Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-23-Speech-4-537"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090423.73.4-537"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, the Thematic Strategy on the Sustainable Use of Pesticides approved by the European Parliament and the Council in January 2009 intends to complement the existing legislative framework by targeting the use phase of pesticides, with the objective of reducing the impact of pesticides on human health and the environment. This proposal is the third legal pillar of the strategy, together with the framework directive and the Regulation for the placing on the market of plant protection products, and aims at providing reliable data to measure the progress of the Strategy. The main objective of this proposal is thus to ensure that comparable and reliable data are collected in all Member States and transmitted to the Commission, making it possible to calculate harmonised risk indicators and to measure the progress of the Thematic Strategy. An agreement at first reading on this proposal could not be reached between Council and Parliament for reasons mainly linked to the scope of the Regulation and to the publication of results. Thanks to the intense and fruitful trialogue in second reading and in particular to the sense of compromise of the rapporteur and his shadows, solutions could be found for all the issues. The Commission believes that the compromise found is very reasonable and meets the concerns of the Parliament without creating disproportionate burdens for the national administrations and businesses and it can therefore support it. The Commission would like to take this opportunity to thank the rapporteur, Bart Staes, for doing a great job on such a complex proposal, for his patience and for the very constructive exchanges he has had with the Commission. On the basis of the current compromise, the Commission is confident that an agreement in second reading can be reached between the European Parliament and the Council on this important proposal to ensure the success of the Thematic Strategy on the Sustainable Use of Pesticides."@en4
lpv:translated text
"Paní předsedající, tematická strategie udržitelného používání pesticidů, kterou Evropský parlament a Rada schválily v lednu 2009, má za cíl doplnit platný právní rámec tím, že se zaměří na fázi používání pesticidů za účelem snížení dopadů pesticidů na lidské zdraví a na životní prostředí. Tento návrh je třetím právním pilířem této strategie, společně s rámcovou směrnicí a nařízením o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, a zaměřuje se na poskytování spolehlivých údajů k měření dosaženého pokroku v rámci strategie. Hlavním cílem tohoto návrhu je tedy zajistit, aby byly ve všech členských státech shromažďovány a předávány Komisi porovnatelné a spolehlivé údaje, aby bylo možné vypočítat harmonizované ukazatele rizik a měřit dosažený pokrok v rámci tematické strategie. V prvním čtení nebylo možné dosáhnout shody mezi Radou a Parlamentem především z důvodů souvisejících s oblastí působností nařízení a se zveřejňováním výsledků. Díky intenzivnímu a plodnému trialogu ve druhém čtení, a zejména ochotě zpravodaje a stínových zpravodajů ustoupit ze svých požadavků a dosáhnout kompromisu, bylo možné nalézt řešení ve všech bodech. Komise považuje dosažený kompromis za velmi rozumný a domnívá se, že požadavky Parlamentu byly splněny, aniž by došlo k neúměrnému zatížení vnitrostátních orgánů a podniků, a proto jej může podpořit. Komise chce využít tuto příležitost a poděkovat zpravodaji Bartu Staesovi za vynikající práci, kterou odvedl v tomto složitém návrhu, za jeho trpělivost a za velmi konstruktivní výměny názorů, které vedl s Komisí. Komise se na základě současného kompromisu domnívá, že ve druhém čtení bude možné dosáhnout shody Evropského parlamentu a Rady o tomto významném návrhu, a bude tak zajištěn úspěch tematické strategie udržitelného používání pesticidů."@cs1
"Fru formand! Temastrategien for bæredygtig anvendelse af pesticider, som Europa-Parlamentet og Rådet vedtog i januar 2009, har til formål at supplere de eksisterende lovgivningsrammer ved at målrette indsatsen mod anvendelsesfasen for pesticiderne med henblik på at mindske pesticidernes indvirkning på menneskers sundhed og miljøet. Dette forslag er den tredje juridiske søjle i strategien sammen med rammedirektivet og forordningen om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og sigter mod at levere pålidelige data, så det bliver muligt at fastslå, hvorvidt der gøres fremskridt med strategien. Hovedformålet med dette forslag er således at sikre, at der indsamles sammenlignelige og pålidelige data i alle medlemsstaterne, og at disse overføres til Kommissionen, således at det bliver muligt at beregne harmoniserede risikoindikatorer og fastslå fremskridtene inden for temastrategien. Der kan ikke indgås en aftale ved førstebehandlingen om dette forslag mellem Rådet og Parlamentet af årsager, der især skyldes forordningens dækningsområde og offentliggørelsen af resultaterne. Takket være den intense og frugtbare trilog ved andenbehandlingen og navnlig ordførerens og skyggeordførernes kompromisvilje kan der findes løsninger på alle spørgsmålene. Kommissionen mener, at dette kompromis er meget fornuftigt og imødekommer Parlamentets ønsker uden at medføre uforholdsmæssige byrder for de nationale myndigheder og virksomheder, og kan derfor støtte det. Kommissionen vil gerne benytte denne lejlighed til at takke ordføreren, Bart Staes, for at have udført et fantastisk arbejde med et så kompliceret forslag, for hans tålmodighed og for de meget konstruktive meningsudvekslinger, han har haft med Kommissionen. På grundlag af det foreliggende kompromis har Kommissionen tillid til, at der kan indgås en aftale ved andenbehandlingen mellem Europa-Parlamentet og Rådet om dette forslag, der er så vigtigt med henblik på at sikre en vellykket gennemførelse af temastrategien for bæredygtig anvendelse af pesticider."@da2
"Frau Präsidentin! Die vom Europäischen Parlament und dem Rat im Januar 2009 gebilligte thematische Strategie für die nachhaltigen Nutzung von Pestiziden soll die vorhandenen gesetzlichen Rahmenbedingungen vervollständigen, indem sie die Einsatzphase von Pestiziden in den Mittelpunkt rückt, um die Auswirkungen von Pestiziden auf die Gesundheit des Menschen und die Umwelt zu reduzieren. Dieser Vorschlag ist neben der Rahmenrichtlinie und der Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln die dritte rechtliche Säule der Strategie und soll zuverlässige Daten liefern, damit der Fortschritt der Strategie abgeschätzt werden kann. Das Hauptziel dieses Vorschlags besteht somit darin zu gewährleisten, dass vergleichbare und zuverlässige Daten in allen Mitgliedstaaten gesammelt und an die Kommission übermittelt werden. So wird es möglich, harmonisierte Risikoindikatoren zu bestimmen und den Fortschritt der thematischen Strategie abzuschätzen. Eine Einigung zwischen Rat und Parlament bei der ersten Lesung über diesen Vorschlag konnte aus Gründen, die hauptsächlich mit dem Anwendungsbereich der Verordnung und der Veröffentlichung von Ergebnissen zusammenhängen, nicht erreicht werden. Dank intensivem und ergebnisreichem Trilog in zweiter Lesung und insbesondere dank der Kompromissbereitschaft des Berichterstatters und seiner Schattenberichterstatter konnten Lösungen für all diese Fragen gefunden werden. Die Kommission ist überzeugt, dass der gefundene Kompromiss sehr vernünftig ist und die Anliegen des Parlaments erfüllt, ohne unverhältnismäßige Belastungen für nationale Verwaltungen und Unternehmen zu schaffen, und kann ihn deswegen unterstützen. Die Kommission möchte diese Gelegenheit nutzen, um dem Berichterstatter, Bart Staes, für eine großartige Arbeit an einem so komplexen Vorschlag, seine Geduld und den sehr konstruktiven Austausch, den er mit der Kommission führte, zu danken. Auf der Grundlage des gegenwärtigen Kompromisses ist die Kommission zuversichtlich, dass in der zweiten Lesung eine Einigung zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat über diesen wichtigen Vorschlag erreicht werden kann, damit der Erfolg der thematischen Strategie für die nachhaltige Nutzung von Pestiziden gewährleistet wird."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η πρόθεση της Θεματικής στρατηγικής για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Ιανουάριο του 2009 είναι να συμπληρώσει το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο στοχοθετώντας τη φάση χρήσης των φυτοφαρμάκων, με στόχο να μειώσει τις επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στην υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον. Η πρόταση αυτή είναι ο τρίτος πυλώνας της στρατηγικής, μαζί με την οδηγία-πλαίσιο και τον Κανονισμό σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, και στοχεύει στην παροχή αξιόπιστων δεδομένων για τη μέτρηση της προόδου της Στρατηγικής. Ο κύριος στόχος της πρότασης αυτής είναι επομένως να διασφαλίσει ότι συγκρίσιμα και αξιόπιστα δεδομένα συλλέγονται σε όλα τα κράτη μέλη και μεταβιβάζονται στην Επιτροπή, καθιστώντας δυνατό τον υπολογισμό εναρμονισμένων δεικτών κινδύνου και τη μέτρηση της προόδου της Θεματικής στρατηγικής. Σε πρώτη ανάγνωση της παρούσας πρότασης δεν στάθηκε δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για λόγους που συνδέονται κυρίως με το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Χάρη στον έντονο και εποικοδομητικό τριμερή διάλογο σε δεύτερη ανάγνωση και ειδικότερα στο πνεύμα συμβιβασμού του εισηγητή και των σκιωδών εισηγητών, στάθηκε δυνατή η εξεύρεση λύσεων για όλα τα ζητήματα. Η Επιτροπή πιστεύει ότι ο συμβιβασμός που βρέθηκε είναι εύλογος και απαντά στις ανησυχίες του Κοινοβουλίου χωρίς να δημιουργεί δυσανάλογες επιβαρύνσεις για τις εθνικές διοικήσεις και επιχειρήσεις και μπορεί επομένως να τον υποστηρίξει. Η Επιτροπή θα ήθελε να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσει τον εισηγητή, Bart Staes, για τη σπουδαία δουλειά του σε μια τόσο περίπλοκη πρόταση, για την υπομονή του και για τις πολύ εποικοδομητικές ανταλλαγές που είχε με την Επιτροπή. Με βάση τον παρόντα συμβιβασμό, η Επιτροπή είναι σίγουρη ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά αυτή τη σημαντική πρόταση προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία της Θεματικής στρατηγικής για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων."@el10
"− Señora Presidenta, la Estrategia temática sobre el uso sostenible de los plaguicidas aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo en enero de 2009 pretende complementar el marco legal existente centrándose en la fase de uso de los plaguicidas con el objetivo de reducir su impacto en la salud y el medio ambiente. Esta propuesta es el tercer pilar de la estrategia, junto con la Directiva marco y el Reglamento de comercialización de los productos fitosanitarios y pretende suministrar datos fiables para medir el progreso de la Estrategia. El principal objetivo de esta propuesta es por lo tanto garantizar que se recogen datos fiables y comparables en todos los Estados miembros y que se transmiten a la Comisión, haciendo posible un cálculo armonizado de los indicadores de riesgo y medir el progreso de la Estrategia temática. No se ha podido alcanzar un acuerdo en primera lectura de esta propuesta entre el Consejo y el Parlamento por razones directamente ligadas al alcance del Reglamento y a la publicación de resultados. Gracias al intenso y fructífero triálogo en segunda lectura y especialmente al sentido de compromiso del ponente y sus ponentes alternativos, se han podido encontrar soluciones para todos los temas. La Comisión considera que el compromiso encontrado es muy razonable y que reúne las inquietudes del Parlamento sin crear cargas desproporcionadas para las administraciones y empresas nacionales y por lo tanto puede apoyarlo. La Comisión quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer al ponente, el señor Staes, el magnífico trabajo realizado en una propuesta tan compleja, por su paciencia y por los constructivos intercambios que ha tenido con la Comisión. Sobre la base del actual compromiso, la Comisión está convencida de que se puede alcanzar un acuerdo en segunda lectura entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre esta notable propuesta para garantizar el éxito de la Estrategia temática sobre el uso sostenible de los plaguicidas."@es21
"Proua juhataja, 2009. aasta jaanuaris Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt heaks kiidetud pestitsiidide säästva kasutamise temaatiline strateegia püüab olemasolevat õiguslikku raamistikku täiendada, keskendudes pestitsiidide kasutamisele eesmärgiga vähendada pestitsiidide mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Käesolev ettepanek on koos raamdirektiivi ja taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva määrusega strateegia kolmanda samba õigusakt, mille eesmärgiks on esitada usaldusväärseid andmeid strateegia arengu mõõtmiseks. Käesoleva ettepaneku põhieesmärgiks on seega tagada kõikides liikmesriikides võrreldavate ja usaldusväärsete andmete kogumine ja komisjonile edastamine, võimaldades välja arvutada ühtlustatud ohunäitajaid ning temaatilise strateegia edu mõõta. Käesoleva ettepaneku esimesel lugemisel ei saavutanud nõukogu ja parlament kokkulepet peamiselt selle määruse reguleerimisalaga ja tulemuste avaldamisega seotud põhjuste tõttu. Teisel lugemise aset leidnud tõhusa ja tulemusliku kolmepoolse kohtumise ning eriti raportööri ja variraportööride kompromissivalmiduse tõttu leiti kõikidele küsimustele lahendused. Komisjon usub, et saavutatud kompromiss on väga mõistlik ning vastab parlamendi muredele ilma siseriiklikele ametiasutustele ja ettevõtetele ebaproportsionaalseid kohustusi panemata, mistõttu võib ta seda toetada. Komisjon soovib kasutada võimalust, et tänada raportööri, Bart Staesi, tema suurepärase töö eest sellise keerulise ettepaneku puhul, ning tema kannatlikkuse ja väga konstruktiivse arutelu eest, mida ta komisjoniga pidas. Käesoleva kompromissi põhjal on komisjon veendunud, teisel lugemisel on võimalik saavutada kokkulepe Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel seoses selle tähtsa ettepanekuga tagada pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegia edu."@et5
"Arvoisa puhemies, torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtaisessa strategiassa, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät tammikuussa 2009, aiotaan täydentää olemassa olevaa lainsäädäntökehystä, joka koskee torjunta-aineiden käyttökautta tavoitteena vähentää torjunta aineiden vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Tämä ehdotus on strategian kolmas lainopillinen tukipylväs – kaksi muuta ovat puitedirektiivi ja asetus kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta – ja sen päämääränä on antaa luotettavaa tietoa strategian edistymisen mittaamiseksi. Tämän ehdotuksen pääasiallisena tavoitteena on siis varmistaa, että vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa kerätään kaikissa jäsenvaltioissa ja se toimitetaan komissiolle mahdollistaen yhdenmukaisten riski-indikaattorien laskemisen ja teemakohtaisen strategian edistymisen mittaamisen. Tämän ehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä ei päästy yhteisymmärrykseen neuvoston ja parlamentin välillä syistä, jotka lähinnä liittyvät asetuksen soveltamisalaan ja tulosten julkaisemiseen. Toisen käsittelyn intensiivisten ja hedelmällisten kolmikantaneuvottelujen ansiosta, ja erityisesti esittelijän ja hänen varjoesittelijöidensä kompromissintajun ansiosta, kaikkiin asioihin löydettiin ratkaisut. Komissio uskoo, että saavutettu kompromissi on hyvin kohtuudenmukainen ja täyttää parlamentin vaatimukset aiheuttamatta suhteettomia rasitteita kansallisille hallintoviranomaisille ja liikeyrityksille, ja sen vuoksi komissio voi antaa sille tukensa. Komissio haluaisi hyödyntää tämän tilaisuuden kiittämällä esittelijää, Bart Staesia, hienosti tehdystä työstä monimutkaisen ehdotuksen parissa sekä hänen kärsivällisyydestään ja hyvin rakentavista mielipiteiden vaihdoistaan komission kanssa. Nykyisen kompromissin pohjalta komissio on vakuuttunut, että toisessa käsittelyssä päästään yhteisymmärrykseen Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä tästä tärkeästä ehdotuksesta, jolla varmistetaan torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtaisen strategian onnistuminen."@fi7
". Madame la Présidente, la stratégie thématique sur l’utilisation durable des pesticides approuvée par le Parlement européen et par le Conseil en janvier 2009 a pour objectif de compléter le cadre législatif existant en ciblant la phase d’utilisation des pesticides, le but étant de réduire l’impact des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement. Avec la directive-cadre et le règlement concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, cette proposition constitue le troisième pilier juridique de cette stratégie et vise à fournir des données fiables pour mesurer ses progrès. L’objectif principal de cette proposition est donc de garantir la collecte de données comparables et fiables dans tous les États membres et leur transmission à la Commission afin de permettre le calcul d’indicateurs de risques uniformes et de mesurer les progrès de cette stratégie thématique. Pour des raisons liées principalement à la portée du règlement et à la publication des résultats, le Conseil et le Parlement ne sont pas parvenus à un accord en première lecture concernant cette proposition. Grâce au trialogue intensif et fructueux en deuxième lecture et en particulier au sens du compromis dont ont fait preuve le rapporteur et ses rapporteurs fictifs, des solutions ont pu être apportées à tous les problèmes. La Commission estime que le compromis trouvé est très raisonnable et qu’il répond aux préoccupations du Parlement sans imposer de contraintes disproportionnées aux administrations nationales ni aux entreprises. Elle peut donc lui apporter son soutien. La Commission souhaite saisir cette opportunité pour remercier le rapporteur Bart Staes pour l’excellent travail accompli sur cette proposition complexe, pour sa patience et pour les échanges extrêmement constructifs qu’il a eus avec la Commission. Sur la base du compromis actuel, la Commission est convaincue qu’un accord pourra être trouvé en deuxième lecture entre le Parlement européen et le Conseil sur cette proposition importante pour la réussite de la stratégie thématique concernant l’utilisation durable des pesticides."@fr8
"Elnök asszony, az Európai Parlament és a Tanács által 2009 januárjában elfogadott, a peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégia a meglévő jogalkotási keretet kívánja kiegészíteni, megcélozva a peszticidek használati szakaszát, célja pedig a peszticidek emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásának csökkentése. Ez a javaslat – a keretirányelv és a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló rendelet mellett – a stratégia harmadik jogi pillére, és az a célja, hogy megbízható adatokat biztosítson a stratégia előrehaladásának mérésére. E javaslat legfőbb célkitűzése tehát annak biztosítása, hogy minden tagállamban hasonló és megbízható adatokat gyűjtsenek és továbbítsanak a Bizottságnak, lehetővé téve harmonizált kockázati mutatók kiszámítását, valamint a tematikus stratégia előrehaladásának mérését. A szóban forgó javaslattal kapcsolatban első olvasatkor nem jöhetett létre megállapodás a Tanács és a Parlament között, főként a rendelet hatályához és az eredmények közzétételéhez kapcsolódó okok miatt. A második olvasatban folytatott intenzív és eredményes háromoldalú megbeszéléseknek, valamint különösen az előadó és az árnyékelőadók kompromisszumkészségének köszönhetően találhattunk megoldásokat mindezekre a kérdésekre. A Bizottság úgy véli, hogy az elért kompromisszum nagyon ésszerű, és választ ad a Parlament aggodalmaira – anélkül, hogy aránytalan terheket keletkeztetne a nemzeti közigazgatási szervek és vállalkozások számára, és ezért támogatni tudja. A Bizottság szeretné megragadni ezt a lehetőséget arra, hogy megköszönje az előadónak, Bart Staes úrnak a szóban forgó összetett javaslattal kapcsolatos kiváló munkáját, türelmét és a Bizottsággal folytatott rendkívül konstruktív eszmecseréit. A jelenlegi kompromisszum alapján a Bizottság bízik abban, hogy – a peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégia sikerének biztosítása érdekében – második olvasatban megállapodás jöhet létre az Európai Parlament és a Tanács között erről a fontos javaslatról."@hu11
"Signora Presidente, la strategia tematica per l’uso sostenibile dei pesticidi approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel gennaio 2009 mira a completare il quadro normativo attuale indirizzandosi alla fase di utilizzo dei pesticidi con l’obiettivo di ridurre l’impatto dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente. Tale proposta costituisce il terzo pilastro giuridico della strategia assieme alla direttiva quadro e al regolamento sulla commercializzazione dei prodotti fitosanitari e mira a fornire dati affidabili per la valutazione dei progressi della strategia. L’obiettivo principale della proposta è quindi quello di garantire la raccolta di dati confrontabili e affidabili in tutti gli Stati membri, da trasmettere poi alla Commissione, rendendo così possibile il calcolo di indicatori di rischio armonizzati e la valutazione dei progressi della strategia tematica. In prima lettura non fu possibile raggiungere un accordo tra Consiglio e Parlamento sulla proposta per ragioni legate principalmente al campo di applicazione del regolamento e alla pubblicazione dei risultati. Grazie all’intenso e proficuo trilogo in seconda lettura e in particolare grazie alla volontà di compromesso del relatore e dei relatori ombra è stato possibile dare soluzione a tali questioni. La Commissione ritiene che il compromesso raggiunto sia ragionevole e soddisfi gli interessi del Parlamento senza determinare oneri eccessivi per le amministrazioni e le imprese nazionali ed è pertanto in grado di sostenerlo. La Commissione desidera cogliere l’occasione per ringraziare il relatore, l’onorevole Staes per l’eccellente lavoro svolto su una proposta così complicata, per la pazienza dimostrata e per il fattivo scambio avuto con la Commissione. Sulla base del compromesso attuale, la Commissione ritiene che sarà possibile raggiungere un accordo in seconda lettura tra il Parlamento europeo e il Consiglio su questa importante proposta per garantire il successo della strategia tematica sull’uso sostenibile dei pesticidi."@it12
"Gerb. pirmininke, Tausiojo pesticidų naudojimo teminėje strategijoje, kuriai 2009 m. sausio mėn. pritarė Europos Parlamentas ir Taryba, ketinama papildyti galiojančius teisės aktus, kad juose daugiau dėmesio būtų galima skirti pesticidų naudojimo etapui ir sumažinti pesticidų poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai. Šis pasiūlymas – trečias teisinis strategijos ramstis, kuriuo kartu su Pagrindų direktyva ir Reglamentu dėl augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai siekiama gauti patikimų duomenų, kurie reikalingi Strategijos įgyvendinimo pažangai įvertinti. Taigi svarbiausias šio pasiūlymo tikslas užtikrinti, kad visos valstybės narės rinktų palyginamus ir patikimus duomenis ir perduotų juos Komisijai, kuri galėtų apskaičiuoti suderintus pavojaus rodiklius ir įvertinti Teminės strategijos įgyvendinimo pažangą. Taryba ir Parlamentas negalėjo pasiekti susitarimo pagal šį pasiūlymą per pirmąjį svarstymą dėl priežasčių, kurios daugiausia susijusios su reglamento taikymo srities dydžiu ir nuostata dėl į rezultatų skelbimo. Intensyvios ir vaisingos trišalės derybos antrojo svarstymo metu ir ypač pranešėjo ir jo šešėlinių pranešėjų kompromisiniai sprendimai padėjo pasiekti susitarimus visais svarstomais klausimais. Komisija mano, kad surastas labai protingas kompromisas, kuriame atsižvelgta į Parlamentui susirūpinimą kėlusius klausimus ir kuris neužkrauna papildomos administracinės naštos valstybėms ir įmonėms. Dėl to Komisija gali šį kompromisą paremti. Komisija norėtų pasinaudoti šia proga, kad padėkotų pranešėjui Bartui Staesui už jo atliktą didelį darbą rengiant šį sudėtingą pasiūlymą, už jo kantrybę ir labai konstruktyvų keitimąsi nuomonėmis su Komisija. Komisija yra įsitikinusi, kad šio kompromiso pagrindu Europos Parlamentas ir Taryba gali pasiekti susitarimą dėl šio svarbaus pasiūlymo per antrąjį svarstymą ir užtikrinti Tausiojo pesticidų naudojimo teminės strategijos sėkmę."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada janvārī apstiprinātās Ilgtspējīgas pesticīdu izmantošanas tematiskās stratēģijas mērķis ir papildināt esošo tiesisko pamatu, pievēršot uzmanību pesticīdu izmantošanas posmam, nolūkā samazināt pesticīdu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Šis priekšlikums ir stratēģijas trešais tiesiskais pīlārs — pirmais ir pamata direktīva un otrais ir Regula par augu aizsardzības produktu laišanu tirgū —, un tā mērķis ir apkopot uzticamus datus, lai izvērtētu panākumus, kas gūti, īstenojot stratēģiju. Tādēļ šā priekšlikuma būtiskākais mērķis ir veicināt salīdzināmu un uzticamu datu apkopošanu visās dalībvalstīs un to iesniegšanu Komisijai, nodrošinot iespēju aprēķināt saskaņotus riska rādītājus un noteikt panākumus, kādi gūti, īstenojot tematisko stratēģiju. Vienošanās pirmajā lasījumā par šo priekšlikumu starp Padomi un Parlamentu netika panākta tādu iemeslu dēļ, kas galvenokārt saistīti ar regulas darbības jomu un rezultātu publicēšanu. Pateicoties intensīvam un rezultatīvam trialogam otrajā lasījumā un it sevišķi referenta un ēnu referentu vēlmei panākt kompromisu, risinājumi tika rasti attiecībā uz visiem jautājumiem. Komisija uzskata, ka panāktais kompromiss ir lielā mērā atbilstīgs un atbilst Parlamenta izvirzītajām prasībām, neradot nesamērīgu slogu valstu iestādēm un uzņēmumiem, un tādēļ to atbalsta. Komisija vēlas izmantot šo iespēju, lai pateiktos referentam par paveikto lielisko darbu saistībā ar šo sarežģīto priekšlikumu, par viņa pacietību un tiešām konstruktīvo sadarbību ar Komisiju. Ņemot vērā panākto kompromisu, Komisija ir pārliecināta, ka starp Eiropas Parlamentu un Padomi ir iespējams panākt vienošanos otrajā lasījumā par šo nozīmīgo priekšlikumu, lai nodrošinātu Ilgtspējīgas pesticīdu izmantošanas tematiskās stratēģijas veiksmīgu īstenošanu."@lv13
"Madam President, the Thematic Strategy on the Sustainable Use of Pesticides approved by the European Parliament and the Council in January 2009 intends to complement the existing legislative framework by targeting the use phase of pesticides, with the objective of reducing the impact of pesticides on human health and the environment. This proposal is the third legal pillar of the strategy, together with the framework directive and the Regulation for the placing on the market of plant protection products, and aims at providing reliable data to measure the progress of the Strategy. The main objective of this proposal is thus to ensure that comparable and reliable data are collected in all Member States and transmitted to the Commission, making it possible to calculate harmonised risk indicators and to measure the progress of the Thematic Strategy. An agreement at first reading on this proposal could not be reached between Council and Parliament for reasons mainly linked to the scope of the Regulation and to the publication of results. Thanks to the intense and fruitful trialogue in second reading and in particular to the sense of compromise of the rapporteur and his shadows, solutions could be found for all the issues. The Commission believes that the compromise found is very reasonable and meets the concerns of the Parliament without creating disproportionate burdens for the national administrations and businesses and it can therefore support it. The Commission would like to take this opportunity to thank the rapporteur, Bart Staes, for doing a great job on such a complex proposal, for his patience and for the very constructive exchanges he has had with the Commission. On the basis of the current compromise, the Commission is confident that an agreement in second reading can be reached between the European Parliament and the Council on this important proposal to ensure the success of the Thematic Strategy on the Sustainable Use of Pesticides."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, de door het Europees Parlement en de Raad in januari 2009 goedgekeurde thematische strategie voor een duurzaam gebruik van pesticiden moet een aanvulling vormen op het bestaande wetgevingskader door zich te richten op de gebruiksfase van pesticiden, met als doel het effect van pesticiden op de volksgezondheid en het milieu terug te dringen. Dit voorstel is de derde wettelijke pijler van de strategie, samen met de kaderrichtlijn en de verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en is erop gericht betrouwbare gegevens te verstrekken om de voortgang van de strategie te beoordelen. De hoofddoelstelling van dit voorstel is dus ervoor te zorgen dat er in alle lidstaten vergelijkbare en betrouwbare gegevens worden verzameld en dat deze worden overgelegd aan de Commissie, waardoor het mogelijk wordt geharmoniseerde risico-indicatoren te berekenen en de voortgang van de thematische strategie te beoordelen. Om redenen die vooral verband hielden met de reikwijdte van de verordening en de publicatie van resultaten konden de Raad en het Parlement in eerste lezing niet tot een akkoord komen over dit voorstel. Dankzij de intensieve en vruchtbare trialoog in tweede lezing en met name de zin voor compromis van de rapporteur en schaduwrapporteurs konden er voor alle kwesties oplossingen worden gevonden. De Commissie vindt het compromis alleszins redelijk en denkt dat hiermee rekening wordt gehouden met de zorgen van het Parlement zonder dat de nationale overheden en ondernemingen onevenredig zwaar worden belast en zij kan zich er derhalve in vinden. De Commissie neemt deze gelegenheid te baat om de rapporteur, Bart Staes, te bedanken voor zijn uitstekende werk aan zo'n complex voorstel, voor zijn geduld en voor de uiterst constructieve dialoog met de Commissie. Op basis van het huidige compromis heeft de Commissie er vertrouwen in dat het Europees Parlement en de Raad tot een akkoord in tweede lezing kunnen komen over dit belangrijke voorstel in het kader van het welslagen van de thematische strategie voor een duurzaam gebruik van pesticiden."@nl3
"Pani przewodnicząca! Celem strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów zatwierdzonej przez Parlament i Radę w styczniu 2009 roku jest uzupełnienie istniejącego prawodawstwa poprzez skupienie się na etapie stosowania pestycydów, co ma na celu zmniejszenie wpływu pestycydów na zdrowie człowieka i środowisko naturalne. Przedmiotowy wniosek jest trzecim filarem strategii, wraz z dyrektywą ramową i rozporządzeniem w sprawie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, i ma na celu dostarczenie wiarygodnych danych na potrzeby mierzenia postępów w realizacji strategii. Głównym celem wniosku jest więc dopilnowanie, aby we wszystkich państwach członkowskich gromadzone były porównywalne i wiarygodne dane, które następnie będą przekazywane Komisji, co pozwoli obliczyć zharmonizowane wskaźniki ryzyka i ocenić postępy w realizacji strategii tematycznej. W pierwszym czytaniu osiągnięcie porozumienia pomiędzy Radą i Parlamentem było niemożliwe, z przyczyn głównie związanych z zakresem rozporządzenia i publikacją wyników. Dzięki intensywnym i owocnym rozmowom trójstronnym, podczas drugiego czytania, a zwłaszcza dzięki kompromisowi między sprawozdawcą a kontrsprawozdawcami, udało się rozwiązać wszystkie kwestie sporne. Komisja uważa, że osiągnięty kompromis jest bardzo rozsądny i spełnia oczekiwania Parlamentu, jednocześnie nie nakładając nieproporcjonalnych ciężarów na organy krajowe i przedsiębiorstwa. W związku z tym Komisja może poprzeć przedmiotowy kompromis. Komisja chciałabym skorzystać z okazji i podziękować sprawozdawcy, panu posłowi Bartowi Staesowi, za wykonanie doskonałej pracy nad tak skomplikowanym wnioskiem, za jego cierpliwość i niezwykle konstruktywną wymianę poglądów z Komisją. Komisja jest pewna, że na podstawie obecnego kompromisu uda się w drugim czytaniu osiągnąć porozumienie w kwestii przedmiotowego wniosku pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, co zapewni powodzenie strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów."@pl16
"Senhora Presidente, a Estratégia Temática da Utilização Sustentável dos Pesticidas, aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho em Janeiro de 2009, pretende complementar o quadro legislativo existente concentrando-se na fase de utilização dos pesticidas, com o objectivo de reduzir o seu impacto na saúde humana e no ambiente. Esta proposta é o terceiro pilar jurídico daquela estratégia, juntamente com a directiva-quadro e o regulamento sobre a colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, e visa assegurar que sejam utilizados dados fiáveis para avaliar o impacto da estratégia. O principal objectivo desta proposta é, portanto, assegurar que sejam recolhidos dados comparáveis e fiáveis em todos os Estados e que os mesmos sejam transmitidos à Comissão, de modo a permitir que sejam calculados indicadores de risco harmonizados e que se avalie o impacto da Estratégia Temática. O Conselho e o Parlamento não conseguiram chegar a um acordo sobre esta proposta em primeira leitura por motivos que se prendem principalmente com o âmbito do regulamento e a publicação dos resultados. Graças ao trílogo intenso e profícuo em segunda leitura e, especialmente, à atitude de compromisso do relator e dos relatores-sombra, encontraram-se soluções para todas as questões. A Comissão está convencida de que o compromisso alcançado é razoável e que vai ao encontro das preocupações do Parlamento, sem criar encargos excessivos para as administrações nacionais e as empresas, pelo que lhe pode dar o seu apoio. A Comissão gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer ao relator, Bart Staes, pelo excelente trabalho que realizou sobre uma proposta tão complexa, pela sua paciência e pelas trocas de impressões muito construtivas que manteve com a Comissão. Graças ao compromisso agora alcançado, a Comissão está certa de que se conseguirá chegar a um acordo em segunda leitura entre o Parlamento Europeu e o Conselho sobre esta importante proposta, de modo a garantir o êxito da Estratégia Temática sobre a Utilização Sustentável dos Pesticidas."@pt17
"Dnă preşedintă, Strategia tematică privind utilizarea durabilă a pesticidelor aprobată de Parlamentul European şi de Consiliu în ianuarie 2009, doreşte să completeze cadrul legislativ existent prin orientarea fazei de utilizare a pesticidelor, cu scopul de a reduce impactul acestora asupra sănătăţii umane şi a mediului. Propunerea este al treilea pilon juridic al strategiei, împreună cu cadrul directivei şi cu Regulamentul pentru introducerea pe piaţă a unor produse de protecţie a plantelor şi are ca obiectiv asigurarea unor date fiabile pentru a măsura progresele înregistrate de strategie. Prin urmare, principalul obiectiv al acestei propuneri este să asigure că datele comparabile şi fiabile sunt colectate de toate statele membre şi transmise Comisiei, făcând posibilă calcularea indicatorilor de risc armonizaţi şi măsurarea progreselor înregistrate de Strategia tematică. Nu s-a ajuns la un acord în prima lectură cu privire la această propunere, între Consiliu şi Parlament, din motive legate în principal de domeniul de aplicare a regulamentului şi de publicarea rezultatelor. Datorită trialogului intens şi productiv în a doua lectură şi, în special, a abilităţii de compromis a raportorului şi a raportorilor săi alternativi, s-au putut găsi soluţii pentru toate problemele. Comisia crede că acest compromis la care s-a ajuns este foarte rezonabil şi oferă soluţii pentru preocupările Parlamentului fără să creeze poveri exagerate pentru administraţiile naţionale şi întreprinderi şi, prin urmare, poate fi susţinut. Comisia doreşte să profite de această ocazie pentru a mulţumi raportorului, Bart Staes, pentru activitatea sa extraordinară legată de o propunere atât de complexă, pentru răbdarea sa şi pentru schimburile foarte constructive pe care le-a avut cu Comisia. În baza actualului compromis, Comisia are încredere că se poate ajunge la un acord în a doua lectură între Parlamentul European şi Consiliu cu privire la această propunere importantă pentru a asigura succesul Strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor."@ro18
". – Vážená pani predsedajúca, tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov schválená Európskym parlamentom a Radou v januári 2009 má za cieľ doplniť jestvujúci právny rámec tým, že sa zameria na fázu využívania pesticídov s cieľom znížiť ich dosah na ľudské zdravie a životné prostredie. Tento návrh je tretím právnym pilierom stratégie, spoločne s rámcovou smernicou a nariadením o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, a jeho cieľom je poskytnúť spoľahlivé údaje na meranie pokroku stratégie. Hlavným cieľom tohto návrhu je teda zabezpečiť, aby sa vo všetkých členských štátoch zhromažďovali a Komisii odovzdávali porovnateľné a spoľahlivé údaje, umožňujúce výpočet harmonizovaných ukazovateľov rizika na meranie pokroku tematickej stratégie. Pri prvom čítaní sa nepodarilo dosiahnuť dohodu o tomto návrhu medzi Radou a Parlamentom, a to z dôvodov, ktoré súviseli najmä s rozsahom nariadenia a zverejňovaním výsledkov. Vďaka intenzívnym a plodným trojstranným rozhovorom pri druhom čítaní a najmä zmyslu pána spravodajcu a jeho tieňových spravodajcov pre kompromis sa podarilo nájsť riešenie pre všetky otázky. Komisia je presvedčená, že dosiahnutý kompromis je veľmi rozumný a reaguje aj na obavy Parlamentu bez toho, aby neúmerne zaťažoval národné orgány verejnej správy a podniky, a preto ho môže podporiť. Komisia by chcela využiť túto príležitosť a poďakovať pánovi spravodajcovi Bartovi Staesovi za vynikajúcu prácu na takom zložitom návrhu, za jeho trpezlivosť a za veľmi konštruktívnu výmenu názorov medzi ním a Komisiou. Komisia je na základe súčasného kompromisu presvedčená, že Európsky parlament a Rada môžu dosiahnuť dohodu o tomto dôležitom návrhu už pri druhom čítaní, aby sa zabezpečil úspech tematickej stratégie trvalo udržateľného využívania pesticídov."@sk19
"Gospa predsednica, Tematska strategija trajnostne rabe pesticidov, ki sta jo odobrila Evropski parlament in Svet januarja 2009, namerava dopolniti obstoječi zakonodajni okvir z obravnavo faze uporabe pesticidov, s ciljem zmanjšati vpliv pesticidov na človekovo zdravje in okolje. Ta predlog je tretji zakonodajni steber strategije, skupaj z okvirno direktivo in Uredbo o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, in je namenjen zagotavljanju zanesljivih podatkov za merjenje napredka Strategije. Glavni cilj tega predloga je torej zagotoviti, da se v državah članicah zbirajo primerljivi in zanesljivi podatki in se pošljejo Komisiji, kar bo omogočilo izračun usklajenih kazalnikov tveganja in meritev napredka Tematske strategije. Sporazum ob prvi obravnavi tega predloga med Svetom in Parlamentom ni mogel biti dosežen zaradi razlogov, povezanih z obsegom uporabe Uredbe in objavo rezultatov. Zahvaljujoč intenzivnemu in uspešnemu trilogu ob drugi obravnavi in zlasti zaradi kompromisa poročevalcev in njihovih poročevalcev v senci so bile najdene rešitve za vsa vprašanja. Komisija verjame, da je dosežen kompromis zelo razumen in rešuje vprašanja Parlamenta, ne da bi ustvaril nesorazmerna bremena za nacionalne uprave in podjetja in ga zato lahko podpre. Komisija bi rada izkoristila to priložnost in se zahvalila poročevalcu, Bartu Staesu, za izjemno delo na tako zapletenem predlogu, za njegovo potrpežljivost in konstruktivno izmenjavo mnenj s Komisijo. Na podlagi tekočega kompromisa je Komisija prepričana, da je mogoče med Evropskim parlamentom in Svetom doseči sporazum o tem pomembnem predlogu ob drugem branju, da se zagotovi uspeh Tematske strategije o trajnostni rabi pesticidov."@sl20
"Fru talman! Den temainriktade strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel som antogs av Europaparlamentet och rådet i januari 2009 syftar till att komplettera befintlig lagstiftning genom att reglera användningsfasen för bekämpningsmedel, i syfte att minska bekämpningsmedlens inverkan på människors hälsa och på miljön. Det här förslaget är strategins tredje rättsliga pelare, tillsammans med ramdirektivet och förordningen för utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel, och syftar till att ge tillförlitliga uppgifter för att mäta framstegen med strategin. Förslagets viktigaste mål är alltså att jämförbara och tillförlitliga uppgifter samlas in i alla medlemsstater och överförs till kommissionen, vilket gör det möjligt att beräkna harmoniserade riskindikatorer och mäta framstegen med den tematiska strategin. Rådet och parlamentet kunde inte enas om förslaget vid första behandlingen främst av orsaker kopplade till förordningens omfattning och offentliggörande av resultat. Tack vare den intensiva och givande trepartsdialogen vid andra behandlingen och framför allt föredragandens och skuggföredragandenas kompromissvilja har det varit möjligt att komma fram till lösningar på alla punkter. Kommissionen anser att resultatet är en mycket rimlig kompromiss, som innebär att parlamentets intressen tillvaratas utan att en oproportionerlig belastning uppstår på de nationella förvaltningarna och företagen, och kommissionen kan därför stödja den. Kommissionen vill ta tillfället i akt och tacka föredraganden, Bart Staes, för ett mycket bra jobb med ett sådant komplext förslag, för hans tålamod och för det mycket konstruktiva utbyte han haft med kommissionen. Med den nuvarande kompromissen som grund är kommissionen säker på att Europaparlamentet och rådet kan nå en överenskommelse om detta viktiga förslag vid en andra behandling och göra den temainriktade strategin för hållbar användning av bekämpningsmedel till en framgång."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"László Kovács,"18,5,20,20,15,1,1,19,14,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph