Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-24-Speech-5-016"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090424.2.5-016"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, grazie Presidente è molto interessante che il Commissario abbia scelto di tutta la risoluzione quello che a me, come relatrice piace meno, comunque prendo per buona tutte le cose che ha detto e gli impegni che ha preso a nome della Commissione. Io volevo ancora approfittare di questa occasione per segnalare alcuni problemi che spero potranno essere affrontati dalla Commissione: la prima è una progressiva diminuzione dell’autonomia delle DG, delle direzioni generali, soggette al combinato disposto fra un servizio legale sempre più restio ad andare in Corte e un Segretariato generale sempre più restio a stimolare gli Stati membri e gli esempi che potrei fare, sono, ahimè numerosi. Poi c’è un problema reale, di non efficace controllo dell’applicazione del diritto comunitario per mancanza di risorse: in una direttiva che – signora Presidente – abbiamo molto studiato, che è la direttiva 38, ci sono stati 1500 reclami, quella sulla libera circolazione dei cittadini, ci sono stati 1500 reclami dei cittadini e solo 19 infrazioni aperte. Poi, per quanto riguarda la questione del progetto pilota, ho già detto del problema della diminuzione della forza di persuasione e il fatto che non sempre si possono ridurre i tempi; e chiaramente, quando si mandano nel pilota temi come inquinamenti già accertati, norme sulla caccia che sono ovviamente e apertamente in contrasto con le regole comunitarie, non si può pretendere che gli Stati membri agiscano perché questo serve solamente per ulteriormente ritardare la procedura. E infine, Presidente, c’è un problema che io considero preoccupante e che è relativamente nuovo, e cioè il combinato disposto fra l’estrema formalità sempre crescente delle risposte che la Commissione dà e il crescente anche arbitrio nella decisione. Recentemente, un’infrazione è stata chiusa per opportunità politica e faccio riferimento al . E’ evidente che quando la categoria “opportunità politica” entra in un controllo che deve esser soprattutto giuridico le cose possono essere complicate. Infine, per quanto riguarda la nostra istituzione, il Parlamento, abbiamo un gravissimo problema perché nelle riforme che noi stiamo per discutere e per votare nel mese di maggio si pensa di diminuire di molto i poteri della commissione delle petizioni e questo è un gravissimo errore, perché la diminuzione del potere delle petizioni significa una diminuzione del potere dei cittadini, nella denuncia e nel trattamento dell'infrazione al diritto comunitario."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, chci panu předsedovi poděkovat. Je nesmírně zajímavé, že si pan komisař ze všech usnesení vybral bod, se kterým jsem jako zpravodajka nejméně spokojená, ale i tak vítám všechno, co řekl, i závazky, které jménem Komise přijal. Chtěla jsem také využít této příležitosti a poukázat na některé problémy, které bude Komise doufám schopná vyřešit. Prvním je postupné omezování nezávislosti generálních ředitelství vlivem kombinace účinnosti právního útvaru, který je stále méně ochotný chodit k soudu, a generálního sekretariátu, který je stále méně ochotný podporovat členské státy; příkladů bych bohužel mohla uvést mnoho. Existuje také skutečný problém neúčinné kontroly uplatňování práva Společenství z důvodu nedostatku prostředků. Paní předsedající, v souvislosti se směrnicí, kterou jsme se do hloubky zabývali, tedy směrnicí 2004/38/ES, bylo předloženo 1500 stížností. Jde o směrnici o svobodném pohybu občanů, v souvislosti se kterou občané předložili 1500 stížností, ale zahájeno bylo jen 19 případů porušení práva. Dále, pokud jde o otázku projektu Pilot, již jsem hovořila o problému omezené schopnosti přesvědčit a toho, že lhůty nelze vždy zkrátit. Jistě, pokud půjde v rámci projektu Pilot o otázky jako je již ověřené znečišťování životního prostředí, předpisy o lovu, které jsou zjevně a otevřeně v rozporu s pravidly Společenství, nelze po členských státech požadovat, aby jednaly, protože se tím řízení ještě víc oddálí. A konečně, pane předsedo, je tu problém, který považuji za znepokojivý a který je relativně nový, a tím je kombinovaný účinek mimořádné a neustále se zvyšující formálnosti odpovědí Komise a stále větší libovůle při rozhodování. Nedávno byl uzavřen případ porušování práva z důvodů politické účelovosti – mluvím o projektu MoSE. Je jisté, že když se pojem politické účelovosti dostane do kontrolního postupu, který by měl být především legální, mohou se věci zkomplikovat. Konečně v rámci naší vlastní instituce, Parlamentu, čelíme závažnému problému, protože reformy, o nichž hodláme diskutovat a v květnu hlasovat, zahrnují návrhy na výrazné snížení pravomocí Petičního výboru. Tím by došlo k velmi závažné chybě, protože omezení pravomocí petic znamená omezení moci občanů, stížností a řešení případů porušování práv Společenství."@cs1
". Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke formanden. Det er meget interessant, at kommissæren ud fra hele beslutningen har valgt det punkt, som jeg som ordfører er mindst tilfreds med, men jeg bifalder ikke desto mindre alle de ting, han har sagt, og de forpligtelser, som han har indgået på vegne af Kommissionen. Jeg vil også benytte lejligheden til at påpege et par problemer, som jeg håber, at Kommissionen vil håndtere. Det første er den gradvise reduktion af generaldirektoraternes uafhængighed, som skyldes den kombinerede virkning af en Juridisk Tjeneste, der i stadig mindre grad er tilbøjelig til at gå til Domstolen, og et Generalsekretariat, der i stadig mindre grad tilskynder medlemsstaterne hertil. Jeg kan desværre give mange eksempler herpå. Der er også et reelt problem med ineffektiv kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten som følge af manglen på ressourcer. Der er indgivet 1 500 klager i forbindelse med et direktiv, som vi har undersøgt indgående, nemlig direktiv 2004/38/EF. Det drejer sig om direktivet om borgeres frie bevægelighed, og der er indgivet 1 500 klager fra borgere, men der er kun indledt 19 overtrædelsesprocedurer. For så vidt angår pilotprojektet, har jeg allerede talt om problemet med mindre incitament og den kendsgerning, at fristerne ikke altid kan fremskyndes. Det er klart, at når spørgsmål behandles som led i pilotprojektet – såsom forurening, der allerede er konstateret, og regler om jagt, der helt åbenlyst er i strid med fællesskabsbestemmelserne – kan det ikke påstås, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger, da det kun bidrager til at forsinke procedurerne yderligere. Endelig er der et problem, som jeg opfatter som bekymrende, og som er relativt nyt. Det drejer sig om den kombinerede virkning af den ekstremt formelle karakter af Kommissionens svar – et problem, der kun bliver værre – og beslutningernes stadig mere tilfældige karakter. For nylig blev en overtrædelsesprocedure lukket af politiske hensyn – jeg henviser her til MoSE-projektet. Det er klart, at det kan blive kompliceret, når begrebet politiske hensyn blandes ind i en overvågningsproces, der frem for alt bør være en retlig proces. Endelig står vi i vores egen institution, Parlamentet, over for et meget alvorligt problem, da de reformer, som vi skal i gang med at drøfte og stemme om i maj, omfatter forslag, der i væsentligt omfang reducerer de beføjelser, som Udvalget for Andragender har. Det ville være en meget alvorlig fejl, da en reduktion af andragendernes indvirkning ville reducere borgernes og klagernes magt og skade håndteringen af overtrædelserne af Fællesskabsretten."@da2
". Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich möchte dem Präsidenten meinen Dank aussprechen. Es ist sehr interessant, dass die Kommission aus der gesamten Entschließung genau den Punkt ausgewählt hat, mit dem ich als Berichterstatterin am wenigsten zufrieden bin. Trotzdem begrüße ich alles, was er dazu zu sagen hatte, sowie die Zusagen, die er im Namen der Kommission gemacht hat. Ich möchte diese Möglichkeit auch nutzen, um auf ein paar Probleme hinzuweisen, die die Kommission hoffentlich lösen kann. Das erste Problem ist die allmähliche Reduzierung der Unabhängigkeit der Generaldirektionen. Grund dafür sind die Wechselwirkungen, die sich daraus ergeben, dass der Juristische Dienst immer weniger dazu bereit ist, Verfahren vor Gericht zu verfolgen und dass auch das Generalsekretariat immer weniger dazu bereit ist, Mitgliedstaaten dazu zu ermutigen; Ich könnte Ihnen leider zahlreiche Beispiele aufzählen. Außerdem besteht ein reelles Problem in der wirkungslosen Kontrolle der Anwendung des Gemeinschaftsrechts, da die Mittel fehlen: Frau Präsidentin, hinsichtlich einer Richtlinie, die wir gründlich untersucht haben, nämlich der Richtlinie 2004/38/EG sind 1500 Beschwerden eingegangen. Es handelt sich dabei um die Richtlinie über die Freizügigkeit der Bürger. Es sind 1500 Beschwerden von Bürgern eingegangen, aber nur 19 Vertragsverletzungsverfahren eröffnet worden. Was das Pilotprojekt betrifft, habe ich bereits über das Problem der sinkenden Überzeugungskraft gesprochen und darüber, dass die Fristen nicht immer verkürzt werden können. Wenn im Pilotprojekt Themen wie Umweltverschmutzung, das bereits bestätigt wurde, und Jagdvorschriften, die eindeutig und offensichtlich dem Gemeinschaftsrecht zuwiderlaufen, behandelt werden, kann natürlich nicht verlangt werden, dass die Mitgliedstaaten selbst handeln, da dies nur zu einer weiteren Verzögerung der Verfahren führen würde. Schließlich gibt es ein Problem, Frau Präsidentin, das ich für besorgniserregend halte und das relativ neu ist. Es ist die Wechselwirkung, die sich aus dem zunehmenden übertriebenen Formalismus, den Antworten der Kommission und der zunehmend willkürlichen Natur der Beschlüsse ergibt. Kürzlich wurde ein Vertragsverletzungsfall aufgrund von politischer Zweckmäßigkeit geschlossen; ich spreche von dem MoSE-Projekt. Wenn politische Zweckmäßigkeit bei einem Überwachungsprozess eine Rolle spielt, der eigentlich vor allem rechtlicher Natur sein sollte, können die Dinge natürlich kompliziert werden. Schließlich sind wir im Parlament mit einem sehr ernsten Problem konfrontiert, da die Reformen, die wir in Kürze debattieren werden, und über die im Mai abgestimmt wird, Vorschläge über eine wesentliche Reduzierung der Befugnisse des Petitionssauschusses beinhalten. Eine solche Reduzierung der Tragkraft von Petitionen wäre ein großer Fehler, da dies gleichzeitig die Befugnisse der Bürger reduzieren und die Bedeutung von Beschwerden und Verfahren mindern würde, die Vertragsverletzungen des Gemeinschaftsrechts behandeln."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Κυρία Πρόεδρε σας ευχαριστώ. Προκαλεί ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Επίτροπος επέλεξε, από όλο το ψήφισμα, να αναφερθεί στο σημείο, το οποίο, εγώ, ως εισηγήτρια, θεωρώ ως το λιγότερο ικανοποιητικό. Παρόλα αυτά, επικροτώ τα όσα είπε και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε εξ ονόματος της Επιτροπής. Δράττομαι της ευκαιρίας προκειμένου να επισημάνω ορισμένα προβλήματα τα οποία εύχομαι να μπορέσει να επιλύσει η Επιτροπή. Το πρώτο είναι η σταδιακή μείωση της ανεξαρτησίας των Γενικών Διευθύνσεων, εξαιτίας της συνδυασμένης επίδρασης μιας νομικής υπηρεσίας όλο και πιο απρόθυμης να αποταθεί στο Δικαστήριο και μιας Γενικής Γραμματείας όλο και πιο απρόθυμης να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη. Τα παραδείγματα που θα μπορούσα να παραθέσω είναι, δυστυχώς, πολλά. Επίσης, υπάρχει το σημαντικό πρόβλημα του ανεπαρκούς ελέγχου της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου λόγω έλλειψης πόρων. Κυρία Πρόεδρε, 1500 καταγγελίες έχουν κατατεθεί σχετικά με την οδηγία 2004/38/EΚ, την οποία μελετήσαμε σε βάθος. Η οδηγία αυτή αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και παρά τις 1500 καταγγελίες πολιτών, μόνον 19 διαδικασίες επί παραβάσει έχουν εκκινηθεί. Επιπλέον, σχετικά με το θέμα του πιλοτικού προγράμματος, έχω ήδη αναφερθεί στο πρόβλημα της μείωσης της δύναμης της πειθούς και στο γεγονός ότι ο περιορισμός των προθεσμιών δεν είναι πάντοτε εφικτός. Προφανώς, όταν το πιλοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ζητήματα όπως ήδη αναγνωρισμένους ρύπος ή οι κανόνες που αφορούν το κυνήγι και βρίσκονται σε προφανή και κατάφωρη αντίθεση με τους κοινοτικούς κανόνες, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν δράση, αφού μοναδικό αποτέλεσμα είναι η περαιτέρω καθυστέρηση των διαδικασιών. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, υπάρχει ένα πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, ανησυχητικό και σχετικά νέο, το οποίο έχει να κάνει με το συνδυαστικό αποτέλεσμα της υπερβολικής τυπικότητας των απαντήσεων της Επιτροπής και η αυξανόμενη αυθαιρεσία των αποφάσεων. Προσφάτως έκλεισε μια υπόθεση παράβασης λόγω πολιτικής σκοπιμότητας –αναφέρομαι στο σχέδιο MoSE. Προφανώς, όταν η έννοια της πολιτικής σκοπιμότητας εμπλέκεται σε μια ελεγκτική διαδικασία, η οποία, κατά κύριο λόγο, θα έπρεπε να είναι νομική, τα πράγματα περιπλέκονται. Τέλος, το ίδιο το θεσμικό όργανό μας, το Κοινοβούλιο, καλείται να αντιμετωπίσει ένα σημαντικότατο πρόβλημα, διότι οι μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε τον Μάιο περιλαμβάνουν προτάσεις που μειώνουν αισθητά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αναφορών. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε σοβαρότατο λάθος, διότι μείωση της δύναμης των αναφορών σημαίνει μείωση της δύναμης των πολιτών, των καταγγελόντων και του χειρισμού των παραβάσεων του κοινοτικού δικαίου."@el10
". Madam President, ladies and gentlemen, I would like to give my thanks to the President. It is very interesting that the Commissioner has chosen, out of all the resolution, the point which I, as rapporteur, am least pleased with, but nonetheless I welcome all the things that he has said and the commitments he has made on behalf of the Commission. I also wanted to take this opportunity to point out a few problems which I hope can be tackled by the Commission. The first is a gradual reduction in the independence of the Directorates-General, subject to the combined effects of a legal service that is increasingly reluctant to go to Court and a General Secretariat that is increasingly reluctant to encourage the Member States; the examples that I could give are, alas, numerous. There is also a real problem of ineffective control of the application of Community law because of a lack of resources: Madam President, in relation to a directive that we have studied in depth, which is Directive 2004/38/EC, there have been 1500 complaints. This is the directive on the free movement of citizens, and there have been 1500 complaints by citizens but only 19 infringement cases have been opened. Next, with regard to the pilot project issue, I have already spoken about the problem of a reduction in persuasive force and the fact that the deadlines cannot always be shortened. Clearly, when issues are handled in the pilot project such as pollution that has already been confirmed, rules on hunting that obviously and openly conflict with Community rules, it cannot be claimed that the Member States are taking action, because this only serves to delay proceedings further. Finally, Madam President, there is a problem which I consider to be worrying and which is relatively new, and that is the combined effect of the extreme formality, which is continuing to increase, of the replies given by the Commission, and the increasingly arbitrary nature of decisions. Recently, an infringement case was closed for reasons of political expediency – I am referring to the MoSE project. Clearly, when the concept of political expediency becomes involved in a monitoring process that ought to be, above all, a legal one, things can become complicated. Finally, within our own institution, Parliament, we are faced with very serious problem because the reforms that we are about to debate and to vote on in May include proposals to significantly reduce the powers of the Committee on Petitions. This would be a very serious mistake, because a reduction in the power of petitions means a reduction in the power of citizens, of complaints and of the handling of infringements of Community law."@en4
"Señora Presidenta, señoras y señores, quiero dar las gracias a la Presidenta. Resulta muy interesante que el Comisario haya elegido, dentro de la resolución, el punto con el que menos de acuerdo estoy en mi calidad de ponente; no obstante, tomo nota de todo lo que ha dicho y de los compromisos que ha asumido en nombre de la Comisión. También deseo aprovechar esta oportunidad para señalar unos cuantos problemas que espero que la Comisión resuelva. El primero es una reducción gradual de la independencia de las Direcciones Generales, resultado del efecto combinado de un servicio jurídico cada vez más reacio a acudir al Tribunal y una Secretaría General que cada vez anima menos a los Estados miembros a hacerlo; los ejemplos que podría citar son desgraciadamente numerosos. La ineficacia del control del Derecho comunitario también se debe a la falta de recursos: señora Presidenta, en relación con una directiva que hemos examinado exhaustivamente, la Directiva 2004/38/CE, que ha recibido 1500 denuncias. Se trata de la Directiva relativa a la libre circulación de los ciudadanos, se han presentado 1500 denuncias, pero sólo se han iniciado 19 procedimientos de infracción. A continuación, en relación con el proyecto piloto, ya he señalado el problema que representaría una reducción de la fuerza de persuasión y el hecho de que los plazos no siempre pueden recortarse. Resulta evidente que, cuando en el proyecto piloto se tratan cuestiones como una contaminación ya confirmada o normas de caza que contravienen de forma obvia y abierta las normas comunitarias, no puede afirmarse que los Estados miembros actúen, porque ello sólo sirve para retrasar aún más los procedimientos. Por último, señora Presidenta, tenemos un problema que considero preocupante y que es relativamente reciente, me refiero al efecto combinado de la extrema formalidad, que sigue aumentando, de las respuestas que da la Comisión y la creciente arbitrariedad de las decisiones. Hace poco se cerró un procedimiento de infracción por motivos de conveniencia política; me refiero al proyecto MoSE. Resulta evidente que cuando la conveniencia política interviene en un proceso de seguimiento que debería ser ante todo de carácter jurídico, las cosas pueden complicarse. Por último, dentro de nuestra propia institución, el Parlamento, nos enfrentamos a un problema muy grave, porque las reformas que vamos a debatir y votar en mayo incluyen propuestas para reducir de forma considerable las competencias de la Comisión de Peticiones. Este sería un error sumamente grave, porque una reducción de los poderes de las peticiones implica una reducción del poder de los ciudadanos, de las denuncias y de la tramitación de las infracciones del Derecho comunitario."@es21
"Proua juhataja, daamid ja härrad, tahaksin öelda aitäh presidendile. Väga huvitav, et volinik valis kogu raportist punkti, millega mina kõige vähem rahul olen, aga sellegipoolest on mul hea meel kõige üle, mida ta ütles ja komisjoni nimel lubas. Tahtsin ka kasutada võimalust ja viidata mõnele probleemile, millega komisjon loodetavasti tegeleb. Esiteks peadirektoraatide iseseisvuse pidev vähenemine, mis on tingitud sellest, et õigustalitus tahab üha vähem ilmuda kohtusse ja peasekretariaat tahab üha vähem julgustada liikmesriike; näiteid, mida ma selle kohta tuua võin, on kahjuks arvukalt. Samuti on tõsine probleem ühenduse õiguse kohaldamise kontrolli ebatõhusus, sest selleks puuduvad vahendid: proua juhataja, seoses direktiiviga, mida me uurisime põhjalikult – direktiiviga 2004/38/EÜ –, on esitatud 1500 kaebust. See on direktiiv isikute vaba liikumise kohta ja kodanikud on esitanud 1500 kaebust, aga alustatud on ainult 19 rikkumisjuhtumi menetlust. Järgmisena, katseprojekti küsimuses rääkisin juba veenmisjõu vähenemise probleemist ja sellest, et tähtaegu ei saa alati lühemaks muuta. On selge, et kui katseprojektis tegeletakse selliste küsimustega nagu juba kinnitust leidnud saastamine ning selgelt ja avalikult ühenduse õigusega vastuolus olevate jahieeskirjadega, siis ei saa väita, et liikmesriigid sellega seoses midagi ette võtavad, sest see aitab ainult menetlusega rohkem viivitada. Proua juhataja, viimane probleem, mis on minu arvates murettekitav ja küllaltki uus, on komisjoni antud vastuste aina kasvava äärmise formaalsuse ja otsuste üha suurema meelevaldsuse ühendmõju. Hiljuti suleti ühe juhtumi rikkumismenetlus poliitilise otstarbekuse kaalutlustel – jutt on eksperimentaalse elektromehaanilise mooduli (MoSE) projektist. On selge, et kui järelevalveprotsessi, mis peaks olema eelkõige juriidiline, ilmub poliitiline otstarbekus, muutuvad asjad keeruliseks. Me oleme oma institutsioonis – Euroopa Parlamendis – silmitsi väga tõsise probleemiga, sest reformid, mille üle hakkame arutama ja hääletama mais, sisaldavad petitsioonikomisjoni volituste olulise vähendamise ettepanekuid. See oleks väga suur viga, sest petitsioonivolituste vähendamine tähendab kodanike volituste ning kaebustega ja ühenduse õiguse rikkumisega tegelemisega seotud volituste vähendamist."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää puhemiestä. On erittäin kiinnostavaa, että komission jäsen valitsi päätöslauselmasta nimenomaan sen kohdan, johon minä esittelijänä olen vähiten tyytyväinen. Suhtaudun silti myönteisesti koko hänen puheenvuoroonsa ja sitoumuksiin, jotka hän on tehnyt komission puolesta. Haluan myös käyttää tilaisuutta hyväkseni huomauttaakseni muutamasta ongelmasta, jotka komissio toivoakseni voi ratkaista. Ensimmäinen koskee pääosastojen riippumattomuuden asteittaista vähentämistä. Se johtuu oikeudellisen yksikön, joka on yhä haluttomampi viemään asioita tuomioistuimen käsittelyyn, ja pääsihteeristön, joka on yhä haluttomampi kannustamaan jäsenvaltioita, yhteisistä vaikutuksista; voisin valitettavasti antaa tästä lukemattomia esimerkkejä. On myös todellinen ongelma, joka koskee yhteisön oikeuden soveltamisen tehotonta valvontaa resurssien puutteen takia: arvoisa puhemies, perusteellisesti tarkastelemamme direktiivin 2004/38/EY osalta on tehty 1 500 kantelua. Kyseessä on kansalaisten vapaata liikkuvuutta koskeva direktiivi. Kansalaiset ovat tehneet 1 500 kantelua, mutta rikkomismenettely on käynnistetty vain 19 tapauksessa. EU Pilot -hankkeen osalta olen jo kertonut ongelmasta, joka koskee vaikutusvoiman vähentämistä ja sitä, että määräaikoja ei aina voida lyhentää. On selvää, että kun pilottihankkeessa käsitellään kysymyksiä, kuten saastumista, joka on jo vahvistettu, metsästystä koskevia sääntöjä, jotka ovat selvästi ja avoimesti ristiriidassa yhteisön sääntöjen kanssa, jäsenvaltioita ei voida syyttää siitä, että ne ryhtyvät toimiin, koska tämä vain viivyttää oikeudenkäyntejä entisestään. Arvoisa puhemies, lopuksi kerron ongelmasta, joka on mielestäni huolestuttava ja joka on suhteellisen uusi. Se syntyy komission vastausten yhä lisääntyvän liiallisen muodollisuuden ja päätösten yhä suuremman mielivaltaisuuden yhteisestä vaikutuksesta. Äskettäin eräs rikkomismenettely päätettiin poliittisesta omaneduntavoittelusta johtuneista syistä – viittaan tässä MoSE-hankkeeseen. On selvää, että asiat voivat mutkistua, kun poliittinen omaneduntavoittelu liittyy valvontamenettelyyn, jonka pitäisi olla ennen kaikkea laillinen. Myös omassa toimielimessämme parlamentissa me kohtaamme erittäin vakavan ongelman, koska uudistukset, joista aiomme keskustella ja äänestää toukokuussa, sisältävät ehdotuksia, jotka vähentävät merkittävästi vetoomusvaliokunnan toimivaltaa. Se olisi erittäin vakava virhe, koska vetoomusten merkityksen vähentäminen merkitsee kansalaisten vallan ja kantelujen sekä yhteisön oikeuteen kohdistuvien rikkomusten käsittelyn merkityksen vähentämistä."@fi7
". Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier le président. Je note avec intérêt que, parmi tous les points de la résolution, le commissaire a choisi celui qui, en tant que rapporteure, me satisfait le moins, mais je me réjouis néanmoins de tout ce qu’il a déclaré et des engagements qu’il a pris au nom de la Commission. Je voudrais également profiter de l’occasion pour épingler quelques problèmes qui, je l’espère, pourront être pris en charge par la Commission. Le premier concerne la réduction progressive de l’autonomie des directions générales, par suite des effets combinés d’un service juridique de plus en plus hésitant à aller en justice et d’un secrétariat général toujours plus réticent à encourager les États membres. Les exemples que je pourrais vous donner sont malheureusement nombreux. Le contrôle inefficace de l’application du droit communautaire dû au manque de ressources constitue également un véritable problème. Madame la Présidente, 1 500 plaintes ont été déposées dans le cadre d’une directive que nous avons étudiée en profondeur, à savoir la directive 2004/38/CE. Cette directive, qui concerne la libre circulation des citoyens, a donc fait l’objet de 1 500 plaintes de la part des citoyens, mais seuls 19 cas d’infraction ont été ouverts. Ensuite, concernant la question du projet pilote, j’ai déjà parlé du problème de la diminution de la force de persuasion et du fait que les délais ne peuvent pas toujours être raccourcis. Il est clair que lorsque le projet pilote traite de questions telles qu’une pollution déjà confirmée ou de règles en matière de chasse en conflit évident et ouvert avec les règles communautaires, on ne peut pas prétendre que les États membres agissent, car cela ne fait que retarder davantage la procédure. Enfin, Madame la Présidente, il y a un problème que j’estime préoccupant et qui est relativement nouveau, à savoir l’effet combiné du caractère toujours plus formel des réponses fournies par la Commission, et la nature toujours plus arbitraire des décisions. Un cas d’infraction a récemment été clôturé pour des raisons d’opportunisme politique - je veux parler du projet MoSE. Il est clair que dès que le concept d’opportunisme politique entre en jeu dans un processus de surveillance qui devrait avant tout être juridique, les choses deviennent compliquées. Enfin, notre propre institution, le Parlement, est confrontée à un problème très grave dans la mesure où les réformes que nous sommes sur le point de discuter et sur lesquelles nous voterons en mai incluent des propositions visant à réduire de manière significative les pouvoirs de la commission des pétitions. Ce serait là une terrible erreur, car une réduction du pouvoir de pétition est synonyme de réduction du pouvoir des citoyens, des plaintes et du traitement des infractions au droit communautaire."@fr8
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim, köszönetet szeretnék mondani az elnök asszonynak. Igen érdekes, hogy a biztos úr az összes állásfoglalás közül éppen azt választotta ki, amellyel előadóként a legkevésbé vagyok megelégedve, mindazonáltal örömmel fogadom az általa említetteket, és a Bizottság nevében tett vállalásait. Meg szerettem volna ragadni ezt az alkalmat arra is, hogy felhívjam a figyelmet néhány problémára, amelyeket reményeim szerint a Bizottság kezelni fog. Az első a Főigazgatóságok függetlenségének fokozatos csökkenése, e függetlenség ugyanis egyre inkább alárendelődik a bírósági eljárások kezdeményezésére egyre kevésbé hajlandó jogi szolgálat, valamint a tagállamok ösztönzésére egyre kevésbé hajlandó Főtitkárság jelentette összetett hatásnak; sajnos számos példát említhetnék. Ezenkívül valódi problémát jelent még a közösségi jog alkalmazásának a forráshiány következtében kialakult alacsony hatásfokú ellenőrzése: elnök asszony, az általunk igen részletesen tanulmányozott 2004/38/EK irányelvvel kapcsolatban 1500 panasz érkezett. Ez a polgárok szabad mozgásáról szóló irányelv; 1500 polgári panaszt nyújtottak be, mégis csupán 19 jogsértési eljárás indult. Továbbá, a kísérleti projekt kérdésével kapcsolatban már beszéltem a meggyőző erő gyengülésének problémájáról, illetve arról, hogy a határidőket nem lehet mindig lerövidíteni. Egyértelmű, hogy amikor a kísérleti projekt keretén belül olyan ügyekkel foglalkozunk, mint a korábban már megerősített környezetszennyezési kérdés, vagy a vadászatra vonatkozó jogszabályok, amelyek egyértelműen és nyíltan szemben állnak a közösségi előírásokkal, nem tehetünk úgy, mintha a tagállamok cselekednének, hiszen ez csupán az eljárás további késleltetésére szolgál. Végül pedig, elnök asszony, jelentkezett egy véleményem szerint aggasztó és viszonylag új probléma, mégpedig az a kettős hatás, amely egyrészt a Bizottság által adott válaszok egyre erőteljesebben szélsőséges formalitásából, másrészt pedig a döntések egyre inkább önkényes jellegéből származik. A közelmúltban egy jogsértési eljárást politikai megfontolások miatt zártak le – a MoSE projektre utalok. Láthatjuk, hogy amikor politikai megfontolások jelennek meg az ellenőrzési folyamatban, amelynek elsősorban jogi alapon kellene történnie, a helyzet bonyolulttá válik. Befejezésképp, saját intézményünkön, a Parlamenten belül igen komoly problémával kell szembenéznünk, ugyanis a megvitatásra kerülő reformok között, amelyekről májusban szavazunk majd, olyan javaslatok is találhatók, amelyek jelentősen csökkentenék a Petíciós Bizottság hatáskörét. Ez súlyos hiba lenne, hiszen a petíciók befolyásának csökkentésével egyben a polgárok, a panaszok és a közösségi jogsértések kezelésének jelentőségét is csökkentjük."@hu11
". Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti pirmininkei. Labai įdomu tai, kad Komisijos narys iš viso pranešimo išsirinko klausimą, kuriuo aš, kaip pranešėja, esu mažiausiai patenkinta, bet nepaisydama to pritariu visiems dalykams, kuriuos jis pasakė, ir įsipareigojimams, kuriuos prisiėmė Komisijos vardu. Be to, norėjau pasinaudoti šia galimybe ir nurodyti keletą problemų, kurias, tikiuosi, gali išspręsti Komisija. Pirmoji – laipsniškas generalinių direktoratų savarankiškumo mažėjimas dėl bendro poveikio, daromo Teisės tarnybos, kuri vis dažniau nenori kreiptis į teismą, ir generalinio sekretoriato, kuris vis dažniau nenori skatinti valstybių narių – tai vis pavyzdžiai, kuriuos aš galėčiau pateikti, ir kurių, deja, yra apstu. Be to, yra reali neveiksmingos Bendrijos teisės taikymo kontrolės problema dėl nepakankamų išteklių. Gerb. pirmininke, dėl Direktyvos, kurią mes visapusiškai išnagrinėjome, t. y. Direktyvos 2004/38/EB, buvo gauta 1 500 skundų. Tai direktyva dėl laisvo piliečių judėjimo. Dėl jos buvo gauta 1 500 piliečių skundų, bet pradėta tik 19 pažeidimo bylų. Toliau, liečiant bandomojo projekto klausimą, jau kalbėjau apie įtikinamosios jėgos silpnėjimo problemą ir tai, kad negalima visą laiką trumpinti galutinių terminų. Aišku, kad kai problemos sprendžiamos tokiame bandomajame projekte, kaip taršos, kuris jau patvirtintas, ir medžioklės taisyklių, kuris aiškiai ir atvirai prieštarauja Bendrijos taisyklėms, negalima tvirtinti, kad valstybės narės imasi veiksmų, nes tai naudinga tik norint toliau vilkinti procesus. Pagaliau, gerb. pirmininke, problema, kurią laikau keliančia nerimą, yra santykinai nauja, tai bendras kraštutinio Komisijos teikiamų formalių atsakymų poveikis, kuris toliau didėja, ir vis labiau abejotinas sprendimų pobūdis. Neseniai pažeidimo byla buvo užbaigta politiniais sumetimais – kalbu apie MoSE projektą. Aišku viena, kai politiniais sumetimais koncepcija įtraukiama į stebėsenos procesą, kuris visų pirma privalo būti teisinis, reikalai gali komplikuotis. Pagaliau mūsų pačių institucijoje, Parlamente, susiduriame su labai didele problema dėl to, kad į reformas, kurias gegužės mėn. ketiname svarstyti ir dėl kurių ketiname balsuoti, įtraukti pasiūlymai, kuriais siekiama labai sumažinti Peticijų komiteto įgaliojimus. Tai būtų labai didelė klaida, nes peticijų įtakos sumažėjimas reiškia piliečių, skundų ir Bendrijos teisės pažeidimų nagrinėjimo įtakos sumažėjimą."@lt14
". Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Es gribētu pateikties priekšsēdētājas kundzei. Ir ļoti interesanti tas, ka komisārs izvēlējās runāt par to rezolūcijas punktu, ar kuru es kā referente esmu vismazāk apmierināta, bet, neskatoties uz to, es izsaku atzinību par visu, ko komisārs teica, kā arī par viņa ieguldījumu Komisijas vārdā. Es arī gribēju izmantot šo izdevību, lai norādītu uz dažām problēmām, kuras Komisija, es ceru, varēs atrisināt. Pirmā ir par pakāpenisku Ģenerāldirektorātu neatkarības samazināšanu, ko nosaka Juridiskā dienesta aizvien biežākā nevēlēšanās vērsties Tiesā un Ģenerālsekretariāta aizvien biežākā nevēlēšanās mudināt dalībvalstis; es varētu nosaukt neskaitāmus piemērus. Vēl ir arī Kopienas tiesību aktu piemērošanas neefektīvas kontroles problēma līdzekļu trūkuma dēļ: Priekšsēdētājas kundze! Mums ir pienākušas 1500 sūdzības par mūsu pamatīgi izpētīto Direktīvu 2004/38/EK. Šī ir pilsoņu brīvas pārvietošanās direktīva, par kuru no iedzīvotājiem ir saņemtas 1500 sūdzības, bet ierosinātas tika tikai 19 pienākumu neizpildes lietas. Attiecībā uz izmēģinājuma projektu es jau iepriekš runāju par pārliecināšanas spēka samazināšanas problēmu un to, ka nedrīkst saīsināt izpildes termiņus. Ir skaidrs, ka tad, kad tiek aplūkoti tādi izmēģinājuma projekta jautājumi kā jau apstiprinājies piesārņojums, medību noteikumi, kas acīmredzami ir pretrunā Kopienas noteikumiem, nevar pieprasīt dalībvalstīm rīkoties, jo tādējādi pienākumu neizpildes procedūra tiks novilcināta. Visbeidzot, Priekšsēdētājas kundze, ir problēma, kuru es uzskatu par satraucošu un samērā jaunu, proti, sekas, ko rada aizvien pieaugošais galējais formālisms Komisijas sniegtajās atbildēs un aizvien patvaļīgākie lēmumi. Nesen tika izbeigta pienākumu neizpildes lieta politiska izdevīguma iemeslu dēļ — es runāju par projektu. Skaidrs, ka lietas top sarežģītas, kad parādās politiskās izdevības koncepts pārraudzības procesā, kura galvenajam nosacījumam vajadzētu būt likumībai. Nobeigumā jāsaka, ka mūsu pašu iestādē Parlamentā mēs saskaramies ar ļoti nopietnu problēmu, jo reformās, par kurām mums jādebatē un jābalso maijā, ir iekļauti priekšlikumi, kas ievērojami samazina Lūgumrakstu komitejas pilnvaras. To pieņemšana būtu ļoti nopietna kļūda, jo Lūgumrakstu komitejas pilnvaru samazināšana nozīmē iedzīvotāju tiesību samazināšanu, sūdzību spēka samazināšanu un Kopienas tiesību aktu pārkāpumu izskatīšanu samazināšanu."@lv13
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, grazie Presidente è molto interessante che il Commissario abbia scelto di tutta la risoluzione quello che a me, come relatrice piace meno, comunque prendo per buona tutte le cose che ha detto e gli impegni che ha preso a nome della Commissione. Io volevo ancora approfittare di questa occasione per segnalare alcuni problemi che spero potranno essere affrontati dalla Commissione: la prima è una progressiva diminuzione dell’autonomia delle DG, delle direzioni generali, soggette al combinato disposto fra un servizio legale sempre più restio ad andare in Corte e un Segretariato generale sempre più restio a stimolare gli Stati membri e gli esempi che potrei fare, sono, ahimè numerosi. Poi c’è un problema reale, di non efficace controllo dell’applicazione del diritto comunitario per mancanza di risorse: in una direttiva che – signora Presidente – abbiamo molto studiato, che è la direttiva 38, ci sono stati 1500 reclami, quella sulla libera circolazione dei cittadini, ci sono stati 1500 reclami dei cittadini e solo 19 infrazioni aperte. Poi, per quanto riguarda la questione del progetto pilota, ho già detto del problema della diminuzione della forza di persuasione e il fatto che non sempre si possono ridurre i tempi; e chiaramente, quando si mandano nel pilota temi come inquinamenti già accertati, norme sulla caccia che sono ovviamente e apertamente in contrasto con le regole comunitarie, non si può pretendere che gli Stati membri agiscano perché questo serve solamente per ulteriormente ritardare la procedura. E infine, Presidente, c’è un problema che io considero preoccupante e che è relativamente nuovo, e cioè il combinato disposto fra l’estrema formalità sempre crescente delle risposte che la Commissione dà e il crescente anche arbitrio nella decisione. Recentemente, un’infrazione è stata chiusa per opportunità politica e faccio riferimento al . E’ evidente che quando la categoria “opportunità politica” entra in un controllo che deve esser soprattutto giuridico le cose possono essere complicate. Infine, per quanto riguarda la nostra istituzione, il Parlamento, abbiamo un gravissimo problema perché nelle riforme che noi stiamo per discutere e per votare nel mese di maggio si pensa di diminuire di molto i poteri della commissione delle petizioni e questo è un gravissimo errore, perché la diminuzione del potere delle petizioni significa una diminuzione del potere dei cittadini, nella denuncia e nel trattamento dell'infrazione al diritto comunitario."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, dank u wel. Het is zeer interessant dat de commissaris uit de hele resolutie nu juist datgene gekozen heeft waar ik als rapporteur het minst over te spreken ben, maar desalniettemin waardeer ik alles wat hij gezegd heeft en de toezeggingen die hij in naam van de Commissie heeft gedaan. Ik wil graag nog van deze gelegenheid gebruik maken om te wijzen op een aantal problemen waarvan ik hoop dat de Commissie ze zal aanpakken. Het eerste probleem is de steeds verder afbrokkelende autonomie van de DG’s, de directoraten-generaal, die te maken hebben met enerzijds een juridische dienst die steeds minder geneigd is naar de rechter te stappen, en anderzijds een secretariaat-generaal dat steeds minder geneigd is de lidstaten aan te sporen; daarvan zou ik helaas talloze voorbeelden kunnen geven. Dan is er nog het reële probleem dat de naleving van het gemeenschapsrecht door een gebrek aan middelen niet doeltreffend wordt gehandhaafd. In verband met de naleving van Richtlijn 2004/38/EG over het vrij verkeer van burgers – die wij zorgvuldig onder de loep hebben genomen, mevrouw de Voorzitter – zijn bijvoorbeeld 1 500 klachten ingediend door burgers, maar is er in slechts negentien gevallen een inbreukprocedure ingeleid. Verder heb ik met betrekking tot het proefproject “EU Pilot” al gewezen op het probleem van een verminderde overtuigingskracht en op het feit dat het niet altijd mogelijk is de duur van een procedure te beperken. Het mag duidelijk zijn dat wanneer in het proefproject onderwerpen worden opgenomen zoals verontreinigingsgevallen die al zijn vastgesteld en voorschriften voor de jacht die duidelijk en openlijk in strijd zijn met de communautaire regelgeving, niet van de lidstaten kan worden geëist dat ze actie ondernemen, omdat de procedure daar uiteindelijk alleen maar mee vertraagd wordt. Tot slot, mevrouw de Voorzitter, is er een relatief nieuw en mijns inziens verontrustend probleem, en dat is de gestaag toenemende, extreme formaliteit van de antwoorden die de Commissie geeft in combinatie met het steeds sterkere arbitraire karakter van de besluitvorming. Onlangs is een inbreukprocedure gesloten omdat dat politiek opportuun was; ik heb het over het MOSE-project. Het behoeft geen betoog dat de zaken ingewikkeld kunnen worden wanneer het criterium ‘politiek opportuun’ zijn intrede doet in een controlemechanisme dat in de eerste plaats juridisch dient te zijn. Tot besluit wil ik nog een zeer ernstig probleem noemen dat betrekking heeft op onze eigen instelling, het Parlement. In de hervormingen waarover wij binnenkort zullen debatteren en waar we in mei over zullen stemmen is namelijk een forse beperking voorzien van de bevoegdheden van de Commissie verzoekschriften en dat is een uitermate ernstige vergissing. Een beperking van de macht van de Commissie verzoekschriften betekent immers een beperking van de macht die de burgers hebben in het doen van aangifte over en het aanpakken van inbreuken op het gemeenschapsrecht."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! Chciałabym podziękować panu przewodniczącemu. Bardzo interesujące jest to, że spośród wszystkich rezolucji pan komisarz wybrał właśnie tę kwestię, z której ja, jako sprawozdawca, jestem najmniej zadowolony, choć mimo to jestem zadowolony z wszystkiego, co pan komisarz powiedział oraz z uwag, które pan komisarz przedstawił w imieniu Komisji. Chciałam także skorzystać z tej okazji, żeby zwrócić uwagę na kilka problemów, z którymi mam nadzieję upora się Komisja. Pierwszym z nich jest stopniowe ograniczanie niezależności dyrekcji generalnych, ze względu na skutki zarówno coraz większej niechęci służb prawnych Komisji do wnoszenia spraw do Trybunału, jak i coraz większej niechęci Sekretariatu Generalnego do zachęcania do tego państw członkowskich; przykładów, które mogłabym podać, jest niestety wiele. Istnieje także realny problem braku skuteczności kontroli stosowania prawa wspólnotowego ze względu na brak odpowiednich zasobów. Pani przewodnicząca! Jeśli chodzi o dyrektywę, którą poddaliśmy szczegółowej analizie, tzn. dyrektywę 2004/38/WE, wniesionych w związku z nią zostało 1500 skarg. Jest to dyrektywa dotycząca swobodnego przepływu obywateli; obywatele wnieśli 1500 skarg, a wszczętych zostało tylko 19 postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeśli chodzi zaś o kwestię projektu pilotażowego, poruszyłam już problem ograniczenia zdolności przekonywania oraz kwestię tego, że ostateczne terminy nie mogą być zawsze skracane. Najwyraźniej, kiedy w ramach projektu pilotażowego rozpatrywane są takie kwestie jak zanieczyszczenie, którego występowanie zostało już potwierdzone, czy zasady dotyczące polowań, które jasno i wyraźnie są sprzeczne z regułami wspólnotowymi, nie można utrzymywać, że państwa członkowskie podejmują działania, ponieważ przyczynia się to tylko do dalszego odwlekania postępowań. Wreszcie, pani przewodnicząca! Istnieje problem, który uważam za niepokojący a który pojawił się stosunkowo niedawno, a mianowicie łączne skutki skrajnego formalizmu odpowiedzi udzielanych przez Komisję Europejską, który stale wzrasta, jak i wzrastającej stale arbitralności podejmowanych przez Komisję decyzji. Ostatnio postępowanie w sprawie uchybienia obowiązkom państwa członkowskiego zostało zamknięte ze względów politycznych – mam tutaj na myśli projekt MoSE. Najwyraźniej, kiedy w procesie kontroli, który powinien być przede wszystkim procesem prawnym, rolę zaczyna odgrywać koncepcja względów politycznych, sprawy mogą się komplikować. Wreszcie, w naszej instytucji, tzn. w Parlamencie, borykamy się z bardzo poważnym problemem, ponieważ reformy, nad którymi mamy właśnie w maju debatować i głosować obejmują propozycje dotyczące znacznego ograniczenia uprawnień Komisji Petycji. Byłby to bardzo poważny błąd, ponieważ ograniczenie uprawnień dotyczących petycji oznacza ograniczenie praw obywateli, w tym prawa do wnoszenia skarg oraz prawa zajmowania się przypadkami naruszenia prawa wspólnotowego."@pl16
". Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, muito obrigada, Senhora Presidente. É muito interessante que o Senhor Comissário tenha escolhido, em toda a resolução, o ponto que, como relatora, me agrada menos, mas registo todas as suas palavras e os compromissos que assumiu em nome da Comissão. Gostaria ainda de aproveitar esta oportunidade para chamar a atenção para alguns problemas que espero que possam ser resolvidos pela Comissão. O primeiro é a progressiva diminuição da autonomia das Direcções-Gerais, sujeitas aos efeitos combinados de um serviço jurídico cada vez mais relutante em recorrer ao Tribunal e de uma Secretaria-Geral cada vez mais relutante em incentivar os Estados-Membros; os exemplos que poderia dar são, infelizmente, numerosos. Há ainda um problema real de ineficácia no controlo da aplicação do direito comunitário por falta de recursos: Senhora Presidente, relativamente a uma directiva que estudámos de modo aprofundado, a Directiva 2004/38/CE, houve 1500 queixas. Trata-se da directiva relativa ao direito de livre circulação e residência dos cidadãos da União e dos membros das suas famílias no território dos Estados-Membros, e houve 1500 queixas por parte dos cidadãos, mas só foram instaurados 19 processos por infracção. Relativamente à questão do projecto-piloto, já referi o problema da diminuição da força persuasiva e o facto de os prazos nem sempre poderem ser reduzidos. Obviamente que, quando se remetem para o projecto-piloto questões como casos já confirmados de poluição ou legislação em matéria de caça que, de um modo evidente, violam a legislação comunitária, não podemos dizer que os Estados-Membros estão a tomar medidas, pois isso só faz atrasar ainda mais o processo. Finalmente, Senhora Presidente, há um problema que considero preocupante e que é relativamente novo: o efeito combinado do excessivo e crescente formalismo das respostas da Comissão e da também crescente arbitrariedade das decisões. Recentemente, foi arquivado um processo por infracção por razões de oportunidade política – refiro-me ao projecto MoSE. Obviamente que, quando o conceito de oportunidade política é envolvido num processo de controlo que deveria ser, acima de tudo, jurídico, a situação pode tornar-se complicada. Finalmente, na nossa própria instituição, o Parlamento, estamos confrontados com problemas muito graves, pois as reformas que vamos debater e votar em Maio incluem propostas de redução significativa dos poderes da Comissão das Petições. Isso seria um erro gravíssimo, pois uma redução do poder das petições significa uma redução do poder dos cidadãos na denúncia e no tratamento das infracções ao direito comunitário."@pt17
"Doamnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, aş dori să-i mulţumesc dlui Preşedinte. Este foarte interesant faptul că, din întreaga rezoluţie, comisarul a ales punctul de care eu, ca raportoare, sunt cel mai puţin mulţumită, însă salut totuşi toate lucrurile pe care le-a afirmat şi angajamentele pe care le-a asumat în numele Comisiei. Am dorit, de asemenea, să profit de această ocazie pentru a sublinia câteva probleme care sper că vor putea fi abordate de Comisie. Prima este o reducere progresivă a independenţei Direcţiilor Generale, obligate să accepte efectele combinate ale unui Serviciu juridic din ce în ce mai ezitant în a se adresa Curţii şi ale unui Secretariat General din ce în ce mai ezitant în a susţine statele membre; din păcate, exemplele pe care aş putea să le dau sunt numeroase. Există şi problema reală a controlului ineficient al aplicării dreptului comunitar cauzat de lipsa resurselor: doamnă preşedintă, în legătură cu o directivă pe care am studiat-o amănunţit, respectiv Directiva 2004/38/CE, au existat 1 500 de plângeri. Aceasta este directiva privind dreptul la liberă circulaţie pentru cetăţeni şi au existat 1 500 de plângeri din partea cetăţenilor, însă au fost deschise numai 19 cazuri privind încălcarea dreptului comunitar. În continuare, referitor la chestiunea proiectului Pilot, am vorbit deja despre problema unei diminuări a forţei de persuasiune şi despre faptul că termenele nu pot fi reduse întotdeauna. În mod evident, atunci când în proiectul Pilot sunt tratate aspecte precum poluarea, care a fost deja confirmată, normele privind vânătoarea, care contravin în mod evident şi direct normelor comunitare, nu se poate susţine că statele membre iau măsuri, deoarece aceasta nu face decât să întârzie şi mai mult procedurile. În ultimul rând, doamnă preşedintă, există o problemă pe care o consider îngrijorătoare şi care este relativ nouă, şi anume efectul combinat dintre caracterul extrem de formal, din ce în ce mai pronunţat, al răspunsurilor oferite de Comisie şi natura tot mai arbitrară a deciziilor. Recent, un caz de încălcare a dreptului comunitar a fost închis din motive de comoditate politică - mă refer la proiectul MoSE. În mod evident, atunci când conceptul de comoditate politică intervine în cadrul unui proces de monitorizare care ar trebui să fie, în primul rând, unul legal, lucrurile pot deveni complicate. În ultimul rând, în cadrul instituţiei noastre, Parlamentul, ne confruntăm cu o problemă extrem de gravă, deoarece reformele pe care ne pregătim să le dezbatem şi să le votăm în luna mai includ propuneri privind reducerea semnificativă a competenţelor Comisiei pentru petiţii. Aceasta ar fi o greşeală extrem de gravă, deoarece o reducere a autorităţii petiţiilor semnifică o reducere a autorităţii cetăţenilor, a plângerilor şi a tratării cazurilor privind încălcarea dreptului comunitar."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, rada by som sa poďakovala pani predsedajúcej. Je veľmi zaujímavé, že pán komisár si z celého uznesenia vybral práve ten bod, s ktorým som ja ako spravodajkyňa najmenej spokojná, ale predsa vítam všetko, čo povedal, ako aj záväzky, ktoré vyjadril v mene Komisie. Zároveň by som chcela využiť túto príležitosť, aby som poukázala na niekoľko problémov, ktoré by Komisia mohla, dúfam, vyriešiť. Prvým je postupné obmedzenie nezávislosti generálnych riaditeľstiev vzhľadom na kombinované účinky právnych služieb, ktoré sa čoraz viac zdráhajú ísť na súd a Generálny sekretariát, ktorý sa čoraz viac zdráha povzbudzovať členské štáty. Príkladov, ktoré by som mohla uviesť, je, bohužiaľ, niekoľko. Zároveň je tu skutočný problém neúčinnej kontroly uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva z dôvodu nedostatku zdrojov. Vážená pani predsedajúca, v súvislosti so smernicou, ktorú sme hĺbkovo preštudovali, teda so smernicou 2004/38/ES, sa objavilo 1 500 sťažností. Ide o smernicu o voľnom pohybe občanov, v súvislosti s ktorou podali občania 1 500 sťažností, ale otvorených bolo len 19 konaní vo veci porušenia práva. Ďalej, pokiaľ ide o otázku pilotného projektu, už som spomínala problém oslabenia presvedčivosti, ako aj skutočnosť, že konečné termíny nemožno vždy skrátiť. Je jasné, že keď sa v rámci pilotného projektu riešia otázky, ako je znečisťovanie, ktoré už bolo potvrdené, či pravidlá týkajúce sa poľovníctva, ktoré sú očividne a otvorene v rozpore s pravidlami Spoločenstva, tak nie je možné požadovať, aby členské štáty začali konať, pretože to spôsobí len ďalšie omeškanie konaní. Napokon, vážená pani predsedajúca, je tu problém, ktorý je podľa mňa znepokojivý a relatívne čerstvý, a tým je kombinovaný účinok mimoriadnej a narastajúcej formálnosti odpovedí zo strany Komisie, ako aj čoraz svojvoľnejší charakter rozhodnutí. Nedávno bol jeden prípad porušenia práva uzavretý z politických dôvodov – hovorím o projekte modelu pre sociálne podniky. Je jasné, že keď sa do monitorovacieho procesu, ktorý by mal byť predovšetkým zákonný, zamieša koncepcia politického prospechu, veci sa môžu skomplikovať. Napokon v rámci našej vlastnej inštitúcie, teda v Parlamente, čelíme veľmi závažnému problému, pretože reformy, o ktorých máme viesť rozpravu a za ktoré máme v máji hlasovať, zahŕňajú návrhy na značné obmedzenie právomocí Výboru pre petície. To by bola veľmi vážna chyba, pretože obmedzenie právomoci petícií znamená obmedzenie právomoci občanov, sťažností, ako aj riešenia porušení právnych predpisov Spoločenstva."@sk19
". Gospa predsednica, gospe in gospodje, rada bi se zahvalila predsedniku. Zelo zanimivo je, da je komisar iz celotne resolucije izbral prav točko, s katero sem sama kot poročevalka najmanj zadovoljna, vendar kljub temu pozdravljam vse, kar je povedal, in zaveze, ki jih je sklenil v imenu Komisije. Prav tako želim izkoristiti to priložnost, da bi opozorila na nekaj problemov, za katere upam, da jih lahko Komisija začne reševati. Prvi problem je postopno zmanjševanje neodvisnosti generalnih direktoratov, ki so predmet kombiniranih učinkov pravne službe, ki je vedno manj naklonjena podpiranju držav članic; primeri, ki bi jih lahko navedla, so na žalost številčni. Poleg tega obstaja tudi resničen problem neučinkovitega nadzora uporabe prava Skupnosti zaradi pomanjkanja virov. Gospa predsednica, v povezavi z direktivo, ki smo jo poglobljeno preučili, torej Direktivo 2004/38/ES, je bilo 1500 pritožb. To je direktiva o prostem gibanju državljanov in prejeli smo 1500 pritožb državljanov, vendar je bilo začetih le 19 postopkov za ugotavljanje kršitev. Če nadaljujem z vprašanjem pilotnega projekta, govorila sem že o problemu zmanjšanja prepričljivosti in o dejstvu, da rokov ni vedno mogoče skrajšati. Jasno je, da kadar so vprašanja obravnavana v pilotnem projektu, kot denimo onesnaževanje, ki je bilo že potrjeno, predpisi o lovu, ki so v očitnem in odprtem neskladju s predpisi Skupnosti, ni mogoče trditi, da države članice ukrepajo, kajti to služi le nadaljnjemu zavlačevanju postopkov. Končno, gospa predsednica, je tu še problem, za katerega menim, da je zaskrbljujoč in ki je sorazmerno nov, in sicer kombinirani učinek skrajne formalnosti pri odzivih Komisije, ki se še naprej stopnjuje, in vedno bolj samovoljna narava sklepov. Nedavno je bil neki primer postopka ugotavljanja kršitev zaključen iz razlogov, povezanih s politično primernostjo – govorim o projektu MoSE (Eksperimentalni elektromehanični modul). Jasno je, da se lahko tedaj, ko se koncept politične primernosti vmeša v postopek spremljanja, ki bi moral biti v prvi vrsti zakonit, stvari zapletejo. Končno se znotraj naše institucije, torej Parlamenta, spoprijemamo z zelo hudim problemom, saj reforme, o katerih bomo kmalu razpravljali in glasovali v maju, vključujejo predloge o znatnem zmanjšanju pooblastil Odbora za peticije. To bi bila zelo huda napaka, ker zmanjšanje moči peticij pomeni zmanjšanje moči državljanov, pritožb in obravnavanja kršitev prava Skupnosti."@sl20
". Fru talman, mina damer och herrar! Jag tackar talmannen. Det är mycket intressant att kommissionen ur hela resolutionen har valt den punkt jag som föredragande är minst nöjd med. Men jag välkomnar ändå allt han har sagt och de löften han har avgett för kommissionens del. Jag tänkte också ta tillfället i akt att lyfta fram några problem som jag hoppas kommissionen kan lösa. Det första gäller en gradvis inskränkning av generaldirektoratens oberoende som både lider av en rättstjänst som blivit allt mer motvillig att anmäla till EG-domstolen och av ett generalsekretariat som blivit allt mer motvilligt att mana på medlemsstaterna. Jag har verkligen många exempel på detta. Det finns också ett konkret problem med ineffektiv kontroll av tillämpningen av gemenskapsrätten på grund av bristande resurser. Fru talman, när det gäller ett direktiv vi har undersökt på djupet, nämligen direktiv 2004/38/EG. På det har vi fått 1 500 klagomål. Det är direktivet om fri rörlighet för medborgare. Vi har fått 1 500 klagomål från medborgare, men bara 19 överträdelseförfaranden har inletts. Dessutom, vad gäller frågan om pilotprojektet har jag redan nämnt problemet med begränsad övertalningskraft och det faktum att tidsfristerna inte alltid kan förkortas. Det är uppenbart att när problem handläggs inom pilotprojektet, till exempel föroreningar som redan har konstaterats eller jaktbestämmelser som uppenbarligen och öppet strider mot gemenskapens bestämmelser, så kan man inte kräva att medlemsstaterna vidtar några åtgärder, eftersom det bara bidrar till att fördröja processen ytterligare. Fru talman! Slutligen har vi ett problem som jag tycker är oroande och som är relativt nytt. Det gäller de dubbla konsekvenserna av extrem formalism, som hela tiden ökar, i de svar som kommissionen lämnar, och en allt högre grad av godtycklighet i besluten. Nyligen lades ett överträdelseförfarande ned av politiska skäl – jag talar om projektet MoSE. När begreppet politiska skäl tas upp i en övervakningsprocess som framför allt borde vara rättslig då kan saker och ting bli komplicerade. Slutligen stöter vi inom vår egen institution, parlamentet, på ett mycket allvarligt problem eftersom de reformer vi ska diskutera och rösta om i maj bland annat gäller förslag om att markant minska befogenheterna för utskottet för framställningar. Det skulle vara ett mycket allvarligt misstag eftersom reducerad makt att påverka genom framställningar också betyder minskad makt för medborgarna, för deras klagomål och för hanteringen av överträdelser av gemenskapsrätten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"MoSE"13
"Mose"15,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph