Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-24-Speech-5-007"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090424.2.5-007"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Signora Presidente, onorevoli colleghi, questo è il mio terzo rapporto sull’applicazione del diritto comunitario e devo dire che – rispetto al grande lavoro che insieme alla Commissione abbiamo fatto – non credo che possiamo dirci particolarmente soddisfatti. Credo, che ci siano sostanzialmente tre problemi che vorrei citare e che sono portati alla vostra attenzione, soprattutto all’attenzione della Commissione nel nostro rapporto. Rispetto all’inizio, io vedo una tendenza da parte della Commissione a diminuire l’attenzione rispetto a quello che il Parlamento fa e chiede, dato che contrariamente al passato non abbiamo ricevuto praticamente nessuna risposta alle domande che noi abbiamo formulato nel corso degli ultimi due rapporti. E devo dire che questo provoca in me una certa frustrazione, dato che sul tema dell’applicazione del diritto comunitario avevamo tutti convenuto che si trattasse di una priorità nell’agenda della del “legiferare meglio”. Quali sono i problemi che noi abbiamo riscontrato? Le tre questioni fondamentali che noi avevamo discusso insieme alla Commissione erano quelli della trasparenza, delle risorse e della lunghezza delle procedure. Noi vediamo che rispetto alla novità che noi avevamo insieme definito, che è quella della trasparenza appunto, i passi sono stati piuttosto lenti e addirittura con le nuove regolamentazioni sull’accesso ai documenti la possibilità per coloro che fanno delle procedure d’infrazione, che chiedono di aprire delle procedure d’infrazione, di sapere perché sono chiuse o perché sono aperte, sta assolutamente diminuendo. In secondo luogo, la questione della definizione delle priorità: la definizione delle priorità, il rispetto, l'espletamento delle procedure d’infrazione deve comportare naturalmente delle decisioni che non sono solamente tecniche ma anche politiche e qui, purtroppo dopo tre, quattro anni, che lavoriamo su questo, abbiamo ancora un problema di controllo e del meccanismo di trasparenza, non solamente interno quindi rispetto alla Commissione ma anche esterno. Voglio fare un paio di esempi, soprattutto per quello che riguarda il diritto comunitario in materia ambientale. Noi sappiamo che si tratta del problema principale di applicazione del diritto europeo, eppure sia dal punto di vista delle risorse, che dal punto di vista della priorità data a questo settore, siamo ancora piuttosto indietro. Uno dei temi più interessanti e più positivamente discussi con la Commissione era quello della diminuzione dei tempi della procedura, attraverso una serie di meccanismi che erano stati proposti e in parte anche accordati con la Commissione. Anche su questo, però siamo rimasti bloccati da una certa inerzia che spero in futuro potrà essere risolta. Peraltro un’altra questione che avevamo discusso a lungo, insieme con la Commissione, era il cosiddetto progetto pilota: il progetto pilota è un progetto attraverso il quale, quando un cittadino fa un ricorso alla Commissione, questo viene trasferito allo Stato membro, perché lo Stato membro possa in qualche modo rispondere. Ebbene, la valutazione che alcuni Stati membri hanno dato, in particolare il nostro Commissario Tajani, rispetto al funzionamento di questo progetto pilota, è relativamente insoddisfacente, perché il fatto che la Commissione non scriva più direttamente lei a coloro che si sono macchiati di questa possibile infrazione diminuisce di molto la capacità dell’amministrazione colpevole, diciamo di questa presunta violazione, di essere immotivata a rispondere. E’ sempre così, se un dipartimento di un ministero italiano scrive a una regione, sarà sicuramente meno efficace che una lettera che arriva direttamente dalla Commissione. E questo tipo di critica che è stata fatta al progetto pilota, purtroppo non ha trovato molte risposte da parte della Commissione. Mi riservo Presidente di tornare nella seconda parte del dibattito, per rispondere alle notazioni che farà sicuramente il vicepresidente Tajani."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, toto je má třetí zpráva o uplatňování práva Společenství a musím říct, že – s veškerou úctou k množství práce, kterou jsme společně s Komisí odvedli – si nemyslím, že můžeme říct, že jsme nějak zvlášť spokojení. Domnívám se, že jsou zde tři základní problémy, které bych chtěla zmínit a na které vás, a zejména Komisi, naše zpráva upozorňuje. V porovnání se situací na začátku vidím, že má Komise tendenci věnovat menší pozornost tomu, co Parlament dělá a žádá, vzhledem k tomu, že na rozdíl od předchozí praxe jsme nedostali téměř žádnou odpověď na otázky, které jsme kladli v předchozích dvou zprávách. Musím říct, že mě to do určité míry frustruje, neboť jsme se všichni shodli na tom, že otázka uplatňování práva Společenství je v programu zlepšení právní úpravy prioritou. Setkali jsme se následujícími problémy: tři základní otázky, které jsme společně s Komisí projednávali, byla transparentnost, zdroje a délka procesů. Jsme svědky toho, že pokud jde o nový bod, který jsme společně formulovali, čili o otázku transparentnosti, byl pokrok spíše pomalý a kvůli novým nařízením ohledně přístupu k dokumentům mají ti, kdo se zabývají řízením pro porušování práva, nebo ti, kdo požadují zahájení řízení pro porušování práva, stále menší možnost zjistit, proč se taková řízení ukončí nebo zahájí. Za druhé bych chtěla mluvit o otázce stanovení priorit: stanovování priorit a dodržování a provádění řízení pro porušování práva musí přirozeně zahrnovat rozhodnutí, která nejsou jen technická, ale i politická, a zde máme bohužel i po třech či čtyřech letech práce na tomto bodu problém s mechanismem kontroly a transparentnosti, a to nejen interně, tedy ve vztahu ke Komisi, ale i externě. Chtěla bych uvést několik příkladů týkajících se především práva Společenství v oblasti životního prostředí. Víme, že jde o hlavní problém uplatňování evropského práva, a jak z hlediska zdrojů, tak z hlediska priority, která se tomuto odvětví přisuzuje, jsme stále výrazně pozadu. Jednou z nejzajímavějších otázek, kterou jsme s Komisí velmi konstruktivně řešili, byla otázka zkrácení doby řízení pomocí řady mechanismů, které byly předloženy a částečně i dohodnuty společně s Komisí. I v této otázce jsme však zůstali na mrtvém bodě kvůli určité netečnosti, kterou bude doufám možné v budoucnu překonat. Další otázkou, kterou jsme s Komisí podrobně probírali, byl „pilotní projekt“: jde o plán, podle něhož je stížnost, kterou občan podá Komisi, předána příslušnému členskému státu, aby se k ní mohl určitým způsobem vyjádřit. Hodnocení fungování tohoto projektu, které poskytly některé státy, a především náš komisař pan Tajani, je značně neuspokojivé. To, že Komise už nepíše přímo osobám obviněným z možného porušování práva, velmi demotivuje úřad, který nese za toto údajné porušení práva odpovědnost, k tomu, aby odpověděl. Je to vždy takto: pokud regionu napíše italské ministerstvo, bude to určitě méně efektivní, než když přijde dopis přímo od Komise. I když se na pilotní projekt snesla tato kritika, ze strany Komise bohužel nepřišla žádná reakce. Paní předsedající, vyhrazuji si právo vystoupit i v druhé části rozpravy a odpovědět na komentáře, které pan místopředseda Tajani určitě předloží."@cs1
". Fru formand, mine damer og herrer! Dette er min tredje betænkning om gennemførelsen af fællesskabsretten, og jeg må sige, at jeg – med al respekt for det store stykke arbejde, som vi har gjort sammen med Kommissionen – ikke mener, at vi kan være særlig tilfredse. Der er grundlæggende tre problemer, som jeg ønsker at nævne, og som jeg har gjort Parlamentet og frem for alt Kommissionen opmærksom på i betænkningen. Sammenlignet med udgangspunktet kan jeg se en tendens fra Kommissionens side til at være mindre opmærksom på Parlamentets arbejde og spørgsmål, da vi i modsætning til tidligere praksis stort set ikke har modtaget svar på de spørgsmål, som vi har stillet i de sidste to betænkninger. Jeg må sige, at dette er en kilde til en vis frustration, da vi alle er blevet enige om, at spørgsmålet om gennemførelse af fællesskabsretten var et prioriteret område på dagsordenen for "bedre lovgivning". Vi er stødt på nedenstående problemer. De tre grundlæggende spørgsmål, som vi drøftede med Kommissionen, var åbenhed, ressourcer og procedurernes varighed. For det første kan vi se, at fremskridtene, for så vidt angår det nye punkt, som vi udviklede sammen, nemlig spørgsmålet om åbenhed, har været begrænsede, og at muligheden for dem, der indleder overtrædelsesprocedurer, eller som anmoder herom, for at finde ud af, hvorfor de er afsluttet, eller hvorfor de er indledt, som følge af nye regler om aktindsigt under alle omstændigheder bliver mindre. For det andet vil jeg gerne nævne spørgsmålet om fastlæggelsen af prioriteter. Fastlæggelsen af prioriteter, respekt for og gennemførelse af overtrædelsesprocedurer skal naturligvis omfatte beslutninger, der ikke blot er tekniske, men også politiske, og her har vi desværre stadig efter tre eller fire års arbejde med dette punkt et problem med overvågning og gennemsigtighedsmekanismen, ikke kun internt og altså i forhold til Kommissionen, men også eksternt. Jeg vil gerne give et par eksempler herpå, særlig vedrørende fællesskabsretten på miljøområdet. Vi ved, at det er hovedproblemet i gennemførelsen af den europæiske lovgivning, og alligevel sakker vi agterud, både når det gælder ressourcer, og når det gælder prioriteringen af dette spørgsmål. Et af de mest interessante spørgsmål, der blev drøftet på en positiv måde med Kommission, var spørgsmålet om en reduktion af varigheden af procedurerne gennem en række mekanismer, der var foreslået og til dels aftalt med Kommissionen. Vi har imidlertid også vedrørende dette spørgsmål været fastlåst som følge af en vis tøven, som forhåbentlig kan forhindres fremover. Et andet spørgsmål, som vi har drøftet indgående med Kommissionen, er projektet EU-Pilot. Der er tale om et projekt, hvor en klage, der indgives til Kommissionen, fremsendes til medlemsstaten, som dermed kan give en form for svar. Den vurdering, som visse medlemsstater har givet især kommissær Tajani af dette pilotprojekt, er relativt utilfredsstillende. Den kendsgerning, at Kommissionen ikke længere skriver direkte til dem, der er blevet beskyldt for en mulig overtrædelse, reducerer i høj grad muligheden for, at en regering, der f.eks. har gjort sig skyldig i denne overtrædelse, kan motiveres til at svare. Det forholder sig altid sådan. Hvis en afdeling under et italiensk ministerium skriver til en region, vil det helt sikkert være mindre effektivt end en skrivelse, der kommer direkte fra Kommissionen. Det er den type kritik, som projektet EU-Pilot har fået, men desværre har Kommissionen ikke rigtig reageret herpå. Jeg vil gerne forbeholde mig retten til at vende tilbage i anden del af forhandlingen for at svare på nogle af de bemærkninger, som jeg er sikker på, at næstformand Tajani vil fremsætte."@da2
"−Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dies ist mein dritter Bericht über die Anwendung des Gemeinschaftsrechts, und ich muss sagen, ich glaube nicht, dass wir behaupten können, dass wir besonders zufrieden sind, bei allem Respekt für den erheblichen Arbeitsaufwand, den wir zusammen mit der Kommission bewältigt haben. Ich glaube, dass es grundsätzlich drei Probleme gibt, die ich aufzeigen möchte. Sie und besonders die Kommission wurden bereits in unserem Bericht auf diese Probleme aufmerksam gemacht. Im Vergleich zu früheren Zeiten schenkt die Kommission den Tätigkeiten und Fragen des Parlaments tendenziell weniger Aufmerksamkeit und im Gegensatz zum vorherigen Usus haben wir fast keine Antworten auf die Fragen bekommen, die wir in unseren letzten beiden Berichten gestellt haben.Ich muss sagen, dass ich relativ frustriert bin, denn wird waren uns alle einig, dass die Anwendung des Gemeinschaftsrechts auf der Agenda für „bessere Rechtsetzung“ eine der Prioritäten darstellt. Wir haben die folgenden Probleme festgestellt: Die drei grundlegenden Anliegen, die wir mit der Kommission erörtert haben, waren Transparenz, die Ressourcen und die Länge der Verfahren. Bezüglich des neuen Punktes, den wir zusammen über das Thema Transparenz ausgearbeitet haben, konnten nur schleppende Fortschritte verzeichnet werden, und mit den neuen Regulierungen für den Zugang zu Dokumenten ist die Möglichkeit derer, die Vertragsverletzungsklagen erhoben haben oder fordern, dass ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet wird, herauszufinden, warum solche Verfahren geschlossen oder eingeleitet wurden, in jeglicher Hinsicht immer geringer. Zweitens möchte ich über die Art und Weise sprechen, wie Prioritäten gesetzt werden: Die Festlegung von Prioritäten, die Einhaltung und die Durchführung von Vertragsverletzungsverfahren müssen natürlich durch Entscheidungen getroffen werden, die nicht nur fachlicher, sondern auch politischer Natur sind. Nach den drei oder vier Jahren, die wir dieses Thema bereits erörtern, haben wir leider immer noch ein Problem mit der Kontrolle und dem Transparenzmechanismus und das nicht nur intern, das heißt mit der Kommission, sondern auch extern. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele geben, besonders was das Gemeinschaftsrecht im Umweltbereich betrifft. Wir wissen, dass dies das Hauptproblem bei der Anwendung von europäischem Recht darstellt und liegen nicht nur was die Mittel, sondern auch was das zugewiesene Prioritätsniveau dieses Sektors betrifft, weit zurück. Eines der interessantesten Themen, und zugleich eines, das auf außerordentlich positive Weise mit der Kommission erörtert wurde, war das der zeitlichen Reduzierung der Verfahren durch eine Anzahl von Mechanismen, die vorgestellt und zum Teil mit der Kommission abgestimmt wurden. Was dieses Thema betrifft, befinden wir uns allerdings immer noch in einer Sackgasse. Grund dafür war eine gewisse Trägheit, die in Zukunft hoffentlich beseitigt werden kann. Ein weiteres Thema, das wir ausführlich mit der Kommission debattiert haben, war das „Pilotprojekt“: Bei diesem Projekt geht es darum, dass eine Beschwerde, die von einem Bürger bei der Kommission eingereicht wird, an den jeweiligen Mitgliedstaat weitergeleitet wird, so dass dieser dazu Stellung nehmen kann. Die Beurteilung, die einige Mitgliedstaaten, und besonders unser Herr Kommissar Tajani, bezüglich der Durchführung des Pilotprojekts abgegeben haben, ist relativ unbefriedigend; die Tatsache, dass die Kommission die Länder, die eines möglichen Verstoßes beschuldigt werden, nicht mehr direkt anschreibt, mindert den Anreiz einer Regierung, die angenommen zurecht beschuldigt wird, auf ein solches Schreiben Stellung zu nehmen, ganz erheblich. Meistens läuft es so ab: Wenn ein italienisches Ministerium eine Region anschreibt, ist das sicherlich weniger effizient, als wenn dort ein Brief direkt von der Kommission ankommt. Diese Art von Kritik wurde an dem Pilotprojekt geübt, aber leider hat die Kommission dazu nicht umfassend Stellung genommen. Frau Präsidentin, ich behalte mir das Recht vor, zum zweiten Teil der Aussprache wiederzukommen, um auf die Kommentare, die Herr Vizepräsident Tajani sicherlich abgeben wird, einzugehen."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για την τρίτη έκθεση που αναλαμβάνω σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και οφείλω να ομολογήσω ότι -με όλο το σεβασμό προς το σημαντικό έργο που επιτελέσαμε, σε συνεργασία με την Επιτροπή- δεν πιστεύω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε τους εαυτούς μας ιδιαιτέρως ικανοποιημένους. Τρία είναι, κατά τη γνώμη μου, τα βασικότερα προβλήματα τα οποία θα ήθελα να αναφέρω και τα οποία τράβηξαν την προσοχή μας και ιδιαιτέρως την προσοχή της Επιτροπής στην έκθεσή μας. Σε σύγκριση με το αρχικό στάδιο, διακρίνω μια τάση της Επιτροπής να δίνει λιγότερη προσοχή στα όσα κάνει και ερωτά το Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι σε αντίθεση με την πρακτική του παρελθόντος, δεν λάβαμε σχεδόν καμία απάντηση στα ερωτήματα που θέσαμε κατά τη σύνταξη των δύο τελευταίων εκθέσεων. Πρέπει να πω ότι αυτό προκαλεί κάποια απογοήτευση, από τη στιγμή που όλοι είχαμε συμφωνήσει ότι το ζήτημα της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου αποτελούσε προτεραιότητα στα πλαίσια του στόχου της «βελτίωσης της νομοθεσίας». Συναντήσαμε τα ακόλουθα προβλήματα: τα τρία θεμελιώδη ζητήματα τα οποία συζητήσαμε με την Επιτροπή ήταν η διαφάνεια, οι πόροι και η διάρκεια των διαδικασιών. Βλέπουμε ότι, όσον αφορά το νέο σημείο που αναπτύξαμε από κοινού, με άλλα λόγια το ζήτημα της διαφάνειας, η πρόοδος που σημειώθηκε υπήρξε μάλλον αργή και στην πραγματικότητα, με τους νέους κανονισμούς σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα, η ευκαιρία για όσους διεξάγουν διαδικασία επί παραβάσει, όσους ζητούν την εκκίνηση μιας τέτοιας διαδικασίας ή προσπαθούν να κατανοήσουν το λόγο για τον οποίο κινήθηκε ή έκλεισε μια υπόθεση παράβασης, μειώνεται βάσει κάθε κριτηρίου. Δεύτερον, θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα του καθορισμού των προτεραιοτήτων: ο καθορισμός των προτεραιοτήτων, ο σεβασμός και η διεξαγωγή των διαδικασιών επί παραβάσει πρέπει να γίνονται βάσει όχι απλώς τεχνικών αλλά και πολιτικών αποφάσεων. Δυστυχώς σε αυτό το σημείο βλέπουμε ότι παρά το ότι έχουν περάσει τρία ή τέσσερα χρόνια από τότε που αρχίσαμε να ασχολούμαστε με το ζήτημα, ακόμη αντιμετωπίζουμε προβλήματα σχετικά με τον έλεγχο και τον μηχανισμό διαφάνειας, όχι μόνο εσωτερικά, δηλαδή όσον αφορά την Επιτροπή, αλλά και σε εξωτερικό επίπεδο. Θα ήθελα να σας παραθέσω δύο παραδείγματα που αφορούν ειδικότερα το περιβαλλοντικό κοινοτικό δίκαιο. Γνωρίζουμε ότι αποτελεί το βασικότερο πρόβλημα όσον αφορά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Ωστόσο, τόσο από πλευράς πόρων, όσο και από πλευράς προτεραιοτήτων, παρατηρούμε ακόμη σημαντικές υστερήσεις στον τομέα αυτό. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, το οποίο συζητήθηκε με την Επιτροπή υπό τους πιο θετικούς όρους, υπήρξε η μείωση της χρονικής διάρκειας των διαδικασιών μέσω ενός συνόλου μηχανισμών, οι οποίοι προτάθηκαν και εν μέρει συμφωνήθηκαν με την Επιτροπή. Εντούτοις, και σε αυτό το ζήτημα έχουμε οδηγηθεί σε αδιέξοδο λόγω κάποιας αδράνειας η οποία, ελπίζω, να ξεπεραστεί στο μέλλον. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα το οποίο συζητήθηκε εκτενώς με την Επιτροπή, ήταν το «πιλοτικό πρόγραμμα»: πρόκειται για ένα πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο όταν ένας πολίτης υποβάλει μια καταγγελία στην Επιτροπή, η καταγγελία του προωθείται στο κράτος μέλος το οποίο καλείται να απαντήσει. Ωστόσο, η αξιολόγηση που δόθηκε από ορισμένα κράτη μέλη, και ιδιαιτέρως τον Επίτροπο κ. Tajani, σχετικά με τη λειτουργία του παραπάνω πιλοτικού προγράμματος, είναι σχετικά ανεπαρκής. Το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει σταματήσει να απευθύνεται γραπτώς απευθείας προς όσους κατηγορούνται για πιθανή παράβαση, ελαττώνει ουσιαστικά το κίνητρο μιας τυχόν υπαίτιας διοίκησης να απαντήσει. Έτσι έχουν τα πράγματα: εάν μια υπηρεσία ενός ιταλικού υπουργείου γράψει σε μια περιφέρεια, η ενέργεια αυτή θα είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματική από ότι θα ήταν εάν η επιστολή αποστελλόταν κατευθείαν από την Επιτροπή. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία θίγει η κριτική σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα. Δυστυχώς όμως η Επιτροπή δεν έχει δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις. Κυρία Πρόεδρε, επιφυλάσσομαι του δικαιώματος να επανέλθω στο δεύτερο μέρος της συζήτησης προκειμένου να απαντήσω στα σχόλια που είμαι σίγουρη ότι θα κάνει ο Αντιπρόεδρος Tajani."@el10
". Madam President, ladies and gentlemen, this is my third report on the application of Community law and I must say that – with all due respect for the considerable amount of work that we have done, together with the Commission – I do not think that we can declare ourselves to be particularly satisfied. I believe that there are basically three problems, which I would like to mention, and which have been drawn to your attention and, above all, to the attention of the Commission in our report. As compared with the outset, I can see a tendency on the Commission’s part to pay less attention to what Parliament does and asks, given that in contrast to previous practice we have received almost no reply to the questions that we have asked during the past two reports. I must say that this causes me a certain degree of frustration, since we had all agreed that the issue of the application of Community law was a priority in the ‘better regulation’ agenda. We have encountered the following problems: the three fundamental issues that we discussed with the Commission were transparency, resources and the length of procedures. We can see that with regard to the new point that we developed together, in other words the issue of transparency, progress has been rather slow and in fact, with the new regulations on access to documents, the opportunity for those who carry out infringement proceedings, or who request that infringement proceedings be opened, to find out why they have been closed or why they have been opened, is decreasing by any standards. Secondly, I would like to talk about the issue of defining priorities: the definition of priorities, respect for and conduct of infringement proceedings must naturally involve decisions which are not merely technical but are also political and here, unfortunately, after the three or four years that we have been working on this point, we still have a problem with monitoring and the transparency mechanism, not only internally in other words, with regard to the Commission but also externally. I would like to give you a couple of examples, particularly concerning Community law on the environment. We know that this is the main problem in the application of European law, and yet both from the point of view of resources and from the point of view of the priority given to this sector, we are still lagging significantly behind. One of the most interesting issues, and one which was discussed in the most positive terms with the Commission, was that of the reduction in the time taken by proceedings, through a set of mechanisms that had been put forward and in part agreed with the Commission. On this issue too, however, we have remained at a stalemate due to a certain inertia, which I hope in the future can be resolved. Also, another issue that we had debated at length with the Commission was the ‘pilot project’: this is a project whereby, when a citizen complains to the Commission, the complaint is forwarded to the Member State so that it can give some sort of response. The assessment that some Member States have given, particularly our Commissioner, Mr Tajani, regarding the operation of this pilot project, is relatively unsatisfactory; the fact that the Commission no longer writes directly to those who have been accused of a possible infraction greatly reduces the capacity of an administration that is guilty, let us say, of this alleged breach, to be motivated to respond. Things are always that way: if an Italian ministry department writes to a region, that will certainly be less effective than a letter arriving directly from the Commission. This is the kind of criticism that has been made of the pilot project, but unfortunately the Commission has not given much of a response. Madam President, I reserve the right to come back in the second part of the debate, to respond to the comments that I am sure Vice-President Tajani will make."@en4
"Señora Presidenta, señoras y señores, éste es mi tercer informe sobre la aplicación del derecho comunitario y tengo que decir —con todo el respeto por la gran cantidad de trabajo que hemos realizado junto con la Comisión— que no podemos decir que estamos especialmente satisfechos. Creo que, en esencia, existen tres problemas, que me gustaría mencionar y que destacamos en nuestro informe a la atención de Sus Señorías y sobre todo de la Comisión. En comparación con el inicio de la legislatura puedo observar una tendencia por parte de la Comisión consistente en prestar menos atención a lo que hace y pide el Parlamento, ya que a diferencia de lo sucedido anteriormente, casi no hemos recibido respuestas a las preguntas que hemos formulado durante los dos informes anteriores. Tengo que decir que ello me provoca una cierta frustración, pues todos habíamos acordado que la cuestión de la aplicación del Derecho comunitario era prioritaria en el programa de «Legislar mejor». Nos hemos topado con los siguientes problemas: las tres cuestiones fundamentales que abordamos con la Comisión fueron la transparencia, los recursos y la duración de los procedimientos. En relación con el nuevo punto que hemos desarrollado conjuntamente, es decir, la cuestión de la transparencia, podemos observar que los avances han sido más bien lentos y, de hecho, con los nuevos reglamentos en materia de acceso a los documentos, la oportunidad para aquellos que llevan a cabo procedimientos de infracción o que desean la apertura de dichos procedimientos para saber por qué se han cerrado o abierto ha disminuido en términos absolutos. En segundo lugar, me gustaría hablar sobre la definición de prioridades: la definición de prioridades, el respeto y realización de los procedimientos de infracción implica, como es lógico, la toma de decisiones que no son meramente técnicas, sino que también son políticas, y en este aspecto, tras los tres o cuatro años que llevamos trabajando sobre esta cuestión, desgraciadamente tenemos un problema con el seguimiento y el mecanismo de transparencia, y no solamente a nivel interno, es decir, dentro de la Comisión, sino también a nivel externo. Me gustaría mencionar un par de ejemplos, en particular en relación con el Derecho comunitario en materia de medio ambiente. Sabemos que éste es el principal problema de la aplicación del Derecho comunitario y, sin embargo, seguimos sumamente atrasados, tanto desde el punto de vista de los recursos, como desde la perspectiva de la prioridad concedida a este sector. Uno de los aspectos más interesantes y que ha sido objeto de un debate muy positivo con la Comisión, fue el de la reducción de la duración de los procedimientos, mediante una serie de mecanismos que se han presentado y, en parte, acordado con la Comisión. Sin embargo, también en este punto, hemos quedado en un punto muerto debido a una cierta inercia que espero se resuelva en el futuro. Otra cuestión sobre la que deliberamos ampliamente con la Comisión fue el «EU PILOT»; se trata de un proyecto mediante el cual, cuando un ciudadano presenta una denuncia a la Comisión, la denuncia se transmite al Estado miembro para que dé algún tipo de respuesta. La evaluación que han hecho algunos Estados miembros, en particular nuestro Comisario, el Sr. Tajani, sobre el funcionamiento de este proyecto piloto, resulta relativamente poco satisfactoria; el hecho de que la Comisión ya no se dirija por escrito a quienes han sido acusados de una presunta infracción reduce considerablemente la motivación para responder de una administración que es culpable, digamos, de dicha presunta infracción. Las cosas siempre son así: si el departamento de un ministerio italiano escribe a una región, esta carta será, sin duda, menos eficaz que si procediera directamente de la Comisión. Éste es el tipo de críticas que se han hecho al proyecto piloto, pero desgraciadamente la Comisión no ha dado demasiadas respuestas. Señora Presidenta, me reservo el derecho a intervenir en la segunda parte del debate para responder a los comentarios que, estoy segura, formulará el Vicepresidente Tajani."@es21
". Proua juhataja, daamid ja härrad, see on mu kolmas raport ühenduse õiguse kohaldamise kohta ja pean ütlema, et kuigi oleme koos komisjoniga teinud palju tööd, ei leia ma, et võiksime eriti rahul olla. Minu arvates on selles peamiselt kolm probleemi, mida tahaksin esile tuua ja millele on raportis teie ja eelkõige komisjoni tähelepanu juhitud. Algusega võrreldes võib täheldada komisjoni kalduvust pöörata vähem tähelepanu Euroopa Parlamendi tegudele ja küsimustele, sest varasema tavaga võrreldes ei ole me saanud peaaegu mingit vastust küsimustele, mida esitasime eelmise kahe raporti koostamise ajal. Pean ütlema, et see tekitab minus teatud pahameelt, sest leppisime ju kõik kokku, et ühenduse õiguse kohaldamine on parema õigusloome tegevuskava prioriteet. Leidsime järgmised probleemid: kolm põhiteemat, millest me komisjoniga rääkisime, olid läbipaistvus, ressursid ja menetluste pikkus. On näha, et meie ühiselt välja töötatud uue punkti ehk läbipaistvuse puhul on edusammud olnud vaevalised ja et uute määruste puhul dokumentidele juurdepääsu kohta on vähenemas rikkumismenetluse läbiviijate ja rikkumismenetluse alustamise taotlejate võimalus teada saada, miks menetlus on lõpetatud või miks seda on alustatud. Teiseks tahaksin rääkida prioriteetide seadmisest: rikkumismenetluse järgimine ja pidamine ning prioriteetide seadmine peab loomulikult hõlmama otsuseid, mis ei ole pelgalt tehnilised, vaid ka poliitilised, ja kahjuks pärast kolme- või nelja-aastast tegelemist selle teemaga on endiselt probleem järelevalve ja läbipaistvuse mehhanismiga ja seda mitte ainult siseselt ehk seoses komisjoniga, vaid ka väliselt. Tahaksin tuua paar näidet, eelkõige ühenduse keskkonnaõiguse kohta. Teame, et see on Euroopa õiguse kohaldamise peamine probleem, ent nii vahendite kui ka selle sektori prioriteetsuse seisukohalt oleme endistviisi oluliselt maha jäänud. Üks huvitavamaid teemasid, millest komisjoniga väga positiivselt räägiti, on menetluse kestuse lühendamine mehhanismidega, mis välja pakuti ja millega komisjon oli osaliselt nõus. Ent ka selles küsimuses oleme endiselt teatud loiduse tõttu surnud seisus, kuid loodan, et see tulevikus ikkagi laheneb. Teine teema, mille üle me komisjoniga pikalt arutasime, on katseprojekt – projekt, millega kaebus, mille kodanik esitab komisjonile, edastatakse liikmesriigile, et liikmesriik saaks anda vastuse. Mõne liikmesriigi ja eelkõige volinik Tajani hinnang selle katseprojekti edenemise kohta on küllaltki mitterahuldav; see, et komisjon ei kirjuta enam otse võimalikus rikkumises süüdistatule, vähendab oluliselt – ütleme – väidetavas rikkumises süüdi oleva valitsuse motivatsiooni vastata. Alati on nii: kui Itaalia ministeeriumi osakond kirjutab piirkonnale, annab see kindlasti vähem tulemusi kui otse komisjonilt saadud kiri. Selline on olnud katseprojekti kriitika, aga kahjuks ei ole komisjon suurt midagi vastanud. Proua juhataja, võtan endale õiguse tulla arutelu teises osas selle teema juurde tagasi, et vastata märkustele, mida asepresident Tajani kindlasti teeb."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, tämä on kolmas mietintöni yhteisön oikeuden soveltamisesta. Minun on todettava, että – kaikella kunnioituksella huomattavaa työmäärää kohtaan, jonka olemme tehneet yhdessä komission kanssa – mielestäni emme voi olla erityisen tyytyväisiä. Uskon, että asiaan liittyy pohjimmiltaan kolme ongelmaa, jotka haluan mainita ja jotka on tuotu teidän tietoonne ja ennen kaikkea komission tietoon mietinnössämme. Verrattuna lähtötilanteeseen komissiolla näyttää olevan taipumus kiinnittää vähemmän huomiota siihen, mitä parlamentti tekee ja kysyy, kun otetaan huomioon, että verrattuna aikaisempaan käytäntöön emme ole nyt saaneet juuri lainkaan vastauksia kysymyksiin, joita kysyimme kahden edellisen mietinnön yhteydessä. Minun on pakko todeta, että tämä on minusta tietyssä määrin turhauttavaa, koska olimme kaikki sopineet, että yhteisön oikeuden soveltamista koskeva kysymys on ensisijainen tavoite parempaa sääntelyä koskevassa toimintaohjelmassa. Olemme kohdanneet seuraavat ongelmat: kolme keskeistä kysymystä, joista keskustelimme komission kanssa, olivat avoimuus, resurssit ja menettelyjen hitaus. Huomaamme, että yhdessä kehittämämme uuden näkökohdan eli avoimuuden osalta edistyminen on ollut melko hidasta. Itse asiassa asiakirjoihin tutustumista koskevien uusien säännösten myötä rikkomismenettelyjä toteuttavien tai rikkomismenettelyjen käynnistämistä pyytävien mahdollisuudet saada selville, miksi ne on saatettu päätökseen tai miksi ne on käynnistetty, heikentyvät kaikkien mittapuiden mukaan. Toiseksi haluan keskustella ensisijaisten toimien määrittelemisestä: ensisijaisten toimien määrittelemiseen, rikkomismenettelyjen noudattamiseen ja suorittamiseen on luonnollisesti liityttävä päätöksiä, jotka eivät ole pelkästään teknisiä vaan myös poliittisia. Tämän osalta on valitettavasti todettava, että työskenneltyämme kolme neljä vuotta tämän näkökohdan parissa, meillä on yhä valvontaa ja avoimuusmekanismia koskeva ongelma, ei vain sisäisesti eli komission suhteen, vaan myös ulkoisesti. Haluan mainita pari esimerkkiä, erityisesti ympäristöä koskevan yhteisön oikeuden osalta. Tiedämme, että tämä on suurin ongelma EU:n lainsäädännön soveltamisen osalta. Kuitenkin sekä resurssien että alan ensisijaisuuden kannalta katsottuna olemme yhä huomattavasti jäljessä. Yksi mielenkiintoisimmista kysymyksistä, josta keskusteltiin kaikkein myönteisimmässä hengessä komission kanssa, koski menettelyjen vauhdittamista mekanismien avulla, joita on esitetty ja joista on osoittain sovittu komission kanssa. Tämänkin kysymyksen osalta olemme kuitenkin ajautuneet umpikujaan tietyn vastahakoisuuden takia. Toivon, että asiassa päästään eteenpäin tulevaisuudessa. Toinen kysymys, josta keskustelimme pitkään komission kanssa, oli "EU Pilot -hanke". Kun kansalainen valittaa komissiolle, valitus toimitetaan kyseiselle jäsenvaltiolle, jotta se voi antaa jonkinlaisen vastauksen. Joidenkin jäsenvaltioiden arviointi Pilot-hankkeen toiminnasta, erityisesti komission jäsenen Tajanin osalta, on suhteellisen heikko. Se, että komissio ei enää kirjoita suoraan niille, joita on syytetty mahdollisesta rikkomuksesta, vähentää huomattavasti esimerkiksi tähän väitettyyn rikkomukseen syyllistyneen hallinnon kykyä motivoitua vastaamiseen. Asiat ovat aina seuraavalla tavalla: jos Italian ministeriön osasto kirjoittaa alueelle, sillä on varmasti vähemmän tehoa, kuin jos kirje tulisi suoraan komissiosta. Tällaista arvostelua Pilot-hankkeeseen on kohdistunut, mutta valitettavasti komissiolta ei ole tullut juuri minkäänlaista vastausta. Arvoisa puhemies, varaan oikeuden jatkaa keskustelun toisessa osassa vastatakseni huomautuksiin, joita komission varapuheenjohtaja Tajani epäilemättä esittää."@fi7
". Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, il s’agit là de mon troisième rapport sur l’application du droit communautaire et je dois dire que - malgré tout mon respect pour le travail considérable abattu en collaboration avec la Commission - je ne pense pas que nous puissions nous considérer comme particulièrement satisfaits. Je voudrais en fait mentionner trois problèmes, qui ont été portés à votre attention et, surtout, à celle de la Commission dans notre rapport. Comparé au début, je constate une tendance de la part de la Commission à accorder moins d’attention aux actes et aux demandes du Parlement puisque, contrairement à ce qui se passait avant, nous n’avons reçu quasiment aucune réponse aux questions que nous avons posées dans le cadre des deux derniers rapports. Je dois avouer que cette situation me frustre, car nous avions tous convenu que la question de l’application du droit communautaire était une priorité de l’agenda «mieux légiférer». Nous avons rencontré trois problèmes fondamentaux, que nous avons examinés avec la Commission, à savoir la transparence, les ressources et la longueur des procédures. Force est de constater que, par rapport au nouveau point que nous avons développé ensemble, c’est-à-dire la question de la transparence, les progrès ont été relativement lents. En fait, avec les nouveaux règlements en matière d’accès aux documents, la possibilité pour les personnes d’engager des procédures d’infraction ou de demander l’ouverture de telles procédures, et de découvrir pourquoi celles-ci ont été clôturées ou ouvertes, diminue à tous points de vue. Deuxièmement, je voudrais parler de la question de la définition de priorités: la définition de priorités, le respect et l’engagement de procédures d’infraction exigent bien évidemment des décisions qui ne soient pas simplement techniques mais également politiques et, à cet égard, malheureusement, après avoir travaillé trois ou quatre années sur ce point, nous avons toujours un problème avec la surveillance et le mécanisme de transparence, non seulement au niveau interne, c’est-à-dire vis-à-vis de la Commission, mais également au niveau externe. Permettez-moi de vous donner quelques exemples, concernant notamment le droit communautaire relatif à l’environnement. Nous savons qu’il s’agit là du principal problème concernant l’application du droit européen et pourtant, que ce soit du point de vue des ressources ou de la priorité accordée à ce secteur, nous sommes toujours à la traîne, et de loin. Un des problèmes les plus intéressants, que nous avons examiné en termes particulièrement positifs avec la Commission, concernait la réduction de la durée des procédures au moyen d’une série de mécanismes, qui ont été présentés et en partie convenus avec la Commission. Pourtant, sur cette question également, nous sommes restés dans une impasse en raison d’une certaine inertie, qui, je l’espère, disparaîtra dans le futur. Un autre point que nous avons également débattu en longueur avec la Commission concernait le «projet pilote»: en vertu de celui-ci, lorsqu’un citoyen adresse une plainte à la Commission, celle-ci est transmise à l’État membre afin qu’il puisse fournir une réponse. L’évaluation réalisée par certains États membres, et en particulier par notre commissaire, M. Tajani, concernant le fonctionnement de ce projet pilote est relativement peu satisfaisante. Le fait que la Commission n’écrive plus directement aux personnes accusées d’une possible infraction réduit considérablement la motivation d’une administration coupable, disons, de cette violation présumée, à répondre. C’est toujours ainsi que cela se passe: si un département d’un ministère italien écrit à une région, cette action sera certainement moins efficace qu’une lettre émanant directement de la Commission. C’est le type de critique qui a été formulée à l’encontre du projet pilote, mais, malheureusement, la Commission n’a pas vraiment apporté de réponse. Madame la Présidente, je me réserve le droit de revenir au cours de la deuxième partie du débat pour répondre aux commentaires que fera très certainement le vice-président Tajani."@fr8
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim, harmadszorra készítek jelentést a közösségi jog alkalmazásáról, és azt kell, hogy mondjam – bár minden elismerésem a Bizottsággal együtt végzett jelentős mennyiségű munkáért –, nem hiszem, hogy különösebben elégedettek lehetünk. Úgy gondolom, alapvetően három problémával kell szembenéznünk, amelyekre ki szeretnék térni, és amelyekre jelentésünkben felhívtuk az Önök, és mindenekelőtt a Bizottság figyelmét. A kezdetekhez képest úgy látom, a Bizottság egyre kevesebb figyelmet szentel a Parlament tevékenységének és kéréseinek, hiszen a korábbi gyakorlattól eltérően szinte egyáltalán nem kaptunk választ az elmúlt két jelentés készítése során feltett kérdéseinkre. Meg kell, hogy mondjam, ez kissé bosszantó, hiszen mindannyian egyetértettünk abban, hogy a közösségi jog alkalmazása a „jobb szabályozás”-ról szóló napirend kiemelt fontosságú eleme. A következő problémákkal találkoztunk: a Bizottsággal megvitatott három alapvető kérdés az átláthatóság, a források és az eljárások hossza volt. Láthatjuk, hogy a közösen kialakított új kérdés, vagyis az átláthatóság területén igen lassú haladás valósul meg, ráadásul a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló új rendeleteknek köszönhetően a jogsértési eljárást vezető vagy a jogsértési eljárások indítását kérelmező személyeknek egyértelműen kevesebb lehetőségük nyílik arra, hogy megtudják, miért zárták le, illetve miért indították el ezeket az eljárásokat. Másodszor, szólni szeretnék a prioritások meghatározásának kérdéséről: a prioritások meghatározásának, a jogsértési eljárások tiszteletben tartásának és lebonyolításának természetükből adódóan nem csupán technikai, hanem politikai jellegű döntéseket is magukban kell foglalniuk. Sajnálatos módon ezen a téren az elmúlt három-négy évnyi munkát követően az ellenőrzés, valamint az átláthatóság mechanizmusának tekintetében még mindig nehézségekkel küzdünk, nem csupán belső körökben, vagyis a Bizottságra vonatkozóan, hanem külső irányban is. Említenék néhány példát, elsősorban a környezetvédelmet érintő közösségi jog területéről. Mint ismeretes, ez a legfőbb probléma az európai jog alkalmazásában, ennek ellenére mind a források, mind pedig az ágazat prioritási szintje szempontjából jelentős lemaradást tapasztalhatunk. Az egyik legérdekesebb kérdés, amelyet nagy egyetértésben tárgyaltunk a Bizottsággal, az volt, hogy miként csökkenthetnénk az eljárásokhoz szükséges időt az előterjesztett és a Bizottsággal együtt részben elfogadott mechanizmusok segítségével. E területen azonban egyfajta tehetetlenségi erő következtében szintén holtpontra jutottunk, amelyről a jövőben reményeim szerint elmozdulhatunk. A Bizottsággal szintén hosszasan tárgyalt további téma volt a „kísérleti projekt”, amelynek keretén belül a Bizottságnak benyújtott polgári panaszok továbbításra kerülnének az érintett tagállamnak, hogy az valamilyen módon reagálhasson. A néhány tagállamtól, és különösen Tajani biztos úrtól érkezett értékelések alapján megállapítható, hogy a kísérleti projekt működése nem igazán kielégítő; az a tény, hogy mostantól a Bizottság nem keresi meg közvetlenül írásban az esetleges jogsértéssel vádolt feleket, oda vezet, hogy az állítólagos jogsértésben feltehetőleg érintett kormányzat jóval kevésbé érzi majd szükségét a kívánt reagálásnak. Ez a dolgok természete: ha egy adott régió valamelyik olasz minisztériumi hivataltól kap írásos felszólítást, az minden bizonnyal sokkal kevésbé hatékony, mint a Bizottságtól közvetlenül érkező levél. Ilyen jellegű bírálat érte tehát a kísérleti projektet, sajnálatos módon azonban a Bizottság nem reagált érdemben. Elnök asszony, élnék azon jogommal, hogy a vita második felében ismét felszólaljak, és reagáljak azokra a válaszokra, amelyeket Tajani alelnök úrtól minden bizonnyal hallani fogunk."@hu11
". Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, tai mano trečioji ataskaita dėl Bendrijos teisės taikymo ir turiu pasakyti – su derama pagarba dideliam mūsų darbui, kurį padarėme kartu su Komisija – kad nemanau, jog galime pasakyti sau, kad esame labai patenkinti. Manau, kad iš esmės yra trys problemos, kurias norėčiau paminėti ir į kurias mūsų ataskaitoje norėjau atkreipti jūsų dėmesį ir visų pirma Komisijos dėmesį. Lygindama su pradžia matau Komisijos polinkį skirti mažiau dėmesio tam, ką Parlamentas daro ir apie ką klausinėja, nes, priešingai nei pagal ankstesnę praktiką, mes beveik negavome atsakymų į klausimus, kuriuos uždavėme svarstydami ankstesnes ataskaitas. Turiu pasakyti, kad man tai kelia tam tikrą nusivylimą, nes visi sutarėme, kad Bendrijos teisės taikymo klausimas bus geresnio reglamentavimo darbotvarkės prioritetas. Mes susidūrėme su tokiomis problemomis, kaip antai: trys pagrindinės mūsų ir Komisijos bendrai aptartos problemos: skaidrumas, ištekliai ir procedūrų trukmė. Galime matyti, kad dėl naujo kartu sukurto punkto, kitaip tariant, skaidrumo, į priekį buvo judama ganėtinai lėtai, todėl iš esmės priėmus naujus reglamentus dėl galimybės susipažinti su dokumentais, galimybė tiems, kurie vykdo pažeidimo procesą arba prašo pradėti pažeidimo procesą, nustatyti, kodėl jis buvo nutrauktas arba buvo pradėtas, vis mažėja pagal bet kokias normas. Antra, norėčiau pakalbėti apie prioritetų nustatymo problemą: pažeidimo proceso laikymasis ir jo vykdymas paprastai turi apimti sprendimus, kurie būtų ne tik techniniai, bet ir politiniai, o šiuo atveju, deja, po trejų ar ketverių mūsų darbo šiuo klausimu metų iki šiol turime stebėsenos ir skaidrumo mechanizmo problemą ne tik viduje, kitaip tariant, susijusią su Komisija, bet ir išorėje – nesusijusią su Komisija. Norėčiau pateikti jums keletą pavyzdžių, labai susijusių su Bendrijos teise aplinkos srityje. Mes žinome, kad tai yra pagrindinė problema Europos teisės taikymo srityje, tačiau kol kas tiek išteklių, tiek šiam sektoriui teikiamo prioriteto prasme mes vis dar daug atsiliekame. Vienas iš įdomiausių ir vienas iš klausimų, pozityviai aptartų su Komisija, buvo toks: procesų atimamo laiko sumažinimas naudojant mechanizmus, kurie buvo pasiūlyti ir dėl kurių iš dalies buvo susitarta su Komisija. Tačiau šiuo klausimu taip pat likome aklavietėje dėl tam tikros inercijos, su kuria, tikiuosi, ateityje bus galima susitvarkyti. Be to, kitas klausimas, kurį mes ilgai svarstėme su Komisija, susijęs su vadinamuoju bandomuoju projektu – t. y. projektu, pagal kurį piliečiui pateiktas skundas Komisijai nukreipiamas valstybei narei, kad ji galėtų duoti kokį nors atsakymą. Kai kurioms valstybėms narėms pateiktas šio bandomojo projekto vykdymo vertinimas – ypač tas, kurį pateikė mūsų Komisijos narys A. Tajani – iš dalies yra nepatenkinamas, nes tai, kad Komisija daugiau nerašo laiškų tiesiogiai tiems, kurie buvo kaltinami galimu pažeidimu, labai sumažina administracijos, kuri, sakykime, yra kalta dėl šio tariamo pažeidimo, suinteresuotumą atsakyti. Aplinkybės visada tokios pat: regionui Italijos ministerijos departamento rašytas laiškas tikrai bus mažiau veiksmingas, negu laiškas, gautas tiesiai iš Komisijos. Tai tam tikra kritika, išsakyta dėl bandomojo projekto, bet, deja, iš atsakymo Komisija turėjo nedaug naudos. Gerb. pirmininke, pasilieku teisę sugrįžti prie to antrojoje diskusijų dalyje, kad galėčiau atsakyti į pastabas, kurias, mano įsitikinimu, pateiks pirmininko pavaduotojas A. Tajani."@lt14
". Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Šis ir mans trešais ziņojums par Kopienas tiesību piemērošanu, un man jāsaka, ka, neskatoties uz milzīgo darbu, ko mēs kopā ar Komisiju esam tajā ieguldījuši, es nevaru atzīt, ka esam pilnībā ar to apmierināti. Domāju, ka mūsu ziņojumā būtībā ir trīs problēmas, kuras es gribētu pieminēt un uz kurām es gribētu vērst jūsu un galvenokārt Komisijas uzmanību. Salīdzinot šo darbu ar darbu pie pirmā ziņojuma, es varu teikt, ka Komisijas darbā ir vērojama tendence pievērst mazāk uzmanības tam, ko dara un lūdz Parlaments, jo atšķirībā no iepriekšējām reizēm mēs tikpat kā neesam saņēmuši nevienu atbildi uz jautājumiem, kurus mēs uzdevām abu iepriekšējo ziņojumu sagatavošanas laikā. Jāsaka, ka tas manī zināmā mērā izraisa vilšanos, jo mēs visi bijām vienojušies, ka jautājums par Kopienas tiesību piemērošanu būs prioritāte „labāka regulējuma” programmā. Mēs saskārāmies ar šādām problēmām: Trīs pamatjautājumi, par kuriem mēs diskutējām ar Komisiju, bija pārredzamība, līdzekļi un procedūru ilgums Mēs redzam, ka darbs pie jaunā punkta, ko izstrādājām kopā, proti, jautājuma par pārredzamību, ir virzījies uz priekšu samērā lēni un patiesībā ir pat sarucis, ja vērtē pēc jebkādiem standartiem. Tas bija saistīts ar jaunajām regulām par piekļuvi dokumentiem, ar iespēju tiem, kuri vadīja pienākumu neizpildes procedūras vai pieprasīja tās uzsākt, lai noskaidrotu, kādēļ tās ir izbeigtas vai kādēļ tās ir uzsāktas. Otrkārt, es gribētu runāt par prioritāšu noteikšanu: prioritāšu noteikšana, cieņa pret pienākumu neizpildes procedūrām un to vadīšana noteikti ir saistīta ar lēmumiem — ne vien tehniskiem, bet arī politiskiem — un šeit diemžēl pēc trīs vai četru gadu darba pie šī punkta mums vēl aizvien ir problēma saistībā ar uzraudzību un pārredzamības mehānismu — ne tikai Komisijā, bet arī citās iestādēs. Es gribētu minēt pāris piemēru, kas īpaši skar Kopienas tiesības attiecībā uz vidi Mēs zinām, ka vide ir galvenā joma, kurai jāpiemēro Eiropas Kopienu tiesību akti, un tomēr mēs vēl aizvien ļoti kavējamies gan ar līdzekļu piešķiršanu, gan ar šīs jomas prioritarizēšanu. Viens no interesantākajiem jautājumiem, kas ar Komisiju tika apspriests vispozitīvākajā gaisotnē, bija jautājums par procedūru ilguma samazināšanu ar ierosināto mehānismu palīdzību, kam Komisija daļēji piekrita. Tomēr arī šis jautājums uzņēmības trūkuma dēļ palika strupceļā, kuru, es ceru, nākotnē vēl var iekustināt. Garas debates ar Komisiju izraisījās arī par izmēģinājuma projektu: tas ir projekts par to, kā kāda pilsoņa sūdzību Komisijai nosūtīt uz attiecīgo dalībvalsti, lai tā varētu sniegt kādu atbildi. Novērtējums, kādu ir sniegušas dažas dalībvalstis un īpaši mūsu komisārs kungs par šo izmēģinājuma projektu, ir diezgan neapmierinošs; tas, ka Komisija vairs tieši neraksta tiem, kuri tiek apsūdzēti iespējamos likuma pārkāpumos, ļoti samazina vainīgās administrācijas motivāciju atbildēt par šo, teiksim, iespējamo pārkāpumu. Tā jau tas parasti mēdz būt: ja vēstuli uz reģionu sūtītu kādas Itālijas ministrijas departaments, tad tas noteikti nebūtu tik efektīvi kā tad, ja vēstuli būtu rakstījusi tieši Komisija. Tieši šādu kritiku izpelnījās izmēģinājuma projekts, bet Komisija diemžēl nekā īpaši nereaģēja. Priekšsēdētājas kundze, es rezervēju sev tiesības runāt debašu otrajā daļā, lai atbildētu uz komentāriem, kurus priekšsēdētāja vietnieks kungs noteikti izteiks."@lv13
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, questo è il mio terzo rapporto sull’applicazione del diritto comunitario e devo dire che – rispetto al grande lavoro che insieme alla Commissione abbiamo fatto – non credo che possiamo dirci particolarmente soddisfatti. Credo, che ci siano sostanzialmente tre problemi che vorrei citare e che sono portati alla vostra attenzione, soprattutto all’attenzione della Commissione nel nostro rapporto. Rispetto all’inizio, io vedo una tendenza da parte della Commissione a diminuire l’attenzione rispetto a quello che il Parlamento fa e chiede, dato che contrariamente al passato non abbiamo ricevuto praticamente nessuna risposta alle domande che noi abbiamo formulato nel corso degli ultimi due rapporti. E devo dire che questo provoca in me una certa frustrazione, dato che sul tema dell’applicazione del diritto comunitario avevamo tutti convenuto che si trattasse di una priorità nell’agenda della del . Quali sono i problemi che noi abbiamo riscontrato? Le tre questioni fondamentali che noi avevamo discusso insieme alla Commissione erano quelli della trasparenza, delle risorse e della lunghezza delle procedure. Noi vediamo che rispetto alla novità che noi avevamo insieme definito, che è quella della trasparenza appunto, i passi sono stati piuttosto lenti e addirittura con le nuove regolamentazioni sull’accesso ai documenti la possibilità per coloro che fanno delle procedure d’infrazione, che chiedono di aprire delle procedure d’infrazione, di sapere perché sono chiuse o perché sono aperte, sta assolutamente diminuendo. In secondo luogo, la questione della definizione delle priorità: la definizione delle priorità, il rispetto, l'espletamento delle procedure d’infrazione deve comportare naturalmente delle decisioni che non sono solamente tecniche ma anche politiche e qui, purtroppo dopo tre, quattro anni, che lavoriamo su questo, abbiamo ancora un problema di controllo e del meccanismo di trasparenza, non solamente interno quindi rispetto alla Commissione ma anche esterno. Voglio fare un paio di esempi, soprattutto per quello che riguarda il diritto comunitario in materia ambientale. Noi sappiamo che si tratta del problema principale di applicazione del diritto europeo, eppure sia dal punto di vista delle risorse, che dal punto di vista della priorità data a questo settore, siamo ancora piuttosto indietro. Uno dei temi più interessanti e più positivamente discussi con la Commissione era quello della diminuzione dei tempi della procedura, attraverso una serie di meccanismi che erano stati proposti e in parte anche accordati con la Commissione. Anche su questo, però siamo rimasti bloccati da una certa inerzia che spero in futuro potrà essere risolta. Peraltro un’altra questione che avevamo discusso a lungo, insieme con la Commissione, era il cosiddetto progetto pilota: il progetto pilota è un progetto attraverso il quale, quando un cittadino fa un ricorso alla Commissione, questo viene trasferito allo Stato membro, perché lo Stato membro possa in qualche modo rispondere. Ebbene, la valutazione che alcuni Stati membri hanno dato, in particolare il nostro Commissario Tajani, rispetto al funzionamento di questo progetto pilota, è relativamente insoddisfacente, perché il fatto che la Commissione non scriva più direttamente lei a coloro che si sono macchiati di questa possibile infrazione diminuisce di molto la capacità dell’amministrazione colpevole, diciamo di questa presunta violazione, di essere immotivata a rispondere. E’ sempre così, se un dipartimento di un ministero italiano scrive a una regione, sarà sicuramente meno efficace che una lettera che arriva direttamente dalla Commissione. E questo tipo di critica che è stata fatta al progetto pilota, purtroppo non ha trovato molte risposte da parte della Commissione. Mi riservo Presidente di tornare nella seconda parte del dibattito, per rispondere alle notazioni che farà sicuramente il vicepresidente Tajani."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, dit is mijn derde verslag over de toepassing van het gemeenschapsrecht en ik moet zeggen dat ik – met alle respect voor de enorme hoeveelheid werk die wij samen met de Commissie hebben verzet – niet vind dat we nu zo tevreden kunnen zijn. Er zijn in essentie drie problemen die ik zou willen noemen en die in ons verslag onder uw aandacht, maar bovenal onder de aandacht van de Commissie worden gebracht. Ik bespeur bij de Commissie de neiging om in vergelijking tot het begin minder aandacht te schenken aan wat het Parlement doet en vraagt. In tegenstelling tot het verleden hebben wij namelijk vrijwel geen enkel antwoord ontvangen op de vragen die wij in de laatste twee verslagen hebben gesteld. Ik moet zeggen dat dit een zekere frustratie bij mij oproept, omdat we met zijn allen hadden afgesproken dat de toepassing van het gemeenschapsrecht een prioriteit was van de agenda voor betere regelgeving. Wat zijn de problemen waar wij tegenaan zijn gelopen? De drie fundamentele kwesties die wij met de Commissie bespraken, waren transparantie, middelen en duur van de procedures. Wat betreft het nieuwe element dat wij gezamenlijk hadden vastgesteld, namelijk de transparantie, zien we dat er slechts tamelijk langzaam vorderingen worden gemaakt. Degenen die inbreukprocedures uitvoeren of verzoeken om het inleiden van inbreukprocedures en die willen weten waarom deze procedures zijn gesloten of juist zijn ingeleid, hebben daartoe – zelfs met de nieuwe regelgeving over de toegang tot documenten – steeds minder mogelijkheden. In de tweede plaats wil ik het hebben over de vaststelling van prioriteiten: het stellen van prioriteiten, de naleving en de afwikkeling van inbreukprocedures moet vanzelfsprekend leiden tot besluiten die niet alleen maar technisch zijn, maar ook politiek. En hoewel we daar al drie, vier jaar aan werken, vormen de controle en het transparantiemechanisme helaas nog steeds een probleem, niet alleen intern, dus met betrekking tot de Commissie, maar ook extern. Ik wil u een paar voorbeelden geven die te maken hebben met het gemeenschapsrecht op milieugebied. We weten dat de toepassing van het gemeenschapsrecht hier het grootste probleem vormt, en toch lopen we nog steeds behoorlijk achter, zowel vanuit financieel oogpunt als vanuit het oogpunt van de prioriteit die aan dit gebied wordt gegeven. Een van de onderwerpen die het interessantst waren en waarover we de meest positieve discussies met de Commissie hebben gevoerd, was de beperking van de duur van de procedures. We hadden daarvoor een reeks mechanismen voorgesteld en daarover ook deels overeenstemming met de Commissie bereikt. Ook wat dit betreft geraakten wij echter in een impasse, als gevolg van een zekere inertie die naar ik hoop in de toekomst zal verdwijnen. Een ander punt waarover we lang gediscussieerd hebben met de Commissie was het proefproject “EU Pilot”: dit project houdt in dat wanneer een burger een klacht indient bij de Commissie, deze wordt doorgestuurd naar de betreffende lidstaat, zodat die op de een of andere wijze kan reageren. De beoordeling die enkele lidstaten hebben gegeven, in het bijzonder ons land, mijnheer Tajani, over het functioneren van dit proefproject, is relatief onbevredigend. Het feit dat de Commissie niet meer rechtstreeks schrijft aan hen die zich schuldig hebben gemaakt aan een mogelijke inbreuk, heeft namelijk tot gevolg dat de overheid die deze, laten we zeggen, veronderstelde inbreuk heeft gepleegd, beduidend minder gemotiveerd is om te antwoorden. Zo gaat het altijd: als een Italiaans ministerie het bestuur van een regio aanschrijft, dan zal dat ongetwijfeld minder doeltreffend zijn dan een brief die rechtstreeks van de Commissie afkomstig is. Op dit soort kritiek op het proefproject is helaas weinig reactie gekomen van de kant van de Commissie. Ik behoud mij voor in het tweede deel van het debat terug te komen, mevrouw de Voorzitter, om te reageren op de opmerkingen die vicevoorzitter Tajani ongetwijfeld zal maken."@nl3
". Pani przewodnicząca, panie i panowie! Jest to moje trzecie sprawozdanie w sprawie stosowania prawa wspólnotowego i muszę powiedzieć, że – z całym szacunkiem dla znacznego nakładu pracy, którą wykonaliśmy wraz z Komisją Europejską – nie uważam, żebyśmy mogli uznać się za szczególnie zadowolonych. Uważam, że zasadniczo są trzy kwestie, które chciałabym poruszyć i na które w sprawozdaniu zwrócono uwagę Parlamentu, a przede wszystkim, Komisji. W porównaniu z sytuacją wyjściową, dostrzegam tendencję ze strony Komisji Europejskiej, żeby zwracać mniej uwagi na to, co mówi i czego domaga się Parlament, zważywszy że w przeciwieństwie do stosowanej w przeszłości praktyki nie otrzymaliśmy niemalże żadnej odpowiedzi na pytania, które postawiliśmy w trakcie prac nad ostatnimi dwoma sprawozdaniami. Muszę powiedzieć, że wywołuje to u mnie pewien stopień frustracji, ponieważ wszyscy uzgodniliśmy, że kwestia stosowania prawa wspólnotowego stanowić będzie priorytet programu działań na rzecz lepszych uregulowań prawnych. Napotkaliśmy na następujące problemy: trzy podstawowe kwestie, które omawialiśmy z Komisją Europejską to przejrzystość, środki i czas trwania procedur. Łatwo jest dostrzec, że jeśli chodzi o nową kwestię, którą przedstawiliśmy wspólnie, innymi słowy o kwestię przejrzystości, postępy czynimy raczej powoli, a w rzeczywistości, jeśli chodzi o nowe przepisy dotyczące dostępu do dokumentów, możliwości uzyskania odpowiedzi na pytanie, dlaczego postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zostało wszczęte lub zakończone, przez tych którzy je prowadzą lub przez tych którzy wnieśli o jego wszczęcie, są pod każdym względem coraz mniejsze. Po drugie, chciałabym poruszyć kwestię określania priorytetów: określanie priorytetów, poszanowanie i prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego muszą rzecz jasna obejmować podejmowanie decyzji, które nie są jedynie decyzjami merytorycznymi, ale także politycznymi i w tej sprawie, niestety, po trzech czy czterech latach zajmowania się tą sprawą, nadal mamy problem z kontrolą i z mechanizmem przejrzystości, nie tylko wewnętrznie, tzn. jeśli chodzi o Komisję Europejską, ale także zewnętrznie. Chciałabym przedstawić państwu dwa przykłady, zwłaszcza jeśli chodzi o prawo wspólnotowe w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Wiemy, że dziedzina ta stanowi podstawowy problem w stosowaniu prawa europejskiego, a jednak zarówno pod względem środków, jak i pod względem priorytetu nadanego ochronie środowiska, mamy nadal znaczne zaległości. Jedną z najbardziej interesujących kwestii i jedną z kwestii wywołujących bardzo pozytywne reakcje ze strony Komisji Europejskiej była kwestia skrócenia czasu trwania postępowań poprzez wprowadzenie pakietu środków, który został przedstawiony i częściowo uzgodniony z Komisją Europejską. Jednakże i w tym przypadku utknęliśmy w martwym punkcie ze względu na inercję, która mam nadzieję zostanie w przyszłości przezwyciężona. Ponadto, kolejną kwestią, którą omówiliśmy szczegółowo z Komisją Europejską, była kwestia „projektu pilotażowego”. W ramach tego projektu, kiedy obywatel wnosi skargę do Komisji Europejskiej, skarga ta jest przekazywana zainteresowanemu państwu członkowskiemu, żeby mogło się do tej skargi ustosunkować. Przedstawiona przez niektóre państwa członkowskie, a zwłaszcza przez naszego komisarza, pana Tajaniego, ocena realizacji tego projektu pilotażowego jest stosunkowo niezadowalająca; to, że Komisja Europejska nie pisze już bezpośrednio do tych, którzy zostali oskarżeni o rzekome naruszenie, znacznie ogranicza potencjał motywacyjny organu administracyjnego, który jest rzekomo winny tego naruszenia, do odniesienia się do tego zarzutu. Zawsze odbywa się to w ten sam sposób; jeżeli departament jakiegoś włoskiego ministerstwa pisze do danego regionu, będzie to niewątpliwie mniej skuteczne niż pismo, które nadeszło bezpośrednio od Komisji Europejskiej. Właśnie tego rodzaju krytyczne uwagi zostały wysunięte wobec projektu pilotażowego, ale niestety Komisja Europejska nie odniosła się do nich w szczegółowy sposób. Pani przewodnicząca! Zastrzegam sobie prawo zabrania głosu ponownie w drugiej części debaty, żeby odnieść się do uwag, które jestem pewna zgłosi wiceprzewodniczący, pan Tajani."@pl16
". Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, este é o meu terceiro relatório sobre a aplicação do direito comunitário e devo dizer – com todo o devido respeito pelo grande volume de trabalho que realizámos, conjuntamente com a Comissão – que não penso que devamos considerar-nos particularmente satisfeitos. Há, a meu ver, basicamente três problemas que gostaria de referir, e que o nosso relatório expôs a este Parlamento e, sobretudo, à Comissão. Comparativamente com o que acontecia no início, verifico que há uma tendência por parte da Comissão para prestar menor atenção à actividade e às questões colocadas pelo Parlamento, tendo em conta que, ao contrário do que era prática anteriormente, quase não recebemos respostas para as perguntas feitas nos dois relatórios anteriores. Devo dizer que este facto me causa alguma frustração, pois todos tínhamos acordado em que a questão da aplicação do direito comunitário seria uma prioridade na agenda "Legislar Melhor". Os problemas que encontrámos, as três questões fundamentais que discutimos com a Comissão, foram a transparência, os recursos e a excessiva morosidade dos processos. Podemos ver que, relativamente ao novo ponto que definimos conjuntamente, ou seja, a questão da transparência, os progressos foram muito lentos e, na realidade, com a nova regulamentação em matéria de acesso aos documentos, estão a diminuir inequivocamente as possibilidades de aqueles que instauram processos por infracção, ou que solicitam a sua instauração, conhecerem as razões por que esses processos são encerrados ou abertos. Em segundo lugar, gostaria de referir a questão da definição de prioridades: a definição de prioridades, o respeito e a gestão dos processos por infracção deve, naturalmente, envolver decisões que não são meramente técnicas, sendo também de natureza política. Neste aspecto, infelizmente, após três ou quatro anos a trabalharmos nesta questão, continuamos com problemas relativamente ao controlo e ao mecanismo de transparência, não só a nível interno, ou seja, em relação à Comissão, mas também a nível externo. Gostaria de dar alguns exemplos, em particular na área do direito comunitário em matéria de ambiente. Sabemos que se trata do principal problema na aplicação do direito europeu, e, no entanto, quer do ponto de vista dos recursos, quer do ponto de vista da prioridade dada a este sector, estamos ainda muito aquém do desejado. Uma das questões mais interessantes, e também uma das que foram debatidas em termos mais positivos com a Comissão, é a da redução dos prazos para os processos, através de uma série de mecanismos que tinham sido propostos e em parte acordados com a Comissão. Mas também neste ponto ficámos bloqueados por alguma inércia, que espero que possa vir a ser superada no futuro. Outra questão que tínhamos debatido amplamente com a Comissão é o chamado "projecto-piloto": trata-se de um projecto mediante o qual, quando um cidadão se queixa à Comissão, a queixa é reencaminhada para o Estado-Membro para que este possa responder como entender. Relativamente ao funcionamento deste projecto-piloto, a avaliação feita por alguns Estados-Membros, e em particular pelo nosso Comissário Tajani, é relativamente insatisfatória; o facto de a Comissão deixar de comunicar directamente com os acusados de uma eventual infracção reduz fortemente a probabilidade de uma administração culpada, digamos, dessa presumível violação se sentir motivada para responder. É sempre assim: uma comunicação escrita vinda de um departamento ministerial italiano dirigida a uma região é, certamente, menos eficaz do que uma comunicação directamente emanada da Comissão. Foram deste tipo as críticas feitas ao projecto-piloto, mas, infelizmente, a Comissão não respondeu cabalmente. Senhora Presidente, reservo-me o direito de retomar o uso da palavra na segunda parte do debate, para responder aos comentários que o Senhor Vice-Presidente Tajani vai, seguramente, fazer."@pt17
"Doamnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, acesta este cel de-al treilea raport al meu referitor la aplicarea dreptului comunitar şi trebuie să spun, cu tot respectul cuvenit pentru munca considerabilă pe care am desfăşurat-o împreună cu Comisia, că nu cred că putem să ne declarăm deosebit de satisfăcuţi. Cred că există, în esenţă, trei probleme, pe care aş dori să le menţionez şi care au fost supuse atenţiei dumneavoastră şi, mai presus de toate, atenţiei Comisiei, în raportul nostru. În comparaţie cu perioada de început, observ o tendinţă a Comisiei de a acorda mai puţină atenţie acţiunilor şi solicitărilor Parlamentului, având în vedere că, spre deosebire de situaţia din trecut, aproape că nu am primit niciun răspuns la întrebările adresate în cadrul ultimelor două rapoarte. Trebuie să afirm că acest lucru îmi provoacă un anumit sentiment de frustrare, deoarece am fost cu toţii de acord că problema aplicării dreptului comunitar reprezintă o prioritate a strategiei privind „o mai bună legiferare”. Ne-am confruntat cu următoarele probleme: cele trei aspecte esenţiale pe care le-am discutat cu Comisia au fost: transparenţa, resursele şi durata procedurilor. Putem observa că, în ceea ce priveşte noul punct pe care l-am dezvoltat împreună, şi anume problema transparenţei, progresul a fost destul de lent şi, într-adevăr, având în vedere noile regulamente privind accesul la documente, posibilitatea ca cei care desfăşoară proceduri privind încălcarea dreptului comunitar sau care solicită iniţierea unor astfel de proceduri de a afla de ce acestea au fost încheiate sau de ce au fost iniţiate scade, conform oricărui standard. În al doilea rând, aş dori să discut despre aspectul definirii priorităţilor: definirea priorităţilor, respectarea şi desfăşurarea procedurilor privind încălcarea dreptului comunitar trebuie să implice, în mod natural, decizii care nu sunt numai tehnice, dar şi politice, iar în acest caz, din nefericire, după ce am muncit trei sau patru ani la acest punct, încă avem o problemă cu monitorizarea şi cu mecanismul de transparenţă, nu numai la nivel intern, cu alte cuvinte, în ceea ce priveşte Comisia, ci şi la nivel extern. Aş dori să prezint câteva exemple, în special cu privire la dreptul comunitar privind mediul. Ştim că acesta este principala problemă în aplicarea dreptului european şi totuşi, atât din punct de vedere al resurselor, cât şi din punct de vedere al priorităţii acordate acestui sector, rămânem, în continuare, cu mult în urmă. Unul dintre cele mai interesante aspecte,care a fost discutat cu Comisia în termeni foarte buni, a fost cel al reducerii timpului necesar procedurilor, prin intermediul unei serii de mecanisme care au fost prezentate şi, în parte, convenite împreună cu Comisia. Cu toate acestea, am rămas în impas şi referitor la acest aspect, din cauza unei anumite inerţii, care sper că va putea fi soluţionată în viitor. De asemenea, o altă problemă pe cate am dezbătut-o îndelung cu Comisia a fost "proiectul Pilot": acesta este un proiect în temeiul căruia, atunci când un cetăţean adresează o plângere Comisiei, plângerea este transmisă statului membru, pentru ca acesta să poată da un eventual răspuns. Evaluarea realizată de anumite state membre şi, în special de comisarul nostru, dl Tajani, cu privire la funcţionarea proiectului Pilot este relativ nesatisfăcătoare; faptul că nu se mai transmite un mesaj scris direct din partea Comisiei celor care au fost acuzaţi de posibile infracţiuni reduce semnificativ capacitatea unei administraţii care se face vinovată, să zicem, de o pretinsă încălcare, de a fi motivată să răspundă. Lucrurile se prezintă întotdeauna astfel: dacă un departament ministerial italian scrie unei regiuni, acest lucru va fi, cu siguranţă, mai puţin eficient decât o scrisoare trimisă direct din partea Comisiei. Acesta este tipul de critici care au fost aduse proiectului Pilot, însă, din nefericire, am constatat mai degrabă o lipsă de reacţie din partea Comisiei. Doamnă preşedintă, îmi rezerv dreptul de a reveni în cea de-a doua parte a dezbaterii pentru a răspunde comentariilor pe care sunt sigură că le va face vicepreşedintele Tajani."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, toto je moja tretia správa o uplatňovaní právnych predpisov Spoločenstva. So všetkou úctou k značnému množstvu práce, ktorú sme spolu s Komisiou urobili, však musím skonštatovať, že podľa môjho názoru sa nemôžeme považovať za mimoriadne spokojných. Som presvedčená, že sú tu v zásade tri problémy, ktoré by som rada spomenula a ktoré sa v rámci našej správy dostávajú do vašej pozornosti a predovšetkým do pozornosti Komisie. V porovnaní so situáciou na začiatku pozorujem, že Komisia má tendenciu venovať menej pozornosti tomu, čo Parlament robí a na čo sa pýta, najmä vzhľadom na to, že na rozdiel od predchádzajúcej praxe sme nedostali takmer žiadnu odpoveď na otázky, ktoré sme položili počas dvoch predchádzajúcich správ. Musím povedať, že ma to do istej miery frustruje, keďže sme sa všetci dohodli, že otázka uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva je v rámci programu „lepšej tvorby právnych predpisov“ prioritou. Narážame na tieto problémy: tri základné otázky, o ktorých sme s Komisiou diskutovali, boli transparentnosť, zdroje a trvanie postupov. Vidíme, že pokiaľ ide o novú tému, ktorú sme spolu rozvinuli, inými slovami o otázku transparentnosti, napredujeme skôr pomaly. V skutočnosti na základe nových nariadení o prístupe k dokumentom majú tí, ktorí vedú konania o porušení práva alebo požadujú, aby sa konania o porušení práva začali, jednoznačne čoraz menšiu šancu zistiť, prečo sa tieto konania uzavreli alebo začali. Po druhé, rada by som hovorila o otázke stanovenia priorít: stanovenie priorít, rešpektovanie a vedenie konaní o porušení práva musia, samozrejme, zahŕňať rozhodnutia, ktoré nie sú len čisto odborné, ale aj politické. Bohužiaľ, aj po troch či štyroch rokoch, čo pracujeme na tejto problematike, máme stále problém s monitorovaním a mechanizmom transparentnosti, a to nielen na vnútornej úrovni, inými slovami, pokiaľ ide o Komisiu, ale aj na vonkajšej úrovni. Rada by som uviedla niekoľko príkladov, ktoré sa týkajú predovšetkým právnych predpisov Spoločenstva o životnom prostredí. Vieme, že práve toto je hlavný problém pri uplatňovaní európskych právnych predpisov, a napriek tomu z hľadiska zdrojov aj z hľadiska priority, ktorá sa prisudzuje tomuto sektoru, stále podstatne zaostávame. Jednou z najzaujímavejších otázok, o ktorej sme s Komisiou diskutovali v tom najpozitívnejšom zmysle, bolo obmedzenie času trvania konaní prostredníctvom súboru mechanizmov, ktoré sme predložili a spolu s Komisiou čiastočne odsúhlasili. Aj v tejto záležitosti sme sa však pre určitú nečinnosť dostali do slepej uličky, čo sa v budúcnosti, dúfam, vyrieši. Okrem toho, ďalšou otázkou, o ktorej sme s Komisiou dlho rokovali, bol „pilotný projekt“. Na základe tohto projektu, keď občan podá sťažnosť Komisii, sťažnosť sa posunie danému členskému štátu, aby na ňu mohol nejakým spôsobom zareagovať. Zhodnotenie fungovania tohto pilotného projektu, ktoré niektoré členské štáty a predovšetkým náš komisár pán Tajani poskytli, je relatívne neuspokojivé. Skutočnosť, že Komisia už nepíše priamo tým, ktorí boli obvinení z možného porušenia práva, do značnej miery znižuje motiváciu administratívy, ktorá je, povedzme, vinná za údajné porušenie práva, zareagovať na toto obvinenie. Veci sa vždy majú takto: ak oddelenie talianskeho ministerstva napíše na región, bude to určite menej efektívne, ako keby list prišiel priamo od Komisie. Toto je druh kritiky, ktorý sa vzniesol voči pilotnému projektu, ale Komisia naň, bohužiaľ, veľmi nezareagovala. Vážená pani predsedajúca, vyhradzujem si právo vrátiť sa v druhej časti rozpravy, aby som odpovedala na pripomienky, ktoré pán podpredseda Tajani určite bude mať."@sk19
". Gospa predsednica, gospe in gospodje, to je moje tretje poročilo o uporabi prava Skupnosti in moram povedati, da – z vsem dolžnim spoštovanjem do znatne količine dela, ki smo ga že opravili skupaj s Komisijo – menim, da z rezultati ne moremo biti posebno zadovoljni. Menim, da gre v osnovi za tri probleme, ki jih želim omeniti in na katere ste bili v našem poročilu opozorjeni tudi vi, predvsem pa Komisija. Opažam, da nasprotno kot na samem začetku Komisija zdaj pogosto posveča manj pozornosti dejavnostim in zahtevam Parlamenta, saj v nasprotju s predhodno prakso nismo prejeli skoraj nobenega odgovora na vprašanja, ki smo jih zastavili v zadnjih dveh poročilih. Moram povedati, da sem nad tem do določene mere razočarana, saj smo se vsi strinjali, da je vprašanje uporabe prava Skupnosti prednostna naloga v okviru načrta za boljšo pravno ureditev. Naleteli smo na naslednje probleme: temeljni trije problemi, o katerih smo razpravljali s Komisijo, so bili preglednost, viri in trajanje postopkov. Vidimo lahko, da je pri novi točki, ki smo jo razvili skupaj, torej pri vprašanju preglednosti, napredek v zadnjem času dokaj počasen in da se z novimi predpisi o dostopu do dokumentov po vseh standardih pravzaprav zmanjšuje možnost, da bi tisti, ki izvajajo postopke za ugotavljanje kršitev ali ki zahtevajo sprožitev postopkov za ugotavljanje kršitev, ugotovili, zakaj so bili ti postopki ustavljeni ali zakaj niso bili sproženi. Drugič, rada bi govorila o vprašanju opredelitve prednostnih nalog: seveda mora opredelitev prednostnih nalog, spoštovanje in vodenje postopkov za ugotavljanje kršitev vključevati tudi odločitve, ki niso zgolj tehnične, temveč tudi politične narave, in pri tem se po treh ali štirih letih prizadevanj na to temo še vedno spoprijemamo s problemom spremljanja in mehanizma preglednosti, ki ni le notranji, torej povezan s Komisijo, temveč tudi zunanji. Rada bi navedla nekaj primerov, predvsem v zvezi s pravom Skupnosti na področju okolja. Četudi vemo, da je to glavni problem pri uporabi evropskega prava, smo še vedno v precejšnjem zaostanku tako z vidika virov, kot tudi z vidika dejstva, da je zadevnemu sektorju dodeljena prednostna obravnava. Eno najzanimivejših vprašanj in obenem vprašanje, o katerem smo s Komisijo razpravljali v najbolj pozitivni luči, je bilo vprašanje skrajšanja trajanja postopkov s pomočjo vrste mehanizmov, ki so bili predlagani Komisiji in o katerih smo se s Komisijo že delno dogovorili. Vendar pa smo tudi v zvezi s tem vprašanjem obstali na mrtvi točki zaradi določene nedejavnosti, za katero upam, da bomo v bodoče našli rešitev. Poleg tega smo s Komisijo obširno razpravljali še o enem vprašanju, in sicer o „pilotnem projektu“: to je projekt, pri katerem se v primeru, ko se državljan pritoži Komisiji, to pritožbo posreduje zadevni državi članici, da se ta lahko odzove na ustrezen način. Ocena, ki jo je podalo nekaj držav članic, še posebej naš komisar, gospod Tajani, v zvezi z delovanjem tega pilotnega projekta, je sorazmerno nezadovoljiva; dejstvo, da Komisija ne piše več neposredno tistim, ki so obtoženi morebitne kršitve, močno zmanjša možnost, da bo administracija, ki je, denimo, kriva te domnevne kršitve, dovolj motivirana, da se odzove. Zadeve vedno potekajo na naslednji način: če oddelek italijanskega ministrstva piše določeni regiji, bo to zagotovo manj učinkovito, kakor če pismo prispe neposredno od Komisije. Omenjeni pilotni projekt je bil deležen kritik takšne vrste, vendar se žal Komisija doslej ni kaj prida odzvala nanje. Gospa predsednica, pridržujem si pravico, da se vrnem v drugem delu razprave, da bi odgovorila na pripombe, za katere sem prepričana, da jih bo imel podpredsednik Tajani."@sl20
". Fru talman, mina damer och herrar! Det här är mitt tredje betänkande om gemenskapsrättens tillämpning och jag kan – med all respekt för det enorma arbete vi har gjort tillsammans med kommissionen – inte påstå att vi är särskilt nöjda. Jag ser tre grundläggande problem som jag tänkte ta upp och som ni, och framför allt kommissionen, har upplysts om i vårt betänkande. I jämförelse med hur det var från början ser jag en tendens hos kommissionen att ägna mindre uppmärksamhet åt vad parlamentet gör och begär. Till skillnad mot tidigare år har vi i samband med de senaste två betänkandena nästan inte fått några svar på våra frågor. Jag måste säga att det gör mig en aning frustrerad, eftersom vi var överens om att frågan om gemenskapsrättens tillämpning var prioriterad för att få ett bättre lagstiftningsarbete. Vi har stött på följande problem: De tre grundläggande frågor vi diskuterade med kommissionen var insyn, resurser och förfarandenas längd. Vi ser nu att i fråga om den nya punkt vi har utvecklat tillsammans, det vill säga frågan om insyn, har framstegen inte gått särskilt snabbt. De möjligheter som öppnades med de nya förordningarna om tillgång till handlingar för dem som driver överträdelseförfaranden, eller begär att sådana ska inledas, att ta reda på varför förfaranden har avslutats eller inletts, begränsas nu på alla sätt och vis. För det andra tänkte jag ta upp frågan om prioriteringar. Vid prioriteringar, och vid efterlevnad och genomdrivande av överträdelseförfaranden måste självklart också beslut som inte bara är tekniska, utan även politiska, ingå. Men här har vi fortfarande efter de tre eller fyra år vi har arbetat med frågan tyvärr problem med övervakningen och insynsmekanismerna. Inte bara internt, det vill säga i fråga om kommissionen, utan också externt. Jag tänkte ge några exempel, som framför allt rör gemenskapens miljölagstiftning. Vi vet att de största problemen i tillämpningen av EU-lagstiftningen finns här och ändå, ligger vi fortfarande långt efter, både i fråga om resurser och i fråga om prioritering. En av de mest intressanta frågorna, som också diskuterades i mycket positiv anda med kommissionen, var den kortare tid som processerna tar, vilket vi uppnått genom mekanismer som har lagts fram och delvis samtyckts av kommissionen. Men även i den frågan har vi hamnat i dödläge på grund av en viss tröghet som jag hoppas försvinner framöver. En annan fråga som vi har diskuterat ingående med kommissionen är pilotprojektet, ett projekt där klagomål inlämnat av medborgare vidarebefordras till medlemsstaten så att den kan ge någon typ av svar. Den bedömning som vissa medlemsstater har gjort, framför allt kommissionsledamot Antonio Tajani, av hur pilotprojektet fungerar är ganska otillfredsställande. Det faktum att kommissonen inte längre skriver direkt till dem som anklagas för eventuella överträdelser minskar drastiskt motivationen hos en förvaltning som kanske är skyldig till en påstådd överträdelse att svara. Så är det alltid. Om ett italienskt ministerium skriver till en region är det med säkerhet mindre effektivt än om en skrivelse kommer direkt från kommissionen. Det är den typ av kritik som har riktats mot pilotprojektet, men tyvärr har inte kommissionen reagerat nämnvärt. Fru talman, jag förbehåller mig rätten att återkomma i debattens andra del för att besvara de kommentarer jag tror vice ordförande Antonio Tajani tänker lämna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph