Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-23-Speech-4-531"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090423.72.4-531"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, the interventions of the different MEPs show the importance of the issue of profiling and the respect of fundamental rights and the attention paid to it by Parliament. The report gives an excellent picture of the questions raised by the use of profiling techniques, in particular when they are based on ethnicity, race, nationality or religion for law enforcement, immigration or border control purposes. The Commission follows closely – and will continue to follow – the problems posed by the use of profiling in general and, in particular, in the sectors expressly referred to in the report. The Commission is currently launching a consultation on the challenges posed by new technologies to data protection. Its results should provide the Commission with elements that will feed its reflection and guide it when dealing with the problems that profiling can pose in the areas of justice, freedom and security. The recent results published by the Fundamental Rights Agency on minorities and discrimination in the EU, which the Commission welcomed yesterday, show that racism and xenophobia are persistent phenomena in the European Union and that they affect the lives of our minorities. The Commission has to carefully study the results of this survey in order to decide the way forward. Again, I very much welcome the draft report, and I am looking forward to its adoption in plenary tomorrow."@en4
lpv:translated text
"Paní předsedající, příspěvky jednotlivých poslanců ukázaly, jak je otázka profilování a dodržování základních práv důležitá a jakou pozornost jí Parlament věnuje. Vaše zpráva podává skvělou představu o pochybnostech, které vyvolává použití technik profilování, zejména pokud se zakládají na etnickém či rasovém původu, národnosti či vyznání a slouží pro účely vymáhání práva, imigrace nebo hraničních kontrol. Komise pozorně sleduje problémy, které přináší použití profilování obecně, a pak konkrétně v odvětvích, na které tato zpráva výslovně poukazuje, a bude v tom pokračovat i nadále. Komise v současnosti zahájila konzultace o výzvách, které představují nové technologie pro ochranu údajů. Výsledky by měly Komisi posloužit jako základ pro její reakci a být vodítkem při řešení problémů, které může profilování vyvolat v oblastech, jako je spravedlnost, svoboda a bezpečnost. Výsledky v otázce menšin a diskriminace zveřejněné Agenturou EU pro základní práva, které Komise včera ocenila, ukazují, že rasismus a xenofobie jsou v Evropské unii přetrvávajícími jevy a mají dopad na život našich menšin. Komise musí výsledky tohoto průzkumu důkladně prozkoumat, aby mohla rozhodnout o dalším postupu. Ještě jednou velmi vítám návrh zprávy a těším se, že bude zítra v plénu přijat."@cs1
"Fru formand! Indlæggene fra de forskellige medlemmer viser betydningen af spørgsmålet om profilanalyse og Parlamentets respekt for grundlæggende rettigheder og opmærksomhed om dette. Betænkningen giver et fremragende billede af de spørgsmål, som brugen af profilanalyseteknikkerne giver anledning til, navnlig når de er baseret på etnisk oprindelse, race, nationalitet eller religion i forbindelse med retshåndhævelse, indvandring eller grænsekontrol. Kommissionen holder et vågent øje med – og vil fortsat gøre det – problemerne med brug af profilanalyse i almindelighed og i særdeleshed inden for de sektorer, der udtrykkelig omtales i betænkningen. Kommissionen i øjeblikket i færd med at iværksætte en høring om udfordringerne ved nye teknologier til databeskyttelse. Resultaterne af denne vil give Kommissionen oplysninger, som den kan anvende i sine overvejelser, og som kan vejlede den, når den skal tage sig af de problemer, som profilanalyse kan medføre inden for retfærdighed, frihed og sikkerhed. De seneste resultater, som er offentliggjort af Agenturet for Grundlæggende Rettigheder om mindretal og diskrimination i EU, som Kommissionen modtog med glæde i går, viser, at racisme og fremmedhad er fremherskende fænomener i EU, og at de påvirker hverdagen for vores mindretal. Kommissionen vil studere resultaterne af denne undersøgelse nøje, før den beslutter sig for vejen frem. Igen vil jeg gerne hilse dette forslag til betænkning velkommen, og jeg ser frem til, at det vedtages på plenum i morgen."@da2
"Frau Präsidentin! Die Stellungnahmen der verschiedenen Mitglieder des Parlaments zeugen von der Bedeutung der Frage von Profilerstellung und Respekt der Menschenrechte sowie von der Aufmerksamkeit, die ihr vom Parlament geschenkt wird. Der Bericht zeichnet ein genaues Bild der Frage, die von der Verwendung von Profilerstellungsmethoden insbesondere dann aufgeworfen werden, wenn sie für Zwecke des Strafvollzugs, der Immigration und von Grenzkontrollen auf Volkszugehörigkeit, Rasse, Nationalität oder Religion basieren. Die Kommission verfolgt mit der Verwendung von Profilerstellung im Allgemeinen und insbesondere in Sektoren, die in diesem Bericht ausdrücklich genannt werden, entstandene Probleme aufmerksam - und wird dies auch weiterhin tun. Die Kommission ruft gerade eine Konsultation über die mit neuen Technologien und Datenschutz entstehenden Herausforderungen ins Leben. Ihre Ergebnisse sollten die Kommission mit Elementen versorgen, die ihre Überlegungen nähren und sie bei der Bearbeitung von Problemen leiten werden, die Profilerstellung in den Bereichen Justiz, Freiheit und Sicherheit verursachen kann. Die kürzlich von der Grundrechtsagentur veröffentlichten Ergebnisse über Minderheiten und Diskriminierung in der EU, welche die Kommission gestern begrüßt hat, zeigen, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit anhaltende Phänomene in der Europäischen Union sind, und dass sie Auswirkungen auf das Leben unserer Minderheiten haben. Die Kommission hat die Ergebnisse dieser Studie sorgfältig studiert, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Nochmals: Ich begrüße den Berichtentwurf und freue mich auf seine Annahme morgen in der Plenarsitzung."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, οι παρεμβάσεις των διαφόρων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταδεικνύουν τη σημασία του ζητήματος της διαμόρφωσης της γενικής εικόνας προσώπου και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και την προσοχή που δίνεται σε αυτό από το Κοινοβούλιο. Η έκθεση δίνει μια εξαιρετική εικόνα των ζητημάτων που θίχτηκαν με τη χρήση των τεχνικών διαμόρφωσης της γενικής εικόνας προσώπου, ιδιαιτέρως όταν βασίζονται στην εθνοτική ή φυλετική καταγωγή, την εθνικότητα ή τη θρησκεία στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου, του ελέγχου της μετανάστευσης, των τελωνειακών υπηρεσιών και των ελέγχων στα σύνορα. Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά – και θα συνεχίσει να παρακολουθεί – τα προβλήματα που θέτει η χρήση της διαμόρφωσης της γενικής εικόνας προσώπου γενικά και ειδικότερα στους τομείς που αναφέρονται ρητά στην έκθεση. Η Επιτροπή εγκαινιάζει επί του παρόντος μια διαβούλευση σχετικά με τις προκλήσεις που θέτουν οι νέες τεχνολογίες στην προστασία δεδομένων. Τα αποτελέσματά της θα πρέπει να τροφοδοτήσουν τη σκέψη της Επιτροπής και να την κατευθύνουν κατά την αντιμετώπιση των προβλημάτων που μπορεί να θέσει η διαμόρφωση της γενικής εικόνας προσώπου στους τομείς στης δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας. Τα πρόσφατα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις στην ΕΕ, για τα οποία η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της χθες, δείχνουν ότι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία είναι επίμονα φαινόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι επηρεάζουν τις ζωές των μειονοτήτων μας. Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας προκειμένου να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει. Για άλλη μια φορά, χαιρετίζω θερμά το σχέδιο έκθεσης και ανυπομονώ για την υιοθέτησή του αύριο στην Ολομέλεια."@el10
"− Señora Presidenta, las intervenciones de los diferentes diputados muestran la importancia del asunto de la elaboración de perfiles delictivos y el respeto de los derechos fundamentales y la atención que le ha prestado el Parlamento. El informe ofrece una perfecta fotografía de las cuestiones derivadas del uso de técnicas de elaboración de perfiles delictivos, en particular cuando se basan en la etnia, raza, nacionalidad o religión para fines de cumplimiento de la ley o control de la inmigración y las fronteras. La Comisión sigue de cerca —y seguirá haciéndolo— los problemas planteados por el uso de la elaboración de perfiles delictivos en general y, en particular, en los sectores expresamente mencionados en el informe. Actualmente la Comisión está lanzando un proceso de consulta sobre los desafíos presentados por las nuevas tecnologías para la protección de datos. Sus resultados deberán suministrar los elementos que guíen y hagan reflexionar a la Comisión a la hora de abordar los problemas que la elaboración de perfiles delictivos plantea en términos de justicia, libertad y seguridad. Los resultados recientes publicados por la Agencia de Derechos Fundamentales sobre minorías y discriminación en la UE, que la Comisión agradeció ayer, muestran que el racismo y la xenofobia son fenómenos que perduran en la Unión Europea y que afectan a las vidas de nuestras minorías. La Comisión debe estudiar detenidamente los resultados de esta informe para decidir el camino a seguir. De nuevo, agradezco enormemente el proyecto de informe y deseo su adopción en la sesión plenaria de mañana."@es21
"Proua juhataja, erinevate Euroopa Parlamendi liikmete sekkumised näitavad, kui tähtis on profiilide koostamise küsimus, põhiõiguste tagamine ning parlamendipoolne tähelepanu. Käesolev raport annab suurepärase ülevaate profiilide koostamistehnikate kasutamisest tulenevate küsimuste kohta, eriti kui need toimuvad etnilise päritolu, rassi, rahvuse või religiooni alusel ning õiguskaitse, sisserände või piirikontrolli eesmärgil. Komisjon jälgib nii praegu kui ka edaspidi täpselt neid probleeme, mida üldine profiilide koostamine tekitab, eriti raportis selgesõnaliselt viidatud valdkondade puhul. Komisjon alustab praegu konsultatsiooni seoses andmekaitse uute tehnoloogiate poolt esitatud väljakutsetega. Need tulemused peaksid komisjoni jaoks ette nägema elemendid, mis annaksid mõtlemisainet ja juhendaksid probleemide lahendamisel, mida profiilide koostamine võib õiguse, vabaduse ja turvalisuse valdkonnas tekitada. Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti poolt avaldatud värsked tulemused vähemuste ja diskrimineerimise kohta ELis, mida komisjon eile tervitas, näitavad, et rassism ja ksenofoobia on püsivad nähtused Euroopa Liidus ning need mõjutavad meie vähemusrühmade liikmete elusid. Komisjon peab selle uurimuse tulemused väga hoolikalt läbi töötama, et otsustada, kuidas edasi minna. Ma väljendan veelkord oma heameelt selle raporti projekti üle ning ootan väga selle vastuvõtmist homsel parlamendi istungil."@et5
"Arvoisa puhemies, parlamentin jäsenten puheenvuorot todistavat, kuinka tärkeä asia profilointi ja perusoikeuksien kunnioittaminen on ja kuinka tärkeää on kiinnittää siihen parlamentissa huomiota. Mietintö antaa erinomaisen kuvan profilointitekniikoiden käytön herättämistä kysymyksistä erityisesti silloin, kun ne perustuvat etniseen taustaan, rotuun, kansalaisuuteen tai uskontoon lainvalvonnan, maahanmuuton tai rajavalvonnan yhteydessä. Komissio seuraa tarkasti sekä nyt että tulevaisuudessa profiloinnin käytön aiheuttamia ongelmia yleisellä tasolla ja erityisesti niillä sektoreilla joihin mietinnössä nimenomaisesti viitataan. Komissio käynnistää parhaillaan kuulemista uuden teknologian aiheuttamista haasteista tietosuojalle. Tulosten pitäisi antaa komissiolle elementit, jotka auttavat asian pohtimista ja ohjaavat komissiota niiden ongelmien käsittelyssä, joita profilointi voi aiheuttaa oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueilla. Perusoikeusviraston julkaisemat viimeaikaiset tulokset vähemmistöjen syrjinnästä EU:ssa, joihin komissio eilen ilmaisi tyytyväisyytensä, todistavat, että rasismi ja muukalaisviha ovat pysyviä ilmiöitä Euroopan unionissa ja että ne vaikuttavat vähemmistöjemme elämään. Komission täytyy tutkia selvityksen tulokset tarkasti, jotta pystyttäisiin päättämään, miten asiassa edetään. Vielä kerran komission puolesta, olen hyvin tyytyväinen mietintöluonnokseen ja odotan innolla, että se hyväksytään huomisessa täysistunnossa."@fi7
". Madame la Présidente, les interventions des différents députés montrent l’importance de la question du profilage et du respect des droits fondamentaux ainsi que l’attention que le Parlement accorde à ces problèmes. Ce rapport illustre parfaitement les problèmes suscités par l’utilisation des techniques de profilage, notamment lorsque ce profilage se fonde sur l’origine ethnique, la race, la nationalité ou la religion à des fins de maintien de l’ordre, d’immigration et de contrôle aux frontières. La Commission suit de près, et continuera à suivre, les problèmes posés par le profilage de façon générale et en particulier dans les secteurs mentionnés spécifiquement par ce rapport. La Commission lance actuellement une consultation sur les défis posés par les nouvelles technologies en matière de protection des données. Les résultats de cette consultation devraient alimenter les réflexions de la Commission et la guider dans son approche des problèmes posés par le profilage en matière de justice, de liberté et de sécurité. Les résultats publiés récemment par l’Agence des droits fondamentaux à propos des minorités et de la discrimination dans l’UE, que la Commission a salués hier, montrent que le racisme et la xénophobie persistent au sein de l’Union européenne et qu’ils ont un impact sur la vie de nos minorités. La Commission doit étudier attentivement les résultats de cette enquête pour décider de la voie à suivre. Une fois de plus, je salue ce projet de rapport et je me réjouis de le voir adopter demain en plénière."@fr8
"Elnök asszony, a különböző európai parlamenti képviselők hozzászólásai jelzik a profilalkotás és az alapvető jogok tiszteletben tartása kérdésének fontosságát, és azt, hogy a Parlament figyelmet szentelt ezeknek. A jelentés kiváló képet nyújt a profilalkotási eljárások alkalmazása miatt felvetődött kérdésekről, különösen akkor, ha azok bűnüldözési, bevándorlás-ellenőrzési vagy határellenőrzési céllal etnikai, faji hovatartozáson, nemzetiségen vagy valláson alapulnak. A Bizottság közelről követi – és a jövőben is közelről fogja követni – általában a profilalkotás alkalmazása okozta problémákat, és különösen a jelentésben kifejezetten említett területeken. A Bizottság jelenleg konzultációt indít azokról a kihívásokról, amelyeket az új technológiák az adatvédelem szempontjából jelentenek. Eredményeinek olyan tényeket kellene szolgáltatniuk a Bizottságnak, amelyek ösztönzik a Bizottság elméleti munkáját és útmutatóul szolgálnak azoknak a problémáknak a kezelése során, amelyeket a profilalkotás okozhat a jogérvényesülés, a szabadság és a biztonság területén. Az Alapjogi Ügynökség által az EU-n belüli kisebbségekre és hátrányos megkülönböztetésre vonatkozóan nemrégiben közzétett, a Bizottság által tegnap pozitívan fogadott eredmények azt mutatják, hogy a rasszizmus és az idegengyűlölet tartós jelenségek az Európai Unióban, és érintik kisebbségeink életét. A Bizottságnak alaposan tanulmányoznia kell ennek a felmérésnek az eredményeit, hogy eldöntse az előrevivő utat. Ismét elmondom, hogy nagyon nagy örömmel fogadom ezt a jelentéstervezetet, és várom, hogy a holnapi plenáris ülésen elfogadásra kerüljön."@hu11
"Signora Presidente, gli interventi dei deputati dimostrano l’importanza della questione del profilo e del rispetto dei diritti fondamentali e l’attenzione riservatavi dal Parlamento La relazione fornisce un quadro eccellente dei problemi sollevati dall’utilizzo delle tecniche di compilazione dei profili, in particolare sulla base dell'origine etnica, della razza, della nazionalità o della religione nelle operazioni di applicazione della legge, di controllo dell'immigrazione, dei servizi doganali e dei controlli alle frontiere. La commissione segue da vicino - e così farà in futuro - i problemi causati dall’uso del profilo in generale e in particolare in quei settori oggetto della relazione. La Commissione al momento sta avviando una consultazione sulle sfide rappresentate dalle nuove tecnologie per la protezione dei dati i cui risultati forniranno alla Commissione gli elementi di riflessione e gli orientamenti per affrontare i problemi che la questione del profilo può comportare nei settori della giustizia, libertà e sicurezza. I recenti risultati pubblicati dall’Agenzia per i diritti fondamentali sulle minoranze e la discriminazione nell’UE, che la Commissione ha accolto ieri, dimostrano che il razzismo e la xenofobia sono fenomeni che persistono nell’Unione europea e che si ripercuotono sulla vita delle nostre minoranze. La Commissione dovrà studiare attentamente tali risultati per decidere la strada da seguire in futuro. Desidero ribadire che accolgo molto favorevolmente il progetto di relazione e che ne attendo l’adozione domani in plenaria."@it12
"Gerb. pirmininke, skirtingų Europos Parlamento narių pasisakymai rodo, kad klausimai dėl klasifikavimo ir pagarbos pagrindinėms teisėms labai svarbūs ir kad jie susilaukė deramo Parlamento dėmesio. Pranešime išsamiai apibūdintos problemos, kurios kyla dėl klasifikavimo metodo vartojimo asmenų skirstymui, ypač pagal etninę kilmę ir rasę, kovojant su terorizmu, teisėsaugos, imigracijos, muitinės ir pasienių kontrolės srityse. Komisija atidžiai stebi (ir toliau stebės) problemas, kurios kyla dėl klasifikavimo metodo naudojimo (ypač aiškiai pranešime paminėtuose sektoriuose). Šiuo metu Komisija pradeda konsultacijas dėl iššūkių, kurie kyla duomenų apsaugos sričiai dėl naujų technologijų naudojimo. Konsultacijų rezultatai suteiks Komisijai galimybę susidaryti tinkamą dalyko vaizdą ir padės jai spręsti problemas, kurių dėl klasifikavimo metodo gali kilti teisingumo, laisvės ir saugumo sritims. Pagrindinių teisių agentūros paskelbta Mažumų ir diskriminacijos apžvalga, kuriai Komisija išreiškė pritarimą vakar, rodo, kad rasizmas ir ksenofobija – vis dar gajūs reiškiniai Europos Sąjungoje ir kad jie daro poveikį tautinių mažumų narių gyvenimams. Komisija turi rūpestingai išnagrinėti šios apžvalgos rezultatus, kad galėtų planuoti tolesnius žingsnius. Dar kartą išreiškiu tvirtą pritarimą pranešimo projektui ir nekantriai laukiu jo priėmimo rytojaus plenariniame posėdyje."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, Eiropas Parlamenta deputātu komentāri parāda jautājuma par profilu veidošanu un pamattiesību ievērošanu nozīmīgumu un šim jautājumam pievērsto Parlamenta uzmanību. Ziņojums rada lielisku priekšstatu par ierosinātajiem jautājumiem saistībā ar profilu veidošanas metodēm, it sevišķi, ja tās ir balstītas uz etnisko izcelsmi, rasi, tautību vai reliģiju tiesībaizsardzības vai robežkontroles jomā. Komisija cieši seko līdzi — un darīs to arī turpmāk — problēmām, kas ir saistītas ar profilu veidošanu kopumā un it sevišķi jomās, kas skaidri noteiktas ziņojumā. Komisija pašlaik sāk īstenot apspriežu procedūru par jauno tehnoloģiju radītajām problēmām saistībā ar datu aizsardzību. Tos īstenojot, Komisija iegūs informāciju, kas veidos pamatu tās nostājai un nodrošinās atbalstu, risinot problēmas, ko var radīt profilu veidošana tiesiskuma, brīvības un drošības nodrošināšanas jomā. Saskaņā ar Pamattiesību aģentūras nesen publicētajiem pētījuma par minoritātēm un diskrimināciju ES rezultātiem, ar kuriem Komisija iepazinās vakar, rasisms un ksenofobija ir izplatītas parādības Eiropas Savienībā un tās ietekmē mūsu minoritāšu pārstāvju dzīvi. Komisijai ir rūpīgi jāizvērtē šā pētījuma rezultāti, lai pieņemtu lēmumu par turpmāk veicamajiem pasākumiem. Es vēlreiz vēlos teikt, ka ļoti atzinīgi vērtēju ziņojuma projektu un ceru, kas tas tiks pieņemts rīt plenārsēdes laikā."@lv13
"Madam President, the interventions of the different MEPs show the importance of the issue of profiling and the respect of fundamental rights and the attention paid to it by Parliament. The report gives an excellent picture of the questions raised by the use of profiling techniques, in particular when they are based on ethnicity, race, nationality or religion for law enforcement, immigration or border control purposes. The Commission follows closely – and will continue to follow – the problems posed by the use of profiling in general and, in particular, in the sectors expressly referred to in the report. The Commission is currently launching a consultation on the challenges posed by new technologies to data protection. Its results should provide the Commission with elements that will feed its reflection and guide it when dealing with the problems that profiling can pose in the areas of justice, freedom and security. The recent results published by the Fundamental Rights Agency on minorities and discrimination in the EU, which the Commission welcomed yesterday, show that racism and xenophobia are persistent phenomena in the European Union and that they affect the lives of our minorities. The Commission has to carefully study the results of this survey in order to decide the way forward. Again, I very much welcome the draft report, and I am looking forward to its adoption in plenary tomorrow."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, uit de interventies van de verschillende Parlementsleden blijkt hoe belangrijk de kwestie van het opstellen van profielen en de eerbiediging van de grondrechten zijn en hoeveel aandacht het Parlement hieraan besteedt. Het verslag geeft een prima beeld van de vragen die het gebruik van technieken voor het opstellen van profielen opwerpt, met name op basis van etnische afstamming, ras, nationaliteit of godsdienst, in het kader van rechtshandhaving, immigratie en grenscontrole. De problemen die het opstellen van profielen in het algemeen met zich meebrengt en in het bijzonder die in de uitdrukkelijk in het verslag genoemde sectoren worden door de Commissie - nu en in de toekomst - op de voet gevolgd. De Commissie houdt momenteel een raadpleging over de uitdagingen op het gebied van gegevensbescherming als gevolg van nieuwe technologie. De resultaten ervan zouden de Commissie elementen moeten verschaffen die haar zullen helpen bij haar overpeinzingen en bij de oplossing van de mogelijke problemen op het gebied van justitie, vrijheid en veiligheid als gevolg van het opstellen van profielen. Uit de recente, door het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten gepubliceerde resultaten met betrekking tot minderheden en discriminatie in de EU, die de Commissie gisteren heeft verwelkomd, blijkt dat racisme en xenofobie nog steeds bestaan in de Europese Unie en dat zij een rol spelen in het leven van onze minderheden. De Commissie moet de resultaten van dit onderzoek nauwkeurig bestuderen om de te hanteren strategie te kunnen bepalen. Ik ben, nogmaals, bijzonder ingenomen met het ontwerpverslag en ik verheug mij op de aanneming ervan tijdens de plenaire vergadering van morgen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Interwencje różnych posłów pokazują, jak istotna jest kwestia tworzenia profili i poszanowania podstawowych praw. Ich interwencje są także dowodem na to, jak istotne jest zainteresowanie tą kwestią w Parlamencie. W sprawozdaniu zawarte zostały wątpliwości, jakie budzi stosowanie technik tworzenia profili, w szczególności w oparciu o pochodzenie etniczne, rasę, narodowość lub wyznanie, w działaniach organów ścigania, z punktu widzenia imigracji czy kontroli granicznej. Komisja bacznie przygląda się problemom, jakie sprawia stosowanie profili, szczególnie w sektorach określonych w sprawozdaniu. Komisja obecnie rozpoczyna konsultacje dotyczące wyzwań, jakie stawiają przed ochroną danych nowe technologie. Ich wyniki powinny dostarczyć Komisji materiał do refleksji, który będzie podstawą rozwiązywaniu problemów, jakie mogą się pojawić w związku z tworzeniem profili w obszarze sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa. Wyniki ostatnich badań opublikowanych przez Agencję Praw Podstawowych w sprawie mniejszości i dyskryminacji w UE, które Komisja otrzymała wczoraj, wskazują, że rasizm i ksenofobia są nadal w Unii Europejskiej powszechnymi zjawiskami i mają one wpływ na życie członków mniejszości etnicznych. Aby zdecydować o dalszych krokach, Komisja musi uważnie przeanalizować wyniki badania. Chciałbym powtórzyć, że z zadowoleniem przyjąłem projekt sprawozdania i oczekuję, że zostanie on jutro przyjęty podczas sesji plenarnej."@pl16
"Senhora Presidente, as intervenções de vários deputados evidenciam a importância da questão da utilização de perfis e do respeito pelos direitos humanos, e a atenção que o Parlamento lhe tem dedicado. O relatório apresenta um panorama excelente das questões levantadas pela utilização de técnicas de obtenção de perfis, em particular quando estas se baseiam na etnicidade, raça, nacionalidade ou religião e quando os perfis são utilizados para efeito de manutenção da ordem, controlo da imigração ou controlo das fronteiras. A Comissão tem acompanhado atentamente – e continuará a fazê-lo – os problemas suscitados pela utilização de perfis em geral e, em particular, nos sectores expressamente referidos no relatório. A Comissão está actualmente a realizar uma consulta sobre os problemas causados pelas novas tecnologias no que respeita à protecção dos dados. Os resultados desta consulta deverão munir a Comissão dos elementos necessários para uma reflexão sobre o assunto e orientá-la ao lidar com os problemas que a utilização de perfis pode causar nos domínios da justiça, da liberdade e da segurança. Os resultados publicados recentemente pela Agência dos Direitos Fundamentais sobre as minorias e a discriminação na UE, que a Comissão saudou ontem, mostram que o racismo e a xenofobia são fenómenos persistentes na União Europeia e que afectam a vida das nossas minorias. A Comissão tem de estudar atentamente os resultados deste inquérito a fim de decidir qual o rumo que deve tomar. Mais uma vez, saúdo o projecto de relatório e espero que seja aprovado amanhã em plenário."@pt17
"Dnă preşedintă, intervenţiile diferiţilor deputaţi europeni dovedesc importanţa problemei elaborării profilurilor şi respectarea drepturilor fundamentale, precum şi atenţia acordată acesteia de către Parlament. Raportul oferă o imagine excelentă a problemei ridicate de folosirea tehnicilor de elaborare a profilurilor, în special când acestea se fac în baza apartenenţei etnice, rasiale, naţionale sau religioase în scopul aplicării legii, imigraţiei sau controalelor vamale. Comisia urmăreşte îndeaproape – şi va continua să o facă – problemele ridicate de folosirea elaborării profilurilor în general şi, în special, în domeniile menţionate în mod expres în raport. În prezent, Comisia iniţiază o discuţie privind provocările ridicate de noile tehnologii din domeniul protecţiei datelor. Rezultatele acesteia ar trebui să furnizeze Comisiei elemente care să îi alimenteze reflecţia şi să o ghideze în rezolvarea problemelor pe care elaborarea profilurilor le poate pune în domeniile justiţiei, libertăţii şi securităţii. Rezultatele recente publicate de Agenţia pentru Drepturi Fundamentale privind minorităţile şi discriminarea în UE, pe care Comisia le-a salutat ieri, arată că rasismul şi xenofobia sunt un fenomen persistent în Uniunea Europeană şi că afectează viaţa minorităţilor care locuiesc în cadrul UE. Comisia trebuie să analizeze cu atenţie rezultatele acestui sondaj pentru a decide măsurile care trebuie luate. Încă o dată, salut proiectul de raport şi aştept adoptarea acestuia în plen, mâine."@ro18
". – Vážená pani predsedajúca, príspevky rôznych poslancov Európskeho parlamentu ukazujú význam problematiky vytvárania profilov a rešpektovania základných práv, ako aj pozornosti, ktorú im Parlament venuje. Správa poskytuje vynikajúci prehľad o otázkach, ktoré nastoľuje používanie techník profilovania, najmä ak sa zakladajú na etnickej príslušnosti, rase, národnosti alebo náboženskom vyznaní, na účely presadzovania práva, imigrácie alebo hraničných kontrol. Komisia pozorne sleduje – a bude sledovať – problémy súvisiace s používaním profilovania všeobecne, ako aj konkrétne v sektoroch, ktoré sú v správe výslovne uvedené. Komisia v súčasnosti začína konzultáciu zameranú na problémy, ktoré pre ochranu údajov predstavujú nové technológie. Výsledky konzultácie by Komisii mali poskytnúť materiál na ďalšie úvahy a návod na riešenie problémov, ktoré vytváranie profilov môže priniesť v oblastiach spravodlivosti, slobody a bezpečnosti. Výsledky publikované nedávno Agentúrou pre základné práva o menšinách a diskriminácii v EÚ, ktoré Komisia včera privítala, ukazujú, že rasizmus a xenofóbia sú v Európskej únii pretrvávajúcimi javmi a že ovplyvňujú životy našich menšín. Komisia musí dôkladne preštudovať výsledky tohto prieskumu, aby mohla rozhodnúť o ďalšom postupe. Opäť veľmi vítam návrh správy a teším sa na jej prijatie na zajtrajšom plenárnom zasadnutí."@sk19
"Gospa predsednica, posredovanja raznih članov parlamenta kažejo pomen vprašanja profiliranja in spoštovanja temeljnih pravic ter pozornost, ki jo temu namenja Parlament. Poročilo daje odlično sliko vprašanj, ki se postavljajo zaradi uporabe tehnik profiliranja, zlasti ko te temeljijo na narodnosti, rasi, nacionalnosti ali religiji za namene izvrševanja zakonov, priseljevanja ali mejnega nadzora. Komisija podrobno spremlja – in bo spremljala še naprej – težave, ki jih povzroča uporaba profiliranja na splošno in zlasti v sektorjih, ki so izrecno navedeni v poročilu. Komisija trenutno začenja s posvetovanjem o izzivih, ki jih postavljajo nove tehnologije za rudarjenje podatkov. Rezultati bi morali Komisiji zagotoviti elemente, ki bodo služili za presojo in jo usmerjali, ko bo naletela na težave, ki jih profiliranje lahko povzroči na področju pravosodja, svobode in varnosti. Zadnji rezultati, ki jih je objavila Agencija za temeljne pravice o manjšinah in diskriminaciji v EU, katere je Komisija pozdravila včeraj, kažejo, da sta rasizem in ksenofobija stalna pojava v Evropski uniji in da prizadevata življenja naših manjšin. Komisija mora pazljivo preučiti rezultate te raziskave, da bi se odločila za pot naprej. Spet pozdravljam osnutek poročila in veselim se njegovega sprejetja jutri na plenarnem zasedanju."@sl20
"Fru talman! De olika parlamentsledamöternas inlägg tyder på att frågan om profilering och respekten för grundläggande rättigheter är viktig och på att parlamentet har ägnat den uppmärksamhet. I betänkandet skildrar man på ett utmärkt sätt de frågor som har uppstått genom användning av profileringsteknik, framför allt sådan profilering som bygger på etniskt ursprung, ras, nationalitet eller religion för ändamål som brottsbekämpning, invandring eller gränskontroll. Kommissionen följer noggrant de problem som profilering utgör i allmänhet och i synnerhet inom de sektorer som tas upp i betänkandet, och kommer att fortsätta göra det. Kommissionen genomför för närvarande ett samråd om de utmaningar som ny teknik för uppgiftsskydd utgör. Detta bör ge kommissionen information som kan tjäna som underlag för reflektion och vägledning när den griper sig an de problem som profilering kan ge upphov till på området rättvisa, frihet och säkerhet. De resultat som nyligen har offentliggjorts av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter om minoriteter och diskriminering i EU och som kommissionen välkomnade i går visar att rasism och främlingsfientlighet är ihållande företeelser i EU som påverkar livet för våra minoriteter. Kommissionen har noggrant granskat resultaten av undersökningen för att kunna besluta om nästa steg. Återigen välkomnar jag varmt förslaget till betänkande, och jag ser fram emot att det antas i plenum i morgon."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"László Kovács,"18,5,20,20,15,1,1,19,14,16,10,13,4,21,9,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph