Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-24-Speech-5-086"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090424.8.5-086"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I believe that Alejo Vidal-Quadras, a good friend of mine, and others who have spoken are profoundly mistaken and that we should support the amendments, because the Iraqi Government has announced on more than one occasion recently that it has no intention whatsoever of forcing the inhabitants of Camp Ashraf to leave for Iran or to go to any other country. The Iraqi Government has repeatedly requested different countries, including many EU Member States, to receive them, and we have not agreed. Of the 3 400 people living in the camp, 1 015 hold residence permits from, and enjoy resident status in, different countries, many of which are EU Member States, and we are not accepting these people. Why? Most of the camp’s inhabitants received professional military training during the previous Saddam Hussein regime and they participated with his presidential guards and with other security forces in the violent crushing of the Iraqi people’s popular uprising after the liberation of Kuwait in 1991. There is ample evidence that these people harmed the Iraqi people when the Iraqi army refused to carry out the killings that Saddam Hussein required. The families of the victims in Iraq cannot forget this fact, and the Iraqi Constitution does not permit the presence of groups such as the NKO or the PKK on Iraqi soil. Two thousand of these people have registered themselves with the High Commissioner for Refugees, hoping to be transferred to other countries ready to accept them, and for several years now the Iraqi Government has been working closely with UNHCR asking other countries to accept them. Dear colleagues, this is the business of Iraq. The sovereignty of Iraq is at stake, and we should place our trust in this democratically elected Government of Iraq. This is their right, their duty, and I can assure you they are fulfilling it correctly."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, domnívám se, že pan Alejo Vidal-Quadras, který je mým dobrým přítelem, i ostatní, kteří zde vystoupili, se hluboce mýlí a že bychom měli pozměňovací návrhy podpořit, protože irácká vláda nedávno opakovaně oznámila, že vůbec nemá v úmyslu nutit obyvatele tábora Ashraf odejít do Íránu nebo do jakékoliv jiné země. Irácká vláda opakovaně žádala různé země včetně mnoha členských států EU, aby je přijaly, s čímž jsme nesouhlasili. Z 3 400 lidí žijících v táboře jich má 1 015 povolení k pobytu a status rezidenta v různých zemích, z nichž mnohé jsou členskými státy EU, a my je nepřijímáme. Proč? Většina obyvatel tábora prošla během předchozího režimu Saddáma Husajna profesionálním vojenským výcvikem a společně s jeho prezidentskými gardami a jinými bezpečnostními složkami se účastnili násilného potlačení iráckého lidového povstání po osvobození Kuvajtu v roce 1991. Je zcela jasné, že tito lidé ubližovali iráckému lidu, když irácká armáda odmítla zabíjet, tak jak Saddám Husajn požadoval. Rodiny obětí v Iráku na toto nemohou zapomenout a irácká ústava neumožňuje přítomnost skupin jako je PMOI nebo kurdská PKK na irácké půdě. Dva tisíce těchto lidí se samo přihlásilo Vysokému komisaři OSN pro uprchlíky a doufalo, že budou přesunuti do jiných zemí připravených je přijmout a irácká vláda již řadu let usiluje společně s Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky, aby je jiné země přijaly. Drazí kolegové, je to věc Iráku. V sázce je suverenita Iráku a měli bychom v tom důvěřovat demokraticky zvolené vládě v Iráku. Je to jejich právo, jejich povinnost a mohu vás ujistit, že ji řádně plní."@cs1
"Hr. formand! Jeg mener, at Alejo Vidal-Quadras, som er en af mine gode venner, og andre, som har talt, tager helt fejl, og at vi bør støtte ændringsforslagene, fordi den irakiske regering ved mere end én lejlighed for nylig har erklæret, at den ikke har nogen som helst hensigter om at tvinge beboerne i Camp Ashraf til at rejse til Iran eller til noget andet land. Den irakiske regering har gentagne gange anmodet forskellige lande, herunder mange EU-medlemsstater, om at modtage dem, og vi har ikke indvilget. Af de 3 400 mennesker, der bor i lejren, har 1 015 opholdstilladelser fra og kan opholde sig lovligt i forskellige lande, hvoraf mange er EU-medlemsstater, og vi tager ikke imod disse mennesker. Hvorfor? De fleste af lejrens indbyggere fik professionel, militær træning under det tidligere regime under Saddam Hussein, og de deltog sammen med hans præsidentgarde og andre sikkerhedsstyrker i den voldelige nedkæmpning af den folkelige opstand i Irak efter befrielsen af Kuwait i 1991. Der er til overflod beviser på, at disse mennesker skadede det irakiske folk, da den irakiske hær nægtede at udføre de drab, som Saddam Hussein krævede. Familierne til ofrene i Irak kan ikke glemme denne kendsgerning, og i henhold til den irakiske forfatning må grupper som f.eks. MKO eller PKK ikke befinde sig på irakisk jord. 2 000 af disse mennesker har registreret sig selv hos Højkommissariatet for Flygtninge, idet de håber at blive flyttet til andre lande, der er parat til at modtage dem, og igennem flere år har den irakiske regering arbejdet tæt sammen med UNHCR og bedt andre lande om at modtage dem. Kære kolleger, dette er Iraks sag. Iraks suverænitet er på spil, og vi bør sætte vores lid til den demokratisk valgte regering i Irak. Det er deres ret, deres pligt, og jeg kan forsikre Dem om, at de udfører den på korrekt vis."@da2
"Herr Präsident, ich glaube, dass Alejo Vidal-Quadras, einer meiner guten Freunde, und andere, die bereits gesprochen haben, sich gründlich irren, und dass wir die Änderungen unterstützen sollten. Die irakische Regierung hat vor Kurzem mehr als einmal angekündigt, dass sie keinerlei Absicht hat, die Bewohner des Lagers Ashraf zur Rückkehr in den Iran oder in ein anderes Land zu zwingen. Die irakische Regierung hat wiederholt verschiedene Länder, darunter auch zahlreiche EU-Mitgliedstaaten gebeten, die Betroffenen aufzunehmen und wir haben dem nicht zugestimmt. Von den 3 400 Menschen, die in diesem Lager leben, besitzen 1 015 Aufenthaltsgenehmigungen von verschiedenen Ländern, unter denen sich EU-Mitgliedsstaaten befinden, und wir nehmen sie nicht auf. Warum? Viele der Lagerbewohner wurden unter dem vorherigen Regime von Saddam Hussein militärisch ausgebildet und nahmen mit seiner Leibwache und mit anderen Sicherheitskräften an der Niederschlagung des Aufstandes der irakischen Bevölkerung nach der Befreiung von Kuwait im Jahre 1991 teil. Es gibt ausreichende Beweise, dass diese Menschen dem irakischen Volk geschadet haben, als sich die irakische Armee geweigert hat, die von Saddam Hussein befohlenen Morde durchzuführen. Die Familien der Opfer im Irak können diese Tatsache nicht vergessen und die irakische Verfassung verbietet die Anwesenheit von Gruppen wie der NKO oder der PKK auf irakischem Gebiet. 2 000 dieser Flüchtlinge haben sich selbst beim Hohen Flüchtlingskommissar angemeldet, in der Hoffnung in andere Länder transferiert zu werden, die bereit sind, sie aufzunehmen. Die irakische Regierung hat nun in jahrelanger Zusammenarbeit mit dem UNHCR versucht, andere Länder zu finden, die sie aufnehmen würden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist die Aufgabe des Irak. Die Souveränität des Irak steht auf dem Spiel und wir sollten der demokratisch gewählten Regierung im Irak vertrauen. Es ist ihr Recht, ihre Aufgabe und ich kann Ihnen versichern, dass sie sie richtig erfüllen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι ο Alejo Vidal-Quadras, καλός μου φίλος, και άλλοι οι οποίο μίλησαν κάνουν μεγάλο λάθος ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τις τροπολογίες, επειδή η ιρακινή κυβέρνηση έχει ανακοινώσει σε αρκετές περιστάσεις τον τελευταίο καιρό ότι δεν προτίθεται διόλου να αναγκάσει τους διαμένοντες στο στρατόπεδο Ασράφ να φύγουν για το Ιράν ή να εγκατασταθούν οπουδήποτε αλλού στη χώρα. Η ιρακινή κυβέρνηση έχει ζητήσει επανειλημμένως από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων πολλών κρατών μελών της ΕΕ, να τους δεχτούν, αλλά εμείς δεν έχουμε συμφωνήσει. Από τους 3.400 διαμένοντες στο στρατόπεδο, οι 1.015 έχουν άδειες παραμονής και καθεστώς κατοίκου σε διάφορες χώρες, πολλές από τις οποίες είναι κράτη μέλη της ΕΕ, και εμείς δεν τους δεχόμαστε. Γιατί; Οι περισσότεροι διαμένοντες στο στρατόπεδο έχουν λάβει επαγγελματική στρατιωτική κατάρτιση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν και συμμετείχαν μαζί με την προεδρική φρουρά του και με άλλες δυνάμεις ασφαλείας στη βίαιη σύγκρουση της λαϊκής εξέγερσης του ιρακινού λαού μετά την απελευθέρωση του Κουβέιτ το 1991. Υπάρχουν άφθονες αποδείξεις ότι οι άνθρωποι αυτοί έβλαψαν τον ιρακινό λαό όταν ο ιρακινός στρατός αρνήθηκε να εκτελέσει τις δολοφονίες που είχε ζητήσει ο Σαντάμ Χουσεΐν. Οι οικογένειες των θυμάτων στο Ιράκ δεν μπορούν να ξεχάσουν αυτό το γεγονός, και το ιρακινό σύνταγμα δεν επιτρέπει την παρουσία ομάδων όπως το NKO ή το PKK σε ιρακινό έδαφος. Δύο χιλιάδες από αυτούς τους ανθρώπους έχουν εγγραφεί στην Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, ελπίζοντας να μεταφερθούν σε άλλες χώρες οι οποίες είναι πρόθυμες να τους δεχθούν, και εδώ και πολλά χρόνια η ιρακινή κυβέρνηση εργάζεται στενά με την UNHCR ζητώντας από άλλες χώρες να τους δεχθεί. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά είναι τα ζητήματα του Ιράκ. Η κυριαρχία του Ιράκ διακυβεύεται, και εμείς θα πρέπει να εναποθέσουμε την εμπιστοσύνη μας σε αυτή τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του Ιράκ. Αυτό είναι δικαίωμά της, καθήκον της, και σας διαβεβαιώ ότι το εκπληρώνει ορθά."@el10
"Señor Presidente, creo que Alejo Vidal-Quadras, viejo amigo mío, y otros oradores están profundamente equivocados y que debemos apoyar las enmiendas, ya que el Gobierno iraquí ha anunciado en más de una ocasión que no tiene intención alguna de obligar a los habitantes del campo de Ashraf a trasladarse a Irán o a cualquier otro país. El Gobierno iraquí ha solicitado en varias ocasiones a diversos países, entre ellos numerosos Estados miembros de la UE, que los reciban, pero estos no lo han aceptado. De las 3 400 personas que viven en el campo, 1 015 poseen permisos de residencia y gozan de la condición de residentes en varios países, muchos de los cuales son Estados miembros de la UE, y ahora no aceptamos a estas personas. ¿Por qué? La mayoría de los habitantes del campo han recibido formación militar profesional durante el régimen de Sadam Husein y participaron en la guardia presidencial de este y otras fuerzas de seguridad durante el violento aplastamiento del levantamiento popular iraquí tras la liberación de Kuwait en 1991. Existen amplias pruebas de que estas personas hicieron daño a personas iraquíes cuando el ejército de ese país se negó a llevar a cabo los asesinatos ordenados por Sadam Husein. Las familias de las víctimas iraquíes no pueden olvidar este hecho y la Constitución iraquí no permite la presencia de grupos, como el MEK o el PKK, en terreno iraquí. Dos mil de estas personas se han registrado ante el Alto Comisionado para los Refugiados con la esperanza de ser trasladados a otros países dispuestos a recibirlos, y el Gobierno iraquí ha colaborado estrechamente con el ACNUR durante muchos años para solicitar a otros países que los acepten. Sus Señorías, esto es competencia de Iraq. La soberanía de este país está en juego y debemos depositar nuestra confianza en el Gobierno iraquí elegido democráticamente. Ese es su derecho, su obligación, y puedo asegurarles que la cumplirán como es debido."@es21
"Härra juhataja, arvan, et mu hea sõber Alejo Vidal-Quadras ja teised sõnavõtnud eksivad tõsiselt ja me peaksime muudatusettepanekuid toetama, sest Iraagi valitsus on viimasel ajal enam kui kord teatanud, et tal puudub igasugune kavatsus sundida Ashrafi laagri elanikke minema Iraani või mõnda teise riiki. Iraagi valitsus on korduvalt palunud erinevatel riikidel, sealhulgas paljudel ELi liikmesriikidel, neid vastu võtta, aga me pole nõustunud. Laagris olevast 3400 inimesest on 1015-l erinevate riikide, kellest paljud on ELi liikmesriigid, elamisload ja me ei võta neid vastu. Miks? Enamik laagri elanikest sai Saddam Husseini režiimi ajal professionaalse sõjalise väljaõppe ning osales koos presidendi kaardiväe ja teiste julgeolekujõududega pärast Kuveidi vabastamist 1991. aastal toimunud Iraagi rahva ülestõusu vägivaldses mahasurumises. On palju tõendeid selle kohta, et need inimesed tegid iraaklastele halba, kui Iraagi armee keeldus sooritamast tapmisi, mida Saddam Hussein nõudis. Ohvrite pered Iraagis ei suuda seda asjaolu unustada ning Iraagi põhiseadus ei luba selliste rühmituste nagu NKO ja PKK viibimist Iraagi pinnal. Kaks tuhat sellist inimest on registreerunud pagulaste ülemvoliniku juures lootuses, et neid saadetakse teistesse riikidesse, kes on valmis neid vastu võtma, ning Iraagi valitsus on nüüdseks mitu aastat teinud tihedat koostööd ÜRO inimõiguste ülemvolinikuga ja palunud teistel riikidel neid vastu võtta. Kallid kolleegid, see on Iraagi asi. Kaalul on Iraagi suveräänsus ja me peaksime Iraagi demokraatlikult valitud valitsust usaldama. See on nende õigus, nende kohustus ja võin teile kinnitada, et nad täidavad seda õigesti."@et5
". Arvoisa puhemies, uskon, että hyvä ystäväni Alejo Vidal-Quadras ja muut puhujat ovat erehtyneet pahasti ja että meidän pitäisi tukea tarkistuksia, koska Irakin hallitus on viime aikoina useampaan otteeseen julistanut, että sillä ei ole minkäänlaisia aikomuksia pakottaa Ashrafin leirin asukkaita lähtemään Iraniin tai mihinkään muuhun maahan. Irakin hallitus on toistuvasti pyytänyt eri maita, myös useita EU:n jäsenvaltioita, ottamaan heidät vastaan. Me emme ole suostuneet siihen. Leirillä asuvista 3 400 ihmisestä 1 015:llä on eri maiden oleskelulupa. Näistä useat ovat EU:n jäsenvaltioita, mutta me emme ota vastaan näitä ihmisiä. Miksi? Useimmat leirin asukkaista saivat ammattimaisen sotilaskoulutuksen Saddam Husseinin hallinnon aikana. He osallistuivat presidentin henkivartiokaartin ja muiden turvallisuusjoukkojen kanssa Irakin kansannousun väkivaltaiseen tukahduttamiseen sen jälkeen, kun Kuwait oli vapautettu vuonna 1991. On runsaasti todisteita siitä, että nämä ihmiset vahingoittivat Irakin kansaa, kun Irakin armeija kieltäytyi toteuttamasta Saddam Husseinin tappokäskyjä. Uhrien perheet Irakissa eivät voi unohtaa tätä, eikä Irakin perustuslaki salli NKO:n tai PKK:n kaltaisten joukkojen läsnäoloa Irakin maaperällä. Näistä ihmisistä kaksi tuhatta on ilmoittautunut YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun rekisteriin. He toivovat saavansa siirron muihin maihin, jotka ovat valmiita ottamaan heidät vastaan. Irakin hallitus on tehnyt jo useita vuosia tiivistä yhteistyötä UNHCR:n kanssa, pyytäen muita maita ottamaan heidät vastaan. Hyvät kollegat, näin asiat ovat Irakissa. Irakin itsenäisyys on vaakalaudalla, ja meidän pitäisi luottaa tähän demokraattisesti valittuun Irakin hallitukseen. Tämä on heidän oikeutensa, heidän velvollisuutensa, ja voin vakuuttaa teille, että he täyttävät sen oikein."@fi7
". Monsieur le Président, je pense qu’Alejo Vidal-Quadras, qui est un très bon ami, ainsi que les autres personnes qui sont intervenues se trompent lourdement et que nous devrions soutenir les amendements, car le gouvernement irakien a annoncé à plusieurs reprises ces derniers temps qu’il n’avait absolument pas l’intention de forcer les habitants du camp d’Ashraf à retourner en Iran ou à migrer vers un autre pays. Le gouvernement irakien a maintes fois demandé à différents pays, dont bon nombre d’États membres de l’UE, de les accueillir, et nous n’avons pas accepté. Sur les 3 400 personnes vivant dans ce camp, 1 015 possèdent des titres de séjour et ont le statut de résident dans différents pays, notamment de nombreux États membres de l’UE, et pourtant nous ne les acceptons pas. Pourquoi? La plupart des résidents du camp ont reçu une formation militaire professionnelle sous l’ancien régime de Saddam Hussein et ont participé, avec sa garde présidentielle et d’autres forces de sécurité, à la violente répression du soulèvement populaire irakien après la libération du Koweït en 1991. Il est prouvé que ces personnes ont commis des crimes à l’encontre du peuple irakien lorsque l’armée irakienne a refusé de perpétrer les massacres réclamés par Saddam Hussein. Les familles des victimes en Irak ne peuvent oublier ce fait et la constitution irakienne n’autorise pas la présence sur le territoire irakien de groupes tels que le NKO ou le PKK. Parmi ces personnes, deux mille se sont enregistrées auprès du Haut-commissaire pour les réfugiés, espérant être transférées dans d’autres pays prêts à les accueillir, et cela fait maintenant plusieurs années que le gouvernement irakien collabore étroitement avec le HCR de l’ONU pour demander à d’autres pays de les accueillir. Chers collègues, il s’agit ici des affaires internes de l’Irak. La souveraineté irakienne est en jeu et nous devons faire confiance au gouvernement irakien démocratiquement élu. C’est leur droit, leur devoir, et je peux vous assurer qu’ils s’en acquittent correctement."@fr8
"Elnök úr, úgy gondolom, jó barátom, Alejo Vidal-Quadras és a többi felszólaló súlyosan téved, és támogatnunk kell a módosításokat, az iraki kormány az utóbbi időben ugyanis többször kijelentette, egyáltalán nem áll szándékában rákényszeríteni az ashraf-i tábor lakóit, hogy visszatérjenek Iránba, vagy bármely más országba távozzanak. Az iraki kormány többször kérte a különböző országokat, köztük számos uniós tagállamot is, hogy fogadják őket, ám ebbe nem egyeztünk bele. A táborban élő 3 400 ember közül 1 015-en rendelkeznek tartózkodási engedéllyel, és élvezhetik az ott tartózkodás jogát különböző országokban, köztük sok uniós tagállamban, mi mégsem fogadjuk őket. Miért? A legtöbb táborlakó Szaddám Huszein korábbi uralmának idején hivatásos katonai kiképzésben részesült, és Kuvait 1991-es felszabadítását követően az elnöki testőrökkel, illetve más biztonsági erőkkel együtt részt vettek az iraki népfelkelés véres leverésében. Számos bizonyíték van arra, hogy ezek az emberek bántalmazták az irakiakat, amikor az iraki hadsereg nem volt hajlandó végrehajtani a Szaddám Huszein által elrendelt gyilkosságokat. Az áldozatok családjai Irakban ezt nem fogják elfelejteni, és az iraki alkotmány nem engedélyezi az NKO-hoz vagy a PKK-hoz hasonló csoportok jelenlétét Irak területén. Kétezren jelentkeztek a menekültügyi főbiztosánál abban a reményben, hogy őket fogadni hajlandó országokba juthatnak majd, az iraki kormány pedig immár néhány éve szorosan együttműködik az ENSZ menekültügyi főbiztosával, kérve a többi országot, hogy fogadják ezeket az embereket. Kedves kollégák! Ez a kérdés Irakra tartozik. Irak szuverenitása veszélyben forog és bizalmat kell szavaznunk a demokratikusan megválasztott iraki kormánynak. Ez a feladat az ő joguk, az ő kötelességük, és biztosíthatom Önöket, hogy megfelelően hajtják végre."@hu11
"Signor Presidente, ritengo che il collega Vidal-Quadras, mio ottimo amico, e altri intervenuti abbiamo profondamente torto; dovremmo invece sostenere gli emendamenti perché il governo iracheno ha annunciato recentemente in più occasioni di non avere alcuna intenzione di costringere gli abitanti del campo di Ashraf a rientrare in Iran né andare in qualunque altro paese. Il governo iracheno ha ripetutamente chiesto a diversi paesi, tra cui molti Stati membri dell’Unione, di accoglierli e noi ci siamo dichiarati contrari. Delle 3 400 persone che vivono nel campo, 1 015 hanno permessi di residenza di diversi paesi, nei quali godono dello stato di residente, molti dei quali membri della Comunità, ma non li accogliamo. Come mai? La maggior parte degli abitanti del campo ha ricevuto una formazione militare professionale durante il precedente regime di Saddam Hussein e ha partecipato con le sue guardie presidenziali e altre forze di sicurezza alla repressione violenta del sollevamento popolare iracheno dopo la liberazione del Kuwait nel 1991. Vi sono molte prove del fatto che queste persone hanno aggredito il popolo iracheno quando l’esercito iracheno si è rifiutato di procedere alle uccisioni che Saddam Hussein imponeva. Le famiglie delle vittime in Iraq non possono dimenticarlo e la costituzione irachena non consente la presenta di gruppi come il NKO o il PKK sul suolo iracheno. Duemila di queste persone si sono registrate presso l’Alto commissariato per i rifugiati sperando di essere trasferite in altri paesi pronti ad accoglierle e da diversi anni il governo iracheno collabora strettamente con l’UNHCR chiedendo ad altri paesi di accettarle. Onorevoli colleghi, questa è la situazione dell’Iraq. La sovranità del paese è in gioco e dovremmo riporre la nostra fiducia nel suo governo eletto democraticamente. Questo è il loro diritto e il loro dovere che assolvono, ve lo posso assicurare, in maniera corretta."@it12
"Gerb. pirmininke, manau, kad mano geras draugas Alejo Vidal-Quadras ir kiti, kurie kalbėjo, labai klysta ir mes turėtume palaikyti pakeitimus, nes Irako Vyriausybė pastaruoju metu ne kartą pareiškė, kad ji neturi visiškai jokio tikslo versti Ašrafo stovyklos gyventojus išvykti į Iraną arba vykti į bet kokią kitą šalį. Irako Vyriausybė ne kartą prašė įvairias šalis, įskaitant ES valstybes nares, priimti juos, bet mes nesutikome. Iš 3 400 stovykloje gyvenančių žmonių 1 015 turi leidimus gyventi ir naudojasi gyventojo statusu įvairiose šalyse, kurių dauguma yra ES valstybės narės, o mes nepriimame šių žmonių. Kodėl? Daugelis stovyklos gyventojų baigė profesionalų karinį mokymą per buvusio Saddamo Husseino režimo valdymą ir kartu su prezidento gvardija, kitomis saugumo pajėgomis dalyvavo smurtiniame Irako žmonių visuotinio sukilimo, kilusio po 1991 m. Kuveito išlaisvinimo, sutriuškinime. Pakanka įrodymų, kad šie žmonės kenkė Irako žmonėms, kai Irako armija atsisakė vykdyti žudynes, kurių reikalavo Saddamas Husseinas. Irake gyvenančios aukų šeimos negali užmiršti šio fakto, o Irako konstitucija neleidžia tokioms grupuotėms, kaip NKO arba PKK (Kurdistano darbininkų partija), būti Irako žemėje. Du tūkstančiai šių žmonių užsiregistravo pas Pabėgėlių reikalų vyriausiąjį komisarą, tikėdamiesi būti perkelti į kitas šalis, pasirengusias juos priimti, ir jau kelerius metus Irako Vyriausybė glaudžiai bendradarbiauja su JTVKP, prašydama kitas šalis, kad juos priimtų. Mieli kolegos, tai yra Irako reikalas. Rizikuojama Irako suverenitetu. Todėl mes turėtume parodyti savo pasitikėjimą šia demokratiškai išrinkta Irako Vyriausybe. Tai yra jų teisė ir jų pareiga ir galiu patikinti jus, kad jie ją atlieka tinkamai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, uzskatu, ka mans labs draugs un citi, kas uzstājās, pamatīgi maldās, un mums ir jāpieņem grozījumus, jo Irākas valdība nesen ir vairakkārt paziņojusi, ka tai nav nekādu nodomu piespiest nometnes iemītniekus doties uz Irānu vai kādu citu valsti. Irākas valdība atkārtoti ir vērsusies pie vairākām valstīm, tai skaitā daudzām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ar lūgumu pieņemt šos cilvēkus, bet mēs esam attiekušies to darīt. No 3 400 nometnes iemītniekiem 1 015 ir uzturēšanās atļaujas vai rezidenta statuss dažādās valstīs, no kurām daudzas ir Eiropas Savienības dalībvalstis, bet mēs šos cilvēkus atsakāmies pieņemt. Kāpēc? Lielākā daļa nometnes iemītnieku režīma laikā izgāja profesionālu militāro apmācību un kopā ar prezidenta apsardzi un citiem drošības spēkiem piedalījās varmācīgajā Irākas tautas sacelšanās apspiešanā pēc Kuveitas atbrīvošanas 1991. gadā. Ir daudz pierādījumu, ka šie cilvēki izturējās nežēlīgi pret Irākas iedzīvotājiem, kad Irākas armija atteicās nogalināt saskaņā ar pavēlēm. Upuru ģimenes Irākā nevar aizmirst šo faktu, un Irākas Konstitūcija nepieļauj tādu grupējumu kā vai atrašanos valstī. Divi tūkstoši no šiem cilvēkiem ir reģistrējušies pie Augstā komisāra bēgļu jautājumos, cerot, ka tiks pārvesti uz citām valstīm, kuras būs gatavas viņus uzņemt, un jau vairākus gadus Irākas valdība cieši sadarbojas ar ANO Augsto komisāru bēgļu jautājumos lūdzot, lai citas valstis viņus pieņem. Godājamie kolēģi, tas ir Irākas lēmums. Uz spēles tiek likta Irākas neatkarība, un mums būtu jāuzticas demokrātiski ievēlētajai Irākas valdībai. Tās ir viņu tiesības un viņu pienākums, un es varu apgalvot, ka viņi to pilda pareizi."@lv13
"Mr President, I believe that Alejo Vidal-Quadras, a good friend of mine, and others who have spoken are profoundly mistaken and that we should support the amendments, because the Iraqi Government has announced on more than one occasion recently that it has no intention whatsoever of forcing the inhabitants of Camp Ashraf to leave for Iran or to go to any other country. The Iraqi Government has repeatedly requested different countries, including many EU Member States, to receive them, and we have not agreed. Of the 3 400 people living in the camp, 1 015 hold residence permits from, and enjoy resident status in, different countries, many of which are EU Member States, and we are not accepting these people. Why? Most of the camp’s inhabitants received professional military training during the previous Saddam Hussein regime and they participated with his presidential guards and with other security forces in the violent crushing of the Iraqi people’s popular uprising after the liberation of Kuwait in 1991. There is ample evidence that these people harmed the Iraqi people when the Iraqi army refused to carry out the killings that Saddam Hussein required. The families of the victims in Iraq cannot forget this fact, and the Iraqi Constitution does not permit the presence of groups such as the NKO or the PKK on Iraqi soil. Two thousand of these people have registered themselves with the High Commissioner for Refugees, hoping to be transferred to other countries ready to accept them, and for several years now the Iraqi Government has been working closely with UNHCR asking other countries to accept them. Dear colleagues, this is the business of Iraq. The sovereignty of Iraq is at stake, and we should place our trust in this democratically elected Government of Iraq. This is their right, their duty, and I can assure you they are fulfilling it correctly."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik ben van oordeel dat de heer Vidal-Quadras, een goede vriend van mij, en andere collega’s die hier eerder het woord hebben gevoerd, zich grondig vergissen en dat wij de amendementen wel degelijk moeten steunen, vooral omdat de Iraakse regering recentelijk meermaals heeft verklaard dat het niet in haar bedoeling ligt om de bewoners van kamp Ashraf te dwingen naar Iran terug te keren of naar een ander land uit te wijken. De Iraakse regering heeft reeds herhaaldelijk verzoeken ingediend bij verschillende landen, met inbegrip van diverse EU-lidstaten, om deze mensen op te vangen, maar wij hebben die verzoeken afgewezen. Van de 3400 mensen die in het kamp verblijven zijn er 1015 die een verblijfsvergunning bezitten en de status van ingezetene hebben in een bepaald land, waaronder tal van EU-lidstaten. Wij weigeren evenwel om deze mensen op te nemen. Waarom? De meeste kampbewoners hebben onder het vroegere regime van Saddam Hoessein professionele militaire training gekregen en zij maakten deel uit van de presidentiële wacht en andere veiligheidstroepen tijdens de gewelddadige onderdrukking van de opstand van de Iraakse bevolking na de bevrijding van Koeweit in 1991. Er zijn bewijzen te over dat deze mensen de Iraakse bevolking hardhandig hebben aangepakt toen het Iraakse leger weigerde om de door Saddam Hoessein opgedragen moorden uit te voeren. De families van de Iraakse slachtoffers kunnen dat niet vergeten en de Iraakse grondwet verbiedt de aanwezigheid van groeperingen als de NKO of de PKK op Iraaks grondgebied. Tweeduizend van deze mensen hebben zich geregistreerd bij het Bureau van de hoge commissaris voor de vluchtelingen van de VN in de hoop te worden overgeplaatst naar landen die bereid zijn hen op te nemen, en de Iraakse regering werkt reeds enkele jaren nauw samen met dat bureau om andere landen ertoe aan te sporen deze mensen op te vangen. Waarde collega’s, dit is een Iraakse aangelegenheid. Wat hier op het spel staat, is de soevereiniteit van Irak. Wij moeten dan ook vertrouwen hebben in de democratisch gekozen regering van het land. Het gaat hier om het recht en de plicht van de Iraakse regering en u kunt ervan op aan dat dit recht en deze plicht op correcte wijze worden vervuld."@nl3
"Panie przewodniczący! Uważam, że mój kolega Alejo Vidal-Quadras oraz inni, którzy przemawiali, głęboko się mylą i że powinniśmy poprzeć poprawki, ponieważ ostatnio rząd iracki wielokrotnie ogłaszał, że nie ma najmniejszego zamiaru zmuszać mieszkańców obozu Ashraf do powrotu do Iranu lub do przeniesienia się do innego kraju. Rząd iracki wielokrotnie prosił różne kraje, w tym wiele państw członkowskich UE, żeby przyjęli tych ludzi, ale my się nie zgodziliśmy. Z 3 400 osób mieszkających w obozie, 1 015 posiada zezwolenie na pobyt lub cieszy się statusem rezydenta w różnych krajach, wiele spośród nich to państwa członkowskie UE, a my nie przyjęliśmy tych ludzi. Dlaczego? W większości osoby przebywające w obozie w czasie reżimu Saddama Husseina przeszły profesjonalne szkolenie wojskowe i uczestniczyły wraz z jego gwardią prezydencką oraz innymi siłami bezpieczeństwa w brutalnym tłumieniu powstania ludowego Irakijczyków po oswobodzeniu Kuwejtu w 1991 roku. Istnieją obszerne dowody na to, że ci ludzie krzywdzili Irakijczyków, kiedy armia iracka odmówiła dalszego zabijania na rozkaz Saddama Husseina. Rodziny ofiar w Iraku nie mogą tego zapomnieć, a iracka konstytucja nie zezwala na obecność takich ugrupowań, jak NKO lub PKK, na irackiej ziemi. Dwa tysiące osób zarejestrowało się w Biurze Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, mając nadzieję na przeniesienie do innych krajów gotowych je przyjąć, a rząd iracki juz od kilku lat współpracuje ściśle z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców apelując do innych państw o przyjęcie uchodźców. Szanowni koledzy, to jest sprawa Iraku. Suwerenność Iraku jest zagrożona i powinniśmy zaufać demokratycznie wybranemu rządowi Iraku. To jest jego prawo, jego obowiązek i mogę zapewnić, że spełnia go właściwie."@pl16
"Senhor Presidente, julgo que Alejo Vidal-Quadras, um bom amigo, e outros que se pronunciaram, estão profundamente enganados e que devemos apoiar as alterações, porque o Governo iraquiano já anunciou mais de uma vez não ter qualquer intenção de forçar os habitantes do Campo de Ashraf a partir para o Irão ou qualquer outro país. O Governo iraquiano pediu repetidas vezes a vários países, incluindo muitos Estados-Membros da UE, que acolhessem estas pessoas, o que não foi aceite. Das 3 400 pessoas que vivem neste campo, 1 015 são titulares de autorizações de residência e gozam do estatuto de residente em diversos países, muitos dos quais são Estados-Membros da UE, que não aceitaram recebê-las. Por que motivo? A maioria dos habitantes deste campo recebeu treino militar profissional durante o regime de Saddam Hussein e participou, ao lado da sua guarda presidencial e de outras forças, no brutal esmagamento da insurreição popular ocorrida no Iraque após a libertação do Kuwait, em 1991. Existem sobejas provas de que estas pessoas prejudicaram os iraquianos, quando o exército do Iraque se negou a executar a matança ordenada por Saddam Hussein. As famílias das vítimas iraquianas não podem esquecê-lo, e a Constituição iraquiana proíbe a presença de grupos como o NKO ou o PKK em solo iraquiano. Duas mil destas pessoas já se registaram junto do Alto Comissariado para os Refugiados, na esperança de serem transferidas para outros países dispostos a aceitá-las, e há vários anos que o Governo iraquiano trabalha em estreita colaboração com o ACNUR no sentido de conseguir que outros países as acolham. Caros Colegas, este assunto diz respeito ao Iraque. Está em causa a soberania do Iraque, e devemos confiar no seu Governo democraticamente eleito. Trata-se do seu direito, do seu dever, e posso garantir-vos que está a cumpri-lo muito bem."@pt17
"Dle preşedinte, eu sunt de părere că Alejo Vidal-Quadras, un bun prieten de-al meu, precum şi alţii dintre cei care au vorbit mai devreme greşesc profund şi că ar trebui să sprijinim amendamentele, deoarece guvernul irakian a anunţat recent, în repetate rânduri, că nu are intenţia de a forţa locuitorii taberei de la Ashraf să plece în Iran sau în orice altă ţară. Guvernul irakian a solicitat mai multor ţări, inclusiv statelor membre UE, să-i primească, însă noi nu am fost de acord. Din cei 3 400 de persoane care locuiesc în tabără, 1 025 deţin permise de şedere şi beneficiază de statutul de rezidenţi ai mai multor state, printre care şi state membre UE, şi noi nu le acceptăm pe aceste persoane. De ce? Mulţi dintre locuitorii taberei de refugiaţi au primit instruire militară în timpul regimului lui Saddam Hussein şi au participat, împreună cu gărzile prezidenţiale ale acestuia şi cu alte forţe de securitate, la zdrobirea violentă a revoltei populare din Irak de după eliberarea Kuweitului în 1991. Există dovezi ample care demonstrează că aceste persoane i-au făcut rău poporului irakian, atunci când armata irakiană a refuzat să execute masacrele ordonate de Saddam Hussein. Familiile victimelor din Irak nu pot uita acest lucru şi Constituţia irakiană nu permite prezenţa unor grupuri ca NKO şi PKK pe teritoriul Irakului. Două mii dintre aceste persoane s-au înregistrat la Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), sperând că vor fi transferaţi în alte ţări care acceptă să-i primească, şi, de câţiva ani, guvernul irakian cooperează îndeaproape cu UNHCR, solicitând altor state să-i accepte. Stimaţi colegi, aceasta este problema Irakului. Suveranitatea Irakului este în joc şi noi ar trebui să avem încredere în acest Guvern al Irakului ales pe cale democratică. Acesta este dreptul lor, datoria lor, pe care, vă asigur, şi-o îndeplinesc cum se cuvine."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ja si myslím, že sa Alejo Vidal-Quadras, môj dobrý priateľ, a ostatní, ktorí vystúpili, hlboko mýlia a že musíme podporiť doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, pretože iracká vláda v poslednom čase pri viacerých príležitostiach oznámila, že vôbec nemá v úmysle nútiť obyvateľov tábora Ašraf, aby odišli do Iránu alebo do akejkoľvek inej krajiny. Iracká vláda opakovane požiadala rôzne krajiny vrátane mnohých členských štátov EÚ, aby ich prijali, a my sme s tým nesúhlasili. Z 3 400 ľudí žijúcich v tábore je 1 015 držiteľmi povolenia na pobyt a má štatút obyvateľa v rôznych krajinách, z ktorých mnohé sú členskými štátmi EÚ, a my týchto ľudí neprijímame. Prečo? Väčšina obyvateľov tábora dostala za predchádzajúceho režimu Saddáma Husajna profesionálny vojenský výcvik a zúčastnili sa spolu s jeho prezidentskými gardami a inými bezpečnostnými silami na násilnom potlačení povstania irackého ľudu po oslobodení Kuvajtu v roku 1991. Existuje dosť dôkazov, že títo ľudia ubližovali Iračanom, keď iracká armáda odmietla vykonať vraždy nariadené Saddámom Husajnom. Rodiny obetí v Iraku nedokážu na toto zabudnúť a iracká ústava nedovoľuje prítomnosť skupín ako NKO alebo PKK na irackej pôde. Dvetisíc z týchto ľudí sa zaregistrovalo u Vysokého komisára pre utečencov v nádeji, že budú presídlení do iných krajín, ktoré budú ochotné ich prijať, a iracká vláda už niekoľko rokov úzko spolupracuje s UNHCR a žiada iné krajiny, aby ich prijali. Vážené poslankyne, vážení poslanci, toto je záležitosť Iraku. V stávke je suverenita Iraku a my by sme tejto demokraticky zvolenej irackej vláde mali vyjadriť svoju dôveru. Je to ich právo, ich povinnosť a môžem vás uistiť, že si ju plnia dobre."@sk19
"Gospod predsednik, menim, da so Alejo Vidal-Quadras, moj dobri prijatelj, in drugi govorniki, v globoki zmoti in da bi morali podpreti spremembe, ker je iraška vlada v zadnjem času večkrat razglasila, da nima nikakršnega namena prisiliti oseb, nastanjenih v taboru Ašraf, da bi odšle v Iran ali v katero koli drugo državo. Iraška vlada je večkrat zahtevala od različnih držav, vključno s številnimi državami članicami EU, naj jih sprejmejo, na to pa nismo pristali. Od 3 400 oseb, nastanjenih v taboru, jih ima 1 015 dovoljenje za bivanje od različnih držav in uživa v statusu prebivanja v teh državah, od katerih so mnoge države članice EU, in teh ljudi ne sprejemamo. Zakaj? Večina oseb, nastanjenih v taboru Ašraf, je bila deležna poklicnega vojaškega usposabljanja v času predhodnega režima Sadama Huseina, in so sodelovale z njegovo predsedniško gardo in z drugimi varnostnimi silami v nasilnem zatiranju nacionalne vstaje iraškega ljudstva po osvoboditvi Kuvajta leta 1991. Obstaja obilo dokazov, da so ti ljudje škodovali iraškemu ljudstvu, ko iraška vojska ni hotela izvršiti pobojev, ki jih je zahteval Sadam Husein. Družine žrtev v Iraku tega dejstva ne morejo pozabiti in iraška ustava ne dovoli prisotnosti skupin, kakršni sta organizacija NKO ali Kurdska delavska stranka (PKK), na iraških tleh. Dva tisoč teh ljudi se je registriralo pri visokem komisarju za begunce v upanju, da jih bodo preselili v druge države, ki so jih pripravljene sprejeti, in zdaj iraška vlada že več let tesno sodeluje z UNHCR, ki prosi druge države, naj jih sprejmejo. Dragi kolegi, z Irakom je tako. Suverenost Iraka je na kocki in upanje bi morali polagati v to demokratično izvoljeno iraško vlado. To je njihova pravica in zagotavljam vam, da jo pravilno izpolnjujejo."@sl20
"Herr talman! Jag anser att Alejo Vidal-Quadras, en god vän till mig, och andra som har talat har helt fel och att vi bör stödja ändringsförslagen eftersom den irakiska regeringen den senaste tiden vid flera tillfällen har tillkännagett att den inte har någon som helst avsikt att tvinga invånarna i Camp Ashraf att lämna lägret och bege sig till Iran eller något annat land. Iraks regering har vid upprepade tillfällen bett olika länder, däribland många EU-medlemsstater, att ta emot dessa flyktingar och vi har inte gått med på det. Av de 3 400 personer som bor i lägret har 1 015 uppehållstillstånd från – och bosättningsstatus i – olika länder, däribland många EU-medlemsstater, och vi tar inte emot dessa människor. Varför? De flesta av dem som bor i lägret fick professionell militärutbildning under Saddam Husseins gamla regim och tillsammans med hans livvakter och andra säkerhetsstyrkor deltog de i det våldsamma krossandet av den irakiska folkresningen efter befrielsen av Kuwait 1991. Det finns gott om bevis för att dessa människor begick våldshandlingar mot den irakiska befolkningen när den irakiska armén vägrade att utföra det dödande som Saddam Hussein krävde. Familjerna till offren i Irak kan inte glömma detta, och den irakiska författningen tillåter inte grupper som NKO och PPK att verka på irakiskt territorium. Två tusen av dessa människor har själva registrerat sig hos FN:s flyktingkommissariat i hopp om att förflyttas till andra länder redo att ta emot dem, och i flera år har den irakiska regeringen tillsammans med FN:s flyktingkommissariat arbetat för att få andra länder att ta emot dem. Kära kolleger! Detta är Iraks angelägenhet. Iraks suveränitet står på spel och vi bör förlita oss på Iraks demokratiskt valda regering. Detta är deras rättighet, deras plikt, och jag kan försäkra er att de fullgör den på ett korrekt sätt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"NKO"13
"Nicholson of Winterbourne"11
"Nicholson of Winterbourne,"18,20,15,1,14,16,10,13,4,21,9
"Nicholson of Winterbourne, v"19
"Paruness Nicholson of Winterbourne,"5
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph