Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-24-Speech-5-051"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090424.6.5-051"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Monsieur le Président, la déclaration finale de la conférence d’examen de Durban I, à laquelle l’Afghanistan participe, conclut aujourd’hui même sur l’absolue nécessité d’ériger toutes les formes de violence contre les femmes en infractions pénales punissables par la loi et sur la condamnation de tout arsenal juridique fondé sur la discrimination, y compris religieuse. Au même moment, l’Afghanistan promeut une législation uniquement applicable à la population chiite, et clairement discriminatoire à l’encontre des femmes dans les domaines du mariage, du divorce, de la garde des enfants, de l’héritage et de l’accès à l’éducation. Nous sommes là en pleine schizophrénie. Ce que l’Afghanistan souscrit à Genève, il ne peut le refuser à Kaboul. En participant à la conférence de Durban II, l’Afghanistan a pris des engagements fermes pour éradiquer les discriminations multiples. Il est impératif, pour sa crédibilité, de s’engager désormais dans l’action. En refusant la promulgation de cette loi, le ministre de la justice et le président feraient la preuve de leur volonté d’engager leur pays à se conformer à ses propres obligations en matière de respect des droits de l’homme. L’égalité homme-femme est clairement établie dans la constitution afghane et dans les conventions internationales auxquelles l’Afghanistan est partie. Les autorités ont le devoir de ne rien céder aux extrémismes et de ne pas reculer. C’est finalement le devenir d’une société qui se cristallise dans ce projet de loi, et la société afghane a déjà exprimé sa volonté de ne pas rester en dehors de ces débats. Des femmes se battent et méritent tout le soutien et toute la protection de leur État. Il appartient aux autorités de répondre à leurs obligations et de faire la preuve de leur capacité à garantir leurs engagements, et aux forces civiles européennes présentes sur le terrain de les soutenir dans cette reconstruction ambitieuse et d’être exemplaires. N’oublions pas que les exactions commises par nos armées et le fait que l’Afghanistan en guerre s’enfonce dans la misère n’ont d’autre effet que de gonfler les rangs des extrémistes."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, závěrečné prohlášení druhé hodnotící konference z Durbanu, které se Afghánistán účastní, jež bylo právě dnes odsouhlaseno, uvádí, že je absolutně nezbytné zajistit, aby byly veškeré formy násilí proti ženám považovány za trestně postihnutelné trestné činy, a odsuzuje veškerý soudní arzenál založený na diskriminaci včetně náboženské diskriminace. Ve stejné době Afghánistán prosazuje právní předpisy, které platí jen pro šiítské obyvatelstvo a které jasně diskriminují ženy v oblasti sňatků, rozvodů, péče o děti a přístupu ke vzdělání. Je to naprosto schizofrenní situace. To, co Afghánistán podepíše v Ženevě, nemůže v Kábulu odmítnout. Svou účastí na druhé konferenci v Durbanu Afghánistán přijal pevné závazky, že vymýtí mnohonásobnou diskriminaci. Pro jeho důvěryhodnost je naprosto nutné, aby začal jednat hned. Odmítnutím vyhlášení tohoto zákona by ministr spravedlnosti a prezident ukázali, že chtějí zajistit, že jejich země splní své závazky v otázce dodržování lidských práv. Rovnost práv mezi muži a ženami je jasně stanovena v afghánské ústavě a v mezinárodních úmluvách, jejichž je Afghánistán součástí. Orgány mají povinnost neustupovat extremismu a necouvnout. V tomto návrhu zákona jde konec konců o budoucnost společnosti a afghánská společnost již prokázala, že nechce zůstat z těchto debat vyloučená. Ženy bojují a zaslouží si veškerou podporu a ochranu své země. Je na afgánských orgánech, aby splnily své povinnosti a prokázaly svou schopnost splnit závazky, a na evropských civilních jednotkách na místě, aby je podpořily v této ambiciózní rekonstrukci a šly jim příkladem. Nezapomínejme, že násilné činy našich armád a to, že válka uvrhá Afghánistán do chudoby, jen rozšiřuje řady extremistů."@cs1
"Hr. formand! Sluterklæringen fra Durban II-opfølgningskonferencen, som Afghanistan deltager i, konkluderede så sent som i dag, at det er tvingende nødvendigt at gøre alle typer vold mod kvinder strafbare, og fordømte retlige instrumenter, der er baseret på forskelsbehandling, herunder forskelsbehandling på grundlag af religion. Samtidig indfører Afghanistan lovgivning, der udelukkende finder anvendelse på den shiitiske befolkning, og som klart diskriminerer mod kvinder inden for ægteskab, skilsmisse, forældremyndighed, arv og adgang til uddannelse. Det er en fuldstændig skizofren tilgang. Afghanistan kan ikke skrive under på én ting i Genève og gøre noget andet i Kabul. Ved at deltage i Durban II-konferencen har Afghanistan forpligtet sig til at fjerne flere typer forskelsbehandling. Det er vigtigt for landets troværdighed, at det tager affære omgående. Ved at nægte at vedtage loven ville justitsministeren og præsidenten vise deres vilje til at forpligte landet til at overholde sine forpligtelser på menneskerettighedsområdet. Ligestilling mellem mænd og kvinder er stadfæstet i den afghanske forfatning og i internationale konventioner, som Afghanistan er part i. Myndighederne er forpligtet til ikke at give efter for ekstremisme i nogen form og til ikke at give sig. Det er i sidste ende et samfunds fremtid, der træffes afgørelse om i dette lovforslag, og det afghanske samfund har allerede givet udtryk for sit ønske om ikke at blive holdt uden for disse drøftelser. Kvinder kæmper en kamp, og de fortjener al den støtte og beskyttelse, som de kan få, fra deres land. Det er myndighedernes ansvar at leve op til deres forpligtelser og demonstrere, at de er i stand til at gøre dette, og de europæiske civile styrker i landet skal støtte dem i den ambitiøse genopbygning af landet og tjene som et godt eksempel. Lad os ikke glemme, at de voldshandlinger, som vores hære begår, og den kendsgerning, at krig kaster Afghanistan ud i fattigdom, blot skaber yderligere ekstremisme."@da2
"Herr Präsident, erst heute wurde in der Abschlusserklärung der VN-Konferenz „Durban II“, an der Afghanistan teilnimmt, über die absolute Notwendigkeit entschieden, dass alle Formen von Gewalt gegen Frauen strafbare Vergehen sind, die vom Gesetz geahndet werden müssen. Dies gilt ebenso für die Verurteilung rechtlicher Hilfsmittel, die auf Diskriminierung, inklusive religiöser Diskriminierung basieren. Gleichzeitig fördert Afghanistan eine Art der Gesetzgebung, die ausschließlich für Schiiten gilt, und die Frauen in den Bereichen Ehe, Scheidung, Sorgerecht bei Kindern, Erbrecht und Zugang zu Ausbildung diskriminiert. Das ist völlig schizophren. Afghanistan kann Bestimmungen nicht in Genf annehmen und sie dann in Kabul ablehnen. Allein durch die Teilnahme an der Konferenz "Durban II" hat sich Afghanistan zur Abschaffung der Diskriminierung auf mehreren Ebenen verpflichtet. Um nicht an Glaubwürdigkeit zu verlieren, muss Afghanistan jetzt handeln. Wenn sich der Justizminister und der Präsident weigern, dieses Gesetz zu verabschieden, demonstrieren sie ihren Willen, ihr Land konform mit der Achtung der Menschenrechte zu führen. Die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist deutlich in der afghanischen Verfassung und in internationalen Abkommen, die Afghanistan als Vertragspartei unterzeichnet hat, verankert. Die Behörden sind verpflichtet, dem Extremismus nicht nachzugeben und sich nicht zurückzuziehen. Letztlich wird die Zukunft einer Gesellschaft durch diesen Gesetzesentwurf entschieden, und die afghanische Gesellschaft hat bereits deutlich gemacht, dass sie von diesen Debatten nicht ausgeschlossen bleiben möchte. Frauen kämpfen und verdienen jeden Schutz und jede Unterstützung ihres Landes. Es ist die Aufgabe der Behörden, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, sowie ihre Fähigkeit zu demonstrieren, Zusagen umzusetzen. Die europäischen Zivilkräfte vor Ort können die Behörden beim ehrgeizigen Wiederaufbau unterstützen und somit ein Exempel statuieren. Wir sollten nicht vergessen, dass die Gewaltakte unserer Armeen und die Tatsache, dass der Krieg Afghanistan in Armut gestürzt hat, die Reihen der Extremisten lediglich stärken."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η τελική δήλωση της Αναθεωρητικής Διάσκεψης Durban II, στην οποία συμμετέχει Αφγανιστάν, ολοκληρώθηκε σήμερα διακηρύσσοντας την απόλυτη ανάγκη ποινικοποίησης με νόμο κάθε μορφής βίας απέναντι στις γυναίκες και την καταδίκη κάθε δικαστικού συστήματος βασισμένου στις διακρίσεις, περιλαμβανομένων των θρησκευτικών διακρίσεων. Παράλληλα, το Αφγανιστάν προωθεί νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται αποκλειστικά στον σιιτικό πληθυσμό και προβλέπει σαφείς διακρίσεις κατά των γυναικών όσον αφορά το γάμο, το διαζύγιο, την κηδεμονία παιδιών, το δικαίωμα κληρονομιάς και πρόσβασης στην εκπαίδευση. Πρόκειται για κάτι εντελώς σχιζοφρενικό. Το Αφγανιστάν δεν μπορεί να απορρίπτει στην Καμπούλ τα όσα υπογράφει στη Γενεύη. Συμμετέχοντας στη διάσκεψη Durban II, το Αφγανιστάν δηλώνει την απόλυτη δέσμευσή του στην εξάλειψη των διακρίσεων. Για να διασώσει την αξιοπιστία του, πρέπει να αναλάβει δράση άμεσα. Απορρίπτοντας το νόμο αυτό, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Πρόεδρος θα δείξουν τη βούλησή τους να δεσμεύσουν τη χώρα τους στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο αφγανικό σύνταγμα και στις διεθνείς συνθήκες τις οποίες έχει συνομολογήσει το Αφγανιστάν. Οι αρχές έχουν καθήκον να μην υποκύψουν με κανέναν τρόπο στον εξτρεμισμό και να μην υποχωρήσουν. Τελικά, αυτό που αποφασίζεται μέσω του εν λόγω νομοσχεδίου είναι το μέλλον μιας κοινωνίας και η αφγανική κοινωνία έχει ήδη δηλώσει την επιθυμία της να μην παραμείνει εκτός του διαλόγου αυτού. Οι γυναίκες μάχονται και αξίζουν όλη τη στήριξη και προστασία της πατρίδας τους. Έγκειται στις αρχές να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και να επιδείξουν την ικανότητά τους να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους. Οι ευρωπαϊκές επιτόπιες πολιτικές δυνάμεις πρέπει να τις βοηθήσουν στο φιλόδοξο έργο ανοικοδόμησης και να δείξουν το παράδειγμα. Ας μην ξεχνούμε ότι οι πράξεις βίας που διαπράττονται από τους στρατούς μας και το γεγονός ότι ο πόλεμος βυθίζει στην φτώχια το Αφγανιστάν, απλώς τροφοδοτούν τις γραμμές των εξτρεμιστών."@el10
"Mr President, the final declaration of the Durban II Review Conference, which Afghanistan is taking part in, concluded only today on the absolute need to make all forms of violence against women criminal offences punishable by law and on the condemnation of any judicial arsenal based on discrimination, including religious discrimination. At the same time, Afghanistan is promoting legislation that applies solely to the Shiite population and that clearly discriminates against women in the areas of marriage, divorce, child custody, inheritance and access to education. This is completely schizophrenic. What Afghanistan signs up to in Geneva, it cannot reject in Kabul. By taking part in the Durban II conference, Afghanistan has made firm commitments to eradicating multiple discrimination. It is imperative, for its credibility, that it starts taking action now. By refusing to pass this law, the minister of justice and the president would be showing their will to commit their country to complying with its human rights obligations. Equality between men and women is clearly enshrined in the Afghan constitution and in international conventions to which Afghanistan is a party. The authorities have a duty not to give in to extremism in any way and not to retreat. It is ultimately the future of a society that is being decided through this draft law, and Afghan society has already expressed its desire not to remain excluded from these debates. Women are fighting and deserve all the support and all the protection of their country. It is up to the authorities to meet their obligations and demonstrate their ability to fulfil their commitments, and to the European civilian forces on the ground to support them in this ambitious reconstruction, and to set an example. Let us not forget that the acts of violence committed by our armies and the fact that war is plunging Afghanistan into poverty are simply swelling the ranks of extremists."@en4
"Señor Presidente, la declaración final de la Segunda Conferencia de Revisión de Durban, en la que participa Afganistán, llegó hoy a la conclusión de que es absolutamente necesario tipificar penalmente todas las formas de violencia contra la mujer y de condenar cualquier arsenal judicial basado en la discriminación, incluida la religiosa. Al mismo tiempo, Afganistán promueve una legislación que se aplica exclusivamente a la población chiita y que discrimina claramente a las mujeres en los ámbitos del matrimonio, el divorcio, la patria potestad, la herencia y el acceso a la educación. Todo ello resulta totalmente esquizofrénico. Afganistán no puede rechazar en Kabul lo que ha firmado en Ginebra. Al participar en la Segunda Conferencia de Durban, Afganistán ha asumido compromisos firmes para erradicar la discriminación múltiple. Para su propia credibilidad es imperativo que empiece actuar ahora mismo. Al negarse a promulgar esta ley, el Ministro de Justicia y el Presidente demostrarían su voluntad de que el país cumpla sus obligaciones en el ámbito de los derechos humanos. La igualdad entre el hombre y la mujer está claramente consagrada en la Constitución afgana y en los convenios internacionales de los que Afganistán es parte. Las autoridades tienen la obligación de no rendirse de modo alguno ante el extremismo y de no retroceder. En última instancia, lo que se decide a través de este proyecto de ley es el futuro de una sociedad, y la sociedad afgana ya ha manifestado su deseo de no quedar excluida de estos debates. Las mujeres están luchando y merecen todo el apoyo y protección de su país. Corresponde a las autoridades asumir sus obligaciones y demostrar que son capaces de cumplir sus compromisos, y a las fuerzas civiles europeas presentes en el terreno les compete ayudarlas en esta ambiciosa reconstrucción y dar ejemplo. No olvidemos que los actos de violencia cometidos por nuestros ejércitos y que el hecho de que la guerra esté hundiendo a Afganistán en la pobreza no hace sino engrosar las filas de los extremistas."@es21
"Härra juhataja, Afganistani osalusega Durbani II läbivaatamiskonverentsi lõppdeklaratsioonis öeldi alles täna, et hädasti on vaja kuulutada igasugune naistevastane vägivald seaduste alusel karistatavaks kuriteoks ja et diskrimineerimisel, sealhulgas religioossel diskrimineerimisel, põhinevad kohtumeetmed mõistetakse hukka. Samal ajal koostab Afganistan õigusakti, mida kohaldatakse ainult šiiitidele ning mis selgelt diskrimineerib naisi abielu, lahutuse, laste hooldusõiguse, pärandi ja hariduse saamise võimaluste suhtes. See on täiesti mõistusevastane. Sellele, millele Afganistan Genfis alla kirjutab, ei saa ta Kabulis käega lüüa. Durbani II konverentsil osalemisega on Afganistan võtnud endale kindla kohustuse kaotada igasugune diskrimineerimine. Usaldusväärsuse tagamiseks peab ta kohe tegutsema. Keeldudes seda seadust kehtestamast, näitavad justiitsminister ja president, et nad tahavad panna oma riigi järgima inimõigustega seotud kohustusi, mille riik on võtnud. Meeste ja naiste võrdõiguslikkus on selgelt kirjas Afganistani põhiseaduses ja rahvusvahelistes konventsioonides, milles Afganistan osaleb. Võimudel on kohustus mitte anda kuidagi alla ekstremismile ja mitte taganeda. Selle seaduse eelnõuga otsustatakse tegelikult ühiskonna tulevik ja Afganistani ühiskond on juba näidanud soovi neist aruteludest mitte kõrvale jääda. Naised võitlevad oma õiguste eest ning nad väärivad riigi igakülgset toetust ja kaitset. Võimud peavad täitma oma kohustused ja näitama võimet täita endale võetud kohustused ning Euroopa sealsed tsiviiljõud peavad neid toetama selles ambitsioonikas ülesehitamistöös ja olema eeskujuks. Ärgem unustagem, et meie vägede vägivallateod ja see, et sõda Afganistani vaesusesse kukutab, ainult suurendab äärmuslaste ridasid."@et5
"Arvoisa puhemies, Afganistan osallistuu Durbanin II tarkistuskokoukseen. Sen loppujulkilausumassa todettiin tänään, että on ehdottomasti tarpeen säätää lailla kaikki naisiin kohdistuvan väkivallan muodot rangaistaviksi rikoksiksi. Samoin kaikki syrjintään, myös uskonnolliseen syrjintään, perustuvat oikeudelliset keinot on tuomittava. Samaan aikaan Afganistan edistää lainsäädäntöä, jota sovelletaan vain šiialaiseen väestöön ja joka selvästi syrjii naisia avioliiton, avioeron, lasten huoltajuuden, perimisen ja koulutukseen pääsyn osalta. Se on täysin kaksijakoinen lähestymistapa. Afganistan ei voi torjua Kabulissa julkilausumaa, jonka se on allekirjoittanut Genevessä. Osallistumalla Durbanin II tarkistuskokoukseen Afganistan on sitoutunut lujasti kitkemään moniperusteisen syrjinnän. On välttämätöntä Afganistanin uskottavuuden kannalta, että se ryhtyy nyt toimiin. Kieltäytymällä antamasta tätä lakia oikeusministeri ja presidentti osoittaisivat halunsa sitouttaa maansa noudattamaan sen ihmisoikeusvelvoitteita. Naisten ja miesten tasa-arvo on selkeästi vahvistettu Afganistanin perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa, joissa Afganistan on osapuolena. Viranomaisilla on velvollisuus olla antamatta periksi ääriliikkeille millään tavalla ja olla perääntymättä. Tällä lakiesityksellä päätetään loppujen lopuksi yhteiskunnan tulevaisuudesta. Afganistanin yhteiskunta on jo ilmaissut halunsa päästä osallistumaan näihin keskusteluihin. Naiset kamppailevat ja ansaitsevat maansa kaiken tuen ja suojelun. Viranomaisten tehtävä on täyttää velvoitteensa ja osoittaa kykynsä täyttää sitoumuksensa. Paikan päällä olevien eurooppalaisten siviilijoukkojen tehtävä on tukea heitä tässä kunnianhimoisessa jälleenrakentamisessa ja näyttää esimerkkiä. Emme saa unohtaa, että asevoimiemme väkivaltaiset toimet ja se, että sota syöksee Afganistania köyhyyteen, vain lisäävät ääriliikkeiden rivejä entisestään."@fi7
"Elnök úr, az Afganisztán részvételével zajló II. durbani felülvizsgálati konferencia éppen ma kiadott záró nyilatkozata szerint sürgető feladat, hogy a nők elleni erőszak minden formáját törvény által büntetendő bűncselekménnyé nyilvánítsák, és hogy bármilyen hátrányos megkülönböztetésen, akár vallási megkülönböztetésen alapuló igazságszolgáltatási eszköztár használatát el kell ítélni. Ezzel egy időben Afganisztán olyan jogszabályt készít elő, amely kizárólag a síita társadalomra vonatkozik, és egyértelmű megkülönböztetéssel él a nőkkel szemben a házasság, a válás, a gyermekfelügyeleti jog, az öröklés és az oktatáshoz való jog terén. Ez teljesen skizofrén állapot. Amire Afganisztán Genfben ígéretet tesz, azt Kabulban nem utasíthatja el. A II. durbani konferencián való részvétellel Afganisztán határozottan elkötelezte magát a többszörös hátrányos megkülönböztetés eltörlése mellett. Ha meg szeretné őrizni hitelét, elengedhetetlen, hogy azonnal cselekedjen. A törvény elfogadásának elutasításával az igazságügy-miniszter és az elnök jelezné, hogy szándékukban áll teljesíteni országukban az emberi jogokkal kapcsolatos kötelezettségeiket. A férfiak és nők közötti egyenlőség elvét az afgán alkotmány, valamint számos Afganisztán által is aláírt nemzetközi egyezmény is magában foglalja. A hatóságoknak kötelessége, hogy kitartsanak a szélsőséges nézetekkel szemben, és ne hátráljanak meg. E törvénytervezet valójában egy egész társadalom sorsáról dönt, az afgán társadalom pedig már hangot adott azon véleményének, amely szerint nem szeretne kimaradni a hasonló jellegű vitákból. A nők küzdenek, és megérdemlik országuk minden támogatását és védelmét. A hatóságok feladata, hogy eleget tegyenek kötelezettségeiknek, és megmutassák, képesek teljesíteni kötelezettségvállalásaikat, a helyszínen tartózkodó európai polgári erőké pedig az, hogy támogassák őket ebben az átfogó újjáépítésben, és példát mutassanak. Ne feledkezzünk meg róla, hogy a csapataink által elkövetett erőszakos cselekmények és az a tény, hogy a dúló háború szegénységbe taszítja Afganisztánt, csupán a szélsőségesek számát gyarapítja."@hu11
"Signor Presidente, la dichiarazione finale della conferenza di revisione Durban II, alla quale l’Afghanistan ha partecipato, ha convenuto non più tardi di oggi sulla necessità assoluta di rendere reati penali legalmente perseguibili tutte le forme di violenza ai danni delle donne e condannare qualunque arsenale legislativo basato sulla discriminazione, anche religiosa. Nel contempo, l’Afghanistan promuove una legislazione applicabile soltanto alla popolazione sciita che opera una chiara discriminazione ai danni delle donne per quanto concerne matrimonio, divorzio, custodia dei figli, eredità e accesso all’istruzione. Tutto questo è assolutamente schizofrenico. Ciò che l’Afghanistan ha sottoscritto a Ginevra non può essere rigettato a Kabul. Partecipando alla conferenza Durban II, l’Afghanistan si è impegnato fermamente ad abolire la discriminazione multipla. E’ indispensabile per la sua credibilità che inizi ad agire adesso. Rifiutandosi di adottare la legge, il ministro della giustizia e il presidente dimostrerebbero la volontà di impegnare il paese a rispettare gli obblighi assunti in termini di diritti dell’uomo. La parità tra uomini e donne è chiaramente sancita dalla costituzione afghana e dalle convenzioni internazionali delle quali il paese è firmatario. Le autorità hanno il dovere di non cedere in alcun modo all’estremismo e non ritrattare. Attraverso questo disegno di legge si sta decidendo in ultima analisi il futuro di una società, una società afghana che già ha espresso il suo desiderio di non restare esclusa da tali dibattiti. Le donne stanno combattendo e meritano tutto il sostegno e la protezione del loro paese. Spetta alle autorità assolvere i loro obblighi e dare prova della loro capacità di rispettare gli impegni assunti, mentre è compito delle forze civili europee sul campo sostenerle in questa ambiziosa ricostruzione e dare l’esempio. Non dimentichiamo che gli atti di violenza commessi dai nostri eserciti e la povertà nella quale l’Afghanistan sta sprofondando a causa della guerra stanno soltanto ingrossando le fila degli estremisti."@it12
"Gerb. pirmininke, galutinėje Durbano II peržiūros konferencijos, kurioje dalyvauja Afganistanas, deklaracijoje tik šiandien nuspręsta dėl neabejotinos būtinybės visų formų smurtą prieš moteris padaryti pagal įstatymą baudžiamą kaip kriminalinį nusikaltimą ir dėl bet kokio teisminio arsenalo, grindžiamo diskriminacija, įskaitant religinę diskriminaciją, pasmerkimo. Afganistanas taip pat remia teisės aktus, kurie taikomi tiktai gyventojams šiitams, pagal kuriuos labai diskriminuojamos moterys santuokos, skyrybų, vaiko globos, palikimo ir teisės į švietimą srityse. Tai dvelkia šizofrenija. Ką Afganistanas pasirašo Ženevoje, to negali atmesti Kabule. Dalyvaudamas Durbano II konferencijoje Afganistanas davė tvirtus pažadus panaikinti daugeriopą diskriminaciją. Dėl jo patikimumo būtina, kad dabar jis pradėtų imtis veiksmų. Atsisakydami priimti šį įstatymą teisingumo ministras ir prezidentas pademonstruotų norą įpareigoti šalį laikytis savo įsipareigojimų žmogaus teisių srityje. Vyrų ir moterų lygybė yra labai puoselėjama Afganistano konstitucijoje ir tarptautinėse konvencijose, kurių šalis yra Afganistanas. Valdžios institucijų pareiga jokiu būdu nepasiduoti ekstremizmui ir neatsitraukti. Galiausiai tai yra visuomenės ateitis, dėl kurios sprendžiama šio įstatymo projekte, ir Afganistano visuomenė jau pareiškė norą neatsisakyti šių diskusijų. Moterys kovoja ir nusipelno visokeriopos savo šalies paramos ir apsaugos. Dabar valdžios institucijų eilė vykdyti savo įsipareigojimus ir pademonstruoti savo gebėjimą vykdant šiuos įsipareigojimus, o vietoje esančioms Europos civilinėms pajėgoms – palaikyti jas šiame ambicingame atkūrimo procese ir rodyti pavyzdį. Nepamirškime, kad mūsų armijų vykdomi smurto aktai ir faktas, kad karas stumia Afganistaną į skurdą, tiesiog didina ekstremistų gretas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Durbānas II pārskatīšanas konferences, kurā piedalās Afganistāna, nobeiguma deklarācijā tikai šodien nolemts, ka obligāti jānosaka visas iespējamās vardarbības izpausmes pret sievietēm par noziedzīgiem nodarījumiem, kas sodāmi ar likumu, un ka jānosoda jebkuri tiesiskie instrumenti, kuru pamatā ir diskriminācija, tostarp arī reliģiska rakstura diskriminācija. Tajā pašā laikā Afganistāna atbalsta tiesību aktus, kuri attiecas tikai uz šiītu iedzīvotājiem un ar kuriem nepārprotami tiek diskriminētas sievietes laulību, šķiršanās, aizbildnības pār bērnu, mantošanas un piekļuves izglītībai jomā. Tas ir pilnīgi šizofrēniski. Afganistāna Kabulā nevar noraidīt to, ko tā atzīst Ženēvā. Piedaloties Durbānas II konferencē, Afganistāna ir uzņēmusies noteiktas saistības izskaust daudzējādu diskrimināciju. Tās uzticamībai tai tagad obligāti jāsāk rīkoties. Atsakoties apstiprināt šo likumu, tieslietu ministrs un prezidents parādītu vēlmi savas valsts vārdā apņemties izpildīt tās saistības cilvēktiesību jomā. Vīriešu un sieviešu līdztiesība ir skaidri noteikta Afganistānas konstitūcijā un starptautiskajās konvencijās, kuru dalībvalsts ir Afganistāna. Iestādēm ir pienākums neļauties jebkāda veida ekstrēmismam un nepiekāpties. Tā galu galā ir sabiedrības nākotne, kas tiek izlemta ar šo likumprojektu, un Afganistānas sabiedrība jau ir paudusi savu vēlmi nepalikt malā šajās debatēs. Sievietes cīnās un ir pelnījušas visu iespējamo atbalstu un visu iespējamo savas valsts aizsardzību. Iestāžu ziņā ir izpildīt savas saistības un parādīt savu spēju pildīt savas saistības un Eiropas civilo spēku šajā valstī ziņā ir tās atbalstīt šajā tālejošajā pārveidē un rādīt piemēru. Neaizmirsīsim, ka vardarbības akti, kurus izdarījušas mūsu armijas, un fakts, ka karš iegrūž Afganistānu nabadzībā, tikai palielina ekstrēmistu rindas."@lv13
"Monsieur le Président, la déclaration finale de la conférence d'examen de Durban I, à laquelle l'Afghanistan participe, conclut aujourd'hui même sur l'absolue nécessité d'ériger toutes les formes de violence contre les femmes en infractions pénales punissables par la loi et sur la condamnation de tout arsenal juridique fondé sur la discrimination, y compris religieuse. Au même moment, l'Afghanistan promeut une législation uniquement applicable à la population chiite, et clairement discriminatoire à l'encontre des femmes dans les domaines du mariage, du divorce, de la garde des enfants, de l'héritage et de l'accès à l'éducation. Nous sommes là en pleine schizophrénie. Ce que l'Afghanistan souscrit à Genève, il ne peut le refuser à Kaboul. En participant à la conférence de Durban II, l'Afghanistan a pris des engagements fermes pour éradiquer les discriminations multiples. Il est impératif, pour sa crédibilité, de s'engager désormais dans l'action. En refusant la promulgation de cette loi, le ministre de la justice et le président feraient la preuve de leur volonté d'engager leur pays à se conformer à ses propres obligations en matière de respect des droits de l'homme. L'égalité homme-femme est clairement établie dans la constitution afghane et dans les conventions internationales auxquelles l'Afghanistan est partie. Les autorités ont le devoir de ne rien céder aux extrémismes et de ne pas reculer. C'est finalement le devenir d'une société qui se cristallise dans ce projet de loi, et la société afghane a déjà exprimé sa volonté de ne pas rester en dehors de ces débats. Des femmes se battent et méritent tout le soutien et toute la protection de leur État. Il appartient aux autorités de répondre à leurs obligations et de faire la preuve de leur capacité à garantir leurs engagements, et aux forces civiles européennes présentes sur le terrain de les soutenir dans cette reconstruction ambitieuse et d'être exemplaires. N'oublions pas que les exactions commises par nos armées et le fait que l'Afghanistan en guerre s'enfonce dans la misère n'ont d'autre effet que de gonfler les rangs des extrémistes."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, in de slotverklaring van de Durban II-conferentie, waaraan Afghanistan deelneemt, is vandaag vastgesteld dat het absoluut noodzakelijk is alle vormen van geweld tegen vrouwen als bij de wet strafbare delicten te betitelen. Verder worden alle wettelijke bepalingen die op discriminatie gebaseerd zijn, waaronder ook discriminatie op grond van religie, veroordeeld. Op hetzelfde moment stelt Afghanistan wetgeving op die uitsluitend op het sjiitische deel van de bevolking van toepassing is en duidelijk discriminerend is ten opzichte van vrouwen als het gaat om kwesties als huwelijk, scheiding, voogdijschap, erfrecht en de toegang tot onderwijs. Dat is een volmaakt schizofrene situatie. Wat Afghanistan in Genève aanvaardt kan het in Kaboel niet afwijzen. Door aan de Durban II-conferentie deel te nemen heeft Afghanistan zichzelf verplicht om aan allerlei vormen van discriminatie een einde te maken. Om geloofwaardig te blijven moet het nu actie ondernemen. Als de minister en de president weigeren deze wet uit te vaardigen zouden ze daarmee bewijzen dat hun land bereid is zijn verplichtingen op het gebied van de mensenrechten te aanvaarden. De gelijkheid van mannen en vrouwen is duidelijk vastgelegd in de Afghaanse grondwet en de internationale overeenkomsten waaraan Afghanistan als partij gebonden is. De autoriteiten mogen niets toegeven aan extremisten en geen pas terug doen. Uiteindelijk is het zo dat er door deze ontwerpwet een maatschappijvorm tot stand wordt gebracht – en de Afghaanse maatschappij heeft aangegeven dat ze in deze discussies niet wenst te worden buitengesloten. Vrouwen strijden om hun rechten en verdienen daarom alle steun en bescherming van de staat. De autoriteiten dienen hun verantwoordelijkheden te aanvaarden en te bewijzen dat ze in staat zijn hun beloften gestand te doen. De Europese burgerorganisaties die in Afghanistan aanwezig zijn moeten meewerken aan deze ambitieus opgezette heropbouw en daarbij steeds het goede voorbeeld geven. We mogen niet vergeten dat er steeds meer extremisten bijkomen als gevolg van het geweld van onze troepen en door het feit dat deze oorlog Afghanistan steeds armer maakt."@nl3
"Panie przewodniczący! Końcowa deklaracja konferencji przeglądowej Durban II, w której bierze udział Afganistan, dziś właśnie przyjęła wniosek na temat bezwzględnej konieczności uznania wszelkich form przemocy wobec kobiet jako przestępstw kryminalnych karalnych wobec prawa oraz potępienia wszelkich arsenałów środków sądowych stosowanych w oparciu o dyskryminację, włączając w to dyskryminację wyznaniową. W tym samym czasie Afganistan wprowadza prawo, które dotyczy jedynie ludności szyickiej i które w oczywisty sposób dyskryminuje kobiety w sprawach dotyczących małżeństwa, rozwodu, opieki nad dziećmi, dziedziczenia i dostępu do edukacji. To kompletna schizofrenia. Tego, co Afganistan podpisuje w Genewie, nie może odrzucać w Kabulu. Biorąc udział w konferencji Durban II, Afganistan podjął poważne zobowiązania do wykorzenienia wielokrotnej dyskryminacji. Konieczne jest, by ze względu na własną wiarygodność, podjął teraz działania. Odmawiając przyjęcia tego prawa, minister sprawiedliwości i prezydent okazaliby wolę zaangażowania swojego kraju do przestrzegania praw człowieka. Równość między mężczyznami a kobietami jest wyraźnie zapisana w afgańskiej konstytucji i w konwencjach międzynarodowych, których stroną jest Afganistan. Władze mają obowiązek nie poddawać się w żaden sposób ekstremizmowi i nie wycofywać się. W końcu przez prowadzenie tego projektu prawa decyduje o przyszłości społeczeństwa, a afgańskie społeczeństwo już wyraziło swoje pragnienie, by nie być wyłączonym z tej debaty. Kobiety walczą i zasługują na pełne wsparcie i ochronę swojego państwa. Od władz zależy, czy spełnią swoje zobowiązania i czy okażą zdolność do wypełniania tych zobowiązań, zaś do europejskich sił cywilnych należy wspieranie ich w ambitnej odbudowie kraju i dawanie przykładu. Nie zapominajmy, że akty przemocy dokonane przez nasze armie i to, że wojna pogrąża Afganistan w biedzie, przez co powiększają się rzesze ekstremistów."@pl16
"Senhor Presidente, a declaração final da Conferência de Revisão de Durban I, que conta com a participação do Afeganistão, concluiu hoje mesmo sobre a necessidade absoluta de que todas as formas de violência contra as mulheres passem a ser consideradas infracções puníveis por lei e sobre a condenação de qualquer arsenal jurídico baseado na discriminação, incluindo a discriminação religiosa. Ao mesmo tempo, o Afeganistão promove uma legislação exclusivamente aplicável à população chiita e claramente discriminatória face às mulheres nos domínios do casamento, do divórcio, da custódia dos filhos, da sucessão e do acesso ao ensino. Isto é totalmente esquizofrénico. Aquilo que o Afeganistão subscreve em Genebra, não pode depois rejeitar em Cabul. Ao tomar parte na Conferência de Durban II, o Afeganistão comprometeu-se firmemente a erradicar a múltipla discriminação. É imperioso, para a sua credibilidade, que comece a agir de imediato. Ao recusarem promulgar esta lei, o Ministro da Justiça e o Presidente mostrariam a sua vontade de comprometer o seu país a cumprir as suas obrigações em matéria de direitos humanos. A igualdade entre homens e mulheres encontra-se claramente estabelecida na Constituição afegã e nas convenções internacionais em que o Afeganistão é parte. As autoridades têm o dever de não fazerem qualquer concessão ao extremismo e de não recuarem. Afinal, é o futuro de uma sociedade que está a ser decidido com este projecto de lei, e a sociedade afegã já exprimiu a sua vontade de não ser excluída destes debates. As mulheres estão a bater-se e merecem todo o apoio e protecção do seu Estado. As autoridades têm o dever de cumprir com as suas obrigações e de demonstrar que são capazes de honrar os seus compromissos, cabendo às forças civis europeias presentes no terreno apoiá-las nesta reconstrução ambiciosa e dar o exemplo. Não esqueçamos que os actos de violência cometidos pelos nossos exércitos e o facto de a guerra estar a mergulhar o Afeganistão na pobreza estão simplesmente a engrossar as fileiras dos extremistas."@pt17
"Dle preşedinte, declaraţia finală a Conferinţei de revizuire Durban II, la care participă şi Afganistanul, a concluzionat abia astăzi asupra nevoii absolute de a transforma toate formele de violenţă împotriva femeilor în infracţiuni, pedepsite prin lege, precum şi asupra condamnării pronunţate de către orice arsenal juridic pe motiv de discriminare, inclusiv discriminarea bazată pe religie. În acelaşi timp, Afganistanul promovează o legislaţie care se adresează numai populaţiei şiite şi care discriminează femeile în materia căsătoriei, a divorţului, a custodiei copiilor, a succesiunii şi a accesului la educaţie. Acest lucru este absolut schizofrenic. Ceea ce Afganistanul semnează în Geneva, nu poate respinge în Kabul. Prin participarea la conferinţa Durban II, Afganistanul şi-a asumat angajamentul ferm de a eradica discriminarea multiplă. Este esenţial, pentru credibilitatea sa, ca acesta să înceapă să întreprindă măsuri acum. Prin refuzul de a adopta această lege, ministerul justiţiei şi preşedintele şi-ar demonstra dorinţa de a determina ţara lor să se conformeze obligaţiilor sale privind drepturile omului. Egalitatea între bărbaţi şi femei este consacrată în mod clar în constituţia afgană şi în convenţiile internaţionale la care este parte semnatară şi Afganistanul. Autorităţile au datoria de a nu ceda în faţa extremismului sub nicio formă şi de a nu se retrage. În cele din urmă, este vorba de viitorul unei societăţi, care va fi hotărât prin acest proiect de lege, iar societatea afgană şi-a exprimat deja dorinţa de a nu fi exclusă de la aceste dezbateri. Femeile luptă şi merită tot sprijinul şi toată protecţia din partea ţării lor. Este de datoria autorităţilor să-şi îndeplinească obligaţiile şi să dea dovadă de capacitatea de a-şi respecta angajamentele, iar datoria forţelor civile europene de pe teren este să le sprijine în această reconstrucţie ambiţioasă şi să le ofere un exemplu. Să nu uităm că actele de violenţă comise de armatele noastre şi faptul că războiul scufundă Afganistanul în sărăcie, pur şi simplu, sporesc rândurile extremiştilor."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v záverečnom vyhlásení Durbanskej hodnotiacej konferencie II, na ktorej sa zúčastňuje aj Afganistan a ktorá skončila až dnes, sa hovorí o absolútnej potrebe klasifikovať všetky formy násilia proti ženám ako trestné činy stíhateľné podľa zákona a odsudzujú sa v ňom akékoľvek súdne praktiky založené na diskriminácii vrátane náboženskej diskriminácie. Afganistan zároveň presadzuje právne predpisy, ktoré sa vzťahujú len na šiítske obyvateľstvo a ktoré jasne diskriminujú ženy v oblasti manželstva, rozvodu, opatrovníctva detí a prístupu ku vzdelaniu. To je úplne schizofrenické. K čomu sa Afganistan zaviazal v Ženeve, to nemôže odmietnuť v Kábule. Účasťou na Durbanskej konferencii II sa Afganistan jasne zaviazal k odstráneniu viacnásobnej diskriminácie. V záujme jeho dôveryhodnosti je nevyhnutné, aby ihneď začal prijímať konkrétne kroky. Minister spravodlivosti a prezident by odmietnutím tohto zákona ukázali vôľu zaviazať svoju krajinu k plneniu záväzkov v oblasti ľudských práv. Rovnosť medzi mužmi a ženami je jasne zakotvená v afganskej ústave a v medzinárodných dohovoroch, ktorých je Afganistan signatárom. Orgány sú povinné nepoddať sa extrémizmu za žiadnych okolností a neustúpiť. Tento návrh zákona v konečnom dôsledku rozhoduje o budúcnosti spoločnosti a afganská spoločnosť už vyjadrila svoje želanie, že nechce byť vylúčená z týchto diskusií. Ženy bojujú a zaslúžia si všetku podporu a všetku ochranu svojej krajiny. Je na orgánoch, aby si splnili svoje záväzky, aby preukázali svoju schopnosť splniť si povinnosti, a je na tamojších európskych civilných zložkách, aby ich pri tejto ambicióznej obnove krajiny podporili a aby šli príkladom. Nezabúdajme, že v dôsledku násilných činov páchaných našimi armádami a toho, že vojna Afganistan vrhá do chudoby, sa len rozširujú rady extrémistov."@sk19
"Gospod predsednik, sklepna deklaracija revizijske konference v Durbanu II, na kateri sodeluje Afganistan, je šele danes prišla do zaključkov o tem, da je nujno potrebno vsakršne oblike nasilja nad ženskami obravnavati kot kazniva dejanja, kazniva po zakonu, in o obsodbi kakršnega koli sodnega arzenala, ki temelji na diskriminaciji, tudi verski diskriminaciji. Obenem Afganistan spodbuja zakonodajo, ki se nanaša izključno na šiitsko prebivalstvo in ki jasno izvaja diskriminacijo žensk na področju zakonske zveze, razveze, skrbništva otrok, dedovanja in dostopa do šolanja. To je popolnoma shizofreno. Afganistan ne more v Kabulu zanikati nečesa, kar podpiše v Ženevi. Z udeležbo na konferenci Durban II je Afganistan sprejel trdno zavezo, da bo izkoreninil raznovrstno diskriminacijo. Zavoljo njegove verodostojnosti je nujno, da začne ukrepati takoj. Z nepripravljenostjo za sprejetje te zakonodaje bi minister za pravosodje in predsednik izkazala voljo, da svojo državo zavežeta k doseganju skladnosti z njenimi obveznostmi na področju človekovih pravic. Enakost med moškimi in ženskami jasno določajo afganistanska ustava in mednarodne konvencije, katerih podpisnik je Afganistan. Oblasti imajo dolžnost, da se na noben način ne vdajo ekstremizmu in da od tega ne odstopajo. Navsezadnje se s to zakonodajo odloča o prihodnosti neke družbe in afganistanska družba je že izrazila željo, da je ne bi več izključevali iz tovrstnih razprav. Ženske demonstrirajo in si zaslužijo vso podporo in vso zaščito svoje države. Naloga oblasti je, da izpolnijo svoje obveznosti in pokažejo svojo sposobnost izpolnjevanja svojih zavez, naloga evropskih civilnih sil na tem ozemlju pa je, da jih podpirajo pri tej ambiciozni obnovi in jim dajejo zgled. Ne pozabimo, da se zaradi dejanj nasilja, ki jih zagrešijo naše vojske, in zaradi dejstva, da vojna peha Afganistan v revščino, vrste skrajnežev le še polnijo."@sl20
". Herr talman! I den sista deklarationen från Durban II-konferensen, i vilken Afghanistan deltar, avslutade man i dag med att konstatera det oundgängliga behovet av att göra alla former av våld mot kvinnor till straffbara handlingar enligt lag och att fördöma alla rättsliga åtgärder som är grundade på diskriminering, även religiös sådan. Samtidigt arbetar man i Afghanistan för en lagstiftning som enbart kan tillämpas på shiiter, och som uppenbart diskriminerar kvinnor när det gäller äktenskap, skilsmässa, vårdnad om barn, arvsrätt och utbildning. Det är fullständigt schizofrent. Det Afghanistan skriver under på i Genève kan man inte förneka i Kabul. Genom att delta i Durban II-konferensen har Afghanistan förbundit sig att eliminera all diskriminering. Det är av största vikt för landets trovärdighet att man börjar agera direkt. Genom att vägra godkänna denna lag skulle justitieministern och presidenten visa sin vilja att landet ska uppfylla skyldigheterna när det gäller de mänskliga rättigheterna. Jämlikhet mellan män och kvinnor finns inskrivet i Afghanistans konstitution och i internationella konventioner i vilka Afghanistan är en part. Myndigheterna är skyldiga att inte ge sig inför extremism på något sätt, och att inte backa undan. I slutänden är det samhällets framtid som avgörs genom detta lagförslag, och det afghanska samhället har redan uttryckt sin önskan att inte uteslutas från debatterna. Kvinnorna kämpar och de förtjänar allt stöd och allt skydd som landet kan ge dem. Det är upp till myndigheterna att uppfylla sina skyldigheter och visa sin förmåga att genomföra det man åtagit sig. Det är upp till Europas civila krafter att stödja dem i denna ambitiösa återuppbyggnad och att föregå med gott exempel. Vi får inte glömma bort att de våldshandlingar som våra arméer har utfört och att kriget som tvingar Afghanistan in i fattigdom bara gör att extremisterna blir allt fler."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph