Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-23-Speech-4-527"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090423.72.4-527"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, on behalf of the Commission I would like to welcome this initiative by Parliament to bring the issue of profiling, notably on the basis of ethnicity and race, in counterterrorism, law enforcement, immigration, customs and border control, to the centre of attention at European level. The Commission is committed – and I am personally committed – to fighting racism and xenophobia to the full extent of the powers conferred by the Treaties, and this includes cases where racism comes from public authorities. The Commission is determined to reinforce our policy to fight racism and xenophobia in the Stockholm context, which should include tackling the issue of ethnic profiling. Again, on behalf of the Commission, I very much welcome the draft report, and I look forward to its adoption in plenary tomorrow. The Ludford report represents a very good platform that contributes further to this issue by launching a broad discussion and suggesting how to tackle this problem. I want to underline that already existing data protection legislation ensures a high level of protection of personal data – including sensitive data such as information on ethnicity or race – and applies regardless of the technology used. Therefore, it is obvious that general data protection principles apply to profiling as one of the ways of data processing as well. The Commission strongly believes that unjustified or unnecessary ethnic profiling is an unfair and prohibited practice, even when this is done for law-enforcement purposes or in connection with immigration, customs and border control, and is contrary to the fundamental values of the European Union. Under important instruments proposed by the Commission – like the Schengen Border Code, Eurodac, SIS, VIS – the use of unjustified ethnic profiling techniques is not authorised. For example, as regards border controls, the provisions of Article 6 of the Schengen Borders Code require that border guards execute checks with no discrimination against travellers on grounds of racial or ethnic origin, religion or belief. I would also like to mention the activities of the Fundamental Rights Agency in this field. The Agency is about to present a good practices handbook for combating and preventing ethnic profiling. The Commission supports the inclusion in the 2010 work programme of the agency of joint training with FRONTEX, where the said handbook could be used. The Commission also supports the inclusion in the 2010 work programme of the agency of a project on implementing Article 6 of the Schengen Border Code that aims at collecting data. Finally, the Commission welcomes the minorities and discrimination survey that was presented yesterday. The sections on law enforcement and border control provide us with further and recent data on experiences of ethnic profiling. The Commission will, of course, carefully study the results of the Minorities and Discrimination Survey, which will be published chapter by chapter through the year. But already now we can conclude that racism and xenophobia are still persistent phenomena in the European Union and that they affect the lives of members of ethnic minorities. The Commission agrees with the draft report that processing of data for statistical purposes, including ethnicity, race or origin, could be used to identify indirect discrimination or unjustified law enforcement practices. However, this angle has to be properly assessed. Therefore, the Commission is looking into the opportunity to ask the Article 29 Data Protection Working Party to prepare an opinion on the processing of personal data for statistical purposes, including ethnicity, race or origin. The Commission is also following closely the activities of the Council of Europe on the draft Recommendation on Profiling. The Commission is about to launch a request to the Council for a mandate to be authorised to negotiate this draft recommendation. As regards the need for a legal framework to define profiling, the Commission believes that the relevant EU legislation on border management and data protection is adequate to protect fundamental rights. Indeed, it requires that any processing activity has to be grounded on a specific, recognised legal basis and respect particularly the principles of necessity, proportionality, purpose limitation and accuracy. It is subject to supervision by independent public authorities. Currently the framework also contains strict rules relating to the processing of sensitive personal data or automated decisions. All these principles also apply to profiling as one of the ways of performing processing of personal data."@en4
lpv:translated text
"Paní předsedající, chci za Komisi uvítat tuto iniciativu Parlamentu, která se snaží problém profilování, zejména na základě etnického a rasového původu, v oblasti boje proti terorismu, vymáhání práva, imigrace a celních a hraničních kontrol, dostat do středu pozornosti na evropské úrovni. Závazkem Komise – i závazkem mým – je boj proti rasismu a xenofobii v maximální možné míře, jakou umožňují pravomoci stanovené Smlouvami, a to i v případech, kdy se rasismu dopouštějí veřejné orgány. Komise je odhodlána posilovat naši politiku boje proti rasismu a xenofobii v rámci švédského předsednictví, což by mělo zahrnovat i řešení problému etnického profilování. Za Komisi znovu opakuji, že návrh zprávy vítám, a těším se, že bude zítra v plénu přijat. Zpráva paní Ludfordové představuje velmi dobrou platformu přispívající k tomuto tématu tím, že zahajuje širší diskusi a navrhuje řešení tohoto problému. Rád bych zde zdůraznil, že již existující právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů zajišťují vysokou míru ochrany osobních údajů – mimo jiné citlivých informací, jako jsou informace o etnickém či rasovém původu – a použijí se bez ohledu na použitou technologii. Je proto samozřejmé, že se obecné zásady ochrany údajů vztahují i na profilování jako jeden ze způsobů zpracování údajů. Komise je pevně přesvědčena, že neopodstatněné či zbytečné etnické profilování je nespravedlivé a nedovolené, i když se tak děje pro účely vymáhání práva nebo ve spojení s imigrací nebo celní či hraniční kontrolou, a je v rozporu se základními hodnotami Evropské unie. Podle důležitých nástrojů navržených Komisí – schengenského kodexu o kontrole hranic, nařízení Eurodac, Schengenského informačního systému a  vízového informačního systému – není použití technik neopodstatněného etnického profilování oprávněné. Co se týče například hraničních kontrol – ustanovení článku 6 schengenského kodexu o kontrole hranic požaduje, aby hraniční stráž prováděla kontroly tak, aby nedocházelo k diskriminaci na základě rasového či etnického původu, vyznání či víry. Chtěl bych také připomenout činnost Agentury pro základní práva v této oblasti. Agentura se chystá představit příručku o osvědčených postupech v boji proti etnickému profilování a při předcházení tomuto profilování. Komise podporuje to, aby byla do pracovního programu agentury na rok 2010 zahrnuta společná odborná příprava s Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX), kde bude možné uvedenou příručku použít. Dále Komise podporuje, aby byl do pracovního programu agentury na rok 2010 začleněn projekt pro provádění článku 6 schengenského kodexu o kontrole hranic, který se týká shromažďování údajů. A konečně Komise vítá průzkum týkající se menšin a diskriminace, který byl představen včera. Skupiny zabývající se vymáháním práva a hraniční kontrolou nám poskytují další a nové informace o zkušenostech s etnickým profilováním. Komise se bude samozřejmě výsledky průzkumu týkajícího se menšin a diskriminace podrobně zabývat a jednotlivé jeho kapitoly budou během roku postupně zveřejňovány. Již nyní ale můžeme usuzovat na to, že rasismus a xenofobie v Evropské unii stále přetrvávají a že mají dopad na život příslušníků etnických menšin. Komise souhlasí s návrhem obsaženým ve zprávě, totiž aby mohlo být využito zpracovávání údajů pro statistické účely, včetně etnického, rasového či jiného původu, k rozpoznání nepřímé diskriminace či nezákonných postupů při vymáhání práva. Tento postup je však třeba důkladně posoudit. Komise proto prověřuje možnost pověřit pracovní skupinu zřízenou na základě článku 29 týkajícího ochrany údajů přípravou stanoviska ohledně zpracovávání osobních údajů pro statistické účely, včetně informací o etnickém, rasovém či jiném původu. Komise rovněž pozorně sleduje činnost Rady Evropy v souvislosti s návrhem doporučení týkajícího se profilování. Komise má v úmyslu požádat Radu o mandát s cílem získat oprávnění jednat o tomto návrhu doporučení. Pokud jde o potřebu právního rámce, který by definoval profilování, Komise považuje příslušné právní předpisy EU týkající se správy hranic a ochrany osobních údajů za dostatečné, aby ochránily základní práva. Požaduje samozřejmě, aby každé zpracovávání obligatorně vycházelo z konkrétního, uznaného právního základu a respektovalo zejména zásady nezbytnosti, proporcionality, omezení účelu a zásady přiměřenosti. Vztahuje se na něj dohled nezávislých veřejných orgánů. Rámec v současnosti obsahuje i přísná pravidla pro zpracovávání citlivých osobních údajů či pro automatizovaná rozhodnutí. Všechny tyto zásady se vztahují i na profilování, neboť se jedná o jeden ze způsobů zpracování osobních údajů."@cs1
"Fru formand! På Kommissionens vegne vil jeg gerne udtrykke tilfredshed med dette initiativ fra Parlamentets side, hvormed man ønsker at sætte fokus på spørgsmålet om profilanalyser, navnlig på grundlag af etnisk oprindelse og race, i en europæisk sammenhæng. Kommissionen – og jeg personlig – lægger vægt på at bekæmpe racisme og fremmedhad med brug af alle de beføjelser, vi har fået overdraget i henhold til traktaterne, og dette omfatter også tilfælde, hvor racismen kommer fra de offentlige myndigheder. Kommissionen er fast besluttet på at styrke vores politik for bekæmpelse af racisme og fremmedhad i Stockholmsammenhængen, hvilket også bør omfatte spørgsmålet om etnisk profilanalyse. På Kommissionens vegne vil jeg gerne endnu en gang hilse dette forslag til betænkning velkommen, og jeg ser frem til, at det vedtages på plenum i morgen. Ludford-betænkningen er en meget fin platform, der bidrager yderligere til dette spørgsmål ved at starte en bred diskussion og fremsætte forslag til løsning af dette problem. Jeg vil gerne understrege, at den eksisterende databeskyttelseslovgivning allerede sikrer en høj grad af beskyttelse af personoplysninger – herunder følsomme oplysninger om etnisk oprindelse eller race – og er gældende uanset den anvendte teknologi. Derfor er det klart, at de generelle databeskyttelsesprincipper finder anvendelse på profilanalyser i deres egenskab af en databehandlingsmetode. Kommissionen mener i høj grad, at ubegrundet eller unødvendig etnisk profilanalyse er en uretfærdig og forbudt praksis, selv når dette sker med henblik på håndhævelse af lovgivningen eller i forbindelse med immigrations-, told- og grænsekontrol, og strider mod EU's grundlæggende værdier. I henhold til centrale instrumenter, som foreslås af Kommissionen – som Schengengrænsekodeksen, Eurodac, SIS, VIS – er brugen af ubegrundede etniske profilanalyseteknikker ikke tilladt. Med hensyn til grænsekontrol kræves det f.eks. i artikel 6 i Schengengrænsekodeksen, at grænsevagterne foretager kontroller uden forskelsbehandling af rejsende på grund af race eller etnisk oprindelse, religion eller tro. Jeg vil også gerne nævne aktiviteterne inden for Agenturet om Grundlæggende Rettigheder inden for dette område. Agenturet skal snart fremlægge en håndbog med god praksis i forbindelse med bekæmpelse og forebyggelse af etnisk profilanalyse. Kommissionen støtter, at agenturets arbejdsprogram for 2010 kommer til at omfatte fælles uddannelse med FRONTEX, hvor den omtalte håndbog kan anvendes. Kommissionen støtter ligeledes, at agenturets arbejdsprogram for 2010 kommer til at omfatte et projekt for gennemførelsen af artikel 6 i Schengengrænsekodeksen vedrørende dataindsamling. Endelig glæder Kommissionen sig over den undersøgelse af mindretal og diskrimination, der blev præsenteret i går. Afsnittene om retshåndhævelse og grænsekontrol giver os flere og nyere oplysninger om erfaringer med etnisk profilanalyse. Kommissionen vil naturligvis nøje gennemgå resultaterne af undersøgelsen af mindretal og diskrimination, der vil blive offentliggjort kapitel for kapital hen over året. Men allerede nu kan vi konkludere, at racisme og fremmedhad stadig er et fremtrædende fænomen i EU og påvirker hverdagen for de etniske mindretal. Kommissionen er enig i formuleringerne i udkastet til betænkningen om, at databehandling til statistiske formål, herunder vedrørende etnisk oprindelse, race eller oprindelse, kan anvendes til at identificere indirekte diskrimination eller ubegrundet retshåndhævelsespraksis. Men denne vinkel er blevet vurderet grundigt. Derfor kigger Kommissionen på muligheden for at bede artikel 29-gruppen vedrørende Beskyttelse af Personoplysninger udarbejde en udtalelse om behandling af personoplysninger til statistiske formål, herunder etnisk oprindelse, race eller oprindelse. Kommissionen følger også Europarådets aktiviteter vedrørende udkastet til henstilling om profilanalyser nøje. Kommissionen vil snart fremsende en anmodning til Rådet om et mandat til forhandlinger om dette udkast til henstilling. Med hensyn til behovet for en juridisk ramme for definitionen af profilanalyser mener Kommissionen, at den relevante EU-lovgivning om grænseforvaltning og databeskyttelse er tilstrækkelig til at beskytte de grundlæggende rettigheder. Den mener rent faktisk, at enhver databehandlingsaktivitet skal være begrundet i et specifikt, anerkendt retsgrundlag og navnlig respektere principperne om nødvendighed, proportionalitet, formålsbegrænsning og nøjagtighed. Det er genstand for overvågning fra uafhængige offentlige myndigheder. I øjeblikket indeholder rammerne også strenge regler vedrørende behandling af følsomme personoplysninger eller automatiserede beslutninger. Alle disse principper gælder også for profilanalyse som en af metoderne til at foretage behandling af personoplysninger."@da2
"Frau Präsidentin! Im Namen der Kommission möchte ich diese Initiative des Parlaments begrüßen, das Thema Profilerstellung, insbesondere auf Grundlage von Volkszugehörigkeit und Rasse, Terrorismusbekämpfung, Strafverfolgung, Immigration, Zoll- und Grenzkontrollen in den Mittelpunkt zu rücken. Die Kommission verpflichtet sich - und ich verpflichte mich persönlich - Rassismus und Fremdenfeindlichkeit mit vollem Umfang der aus den Verträgen hervorgehenden Befugnisse zu bekämpfen. Dazu gehören auch Fälle, in denen Rassismus von öffentlichen Behörden ausgeht. Die Kommission ist entschlossen, ihre Politik des Kampfes gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Zusammenhang mit dem Stockholm-Programm zu verstärken, was die Bearbeitung der Frage ethnischer Profilerstellung einschließen sollte. Erneut begrüße ich im Namen der Kommission den Berichtsentwurf sehr und freue mich auf seine morgige Verabschiedung in der Plenarsitzung. Der Ludford-Bericht ist eine sehr gute Bühne, die weiter zu diesem Thema beiträgt, indem sie eine breite Debatte aufwirft und Vorschläge zur Lösung dieses Problems macht. Ich möchte betonen, dass bereits existierende Datenschutzgesetzgebung ein hohes Niveau beim Schutz von persönlichen Daten - einschließlich sensibler Daten wie Informationen über Volkszugehörigkeit oder Rasse - gewährt und unabhängig von der verwendeten Technologie anwendbar ist. Deswegen ist es offensichtlich, dass allgemeine Datenschutzprinzipien auch auf Profilerstellung als eine Art der Datenverarbeitung anwendbar sind. Die Kommission ist sehr davon überzeugt, dass ungerechtfertigte und unnötige ethnische Profilerstellung eine unfaire und verbotene Vorgehensweise ist, selbst wenn dies aus Gründen der Strafverfolgung oder im Zusammenhang mit Immigration, Zoll- und Grenzkontrollen getan wird und den grundlegenden Werten der Europäischen Union widerspricht. Von wichtigen Instrumenten, die von der Kommission vorgeschlagen wurden - wie dem Schengener Grenzkodex, Eurodac, SIS und VIS - wird die ungerechtfertigte Verwendung ethnischer Profilerstellungsverfahren nicht erlaubt. Beispielsweise verlangen die Bestimmungen von Artikel 6 des Schengener Grenzkodex bezüglich Grenzkontrollen, dass Grenzwachen Kontrollen ohne Diskriminierung aufgrund von Rassen- oder Volksgruppenherkunft, Religion oder Glaube gegenüber Reisenden durchführen. Ich möchte die Aktivitäten der Europäischen Grundrechtsagentur auf diesem Gebiet erwähnen. Die Agentur wird bald ein Handbuch bewährter Verfahrensweisen bei der Bekämpfung und Vermeidung ethnischer Profilerstellung vorlegen. Die Kommission unterstützt die Eingliederung gemeinsamer Ausbildung mit FRONTEX in das Arbeitsprogramm 2010 der Agentur, bei der das besagte Handbuch genutzt werden könnte. Die Kommission unterstützt auch die Eingliederung eines Projekts zur Durchführung von Artikel 6 des Schengener Grenzkodex, der auf die Sammlung von Daten abzielt, in das Arbeitsprogramm 2010 der Agentur. Schließlich begrüßt die Kommission die Studie über Minderheiten und Diskriminierung, die gestern vorgestellt wurde. Die Abschnitte über Strafverfolgung und Grenzkontrollen bieten uns zusätzliche und aktuelle Daten zu Erfahrungen mit ethnischer Profilerstellung. Die Kommission wird die Ergebnisse der Studie über Minderheiten und Diskriminierung, die Kapitel für Kapitel in diesem Jahr veröffentlicht wird, sorgfältig studieren. Aber bereits jetzt können wir darauf schließen, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit noch immer fortbestehende Phänomene in der Europäischen Union sind, und dass sie sich auf das Leben von Angehörigen ethnischer Minderheiten auswirken. Die Kommission stimmt dem Berichtsentwurf zu, dass die Verarbeitung von Daten für statistische Zwecke - auch über Volkszugehörigkeit, Rasse oder Herkunft - verwendet werden könnte, um indirekte Diskriminierung oder ungerechtfertigte Strafverfolgungspraktiken zu identifizieren. Jedenfalls muss dieser Standpunkt ordentlich abgewogen werden. Deswegen untersucht die Kommission die Möglichkeit, die Artikel-29-Datenschutzgruppe aufzufordern, eine Stellungnahme über die Verarbeitung von persönlichen Daten für statistische Zwecke auch bezüglich Volkszugehörigkeit, Rasse oder Herkunft anzufertigen. Die Kommission verfolgt auch die Aktivitäten des Europarats beim Entwurf einer Empfehlung über Profilerstellung aufmerksam. Die Kommission wird den Rat sehr bald um ein Mandat bitten, diesen Empfehlungsentwurf verhandeln zu dürfen. Was die Notwendigkeit rechtlicher Rahmenbedingungen für die Definition von Profilerstellung betrifft, ist die Kommission davon überzeugt, dass relevante EU-Gesetzgebung zu Grenzmanagement und Datenschutz für den Schutz von Grundrechten ausreicht. In der Tat verlangt dies, dass jede Verarbeitungstätigkeit mit einer spezifischen, anerkannten Rechtsgrundlage begründet sein und insbesondere die Grundsätze der Notwendigkeit, Verhältnismäßigkeit, Zweckbindung und Sorgfalt befolgen muss. Sie unterliegt der Aufsicht durch unabhängige öffentliche Behörden. Die aktuellen Rahmenbedingungen enthalten strenge Regeln für die Verarbeitung von sensiblen persönlichen Daten oder automatisierte Entscheidungen. All diese Grundsätze sind auch auf die Profilerstellung als eine der Möglichkeiten, persönliche Daten zu verarbeiten, anwendbar."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, εξ ονόματος της Επιτροπής θα ήθελα να χαιρετίσω αυτή την πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου να φέρει το ζήτημα της διαμόρφωσης της γενικής εικόνας προσώπου, ιδίως βάσει της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, στο πλαίσιο των αντιτρομοκρατικών ενεργειών, της εφαρμογής του νόμου, του ελέγχου της μετανάστευσης, των τελωνειακών υπηρεσιών και των ελέγχων στα σύνορα, στο επίκεντρο της προσοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή δεσμεύεται – και εγώ προσωπικά δεσμεύομαι – να καταπολεμήσει το ρατσισμό και την ξενοφοβία στο μέτρο των εξουσιών που της απονέμονται από τις Συνθήκες, και αυτό περιλαμβάνει περιπτώσεις που προέρχονται από δημόσιες αρχές. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να ενισχύσει την πολιτική μας για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στα πλαίσια της Στοκχόλμης, πράγμα που θα πρέπει να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση του ζητήματος της εθνοτικής διαμόρφωσης της γενικής εικόνας προσώπου. Για άλλη μια φορά, εξ ονόματος της Επιτροπής, χαιρετίζω θερμά το σχέδιο έκθεσης και ανυπομονώ για την υιοθέτησή του αύριο στην Ολομέλεια. Η έκθεση Ludford αντιπροσωπεύει μια πολύ καλή πλατφόρμα που συμβάλλει περαιτέρω στο ζήτημα αυτό εγκαινιάζοντας μια ευρεία συζήτηση και προτείνοντας τρόπους αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η ήδη υπάρχουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων – συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων δεδομένων όπως οι πληροφορίες για τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή – και εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Επομένως, είναι προφανές ότι οι γενικές αρχές προστασίας δεδομένων ισχύουν και για τη διαμόρφωση της γενικής εικόνας προσώπου ως έναν επιπλέον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η αδικαιολόγητη ή περιττή εθνοτική διαμόρφωση γενικής εικόνας προσώπου είναι άδικη και απαγορευμένη πρακτική, ακόμη και όταν αυτό γίνεται στα πλαίσια εφαρμογής του νόμου ή σε σχέση με τον έλεγχο της μετανάστευσης, των τελωνειακών υπηρεσιών και των ελέγχων στα σύνορα, και αντίκειται στις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με σημαντικά όργανα που έχει προτείνει η Επιτροπή – όπως ο κώδικας συνόρων του Σένγκεν, το ευρωπαϊκό σύστημα δακτυλοσκόπησης (Eurodac), το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το Σύστημα Πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) – η χρήση αδικαιολόγητων τεχνικών διαμόρφωσης γενικής εικόνας προσώπου δεν επιτρέπεται. Για παράδειγμα, όσον αφορά τους ελέγχους στα σύνορα, οι διατάξεις του Άρθρου 6 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν απαιτούν οι συνοριακοί φύλακες να εκτελούν τους ελέγχους χωρίς διακρίσεις κατά των ταξιδιωτών με βάση τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω τις δραστηριότητες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο πεδίο αυτό. Ο Οργανισμός πρόκειται να παρουσιάσει ένα εγχειρίδιο καλών πρακτικών για την καταπολέμηση και την πρόληψη της εθνοτικής διαμόρφωσης γενικής εικόνας προσώπου. Η Επιτροπή υποστηρίζει την εισαγωγή στο πρόγραμμα εργασίας 2010 του οργανισμού της κοινής κατάρτισης με το FRONTEX, όπου το εν λόγω εγχειρίδιο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης την εισαγωγή στο πρόγραμμα εργασίας 2010 του οργανισμού ενός προγράμματος για την εφαρμογή του Άρθρου 6 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν με στόχο τη συλλογή δεδομένων. Τέλος, η Επιτροπή χαιρετίζει την έρευνα για τις μειονότητες και τις διακρίσεις που παρουσιάστηκε χθες. Οι ενότητες για την εφαρμογή του νόμου και τους ελέγχους στα σύνορα μας παρέχουν περαιτέρω και πρόσφατα δεδομένα σχετικά με εμπειρίες εθνοτικής διαμόρφωσης γενικής εικόνας προσώπου. Η Επιτροπή θα μελετήσει φυσικά προσεκτικά τα αποτελέσματα της Έρευνας για τις Μειονότητες και τις Διακρίσεις, τα οποία θα δημοσιευτούν κεφάλαιο προς κεφάλαιο κατά τη διάρκεια του έτους. Όμως μπορούμε ήδη να συμπεράνουμε ότι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία είναι φαινόμενα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι επηρεάζουν τις ζωές των μελών των εθνοτικών μειονοτήτων. Η Επιτροπή συμφωνεί με το σχέδιο έκθεσης ότι η επεξεργασία δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό πρακτικών έμμεσων διακρίσεων ή αδικαιολόγητης εφαρμογής του νόμου. Ωστόσο, αυτή η άποψη πρέπει να αξιολογηθεί κατάλληλα. Επομένως, η Επιτροπή εξετάζει την ευκαιρία να ζητήσει από την Ομάδα Εργασίας Προστασίας Δεδομένων του Άρθρου 29 να καταρτίσει μια γνωμοδότηση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής. Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης στενά τις δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με το σχέδιο Σύστασης για τη διαμόρφωση της γενικής εικόνας προσώπου. Η Επιτροπή πρόκειται να ζητήσει από το Συμβούλιο εντολή που θα την εξουσιοδοτήσει να διαπραγματευτεί αυτό το σχέδιο σύστασης. Όσον αφορά την ανάγκη για ένα νομικό πλαίσιο για τον ορισμό της διαμόρφωσης της γενικής εικόνας προσώπου, η Επιτροπή πιστεύει ότι η σχετική νομοθεσία της ΕΕ για τη διαχείριση των συνόρων και την προστασία δεδομένων είναι επαρκής για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Απαιτεί οποιαδήποτε δραστηριότητα επεξεργασίας να έχει συγκεκριμένη, αναγνωρισμένη νομική βάση και να σέβεται ιδιαιτέρως τις αρχές της αναγκαιότητας, αναλογικότητας, οριοθετημένου σκοπού και ακρίβειας. Υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητων δημόσιων αρχών. Επί του παρόντος το πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης αυστηρούς κανόνες σχετικά με την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ή αυτοματοποιημένων αποφάσεων. Όλες αυτές οι αρχές ισχύουν επίσης και για τη διαμόρφωση της γενικής εικόνας προσώπου ως τρόπο πραγματοποίησης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων."@el10
"− Señora Presidenta, en nombre de la Comisión me gustaría dar la bienvenida a esta iniciativa del Parlamento para poner en el centro de atención a nivel europeo el asunto de la elaboración de perfiles delictivos. La Comisión está comprometida —y personalmente yo también— a combatir el racismo y la xenofobia al máximo mediante los poderes conferidos por los Tratados, lo que incluye también las situaciones en las que el racismo procede de las autoridades públicas. La Comisión está decidida a reforzar nuestra política para combatir el racismo y la xenofobia en el contexto de Estocolmo, lo que debería incluir el asunto del elaboración de perfiles delictivos en función de la etnia. De nuevo, en nombre de la Comisión, agradezco enormemente el proyecto de informe y deseo su aprobación en la sesión plenaria de mañana. El informe de la señora Ludford representa una buena plataforma que profundiza en este asunto promoviendo una amplia discusión y sugiriendo cómo afrontar este problema. Quisiera subrayar que la legislación de protección de datos existente garantiza un alto grado de protección de los datos personales —incluida la información sensible como la etnia o raza— y se aplica sin importar la tecnología usada. Además, es evidente que los principios generales de protección de datos utilizan la elaboración de perfiles delictivos como uno de los métodos de procesamiento de datos. La Comisión cree firmemente que la elaboración innecesaria o injustificada de perfiles en base a la etnia es una práctica injusta y prohibida, incluso cuando se realiza para fines de cumplimiento de la ley relacionados con el control de la inmigración, las aduanas o las fronteras y es contrario a los valores fundamentales de la Unión Europea. El uso de técnicas de elaboración de perfiles injustificados en función de la etnia no está autorizado bajo los importantes instrumentos propuestos por la Comisión, como el Código fronterizo de Schengen, el Eurodac, el SIS o el VIS. Por ejemplo, en referencia al control de las fronteras, las disposiciones del artículo 6 del Código fronterizo de Schengen exigen que los agentes fronterizos realicen comprobaciones sin discriminar a los viajeros sobre la base de su raza, origen étnico, religión o creencia. También quisiera mencionar la actividad de la Agencia de Derechos Fundamentales en este ámbito. La Agencia está a punto de presentar un manual de buenas prácticas para combatir y prevenir la elaboración de perfiles en función de la etnia. La Comisión apoya la inclusión en 2010 de un programa de trabajo de la agencia de formación conjunta con Frontex en el que se podría usar dicho manual. La Comisión apoya también en el programa de trabajo de la agencia de 2010 la inclusión de un proyecto para la aplicación del artículo 6 del Código fronterizo de Schengen que tiene como objetivo la recogida de datos. Por último, la Comisión agradece la encuesta sobre minorías y discriminación que fue presentado ayer. Las secciones del cumplimiento de la ley y el control fronterizo nos proporcionan mayores y más recientes datos sobre la elaboración de perfiles en función de la etnia. La Comisión estudiará por supuesto los resultados de la encuesta sobre minorías y discriminación que será publicada capítulo a capítulo a lo largo del año. Sin embargo, podemos concluir ya que el racismo y la xenofobia son fenómenos que aún persisten en la Unión Europea y que afectan a las vidas de las personas pertenecientes a las minorías étnicas. La Comisión coincide con el proyecto de informe en que el procesamiento de datos para fines estadísticos, incluyendo la etnia, raza u origen podrían ser utilizados para identificar discriminaciones indirectas o prácticas injustificadas de aplicación de la legislación. Sin embargo, este punto tiene que ser valorado correctamente. Además, la Comisión está examinando la posibilidad de pedir al Grupo de trabajo de protección de datos contemplado en el artículo 29 que prepare una opinión sobre el procesamiento de datos personales para fines estadísticos, incluidos la etnia, raza u origen. La Comisión también está siguiendo de cerca las actividades del Consejo de Europa sobre el proyecto de recomendación relativo a la elaboración de perfiles delictivos. La Comisión está a punto de enviar una propuesta al Consejo de mandato para que sea autorizada a negociar este proyecto de recomendación. En lo referente a la necesidad de un marco legal para definir la elaboración de perfiles delictivos, la Comisión estima que la legislación de la UE relacionada con la gestión de las fronteras y la protección de datos es adecuada para proteger los derechos fundamentales. De hecho, exige que cualquier actividad de procesamiento se fundamente en una base legal específica y reconocida y que respete especialmente los principios de necesidad, proporcionalidad, limitación de los fines y exactitud. Además es sometido a supervisión por parte de autoridades públicas independientes. Actualmente el marco de trabajo también contiene reglas estrictas en referencia al procesamiento de los datos personales sensibles o en relación a las decisiones automatizadas. Todos estos principios afectan también a la elaboración de perfiles delictivos al constituir un método de procesamiento de los datos personales."@es21
"Proua juhataja, ma sooviksin komisjoni nimel tervitada käesolevat parlamendi algatust tuua Euroopa tasandil tähelepanu keskmesse küsimus, mis käsitleb etnilise päritolu ja rassi alusel profiilide koostamist terrorismivastase võitluse, õiguskaitse, sisserände ning tolli- ja piirikontrolli valdkonnas. Komisjon ning mina isiklikult oleme pühendunud kogu asutamislepingutega antud volituste ulatuses rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemisele, sealhulgas ka selliste olukordade vastu võitlemisele, kus rassism on riigiasutustepoolne. Komisjon on kindlalt otsustanud tugevdada meie põhimõtet võidelda rassismi ja ksenofoobia vastu Stockholmi kontekstis, mis peaks sisaldama etnilise päritolu alusel profiilide koostamise probleemi käsitlemist. Ma väljendan komisjoni nimel taas heameelt selle raporti projekti üle ning ootan väga selle vastuvõtmist homsel parlamendi istungil. Proua Ludfordi raport esitab väga hea platvormi, mis annab sellele küsimusele täiendava panuse, käivitades laiapõhjalise arutelu ning andes soovitusi kõnealuse probleemi lahendamiseks. Ma soovin rõhutada, et juba olemasolev andmekaitsealane õigusakt tagab kõrgetasemelise isikuandmete kaitse, sealhulgas selliste delikaatsete andmete nagu informatsioon etnilise päritolu ja rassi kohta, ning kohaldub kasutatavast tehnoloogiast olenemata. Seepärast on iseenesest selge, et üldised andmekaitsepõhimõtted kohalduvad ka profiilide koostamisele kui ühele andmetöötlusviisile. Komisjon usub kindlalt, et põhjendamatu või mittevajalik etnilise päritolu alusel profiilide loomine on ebaõiglane ja lubamatu praktika, isegi kui see toimub õiguskaitse eesmärkidel või koostöös sisserände-, tolli- ja piirikontrolliga, olles vastuolus Euroopa Liidu põhiväärtustega. Komisjoni ettepandud tähtsate instrumentide, nagu Schengeni piirieeskirjad, Eurodac, SIS, VIS raames ei ole etnilise päritolu alusel profiilide koostamise tehnikate põhjendamatu kasutamine lubatud. Näiteks piirikontrollide puhul nõuavad Schengeni piirieeskirjade artikli 6 sätted, et piirivalvurid viivad kontrolle läbi ilma reisijaid rassi või etnilise päritolu, religiooni või uskumuste alusel diskrimineerimata. Ma sooviksin ka mainida Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti tegevusi selles valdkonnas. See amet esitleb peagi heade tavade käsiraamatut etnilise päritolu alusel profiilide koostamise vastu võitlemiseks ja ärahoidmiseks. Komisjon toetab ameti 2010. aasta töökavasse FRONTEXiga ühise koolituse sisseviimist, mille puhul seda mainitud käsiraamatut kasutada saab. Komisjon toetab ameti 2010. aasta töökavasse ka projekti sisseviimist, mis käsitleb Schengeni piirieeskirjade andmekogumisele suunatud artikli 6 rakendamist. Viimaseks tervitab komisjon eile esitletud vähemusi ja diskrimineerimist käsitlevat uurimust. Õiguskaitset ja piirikontrolli käsitlevad jaod annavad meile täiendavaid ja värskeid andmeid etnilise päritolu alusel profiilide koostamise praktikate kohta. Komisjon uurib muidugi hoolikalt vähemuste ja diskrimineerimise uuringu tulemusi, mis avaldatakse terve aasta jooksul peatükkide kaupa. Kuid me saame juba praegu järeldada, et rassism ja ksenofoobia on Euroopa Liidus ikka veel püsivad nähtused ning mõjutavad etniliste vähemusrühmade liikmete elusid. Komisjon nõustub raporti projektiga, et statistilistel eesmärkidel andmete, sealhulgas rahvuskuuluvust, rassi või päritolu käsitlevate andmete töötlemist võib käsitleda kaudse või põhjendamatu õiguskaitse praktikana. Seda vaatenurka tuleb siiski korralikult hinnata. Seepärast uurib komisjon lähemalt võimalust paluda artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühmal valmistada ette arvamus statistilistel eesmärkidel rahvuskuuluvust, rassi või päritolu sisaldavate andmete töötlemise kohta. Komisjon jälgib ka täpselt Euroopa Nõukogu tegevust seoses profiilide koostamise soovituse projektiga. Ta esitab peagi nõukogule taotluse volituse kohta, et saada luba selle soovituse projekti üle läbirääkimiste pidamiseks. Seoses vajadusega profiili koostamise määratlemise õigusliku raamistiku järele usub komisjon, et ELi asjakohane õigusakt piirihaldamise ja andmekaitse kohta on põhiõiguste kaitsmiseks piisav. Tõepoolest, see nõuab, et igasugune töötlustegevus peab põhinema konkreetsel tunnustatud õiguslikul alusel ning järgima eriti vajalikkuse, proportsionaalsuse, otstarbe piirangu ja täpsuse põhimõtet. See kuulub sõltumatute riigiasutuste järelevalve alla. Praegune raamistik sisaldab samuti rangeid eeskirju seoses delikaatsete isikuandmete töötlemise või automatiseeritud otsustega. Kõik need põhimõtted kohalduvad ka profiilide koostamisele kui ühele isikuandmete töötlemise viisile."@et5
"Arvoisa puhemies, komissio on tyytyväinen parlamentin tekemään aloitteeseen, joka tuo huomion keskipisteeseen Euroopan tasolla etniseen alkuperään ja rotuun perustuvan profiloinnin ongelman terrorismin torjunnan, lainvalvonnan, maahanmuuton sekä tulli- ja rajavalvonnan yhteydessä. Komissio on sitoutunut – kuten minäkin – rasismin ja muukalaisvihan vastaiseen taisteluun kaikilla perussopimusten sallimilla keinoilla, ja tähän kuuluu tapaukset, joissa rasistinen kohtelu tulee viranomaisten taholta. Komissio on vakaasti päättänyt vahvistaa politiikkaamme rasismin ja muukalaisvihan vastaisen taistelun osalta Ruotsin puheenjohtajakaudella, ja sen tulee tarttua myös etnisen profiloinnin ongelmaan. Vielä kerran komission puolesta, olen hyvin tyytyväinen mietintöluonnokseen ja odotan innolla, että se hyväksytään huomisessa täysistunnossa. Sarah Ludfordin esittelemä mietintö antaa hyvän pohjan, joka edistää tätä asiaa herättämällä laajaa keskustelua ja ehdottamalla keinoja ongelmaan tarttumiseksi. Haluan tuoda esille, että jo olemassa oleva tietosuojalainsäädäntö varmistaa henkilötietojen korkean suojan – sisältäen arkaluonteiset tiedot kuten etnisen taustan tai rodun – ja on voimassa riippumatta käytetystä teknologiasta. Sen vuoksi on ilmeistä, että yleiset tietosuojaperiaatteet koskevat myös profilointia yhtenä tietojenkäsittelyn keinona. Komissio uskoo vahvasti, että perusteeton tai tarpeeton etninen profilointi on epäoikeudenmukainen ja kielletty käytäntö – myös silloin kun se tehdään lainvalvonnan nimissä tai maahanmuuton sekä tulli- ja rajavalvonnan yhteydessä – ja se on ristiriidassa Euroopan unionin perusarvojen kanssa. Komission ehdottamien tärkeiden välineiden mukaan – kuten Schengenin rajasäännöstö, Eurodac, Schengenin tietojärjestelmä, viisumitietojärjestelmä – perusteettomien etnisten profilointitekniikoiden käyttö ei ole sallittua. Mitä tulee esimerkiksi rajavalvontaan, Schengenin rajasäännöstön 6 artiklan säännökset edellyttävät, että rajatarkastuksia suorittaessaan rajavartijat eivät saa syrjiä matkustajia rodun, etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumusten perusteella. Haluaisin mainita lisäksi perusoikeusviraston toiminnan tällä saralla. Virasto on aikeissa esitellä hyvien toimintatapojen käsikirjan etnistä profilointia vastaan taistelemiseksi ja sen ehkäisemiseksi. Käsikirjaa voisi käyttää yhteiskoulutuksessa FRONTEXin kanssa, minkä sisällyttämistä viraston vuoden 2010 työohjelmaan komissio tukee. Komissio tukee myös sitä, että viraston vuoden 2010 työohjelmaan sisällytetään hanke, jossa pannaan täytäntöön tiedonkeruuseen liittyvä Schengenin rajasäännöstön 6 artikla. Lopuksi, komissio on tyytyväinen eilen esiteltyyn selvitykseen vähemmistöjen syrjinnästä. Lainvalvontaa ja rajavalvontaa koskevat kohdat antavat meille ajankohtaista lisätietoa kokemuksista, joita ihmisillä on etnisestä profiloinnista. Komissio tietenkin tutkii huolellisesti vähemmistöjen syrjintäselvityksen tulokset, jotka julkaistaan luku luvulta vuoden kuluessa. Mutta jo nyt voimme päätellä, että rasismi ja muukalaisviha ovat vieläkin pysyviä ilmiöitä Euroopan unionissa ja että ne vaikuttavat etnisten vähemmistöjen edustajien elämään. Komissio yhtyy mietintäluonnokseen, jonka mukaan tietojen, kuten etnisen taustan, rodun tai alkuperän käsittelyä tilastointitarkoituksessa voidaan käyttää avuksi tunnistamaan epäsuoraa syrjintää tai perusteettomia lainvalvonnan käytäntöjä. Tämä näkökulma pitää kuitenkin arvioida huolella. Sen vuoksi komissio ottaakin selvää mahdollisuudesta pyytää 29 artiklan mukaista tietosuojatyöryhmää laatimaan lausunnon henkilötietojen, kuten etnisen taustan, rodun tai alkuperän käsittelystä tilastointitarkoitukseen. Komissio seuraa myös tarkasti Euroopan neuvoston toimintaa alustavan profilointia koskevan suosituksen suhteen. Komissio on aikeissa toimittaa neuvostolle pyynnön, jotta tämä vahvistaisi sen valtuudet neuvotella tästä alustavasta suosituksesta. Mitä tulee lakisääteisen kehyksen tarpeeseen profiloinnin määrittelyssä, komissio uskoo, että asiaa koskeva EU:n lainsäädäntö rajaturvallisuudesta ja tietosuojasta on riittävä perusoikeuksien turvaamiseen. Todellakin, se edellyttää että jokaisen tietojenkäsittelytoimenpiteen tulee perustua tiettyihin tunnustettuihin laillisiin perusteisiin ja noudattaa varsinkin tarpeellisuuden, suhteellisuuden, käyttötarkoituksen rajoittamisen ja oikeellisuuden periaatteita. Tätä valvotaan riippumattomien, julkisten viranomaisten toimesta. Tällä hetkellä kehys sisältää myös tiukat säännöt arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn ja automaattisen päätöksenteon osalta. Kaikki nämä periaatteet koskevat myös profilointia yhtenä henkilötietojen käsittelyn keinona."@fi7
". Madame la Présidente, au nom de la Commission, je salue cette initiative de la part du Parlement de placer le profilage au centre des débats au niveau européen, notamment le profilage sur la base de l’origine ethnique et de la race en matière de lutte contre le terrorisme, de lutte contre la criminalité, d’immigration, de douanes et de contrôle des frontières. La Commission s’engage – et je m’engage personnellement – à lutter contre le racisme et la xénophobie en utilisant tous les pouvoirs prévus par les Traités, ce qui inclut les cas où ce racisme est pratiqué par des autorités publiques. La Commission est déterminée à renforcer sa politique de lutte contre le racisme dans le contexte de Stockholm, ce qui devrait inclure la question du profilage ethnique. Une fois de plus, au nom de la Commission, je salue ce projet de rapport et je me réjouis de le voir adopter demain en plénière. Le rapport Ludford constitue une excellente plateforme qui contribue à une meilleure compréhension de cette question en lançant un large débat et en suggérant des façons de faire face à ce problème. Je tiens à souligner que la législation existante en matière de protection des données assure d’ores et déjà un degré élevé de protection des données à caractère personnel, y compris des données sensibles telles que l’origine ethnique ou la race, et qu’elle s’applique quelle que soit la technologie utilisée. Il est donc évident que les principes généraux de la protection des données s’appliquent au profilage, qui constitue une façon de traiter des données. La Commission est fermement convaincue que le profilage ethnique injustifié ou inutile est une pratique injuste et illégale, même dans le cadre de la lutte contre la criminalité ou en rapport avec l’immigration, les douanes et le contrôle des frontières, et qu’il est contraire aux valeurs fondamentales de l’Union européenne. Les instruments importants proposés par la Commission, comme le Code frontières Schengen, Eurodac, SIS et VIS, n’autorisent pas les techniques de profilage ethnique injustifiées. En matière de contrôle aux frontières par exemple, l’article 6 du Code frontières Schengen exige que les garde-frontières effectuent leurs vérifications sans aucune discrimination envers les voyageurs fondée sur la race ou l’origine ethnique, la religion ou les croyances. Je voudrais également mentionner les activités de l’Agence européenne des droits fondamentaux dans ce domaine. L’Agence présentera prochainement un guide de bonnes pratiques pour combattre et prévenir le profilage ethnique. La Commission soutient l’inclusion, dans le programme de travail pour 2010 de cette agence, d’une formation commune avec FRONTEX qui pourrait utiliser ce manuel. La Commission soutient également l’inclusion dans le programme de travail pour 2010 de cette agence d’un projet de collecte de données relatives à la mise en œuvre de l’article 6 du Code frontières Schengen. Enfin, la Commission salue l’enquête présentée hier sur les minorités et la discrimination. Les chapitres relatifs au maintien de l’ordre et au contrôle aux frontières nous apportent des données supplémentaires et récentes sur l’utilisation du profilage ethnique. La Commission étudiera bien entendu avec soin les résultats de l’enquête sur les minorités et la discrimination, qui sera publiée chapitre par chapitre tout au long de cette année. Mais nous pouvons conclure dès à présent que le racisme et la xénophobie restent des phénomènes tenaces au sein de l’Union européenne et qu’ils ont un impact négatif sur les minorités ethniques. La Commission convient avec le projet de rapport que le traitement statistique des données, y compris des données relatives à l’ethnicité, à la race ou à l’origine géographique, pourrait contribuer à identifier les discriminations indirectes ou les pratiques policières injustifiées. Nous devons toutefois évaluer correctement cet aspect. C’est pourquoi la Commission examine actuellement l’opportunité de demander au Groupe de travail «Article 29» sur la protection des données de préparer un avis sur le traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques, y compris les données relatives à l’ethnicité, à la race ou aux origines. La Commission suit également de près les activités du Conseil de l’Europe concernant le projet de recommandation sur le profilage. La Commission est sur le point de soumettre au Conseil une demande de mandat l’autorisant à négocier ce projet de recommandation. En ce qui concerne la nécessité d’un cadre juridique pour définir le profilage, la Commission considère que la législation européenne existante en matière de gestion des frontières et de protection des données permet une protection adéquate des droits fondamentaux. Elle exige en effet que tout traitement de données repose sur une base juridique spécifique et reconnue et qu’il respecte en particulier les principes de nécessité, de proportionnalité, de restriction d’objectif et d’exactitude. Ce traitement doit être soumis au contrôle d’autorités publiques indépendantes. Le cadre juridique actuel contient également des règles strictes relatives au traitement de données personnelles sensibles et aux décisions automatisées. Tous ces principes s’appliquent également au profilage dans la mesure où il constitue une façon de traiter des données personnelles."@fr8
"Elnök asszony, a Bizottság nevében szeretném üdvözölni a Parlamentnek ezt a kezdeményezését, hogy európai szinten a figyelem középpontjába helyezte az etnikai és faji alapú profilalkotás kérdését, különösen terrorelhárításnál, bűnüldözésnél, a bevándorlás ellenőrzésénél, a vám- és határellenőrzésnél. A Bizottság elköteleződött – és személy szerint én is elköteleződtem – a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelem mellett, maximálisan a Szerződések által a Bizottságra ruházott hatáskörök erejéig, és ez kiterjed olyan esetekre, amelyekben a rasszizmus a hatóságoktól indul ki. A Bizottságnak határozott szándéka, hogy a stockholmi összefüggésben megerősíti a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelmet célzó politikánkat, amelynek magában kell foglalnia az etnikai alapú profilalkotás kérdését is. Ismét a Bizottság nevében, nagyon pozitívan fogadom a jelentéstervezetet, és várom a holnapi plenáris ülésen történő elfogadását. A Ludford-jelentés kiváló platformot jelent, amely még további hozzájárulást biztosít ehhez a kérdéshez, széles körű vitát indítva, és javaslatot téve e probléma kezelésének módjára. Szeretném hangsúlyozni, hogy a már hatályos adatvédelmi jogszabályok a személyes adatok – azon belül például az etnikai vagy a faji hovatartozásra vonatkozó szenzitív adatok – magas szintű védelmét biztosítják, és a használt technológiára való tekintet nélkül alkalmazandóak. Következésképp nyilvánvaló, hogy az általános adatvédelmi elvek alkalmazandóak a profilalkotásra, mint az adatfeldolgozás egyik módjára is. A Bizottságnak határozottan az a véleménye, hogy az indokolatlan vagy szükségtelen etnikai alapú profilalkotás tisztességtelen és tiltott gyakorlat, még akkor is, ha ezt bűnüldözési céllal, illetve a bevándorlás ellenőrzésével, a vám- és határellenőrzéssel kapcsolatban teszik, és ellentétes az Európai Unió alapvető értékeivel. A Bizottság által javasolt fontos eszközök –mint például a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex, az Eurodac, a SIS, a VIS – értelmében az indokolatlan etnikai alapú profilalkotási eljárások használata nem engedélyezett. Ami például a határellenőrzéseket illeti, a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex 6. cikkének rendelkezései előírják, hogy az ellenőrzések lefolytatása során a határőrök részéről tilos az utasok faji vagy etnikai származás, vallás vagy világnézet alapján történő megkülönböztetése. Szeretnék említést tenni az Alapjogi Ügynökség e területen folytatott tevékenységeiről is. Az Ügynökség hamarosan közreadja az etnikai profilalkotás elleni küzdelemre és annak megelőzésére vonatkozó helyes gyakorlatok kézikönyvét. A Bizottság támogatja, hogy az ügynökség 2010-es munkaprogramjába bekerüljön a FRONTEX-szel tartandó közös képzés, amennyiben az említett kézikönyv használatára sor kerülhet. A Bizottság azt is támogatja, hogy az ügynökség 2010-es munkaprogramjába kerüljön be egy, a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex 6. cikkének végrehajtására irányuló, adatgyűjtési célú projekt. Végezetül a Bizottság örömmel fogadja a tegnap bemutatott, kisebbségekre és hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó felmérést. A bűnüldözésről és a határellenőrzésről szóló szakaszok további friss adatokat szolgáltatnak az etnikai alapú profilalkotás tapasztalatairól. A Bizottság természetesen alaposan tanulmányozni fogja a kisebbségekre és a hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó felmérést, amely az év folyamán fejezetenként kerül közzétételre. Azonban már most levonhatjuk azt a következtetést, hogy a rasszizmus és az idegengyűlölet még mindig állandó jelenség az Európai Unióban, és hogy ezek a jelenségek befolyásolják az etnikai kisebbségek tagjainak életét. A Bizottság egyetért a jelentéstervezettel abban, hogy – többek között az etnikai, a faji hovatartozásra, vagy a származásra vonatkozó – adatok statisztikai célokra történő gyűjtése felhasználható közvetett diszkrimináció vagy indokolatlan bűnüldözési gyakorlatok azonosítására. Ezt a szempontot azonban megfelelően kell értékelni. A Bizottság ezért fontolóra veszi azt a lehetőséget, hogy megkérje a 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoportot arra, hogy készítsen véleményt a személyes adatok – azon belül az etnikai, a faji hovatartozásra vagy származásra vonatkozó adatok – statisztikai célú feldolgozásáról. A Bizottság közelről követi az Európa Tanács profilalkotásról szóló ajánlástervezetét is. A Bizottság hamarosan kérést intéz a Tanácshoz, hogy felhatalmazást szerezzen ennek az ajánlástervezetnek a tárgyalására. Ami a profilalkotás meghatározásához tartozó jogi keret szükségességét illeti, a Bizottság úgy véli, hogy a határigazgatási és adatvédelmi tárgyú vonatkozó uniós jogszabályok megfelelőek az alapvető jogok védelméhez. Tulajdonképpen megköveteli, hogy bármely feldolgozási tevékenységnek konkrét, elismert jogalapra kell épülnie, és különösen tiszteletben kell tartania a szükségesség, az arányosság, a célirányosság és a pontosság elvét. Ez független hatóságok felügyelete alá tartozik. A keret jelenleg a szenzitív személyes adatok, illetve automatizált határozatok feldolgozására vonatkozó szigorú szabályokat is tartalmaz. Mindezek az elvek a profilalkotásra, mint a személyes adatok feldolgozásának egyik módjára is vonatkoznak."@hu11
"Signora Presidente, a nome della Commissione desidero esprimere il parere favorevole all’iniziativa del Parlamento volta a portare all’attenzione, a livello europeo, la questione del profilo, in particolare sulla base dell'origine etnica o della razza, nelle operazioni antiterrorismo, di applicazione della legge, di controllo dell'immigrazione, dei servizi doganali e dei controlli alle frontiere. La Commissione - e con essa il sottoscritto - si impegna a combattere il razzismo e la xenofobia nel pieno esercizio dei poteri conferitegli dai trattati, inclusi i casi di atteggiamento razzista da parte delle autorità pubbliche. La Commissione intende rafforzare la propria politica contro il razzismo e la xenofobia nel contesto di Stoccolma includendovi la questione del profilo in base all’etnia. Desidero ribadire che, a nome della Commissione, accolgo favorevolmente il progetto di relazione e ne attendo l’adozione alla plenaria di domani. La relazione Ludford costituisce un’ottima piattaforma che contribuisce ulteriormente alla questione originando un’ampia discussione e proponendo suggerimenti su come affrontare il problema. Voglio sottolineare che la normativa esistente in materia di protezione dei dati assicura un alto livello di tutela dei dati personali - compresi i dati sensibili quali l’origine etnica e la razza - e che essa si applica indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. E’ pertanto ovvio che i principi generali di protezione dei dati si applicano anche al profilo come strumento di elaborazione dei dati La commissione crede fermamente che una definizione ingiustificata o non necessaria del profilo in base all’etnia sia una pratica ingiusta e illegittima - anche se condotta ai fini di legge o in relazione all'immigrazione, ai servizi doganali e ai controlli alle frontiere - e contraria ai valori fondamentali dell’Unione europea. Ai sensi degli importanti strumenti proposti dalla Commissione - come il codice frontiere Schengen, l’Eurodac, il SIS e il VIS - l’utilizzo di tecniche di profilazione ingiustificata in base all’etnia non è permesso. Ad esempio, per quanto concerne i controlli alle frontiere, le disposizioni dell’articolo 6 del codice frontiere Schengen prevedono che le guardie di frontiera eseguano sui viaggiatori controlli scevri da qualsivoglia discriminazione nei loro confronti basata sull’origine etnica o razziale, sulla religione o sulla convinzione. Desidero inoltre menzionare le attività dell’Agenzia europea per i diritti fondamentali in questo senso. L’agenzia sta per presentare un manuale delle migliori prassi per combattere e prevenire la definizione del profilo in base all’etnia. La Commissione sostiene l’inclusione della formazione congiunta con Frontex - nel cui ambito sarà possibile usare il manuale - nell’ambito del programma di lavoro dell’agenzia per il 2010. In tale contesto la Commissione sostiene anche l’inserimento di un progetto per l’attuazione dell’articolo 6 del codice frontiere Schengen alla concernente la raccolta di dati. Infine, la Commissione accoglie favorevolmente il rapporto sulle minoranze e la discriminazione presentato ieri. Le sezioni sull’applicazione della legge e sui controlli alle frontiere ci forniscono ulteriori dati recenti sull’esperienza del profilo in base all’etnia. Naturalmente la Commissione studierà attentamente i risultati del rapporto sulle minoranze e la discriminazione che sarà pubblicato, capitolo per capitolo, nel corso dell’anno. Già da ora possiamo però concludere che il razzismo e la xenofobia sono fenomeni ancora presenti nell’Unione europea che condizionano l’esistenza degli appartenenti alle minoranze etniche. La Commissione concorda con il progetto di relazione sul fatto che l’elaborazione dei dati per fini statistici, inclusi quelli relativi a etnia, razza e religione può essere utilizzata per identificare discriminazione indiretta o azioni di contrasto ingiustificate. Tuttavia, tale prospettiva richiede un’accurata valutazione. La Commissione sta pertanto valutando la possibilità di chiedere al gruppo di lavoro per la tutela dei dati ex articolo 29 di stilare un parere sull’elaborazione dei dati personali per fini statistici inclusi quelli relativi all’etnia, la razza e l’origine. La Commissione sta inoltre seguendo da vicino le attività del Consiglio d’Europa sul progetto di raccomandazione sul profilo. La Commissione sta per richiedere al Consiglio un mandato per la negoziazione del progetto di raccomandazione. Per quanto concerne la necessità di un quadro giuridico per la definizione del profilo, la Commissione ritiene che la normativa UE in materia di gestione delle frontiere e protezione dei dati sia sufficiente a proteggere i diritti fondamentali. Essa prevede infatti che qualsivoglia attività di elaborazione abbia una base giuridica specifica e riconosciuta e rispetti in particolare i principi di necessità, proporzionalità, limitazione delle finalità e accuratezza ed è soggetta alla supervisione da parte di autorità pubbliche indipendenti. Al momento il quadro giuridico include regole severe sull’elaborazione dei dati personali sensibili e sulle decisioni automatizzate. Tali principi si applicano anche al profilo come metodo di elaborazione dei dati personali."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos vardu norėčiau pasveikinti Parlamento iniciatyvą, kad asmenų skirstymo, ypač pagal etninę kilmę ir rasę, problemos, kovojant su terorizmu, teisėsaugos, imigracijos, muitinės ir pasienių kontrolės srityse, būtų sprendžiamos Europos lygmeniu. Komisija įsipareigoja (aš asmeniškai įsipareigoju) kovoti su rasizmu ir ksenofobija, naudodamasi visais Sutartyse jai suteiktais įgaliojimais. Tai apima ir atvejus, kai rasizmo apraiškos yra susijusios su valstybinėmis institucijomis. Komisija pasiryžusi prieš Stokholmo susitikimą sustiprinti kovos su rasizmu ir ksenofobija politiką, kuri turėtų apimti ir problemos dėl klasifikavimo etniniu pagrindu sprendimą. Komisijos vardu dar kartą išreiškiu tvirtą pritarimą pranešimo projektui. Nekantriai laukiu jo priėmimo rytojaus plenariniame posėdyje. S. Ludford pranešimas – labai gerai platforma tolesnei plačiai diskusijai svarstoma tema pradėti. Jame taip pat pateikti pasiūlymai, kaip spręsti šią problemą. Noriu pabrėžti, kad šiuo metu galiojantys duomenų apsaugos teisės aktai jau garantuoja aukštą asmens duomenų, įskaitant jautrius duomenis, pvz., informaciją dėl etninės arba rasinės priklausomybės, apsaugos lygį. Šie teisės aktai taikomi nepaisant to, kokia technologija naudojama. Todėl savaime suprantama, kad bendri duomenų apsaugos principai taip pat taikomi ir klasifikavimo veiklai, kaip vienam iš duomenų apdorojimo būdų. Komisija tvirtai mano, kad nepagrįstas arba nereikalingas klasifikavimas etniniu pagrindu – nesąžininga ir uždrausta praktika, nesvarbu, ar ji pasitelkiama vykdant teisėsaugos priemones, ar imigracijos, muitinės ir sienos kontrolę, kadangi ji prieštarauja pamatinėms Europos Sąjungos vertybėms. Svarbūs Komisijos pasiūlyti instrumentai, pvz., Šengeno sienų kodeksas, „Eurodac“, SIS, VIS, draudžia naudoti nepagrįstą klasifikavimą etniniu pagrindu. Pvz., Šengeno sienų kodekso 6 straipsnyje dėl patikrinimų kertant sienas atlikimo apibrėžta, kad „atlikdami patikrinimus kertant sienas, sienos apsaugos pareigūnai nediskriminuoja asmenų dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos ar tikėjimo (...).“ Taip pat norėčiau paminėti Pagrindinių teisių agentūros veiklą šioje srityje. Agentūra rengiasi išleisti kovos su klasifikavimu etniniu pagrindu ir jo prevencijos geros patirties vadovą. Komisija pritaria tam, kad į 2010 m. Agentūros darbo programą būtų įtraukti jungtiniai mokymai su FRONTEX, kurių metu minėtasis vadovas galėtų būti panaudotas. Komisija pritaria tam, kad į 2010 m. Agentūros darbo programą būtų įtrauktas projektas Šengeno sienų kodekso 6 straipsnio dėl patikrinimų kertant sienas atlikimo nuostatų įgyvendinimo. Galiausiai Komisija pritaria Mažumų ir diskriminacijos apžvalgoje, kuri buvo pristatyta vakar, pateiktoms išvadoms. Skirsniai dėl teisėsaugos priemonių ir sienos kontrolės suteikia mums papildomų naujausių duomenų apie klasifikavimo etniniu pagrindu problemą. Be abejo, Komisija kruopščiai išnagrinės Mažumų ir diskriminacijos apžvalgos, kuri skirsnis po skirsnio bus skelbiama per šiuos metus, rezultatus. Bet jau dabar galime daryti išvadą, kad rasizmas ir ksenofobija – vis dar gajūs reiškiniai Europos Sąjungoje ir kad jie daro poveikį tautinių mažumų narių gyvenimams. Komisija pritaria pranešimo projekto nuostatai, kad asmens statistinius duomenis, „apimančius kintamuosius, kurie susiję su etnine kilme, rase, (...) galima būtų panaudoti siekiant nustatyti bet kokią diskriminaciją, su kuria susiduriama teisėsaugos praktikoje“. Vis dėlto šis požiūris turi būti tinkamai įvertintas. Dėl to Komisija vertina galimybę kreiptis į pagal 29 straipsnį įsteigtą darbo grupę dėl nuomonės dėl asmens duomenų, kurie susiję su etnine kilme ir rase, rinkimo ir apdorojimo statistikos tikslu. Komisija taip pat atidžiai stebi Europos Tarybos veiksmus, susijusius su Rekomendacijos dėl klasifikavimo projekto rengimu. Komisija rengiasi pateikti prašymą Tarybai dėl įgaliojimų, kurie suteiktų jai teisę derėtis dėl šios rekomendacijos projekto. Dėl teisinio pagrindo, pagal kurį būtų aiškiai apibrėžtas klasifikavimas, nustatymo poreikio Komisija mano, kad tinkami ES teisės aktai dėl sienų valdymo ir duomenų apsaugos – tinkamas apsaugos nuo piktnaudžiavimo teisinis pagrindas. Be abejo, reikia, kad bet kokia klasifikavimo veikla būtų pagrįsta konkrečia, pripažinta teisine baze ir pagarba būtinybės, proporcingumo, tikslingumo ir tikslumo principams. Šios srities priežiūrą turėtų vykdyti nepriklausomos valstybinės institucijos. Galiojanti teisinė bazė apima ir griežtas taisykles, susijusias su jautrių asmens duomenų apdorojimu ir automatizuotų sprendimų priėmimu. Visi šie principai taip pat taikomi ir klasifikavimo veiklai, kuri yra vienas iš asmens duomenų apdorojimo būdų."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es vēlos Komisijas vārdā paust atzinību par šo Parlamentu iniciatīvu pievērst Eiropas uzmanību jautājumam par profilu veidošanu, it sevišķi pēc etniskās izcelsmes un rases, terorisma apkarošanas, tiesībaizsardzības, imigrācijas, muitas un robežkontroles jomā. Komisija ir apņēmusies — un es personīgi esmu apņēmies — cīnīties pret rasismu un ksenofobiju atbilstoši līgumos noteiktajai kompetencei, un tas attiecas arī uz gadījumiem, kad rasisms tiek pieļauts valsts iestādēs. Komisija ir apņēmusies nostiprināt mūsu politiku cīņā pret rasismu un ksenofobiju saskaņā ar Stokholmas programmu, kas ietver etnisko profilu veidošanas jautājuma risināšanu. Es vēlos vēlreiz Komisijas vārdā paust atzinību par ziņojuma projektu, un es ceru, ka tas tiks pieņemts rīt plenārsēdes laikā. kundzes ziņojums veido stabilu pamatu šā jautājuma izskatīšanai, ierosinot plašas diskusijas un piedāvājot šīs problēmas risinājumus. Es vēlos uzsvērt, ka spēkā esošie datu aizsardzības tiesību akti jau nodrošina personas datiem, tostarp tādiem neizpaužamiem datiem, kā informācija par etnisko izcelsmi vai rasi, augstu aizsardzības līmeni un ir piemērojami neatkarīgi no tā, kāda tehnoloģija tiek izmantota. Tādēļ ir skaidrs, ka vispārējie datu aizsardzības principi attiecas arī uz profilu veidošanu kā vienu no datu apstrādes veidiem. Komisija noteikti uzskata, ka nepamatota vai nevajadzīga etnisko profilu veidošana ir netaisnīga un aizliegta prakse, pat, ja tas tiek darīts tiesībaizsardzības nolūkā vai saistībā ar imigrācijas, muitas un robežkontroles pasākumiem, un ir pretrunā Eiropas Savienības pamatvērtībām. Saskaņā ar nozīmīgiem Komisijas ierosinātiem instrumentiem, piemēram, Šengenas Robežu kodeksu, EURODAC sistēmu, SIS un VIS, nepamatota etnisko profilu veidošanas metožu izmantošana ir aizliegta. Piemēram, attiecībā uz robežkontroli Šengenas Robežu kodeksa 6. pantā ir noteikts, ka robežsargi, veicot pārbaudes, nediskriminē personas rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības dēļ. Es vēlos pieminēt arī Eiropas Pamattiesību aģentūras veikumu šai sakarībā. Aģentūra gatavojas publicēt labas prakses rokasgrāmatu etnisko profilu veidošanas apkarošanai un novēršanai. Komisija atbalsta ieceri aģentūras 2010. gada darba programmā iekļaut kopīgas apmācības ar FRONTEX, kuru laikā varētu tikt izmantota iepriekš minētā rokasgrāmata. Komisija arī atbalsta ieceri aģentūras 2010. gada darba programmā iekļaut pasākumu, lai īstenotu Šengenas Robežu kodeksa 6. pantu par datu apkopošanu. Es vēlos arī teikt, ka Komisija atzinīgi vērtē pētījumu par minoritātēm un diskrimināciju, ar kuru mēs tikām iepazīstināti vakar. Sadaļās par tiesībaizsardzību un robežkontroli ir sniegta plaša un aktuāla informācija par pieredzi saistībā ar etnisko profilu veidošanu. Komisija, neapšaubāmi, rūpīgi izvērtēs Pētījuma par minoritātēm un diskrimināciju rezultātus, kas, sadalot pa nodaļām, tiks publicēti gada laikā. Bet jau tagad mēs varam secināt, ka rasisms un ksenofobija ir parādības, kas joprojām ir sastopamas Eiropas Savienībā, un ka šīs parādības ietekmē etnisko minoritāšu pārstāvju dzīvi. Komisija piekrīt ziņojuma projektā paustajai atziņai, ka datus, kas apkopoti statistikas mērķiem, tostarp datus par etnisko piederību, rasi vai izcelsmi, var izmantot, lai konstatētu netiešu diskrimināciju vai nepamatotu tiesībaizsardzības praksi. Taču šis aspekts ir atbilstīgi jāizvērtē. Tādēļ Komisija apsver iespēju aicināt 29. panta datu aizsardzības darba grupu sagatavot atzinumu par personas datu, tostarp datu par etnisko piederību, rasi vai izcelsmi, izmantošanu statistikas mērķiem. Komisija cieši seko līdzi arī Eiropas Padomes darbībai saistībā ar priekšlikuma par profilu veidošanu projektu. Komisija gatavojas iesniegt Padomei pieprasījumu izsniegt mandātu par tiesībām diskutēt par šo priekšlikuma projektu. Attiecībā uz nepieciešamību izstrādāt tiesisko pamatu profilu veidošanas jomā Komisija uzskata, ka attiecīgie ES tiesību aktu par robežkontroli un datu aizsardzību atbilstīgi regulē pamattiesību aizsardzību. Tajos tiešām ir noteikts, ka datu apstrādei ir jābūt balstītai uz konkrētu, atzītu tiesisku pamatu un ka it sevišķi ir jānodrošina datu apstrādes atbilstība nepieciešamības, proporcionalitātes, mērķa ierobežojuma un precizitātes principiem. Datu apstrādi uzrauga neatkarīgas valsts iestādes. Esošais tiesiskais pamats ietver stingrus noteikumus attiecībā uz neizpaužamu personas datu vai automatizētu lēmumu pieņemšanu. Visi šie principi attiecas arī uz profilu veidošanu kā vienu no personas datu apstrādes veidiem."@lv13
"Madam President, on behalf of the Commission I would like to welcome this initiative by Parliament to bring the issue of profiling, notably on the basis of ethnicity and race, in counterterrorism, law enforcement, immigration, customs and border control, to the centre of attention at European level. The Commission is committed – and I am personally committed – to fighting racism and xenophobia to the full extent of the powers conferred by the Treaties, and this includes cases where racism comes from public authorities. The Commission is determined to reinforce our policy to fight racism and xenophobia in the Stockholm context, which should include tackling the issue of ethnic profiling. Again, on behalf of the Commission, I very much welcome the draft report, and I look forward to its adoption in plenary tomorrow. The Ludford report represents a very good platform that contributes further to this issue by launching a broad discussion and suggesting how to tackle this problem. I want to underline that already existing data protection legislation ensures a high level of protection of personal data – including sensitive data such as information on ethnicity or race – and applies regardless of the technology used. Therefore, it is obvious that general data protection principles apply to profiling as one of the ways of data processing as well. The Commission strongly believes that unjustified or unnecessary ethnic profiling is an unfair and prohibited practice, even when this is done for law-enforcement purposes or in connection with immigration, customs and border control, and is contrary to the fundamental values of the European Union. Under important instruments proposed by the Commission – like the Schengen Border Code, Eurodac, SIS, VIS – the use of unjustified ethnic profiling techniques is not authorised. For example, as regards border controls, the provisions of Article 6 of the Schengen Borders Code require that border guards execute checks with no discrimination against travellers on grounds of racial or ethnic origin, religion or belief. I would also like to mention the activities of the Fundamental Rights Agency in this field. The Agency is about to present a good practices handbook for combating and preventing ethnic profiling. The Commission supports the inclusion in the 2010 work programme of the agency of joint training with FRONTEX, where the said handbook could be used. The Commission also supports the inclusion in the 2010 work programme of the agency of a project on implementing Article 6 of the Schengen Border Code that aims at collecting data. Finally, the Commission welcomes the minorities and discrimination survey that was presented yesterday. The sections on law enforcement and border control provide us with further and recent data on experiences of ethnic profiling. The Commission will, of course, carefully study the results of the Minorities and Discrimination Survey, which will be published chapter by chapter through the year. But already now we can conclude that racism and xenophobia are still persistent phenomena in the European Union and that they affect the lives of members of ethnic minorities. The Commission agrees with the draft report that processing of data for statistical purposes, including ethnicity, race or origin, could be used to identify indirect discrimination or unjustified law enforcement practices. However, this angle has to be properly assessed. Therefore, the Commission is looking into the opportunity to ask the Article 29 Data Protection Working Party to prepare an opinion on the processing of personal data for statistical purposes, including ethnicity, race or origin. The Commission is also following closely the activities of the Council of Europe on the draft Recommendation on Profiling. The Commission is about to launch a request to the Council for a mandate to be authorised to negotiate this draft recommendation. As regards the need for a legal framework to define profiling, the Commission believes that the relevant EU legislation on border management and data protection is adequate to protect fundamental rights. Indeed, it requires that any processing activity has to be grounded on a specific, recognised legal basis and respect particularly the principles of necessity, proportionality, purpose limitation and accuracy. It is subject to supervision by independent public authorities. Currently the framework also contains strict rules relating to the processing of sensitive personal data or automated decisions. All these principles also apply to profiling as one of the ways of performing processing of personal data."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, namens de Commissie verwelkom ik dit initiatief van het Parlement om op Europees vlak de aandacht te vestigen op het vraagstuk van het opstellen van profielen, met name op basis van etnische afstamming en ras, in het kader van de bestrijding van terrorisme, rechtshandhaving, immigratie en douane- en grenscontrole. De Commissie is - net zoals ik dat persoonlijk ben - vastbesloten alle door de Verdragen verleende bevoegdheden ten volle te benutten om racisme en xenofobie te bestrijden, dus ook racisme van de kant van overheden. De Commissie is vastberaden ons beleid ter bestrijding van racisme en xenofobie in het Stockholm-kader te versterken, waarbij ook de kwestie van het opstellen van etnische profielen zou moeten worden aangepakt. Namens de Commissie verwelkom ik nogmaals het ontwerpverslag en ik verheug mij op de aanneming ervan tijdens de plenaire vergadering van morgen. Het verslag-Ludford vormt een uitstekend platform voor de verdere aanpak van deze kwestie en wel doordat het een brede discussie op gang brengt en suggesties doet voor de oplossing van dit probleem. Ik wijs erop dat de al bestaande wetgeving op het gebied van gegevensbescherming een hoge mate van bescherming van persoonsgegevens garandeert - ook van gevoelige gegevens zoals informatie over etnische afstamming of ras - en van toepassing is ongeacht de gebruikte technologie. Het moge dan ook duidelijk zijn dat de algemene beginselen op het gebied van gegevensbescherming ook gelden voor het opstellen van profielen als een manier van gegevensverwerking. De Commissie is er vast van overtuigd dat het ongerechtvaardigde of onnodige opstellen van etnische profielen een oneerlijke en verboden praktijk is, zelfs wanneer dit gebeurt voor rechtshandhavingsdoeleinden of in verband met immigratie en douane- en grenscontrole, en strijdig is met de fundamentele waarden van de Europese Unie. Volgens belangrijke, door de Commissie voorgestelde instrumenten - zoals de Schengengrenscode, Eurodac, SIS en VIS - is het aanwenden van technieken voor het ongerechtvaardigde opstellen van etnische profielen niet toegestaan. Wat bijvoorbeeld de grenscontroles betreft, is in artikel 6 van de Schengengrenscode vastgesteld dat de grenswachters de grenscontroles uitvoeren zonder discriminatie van personen op grond van hun ras of etnische oorsprong, godsdienst of overtuiging. Ik wijs ook op de activiteiten van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten op dit gebied. Dit Bureau staat op het punt een handboek goede praktijken uit te brengen voor de bestrijding en preventie van het opstellen van etnische profielen. De Commissie steunt de opname in het werkprogramma van het Bureau voor 2010 van gezamenlijke training met Frontex, waar dit handboek gebruikt zou kunnen worden. Ook steunt zij de opname in ditzelfde werkprogramma van een project betreffende de uitvoering van artikel 6 van de Schengengrenscode dat gericht is op gegevensverzameling. Tot slot verwelkomt de Commissie het gisteren verschenen rapport over het onderzoek naar minderheden en discriminatie (EU-MIDIS). De secties over rechtshandhaving en grenscontrole verschaffen ons nadere en recente gegevens inzake ervaringen met het opstellen van etnische profielen. De Commissie zal uiteraard goed kijken naar de resultaten van het EU-MIDIS-onderzoek, waarvan gedurende het jaar steeds een hoofdstuk zal worden gepubliceerd. We kunnen nu echter al concluderen dat racisme en xenofobie nog steeds bestaan in de Europese Unie en dat zij een rol spelen in het leven van etnische minderheden. De Commissie is het met het ontwerpverslag eens dat de verwerking van gegevens voor statistische doeleinden, inclusief informatie betreffende etnische afstamming, ras of afkomst, gebruikt zou kunnen worden om indirecte discriminatie of ongerechtvaardigde praktijken op het gebied van rechtshandhaving vast te stellen. Dit aspect moet echter goed worden bestudeerd. De Commissie buigt zich derhalve over de mogelijkheid om de Groep Gegevensbescherming Artikel 29 te verzoeken een advies op te stellen over de verwerking van persoonsgegevens voor statistische doeleinden, inclusief informatie betreffende etnische afstamming, ras of afkomst. Daarnaast volgt de Commissie de werkzaamheden van de Raad van Europa aan de ontwerpaanbeveling over het opstellen van profielen op de voet. De Commissie staat op het punt de Raad te verzoeken een mandaat goed te keuren om over deze ontwerpaanbeveling te onderhandelen. Wat de noodzaak betreft van een juridisch kader waarin een definitie wordt gegeven van het opstellen van profielen, acht de Commissie de relevante EU-wetgeving op het gebied van grensbeheer en gegevensbescherming toereikend voor de bescherming van de grondrechten. Sterker nog, uit hoofde van deze wetgeving moet iedere gegevensverwerkende handeling een specifieke, erkende rechtsgrond hebben en met name de beginselen van noodzaak, evenredigheid, doelbinding en accuratesse respecteren. Er is sprake van supervisie door onafhankelijke overheden. Het kader omvat momenteel ook strenge regels voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens of geautomatiseerde besluiten. Al deze beginselen zijn tevens van toepassing op het opstellen van profielen als een manier om persoonsgegevens te verwerken."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałbym w imieniu Komisji wyrazić zadowolenie z przedmiotowej inicjatywy Parlamentu, która skupia uwagę na szczeblu europejskim na tworzenie profili - zwłaszcza w oparciu o pochodzenie etniczne i rasę - w dziedzinie walki z terroryzmem, egzekwowania prawa, imigracji, ceł i kontroli granicznej. Komisja angażuje się – i ja także osobiście angażuję się – w zwalczanie rasizmu i ksenofobii w zakresie swoich pełnych uprawnień traktatowych, które obejmują również sprawy, w przypadku których władze publiczne dopuszczają się czynów o charakterze rasistowskim. Komisja jest zdecydowana wzmacniać naszą politykę zwalczania rasizmu i ksenofobii w kontekście sztokholmskim, co powinno także uwzględniać kwestię tworzenia profili w oparciu o pochodzenie etniczne. W imieniu Komisji z zadowoleniem przyjmuję projekt sprawozdania, i oczekuję, że zostanie on jutro przyjęty podczas sesji plenarnej. Sprawozdanie pani poseł Ludford stanowi znakomitą platformę, która wnosi nowy wkład do przedmiotowej kwestii, rozpoczynając szeroką dyskusją oraz proponując sposoby rozwiązania tego problemu. Chciałbym podkreślić, że istniejące już prawodawstwo dotyczące ochrony danych zapewnia wysoki stopień ochrony danych osobowych – także danych podlegających szczególnej ochronie, takich jak informacje o pochodzeniu etnicznym i rasie – i jest stosowane niezależnie od używanej technologii. Dlatego też oczywiste jest, że ogólne zasady ochrony danych mają zastosowanie także do tworzenia profili, jako jednego ze sposobów przetwarzania danych. Komisja jest zdania, że nieuzasadnione lub niepotrzebne tworzenie profili zawierających dane o pochodzeniu etnicznym stanowi niesprawiedliwą i zabronioną praktykę, nawet jeśli stosowane jest do ścigania przestępstw lub w związku z imigracją, cłami i kontrolą graniczną. Jest również sprzeczne z podstawowymi wartościami Unii Europejskiej. W ważnych dokumentach przedstawionych przez Komisję – takich jak kodeks graniczny Schengen, Eurodac, SIS i VIS – używanie w nieuzasadniony sposób techniki tworzenia profili w oparciu o pochodzenie etniczne uznano za niedopuszczalne. Na przykład w kwestii kontroli granic, przepisy zawarte w art. 6 kodeksu granicznego Schengen nakładają na straż graniczną wymóg, aby podczas dokonywania odprawy nie dyskryminowano osób ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd. Chciałbym także wspomnieć o działaniach Agencji Praw Podstawowych w tym obszarze. Agencja ma przedstawić podręcznik dobrych praktyk w zakresie zwalczania i zapobiegania tworzeniu profili w oparciu o pochodzenie etniczne. Komisja popiera uwzględnienie w programie prac agencji na 2010 rok wspólnego szkolenia z agencją Frontex, w trakcie którego będzie można wykorzystać wspomniany podręcznik. Komisja popiera także uwzględnienie w programie prac agencji na 2010 rok projektu dotyczącego wdrażania art. 6 kodeksu granicznego Schengen, którego celem jest zbieranie danych. Na koniec chciałbym powiedzieć, że Komisja z zadowoleniem przyjmuje przedstawione wczoraj badanie w sprawie mniejszości i dyskryminacji. Fragmenty dotyczące egzekwowania prawa i kontroli granicznej mogą dostarczyć większą ilość aktualnych danych na temat doświadczeń w tworzeniu profili w oparciu o pochodzenie etniczne. Oczywiście Komisja przeanalizuje dokładnie wyniki ankiety dotyczącej mniejszości i dyskryminacji (Minorities and Discrimination Survey), które będą publikowane przez cały rok, rozdział po rozdziale. Jednak już teraz można stwierdzić, że rasizm i ksenofobia są nadal w Unii Europejskiej powszechnymi zjawiskami i mają one wpływ na życie członków mniejszości etnicznych. Komisja zgadza się ze stwierdzeniem zawartym w projekcie sprawozdania, że przetwarzanie danych dla celów statystycznych, także danych dotyczących pochodzenia etnicznego lub rasy, może zostać wykorzystane do wykrycia przypadków dyskryminacji pośredniej lub nieuzasadnionych praktyk organów ścigania. Ten aspekt powinien jednak zostać należycie oceniony. Dlatego też Komisja rozważa możliwość poproszenia grupy roboczej ds. ochrony danych ustanowionej na mocy art. 29 o przygotowanie opinii na temat przetwarzania danych osobowych dla celów statystycznych, także danych dotyczących pochodzenia etnicznego lub rasy. Komisja uważnie przygląda się także działaniom Rady Europy w kwestii projektu zalecenia w sprawie tworzenia profili. Komisja ma zamiar poprosić Radę o mandat upoważniający ją do negocjowania tego projektu. Jeśli chodzi o potrzebę stworzenia ram prawnych dla definicji tworzenia profili, Komisja uważa, że stosowne prawodawstwo dotyczące zarządzania granicami i ochrony danych jest wystarczające do ochrony praw podstawowych. W istocie prawodawstwo to wymaga, aby każde działanie związane z przetwarzaniem opierało się na konkretnych podstawach prawnych i odbywało się z poszanowaniem zasad konieczności, proporcjonalności, ograniczenia celu i rzetelności. Podlega ono nadzorowi niezależnych władz publicznych. Obecne ramy prawne zawierają także restrykcyjne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych podlegających szczególnej ochronie i zautomatyzowanego procesu decyzyjnego. Wszystkie te zasady mają zastosowanie do tworzenia profili jako jednego ze sposobów przetwarzania danych osobowych."@pl16
"Senhora Presidente, em nome da Comissão, gostaria de saudar esta iniciativa do Parlamento de chamar a atenção, a nível europeu, para a questão da obtenção de perfis, nomeadamente com base na etnicidade e na raça, nos domínios da luta contra o terrorismo, manutenção da ordem, imigração, alfândegas e controlo fronteiriço. A Comissão está empenhada – e eu estou pessoalmente empenhado – em combater o racismo e a xenofobia usando para o efeito, plenamente, os poderes que lhe são conferidos pelos Tratados, e isto inclui casos em que o racismo seja praticado por autoridades públicas. A Comissão está determinada em reforçar a sua política de luta contra o racismo e a xenofobia no contexto de Estocolmo, e isso deve incluir a questão da obtenção de perfis com base na origem étnica. Mais uma vez, em nome da Comissão, saúdo sinceramente o projecto de relatório e espero que seja adoptado em plenário amanhã. O relatório Ludford representa uma excelente plataforma e dá um novo contributo para esta questão ao lançar um amplo debate e sugerir formas de abordar o problema. Gostaria de sublinhar que a legislação já existente em matéria de protecção de dados garante um elevado nível de protecção dos dados pessoais – incluindo dados sensíveis como, por exemplo, informação sobre a etnicidade ou raça – e que essa legislação se aplica independentemente da tecnologia utilizada. Por conseguinte. É óbvio que os princípios gerais da protecção de dados também se aplicam à obtenção de perfis como uma das formas de processamento de dados. A Comissão está firmemente convencida de que a obtenção injustificada ou desnecessária de perfis com base na origem étnica é uma prática injusta e proibida, mesmo quando os perfis são utilizados para efeito de manutenção da ordem ou no contexto da imigração, das alfândegas e do controlo fronteiriço, sendo também uma prática contrária aos valores fundamentais da União Europeia. A utilização injustificada de técnicas de obtenção de perfis não é autorizada nos termos de instrumentos importantes propostos pela Comissão, tais como o Código das Fronteiras Schengen, o Eurodac, o SIS e o VIS. Por exemplo, no que respeita aos controlos fronteiriços, as disposições do artigo 6.º do Código das Fronteiras Schengen estipula que os guardas de fronteiras devem realizar verificações sem que isso envolva discriminação contra os viajantes com base na raça ou origem étnica, religião ou crença. Gostaria igualmente de mencionar as actividades da Agência dos Direitos Fundamentais neste domínio. Esta Agência vai apresentar em breve um manual de boas práticas para combater e prevenir a obtenção de perfis com base na origem étnica. A Comissão apoia a inclusão de acções de formação conjunta com a FRONTEX no programa de trabalho da Agência para 2010, em que se poderia utilizar o referido manual. A Comissão apoia igualmente a inclusão, naquele programa de trabalho, de um projecto relacionado com a aplicação do artigo 6.º do Código das Fronteiras Schengen tendo em vista a recolha de dados. Por último, a Comissão saúda o inquérito sobre as minorias e a discriminação que foi apresentado ontem. As secções sobre a manutenção da ordem e o controlo fronteiriço fornecem-nos dados novos e recentes sobre experiências relacionadas com a obtenção de perfis com base na origem étnica. A Comissão vai, evidentemente, estudar cuidadosamente os resultados do referido inquérito, que será publicado, capítulo a capítulo, ao longo do ano. Mas já podemos concluir que o racismo e a xenofobia continuam a ser fenómenos persistentes na União Europeia, que afectam a vida das pessoas pertencentes a minorias étnicas. A Comissão concorda com o projecto de relatório em que o processamento de dados para fins estatísticos, incluindo dados sobre a etnicidade, raça ou origem, pode ser utilizado para identificar casos de discriminação indirecta ou práticas injustificadas dos agentes responsáveis pela manutenção da ordem. Por conseguinte, a Comissão está a considerar a possibilidade de pedir ao Grupo de Trabalho sobre a Protecção dos Dados constituído nos termos do artigo 29.º para preparar um parecer sobre o processamento de dados pessoais para fins estatísticos, incluindo dados sobre a etnicidade, e raça e a origem. A Comissão está também a acompanhar atentamente as actividades do Conselho da Europa no que se refere ao projecto de recomendação sobre a obtenção de perfis. A Comissão vai em breve pedir ao Conselho um mandato autorizando-a a participar na negociação desse projecto de recomendação. Quanto à necessidade de um quadro jurídico que defina em que consiste a obtenção de perfis, a Comissão crê que a legislação relevante da UE sobre a gestão das fronteiras e a protecção de dados é suficiente para proteger os direitos fundamentais. Efectivamente, essa legislação estabelece que as actividades de processamento devem sempre assentar numa base jurídica específica reconhecida e, em particular, respeitar os princípios da necessidade, proporcionalidade, limitação do objectivo e exactidão. Está sujeita à supervisão de autoridades públicas independentes. Actualmente, este quadro engloba também regras rigorosas relativas ao processamento de dados pessoas sensíveis ou a decisões automáticas. Estes princípios também se aplicam todos à obtenção de perfis como uma forma de processamento de dados pessoais."@pt17
"Doamnă preşedintă, în numele Comisiei aş dori să salut această iniţiativă a Parlamentului de a aduce în centrul atenţiei comunitare problema elaborării profilurilor, în special pe baza apartenenţei etnice sau rasiale, în cadrul luptei împotriva terorismului, ordinii publice, imigraţiei, controalelor vamale şi la frontieră. Comisia este angajată – şi eu personal sunt angajat – în lupta împotriva rasismului şi xenofobiei în deplina măsură a competenţelor conferite de tratate, iar aici sunt incluse şi cazurile în care rasismul provine din partea autorităţilor publice. Comisia este determinată să consolideze politica noastră de luptă împotriva rasismului şi xenofobiei în contextul Stockholm, care ar trebui să includă abordarea problemei elaborării profilurilor pe baza apartenenţei etnice. Încă o dată, în numele Comisiei, salut proiectul de raport şi aştept adoptarea acestuia în plen, mâine. Raportul Ludford reprezintă o foarte bună platformă care are o contribuţie suplimentară la problema lansării unei discuţii generale şi sugerează felul în care aceasta trebuie abordată. Doresc să subliniez faptul că legislaţia existentă privind protecţia datelor asigură un nivel ridicat de protecţie a datelor cu caracter personal – inclusiv a datelor sensibile, precum informaţii privind etnia sau rasa – şi se aplică indiferent de tehnologia utilizată. Prin urmare, este evident că principiile generale privind protecţia datelor se aplică elaborării profilurilor şi ca una dintre modalităţile de prelucrare a datelor. Comisia consideră cu tărie că elaborarea nejustificată sau inutilă a profilurilor este o practică nedreaptă şi interzisă, chiar atunci când se realizează în scopul aplicării legii sau în legătură cu imigraţia, controlului vamal şi la frontieră, şi contravine valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. Printre instrumentele importante propuse de Comisie – precum Codul Frontierelor Schengen, Eurodac, SIS, VIS – folosirea unor tehnici nejustificate de elaborare a profilurilor pe baza apartenenţei etnice nu este autorizată. De exemplu, în ceea ce priveşte controlul vamal, dispoziţiile articolului 6 din Codul Frontierelor Schengen prevede că poliţiştii de frontieră trebuie să efectueze controalele fără discriminare faţă de călători pe motive de apartenenţă rasială sau etnică, religie sau convingeri. Aş dori să menţionez şi activităţile Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale în acest domeniu. Agenţia este pe punctul de a prezenta un ghid privind bunele practici pentru combaterea şi prevenirea elaborării profilurilor pe baza apartenenţei etnice. Comisia susţine includerea în programul de lucru pe 2010 al agenţiei a unui curs de formare comun împreună cu FRONTEX, în cadrul căruia s-ar putea utiliza respectivul ghid. În plus, Comisia susţine includerea în programul de lucru al agenţiei pe 2010 a unui proiect privind punerea în aplicare a articolului 6 din Codul Frontierelor Schengen care are drept scop colectarea de date. În sfârşit, Comisia salută Sondajul privind minorităţile şi discriminarea care a fost prezentat ieri. Secţiunile privind aplicarea legii şi controlul vamal ne-a furnizat informaţii suplimentare recente privind experienţele de elaborare a profilurilor pe baza apartenenţei etnice. Bineînţeles, Comisia va analiza cu grijă rezultatele Sondajului privind minorităţile şi discriminarea, care va fi publicat capitol cu capitol pe parcursul anului. Totuşi, putem trage pe de acum concluzia că rasismul şi xenofobia reprezintă în continuare un fenomen persistent în Uniunea Europeană şi afectează viaţa celor care fac parte dintr-o minoritate etnică. Comisia aprobă proiectul de raport conform căruia prelucrarea datelor în scopuri statistice, inclusiv etnice, rasiale sau de origine, ar putea fi folosite pentru a identifica discriminarea indirectă sau practicile nejustificate de aplicare a legii. În orice caz, această perspectivă trebuie evaluată corespunzător. Prin urmare, Comisia examinează posibilitatea de a solicita Grupului de lucru privind articolul 29 referitor protecţia datelor să pregătească un aviz cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice, inclusiv etnice, rasiale sau de origine. De asemenea, Comisia urmăreşte îndeaproape activităţile Consiliului Europei privind propunerea de recomandare referitoare la elaborarea profilurilor. Comisia intenţionează să solicite Consiliului să autorizeze un mandat în vederea negocierii acestei propuneri de recomandare. În ceea ce priveşte necesitatea unui cadru de definire a elaborării profilurilor, Comisia consideră că legislaţia comunitară relevantă privind gestionarea frontierelor şi protecţia datelor este adecvată pentru protejarea drepturilor fundamentale. Într-adevăr, aceasta presupune că orice activitate de prelucrare trebuie să se bazeze pe un temei juridic specific recunoscut şi să respecte, în special principiile de necesitate, proporţionalitate, limitare a scopului şi acurateţe. Aceasta face obiectul supravegherii de către autorităţile publice independente. În prezent, cadrul mai conţine şi norme stricte legate de prelucrarea datelor cu caracter personale sensibile sau a deciziilor automatizate. Toate aceste principii se aplică şi elaborării profilurilor ca una dintre modalităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal."@ro18
". – Vážená pani predsedajúca, v mene Komisie by som chcel privítať túto iniciatívu Parlamentu upriamiť pozornosť na otázku vytvárania profilov, najmä na základe etnického pôvodu a rasy, v rámci boja proti terorizmu, presadzovania práva, prisťahovalectva, colných a hraničných kontrol na európskej úrovni. Komisia – a ja osobne tiež – cíti povinnosť bojovať proti rasizmu a xenofóbii v rozsahu, v akom to umožňujú právomoci udelené Zmluvami, a to zahŕňa aj prípady, kde prejavy rasizmu prichádzajú od verejných orgánov. Komisia je odhodlaná posilniť našu politiku boja proti rasizmu a xenofóbii v štokholmskom kontexte, čo by malo zahŕňať aj riešenie otázky vytvárania profilov na základe etnického pôvodu. Opäť v mene Komisie veľmi vítam návrh správy a teším sa na jej prijatie na zajtrajšom plenárnom zasadnutí. Správa pani Ludfordovej predstavuje veľmi dobrú platformu, ktorá prispieva k riešeniu tejto problematiky tým, že iniciuje širokú diskusiu a prichádza s návrhmi na riešenie tohto problému. Chcem zdôrazniť, že súčasné právne predpisy na ochranu údajov zaručujú vysokú úroveň ochrany osobných údajov – vrátane citlivých údajov, ako sú informácie o etnickom pôvode alebo rase – a uplatňujú sa bez ohľadu na používané technické prostriedky. Preto je zrejmé, že všeobecné princípy ochrany údajov sa tiež vzťahujú na profilovanie ako na jeden zo spôsobov spracovania údajov. Komisia je hlboko presvedčená, že neoprávnené alebo zbytočné vytváranie profilov na základe etnickej príslušnosti je nespravodlivou a zakázanou praxou, dokonca aj vtedy, ak sa robí z dôvodu presadzovania práva alebo v súvislosti s prisťahovalectvom, colnými a hraničnými kontrolami, a odporuje základným hodnotám Európskej únie. V rámci dôležitých nástrojov navrhnutých Komisiou – ako je Kódex schengenských hraníc, Eurodac, SIS, VIS – je bezdôvodné vytváranie profilov na základe etnickej príslušnosti zakázané. Napríklad, pokiaľ ide o hraničné kontroly, ustanovenia článku 6 Kódexu schengenských hraníc vyžadujú, aby hraničné stráže vykonávali kontroly bez diskriminácie cestujúcich na základe rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery. Chcel by som sa tiež zmieniť o aktivitách Agentúry pre základné práva na tomto poli. Agentúra onedlho vydá príručku osvedčených postupov na boj a prevenciu proti vytváraniu etnických profilov. Komisia podporuje začlenenie spoločného školenia s agentúrou FRONTEX, kde by sa spomínaná príručka mohla použiť, do pracovného programu agentúry na rok 2010. Komisia tiež podporuje začlenenie projektu zameraného na uplatňovanie článku 6 Kódexu schengenských hraní zameraného na zhromažďovanie údajov do pracovného programu agentúry na rok 2010. A nakoniec, Komisia tiež víta prieskum týkajúci sa menšín a diskriminácie, ktorý bol predložený včera. Oddiely o presadzovaní práva a hraničných kontrolách nám poskytujú ďalšie a aktuálne údaje o skúsenostiach s vytváraním profilov na základe etnického pôvodu. Komisia sa, samozrejme, dôkladne oboznámi s výsledkami prieskumu týkajúceho sa menšín a diskriminácie, ktorý sa bude publikovať po jednotlivých kapitolách v priebehu roka. Už teraz však môžeme urobiť záver, že rasizmus a xenofóbia sú v Európskej únii pretrvávajúcimi javmi a že ovplyvňujú život príslušníkov etnických menšín. Komisia súhlasí s návrhom správy v tom, že spracovanie údajov na štatistické účely vrátane etnickej príslušnosti, rasy alebo pôvodu by sa mohlo použiť na zisťovanie nepriamej diskriminácie alebo neodôvodnených postupov pri presadzovaní práva. Tento uhol pohľadu však treba dôkladne vyhodnotiť. Komisia preto posudzuje možnosť požiadať Pracovnú skupinu pre ochranu údajov zriadenú podľa článku 29 o vypracovanie posudku na spracovanie osobných údajov na štatistické účely vrátane etnickej príslušnosti, rasy alebo pôvodu. Komisia tiež pozorne sleduje činnosť Rady Európy, pokiaľ ide o návrh odporúčania týkajúceho sa vytvárania profilov. Komisia sa chystá predložiť Rade žiadosť o udelenie mandátu na vyjednanie tohto návrhu odporúčania. Pokiaľ ide o potrebu právneho rámca pre definíciu profilovania, Komisia je presvedčená, že príslušné právne predpisy EÚ týkajúce sa riadenia hraníc a ochrany údajov je dostačujúca na ochranu základných práv. Tieto právne predpisy de facto vyžadujú, aby každé spracovanie údajov vychádzalo z konkrétneho a uznaného právneho základu a rešpektovalo najmä zásadu nevyhnutnosti, proporčnosti, obmedzenia účelu a presnosti. Podliehajú dohľadu nezávislých verejných orgánov. V súčasnosti tento rámec tiež obsahuje prísne pravidlá týkajúce sa spracovania citlivých osobných údajov alebo automatizovaných rozhodnutí. Všetky tieto princípy sa tiež vzťahujú na profilovanie ako na jeden zo spôsobov spracovania osobných údajov."@sk19
"Gospa predsednica, v imenu Komisije bi rad pozdravil pobudi Parlamenta, da postavi profiliranje, zlasti na podlagi narodnosti in rase, pri protiterorističnih dejavnostih, izvrševanju predpisov, priseljevanju, carinskem in mejnem nadzoru, v središče pozornosti na evropski ravni Komisija se je obvezala – kot tudi sam – da se bo bojevala z rasizmom in ksenofobijo v največjem obsegu pooblastil, ki so ji bila podeljena s Pogodbami, in to vključuje primere, kjer rasizem pride od javnih organov. Komisija je odločena, da bo okrepila našo politiko za boj proti rasizmu in ksenofobiji v okviru stockholmskega programa, ki bi moral vključevati reševanje težav etničnega profiliranja. Še enkrat v imenu Komisije pozdravljam osnutek poročila in se veselim njegovega sprejetja jutri na plenarnem zasedanju. Ludfordovo poročilo predstavlja zelo dobro platformo, ki nadalje prispeva k temu vprašanju s tem, da uvede široko razpravo in predlaga, kako rešiti to težavo. Želel bi poudariti, da že sedanja zakonodaja o varstvu podatkov zagotavlja visoko raven varstva osebnih podatkov – vključno z občutljivimi podatki, kot so informacije o narodnosti ali rasi – in se uporablja ne glede na uporabljeno tehnologijo. Zato je očitno, da se splošna načela varstva podatkov uporabljajo za profiliranje kot eden izmed načinov obdelave podatkov. Komisija trdno verjame, da je neupravičeno in nepotrebno etnično profiliranje nepoštena in prepovedana praksa, tudi ko je opravljeno v namene kazenskega pregona ali v povezavi s priseljevanjem, navadami in mejnim nadzorom in je v nasprotju s temeljnimi vrednotami Evropske unije. V skladu s pomembnimi instrumenti, ki jih predlaga Komisija – kot so Zakonik o schengenskih mejah, Eurodac, SIS, VIS – je uporaba tehnik etničnega profiliranja nedovoljena. Na primer, kar zadeva mejni nadzor, določbe člena 6 Zakonika o schengenskih mejah zahtevajo, da mejni organi opravljajo preglede brez diskriminacije med potniki na podlagi rase, narodnosti, vere ali prepričanja. Rad bi tudi omenil dejavnosti Agencije za temeljne pravice na tem področju. Agencija namerava predstaviti priročnik dobre prakse za boj proti etničnemu profiliranju in njegovemu preprečevanju. Komisija podpira vključitev skupnega usposabljanja s Frontexom v delovni program agencije 2010, kjer se bi omenjeni priročnik lahko uporabljal. Komisija prav tako podpira vključitev projekta o izvajanju člena 6 Zakonika o schengenskih mejah, katerega namen je zbiranje podatkov, v delovni program agencije 2010. Komisija pozdravlja raziskavo o manjšinah in diskriminaciji, ki je bila predstavljena včeraj. Oddelki o izvrševanju predpisov in mejnem nadzoru zagotavljajo prihodnje in pretekle podatke o izkušnjah etničnega profiliranja. Komisija bo seveda pazljivo preučila rezultate raziskave o manjšinah in diskriminaciji, ki bo objavljena po poglavjih skozi leto. Toda že sedaj lahko ugotovimo, da sta rasizem in ksenofobija še vedno prisotna pojava v Evropski uniji in da prizadevata življenja članov narodnostnih manjšin. Komisija se strinja z osnutkom poročila, da se obdelava podatkov za statistične namene, vključno z narodnostjo, raso ali poreklom, lahko uporablja za identifikacijo posredne diskriminacije ali neupravičenih praks izvrševanja predpisov. Toda ta zorni kot je treba ustrezno oceniti. Zato Komisija preučuje možnost, da bi zahtevala od delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29, da pripravi mnenje o obdelavi osebnih podatkov za statistične namene, vključno z narodnostjo, raso ali poreklom. Komisija prav tako podrobno spremlja dejavnosti Sveta Evrope o osnutku Priporočila o profiliranju. Komisija bo kmalu poslala zahtevo Svetu, da se jo pooblasti za pogajanja glede tega osnutka priporočila. Kar zadeva potrebo po pravnem okviru, da se opredeli profiliranje, Komisija verjame, da je zadevna zakonodaja EU o upravljanju meja in varstvu podatkov primerna, da zaščiti temeljne pravice. In res zahteva, da mora vsaka dejavnost obdelave podatkov temeljiti na specifični, priznani pravni podlagi, in zlasti spoštovati načela nujnosti, sorazmernosti, omejitve namena in točnosti. Je predmet nadzora neodvisnih javnih organov. Trenutno okvir prav tako vsebuje stroge predpise glede obdelave občutljivih osebnih podatkov ali avtomatiziranih odločitev. Vsa ta načela prav tako veljajo za profiliranje kot enega od načinov za opravljanje obdelave osebnih podatkov."@sl20
"Fru talman! På kommissionens vägnar välkomnar jag det här initiativet från parlamentet som syftar till att på EU-nivå rikta uppmärksamheten mot etnisk och rasgrundad profilering i samband med hanteringen av frågor som rör terroristbekämpning, brottsbekämpning, invandring, tull och gränskontroll. Kommissionen har åtagit sig – och även jag själv har personligen åtagit mig – att motverka rasism och främlingsfientlighet med all den makt som vi har tilldelats i enlighet med fördragen, och detta omfattar även de fall där rasism utgår från offentliga myndigheter. Kommissionen är besluten att förstärka sin politik för att motverka rasism och främlingsfientlighet inom ramen för Stockholmsprogrammet, som bör omfatta frågan om hur etnisk profilering ska hanteras. Återigen välkomnar jag varmt förslaget till betänkande på kommissionens vägnar. Jag ser fram emot att det antas i plenum i morgon. Sarah Ludfords betänkande utgör en mycket bra plattform och är ytterligare ett bidrag i frågan tack vare en bred diskussion och förslag på hur problemet bör tacklas. Jag vill understryka att redan befintlig lagstiftning om uppgiftsskydd garanterar en hög skyddsnivå för personuppgifter, inbegripet känsliga uppgifter om till exempel etnicitet eller ras, och denna gäller oavsett vilken teknik som används. Därför gäller naturligtvis allmänna principer för uppgiftsskydd även profilering som ett sätt att behandla uppgifter. Kommissionen är fast övertygad om att omotiverad eller onödig etnisk profilering är en orättvis och förbjuden praxis, även när den genomförs i brottsbekämpande syfte eller i samband med invandring, tull och gränskontroll, och att den går stick i stäv med EU:s grundläggande värderingar. I enlighet med viktiga instrument som föreslagits av kommissionen, som kodexen om Schengengränserna, Eurodac, SIS och VIS, är omotiverad etnisk profileringsteknik inte tillåten. Till exempel i fråga om gränskontroller krävs i enlighet med artikel 6 i kodexen om Schengengränserna att gränskontrolltjänstemän genomför kontroller utan att diskriminera resenärer på grundval av ras eller etnisk tillhörighet, religion eller övertygelse. Jag vill även nämna arbetet på Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter på det här området. Byrån ska snart lägga fram en handbok för god praxis för att motverka och förhindra etnisk profilering. Kommissionen stöder att byråns arbetsprogram för 2010 innefattar gemensam utbildning med Frontex, där nämnda handbok skulle kunna komma till användning. Kommissionen stöder även att byråns arbetsprogram för 2010 omfattar ett projekt för att genomföra artikel 6 i kodexen om Schengengränserna som syftar till uppgiftsinsamling. Slutligen välkomnar kommissionen den undersökning om minoriteter och diskriminering som lades fram i går. Avsnitten om brottsbekämpning och gränskontroll ger oss ytterligare och aktuella uppgifter om erfarenheter av etnisk profilering. Kommissionen kommer naturligtvis noggrant att granska resultaten av denna undersökning, som kommer att offentliggöras kapitel för kapitel under årets lopp. Redan nu kan vi dock dra slutsatsen att rasism och främlingsfientlighet fortfarande är ihållande företeelser i EU och att de påverkar livet för personer som tillhör etniska minoriteter. Kommissionen instämmer i det som sägs i betänkandet om att databehandling för statistiska ändamål, med bland annat uppgifter om etnicitet, ras eller ursprung, skulle kunna användas för att upptäcka indirekt diskriminering eller omotiverad praxis för brottsbekämpning. Denna infallsvinkel måste dock analyseras ordentligt. Kommissionen undersöker därför möjligheten att be artikel 29-gruppen att utarbeta ett yttrande om behandling av personuppgifter för statistiska ändamål, inbegripet uppgifter om etnicitet, ras eller ursprung. Kommissionen följer även noggrant Europarådets verksamhet angående ett förslag till rekommendation om profilering. Kommissionen kommer snart att skicka en begäran till rådet om att få mandat att förhandla om detta förslag till rekommendation. När det gäller behovet av en rättslig ram för att definiera profilering anser kommissionen att tillämplig EU-lagstiftning om gränskontroll och uppgiftsskydd är tillräcklig för att skydda grundläggande rättigheter. Utan tveken krävs att all behandling har en särskild, erkänd rättslig grund och framför allt är förenlig med principerna om nödvändighet, proportionalitet, ändamålsbegränsning och riktighet. Detta måste övervakas av oberoende offentliga myndigheter. För närvarande innehåller ramverket även strikta bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter eller automatiserade beslut. Alla dessa principer gäller även profilering som ett sätt att behandla personuppgifter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"László Kovács,"18,5,20,20,15,1,1,19,14,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph