grund, och vi riskerar att detta tomrum fylls av opportunismen hos EU:s motståndare. Det är dags att klargöra hur vi vill fortsätta. Joseph Daul uttryckte sin fasta föresats att den största gruppen ska föreslå kommissionens ordförande, precis som för fem år sedan. Min grupp håller med om detta. Nästa ordförande för kommissionen måste, oavsett när han eller hon utnämns, känna till den rättsliga grunden och tidsramen för utnämnandet av kommissionärskollegiet. Det logiska vore att alla nomineringar görs med Nicefördraget eller Lissabonfördraget som grund. Det är denna sorts säkerhet som medborgarna behöver. De medlemsstater som ännu inte har ratificerat Lissabonfördraget bör göra det för att underlätta denna uppgörelse. Den tjeckiska senaten kommer i morgon att rösta om fördraget, och en majoritet på tre femtedelar krävs. Om senaten samtycker kommer dokumentet att levereras till Vaclav Klaus, som genast kommer att underteckna det. Den tjänstgörande ordförandens period har inte varit dålig. Som José Manuel Barroso sa har ett antal rättsakter slutförts på ett framgångsrikt sätt, men faktum är att vi – trots de bästa ansträngningar från dig och din grupp herr Vondra, och vi önskar er allt gott – har haft vår första euroskeptiska ordförande och en regering som störtade samman halvvägs genom ordförandeskapet. Dessutom, och jag är ledsen att behöva påminna er om detta, kan det ta lång tid att glömma Entropaskulpturen, oavsett hur mycket vi försöker. Så när ordföranden ersätter premiärministern, låt honom avsluta sin mandatperiod på ett positivt sätt. Låt honom skriva under Lissabonfördraget. Oavsett vad Lissabonfördraget innebär kommer det inte att definiera kampanjen inför Europaparlamentsvalet. De europeiska väljarna är mindre intresserade av konstitutionella frågor än av praktiska lösningar på de problem de står inför. Därför uppmanar jag er att ta upp dessa problem på toppmötet. Europas ekonomi fortsätter att knaka på grund av lågkonjunkturen, och medborgarna behöver veta hur vi tänker lätta på denna börda. Min grupp välkomnar kommissionens förslag om hedgefonder som ett bra första steg. Europas miljö är fortfarande utsatt för fara, allt eftersom klimatkaoset närmar sig, och våra väljare måste få se att EU kan leda kampen mot detta. EU:s värden undergrävs genom de brott mot mänskliga rättigheter som begås på vår tröskel, och människor måste förstå att EU står fast vid sitt beslut att rätta till dessa missförhållanden. Detta är vår tids problem. Denna valkampanj måste visa att EU är vuxet uppgiften och att EU ensamt kan göra detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Entropa"18,5,20,15,1,19,11,7,3,13,4,21,9,17,8
"Entropa,"12
"Graham Watson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph