Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-24-Speech-5-049"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090424.6.5-049"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, gender responsiveness is a measure of good governance anywhere in the world, but even more so in Afghanistan after the suffering endured by women for decades there. There cannot be true peace and recovery in Afghanistan without priority being given to respecting the human rights of women. This Shia family law allows marital rape, approves child marriage and bans wives from stepping outside their homes without their husbands’ permission. Women’s human rights and dignity cannot fall victim to pre-electoral negotiations with Islamic fundamentalists. The international community present in Afghanistan must put much more pressure on President Karzai and the Afghan authorities to come up with proper laws which respect the human rights of women, and policies that are committed to enacting those rights and respect their dignity. Like the Shia family law, the delaying of the Afghan media law, which was passed by the Afghan Parliament months ago by two thirds of the Parliament, is a tool by President Karzai to continue control of the state media, vital propaganda ahead of the presidential elections. The international community cannot allow this to go on. This law is fundamental to ensure that there is freedom of expression and of the media in Afghanistan. Without that, anything that we are doing in Afghanistan is not worth it. It is crucial that action is taken on these two laws and that the international community makes sure that the authorities in Afghanistan abide by their commitments, by their words, in terms of human rights, and respect in particular the rights of women."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, vnímavost otázky rovného postavení mužů a žen je důkazem dobrého vládnutí všude ve světě, ale ještě víc v Afghánistánu, kde ženy po desetiletí trpěly. V Afghánistánu nelze dosáhnout skutečného míru a obnovy, pokud se neupřednostní dodržování lidských práv žen. Rodinné právo ší´a umožňuje znásilnění manželem, schvaluje sňatky dětí a zakazuje ženám vyjít z domu bez povolení manžela. Práva a důstojnost žen se nemohou stát oběťmi předvolebních jednání s islámskými fundamentalisty. Mezinárodní komunita přítomná v Afghánistánu musí vytvářet silnější nátlak na prezidenta Karzáího a afghánské úřady, aby přišly s řádnými zákony, dodržujícími lidská práva žen, a politiky, které se zavážou tato práva a dodržování jejich vážnosti uzákonit. Stejně jako rodinné právo ší´a je i zdržování afghánského mediálního zákona, který schválil afghánský parlament již před několika měsíci dvoutřetinovou většinou, nástrojem pro prezidenta Karzáího při pokračující kontrole státních médií, které zajišťují životně důležitou propagandu před prezidentskými volbami. Mezinárodní společenství nemůže dovolit, aby to tak pokračovalo dál. Tento zákon je rozhodující pro zajištění toho, že bude v Afghánistánu svoboda projevu a médií. Bez toho nemá nic, co děláme v Afghánistánu, význam. Je zásadně důležité, aby se v otázce těchto dvou zákonů podnikly kroky a aby mezinárodní společenství zajistilo, že ské orgány splní své závazky, dodrží slovo, pokud jde o lidská práva a především dodržování práv žen."@cs1
"Hr. formand! Hensyn til kønsspørgsmål er en målestok for god regeringsførelse overalt i verden, men i endnu højere grad i Afghanistan efter de lidelser, som kvinder i Afghanistan er gået igennem i årtier. Der kan ikke opnås reel fred og genbygning i Afghanistan, hvis ikke det prioriteres at sikre respekt for kvinders menneskerettigheder. Den shiitiske familielov legitimerer voldtægt i ægteskabet, godkender børns ægteskab og forbyder kvinder at forlade deres hjem uden deres mands tilladelse. Kvinders menneskerettigheder og værdighed må ikke være offer for politiske studehandler med islamiske fundamentalister før valget. Det internationale samfunds repræsentanter i Afghanistan skal lægge større pres på præsident Karzai og de afghanske myndigheder, så de indfører hensigtsmæssig lovgivning, der respekterer kvinders menneskerettigheder, og politikker, der forpligter dem til at respektere kvinders rettigheder og værdighed. Ligesom den shiitiske familielov er forsinkelsen af den afghanske medielov, der blev vedtaget af det afghanske parlament for flere måneder siden af to tredjedele af parlamentet, et redskab, hvormed præsident Karzai kan bevare kontrollen med statslige medier og udsende propaganda forud for præsidentvalget. Det internationale samfund må ikke tillade, at dette fortsætter. Den pågældende lov er afgørende for at sikre ytringsfrihed og pressefrihed i Afghanistan. Uden den vil vores indsats i Afghanistan være forgæves. Det er afgørende, at der træffes foranstaltninger, for så vidt angår disse to love, og at det internationale samfund sikrer, at myndighederne i Afghanistan lever op til deres forpligtelser og holder deres ord, når det gælder menneskerettigheder og navnlig kvinders rettigheder."@da2
"Herr Präsident, die Sensibilität auf geschlechtsspezifische Faktoren ist weltweit ein Zeichen verantwortungsvoller Staatsführung. Das gilt umso mehr für Afghanistan, wenn man die jahrzehntelange Leidensgeschichte der Frauen dort bedenkt. Wahrer Frieden und Wiederaufbau ist in Afghanistan nur dann möglich, wenn der Achtung der Menschenrechte von Frauen Priorität eingeräumt wird. Das Familiengesetz der Schiiten heißt Vergewaltigung in der Ehe sowie Kinderehe gut und verbietet es Frauen, ihr Haus ohne die Zustimmung des Ehemannes zu verlassen. Die Menschenrechte von Frauen und deren Würde können nicht strategischen Verhandlungen vor der Wahl mit islamischen Fundamentalisten geopfert werden. Die in Afghanistan anwesende internationale Gemeinschaft muss auf Präsident Karzai und die afghanischen Behörden stärkeren Druck ausüben, damit Gesetze geschaffen werden, die die Menschenrechte von Frauen respektieren und Richtlinien vorgeben, die die Umsetzung dieser Rechte sicherstellen und die Würde der Frauen achten. Das Hinauszögern des afghanischen Mediengesetzes, das vor Monaten von zwei Drittel des afghanischen Parlaments angenommen wurde, ist wie das Familiengesetz der Schiiten ein Hilfsmittel für Präsident Karzai, um die staatlichen Medien, ein vitales Progagandawerkzeug vor den Präsidentschaftswahlen, weiterhin zu kontrollieren. Die internationale Gemeinschaft kann dem nicht weiterhin zusehen. Dieses Gesetz ist für die Sicherstellung der Rede- und Medienfreiheit in Afghanistan unumgänglich. Ohne dieses Gesetz ist alles, was wir in Afghanistan tun, wertlos. Es ist äußerst wichtig, dass in Hinblick auf diese beiden Gesetze Schritte unternommen werden, und dass die internationale Gemeinschaft sicherstellt, dass die afghanischen Behörden an ihren Verpflichtungen festhalten und in Bezug auf Menschenrechte, speziell auf die Rechte von Frauen, zu ihren Zusagen stehen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η ισότητα των φύλων αποτελεί παγκοσμίως κριτήριο καλής διακυβέρνησης, πολλώ δε μάλλον στο Αφγανιστάν, μετά τις δεκαετίες δοκιμασιών που υπέστησαν οι γυναίκες στη χώρα αυτή. Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ειρήνη και ανασυγκρότηση στο Αφγανιστάν χωρίς να δοθεί προτεραιότητα στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών. Το σιιτικό οικογενειακό δίκαιο επιτρέπει το συζυγικό βιασµό, το γάμο μεταξύ παιδιών και απαγορεύει στις γυναίκες να βγουν από τα σπίτια τους χωρίς την έγκριση των συζύγων τους. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια των γυναικών δεν μπορούν να πέσουν θύματα προεκλογικών διαπραγματεύσεων με ισλαμιστές φονταμενταλιστές. Η διεθνής κοινότητα που βρίσκεται στο Αφγανιστάν οφείλει να ασκήσει πολλή περισσότερη πίεση στον Πρόεδρο Karzai και τις αφγανικές αρχές για τη θέσπιση νόμων που θα προβλέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και πολιτικών για την εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών και του σεβασμού της αξιοπρέπειας. Όπως και το σιιτικό οικογενειακό δίκαιο, έτσι και η καθυστέρηση εφαρμογής της αφγανικής νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης, η οποία έχει εγκριθεί εδώ και μήνες από το αφγανικό Κοινοβούλιο με πλειοψηφία δύο τρίτων, αποτελεί εργαλείο στα χέρια του Προέδρου Karzai προκειμένου να συνεχίσει να ελέγχει τα κρατικά μέσα, ζωτικά όπλα της προπαγάνδας ενόψει των προεδρικών εκλογών. Η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να επιτρέψει τη συνέχιση αυτής της κατάστασης. Ο νόμος αυτός είναι θεμελιώδης για την διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και του τύπου στο Αφγανιστάν. Χωρίς αυτόν, ό,τι και αν κάνουμε στο Αφγανιστάν αποβαίνει μάταιο. Πρέπει να ληφθεί δράση σχετικά με τους δύο αυτούς νόμους και η διεθνής κοινότητα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι οι αφγανικές αρχές συμμορφώνονται προς τις δεσμεύσεις και τους λόγους τους, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα, τα δικαιώματα των γυναικών."@el10
"Señor Presidente, la respuesta a las cuestiones de género permite medir la buena gobernanza en todo el mundo, pero más aún en Afganistán, tras el sufrimiento que han padecido las mujeres en ese país durante décadas. No puede existir una verdadera paz y recuperación en Afganistán sin que se dé prioridad al respeto de los derechos humanos de las mujeres. La legislación familiar chiita permite la violación en el matrimonio, autoriza el matrimonio infantil y prohíbe a las esposas salir de su hogar sin permiso de sus maridos. Los derechos humanos y la dignidad de las mujeres no pueden ser víctimas de negociaciones preelectorales con los fundamentalistas islámicos. La comunidad internacional presente en Afganistán debe ejercer mucha más presión sobre el Presidente Karzai y las autoridades afganas para que presenten leyes que respeten los derechos humanos de las mujeres, y políticas destinadas a promulgar dichos derechos y respetar su dignidad. Al igual que la legislación familiar chiita, el retraso de la ley afgana sobre los medios de comunicación, que fue aprobada por una mayoría de dos terceras partes del Parlamento afgano hace meses, es un instrumento para que el Presidente Karzai siga controlando los medios estatales, que constituyen una propaganda indispensable para las elecciones presidenciales. La comunidad internacional no puede permitir que esto continúe. Esta ley es indispensable para la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación en Afganistán. Sin ellas, nada de lo que hacemos en Afganistán tiene sentido. Es crucial que se actúe en relación con estas dos leyes y que la comunidad internacional vele porque las autoridades afganas cumplan literalmente sus compromisos en materia de derechos humanos y, en particular, de respeto de los derechos de las mujeres."@es21
"Härra juhataja, sootundlikkus on hea valitsemistava mõõdupuu kõikjal maailmas, aga eriti Afganistanis, kus naised pidid piinlema kümneid aastaid. Afganistanis ei saa olla tõelist rahu ja taastumist, kui naiste inimõiguste austamist prioriteediks ei seata. See šiiitide perekonnaseadus lubab abielusisest vägistamist, kiidab heaks laste abielud ja keelab abielunaistel kodust ilma abikaasa loata väljuda. Naiste inimõigusi ja väärikust ei saa ohverdada valimiseelsetele läbirääkimistele islami fundamentalistidega. Afganistanis olevad teiste riikide kodanikud peavad avaldama president Karzaile ja Afganistani võimudele rohkem survet, et need looksid korralikud õigusaktid, milles austatakse naiste inimõigusi, ning poliitika nende õiguste jõustamiseks ja nende väärikuse austamiseks. Nii nagu Afganistani parlament võttis kuid tagasi kahe kolmandiku poolthäältega vastu šiiitide perekonnaseaduse, on president Karzail Afganistani meediaseadusega viivitamise tõttu endiselt võimalus kontrollida riigi meediat, mis on enne presidendivalimisi oluline propagandavahend. Rahvusvaheline üldsus ei saa lubada sellel jätkuda. See seadus on oluline tagatis, et Afganistanis oleks sõna- ja meediavabadus. Selleta ei ole meie tegemised Afganistanis midagi väärt. Nende kahe seadusega on hädasti vaja midagi ette võtta ja rahvusvaheline kogukond peab jälgima, et Afganistani võimud peavad võetud kohustustest ja sõnadest seoses inimõiguste ja eelkõige naiste õiguste austamisega kinni."@et5
"Arvoisa puhemies, sukupuolen huomioon ottaminen liittyy hyvään hallintotapaan kaikkialla maailmassa. Se on vieläkin tärkeämpää Afganistanissa, jossa naiset ovat joutuneet kärsimään vuosikymmeniä. Afganistania ei saada todellisen rauhan ja elpymisen tielle, jos naisten ihmisoikeuksien kunnioittamista ei aseteta etusijalle. Šiialainen perheoikeus sallii raiskauksen avioliitossa, hyväksyy lapsiavioliitot ja kieltää vaimoa liikkumasta kotinsa ulkopuolella ilman aviomiehen lupaa. Naisten ihmisoikeuksia ja omanarvontuntoa ei saa uhrata islamilaisten fundamentalistien kanssa käytävissä vaaleja edeltävissä neuvotteluissa. Afganistanissa läsnä olevan kansainvälisen yhteisön on painostettava huomattavasti enemmän presidentti Karzaita ja Afganistanin viranomaisia, jotta nämä laativat asianmukaisia, naisten ihmisoikeuksia kunnioittavia lakeja ja politiikkaa, jossa sitoudutaan panemaan täytäntöön kyseisiä oikeuksia ja kunnioittamaan niiden arvoa. Šiialaisen perheoikeuden tavoin myös Afganistanin parlamentin kuukausia sitten kahden kolmasosan enemmistöllä hyväksymän maan tiedotusvälineitä koskevan lainsäädännön täytäntöönpanon lykkääminen on presidentti Karzain keino jatkaa valtion tiedotusvälineiden valvontaa. Se on erittäin tärkeää propagandaa presidentinvaalien alla. Kansainvälinen yhteisö ei voi antaa tämän jatkua. Tämä säädös on keskeinen varmistettaessa, että Afganistanissa vallitsee sananvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus. Ilman sitä toiminnallamme Afganistanissa ei ole arvoa. On välttämätöntä, että näiden kahden lain suhteen ryhdytään toimenpiteisiin ja että kansainvälinen yhteisö varmistaa, että Afganistanin viranomaiset noudattavat sitoumuksiaan ja antamaansa sanaa ihmisoikeuksien osalta ja kunnioittavat erityisesti naisten oikeuksia."@fi7
". Monsieur le Président, la dimension hommes-femmes est un principe de bonne gouvernance partout dans le monde, mais ça l’est encore plus en Afghanistan, compte tenu des souffrances qu’y ont endurées les femmes pendant plusieurs décennies. Il ne peut y avoir de paix et de reconstruction en Afghanistan sans faire du respect des droits de la femme une priorité. Le droit chiite de la famille autorise le viol conjugal, permet le mariage des enfants et interdit aux femmes de quitter leur domicile sans la permission de leur mari. La dignité et les droits de la femme ne peuvent être les victimes de négociations préélectorales avec des fondamentalistes islamiques. La communauté internationale présente en Afghanistan doit faire pression sur le président Karzaï et les autorités afghanes afin de les forcer à adopter des lois dignes de ce nom, respectant les droits de la femme, ainsi que des politiques garantissant l’application de ces droits et le respect de la dignité de la femme. Tout comme le droit chiite de la famille, le report de la loi afghane sur les médias, qui a été adoptée voici plusieurs mois par le Parlement afghan avec deux tiers des voix, est une façon pour le président Karzaï de continuer à contrôler les médias d’État, un moyen de propagande vital à l’aube des élections présidentielles. La communauté internationale ne peut continuer à tolérer cette situation. Cette loi est essentielle en vue de garantir la liberté d’expression et de la presse en Afghanistan. Sans elle, tout ce que nous entreprenons en Afghanistan est peine perdue. Il est absolument indispensable d’agir par rapport à ces deux lois. La communauté internationale doit veiller à ce que les autorités afghanes honorent leurs engagements et leurs promesses en matière de droits de l’homme et à ce qu’elles respectent, en particulier, les droits de la femme."@fr8
"Elnök úr, a nemek különbségéből adódó eltérő igények elismerése a világon mindenhol jó fokmérője a helyes kormányzásnak, de a nők évtizedek óta tartó szenvedéseinek fényében Afganisztánban különösen az. Afganisztánban csak akkor valósulhat meg a béke és az újjáépülés, ha központi kérdéssé válik a nők emberi jogainak tiszteletben tartása. Ez a síita családtörvény engedélyezi a házasságon belüli nemi erőszakot, a gyermekházasságot, és megtiltja a nőknek, hogy férjük engedélye nélkül elhagyják otthonukat. A nők emberi jogai és méltósága nem eshet az iszlám fundamentalistákkal folytatott választások előtti tárgyalások áldozatául. Az Afganisztánban jelen lévő nemzetközi közösségnek erősebb nyomást kell gyakorolnia Karzai elnökre és az afgán hatóságokra, hogy megfelelő törvényeket alkossanak, amelyek tiszteletben tartják a nők emberi jogait, valamint olyan politikákat, amelyek elkötelezettek e jogok törvénybe iktatása mellet, és tiszteletben tartják a nők méltóságát. A síita családtörvényhez hasonlóan, az afgán Parlament által már hónapokkal ezelőtt kétharmados többséggel megszavazott afgán médiatörvény késleltetése szintén Karzai elnök egyik módszere arra, hogy továbbra is kézben tartsa az állami média felügyeletét, amely az elnökválasztás előtti propaganda nélkülözhetetlen eszköze. A nemzetközi közösség nem engedheti, hogy mindez tovább folytatódjon. Ez a törvény nélkülözhetetlen ahhoz, hogy Afganisztánban biztosítani lehessen a szólás és a média szabadságát. Enélkül értelmetlenek az Afganisztánban tett erőfeszítéseink. E két törvényt illetően haladéktalanul cselekednünk kell, a nemzetközi közösségnek pedig gondoskodnia kell arról, hogy az afgán hatóságok teljesítsék az emberi jogokat érintő kötelezettségvállalásaikat, és betartsák ígéreteiket, különösképpen tiszteletben tartva a nők jogait."@hu11
"Signor Presidente, la sensibilità al genere è una misura di buon governo ovunque nel mondo, tanto più in Afghanistan viste le sofferenze subite dalle donne per decenni. Non vi può essere vera pace e ripresa Afghanistan senza dare la priorità al rispetto dei diritti umani delle donne. La legge sul diritto di famiglia sciita consente la violenza carnale tra coniugi, approva il matrimonio di minori e vieta alle donne di uscire da casa senza il permesso del marito. I diritti umani delle donne e la loro dignità non possono cadere vittima di negoziati preelettoriali con i fondamentalisti islamici. La comunità internazionale presente in Afghanistan deve esercitare maggiori pressioni sul presidente Karzai e le autorità afghane affinché promulghino leggi corrette che rispettino i diritti umani delle donne e politiche impegnate nell’applicazione di tali diritti e nel rispetto della loro dignità. Come nel caso del diritto di famiglia sciita, procrastinare l’applicazione della legge afghana sui mezzi di comunicazione, che è passata al parlamento afghano mesi fa con una maggioranza di due terzi, è uno strumento nelle mani del presidente Karzai per continuare a controllare i mezzi di comunicazione di Stato, propaganda fondamentale in vista delle elezioni presidenziali. La comunità internazionale non può permettere che tale situazione si protragga oltre. Questa legge è fondamentale per garantire che vi sia libertà di espressione e dei mezzi di comunicazione in Afghanistan. Senza di essa, nulla di quanto stiamo facendo in Afghanistan ha valore. E’ fondamentale intervenire in merito alle due leggi e la comunità internazionale deve accertarsi che le autorità del paese tengano fede ai propri impegni e alla parola data in termini di diritti umani e rispetto, in particolare, dei diritti delle donne."@it12
"Gerb. pirmininke, lyčių atstovų gebėjimas reaguoti yra gero valdymo požymis bet kur pasaulyje, ypač – Afganistane, kuriame moterys kentėjo dešimtmečiais. Afganistane negali būti tikros taikos ir atsigavimo be prioriteto, teikiamo pagarbai žmogaus teisėms, šiuo atveju moterų teisėms. Šiitų šeimos įstatymas leidžia vedybinę prievartą, vaikų vedybas ir draudžia žmonoms išeiti už namų ribų be savo vyrų leidimo. Moterų žmogiškosios teisės ir orumas negali tapti auka priešrinkiminėms deryboms su islamo fundamentalistais. Afganistane esanti tarptautinė bendruomenė turi daryti didesnį spaudimą prezidentui H. Karzajui ir Afganistano valdžios institucijoms, kad pasiūlytų tinkamus įstatymus, kuriuose būtų atsižvelgta į žmogaus teises, ypač moterų, ir politiką, kurioje būtų įsipareigojama užtikrinti jų teises ir gerbti orumą. Kaip šiitų šeimos įstatymo atveju, Afganistano žiniasklaidos įstatymo, kurį Afganistano parlamentas priėmė prieš keletą mėnesių dviem trečdaliais balsų, vilkinimas yra prezidento H. Karzajaus priemonė, naudojama siekiant toliau kontroliuoti valstybinę žiniasklaidą, t. y. gyvybiškai svarbią propagandą prieš prezidento rinkimus. Tarptautinė bendruomenė negali leisti, kad tai tęstųsi. Šis įstatymas yra svarbiausias siekiant, kad Afganistane būtų užtikrinta žodžio ir žiniasklaidos laisvė. Be jo viskas, ką mes darome Afganistane, neturės vertės. Nepaprastai svarbu, kad būtų imamasi veiksmų dėl šių dviejų įstatymų, ir tarptautinė bendruomenė užtikrintų, kad Afganistano valdžios institucijos tvirtai laikytųsi savo žodžiu duotų įsipareigojimų, žmogaus teisių ir pagarbos, visų pirma moterų teisių srityje."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Dzimumu līdztiesības atbalstīšana ir labas pārvaldības rādītājs jebkurā vietā pasaulē, bet pat vēl vairāk Afganistānā pēc sieviešu gadu desmitiem ilgajām ciešanām šajā valstī. Afganistānā nav iespējams patiess miers un atgūšanās, ja prioritāte netiek piešķirta sieviešu cilvēktiesību ievērošanai. Ar šo Šiītu ģimenes likumu atļauj izvarošanu laulībā, atbalsta bērnu precības un sievām aizliedz iziet ārpus mājas bez viņu vīru atļaujas. Sieviešu cilvēktiesības un cieņa nevar tikt upurētas pirmsvēlēšanu sarunām ar islama fundamentālistiem. Starptautiskajai sabiedrībai, kas ir pārstāvēta Afganistānā, ir jāizdara daudz lielāks spiediens uz prezidentu un Afganistānas iestādēm, lai sagatavotu atbilstošus tiesību aktus, ar kuriem tiek ievērotas sieviešu cilvēktiesības, un izstrādātu politiku, ar kuru apņemas īstenot šīs tiesības un ievērot šo sieviešu cieņu. Tāpat kā Šiītu ģimenes likums Afganistānas plašsaziņas līdzekļu likuma aizkavēšana, kuru pirms vairākiem mēnešiem pieņēma Afganistānas parlaments ar divām trešdaļām balsu, ir prezidenta instruments, lai turpinātu valsts plašsaziņas līdzekļu kontroli, izšķiroši svarīgo propagandu pirms prezidenta vēlēšanām. Starptautiskā sabiedrība nevar ļaut tam turpināties. Šis likums ir būtisks, lai nodrošinātu, ka Afganistānā ir vārda un plašsaziņas līdzekļu brīvība. Bez šīs brīvības viss, ko mēs darām Afganistānā, nav tā vērts. Ir svarīgi, lai tiktu veikti pasākumi attiecībā uz šiem diviem likumiem un lai starptautiskā sabiedrība nodrošinātu, ka iestādes Afganistānā pilda savas saistības, savus solījumus attiecībā uz cilvēktiesībām un jo īpaši ievēro sieviešu tiesības."@lv13
"Mr President, gender responsiveness is a measure of good governance anywhere in the world, but even more so in Afghanistan after the suffering endured by women for decades there. There cannot be true peace and recovery in Afghanistan without priority being given to respecting the human rights of women. This Shia family law allows marital rape, approves child marriage and bans wives from stepping outside their homes without their husbands’ permission. Women’s human rights and dignity cannot fall victim to pre-electoral negotiations with Islamic fundamentalists. The international community present in Afghanistan must put much more pressure on President Karzai and the Afghan authorities to come up with proper laws which respect the human rights of women, and policies that are committed to enacting those rights and respect their dignity. Like the Shia family law, the delaying of the Afghan media law, which was passed by the Afghan Parliament months ago by two thirds of the Parliament, is a tool by President Karzai to continue control of the state media, vital propaganda ahead of the presidential elections. The international community cannot allow this to go on. This law is fundamental to ensure that there is freedom of expression and of the media in Afghanistan. Without that, anything that we are doing in Afghanistan is not worth it. It is crucial that action is taken on these two laws and that the international community makes sure that the authorities in Afghanistan abide by their commitments, by their words, in terms of human rights, and respect in particular the rights of women."@mt15
"− Mijnheer de Voorzitter, gendergerichtheid is overal ter wereld een maatregel van goed bestuur, maar meer nog in Afghanistan, waar vrouwen het al decennialang zwaar te verduren hebben. In Afghanistan is geen echte vrede en wederopbouw mogelijk zonder dat prioritaire aandacht wordt besteed aan de eerbiediging van de vrouwenrechten. Het sjiitische gezinsrecht zet het licht op groen voor verkrachting binnen het huwelijk, laat kinderhuwelijken toe en verbiedt vrouwen hun huis te verlaten zonder toestemming van hun echtgenoot. De mensenrechten en de waardigheid van vrouwen mogen niet worden opgeofferd in het kader van de onderhandelingen die in het vooruitzicht van de verkiezingen met de moslimfundamentalisten worden gevoerd. De in Afghanistan aanwezige internationale gemeenschap moet de druk op president Karzai en de Afghaanse autoriteiten verhogen, zodat zij degelijke wetten aannemen die de vrouwenrechten eerbiedigen en beleidsmaatregelen vaststellen die deze rechten bekrachtigen en de waardigheid van vrouwen respecteren. Net zoals het sjiitische gezinsrecht is ook het op de lange baan schuiven van de Afghaanse mediawet die maanden geleden door tweederde van het Afghaanse Parlement is goedgekeurd een middel van president Karzai om de staatsmedia onder controle te houden, aangezien die een vitaal propagandamiddel zijn met het oog op de presidentsverkiezingen. De internationale gemeenschap mag deze situatie niet langer dulden. De genoemde mediawet is van fundamenteel belang voor de waarborging van de vrijheid van meningsuiting en de mediavrijheid in Afghanistan. Zolang die vrijheden er niet komen, zijn alle andere inspanningen die wij in Afghanistan leveren vergeefs. Het is van cruciaal belang dat wij actie ondernemen met betrekking tot de twee voornoemde wetten en dat de internationale gemeenschap zich ervan vergewist dat de Afghaanse autoriteiten zich houden aan hun verplichtingen en hun beloften op het gebied van de mensenrechten en met name de vrouwenrechten eerbiedigen."@nl3
"Panie przewodniczący! Wrażliwość na równouprawnienie płci jest miarą dobrego rządzenia wszędzie na świecie, a szczególnie w Afganistanie, po dziesiątkach lat cierpień znoszonych przez kobiety w tym kraju. Nie będzie prawdziwego pokoju i odbudowy w Afganistanie, jeśli nie zostanie nadany priorytet kwestii poszanowaniu praw człowieka w odniesieniu do kobiet. Szariackie prawo rodzinne zezwala na gwałt w małżeństwie, pozwala na małżeństwa dzieci i zabrania kobietom wychodzenia z domu bez zgody ich mężów. Prawa i godność kobiet nie mogą paść ofiarą przedwyborczych negocjacji z fundamentalistami islamskimi. Społeczność międzynarodowa obecna w Afganistanie musi wywrzeć o wiele większy nacisk na prezydenta Karzaja i na władze afgańskie, aby zaproponowały właściwe przepisy uwzględniające poszanowanie praw człowieka w odniesieniu do kobiet i prowadziły politykę zaangażowania we wcielanie tych praw w życie oraz na rzecz poszanowania godności kobiet. Podobnie jak prawo rodzinne szariatu, tak opóźnianie ustawy o mediach w Afganistanie, która została uchwalona przez parlament afgański miesiące temu większością dwóch trzecich głosów Parlamentu, jest narzędziem w rękach prezydenta Karzaja do ciągłej kontroli mediów państwowych, mających zasadnicze znaczenie dla prowadzenia propagandy przed wyborami prezydenckimi. Wspólnota międzynarodowa nie może pozwolić, by taki stan rzeczy się przedłużał. Prawo, o którym mówimy, jest podstawą zapewnienia swobody wypowiedzi i wolnych mediów w Afganistanie. Bez niego wszystko, co będziemy robić w Afganistanie, jest bezużyteczne. Jest niezmiernie ważne, by podjęto działania w zakresie tych dwóch praw i aby wspólnota międzynarodowa zapewniła, by władz Afganistanu dotrzymały słowa w kwestii zobowiązań podjętych w zakresie praw człowieka, a w szczególności praw kobiet. <BRK>"@pl16
"Senhor Presidente, a resposta à discriminação de género é uma medida de boa governação em qualquer parte do mundo, mas mais ainda no Afeganistão, considerando o sofrimento que as mulheres ali passaram durante décadas. Não pode haver verdadeira paz e recuperação no Afeganistão sem que seja dada prioridade ao respeito dos direitos humanos das mulheres. Esta lei da família xiita permite o estupro conjugal, aprova o casamento infantil e proíbe as esposas de saírem de casa sem a permissão dos seus maridos. Os direitos humanos e a dignidade das mulheres não podem ser vítimas de negociações pré-eleitorais com os fundamentalistas islâmicos. A comunidade internacional presente no Afeganistão deve colocar muito mais pressão sobre o Presidente Karzai e as autoridades afegãs para que estes cheguem a leis adequadas que respeitem os direitos humanos das mulheres, assim como a políticas empenhadas em adoptar esses direitos e o respeito pela sua dignidade. Tal como a lei da família xiita, o protelamento da lei afegã relativa aos que foi aprovada meses atrás pelo Parlamento afegão por dois terços, é uma habilidade do Presidente Karzai para continuar a controlar a comunicação social do Estado, que é uma propaganda vital antes das eleições presidenciais. A comunidade internacional não pode permitir que isto continue. Esta lei é fundamental para garantir que haja liberdade de expressão e dos no Afeganistão. Sem isso, tudo o que estamos a fazer no Afeganistão não vale a pena. É fundamental que sejam tomadas medidas acerca destas duas leis e que a comunidade internacional faça garantir que as autoridades do Afeganistão respeitem os seus compromissos, as suas palavras, em termos de direitos humanos, e respeitem, em especial, os direitos das mulheres."@pt17
"Dle preşedinte, sensibilitatea la dimensiunea de gen reprezintă o măsură a unei bune guvernări oriunde în lume, însă cu atât mai mult în Afganistan, după suferinţa îndurată de femei timp de decenii acolo. Nu pot să existe cu adevărat pace şi redresare în Afganistan, dacă nu se acordă prioritate respectării drepturilor umane ale femeilor. Legea afgană în materia dreptului familiei permite violul conjugal, aprobă căsătoria între copii şi interzice soţiilor să-şi părăsească domiciliul fără permisiunea soţilor lor. Drepturile umane ale femeilor şi demnitatea acestora nu pot deveni victime ale negocierilor preelectorale cu fundamentaliştii islamişti. Comunitatea internaţională prezentă în Afganistan trebuie să exercite mai multă presiune asupra preşedintelui Karzai şi autorităţilor afgane, pentru ca aceştia să elaboreze legi care să respecte drepturile umane ale femeilor, precum şi politici menite să adopte aceste drepturi şi să respecte demnitatea acestora. La fel ca în cazul dreptului familiei afgan, întârzierea adoptării legii afgane privind mass-media, aprobată de către Parlamentul afgan cu câteva luni în urmă prin votul a două treimi dintre deputaţi, reprezintă o măsură întreprinsă de preşedintele Karzai pentru a continua controlul mass-mediei de stat, o propagandă vitală înainte de alegerile prezidenţiale. Comunitatea internaţională nu poate permite ca această situaţie să continue. Această lege este esenţială pentru asigurarea respectării libertăţii de exprimare şi libertăţii mass-media în Afganistan. Fără aceasta, nicio acţiune a noastră în Afganistan nu are valoare. Este foarte important să fie luate măsuri în ceea ce priveşte aceste două legi, iar comunitatea internaţională trebuie să se asigure că autorităţile afgane îşi menţin angajamentele şi promisiunile referitoare la drepturile omului şi că respectă, în special, drepturile femeilor."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rodová citlivosť je meradlom dobrého riadenia kdekoľvek na svete a v Afganistane, kde ženy po desaťročia museli znášať utrpenie, to platí ešte viac. Pokiaľ sa rešpektovanie ľudských práv žien nestane v Afganistane prioritou, nemôže dôjsť ku skutočnému mieru a obnove. Šiítsky zákon o rodine dovoľuje manželské znásilnenie, schvaľuje manželstvá detí a zakazuje manželkám odísť zo svojho domu bez dovolenia ich manželov. Ľudské práva a dôstojnosť žien nemožno obetovať v záujme predvolebných rokovaní s islamskými fundamentalistami. Predstavitelia medzinárodného spoločenstva v Afganistane musia na prezidenta Karzaja a afganské úrady vyvíjať väčší tlak, aby prijali primerané zákony rešpektujúce ľudské práva žien a uplatňovali politiku smerujúcu k uzákoneniu týchto práv a rešpektovaniu ich dôstojnosti. Podobne ako v prípade šiítskeho zákona o rodine je odďaľovanie vstupu do platnosti mediálneho zákona, ktorý afganský parlament prijal dvojtretinovou väčšinou už pred mesiacmi, nástrojom prezidenta Karzaja na to, aby mohol naďalej kontrolovať štátne médiá, ktoré sú pred prezidentskými voľbami mimoriadne dôležitým nástrojom propagandy. Medzinárodné spoločenstvo nemôže dovoliť, aby to pokračovalo. Tento zákon je základným predpokladom zaručenia slobody prejavu a médií v Afganistane. Bez toho čokoľvek, čo v Afganistane robíme, nemá cenu. Je veľmi dôležité, aby sa v súvislosti s týmito dvoma zákonmi prijali potrebné kroky a aby medzinárodné spoločenstvo dosiahlo, že úrady v Afganistane si budú plniť svoje záväzky, že dodržia svoje slovo, pokiaľ ide o ľudské práva a rešpektovanie najmä práv žien."@sk19
"Gospod predsednik, spolna odzivnost je merilo dobrega vladanja povsod po svetu, toliko bolj pa v Afganistanu po več desetletjih trpljenja tamkajšnjih žensk. V Afganistanu ne more biti resničnega miru in obnove, če ne bo kot prednostna naloga upoštevano spoštovanje človekovih pravic žensk. Šiitski družinski zakonik dovoljuje „posilstvo v zakonu“, odobrava zakone med otroci in ženskam odreka pravico, da gredo od doma brez dovoljenja svojega moža. Človekove pravice in dostojanstvo žensk ne moreta postati žrtvi predvolilnih pogajanj z islamskimi fundamentalisti. Mednarodna skupnost, ki je navzoča v Afganistanu, mora veliko močneje pritisniti na predsednika Karzaija in afganistanske organe oblasti, naj zagotovijo ustrezne zakone, ki spoštujejo človekove pravice žensk, in politike, ki so zavezane izvajanju teh pravic in spoštujejo njihovo dostojanstvo. Tako kot šiitski družinski zakonik je tudi odlaganje afganistanskega zakona o medijih, ki ga je že pred več meseci sprejel afganistanski parlament z dvotretjinsko večino, orodje predsednika Karzaija, s katerim še naprej nadzira državne medije, ki pred predsedniškimi volitvami pomenijo ključno propagando. Mednarodna skupnost ne more dovoliti, da se to nadaljuje. Ta zakon je temeljnega pomena za zagotovitev svobode izražanja in medijske svobode v Afganistanu. Brez tega nič, kar počnemo v Afganistanu, ni vredno truda. Odločilnega pomena je, da se ukrepa v zvezi s tema dvema zakonikoma in da mednarodna skupnost zagotovi, da se bo afganistanska oblast držala svojih zavez, če uporabim njihov izraz, na področju človekovih pravic, in spoštovala še posebej pravice žensk."@sl20
"Herr talman! Synen på jämställdhet är ett bra mått på styrelseformerna överallt i världen, men i ännu högre grad i Afghanistan efter allt som kvinnor har fått utstå där de senaste årtiondena. Det kan inte bli verklig fred och återhämtning i Afghanistan om inte respekten för kvinnors mänskliga rättigheter prioriteras. Den shiitiska familjelagstiftningen tillåter våldtäkt inom äktenskapet, barnäktenskap och förbjuder kvinnor att lämna hemmet utan sina mäns tillåtelse. Kvinnors mänskliga rättigheter och värdighet får inte offras i förhandlingar med islamiska fundamentalister inför presidentvalet. Det internationella samfundets företrädare i Afghanistan måste sätta mycket större press på president Hamid Karzai och de afghanska myndigheterna så att dessa inför ordentliga lagar som respekterar kvinnors mänskliga rättigheter och bedriver en politik där man åtar sig att stadfästa dessa rättigheter och respektera deras värdighet. Precis som när det gäller den shiitiska familjelagstiftningen är förseningen av den afghanska medielagen – som det afghanska parlamentet antog med två tredjedelars majoritet för flera månader sedan – ett redskap som president Hamid Karzai använder för att fortsätta att kontrollera de statliga medierna, viktig propaganda innan presidentvalet. Det internationella samfundet kan inte tillåta att detta fortsätter. Denna lag är grundläggande för att garantera att det råder yttrandefrihet och mediefrihet i Afghanistan. Utan detta saknar allt vi gör i Afghanistan värde. Det måste vidtas åtgärder i samband med dessa två lagar och det internationella samfundet måste se till att de afghanska myndigheterna uppfyller sina åtaganden och håller sitt ord när det gäller mänskliga rättigheter. Framför allt måste de respektera kvinnors rättigheter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ana Maria Gomes,"18,5,20,15,1,19,14,16,10,13,4,21,9
"autorka."1,19,16
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph