Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-05-05-Speech-2-196"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090505.19.2-196"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Junilistan anser att gränsöverskridande miljöfrågor är en av EU:s viktigaste uppgifter. Vi tycker att ändringsförslagen, på ett bättre sätt än kommissionens förslag, erbjuder slutkonsumenterna möjligheten att göra klokare val genom att förbättra informationen om produkters energiförbrukning och miljöpåverkan. Vi är dock kritiska till vissa enskilda skrivelser i ändringsförslagen som eftersträvar en ökad detaljstyrning inom europeisk energipolitik. Ändringsförslagens goda intentioner överväger emellertid och vi har därför valt att stödja ändringsförslagen i sin helhet."@sv22
lpv:translated text
". Strana Junilistan je přesvědčena, že řešení přeshraničních ekologických otázek je jedním z nejdůležitějších úkolů Evropské unie. Myslíme si, že pozměňovací návrhy jsou lepší než návrh Komise, pokud jde o to, jak dát konečným spotřebitelům šanci přijímat moudřejší rozhodnutí tím, že se zlepší informace o spotřebě energie a dopadu výrobků na životní prostředí. Kriticky však hodnotíme určité konkrétní formulace v pozměňovacích návrzích, které se snaží regulovat evropskou energetickou politiku konkrétněji. Dobré úmysly pozměňovacích návrhů však vyvažují negativa, a proto jsme se rozhodli podpořit všechny pozměňovací návrhy."@cs1
"Junilisten betragter det som en af EU's vigtigste opgaver at tage sig af grænseoverskridende miljøspørgsmål. Vi mener, at ændringsforslagene er bedre end Kommissionens forslag i forhold til at give slutforbrugerne en chance for at foretage klogere valg ved at forbedre informationen om produkters energiforbrug og miljøpåvirkning. Vi er dog kritiske over for visse specifikke formuleringer i ændringsforslagene, der søger at gå endnu mere i detaljer med reguleringen af den europæiske energipolitik. Ændringsforslagenes gode intentioner vejer imidlertid tungere end de negative, og vi har derfor valgt at støtte ændringsforslagene som helhed."@da2
"Die Juniliste glaubt, dass die Bewältigung von grenzüberschreitenden Umweltfragen eine der wichtigsten Aufgaben der EU ist. Wir glauben, dass es den Änderungsanträgen besser als dem Entwurf der Kommission gelingt, den Endverbrauchern eine Möglichkeit zu geben, vernünftigere Entscheidungen zu treffen, indem die Informationen über den Energieverbrauch und die Auswirkung der Produkte auf die Umwelt verbessert werden. Wir stehen jedoch bestimmten einzelnen Formulierungen in den Änderungsanträgen für eine detailliertere Regelung der europäischen Energiepolitik kritisch gegenüber. Die guten Absichten der Änderungsanträge überwiegen die negativen jedoch, und wir haben uns daher entschieden, die Änderungsanträge in ihrer Gesamtheit zu unterstützen."@de9
"Αυτοί που έχουν ετοιμάσει τον Κατάλογο του Ιουνίου πιστεύουν ότι ο χειρισμός διασυνοριακών περιβαλλοντικών ζητημάτων είναι μία από τις πιο σημαντικές αποστολές της ΕΕ. Πιστεύουμε ότι οι τροπολογίες βοηθούν καλύτερα από την πρόταση της Επιτροπής στο να παρέχουν στον τελικό καταναλωτή την ευκαιρία να κάνει πιο σοφές επιλογές βελτιώνοντας την πληροφόρηση σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων. Εντούτοις, παραμένουμε επικριτικοί για κάποιες ξεχωριστές φρασεολογίες μέσα στις τροπολογίες, οι οποίες σκοπεύουν να ρυθμίσουν την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Οι καλές προθέσεις των τροπολογιών υπερκαλύπτουν τις αρνητικές, παρόλα αυτά, και για αυτό επιλέξαμε να στηρίξουμε τις τροπολογίες στο σύνολό τους."@el10
"The June List believes that tackling cross-border environmental issues is one of the EU’s most important tasks. We think that the amendments do better than the Commission’s proposal at giving end consumers a chance of making wiser choices by improving the information on the energy consumption and environmental impact of products. However, we are critical of certain individual wordings in the amendments, which seek to regulate European energy policy in greater detail. The good intentions of the amendments outweigh the negatives, however, and we have therefore chosen to support the amendments in their entirety."@en4
"La Lista de Junio opina que solucionar las cuestiones medioambientales transfronterizas es una de las tareas fundamentales de la Unión Europea. Creemos que las enmiendas brindan a los consumidores, con mayor éxito que la propuesta de la Comisión, la oportunidad de hacer elecciones más sensatas y sostenibles, con la mejora de la información que se les proporciona sobre las características energéticas y medioambientales de los productos. No obstante, nos mostramos críticos con la formulación de algunas enmiendas concretas, que pretenden regular la política energética comunitaria con demasiado detalle. Sin embargo, las buenas intenciones de estas enmiendas pesan más que sus aspectos, por lo que hemos decidido apoyar las enmiendas en su totalidad."@es21
"Juuni nimekiri usub, et piiriüleste keskkonnaprobleemide lahendamine on üks Euroopa Liidu tähtsamaid ülesandeid. Arvame, et muudatused saavad komisjoni ettepanekust paremini anda lõpptarbijatele võimaluse tarkade otsuste tegemiseks, pakkudes paremat teavet toodete energiasäästlikkuse ja keskkonnamõjude kohta. Kuid oleme kriitilised teatud muudatuste sõnastuste suhtes, mille eesmärgiks on Euroopa energiamajandust suuremal määral reguleerida. Muudatuste head kavatsused kaaluvad aga üle negatiivsed küljed ning seepärast otsustasime toetada kõiki muudatusettepanekuid."@et5
"Junilistan katsoo, että rajat ylittävien ympäristöasioiden käsitteleminen on yksi Euroopan unionin tärkeimmistä tehtävistä. Mielestämme tarkistuksilla toteutuu paremmin kuin komission ehdotuksella se, että loppukuluttajilla on mahdollisuus tehdä entistä viisaampia valintoja, kun tuotteiden energiankulutuksesta ja ympäristövaikutuksesta annettavaa tietoa parannetaan. Suhtaudumme kuitenkin kriittisesti tarkistusten tiettyihin yksittäisiin sanamuotoihin, joilla pyritään sääntelemään Euroopan energiapolitiikkaa entistä yksityiskohtaisemmin. Tarkistusten hyvät tarkoitukset voittavat kuitenkin kielteiset tarkoitukset, ja sen vuoksi olemme tehneet valinnan tukea tarkistuksia kokonaisuudessaan."@fi7
"La Liste de juin pense qu’aborder les questions environnementales transfrontalières est l’une des missions les plus importantes de l’UE. Nous pensons que les amendements améliorent la proposition de la Commission et permettent davantage aux consommateurs finaux de faire des choix plus judicieux en améliorant les informations relatives à la consommation en énergie et à l’impact environnemental des produits. Nous critiquons toutefois certaines formulations individuelles dans les amendements, qui cherchent à réglementer plus en détail la politique énergétique européenne. Les bonnes intentions des amendements sont toutefois plus nombreuses que leurs points négatifs, et c’est la raison pour laquelle nous avons choisi de soutenir les amendements dans leur intégralité."@fr8
"A júniusi jegyzék szerint a határon átnyúló környezetvédelmi problémák megoldása az EU egyik legfontosabb feladata. Mi úgy gondoljuk, hogy a módosítások, az energiafogyasztásra és a termékek környezetre gyakorolt hatásaira vonatkozó tájékoztatás javításával a bizottsági javaslatnál hatékonyabban segítik elő azon feltételek megteremtését, amelyek segítségével a végfelhasználók bölcsebb döntést hozhatnak. Mindazonáltal kritikusak vagyunk a módosítások egyes megfogalmazásaival szemben, amelyek az európai energiapolitika jóval részletesebb szabályozását célozzák. A módosítások pozitív hatásai azonban felülmúlják a negatívumokat, ezért úgy döntöttünk teljes egészében támogatjuk a módosításokat."@hu11
"Junilistan ritiene che uno degli obiettivi più importanti per l’Unione europea sia quello di affrontare le questioni ambientali transfrontaliere. Crediamo che gli emendamenti siano più efficaci della proposta della Commissione nell’offrire ai consumatori finali la possibilità di fare scelte più oculate, migliorando le informazioni sul consumo di energia e sull’impatto ambientale dei prodotti. Non condividiamo tuttavia alcune singole diciture contenute negli emendamenti, che mirano a regolamentare la politica energetica europea più dettagliatamente. Le buone intenzioni degli emendamenti superano però gli aspetti negativi, e abbiamo perciò deciso di sostenere integralmente gli emendamenti."@it12
"The June List mano, kad tarpvalstybinių aplinkos klausimų sprendimas yra vienas iš ES svarbiausių uždavinių. Mes manome, kad pakeitimai naudingesni už Komisijos pasiūlymą suteikiant galutiniams vartotojams galimybę priimti išmintingesnius sprendimus, pagerinant informaciją dėl produktų energijos suvartojimo ir poveikio aplinkai. Tačiau kritiškai vertiname tam tikras atskiras formuluotes pakeitimuose, kuriomis siekiama smulkiau reglamentuoti Europos energetikos politiką. Kadangi geri pakeitimų ketinimai nusveria neigiamus, mes nusprendėme palaikyti pakeitimus visa apimtimi."@lt14
"Jūnija Sarakstā tiek uzskatīts, ka pārrobežu vides jautājumu risināšana ir viens no ES vissvarīgākajiem uzdevumiem. Mēs uzskatām, ka nevis ar Komisijas priekšlikumu, bet ar grozījumiem var labāk panākt, ka, pilnveidojot informāciju par enerģijas patēriņu un produktu ietekmi uz vidi, patērētājiem tiek dota lielāka izvēles iespēja. Tomēr mēs esam kritiski pret noteiktu atsevišķu redakciju grozījumos, kas grib regulēt Eiropas enerģētikas politiku sīkāk. Tomēr grozījumu labie nodomi atsver negatīvo, un tāpēc mēs esam izvēlējušies atbalstīt grozījumus kopumā."@lv13
"Junilistan anser att gränsöverskridande miljöfrågor är en av EU:s viktigaste uppgifter. Vi tycker att ändringsförslagen, på ett bättre sätt än kommissionens förslag, erbjuder slutkonsumenterna möjligheten att göra klokare val genom att förbättra informationen om produkters energiförbrukning och miljöpåverkan. Vi är dock kritiska till vissa enskilda skrivelser i ändringsförslagen som eftersträvar en ökad detaljstyrning inom europeisk energipolitik. Ändringsförslagens goda intentioner överväger emellertid och vi har därför valt att stödja ändringsförslagen i sin helhet."@mt15
". − Wij van de Zweedse partij Junilistan zijn van mening dat grensoverschrijdende milieukwesties een van de belangrijkste taken van de EU zijn. Wij vinden dat de amendementen, door de informatie over het energieverbruik en de milieueffecten van producten te verbeteren, de eindgebruiker beter in staat stellen verstandiger keuzes te maken dan het Commissievoorstel. Wij zijn echter kritisch ten aanzien van bepaalde individuele formuleringen in de amendementen waarmee ernaar wordt gestreefd om het Europees energiebeleid meer in detail te sturen. De goede intenties van het wijzigingsvoorstel wegen echter zwaarder dan de negatieve elementen en daarom hebben wij gekozen om voor de amendementen als geheel te stemmen."@nl3
"Partia Lista Czerwcowa uważa, że rozwiązywanie transgranicznych problemów ekologicznych jest jednym z najważniejszych zadań UE. Uważamy, że poprawki lepiej niż wniosek Komisji gwarantują użytkownikom końcowym możliwość dokonywania mądrzejszych wyborów dzięki lepszej informacji na temat zużycia energii i oddziaływania produktów na środowisko. Jednak nie jesteśmy zadowoleni z pewnych poszczególnych sformułowań poprawek, których celem jest bardziej szczegółowe uregulowanie europejskiej polityki energetycznej. Mimo to, dobre intencje wyrażone w poprawkach przeważają nad ich wadami, więc postanowiliśmy poprzeć te poprawki jako całość."@pl16
"A Lista de Junho considera que a resolução das questões ambientais transfronteiriças é uma das funções mais importantes da UE. Julgamos que as alterações são mais positivas do que a proposta da Comissão, uma vez que, ao melhorarem a informação sobre o consumo de energia e o impacto ambiental dos produtos, permitem aos consumidores finais fazer escolhas mais sensatas. No entanto, criticamos determinadas redacções individuais constantes nas alterações, que visam regulamentar a política energética europeia em maior detalhe. As boas intenções das alterações excedem os aspectos negativos, pelo que decidimos apoiar as alterações na globalidade."@pt17
"Formaţiunea Lista din Iunie consideră că abordarea problemelor transfrontaliere de mediu constituie una dintre cele mai importante misiuni ale UE. Considerăm că amendamentele sunt mai utile decât propunerea Comisiei în a oferi consumatorilor finali şansa de a face alegeri mai înţelepte, prin îmbunătăţirea informaţiilor referitoare la consumul de energie şi la impactul produselor asupra mediului. Totuşi, avem o părere critică privind anumite dispoziţii din cadrul amendamentelor, care caută să reglementeze politica energetică a Europei mai în detaliu. Cu toate acestea, bunele intenţii ale amendamentelor sunt mai importante decât aspectele lor negative, aşa că am ales să sprijinim integral amendamentele."@ro18
"Strana Júnový zoznam zastáva názor, že riešenie cezhraničnej problematiky životného prostredia je jednou z najdôležitejších úloh EÚ. Myslíme si, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú lepšie než návrh Komisie, aby sa skvalitnením informácií o spotrebe energie a vplyve výrobkov na životné prostredie konečným spotrebiteľom ponúkla možnosť robiť múdrejšie rozhodnutia. Sme však kritickí voči istým formuláciám v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré sa snažia podrobnejšie upravovať európsku energetickú politiku. Dobré zámery pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov však prevažujú ich negatíva, a preto sme sa rozhodli hlasovaním podporiť tieto návrhy v plnom rozsahu."@sk19
"Junijska lista meni, da je reševanje čezmejnih okoljskih vprašanj ene od najpomembnejših nalog EU. Mislimo, da so spremembe pri zagotavljanju možnosti končnemu uporabniku, da sprejme modro odločitev z boljšimi informacijami o porabi energije in okoljskih vplivih izdelkov, učinkovitejše kot predlog Komisije. Vendar pa smo kritični do nekaterih delov besedila v spremembah, ki skušajo podrobneje urejati evropsko energetsko politiko. Vendar pa dobre namere sprememb odtehtajo negativne, zato smo se odločili, da v celoti podpremo vse spremembe."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph