Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-05-05-Speech-2-021"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090505.3.2-021"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, je tiens d’abord à remercier et à féliciter les rapporteurs et les rapporteurs fictifs. Nous avons beaucoup travaillé, tous, au cours de ces derniers mois pour parvenir, je crois, à un ensemble cohérent et de qualité. Certes, les négociations n’ont pas été faciles tant au sein du Parlement qu’avec le Conseil et la Commission, mais les avis ont beaucoup évolué depuis le premier vote en commission parlementaire, où les questions liées au contenu avaient complètement occulté le reste des éléments de ce paquet. Ainsi, sur le rapport de Malcolm Harbour, les nombreuses avancées obtenues pour les consommateurs n’avaient eu quasiment aucun écho. J’espère qu’il en sera autrement cette fois, non seulement parce que les compromis obtenus sur les libertés fondamentales et le respect de la vie privée sont bons, mais aussi parce que ce dossier représente un formidable potentiel tant pour les consommateurs que pour les secteurs des télécommunications et leurs employés. Les compromis trouvés sur la directive-cadre et la directive «Service universel» font clairement référence à l’obligation pour les États membres de respecter les principes du droit à un procès équitable, ce qui ne peut que rassurer les opposants au projet français de sanction par une entité administrative. Ces textes sont tout sauf un cheval de Troie de la riposte graduée et s’opposent même à son principe. Une autre inquiétude concerne la neutralité de l’internet et la question des limitations d’accès. Le texte final est très clair à ce sujet. Toute politique de gestion des réseaux ne se justifie que pour maintenir un niveau minimal de qualité de services et ne pas entraîner de discrimination entre services et applications, le tout devant être contrôlé par des autorités de régulation nationales. Je veux aussi insister sur ce que nous avons obtenu pour les consommateurs dans le cadre de la directive «Service universel». Il sera dorénavant impossible pour un opérateur de se réfugier derrière des questions de faisabilité technique pour ne pas fournir un accès fiable aux services d’urgence et à la localisation de l’utilisateur du numéro 112. Ce point essentiel pour la sécurité des citoyens européens va enfin être réglé alors que cela fait des années que c’est techniquement possible mais que des autorités et des opérateurs ont préféré sacrifier la sécurité sur l’autel des économies d’investissements. Il en va de même de l’amélioration de la transparence et de la qualité des informations à fournir de manière obligatoire et régulière sur les contrats. Les consommateurs pourront bénéficier d’études tarifaires adaptées à leur profil de consommation ou encore de messages d’alerte en cas de dépassement anormal de leur forfait, ce qui est particulièrement utile avec les tarifs spéciaux à l’étranger ou pour les jeunes, gros utilisateurs de SMS surtaxés. La durée des contrats sera dorénavant limitée à 24 mois, avec obligation pour les opérateurs de proposer des contrats de douze mois, et en cas de changement d’opérateur, celui-ci devra être effectif en une journée. Nous avons obtenu un accès maximum pour les utilisateurs handicapés ainsi que la révision du champ d’application du service universel pour l’étendre notamment au mobile, d’ici l’an prochain. Chers collègues, j’espère que nous allons voter ce texte final, qui est le fruit de mois de négociations, sans nous laisser perturber par des inquiétudes qui, si elles sont compréhensibles, au vu de l’importance fondamentale..."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, musím nejprve poděkovat zpravodajům a stínovým zpravodajům. Všichni jsme v několika posledních měsících usilovně pracovali, abychom dospěli k balíčku, který je podle mě důsledný a velice kvalitní. Jednání nepochybně nebyla snadná v Parlamentu ani v Radě a Komisi, ale stanoviska se značně změnila od prvního hlasování v parlamentních výborech, kdy otázky spojené s obsahem zcela zastiňovaly ostatní prvky tohoto balíčku. Proto zpráva pana Harboura vlastně nijak nezmiňuje řadu zlepšení, která spotřebitelé získali. Doufám, že tentokrát to bude jiné, nejen proto, že kompromisy dosažené v oblasti základních svobod a dodržování soukromí jsou dobré, ale také proto, že tyto dokumenty mají obrovský potenciál jak pro spotřebitele, tak pro odvětví telekomunikací a jeho zaměstnance. Kompromisy dosažené ve věci rámcové směrnice a směrnice o univerzální službě jasně odkazují na povinnost členských států respektovat zásady práva na spravedlivý proces, což musí být jistě povzbudivé pro odpůrce francouzského projektu sankcí ukládaných správním orgánem. Tyto texty rozhodně nejsou trojským koněm  sloužícím ve prospěch odstupňované reakce, dokonce jsou v rozporu s jejím principem. Dalším problémem je neutralita internetu a otázka omezování přístupu. Konečný text v této věci hovoří jasně. Jakákoli politika správy sítě je odůvodněná pouze pro účely zachování minimální úrovně kvality služeb a neměla by vést k rozlišování mezi službami a aplikacemi, přičemž vše musí být pod kontrolou vnitrostátních regulačních orgánů. Chci také zdůraznit, co jsme spotřebitelům dokázali zajistit v rámci směrnice o univerzální službě. Nebude již možné, aby se operátor schovával za problémy technické proveditelnosti jakožto důvod neposkytnutí spolehlivého přístupu k tísňovým službám a ke stanovení polohy kohokoli, kdo použije tísňové číslo 112. To je naprosto zásadní, protože tím bude konečně řešena bezpečnost evropských občanů; tato technická možnost existovala celá léta, ale úřady a operátoři dříve raději obětovali bezpečnost na oltář úspor investic. To samé platí i pro zlepšení transparentnosti a kvality informací o smlouvách, které mají být poskytovány povinně a pravidelně. Spotřebitelé budou moci využívat informací o cenách vyhovujících jejich spotřebitelskému profilu a varovných zpráv v případech, kdy překročí svůj obvyklý cenový balíček, což je zvláště užitečné u speciálních tarifů pro využití v zahraničí nebo pro mladé lidi, kteří jsou největšími uživateli SMS zpráv za zvýhodněné ceny. Doba platnosti smluv bude omezena na 24 měsíců, přičemž operátoři budou mít povinnost nabídnout dvanáctiměsíční smlouvy, a v případě změny operátora bude změna muset proběhnout v jednom dni. Dosáhli jsme maximálního přístupu pro zdravotně postižené uživatele i přezkumu rozsahu univerzální služby, aby byla do příštího roku rozšířena zejména na mobilní telefony. Dámy a pánové, doufám, že budete hlasovat pro toto konečné znění, které je vyvrcholením měsíců jednání, aniž bychom si příliš komplikovali situaci obavami, byť pochopitelnými, s ohledem na zásadní význam..."@cs1
"Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Jeg ønsker først og fremmest at takke og lykønske ordførerne og skyggeordførerne. Vi har alle arbejdet hårdt i de sidste par måneder for at indgå aftale om en pakke, som efter min opfattelse er sammenhængende og af høj kvalitet. Forhandlingerne har godt nok ikke været lette, hverken i Parlamentet eller med Rådet og Kommissionen, men der er mange, som har ændret holdning siden den første afstemning på udvalgsplan, hvor indholdsrelaterede spørgsmål helt overskyggede de øvrige elementer i pakken. Derfor nævnes de mange fordele for forbrugerne praktisk taget ikke i hr. Harbours betænkning. Jeg håber, at det vil være anderledes denne gang, ikke blot fordi de kompromiser, der allerede er indgået om grundlæggende frihedsrettigheder og respekt for privatlivets fred, er positive, men også fordi dokumentet medfører et fantastisk potentiale for både forbrugerne og telekommunikationssektorerne og deres ansatte. I det kompromis, der er indgået om rammedirektivet og direktivet om forsyningspligtydelser, henvises der direkte til medlemsstaternes forpligtelse til at følge principperne om retten til retfærdig rettergang, og det må helt klart være betryggende for de personer, som er imod det franske lovforslag om at pålægge sanktioner via en tilsynsmyndighed. Teksten er alt andet end en trojansk hest med hensyn til et gradueret svar og er endda i strid med selve princippet. Et andet problem er internettets neutralitet og spørgsmålet om begrænsning af adgang. Den endelige tekst er meget klar og tydelig på dette område. Enhver netstyringspolitik er udelukkende berettiget med det formål at opretholde et minimumskvalitetsniveau for tjenesterne og må ikke resultere i diskrimination mellem tjenesterne og applikationerne, hvor alt skal kontrolleres af de nationale tilsynsmyndigheder. Jeg ønsker endvidere at fremhæve de resultater, vi har opnået for forbrugerne i forbindelse med direktivet om forsyningspligtydelser. Det vil herefter være umuligt for en udbyder at skjule sig bag spørgsmål om teknisk formåenhed som begrundelse for ikke at tilbyde pålidelig adgang til alarmtjenester og formidle lokaliseringsoplysninger om enhver, der bruger alarmnummeret 112. Dette vigtige spørgsmål om de europæiske borgeres sikkerhed vil endelig blive behandlet. Det har teknisk set været muligt i årevis, men myndighederne og udbyderne har ønsket at spare på investeringer i stedet for at fremme sikkerheden. Det samme gælder fremme af gennemsigtigheden og kvaliteten af de kontraktoplysninger, som skal fremlægges regelmæssigt. Forbrugerne vil kunne drage fordel af oplysninger om priser, der passer til deres forbrugerprofil, og advarselsmeddelelser, hvor de overskrider deres almindelige prispakke, og det er især en fordel i forbindelse med særlige tariffer til anvendelse i udlandet eller for unge mennesker, der er storforbrugere af SMS'er med overtaksering. Kontraktvarigheden vil herefter være begrænset til 24 måneder med en forpligtelse for udbyderne til at tilbyde kontrakter af 12 måneders varighed, og i tilfælde af skift til en ny udbyder skal kontrakten træde i kraft inden for én dag. Vi har opnået maksimal adgang for handicappede brugere samt en gennemgang af anvendelsesområdet for forsyningspligtydelser for at udvide det til at omfatte mobiler næste år. Mine damer og herrer, jeg håber, at alle stemmer for den endelige tekst, som er kulminationen af måneders forhandlinger, uden at bekymre sig alt for meget, selv om det er forståeligt i lyset af den grundlæggende betydning..."@da2,2
"Frau Präsidentin, Kommissarin, meine Damen und Herren! Als erstes muss ich den Berichterstattern und Schattenberichterstattern danken und gratulieren. Wir alle haben in den letzten Monaten sehr hart gearbeitet, um dieses Paket zustande zu bekommen, das ich für sehr einheitlich und hochwertig halte. Zugegeben, die Verhandlungen waren nicht einfach, weder im Parlament noch mit dem Rat oder der Kommission, aber seit der ersten Abstimmung im parlamentarischen Ausschuss, bei der inhaltliche Fragen die übrigen Bestandteile dieses Pakets völlig überschattet hatten, haben sich die Meinungen stark geändert. Deshalb kamen in dem Bericht von Herrn Harbour die vielen für die Verbraucher erzielten Verbesserungen fast nicht vor. Ich hoffe, dass es diesmal anders sein wird, nicht nur weil die bezüglich der Grundfreiheiten und der Achtung der Privatsphäre erzielten Kompromisse gut sind, sondern auch weil dieses Dossier ein unglaubliches Potenzial sowohl für die Verbraucher als auch für den Telekommunikationssektor und seine Beschäftigten hat. Die Kompromisse, die bei der Rahmenrichtlinie und der Universaldienstrichtlinie erzielt wurden, zeigen deutlich die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Achtung der Grundsätze des Rechtes auf ein gerechtes Gerichtsverfahren, was sicherlich beruhigend ist für diejenigen, die gegen das französische Projekt der Sanktionierung durch ein Verwaltungsorgan sind. Die Texte sind beileibe kein Trojanisches Pferd für die abgestufte Reaktion („graduated response“), sondern widersprechen sogar deren Grundprinzipien. Eine andere Sorge betrifft die Neutralität des Internets und die Frage einer Beschränkung des Zugangs. Der endgültige Wortlaut is da sehr eindeutig. Jede Politik zur Netzverwaltung wird nur durch das Ziel der Erhaltung eines Mindestniveaus der Dienstleistungsqualität gerechtfertigt und darf nicht zu einer Diskriminierung zwischen Dienstleistungen und Anwendungen führen, wobei alles unter der Kontrolle staatlicher Regulierungsbehörden steht. Ich möchte außerdem hervorheben, was wir im Zusammenhang mit der Universaldienstrichtlinie für die Verbraucher erreicht haben. Von nun an wird es für Betreiber unmöglich sein, sich hinter den Fragen der technischen Machbarkeit als Grund für die fehlende Bereitstellung eines Zugangs zu Notfalldiensten und für die Standortbestimmung von Personen, die die Notrufnummer 112 wählen, zu verstecken. Dieses grundlegende Thema für die Sicherheit der europäischen Bürger wird endlich geklärt; es ist schon seit Jahren technisch möglich, aber die Behörden und Betreiber haben lieber auf dem Altar des Sparens bei Investitionen die Sicherheit geopfert. Dasselbe gilt für die Verbesserung der Transparenz und Qualität bei vertraglichen Informationen, die regelmäßig obligatorisch zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Verbraucher werden von Preisangaben profitieren können, die zu ihrem Nutzungsprofil passen, und ebenso von Mitteilungen, wenn sie ihr normales Preispaket überschreiten. Dies ist besonders nützlich bei Sondertarifen für den Einsatz im Ausland oder für junge Menschen, die besonders häufig Premium-SMS-Dienste nutzen. Die Laufzeit der Verträge wird von nun an auf 24 Monate beschränkt, mit der Verpflichtung der Anbieter, 12-Monats-Verträge anzubieten. Im Falle des Anbieterwechsels tritt dieser innerhalb eines Tages in Kraft. Wir haben den größtmöglichen Zugang für behinderte Nutzer erreicht sowie eine Überprüfung des Umfangs des Universaldienstes, um diesen bis zum nächsten Jahr insbesondere auf Mobiltelefone auszuweiten. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass wir für diesen endgültigen Wortlaut abstimmen werden, der den Höhepunkt von monatelangen Verhandlungen darstellt, ohne uns zu sehr von Sorgen beunruhigen zu lassen, die, auch wenn sie verständlich sind, aufgrund der grundlegenden Bedeutung..."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πρέπει, πρώτα από όλα, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές. Εργαστήκαμε όλοι πολύ σκληρά τους τελευταίους αυτούς μήνες για να δημιουργήσουμε μια δέσμη ρυθμίσεων που θεωρώ ότι είναι και συνεκτική και υψηλής ποιότητας. Κατά κοινή ομολογία, οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν εύκολες ούτε με το Κοινοβούλιο ή με το Συμβούλιο και την Επιτροπή αλλά υπήρξε μια σημαντική μεταβολή στις απόψεις από την πρώτη ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική επιτροπή, όπου τα θέματα τα σχετικά με το περιεχόμενο επισκίασαν πλήρως τα υπόλοιπα στοιχεία της συγκεκριμένης δέσμης ρυθμίσεων. Συνεπώς, στην έκθεση του κ.Harbour, δεν έγινε καμία αναφορά στα πολλά πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές. Ελπίζω η κατάσταση να είναι διαφορετική αυτή τη φορά, όχι μόνο επειδή είναι καλοί οι συμβιβασμοί που επετεύχθησαν σε σχέση με τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τον σεβασμό προς την ιδιωτική ζωήt, αλλά και επειδή ο φάκελος αυτός επιδεικνύει τρομερή προοπτική και για τους καταναλωτές και για τους τομείς των τηλεπικοινωνιών και για τους εργαζομένους σε αυτούς. Οι συμβιβασμοί που επετεύχθησαν στην Οδηγία-πλαίσιο και στην Οδηγία για την Καθολική Υπηρεσία αφορούν ξεκάθαρα την υποχρέωση από πλευράς των κρατών μελών για σεβασμό του δικαιώματος για δίκαιη δίκη, κάτι που πρέπει σίγουρα να καθησυχάζει όσους αντιτίθενται με το Γαλλικό έργο επιβολής κυρώσεων από ένα διοικητικό σώμα. Τα κείμενα αυτά δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από ένα Δούρειο Ίππο για τη σταδιακή ανταπόκριση και αντιτίθενται ακόμη και στην ίδια την αρχή. Άλλο ένα σημείο ανησυχίας είναι η ουδετερότητα του Διαδικτύου και το θέμα της περιορισμένης πρόσβασης. Το τελικό κείμενο είναι πολύ ξεκάθαρο σχετικά με το θέμα αυτό. Οποιαδήποτε πολιτική για διαχείριση δικτύου δικαιολογείται μόνο έχοντας ως σκοπό τη διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών και δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε διακρίσεις μεταξύ των υπηρεσιών και των εφαρμογών, όταν όλα θα βρίσκονται υπό τον έλεγχο των εθνικών κανονιστικών αρχών. Θα ήθελα επίσης να δώσω έμφαση σε όσα πετύχαμε αναφορά για τους καταναλωτές στο πλαίσιο της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσίες. Εφεξής, θα είναι αδύνατο για έναν φορέα χειρισμού να θέσει ως δικαιολογία ζητήματα τεχνικής εφικτότητας για την μη παροχή αξιόπιστης πρόσβασης σε υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης και στην τοποθεσία όποιου χρησιμοποιεί τον αριθμό επείγουσας ανάγκης 112. Αυτό το ζωτικό σημείο για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών θα μπει σε τάξη. Πρόκειται για κάτι που ήταν εφικτό για πολλά χρόνια, αλλά οι αρχές και οι φορείς χειρισμού προτιμούσαν να θυσιάζουν την ασφάλεια στον βωμό των κερδών από τις επενδύσεις. Το ίδιο ισχύει και για τη βελτίωση της διαφάνειας και της ποιότητας των πληροφοριών που σχετίζονται με σύμβαση. Θα πρέπει να παρέχονται σε υποχρεωτική και τακτική βάση. Οι καταναλωτές θα μπορούν να επωφελούνται από τις πληροφορίες τιμολόγησης που θα αντιστοιχούν στο καταναλωτικό τους προφίλ καθώς και από προειδοποιητικά μηνύματα σε περίπτωση όπου ξεπεράσουν την κανονική χρέωση, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για ειδικές χρεώσεις για χρήση στο εξωτερικό ή για χρήση από νεαρά άτομα, τα οποία αποτελούν τους κύριους χρήστες των υπηρεσιών στιγμιαίας μηνυματοδοσίας (SMS) προστιθέμενης αξίας. Η διάρκεια των συμβάσεων εφεξής θα μειωθεί στους 24 μήνες, με υποχρέωση από την πλευρά των φορέων χειρισμού για παροχή 12μηνων συμβάσεων και, σε περίπτωση αλλαγής φορέα χειρισμού, αυτό θα πρέπει να γίνει εντός μιας ημέρας. Καταφέραμε να προσφέρουμε τη μέγιστη πρόσβαση για χρήστες με αναπηρίες καθώς και να εξετάσουμε το πεδίο εφαρμογής της καθολικής υπηρεσίας προκειμένου να επεκταθεί στον τομέα των κινητών επικοινωνιών, ειδικότερα, μέχρι τον επόμενο χρόνο. Κυρίες και κύριοι, ευελπιστώ ότι θα υπερψηφίσουμε το τελικό αυτό κείμενο, το οποίο αποτελεί το αποτέλεσμα μηνών διαπραγματεύσεων, χωρίς να προβληματιζόμαστε ιδιαίτερα από ανησυχίες οι οποίες, αν και είναι κατανοητές, αναφορικά με τη θεμελιώδη σημασίαLadies and gentlemen, I hope that we will vote for this final text, which is the culmination of months of negotiations, without letting ourselves become too troubled by concerns which, although understandable, in view of the fundamental importance..."@el10
"Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I must first of all thank and congratulate the rapporteurs and the shadow rapporteurs. We have all worked very hard over these last few months to arrive at a package that is, I think, consistent and of high quality. Admittedly, the negotiations have not been easy either in Parliament or with the Council and the Commission, but opinions have changed a great deal since the first vote in parliamentary committee, where content-related issues completely overshadowed the rest of the elements of this package. Therefore, in Mr Harbour’s report, the many advances obtained for consumers had practically no mention. I hope that it will be different this time, not only because the compromises achieved on fundamental freedoms and respect for privacy are good, but also because this dossier has tremendous potential both for consumers and for the telecommunications sectors and their employees. The compromises reached on the framework-directive and the Universal Service Directive make clear reference to the obligation for Member States to respect the principles of the right to a fair trial, which must surely be reassuring for those who oppose the French project of sanction by an administrative body. These texts are anything but a Trojan horse for the graduated response, and even oppose the very principle. Another concern is the neutrality of the Internet and the issue of limiting access. The final text is very clear on this matter. Any policy for network management is justified only for the purpose of maintaining a minimum level of service quality and should not lead to discrimination between services and applications, everything being under the control of national regulatory authorities. I want also to emphasise what we have achieved for consumers in the context of the Universal Service Directive. Henceforth, it will be impossible for an operator to hide behind issues of technical feasibility as a reason for not providing reliable access to emergency services and to the location of anyone using the emergency number 112. This vital point for the safety of European citizens will finally be sorted out; it has been technically possible for years, but the authorities and the operators preferred to sacrifice safety on the altar of making savings on investments. The same goes for improving the transparency and quality of contract-related information to be provided on a mandatory and regular basis. Consumers will be able to benefit from pricing information matching their consumer profile and also to warning messages where they exceed their normal price package, which is particularly useful with special tariffs for use abroad or for young people, who are major users of premium rate SMS. The duration of contracts will henceforth be limited to 24 months, with an obligation for operators to offer 12-month contracts, and in the event of a change of operator, this will have to take effect within one day. We have achieved maximum access for disabled users as well as a review of the scope of universal service in order to extend it in particular to mobiles by next year. Ladies and gentlemen, I hope that we will vote for this final text, which is the culmination of months of negotiations, without letting ourselves become too troubled by concerns which, although understandable, in view of the fundamental importance..."@en4
"Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, antes que nada debo dar las gracias a los ponentes y ponentes alternativos. Todos hemos trabajado arduamente estos últimos meses para llegar a un paquete que, en mi opinión, es coherente y de alta calidad. Tenemos que admitir que las negociaciones no han sido fáciles, ni en el Parlamento ni con el Consejo y la Comisión, pero las opiniones han cambiado mucho desde la primera votación en la comisión parlamentaria, en la que las cuestiones relacionadas con el contenido eclipsaron completamente los demás elementos del paquete. Por ello, los numerosos avances obtenidos para los consumidores no se mencionaban prácticamente en el informe del señor Harbour. Espero que no suceda lo mismo en esta ocasión, no sólo porque las transacciones logradas en materia de libertades fundamentales y respeto de la vida privada son positivas, sino también porque este expediente presenta un gran potencial, tanto para los consumidores, como para el sector de las telecomunicaciones y sus trabajadores. Las transacciones alcanzadas en relación con la Directiva marco y la Directivas sobre el servicio universal hacen una referencia clara a la obligación que tienen los Estados miembros de respetar los principios del derecho a un juicio justo, que seguramente tranquilizarán a aquellos que se oponen al proyecto francés que contempla la imposición de sanciones por parte de un órgano administrativo. Estos textos no son sino un caballo de Troya para la respuesta proporcionada e incluso se oponen al propio principio. Otro motivo de preocupación es la neutralidad de Internet y la cuestión de la limitación de acceso. El texto final es muy explícito en este sentido. Las políticas de gestión de redes únicamente se justifican para mantener un nivel mínimo de calidad de servicio y no debería dar lugar a una discriminación entre servicios y aplicaciones, todo ello bajo el control de las autoridades nacionales de regulación. Quiero hacer hincapié igualmente en lo que hemos logrado para los consumidores en el marco de la Directiva sobre el servicio universal. De ahora en adelante será imposible que un operador alegue problemas de viabilidad técnico para no ofrecer un acceso fiable a los servicios de emergencia y para localizar a cualquier persona que utilice el número de emergencia 112. Por fin se resolverá este aspecto vital para la seguridad de los ciudadanos europeos; es posible técnicamente desde hace años, pero las autoridades y los operadores han preferido sacrificar la seguridad en aras de la reducción del coste de las inversiones. Otro tanto ocurre con la mejora de la transparencia y la calidad de la información sobre contratos que debe facilitarse de forma obligatoria y periódica. Los consumidores podrán beneficiarse de información sobre precios que corresponda a su perfil de consumo, así como de mensajes de advertencia cuando excedan el precio normal de su paquete, lo que resulta especialmente útil con las tarifas especiales para uso en el extranjero o para los jóvenes que son importantes usuarios de los SMS de tarifa rebajada. En lo sucesivo, la duración de los contratos se limitará a veinticuatro meses y los operadores tendrán la obligación de ofrecer contratos de doce meses y, en caso de cambiar de operador, dicho cambio deberá efectuarse en un solo día. Hemos logrado un acceso máximo para los usuarios con discapacidades, así como una revisión del ámbito de aplicación del servicio universal a fin de extenderlo, en particular a la telefonía móvil el próximo año. Señorías, espero que votemos a favor de este texto definitivo, que es la culminación de meses de negociaciones, sin dejarnos abrumar por preocupaciones que, aunque comprensibles, en vista de la importancia fundamental… ( )."@es21
"Proua juhataja, volinik, daamid ja härrad, kõigepealt pean tänama ja õnnitlema raportööre ja variraportööre. Oleme viimaste kuude jooksul teinud kõik väga palju tööd, et jõuda selle paketini, mis minu arvates on ühtlane ja kõrge kvaliteediga. Mööndavasti ei ole läbirääkimised olnud lihtsad ka parlamendis ega nõukogus ja komisjonis, vaid arvamused on palju muutnud alates esimesest hääletusest parlamendikomisjonides, kui sisuga seotud küsimused varjutasid täielikult ülejäänud elemendid selles paketis. Seega ei mainitud härra Harbouri raportis neid paljusid tarbijate jaoks saavutatud eeliseid peaaegu üldse. Loodan, et seekord on see teistmoodi, mitte ainult sellepärast, et põhiõiguste ja privaatsuse austamise osas saavutatud kompromissid on head, vaid ka sellepärast, et sellel toimikul on tohutu suur potentsiaal nii tarbijatele kui telekommunikatsioonisektoritele ja nende töötajatele. Raamdirektiivi ja universaalteenuse direktiivi osas leitud kompromissid viitavad selgelt liikmesriikide kohustusele austada õiglase kohtumõistmise õiguse põhimõtteid, mis on kindlasti rahustav neile, kes on vastu Prantsuse haldusorgani sanktsiooniprojektile. Need tekstid on kõike muud kui Trooja hobune liigendatud reaktsioonile, ja on isegi sellele põhimõttele vastu. Teine probleem on Interneti neutraalsus ja juurdepääsu piiramise küsimus. Lõplik tekst on selle teema osas väga selge. Igasugune võrguhalduse poliitika on õigustatud ainult eesmärgil säilitada minimaalne teenusekvaliteedi tase ja ei tohiks viia diskrimineerimiseni teenuste ja rakenduste vahel, mis kõik on riiklike regulatiivasutuste kontrolli all. Tahan rõhutada ka seda, mida tarbijate jaoks universaalteenuse direktiivi kontekstis saavutanud oleme. Edaspidi on operaatoril võimatu tuua põhjuseks probleeme tehnilises teostatavuses, kui ta ei suuda võimaldada usaldusväärset juurdepääsu hädaabiteenustele ja kõigi asukohale, kes kasutavad hädaabinumbrit 112. See oluline punkt Euroopa kodanike turvalisuse juures lahendatakse lõpuks; see on aastaid olnud tehniliselt võimatu, ent võimud ja operaatorid eelistasid ohverdada turvalisuse investeeringutelt säästmise nimel. Sama kehtib ka läbipaistvuse ja lepinguga seotud kohustusliku ja regulaarse teabe kvaliteedi tõstmise kohta. Tarbijatel võimaldatakse kasutada nende profiiliga sobivat hinnainfot ja hoiatussõnumeid, kui nad ületavad oma tavapärase hinnapaketi, mis on eriti kasulik välismaal kasutatavate eritariifide korral või noortele inimestele, kes on erihinnaga tekstisõnumite peamised kasutajad. Lepingute kestvus piiratakse edaspidi 24 kuuga ja operaatorid on kohustatud pakkuma 12-kuulisi lepinguid, ning operaatori vahetamise korral peab see toimuma ühe päeva jooksul. Oleme saavutanud maksimaalse juurdepääsu puuetega kasutajate jaoks ning ka universaalteenuse ulatuse ülevaatamise, et laiendada seda järgmiseks aastaks eriti just mobiilidele. Daamid ja härrad, loodan, et hääletame selle lõpliku teksti poolt, mis on kuudepikkuste läbirääkimiste kulminatsioon, laskmata end liiga palju häirida muredest, mis on küll mõistetavad, arvestades olulist tähtsust..."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, minun on ensiksi kiitettävä ja onniteltava esittelijöitä ja varjoesittelijöitä. Olemme kaikki ponnistelleet erittäin kovasti viime kuukausina saadaksemme aikaan paketin, joka on mielestäni yhtenäinen ja korkealaatuinen. Neuvottelut eivät kieltämättä ole olleet helppoja parlamentissa tai neuvoston ja komission kanssa, mutta mielipiteet ovat muuttuneet huomattavasti parlamentin valiokunnassa toimitetun ensimmäisen äänestyksen jälkeen. Siinä vaiheessa sisältöön liittyvät kysymykset jättivät paketin muut osatekijät täysin varjoonsa. Siksi jäsen Harbourin mietinnössä useat kuluttajien hyväksi saavutetut edistysaskeleet jäivät käytännössä mainitsematta. Toivon, että tilanne on tällä kertaa toisenlainen, ei vain siksi, että perusvapauksien ja yksityisyyden kunnioittamisen osalta aikaansaadut kompromissit ovat hyviä, vaan myös siksi, että tällä asiakirjalla on valtavia mahdollisuuksia sekä kuluttajien että televiestintäalan ja sen työntekijöiden kannalta. Puitedirektiivin ja yleispalveludirektiivin osalta saavutetuissa kompromisseissa viitataan selkeästi jäsenvaltioiden velvollisuuteen kunnioittaa periaatteita oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Se varmasti rauhoittaa heitä, jotka vastustavat Ranskan hanketta, jossa hallinnollinen elin määrää seuraamuksesta. Nämä tekstit ovat kaikkea muuta kuin Troijan hevonen porrastetuille vastatoimille, ja ne ovat jopa vastoin periaatetta itseään. Toinen huolenaihe on internetin puolueettomuus ja käytön rajoittamista koskeva kysymys. Lopullinen teksti on hyvin selkeä tältä osin. Verkon hallinnointiin tarkoitettu politiikka on oikeutettua vain palvelujen laadun vähimmäistason ylläpitämiseksi. Sen ei pitäisi johtaa syrjintään palvelujen ja sovellusten välillä, koska kaikki on kansallisten sääntelyviranomaisten valvonnassa. Haluan myös korostaa, mitä olemme saaneet aikaan kuluttajien hyväksi yleispalveludirektiivin yhteydessä. Tästä lähtien operaattorin on mahdotonta käyttää tekniseen toteutettavuuteen liittyviä seikkoja syynä sille, että se ei kykene tarjoamaan luotettavaa hätäpalvelujen käyttömahdollisuutta ja selvittämään hätänumeroon 112 soittavan henkilön sijaintia. Tämä Euroopan kansalaisten turvallisuudelle elintärkeä seikka saadaan viimeinkin ratkaistua; teknisesti se on ollut mahdollista jo vuosia, mutta viranomaiset ja operaattorit mieluummin uhrasivat turvallisuuden säästääkseen investoinneissa. Sama koskee avoimuuden ja sopimukseen liittyvien tietojen laadun parantamista. Tällaisten tietojen antaminen on pakollista, ja niitä on annettava säännöllisesti. Kuluttajat hyötyvät hinnoittelutiedoista, jotka vastaavat heidän kuluttajaprofiiliaan, ja varoitusviesteistä, kun he ylittävät tavallisen hintapakettinsa. Se on erityisen hyödyllistä ulkomailla käytettävän erikoishinnoittelun yhteydessä tai nuorille, jotka ovat erityismaksullisten tekstiviestien tärkeimpiä käyttäjiä. Sopimusten kesto rajoitetaan tästä lähtien 24 kuukauteen, mutta operaattoreilla on velvollisuus tarjota 12 kuukauden sopimuksia. Jos asiakas haluaa vaihtaa operaattoria, sen on tapahduttava yhdessä päivässä. Olemme saaneet aikaan mahdollisimman kattavat käyttömahdollisuudet vammaisille käyttäjille sekä yleispalvelun soveltamisalan tarkistamisen sen laajentamiseksi erityisesti matkaviestimiin ensi vuoteen mennessä. Hyvät parlamentin jäsenet, toivon, että äänestämme tämän lopullisen tekstin puolesta, joka on kuukausien neuvottelujen huipennus, ottamatta liian vakavasti huolia, jotka ovat toki ymmärrettäviä, ottaen huomioon perustavanlaatuisen merkityksen… ("@fi7
"Elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim, először is köszönetet mondok és gratulálok az előadóknak és az árnyékelőadóknak. Az utóbbi néhány hónapban mindannyian nagyon keményen dolgoztunk azért, hogy kialakítsunk egy olyan csomagot, amely, úgy gondolom, hogy következetes és kiemelkedő minőségű. A tárgyalások kétségkívül nem mentek könnyebben sem a Parlamentben, sem a Tanáccsal vagy a Bizottsággal, de a vélemények nagyot változtak a parlamenti bizottság első szavazása óta, ahol a tartalomhoz kapcsolódó kérdések teljes mértékben háttérbe szorították e csomag többi elemét. Harbour úr jelentésében ezért gyakorlatilag említésre sem került a fogyasztók érdekében elért számos előrelépés. Remélem, hogy ez alkalommal másképp lesz, nem csupán azért, mert az alapvető szabadságokkal és a magánélet tiszteletben tartásával kapcsolatos kompromisszumok jók, hanem mert ez az ügy óriási lehetőséget rejt mind a fogyasztók, mind a távközlési ágazat és annak dolgozói számára. A keretirányelvvel és az egyetemes szolgáltatásról szóló irányelvvel kapcsolatosan elért kompromisszum világos utalást tesz a tagállamok azon kötelezettségére, hogy tiszteletben tartsák az igazságos bírósági eljáráshoz való jogot, amely minden bizonnyal megnyugtató azok számára, akik ellenzik az igazgatási szerv által kivetendő szankciók francia tervezetét. Ezek a szövegek mindent, csak nem a fokozatos válasz trójai falovát képviselik, sőt éppen ellenkezőek annak alapelvével. A másik aggodalmat az internet semlegessége és a korlátozott hozzáférés jelenti. A végső szöveg teljesen egyértelmű ez ügyben. Bármilyen hálózatkezelési politika csupán a szolgáltatásminőség minimumszintjének fenntartása érdekében indokolt, és nem vezethet a szolgáltatások és alkalmazások közötti megkülönböztetéshez, mivel minden a nemzeti szabályozó hatóságok ellenőrzése alatt áll. Azt is hangsúlyozni szeretném, hogy milyen eredményeket értünk el a fogyasztók érdekében az egyetemes szolgáltatásról szóló irányelv vonatkozásában. A jövőben egy szolgáltató sem tud majd a technikai megvalósíthatóság ürügyével kibújni azon kötelezettsége alól, hogy megbízható hozzáférést biztosítson a mentőszolgálatokhoz és lokalizálni tudja bármely, a 112-t tárcsázó személyt. Az európai polgárok biztonságának e lényeges problémája végre megoldásra talál; technikailag évek óta lehetséges, a hatóságok és a szolgáltatók azonban a biztonságot inkább feláldozták a beruházásokkal való takarékoskodás oltárán. Ugyanez érvényes a kötelezően vagy rendszeresen nyújtandó, szerződéssel kapcsolatos információk átláthatóságának és minőségének javítására. A fogyasztók a fogyasztói profiljuknak megfelelő árinformációkhoz juthatnak hozzá, valamint normál árcsomaguk túllépése esetén figyelmeztető üzeneteket kapnak, ami különösen hasznos a külföldi használat során vagy a fiatalok számára, akik az emelt díjas SMS-szolgáltatás fő felhasználói. A szerződések időtartama 24 hónapban lesz maximalizálva, a szolgáltatók kötelesek lesznek 12 hónapos szerződéseket is ajánlani, a szolgáltatóváltásnak pedig egy nap alatt meg kell történnie. Teljeskörű hozzáférést értünk el a fogyatékkal élő felhasználók számára, és az egyetemes szolgáltatás hatálya felülvizsgálatra kerül annak érdekében, hogy jövő évre terjesszék ki különösen a mobiltelefonokra is. Hölgyeim és uraim, remélem, meg fogjuk szavazni ezt a végleges szöveget, amely több hónapos tárgyalások betetőzése, és nem hagyjuk magunkat túlságosan aggodalmaskodni olyan gondok felett, amelyek bár érthetőek, de az alapvető jelentőség érdekében…"@hu11
"Signora Presidente, signora Commissario, onorevoli parlamentari, vorrei innanzi tutto ringraziare e congratularmi con i relatori e i relatori ombra. Abbiamo profuso tutti un grande impegno negli ultimi mesi per arrivare a un pacchetto che secondo me è coerente e qualitativamente eccellente. Certo, i negoziati non sono stati facili né in sede di Parlamento né col Consiglio e con la Commissione, ma le opinioni sono cambiate molto dalla prima votazione in commissione parlamentare, in cui le questioni inerenti al contenuto avevano preso il totale sopravvento sui restanti elementi del pacchetto. Di conseguenza, nella relazione Harbour i numerosi vantaggi ottenuti per i consumatori non venivano nemmeno menzionati. Spero che stavolta le cose andranno diversamente, non solo perché i compromessi raggiunti sulle libertà fondamentali e il rispetto della vita privata sono discreti, ma anche perché questo fascicolo rappresenta un potenziale enorme sia per i consumatori sia per il settore delle telecomunicazioni e per i suoi dipendenti. I compromessi raggiunti sulla direttiva quadro e la direttiva sul servizio universale contengono un chiaro riferimento all’obbligo degli Stati membri di rispettare i principi del diritto a un processo equo, il che non può che rassicurare gli oppositori del progetto francese in cui le sanzioni vengono comminate da un ente amministrativo. Questi testi sono tutto tranne che un cavallo di Troia della risposta graduata, anzi, si oppongono al principio stesso. Un’altra preoccupazione riguarda la neutralità di Internet e la questione della limitazione degli accessi. Il testo definitivo non lascia dubbi in tal senso. Le politiche di gestione della rete sono giustificate solamente allo scopo di mantenere un livello minimo di qualità del servizio e non dovrebbero determinare alcuna discriminazione tra servizi e applicazioni, in quanto tutto deve essere soggetto al controllo dagli enti regolatori nazionali. Mi preme inoltre sottolineare quello che abbiamo ottenuto per i consumatori nel contesto della direttiva sul servizio universale. D’ora in poi un operatore sarà impossibilitato ad addurre questioni di fattibilità tecnica come giustificazioni per non fornire un accesso affidabile ai servizi di emergenza e la localizzazione di chiunque utilizzi il numero di emergenza 112. Finalmente verrà risolto questo nodo fondamentale per la sicurezza dei cittadini europei; è tecnicamente possibile da anni, ma le autorità e gli operatori preferivano sacrificare la sicurezza sull’altare del risparmio sugli investimenti. Lo stesso vale per il miglioramento della trasparenza e della qualità delle informazioni che devono essere fornite su base obbligatoria e regolare nei contratti. I consumatori potranno beneficiare di regimi tariffari adatti al loro profilo e anche di messaggi di allerta in caso di superamento del loro pacchetto tariffario normale, un provvedimento particolarmente utile per le tariffe speciali per l’estero o per i giovani, grandi utilizzatori degli SMS a tariffa maggiorata. La durata dei contratti sarà pertanto limitata a 24 mesi, con l’obbligo per gli operatori di offrire contratti di 12 mesi, e in caso di cambio di operatore, la modifica dovrà diventare effettiva entro un giorno. Abbiamo ottenuto un accesso massimo per i disabili nonché una revisione del campo di applicazione del servizio universale, per poterlo estendere ai servizi mobili entro il prossimo anno. Onorevoli colleghi, spero che voteremo a favore di questa versione finale, che rappresenta il punto d’arrivo di mesi di negoziati, senza lasciarci turbare da inquietudini che, benché comprensibili, in vista dell’importanza fondamentale..."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nare, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjams ir oponuojantiems pranešėjams ir juos pasveikinti. Visi sunkiai dirbome per šiuos pastaruosius keletą mėnesių, kad parengtume paketą, kuris, mano nuomone, yra nuoseklus ir aukštos kokybės. Aišku, derybos nebuvo lengvos nei pačiame Parlamente nei derantis su Taryba ir Komisija, tačiau nuo pirmo balsavimo Parlamento komitete, kur su turiniu susiję dalykai visiškai užgožė kitus šio paketo elementus, nuomonės smarkiai pasikeitė. Todėl M. Harbouro pranešime daugelis vartotojų atžvilgiu pasiektų patobulinimų iš esmės nebuvo paminėti. Tikiuosi, kad šį kartą viskas bus kitaip ir ne tik dėl to, kad dėl pagrindinių laisvių ir privatumo apsaugos pasiekti kompromisai yra geri, bet ir dėl to, kad ši tema apima milžiniškas vartotojų ir telekomunikacijų sektorių bei jų darbuotojų galimybes. Dėl pagrindų direktyvos ir Universaliųjų paslaugų direktyvos pasiektais kompromisais daroma aiški nuoroda į valstybių narių įpareigojimą laikytis teisės į sąžiningą teismą principo ir tai be abejonės turi nuraminti prieštaraujančius Prancūzijos projektui administracinei įstaigai taikyti sankcijas. Tokie tekstai yra ne kas kita, kaip Trojos arklys nuoseklaus atsakymo požiūriu ir netgi prieštarauja pačiam principui. Susirūpinimą kelia ir interneto neutralumas ir prieigos ribojimo klausimas. Šiuo klausimu galutinis tekstas yra labai aiškus. Bet kokia tinklo valdymui skirta politika yra pateisinama tik minimalaus paslaugos kokybės lygio išlaikymo tikslu ir negali vesti į diskriminaciją tarp paslaugų ir taikomųjų programų, kai viską kontroliuoja nacionalinės reguliavimo institucijos. Taip pat noriu pabrėžti, ką vartotojų labui pasiekėme Universaliųjų paslaugų direktyvoje. Nuo šiol operatorius negalės slėptis už techninio tinkamumo problemos ir ja motyvuodamas atsisakyti teikti patikimą prieigą prie skubios pagalbos iškvietimo paslaugų ir prie pagalbos telefonu „112“ skambinančiojo vietovės nustatymo. Šis Europos piliečių saugai gyvybiškai svarbus aspektas pagaliau bus sutvarkytas; techninės galimybės jau buvo kelerius metus, tačiau valdžios institucijos ir operatoriai buvo linkę aukoti saugumą. Tą patį galima pasakyti ir apie su sutartimi susijusios informacijos, kurią reikės teikti privalomai ir reguliariai, skaidrumą ir kokybę. Vartotojai gaus naudos iš apmokestinimo informacijos, atitinkančios jų vartotojų profilį ir iš įspėjamųjų pranešimų, kai jie viršys savo įprastos kainos paketą – tai yra ypač naudinga kai užsienyje naudojami specialūs tarifai arba jauniems žmonėms, kurie yra pagrindiniai SMS pranešimų padidintais tarifais naudotojai. Nuo šiol sutarčių trukmė negalės būti ilgesnė nei 24 mėnesiai, o operatoriams nustatytas įpareigojimas siūlyti 12 mėnesių sutartis, o operatoriaus keitimas turi įsigalioti per vieną dieną. Mums pavyko pasiekti maksimalią prieigą asmenims su negalia ir peržiūrėti universaliųjų paslaugų taikymo sritį, kad iki kitų metų jos apimtų ir judrųjį ryšį. Ponios ir ponai, tikiuosi, kad balsuosime už šį galutinį tekstą, kuris yra mėnesius trukusių derybų kulminacija, ir neimsime pernelyg jaudintis dėl nuogąstavimų, nors tai yra ir suprantama, atsižvelgiant į didelę svarbą..."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāres kundze, dāmas un kungi! Vispirms man jāpasakās referentiem un ēnu referentiem un viņi jāapsveic. Pēdējo mēnešu laikā mēs visi esam ļoti smagi strādājuši, lai izveidotu paketi, kas, manuprāt, ir konsekventa un ļoti kvalitatīva. Jāatzīst, ka sarunas nebija vieglas ne Parlamentā, ne ar Padomi un Komisiju, taču parlamentārajā komitejā, kurā ar saturu saistītos jautājumus pilnībā aizēnoja pārējie šīs paketes elementi, viedokļi kopš pirmā balsojuma ir ievērojami mainījušies. Tādēļ kunga ziņojumā praktiski netika pieminēti daudzie ar patērētājiem saistītie uzlabojumi. Es ceru, ka šoreiz būs citādāk, ne tikai tādēļ, ka ir panākti veiksmīgi kompromisi par pamatbrīvībām un privātuma ievērošanu, bet arī tādēļ, ka šim dokumentam ir milzīgs potenciāls gan saistībā ar patērētājiem, gan telekomunikāciju nozarēm un to darbiniekiem. Kompromisi, kas panākti par pamatdirektīvu un Universālā pakalpojuma direktīvu, skaidri norāda uz dalībvalstu pienākumu ievērot tiesības uz taisnīgu tiesu, kas noteikti nomierina tos cilvēkus, kas iebilst pret Francijas plānu piešķirt administratīvām iestādēm pilnvaras noteikt sankcijas. Šie dokumenti nav nekas cits kā Trojas zirgs attiecībā uz pakāpenisku reakciju, un tie pat neatbilst pašam principam. Bažas rada arī interneta neitralitāte un jautājums par piekļuves ierobežošanu. Teksta galīgajā variantā ir ļoti skaidri pausta nostāja par šo jautājumu. Jebkāda tīkla pārvaldības politika ir attaisnota tikai minimālas pakalpojumu kvalitātes saglabāšanas nolūkā, un tā nedrīkst izraisīt pakalpojumu un lietotņu diskrimināciju, kad visu kontrolē valstu regulatīvās iestādes. Es arī vēlos uzsvērt to, ko esam panākuši par labu patērētājiem saistībā ar Universālā pakalpojuma direktīvu. Turpmāk operatori nevarēs aizbildināties, ka tehniskās īstenojamības problēmu dēļ nenodrošina uzticamu piekļuvi neatliekamās palīdzības dienestiem un informācijai par ikviena neatliekamās palīdzības numura „112” izsaucēja atrašanās vietu. Šis Eiropas pilsoņu drošībai svarīgais jautājums beidzot būs nokārtots; vairākus gadus tas ir bijis tehniski iespējams, taču iestādes un operatori izvēlējās upurēt drošību uz ieguldījumu ietaupīšanas altāra. Tas pats attiecināms uz obligāti un regulāri sniedzamas ar līgumu saistītas informācijas pārredzamības un kvalitātes uzlabošanu. Patērētāji varēs saņemt informāciju par cenām, kas atbilst to patērētāja profilam, kā arī brīdinājuma ziņojumus, pārsniedzot noteikto cenu paketi, kas būs īpaši noderīgi saistībā ar sakaru īpašajiem tarifiem ārvalstīs vai jauniešiem, kuri ir galvenie speciālo pakalpojumu īsziņu izmantotāji. Turpmāk līgumu termiņš tiks ierobežots līdz 24 mēnešiem, un operatoriem būs pienākums piedāvāt 12 mēnešus ilgus līgumus, savukārt operatora maiņai būs jāstājas spēkā vienas dienas laikā. Esam panākuši maksimālas piekļuves iespējas lietotājiem ar īpašām vajadzībām, kā arī universālā pakalpojuma darbības jomas pārskatīšanu, lai līdz nākamajam gadam to īpaši piemērotu arī mobilajiem sakariem. Dāmas un kungi! Es ceru, ka mēs balsosim par šā dokumenta galīgo redakciju, kas ir mēnešiem ilgu sarunu rezultāts, neļaujot sevi pārmērīgi nomākt bažām, kuras, lai gan ir saprotamas, ņemot vērā būtisko nozīmi, ...."@lv13
"Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, je tiens d'abord à remercier et à féliciter les rapporteurs et les rapporteurs fictifs. Nous avons beaucoup travaillé, tous, au cours de ces derniers mois pour parvenir, je crois, à un ensemble cohérent et de qualité. Certes, les négociations n'ont pas été faciles tant au sein du Parlement qu'avec le Conseil et la Commission, mais les avis ont beaucoup évolué depuis le premier vote en commission parlementaire, où les questions liées au contenu avaient complètement occulté le reste des éléments de ce paquet. Ainsi, sur le rapport de Malcolm Harbour, les nombreuses avancées obtenues pour les consommateurs n'avaient eu quasiment aucun écho. J'espère qu'il en sera autrement cette fois, non seulement parce que les compromis obtenus sur les libertés fondamentales et le respect de la vie privée sont bons, mais aussi parce que ce dossier représente un formidable potentiel tant pour les consommateurs que pour les secteurs des télécommunications et leurs employés. Les compromis trouvés sur la directive-cadre et la directive "Service universel" font clairement référence à l'obligation pour les États membres de respecter les principes du droit à un procès équitable, ce qui ne peut que rassurer les opposants au projet français de sanction par une entité administrative. Ces textes sont tout sauf un cheval de Troie de la riposte graduée et s'opposent même à son principe. Une autre inquiétude concerne la neutralité d'internet et la question des limitations d'accès. Le texte final est très clair à ce sujet. Toute politique de gestion des réseaux ne se justifie que pour maintenir un niveau minimal de qualité de services et ne pas entraîner de discrimination entre services et applications, le tout devant être contrôlé par des autorités de régulation nationales. Je veux aussi insister sur ce que nous avons obtenu pour les consommateurs dans le cadre de la directive "Service universel". Il sera dorénavant impossible pour un opérateur de se réfugier derrière des questions de faisabilité technique pour ne pas fournir un accès fiable aux services d'urgence et à la localisation de l'utilisateur du numéro 112. Ce point essentiel pour la sécurité des citoyens européens va enfin être réglé alors que cela fait des années que c'est techniquement possible mais que des autorités et des opérateurs ont préféré sacrifier la sécurité sur l'autel des économies d'investissements. Il en va de même de l'amélioration de la transparence et de la qualité des informations à fournir de manière obligatoire et régulière sur les contrats. Les consommateurs pourront bénéficier d'études tarifaires adaptées à leur profil de consommation ou encore de messages d'alerte en cas de dépassement anormal de leur forfait, ce qui est particulièrement utile avec les tarifs spéciaux à l'étranger ou pour les jeunes, gros utilisateurs de SMS surtaxés. La durée des contrats sera dorénavant limitée à 24 mois, avec obligation pour les opérateurs de proposer des contrats de douze mois, et en cas de changement d'opérateur, celui-ci devra être effectif en une journée. Nous avons obtenu un accès maximum pour les utilisateurs handicapés ainsi que la révision du champ d'application du service universel pour l'étendre notamment au mobile, d'ici l'an prochain. Chers collègues, j'espère que nous allons voter ce texte final qui est le fruit de mois de négociations sans nous laisser perturber par des inquiétudes qui, si elles sont compréhensibles, au vu de l'importance fondamentale..."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mevrouw de commissaris, dames en heren, allereerst wil ik de rapporteurs en schaduwrapporteurs bedanken en complimenteren. Deze laatste maanden hebben we allemaal hard gewerkt om te komen tot een naar ik meen samenhangend pakket van hoge kwaliteit. De onderhandelingen binnen het Parlement en met de Raad en de Commissie waren beslist niet gemakkelijk, maar sinds de eerste stemming in de parlementaire commissie, waarbij kwesties die te maken hadden met de inhoud, de overige onderdelen van dit pakket volledig in de schaduw stelden, hebben de diverse opvattingen een grote ontwikkeling doorgemaakt. Zo werd in het verslag van de heer Harbour nauwelijks melding gemaakt van de vooruitgang op velerlei gebied voor de consument. Ik hoop dat het ditmaal anders zal zijn, niet alleen omdat de bereikte compromissen ten aanzien van de fundamentele vrijheden en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer goede compromissen zijn, maar ook omdat dit dossier zowel voor de consument als voor de telecommunicatiesectoren en hun werknemers oneindig veel mogelijkheden biedt. De compromissen over de kaderrichtlijn en de universeledienstrichtlijn verwijzen duidelijk naar de verplichting voor de lidstaten om de beginselen van het recht op een eerlijk proces te eerbiedigen, wat de tegenstanders van het Franse wetsvoorstel om sancties te laten opleggen door een administratief orgaan alleen maar zal geruststellen. Deze teksten zijn allesbehalve een paard van Troje van het aangepaste antwoord en staan zelfs lijnrecht tegenover het beginsel daarvan. Een ander punt van zorg betreft de neutraliteit van internet en de kwestie van de toegangsbeperkingen. De definitieve versie van de tekst is hierover zeer duidelijk. Elk beleid op het gebied van netwerkbeheer vindt slechts zijn rechtvaardiging in het feit dat het een minimaal kwaliteitsniveau voor diensten handhaaft en niet leidt tot discriminatie tussen diensten en toepassingen, waarbij dit alles dient te worden gecontroleerd door nationale toezichthoudende autoriteiten. Ik wil ook met nadruk wijzen op wat we voor de consument hebben bereikt in het kader van de universeledienstrichtlijn. Voortaan zal het voor een exploitant die geen betrouwbare toegang tot noodhulpdiensten en tot de plaatsbepaling van een gebruiker van nummer 112 wenst te verschaffen, onmogelijk zijn zich te verschuilen achter zaken als technische haalbaarheid. Dit punt, dat essentieel is voor de veiligheid van Europese burgers, zal eindelijk worden geregeld, terwijl dat al jaren technisch mogelijk is; autoriteiten en exploitanten hebben er echter de voorkeur aan gegeven de veiligheid te offeren op het altaar van besparingen op investeringen. Verder wijs ik op de verbetering van de transparantie en van de kwaliteit van de informatie over contracten die verplicht en regelmatig dient te worden verschaft. Consumenten zullen kunnen profiteren van tariefinformatie die aan hun verbruiksprofiel is aangepast, of van waarschuwingen in geval van abnormale overschrijding van het vaste bedrag dat ze voor hun pakket betalen, wat bijzonder nuttig is met het oog op de speciale tarieven in het buitenland of voor jongeren, die grootgebruikers zijn van zwaar belaste sms-berichten. De duur van contracten zal voortaan beperkt zijn tot vierentwintig maanden, met de verplichting voor de exploitanten om contracten van twaalf maanden aan te bieden, en overstappen naar een andere exploitant dient in één dag te kunnen worden geregeld. We hebben een maximale toegang voor gehandicapte gebruikers verkregen, alsmede een zodanige herziening van het toepassingsgebied van de universele dienst, dat deze binnen een jaar tot met name gsm's wordt uitgebreid. Dames en heren, ik hoop dat we over deze definitieve tekst, die het resultaat is van maanden onderhandelen, gaan stemmen zonder ons te laten afleiden door bezwaren die, hoe begrijpelijk ook, in het licht van het grote belang …"@nl3
"Pani przewodnicząca, pani Komisarz, panie i panowie! Przede wszystkim muszę podziękować i pogratulować sprawozdawcom oraz kontrsprawozdawcom. Wszyscy bardzo ciężko pracowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy, żeby opracować pakiet, który według mnie jest spójny i charakteryzuje się wysoką jakością. Muszę przyznać, że negocjacje nie były łatwe ani w samym Parlamencie, ani z Radą i Komisją, lecz zdania znacznie się zmieniły od pierwszego głosowania w komisji parlamentarnej, gdzie sprawy związane z treściami zupełnie przesłoniły pozostałe elementy przedmiotowego pakietu. Dlatego też w sprawozdaniu pana posła Harboura praktycznie nie było mowy o wielu uzyskanych rozwiązaniach korzystnych dla konsumentów. Mam nadzieję, że teraz będzie inaczej, nie tylko ze względu na to, że kompromisy uzyskane w zakresie podstawowych swobód i poszanowania prywatności są dobre, ale także dlatego, że przedmiotowe dossier reprezentuje ogromny potencjał zarówno dla konsumentów, jak i dla sektora telekomunikacyjnego i jego pracowników. Kompromisowe rozwiązania w zakresie dyrektywy w sprawie ram prawnych oraz dyrektywy w sprawie usługi powszechnej wyraźnie zobowiązują państwa członkowskie do poszanowania zasad prawa do uczciwego procesu sądowego, co musi na pewno dodawać otuchy osobom sprzeciwiającym się francuskiemu projektowi sankcji nakładanych przez organ administracyjny. Teksty te są po prostu koniem trojańskim dla procedury progresywnego reagowania, a nawet sprzeciwiają się samej zasadzie. Inną sprawą jest neutralność Internetu oraz kwestia ograniczania dostępu. Ostateczny tekst wyraźnie odnosi się to tego zagadnienia. Każda polityka zarządzania siecią jest uzasadniona jedynie w celu utrzymania minimalnego poziomu jakości usługi i nie powinna prowadzić do dyskryminacji usług ani aplikacji, przy czym wszystko znajdować się będzie pod kontrolą narodowych organów regulacyjnych. Pragnę też podkreślić to, co osiągnęliśmy w interesie konsumentów w odniesieniu do dyrektywy w sprawie usługi powszechnej. Od tej pory operator nie będzie mógł zasłaniać się kwestiami wykonalności technicznej jako przyczyną braku zapewnienia niezawodnego dostępu do służb alarmowych oraz lokalizacji osób korzystających z numeru alarmowego 112. Ta ważna dla bezpieczeństwa obywateli Europy kwestia zostanie ostatecznie rozwiązania – było to możliwe technicznie od wielu lat, ale władze i operatorzy woleli poświęcić bezpieczeństwo na ołtarzu oszczędności inwestycji. To samo dotyczy poprawy przejrzystości i jakości informacji dotyczących umów, które to informacje winny być dostarczane obowiązkowo i regularnie. Konsumenci będą mogli skorzystać z informacji o cenach dopasowanych do ich profilu konsumenta, a także z komunikatów ostrzegawczych, gdy wykroczą poza normalny pakiet cenowy, co jest szczególnie użyteczne w odniesieniu do taryf specjalnych za korzystanie z usług za granicą albo dla młodych ludzi, którzy głównie korzystają z usług SMS po specjalnych cenach. Okres ważności umów od tej pory zostanie ograniczony do 24 miesięcy, z obowiązkiem oferowania przez operatorów umów na 12 miesięcy, a w przypadku zmiany operatora musi się odbyć w ciągu jednego dnia. Uzyskaliśmy maksymalny dostęp dla użytkowników niepełnosprawnych, a także przegląd zakresu usługi powszechnej w celu jej rozszerzenia, w szczególności na telefony komórkowe, do przyszłego roku. Panie i panowie, mam nadzieję, że zagłosujemy za przyjęciem tego ostatecznego tekstu, stanowiącego kulminację miesięcy negocjacji, nie martwiąc się o sprawy, które – mimo że zrozumiałe – w obliczu podstawowej wagi..."@pl16
"Senhora Presidente, Senhora Comissária, caros Colegas, devo, em primeiro lugar, agradecer aos relatores e relatores-sombra e felicitá-los. Trabalhámos todos arduamente ao longo destes últimos meses para chegarmos a um pacote que é, na minha opinião, consistente e de elevada qualidade. Reconheço que as negociações não foram fáceis no Parlamento nem no Conselho e na Comissão, mas as opiniões mudaram bastante desde a primeira votação em comissão parlamentar, em que questões relacionadas com o conteúdo eclipsavam completamente os restantes elementos deste pacote. Por conseguinte, no relatório do senhor deputado Harbour, os muitos progressos obtidos para os consumidores praticamente não foram mencionados. Espero que desta vez a situação seja diferente, não apenas porque os compromissos alcançados em matéria de direitos fundamentais e respeito da privacidade são positivos, mas também porque este dossiê tem um potencial extraordinário tanto para os consumidores como para os sectores das telecomunicações e os seus empregados. Os compromissos alcançados na directiva-quadro e na directiva “serviço universal” fazem referência clara à obrigação de os Estados-Membros respeitarem os princípios do direito a um processo equitativo, o que deve seguramente ser tranquilizador para os que se opõem ao projecto francês de aplicação de sanções através de um órgão administrativo. Estes textos não passam de um cavalo de Tróia da resposta graduada e opõem-se mesmo ao princípio em si. Uma outra preocupação é a neutralidade da Internet e a questão da limitação do acesso. O texto final é muito claro nesta matéria. Qualquer política para a gestão de redes apenas se justifica em função do objectivo de manter um nível mínimo de qualidade dos serviços e não deve originar discriminação entre serviços e aplicações, com todas as vertentes controladas por autoridades reguladoras nacionais. Quero igualmente realçar o que conseguimos para os consumidores no contexto da directiva “serviço universal”. A partir de agora, será impossível a um operador esconder-se atrás de questões de viabilidade técnica como motivo para não fornecer um acesso fiável a serviços de emergência e a localização de qualquer pessoa que utilize o número de emergência 112. Este ponto vital para a segurança dos cidadãos europeus vai finalmente ser regulamentado; foi tecnicamente possível durante anos, mas as autoridades e os operadores preferiram sacrificar a segurança no altar das economias de investimentos. O mesmo se aplica à melhoria da transparência e qualidade das informações relacionadas com contratos que terão de ser prestadas de forma obrigatória e regular. Os consumidores vão poder beneficiar de análises de preços adequadas ao seu perfil de consumidor e também de mensagens de aviso quando ultrapassarem o seu pacote de preços normal, o que é particularmente útil para tarifas especiais a utilizar no estrangeiro ou para jovens, que são os principais utilizadores de SMS de tarifa majorada. A duração dos contratos será, de agora em diante, limitada a 24 meses, com uma obrigação de os operadores oferecerem contratos de 12 meses, e, no caso de uma mudança de operador, essa transferência terá de se concretizar no prazo de um dia. Conseguimos o máximo acesso para utilizadores com deficiências, bem como uma revisão do âmbito de aplicação do serviço universal a fim de o alargar em especial aos telemóveis até ao próximo ano. Caros Colegas, espero que votemos a favor deste texto final, que é o fruto de meses de negociações, sem nos deixarmos perturbar por preocupações que, apesar de compreensíveis, tendo em conta a importância fundamental..."@pt17
"Dnă preşedintă, dnă comisar, doamnelor şi domnilor, în primul rând aş dori să le adresez mulţumiri şi felicitări raportorilor şi raportorilor alternativi. Am muncit cu toţii din greu pe parcursul acestor luni pentru a ajunge la un pachet care este, cred, consecvent şi de o calitate superioară. După cum se ştie, negocierile nu au fost deloc uşoare nici în cadrul Parlamentului, nici cu Consiliul şi Comisia, însă opiniile s-au schimbat substanţial de la primul vot în cadrul comisiei parlamentare, în care aspectele legate de conţinut au umbrit complet restul elementelor din acest pachet. Prin urmare, numeroasele realizări obţinute în favoarea consumatorilor nu au fost practic menţionate în raportul domnului Harbour. Sper ca situaţia să fie diferită de această dată, nu numai deoarece compromisurile atinse pe marginea libertăţilor fundamentale şi a respectării confidenţialităţii sunt bune, dar şi pentru că acest dosar are un potenţial uriaş, atât pentru consumatori, cât şi pentru sectoarele telecomunicaţiilor şi lucrătorii acestora. Compromisurile la care s-a ajuns în privinţa directivei-cadru şi a Directivei privind serviciul universal fac referire în mod clar la obligativitatea statelor membre de a respecta principiile dreptului la un proces echitabil, care îi linişteşte în mod sigur pe cei care se opun proiectului francez de impunere a sancţiunilor de către un organism administrativ. Aceste texte sunt orice altceva în afară de un cal troian pentru reacţia progresivă şi chiar se opun însuşi principiului acestuia. Un alt motiv de preocupare îl constituie neutralitatea internetului şi problema limitării accesului. Textul final este foarte clar în această privinţă. Orice politică de administrare a reţelei este justificată numai în scopul menţinerii unui nivel minim de calitate a serviciilor şi nu ar trebui să conducă la discriminare între servicii şi solicitări, totul aflându-se sub controlul autorităţilor naţionale de reglementare. De asemenea, aş dori să subliniez realizările noastre în folosul consumatorilor în contextul Directivei privind serviciul universal. De acum înainte, îi va fi imposibil unui operator să se ascundă în spatele problemelor legate de fezabilitatea tehnică, folosite ca pretext pentru nefurnizarea accesului fiabil la servicii de urgenţă şi la localizarea oricărei persoane care foloseşte numărul de apel de urgenţă 112. Acest punct vital pentru siguranţa cetăţenilor europeni va fi în sfârşit clarificat; din punct de vedere tehnic, a fost posibil de ani de zile, însă autorităţile şi operatorii au preferat să sacrifice siguranţa pe altarul economiilor la investiţii. Acelaşi lucru se aplică în cazul îmbunătăţirii transparenţei şi calităţii informaţiilor contractuale care trebuie să fie furnizate în mod regulat şi obligatoriu. Consumatorii vor putea astfel beneficia de pe urma informaţiilor privind tarifarea la nivelul profilului propriu de consumator, precum şi de pe urma mesajelor de avertizare în cazul depăşirii preţului normal pentru pachetul lor, aspect care este în special util în cazul tarifelor speciale de uz în străinătate sau în cazul tinerilor, care sunt utilizatorii principali de servicii de mesagerie (SMS) la tarife speciale. Durata contractelor va fi limitată de acum încolo la 24 de luni, cu obligativitatea operatorilor de a oferi contracte pe 12 luni, iar în cazul schimbării operatorilor, aceasta trebuie să intre în vigoare într-o singură zi. Am dobândit un succes maxim în numele utilizatorilor cu handicap, precum şi din punctul de vedere al revizuirii domeniului de aplicare a serviciilor universale, în scopul de a le extinde în special la mobile până anul următor. Doamnelor şi domnilor, sper că vom vota în favoarea acestui text final, care constituie culminarea unor luni de negocieri, fără a ne permite să fim prea preocupaţi de aspecte care, deşi sunt de înţeles, având în vedere importanţa fundamentală..."@ro18
"( ) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, v prvom rade musím poďakovať a zagratulovať spravodajcom a tieňovým spravodajcom. Všetci sme na tom tieto posledné mesiace veľmi tvrdo pracovali, aby sme dospeli k balíku, ktorý je podľa môjho názoru konzistentný a vysoko kvalitný. Je pravda, že rokovania neboli ľahké ani v Parlamente alebo s Radou a Komisiou, ale stanoviská sa od prvého hlasovania v parlamentnom výbore veľmi zmenili, keď otázky týkajúce sa obsahu kompletne zatienili zvyšok zložiek tohto balíka. V správe pána Harboura sa preto mnoho úspechov dosiahnutých pre spotrebiteľov vôbec nespomína. Dúfam, že to bude tentokrát iné, nielen z toho dôvodu, že dosiahnuté kompromisy o základných slobodách a rešpektovaní súkromia sú dobré, ale takisto aj vďaka tomu, že tento dokument má obrovský potenciál pre spotrebiteľov aj pre odvetvie telekomunikácií a jeho zamestnancov. Dosiahnuté kompromisy o rámcovej smernici a smernici o univerzálnej službe sa jasne odvolávajú na záväzok členských štátov dodržiavať zásady práva na spravodlivý proces, čo musí celkom iste uistiť tých, ktorí stoja proti francúzskemu projektu pokutovania administratívnym orgánom. Tieto texty nie sú ničím iným ako trójskym koňom diferencovanej odpovede a dokonca odporujú skutočnej podstate. Ďalšou záležitosťou je neutralita internetu a problém obmedzovania prístupu. Konečný text hovorí o tejto záležitosti veľmi jasne. Politika riadenia siete je oprávnená len s cieľom zachovať minimálnu úroveň kvality služieb a nemala by viesť k diskriminácii medzi službami a uplatneniami, pričom nad všetkým ostatným by mali dohliadať národné regulačné orgány. Chcem takisto zdôrazniť to, čo sme pre spotrebiteľov dosiahli v súvislosti so smernicou o univerzálnej službe. Nebude možné, aby sa operátor skrýval za problémy technickej realizovateľnosti ako dôvod neposkytnutia spoľahlivého prístupu k záchranným službám a k lokalizácií každého, kto využije núdzové telefónne číslo 112. Nakoniec sa vyrieši tento podstatný bod pre bezpečnosť európskych občanov; bolo to možné technicky zrealizovať už dlhé roky, ale orgány a operátori radšej obetovali bezpečnosť na oltár úspor z investícií. To isté sa týka zlepšovania transparentnosti a kvality informácií týkajúcich sa zmluvy, pričom sa majú poskytovať záväzne a pravidelne. Spotrebitelia budú schopní profitovať z cenových informácií, ktoré zodpovedajú ich spotrebiteľskému profilu a takisto aj z varovných správ v prípade, ak prekročia svoj obvyklý cenový balík, čo je výhodné najmä pri osobitných tarifách na použitie v zahraničí alebo mladými ľuďmi, ktorí sú hlavnými používateľmi SMS správ so zvláštnou sadzbou. Dĺžka trvania zmlúv sa preto obmedzí na 24 mesiacov, pričom záväzkom operátorov bude ponúkať 12-mesačné zmluvy a v prípade zmeny operátora sa to musí uskutočniť za jeden deň. Dosiahli sme maximálny prístup pre používateľov so zdravotným postihnutím, ako aj preskúmanie rozsahu univerzálnej služby s cieľom rozšíriť ho do budúceho roka hlavne na mobilné telefóny. Dámy a páni, dúfam, že budeme hlasovať za tento konečný text, ktorý je vyvrcholením mesiacov rokovaní, bez toho, aby sme si robili prílišné starosti ktoré, aj keď pochopiteľne, vzhľadom na zásadný význam…"@sk19
"Gospa predsednica, gospa komisarka, gospe in gospodje, najprej se moram zahvaliti in čestitati poročevalcem in poročevalcem v senci. V zadnjih nekaj mesecev smo vsi trdo delali, da smo prišli do svežnja, ki je po mojem mnenju dosleden in zelo kakovosten. Pogajanja seveda niso bila lahka niti v Parlamentu niti s Svetom ali Komisijo, vendar so se mnenja od prvega glasovanja v parlamentarnem odboru, kjer so vprašanja, povezana z vsebino, povsem zasenčila preostale elemente tega svežnja, močno spremenila. Zato poročilo gospoda Harbourja številnih prednosti, ki jih s tem pridobi potrošnik, skoraj ne omenja. Upam, da bo tokrat drugače ne le zato, ker so kompromisi, doseženi na področjih temeljnih svoboščin in spoštovanja zasebnosti, dobri, ampak tudi zato, ker ta dokument prinaša ogromno možnosti tako za potrošnika kot za telekomunikacijski sektor in njegove zaposlene. Kompromisi, doseženi glede okvirne direktive in direktive o univerzalnih storitvah, se jasno sklicujejo na dolžnost držav članic, da spoštujejo načela pravice do poštenega sojenja, kar je zagotovo pomirjajoče za tiste, ki nasprotujejo francoskemu projektu, ki pomeni sankcije upravnega organa. Ta besedila so za postopen odziv vse prej kot trojanski konj in celo nasprotujejo samemu načelu. Naslednja zadeva je nevtralnost interneta in vprašanje omejevanja dostopa. Končno besedilo je glede tega zelo jasno. Vsaka politika upravljanja omrežja je upravičena le, če se z njo namerava vzdrževati minimalna raven kakovosti storitev in če ne povzroča razlikovanja med storitvami in aplikacijami, pri tem pa mora vse biti pod nadzorom nacionalnih regulativnih organov. Poudariti želim, kaj smo za potrošnika dosegli z Direktivo o univerzalnih storitvah. Če operater ne bo mogel vsem zagotoviti zanesljivega dostopa do nujnih storitev in uporabe številke v sili 112, se odslej ne bo več mogel izmikati z izgovorom, da to tehnično ni izvedljivo. To je bistveno za varnost evropskih državljanov in bo končno tudi urejeno; že leta je to tehnično mogoče, vendar so pristojni organi in operaterji varnost raje žrtvovali na oltarju prihrankov pri vlaganjih. Isto velja za preglednost in kakovost s pogodbo povezanih informacij, ki naj bi se zagotavljale obvezno in redno. Potrošniki bodo imeli koristi od informacij o oblikovanju cen, kar bo ustrezalo njihovemu profilu potrošnje, hkrati bodo s sporočilom opozorjeni, kadar bodo presegli običajno ceno svojega paketa, kar je še posebno koristno pri posebnih tarifah za uporabo v tujini ali za mlade, ki so glavni uporabniki SMS sporočil po premijski stopnji. Trajanje pogodbe bo odslej omejeno na 24 mesecev, pri čemer bodo operaterji dolžni ponuditi tudi 12-mesečne pogodbe, zamenjava operaterja pa bo morala bila izvedljiva v enem dnevu. Dosegli smo maksimalni dostop za invalidne uporabnike kot tudi pregledali obseg univerzalne storitve, da bi jo do naslednjega leta razširili predvsem za mobilnike. Gospe in gospodje, upam, da bomo glasovali za to končno besedilo, ki je vrhunec teh mesecev pogajanj, in nas pomisleki, čeprav so razumljivi, ob zavedanju temeljnega pomena tega besedila ne bodo preveč vznemirjali."@sl20
"Fru talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag måste först av allt tacka och gratulera föredragandena och skuggföredragandena. Vi har alla arbetat mycket hårt under de senaste månaderna för att utarbeta detta paket, som, enligt min mening, är konsekvent och håller hög kvalitet. Förhandlingarna har onekligen inte varit enkla i vare sig parlamentet eller med rådet och kommissionen, men åsikterna har ändrats en hel del sedan den första omröstningen i parlamentsutskottet, där innehållsrelaterade frågor helt överskuggade de övriga delarna i detta paket. Därför hade de många framsteg som nåtts för konsumenterna knappt alls nämnts i Malcolm Harbours betänkande. Jag hoppas att det blir annorlunda den här gången, inte bara för att de kompromisser som nåddes för grundläggande friheter och integritetsskyddet är bra, utan även för att detta ärende har en oerhörd potential för både konsumenter och telekomsektorerna samt deras anställda. I de kompromisser som nåddes om ramdirektivet och direktivet om samhällsomfattande tjänster hänvisas det tydligt till medlemsstaternas förpliktelse att respektera principen om rätten till en rättvis rättegång, som sannerligen måste vara lugnande för dem som motsatte sig det franska projektet för sanktioner från ett administrativt organ. Dessa texter är inget annat än en trojansk häst för reaktionen på en ökande skala, och de strider till och med mot denna samma princip. Ett annat bekymmer är nätneutralitet och frågan om begränsat tillträde. I den slutgiltiga texten är man mycket tydlig i denna fråga. Alla politiska åtgärder för näthantering är enbart försvarbara i syfte att upprätthålla en miniminivå av tjänsternas kvalitet och bör inte leda till diskriminering mellan tjänster och tillämpningar, eftersom allt står under nationella tillsynsmyndigheters kontroll. Jag vill också framhålla det som vi har uppnått för konsumenterna mot bakgrund av direktivet om samhällsomfattande tjänster. Det kommer hädanefter att vara omöjligt för en operatör att gömma sig bakom frågor om teknisk genomförbarhet som en ursäkt för att inte tillhandahålla tillförlitlig tillgång till akuta tjänster och lokalisera någon som använder larmnumret 112. Denna livsavgörande punkt för EU-medborgarnas säkerhet kommer äntligen att lösas. Det har varit tekniskt möjligt i flera år, men myndigheterna och operatörerna föredrog att offra säkerheten för att spara in på investeringar. Detsamma gäller förbättringen av öppenheten och kvaliteten på avtalsenliga uppgifter som ska tillhandahållas på en obligatorisk och regelbunden basis. Konsumenterna kommer att kunna dra nytta av prisuppgifter som passar deras konsumentprofil och också av varningsmeddelanden då de överskrider sitt normala prispaket, något som är särskilt användbart för ungdomar, som är de stora användarna av SMS med tilläggsdebitering. Kontraktens varaktighet kommer hädanefter att begränsas till 24 månader, med en förpliktelse för operatörer att erbjuda kontrakt på 12 månader, och i händelse av att man byter operatör, kommer detta att börja gälla inom ett dygn. Vi har nått maximalt tillträde för användare med funktionshinder liksom en granskning av räckvidden för samhällsomfattande tjänster för att särskilt utvidga det till mobiler till nästa år. Jag hoppas att vi kommer att rösta för denna slutgiltiga text, som är kulmen på månaders förhandlingar, utan att vi bekymrar oss alltför mycket, även om det är förståeligt, med tanke på den grundläggande betydelsen …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph