Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-05-04-Speech-1-031"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090504.14.1-031"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, on behalf of one of my constituents I want to raise the case of a young man with dual British/Greek nationality named John Zafiropoulos. Last year he was convicted by a first-degree Greek court to serve an unconscionably severe sentence in prison in Greece. From the information I have been given, Mr President, I consider that the crucial rules relating to Greek legislation, as well as the provisions for fair trials, have been violated. These fair trial provisions are defined by all of Europe and are the rights of every European citizen. At the start of this year I wrote to the Greek Minister of Justice in Athens to alert him to my concerns. The response which I received, three months later, was signed by minor Ministry employees and made no reference to the matter which I had raised with the Minister – in other words, the breaking of the rules about fair trials. I am very concerned about this, Mr President, and for this reason I am raising it in Parliament right now, hoping that Athens will both send me a proper reply and deliver a full and fair review of the case of Mr Zafiropoulos."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, za jednoho ze svých voličů bych chtěl přednést případ mladíka jménem John Zafiropoulos, který má dvojí britsko-řecké občanství. V loňském roce byl v Řecku odsouzen soudem prvního stupně k nepřiměřenému trestu odnětí svobody. Podle informací, které mi byly poskytnuty, mám, pane předsedo, za to, že došlo k porušení základních pravidel týkajících se řeckých právních předpisů i ustanovení o spravedlivém procesu. Tato ustanovení o spravedlivém procesu stanoví celá Evropa a představují právo každého evropského občana. Začátkem roku jsem napsal řeckému ministrovi spravedlnosti v Aténách, abych jej upozornil na své obavy. Odpověď, kterou jsem o tři měsíce později obdržel, byla podepsána nižšími úředníky ministerstva a vůbec se nezmiňovala o záležitosti, kterou jsem ministrovi nadnesl – tedy o porušení pravidel spravedlivého procesu. Velice mě to znepokojuje, pane předsedo, a z toho důvodu tuto věc vznáším dnes v Parlamentu a doufám, že mi z Atén jednak zašlou řádnou odpověď, jednak provedou úplný a spravedlivý přezkum případu pana Zafiropoulose."@cs1
"Hr. formand! På en af mine vælgeres vegne, vil jeg gerne tage en sag op, der drejer sig om en ung mand ved navn John Zafiropoulos, der har både britisk og græsk statsborgerskab. Sidste år blev han ved en græsk domstol i første instans idømt en urimelig streng fængselsstraf i Grækenland. Ud fra de oplysninger, jeg har fået, mener jeg, at centrale bestemmelser i den græske lovgivning samt bestemmelserne om retten til en retfærdig rettergang er overtrådt. Disse bestemmelser om retfærdig rettergang er fastsat af hele Europa og er enhver europæisk borgers ret. I begyndelsen af året skrev jeg til den græske justitsminister i Athen, for at meddele ham min bekymring. Det svar, jeg modtog tre måneder senere, var underskrevet af underordnede embedsmænd i ministeriet og henviste ikke til den sag, jeg havde rejst over for ministeren – med andre ord, et brud på retten til en retfærdig rettergang. Jeg er meget bekymret, og derfor rejser jeg nu spørgsmålet her i Parlamentet og håber, at man vil sende mig et ordentligt svar fra Athen og sørge for en rimelig og fyldestgørende genbehandling af hr. Zafiropoulos' sag."@da2
"Herr Präsident, im Namen meines Wahlkreises möchte ich den Fall eines jungen Mannes mit doppelter Staatsbürgerschaft, d. h. britischer und griechischer, namens John Zafiropoulos ansprechen. Er wurde im letzten Jahr von einem Gericht erster Instanz in Griechenland zu einer besonders schweren Gefängnisstrafe in Griechenland verurteilt. Auf der Grundlage der mir vorliegenden Informationen, Herr Präsident, bin ich der Auffassung, dass wesentliche Regeln griechischer Rechtsprechung sowie die Bestimmungen für einen fairen Prozess verletzt wurden. Diese Bestimmungen für einen fairen Prozesses sind für ganz Europa festgelegt und gehören zu den Rechten aller europäischen Bürgerinnen und Bürger. Zu Beginn dieses Jahres habe ich an den griechischen Justizminister in Athen geschrieben, um ihn über meine Bedenken zu informieren. Drei Monate später erhielt ich eine Antwort von einem Ministeriumsangestellten niedrigeren Ranges, in der dieser überhaupt nicht auf die von mir angesprochene Angelegenheit, d. h. den Verstoß gegen die Bestimmungen eines fairen Prozesses, einging. Das beunruhigt mich sehr, Herr Präsident, und aus diesem Grund bringe ich dies im Parlament zur Sprache. Ich hoffe, aus Athen eine angemessene Antwort zu erhalten und dass der Fall von Herrn Zafiropoulos einer vollständigen und fairen Prüfung unterzogen wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος ενός των εκλογέων μου θέλω να θίξω την υπόθεση ενός νεαρού με διπλή βρετανική/ελληνική υπηκοότητα, ο οποίος ονομάζεται Ιωάννης Ζαφειρόπουλος (John Zafiropoulos). Την περασμένη χρονιά καταδικάστηκε από ένα πρωτοβάθμιο ελληνικό δικαστήριο να υπηρετήσει μια υπέρμετρα αυστηρή ποινή φυλάκισης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μου δόθηκαν, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι οι κρίσιμοι κανόνες που σχετίζονται με την ελληνική νομοθεσία, καθώς επίσης και οι διατάξεις για δίκαιες δίκες, έχουν παραβιαστεί. Αυτές οι διατάξεις δίκαιης δίκης ορίζονται από ολόκληρη την Ευρώπη και αποτελούν δικαίωμα κάθε Ευρωπαίου πολίτη. Στην αρχή αυτού του έτους έγραψα στον Έλληνα Υπουργό δικαιοσύνης προκειμένου να τον προειδοποιήσω σχετικά με τις ανησυχίες μου. Η απάντηση που έλαβα, τρεις μήνες μετά, ήταν υπογεγραμμένη από μικρούς υπαλλήλους του Υπουργείου και δεν έκανε καμία αναφορά στο θέμα που είχα θίξει στο Υπουργείο – με άλλα λόγια, στην παραβίαση των κανόνων για δίκαιη δίκη. Εκφράζω τη σοβαρή μου ανησυχία σχετικά με αυτό, κύριε Πρόεδρε, και για το λόγο αυτό το θίγω αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο, ελπίζοντας ότι η Αθήνα θα μου στείλει μια σωστή απάντηση και ότι θα πραγματοποιήσει μια πλήρη και δίκαιη αναθεώρηση της υπόθεσης του κ. Ζαφειρόπουλου."@el10
"Señor Presidente, en nombre de uno de mis electores deseo plantear el caso de un joven llamado John Zafiropoulos, con doble nacionalidad británica y griega. El año pasado fue condenado por un juzgado de primera instancia griego a cumplir en Grecia una pena de cárcel desproporcionada. A juzgar por la información que se me ha facilitado, señor Presidente, considero que se ha infringido las normas básicas relativas a la legislación griega, así como las disposiciones para un juicio justo. Esas disposiciones para un juicio justo están definidas en Europa entera y son derechos de todos los ciudadanos europeos. A principios de año, escribí al Ministro griego de Justicia a Atenas para prevenirle sobre mi preocupación. La respuesta que recibí, tres meses después, estaba firmada por personal de rango inferior del Ministerio y no hacía referencia al asunto que le había planteado al Ministro, en otras palabras: la violación de las normas relativas a un juicio justo. Estoy muy preocupado por este asunto, señor Presidente, y por ese motivo se lo planteo al Parlamento en la esperanza de que Atenas me envíe una respuesta apropiada y lleve a cabo una revisión plena y justa del caso del señor Zafiropoulos."@es21
"Härra juhataja, oma valijate nimel tahan juhtida tähelepanu topeltkodakondsusega, s.o nii Suurbritannia kui ka Kreeka kodakondsusega, noore mehe John Zafiropoulose juhtumile. Eelmisel aastal määras Kreeka esimese astme kohus talle erakordselt range vanglakaristuse, mida tal tuleb kanda Kreeka vanglas. Härra juhataja, mulle antud teabe põhjal leian, et on rikutud nii Kreeka õiguse aluspõhimõtteid kui ka õiglase kohtupidamise põhimõtteid. Õiglase kohtupidamise põhimõtted kehtivad kogu Euroopas ja nende puhul on tegu iga Euroopa kodaniku õigustega. Selle aasta alguses saatsin Ateenas asuvale Kreeka justiitsministrile kirja, milles teavitasin teda oma muredest. Vastuse, mille ma kolm kuud hiljem sain, olid allkirjastanud ministeeriumi madalama astme töötajad ja selles ei viidatud minu poolt ministri aadressil tõstatatud küsimusele, s.o õiglase kohtupidamise põhimõtete rikkumisele. Härra juhataja, see asi teeb mind väga murelikuks ja seepärast tõin ma selle küsimuse parlamendi ette, ühtlasi lootes, et Ateenast saadetakse mulle korrektne vastus ning antakse põhjalik ja õiglane ülevaade John Zafiropoulose juhtumist."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan tuoda erään äänestäjäni puolesta julki tapauksen, joka koskee John Zafiropoulosta, nuorta miestä, jolla on brittiläis-kreikkalainen kansallisuus. Kreikkalainen alioikeus tuomitsi hänet viime vuonna kohtuuttoman kovaan vankeusrangaistukseen kreikkalaisessa vankilassa. Katson minulle annettujen tietojen perusteella, arvoisa puhemies, että Kreikan lainsäädäntöä koskevia olennaisia sääntöjä ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevia säännöksiä on loukattu. Oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevat säännökset on määritelty koko Euroopan osalta ja ne ovat jokaisen Euroopan kansalaisen oikeuksia. Kirjoitin tämän vuoden alussa Kreikan oikeusministerille Ateenaan ilmoittaakseni hänelle huolenaiheeni. Sain vastauksen kolme kuukautta myöhemmin ja sen oli allekirjoittanut ministeriön alempi työntekijä. Vastauksessa ei viitattu millään tavalla asiaan, jonka olin ministerille ilmoittanut, eli oikeudenmukaisia oikeudenkäyntiä koskevien sääntöjen rikkomiseen. Arvoisa puhemies, olen asiasta erittäin huolissani ja tästä syystä tuon tämän esille parlamentissa nyt, toivoen, että Ateena lähettää minulle asianmukaisen vastauksen ja kokonaisvaltaisen ja oikeudenmukaisen katsauksen Zafiropoulosen tapauksesta."@fi7
"Monsieur le Président, au nom de l’un des électeurs de ma circonscription, je voudrais soulever le cas d’un jeune homme possédant la double nationalité britannique et grecque, nommé John Zafiropoulos. L’an dernier, un tribunal grec de première instance l’a condamné à purger une peine excessivement sévère dans une prison grecque. D’après les informations dont je dispose, Monsieur le Président, j’estime que les règles fondamentales régissant le droit grec, ainsi que les dispositions qui président au caractère équitable des procès, ont été violées. Ces dispositions qui gouvernent le caractère équitable des procès sont partagées dans toute l’Europe et relèvent des droits de tout citoyen européen. Au début de l’année, j’ai écrit au ministre grec de la justice à Athènes afin de lui faire part de mes préoccupations. La réponse reçue trois mois plus tard émanait d’assistants du ministre et ne se référait en rien à la question que j’avais soulevée dans mon courrier au ministre – à savoir la violation des dispositions régissant le caractère équitable des procès. Monsieur le Président, cette situation me préoccupe au plus haut point. C’est pourquoi je la soulève dans cette enceinte, dans l’espoir qu’Athènes, d’une part m’adressera enfin une réponse digne de ce nom et, d’autre part, procédera à un réexamen complet et équitable du dossier de M. Zafiropoulos."@fr8
"Elnök úr! Egy választóm nevében szeretném szóvá tenni egy kettős, brit/görög állampolgársággal rendelkező fiatalember, név szerint John Zafiropoulos esetét. Tavaly egy elsőfokú görög bíróság kirívóan súlyos, Görögországban letöltendő börtönbüntetésre ítélte. A kapott tájékoztatás alapján, Elnök úr, úgy vélem, hogy mind a görög törvényhozás alapvető szabályait, mind a tisztességes bírósági tárgyalásra vonatkozó előírásokat megsértették. Ezen előírásokat egész Európa határozta meg és minden európai polgár jogait képezik. Év elején írtam Athénba a görög igazságügyi miniszternek, hogy felhívjam figyelmét aggályaimra. A három hónappal később kézhez kapott, alacsonyabb beosztású minisztériumi tisztviselők által aláírt válaszlevél a miniszternek felvetett ügyre – azaz a tisztességes tárgyaláshoz fűződő jogra – vonatkozóan semmilyen hivatkozást nem tartalmazott. Az ügy mély aggodalommal tölt el, Elnök úr, ezért vetem fel most a Parlamentben, abban a reményben, hogy Athénből megfelelő választ kapok, Zafiropoulos úr ügyét pedig teljes körűen és tisztességes módon felül fogják vizsgálni."@hu11
"Signor Presidente, a nome di uno dei miei elettori voglio sollevare il caso di un giovane con doppia nazionalità, britannica e greca, di nome John Zafiropoulos. L’anno scorso è stato condannato da un tribunale greco di primo grado a una pena detentiva irragionevolmente severa, da scontare in una prigione greca. Sulla base delle informazioni che mi sono state fornite, signor Presidente, ritengo che siano state violate le pertinenti norme della legislazione greca e le regole del giusto processo. Le regole del giusto processo valgono in tutta l’Europa e fanno parte dei diritti di tutti i cittadini europei. All’inizio dell’anno ho scritto al ministro greco della Giustizia, ad Atene, per fargli presenti le mie preoccupazioni. La risposta che ho ricevuto, tre mesi dopo, era firmata da dipendenti del ministero di basso grado e non conteneva alcun riferimento alla questione da me sollevata con il ministro, ossia la violazione delle regole del giusto processo. La vicenda mi preoccupa molto, signor Presidente, e per tale motivo ho deciso di portarla all’attenzione del Parlamento proprio adesso, augurandomi che Atene voglia rispondermi in maniera adeguata e disporre al contempo una revisione completa ed equa del caso del signor Zafiropoulos."@it12
"Gerb. pirmininke, vieno iš savo rinkėjų vardu noriu kalbėti apie dvigubą – Didžiosios Britanijos ir Graikijos – pilietybę turinčio jaunuolio Johno Zafiropoulo bylą. Praėjusiais metais Graikijos pirmosios instancijos teismas jam skyrė atlikti perdėtai griežtą laisvės atėmimo bausmę Graikijos kalėjime. Gerb. pirmininke, iš informacijos, kuri man buvo pateikta, sprendžiu, kad buvo pažeistos svarbios su Graikijos įstatymais susijusios taisyklės, taip pat nuostatos dėl teisingo teisminio proceso. Šios nuostatos dėl teisingo teisminio proceso galioja visoje Europoje ir į jas turi teisę visi Europos piliečiai. Šių metų pradžioje rašiau Graikijos teisingumo ministrui Atėnuose, siekdamas atkreipti jo dėmesį į savo susirūpinimą. Atsakymą, kurį po trijų mėnesių gavau, pasirašė žemesnio rango ministerijos darbuotojai ir jame visai nepaminėjo klausimo, kurį uždaviau ministrui – kitaip tariant, klausimo dėl teisingo teisminio proceso taisyklių pažeidimų. Gerb. pirmininke, dėl to esu labai susirūpinęs ir dėl šios priežasties šį klausimą keliu dabar Parlamente tikėdamasis, kad Atėnai man atsiųs tinkamą atsakymą ir išsamiai ir teisingai persvarstys J. Zafiropoulo bylą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, viena sava vēlētāja vārdā es vēlētos izskatīt gadījumu, kas saistīts ar kādu jaunu vīrieti, kuram ir dubulta Lielbritānijas/Grieķijas pilsonība un kuru sauc . Pagājušajā gadā Grieķijas pirmās instances tiesa viņam piesprieda neaptverami bargu cietumsodu Grieķijā. Ņemot vērā saņemto informāciju, priekšsēdētāja kungs, es uzskatu, ka ir pārkāpti būtiski noteikumi attiecībā uz Grieķijas tiesību aktiem, kā arī noteikumi par taisnīgu tiesu. Šie taisnīgas tiesas noteikumi ir definēti visā Eiropā, un tie ir katra Eiropas iedzīvotāja tiesības. Šī gada sākumā es nosūtīju vēstuli Grieķijas tieslietu ministram Atēnās, lai brīdinātu viņu par savām bažām. Atbildi, ko es saņēmu pēc trim mēnešiem, bija parakstījuši zemākstāvoši ministrijas darbinieki, un tajā nebija nekādas atsauces uz jautājumu, kuru es biju uzdevis ministram, proti, par taisnīgas tiesas noteikumu pārkāpumu. Es par to esmu ļoti nobažījies, priekšsēdētāja kungs, tādēļ es to šobrīd izskatu Parlamentā, cerot, ka Atēnas nosūtīs man piemērotu atbildi un sniegs pilnīgu un taisnīgu pārskatu par kunga gadījumu."@lv13
"Mr President, on behalf of one of my constituents I want to raise the case of a young man with dual British/Greek nationality named John Zafiropoulos. Last year he was convicted by a first-degree Greek court to serve an unconscionably severe sentence in prison in Greece. From the information I have been given, Mr President, I consider that the crucial rules relating to Greek legislation, as well as the provisions for fair trials, have been violated. These fair trial provisions are defined by all of Europe and are the rights of every European citizen. At the start of this year I wrote to the Greek Minister of Justice in Athens to alert him to my concerns. The response which I received, three months later, was signed by minor Ministry employees and made no reference to the matter which I had raised with the Minister – in other words, the breaking of the rules about fair trials. I am very concerned about this, Mr President, and for this reason I am raising it in Parliament right now, hoping that Athens will both send me a proper reply and deliver a full and fair review of the case of Mr Zafiropoulos."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, namens een van mijn kiezers wil ik uw aandacht vragen voor het geval van een jonge man met een dubbele Brits/Griekse nationaliteit, genaamd John Zafiropoulos. Vorig jaar werd hij door een Griekse rechtbank van eerste aanleg veroordeeld tot het uitzitten van een onredelijk zware straf in de gevangenis in Griekenland. Op basis van de informatie die ik heb gekregen, mijnheer de Voorzitter, ben ik van mening dat cruciale regels met betrekking tot de Griekse wetgeving, alsook de voorwaarden voor een eerlijke berechting, zijn geschonden. Deze voorwaarden voor eerlijke berechting zijn bepaald door heel Europa en zijn de rechten van iedere Europese burger. Aan het begin van dit jaar schreef ik de Griekse minister van Justitie in Athene om hem op de hoogte te brengen van mijn bezorgdheid. De reactie die ik, drie maanden later, heb ontvangen, werd ondertekend door ondergeschikte medewerkers van het ministerie en bevatte geen enkele verwijzing naar de kwestie die ik bij de minister onder de aandacht had gebracht - met andere woorden, het verbreken van de regels voor eerlijke berechting. Ik ben hier erg bezorgd over, mijnheer de Voorzitter, en daarom kaart ik deze zaak nu aan in het Parlement, in de hoop dat Athene mij een gepast antwoord zal geven en de zaak van de heer Zafiropoulos op een eerlijke en rechtvaardige wijze zal evalueren."@nl3
"Panie przewodniczący! W imieniu jednego z moich wyborców chciałbym poruszyć kwestię posiadającego obywatelstwo brytyjskie i greckie młodego człowieka o nazwisku John Zafiropoulos. W zeszłym roku grecki sąd pierwszej instancji skazał go na karę więzienia, wydając w jego sprawie przesadnie surowy wyrok. Z informacji, jakie uzyskałem, panie przewodniczący, wynika, że pogwałcono podstawowe zasady określone w greckim ustawodawstwie, jak też prawo do rzetelnego procesu sądowego. Prawo do rzetelnego procesu obowiązuje w całej Europie i dotyczy wszystkich jej obywateli. Na początku bieżącego roku napisałem list do Aten, do greckiego ministra sprawiedliwości, informując o swoich obawach. Pod odpowiedzią, którą otrzymałem trzy miesiące później, podpisali się niskiej rangi urzędnicy ministerstwa, nie odnosząc się do sprawy, którą poruszyłem w liście do ministra, czyli naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego. Jestem tym bardzo zaniepokojony i dlatego też poruszam tę kwestię teraz w Parlamencie, mając nadzieję na rzetelną odpowiedź z Aten oraz pełne, rzetelne rozpatrzenie sprawy pana Zafiropoulosa."@pl16
"Senhor Presidente, em nome de um dos meus constituintes, gostaria de referir um caso de um jovem com dupla nacionalidade, anglo-grega, chamado John Zafiropoulos. No ano passado, este jovem foi condenado por um tribunal grego de primeira instância a cumprir uma pena de prisão, imoralmente severa, na Grécia. Com base na informação que me foi facultada, Senhor Presidente, considero que as normas fundamentais aplicáveis à legislação grega, bem como as disposições relativas a julgamentos justos, foram violadas. Estas disposições sobre julgamentos justos estão definidas em toda a Europa e são direitos de todo e qualquer cidadão europeu. No início do presente ano, escrevi ao Ministro da Justiça da Grécia, em Atenas, alertando-o para as minhas preocupações. A resposta que recebi, três meses depois, foi assinada por funcionários menores do Ministério e não fazia qualquer referência à questão que levantei junto do senhor Ministro – por outras palavras, a violação das normas estabelecidas para a realização de julgamentos justos. Esta questão preocupa-me muitíssimo, Senhor Presidente, motivo por que a levanto agora neste Parlamento, na esperança de que Atenas não só me envie uma resposta apropriada como proceda a uma revisão justa e completa do processo do senhor Zafiropoulos."@pt17
"Domnule Preşedinte, în numele unuia dintre cetăţenii circumscripţiei mele, doresc să vă aduc în atenţie cazul unui tânăr cu dublă naţionalitate, britanică şi greacă, al cărui nume este John Zafiropoulos. Anul trecut, el a fost condamnat la închisoare de un tribunal de primă instanţă din Grecia, iar sentinţa acordată este una excesivă. Domnule Preşedinte, în baza informaţiilor pe care le-am primit, consider că au fost încălcate reguli esenţiale ale legislaţiei greceşti, precum şi prevederile privind dreptul la un proces corect. Fiecare cetăţean are dreptul la un proces corect, iar acest lucru este definit în întreaga Europă. La începutul acestui an i-am scris ministrului Justiţiei din Grecia, pentru a-i aduce la cunoştinţă preocupările mele. Răspunsul pe care l-am primit cu trei luni mai târziu era semnat de mici funcţionari din minister şi nu făcea referire la subiectul pe care i-l prezentasem domnului ministru, şi anume încălcarea normelor privind dreptul la un proces corect. Domnule Preşedinte, mă îngrijorează această situaţie, motiv pentru care am prezentat-o acum în Parlament, în speranţa că voi primi un răspuns corespunzător de la autorităţile de la Atena şi că acestea vor revizui integral şi corect cazul domnului Zafiropoulos."@ro18
"Vážený pán predseda, v mene jedného zo svojich voličov chcem upozorniť na prípad mladého muža s dvojitou britsko-gréckou štátnou príslušnosťou, ktorý sa volá John Zafiropoulos. Minulý rok bol gréckym súdom prvého stupňa odsúdený na neprimerane tvrdý trest odňatia slobody v Grécku. Podľa informácií, ktoré mám, pán predseda, usudzujem, že boli porušené základné predpisy gréckej legislatívy, ako aj ustanovenia pre spravodlivé súdne konanie. Tieto ustanovenia sú vymedzené v celej Európe a má na ne právo každý európsky občan. Začiatkom roka som písal gréckemu ministrovi spravodlivosti do Atén, aby som ho upozornil na svoje obavy. Odpoveď, ktorú som dostal po troch mesiacoch, bola podpísaná bežnými úradníkmi z ministerstva a vôbec sa netýkala veci, v ktorej som písal, teda porušenia pravidiel spravodlivého súdneho konania. Táto záležitosť ma veľmi znepokojuje, pán predseda, a preto ju predkladám v Parlamente práve teraz. Dúfam, že Atény mi pošlú primeranú odpoveď a že uskutočnia úplnú a spravodlivú revíziu prípadu pána Zafiropoulosa."@sk19
"Gospod predsednik, v imenu svojega volivca bi rad predstavil primer mladeniča z dvojnim britansko/grškim državljanstvom, Johna Zafiropoulosa. Lani ga je prvostopenjsko grško sodišče obsodilo na neutemeljeno strogo zaporno kazen, ki jo prestaja v grškem zaporu. Iz podatkov, ki sem jih prejel, gospod predsednik, sodim, da so bila v tem primeru kršene temeljne določbe grške zakonodaje, pa tudi pravila poštenega sojenja. Pravila poštenega sojenja veljajo po vsej Evropi in pomenijo eno od pravic vseh evropskih državljanov. Na začetku leta sem pisal grškemu ministru za pravosodje in ga opozoril na to zadevo. Odgovor, ki sem ga prejel čez tri mesece, je podpisal nižji uradnik ministrstva, ni pa se niti dotaknil vprašanja, ki sem ga zastavil ministru – to je, kršitve pravil poštenega sojenja. Zadeva me resno skrbi, gospod predsednik, zato sem o njej spregovoril tukaj, v upanju, da mi bodo iz Aten vendarle poslali primeren odgovor, pa tudi sprožili pravično ponovno presojo primera gospoda Zafiropoulosa."@sl20
"Herr talman! På mina väljares vägnar vill jag ta upp frågan om den unge mannen John Zafiropoulos, som har både brittiskt och grekiskt medborgarskap. Förra året dömdes han av en grekisk domstol i första instans till en orimligt hård fängelsedom i Grekland. Utifrån den information som jag har fått anser jag att centrala regler som gäller grekisk lagstiftning, samt bestämmelserna om rättvisa rättegångar, har överträtts. Dessa bestämmelser om rättvisa rättegångar är fastställda i hela EU och är alla EU-medborgares rättighet. I början av året skrev jag till den grekiska justitieministern i Aten för att uttrycka mina betänkligheter. Tre månader senare fick jag ett svar som var undertecknat av lägre tjänstemän vid ministeriet och där man inte nämnde den fråga som jag hade tagit upp med ministern – med andra ord, överträdelsen av reglerna om rättvisa rättegångar. Jag är mycket bekymrad över detta och därför tar jag nu upp det i parlamentet. Jag hoppas att Aten både kommer att skicka mig ett ordentligt svar och göra en fullständig och rättvis genomgång av John Zafiropoulos ärende."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Bill Newton Dunn (ALDE ). -"18,5,15,1,14,11,10,13,9,21,4
"John Zafiropoulos"13
"Zafiropoulos"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph