Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-05-05-Speech-2-044"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090505.3.2-044"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, je voudrais d’abord remercier M Reding, notre commissaire, la présidence française, qui a obtenu, au mois de décembre, une position commune très intelligente, puis la présidence tchèque qui vient d’arriver à ses fins, et je voudrais remercier et féliciter principalement nos trois rapporteurs, Malcom Harbour, Catherine Trautmann et Pilar del Castillo, qui ont fait un travail magnifique. Le paquet que nous votons aujourd’hui comporte des dispositions qui vont tout à fait dans le sens de ce qu’on peut souhaiter pour le développement du marché des télécommunications, dans l’ordre et au bénéfice de tous: une régulation européenne confiée à un BEREC avec un financement mixte, sans veto, un équilibre entre la concurrence et la nécessité des nouveaux investissements – la séparation fonctionnelle est limitée à des cas exceptionnels -, un souci de porter attention aux services publics dans la gestion du spectre, les nouveaux services, les nouveaux accès, libérés, et le droit des consommateurs - grâce à Malcolm Harbour en particulier - considérablement augmenté. J’ai un regret simplement pour le rejet du « . Pour la France, ce texte est parfaitement équilibré, c’est un bon compromis final, et je veux dire à cet égard que, ce qui a été proposé à la fin, à propos des fameux amendements controversés, me paraît intelligent, parce qu’il donne la possibilité de mettre en œuvre la propriété intellectuelle sur l’internet sans en compromettre la liberté d’accès. Internet doit appliquer la loi dans ce domaine comme dans les autres. Le monde virtuel n’est pas un monde sans loi et il ne doit pas se soumettre seulement aux pouvoirs de la publicité engrangée par les opérateurs et les FAI. C’est pourquoi je partage le point de vue de Catherine Trautmann. Le compromis met sur un pied d’égalité droit des salariés, droit des artistes, droit des internautes, ce qui est bien."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, nejprve bych chtěl poděkovat naší paní komisařce Redingové, francouzskému předsednictví, které v prosinci došlo k velmi inteligentnímu společnému postoji, a pak českému předsednictví, které právě dosáhlo svého cíle. Také bych rád poděkoval a poblahopřál především všem třem zpravodajům, panu Harbourovi, paní Trautmannové a paní del Castillo Veraové, kteří odvedli úžasnou práci. Balíček o němž dnes hlasujeme, obsahuje ustanovení, jež jdou přesně tím směrem, který bychom si přáli pro vývoj trhu telekomunikací, jsou konzistentní a jsou ku prospěchu všech: svěření evropské regulace Úřadu evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) se smíšeným financováním, bez práva veta; rovnováha mezi hospodářskou soutěží a nutností nových investic – funkční oddělení je omezeno na výjimečné případy; snaha o zaměření pozornosti na veřejné služby ve správě spektra; nové služby; nová svoboda přístupu; a značný nárůst práv spotřebitelů, zejména díky panu Harbourovi. Jen je mi líto, že byla zamítnuta vysílací povinnost („must carry“). Z hlediska Francie je text naprosto vyvážený, je to dobrý kompromis – a zde mám na mysli to, že pokud jde o neblaze proslulé pozměňovací návrhy, nakonec navržené znění je dle mého názoru chytré, protože umožňuje prosazování práv duševního vlastnictví na internetu bez omezování svobody přístupu k němu. Internet musí v této oblasti uplatňovat pravidla jako v oblastech ostatních. Virtuální svět není bez pravidel a nesmí se podrobovat jen moci reklamy ze strany operátorů a poskytovatelů přístupu k internetu. Proto sdílím názor paní Trautmannové. Kompromis staví práva zaměstnanců, umělců a uživatelů internetu na stejnou úroveň, a to je dobře."@cs1
"Fru formand! Jeg vil begynde med at takke fru Reding, vores kommissær, det franske formandskab, der i december nåede frem til en meget klog fælles holdning, og det tjekkiske formandskab, som netop har nået dette mål. Jeg vil også gerne i særdeleshed takke og lykønske vores ordførere, hr. Harbour, fru Trautmann og fru del Castillo Vera, der har gjort en fremragende indsats. Den pakke, vi stemmer om i dag, indeholder bestemmelser, der absolut går i den ønskede retning for udviklingen af telekommunikationsmarkedet, på en ordentlig måde og til gavn for alle, dvs. en europæisk regulering, som er overdraget til Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) med blandet finansiering, uden vetoret, balance mellem konkurrencen og behovet for nye investeringer – funktionel adskillelse er begrænset til særlige tilfælde, et ønske om at fokusere på offentlige tjenesteydelser i forbindelse med frekvensforvaltning, nye tjenesteydelser, fri netadgang, og takket været især hr. Harbour, væsentlig forøgede forbrugerrettigheder. Jeg er bare ked af, at "skal udføre" er blevet forkastet. For Frankrig er denne tekst perfekt afbalanceret, den er et godt kompromis, og her mener jeg med hensyn til disse famøse og kontroversielle ændringsforslag, at det, der i sidste ende er blevet foreslået, er fornuftigt, for det gør det muligt at anvende de intellektuelle ejendomsrettigheder på internettet uden at gå på kompromis med netadgangen. Internettet skal overholde loven på dette som på andre områder. Den virtuelle verden er ikke en lovløs verden, og den skal ikke kun være underlagt operatørernes og internetadgangsudbydernes reklamemagt. Det er derfor, at jeg deler fru Trautmanns synspunkt. Kompromiset sidestiller de ansatte, kunstnernes og internetbrugernes rettigheder, og det er godt."@da2
"Frau Präsidentin! Als erstes möchte ich Frau Reding, unserer Kommissarin, und der französischen Ratspräsidentschaft, die im Dezember einen sehr schlauen gemeinsamen Standpunkt erarbeitet haben, und dann der tschechischen Ratspräsidentschaft gratulieren, die gerade ihr Ziel erreicht hat. Außerdem möchte ich allen unseren drei Berichterstattern, Herrn Harbour, Frau Trautmann und Frau del Castillo Vera, danken und gratulieren, die auch hervorragende Arbeit geleistet haben. Das Paket, über das wir heute abstimmen, umfasst Bestimmungen, die völlig in die richtige Richtung gehen, die man sich für die Entwicklung des Telekommunikationsmarktes nur wünschen kann, und das in einer ordentlichen Art und zum Nutzen aller: eine europäische Verordnung, die einer Europäischen Aufsichtsbehörde für die Märkte der elektronischen Kommunikation (BEREC) anvertraut ist, mit gemischter Finanzierung, ohne Veto; ein Gleichgewicht zwischen dem Wettbewerb und der Notwendigkeit neuer Investitionen – die funktionelle Trennung ist auf Ausnahmefälle begrenzt; der Wunsch, sich auf öffentliche Dienstleistungen in der Frequenzverwaltung zu konzentrieren; neue Dienstleistungen; neue Zugangsfreiheit; und insbesondere dank Herrn Harbour eine deutliche Stärkung der Verbraucherrechte. Ich finde es nur schade, dass die „Übertragungspflichten“ abgelehnt wurden. Für Frankreich ist dieser Text wunderbar ausgewogen. Es ist ein guter Kompromiss, und damit meine ich, dass in Bezug auf diese berüchtigten strittigen Änderungsanträge die am Ende gemachten Vorschläge meiner Meinung nach intelligent sind, weil sie es ermöglichen, Schutzrechte für geistiges Eigentum im Internet umzusetzen, ohne die Zugangsfreiheit im Internet zu gefährden. Das Internet muss in diesem wie in anderen Bereich das Gesetz anwenden. Die virtuelle Welt ist keine gesetzlose Welt und sie darf sich nicht nur der Macht der Werbung unterwerfen, die von Betreibern und Internetzugangsanbietern geliefert wird. Aus diesem Grunde teile ich die Ansicht von Frau Trautmann. Der Kompromiss stellt die Rechte von Beschäftigten, Künstlern und Internetnutzern auf die gleiche Ebene und das ist gut so."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα.Reding, την Επίτροπό μας, τη Γαλλική προεδρία, η οποία τον Δεκέμβρη θέσπισε μια πολύ έξυπνη κοινή θέση και, στη συνέχεια, τη Τσεχική προεδρία που πέτυχε τον στόχο της. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ κυρίως και τους τρεις εισηγητές, τον κ.Harbour, την κα.Trautmann και την κα.del Castillo Vera, που πραγματοποίησαν ένα θαυμάσιο έργο. Η δέσμη ρυθμίσεων που θα ψηφιστεί σήμερα περιλαμβάνει διατάξεις που ακολουθούν την επιθυμητή από όλους μας πορεία για την ανάπτυξη της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, με πειθαρχημένο τρόπο και προς όφελος όλων, δηλαδή διατάξεις για έναν Ευρωπαϊκό κανονισμό που θα έχει ανατεθεί σε έναν Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (GERT) με μικτή χρηματοδότηση, χωρίς το δικαίωμα αρνησικυρίας. Διατάξεις για ισορροπία μεταξύ του ανταγωνισμού και της ανάγκης για νέες επενδύσεις, έτσι ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων περιορίζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Διατάξεις που εκφράζουν την επιθυμία για επικέντρωση της προσοχής στις δημόσιες υπηρεσίες στη διαχείριση φάσματος. Διατάξεις για νέες υπηρεσίες, νέα ελευθερία πρόσβασης και, ιδιαίτερα χάριν στον κ.Harbour, για μια αισθητή αύξηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Με θλίβει απλά το γεγονός ότι απορρίφθηκαν οι κανόνες υποχρεωτικής παροχής (must carry). Για την Γαλλία, το κείμενο αυτό είναι απόλυτα ισορροπημένο, αποτελεί έναν καλό συμβιβασμό και με αυτό εννοώ ότι, αναφορικά με τις διαβόητες αντιφατικές τροποποιήσεις, αυτό που έχει τελικά προταθεί είναι έξυπνο, κατά τη γνώμη μου, επειδή καθιστά δυνατή την εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο χωρίς να περιορίζεται η ελευθερία πρόσβασης σε αυτό. Το Διαδίκτυο πρέπει να εφαρμόζει τη νομοθεσία σε αυτό τον τομέα όπως και σε άλλους. Ο εικονικός κόσμος δεν είναι άναρχος και δεν πρέπει να υποκύπτει αποκλειστικά στην ισχύ των διαφημίσεων από τους φορείς χειρισμού και τους φορείς παροχής πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Για τον λόγο αυτό συμφωνώ με την άποψη της κας Trautmann. Με τον συμβιβασμό, τα δικαιώματα των εργαζομένων, των καλλιτεχνών και των χρηστών του Διαδικτύου βρίσκονται σε μια ίση βάση και αυτό είναι θετικό."@el10
"Madam President, I would like first to thank Mrs Reding, our Commissioner, the French Presidency, which in December came to a very intelligent common position, and then the Czech Presidency, which has just achieved its aim. I would also like to thank and congratulate above all our three rapporteurs, Mr Harbour, Mrs Trautmann and Mrs del Castillo Vera, who have done a magnificent job. The package that we are voting on today includes provisions that go absolutely in the direction one would wish for the development of the telecommunications market, in an orderly fashion and for the benefit of everybody: a European regulation entrusted to a Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) with mixed financing, without a veto; a balance between competition and the need for new investment – functional separation is limited to exceptional cases; a desire to focus attention on public services in spectrum management; new services; new freedom of access; and, thanks to Mr Harbour in particular, a considerable increase in the rights of consumers. I am just sorry that ‘must carry’ has been rejected. For France, this text is perfectly balanced, it is a good compromise, and here I mean that, with regard to those infamous controversial amendments, what has been proposed in the end is intelligent, in my opinion, because it makes it possible to implement intellectual property rights on the Internet without compromising freedom of access to the latter. The Internet must apply the law in this field as in others. The virtual world is not a lawless world and it must not submit only to the power of advertising brought in by operators and Internet access providers. That is why I share Mrs Trautmann’s point of view. The compromise puts the rights of employees, of artists and of Internet users on an equal footing, and that is a good thing."@en4
"Señora Presidenta, en primer lugar quisiera dar las gracias a la señora Reding, nuestra Comisaria, a la Presidencia francesa, que en diciembre alcanzó una posición común muy inteligente, y a la Presidencia checa, que acaba de lograr su objetivo. También me gustaría dar las gracias y felicitar sobre todo a los tres ponentes, el señor Harbour y las señoras Trautmann y del Castillo Vera, que han realizado una magnífica labor. El paquete que votaremos hoy recoge disposiciones que van sin lugar a dudas en la dirección que cabría desear para el desarrollo del mercado de las telecomunicaciones de una manera ordenada y en beneficio de todos: una normativa europea encomendada a un Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) financiado de diversas fuentes y sin derecho a veto; un equilibrio entre la competencia y la necesidad de nuevas inversiones; la separación de funciones se limita a casos excepcionales: el deseo de concentrar la atención en la gestión del espectro de los servicios públicos, nuevos servicios, nueva libertad de acceso y, gracias en especial al señor Harbour, un aumento considerable de los derechos de los consumidores. Tan solo lamento que se haya rechazado la obligación de difusión (« »). Para Francia, este texto está perfectamente equilibrado, es una buena transacción y a este respecto me refiero, en relación con las famosas y controvertidas enmiendas, a que lo propuesto al final es inteligente en mi opinión, ya que permite ejercer los derechos de propiedad intelectual en Internet sin poner en peligro el acceso a este medio. Internet debe aplicar la ley en esté ámbito al igual que en otros. El mundo virtual no es un mundo sin ley y no debe someterse únicamente al poder de la publicidad que introducen los operadores y proveedores de acceso a Internet. Por ese motivo comparto el punto de vista de la señora Trautmann. La transacción pone en pie de igualdad los derechos de los trabajadores, de los artistas y de los usuarios de Internet, lo que resulta positivo."@es21
"Proua juhataja, kõigepealt tahaksin tänada proua Redingut, meie volinikku, eesistujariiki Prantsusmaad, mis detsembris jõudis väga intelligentsele ühisseisukohale, ja eesistujariik Tšehhit, mis just oma eesmärgi saavutas. Samuti tahaksin tänada ja õnnitleda eelkõige kolme raportööri: härra Harbourit, proua Trautmanni ja proua del Castillo Verat, kes on teinud suurepärast tööd. Pakett, mille üle täna hääletame, hõlmab sätteid, mis liiguvad täielikult selles suunas, mida telekommunikatsioonituru arengule soovida võib, tehes seda organiseeritult ja kõigi heaks: Euroopa määrus, mis on usaldatud elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametile (BEREC) koos segarahastamisega, ilma vetota; tasakaal konkurentsi ja uute investeeringute vajaduse vahel – funktsionaalne eraldamine piiratakse erandjuhtudega; soov koondada tähelepanu avalikele teenustele spektri haldamises; uued teenused; uus vaba juurdepääs ning tänu eriti just härra Harbourile, tarbijate õiguste märkimisväärne suurenemine. Mul on ainult kahju, et „peab kandma” tagasi lükati. Prantsusmaa jaoks on see tekst täielikult tasakaalus; see on hea kompromiss ja siin mõtlen seda tõsiselt, pidades silmas neid kurikuulsaid vastuolulisi muudatusettepanekuid; lõplik versioon on minu arvates intelligentne, sest võimaldab rakendada Internetis intellektuaalse omandi õigusi ilma sellele juurdepääsu vabadust piiramata. Internet peab selles valdkonnas seadust kohaldama samamoodi nagu teisteski. Virtuaalmaailm ei ole seadusetu maailm ja see ei tohi alluda vaid reklaami võimule, mida toovad sisse operaatorid ja Interneti-teenuse pakkujad. Seega jagangi proua Trautmanni vaatenurka. Kompromiss asetab töötajate, artistide ja Interneti-kasutajate õigused võrdsele tasandile, ja see on hea."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan ensin kiittää komission jäsentä Redingiä, puheenjohtajavaltio Ranskaa, joka joulukuussa sai aikaan erittäin älykkään yhteisen kannan, sekä puheenjohtajavaltio Tšekin tasavaltaa, joka on juuri saavuttanut tavoitteensa. Haluan myös kiittää ja onnitella ennen kaikkea kolmea esittelijää, jäsen Harbouria, jäsen Trautmannia ja jäsen del Castillo Veraa, jotka ovat tehneet suurenmoista työtä. Paketti, josta tänään äänestämme, sisältää säännöksiä, jotka ovat juuri oikeansuuntaisia televiestintäalan markkinoiden kehityksen kannalta. Ne ovat täsmällisiä ja toimivat kaikkien eduksi: yhdistelmärahoitusta saavalle Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle uskottu sääntely EU:ssa ilman veto-oikeutta, tasapaino kilpailun ja uusien investointien tarpeen välillä – toiminnallinen erottaminen on rajattu poikkeustapauksiin, halu kiinnittää huomio julkisiin palveluihin taajuuksien hallinnassa, uudet palvelut, uusi käyttövapaus, ja erityisesti kiitos jäsen Harbourin, huomattava parannus kuluttajien oikeuksiin. Olen vain pahoillani siitä, että siirtovelvollisuus torjuttiin. Ranskan osalta teksti on täysin tasapuolinen, se on hyvä kompromissi. Tarkoitan tällä sitä, että mitä näihin surullisenkuuluisiin kiisteltyihin tarkistuksiin tulee, ehdotus on mielestäni loppujen lopuksi älykäs, koska se tarjoaa mahdollisuuden panna täytäntöön internetiä koskevia teollis- ja tekijänoikeuksia vaarantamatta internetin vapaata käyttöä. Internetin osalta on sovellettava lainsäädäntöä tällä alalla samoin kuin muilla aloilla. Virtuaalinen maailma ei ole maailma, jota lait eivät sido. Sitä ei pidä jättää vain operaattoreiden ja internet-yhteyksien tarjoajien tuottaman mainonnan valtaan. Siitä syystä olen samaa mieltä jäsen Trautmannin näkemyksen kanssa. Kompromississa työntekijöiden, taiteilijoiden ja internetin käyttäjien oikeudet saavat tasavertaisen aseman, mikä on hyvä asia."@fi7
"Elnök asszony, először is szeretnék köszönetet mondani Reding asszonynak, biztosunknak, a francia elnökségnek, amely decemberben nagyon értelmes közös álláspontra jutott, valamint a cseh elnökségnek, amely nemrég teljesítette célkitűzését. Ugyancsak szeretnék köszönetet mondani és gratulálni mindenekelőtt három előadónknak, Harbour úrnak, Trautmann asszonynak és del Castillo Verának, akik nagyszerű munkát végeztek. A csomag, amelyről ma szavazunk, olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek teljes mértékben olyan irányba tartanak, amilyet bárki kívánhatna a távközlési piac fejlődésének régi jó szokás szerint és mindenki előnyére: a közös finanszírozású, vétójog nélküli Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóságra (BEREC) bízott európai rendelet; egyensúly a verseny és az új beruházás igénye között – a funkcionális elválasztás kivételes esetekre korlátozódik; a spektrumkezelés területén a közszolgálatokra való összpontosítás igénye; új szolgáltatások; új hozzáférési szabadság; valamint különösen köszönet Harbour úrnak, a fogyasztói jogok jelentős növeléséért. Csupán azt sajnálom, hogy az „el kell fogadni” szövegrészt . Franciaország számára ez a szöveg tökéletesen kiegyensúlyozott, egy jó kompromisszum, és ez alatt azt értem, hogy a híres ellentmondásos módosítások tekintetében a legvégül javasoltak átgondoltak véleményem szerint, mert a hozzáférés veszélyeztetése nélkül teszik lehetővé a szellemi tulajdonjogok interneten történő végrehajtását. Az internetnek alkalmaznia kell a jogot ezen a területét is. A virtuális világ nem törvény nélküli világ, és nem szabad kizárólag a működtetők és a hozzáférést szolgáltatók által behozott reklámszakma hatalmának alávetni. Ezért osztom Trautmann asszony álláspontját. A kompromisszum egyenlő szintre hozza az alkalmazottak, a művészek és az internet-felhasználók jogait, és ez jó."@hu11
"Signora Presidente, vorrei prima di tutto ringraziare il commissario Reding, la presidenza francese, che ha raggiunto in dicembre una posizione comune molto intelligente, e la presidenza ceca che volge al termine. Vorrei inoltre ringraziare e complimentarmi con i nostri tre relatori, gli onorevoli Harbour, Trautmann e Pilar del Castillo, che hanno svolto un lavoro magnifico. Il pacchetto oggi al voto contiene disposizioni che puntano nella direzione auspicata: lo sviluppo organico del mercato delle telecomunicazioni, a vantaggio di tutti; un regolamento europeo dedicato all’istituzione dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) con un finanziamento misto, senza veto; un equilibrio fra la concorrenza e la necessità di nuovi investimenti, ove la separazione funzionale viene limitata a casi eccezionali; il desiderio di porre l’attenzione sui servizi pubblici nella gestione dello spettro radio; nuovi servizi; nuova libertà d’accesso; e, grazie in particolare all’onorevole Harbour, un notevole potenziamento dei diritti dei consumatori. Mi spiace solo che siano stati respinti gli obblighi di trasmissione ( ). Per la Francia, questo testo è perfettamente equilibrato e rappresenta un buon compromesso finale. Voglio dire che la proposta finale, a proposito dei famosi emendamenti controversi, mi sembra intelligente perché offre la possibilità di salvaguardare la proprietà intellettuale su Internet senza compromettere la libertà d'accesso alla rete. La legge va applicata anche su Internet, in questo come pure in altri settori. Il mondo virtuale non è un privo di leggi e non deve sottostare solamente al potere della pubblicità portata dagli operatori e dai fornitori di accesso Internet. Ecco perché condivido il punto di vista di Catherine Trautmann. Molto opportunamente il compromesso mette sullo stesso piano diritto dei lavoratori, diritto degli artisti, diritto degli utenti di Internet."@it12
"Gerb. pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti mūsų Komisijos narei V. Reding, pirmininkavusiai Prancūzijai, kuri gruodžio mėn. pateikė labai protingą bendrąją poziciją ir pirmininkaujančiai Čekijai, kuri ką tik pasiekė savo tikslą. Taip pat norėčiau padėkoti mūsų trims pranešėjams M. Harbourui, C. Trautmann ir P. del Castillo Verai, kurie nuveikė nuostabų darbą. Paketo, dėl kurio balsuojame šiandien, nuostatos yra nukreiptos būtent mūsų norima telekomunikacijų rinkos vystymui linkme, paketas tinkamai organizuotas ir naudingas visiems: Europos lygio reguliavimas pavestas Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai (EERRI) turinčiai mišrų finansavimą, be veto teisės; pasiekta pusiausvyra tarp konkurencijos ir naujo investavimo poreikio – funkcinis atskyrimas taikomas tik išimtiniams atvejams; siekiama sutelkti dėmesį į viešąsias paslaugas spektro tvarkyme; naujos paslaugos; nauja prieigos laisvė; ir, ypač M. Harbouro dėka, žymiai padidintos vartotojų teisės. Man tik gaila, kad buvo atmestas „privalomas vykdymas“. Prancūzijos požiūriu šis tekstas yra puikiai suderintas, tai yra geras kompromisas, čia turiu omenyje, kad šių liūdnai pagarsėjusių prieštaringų pakeitimų atžvilgiu galiausiai buvo pateiktas protingas pasiūlymas, nes jo dėka galima įgyvendinti intelektinės nuosavybės teises internete, neaukojant prieigos prie interneto laisvės. Internete šioje ir kitose srityse turi galioti įstatymas. Šis virtualus pasaulis nėra įstatymų neturintis pasaulis ir neturi nusilenkti tik operatorių ir prieigos prie interneto teikėjų teikiamos reklamos galiai. Būtent todėl pritariu C. Trautmann nuomonei. Kompromise sulyginamos darbuotojų, menininkų ir interneto naudotojų teisės ir tai yra geras dalykas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Vispirms es vēlos pateikties mūsu komisārei kundzei, Francijas prezidentūrai, kura decembrī panāca ļoti inteliģentu kopējo nostāju, un Čehijas prezidentūrai, kas nupat ir sasniegusi savu mērķi. Es arī vēlos pateikties un, pat galvenais, izteikt apsveikumus mūsu trim referentiem — kungam kundzei un kundzei, kuri ir paveikuši apbrīnojamu darbu. Paketē, par ko šodien balsosim, ir iekļauti nosacījumi, kas ved tieši tādā virzienā, kādu varētu vēlēties telekomunikāciju tirgus attīstībai, un tas notiek vecmodīgā veidā un par labu ikvienam — Eiropas regulējums, kas uzticēts Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru organizācijai (EESRO) ar jaukta finansējuma sistēmu un bez veto tiesībām; līdzsvars starp konkurenci un jaunu ieguldījumu nepieciešamību — funkcionālā nošķiršana, kas attiecas tikai uz ārkārtas gadījumiem; vēlme koncentrēt uzmanību uz sabiedriskajiem pakalpojumiem radiofrekvenču spektra pārvaldībā; jauni pakalpojumi; jauna piekļuves brīvība; un ar īpašu kunga nopelnu — ievērojama patērētāju tiesību palielināšana. Man tikai ir žēl, ka ir noraidīts noteikums. Francijai šis dokuments ir lieliski līdzsvarots un labs kompromiss — es to saku saistībā ar apkaunojošajiem pretrunīgajiem grozījumiem — , piedāvātais galarezultāts, manuprāt, ir inteliģents, jo ļauj ievērot tiesības uz intelektuālo īpašumu internetā, nepārkāpjot brīvību tam piekļūt. Internetā šīs jomas tiesību akti ir jāpiemēro tāpat kā citu jomu noteikumi. Virtuālā pasaule nav pasaule, kurā nav likumu, un tā nedrīkst būt atkarīga tikai no reklāmas varas, ko ievieš operatori un piekļuves internetam nodrošinātāji. Tādēļ es piekrītu kundzes viedoklim. Kompromiss nodrošina darba ņēmējiem, māksliniekiem un interneta lietotājiem vienlīdzīgas tiesības, un tas ir labi."@lv13
"Madame la Présidente, je voudrais d'abord remercier Mme Reding, notre commissaire, la Présidence française, qui a obtenu, au mois de décembre, une position commune très intelligente, puis la Présidence tchèque qui vient d'arriver à ses fins, et je voudrais remercier et féliciter principalement nos trois rapporteurs, Malcom Harbour, Catherine Trautmann et Pilar del Castillo, qui ont fait un travail magnifique. Le paquet que nous votons aujourd'hui comporte des dispositions qui vont tout à fait dans le sens de ce qu'on peut souhaiter pour le développement du marché des télécommunications, dans l'ordre et au bénéfice de tous: une régulation européenne confiée à un BEREC avec un financement mixte, sans veto, un équilibre entre la concurrence et la nécessité des nouveaux investissements – la séparation fonctionnelle est limitée à des cas exceptionnels –, un souci de porter attention aux services publics dans la gestion du spectre, les nouveaux services, les nouveaux accès, libérés, et le droit des consommateurs – grâce à Malcolm Harbour en particulier – considérablement augmenté. J'ai un regret simplement pour le rejet du " ". Pour la France, ce texte est parfaitement équilibré, c'est un bon compromis final, et je veux dire à cet égard que, ce qui a été proposé à la fin, à propos des fameux amendements controversés, me paraît intelligent, parce qu'il donne la possibilité de mettre en œuvre la propriété intellectuelle sur internet sans en compromettre la liberté d'accès. Internet doit appliquer la loi dans ce domaine comme dans les autres. Le monde virtuel n'est pas un monde sans loi et il ne doit pas se soumettre seulement aux pouvoirs de la publicité engrangée par les opérateurs et les FAI. C'est pourquoi je partage le point de vue de Catherine Trautmann. Le compromis met sur un pied d'égalité droit des salariés, droit des artistes, droit des internautes, ce qui est bien."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, allereerst wil ik mijn dank uitspreken aan mevrouw Reding, onze commissaris, het Franse voorzitterschap, dat in december een zeer weldoordacht gemeenschappelijk standpunt heeft bewerkstelligd, en het Tsjechische voorzitterschap, dat onlangs zijn doel heeft bereikt. In het bijzonder wil ik onze drie rapporteurs, Malcolm Harbour, Catherine Trautmann en Pilar del Castillo Vera, bedanken en feliciteren met het voortreffelijke werk dat zij hebben geleverd. Het pakket waar we vandaag over stemmen, bestaat uit bepalingen die volledig aansluiten bij wat ons voor de ontwikkeling van de telecommunicatiemarkt voor ogen staat, op een geordende manier en in het voordeel van iedereen: een Europese regeling voor een orgaan van regelgevende instanties voor elektronische communicatie met een gemengde financiering, zonder veto, een balans tussen concurrentie en de noodzaak van nieuwe investeringen (de functionele scheiding is beperkt tot uitzonderingsgevallen), aandacht voor de rol van openbare diensten in het beheer van het spectrum, nieuwe diensten, nieuwe en vrije toegangsmogelijkheden en – vooral met dank aan Malcolm Harbour – een aanzienlijke uitbreiding van het consumentenrecht. Alleen betreur ik de afwijzing van de verplichting. Wat Frankrijk betreft is deze tekst uitermate evenwichtig en vormt deze een goed eindcompromis. Ik wil in dit kader opmerken dat het voorstel dat aan het einde naar aanleiding van de controversiële amendementen is gedaan, op mij een weldoordachte indruk maakt omdat het de mogelijkheid biedt intellectuele eigendom op internet te doen gelden zonder de vrije toegang in gevaar te brengen. Voor internet geldt de wet op dit gebied net als op elk ander gebied. De virtuele wereld is geen wetteloze wereld en mag niet volledig overgeleverd zijn aan de krachten van de reclame die door de beheerders en de aanbieders van internettoegang wordt gegenereerd. Daarom deel ik het standpunt van Catherine Trautmann. Het compromis zorgt ervoor dat werknemers, kunstenaars en internetgebruikers gelijke rechten krijgen en dat is een goede zaak."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałbym podziękować pani Reding, naszej pani komisarz, prezydencji francuskiej, która w grudniu doprowadziła do bardzo rozsądnego wspólnego stanowiska, a także prezydencji czeskiej, która właśnie osiągnęła swój cel. Pragnę też przede wszystkim podziękować i pogratulować wszystkim naszym trzem sprawozdawcom: panu posłowi Harbourowi, pani poseł Trautmann oraz pani poseł del Castillo Vera, którzy wykonali wspaniałą pracę. Pakiet, nad którym dziś głosujemy obejmuje przepisy idące zdecydowanie w kierunku, jakiego można sobie życzyć w odniesieniu do rynku telekomunikacyjnego w sposób uporządkowany i z korzyścią dla wszystkich, obejmujące regulację na szczeblu europejskim powierzoną Grupie Europejskich Regulatorów Telekomunikacji (GERT) o finansowaniu mieszanym, bez prawa weta; równowagę pomiędzy konkurencją a potrzebą nowych inwestycji – oddzielenie funkcjonalne zostało ograniczone do wyjątkowych przypadków; dążenie do skupienia uwagi na usługach publicznych przy zarządzaniu pasmami częstotliwości radiowej; nowe usługi; nową wolność dostępu do usług; a także, w szczególności dzięki panu posłowi Harbourowi, znaczne rozszerzenie praw konsumentów. Przykro mi tylko, że odrzucono sformułowanie „must carry”. Z punktu widzenia Francji tekst ten jest doskonale wyważony, jest to dobry kompromis – i mam tu na myśli, w odniesieniu do niesławnych i kontrowersyjnych poprawek, że to, co ostatecznie zaproponowano jest, moim zdaniem, inteligentne, gdyż umożliwia wdrożenie praw własności intelektualnej w Internecie bez ograniczania wolności dostępu do sieci. Internet musi stosować prawo w tej dziedzinie, podobnie jak w innych. Świat wirtualny nie jest światem bezprawia i nie może ulegać wyłącznie potędze reklamy wprowadzanej przez operatorów i dostawców usług internetowych. Dlatego właśnie popieram punkt widzenia pani poseł Trautmann. Kompromis stawia w równym rzędzie prawa pracowników, artystów i użytkowników Internetu, a to jest właśnie dobre rozwiązanie."@pl16
"Senhora Presidente, quero, em primeiro lugar, agradecer à senhora Reding, a nossa Comissária, à Presidência francesa, que em Dezembro conseguiu uma posição comum muito inteligente, e depois à Presidência checa, que acaba de realizar o seu objectivo. Queria igualmente agradecer e dar os parabéns aos nossos três relatores, senhor deputado Harbour, senhora deputada Trautmann e senhora deputada del Castillo Vera, que fizeram um trabalho magnífico. O pacote que votamos hoje inclui disposições que seguem em absoluto a direcção mais desejável para o desenvolvimento do mercado das telecomunicações, de modo ordenado e em benefício de todos: um regulamento europeu confiado a um Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Electrónicas (ORECE) com financiamento misto, sem veto; um equilíbrio entre concorrência e a necessidade de novos investimentos – a separação funcional é limitada a casos especiais; um desejo de centrar atenções em serviços públicos na gestão do espectro; novos serviços; novos acessos livres; e, graças ao senhor deputado Harbour em particular, um reforço considerável dos direitos dos consumidores. Lamento apenas que a obrigação de transporte tenha sido rejeitada. Para a França, este texto é perfeitamente equilibrado, é um bom compromisso, e aqui quero dizer que, no que respeita às célebres alterações controversas, o que foi proposto no final é inteligente, na minha opinião, porque possibilita a aplicação de direitos de propriedade intelectual na Internet sem comprometer a liberdade de acesso. A Internet tem de aplicar a legislação neste domínio como noutros. O mundo virtual não é um mundo sem lei e não se pode submeter ao poder da publicidade introduzida pelos operadores e pelos fornecedores de serviços de Internet. É por isso que partilho da opinião da senhora deputada Trautmann. O compromisso coloca os direitos dos empregados, dos artistas e dos utilizadores da Internet em pé de igualdade, e esse facto é positivo."@pt17
"Dnă preşedintă, aş dori, în primul rând, să îi mulţumesc doamnei Reding, comisarul nostru, preşedinţiei franceze, care în decembrie a adoptat o poziţie comună foarte inteligentă şi apoi preşedinţiei cehe, care tocmai şi-a atins obiectivul. Aş dori, de asemenea, să le mulţumesc, în principal, celor trei raportori şi să îi felicit pe dl Harbour, dna Trautmann şi dna del Castillo Vera, care au făcut o treabă excelentă. Pachetul pe care îl votăm astăzi cuprinde dispoziţii care se înscriu întru totul în direcţia dorită pentru dezvoltarea pieţei telecomunicaţiilor, într-o manieră ordonată şi în beneficiul tuturor: un regulament european încredinţat unui Organism al autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC) cu finanţare mixtă, fără un veto; un echilibru între concurenţă şi nevoia de noi investiţii – separaţia funcţională este limitată la cazurile excepţionale; o dorinţă de a concentra atenţia asupra serviciilor publice în gestionarea spectrului; noi servicii; o nouă libertate de acces şi, datorită dnei Harbour, în special, o creştere considerabilă a drepturilor consumatorilor. Îmi pare rău doar că formularea „trebuie efectuat” a fost respinsă. Pentru Franţa, acest text este perfect echilibrat, este un bun compromis, şi aici mă refer la faptul că, în ceea ce priveşte acele renumite amendamente controversate, ceea ce a fost propus în final este inteligent, după părerea mea, pentru că face posibilă punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală pe internet fără a compromite libertatea de acces la acesta din urmă. Internetul trebuie să aplice legea în acest domeniu precum în altele. Lumea virtuală nu este o lume fără legi şi nu trebuie să se supună doar puterii publicităţii aduse de operatorii şi furnizorii de acces la internet. De aceea, împărtăşesc punctul de vedere al dnei Trautmann. Compromisul pune pe picior de egalitate drepturile angajaţilor, ale artiştilor şi ale utilizatorilor de internet, iar acesta este un lucru bun."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, v prvom rade by som sa chcel poďakovať pani Redingovej, našej pani komisárke, francúzskemu predsedníctvu, ktoré v decembri dospelo k veľmi inteligentnému spoločnému stanovisku, a ďalej českému predsedníctvu, ktoré práve dosiahlo svoj cieľ. Tiež by som chcel poďakovať a zablahoželať predovšetkým našim trom spravodajcom, pánovi Harbourovi, pani Trautmannovej a pani del Castillovej Verovej, ktorí urobili vynikajúcu prácu. Balík, o ktorom dnes hlasujeme, zahŕňa ustanovenia, ktoré sa uberajú presne tým smerom, aký by si človek pre vývoj telekomunikačného trhu želal, usporiadaným spôsobom a všetkým na úžitok: európsku reguláciu zverenú Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) so zmiešaným financovaním, bez veta, rovnováhu medzi hospodárskou súťažou a potrebou nových investícií – funkčné oddelenie je obmedzené na výnimočné prípady, želanie venovať pozornosť verejným službám v správe frekvenčného spektra, nové služby, novú slobodu prístupu a najmä vďaka pánovi Harbourovi výrazný nárast v právach spotrebiteľov. Ľutujem len, že bolo zamietnuté znenie „musí niesť“. Pre Francúzsko je tento text dokonale vyvážený, je to dobrý kompromis, a tým chcem povedať, že pokiaľ ide o tie známe kontroverzné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, záverečný návrh je podľa mňa inteligentný, lebo umožňuje zaviesť práva duševného vlastníctva na internet bez toho, aby robil kompromisy v otázke slobody prístupu k nemu. Internet musí v tejto oblasti uplatniť právo tak, ako v iných. Virtuálny svet nie je bezzákonný svet a nesmie sa podrobovať len sile reklamy, ktorú prinášajú prevádzkovatelia a poskytovatelia prístupu k internetu. Preto mám rovnaký názor ako pani Trautmannová. Tento kompromis kladie práva zamestnancov, umelcov a používateľov internetu na rovnakú úroveň, a to je dobrá vec."@sk19
"Gospa predsednica, najprej bi se zahvalil komisarki, gospe Reding, francoskemu predsedstvu, ki je decembra zavzelo zelo inteligentno skupno stališče, in nato češkemu predsedstvu, ki je pravkar doseglo svoj cilj. Prav tako bi se rad zahvalil predvsem vsem trem poročevalcem, gospodu Harbourju, gospe Trautmann in gospe del Castillo Vera, ki so opravili sijajno delo. Sveženj, o katerem bomo danes glasovali, vključuje določbe, povsem naravnane v smer, ki si jo za razvoj telekomunikacijskega trga lahko le želimo, na urejen način in v dobro vseh: evropska uredba, zaupana Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) z mešanim financiranjem, brez veta; ravnovesje med konkurenco in potrebo po novih vlaganjih – funkcionalna delitev je omejena na izjemne primere; želja po usmerjanju pozornosti na javne storitve pri upravljanju spektra; nove storitve; nov prost dostop; in zahvaljujoč predvsem gospodu Harbourju gre za znatno krepitev pravic potrošnikov. Žal mi je, da so zavrnili besedi „mora opraviti“. Za Francijo je to besedilo popolnoma uravnoteženo, je dober kompromis in s tem mislim, da je bil končni predlog glede na tiste neslavne sporne spremembe po mojem mnenju dober kompromis, ker omogoča izvajanje pravic intelektualne lastnine na internetu, ne da bi ogrozil prost dostop do slednjega. Za internet se mora tako kot na drugih področjih uporabljati zakonodaja. Virtualni svet ni svet brez zakonov in ne sme biti podvržen le moči oglaševanja, ki ga prinašajo operaterji in ponudniki internetnega dostopa. Zato sem istega mnenja kot gospa Trautmann. Kompromis postavlja pravice zaposlenih, umetnikov in internetnih uporabnikov na enakovredno osnovo in to je dobro."@sl20
"Fru talman! Först vill jag tacka Viviane Reding, vår kommissionsledamot, det franska ordförandeskapet, som i december nådde fram till en mycket klok gemensam ståndpunkt, och sedan det tjeckiska ordförandeskapet, som just har nått sitt mål. Jag vill också först och främst tacka och gratulera våra tre föredraganden, Malcolm Harbour, Catherine Trautmann och Pilar del Castillo Vera, som har gjort ett storartat arbete. Det paket vi ska rösta om i dag omfattar bestämmelser som går i precis den riktning som man skulle önska för telekommarknadens utveckling, på ett metodiskt sätt och till fördel för alla: ett europeiskt regelverk som anförtros ett organ för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (BEREC) med blandad finansiering, utan ett veto. En balans mellan konkurrens och behovet av nya investeringar – funktionell delning begränsas till undantagsfall. En önskan om att rikta uppmärksamheten på offentliga tjänster inom spektrumhantering; nya tjänster, ny tillgångsfrihet. Och särskilt tack vare Malcolm Harbour en betydande ökning av konsumenternas rättigheter. Det enda jag beklagar är att ”måste medföra” har förkastats. För Frankrike är denna text perfekt balanserad, det är en bra kompromiss, och med detta menar jag att för de ökända kontroversiella ändringsförslagen är det som i slutändan har föreslagits förståndigt, enligt min mening, eftersom det gör det möjligt att tillämpa immaterialrätter på Internet utan att kompromissa den fria tillgången till den senare. Lagstiftningen på detta område, liksom på andra, måste tillämpas på Internet. Den virtuella världen är inte laglös, och den får inte bara underkastas den reklammakt som operatörer och Internetleverantörer har infört. Det är av denna anledning som jag delar Catherine Trautmanns åsikt. I kompromissen likställs rättigheterna för anställda, konstnärer och Internetanvändare, och detta är bra."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"elutasították"11
"must carry"15,3,13,21,12
"must carry»"8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph