Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-05-04-Speech-1-220"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090504.24.1-220"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would first of all like to warmly thank Ms Kuneva for all the work she has done on consumer issues, since this is the last time in this Parliament we shall have a chance to debate with her. Commissioner, I from my side and, I think, the whole committee have really appreciated your intensive engagement. I know it was perhaps somewhat disappointing for you that we felt we were not able to give this proposal a thorough review and get it to first reading before the end of this mandate. But I think history will show that we have done the right thing because the work that has been led very well by Arlene McCarthy – looking at the impact assessment, questioning the issues – has raised awareness in the proposal and has also got many more people engaged, as you yourself indicated. It seems to me – and here are the crucial points I want to make in the short time available this evening – that one important thing that is missing from this proposal is the overall strategic framework that the Commission wants to follow in the evolution of the consumer acquis. This proposal addresses goods but, at the end of this year, before we have this proposal in place, we shall have the Services Directive in place and there are many issues for consumers around that. We know that you are also looking at issues such as digital products, package, travel and so on. I think we need to see what you intend to do with this goods package as part of a broader strategy for the direction of the consumer acquis. That is very important. It needs to be future-proofed; it needs to be part of an overall process. That is one of the things that I would be slightly critical of in the approach that has been taken so far. I hope we will be able to move that forward. I was delighted you mentioned the House of Lords because I was also going to reflect on that. We have assured them that their report will be able to have a material contribution on the outcome, given the time we have available. We look forward in the end to an extremely good result for Europe’s consumers and the internal market."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nejprve bych chtěl srdečně poděkovat paní Kunevové za všechnu práci, kterou věnovala spotřebitelským tématům, protože je to v tomto Parlamentu naposledy, kdy máme příležitost s ní diskutovat. Paní komisařko, já osobně, a domnívám se, že i celý výbor, vaši značnou angažovanost skutečně oceňujeme. Vím, že vás možná poněkud zklamalo, že jsme byli toho názoru, že tento návrh nejsme schopni podrobně přezkoumat a dostat jej do prvního čtení před koncem tohoto funkčního období. Myslím si však, že dějiny ukážou, že jsme udělali dobře, protože díky práci, kterou paní Arlene McCarthyová velmi dobře vedla – pokud jde o posouzení dopadu a pochybování o tématech – se rozšířilo povědomí o tomto návrhu a zapojilo se do něj mnohem více lidí, na což jste sama upozornila. Zdá se mi – a to jsou zásadní body, které chci v tom krátkém čase, jejž mám tento večer k dispozici, uvést – že jedna důležitá věc, jež v tomto návrhu chybí, je celkový strategický rámec, kterým se chce Komise při utváření spotřebitelského acquis řídit. Tento návrh je zaměřen na zboží, ale na konci tohoto roku, dříve, než bude tento návrh zaveden, bude zavedena směrnice o službách a v souvislosti s ní existuje řada otázek týkajících se spotřebitelů. Víme, že se také zabýváte tématy jako digitální produkty, balení, cestování a tak dále. Domnívám se, že musíme vědět, co s tímto balíčkem týkajícím se zboží máte v úmyslu dělat jakožto součástí širší strategie pro orientaci spotřebitelského acquis. To je velmi důležité. Musí být platný i pro budoucnost; musí být součástí celkového procesu. To je jedna z věcí, ohledně nichž bych byl v rámci přístupu, jež doposud zaujímáte, zlehka kritický. Doufám, že v tom budeme moci pokročit. Byl jsem potěšen, že jste se zmínila o Sněmovně lordů, protože jsem o tom chtěl také hovořit. Její představitele jsme ujistili, že jejich zpráva bude moci podstatným způsobem přispět k výsledku, s ohledem na dostupný čas. Těšíme se nakonec na velice dobrý výsledek pro spotřebitele Evropy a vnitřní trh."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil først og fremmest gerne takke fru Kuneva hjerteligt for alt det arbejde, hun har udført vedrørende forbrugerspørgsmål, da dette er sidste gang her i Parlamentet vi har mulighed for at forhandle med hende. Jeg har personligt – og det gælder vist hele udvalget – virkelig sat pris på kommissærens stærke engagement. Jeg ved, at det muligvis var ret skuffende for kommissæren, at vi ikke syntes, vi kunne give dette forslag en grundig behandling og få det klart til førstebehandling inden udløbet af denne mandatperiode. Men jeg tror, historien vil vise, at vi har gjort det rigtige, fordi arbejdet under Arlene McCarthys dygtige ledelse – gennemgang af konsekvensvurderingen, spørgsmål til emnerne – har øget opmærksomheden omkring forslaget og også har fået mange flere mennesker engageret, som kommissæren selv gav udtryk for. Efter min opfattelse – og her er de centrale punkter, jeg gerne vil fremhæve på den korte tid, der er til rådighed her i aften – mangler der en vigtig ting i dette forslag, og det er den overordnede ramme, som Kommissionen ønsker at følge i forbindelse med udvikling af gældende EU-forbrugerret. Dette forslag omhandler varer, men ved årets udgang, inden vi har dette forslag på plads, vil vi have direktivet om tjenesteydelser på plads, og der er i den forbindelse mange forbrugerrelaterede emner. Vi ved, at man også ser på emner som f.eks. digitale produkter, charterrejser osv. Jeg tror, vi bliver nødt til at se, hvad Kommissionen agter at gøre med denne pakke vedrørende varer som en del af en bredere strategi for, hvilken retning gældende EU-forbrugerret bevæger sig i. Dette er meget vigtigt. Det skal være fremtidssikret; det skal være en del af en overordnet proces. Det er en af de ting, jeg er en lille smule kritisk over for i den tilgang, som hidtil er blevet valgt. Forhåbentlig vil der ske fremskridt her. Jeg var meget glad for, at Overhuset blev nævnt, fordi jeg også ville reflektere over dette. Vi har forsikret dem om, at deres rapport vil kunne få væsentlig indflydelse på resultatet i lyset af den tid, vi har til rådighed. Vi ser frem til, at der i sidste ende kommer et særdeles godt resultat for Europas forbrugere og det indre marked."@da2
"Herr Präsident, ich möchte mich zunächst einmal ganz herzlich bei Frau Kuneva für die ganze Arbeit bedanken, die sie in die Verbraucherfragen investiert hat, da dies für uns die letzte Gelegenheit im Parlament sein wird, um mit ihr darüber zu debattieren. Frau Kommissarin, ich spreche nicht nur für mich, sondern wohl für den gesamten Ausschuss, wenn ich Ihnen sage, dass wir Ihr intensives Engagement wirklich sehr geschätzt haben. Ich weiß, dass unsere Einsicht, dass wir diesen Vorschlag nicht gründlich überarbeiten können, um ihn zur erster Lesung vor Ablauf dieses Mandats zu bringen, vielleicht etwas enttäuschend für Sie war Die Erfahrung wird jedoch zeigen, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Schließlich hat unsere Arbeit, die von Arlene McCarthy hervorragend organisiert wurde, durch die Auswertung der Folgeabschätzung und das Hinterfragen einiger Aspekte das Bewusstsein für den Vorschlag geschärft und das Engagement von weitaus mehr Personen gefördert, wie Sie selbst angemerkt haben. Und nun komme ich zu den wichtigen Punkten, die ich in dieser kurzen verfügbaren Zeit an diesem Abend ansprechen möchte. Es scheint mir, dass ein allgemeiner strategischer Rahmen als wichtiger Punkt in diesem Vorschlag fehlt und den die Kommission bei der Entwicklung des gemeinschaftlichen Besitzstandes im Verbraucherschutz zu befolgen wünscht. Dieser Vorschlag bezieht sich zwar auf Waren, zum Jahresende aber – also bevor wir diesen Vorschlag soweit haben – haben wir die Dienstleistungsrichtlinie auf den Weg gebracht, mit der viele diesbezügliche Aspekte für Verbraucher verbunden sind. Wir wissen, dass auch Themenbereiche wie digitale Produkte, Verpackung, Reisen usw. von Ihnen berücksichtigt werden. Meiner Meinung nach sollten wir erkennen können, was Sie mit diesem Warenpaket als Teil einer umfassenderen Strategie für den gemeinsamen Verbraucherbesitzstand vorhaben. Das ist sehr wichtig. Es muss zukunftssicher sein und, es muss Teil eines gesamten Prozesses sein. Es handelt sich hier um einen Punkt, den ich in Bezug auf den bisher verfolgten Ansatz ein wenig kritisieren möchte. Ich hoffe, dass wir diesbezüglich weiter vorankommen werden. Ich habe mich darüber gefreut, dass Sie das britische Oberhaus erwähnten, weil ich ebenfalls meine diesbezüglichen Gedanken darüber ausführen wollte. Wir haben unseren Besuchern zugesichert, dass ihr Bericht einen wesentlichen Beitrag zum Ergebnis angesichts der Zeit, die wir zur Verfügung haben, liefern wird. Damit können wir am Ende einem extrem guten Ergebnis für die europäischen Verbraucher und den Binnenmarkt entgegensehen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κ. Kuneva για το σύνολο του έργου της σε ζητήματα που αφορούν τους καταναλωτές, καθώς αυτή είναι η τελευταία φορά που το Κοινοβούλιο έχει την ευκαιρία να συζητήσει μαζί της. Κυρία Επίτροπε, εγώ από την πλευρά μου και, πιστεύω, ολόκληρη η επιτροπή εκτιμήσαμε πραγματικά την εντατική σας δέσμευση. Γνωρίζω ότι ίσως να ήταν λίγο απογοητευτικό για εσάς το γεγονός ότι αισθανθήκαμε ότι δεν μπορούσαμε να επανεξετάσουμε εκτενώς αυτή την πρόταση και να την περάσουμε σε πρώτη ανάγνωση πριν το τέλος της θητείας του Κοινοβουλίου. Πιστεύω όμως ότι η ιστορία θα αποδείξει ότι πράξαμε το σωστό επειδή οι εργασίες των οποίων ηγήθηκε πολύ καλά η Arlene McCarthy – κρίνοντας από την εκτίμηση του αντικτύπου, την αντιμετώπιση των ζητημάτων – αύξησαν την ευαισθητοποίηση όσον αφορά την πρόταση και έπεισαν πολλούς να δεσμευτούν, όπως και εσείς η ίδια αναφέρατε. Έχω την εντύπωση – και αυτές είναι και οι κρίσιμες παρατηρήσεις τις οποίες θέλω να θίξω εν τάχει απόψε – κάτι το οποίο λείπει από αυτή την πρόταση είναι το συνολικό στρατηγικό πλαίσιο το οποίο θέλει να ακολουθήσει η Επιτροπή όσον αφορά την εξέλιξη του του κεκτημένου των καταναλωτών. Η πρόταση αυτή αφορά τα προϊόντα αλλά, στο τέλος αυτού του έτους, πριν αρχίσει να εφαρμόζεται η πρόταση αυτή, θα έχει τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες και γύρω από αυτήν περιστρέφονται πολλά ζητήματα που αφορούν τους καταναλωτές. Γνωρίζουμε ότι και εσείς εξετάζετε ζητήματα όπως τα ψηφιακά προϊόντα, οι συσκευασίες, η μεταφορά κ.ο.κ. Πιστεύω ότι πρέπει να δούμε τι προτίθεστε να πράξετε για τη συσκευασία εμπορευμάτων στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον προσανατολισμό του κεκτημένου των καταναλωτών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να διασφαλιστεί ως προς τις μελλοντικές εξελίξεις· πρέπει να αποτελέσει μέρος μιας συνολικής διαδικασίας. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα για τα οποία θα ήμουν ελαφρώς επικριτικός όσον αφορά την προσέγγιση που έχει τηρηθεί έως τώρα. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε. Χαίρομαι που αναφέρατε τη Βουλή των Λόρδων επειδή σκόπευα και εγώ να αναφερθώ επί τούτου. Τους έχουμε διασφαλίσει ότι η έκθεσή τους θα κατορθώσει να συμβάλει ουσιαστικά στην έκβαση, δεδομένου του χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας. Προσβλέπουμε στο τέλος σε ένα εξαιρετικά καλό αποτέλεσμα για τους καταναλωτές της Ευρώπης και την εσωτερική αγορά."@el10
"Señor Presidente, en primer lugar me gustaría agradecer efusivamente a la señora Kuneva todo el trabajo que ha hecho en las cuestiones relacionadas con el consumo, dado que ésta será la última vez que tendremos la oportunidad de debatir con ella. Comisaria, aprecio realmente su intenso compromiso y, como yo, creo que toda la comisión. Sé que hubo quizás algún tipo de decepción respecto a usted cuando sentimos que no éramos capaces de dar a esta propuesta un repaso riguroso y conseguir sacarla en primera lectura antes del fin de este mandato. Pero pienso que la historia mostrará que hemos hecho lo correcto porque el trabajo, liderado muy bien por la señora McCarthy (estudiando la evaluación de impacto, cuestionando los temas) ha conseguido concienciar sobre la propuesta y ha implicado a mucha más gente, como usted misma ha indicado. Me da la impresión (y aquí hay puntos clave que querría tocar en el poco tiempo disponible esta tarde) de que una cuestión importante que se halla ausente de esta propuesta es el marco estratégico global que la Comisión quiere seguir en la evolución del acervo de los consumidores. Esta propuesta está bien orientada pero, a finales de este año, antes de que tengamos esta directiva en marcha, tendremos la Directiva sobre servicios y hay muchas cuestiones en ella acerca de los consumidores. Sabemos que usted también está estudiando cuestiones como productos digitales, empaquetado, viajes y demás. Pienso que necesitamos ver lo que usted pretende hacer con este paquete de medidas como parte de una estrategia más amplia en relación al acervo de los consumidores. Esto es muy importante. Es precisa una visión de futuro, es preciso que sea parte de un proceso global. Este es una de los aspectos del enfoque que se ha planteado hasta la fecha con los que soy ligeramente crítico. Espero que seamos capaces de avanzar en este terreno. Me satisface que usted mencionara a la Cámara de los Lores porque también iba a referirme a ella. Les hemos garantizado que su informe tendrá su reflejo en el resultado final, dado el tiempo del que disponemos. Esperamos conseguir finalmente un resultado extremadamente bueno para los consumidores de Europa y para el mercado interior."@es21
"Härra juhataja, ma sooviksin kõigepealt südamest tänada proua Kunevat kõige selle eest, mis ta on tarbijat puudutavates küsimustes ära teinud, seda seetõttu, et see on viimane kord siin Euroopa Parlamendis, mil meil on võimalik temaga aru pidada. Härra volinik, mina ja ma usun, et ka terve komisjon on teie aktiivset osalust väga hinnanud. Ma tean, et teile valmistas ehk mõnevõrra pettumust see, et me ei saanud seda ettepanekut põhjalikult läbi vaadata ja jõuda sellega enne Euroopa Parlamendi selle koosseisu volituste lõppu esimese lugemiseni. Kuid ma usun, et tulevik näitab, et tegime õigesti – seda seetõttu, et tänu Arlene McCarthy poolt väga hästi juhitud tööle, mille raames on uuritud mõju hinnangut ja seatud asju küsimuse alla, on suurendatud teadlikkust ettepanekust ja on kaasatud ka palju rohkem inimesi, nagu te ka ise viitasite. Mulle näib – ja siinkohal tahaksingi puudutada täna õhtul selle lühikese aja jooksul, mis meie käsutuses on, kõige olulisemaid aspekte –, et üks oluline asi, mis sellest ettepanekust puudu on, on üldine strateegiline raamistik, mida komisjon tahab tarbijaid puudutava õigustiku kujundamisel järgida. Kõnealuses ettepanekus tegeldakse kaupadega, kuid selle aasta lõpus, enne kui me selle ettepaneku valmis saame, on meil olemas ka teenuste direktiiv ning ka sellega on seotud palju küsimusi, mis tarbijaid huvitavad. Me teame, et käsitlete ka selliseid küsimusi nagu digitaalsed tooted, pakett, reisid jne. Ma arvan, et meil on vaja teada, mida te kavatsete teha tarbijaid puudutava seadustiku saavutamiseks kaupu puudutava paketiga, mis moodustab osa laiemast strateegiast. See on väga oluline. See ettepanek peab olema tulevikukindel; see peab moodustama osa tervikprotsessist. See on üks neist aspektidest, mille suhtes oleksin pisut kriitiline seoses lähenemisviisiga, mida on seni järgitud. Ma loodan, et me suudame selles vallas edusamme teha. Mul oli väga hea meel, et mainisite Briti ülemkoda, sest kavatsesin samuti sellest rääkida. Me kinnitasime neile, et nende aruanne annab olulise panuse lõpptulemusse, arvestades meie käsutuses olevat aega. Lõppkokkuvõttes jääme ootama erakordselt head tulemust Euroopa tarbijate ja siseturu jaoks."@et5
"Arvoisa puhemies, aivan ensimmäiseksi haluan kiittää lämpimästi komission jäsen Kunevaa kaikesta hänen kuluttaja-asioiden hyväksi tekemästään työstä, sillä tämä on viimeinen kerta, kun meillä on tilaisuus keskustella hänen kanssaan tässä parlamentissa. Arvoisa komission jäsen, minä itse ja luullakseni koko valiokunta on todella antanut arvoa vahvalle panoksellenne. Tiedän, että teille oli ehkä jonkinmoinen pettymys, että katsoimme, ettemme kykene arvioimaan ehdotusta perusteellisesti ja samaan sitä ensimmäiseen käsittelyyn ennen nykyisen toimikauden päättymistä. Luulen silti, että jälkikäteen tarkasteltuna käy ilmi, että olemme tehneet oikein, koska työ, jota Arlene McCarthy on johtanut erinomaisesti – vaikutustenarvioinnin tarkastelu, asioiden kyseenalaistaminen – on lisännyt tietoisuutta ehdotuksesta ja sitouttanut paljon lisää ihmisiä, kuten itsekin totesitte. Minusta näyttää siltä – ja tässä ovat keskeiset seikat, jotka haluan tuoda esiin tänä lyhyenä aikana, joka tänä iltana on käytettävissä – että eräs tärkeä seikka, joka ehdotuksesta puuttuu, on yleinen strateginen kehys, jota komissio haluaa noudattaa kehitettäessä kuluttajansuojaa koskevaa yhteisön säännöstöä. Tämä ehdotus koskee tavaroita, mutta vuoden lopulla, ennen kuin ehdotus on pantu täytäntöön, käytössä on jo palveludirektiivi, joka sivuaa monia kuluttajia koskevia asioita. Tiedämme, että tarkastelette myös sellaisia asioita kuin digitaaliset tuotteet, paketit, matkustaminen ja niin edelleen. Mielestäni on oltava selvää, mitä aiotte tehdä tällä tavaroita koskevalla paketilla osana laajempaa strategiaa, jolla ohjaillaan kuluttajansuojaa koskevaa yhteisön säännöstöä. Tämä on hyvin tärkeää. Se on sopeutettava tulevaisuuteen, sen on oltava osa yleistä prosessia. Tämä on eräs niitä seikoista, joita haluaisin jossain määrin arvostella tähän asti omaksutussa lähestymistavassa. Toivon, että pystymme viemään asiaa eteenpäin. Ilahduin siitä, että mainitsitte Yhdistyneen kuningaskunnan ylähuoneen, koska minullakin oli aikomus ottaa asia esiin. Olemme vakuuttaneet ylähuoneen edustajille, että heidän raportillaan voi olla vaikutusta tulokseen käytettävissä olevan ajan asettamissa puitteissa. Odotamme, että lopputuloksena on erittäin hyvä ratkaisu eurooppalaisten kuluttajien ja sisämarkkinoiden kannalta."@fi7
". Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord remercier chaleureusement M Kuneva pour tout le travail qu’elle a accompli sur les questions liées aux consommateurs, comme c’est la dernière fois dans ce Parlement que nous avons la possibilité de débattre avec elle. Madame la Commissaire, pour ma part et, je pense, pour celle de la commission tout entière, nous avons vraiment apprécié votre engagement intensif. Je sais que ce fut peut-être quelque peu décevant pour vous parce que nous avons eu l’impression de ne pas pouvoir examiner cette proposition de manière approfondie et l’adopter en première lecture avant la fin de ce mandat. Toutefois, je pense que l’histoire montrera que nous avons fait ce qu’il fallait, car le travail qui a été très bien dirigé par Arlene McCarthy – étude de l’analyse d’impact, remise en question des problèmes – a sensibilisé les gens à la proposition et il a aussi entraîné l’engagement de bien d’autres personnes, comme vous-même l’avez indiqué. Il me semble – et voici les points essentiels que je souhaiterais aborder durant la courte période dont je dispose ce soir – qu’une chose importante qui manque dans cette proposition est le cadre stratégique global que la Commission veut suivre dans l’évolution de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs. Cette proposition concerne les biens, mais à la fin de cette année, avant de mettre cette proposition en place, nous mettrons la directive services en place et de nombreuses questions l’entourent au niveau des consommateurs. Nous savons que vous examinez aussi les questions telles que les produits numériques, les paquets de mesures, les voyages, etc. Je pense que nous devons voir ce que vous avez l’intention de faire avec ce paquet de mesures concernant les biens dans le cadre d’une stratégie plus large pour l’orientation de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs. C’est très important. Il doit être pérenne; il doit faire partie d’un processus général. C’est l’une des choses sur lesquelles je serais légèrement critique dans l’approche qui a été adoptée jusqu’ici. J’espère que nous pourrons le faire progresser. J’étais heureux que vous mentionniez la Chambre des Lords, car j’allais faire part de mes réflexions à son sujet. Nous avons assuré à ses membres que leur rapport pourra avoir une contribution matérielle au résultat, étant donné le temps dont nous disposons. Nous espérons finalement un résultat extrêmement bon pour les consommateurs et le marché intérieur en Europe."@fr8
"Elnök úr! Először is hálás köszönetet szeretnék mondani Kuneva asszonynak a fogyasztóvédelem kérdésében végzett munkájáért, hiszen ez az utolsó alkalom, hogy itt a Parlamentben megvitathatjuk vele ezt az ügyet. Biztos asszony, részemről, és úgy gondolom, beszélhetek a bizottság nevében, nagyra értékeltem az Ön fokozott közreműködését. Tudom, talán némi csalódást okozott, hogy úgy éreztük, nem tudjuk elég alaposan felülvizsgálni a javaslatot, és első olvasatra előterjeszteni még a Parlament megbízatásának lejárta előtt. Úgy gondolom azonban, az idő igazolja majd, hogy helyesen cselekedtünk, hiszen az Arlene McCarthy asszony által kiválóan irányított munka – a hatástanulmány vizsgálatának, a kérdések felvetésének – hatására a közvélemény felfigyelt a javaslatra, és sokan az ügy mellé álltak, ahogyan azt Ön is említette. Úgy tűnik számomra – és ezek azok a lényeges pontok, amelyekről a ma este rendelkezésemre álló rövid időben említést szeretnék tenni –, hogy a javaslat egyik lényeges hiányossága az átfogó stratégiai keret, amelyet a Bizottság a fogyasztói vívmányok javítása során követni kíván. A javaslat kitér a termékek problémájára, az év vége előtt azonban, mielőtt a javaslat életbe lép, hatályba lép a szolgáltatásokról szóló irányelv is, amellyel kapcsolatban számos fogyasztóvédelmi kérdés merül fel. Tudomásunk van arról, hogy Önök például a digitális termékekkel, a csomagolással, az utazással és egyéb kérdésekkel is foglalkoznak. Úgy gondolom, látnunk kell, mi a szándékuk ezzel a termékekkel kapcsolatos csomaggal, amely a fogyasztói vívmányok irányának meghatározását célzó átfogó stratégia részét képezi. Ez nagyon fontos. Ellenőrizni kell, hogy a csomag a jövőben is megállja-e majd a helyét; egy átfogó folyamat részévé kell válnia. Ez az egyik olyan elem, amellyel kapcsolatban az eddig kialakított megközelítést illetően kifogásokkal élnék. Remélem, e téren előre tudunk lépni. Örömmel hallottam, hogy említette a Lordok Házát, erre ugyanis én is szerettem volna utalni. Biztosítottuk őket arról, hogy jelentésük lényegi módon hozzájárul majd a végeredményhez, a rendelkezésünkre álló időre való tekintettel. Az európai fogyasztók és a belső piac szempontjából rendkívül kedvező eredményekre számítunk."@hu11
". Signor Presidente, innanzi tutto vorrei ringraziare il commissario Kuneva per il lavoro svolto in materia di tutela dei consumatori, poiché questa sarà l’ultima occasione in questo Parlamento per discuterne assieme. Signora Commissario, mi permetta di esprimerle il mio apprezzamento personale e, credo, anche quello di tutta la commissione, per il suo attivo impegno. Immagino la sua delusione per il fatto che non siamo riusciti a completare un riesame accurato di questa proposta e a portarla in prima lettura entro la fine del mandato. Credo che la storia dimostrerà che abbiamo fatto la cosa giusta perché il lavoro condotto in modo eccellente dall’onorevole McCarthy – considerare la valutazione d’impatto, mettere in dubbio le questioni – ha aumentato la consapevolezza nella proposta e ha favorito un coinvolgimento molto maggiore, come lei stessa aveva auspicato. Mi sembra – e questi sono i punti fondamentali che voglio esporre nel breve tempo disponibile questa sera – che manchi una cosa importante in questa proposta, ovvero il quadro strategico globale che la Commissione intende seguire nell’evoluzione dell’acquis dei consumatori. Questa proposta si occupa di merci ma, alla fine di quest’anno, prima della proposta entrerà in vigore la direttiva sui servizi che comprende molte questioni riguardanti i consumatori. Sappiamo che si sta occupando anche di questioni quali prodotti digitali, imballaggi, viaggi, eccetera. Abbiamo bisogno di vedere cosa intende fare per questo pacchetto nel quadro di una strategia più ampia dell’acquis dei consumatori. Ciò è molto importante: deve essere “a prova di futuro”, deve essere parte di un processo globale. Questo è uno degli aspetti che mi trovano critico nell’approccio assunto finora. Mi auguro che potremo fare progressi a riguardo. Sono lieto che abbia menzionato la Camera dei Lord perché anch’io avevo intenzione di commentare l’episodio. Abbiamo garantito loro che la loro relazione potrà fornire un contributo materiale al risultato finale, considerando i tempi a nostra disposizione. In definitiva, ci attendiamo un risultato eccellente per i consumatori europei e il mercato interno."@it12
"Gerb. pirmininke, visų pirma norėčiau nuoširdžiai padėkoti M. Kunevai už jos darbą vartotojų apsaugos srityje, nes šiandien paskutinė galimybė šiam Parlamentui dalyvauti diskusijose su ja. Komisijos nare, aš ir, manau, visas komitetas labai vertina jūsų aktyvų dalyvavimą. Tikiu, kad jūs šiek tiek nusivylėte, kad mes nesugebėjome išsamiai išnagrinėti šio pasiūlymo ir pateikti jo pirmajam svarstymui iki šios Parlamento kadencijos pabaigos. Bet laikas parodys, kad mes buvome teisūs, nes mūsų atliktas darbas, kuriam puikiai vadovavo A. McCarthy – gilinimasis į poveikio vertinimą, klausimų kėlimas – leido geriau suprasti pasiūlymą ir į jo rengimą įtraukė daugiau žmonių, kaip jūs ką tik paminėjote. Man atrodo – tai yra svarbiausi dalykai, kuriuos noriu pasakyti per šį trumpą laiką – kad pasiūlyme trūksta bendros strategijos, kurios Komisija nori laikytis plėtodama vartotojų Pasiūlyme kalbama apie prekes, bet šių metų pabaigoje, dar neparengus projekto, įsigalios Paslaugų direktyva, kurioje daug vartotojams skirtų dalykų. Mes žinome, kad jūs kalbate ir apie tokius dalykus kaip skaitmeniniai produktai, siuntiniai, kelionės ir pan. Manau, mes turėtume pamatyti, ką jūs ketinate daryti su šiuo paketu kaip platesnės strategijos, skirtos vartotojų dalimi. Tai labai svarbu. Pasiūlymas turi būti susietas su ateitimi, jis turi tapti bendro proceso dalimi. Tai dabar vertinu šiek tiek kritiškai. Tikiuosi, kad mes sugebėsime išspręsti šį klausimą. Džiaugiuosi, kad jūs paminėjote Lordų rūmus, nes ketinau tai padaryti pats. Mes juos patikinome, kad jų pranešimas taps indėliu į galutinį rezultatą, atsižvelgiant į tai, kiek turėsime laiko. Tikimės, kad bus parengtas ypač geras teisės aktas, kad jis bus palankus ir Europos vartotojams, ir vidaus rinkai."@lt14
"— Priekšsēdētāja kungs, tā kā šajā Parlamenta sastāvā šī ir pēdējā iespēja piedalīties sarunās ar kundzi, vispirms es vēlos viņai sirsnīgi pateikties par ieguldīto darbu patērētāju aizsardzības jomā. Komisāres kundze, manuprāt, jūsu ieguldīto darbu augstu vērtē visi komitejas deputāti. Es saprotu, ka, iespējams, jūs bijāt vīlusies par to, ka mums šķita, ka nav iespējams šo priekšlikumu rūpīgi izskatīt un nodot to izskatīšanai pirmajā lasījumā līdz šo pilnvaru beigām. Taču esmu pārliecināts, ka ar laiku mūsu darbs tiks novērtēts, jo pasākumi, kas tika ieviesti vadībā, piemēram, ietekmes novērtējums, ir vairojis izpratni par šo priekšlikumu, un, kā jūs norādījāt, tā izstrādē ir iesaistījušies daudz cilvēku. Lūk, galvenais, ko vēlos pateikt īsajā laikā, kas man šovakar ir atvēlēts — manuprāt, šajā priekšlikumā trūkst kāda svarīga elementa, proti, kopējā stratēģiskā ietvara, ko Komisija vēlas ievērot patērētāju laikā. Šis priekšlikums ir par precēm, taču šī gada nogalē, pirms šī priekšlikuma pieņemšanas, būs spēkā Pakalpojumu direktīva, un tas lielā mērā ietekmēs patērētājus. Mēs zinām, ka jūs izskatāt arī jautājumus saistībā ar digitālajām precēm, iesaiņojumu, ceļošanu un citiem. Manuprāt, mums ir jāzina, ko jūs plānojat darīt ar šo preču komplektu attiecībā uz patērētāju plašākas stratēģijas ietvaros. Tas ir ļoti svarīgi. Šis jautājums ir vēlreiz jāizskata, un tam ir jābūt vispārēja procesa daļai. Tā ir viena no lietām, kas, runājot par līdzšinējo pieeju, mani neapmierina. Es ceru, ka mēs šo jautājumu atrisināsim. Man prieks, ka jūs pieminējāt Lordu palātu, jo arī es vēlos ko teikt šajā jautājumā. Mēs viņiem apgalvojām, ka viņu ziņojums lielā mērā pozitīvi ietekmēs rezultātu, ņemot vērā laiku, kas ir mūsu rīcībā. Mūsuprāt, galīgais rezultāts būs ļoti izdevīgs patērētājiem Eiropā un pozitīvi ietekmēs iekšējo tirgu."@lv13
"Mr President, I would first of all like to warmly thank Ms Kuneva for all the work she has done on consumer issues, since this is the last time in this Parliament we shall have a chance to debate with her. Commissioner, I from my side and, I think, the whole committee have really appreciated your intensive engagement. I know it was perhaps somewhat disappointing for you that we felt we were not able to give this proposal a thorough review and get it to first reading before the end of this mandate. But I think history will show that we have done the right thing because the work that has been led very well by Arlene McCarthy – looking at the impact assessment, questioning the issues – has raised awareness in the proposal and has also got many more people engaged, as you yourself indicated. It seems to me – and here are the crucial points I want to make in the short time available this evening – that one important thing that is missing from this proposal is the overall strategic framework that the Commission wants to follow in the evolution of the consumer acquis. This proposal addresses goods but, at the end of this year, before we have this proposal in place, we shall have the Services Directive in place and there are many issues for consumers around that. We know that you are also looking at issues such as digital products, package, travel and so on. I think we need to see what you intend to do with this goods package as part of a broader strategy for the direction of the consumer acquis. That is very important. It needs to be future-proofed; it needs to be part of an overall process. That is one of the things that I would be slightly critical of in the approach that has been taken so far. I hope we will be able to move that forward. I was delighted you mentioned the House of Lords because I was also going to reflect on that. We have assured them that their report will be able to have a material contribution on the outcome, given the time we have available. We look forward in the end to an extremely good result for Europe’s consumers and the internal market."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik mevrouw Kuneva hartelijk danken voor al het werk dat zij heeft gedaan met betrekking tot consumentenzaken, aangezien dit de laatste keer is dat wij in dit Parlement in de gelegenheid zijn met haar te debatteren. Geachte commissaris, ik, en ik denk dat ik namens de hele commissie spreek, heb uw intensieve betrokkenheid oprecht ten zeerste gewaardeerd. Ik weet dat het voor u misschien enigszins een teleurstelling was dat wij dit voorstel niet aan een grondige beschouwing hebben kunnen onderwerpen om het voor het einde van dit mandaat aan een eerste lezing te kunnen onderwerpen. Maar ik denk dat de geschiedenis zal leren dat wij juist hebben gehandeld aangezien de werkzaamheden onder de bekwame leiding van Arlene McCarthy – waarbij de effectbeoordeling onder de loep is genomen en vraagtekens bij bepaalde onderwerpen zijn gezet – hebben geleid tot een beter inzicht in het voorstel en ervoor hebben gezorgd dat, zoals uzelf al aangaf, er veel meer mensen bij betrokken zijn. Het komt mij voor – en hier komen de cruciale punten die ik graag naar voren breng in de korte tijd die ons vanavond nog rest – dat één belangrijk onderdeel dat in dit voorstel ontbreekt het algemene strategische kader is dat de Commissie wil volgen in de ontwikkeling van het consumentenacquis. Dit voorstel richt zich op goederen, maar, aan het eind van dit jaar, voordat wij dit voorstel helemaal af hebben, zal de Dienstenrichtlijn zijn ingevoerd en dan zijn er een heleboel onderwerpen voor consumenten rondom deze richtlijn. Wij weten dat u ook kijkt naar onderwerpen zoals digitale producten, pakketten, reizen, etcetera. Ik denk dat wij inzicht moeten krijgen in wat u van plan bent te doen met dit goederenpakket als onderdeel van een bredere strategie voor het geven van richting aan het consumentenacquis. Dat is uiterst belangrijk. Het moet toekomstbestendig zijn; het moet onderdeel uitmaken van een algemeen proces. Dat is een van de dingen waar ik enigszins kritisch tegenover sta in de benaderingswijze die tot nu toe is gevolgd. Ik hoop dat wij hier verbetering in kunnen aanbrengen. Ik was zeer verheugd dat u het Hogerhuis noemde; ik wilde hier namelijk ook iets over zeggen. Wij hebben hen ervan verzekerd dat hun rapport een wezenlijke bijdrage zal leveren aan de uitkomst, gezien de tijd die wij beschikbaar hebben. Wij zullen uiteindelijk kunnen uitkijken naar een zeer goed resultaat voor de Europese consumenten en de interne markt."@nl3
"Panie przewodniczący! Jako że jest to ostatnie posiedzenie, a zarazem ostatnia szansa, aby podyskutować z panią komisarz, pragnę na początku bardzo podziękować pani Kunevej za jej wkład pracy w kwestiach dotyczących konsumentów. Ze swej strony jestem pełen podziwu – i sądzę, że wszyscy członkowie komisji także – dla dużego poświęcenia pani komisarz w tych sprawach. Wiem, że mogła się pani poczuć rozczarowana tym, że nie byliśmy w stanie gruntownie przyjrzeć się temu wnioskowi i przystąpić do pierwszego czytania przed końcem tej kadencji Parlamentu. Myślę jednak, że z czasem dojdziemy do wniosku, iż dotychczasowe działania były jak najbardziej uzasadnione, ponieważ prace, nad którymi właściwy nadzór sprawowała Arlene McCarthy, przyglądając się ocenie skutków i podając w wątpliwość niektóre kwestie, przyczyniły się do zwiększenia świadomości na temat wniosku i pozwoliły zaangażować w prace nad nim, jak sama pani komisarz wspomniała, większą liczbę osób. Z mojego punktu widzenia istotne wydaje się – i chcę o tym powiedzieć jeszcze podczas dzisiejszego wieczornego posiedzenia – że we wniosku brakuje jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie ogólnych ram strategicznych, do których Komisja pragnie się stosować, rozwijając swój wspólnotowy dorobek w dziedzinie praw konsumenta. Wniosek ten dotyczy towarów, ale pod koniec tego roku, zanim jeszcze będzie on gotowy, przygotowana zostanie dyrektywa usługowa, związana z wieloma kwestiami dotyczącymi konsumentów. Wiemy, że zajmujecie się również takimi sprawami jak produkty cyfrowe, pakowanie, podróże itp. Myślę, że musimy przyjrzeć się waszym planom co do pakietu dotyczącego produktów w ramach bardziej ogólnej strategii na rzecz wspólnego dorobku w dziedzinie praw konsumentów. To bardzo ważne. Warto, by miało to charakter ponadczasowy i było częścią całego procesu. W dotychczasowym podejściu do sprawy to jedyna rzecz, która zasługuje na odrobinę krytyki z mojej strony. Mam nadzieję, że uda nam się przeforsować te pomysły. Ucieszyło mnie także odniesienie do Izby Lordów, jako że również planowałem poświęcić tej kwestii trochę czasu. Zapewniliśmy posłów tej Izby, biorąc pod uwagę obowiązujące nas normy czasowe, że ich sprawozdanie będzie miało istotny wpływ na rezultat naszych prac. Liczymy, że w końcu działania te przyniosą niezwykle korzystne efekty zarówno dla europejskich konsumentów, jak i dla rynku wewnętrznego."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer calorosamente à Senhora Comissária Kuneva por todo o trabalho que desenvolveu sobre questões relacionadas com o consumidor, uma vez que esta é a última vez no Parlamento que teremos oportunidade de debater o assunto com ela. Senhora Comissária, eu, pela minha parte, e, creio, toda a comissão, agradecemos o seu enorme empenho. Sei que talvez tenha sido uma decepção para si o facto de não termos chegado a concluir a proposta e a sua revisão em primeira leitura antes do final deste mandato. No entanto, creio que a história mostrará que fizemos a coisa certa pois o trabalho excelentemente conduzido pela senhora deputada Arlene McCarthy – analisando a avaliação de impacto, questionando os assuntos – sensibilizou as pessoas para a proposta e conseguiu também uma participação muito maior dos cidadãos, como a senhora mesmo referiu. Parece-me a mim – e estas são as principais observações que gostaria de fazer no curto espaço de tempo de que disponho esta noite – que um aspecto importante que falta nesta proposta é o quadro estratégico global que a Comissão quer adoptar na evolução do acervo no âmbito da defesa dos consumidores. Esta proposta aborda a questão dos bens de consumo, mas no final deste ano, antes de a termos em vigor, teremos a Directiva Serviços em vigor e há muitas questões neste domínio que se colocam aos consumidores. Sabemos também que estão a analisar questões como produtos digitais, pacote "mercadorias", viagens, etc. Creio que precisamos de ver o que tencionam fazer com este pacote "mercadorias" no quadro de uma estratégia mais alargada tendo em vista a revisão do acervo no âmbito da defesa dos consumidores. Isto é extremamente importante. É preciso ter uma proposta que seja válida no futuro; é preciso que faça parte de um processo global. Esse é um aspecto em que serei ligeiramente crítico quanto à abordagem adoptada até à data. Espero que consigamos fazer progressos. Foi uma satisfação ouvi-la mencionar a Câmara dos Lords pois também tencionava debruçar-me sobre o assunto. Nós assegurámos-lhes que o relatório que apresentaram poderá ter uma contribuição material no resultado final, dado o tempo que temos disponível. Esperamos sinceramente que no fim possamos chegar a um resultado extremamente positivo para os consumidores europeus e para o mercado interno."@pt17
"Domnule preşedinte, în primul rând doresc să îi mulţumesc doamnei Kuneva pentru munca depusă în domeniul protecţiei consumatorilor, deoarece acesta este ultima noastră şansă de a putea dezbate împreună cu dumneaei în cadrul Parlamentului. Doamnă comisar, v-am apreciat devotamentul şi cred că aceasta este părerea întregii comisii. Ştiu că poate pentru dumneavoastră a fost oarecum dezamăgitor faptul că aţi avut impresia că nu am putut revizui cu rigurozitate această propunere, pentru a o prezenta în prima lectură înainte de încheierea acestui mandat. Cred, însă, că istoria va arăta că am făcut ceea ce trebuia, pentru că activitatea doamnei Arlene McCarthy – analiza evaluării de impact, diferitele probleme ridicate – a accentuat conştientizarea propunerii şi a implicat mult mai multe persoane, după cum aţi indicat chiar dumneavoastră. Din punctul meu de vedere – şi acestea sunt aspectele esenţiale pe care doresc să le menţionez în timpul scurt pe care îl avem la dispoziţie – una din principalele lacune ale acestei propuneri este cadrul strategic general pe care Comisia doreşte să îl urmărească în evoluţia acquis-ului din domeniul protecţiei consumatorilor. Această propunere se referă la produse, însă, la finalul acestui an, înainte de a o pune în aplicare, va intra în vigoare directiva privind serviciile, care, la rândul ei, ridică o serie de probleme pentru consumatori. Ştim că vă preocupaţi şi de produsele digitale, de ambalaje, călătorii şi aşa mai departe. Cred că trebuie să vedem cum intenţionaţi să procedaţi cu acest pachet privind produsele, ca parte a unei strategii mai extinse pentru gestionarea acquis-ului în domeniul protecţiei consumatorilor. Acest lucru este foarte important. Acesta trebuie să fie monitorizat pentru a observa care vor fi efectele sale; trebuie să facă parte dintr-un proces global. Acesta este unul dintre lucrurile care mă nemulţumesc puţin în abordarea adoptată până acum. Sper că voi putea soluţiona această problemă. Mă bucur că aţi menţionat Camera Lorzilor, pentru că şi eu voiam să aduc în discuţie acest subiect. I-am asigurat că raportul lor va putea avea o contribuţie semnificativă asupra rezultatului, având în vedere timpul pe care îl avem la dispoziţie. Ne aşteptăm la un rezultat excelent pentru consumatorii europeni şi pentru piaţa internă."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel srdečne poďakovať pani Kunevovej za všetko úsilie, ktoré vynaložila v súvislosti so spotrebiteľskou problematikou, keďže toto je posledná šanca tohto Parlamentu na diskusiu s ňou. Vážená pani komisárka, nielen ja osobne, ale myslím si, že aj celý výbor skutočne ocenil vaše intenzívne nasadenie. Viem, že vás možno sklamalo, že sme mali pocit, že tento návrh nie sme schopní dôkladne preskúmať a predložiť ho v prvom čítaní do konca tohto mandátu. Myslím si však, že dejiny ukážu, že sme urobili správnu vec, pretože činnosť pod veľmi dobrým vedením pani Arlene McCarthyovej – zameranie sa na hodnotenie vplyvu, prešetrovanie otázok – zvýšila povedomie v súvislosti s týmto návrhom a dosiahla nasadenie väčšieho počtu ľudí, ako ste sama naznačili. Mám pocit – a rád by som predstavil základné body, ktoré by som chcel stihnúť v tejto dnešnej časovej tiesni – že v tomto návrhu chýba jedna dôležitá vec, a to súhrnný strategický rámec, ktorého sa chce Komisia pridržiavať pri vývoji v oblasti ochrany spotrebiteľa. Tento návrh sa zaoberá tovarom, ale koncom tohto roka, pred prijatím tohto návrhu, by sa mala prijať smernica o službách, ktorá sa zaoberá mnohými otázkami ochrany spotrebiteľa. Vieme, že sa zaoberáte aj inými otázkami, ako napríklad digitálnymi výrobkami, balíkmi, cestovaním a pod. Myslím si, že by sme mali vedieť, ako plánujete postupovať s týmto balíkom týkajúcim sa tovarov, ktorý je súčasťou širšej stratégie smerovania v oblasti ochrany spotrebiteľa. To je mimoriadne dôležité. Je nutné zabezpečiť ho do budúcnosti, musí sa stať súčasťou uceleného procesu. To je jedna z vecí, ku ktorej by som v rámci doterajšieho prístupu zaujal mierne kritické stanovisko. Dúfam, že budeme schopní toto hľadisko zdokonaliť. Veľmi ma potešilo, že ste spomenuli Snemovňu lordov, pretože som sa jej tiež chcel venovať. Ubezpečili sme ich, že na základe času, ktorý máme k dispozícii, bude mať ich správa podstatný vplyv na výsledok. Tešíme sa, že na záver dosiahneme mimoriadne dobrý výsledok pre európskych spotrebiteľov a vnútorný trh."@sk19
"Gospod predsednik, najprej bi se rad najprisrčneje zahvalil gospe Kunevi za vse njeno delo na področju varstva potrošnikov, saj imamo danes zadnjo priložnost v tem mandatu razpravljati z njo. Komisarka, jaz osebno, prepričan pa sem, da tudi vsi drugi člani odbora, visoko cenimo vašo delo in zavzetost. Vem, da ste bili nekoliko razočarani nad našim mnenjem, da pred iztekom mandata predloga ne moremo temeljito pregledati in ga vložiti v prvo obravnavo. Menim pa, da bo zgodovina pokazala, da smo se odločili prav, saj je naše delo, ki ga je zelo dobro vodila Arlene McCarthy – analize ocene učinkov, odpiranje vprašanj o posameznih zadevah – zagotovilo širši interes za predlog in pritegnilo k njegovi obravnavi precej več ljudi, kot ste omenili tudi sami. Zdi se mi – in tu prihajam do najpomembnejših točk, ki se jih lahko dotaknem v kratkem času, ki ga imamo na voljo nocoj –, da je ena od pomembnih stvari, ki v predlogu manjka, skupni strateški okvir, ki ga namerava upoštevati Komisija pri razvoju pravnega reda za varstvo potrošnikov. Predlog obravnava blago, pred koncem leta, še pred tem sprejemom tega predloga, pa bo uveljavljena Direktiva o storitvah, in v zvezi z njo zna biti precej vprašanj potrošnikov. Vemo, da obravnavate tudi teme, kakršne so digitalni izdelki, paketi, potovanja in tako naprej. Menim, da bi bilo treba videti, kaj nameravate storiti s svežnjem za izdelke v okviru širše strategije razvoja pravnega reda za varstvo potrošnikov. To je zelo pomembno. Rešitve morajo biti pripravljene na prihodnost, morajo biti del celovitega procesa. To je ena od stvari, na katere gledam nekoliko kritično pri dosedanjem pristopu. Upam, da nam bo uspelo doseči napredek pri tem. Vesel sem bil vaše omembe obiska iz britanskega Zgornjega doma, saj sem ga nameraval omeniti tudi sam. Zagotovili smo jim, da nam bo njihovo poročilo služilo kot konkreten prispevek, glede na čas, ki ga imamo na voljo. Pričakujemo, da nam bo na koncu uspela izredno dobra rešitev za evropske potrošnike in za notranji trg."@sl20
". Herr talman! Först av allt ett varmt tack till Meglena Kuneva för hennes arbete med konsumentfrågorna, eftersom detta är sista gången som vi under den här mandatperioden har möjlighet att diskutera med henne. Fru kommissionsledamot! Jag för min del och hela utskottet, förmodar jag, har verkligen uppskattat ert intensiva engagemang. Jag vet att det kanske var något nedslående för er att vi inte kunde göra en grundlig översyn av detta förslag och få det till första behandlingen före mandatperiodens slut. Men jag tror att historien kommer att utvisa att vi har gjort rätt. Genom det arbete som på ett mycket bra sätt leddes av Arlene McCarthy – genomgång av konsekvensbedömningen, ifrågasättande av de olika punkterna – var det möjligt att öka medvetenheten i förslaget, och vi har också fått många fler personer engagerade, såsom ni själv angav. Det förefaller mig – och här är de centrala punkter som jag ville ta upp under den korta tid som står till buds kväll – att en viktig sak som saknas i detta förslag är den generella strategiska ram som kommissionen vill följa i utvecklingen av konsumentregelverket. I detta förslag behandlas varor, men vid slutet av året, innan förslaget är färdigbehandlat, ska vi ha tjänstedirektivet färdigt och det finns många frågor för konsumenterna i samband med detta. Vi vet att ni undersöker frågor såsom digitala produkter, paket, resor och så vidare. Vi behöver se vad ni avser att göra med detta varupaket som en del av en bredare strategi som handlar om i vilken riktning konsumentregelverket ska utvecklas. Detta är mycket viktigt. Det behöver utarbetas med framtiden i åtanke, det behöver vara en del av en övergripande process. Detta är en av de saker som jag är något kritisk mot i den strategi som man hittills har valt. Jag hoppas att vi kommer att kunna göra framsteg med detta. Jag var mycket glad över att ni nämnde överhuset eftersom jag också skulle ta upp detta. Vi har försäkrat dem om att deras rapport kan ge ett viktigt bidrag till resultatet, med hänsyn till den tid vi har tillgänglig. I slutändan ser vi fram emot ett synnerligen bra resultat för EU:s konsumenter och för den inre marknaden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Malcolm Harbour,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
"acquis"19,14,13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph