Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-23-Speech-4-517"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090423.71.4-517"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I would like to thank you for your comments and the views you expressed during the debate. I am glad to see that the European Parliament and the Commission share views on actions to be undertaken to better fight against tax fraud and tax evasion in the European Union and I am pleased with the general support for the two proposals. I would like to thank you again for the priority given to the savings taxation file and for your support for the Commission efforts to promote good governance in the tax area. Achieving rapid progress in the discussions on the amending proposal is also one of the priorities of the Czech Presidency. Due to the international climate – the financial and economic crisis – it is also a priority for most Member States. I am convinced that, once Member States agree on ways of closing existing loopholes in the Savings Taxation Directive, it is likely that the Council will ask the Commission to update in a similar way the agreements with the five non-EU countries and the 10 other jurisdictions participating in the savings taxation mechanism. It is premature to speculate today on how they will react to our approach. The EU first needs to reach a unanimous agreement internally. However, bearing in mind progress achieved in the G20 talks on meeting the OECD exchange of information standards, I am optimistic in this area as well. As regards Mr Visser’s report, I have indicated before that the Commission cannot accept Parliament’s amendments but we have taken note of the recommendations contained in the report. In particular, the need for better coordination between the different Member States, the necessary improvement of the quality of the information that is exchanged, the need to allow other Member States automated access to certain data contained in Member States’ databases and the requirement to harmonise registration and deregistration procedures are ideas that are strongly supported by the Commission. This is also the reason why the Commission will come forward, by the end of May, with a more substantive proposal for a recast of the regulation on administrative cooperation, where these proposals will be incorporated. In conclusion, and as I have already mentioned on past occasions, it is clear that there exists no one single and global solution for eliminating tax fraud and tax evasion. The proposals we have discussed today are two major steps forward within the framework of the global anti-tax fraud strategy at EU level."@en4
lpv:translated text
"Paní předsedající, rád bych vám poděkoval za vaše příspěvky k této rozpravě a za názory, které jste vyjádřila. Těší mne, že mají Evropský parlament a Komise stejný názor na to, jaké kroky by měly být přijaty s cílem bojovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům v Evropské unii, a těší mne obecná podpora těmto dvěma návrhům. Rád bych vám znovu poděkoval za to, že jste upřednostnili téma zdanění úspor, a za vaši podporu úsilí Komise, které má za cíl podpořit řádnou správu věcí veřejných v oblasti daní. Rychlé dosažení pokroku v jednáních o pozměňujícím návrhu je také jednou z priorit českého předsednictví. Vzhledem k vývoji ve světě – finanční a hospodářské krizi – je to také prioritou pro většinu členských států. Jsem přesvědčen, že jakmile se členské státy dohodnou na tom, jak odstranit existující právní mezery ve směrnici o zdanění příjmů z úspor, je pravděpodobné, že Rada požádá Komisi, aby aktualizovala obdobným způsobem dohody s pěti zeměmi mimo EU a deseti dalšími jurisdikcemi, které se účastní mechanismu zdanění příjmů z úspor. Je předčasné dnes spekulovat o tom, jak budou na náš postup reagovat. EU nejprve potřebuje dosáhnout jednomyslné vnitřní dohody. Vzhledem k dosaženému pokroku v rozhovorech ve skupině G20 o standardech výměny informací splňujících požadavky OECD jsem však optimistický i v této oblasti. Pokud jde o zprávu pana Vissera, uvedl jsem před chvílí, že Komise nemůže akceptovat pozměňovací návrhy Parlamentu, ale vzali jsme na vědomí doporučení obsažená v této zprávě. Především potřeba lepší koordinace jednotlivých členských států, nezbytné zvýšení kvality vyměňovaných informací, potřeba umožnit jiným členským státům automatizovaný přístup k některým údajům obsaženým v databázích členských států a požadavek harmonizovat postupy registrace a deregistrace, to jsou body, které Komise rozhodně podporuje. Je to také důvod, proč Komise do konce května předloží samostatný návrh na přepracování nařízení o administrativní spolupráci, kde tyto návrhy budou začleněny. Závěrem bych chtěl říci, co už jsem zmínil při jiných příležitostech, a to že je jasné, že neexistuje žádné jednoduché a globální řešení, jak odstranit daňové podvody a daňové úniky. Návrhy, které jsme dnes projednávali, jsou dvěma významnými kroky na úrovni EU v rámci globální strategie pro boj proti daňovým podvodům."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne takke Dem for Deres bemærkninger og de synspunkter, De har fremført under forhandlingen. Det glæder mig at se, at Europa-Parlamentet og Kommissionen deler de samme holdninger til, hvilke foranstaltninger der skal gennemføres for at sikre en mere effektiv kamp mod skattesvig og skatteunddragelse i EU, og det glæder mig, at der er bred opbakning til de to forslag. Jeg vil gerne endnu en gang takke Dem, fordi De prioriterer spørgsmålet om beskatning at opsparing, og for Deres støtte til Kommissionens bestræbelser på at fremme en forsvarlig forvaltning på skatteområdet. At opnå hurtige fremskridt i diskussioner om ændringsforslagene er også en af det tjekkiske formandskabs prioriteringer. På grund af det internationale klima – den finansielle og økonomiske krise – er det også en prioritering for de fleste medlemsstater. Jeg er overbevist om, at når først medlemsstaterne bliver enige om, hvordan de kan lukke de eksisterende smuthuller i direktivet om beskatning af opsparing, er det sandsynligt, at Rådet vil bede Kommissionen ajourføre aftalerne med de fem ikke-EU-lande og 10 andre jurisdiktioner, der deltager i mekanismen om beskatning af opsparing. Det er for tidligt i dag at overveje, hvordan de vil reagere på vores fremgangsmåde. EU skal først nå frem til en enstemmig aftale internt. Men under hensyntagen til de fremskridt, vi har opnået ved G20-samtalerne om overholdelse af OECD's standarder for informationsudveksling, er jeg også optimistisk på dette område. Med hensyn til hr. Vissers betænkning har jeg tidligere givet udtryk for, at Kommissionen ikke kan acceptere Parlamentets ændringsforslag, men vi har taget betænkningens henstillinger til efterretning. Navnlig behovet for en bedre koordinering mellem de forskellige medlemsstater, de nødvendige forbedringer af kvaliteten af de oplysninger, der udveksles, behovet for at give andre medlemsstater automatisk adgang til visse data i medlemsstaternes databaser og kravet om harmonisering af procedurerne for registrering og afregistrering er tanker, som Kommissionen bakker fuldt op om. Det er også grunden til, at Kommissionen sidst i maj måned vil fremsætte et mere omfattende forslag til omarbejdning af forordningen om administrativt samarbejde, hvor disse forslag vil blive indarbejdet. Sammenfattende og som allerede sagt tidligere er det klart, at der ikke findes nogen enkelt og samlet løsning til afskaffelse af skattesvig og skatteunddragelse. Det forslag, vi har diskuteret i dag, udgør to vigtige skridt i den rigtige retning inden for rammerne af den samlede strategi for bekæmpelse af skattesvig på EU-niveau."@da2
"Frau Präsidentin! Ich möchte Ihnen für Ihre Bemerkungen und die von Ihnen während dieser Aussprache ausgedrückten Ansichten danken. Ich freue mich darüber zu sehen, dass das Europäische Parlament und die Kommission Ansichten über Maßnahmen teilen, die für einen besseren Kampf gegen Steuerbetrug und -umgehung in der Europäischen Union getroffen werden müssen. Ich freue mich auch über die allgemeine Unterstützung der beiden Vorschläge. Ich möchte Ihnen nochmals für den Vorrang danken, welcher der Zinsbesteuerungsakte gegeben wurde, sowie für Ihre Unterstützung der Kommissionsbemühungen zur Förderung verantwortungsbewusster Regierungsführung im Steuerbereich. Ein schneller Fortschritt in den Aussprachen über den Änderungsvorschlag ist auch eine der Prioritäten des tschechischen Vorsitzes. Aufgrund des internationalen Klimas - der Finanz- und Wirtschaftskrise - ist er für die meisten Mitgliedstaaten von Vorrang. Ich bin davon überzeugt, dass der Rat die Kommission wahrscheinlich auffordern wird, auf ähnliche Art und Weise die Abkommen mit fünf Drittstaaten und 10 weiteren Zuständigkeitsgebieten, die am Zinsbesteuerungsmechanismus teilhaben, zu aktualisieren, sobald die Mitgliedstaaten sich über Wege der Schließung von in der Zinsbesteuerungsrichtlinie existierenden Schlupflöchern einig sind. Es ist übereilt, heute darüber zu spekulieren, wie sie auf unseren Ansatz reagieren werden. Die EU muss zunächst intern eine einstimmige Einigung erreichen. Dennoch bin ich auch in diesem Bereich optimistisch, wenn ich an den in den G20-Gesprächen über das Einhalten der OECD-Standards für Informationsaustausch erreichten Fortschritt denke. Was Herrn Vissers Bericht angeht, habe ich zuvor darauf hingewiesen, dass die Kommission die Änderungsanträge des Parlaments nicht annehmen kann, aber wir haben die im Bericht enthaltenen Empfehlungen zur Kenntnis genommen. Insbesondere die Notwendigkeit besserer Koordinierung zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten, die notwendige Verbesserung der Qualität der Information, die ausgetauscht wird, die Notwendigkeit, anderen Mitgliedstaaten automatisierten Zugang zu gewissen Daten zu ermöglichen, die in Datenbanken von Mitgliedstaaten enthalten sind, sowie Deregistrierungsverfahren sind Ideen, die von der Kommission stark unterstützt werden. Deswegen wird die Kommission bis Ende Mai einen überzeugenderen Vorschlag für eine Neufassung der Regulierung der Verwaltungszusammenarbeit vorlegen, in den diese Vorschläge eingearbeitet sein werden. Abschließend - und dies habe ich bereits bei vergangenen Gelegenheiten angemerkt - ist es klar, dass es keine einzige und globale Lösung für die Beseitigung von Steuerbetrug und - umgehung gibt. Die Vorschläge, die wir heute diskutiert haben sind zwei große Schritte vorwärts im Rahmen der globalen Strategie gegen Steuerbetrug auf EU-Niveau."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας και για τις απόψεις που εκφράσατε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Χαίρομαι που βλέπω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συμμερίζονται απόψεις για τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την καλύτερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι ευχαριστημένος με τη γενική υποστήριξη για τις δύο προτάσεις. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για την προτεραιότητα που δώσατε στο φάκελο για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την υποστήριξή σας στις προσπάθειες της Επιτροπής να προωθήσει χρηστή διακυβέρνηση στο φορολογικό τομέα. Η επίτευξη γρήγορης προόδου στις συζητήσεις για την πρόταση τροποποίησης είναι επίσης μία από τις προτεραιότητες της τσεχικής Προεδρίας. Λόγω του διεθνούς κλίματος – της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης – είναι επίσης προτεραιότητα για τα περισσότερα κράτη μέλη. Είμαι πεπεισμένος ότι, εφόσον τα κράτη μέλη συμφωνήσουν για τους τρόπους κάλυψης των κενών στην Οδηγία για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, είναι πιθανό το Συμβούλιο να ζητήσει από την Επιτροπή να ενημερώσει κατά παρόμοιο τρόπο τις συμφωνίες με τις πέντε χώρες εκτός ΕΕ και τις 10 άλλες χώρες που συμμετέχουν στο μηχανισμό φορολόγησης των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις. Είναι πρόωρο να σκεφτόμαστε σήμερα πώς θα αντιδράσουν στην προσέγγισή μας. Η ΕΕ πρώτα πρέπει να φτάσει σε ομόφωνη συμφωνία εσωτερικά. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πρόοδο που επιτεύχθηκε στις συνομιλίες των G20 για την εκπλήρωση των προτύπων ανταλλαγής πληροφοριών του ΟΟΣΑ, είμαι αισιόδοξος και σ’ αυτό τον τομέα. Όσον αφορά την έκθεση του κ. Visser, δήλωσα πριν ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να δεχτεί τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, αλλά σημειώσαμε τις συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση. Πιο συγκεκριμένα, η ανάγκη για καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, η απαραίτητη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που ανταλλάσσονται, η ανάγκη να επιτραπεί σε άλλα κράτη μέλη η αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα που περιέχονται στις βάσεις δεδομένων των κρατών μελών και η απαίτηση εναρμόνισης των διαδικασιών καταχώρισης και αποκαταχώρισης είναι ιδέες που η Επιτροπή υποστηρίζει σθεναρά. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή θα επανέλθει, μέχρι τέλος Μαΐου, με μια πιο ουσιαστική πρόταση για αναδιατύπωση του κανονισμού για τη διοικητική συνεργασία, όπου θα ενσωματωθούν αυτές οι προτάσεις. Συμπεραίνοντας, και όπως έχω ήδη αναφέρει στο παρελθόν, είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει μία ενιαία και συνολική λύση για την εξάλειψη της φοροδιαφυγής. Οι προτάσεις που συζητήσαμε σήμερα είναι δύο σημαντικά βήματα προόδου στα πλαίσια της γενικής στρατηγικής κατά της φοροδιαφυγής σε επίπεδο ΕΕ."@el10
"− Señora Presidenta, me gustaría agradecerle sus comentarios y las apreciaciones que ha manifestado durante el debate. Estoy contento al ver que el Parlamento Europeo y la Comisión comparten opiniones sobre las acciones que se deben llevar a cabo para combatir el fraude y la evasión fiscal en la Unión Europea y estoy encantado con el apoyo general de las dos propuestas. Me gustaría agradecerle de nuevo la prioridad otorgada al archivo de fiscalidad de los rendimientos del ahorro y su apoyo en relación a los esfuerzos de la Comisión para fomentar una buena gobernanza en el área fiscal. Una de las prioridades de la Presidencia checa es también alcanzar un rápido avance en las discusiones sobre la propuesta de enmienda. Debido al clima internacional de crisis económica y financiera, también se trata de una prioridad para la mayoría de Estados miembros. Estoy convencido de que, una vez que los Estados miembros acuerden métodos para cubrir las lagunas existentes en la Directiva de fiscalidad de los rendimientos del ahorro, es probable que el Consejo pida a la Comisión acuerdos similares con los cinco países extracomunitarios y el resto de las 10 jurisdicciones que participan en el sistema de fiscalidad de los rendimientos del ahorro. Ahora es pronto para especular sobre cómo reaccionarán a nuestro planteamiento. La UE necesita primero alcanzar un acuerdo unánime de manera interna. No obstante, teniendo en cuenta los progresos realizados en las reuniones del G-20 al alcanzar las normas de intercambio de información de la OCDE, también me siento optimista a este respecto. En lo que concierne al informe del señor Visser, antes he indicado que la Comisión no puede aceptar enmiendas del Parlamento pero hemos tomado nota de las recomendaciones contenidas en el informe. Concretamente, la Comisión apoya firmemente las ideas acerca de la necesidad de una mejor coordinación entre los diferentes Estados miembros, la mejora necesaria de la calidad de la información que se intercambia, la necesidad de permitir a otros Estados miembros el acceso automático a determinados datos incluidos dentro de las bases de datos de los Estados miembros y el requisito de armonizar los procedimientos para conceder las altas y las bajas. Esta es también la razón por la que la Comisión presentará, a finales de mayo, una propuesta más sustancial para una refundición del Reglamento sobre cooperación administrativa donde se incluirán las iniciativas mencionadas. En suma y como ya se ha mencionado en anteriores ocasiones, es evidente que no existe ninguna solución única y global para acabar con el fraude y la evasión fiscal. Las propuestas que estamos discutiendo son los dos mayores pasos adelante dentro del marco de trabajo de la estrategia global contra el fraude a nivel de la UE."@es21
"Proua juhataja, ma sooviksin tänada teid teie kommentaari ja arvamuse eest, mida te arutelu käigus väljendasite. Mul on hea meel näha, et Euroopa Parlament ja komisjon jagavad arvamusi meetmete kohta, mida tuleb Euroopa Liidus maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemise tõhustamiseks teha, ning ma olen rahul üldise toetusega nende kahe ettepaneku suhtes. Ma sooviksin teid veelkord tänada hoiuste intresside maksustamise töö eelisjärjekorda panemise ning teie toetuse eest seoses komisjoni jõupingutustega heade maksuhaldustavade edendamisel. Muudatusettepaneku arutelus kiire edu saavutamine on samuti üheks eesistujariigi Tšehhi prioriteediks. Rahvusvahelise õhkkonna − finants- ja majanduskriisi − tõttu on see ka enamike liikmesriikide prioriteediks. Ma olen veendunud, et kui liikmesriigid jõuavad hoiuste maksustamise direktiivi seaduselünkade täitmise suhtes kokkuleppele, siis on tõenäoline, et nõukogu palub komisjonil samamoodi ajakohastada kokkuleppeid viie ELi mittekuuluva riigiga ja kümne teise jurisdiktsiooniga, mis on kaasatud hoiuste maksustamismehhanismi. Täna on liiga vara spekuleerida selle üle, kuidas nad meie lähenemisviisile reageerivad. EL peab esmalt ise ühehäälsele kokkuleppele jõudma. Arvestades G20 kõnelustel saavutatud edu seoses OECD teabevahetusstandardite täitmisega, olen ma siiski ka selles valdkonnas optimistlik. Seoses härra Visseri raportiga olen ma ka varem viidanud, et komisjon ei saa parlamendi muudatusettepanekuid vastu võtta, kuid me oleme selles raportis sisalduvaid soovitusi arvesse võtnud. Komisjon toetab eriti ideid seoses parema koostööga erinevate liikmesriikide vahel, vahetatava teabe kvaliteedi vajaliku parandamisega, vajadusega lubada teistel liikmesriikidel konkreetse liikmesriigi andmebaasides olevale teatavale teabele automaatselt juurde pääseda ning nõudega ühtlustada registreerimise ja registrist eemaldamise menetlusi. See on ka põhjuseks, miks komisjon tuleb mai lõpus välja veel olulisema halduskoostöö määruse ümbersõnastamist käsitleva ettepanekuga, millesse on ka need ettepanekud kaasatud. Lõpetuseks, nagu ma olen juba möödunud kordadel maininud, on selge, et ei ole olemas ühtset ja ülemaailmset lahendust maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise kaotamiseks. Täna arutletud ettepanekud on ELi tasandil ülemaailmse maksupettusevastase strateegia raames kaheks suureks sammuks edasi."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää teitä huomioistanne sekä keskustelussa esittämistänne näkemyksistä. Olen ilahtunut, että Euroopan parlamentti ja komissio ovat yhtä mieltä toimista, joihin pitäisi ryhtyä veropetosten ja veronkierron taistelemiseksi Euroopan unionissa ja tyytyväinen kahden mietinnön saamaan yleiseen kannatukseen. Haluan vielä esittää kiitokseni säästökorkoasian saamasta ensisijaisesta asemasta ja tuestanne komission toimille edistää hyvää hallintotapaa verotusalueella. Nopea edistyminen tarkistusehdotusta koskevissa keskusteluissa on myös yksi puheenjohtajavaltio Tšekin ensisijaisista tavoitteista. Kansainvälisestä ilmapiiristä – rahoitus- ja talouskriisistä – johtuen se on ensisijainen tavoite useimmille jäsenvaltioille. Olen vakuuttunut, että kun jäsenvaltiot sopivat tavoista sulkea säästökorkodirektiivin porsaanreiät, on todennäköistä, että neuvosto pyytää komissiota vastaavalla tavalla päivittämään sopimukset viiden EU:n ulkopuolisen valtion ja 10 muun säästökorkomekanismiin osallistuvan oikeudenkäyttöalueen kanssa. On ennenaikaista tänään pohtia miten ne suhtautuvat lähestymistapaamme. EU:n on ensin sisäisesti päästävä yksimielisyyteen. Ottaen huomioon G20-keskusteluissa saavutettu edistys OECD:n tietojenvaihtoon liittyvien vaatimusten täyttämisestä, olen optimistinen myös tässä asiassa. Mitä tulee Visserin mietintöön, olen jo aiemmin todennut, että komissio ei voi hyväksyä parlamentin tarkistuksia, mutta olemme huomioineet mietinnössä esitetyt suositukset. Erityisesti paremman koordinoinnin tarve eri jäsenvaltioiden välillä, tarvittava vaihdetun tiedon laadun parannus, tarve antaa muille jäsenvaltioille automaattinen pääsy tiettyihin jäsenvaltioiden tietokannoissa oleviin tietoihin ja vaatimus rekisteröintimenettelyn ja rekisteristä poistumismenettelyn yhdenmukaistamisesta ovat ideoita, joita komissio vakaasti kannattaa. Tämä on myös syy miksi komissio toukokuun loppuun mennessä antaa kattavamman ehdotuksen hallinnollista yhteistyötä koskevan asetuksen uudelleenlaatimisesta, johon nämä ehdotukset sisällytetään. Lopuksi, ja kuten olen jo aiemmin todennut, on selvää, että veropetosten ja veronkierron poistamiseen ei ole olemassa yhtä, maailmanlaajuista ratkaisua. Tänään käsittelemämme ehdotukset ovat kaksi suurta edistysaskelta EU:n tasolla maailmanlaajuisessa veropetostenvastaisessa strategiassa."@fi7
". Madame la Présidente, je voudrais vous remercier pour vos commentaires et pour les avis exprimés au cours de ce débat. Je me réjouis de constater que le Parlement européen et la Commission partagent la même vision des mesures à prendre pour améliorer la lutte contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale dans l’Union européenne, et je me réjouis du soutien exprimé de façon générale envers ces deux propositions. Je voudrais vous remercier une fois de plus pour la priorité accordée au dossier de la fiscalité de l’épargne et pour votre soutien aux efforts déployés par la Commission pour promouvoir la bonne gouvernance en matière fiscale. La réalisation de progrès rapides dans les discussions relatives à la modification de la proposition est également l’une des priorités de la présidence tchèque. En raison du climat international de crise financière et économique, c’est aussi une priorité pour la plupart des États membres. Je suis convaincu qu’une fois que les États membres se seront mis d’accord sur la façon de fermer les échappatoires actuelles de la directive sur la fiscalité de l’épargne, le Conseil demandera probablement à la Commission de mettre à jour d’une façon équivalente les accords passés avec les cinq pays hors UE et les dix autres juridictions impliqués dans le régime de fiscalité de l’épargne. Il est prématuré de spéculer aujourd’hui sur la façon dont ceux-ci réagiront à notre approche. L’UE doit d’abord parvenir à un accord unanime en interne. Cependant, étant donné les progrès accomplis dans le cadre des discussions du G20 sur le respect des normes de l’OCDE en matière d’échange d’informations, je suis optimiste à ce sujet également. En ce qui concerne le rapport de M Visser, j’ai déjà expliqué que la Commission ne pouvait pas accepter les amendements proposés par le Parlement mais que nous avions pris note des recommandations du rapport. La Commission soutient notamment énergiquement la nécessité d’une meilleure coordination entre les différents États membres, la nécessité d’améliorer la qualité des informations échangées, la nécessité d’offrir aux autres États membres un accès automatisé à certaines données contenues dans les bases de données des États membres et l’exigence d’harmoniser les procédures d’immatriculation et de désimmatriculation. C’est également pour cette raison que d’ici fin mai, la Commission présentera une proposition plus substantielle de refonte du règlement sur la coopération administrative qui intègrera ces propositions. En conclusion, et comme je l’ai déjà mentionné par le passé, il est clair qu’il n’existe pas de solution unique et globale permettant d’éliminer la fraude et l’évasion fiscales. Les propositions dont nous avons discuté aujourd’hui représentent deux pas en avant importants dans le cadre de la stratégie globale de lutte contre la fraude fiscale au niveau européen."@fr8
"Elnök asszony, szeretném megköszönni Önnek az észrevételeket és a vita során Ön által kifejezésre juttatott véleményeket. Örömmel látom, hogy az Európai Parlament és a Bizottság osztja az Európai Unión belüli adócsalás és adókikerülés elleni eredményesebb küzdelem érdekében teendő intézkedésekről szóló véleményeket, és örülök a két javaslat általános támogatottságának. Szeretném még egyszer megköszönni Önöknek, hogy prioritást biztosítottak a megtakarítások adóztatásával kapcsolatos ügyiratnak, és támogatták a Bizottságnak az adózás területén megvalósítandó felelősségteljes kormányzás előmozdítására tett erőfeszítéseit. A módosító javaslattal kapcsolatos megbeszélések során a gyors haladás megvalósítása szintén a cseh elnökség egyik prioritása. A nemzetközi légkör – a pénzügyi és gazdasági válság – miatt ez a legtöbb tagállam számára is prioritás. Meggyőződésem, hogy miután a tagállamok megállapodnak a megtakarítások adóztatásáról szóló irányelvben meglévő joghézagok megszüntetésének módjairól, a Tanács valószínűleg fel fogja kérni a Bizottságot arra, hogy ehhez hasonlóan tegye naprakésszé az öt nem uniós országgal és a megtakarítások adóztatási mechanizmusában részt vevő 10 másik jogrendszerrel kötött megállapodásokat. Ma korai találgatni, hogyan fognak reagálni a megközelítésünkre. Az EU-nak először egyhangú megállapodásra kell jutnia az Unión belül. Tekintettel azonban az OECD információcserére vonatkozó előírásainak betartására vonatkozóan a G20 keretében folytatott tárgyalások során elért haladást, én ezen a területen is optimista vagyok. Ami Visser úr jelentését illeti, korábban jeleztem, hogy a Bizottság nem tudja elfogadni a Parlament módosításait, viszont figyelembe vettük a jelentésben foglalt ajánlásokat. A Bizottság által határozottan támogatott elképzelések különösen a következők: a különböző tagállamok közötti jobb koordináció szükségessége, a cserélt információk minőségének szükséges javítása, annak szükségessége, hogy más tagállamok számára automatikus hozzáférést kell engedélyezni a tagállami adatbázisokban található bizonyos adatokhoz, valamint a regisztrációra és a regisztráció megszüntetésére vonatkozó eljárások harmonizálására vonatkozó követelmény. Egyben ez az oka annak is, hogy a Bizottság május végéig miért fog előterjeszteni az igazgatási együttműködésről szóló rendelet átdolgozására irányuló érdemibb javaslatot, abban az esetben, ha ezek a javaslatok beépítésre kerülnek. Zárásképpen, és mivel korábban már említettem, világos, hogy nem létezik egyetlen és átfogó megoldás az adócsalás és az adókikerülés felszámolására. A mai vitánk tárgyát képező javaslatok két fontos előrelépést jelentenek az uniós szintű adócsalás-ellenes átfogó stratégia keretében."@hu11
"Signora Presidente, desidero ringraziarla per i commenti e le opinioni espresse durante la discussione. Sono lieto di constatare che il Parlamento europeo e la Commissione sono della stessa opinione in merito alle azioni da intraprendere per una lotta più efficace contro le frodi e l’evasione fiscale nell’Unione europea e le due proposte godono di un sostegno generale. Desidero esprimere nuovamente il mio ringraziamento per la priorità attribuita alla questione della tassazione dei redditi da risparmio e per il sostegno agli sforzi della Commissione volto a promuovere il buon governo nell’area fiscale. Raggiungere progressi rapidi nella discussione sulle proposte di modifica è una delle priorità della presidenza ceca. A causa del clima interno - la crisi economica e finanziaria - si tratta di una priorità anche per la maggior parte degli Stati membri. Sono convinto che, una volta che gli Stati membri avranno concordato come colmare le lacune della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio, il Consiglio probabilmente chiederà alla Commissione di aggiornare in maniera analoga gli accordi con i cinque paesi extra UE e le altre 10 giurisdizioni che partecipano al sistema di tassazione dei redditi da risparmio. E’ prematuro speculare oggi su come essi reagiranno al nostro approccio. L’UE deve per prima cosa raggiungere un accordo unanime al proprio interno. Tuttavia, tenendo a mente i progressi compiuti durante i colloqui del G20 sul raggiungimento degli standard OCSE sullo scambio di informazioni sento di poter essere ottimista. Per quanto concerne la relazione dell’onorevole Visser, ho già detto che la Commissione non può accettare gli emendamenti del Parlamento ma che abbiamo preso nota delle raccomandazioni contenute nella relazione, in particolare della necessità di un migliore coordinamento tra i diversi Stati membri, del necessario miglioramento della qualità delle informazioni scambiate, della necessità di permettere ad altri Stati membri l’accesso automatico a certi dati contenuti nelle banche dati degli Stati membri e la richiesta di armonizzare le procedure di registrazione e cancellazione: sono tutte idee che la Commissione sostiene fortemente. Anche per questa ragione la Commissione avanzerà, entro la fine di maggio, una proposta più consistente per una revisione del regolamento sulla cooperazione amministrativa in cui saranno incluse queste proposte. In conclusione, come già ho detto in altre occasioni, è chiaro che non esiste una soluzione unica e globale per eliminare le frodi e l’evasione fiscale, ma le proposte che abbiamo discusso oggi rappresentano due grandi passi in avanti nel quadro della strategia globale UE in tal senso."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau padėkoti jums už jūsų pastabas ir požiūrius, kuriuos jūs pateikėte diskusijų metu. Esu patenkintas matydamas, kad Europos Parlamentas ir Komisija laikosi tos pačios nuomonės dėl priemonių, kurių turi būti imtasi gerinti kovai su sukčiavimu mokesčių srityje ir mokesčių vengimu Europos Sąjungoje. Be to, esu patenkintas visuotiniu pritarimu dviem pasiūlymams. Norėčiau dar kartą padėkoti jums už išskirtinį dėmesį taupymo pajamų apmokestinimo dokumentui ir už tai, kad remiate Komisijos pastangas dėl gero valdymo mokesčių srityje skatinimo. Vienas iš Tarybai pirmininkaujančios Čekijos prioritetų buvo ir tikslas siekti greitos pažangos diskusijose dėl pasiūlymo su daliniais pakeitimais. Dėl tarptautinio padėties, t. y. finansų ir ekonomikos krizės, šį prioritetą remia ir dauguma valstybių narių. Esu įsitikinęs, kad, valstybėms narėms sutarus dėl būdų panaikinti egzistuojančioms Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos spragoms, Taryba greičiausiai paprašys, jog Komisija panašiu būdu atnaujintų susitarimus su penkiomis ne Europos Sąjungos šalimis ir dešimt kitų teritorijų, dalyvaujančių taupymo pajamų apmokestinimo mechanizme. Šiandien dar per anksti galvoti apie tai, kaip jie reaguos į mūsų pasiūlymus. Iš pradžių turi būti pasiektas bendras susitarimas ES viduje. Vis dėlto, turėdamas omeny pažangą, pasiektą G20 derybose dėl keitimosi informacija pagal OECD standartus, optimistiškai žvelgiu ir į šią sritį. Dėl C. Vissero pranešimo. Aš jau pirmiau minėjau, kad Komisija negali priimti Parlamento dalinių pakeitimų, tačiau mes atkreipėme dėmesį visų pirma į šias pateiktas pranešime rekomendacijas: gerinti skirtingų valstybių narių veiksmų koordinaciją; gerinti informacijos, kuria keičiamasi, kokybę; leisti kitoms valstybėms narėms automatizuotos prieigos būdu naudotis tam tikrais duomenimis, sukauptais atitinkamos valstybės narės duomenų bazėje; taip pat įgyvendinti reikalavimą dėl įregistravimo ir išregistravimo procedūrų suderinimo. Šias idėjas tvirtai remia ir Komisija. Dėl šios priežasties gegužės mėn. pabaigoje Komisija pateiks daug realesnį pasiūlymą, susijusį su Reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo pakartotiniu svarstymu, į kurį šie pasiūlymai bus įtraukti. Galiausiai, kaip jau minėjau pirmiau, norėčiau pasakyti, kad nėra vieno globalaus sprendimo sukčiavimo mokesčių srityje ir mokesčių vengimo problemoms galutinai išspręsti. Pasiūlymai, kuriuos šiandien aptarėme, – du pagrindiniai žingsniai į priekį, susiję su globaline kovos su sukčiavimu mokesčių srityje strategija ES lygmeniu."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es vēlos pateikties jums par debašu laikā sniegtajiem komentāriem un pausto viedokli. Es esmu gandarīts par to, ka Eiropas Parlaments un Komisija ir vienisprātis par veicamajiem pasākumiem, lai uzlabotu cīņu pret nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas Eiropas Savienībā, un es esmu gandarīts par vispārēju atbalstu abiem priekšlikumiem. Es vēlos jums vēlreiz pateikties par to, ka priekšroka ir dota dokumentam par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem, un par jūsu atbalstu Komisijas centieniem veicināt labu pārvaldību nodokļu jomā. Arī drīzu panākumu gūšana debatēs par priekšlikumu veikt grozījumus direktīvā ir viena no Čehijas prezidentūras prioritātēm. Ņemot vērā starptautisko situāciju — finanšu un ekonomikas krīzi — tā ir prioritāte arī vairumam dalībvalstu. Es esmu pārliecināts par to, ka līdzko dalībvalstis būs vienojušās par risinājumiem Direktīvas par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem, nepilnību novēršanai, visticamāk Padome aicinās Komisiju līdzīgā veidā aktualizēt vienošanās ar piecām valstīm, kas nav ES dalībvalstis, un 10 citām jurisdikcijām, kas piedalās sistēmā attiecībā uz ienākumiem no uzkrājumiem. Šodien ir priekšlaicīgi spriest par šo valstu un jurisdikciju reakciju uz mūsu pieeju. Vispirms ES ir jāpanāk vienprātīga vienošanās tās iekšienē. Taču, ņemot vērā gūtos panākumus G20 valstu sarunās par ESAO standartu par informācijas apmaiņu izpildi, es esmu optimistiski noskaņots arī attiecībā uz šo jautājumu. Attiecībā uz kunga ziņojumu es vēlos teikt, ka jau iepriekš esmu norādījis, ka Komisija nevar pieņemt attiecīgos Parlamenta grozījumus, bet mēs esam ņēmuši vērā ziņojumā sniegtos priekšlikumus. It sevišķi nepieciešamība uzlabot koordināciju starp dalībvalstīm, nepieciešamība uzlabot apmainītās informācijas kvalitāti, nepieciešamība nodrošināt citām dalībvalstīm automatizētu pieeju noteiktiem datiem, kas glabājas dalībvalstu datu bāzēs, un prasība saskaņot reģistrācijas un pārreģistrācijas procedūras ir idejas, ko stingri atbalsta Komisija. Tieši tādēļ Komisija līdz maija beigām plāno nākt klajā ar pastāvīgu priekšlikumu regulas par administratīvo sadarbību grozīšanai, kurā tiks iestrādāti šie priekšlikumi. Nobeigumā es vēlos teikt, ka — kā jau es esmu minējis iepriekš — ir skaidrs, ka nepastāv viens unikāls un globāli piemērojams risinājums nodokļu nemaksāšanas un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas izskaušanai. Priekšlikumi, par kuriem mēs šodien diskutējām, ir divi būtiski soļi uz priekšu, īstenojot globālo nodokļu nemaksāšanas izskaušanas stratēģiju ES līmenī."@lv13
"Madam President, I would like to thank you for your comments and the views you expressed during the debate. I am glad to see that the European Parliament and the Commission share views on actions to be undertaken to better fight against tax fraud and tax evasion in the European Union and I am pleased with the general support for the two proposals. I would like to thank you again for the priority given to the savings taxation file and for your support for the Commission efforts to promote good governance in the tax area. Achieving rapid progress in the discussions on the amending proposal is also one of the priorities of the Czech Presidency. Due to the international climate – the financial and economic crisis – it is also a priority for most Member States. I am convinced that, once Member States agree on ways of closing existing loopholes in the Savings Taxation Directive, it is likely that the Council will ask the Commission to update in a similar way the agreements with the five non-EU countries and the 10 other jurisdictions participating in the savings taxation mechanism. It is premature to speculate today on how they will react to our approach. The EU first needs to reach a unanimous agreement internally. However, bearing in mind progress achieved in the G20 talks on meeting the OECD exchange of information standards, I am optimistic in this area as well. As regards Mr Visser’s report, I have indicated before that the Commission cannot accept Parliament’s amendments but we have taken note of the recommendations contained in the report. In particular, the need for better coordination between the different Member States, the necessary improvement of the quality of the information that is exchanged, the need to allow other Member States automated access to certain data contained in Member States’ databases and the requirement to harmonise registration and deregistration procedures are ideas that are strongly supported by the Commission. This is also the reason why the Commission will come forward, by the end of May, with a more substantive proposal for a recast of the regulation on administrative cooperation, where these proposals will be incorporated. In conclusion, and as I have already mentioned on past occasions, it is clear that there exists no one single and global solution for eliminating tax fraud and tax evasion. The proposals we have discussed today are two major steps forward within the framework of the global anti-tax fraud strategy at EU level."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ik dank u allen voor uw opmerkingen en uw gedurende het debat geuite meningen. Het doet mij deugd dat het Europees Parlement en de Commissie het eens zijn over de acties die moeten worden ontplooid om belastingfraude en belastingontduiking in de Europese Unie beter te kunnen bestrijden en ik ben ingenomen met de algemene steun voor de twee voorstellen. Ik bedank u nogmaals voor het feit dat er voorrang is gegeven aan het dossier van de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en dat u de Commissie steunt in haar pogingen om goed bestuur op belastinggebied te bevorderen. Snel vooruitgang boeken bij de besprekingen van het wijzigingsvoorstel is tevens een van de prioriteiten van het Tsjechische voorzitterschap. Door de internationale situatie - de financiële en economische crisis - is het ook voor de meeste lidstaten een prioriteit. Ik ben ervan overtuigd dat zodra de lidstaten het eens zullen zijn over manieren om bestaande mazen in de richtlijn betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden te dichten, de Raad de Commissie waarschijnlijk zal verzoeken op eenzelfde manier de overeenkomsten te herzien met de vijf niet-EU-lidstaten en de tien andere rechtsgebieden die deelnemen aan het stelsel van belastingheffing op inkomsten uit spaargelden. Het is voorbarig om er nu over te speculeren hoe zij op onze aanpak zullen reageren. De EU moet eerst intern een unaniem akkoord bereiken. Ook op dit punt ben ik echter optimistisch gezien de vooruitgang die is geboekt bij de gesprekken van de G20 over het voldoen aan de OESO-normen van informatie-uitwisseling. Wat het verslag van de heer Visser betreft, heb ik eerder al aangegeven dat de Commissie de amendementen van het Parlement weliswaar niet kan accepteren, maar wel nota heeft genomen van de aanbevelingen in het verslag. Ideeën waar de Commissie helemaal achter staat, zijn met name de noodzaak van een betere coördinatie tussen de verschillende lidstaten, de noodzakelijke verbetering van de kwaliteit van de informatie-uitwisseling, de noodzaak van automatische toegang van lidstaten tot bepaalde gegevens in databanken van andere lidstaten en het vereiste om de procedures voor registratie en schrapping te harmoniseren. De Commissie zal daarom eind mei een veelomvattender voorstel indienen voor een herschikking van de verordening inzake administratieve samenwerking, waarin deze voorstellen zullen worden geïntegreerd. Tot slot en zoals ik in het verleden al meermaals heb gezegd, moge het duidelijk zijn dat er geen panacee bestaat voor het uitbannen van belastingfraude en belastingontduiking. De voorstellen die wij vandaag hebben besproken, zijn twee belangrijke stappen vooruit in het kader van de algemene EU-strategie ter bestrijding van belastingfraude."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałbym państwu podziękować za uwagi i poglądy wyrażone w trakcie tej debaty. Cieszę się, że Parlament Europejski i Komisja mają podobne poglądy na temat działań, jakie powinny zostać podjęte w celu bardziej skutecznej walki z oszustwami podatkowymi oraz uchylaniem się od płacenia podatków w Unii Europejskiej i z zadowoleniem przyjmuje ogólne poparcie dla obu wniosków. Chciałbym jeszcze raz państwu podziękować za priorytetowe potraktowanie pakietu dotyczącego opodatkowania oszczędności oraz za państwa wsparcie dla wysiłków Komisji mających na celu promowanie dobrego zarządzania w dziedzinie podatków. Jednym z priorytetów prezydencji czeskiej jest także osiągnięcie szybkiego postępu w dyskusji na temat wniosku zmieniającego. Z uwagi na aktualną sytuację międzynarodową – kryzys finansowy i gospodarczy – jest to też priorytet dla większości państw członkowskich. Jestem przekonany, że jak tylko dojdą one do porozumienia w sprawie sposobów wyeliminowania luk istniejących w dyrektywie w sprawie opodatkowania oszczędności, Rada zwróci się z prośbą do Komisji o podobną aktualizację umów z pięcioma państwami nienależącymi do UE oraz 10 innymi jurysdykcjami uczestniczącymi w mechanizmie opodatkowania oszczędności. Spekulacje na temat ich reakcji na nasze propozycje są dziś przedwczesne. UE musi najpierw sama osiągnąć w tej sprawie jednomyślne porozumienie. Jednak w kontekście postępu, jakiego dokonano w trakcie negocjacji G20 w sprawie spełnienia wymogów OECD w zakresie wymiany informacji, jestem optymistą także w tej kwestii. Jeżeli chodzi o sprawozdanie pana posła Vissera, to poinformowałem wcześniej, że Komisja nie może przyjąć poprawek Parlamentu, jednak odnotowaliśmy zalecenia zawarte w sprawozdaniu. Pomysły, które Komisja szczególnie popiera, to potrzeba lepszej koordynacji między poszczególnymi państwami członkowskimi, niezbędna poprawa jakości wymienianych informacji, potrzeba zapewnienia państwom członkowskim automatycznego dostępu do określonych danych znajdujących się w bazach danych tych państw oraz wymóg harmonizacji procedur rejestracyjnych i derejestracyjnych. Jest to także powodem, dla którego Komisja do końca maja przedstawi bardziej konkretny wniosek o przekształcenie rozporządzenia w sprawie współpracy administracyjnej, do którego wnioski te zostaną włączone. Reasumując, jak już kiedyś wspomniałem, oczywiste jest, że nie istnieje jedno globalne rozwiązanie umożliwiające wyeliminowanie oszustw podatkowych i uchylania się od płacenia podatków. Przedyskutowane dziś wnioski są dwoma ważnymi korkami naprzód, jakie podjęliśmy w ramach globalnej strategii walki z oszustwami podatkowymi na szczeblu wspólnotowym."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de lhe agradecer as suas observações e as opiniões que expressou durante o debate. É-me grato constatar que o Parlamento Europeu e a Comissão têm a mesma opinião sobre aquilo que é necessário fazer para combater melhor a fraude e a evasão fiscais na União Europeia, e congratulo-me pelo apoio geral manifestado às duas propostas. Gostaria de vos agradecer novamente a prioridade atribuída ao relativo à tributação da poupança e o vosso apoio aos esforços da Comissão para promover a boa governação fiscal. A realização de progressos rápidos nos debates sobre a proposta de alteração é também uma das prioridades da Presidência checa. Devido ao clima internacional – à crise financeira e económica – isso é também uma prioridade para a maioria dos Estados-Membros. Estou convencido de que, uma vez que os Estados-Membros tenham chegado a acordo sobre a forma de colmatar as lacunas existentes na Directiva "Tributação da Poupança", é provável que o Conselho peça à Comissão para actualizar nesse sentido os acordos com os cinco países não pertencentes à UE e as outras 10 jurisdições que participam no mecanismo de tributação da poupança. É prematuro especularmos hoje sobre a forma como irão reagir à nossa abordagem. É necessário, em primeiro lugar, que a UE chegue a um acordo unânime internamente. No entanto, atendendo aos progressos efectuados nas conversações do G20 no que se refere a ir ao encontro das normas da OCDE relativas ao intercâmbio de informação, sinto-me também optimista em relação a este aspecto. Quanto ao relatório do senhor deputado Visser, já expliquei anteriormente que a Comissão não pode aceitar as alterações do Parlamento, mas tomámos nota das recomendações contidas no relatório. Nomeadamente, a necessidade de aumentar a coordenação entre os vários Estados-Membros, de melhorar a qualidade da informação trocada e de permitir aos Estados-Membros o acesso automático a certos elementos contidos nas bases de dados dos Estados-Membros, bem como o requisito de harmonizar os procedimentos de registo e de supressão de registo são ideias que a Comissão apoia vigorosamente. É também por esta razão que, em finais de Maio, a Comissão irá apresentar uma proposta mais aprofundada tendo em a reformulação do regulamento relativo à cooperação administrativa, em que serão incorporadas estas recomendações. Para concluir e tal como já tive oportunidade de referir noutras ocasiões, é nítido que já não existe uma solução única e global para eliminar a fraude fiscal e a evasão fiscal. As propostas que aqui debatemos hoje constituem dois passos importantes no contexto da estratégia global de combate à fraude fiscal a nível da UE."@pt17
"Dnă preşedintă, aş dori să vă mulţumesc pentru comentarii şi pentru punctele de vedere pe care le-aţi exprimat pe durata dezbaterii. Mă bucur să văd că Parlamentul European şi Comisia au puncte de vedere comune privind acţiunile care trebuie luate pentru a lupta mai eficient împotriva fraudei şi a evaziunii fiscale din Uniunea Europeană şi sunt mulţumit de susţinerea generală faţă de cele două propuneri. Aş dori să vă mulţumesc din nou pentru că aţi acordat prioritate dosarului privind impozitarea economiilor şi pentru susţinerea faţă de eforturile Comisiei de a promova o bună guvernare în domeniul fiscal. Obţinerea unor evoluţii rapide în discuţiile privind propunerea de modificare este, de asemenea, una dintre priorităţile preşedinţiei cehe. Având în vedere climatul internaţional – criza financiară şi economică – aceasta este şi o prioritate pentru majoritatea statelor membre. Sunt convins că, odată ce statele membre convin asupra modalităţilor de acoperire a lacunelor existente în Directiva privind impozitarea economiilor, Consiliul îi va solicita probabil Comisiei să îşi actualizeze într-un mod asemănător acordurile cu cele cinci state nemembre ale UE şi cu celelalte zece jurisdicţii care participă la mecanismul de impozitare a economiilor. Este prematur să facem azi speculaţii cu privire la modul în care acestea vor reacţiona la abordarea noastră. În primul rând, UE trebuie să ajungă la un acord intern unanim. În orice caz, având în vedere progresele înregistrate în cadrul discuţiilor G20 privind atingerea standardelor OCDE pentru schimbul de informaţii, mă declar optimist şi în această privinţă. În ceea ce priveşte raportul dlui Visser, am mai spus şi înainte că Comisia nu poate accepta amendamentele Parlamentului, însă am luat cunoştinţă de recomandările cuprinse în acesta. În special, nevoia de o mai bună coordonare între diferitele state membre, îmbunătăţirea necesară a calităţii informaţiilor care sunt schimbate, nevoia de a permite accesul automat pentru alte state membre la anumite date conţinute în bazele de date ale statelor membre şi cerinţa de a armoniza înregistrarea şi ştergerea procedurilor şi ideilor care sunt puternic susţinute de Comisie. Acesta este motivul pentru care Comisia va înainta, până la sfârşitul lunii mai, o propunere mult mai considerabilă de reformare a regulamentului privind cooperarea administrativă, în care vor fi cuprinse şi aceste propuneri. În concluzie, şi după cum am menţionat deja cu alte ocazii, este evident faptul că nu există o soluţie unică la nivel global pentru eliminarea fraudei şi a evaziunii fiscale. Propunerile pe care le-am discutat azi reprezintă două etape majore înainte, în cadrul strategiei globale împotriva fraudei la nivel comunitar."@ro18
". – Vážená pani predsedajúca, chcel by som sa vám poďakovať za pripomienky a názory, ktoré ste vyjadrili počas dnešnej rozpravy. S radosťou sledujem, že Európsky parlament a Komisia majú spoločné názory na činnosti, ktoré sa majú vykonať na zlepšenie boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom v Európskej únii. Teší ma všeobecná podpora týchto dvoch návrhov. Chcel by som sa znova poďakovať za to, že je problematika zdaňovania úspor prioritná a za vašu podporu úsilia Komisie presadzovať správne riadenie v daňovej oblasti. Rýchle napredovanie v rozhovoroch o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu je takisto jednou z priorít českého predsedníctva. Vzhľadom na medzinárodnú situáciu – finančnú a hospodársku krízu – je prioritou aj pre väčšinu členských štátov. Som presvedčený o tom, že keď sa členské štáty dohodnú na spôsoboch odstránenia existujúcich medzier v smernici o zdaňovaní úspor, Rada pravdepodobne požiada Komisiu, aby podobným spôsobom aktualizovala dohodu s piatimi krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ a 10 ďalšími jurisdikciami, ktoré sa podieľajú na mechanizme zdaňovania úspor. Dnes je predčasné špekulovať o tom, ako zareagujú na náš prístup. EÚ musí predovšetkým interne dosiahnuť jednomyseľnú zhodu. Keď si však uvedomíme pokrok dosiahnutý pri rozhovoroch skupiny G20 o dodržiavaní štandardov OECD o výmene informácií, som optimista aj v tejto oblasti. Čo sa týka správy pána Vissera, už som spomenul, že Komisia nemôže prijať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu, ale zobrali sme na vedomie odporúčania uvedené v tejto správe. Komisia výrazne podporuje predovšetkým také myšlienky ako potreba lepšej koordinácie medzi rôznymi členskými štátmi, potrebné zlepšenie kvality informácií, ktoré sa vymieňajú, potreba umožniť iným členským štátom automatizovaný prístup k určitým údajom uvedeným v databázach členských štátov a požiadavka na harmonizáciu postupov prihlásenia sa a odhlásenia sa. Z tohto dôvodu príde Komisia do konca mája s dôležitejším návrhom na prepracovanie nariadenia o administratívnej spolupráci, v ktorom budú tieto návrhy začlenené. Na záver, ako som už niekoľkokrát uviedol, je zrejmé, že neexistuje jediné a globálne riešenie obmedzenia daňových podvodov a daňových únikov. Návrhy, o ktorých sme dnes diskutovali sú dvomi významnými krokmi vpred v rámci globálnej stratégie na boj proti daňovým podvodom na úrovni EÚ."@sk19
"Gospa predsednica, rad bi se vam zahvalil za vaše pripombe in mnenja, ki ste jih izrazili v tej razpravi. Veseli me, da Evropski parlament in Komisija delita stališča o ukrepih, ki jih je treba sprejeti za boljši boj proti davčnim goljufijam in utajam v Evropski uniji, in zadovoljen sem s splošno podporo obema predlogoma. Še enkrat se bi vam rad zahvalil za prednost, ki ste jo dali spisu o obdavčevanju prihrankov, in vašo podporo prizadevanjem Komisije za spodbujanje dobrega upravljanja na področju davkov. Doseganje hitrega napredka v razgovorih o spremenjenem predlogu je prav tako ena od prednostnih nalog češkega predsedstva. Zaradi mednarodne klime – finančne in gospodarske krize – je prav tako prednostna naloga držav članic. Prepričan sem, da ko se bodo enkrat države članice strinjale o zapolnitvi vrzeli v direktivi o obdavčitvi prihrankov, je verjetno, da bo Svet prosil Komisijo, da posodobi na podoben način sporazume s petimi državami nečlanicami EU in 10 drugimi jurisdikcijami, ki sodelujejo v mehanizmu obdavčevanja prihrankov. Preuranjeno je danes napovedovati, kako bodo se odzvale na naš pristop. EU mora najprej doseči soglasen dogovor interno. Toda ob upoštevanju napredka, doseženega v pogovorih na srečanju G20 o doseganju standardov OECD za izmenjavo informacij, sem tudi na tem področju optimist. Kar zadeva poročilo gospoda Visserja, sem že prej povedal, da Komisija ne more sprejeti sprememb Parlamenta, toda zapisali smo si priporočila iz poročila. Zlasti potreba po boljšem usklajevanju med različnimi državami članicami, potrebno izboljšanje kakovosti izmenjanih informacij, potrebo, da se omogoči drugim državam članicam avtomatski dostop do določenih podatkov, ki so v podatkovnih bazah držav članic, in zahteva za uskladitev postopkov registracije in izpisa so ideje, ki jih Komisija trdno podpira. To je tudi razlog, zakaj bo Komisija do konca maja predložila izčrpen predlog za prenovo uredbe o upravnem sodelovanju, kamor bodo ti predlogi vključeni. Za zaključek in kot sem že omenil nekajkrat je jasno, da ne obstaja ena sama in celovita rešitev za odpravo davčnih goljufij in davčne utaje. Predloga, o katerih smo danes razpravljali, sta dva velika koraka naprej na področju strategije za protidavčne goljufije na ravni EU."@sl20
"Fru talman! Jag vill tacka er för era kommentarer och de åsikter ni uttryckte under debatten. Det gläder mig att se att Europaparlamentet och kommissionen är överens om vilka åtgärder som bör vidtas för en bättre bekämpning av skattebedrägeri och skatteflykt i EU, och jag är nöjd med det allmänna stödet för de två förslagen. Jag vill än en gång tacka er för att ni har prioriterat ärendet om beskattning av inkomster från sparande och för ert stöd för kommissionens arbete med att främja god förvaltningssed på skatteområdet. Att göra snabba framsteg i diskussionerna om förslaget om ändring av direktivet är också en av det tjeckiska ordförandeskapets prioriteringar. På grund av det internationella läget – den finansiella och ekonomiska krisen – prioriteras detta även av de flesta medlemsstater. Jag är övertygad om att rådet, så fort medlemsstaterna har kommit överens om hur man ska täppa till kryphålen i direktivet om beskattning av inkomster från sparande, kommer att be kommissionen att på liknande sätt uppdatera avtalen med de fem tredjeländer och de tio andra rättsorgan som deltar i mekanismen för beskattning av inkomster från sparande. Det är i dag för tidigt att spekulera i hur de kommer att reagera på vårt handlingssätt. EU behöver först och främst nå en enhällig överenskommelse internt. Med tanke på de framsteg som gjordes under G20-samtalen om uppfyllandet av OECD-standarderna för informationsutbyte är jag dock optimistisk även på detta område. När det gäller Cornelis Vissers betänkande har jag tidigare påpekat att kommissionen inte kan godta parlamentets ändringsförslag, men vi har noterat de rekommendationer som finns i betänkandet. Särskilt behovet av bättre samordning mellan de olika medlemsstaterna, den nödvändiga förbättringen av kvaliteten på den information som utbyts, behovet av att ge andra medlemsstater automatisk tillgång till vissa uppgifter som finns i medlemsstaternas databaser och kravet på att harmonisera förfarandena för registrering och avregistrering är idéer som kommissionen kraftfullt stöder. Det är också skälet till att kommissionen i slutet av maj kommer att lägga fram ett mer innehållsrikt förslag på en omarbetning av förordningen om administrativt samarbete, där dessa förslag kommer att ingå. Avslutningsvis, och som jag redan tidigare har nämnt, är det tydligt att det inte finns någon universell och global lösning på hur man utrotar skattebedrägeri och skatteflykt. De förslag vi har diskuterat i dag utgör två viktiga framsteg inom ramen för den globala strategin för att bekämpa skattebedrägeri på EU-nivå."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"László Kovács,"18,5,20,20,15,1,1,19,14,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph