Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-05-05-Speech-2-063"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090505.4.2-063"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, we are discussing the report on energy labelling, which is of the utmost importance for several reasons. Firstly, increasing energy efficiency is the quickest and the most cost-effective way to reduce greenhouse gas emissions. Secondly, energy efficiency can be part of the solution to the current economic recession: addressing energy demand and energy use can help create long-lasting growth and solid job opportunities. I agree with the intention to ensure that end-users will be able to receive full information on the label, even if the product is bought at a distance, via the Internet or telemarketing. The same holds true for the intention to reinforce the provisions on market surveillance in order to ensure proper and EU-wide harmonised enforcement of the Energy Labelling Directive and its implementing measures. There are, however, two points that I must strongly oppose. First, I would like to warn that, if adopted, Amendment 32 would hamper the independence of the media. It must be stressed that advertising is key for free, independent, diverse and high-quality media. Our group has therefore come up with an alternative amendment – Amendment 2 tabled for the plenary – respecting the importance of free and diverse media for democracy. Our solution is to give producers and retailers the possibility of providing information on specific energy-consumption-saving aspects. Second, I call for the rejection of two motions for a resolution on the implementing measures, rejecting implementing measures on TVs and fridges. This initiative, opposed by industry, the Commission and the Council, would impair the coherence of the new energy labelling legislation as a whole. Let me conclude by stressing that the report on energy labelling is a very important piece of legislation that is worth adopting, provided that the advertising issue is tackled in a satisfactory manner."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, projednáváme zprávu o označování energetické účinnosti, která má z několika důvodů mimořádný význam. Zaprvé je zvyšování energetické účinnosti nejrychlejším a nákladově nejúspornějším prostředkem, jak snížit emise skleníkových plynů. Zadruhé může být energetická účinnost součástí řešení současné hospodářské recese: řešení poptávky po energii a využívání energie může pomoci vytvořit dlouhodobý růst a stálé pracovní příležitosti. Souhlasím se záměrem zajistit, aby koneční uživatelé měli na energetickém štítku k dispozici úplné informace, a to i v případě, že výrobek je zakoupen na dálku, prostřednictvím internetu nebo telemarketingu. To platí i pro záměr posílit ustanovení o dozoru nad trhem, aby bylo zajištěno řádné a v celé Evropské unii harmonizované prosazování směrnice o energetických štítcích a jejích prováděcích opatření. Jsou zde však dvě věci, proti kterým musím důrazně protestovat. Zaprvé bych chtěl varovat, že bude-li přijat pozměňovací návrh 32, naruší nezávislost sdělovacích prostředků. Je třeba zdůraznit, že reklama má pro svobodné, nezávislé, různorodé a vysoce kvalitní sdělovací prostředky klíčový význam. Naše skupina proto přišla s alternativním pozměňovacím návrhem (pozměňovací návrh 2 předložený plénu), který respektuje význam svobodných a různorodých sdělovacích prostředků pro demokracii. Naším řešením je dát výrobcům a maloobchodníkům možnost poskytovat informace o konkrétních aspektech úspor spotřeby energie. Zadruhé žádám o stažení dvou návrhů usnesení o prováděcích opatřeních, které odmítají prováděcí opatření týkající se televizí a chladniček. Tato iniciativa, proti které se postavily podniky, Komise i Rada, by narušila soulad nových předpisů o energetických štítcích jako celku. Dovolte mi skončit upozorněním, že zpráva o energetických štítcích je velmi důležitý legislativní dokument, který stojí za to přijmout, pokud bude uspokojivým způsobem vyřešena otázka reklamy."@cs1
"Fru formand! Vi diskuterer betænkningen om energimærkning, som er yderst vigtig af flere årsager. For det første er voksende energieffektivitet den hurtigste og mest omkostningseffektive måde at reducere udledningerne af drivhusgasser på. For det andet kan energieffektivitet være en del af løsningen på den nuværende økonomiske recession, for ved at gøre noget ved efterspørgslen efter energi og brugen af energi kan vi være med til at skabe langvarig vækst og solide jobmuligheder. Jeg er enig i ønsket om at sikre, at slutbrugerne skal kunne finde alle oplysninger på mærket, selv om produktet købes ved fjernsalg via internettet eller telefonsalg. Det samme gælder ønsket om at forstærke bestemmelserne om markedstilsyn for at sikre ordentlig, harmoniseret håndhævelse af energimærkningsdirektivet og dets gennemførelsesforanstaltninger i hele EU. Men der er to ting, jeg er stærkt imod. For det første vil jeg gerne advare imod, at hvis ændringsforslag 32 bliver vedtaget, vil det begrænse mediernes uafhængighed. Det skal understreges, at reklamering er afgørende for frie, uafhængige, alsidige medier af høj kvalitet. Derfor har vores gruppe udarbejdet et alternativt ændringsforslag – ændringsforslag 2 forelagt for plenarmødet – der respekterer vigtigheden af frie og alsidige medier for demokratiet. Vores løsning er at give producenter og detailhandlende mulighed for at informere om specifikke energibesparende aspekter. For det andet opfordrer jeg til at forkaste to beslutningsforslag om gennemførelsesforanstaltninger for tv-apparater og køleskabe. Dette initiativ, som industrien, Kommissionen og Rådet er imod, ville begrænse sammenhængen i den nye energimærkningslovgivning som et hele. Lad mig runde af med at understrege, at betænkningen om energimærkning er et meget vigtigt stykke lovgivning, som det er værd at vedtage, forudsat at spørgsmålet om reklamering håndteres tilfredsstillende."@da2
"Frau Präsidentin! Wir diskutieren den Bericht zur Energiekennzeichnung, der aus verschiedenen Gründen von höchster Bedeutung ist. Erstens ist die Erhöhung der Energieeffizienz der schnellste und kostengünstigste Weg zur Verringerung von Treibhausgasemissionen. Zweitens kann die Energieeffizienz Teil der Lösung für die gegenwärtige wirtschaftliche Rezession sein: die Lösung der Probleme mit dem Strombedarf und der Stromverwendung kann zu einem langfristigen Wachstum und sicheren Arbeitsmöglichkeiten führen. Ich stimme der Absicht zu, sicherzustellen, dass den Endverbrauchern auf dem Etikett vollständige Informationen bereitgestellt werden, selbst, wenn das Produkt aus der Ferne, per Internet oder Telemarketing gekauft wird. Dasselbe gilt für die Absicht, die Bestimmungen zur Marktüberwachung zu verstärken, um eine ordnungsgemäße und EU-weit harmonisierte Durchsetzung der Energiekennzeichnungsrichtlinie und ihrer Durchführungsmaßnahmen sicherzustellen. Es gibt jedoch zwei Punkte, gegen die ich mich ausdrücklich verwahren muss. Erstens möchte ich Sie warnen, dass der Änderungsantrag 32, wenn er angenommen werden würde, die Unabhängigkeit der Medien beeinträchtigen würde. Es muss betont werden, dass die Werbung der Schlüssel für freie, unabhängige, vielfältige und hochwertige Medien ist. Unsere Fraktion hat daher einen alternativen Änderungsantrag – den zur Plenarsitzung eingebrachten Änderungsantrag 2 – erstellt, der die Bedeutung der freien und vielfältigen Medien für die Demokratie respektiert. Unsere Lösung gibt den Herstellern und Händlern die Möglichkeit, Informationen zu spezifischen Stromverbrauchs- und Stromeinsparungsaspekten zu liefern. Zweitens rufe ich dazu auf, die beiden Entschließungsanträge zu den Durchführungsmaßnahmen und damit die Maßnahmen zu Fernsehern und Kühlschränken abzulehnen. Diese Initiative, die die Branche, die Kommission und der Rat ablehnen, würde den Zusammenhang der neuen Energiekennzeichnungsvorschriften als Ganzes beeinträchtigen. Zum Schluss möchte ich betonen, dass der Bericht zur Energiekennzeichnung eine sehr wichtige Rechtsvorschrift ist, die es wert ist, angenommen zu werden, sofern das Problem mit der Werbung zufriedenstellend gelöst wird."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, συζητάμε την έκθεση για την ενεργειακή σήμανση, μια έκθεση τεράστιας σημασίας για διάφορους λόγους. Πρώτον, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης είναι ο γρηγορότερος και οικονομικότερος τρόπος για μείωση των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου. Δεύτερον, η ενεργειακή απόδοση μπορεί να αποτελεί μέρος της λύσης για την τρέχουσα οικονομική ύφεση: η ενεργειακή ζήτηση και η ενεργειακή χρήση μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία μακροχρόνιας ανάπτυξης και ευκαιριών για σταθερές θέσεις εργασίας. Συμφωνώ με την πρόθεση να διασφαλίσουμε ότι οι τελικοί χρήστες θα μπορούν να λαμβάνουν πλήρη πληροφόρηση σε σχέση με τη σήμανση, ακόμη κι αν έχουν πραγματοποιήσει εξ αποστάσεως αγορά, μέσω του Διαδικτύου ή τηλεοπτικού καναλιού αγορών. Το ίδιο ισχύει και για την πρόθεση για ενίσχυση των διατάξεων σχετικά με την επιτήρηση της αγοράς προκειμένου να διασφαλιστεί κατάλληλη και εναρμονισμένη ενίσχυση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Σήμανση και τα μέτρα εφαρμογής αυτής. Υπάρχουν, ωστόσο, δύο σημεία με τα οποία είμαι ιδιαίτερα αντίθετος. Πρώτον, θα ήθελα να προειδοποιήσω ότι, εάν εγκριθεί η Τροποποίηση θα παρεμποδιστεί η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης. Πρέπει να τονιστεί ότι η διαφήμιση είναι το κλειδί για μέσα ενημέρωσης που θα είναι ελεύθερα, ανεξάρτητα, ποικιλόμορφα και υψηλής ποιότητας. Η ομάδας μας, λοιπόν, έχει να προτείνει μια εναλλακτική τροποποίηση, την τροποποίηση 2 που θα τεθεί για συζήτηση από την ολομέλεια, με σεβασμό προς τη σπουδαιότητα για τη δημοκρατία των ελεύθερων και ποικίλων μέσων ενημέρωσης. Η λύση που προτείνουμε είναι να δώσουμε στους παραγωγούς και στους λιανεμπόρους την πιθανότητα παροχή πληροφοριών σε σχέση με συγκεκριμένες πτυχές εξοικονόμησης ενεργειακής κατανάλωσης. Δεύτερον, ζητώ την απόρριψη των δύο προτάσεων για ψήφισμα σε σχέση με την εφαρμογή μέτρων για τηλεοράσεις και ψυγεία. Η πρωτοβουλία αυτή, με την οποία είναι αντίθετη η βιομηχανία, η Επιτροπή και το Συμβούλιο, καταστρέψει συνολικά τη συνοχή της νέας νομοθεσίας για την ενεργειακή επισήμανση. Θα ήθελα να καταλήξω τονίζοντας ότι η έκθεση για την ενεργειακή σήμανση αποτελεί πολύ σημαντικό τμήμα της νομοθεσίας και αξίζει να εγκριθεί δεδομένου ότι το θέμα της διαφήμισης έχει αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά."@el10
"Señora Presidenta, este debate trata sobe la indicación del consumo de energía, que reviste una gran importancia por varias razones. En primer lugar, aumentar la eficiencia energética es la forma más rápida y rentable de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En segundo lugar, la eficiencia energética puede ser parte de la solución a la actual recesión económico, pues al resolver la demanda y uso de energía podemos ayudar a generar un crecimiento duradero y sólidas oportunidades de empleo. Esto de acuerdo con la intención de que los usuarios finales puedan recibir una información completa en la etiqueta, incluso si el producto es adquirido a distancia, a través de Internet o por televisión. También coincido con la intención de reforzar las disposiciones en materia de vigilancia del mercado a fin una aplicación correcta en toda la UE de la Directiva relativa a la indicación del consumo de energía y sus medidas de ejecución. Sin embargo, me opongo firmemente a dos puntos. En primer lugar, quisiera advertir que, de ser aprobada, la enmienda 32 interferiría con la independencia de los medios de comunicación. Cabe subrayar que la publicidad es clave para la existencia de medios de comunicación libres, independientes, diversos y de alta calidad. Por ello, nuestro grupo ha presentado una enmienda alternativa —la enmienda 2 presentada para este Pleno— que respeta la importancia que tiene unos medios libres y diversos para la democracia. Nuestra solución consiste en otorgar a los productores y minoristas la posibilidad de ofrecer información sobre aspectos específicos de ahorro y consumo de energía. En segundo lugar, pido que sean rechazadas dos propuestas de resolución sobre las medidas de ejecución, para rechazar las relativas a los televisores y frigoríficos. Esta iniciativa, a la que se opone el sector, la Comisión y el Consejo, sería contraria a la coherencia de toda la nueva legislación en materia de indicación del consumo de energía. Para finalizar diré que el informe sobre la indicación del consumo de energía es un acto legislativo muy importante que debemos aprobar, siempre que la cuestión de la publicidad se resuelva de forma satisfactoria."@es21
"Proua juhataja, arutlemisel on energiamärgistamise raport, mis on mitmel põhjusel ülimalt tähtis. Esmalt on energiasäästlikkuse suurendamine kiireim ja soodsaim lahendus kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks. Teiseks oleks energiasäästlikkus osa lahendusest praegusele majanduslangusele, kuna energianõudluse ja energiakasutuse küsimustega tegelemine aitab luua kauakestvat kasvu ning kindlaid töövõimalusi. Olen nõus, et lõpptarbijatele tuleb anda märgistusel täielikku teavet isegi siis, kui toode ostetakse kaugemalt, näiteks Internetist või telepoest. Sama kehtib ka kavatsuse kohta tugevdada turujärelevalve sätteid, et tagada energiamärgistuse direktiivi ja selle rakendusmeetmete korralik ning üleeuroopaline ühtlustatud kohaldamine. Kuid on kaks punkti, mille vastu ma olen. Esiteks tahan hoiatada, et kui see vastu võetakse, piiraks muudatusettepanek 32 meedia sõltumatust. Rõhutan, et reklaam on vaba, sõltumatu, mitmekülgse ja kvaliteetse meedia aluseks. Seetõttu esitas meie fraktsioon alternatiivse muudatusettepaneku – täiskogule esitatud muudatusettepanek 2 –, milles on austatud demokraatia jaoks vaba ja mitmekülgse meedia tähtsust. Meie lahendus on anda tootjatele ja jaemüüjatele võimalus esitada teavet teatud energiakulu ja -säästlikkuse aspektide kohta. Teiseks palun lükata tagasi kaks muudatusettepanekut televiisorite ja külmkappide rakendusmeetmete kohta. See algatus, mille vastu on ka tööstus, komisjon ja nõukogu, piiraks kogu uue energiamärgistuse õiguslikku järjekindlust. Lõpetuseks soovin rõhutada, et energiamärgistuse raport on väga oluline õigusakt, mille vastuvõtmine tasub end ära tingimusel, et reklaami küsimus rahuldavalt lahendatakse."@et5
". Arvoisa puhemies, keskustelemme energiamerkintöjä koskevasta mietinnöstä, joka on monestakin syystä äärimmäisen tärkeä. Energiatehokkuuden lisääminen on ensinnäkin nopein ja kustannustehokkain tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Energiatehokkuus voi lisäksi olla osa ratkaisua nykyisessä taloudellisessa taantumassa: energian tarpeeseen ja käyttöön puuttumalla voidaan auttaa luomaan pitkäkestoista kasvua ja pysyviä työmahdollisuuksia. Olen samaa mieltä siitä, että on pyrittävä varmistamaan, että loppukäyttäjät voivat saada merkinnästä täydelliset tiedot, vaikka tuote ostettaisiin etämyyntinä internetin tai puhelinmyynnin välityksellä. Sama pätee myös aikomukseen vahvistaa markkinoiden valvontaa koskevia säännöksiä sen varmistamiseksi, että energiamerkintädirektiivi ja sen täytäntöönpanotoimet saatetaan voimaan yhdenmukaisesti ja oikein koko EU:n alueella. On kuitenkin kaksi seikkaa, joita minun on vastustettava voimakkaasti. Ensinnäkin haluaisin varoittaa, että tarkistus 32, jos se hyväksytään, haittaisi tiedotusvälineiden riippumattomuutta. On korostettava, että mainonta on avain tiedotusvälineiden vapauteen, riippumattomuuteen, monipuolisuuteen ja korkeaan laatuun. Ryhmämme on sen vuoksi tehnyt vaihtoehtoisen tarkistuksen – täysistuntoa varten esitetyn tarkistuksen 2 –, jossa kunnioitetaan vapaiden ja monipuolisten tiedotusvälineiden merkitystä demokratialle. Meidän ratkaisumme on antaa valmistajille ja jälleenmyyjille mahdollisuus antaa tietoa tietyistä energiaa, kulutusta ja säästämistä koskevista näkökohdista. Toiseksi kehotan hylkäämään kaksi päätöslauselmaesitystä, joissa hylätään televisioita ja jääkaappeja koskevat täytäntöönpanotoimet. Tämä aloite, jota teollisuusala, komissio ja neuvosto vastustavat, heikentäisi uuden energiamerkintää koskevan lainsäädäntökokonaisuuden yhtenäisyyttä. Lopuksi haluaisin korostaa, että mietintö energiamerkinnöistä on erittäin tärkeä osa lainsäädäntöä, joka on syytä hyväksyä sillä edellytyksellä, että mainontakysymys selvitetään tyydyttävällä tavalla."@fi7
". Madame la Présidente, nous discutons le rapport sur l’étiquetage énergétique, qui revêt pour plusieurs raisons une importance extraordinaire. Tout d’abord, l’augmentation de l’efficacité énergétique est le moyen le plus rapide et le plus économique de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Deuxièmement, l’efficacité énergétique peut représenter une partie de la solution à l’actuelle récession économique: traiter la demande et la consommation d’énergie peut contribuer à créer une croissance durable et des possibilités d’emploi solides. Je suis d’accord avec l’intention de veiller à ce que les utilisateurs finaux puissent recevoir une information complète sur l’étiquette, même si le produit est acheté à distance, via l’internet ou par télémarketing. Il en va de même de l’intention de renforcer les dispositions concernant la surveillance du marché afin d’assurer la mise en œuvre harmonisée et adéquate, à l’échelle européenne, de la directive sur l’étiquetage énergétique et de ses mesures d’application. Il y a cependant deux points auxquels je dois m’opposer fermement. Tout d’abord, je tiens à mettre en garde contre le fait que, s’il est adopté, l’amendement 32 ferait obstacle à l’indépendance des médias. Il faut souligner que la publicité est essentielle à l’existence de médias libres, indépendants, diversifiés et de grande qualité. Notre groupe a donc présenté un amendement de rechange - l’amendement 2, déposé en vue de la séance plénière - qui respecte l’importance de la liberté et de la diversité des médias pour la démocratie. Notre solution consiste à donner aux producteurs et aux détaillants la possibilité de communiquer des informations sur des aspects spécifiques à la consommation et aux économies d’énergie. Deuxièmement, je demande le rejet de deux propositions de résolution concernant les mesures d’application, à savoir le rejet des mesures d’application concernant les téléviseurs et les réfrigérateurs. Cette initiative, à laquelle l’industrie, la Commission et le Conseil s’opposent, porterait atteinte à la cohérence de la nouvelle législation sur l’étiquetage énergétique dans son ensemble. Permettez-moi de conclure en soulignant que le rapport sur l’étiquetage énergétique est un acte législatif très important qui mérite d’être adopté, à condition que la question de la publicité soit abordée de manière satisfaisante."@fr8
"Elnök asszony, az energiahatékonysági címkézésről szóló jelentést vitatjuk most meg, amely kiemelkedően fontos több okból is. Először is, az energiahatékonyság növelése a leggyorsabb és legköltséghatékonyabb módja az üvegházhatást okoz gázok kibocsátásának csökkentésére. Másodszor, az energiahatékonyság részben megoldást nyújthat a jelenlegi gazdasági recesszióra: az energiaszükséglet és -felhasználás orvoslása hosszú távú növekedést és biztos munkalehetőségek megteremtését segíti elő. Egyetértek azzal a szándékkal, hogy a végfelhasználók teljes körű információhoz jussanak a címkével kapcsolatosan akkor is, ha a terméket rendeléssel, az interneten vagy telemarketingen keresztül vásárolják meg. Ugyanez érvényes a piaci felügyelet megerősítésének szándékára annak érdekében, hogy biztosított legyen az energiahatékonysági címkézésről szóló irányelv és végrehajtási intézkedései megfelelő és uniós szinten harmonizált végrehajtása. Mindazonáltal két pontot erősen ellenzek. Először is, fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy ha elfogadnák a 32. módosítást, az gátolná a média függetlenségét. Hangsúlyozandó, hogy a hirdetés a szabad, független, sokszínű és jó minőségű média kulcsa. Csoportunk ezért egy alternatívát jelentő módosítást javasol – a plenáris ülésre benyújtott 2. módosítás –, amely tiszteletben tartja a szabad és sokszínű médiát a demokrácia érdekében. Megoldásunk az, hogy a gyártóknak és a viszonteladóknak lehetőséget teremtünk arra, hogy tájékoztatást biztosítsanak az energiafogyasztás megtakarításának szempontjairól. Másodszor, a végrehajtási intézkedésekről szóló állásfoglalásra vonatkozó két indítvány elvetését kezdeményezem a televíziókészülékek és a hűtőszekrények végrehajtási intézkedéseivel összefüggésben. Ez – az iparág, a Bizottság és a Tanács által is kifogásolt – kezdeményezés a teljes új energiahatékonysági címkézési jogalkotás egységességét gyengíti. Engedjék meg, hogy annak hangsúlyozásával fejezzem be, hogy az energiahatékonysági címkézésről szóló jelentés igen fontos része a jogi szabályozásnak, amelyet érdemes elfogadni, amennyiben a hirdetési kérdést megfelelő módon sikerül megoldani."@hu11
"Signora Presidente, stiamo discutendo una relazione, quella sull'etichettatura energetica, che è estremamente importante per una serie di motivi. In primo luogo, migliorare l'efficienza energetica è il modo più rapido e più conveniente di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. In secondo luogo, l'efficienza energetica può essere parte della soluzione dell’attuale recessione economica: intervenendo sulla domanda e sul consumo di energia potremo creare solide opportunità di lavoro a lungo termine. Concordo con l'intenzione di far sì che gli utilizzatori finali ricavino informazioni esaurienti dall'etichetta, anche se il prodotto è acquistato a distanza, via Internet o via telemarketing. Lo stesso dicasi per l'intenzione di rafforzare le disposizioni sulla sorveglianza del mercato onde assicurare un'applicazione adeguata e armonizzata a livello europeo della direttiva sull'etichettatura energetica e delle sue norme attuative. Ci sono tuttavia due punti che devo fortemente contestare. Prima di tutto, vorrei ammonirvi che, se adottato, l'emendamento 32 ostacolerebbe l'indipendenza dei media. Deve essere ribadito che la pubblicità è fondamentale per mezzi di comunicazione di alta qualità, differenziati, indipendenti e liberi. Il nostro gruppo ha elaborato un emendamento alternativo – l'emendamento n. 2, presentato per la plenaria – nel rispetto dell'importanza di mezzi di comunicazione diversificati e liberi per la democrazia. La nostra soluzione sta nel dare ai produttori e ai dettaglianti la possibilità di fornire informazioni su aspetti specifici del risparmio energetico. In secondo luogo, chiedo vengano respinte due mozioni di risoluzione sulle misure attuative, che stralciano quelle sugli apparecchi TV e i frigoriferi. Tale iniziativa, osteggiata dall'industria, dalla Commissione e dal Consiglio, comprometterebbe nel suo insieme la coerenza della nuova legislazione in materia di etichettatura energetica. Concluderò sottolineando che la relazione sull'etichettatura energetica è un provvedimento legislativo molto importante che vale la pena adottare, a patto che la questione della pubblicità venga affrontata in modo soddisfacente."@it12
"Gerb. pirmininke, diskutuojame dėl pranešimo dėl energijos ženklinimo, kuris yra labai svarbus dėl keleto priežasčių. Pirma, energijos taupymo didinimas yra greičiausias ir pigiausias būdas sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Antra, energijos taupymas gali prisidėti sprendžiant dabartinę ekonomikos recesiją: energijos poreikio ir energijos naudojimo klausimų sprendimas gali padėti sukurti ilgalaikį augimą ir rasti tvirtų darbo vietų galimybių. Pritariu ketinimui užtikrinti, kad galutiniai vartotojai galėtų gauti visapusišką informaciją apie ženklą, net jei gaminys perkamas nuotoliniu būdu per internetą ar naudojantis telemarketingu. Tą patį galiu pasakyti ir apie ketinimą sustiprinti rinkos priežiūros nuostatas, kad būtų užtikrintas tinkamas ES lygmens suderintas Energijos ženklinimo direktyvos ir jos įgyvendinančiųjų priemonių vykdymas. Tačiau yra du dalykai, kuriems griežtai prieštarauju. Pirmiausia noriu įspėti, kad jei bus patvirtintas 32 pakeitimas, tai bus suvaržyta žiniasklaidos laisvė. Reikia pabrėžti, kad reklama yra esminis laisvos, nepriklausomos, įvairios ir kokybiškos žiniasklaidos elementas. Todėl mūsų frakcija parengė alternatyvų pakeitimą – 2 pakeitimą, kuris pateiktas plenarinei sesijai – kuriuo pripažįstama laisvos ir įvairios žiniasklaidos svarba demokratijai. Mūsų sprendimas – gamintojams ir mažmenininkams suteikti galimybę teikti informaciją apie specialius energijos – sunaudojimo – taupymo aspektus. Antra, raginu atmesti du pasiūlymus dėl rezoliucijos dėl įgyvendinimo priemonių, t.y. atmesti įgyvendinimo priemones dėl televizorių ir šaldytuvų. Ši iniciatyva, kuriai prieštarauja pramonė, Komisija ir Taryba, pakenktų bendrai naujų energijos ženklinimo sistemos teisės aktų darnai. Norėčiau užbaigti pabrėždamas, kad pranešimas dėl energijos ženklinimo yra labai svarbus teisės aktas, kurį verta patvirtinti, su sąlyga, kad tinkamu būdu bus išspręstas reklamos klausimas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Mēs apspriežam ziņojumu par energomarķējumu, kam vairāku iemeslu dēļ ir ļoti liela nozīme. Pirmkārt, energoefektivitātes palielināšana ir ātrākais un rentablākais veids kā samazināt siltumnīcefekta gāzu emesijas. Otrkārt, energoefektivitāte var būt daļa no pašreizējās ekonomikas lejupslīdes risināšanas — pievēršanās enerģijas pieprasījumam un enerģijas izlietojumam var palīdzēt radīt ilgtermiņa izaugsmi un stabilas darba iespējas. Es atbalstu nodomu panākt, lai galalietotāji saņem pilnīgu informāciju par marķējumu pat tad, ja ražojums iegādāts tālpārdošanā, izmantojot internetu vai telefonmārketingu. Tas pats attiecas uz nodomu nostiprināt nosacījumus par tirgus uzraudzību, lai nodrošinātu pareizu un ES mērogā saskaņotu Enerģijas norādīšanas direktīvas un tās īstenošanas pasākumu izpildi. Tomēr ir divi jautājumi, pret kuriem es stingri iebilstu. Pirmkārt, es gribētu brīdināt, ka Grozījums Nr. 32, ja to pieņems, apdraudēs plašsaziņas līdzekļu neatkarību. Ir jāuzsver, ka reklāma ir atslēga uz brīviem, neatkarīgiem, daudzveidīgiem un ļoti kvalitatīviem plašsaziņas līdzekļiem. Tādēļ mūsu grupa ir ierosinājusi alternatīvu grozījumu — plenārsēdei iesniegto Grozījumu Nr. 2 —, kurā ir respektēta brīvu un daudzveidīgu plašsaziņas līdzekļu nozīme demokrātijai. Mūsu risinājums ir dot ražotājiem un mazumtirgotājiem iespēju sniegt informāciju par specifiskiem energopatēriņa un enerģijas ietaupījumu aspektiem. Otrkārt, es aicinu noraidīt abus rezolūcijas priekšlikumus par īstenošanas pasākumiem, noraidot īstenošanas pasākumus saistībā ar televizoriem un ledusskapjiem. Iniciatīva, pret kuru iebilst nozares pārstāvji, Komisija un Padome, mazinātu jauno energomarķējuma tiesību aktu saskaņotību kopumā. Ļaujiet man noslēgt runu, uzsverot, ka ziņojums par energomarķējumu ir ļoti svarīgs likumdošanas dokuments, kuru ir svarīgi pieņemt, ar noteikumu, ka tiek apmierinoši atrisināts jautājums par reklāmu."@lv13
"Madam President, we are discussing the report on energy labelling, which is of the utmost importance for several reasons. Firstly, increasing energy efficiency is the quickest and the most cost-effective way to reduce greenhouse gas emissions. Secondly, energy efficiency can be part of the solution to the current economic recession: addressing energy demand and energy use can help create long-lasting growth and solid job opportunities. I agree with the intention to ensure that end-users will be able to receive full information on the label, even if the product is bought at a distance, via the Internet or telemarketing. The same holds true for the intention to reinforce the provisions on market surveillance in order to ensure proper and EU-wide harmonised enforcement of the Energy Labelling Directive and its implementing measures. There are, however, two points that I must strongly oppose. First, I would like to warn that, if adopted, Amendment 32 would hamper the independence of the media. It must be stressed that advertising is key for free, independent, diverse and high-quality media. Our group has therefore come up with an alternative amendment – Amendment 2 tabled for the plenary – respecting the importance of free and diverse media for democracy. Our solution is to give producers and retailers the possibility of providing information on specific energy-consumption-saving aspects. Second, I call for the rejection of two motions for a resolution on the implementing measures, rejecting implementing measures on TVs and fridges. This initiative, opposed by industry, the Commission and the Council, would impair the coherence of the new energy labelling legislation as a whole. Let me conclude by stressing that the report on energy labelling is a very important piece of legislation that is worth adopting, provided that the advertising issue is tackled in a satisfactory manner."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, we zijn het verslag inzake energie-etikettering aan het bespreken, dat van cruciaal belang is om een aantal redenen. Ten eerste leidt een hogere energie-efficiëntie tot een snelle en zeer kostenefficiënte beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Ten tweede kan energie-efficiëntie een rol spelen bij de oplossing van de huidige economische recessie: het aanpakken van de vraag en het gebruik van energie kan bijdragen aan het scheppen van duurzame groei en degelijke arbeidsmogelijkheden. Ik ben het eens met het voornemen om de eindgebruiker volledige informatie te verschaffen aan de hand van het productetiket, zelfs als het product op afstand is gekocht, via het internet of telemarketing. Hetzelfde geldt voor het voornemen om de voorschriften inzake marktcontrole te verscherpen, teneinde een adequate, op EU-niveau geharmoniseerde handhaving van de richtlijn inzake energie-etikettering en haar uitvoeringsmaatregelen te garanderen. Er zijn echter twee punten waar ik me sterk tegen moet verzetten. In de eerste plaats zou ik willen waarschuwen dat amendement 32, mocht het worden aangenomen, de onafhankelijkheid van de media in het gedrang zou brengen. Het moet worden beklemtoond dat reclame de sleutel is voor vrije, onafhankelijke, pluralistische en hoogwaardige media. Onze fractie heeft daarom een alternatief amendement bedacht – amendement 2 dat is voorgelegd aan de plenaire vergadering – dat recht doet aan het belang van vrije en pluralistische media voor de democratie. Onze oplossing is om producenten en detailhandelaren de mogelijkheid te geven om specifieke informatie te verschaffen over energiebesparingsaspecten. Ten tweede roep ik op tot de verwerping van twee ontwerpresoluties over de uitvoeringsmaatregelen, waarin uitvoeringsmaatregelen ten aanzien van televisies en koelkasten van de hand worden gewezen. Dit initiatief, waar het bedrijfsleven, de Commissie en de Raad zich tegen verzetten, zou afbreuk doen aan de samenhang van de nieuwe energie-etiketteringswetgeving als geheel. Ik wil afsluiten door te benadrukken dat het verslag over energie-etikettering heel belangrijke wetgeving is die het waard is om te worden aangenomen, op voorwaarde dat de reclamekwestie op een passende manier wordt aangepakt."@nl3
"Pani przewodnicząca! Dyskutujemy nad sprawozdaniem w sprawie etykietowania efektywności energetycznej, które ma niezwykle istotne znaczenie z kilku powodów. Po pierwsze, wzrost efektywności energetycznej jest najszybszym i najbardziej opłacalnym sposobem zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Po drugie, zwiększenie efektywności energetycznej może być jednym z elementów rozwiązania problemów związanych z obecną recesją gospodarczą: zajęcie się problemem zapotrzebowania na energię i zużycia energii może przyczynić się do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego i solidnych możliwości zatrudnienia. Zgadzam się z dążeniem do zapewnienia użytkownikom końcowym pełnych informacji na etykiecie, nawet wtedy, kiedy zakup danego produktu dokonywany jest na odległość, przez Internet lub drogą telemarketingu. To samo dotyczy dążenia do wzmocnienia przepisów dotyczących nadzoru rynku w celu zapewnienia należytego i ogólnounijnego zharmonizowanego egzekwowania przestrzegania przepisów dyrektywy w sprawie etykiet efektywności energetycznej oraz stosowania związanych z nią środków wykonawczych. Proponowane są jednak dwa rozwiązania, którym jestem zdecydowanie przeciwny. Po pierwsze, chciałbym ostrzec, że jeśli zostanie przyjęta poprawka nr 32, ograniczy to niezależność mediów. Należy zauważyć, że reklama jest kluczową sprawą dla wolnych, niezależnych, różnorodnych, wysokiej jakości mediów. Dlatego nasza grupa opracowała alternatywną poprawkę – poprawkę nr 2 zgłoszoną na sesję plenarną – odzwierciedlającą znaczenie dla demokracji wolnych i różnorodnych mediów. Nasze rozwiązanie polega na zapewnieniu producentom i sprzedawcom detalicznym możliwości dostarczania informacji dotyczących określonych aspektów zużycia i oszczędności energii. Po drugie, apeluję o odrzucenie dwóch projektów rezolucji w sprawie środków wykonawczych, a mianowicie o odrzucenie środków wykonawczych dotyczących telewizorów i lodówek. Inicjatywa ta, której przyjęciu przeciwne są przemysł, Komisja i Rada, osłabiłaby ogólną spójność nowych przepisów dotyczących etykietowania efektywności energetycznej. Podsumowując, chcę podkreślić, że sprawozdanie w sprawie etykietowania efektywności energetycznej stanowi bardzo ważny dokument legislacyjny, który zasługuje na przyjęcie, pod warunkiem, że w zadowalający sposób rozstrzygniemy kwestię reklamy."@pl16
"Senhora Presidente, estamos a debater o relatório sobre a rotulagem energética, que é de importância vital por várias razões. Em primeiro lugar, o aumento da eficiência energética é a forma mais rápida e económica de reduzir as emissões dos gases com efeito de estufa. Em segundo lugar, a eficiência energética pode constituir parte da solução para a actual recessão económica: a supressão da procura e da utilização de energia pode ajudar a gerar crescimento de longa duração e a criar sólidas oportunidades de trabalho. Estou de acordo com a intenção de garantir que os utilizadores finais possam encontrar informações completas no rótulo, mesmo que o produto seja comprado à distância, através da Internet ou de . O mesmo se aplica à intenção de reforçar as disposições relativas à vigilância do mercado, a fim de garantir a aplicação correcta e harmonizada em toda a UE da directiva relativa à indicação do consumo de energia e das suas medidas de aplicação. Existem, porém, dois pontos a que tenho de me opor firmemente. Em primeiro lugar, quero alertar para o facto de que a alteração 32, caso seja aprovada, irá criar obstáculos à independência dos meios de comunicação social. Devo salientar que a publicidade é fundamental para a liberdade, independência, diversidade e qualidade dos meios de comunicação social. Consequentemente, o nosso grupo preparou uma alteração alternativa – a alteração 2 apresentada ao Plenário – que respeita a importância da liberdade e da diversidade dos meios de comunicação social para a democracia. A nossa solução consiste em dar aos fabricantes e retalhistas a possibilidade de fornecerem informação sobre aspectos específicos relacionados com a economia de energia. Em segundo lugar, solicito a rejeição de duas propostas de resolução sobre as medidas de aplicação, que têm como objectivo excluir os televisores e os frigoríficos. Esta iniciativa, contestada pela indústria, pela Comissão e pelo Conselho, prejudicaria a coerência da nova legislação em matéria de rotulagem energética como um todo. Permitam-me concluir sublinhando que o relatório sobre a rotulagem energética é um acto legislativo muito importante que merece ser aprovado, desde que a questão da publicidade seja resolvida de forma satisfatória."@pt17
"Dnă preşedintă, dezbatem raportul referitor la etichetarea energetică, care are o importanţă considerabilă din diferite motive. În primul rând, creşterea eficienţei energetice este cea mai rapidă şi eficientă modalitate din punctul de vedere al costului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. În al doilea rând, eficienţa energetică poate fi o parte componentă a soluţiei la actuala recesiune economică: soluţionarea cererii de energie şi utilizarea energiei poate contribui la atingerea unei creşteri economice durabile şi la crearea unor oportunităţi considerabile de locuri de muncă. Sunt de acord cu intenţia de a garanta că utilizatorii finali vor putea primi informaţii complete pe etichetă, chiar dacă produsul este cumpărat de la distanţă, prin internet sau telemarketing. Acelaşi lucru este valabil pentru intenţia de a consolida dispoziţiile privind supravegherea pieţei în vederea asigurării aplicării adecvate şi armonizate la nivel european a Directivei privind etichetarea energetică şi măsurile de punere în aplicare a acesteia. Cu toate acestea, există două aspecte pe care trebuie neapărat să le pun faţă în faţă. În primul rând, aş dori să aduc la cunoştinţă, faptul că dacă s-ar adopta amendamentul 31, acesta ar limita independenţa presei. Trebuie subliniat faptul că publicitatea este factorul cheie pentru o presă liberă, independentă, diversificată şi de înaltă calitate. Prin urmare, grupul nostru a propus un amendament alternativ – amendamentul 2 depus în plen – respectând importanţa presei libere şi diversificate pentru democraţie. Soluţia noastră este de a oferi producătorilor şi comercianţilor posibilitatea de a oferi informaţii referitoare la anumite aspecte privind economisirea consumului de energie. În al doilea rând, solicit respingerea a două propuneri de rezoluţie privind măsurile de punere în aplicare, respingând măsurile de punere în aplicare privind televizoarele şi frigiderele. Această iniţiativă, la care s-a opus industria, Comisia şi Consiliul, ar afecta coerenţa noii legislaţii privind etichetarea energetică, luată în ansamblu. Daţi-mi voie să închei prin a sublinia faptul că raportul privind etichetarea energetică este un act legislativ foarte important care merită să fie adoptat, cu condiţia ca problema publicităţii să fie abordată într-un mod satisfăcător."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, diskutujeme o správe o energetickom označovaní, a táto správa je z viacerých dôvodov mimoriadne dôležitá. Po prvé, zvyšovanie energetickej účinnosti je najrýchlejším a finančne najrentabilnejším spôsobom znižovania emisií skleníkových plynov. Po druhé, energetická účinnosť môže byť súčasťou riešení na aktuálnu hospodársku recesiu: riešenie otázky dopytu po energii a používania energie môže pomôcť vytvoriť dlhodobý rast a stabilné pracovné príležitosti. Súhlasím so zámerom, že by sa malo zabezpečiť, aby koncoví používatelia dostávali plné informácie o označení, a to aj v prípade, ak sa výrobok kupuje na diaľku, napr. cez internet alebo telemarketing. To isté platí pre myšlienku, že sa musia posilniť ustanovenia o dohľade na trhu, aby sa zabezpečilo riadne vykonávanie smernice o energetickom označovaní a jej vykonávacích opatrení zosúladené v celej EÚ. Napriek tomu sú tu však dva body, proti ktorým musím dôrazne namietať. Po prvé, rád by som upozornil na skutočnosť, že ak bude pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 32 prijatý, ohrozí nezávislosť médií. Treba zdôrazniť, že reklama je základom pre existenciu slobodných, nezávislých, rôznorodých a vysokokvalitných médií. Z tohto dôvodu naša skupina navrhla alternatívny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, a to pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 predložený na plenárnej schôdzi, ktorý rešpektuje význam slobodných a rôznorodých médií pre demokraciu. Nami navrhované riešenie poskytuje výrobcom a maloobchodníkom možnosť uvádzať informácie o konkrétnych hľadiskách spotreby a úspory energie. Po druhé, žiadam, aby boli zamietnuté dva návrhy uznesenia o vykonávacích opatreniach, ktorými sa zamietajú vykonávacie opatrenia o televízoroch a chladničkách. Táto iniciatíva, proti ktorej namietali predstavitelia priemyslu, Komisie a Rady, by narušila súdržnosť právnych predpisov o energetickom označovaní ako celku. Na záver dovoľte, aby som zdôraznil, že táto správa o energetickom označovaní predstavuje veľmi dôležitú časť právnych predpisov a stojí za to, aby sme ju prijali. Prijať ju však môžeme len pod podmienkou, že sa uspokojujúcim spôsobom vyrieši otázka reklamy."@sk19
"Gospa predsednica, razpravljamo o poročilu o energijski nalepki, ki je iz več razlogov izrednega pomena. Prvič, povečanje energetske učinkovitosti je najhitrejši in stroškovno najučinkovitejši način zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Drugič, energetska učinkovitost je lahko del rešitve sedanje gospodarske recesije: obravnava povpraševanja po energiji in rabe energije lahko pomaga zagotoviti dolgotrajno rast in dobre možnosti zaposlitve. Strinjam se z namero, da se poskrbi za končne uporabnike, ki bodo vse informacije lahko dobili na nalepki, tudi če se izdelek kupi na daljavo, preko interneta ali prodaje po telefonu. Enako velja za namen okrepiti določbe o nadzoru trga, da se tako zagotovi pravilno in po vsej Evropski Uniji usklajeno izvajanje Direktive o energetskem označevanju in njenih izvedbenih ukrepov. Vendar pa moram nasprotovati dvema točkama. Najprej bi rad posvaril, da bi sprememba 32, če bi bila sprejeta, ovirala neodvisnost medijev. Poudariti je treba, da je oglaševanje ključnega pomena za svobodne, neodvisne, raznolike in visoko kakovostne medije. Naša skupina je zato pripravila alternativni predlog spremembe – spremembo 2, vloženo za plenarno zasedanje –, ki upošteva pomen svobodnih in raznolikih medijev za demokracijo. Naša rešitev pravi, naj bi proizvajalci in trgovci na drobno imeli možnost zagotoviti informacije o posebnih vidikih porabe energije in njenega varčevanja. Drugič, pozivam k zavrnitvi dveh predlogov resolucij o izvedbenih ukrepih, zavrnitvi izvedbenih ukrepov za televizorje in hladilnike. Ta pobuda, ki so ji nasprotovali industrija, Komisija in Svet, bi škodovala skladnosti nove zakonodaje o energijskem označevanju kot celote. Naj ob koncu poudarim, da je poročilo o energijskem označevanju zelo pomemben del zakonodaje, ki ga je vredno sprejeti, če se zadovoljivo reši vprašanje oglaševanja."@sl20
". Fru talman! Vi diskuterar betänkandet om energimärkning, som är ytterst viktigt av flera skäl. För det första är en ökad energieffektivitet det snabbaste och det mest kostnadseffektiva sättet att minska växthusgasutsläppen. För det andra kan energieffektiviteten vara en del av lösningen på den aktuella ekonomiska lågkonjunkturen. Hanteringen av energiefterfrågan och energianvändningen kan bidra till att skapa långvarig tillväxt och hållbara arbetstillfällen. Jag ställer mig bakom målet att slutanvändare ska kunna få fullständig information om märkningen, även om produkten köps på distans, via Internet eller telemarketing. Det gäller också målet att stärka bestämmelserna om marknadsövervakning för att säkra en korrekt, EU-omfattande och harmoniserad tillämpning av energimärkningsdirektivet och dess genomförandeåtgärder. Det finns dock två punkter som jag bestämt måste motsätta mig. För det första vill jag varna er för att ändringsförslag 32 om det antas skulle hämma mediernas oberoende. Det måste betonas att annonseringen är avgörande för fria, oberoende medier som präglas av mångfald och hög kvalitet. Vår grupp har därför kommit med ett alternativt ändringsförslag – ändringsförslag 2, som har lagts fram inför plenarsammanträdet – där man respekterar den betydelse som fria medier präglade av mångfald har för demokratin. Vår lösning är att ge producenter och handlare möjligheten att ge information om specifika energibesparande aspekter. För det andra kräver jag att två resolutionsförslag om genomförandeåtgärderna förkastas och att man förkastar genomförandeåtgärder för tv-apparater och kylskåp. Detta initiativ, som industrin, kommissionen och rådet har motsatt sig, skulle försämra den övergripande sammanhållningen i den nya lagstiftningen om energimärkning. Låt mig avslutningsvis betona att betänkandet om energimärkning är en mycket viktig rättsakt som bör antas, förutsatt att annonseringsfrågan hanteras på ett tillfredsställande sätt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Jan Březina,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
"telemarketing"17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph