Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-23-Speech-4-510"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090423.71.4-510"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Madam President, in a globalised world, where tax evaders and fraudsters take advantage of the limited scope of authority of national tax administrations, efficient cooperation and mutual assistance between tax administrations is essential to better combat tax fraud and evasion. Improved rules and greater transparency are crucial. While appreciating the constructive approach of Parliament, the Commission cannot therefore accept some of the amendments in their present form. However, the Commission will defend the spirit of a number of these amendments in the Council deliberations without formally amending its proposal. Turning now to the sensitive subject of VAT fraud, I would like to recall that at the ECOFIN meeting of 4 December 2007 the Council invited the Commission to accelerate its work on the conventional measures to combat VAT fraud. The ECOFIN also invited the Commission to present legislative proposals to rectify the shortcomings encountered in the current legislation. Hereupon the Commission presented a communication on a coordinated strategy to improve the fight against VAT fraud in the European Union in December 2008. The communication sets out a series of measures for which the Commission intends to present legislative proposals in the short term. The present proposal is part of the first set of proposals announced in this communication. The proposal will allow the Member States to better fight VAT fraud in two ways. Firstly, by providing further clarification on the conditions for exempting certain imports of goods, and, secondly, by creating the legal basis for allowing cross-border joint and several liability for traders failing to fulfil their reporting obligations. I would like to thank Parliament, and in particular the rapporteur, Mr Visser, for dealing with this proposal in such a short time and for the constructive report. Allow me, however, some comments. Amendments 2 and 4 of the report would require the Commission to carry out an evaluation on the functioning of the new cross-border joint and several liability provision. Unfortunately, the Commission does not possess this information, as the assessing of taxes, as well as their recovery, are purely national competences. Furthermore, if the Commission receives complaints from the economic operators that the provision is being misused by national tax administrations or leads to unwarranted results, it will assume its responsibility as guardian of Community legislation and take appropriate measures. This includes in particular presenting a proposal to amend this provision when necessary. Amendments 3 and 5 go against the division of competences between Member States in the overall functioning of the Community VAT system. This system is based on a taxable event taking place in a specific Member State, leading to a VAT debt and VAT liability in that Member State. It is the Member State where that VAT is due that will determine the procedure to be followed in order to collect this VAT, including from non-established traders. Therefore, a trader who has not fulfilled his reporting obligations in the Member State of departure will have to justify his shortcomings to the tax administration of the Member State where the VAT is due and not to the tax administration of his own Member State. The latter will only intervene upon request of the first Member State in order to obtain additional information or in the tax recovery process. This has recently been underlined by the G20 summit in London, and it is even more relevant in the internal market in the midst of the financial crisis and the need to tighten fiscal policies in the European Union. Against this background I am glad to discuss with you tonight two proposals that both contribute to the objective of fighting tax fraud and tax evasion in two different tax areas. The proposed revision of the Savings Tax Directive seeks to close loopholes and better prevent tax evasion. I very much welcome the constructive and supporting attitude to this proposal shown in the report by Mr Hamon and the opinion by Mrs Siitonen. I am aware that the most controversial point of the discussions in the committees has been Amendment 20, fixing an end to the transitional period during which three Member States are allowed to levy a withholding tax in place of automatically exchanging information. I also notice the opposed initiative from Mrs Lulling and Mr Karas supporting, through Amendment 28, the option for these three Member States to pursue the levying of the withholding tax and to abstain from automatic information exchange on a permanent basis. Let me recall that the ultimate objective of the Savings Tax Directive is automatic exchange of information on as wide a basis as possible, as this is the only reasonable tool to enable the country of residence of the taxpayer to apply its own tax rules to cross-border income from savings. This is perfectly in line with recent developments at international level – such as the G20 conclusions – favouring transparency and the strengthening of the cooperation between tax administrations on the basis of exchange of information. Therefore I can assure you that the Commission, while rejecting Amendment 28 because it contradicts the aim of the Directive, has no negative view on Amendment 20. However, we consider that fixing a date for the end of the transitional period is premature at this stage and could create an obstacle to the necessary quick adoption of the amending proposal by the Council. There is actually a need to evaluate when and how the political commitments for enhanced cooperation, which have been taken by a number of jurisdictions, can actually be implemented. Nevertheless, the Commission will not be opposed to any reinforcement of the corresponding provisions of the Directive which could be unanimously agreed by the Council. In Amendment 22 the Commission is asked to produce by the end of 2010 a comparative study analysing advantages and weaknesses of both the systems of exchange of information and of the withholding tax. However, the target date for the production of this study does not seem realistic: all Member States would also have to make available to the Commission, from this year onwards, the elements of statistics the transmission of which is set to be optional for them under the Council conclusions of May 2008 and Annex V of the amending proposal. Concerning the other amendments of a more technical nature which aim either at extending the scope of a particular provision – like Amendment 17 on insurance – or at limiting the administrative burden on the economic operators, the Commission considers that its proposal is already the result of a delicate balance between improving the effectiveness of the Directive and limiting an additional administrative burden. The proposed amendments, however, could negatively affect this delicate balance. They could either increase the administrative burden in a disproportionate manner – this is notably the case for the amendments aimed at extending the scope – or have an unfavourable impact on the effectiveness of the provisions."@en4
lpv:translated text
"Paní předsedající, v globalizovaném světě, kde osoby dopouštějící se daňových úniků a podvodníci využívají omezené oblasti působnosti vnitrostátního orgánu pro správu daní, je k tomu, aby bylo možné bojovat proti podvodům a daňovým únikům, nutná účinná spolupráce a vzájemná pomoc daňových správců. Zásadní význam zde mají kvalitnější předpisy a větší transparentnost. I když vítáme konstruktivní postoj Parlamentu, Komise nemůže jen proto akceptovat některé pozměňovací návrhy v jejich současné podobě. Komise nicméně bude hájit myšlenku řady těchto pozměňovacích návrhů v diskusích v Radě, aniž by formálně měnila svůj návrh. Nyní k citlivému tématu podvodů v oblasti DPH. Rád bych znovu připomenul, že na zasedání Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci dne 4. prosince 2007 Rada Komisi vyzvala, aby urychlila svou práci na běžných opatřeních pro boj proti podvodům v oblasti DPH. Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci Komisi také vyzvala, aby předložila legislativní návrhy s cílem odstranit zjištěné nedostatky ve stávajících právních předpisech. V reakci na žádost Rady Komise předložila v prosinci 2008 sdělení o koordinované strategii ke zlepšení boje proti podvodům v oblasti DPH v Evropské unii. Ve sdělení se stanoví řada opatření, s ohledem na něž Komise hodlá předložit v krátkodobém horizontu legislativní návrhy. Tento návrh je součástí prvního souboru návrhů oznámených v tomto sdělení. Tento návrh umožní členským státům, aby zlepšily boj proti podvodům v oblasti DPH ve dvou směrech. Zaprvé tím, že poskytne další objasnění týkající se podmínek pro poskytování výjimek pro dovoz některých druhů zboží, a zadruhé vytvořením právního základu pro umožnění přeshraniční společné a nedílné odpovědnosti u obchodníků, kteří neplní svou ohlašovací povinnost. Chtěl bych poděkovat Parlamentu, a zejména zpravodaji panu Visserovi, že se vypořádal s tímto návrhem v tak krátké době, a za konstruktivní zprávu. Dovolte mi však několik poznámek. Pozměňovací návrhy 2 a 4 ke zprávě by ukládaly Komisi, aby prováděla hodnocení fungování nového ustanovení o přeshraniční společné a nedílné odpovědnosti. Komise bohužel tyto informace nemá, neboť oceňování daní i jejich vymáhání je zcela v pravomoci členských států. Navíc pokud Komise obdrží stížnosti hospodářských subjektů, že toto ustanovení je zneužíváno správci daně v členských státech nebo vede k nezaručeným výsledkům, ujme se své odpovědnosti jako strážce právních předpisů Společenství a přijme příslušná opatření. Patří sem zejména předložení návrhu na změnu tohoto ustanovení, bude-li to třeba. Pozměňovací návrhy 3 a 5 se staví proti dělení pravomocí mezi členské státy v rámci celkového fungování systému DPH ve Společenství. Tento systém je založen na uskutečnění zdanitelného plnění v konkrétním členském státě, což vede k dluhu na DPH a k DPH, které je subjekt povinen odvést, v tomto státě. Rozhodnutí o příslušném postupu vybírání DPH, včetně DPH od obchodníků se sídlem jinde, je na členském státě, kde je tato DPH splatná. Proto obchodník, který nesplnil svou ohlašovací povinnost v členském státě odeslání, bude muset zdůvodnit nedostatky, kterých se dopustil, správci daně v členském státě, kde je DPH splatná, a nikoli správci daně svého vlastního členského státu. Správce daně jeho vlastního členského státu zasáhne pouze na žádost prvního členského státu za účelem získání dodatečných informací nebo v rámci postupu vymáhání daně. To bylo nedávno zdůrazněno při schůzce skupiny G20 v Londýně a nabývá to na ještě větším významu na vnitřním trhu a v době, kdy existuje finanční krize a kdy je nezbytné zpřísňování fiskálních politik v Evropské unii. Jsem v této souvislosti rád, že zde dnes s vámi diskutuji o dvou návrzích, které oba přispějí k cíli boje proti podvodům a daňovým únikům ve dvou odlišných daňových oblastech. Navrhovaná směrnice o zdanění úspor má za cíl odstranit právní mezery a lépe bránit daňovým únikům. Já osobně velmi vítám konstruktivní a podpůrný přístup k tomuto návrhu, který se objevuje ve zprávě pana Hamona a je zřejmý ze stanoviska paní Siitonenové. Jsem si vědom toho, že nejspornějším bodem diskusí ve výborech byl pozměňovací návrh 20, kterým se stanovuje konec přechodného období, během něhož tři členské státy mohou vybírat zpětnou daň namísto automatické výměny informací. Zaznamenal jsem také protichůdnou iniciativu paní Lullingové a pana Karase, která prostřednictvím pozměňovacího návrhu 28 podporuje stanovisko týkající se těchto tří členských států a možnost, aby pokračovaly ve vybírání zpětné daně a neuplatňovaly trvale systém automatické výměny informací. Dovolte mi připomenout, že hlavním cílem směrnice o zdanění úspor je automatická výměna informací na co nejširší bázi, neboť je to jediný rozumný nástroj, jak umožnit zemi, v níž má poplatník bydliště, používat své vlastní daňové předpisy pro přeshraniční příjmy z úspor. To plně odpovídá poslednímu vývoji na mezinárodní úrovni – například závěrům ze schůzky skupiny G20 – kde je podporována transparentnost a posílení spolupráce správců daně založené na výměně informací. Mohu vás proto ujistit, že zatímco Komise zamítá pozměňovací návrh 28 jako návrh, který je v rozporu s cílem této směrnice, nemá žádné námitky proti pozměňovacímu návrhu 20. Domníváme se nicméně, že je toto pevné datum pro konec přechodného období v této fázi předčasné a mohlo by být na překážku nezbytnému rychlému přijetí tohoto pozměňovacího návrhu v Radě. Je opravdu nutné hodnotit, kdy a jak mohou být politické závazky posílené spolupráce, které byly přijaty řadou oblastí jurisdikce, skutečně naplněny. Komise nicméně nebude proti jakémukoli posílení odpovídajících ustanovení směrnice, která by mohla být jednomyslně schválena Radou. V pozměňovacím návrhu 22 se Komisi ukládá, aby provedla do konce roku 2010 srovnávací studii posuzující výhody a slabiny obou systémů výměny informací a zpětné daně. Cílové datum pro provedení této studie se však nejeví jako reálné: všechny členské státy by také počínaje tímto rokem musely zpřístupnit Komisi statistické prvky, jejichž předávání je stanoveno pro tyto státy jako dobrovolné v souladu se závěry zasedání Rady v květnu 2008 a přílohou V pozměňovacího návrhu. Pokud jde o další pozměňovací návrhy odbornější povahy, jejichž cílem je buď rozšíření oblasti působnosti konkrétního ustanovení – například pozměňovací návrh 17 týkající se pojištění – nebo snížení administrativní zátěže pro hospodářské subjekty, Komise se domnívá, že její návrh již zohledňuje křehkou rovnováhu mezi zlepšením účinnosti směrnice a minimální dodatečnou zátěží. Předložené pozměňovací návrhy by však mohly tuto křehkou rovnováhu negativně ovlivnit. Mohly by buď nepřiměřeně zvýšit administrativní zátěž – to se týká zejména návrhů, jejichž předmětem je rozšíření oblasti působnosti – nebo mít nepříznivý dopad na účinnost ustanovení."@cs1
"Fru formand! I en globaliseret verden, hvor skattesnydere og -svindlere udnytter de nationale skattemyndigheders begrænsede beføjelsesområder, er et effektivt samarbejde og gensidig bistand mellem skattemyndighederne væsentligt for en mere effektiv bekæmpelse af skattesvig og -unddragelse. Forbedrede regler og større gennemsigtighed er vigtige faktorer. Selv om Kommissionen værdsætter Parlamentets konstruktive tilgang, kan vi derfor ikke acceptere nogle af ændringsforslagene i deres nuværende form. Kommissionen vil imidlertid forsvare ånden i en række af disse ændringsforslag ved drøftelserne i Rådet uden formelt at ændre sine forslag. Jeg vil gå videre til det følsomme emne momssvig og vil minde om, at Rådet på ØKOFIN-mødet den 4. december 2007 opfordrede Kommissionen til at fremskynde sit arbejde med de konventionelle foranstaltninger til bekæmpelse af momssvig. ØKOFIN opfordrede også Kommissionen til at fremsætte lovgivningsforslag, der skal rette op på manglerne ved den nuværende lovgivning. Herefter fremlagde Kommissionen en meddelelse om en koordineret strategi til styrkelse af kampen mod momssvig i EU i december 2008. I meddelelsen beskrives en række foranstaltninger, om hvilke Kommissionen snart regner med at fremlægge lovgivningsforslag. Det nuværende forslag er en del af den første gruppe af forslag, der annonceres i denne meddelelse. Forslaget vil give medlemsstaterne mulighed for bedre at kunne bekæmpe momssvig på to måder. For det første ved at fremlægge yderligere præciseringer af betingelserne for fritagelse af visse former for vareimport og for det andet ved at skabe et retsgrundlag for at tillade grænseoverskridende solidarisk hæftelse for erhvervsdrivende, der undlader at opfylde deres indberetningsforpligtelser. Jeg vil gerne takke Parlamentet og navnlig ordføreren, hr. Visser, for at have behandlet dette forslag så hurtigt og for den konstruktive betænkning. Jeg har imidlertid nogle bemærkninger. I ændringsforslag 2 og 4 til betænkningen kræves det, at Kommissionen foretager en evaluering af, hvordan den nye bestemmelse om grænseoverskridende solidarisk hæftelse fungerer. Desværre råder Kommissionen ikke over disse oplysninger, eftersom fastsættelsen og inddrivelsen af skatter udelukkende er en national kompetence. Hvis Kommissionen modtager klager fra de erhvervsdrivende, om at bestemmelsen misbruges af de nationale skattemyndigheder eller fører til uønskede resultater, vil den desuden påtage sig sit ansvar som fællesskabslovgivningens vogter og træffe hensigtsmæssige foranstaltninger. Dette omfatter navnlig fremsættelse af et forslag om en eventuel ændring af denne bestemmelse. Ændringsforslag 3 og 5 strider mod kompetencefordelingen mellem medlemsstaterne i forbindelse med den overordnede funktion af Fællesskabets momssystem. Dette system er baseret på, at der finder en skattepligtig begivenhed sted i en bestemt medlemsstat, der fører til en momsgæld og en momspligt i denne medlemsstat. Det er den medlemsstat, hvor momsen er skyldig, der fastsætter den procedure, der skal følges for at opkræve denne moms, også fra ikkeetablerede handlende. Derfor vil en handlende, som ikke er overholder sine indberetningsforpligtelser i udgangsmedlemsstaten, skulle begrunde sin manglende overholdelse over for skattemyndighederne i den medlemsstat, hvor momsen er skyldig og ikke skattemyndighederne i vedkommendes egen medlemsstat. Sidstnævnte vil kun gribe ind efter anmodning fra førstnævnte medlemsstat for at få yderligere oplysninger eller inden for proceduren for skatteinddrivelse. Dette blev understreget for nylig på G20-topmødet i London, og det er endnu mere relevant på det indre marked midt i finanskrisen, hvor der også er behov for at stramme EU's finanspolitikker. På denne baggrund glæder det mig at kunne drøfte to forslag med Dem her i aften, der begge bidrager til målet om at bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse på to forskellige beskatningsområder. Den foreslåede revision af direktivet om beskatning af indtægter fra opsparing har til hensigt at lukke huller og forebygge skatteunddragelser. Jeg glæder mig meget over den konstruktive holdning og opbakning til dette forslag, der kommer til udtryk i betænkningen af hr. Hamon og udtalelsen fra fru Siitonen. Jeg er klar over, at det mest kontroversielle punkt ved diskussionerne i udvalget har været ændringsforslag 20, hvori der fastsættes en slutdato for overgangsperioden, hvor tre medlemsstater har tilladelse til at opkræve kildeskat i stedet for automatisk informationsudveksling. Jeg har også bemærket det modsatte initiativ fra fru Lulling og hr. Karas, som gennem ændringsforslag 28 støtter, at disse tre medlemsstater skal fortsætte med at opkræve kildeskat og afstå fra permanent informationsudveksling. Jeg vil gerne erindre om, at endemålet med direktivet om beskatning af indtægter fra opsparing er automatisk informationsudveksling på det bredest mulige grundlag, eftersom dette er det eneste fornuftige redskab, der giver skatteyderens opholdsland mulighed for at anvende sine egne skatteregler på grænseoverskridende indtægter fra opsparing. Dette falder udmærket i tråd med den seneste udvikling på internationalt plan – såsom G20's konklusioner – hvor man fremmer gennemsigtighed og styrker samarbejdet mellem skattemyndighederne på grundlag af informationsudveksling. Derfor kan jeg forsikre Dem for, at Kommissionen ganske vist afviser ændringsforslag 28, fordi det strider mod direktivets målsætning, men ikke ser negativt på ændringsforslag 20. Men vi mener, at det er for tidligt på nuværende tidspunkt at fastsætte en slutdato for overgangsperioden, og at dette kan hindre den nødvendige hurtige vedtagelse af det ændrede forslag i Rådet. Der findes rent faktisk et behov for at evaluere, hvornår og hvordan de politiske forpligtelser til et forstærket samarbejde, som en række jurisdiktioner har indgået, kan gennemføres i praksis. Kommissionen vil dog ikke modsætte sig en styrkelse af de tilhørende bestemmelser i direktivet, som kan vedtages enstemmigt i Rådet. I ændringsforslag 22 anmodes Kommissionen om inden udgangen af 2010 at fremlægge en komparativ analyse af fordele og ulemper ved såvel informationsudvekslingssystemet som ved kildeskat. Men fristen for udarbejdelse af denne analyse virker urealistisk: Alle medlemsstater vil også fra i år skulle stille de dele af statistikkerne, hvis indsendelse er valgfri i henhold til Rådets konklusioner fra maj 2008 og bilag V i det ændrede forslag, til rådighed for Kommissionen. Med hensyn til de øvrige ændringsforslag af mere teknisk art, der sigter mod at udvide dækningsområdet for en bestemt bestemmelse – som f.eks. ændringsforslag 17 om forsikring – eller mod at begrænse den administrative byrde på de erhvervsdrivende, mener Kommissionen, at dens forslag allerede er resultatet af en vanskelig balanceakt mellem forbedring af direktivets effektivitet og begrænsning af en supplerende administrativ byrde. Det foreslåede ændringsforslag kan imidlertid påvirke denne skrøbelige balance negativt. De kan enten føre til uforholdsmæssig forøgelse af den administrative byrde – dette gælder navnlig for ændringsforslaget om udvidelse af dækningsområdet – eller have en ugunstig indvirkning på bestemmelsernes effektivitet."@da2
"Frau Präsidentin! In einer globalisierten Welt, in der Steuerhinterzieher und -betrüger den begrenzten Zuständigkeitsbereich von nationalen Steuerverwaltungen ausnutzen, sind effiziente Zusammenarbeit und gegenseitige Amtshilfe unter Steuerverwaltungen wesentlich, um Steuerhinterziehung und -betrug besser zu bekämpfen. Verbesserte Regelungen und größere Transparenz sind entscheidend. Trotz Würdigung des konstruktiven Ansatzes des Parlaments kann die Kommission deswegen einige der Änderungsanträge in ihrer aktuellen Form nicht akzeptieren. Jedenfalls wird die Kommission den Sinn einiger dieser Änderungsanträge in den Beratungen des Rates verteidigen, ohne ihren Vorschlag formell zu ändern. Nun wende ich mich dem heiklen Thema des Mehrwertsteuerbetrugs zu. Ich möchte daran erinnern, dass der Rat die Kommission bei der Ecofin-Sitzung vom 4. Dezember 2007 aufgefordert hat, ihre Arbeit an konventionellen Maßnahmen zur Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs zu beschleunigen. Der Ecofin-Rat hat die Kommission auch aufgefordert, Gesetzgebungsvorschläge vorzulegen, um die Mängel der aktuellen Gesetzgebung zu korrigieren. Daraufhin hat die Kommission im Dezember 2008 eine Mitteilung über eine koordinierte Strategie zur Verbesserung des Kampfes gegen Mehrwertsteuerbetrug in der Europäischen Union vorgelegt. Die Mitteilung zeigt eine Reihe von Maßnahmen auf, für welche die Kommission kurzfristig Gesetzgebungsvorschläge vorlegen will. Der gegenwärtige Vorschlag ist Teil der ersten Reihe von Vorschlägen, die in dieser Mitteilung angekündigt wurden. Der Vorschlag wird es den Mitgliedstaaten ermöglichen, Mehrwertsteuerbetrug auf zwei Arten besser zu bekämpfen. Erstens durch die weitere Klärung der Voraussetzungen für eine Freistellung bestimmter Warenimporte und zweitens durch die Schaffung der rechtlichen Grundlage, mit der grenzüberschreitende gesamtschuldnerische Haftung für Händler möglich wird, die ihre Meldepflicht nicht erfüllen. Ich möchte dem Parlament und insbesondere dem Berichterstatter, Herrn Visser, für die kurzfristige Bearbeitung des Vorschlags sowie den konstruktiven Bericht danken. Erlauben Sie mir jedoch einige Bemerkungen. Die Änderungsanträge 2 und 4 des Berichts würden verlangen, dass die Kommission die Funktionsweise der Regelung grenzüberschreitender gesamtschuldnerischer Haftung bewertet. Leider verfügt die Kommission nicht über diese Informationen, da die Beurteilung von Steuern sowie ihre Einziehung rein nationale Zuständigkeit sind. Außerdem wird die Kommission ihre Verantwortung als Hüterin der Gemeinschaftsvorschriften annehmen und angemessene Maßnahmen treffen, wenn die Kommission Beschwerden von Wirtschaftsbeteiligten erhält, denen zufolge die Regelung von nationalen Steuerverwaltungen missbraucht wird oder zu ungerechtfertigten Ergebnissen führt. Dazu gehört bei Bedarf insbesondere die Vorlage eines Vorschlags für die Änderung dieser Regelung. Die Änderungsanträge 3 und 5 widersprechen der Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen Mitgliedstaaten im Rahmen der allgemeinen Funktionsweise des Mehrwertsteuersystems der Gemeinschaft. Dieses System basiert auf einem steuerbegründenden Tatbestand, der in einem bestimmten Mitgliedstaat stattfindet und zu einer Mehrwertsteuerschuld sowie einer Mehrwertsteuerpflicht in diesem Mitgliedstaat führt. Der Mitgliedstaat, in dem diese Mehrwertsteuer geschuldet wird, wird das für die Erhebung dieser Mehrwertsteuer auch von gebietsfremden Steuerpflichtigen anzuwendende Verfahren bestimmen. Deswegen wird ein Händler, der seine Meldepflicht im Abgangsmitgliedstaat nicht erfüllt hat, seine Fehler der Steuerverwaltung des Mitgliedstaats, in dem die Mehrwertsteuer geschuldet wird, erklären müssen, und nicht der Steuerverwaltung seines eigenen Mitgliedstaats. Die letztere wird nur auf Anfrage des ersten Mitgliedstaats zur Beschaffung von Zusatzinformationen oder im Rahmen des Steuererhebungsverfahrens eingreifen. Dies wurde kürzlich vom G20-Gipfel in London betont und ist auf dem Binnenmarkt inmitten der Finanzkrise und im Zusammenhang mit der Notwendigkeit, Steuerpolitik in der Europäischen Union zu straffen, sogar noch relevanter. In diesem Zusammenhang freue ich mich, mit Ihnen heute Abend zwei Vorschläge zu diskutieren, die beide zu den Zielen im Kampf gegen Steuerhinterziehung und -betrug in zwei unterschiedlichen Steuerbereichen beitragen. Die vorgeschlagene Überarbeitung der Zinsbesteuerungsrichtlinie soll Schlupflöcher schließen und Steuerhinterziehung besser verhindern. Ich begrüße die konstruktive und fördernde Haltung zu diesem Vorschlag, die im Bericht von Herrn Hamon und der Stellungnahme von Frau Siitonen deutlich wurde. Ich weiß, dass der umstrittenste Punkt der Diskussionen in den Ausschüssen Änderungsantrag 20 war. Dieser bestimmt ein Ende für den Übergangszeitraum, während dessen drei Mitgliedstaaten eine Quellensteuer erheben dürfen, anstatt automatisch Informationen auszutauschen. Ich beachte auch die entgegengesetzte Initiative von Frau Lulling und Herrn Karas, mit der durch Änderungsantrag 28 die Option dieser drei Mitgliedstaaten unterstützt wird, weiterhin Quellsteuer zu erheben und Informationen nicht dauerhaft automatisch auszutauschen. Lassen Sie mich daran erinnern, dass das eigentliche Ziel der Zinsbesteuerungsrichtlinie in einem möglichst umfassenden automatischen Austausch von Informationen besteht, da dies das einzig vernünftige Mittel ist, dem Herkunftsland des Steuerzahlers zu ermöglichen, seine eigenen Steuerregeln auf grenzüberschreitende Sparerträge anzuwenden. Dies entspricht vollkommen aktuellen Entwicklungen auf internationaler Ebene, wie den G20-Schlussfolgerungen, da Transparenz und Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Steuerverwaltungen auf Grundlage des Informationenaustauschs begünstigt werden. Deswegen kann ich Ihnen versichern, dass die Kommission keine negative Meinung von Änderungsantrag 20 hat. Dagegen lehnt sie Änderungsantrag 28 ab, weil er den Zielen der Richtlinie widerspricht. Jedenfalls berücksichtigen wir, dass die Bestimmung eines Datums für das Ende des Übergangszeitraums gegenwärtig übereilt ist und die notwendige schnelle Verabschiedung des Änderungsvorschlages durch den Rat behindern könnte. Es muss wirklich geprüft werden, wann und wie die politischen Versprechen über verbesserte Zusammenarbeit, die von einer Reihe von Jurisdiktionen gemacht wurden, tatsächlich umgesetzt werden können. Trotzdem wird die Kommission keiner Verstärkung von entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie entgegenstehen, die einstimmig vom Rat angenommen werden könnten. Im Änderungsantrag 22 der Kommission wird die Durchführung einer vergleichenden Studie bis Ende 2010 gefordert, in der Vorteile und Schwächen beider Systeme des Informationsaustauschs und der Quellensteuer untersucht werden. Der Stichtag für die Anfertigung dieser Studie scheint nicht realistisch zu sein: Alle Mitgliedstaaten müssten der Kommission von diesem Jahr an auch die statistischen Elemente zur Verfügung stellen, deren Übermittlung für sie gemäß den Schlussfolgerungen des Rates von Mai 2008 und gemäß Anhang V des Änderungsvorschlags optional ist. Hinsichtlich weiterer fachbezogenerer Änderungsvorschläge, die entweder darauf abzielen, den Rahmen einer bestimmten Regelung - wie Änderungsvorschlag 17 für Versicherungen - zu erweitern oder die Verwaltungslast für Wirtschaftsbeteiligte zu begrenzen, betrachtet die Kommission ihren Vorschlag bereits als Ergebnis eines empfindlichen Gleichgewichts zwischen der Verbesserung der Effektivität der Richtlinie und der Einschränkung zusätzlicher Verwaltungslasten. Die vorgeschlagenen Änderungsanträge könnten jedenfalls negative Auswirkungen auf dieses empfindliche Gleichgewicht haben. Sie könnten entweder die Verwaltungslast auf unverhältnismäßige Art und Weise steigern - dies gilt insbesondere bei Änderungsanträgen für eine Erweiterung des Anwendungsbereichs - oder einen ungünstigen Einfluss auf die Effektivität dieser Regelungen haben."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο όπου οι φοροδιαφεύγοντες και τα πρόσωπα που διαπράττουν συστηματικά απάτες εκμεταλλεύονται το περιορισμένο πεδίο εξουσίας των εθνικών φορολογικών διοικήσεων, η αποτελεσματική συνεργασία και η αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων είναι θεμελιώδους σημασίας για την καλύτερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Βελτιωμένοι κανόνες και μεγαλύτερη διαφάνεια είναι κρίσιμης σημασίας. Ενώ εκτιμά την εποικοδομητική προσέγγιση του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή δεν μπορεί επομένως να αποδεχτεί κάποιες από τις τροπολογίες στην παρούσα μορφή τους. Ωστόσο, η Επιτροπή θα υπερασπιστεί το πνεύμα ορισμένων τροπολογιών στις συζητήσεις του Συμβουλίου χωρίς να τροποποιήσει επίσημα την πρότασή της. Όσον αφορά το ευαίσθητο θέμα της απάτης ΦΠΑ τώρα, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στη συνάντηση του Συμβουλίου ECOFIN στις 4 Δεκεμβρίου 2007 το Συμβούλιο προσκάλεσε την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες της για τα συμβατικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης ΦΠΑ. Το Συμβούλιο ECOFIN προσκάλεσε επίσης την Επιτροπή να παρουσιάσει νομοθετικές προτάσεις για τη διόρθωση των ελλείψεων που εντοπίζονται στην τρέχουσα νομοθεσία. Επ’ αυτού η Επιτροπή παρουσίασε μια ανακοίνωση για μια συντονισμένη στρατηγική για τη βελτίωση της καταπολέμησης της απάτης ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Δεκέμβριο του 2008. Η ανακοίνωση παρουσιάζει μια σειρά μέτρων για τα οποία η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει νομοθετικές προτάσεις στο άμεσο μέλλον. Η παρούσα πρόταση είναι μέρος της πρώτης ομάδας προτάσεων που αναγγέλλονται σε αυτή την ανακοίνωση. Η πρόταση θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν καλύτερα την απάτη ΦΠΑ με δύο τρόπους. Πρώτον, παρέχοντας περαιτέρω διευκρινίσεις για τους όρους απαλλαγής ορισμένων εισαγωγών προϊόντων και δεύτερον, δημιουργώντας τη νομική βάση για τη διασυνοριακή από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη για τους οικονομικούς παράγοντες που δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για την υποβολή εκθέσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα τον εισηγητή, κ. Visser, για τη διεκπεραίωση αυτής της πρότασης σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και για την εποικοδομητική έκθεση. Επιτρέψτε μου, ωστόσο, να κάνω μερικά σχόλια. Οι τροπολογίες 2 και 4 θα απαιτούσαν από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει αξιολόγηση της λειτουργίας της νέας διάταξης για τη διασυνοριακή από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη. Δυστυχώς, η Επιτροπή δεν διαθέτει αυτές τις πληροφορίες, καθώς η αξιολόγηση των φόρων καθώς και η ανάκτησή τους είναι καθαρά εθνικές αρμοδιότητες. Επιπλέον, αν η Επιτροπή λάβει καταγγελίες από τους οικονομικούς φορείς ότι γίνεται κατάχρηση της διάταξης από τις εθνικές φορολογικές διοικήσεις ή ότι η διάταξη οδηγεί σε αδικαιολόγητα αποτελέσματα, θα αναλάβει την ευθύνη της ως θεματοφύλακας της κοινοτικής νομοθεσίας και θα λάβει κατάλληλα μέτρα. Αυτό περιλαμβάνει ιδιαίτερα την παρουσίαση πρότασης για την τροποποίηση αυτής της διάταξης όταν αυτό είναι απαραίτητο. Οι τροπολογίες 3 και 5 αντίκεινται στην κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών στη συνολική λειτουργία του κοινοτικού συστήματος ΦΠΑ. Το σύστημα αυτό βασίζεται σε μια γενεσιουργό αιτία του φόρου που συμβαίνει σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος και οδηγεί σε χρέος ΦΠΑ και ευθύνη στον τομέα του ΦΠΑ σε αυτό το κράτος μέλος. Αυτό που θα προσδιορίσει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την είσπραξη αυτού του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης από μη εγκατεστημένους οικονομικούς παράγοντες, είναι το κράτος μέλος στο οποίο οφείλεται ο ΦΠΑ. Επομένως, ένας οικονομικός παράγοντας που δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την υποβολή εκθέσεων στο κράτος μέλος αναχώρησης θα πρέπει να δικαιολογήσει τις ελλείψεις του στη φορολογική διοίκηση του κράτους μέλους στο οποίο οφείλεται ο ΦΠΑ και όχι στη φορολογική διοίκηση του δικού του κράτους μέλους. Το τελευταίο θα παρέμβει μόνο κατόπιν αιτήσεως του πρώτου κράτους μέλους για την παροχή επιπλέον πληροφοριών ή στη διαδικασία ανάκτησης του φόρου. Αυτό υπογραμμίστηκε πρόσφατα από τη σύνοδο κορυφής των G20 στο Λονδίνο, και είναι ακόμη περισσότερο σχετικό στην εσωτερική αγορά εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της ανάγκης σύσφιξης των δημοσιονομικών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο χαίρομαι που συζητώ μαζί σας απόψε δύο προτάσεις που συμβάλλουν στο στόχο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής σε δύο διαφορετικούς φορολογικούς τομείς. Η προτεινόμενη αναθεώρηση της Οδηγίας για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις επιδιώκει να καλύψει τα κενά και να αποτρέψει καλύτερα τη φοροδιαφυγή. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την εποικοδομητική και υποστηρικτική στάση στην πρόταση αυτή που δείχθηκε στην έκθεση από τον κ. Hamon και τη γνωμοδότηση της κ. Siitonen. Γνωρίζω ότι το πιο αμφιλεγόμενο σημείο των συζητήσεων στις επιτροπές ήταν η Τροπολογία 20, για τον προσδιορισμό της λήξης της μεταβατικής περιόδου κατά την οποία επιτρέπεται σε τρία κράτη μέλη να επιβάλλουν παρακράτηση στην πηγή αντί για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Σημειώνω επίσης την αντίθετη πρωτοβουλία της κ. Lulling και του κ. Karas, η οποία υποστηρίζει, μέσω της Τροπολογίας 28, την επιλογή για τα τρία αυτά κράτη μέλη να συνεχίσουν την επιβολή της παρακράτησης στην πηγή και να απέχουν από την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε μόνιμη βάση. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο απώτερος στόχος της Οδηγίας για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις είναι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση, καθώς αυτό είναι το μόνο εύλογο εργαλείο για να διευκολυνθεί η χώρα διαμονής του φορολογούμενου να εφαρμόσει τους δικούς της φορολογικούς κανόνες σε διασυνοριακά εισοδήματα από αποταμιεύσεις. Αυτό ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις πρόσφατες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο – όπως τα συμπεράσματα των G20 – που ευνοούν τη διαφάνεια και ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων με βάση την ανταλλαγή πληροφοριών. Επομένως μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή, ενώ απορρίπτει την Τροπολογία 28 γιατί αντικρούει το σκοπό της Οδηγίας, δεν έχει αρνητική άποψη για την Τροπολογία 20. Ωστόσο, θεωρούμε ότι ο προσδιορισμός μιας ημερομηνίας για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου είναι πρώιμος σε αυτό το στάδιο και θα μπορούσε να δημιουργήσει εμπόδιο στην απαραίτητη γρήγορη υιοθέτηση της πρότασης τροποποίησης από το Συμβούλιο. Υπάρχει όντως ανάγκη να αξιολογηθεί πότε και πώς οι πολιτικές δεσμεύσεις για ενισχυμένη συνεργασία, οι οποίες λήφθηκαν από ορισμένες χώρες που έχουν δικαιοδοσία, μπορούν πράγματι να εφαρμοστούν. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν θα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε ενίσχυση των αντίστοιχων διατάξεων της Οδηγίας που θα μπορούσαν να συμφωνηθούν ομόφωνα από το Συμβούλιο. Στην Τροπολογία 22 ζητείται από την Επιτροπή να καταρτίσει μέχρι το τέλος του 2010 μια συγκριτική μελέτη για την ανάλυση των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών των συστημάτων τόσο της ανταλλαγής πληροφοριών όσο και της παρακράτησης στην πηγή. Ωστόσο, η ημερομηνία στόχος για την κατάρτιση αυτής της μελέτης δεν φαίνεται ρεαλιστική: όλα τα κράτη μέλη θα έπρεπε να διαθέσουν στην Επιτροπή, ήδη από αυτό το έτος, τα στατιστικά στοιχεία, η μεταβίβαση των οποίων ορίζεται ως βέλτιστη γι’ αυτά σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου 2008 και το Παράρτημα V της πρότασης τροποποίησης. Όσον αφορά τις υπόλοιπες τροπολογίες πιο τεχνικής φύσης, οι οποίες στοχεύουν είτε στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής μιας συγκεκριμένης διάταξης – όπως η Τροπολογία 17 σχετικά με την ασφάλιση – είτε στον περιορισμό των διοικητικών επιβαρύνσεων στους οικονομικούς φορείς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η πρότασή της είναι ήδη το αποτέλεσμα μιας λεπτής ισορροπίας ανάμεσα στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Οδηγίας και τον περιορισμό των επιπρόσθετων διοικητικών επιβαρύνσεων. Ωστόσο, οι προταθείσες τροπολογίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά αυτή τη λεπτή ισορροπία. Θα μπορούσαν είτε να αυξήσουν δυσανάλογα τις διοικητικές επιβαρύνσεις – αυτό ισχύει κυρίως για τις τροπολογίες που στοχεύουν στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής – είτε να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα των διατάξεων."@el10
". − Señora Presidenta, en un mundo globalizado donde los evasores de impuestos y los defraudadores se aprovechan del limitado alcance de las administraciones fiscales nacionales, es fundamental una cooperación eficaz y una ayuda mutua entre las administraciones fiscales para combatir mejor el fraude y la evasión fiscal. Un reglamento mejorado y una mayor transparencia son cruciales. A la vez que aprecia el enfoque constructivo del Parlamento, la Comisión no puede por tanto aceptar algunas de las enmiendas de este estilo. Sin embargo, la Comisión defenderá, sin enmendar formalmente su propuesta, el espíritu de una serie de dichas enmiendas en las deliberaciones del Consejo. Volviendo al delicado asunto del fraude del IVA quisiera recordar que, en la reunión de Ecofin el 4 de diciembre de 2007, el Consejo invitó a la Comisión a acelerar su trabajo sobre las medidas convencionales para combatir el fraude del IVA. El Ecofin también solicitó a la Comisión la presentación de propuestas legislativas para rectificar las carencias encontradas en la legislación actual. A partir de esto, en diciembre de 2008, la Comisión presentó una comunicación sobre una estrategia coordinada para mejorar la lucha contra el fraude del IVA en la Unión Europea. La comunicación fija una serie de medidas para las que la Comisión pretende presentar propuestas legislativas a corto plazo. La presente propuesta es parte del primer conjunto de propuestas anunciadas en esta comunicación. La propuesta permitirá a los Estados miembros combatir mejor el fraude del IVA de dos maneras. En primer lugar, proporcionando una mayor claridad sobre las condiciones para eximir determinadas importaciones de bienes y, en segundo lugar, creando la base legal para permitir una responsabilidad transfronteriza conjunta e individual para los operadores que no cumplan sus obligaciones declarativas. Me gustaría agradecer al Parlamento y en especial al ponente, el señor Visser, que haya abordado esta propuesta en un periodo de tiempo tan corto y por su constructivo informe. Permítame, no obstante, algunos comentarios. Las enmiendas 2 y 4 del informe requerirían que la Comisión llevara a cabo una evaluación del funcionamiento de la nueva disposición de responsabilidad transfronteriza conjunta e individual. Desafortunadamente, la Comisión no posee esta información ya que la evaluación de la fiscalidad, así como su recuperación, son competencias meramente nacionales. Además, si la Comisión recibe quejas por parte de los operadores económicos de que la disposición está siendo maltratada por las administraciones fiscales nacionales o conduce a resultados injustificados, asumiría su responsabilidad como guardián de la legislación comunitaria y tomaría las medidas apropiadas. Esto incluye particularmente la presentación de una propuesta para modificar esta disposición si fuera necesario. Las enmiendas 3 y 5 van en contra de la división de competencias entre los Estados miembros sobre el funcionamiento global del sistema IVA comunitario. Este sistema se basa en un hecho imponible que tiene lugar en un Estado miembro concreto y que conduce a una deuda en el IVA y a una responsabilidad en dicho Estado miembro. Es responsabilidad del Estado miembro que debe ese IVA determinar el procedimiento a seguir para compensarlo, incluso a partir de los operadores no establecidos. Por lo tanto, un operador que no haya cumplido sus obligaciones declarativas en el Estado miembro de origen tendrá que justificar su falta a la administración fiscal del Estado miembro al que se le debe el IVA y no a la administración fiscal de su propio Estado miembro. Este último solo intervendrá a petición del primer Estado miembro a fin de obtener información adicional o en el proceso de recuperación del impuesto. Esto es lo que ha destacado la cumbre del G-20 en Londres y es aún más relevante con el mercado interior inmerso en una crisis financiera y con la necesidad de endurecer nuestras políticas fiscales en la Unión Europea. Con este telón de fondo, estoy encantada de debatir hoy con ustedes dos propuestas que contribuyen al objetivo de luchar contra el fraude y la evasión fiscal en dos áreas fiscales diferentes. La propuesta de revisión de la Directiva sobre fiscalidad de los rendimientos del ahorro trata de cubrir las lagunas y mejorar la lucha contra la evasión fiscal. Agradezco enormemente la actitud colaboradora y constructiva que muestra esta propuesta en el informe del señor Hamon y la opinión de la señora Siitonen. Soy consciente de que el punto más controvertido de las discusiones en las comisiones ha sido la enmienda 20 que fija un final al periodo de transición durante el que se permite a tres Estados miembros recaudar bajo un sistema de retención fiscal en lugar del intercambio automático de información. También tengo en cuenta la iniciativa opuesta de la señora Lulling y el señor Karas que apoya, mediante la enmienda 28, la opción de seguir con el sistema de retención fiscal para estos tres Estados miembros y de abstenerse del intercambio automático de información de manera permanente. Permítanme recordar que el objetivo último de la Directiva sobre fiscalidad de los rendimientos del ahorro es el intercambio automático de información con la base más amplia posible y esta es la única herramienta lógica para permitir al país de residencia del contribuyente aplicar sus propias reglas fiscales a los rendimientos transfronterizos del ahorro. Esto está en perfecta consonancia con los recientes progresos a nivel internacional —como las conclusiones del G-20— en favor de la transparencia y el refuerzo de la cooperación entre las administraciones fiscales sobre la base del intercambio de información. Por lo tanto, puedo asegurarles que la Comisión, a la vez que rechaza la enmienda 28 porque contradice el objetivo de la Directiva, no tiene una opinión negativa sobre la enmienda 20. Sin embargo, consideramos que fijar una fecha para el fin del periodo de transición es prematuro en esta fase y podría suponer un obstáculo para necesaria rápida adopción de la propuesta de enmienda por parte del Consejo. De hecho, necesitamos evaluar cuándo y cómo pueden ser realmente aplicados los compromisos políticos para mejorar la cooperación que han acordado una serie de jurisdicciones. No obstante, la Comisión no se opondrá a ningún refuerzo de las disposiciones correspondientes de la Directiva que puedan ser acordadas de manera unánime por el Consejo. En la enmienda 22 se insta a la Comisión a elaborar, para finales de 2010, un estudio que analice las desventajas y debilidades tanto de los sistemas de intercambio de información como de retención fiscal. Sin embargo, la fecha programada para la redacción de este estudio no parece realista: todos los Estados miembros tendrían que poner a disposición de la Comisión, a partir de este año, los elementos estadísticos cuya transmisión se establece como opcional bajo las conclusiones del Consejo de mayo de 2008 y el Anexo V de la propuesta de enmienda. En cuanto al resto de las enmiendas de naturaleza más técnica que tienen por objetivo ampliar el alcance de disposiciones concretas —como la enmienda 17 sobre seguros— o limitar la carga administrativa de las operaciones económicas, la Comisión considera que su propuesta es ya el resultado de un delicado balance entre la mejora de la eficacia de la Directiva y la limitación de la carga administrativa adicional. Las enmiendas propuestas, sin embargo, podrían afectar de manera negativa a este delicado balance. Podrían, bien aumentar la carga administrativa de una manera desproporcionada —este es el caso en especial de las enmiendas destinadas a ampliar el alcance—, bien tener un impacto desfavorable en la eficacia de las disposiciones."@es21
". Proua juhataja, globaliseerunud maailmas, kus maksude maksmisest kõrvalehoidujad ja maksupetturid kasutavad ära riiklike maksuhaldurite volituste piiratud reguleerimisala, on oluline maksuhaldurite-vaheline tõhus koostöö ja vastastikune abi, et paremini maksupettuse ja maksude maksmisest kõrvalehoidumise vastu võidelda. Otsustavateks on täiustatud eeskirjad ja suurem läbipaistvus. Väärtustades parlamendi konstruktiivset lähenemisviisi, ei saa komisjon osasid muudatusettepanekuid nende praegusel kujul vastu võtta. Komisjon kaitseb siiski mitmete nende muudatusettepanekute mõtet nõukogu aruteludel ilma oma ettepanekut ametlikult muutmata. Pöördudes nüüd käibemaksupettuse tundliku teema juurde, sooviksin ma meenutada, et 2007. aasta 4. detsembril majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel kutsus nõukogu komisjoni üles kiirendama oma tegevust seoses käibemaksupettuste vastu võitlemise tavapäraste meetmetega. Majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kutsus komisjoni üles esitama õigusaktide ettepanekuid, et parandada kehtivas õigusaktis esinevaid puudusi. Kohe seejärel esitas komisjon 2008. aasta detsembris teatise koordineeritud strateegia kohta, et tõhustada Euroopa Liidus käibemaksupettuste vastast võitlust. Asjaomane teatis sätestab mitmed meetmed, mille kohta kavatseb komisjon lühemas perspektiivis õigusaktide ettepanekud esitada. Käesolev ettepanek on osa selles teatises esitatud esimesest ettepanekute seeriast. Kõnealune ettepanek aitab liikmesriikidel käibemaksupettusega kahel viisil paremini võidelda. Esiteks, jagades täiendavaid selgitusi konkreetsete toodete importimisel maksudest vabastamise tingimuste kohta, ning teiseks, luues õigusliku aluse piiriülese solidaarvastutuse lubamiseks kauplejate puhul, kes ei saa oma aruandekohustust täita. Ma sooviksin tänada parlamenti ja eriti raportööri, härra Visserit, nii lühikese aja jooksul selle ettepaneku käsitlemise ning konstruktiivse raporti eest. Lubage mul siiski mõned kommentaarid lisada. Selle raporti 2. ja 4. muudatusettepanek nõuaksid komisjonilt hindamist seoses uue piiriülese solidaarvastutuse sätte toimimisega. Kahjuks ei ole seda teavet komisjoni käsutuses, kuna nii maksude määramine kui ka nende sissenõudmine kuuluvad täielikult riikide pädevusse. Lisaks sellele, kui komisjon saab ettevõtjatelt kaebusi selle kohta, et seda sätet on riikliku maksuhalduri poolt kurjasti kasutatud või see toob kaasa alusetuid tagajärgi, siis võtab komisjon enda peale oma ühenduse õigusaktide kaitsja kohustuse ning võtab kasutusele asjakohased meetmed. Eelkõige sisaldab see ettepaneku esitamist selle sätte muutmiseks vastavalt vajadusele. 3. ja 5. muudatusettepanek seisavad seoses ühenduse käibemaksusüsteemi üldise toimimisega liikmesriikide vahel pädevuste jaotuse vastu. See süsteem põhineb maksustataval teokoosseisul, mis toimub konkreetses liikmesriigis, viies käibemaksuvõla ja käibemaksukohustuse tekkimiseni asjaomases liikmesriigis. See liikmesriik, kus tuleb käibemaks tasuda, määrab kindlaks selle käibemaksu kogumiseks järgitava korra, sealhulgas ka ettevõtjate jaoks, kes ei tegutse antud riigi territooriumil. Seepärast peab ettevõtja, kes pole täitnud oma aruandekohustusi lähteliikmesriigis, põhjendama oma puudujääke selle liikmesriigi maksuhaldurile, kus käibemaks tasumisele kuulub, mitte enda liikmesriigi maksuhaldurile. See sekkub ainult esimese liikmesriigi taotluse korral, et hankida lisateavet või osaleda käibemaksu sissenõudmises. Seda rõhutati hiljuti G20 tippkohtumisel Londonis ning see on veelgi asjakohasem siseturu puhul ajal, mil esineb finantskriis ning Euroopa Liidus on vaja eelarvepoliitikat koomale tõmmata. Selle taustal on mul hea meel teiega täna kahte ettepanekut arutada, mis aitavad mõlemad kaasa eesmärgile kahes erinevas maksuvaldkonnas maksupettuste ja maksude maksmisest kõrvalehoidumise vastu võidelda. Hoiuste maksustamise direktiivi läbivaatamise ettepaneku eesmärgiks on vähendada seaduselünki ja hoida paremini ära maksude maksmisest kõrvalehoidumist. Mul on väga hea meel konstruktiivse ja toetava suhtumise üle käesolevasse ettepanekusse, mis kajastus härra Hamoni raportis ja proua Siitoneni arvamuses. Ma olen teadlik, et komitees tekitab kõige rohkem vaidlusi 20. muudatusettepanek, mis paneb paika üleminekuaja lõpu, mille jooksul on kolmel liikmesriigil lubatud automaatse teabevahetuse asemel maksu kinni pidada. Ma märgin ära ka proua Lullingi ja härra Karase esitatud vastustava algatuse, mis toetab 28. muudatusettepaneku kaudu nende kolme liikmesriigi võimalust jätkata maksu kinnipidamist ning alaliselt hoiduda automaatsest teabevahetusest. Lubage mul teile meelde tuletada, et hoiuste maksustamise direktiivi põhieesmärgiks on võimalikult laiapõhjaline automaatne teabevahetus, kuna see on ainus mõistlik viis võimaldamaks maksumaksja residendiriigil piiriüleste hoiusetulude suhtes oma maksueeskirju kohaldada. See on täielikult kooskõlas hiljutiste arengusuundadega rahvusvahelisel tasandil, nagu selgub ka G20 järeldustest, soodustades teabevahetuse põhjal läbipaistvust ning tugevdades koostööd maksuhaldurite vahel. Seepärast võin ma teile kinnitada, et komisjon, lükates tagasi 28. muudatusettepaneku, kuna see on vastuolus asjaomase direktiivi eesmärgiga, ei oma negatiivset arvamust 20. muudatusettepaneku kohta. Me peame siiski üleminekuaja lõppdaatumi kindlaksmääramist praeguses etapis ennatlikuks ning see võib tekitada takistusi nõukogu muudatusettepaneku vajaliku kiire vastuvõtmise puhul. Tegelikult on vaja hinnata, millal ja kuidas saab reaalselt rakendada mitmete jurisdiktsioonide võetud poliitilisi kohustusi tõhustatud koostöö suhtes. Sellest olenemata ei ole komisjon vastu ühelegi asjaomase direktiivi vastavate sätete tugevdamisele, mille suhtes suudetakse nõukogus ühehäälselt kokkuleppele jõuda. 22. muudatusettepanekus palutakse komisjonil 2010. aasta lõpuks koostada võrdlev uurimus, mis analüüsib nii teabevahetussüsteemi kui ka maksude kinnipidamissüsteemi eeliseid ja puudusi. Selle uurimuse koostamise tähtaeg ei tundu siiski reaalne: kõik liikmesriigid peaksid alates käesolevast aastast avaldama komisjonile statistilised andmed, mille ülekandmine on 2008. aasta maikuu nõukogu järelduste ja muudatusettepaneku V lisa kohaselt neile mittekohustuslikuks tehtud. Seoses teiste, veidi tehnilisemat laadi muudatusettepanekutega, mille eesmärgiks on kas teatava sätte − nagu kindlustust käsitleva 17. muudatusettepaneku − reguleerimisala laiendamine või halduskoormuse kitsendamine ettevõtjatele, arvab komisjon, et tema ettepanek on juba niigi direktiivi tõhususe parandamise ja täiendava halduskoormuse piiramise vahelise hapra tasakaalu tulemus. Esitatud muudatusettepanekud võivad aga sellele haprale tasakaalule negatiivselt mõjuda. Need võivad kas halduskoormust ebaproportsionaalsel viisil suurendada − seda nimelt reguleerimisala laiendamiseks ette nähtud muudatusettepanekute korral − või avaldada ebasoodsat mõju nende sätete tõhususele."@et5
"Arvoisa puhemies, globalisoituneessa maailmassa, missä veronkiertäjät ja veropetoksen tekijät käyttävät kansallisten verohallintojen rajoitettua toimivaltaa hyväkseen, tehokas yhteistyö ja keskinäinen avunanto verohallintojen välillä on ehdottoman tärkeää veropetoksia ja veronkiertoa vastaan taisteltaessa. Parannetut säännöt ja avoimuuden lisääminen ovat ratkaisevan tärkeitä. Vaikka komissio kannattaa parlamentin rakentavaa näkökantaa, se ei silti voi hyväksyä osaa tarkistuksista niiden nykyisessä muodossa. Komissio kuitenkin puolustaa useiden näiden tarkistusten henkeä neuvoston keskusteluissa eikä virallisesti muuta ehdotusta. Seuraavaksi siirrytään arvonlisäveropetoksien arkaluontoiseen aiheeseen, haluan palauttaa mieliinne, että Ecofin-neuvoston kokouksessa 4. joulukuuta 2007 neuvosto ehdotti komissiota nopeuttamaan sen perinteisiin toimenpiteisiin perustuvaa arvonlisäveropetosten vastaista työtä. Ecofin-neuvosto myös ehdotti komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksia nykyisen lainsäädännön puutteiden korjaamiseksi. Näin ollen komissio esitti joulukuussa 2008 tiedonannon koordinoidusta strategiasta parantaa arvonlisäveropetosten vastaista taistelua Euroopan unionissa. Tiedonannossa määritellään toimenpiteitä, joista komissio aikoo lyhyellä aikavälillä esittää lainsäädäntöehdotuksia. Tämä ehdotus on yksi tiedonannossa julkaistuista ensimmäisistä ehdotuksista. Ehdotus mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat paremmin taistella arvonlisäveropetoksia vastaan kahdella tavalla. Ensinnäkin, antamalla lisäselvityksiä ehdoista, joilla tietyt tuontitavarat on vapautettu arvonlisäverosta ja toiseksi luomalla oikeusperustan, joka mahdollistaa rajat ylittävän yhteisvastuun elinkeinonharjoittajille, jotka eivät täytä raportointivelvollisuuksiaan. Haluan kiittää parlamenttia, ja etenkin esittelijää, Cornelis Visseriä, ehdotuksen käsittelystä näin lyhyessä ajassa ja rakentavasta mietinnöstä. Sallinette minun kuitenkin kommentoida muutamaa seikkaa. Mietinnön tarkistukset 2 ja 4 edellyttävät, että komissio toimittaa uuden rajat ylittävän yhteisvastuuehdon toimivuuden arvioinnin. Valitettavasti komissiolla ei ole tätä tietoa, koska verojen arviointi ja niiden kerääminen kuuluvat kansalliseen toimivaltaan. Jos taloudelliset toimijat vielä valittavat komissiolle siitä, että kansalliset verohallinnot väärinkäyttävät säännöstä tai että se johtaa epäoikeutettuihin tuloksiin, se kantaa vastuunsa yhteisön lainsäädännön valvojana ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Toimenpiteisiin kuuluu tarpeen mukaan myös säännöksen tarkistusehdotuksen esittäminen. Tarkistukset 3 ja 5 ovat vastoin jäsenvaltioiden toimivallanjakoa yhteisön arvonlisäverojärjestelmän yleisessä toiminnassa. Järjestelmä perustuu tietyssä jäsenvaltiossa tapahtuvaan verotettavaan tapahtumaan ja johtaa arvonlisäverovelkaan ja -velvollisuuteen kyseisessä jäsenvaltiossa. Jäsenvaltio, jolle arvonlisävero tulee maksaa, päättää menettelyn, jota noudatetaan arvonlisäveron perimisessä myös sijoittautumattomilta elinkeinonharjoittajilta. Tämän vuoksi elinkeinonharjoittajan, joka ei ole täyttänyt raportointivelvollisuuttaan jäsenvaltiossaan, on perusteltava vajavuudet sen jäsenvaltion verohallinnolle, mille arvonlisävero tulee maksaa eikä oman jäsenvaltionsa verohallinnolle. Jälkimmäinen puuttuu asiaan ainoastaan ensimmäisen jäsenvaltion pyynnöstä lisätietojen saamiseksi tai veronkantoprosessissa. Tätä on viime aikoina korostettu G20-maiden huippukokouksessa Lontoossa ja se on vielä asiaankuuluvampaa sisämarkkinoilla finanssikriisin keskellä ja Euroopan unionin kalapolitiikan kiristämisessä. Edellä esitetyn perusteella keskustelen tänä iltana mielelläni kahdesta ehdotuksesta, jotka molemmat pyrkivät taistelemaan veropetoksia ja veronkiertoa vastaan kahdella eri veroalueella. Ehdotettu säästökorkodirektiivin tarkistus pyrkii tukkimaan porsaanreikiä ja paremmin estämään veronkiertoa. Olen hyvin tyytyväinen ehdotuksen saamaan rakentavaan ja kannustavaan suhtautumistapaan Hamonin mietinnössä ja Siitosen lausunnossa. Olen tietoinen siitä, että kiistanalaisin kohta komiteakeskusteluissa on ollut tarkistus 20, jolla määrättäisiin siirtymäkauden päättyminen minkä aikana kolme jäsenvaltiota saa kerätä lähdeveroa automaattisen tietojenvaihdon sijasta. Astrid Lullingin vastakkainen aloite, jota Othmar Karas kannattaa, tarkistuksessa 28, jossa näillä kolmella jäsenvaltiolla on mahdollisuus jatkaa lähdeveron keräämistä ja pysyvästi olla osallistumatta automaattiseen tietojenvaihtoon. Tahdon muistuttaa, että säästökorkodirektiivin perimmäinen tarkoitus on tietojen vaihto niin laaja-alaisesti kuin mahdollista ja tämä on ainoa kohtuullinen keino mahdollistaa se, että veronmaksajan asuinvaltio soveltaa omia verosääntöjään rajat ylittävään säästöjen tuottamaan korkotuloon. Tämä on täysin yhdenmukaista viimeaikaisen kansainvälisen kehityksen kanssa, kuten G20-maiden tekemät päätelmät, joissa kannatetaan avoimuutta ja verohallintojen välisen tietojenvaihtoon perustuvan yhteistyön vahvistamista. Näin ollen voin vakuuttaa, että komissio ei suhtaudu kielteisesti tarkistukseen 20 hylätessään tarkistuksen 28 sen ollessa direktiivin tavoitteiden vastainen. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että siirtymäkauden päättymisajan määrääminen on tässä vaiheessa ennenaikaista ja se voisi estää tarkistusehdotuksen välttämättömän nopean hyväksynnän neuvostossa. Olisi tarpeen arvioida milloin ja miten poliittiset sitoumukset yhteistyön tiivistämiseksi, joihin useat hallintoalueet ovat osallistuneet, voidaan todella panna täytäntöön. Komissio ei kaikesta huolimatta tule vastustamaan direktiivin vastaavien säännösten vahvistamista, joista voitaisiin yksimielisesti päättää neuvostossa. Tarkistuksessa 22 komissiota pyydetään laatimaan vuoden 2010 loppuun mennessä vertaileva tutkimus, jossa tutkitaan tietojenvaihtojärjestelmän ja lähdeverojärjestelmän etuja ja haittoja. Tutkimuksen laatimisen määräaika ei kuitenkaan vaikuta realistiselta: kaikkien jäsenvaltioiden olisi myös toimitettava komissiolle, tästä vuodesta eteenpäin, tilaston osia, joiden toimittaminen on neuvoston toukokuun 2008 päätelmissä ja tarkistusehdotuksen liitteen V mukaan määrätty niille vapaaehtoiseksi. Mitä tulee muihin teknisluonteisiin tarkistuksiin, joiden tarkoituksena on laajentaa tietyn säännöksen soveltamisalaa, kuten tarkistuksessa 17 vakuutuksesta, tai rajoittaa taloudellisten toimijoiden hallinnollisia rasitteita, komissio on sitä mieltä, että sen ehdotus on jo seurausta tasapainosta direktiivin tehokkuuden parantamisen ja ylimääräisten hallinnollisten rasitteiden rajoittamisen välillä. Ehdotetut tarkistukset voivat vaikuttaa tähän tasapainoon kielteisesti. Ne voivat lisätä hallinnollisia rasituksia kohtuuttomasti – tämä on tilanne etenkin soveltamisalan laajentamistarkistusten osalta – tai vaikuttaa kielteisesti säännösten tehokkuuteen."@fi7
". Madame la Présidente, dans un univers mondialisé, où les fraudeurs et les adeptes de l’évasion fiscale profitent des limites géographiques de l’autorité des administrations fiscales nationales, le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale passe par une collaboration efficace et une assistance mutuelle entre les administrations fiscales. Il faut absolument améliorer les règles et instaurer une plus grande transparence. Bien qu’elle apprécie l’approche constructive du Parlement, la Commission ne peut donc accepter certains des amendements dans leur forme actuelle. La Commission défendra toutefois l’esprit de certains de ces amendements lors de ses délibérations avec le Conseil sans modifier formellement sa proposition. En ce qui concerne le sujet sensible de la fraude à la TVA, je tiens à rappeler que lors de la réunion ECOFIN du 4 décembre 2007, le Conseil a invité la Commission à accélérer son travail relatif aux mesures traditionnelles de lutte contre la fraude à la TVA. ECOFIN a également invité la Commission à présenter des propositions législatives visant à corriger les lacunes de la législation actuelle. C’est à la suite de ces demandes que la Commission a présenté en décembre 2008 une communication relative à une stratégie coordonnée en vue d’améliorer la lutte contre la fraude à la TVA dans l’Union européenne. Cette communication définit une série de mesures à propos desquelles la Commission prévoit d’introduire à court terme des propositions législatives. La proposition actuelle fait partie du premier ensemble de propositions annoncé par cette communication. Cette proposition donnera aux États membres deux moyens de mieux lutter contre la fraude à la TVA. Tout d’abord, elle clarifie les conditions d’exemption de certaines importations de marchandises. Deuxièmement, elle crée la base juridique nécessaire pour instaurer une responsabilité solidaire transfrontalière pour les professionnels qui ne respectent pas leurs obligations en matière de notification. Je tiens à remercier le Parlement, et en particulier son rapporteur M. Visser, pour avoir examiné cette proposition dans de si brefs délais et pour ce rapport constructif. Permettez-moi toutefois de faire quelques commentaires. Les amendements 2 et 4 du rapport exigeraient de la Commission qu’elle évalue le fonctionnement de la nouvelle disposition relative à la responsabilité solidaire transfrontalière. La Commission ne dispose malheureusement pas de ces informations, étant donné que l’évaluation des taxes et leur recouvrement relèvent strictement des compétences nationales. En outre, si la Commission reçoit des plaintes de la part d’opérateurs économiques selon lesquelles cette disposition fait l’objet d’abus par les administrations fiscales nationales ou qu’elle aboutit à des résultats injustifiés, elle prendra ses responsabilités en tant que gardienne de la législation communautaire et prendra les mesures adéquates. Ces mesures incluent la possibilité de présenter si nécessaire une proposition de modification de cette disposition. Les amendements 3 et 5 sont contraires à la répartition des compétences entre les États membres pour le fonctionnement général du système communautaire de TVA. Ce système repose sur l’existence d’un fait générateur dans un États membre, qui donne naissance à une dette de TVA et donc à une responsabilité en matière de TVA dans cet État membre. C’est à l’État membre dans lequel la TVA est redevable qu’il revient de déterminer la procédure à suivre pour obtenir le paiement de cette TVA, y compris par des professionnels établis dans un autre État membre. Par conséquent, un professionnel qui n’a pas respecté ses obligations de notification dans l’État membre de départ devra justifier ses manquements vis-à-vis de l’administration fiscale de l’État membre dans lequel la TVA est due et non vis-à-vis de l’administration de son propre État membre. Ce dernier n’interviendra qu’à la demande du premier État membre afin d’obtenir des informations supplémentaires ou dans le cadre du processus de recouvrement de l’impôt. C’est ce qu’a souligné récemment le sommet du G20 de Londres, et cette réalité est d’autant plus pertinente dans le marché intérieur, au milieu de la crise financière et à un moment où nous devons resserrer les politiques fiscales de l’Union européenne. Dans ce contexte, je suis heureux de pouvoir aborder avec vous ce soir deux propositions qui contribuent à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales dans deux domaines fiscaux différents. La révision proposée de la directive sur la fiscalité de l’épargne a pour objectif de fermer des échappatoires et de mieux prévenir l’évasion fiscale. Je me réjouis de l’attitude constructive et favorable dont font preuve M. Hamon dans ce rapport et M Siitonen dans son avis. Je sais que le point le plus controversé des discussions au sein des commissions a été l’amendement 20, qui fixe la fin de la période transitoire au cours de laquelle trois États membres sont autorisés à effectuer une retenue à la source au lieu de procéder à un échange automatique d’informations. Je note également l’initiative opposée de M Lulling et de M. Karas qui, par le biais de l’amendement 28, préconisent d’autoriser ces trois États membres à continuer le prélèvement d’une taxe à la source et à s’abstenir de façon permanente de participer à un échange automatique d’informations. Permettez-moi de rappeler que l’objectif ultime de la directive sur la fiscalité de l’épargne est précisément un échange automatique d’informations aussi large que possible, étant donné qu’il s’agit là du seul outil réaliste permettant au pays de résidence du contribuable d’appliquer sa propre réglementation fiscale aux revenus transfrontaliers de l’épargne. Cette approche s’inscrit tout à fait dans la lignée des évolutions récentes au niveau international, comme par exemples les conclusions du G20, qui encouragent la transparence et le renforcement de la coopération entre les administrations fiscales sur la base d’un échange d’informations. Je puis donc vous assurer que la Commission, tout en rejetant l’amendement 28 parce que celui-ci est contraire à l’objectif de la directive, n’a pas d’opinion défavorable de l’amendement 20. Nous pensons néanmoins qu’il est prématuré à ce stade de fixer une date pour la fin de la période transitoire, et que cette mesure risquerait d’entraver l’adoption rapide par le Conseil de la proposition d’amendement. Il faut évaluer quand et comment mettre en œuvre les engagements politiques en faveur d’une coopération accrue pris par un certain nombre de juridictions. Cependant, la Commission ne s’opposera pas à un renforcement des dispositions correspondantes de la directive susceptible d’être approuvé à l’unanimité par le Conseil. L’amendement 22 demande à la Commission de produire d’ici fin 2010 une étude comparative analysant les avantages et les faiblesses de la retenue à la source et de l’échange d’informations. Mais l’échéance proposée pour la production de cette étude ne semble pas réaliste: tous les États membres devraient également mettre à la disposition de la Commission, à partir de cette année, les données statistiques dont la transmission n’est qu’optionnelle en vertu des conclusions du Conseil de mai 2008 et de l’annexe V de la proposition d’amendement. Concernant les autres amendements de nature technique visant à étendre la portée d’une disposition particulière – comme l’amendement 17 relatif aux assurances – ou à limiter les contraintes administratives imposées aux opérateurs économiques, la Commission estime que sa proposition est déjà le fruit d’un compromis délicat visant à renforcer l’efficacité de cette directive tout en limitant l’augmentation des contraintes administratives. Les amendements proposés risquent cependant de rompre cet équilibre délicat. Ils risquent soit d’augmenter les contraintes administratives de façon disproportionnée, notamment dans le cas des amendements visant à étendre le champ d’application, soit d’avoir un impact négatif sur l’efficacité des dispositions concernées."@fr8
"Elnök asszony, egy globalizálódott világban, ahol az adókikerülők és az adócsalók kihasználják a nemzeti adóhatóságok korlátozott hatáskörét, az adócsalás és -kikerülés elleni eredményesebb küzdelem érdekében az adóhatóságok közötti hatékony együttműködés és kölcsönös segítségnyújtás elengedhetetlen. A jobb szabályok és a fokozottabb átláthatóság döntő jelentőségűek. A Bizottság ugyan méltányolja a Parlament konstruktív megközelítését, mégsem fogadhat el néhány módosítást a jelenlegi formájában. A Bizottság azonban – javaslatának hivatalos módosítása nélkül – a Tanácson belüli tanácskozások során védelmezni fogja e módosítások szellemét. Rátérve most a HÉA-csalás érzékeny témakörére: szeretnék emlékeztetni arra, hogy az ECOFIN 2007. december 4-i ülésén a Tanács felkérte a Bizottságot arra, hogy gyorsítsa fel a HÉA-csalás elleni küzdelmet célzó hagyományos intézkedésekkel kapcsolatos munkáját. Az ECOFIN is felkérte a Bizottságot arra, hogy terjesszen elő jogalkotási javaslatokat a jelenlegi jogszabályokban felmerült hiányosságok javítására. Ezt követően a Bizottság 2008 decemberében előterjesztette a HÉA-csalás ellen az Európai Unióban folytatott küzdelem hatékonyabbá tételére vonatkozó koordinált stratégiáról szóló közleményt. A közlemény olyan intézkedések sorozatát állapítja meg, amelyekre a Bizottság rövid távon jogalkotási javaslatokat kíván előterjeszteni. A jelenlegi javaslat az említett közleményben bejelentett első módosításkészlet részét képezi. A javaslat lehetővé fogja tenni a tagállamok számára, hogy kétféleképpen, eredményesebben küzdjenek a HÉA-csalás ellen. Először is azzal, hogy tovább pontosítják bizonyos áruk behozatala menetesítésének feltételeit, másodszor pedig azzal, hogy – határokon átnyúló egyetemleges felelősség lehetővé tételére – jogalapot hoznak létre a jelentéstételi kötelezettségeiket elmulasztó kereskedők vonatkozásában. Szeretném megköszönni a Parlamentnek, és különösen az előadónak, Visser úrnak, hogy ilyen rövid időn belül foglalkozott ezzel a javaslattal, és szeretném megköszönni a konstruktív jelentést is. Engedjenek meg azonban néhány észrevételt. A jelentés 2. és a 4. módosítása előírná a Bizottság számára, hogy értékelje az új, határokon átnyúló egyetemleges felelősség működését. A Bizottság sajnálatos módon nem rendelkezik ezekkel az információkkal, mivel az adók és behajtásuk értékelése tisztán nemzeti hatáskörbe tartozik. Ezenkívül, amennyiben a Bizottság olyan panaszt kap a gazdasági szereplőktől, hogy a nemzeti adóhatóságok visszaélnek a rendelkezéssel, vállalni fogja a közösségi jogszabályok őreként őt terhelő felelősségét, és megfelelő intézkedéseket fog hozni. Ez különösen a szóban forgó rendelkezés szükség esetén történő módosítására irányuló javaslat előterjesztését foglalja magában. A 3. és az 5. módosítás ellentétes a közösségi HÉA-rendszer általános működésében a tagállamok közötti hatáskör-megosztással. Ez a rendszer azon alapul, hogy valamelyik tagállamban adóköteles esemény keletkezik, amely az adott tagállamban HÉA-tartozáshoz és HÉA-kötelezettséghez vezet. A szóban forgó HÉA – többek között a más tagállamban székhellyel rendelkező kereskedőktől történő – beszedése érdekében követendő eljárást az a tagállam fogja meghatározni, amelyben a HÉA fizetendő. Ezért az a kereskedő, amely a kiindulási tagállamban nem teljesítette jelentéstételi kötelezettségét, hiányosságait azon állam adóhatóságának lesz köteles megindokolni, amelyben a HÉA fizetendő, nem pedig saját tagállama adóhatóságának. Ez utóbbi csak az első tagállam kérésére fog beavatkozni – kiegészítő információk szerzése érdekében, vagy az adóbehajtási folyamatban. Ezt nemrég kiemelte a londoni G20 csúcstalálkozó, és még fontosabb a pénzügyi válság kellős közepén lévő, valamint az Európai Unión belüli fiskális politikák szigorítására szoruló belső piacon. Ezzel összefüggésben örülök, hogy ma este megvitathatom Önökkel azt a két javaslatot, amelyek két különböző adózási területen hozzájárulnak az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelem célkitűzéséhez. A megtakarítások adóztatásáról szóló irányelv javasolt felülvizsgálata a kiskapuk bezárására és az adókikerülés jobb megelőzésére törekszik. Igen kedvezőnek tartom a szóban forgó javaslat iránti, Hamon úr jelentésében és Siitonen asszony véleményében megnyilvánuló konstruktív és támogató hozzáállást. Tisztában vagyok azzal, hogy a bizottságokon belüli viták legellentmondásosabb pontja a 20. módosítás volt, amely annak az átmeneti időszaknak a végét állapítja meg, melynek során három tagállam számára az automatikus információcsere helyett engedélyezett a forrásadó kivetése. Tudomásul veszem azt is, hogy Lulling asszonynak ellentétes a kezdeményezése, Karas úr pedig a 28. módosításnál támogatja azt a lehetőséget, hogy e három tagállam továbbra is forrásadót vessen ki, és tartósan tartózkodjon az automatikus információcserétől. Hadd emlékeztessek arra, hogy a megtakarítások adóztatásáról szóló irányelv végső célja a lehető legszélesebb alapon megvalósítandó automatikus információcsere, mivel ez az egyetlen ésszerű eszköz, amely lehetővé teszi az adófizető lakóhelye/székhelye szerinti ország számára, hogy a megtakarításokból származó, határokon átnyúló jövedelemre a saját adózási szabályait alkalmazza. Ez tökéletesen összhangban van a közelmúltbeli nemzetközi fejleményekkel – például a G20 következtetéseivel – előnyben részesítve az átláthatóságot, és megerősítve az adóhatóságok közötti, információcserén alapuló együttműködést. Ezért biztosíthatom Önöket arról, hogy a Bizottság – bár visszautasítja a 28. módosítást, mert az ellentmond az irányelv céljának – nincs negatív véleménnyel a 20. módosításról. Úgy tekintjük azonban, hogy az átmeneti időszak végső időpontjának megállapítása ebben a szakaszban korai, és akadályt teremthet a Tanács módosító javaslatának szükséges gyors elfogadása előtt. Pillanatnyilag annak értékelésére van szükség, hogy a számos jogrendszer által a jobb együttműködésre tett politikai kötelezettségvállalások ténylegesen hogyan és mikor hajthatók végre. Mindazonáltal a Bizottság nem fogja ellenezni az irányelv olyan kapcsolódó rendelkezéseinek bármilyen szigorítását, amelyekről a Tanács egyhangúlag megállapodhat. A 22. módosításban arra kérik a Bizottságot, hogy 2010 végéig készítsen az információcsere-rendszer és a forrásadó-rendszer előnyeit és hiányosságait összehasonlító tanulmányt. E tanulmány elkészítésének céldátuma azonban nem tűnik reálisnak: ettől az évtől minden tagállamnak is a Bizottság rendelkezésére kellene bocsátania azokat a statisztikai adatokat, amelyeknek a továbbítását a 2008. májusi tanácsi következtetések és a módosító javaslat V. melléklete számukra fakultatívnak állapított meg. Ami a többi, szakmaibb jellegű módosítást illeti, melyeknek vagy az a célja, hogy egy adott rendelkezés hatályát kiterjesszék – mint a biztosításra vonatkozó 17. módosításé –, vagy az, hogy korlátozzák a gazdasági szereplők adminisztratív terheit, a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ez a javaslat már az irányelv hatékonyságának javítása és a kiegészítő adminisztratív terhek korlátozása közötti kifinomult egyensúly eredménye. A javasolt módosítások azonban negatívan befolyásolhatják ezt a kifinomult egyensúlyt. Vagy aránytalanul megnövelhetik az adminisztratív terheket – konkrétan ez a helyzet a hatálykiterjesztést célzó módosítások esetében –, vagy kedvezőtlenül befolyásolhatják a rendelkezések hatékonyságát."@hu11
"Signora Presidente, in un mondo globalizzato, dove gli evasori fiscali e coloro che commettono frodi approfittano della limitata autorità delle amministrazioni fiscali nazionali, una cooperazione efficiente e una reciproca assistenza sono essenziali per combattere meglio l’evasione fiscale e la frode. Inoltre, disporre di regole migliori e di una maggiore trasparenza è di cruciale importanza. Benché apprezzi l’approccio costruttivo del Parlamento, la Commissione non può pertanto accettare alcuni degli emendamenti nella loro forma attuale. Tuttavia, la Commissione difenderà lo spirito di vari emendamenti nelle deliberazioni del Consiglio senza apportare modifiche formali alla propria proposta. Passo ora alla delicata questione della frode IVA e desidero ricordare che alla riunione dell’Ecofin del 4 dicembre 2007, il Consiglio ha invitato la Commissione ad accelerare i propri lavori sulle misure convenzionali per la lotta alla frode IVA. L’Ecofin ha inoltre invitato la Commissione a presentare proposte legislative per colmare le carenze dell’attuale normativa. A quel punto, nel dicembre 2008, la Commissione presentò una comunicazione su una strategia coordinata per migliorare la lotta alle frodi IVA nell’Unione europea. La comunicazione stabilisce una serie di misure per le quali la Commissione intende presentare proposte legislative a breve termine. Quella attuale fa parte della prima serie di proposte annunciate nella comunicazione. La proposta permetterà agli Stati membri di combattere più efficacemente le frodi IVA in due modi. Da un lato essa fornirà migliori chiarimenti sulle condizioni di esenzione per determinate importazioni di beni, mentre dall’altro creerà la base giuridica che preveda la responsabilità solidale con facoltà di rivalsa transfrontaliera per gli operatori commerciali che non adempiano alle proprie responsabilità in termini di dichiarazione. Desidero ringraziare il Paramento, e in particolare il relatore, l’onorevole Visser, per essersi occupati della proposta in tempi così brevi e per la costruttiva relazione presentata. Vorrei tuttavia esprimere alcune considerazioni. Gli emendamenti nn. 2 e 4 della relazione prevedono che la Commissione valuti il funzionamento di questa nuova disposizione sulla responsabilità solidale con facoltà di rivalsa transfrontaliera. Purtroppo la Commissione non dispone di questo tipo di informazioni, giacché la valutazione delle imposte e la rivalsa fiscale sono competenze puramente nazionali. Inoltre, se riceverà reclami da parte degli operatori economici riguardanti un uso scorretto della disposizione da parte delle amministrazioni fiscali nazionali o il fatto che essa stia portando a risultati inammissibili, la Commissione assumerà la propria responsabilità di custode della normativa comunitaria adottando misure appropriate inclusa, se necessario, la presentazione di una proposta di modifica della disposizione. Gli emendamenti nn. 3 e 5 sono contrari alla suddivisione delle competenze tra gli Stati membri nel funzionamento generale del sistema dell’IVA comunitaria. Tale sistema si basa su un evento tassabile che determina un debito IVA e la responsabilità di corrispondere l’IVA in quello Stato membro. Spetta allo Stato membro responsabile del versamento IVA determinare la procedura di riscossione, anche per i soggetti passivi non stabiliti. Pertanto, un operatore economico che non abbia rispettato i propri obblighi di dichiarazione nello Stato membro di partenza dovrà renderne conto all’amministrazione fiscale dello Stato destinatario del versamento IVA e non a quella del proprio Stato membro di appartenenza. Quest’ultimo potrà intervenire soltanto su richiesta del primo per ottenere informazioni aggiuntive o nel processo di riscossione delle imposte dovute. Il vertice del G20 di Londra ha recentemente sottolineato tale fatto, che diviene ancora più evidente sul mercato interno nel bel mezzo di una crisi finanziaria e alla luce della necessità di rendere più rigide le politiche fiscali dell’Unione europea. Sono dunque lieto di discutere con voi questa sera due proposte volte a combattere l’evasione e la frode fiscali in due diversi settori della fiscalità. La proposta di riesame della direttiva sulla tassazione del risparmio mira a colmare le lacune e a meglio prevenire l’evasione fiscale. Accolgo pertanto favorevolmente l’atteggiamento costruttivo e solidale che traspare dalla relazione dell’onorevole Hamon e dall’opinione dell’onorevole Siitonen. Sono conscio del fatto che il punto più controverso della discussione tra le commissioni è stato l’emendamento n. 20 che stabilisce una data di scadenza per il periodo di transizione durante il quale a tre Stati membri è permesso di riscuotere una ritenuta alla fonte invece di scambiare automaticamente informazioni. Prendo nota anche dell’iniziativa di segno opposto della onorevole Lulling e dell’onorevole Karas che sostengono, tramite l’emendamento n. 28, l’opzione che questi tre Stati esigano il versamento della ritenuta alla fonte su base permanente e si astengano quindi dallo scambio automatico di informazioni. Desidero ricordarvi che l’obiettivo principale della direttiva sulla tassazione del risparmio è lo scambio automatico di informazioni su una base quanto più ampia possibile e questo è l’unico strumento ragionevole per permettere al paese di residenza dei contribuenti di applicare le proprie norme fiscali ai redditi da risparmio transfrontalieri. Ciò è perfettamente in linea con i recenti sviluppi a livello internazionale - quali le conclusioni del G20 - con la facilitazione della trasparenza e il rafforzamento della cooperazione tra le amministrazioni fiscali sulla base dello scambio di informazioni. Vi posso pertanto assicurare che la Commissione, benché contraria all’emendamento n. 28, giacché esso contraddice l’obiettivo della direttiva, non considera negativamente l’emendamento n. 20. Tuttavia riteniamo che, allo stato delle cose, sia prematuro fissare una data di scadenza per il periodo transitorio giacché ciò potrebbe essere d’ostacolo alla necessità di adottare rapidamente la proposta di modifica del Consiglio. Vi è evidentemente la necessità di valutare come e quando sarà possibile attuare gli impegni politici per una migliore cooperazione intrapresi da varie giurisdizioni. Tuttavia, la Commissione non si opporrà a qualsivoglia rafforzamento delle relative disposizioni contenute nella direttiva se approvato all’unanimità dal Consiglio. Nell’emendamento n. 22 si chiede alla Commissione di presentare, entro la fine del 2010 uno studio comparativo che analizzi i vantaggi e i punti deboli del sistema di scambio di informazioni e rispettivamente di quello della ritenuta alla fonte. Tuttavia, il termine per la presentazione di tale studio non sembra essere realistico: tutti gli Stati membri dovranno, pertanto, a partire da quest’anno, rendere disponibili alla Commissione gli elementi statistici la cui trasmissione è opzionale ai sensi delle conclusioni del Consiglio del maggio 2008 e dell’allegato V alla proposta di modifica. Per quanto concerne gli emendamenti di natura più tecnica, mirati all’ampliamento dell’ambito di applicazione di una particolare disposizione - come nel caso dell’emendamento n. 17 sull’assicurazione - o alla riduzione dell’onere amministrativo per gli operatori economici, la Commissione ritiene che si tratti già del risultato di un delicato equilibrio tra il miglioramento dell’efficacia della direttiva e la riduzione dell’onere amministrativo aggiuntivo. Tuttavia, gli emendamenti proposti potrebbero ripercuotersi negativamente su questo delicato equilibrio, determinando un aumento sproporzionato dell’onere amministrativo - nel caso degli emendamenti volti ad estendere l’ambito di applicazione - o incidere sfavorevolmente sull’efficacia delle disposizioni."@it12
"Gerb. pirmininke, globalizuotame pasaulyje, kuriame vengiantys mokesčių ir sukčiai naudojasi nacionalinių mokesčių institucijų valdžios ribotumu, efektyvus mokesčių institucijų bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba – būtina prielaida, kad būtų galima geriau kovoti su mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Ypač svarbu parengti patobulintas taisykles ir plačiau taikyti skaidrumo principą. Dėl to, vertindama konstruktyvų Parlamento bendradarbiavimą, Komisija negali sutikti su kai kurių dalinių pakeitimų dabartine redakcija. Vis dėlto Komisija gins šių dalinių pakeitimų dvasią svarstymų Taryboje metu, oficialiai netaisydama savo pasiūlymo. Pradėdamas kalbėti jautria sukčiavimo PVM srityje tema, norėčiau priminti, kad 2007 m. gruodžio 4 d. įvykusiame ECOFIN susitikime Taryba paragino, kad Komisija paspartintų darbą, susijusį su įprastinėmis kovos su sukčiavimu PVM srityje priemonėmis, ir pateiktų Tarybai teisės aktų pasiūlymus, kaip ištaisyti dabartinių teisės aktų trūkumus. Po to, 2008 m. gruodžio mėn., Komisija parengė Komunikatą dėl suderintos strategijos kovai Europos Sąjungoje su sukčiavimu PVM srityje gerinti, nustatydama priemones, dėl kurių ji artimiausiu metu ketina pateikti teisės aktų pasiūlymus. Šis pasiūlymas yra vienas iš pirmųjų šiame komunikate paskelbtų pasiūlymų. Pasiūlymas leis valstybėms narėms geriau kovoti su sukčiavimu PVM srityje dviem būdais. Pirmąja kovos priemone bus patikslintos sąlygos, kurių reikėtų laikytis norint teisėtai tam tikrais atvejais neapmokestinti importuojamų prekių, o antrąja priemone siekiama įvesti teisines priemones ir nustatyti solidariąją atsakomybę už PVM, susijusią su tarpvalstybiniais sandoriais, prekybininkams nesilaikantiems prievolės teikti ataskaitas. Norėčiau padėkoti Parlamentui, ir ypač pranešėjui C. Visserui, už tai, kad parengė šį pasiūlymą per tokį trumpą laiką ir už konstruktyvų pranešimą. Vis dėlto norėčiau pateikti kai kurias pastabas. Dėl pranešimo 2 ir 4 daliniuose pakeitimuose pateiktų reikalavimų Komisija turės įvertinti, kaip tarpvalstybinių sandorių atveju taikoma solidarioji atsakomybė. Deja, Komisija neturi šios informacijos, kadangi mokesčių vertinimas, taip pat ir jų susigrąžinimas – išimtinai nacionalinė kompetencija. Be to, jei Komisija gautų nusiskundimų iš ekonominės veiklos vykdytojų, kad nacionalinės mokesčių institucijos netinkamai naudoja minėtą nuostatą arba ja remiantis gauti rezultatai nepateisinami, tai Komisija prisiims atsakomybę kaip Bendrijos įstatymų sergėtoja ir imsis atitinkamų priemonių. Tai apima ir sąlygą, jei reikia, pateiki pasiūlymą, iš dalies keičiantį šią nuostatą. 3 ir 5 daliniai pakeitimai prieštarauja nuostatai dėl kompetencijos, susijusios su visuotinės Bendrijos PVM sistemos darbu, atribojimo tarp valstybių narių. Ši sistema pagrįsta tuo, kad įvykus mokestiniam įvykiui konkrečioje valstybėje narėje atsiranda PVM skola ir PVM atsakomybė toje valstybėje narėje. Taigi ši valstybė narė, kurioje atsirado minėta PVM skola, ir nustatys procedūrą, pagal kurią šis PVM bus susigrąžintas (įskaitant ir iš neįsisteigusių prekybininkų). Dėl to prekybininkas, kuris neįvykdė prievolės teikti ataskaitas išvykimo valstybėje narėje, turės pateisinti savo nusižengimus valstybės narės, kurioje susidarė PVM skola, mokesčių institucijai, o ne savo valstybės narės mokesčių institucijai. Pastaroji į tai įsikiš tik pirmos valstybės narės prašymu, kad gautų papildomos informacijos arba padėtų susigrąžinti mokesčius. Tai neseniai buvo pabrėžta G20 aukščiausiojo lygio susitikime Londone. Šie dalykai netgi dar svarbesni vidaus rinkai pačiame finansų krizės įkarštyje, todėl reikia griežtinti fiskalinę Europos Sąjungos politiką. Šiuo atžvilgiu šįvakar su malonumu aptarsiu su jumis du pasiūlymus, kurių tikslas – kova su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių vengimu dviejose skirtingose mokesčių sistemos srityse. Pasiūlytu Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos pakartotiniu svarstymu siekiama užlopyti jos spragas ir tinkamiau užkirsti kelią mokesčių vengimui. Aš ypač sveikinu konstruktyvų ir paramą išreiškiantį požiūrį dėl šio pasiūlymo, pateiktą B. Hamono pranešime ir E. R. Siitonen nuomonėje. Žinau, kad daugiausia prieštaringų diskusijų komitetuose sukėlė 20 dalinis pakeitimas, kuriame apibrėžiamas pereinamasis laikotarpis, kai trims valstybėms narėms leidžiama vietoj automatinio keitimosi informacija taikyti išskaičiuojamąjį mokestį. Taip pat pastebiu, kad A. Lulling ir O. Karas yra paskelbę priešingą iniciatyvą, kurioje, remiantis 28 daliniu pakeitimu, nepritariama sąlygai, kad šioms trims valstybėms narėms būtų leista taikyti išskaičiuojamąjį mokestį ir susilaikyti nuo nuolatinio automatinio keitimosi informacija. Norėčiau priminti, kad galutinis Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos tikslas – automatinis keitimasis informacija kuo platesniu mastu, kadangi tai vienintelis protingas įrankis, kuriuo remdamasi mokesčių mokėtojo gyvenamoji šalis galėtų taikyti joje galiojančias mokesčių taisykles taupymo pajamų, gautų iš palūkanų, susijusių su tarpvalstybiniais sandoriais, apmokestinimui. Tai puikiai dera su neseniai tarptautiniu lygmeniu pasiektais sprendimais (pvz., G20 išvadomis), kurie skatina laikytis skaidrumo principo ir stiprinti mokesčių institucijų bendradarbiavimą keitimosi informacija srityje. Todėl norėčiau jus patikinti, kad Komisija, atmesdama 28 dalinį pakeitimą, kadangi jis prieštarauja direktyvos tikslui, neturi jokios neigiamos nuomonės dėl 20 dalinio pakeitimo. Vis dėlto mes manome, kad šioje stadijoje dar per anksti nustatyti pereinamojo laikotarpio pabaigos datą, kadangi tai gali tapti kliūtimi Tarybai priimant reikalingą greitą pasiūlymą dėl dalinių pakeitimų. Faktiškai reikėtų įvertinti, kada ir kaip gali iš tikrųjų būti įgyvendinti politiniai įsipareigojimai dėl bendradarbiavimo stiprinimo, kuriuos prisiėmė daugelis žinybų. Vis dėlto Komisija neprieštaraus jokiam atitinkamų direktyvos sąlygų sugriežtinimui, dėl kurio būtų vieningai sutarta Taryboje. 22 daliniame pakeitime Komisijos prašoma iki 2010 m. pabaigos atlikti lyginamąją studiją, kurioje būtų analizuojami keitimosi informacija ir išskaičiuojamojo mokesčio sistemų pranašumai ir trūkumai. Vis dėlto šios studijos įvykdymo terminas nėra labai realistiškas, kadangi tuomet, pradedant šiais metais, visos valstybės narės turėtų pradėti teikti Komisijai statistinius duomenis, kurių teikti neprivaloma, remiantis 2008 m. gegužės mėn. priimtomis Tarybos išvadomis ir pasiūlymo su daliniais pakeitimais V priedu. Komisijos nuomone, kitų labiau techninio pobūdžio dalinių pakeitimų, kurių tikslas arba išplėsti tam tikros nuostatos taikymo sritį (pvz., 17 dalinis pakeitimas dėl draudimo), arba sumažinti administracinę naštą ekonominės veiklos vykdytojams, atveju jos pasiūlymuose jau sugebėta atrasti trapią pusiausvyrą tarp direktyvos efektyvumo gerinimo ir papildomos administracinės naštos sumažinimo. Vis dėlto pasiūlyti daliniai pakeitimai galėtų neigiamai paveikti šią trapią pusiausvyrą. Jie galėtų arba neproporcingai padidinti administracinę naštą (tai ypač pasakytina apie dalinius pakeitimus, skirtus taikymo sričiai praplėsti), arba neigiamai paveikti nuostatų efektyvumą."@lt14
". Priekšsēdētājas kundze, globalizētā pasaulē, kur nodokļu nemaksātāji un krāpnieki izmanto ierobežotās dalībvalstu nodokļu iestāžu pilnvaras, efektīva sadarbība starp nodokļu iestādēm un savstarpēja palīdzība ir būtiska, lai efektīvāk cīnītos pret krāpšanu nodokļu jomā un nodokļu nemaksāšanas. Lai gan Komisija novērtē Parlamenta konstruktīvo pieeju, tā nevar pieņemt vairākus grozījumus to pašreizējā redakcijā. Tomēr Komisija aizstāvēs vairākos no šiem grozījumiem pausto nostāju Padomes apspriedēs, oficiāli negrozot priekšlikumu. Pievēršoties sāpīgajam jautājumam par krāpšanu PVN jomā, es vēlos atgādināt, ka 2007. gada 4. decembra ECOFIN sanāksmes laikā Padome aicināja Komisiju paātrināt darbu saistībā ar parastajiem pasākumiem cīņā pret krāpšanu PVN jomā. ECOFIN arī aicināja Komisija iesniegt tiesību aktu projektus, lai novērstu spēkā esošo tiesību aktu trūkumus. Pēc tam 2008. gada decembrī Komisija nāca klajā ar paziņojumu par koordinētu stratēģiju, lai uzlabotu cīņu pret krāpšanu PVN jomā Eiropas Savienībā. Paziņojumā ir noteikti vairāki pasākumi, attiecībā uz kuriem Komisija tuvākajā laikā plāno izstrādāt tiesību aktu projektus. Šis priekšlikums ir daļa no pirmā priekšlikumu kopuma, kas noteikts šajā paziņojumā. Priekšlikums nodrošinās iespēju dalībvalstīm izmantot divus risinājumus efektīvākai cīņai pret krāpšanu PVN jomā. Pirmkārt, tajā ir precīzāk noteikti gadījumi, kad no nodokļiem tiek atbrīvots noteiktu preču imports, un, otrkārt, ar to tiek izveidots tiesiskais pamats pārrobežu solidārai atbildībai tirgotājiem, kas nepilda ziņošanas pienākumus. Es vēlos pateikties Parlamentam un it sevišķi referentam kungam par šā priekšlikuma izskatīšanu tik īsā laikā un par konstruktīvo ziņojumu. Taču es vēlos sniegt dažus komentārus. Ziņojuma 2. un 4. grozījumā ir noteikts, ka Komisija izvērtē jaunā noteikuma par pārrobežu solidāro atbildību darbību. Diemžēl Komisijas rīcībā nav šādas informācijas, tāpēc ka nodokļu sistēmas izvērtēšana, kā arī nodokļu iekasēšana ir tikai dalībvalstu kompetencē. Turklāt, ja Komisija saņem sūdzības no uzņēmējiem par to, ka šo noteikumu pārkāpj dalībvalstu nodokļu iestādes, vai ja šāds noteikums nedod vēlamos rezultātus, Komisija īsteno Kopienas tiesību akta piemērošanas uzrauga funkciju un veic nepieciešamos pasākumus. Citu starpā šāds pasākums ir priekšlikuma iesniegšana par šī noteikuma grozīšanu nepieciešamības gadījumā. 3. un 5. grozījums ir pretrunā kompetences sadales principam starp dalībvalstīm saistībā ar Kopienas PVN sistēmas funkcionēšanu. Saskaņā ar šo sistēmu ar nodokli apliekams darījums, kas tiek veikts konkrētā dalībvalstī, veido PVN parādu un PVN saistību attiecīgajā dalībvalstī. Tā dalībvalsts, kuras budžetā ir ieskaitāms PVN, nosaka piemērojamo procedūru šā darījuma PVN iekasēšanai, tostarp no nereģistrētiem piegādātājiem. Tādējādi tirgotājam, kas nav izpildījis ziņošanas pienākumus nosūtīšanas dalībvalstī, būs jāsniedz paskaidrojumi par pienākumu neizpildi tās dalībvalsts nodokļu iestādei, kurai ir jāmaksā PVN, nevis savas dalībvalsts nodokļu iestādei. Pēdējā iejaucas tikai pēc preču nosūtīšanas dalībvalsts pieprasījuma, lai iegūtu papildu informāciju vai saistībā ar nodokļa atgūšanas procedūru. Šāda nostāja nesen tika uzsvērta G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmē Londonā, un tā ir īpaši būtiska iekšējam tirgum finanšu krīzes laikā un laikā, kad Eiropas Savienības valstīm ir jāpieņem stingrāka nodokļu politika. Ņemot vērā iepriekš minēto, es esmu gandarīts par to, ka šodien kopā ar jums varu diskutēt par diviem priekšlikumiem, kas palīdzēs cīnīties pret krāpšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas divās dažādās nodokļu politikas jomās. Paredzētās Uzkrājumu nodokļa direktīvas pārskatīšanas mērķis ir novērst direktīvas trūkumus un uzlabot cīņu pret izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Es atzinīgi vērtēju konstruktīvo attieksmi un atbalstu, ko ziņojumā paudis kungs, kā arī kundzes viedokli. Es esmu pārliecināts par to, ka vispretrunīgākais jautājums komiteju diskusijās bija 20. grozījums, kurā noteikts beigu termiņš pārejas periodam, kura laikā trīs dalībvalstīm tā vietā, lai nodrošinātu automātisku informācijas apmaiņu, ir atļauts piemērot ieturējuma nodokli. Es pamanīju arī pretējo kundzes un kunga ierosinājumu, kas noteikts 28. grozījumā, nodrošināt iespēju šīm trīs dalībvalstīm turpināt ieturējuma nodokļa piemērošanu un pastāvīgi atbrīvot tās no automātiskas informācijas apmaiņas pienākuma. Es vēlos atgādināt, ka Uzkrājumu nodokļa direktīvas būtiskākais mērķis ir nodrošināt pēc iespējas plašāku automātisku informācijas apmaiņu tāpēc, ka tas ir vienīgais pieņemamais risinājums, kas nodrošina iespēju nodokļu maksātāja dzīvesvietas valstij piemērot tās nodokļu tiesību aktus citās valstīs gūtiem ienākumiem no uzkrājumiem. Šāds risinājums atbilst aktualitātēm starptautiskā līmenī, piemēram, G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmes secinājumiem, veicinot pārredzamību un uzlabojot sadarbību starp nodokļu iestādēm, balstoties uz informācijas apmaiņu. Tādēļ es varu apliecināt, ka, lai gan Komisija noraida 28. grozījumu, tāpēc ka tas ir pretrunā direktīvas mērķim, tās nostāja attiecībā pret 20. grozījumu ir pozitīva. Taču mēs uzskatām, ka pašlaik ir pāragri noteikt pārejas perioda beigu termiņu, tāpēc ka, iespējams, tādējādi tiktu radīts šķērslis priekšlikuma, ar kuru groza direktīvu, ātrai pieņemšanai Padomē. Patiesībā ir jāizvērtē kad un kādā veidā praksē var īstenot politiskās saistības attiecībā uz uzlabotu sadarbību, ko ir uzņēmušās vairākas jurisdikcijas. Tomēr Komisija neiebildīs pret tādu direktīvas noteikumu nostiprināšanu, par kuriem vienbalsīgi vienosies Padome. 22. grozījumā ir noteikta prasība Komisijai līdz 2010. gada beigām iesniegt salīdzinošu pētījumu, kurā ir analizētas gan informācijas apmaiņas, gan ieturējuma nodokļa sistēmas priekšrocības un trūkumi. Taču šķiet, ka šā pētījuma izstrādes termiņš nav reāli izpildāms — sākot no šā gada, arī dalībvalstīm ir jāsniedz Komisijai statistisku informāciju, bet šādas informācijas iesniegšana atbilstoši Padomes 2008. gada maija secinājumiem un priekšlikuma, ar kuru groza direktīvu, V pielikumam nav obligāta. Attiecībā uz citiem tehniskiem grozījumiem, kuru mērķis ir paplašināt kādas tiesību normas piemērošanas jomu — piemēram, 17. grozījums par apdrošināšanu — vai mazināt administratīvo slogu uzņēmējiem, Komisija uzskata, ka tās priekšlikums nodrošina atbilstīgu līdzsvaru starp direktīvas efektivitātes uzlabošanu un papildu administratīvā sloga mazināšanu. Taču ierosinātie grozījumi šo atbilstīgo līdzsvaru var ietekmēt negatīvi. Tie nesamērīgi palielina administratīvo slogu — tas it sevišķi attiecas uz grozījumiem, kuru mērķis ir paplašināt darbības jomu, — vai arī negatīvi ietekmē tiesību normu efektivitāti."@lv13
"Madam President, in a globalised world, where tax evaders and fraudsters take advantage of the limited scope of authority of national tax administrations, efficient cooperation and mutual assistance between tax administrations is essential to better combat tax fraud and evasion. Improved rules and greater transparency are crucial. While appreciating the constructive approach of Parliament, the Commission cannot therefore accept some of the amendments in their present form. However, the Commission will defend the spirit of a number of these amendments in the Council deliberations without formally amending its proposal. Turning now to the sensitive subject of VAT fraud, I would like to recall that at the ECOFIN meeting of 4 December 2007 the Council invited the Commission to accelerate its work on the conventional measures to combat VAT fraud. The ECOFIN also invited the Commission to present legislative proposals to rectify the shortcomings encountered in the current legislation. Hereupon the Commission presented a communication on a coordinated strategy to improve the fight against VAT fraud in the European Union in December 2008. The communication sets out a series of measures for which the Commission intends to present legislative proposals in the short term. The present proposal is part of the first set of proposals announced in this communication. The proposal will allow the Member States to better fight VAT fraud in two ways. Firstly, by providing further clarification on the conditions for exempting certain imports of goods, and, secondly, by creating the legal basis for allowing cross-border joint and several liability for traders failing to fulfil their reporting obligations. I would like to thank Parliament, and in particular the rapporteur, Mr Visser, for dealing with this proposal in such a short time and for the constructive report. Allow me, however, some comments. Amendments 2 and 4 of the report would require the Commission to carry out an evaluation on the functioning of the new cross-border joint and several liability provision. Unfortunately, the Commission does not possess this information, as the assessing of taxes, as well as their recovery, are purely national competences. Furthermore, if the Commission receives complaints from the economic operators that the provision is being misused by national tax administrations or leads to unwarranted results, it will assume its responsibility as guardian of Community legislation and take appropriate measures. This includes in particular presenting a proposal to amend this provision when necessary. Amendments 3 and 5 go against the division of competences between Member States in the overall functioning of the Community VAT system. This system is based on a taxable event taking place in a specific Member State, leading to a VAT debt and VAT liability in that Member State. It is the Member State where that VAT is due that will determine the procedure to be followed in order to collect this VAT, including from non-established traders. Therefore, a trader who has not fulfilled his reporting obligations in the Member State of departure will have to justify his shortcomings to the tax administration of the Member State where the VAT is due and not to the tax administration of his own Member State. The latter will only intervene upon request of the first Member State in order to obtain additional information or in the tax recovery process. This has recently been underlined by the G20 summit in London, and it is even more relevant in the internal market in the midst of the financial crisis and the need to tighten fiscal policies in the European Union. Against this background I am glad to discuss with you tonight two proposals that both contribute to the objective of fighting tax fraud and tax evasion in two different tax areas. The proposed revision of the Savings Tax Directive seeks to close loopholes and better prevent tax evasion. I very much welcome the constructive and supporting attitude to this proposal shown in the report by Mr Hamon and the opinion by Mrs Siitonen. I am aware that the most controversial point of the discussions in the committees has been Amendment 20, fixing an end to the transitional period during which three Member States are allowed to levy a withholding tax in place of automatically exchanging information. I also notice the opposed initiative from Mrs Lulling and Mr Karas supporting, through Amendment 28, the option for these three Member States to pursue the levying of the withholding tax and to abstain from automatic information exchange on a permanent basis. Let me recall that the ultimate objective of the Savings Tax Directive is automatic exchange of information on as wide a basis as possible, as this is the only reasonable tool to enable the country of residence of the taxpayer to apply its own tax rules to cross-border income from savings. This is perfectly in line with recent developments at international level – such as the G20 conclusions – favouring transparency and the strengthening of the cooperation between tax administrations on the basis of exchange of information. Therefore I can assure you that the Commission, while rejecting Amendment 28 because it contradicts the aim of the Directive, has no negative view on Amendment 20. However, we consider that fixing a date for the end of the transitional period is premature at this stage and could create an obstacle to the necessary quick adoption of the amending proposal by the Council. There is actually a need to evaluate when and how the political commitments for enhanced cooperation, which have been taken by a number of jurisdictions, can actually be implemented. Nevertheless, the Commission will not be opposed to any reinforcement of the corresponding provisions of the Directive which could be unanimously agreed by the Council. In Amendment 22 the Commission is asked to produce by the end of 2010 a comparative study analysing advantages and weaknesses of both the systems of exchange of information and of the withholding tax. However, the target date for the production of this study does not seem realistic: all Member States would also have to make available to the Commission, from this year onwards, the elements of statistics the transmission of which is set to be optional for them under the Council conclusions of May 2008 and Annex V of the amending proposal. Concerning the other amendments of a more technical nature which aim either at extending the scope of a particular provision – like Amendment 17 on insurance – or at limiting the administrative burden on the economic operators, the Commission considers that its proposal is already the result of a delicate balance between improving the effectiveness of the Directive and limiting an additional administrative burden. The proposed amendments, however, could negatively affect this delicate balance. They could either increase the administrative burden in a disproportionate manner – this is notably the case for the amendments aimed at extending the scope – or have an unfavourable impact on the effectiveness of the provisions."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, in een geglobaliseerde wereld, waarin belastingontduikers en belastingfraudeurs profiteren van het beperkte gezag van de nationale belastingdiensten, zijn efficiënte samenwerking en wederzijdse bijstand van de belastingdiensten van essentieel belang om belastingfraude en belastingontduiking beter te kunnen bestrijden. Betere regels en meer transparantie zijn van cruciaal belang. Hoewel de Commissie de constructieve benadering van het Parlement waardeert, kan zij sommige amendementen in hun huidige vorm dus niet aanvaarden. Tijdens het overleg met de Raad zal zij de geest van een aantal van deze amendementen evenwel verdedigen zonder haar voorstel formeel te wijzigen. Wat het gevoelige onderwerp btw-fraude betreft, herinner ik eraan dat de Raad de Commissie tijdens de Ecofin-vergadering van 4 december 2007 heeft verzocht intensiever te werken aan de conventionele maatregelen ter bestrijding van btw-fraude. De Ecofin-raad heeft de Commissie ook verzocht wetgevingsvoorstellen in te dienen om de in de huidige wetgeving geconstateerde tekortkomingen te verhelpen. De Commissie heeft vervolgens in december 2008 een mededeling uitgebracht over een gecoördineerde strategie ter verbetering van de bestrijding van btw-fraude in de Europese Unie. In deze mededeling wordt een reeks maatregelen uiteengezet waarvoor de Commissie op korte termijn wetgevingsvoorstellen hoopt in te dienen. Het onderhavige voorstel behoort tot de eerste reeks in deze mededeling aangekondigde voorstellen. Door het voorstel zullen de lidstaten de btw-fraude op twee manieren beter kunnen bestrijden. Ten eerste door de voorwaarden voor de vrijstelling bij bepaalde invoer van goederen verder te verduidelijken en ten tweede door de rechtsgrond te creëren voor de toepassing van hoofdelijke aansprakelijkheid in grensoverschrijdende situaties voor handelaars die hun aangifteverplichtingen niet nakomen. Ik bedank het Parlement en in het bijzonder de rapporteur, de heer Visser, voor het feit dat zij dit voorstel in zo'n korte tijd hebben behandeld en voor het constructieve verslag. Ik wil echter ook enkele kanttekeningen plaatsen. Uit hoofde van amendement 2 en 4 op het verslag zou de Commissie een evaluatie moeten uitvoeren van de werking van de nieuwe bepaling inzake hoofdelijke aansprakelijkheid in grensoverschrijdende situaties. De Commissie beschikt helaas niet over deze informatie aangezien de beoordeling van belastingen en het verhalen ervan louter nationale aangelegenheden zijn. Als de Commissie klachten ontvangt van marktdeelnemers dat de bepaling wordt misbruikt door belastingdiensten of ongerechtvaardigde gevolgen heeft, zal zij bovendien haar verantwoordelijkheid nemen als hoedster van de Gemeenschapswetgeving en passende maatregelen treffen. Dit houdt met name in dat zij een voorstel zal indienen om deze bepaling zo nodig te wijzigen. De amendementen 3 en 5 zijn in strijd met de verdeling van bevoegdheden tussen de lidstaten bij de algemene werking van het communautaire btw-stelsel. Dit stelsel is gebaseerd op een belastbaar feit in een specifieke lidstaat, met als gevolg een btw-schuld en btw-aansprakelijkheid in diezelfde lidstaat. De lidstaat waarin deze btw is verschuldigd, bepaalt welke procedure er wordt gevolgd om deze btw te innen, ook van niet op zijn grondgebied gevestigde handelaars. Een handelaar die zijn aangifteverplichtingen niet is nagekomen in de lidstaat van vertrek, zal zich hiervoor dan ook moeten verantwoorden bij de belastingdienst in de lidstaat waarin de btw is verschuldigd en niet bij die in zijn eigen lidstaat. Laatstgenoemde zal alleen in actie komen op verzoek van eerstgenoemde lidstaat teneinde aanvullende informatie te verkrijgen of gedurende het proces van het verhalen van de belasting. Dit is recentelijk onderstreept tijdens de G20-Top in Londen en het is nog relevanter in de interne markt midden in deze financiële crisis en gezien de noodzaak om het belastingbeleid in de Europese Unie te verscherpen. Tegen deze achtergrond wil ik vanavond graag met u van gedachten wisselen over twee voorstellen die beide bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstelling om belastingfraude en belastingontduiking op twee verschillende gebieden te bestrijden. De voorgestelde herziening van de richtlijn betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden is erop gericht mazen in de richtlijn te dichten en effectiever een stokje te kunnen steken voor belastingontduiking. Ik ben bijzonder ingenomen met de constructieve houding ten opzichte van dit voorstel en de steun ervoor in het verslag van de heer Hamon en in het advies van mevrouw Siitonen. Ik ben mij ervan bewust dat het controversieelste punt tijdens de discussies binnen de commissies amendement 20 was, waarbij een einddatum wordt vastgesteld voor de overgangsperiode tijdens welke drie lidstaten een bronbelastingsysteem mogen toepassen in plaats van aan het stelsel van automatische informatie-uitwisseling mee te doen. Daarnaast is er het tegenovergestelde initiatief van mevrouw Lulling en de heer Karas waarbij, door middel van amendement 28, steun wordt verleend aan de optie voor deze drie lidstaten om permanent bronbelasting te heffen en zich te onthouden van automatische informatie-uitwisseling. We mogen niet vergeten dat de richtlijn betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden uiteindelijk ten doel heeft op de breedst mogelijke basis te komen tot automatische informatie-uitwisseling aangezien dit het enige acceptabele middel is om het land waarin de belastingbetaler woonachtig is in staat te stellen zijn eigen belastingregels toe te passen op grensoverschrijdende inkomsten uit spaargelden. Dit sluit perfect aan bij de recente ontwikkelingen op internationaal vlak - zoals de conclusies van de G20 - waarbij transparantie en betere samenwerking tussen de belastingdiensten op basis van informatie-uitwisseling worden bevorderd. Hoewel de Commissie amendement 28 verwerpt omdat dit strijdig is met de doelstelling van de richtlijn, verzeker ik u derhalve dat zij niet negatief staat tegenover amendement 20. Wij zijn echter wel van mening dat het vaststellen van een einddatum voor de overgangsperiode in dit stadium voorbarig is en de noodzakelijke snelle goedkeuring van het wijzigingsvoorstel door de Raad in de weg zou kunnen staan. Er is momenteel een noodzaak om te evalueren wanneer en hoe de politieke verbintenissen van een aantal rechtsgebieden inzake nauwere samenwerking kunnen worden geconcretiseerd. De Commissie zal zich desondanks niet verzetten tegen een versterking van de corresponderende bepalingen van de richtlijn die de Raad met eenparigheid van stemmen zou kunnen goedkeuren. In amendement 22 wordt de Commissie verzocht uiterlijk op 31 december 2010 een vergelijkende studie te publiceren van de sterke en zwakke punten van zowel het systeem van informatie-uitwisseling als de bronbelasting. De streefdatum voor de publicatie van deze studie lijkt echter niet realistisch: alle lidstaten zouden met ingang van dit jaar aan de Commissie de statistische gegevens moeten verstrekken die zij uit hoofde van de conclusies van de Raad van mei 2008 en bijlage V van het wijzigingsvoorstel optioneel verschaffen. Wat de andere amendementen van iets technischer aard betreft die erop gericht zijn het bereik van een bepaling te vergroten - zoals amendement 17 over verzekeringen - of de administratieve last voor marktdeelnemers te beperken, is de Commissie van mening dat haar voorstel al het resultaat is van een delicaat evenwicht tussen de vergroting van de doeltreffendheid van de richtlijn en de beperking van de extra administratieve lasten. De voorgestelde amendementen zouden dit delicate evenwicht echter kunnen verstoren. Zij zouden de administratieve last op onevenredige wijze kunnen vergroten - hetgeen vooral geldt voor de amendementen die een groter bereik van een bepaling beogen - of negatieve gevolgen kunnen hebben voor de doeltreffendheid van de bepalingen."@nl3
"Pani przewodnicząca! W zglobalizowanym świecie, w którym osoby uchylające się od płacenia podatków i oszuści wykorzystują ograniczony zakres kompetencji krajowych administracji podatkowych, ścisła współpraca między tymi administracjami oraz wzajemne wsparcie są kluczowe dla skuteczniejszej walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od płacenia podatków. Kluczowe są lepsze przepisy i większa przejrzystość. Zatem choć Komisja docenia konstruktywne podejście Parlamentu, nie może zaakceptować niektórych poprawek w ich aktualnej formie. Jednak Komisja będzie bronić ducha wielu z tych poprawek w trakcie posiedzenia Rady bez formalnego zmieniania swojego wniosku. W kwestii drażliwego tematu, jakim są oszustwa związane z podatkiem VAT, chciałbym przypomnieć, że na posiedzeniu ECOFIN 4 grudnia 2007 r. Rada poprosiła Komisję o przyspieszenie prac nad środkami konwencjonalnymi mającymi na celu zwalczanie takich oszustw. Poza tym ECOFIN poprosiła Komisję o przedstawienie wniosków legislacyjnych eliminujących niedociągnięcia zidentyfikowane w obowiązujących przepisach. W odpowiedzi na to, w grudniu 2008 roku Komisja przedstawiła komunikat w sprawie skoordynowanej strategii mającej na celu usprawnienie walki z oszustwami związanymi z podatkiem VAT w Unii Europejskiej. W komunikacie określono szereg środków, w odniesieniu do których Komisja wkrótce przedstawi wnioski legislacyjne. Przedmiotowy wniosek jest częścią pierwszego pakietu wniosków wspomnianych w tym komunikacie. We wniosku przewidziane są dwa sposoby, które pozwolą państwom członkowskim skuteczniej walczyć z tego typu oszustwami. Po pierwsze, poprzez dalsze doprecyzowanie warunków pozwalających na zwolnienie określonych towarów importowanych, i po drugie, poprzez stworzenie podstaw prawnych umożliwiających stosowanie transgranicznej solidarnej odpowiedzialności w przypadku przedsiębiorstw handlowych niewywiązujących się ze swoich obowiązków sprawozdawczych. Chciałbym podziękować Parlamentowi, a w szczególności sprawozdawcy, panu posłowi Visserowi, za odniesienie się do przedmiotowego wniosku w tak krótkim czasie i za konstruktywne sprawozdanie. Proszę mi jednak pozwolić na podzielenie się kilkoma uwagami. Przedstawione w sprawozdaniu poprawki 2 i 4 wymagałyby od Komisji przeprowadzenia oceny funkcjonowania nowych przepisów dotyczących transgranicznej solidarnej odpowiedzialności. Niestety Komisja nie dysponuje takimi informacjami, gdyż ocena funkcjonowania podatków oraz ich pobierania znajduje się wyłącznie w zakresie kompetencji krajowych. Poza tym, jeżeli Komisja otrzyma skargi od przedsiębiorców, że przepis jest nieodpowiednio wykorzystywany przez krajowe administracje podatkowe lub prowadzi do nieuzasadnionych działań, to wystąpi ona w charakterze strażnika prawodawstwa wspólnotowego i zastosuje odpowiednie środki. Jednym z nich jest w szczególności możliwość przedstawienia, kiedy zajdzie taka potrzeba, wniosku o zmianę przedmiotowego przepisu. Poprawki 3 i 5 są sprzeczne z podziałem kompetencji pomiędzy państwami członkowskimi w kontekście ogólnego funkcjonowania wspólnotowego systemu VAT. System ten oparty jest na wystąpieniu zdarzenia podatkowego w konkretnym państwie członkowskim, które prowadzi do powstania należności lub zobowiązania z tytułu podatku VAT w tym właśnie państwie członkowskim. To państwo członkowskie, w którym podatek VAT jest należny określi procedurę, jaka zostanie zastosowana do pobrania tego podatku, także w odniesieniu do przedsiębiorstw handlowych niemających w nim siedziby. Dlatego przedsiębiorstwo handlowe, które nie wywiązało się ze swoich obowiązków sprawozdawczych w państwie członkowskim, z którego pochodzi, będzie musiało wyjaśnić swoje niedociągnięcia przed administracją podatkową państwa członkowskiego, w którym podatek VAT jest należny, a nie administracją podatkową swojego państwa. To drugie państwo będzie interweniować tylko na prośbę pierwszego państwa w celu uzyskania dodatkowych informacji lub w procesie odzyskiwania podatku. Podkreślono to ostatnio na szczycie G20 w Londynie, a działania te mają jeszcze większe znaczenie dla rynku wewnętrznego w związku z kryzysem finansowym oraz potrzebą zaostrzenia polityki fiskalnej w Unii Europejskiej. W tym kontekście cieszę się, że mogę z państwem omawiać dziś oba wnioski, które przyczyniają się do realizacji celu, jakim jest walka z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od płacenia podatków na dwóch różnych obszarach. Proponowany przegląd dyrektywy w sprawie podatku od oszczędności ma na celu wyeliminowanie luk prawnych i bardziej skuteczne przeciwdziałanie uchylaniu się od płacenia podatków. Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję konstruktywne i pełne wsparcia podejście, jakie w stosunku do przedmiotowego wniosku zostało zaprezentowane w sprawozdaniu pana posła Hamona i opinii pani poseł Siitonen. Zdaję sobie sprawę z tego, że najbardziej kontrowersyjnym punktem dyskusji w komisjach była poprawka 20, która dotyczy określenia końca okresu przejściowego, w którym trzy państwa członkowskie mogą pobierać podatek u źródła i nie uczestniczyć w automatycznej wymianie informacji. Widzę także przeciwstawną inicjatywę pani poseł Lulling i pana posła Karasa, którzy poprzez poprawkę 28 popierają opcję pozwalającą tym trzem państwom członkowskim na dalsze pobieranie podatku u źródła i rezygnację z automatycznej wymiany informacji na stałe. Chciałbym przypomnieć, że podstawowym celem dyrektywy w sprawie podatku od oszczędności jest automatyczna wymiana informacji oparta na jak najszerszych podstawach, gdyż jest to jedyne skuteczne narzędzie umożliwiające państwu zamieszkania podatnika zastosowanie swoich przepisów podatkowych do transgranicznych dochodów z oszczędności. Doskonale wpisuje się to w ostatnie ustalenia na szczeblu międzynarodowym – na przykład wnioski ze szczytu G20 – które przewidują większą przejrzystość i lepszą współpracę między administracjami podatkowymi w oparciu o wymianę informacji. Dlatego mogę państwa zapewnić, że odrzucając poprawkę 28, która jest sprzeczna z celem dyrektywy, Komisja nie odniosła się krytycznie do poprawki 20. Jednak uważamy, że określenie końca okresu przejściowego jest na tym etapie przedwczesne i mogłoby stać się przeszkodą na drodze do szybkiego przyjęcia przez Radę wniosku zmieniającego, który jest tak potrzebny. Tak naprawdę pojawiała się potrzeba oceny tego kiedy i w jaki sposób złożone przez szereg jurysdykcji zobowiązania polityczne dotyczące bardziej ścisłej współpracy mogą zostać faktycznie zrealizowane. Jednak Komisja nie będzie sprzeciwiać się jakiemukolwiek wzmocnieniu odpowiednich przepisów dyrektywy, które zostaną jednomyślnie przyjęte przez Radę. Poprawka 22 zawiera prośbę o to, aby do końca 2010 roku Komisja przedstawiła wyniki analizy porównawczej wad i zalet systemu wymiany informacji i systemu pobierania podatku u źródła. Niestety wydaje się, że termin przedstawienia tej analizy nie jest realistyczny: począwszy od tego roku państwa członkowskie musiałyby także udostępniać Komisji dane statystyczne, których przekazywanie ma być dla nich nieobowiązkowe zgodnie z konkluzjami Rady z maja 2008 roku i załącznikiem V wniosku zmieniającego. Jeżeli chodzi o inne poprawki mające bardziej techniczny charakter, których celem jest rozszerzenie zakresu danego przepisu, tak jak w przypadku poprawki 17, lub zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, Komisja uznaje, że jej wniosek jest odzwierciedleniem delikatnej równowagi, jaką osiągnęliśmy pomiędzy chęcią poprawy skuteczności dyrektywy i ograniczenia dodatkowych obciążeń administracyjnych. Jednak proponowane poprawki mogłyby mieć negatywny wpływ na tą delikatną równowagę. Mogłyby one niewspółmiernie zwiększyć obciążenia administracyjne – co w szczególności dotyczy poprawki mającej na celu rozszerzenie zakresu – lub mieć niekorzystny wpływ na skuteczność przepisów."@pl16
"Senhora Presidente, num mundo globalizado, em que os evasores fiscais e os autores de fraudes tiram partido do âmbito de autoridade limitado das administrações fiscais nacionais, uma cooperação eficiente e a assistência mútua entre as autoridades fiscais é essencial para melhor combater a fraude e evasão fiscais. É vital introduzir regras melhores e uma maior transparência. Embora aprecie a abordagem construtiva do Parlamento, a Comissão não pode, portanto, aceitar algumas das alterações na sua forma actual. A Comissão defenderá, todavia, o espírito de várias dessas alterações durante as deliberações no Conselho, sem alterar formalmente a sua proposta. Passando agora ao assunto sensível da fraude em matéria de IVA, gostaria de recordar que, na reunião do ECOFIN de 4 de Dezembro de 2007, o Conselho convidou a Comissão a acelerar o seu trabalho sobre medidas convencionais destinadas e combater a fraude ao IVA. Convidou igualmente a Comissão a apresentar propostas legislativas destinadas a corrigir as deficiências identificadas na legislação vigente. No seguimento disso, a Comissão apresentou, em Dezembro de 2008, uma Comunicação sobre uma estratégia coordenada para melhorar a luta contra a fraude ao IVA na União Europeia. A comunicação descreve uma série de medidas sobre as quais a Comissão tenciona apresentar propostas legislativas a curto prazo. A presente proposta faz parte do primeiro conjunto de propostas anunciadas naquela comunicação. A proposta vai facilitar de duas maneiras o combate à fraude ao IVA pelos Estados-Membros. Em primeiro lugar, ao esclarecer melhor as condições de isenção de certas importações de produtos e, em segundo lugar, criando a base jurídica necessária para permitir a aplicação transfronteiriça da responsabilidade solidária a operadores comerciais que não cumpram as suas obrigações declarativas. Gostaria de agradecer ao Parlamento e, em particular, ao relator, senhor deputado Visser, por terem apreciado esta proposta em tão pouco tempo e pelo relatório construtivo que foi apresentado. Permitam-me, porém, algumas observações. As alterações 2 e 4 do relatório iriam exigir que a Comissão realizasse uma avaliação do funcionamento da nova disposição relativa à responsabilidade solidária transfronteiriça. Infelizmente, a Comissão não possui a informação necessária, já que a liquidação de impostos e a sua recuperação são competências nacionais. Além disso, se receber queixas de operadores económicos que considerem que a disposição está a ser incorrectamente aplicada pelas administrações fiscais nacionais ou a conduzir a resultados injustificados, a Comissão assumirá as suas responsabilidades de guardiã da legislação comunitária e tomará as providências necessárias. Entre elas, inclui-se a possibilidade de apresentar uma proposta de alteração da disposição em causa, quando necessário. As alterações 3 e 5 são contrárias à divisão de competências entre os Estados-Membros no contexto do funcionamento geral do sistema comunitário do IVA. Este sistema baseia-se na ocorrência de um evento tributável num determinado Estado-Membro, que conduz a uma dívida IVA e a uma responsabilidade IVA nesse mesmo Estado-Membro. É o Estado-Membro onde o IVA é devido que determinará o procedimento a utilizar para cobrar esse IVA, inclusivamente a operadores não estabelecidos. Por conseguinte, se não cumprir as suas obrigações declarativas no Estado-Membro de origem, o operador terá de justificar a sua falta à administração fiscal do Estado-Membro onde o IVA é devido e não à do seu próprio Estado-Membro. Este último só intervirá a pedido do primeiro Estado-Membro a fim de obter informações adicionais ou no contexto do processo de recuperação do imposto. Isto foi recentemente sublinhado na Cimeira do G20 em Londres, e é ainda mais relevante no mercado interno em plena crise financeira e tendo em conta a necessidade de impor maior rigor às políticas orçamentais da União Europeia. Neste contexto, é com prazer que aqui venho debater convosco esta noite duas propostas que contribuem ambas para o objectivo da luta contra a fraude fiscal e a evasão fiscal em duas áreas de tributação distintas. A proposta de revisão da Directiva "Tributação da Poupança" visa colmatar lacunas e prevenir melhor a evasão fiscal. Saúdo sinceramente a atitude construtiva e o apoio a esta proposta, que estão patentes no relatório do senhor deputado Hamon e no parecer da senhora deputada Siitonen. Estou ciente de que o aspecto mais controverso das discussões havidas nas comissões foi a alteração 20, que estabelece a data em que termina o período de transição durante o qual três Estados-Membros estão autorizados a cobrar um imposto com retenção na fonte em vez de procederem a uma troca automática de informações. Constato, também, ter havido uma iniciativa contrária por parte da senhora deputada Lulling e do senhor deputado Karas apoiando, através da alteração 28, a possibilidade de os três Estados-Membros referidos continuarem a cobrar o imposto com retenção na fonte e absterem-se da troca automática de informações a título permanente. Permitam-se que vos recorde que o objectivo último da Directiva "Tributação da Poupança" é a troca automática de informação numa base o mais ampla possível, já que este é o único instrumento razoável para permitir que o país de residência do contribuinte aplique as suas próprias normas fiscais aos rendimentos transfronteiriços da poupança. Isto está inteiramente de acordo com a evolução recente a nível internacional – patente, por exemplo, nas conclusões da Cimeira do G20 – em direcção à transparência e ao reforço da cooperação entre as administrações fiscais, com base na troca de informações. Por conseguinte, posso assegurar-vos que, embora rejeite a alteração 28 por ser contrária ao objectivo da directiva, a Comissão não tem uma posição negativa em relação à alteração 20. No entanto, consideramos que é prematuro, nesta altura, estabelecer a data em que deve terminar o período de transição, já que isso poderá constituir um obstáculo à adopção rápida da proposta de alteração pelo Conselho. É efectivamente necessário avaliar quando e como poderão realmente concretizar-se os compromissos políticos em matéria de uma cooperação reforçada assumidos por várias jurisdições. A Comissão não se oporá, porém, a quaisquer medidas destinadas a reforçar as disposições correspondentes da directiva que venham eventualmente a ser acordadas por unanimidade pelo Conselho. Na alteração 22, pede-se à Comissão que apresente, até ao final de 2010, um estudo comparativo analisando as vantagens do sistema de intercâmbio de informação e o sistema de retenção na fonte. No entanto, a data fixada para a apresentação do referido estudo não parece ser realista: seria necessário que todos os Estados-Membros fornecessem à Comissão, a partir deste ano, os dados estatísticos cuja transmissão se determinou que seria facultativa para eles nas conclusões do Conselho de Maio de 2008 e no Anexo V da proposta de alteração. Relativamente a outras alterações de carácter mais técnico destinadas seja a alargar o âmbito de uma disposição específica – como, por exemplo, a alteração 17 relativa aos seguros –, seja a limitar os encargos administrativos para os operadores económicos, a Comissão considera que a sua proposta já é resultado de um equilíbrio delicado entre a necessidade de melhorar a eficácia da directiva e de limitar encargos administrativos adicionais. As alterações propostas podem, porém, afectar negativamente esse equilíbrio delicado. Poderão conduzir a um aumento desproporcionado dos encargos administrativos, o que se aplica principalmente às alterações destinadas a alargar o âmbito de disposições específicas, ou ter um impacto negativo na eficácia das disposições."@pt17
"Dnă preşedintă, într-o lume globalizată, în care autorii fraudelor şi evazioniştii profită de domeniul limitat de aplicare a autorităţii administraţiilor fiscale naţionale, este fundamental să existe o cooperare şi o asistenţă reciproce pentru a combate mai eficient frauda şi evaziunea fiscală. Sunt esenţiale normele îmbunătăţite şi o mai mare transparenţă. Cu toate că apreciază abordarea constructivă a Parlamentului, Comisia nu poate accepta unele amendamente în forma lor actuală. Totuşi, Comisia va apăra spiritul unora dintre aceste amendamente în cadrul deliberărilor Consiliului fără să îşi modifice oficial propunerea. Revenind la subiectul delicat al fraudei din domeniul TVA, aş dori să vă reamintesc că la reuniunea ECOFIN din 4 decembrie 2007, Consiliul a invitat Comisia să îşi accelereze activitatea privind măsurile convenţionale de combatere a fraudei din acest domeniu. ECOFIN a invitat Comisia să prezinte propuneri legislative de rectificare a deficienţelor întâlnite în cadrul legislaţiei în vigoare. Drept urmare, Comisia a prezentat o comunicare privind o strategie coordonată pentru a îmbunătăţi lupta împotriva fraudei din domeniul TVA în Uniunea Europeană, în decembrie 2008. Comunicarea stabileşte o serie de măsuri în vederea cărora Comisia intenţionează să prezinte propuneri legislative pe termen scurt. Prezenta propunere face parte din prima serie de propuneri anunţate în comunicarea sa. Propunerea va permite statelor membre să combată mai eficient frauda din domeniul TVA în două modalităţi. În primul rând, prin furnizarea unor clarificări ulterioare privind condiţiile de scutire a anumitor importuri de bunuri, şi, în al doilea rând, prin crearea temeiului juridic care să permită răspunderea transfrontalieră solidară pentru operatorii economici care nu reuşesc să îşi îndeplinească obligaţiile de raportare. Aş dori să mulţumesc Parlamentului şi, în special raportorului, dl Visser, pentru că s-a ocupat de această propunere într-un timp atât de scurt şi pentru raportul constructiv pe care l-a realizat. Cu toate acestea, permiteţi-mi să fac unele comentarii. Amendamentele 2 şi 4 din raport ar impune Comisiei să realizeze o evaluare privind funcţionarea dispoziţiilor referitoare la noua răspundere transfrontalieră solidară. Din păcate, Comisia nu deţine această informaţie, întrucât evaluarea impozitelor, precum şi recuperarea acestora, ţin exclusiv de competenţa naţională. În plus, în cazul în care Comisia primeşte plângeri din partea operatorilor economici conform cărora dispoziţia este folosită incorect de administraţiile fiscale naţionale sau dacă dispoziţia conduce la rezultate nejustificate, aceasta îşi va asuma responsabilitatea de gardian al legislaţiei comunitare şi va lua măsurile adecvate. Aceasta presupune în special prezentarea unei propuneri de modificare a dispoziţiei, dacă este cazul. Amendamentele 3 şi 5 contravin repartizării competenţelor între statele membre în cadrul funcţionării generale a sistemului comunitar al TVA. Acest sistem se bazează pe o acţiune impozabilă dintr-un anumit stat membru, care duce la o datorie TVA şi la o răspundere TVA în statul respectiv. Statul membru în care trebuie plătită respectiva datorie TVA va determina procedura de urmat în vederea recuperării acesteia, inclusiv de la operatorii economici nerezidenţi. Prin urmare, un operator economic care nu şi-a îndeplinit obligaţiile de raportare în statul membru de plecare va trebui să îşi justifice deficienţele faţă de administraţia fiscală a statului membru căruia îi datorează TVA şi nu administraţiei fiscale a propriului stat membru. Acesta din urmă va interveni doar la solicitarea primului stat membru pentru a obţine informaţii suplimentare sau în procesul de recuperare a impozitului. Acest lucru a fost subliniat recent în cadrul reuniunii la nivel înalt a G20 de la Londra, şi este şi mai relevant pe piaţa internă în mijlocul crizei financiare, la fel ca necesitatea înăspririi politicilor fiscale din Uniunea Europeană. În ciuda acestor evenimente, sunt mulţumit că pot să discut cu dvs. în această seară două propuneri care contribuie la obiectivul de combatere a evaziunii fiscale în două domenii diferite de impozitare. Propunerea de revizuire a Directivei privind impozitarea economiilor încearcă să acopere lacunele şi să prevină mai eficient evaziunea fiscală. Salut cu căldură atitudinea constructivă şi de susţinere faţă de această propunere care reiese din raportul dlui Hamon şi punctul de vedere al dnei Siitonen. Sunt conştient că punctul cel mai controversat al discuţiei din cadrul comisiilor a fost amendamentul 20, care stabilea sfârşitul perioadei de tranziţie în care pentru trei state membre se permitea perceperea unei taxe reţinute la sursă în locul unui schimb automat de informaţii. De asemenea, observ iniţiativa opusă a dnei Lulling şi a dlui Karas care susţin, prin amendamentul 28, posibilitatea pentru aceste trei state membre de a continua perceperea taxei reţinute la sursă şi de a nu realiza schimbul automat de informaţii pe o bază permanentă. Daţi-mi voie să vă reamintesc că obiectivul final al Directivei privind impozitarea economiilor este schimbul automat de informaţii pe o bază cât mai vastă posibil, având în vedere că acesta este singurul instrument rezonabil pentru a permite ţării de reşedinţă a contribuabilului să aplice propriile norme fiscale în cazul venitului transfrontalier provenit din economii. Acest lucru este perfect compatibil cu evoluţiile recente la nivel internaţional – precum concluziile G20 – care favorizează transparenţa şi consolidarea cooperării dintre administraţiile fiscale în baza schimbului de informaţii. Prin urmare, pot să vă asigur că Comisia, deşi respinge amendamentul 28 deoarece acesta contravine obiectivului directivei, nu are un punct de vedere negativ cu privire la amendamentul 20. Cu toate acestea, considerăm că în acest stadiu este prea devreme să stabilim o dată pentru sfârşitul perioadei de tranziţie, deoarece acest lucru ar putea crea un obstacol în calea adoptării rapide necesare a amendamentului propus de Consiliu. Practic, este necesar să evaluăm când şi în ce fel angajamentele politice pentru cooperarea consolidată, pe care şi le-au sumat o serie de jurisdicţii, pot fi puse în realitate în aplicare. Cu toate acestea, Comisia nu se va opune niciunei consolidări a dispoziţiilor corespunzătoare ale directivei care pot fi aprobate în unanimitate de Consiliu. În amendamentul 22, Comisiei i se solicită să realizeze până la sfârşitul lui 2010 un studiu comparativ de analizare a avantajelor şi a punctelor slabe, atât pentru sistemul schimbului de informaţii, cât şi pentru taxa reţinută la sursă. Totuşi, data stabilită pentru realizarea acestui studiu nu pare a fi realistă: toate statele membre vor trebui, la rândul lor, să pună la dispoziţia Comisiei începând cu acest an elementele de transmitere a statisticilor care în cazul acestora sunt opţionale, în conformitate cu concluziile Consiliului din mai 2008 şi cu anexa V la propunerea de amendament. În ceea ce priveşte amendamentele de natură mai tehnică şi care au drept scop, fie extinderea domeniului de aplicare a unei anumite dispoziţii – de exemplu, amendamentul 17 privind asigurările –, fie limitarea poverii administrative pentru operatorii economici, Comisia consideră că propunerea sa este deja rezultatul unui echilibru delicat între îmbunătăţirea eficienţei directivei şi limitarea poverii administrative suplimentare. În ciuda acestui lucru, propunerile de amendamente ar putea avea efecte negative asupra echilibrului precar. Acestea ar putea fie să mărească povara administrativă într-un mod disproporţionat – este, în special, cazul amendamentelor care au ca scop extinderea domeniului de aplicare –, fie să aibă un impact nefavorabil asupra eficienţei dispoziţiilor."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, v globalizovanom svete, v ktorom osoby vyhýbajúce sa plateniu daní a daňoví podvodníci využívajú obmedzený rozsah úradnej moci vnútroštátnych daňových správ, je na dôraznejší boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom nevyhnutná účinná spolupráca a vzájomná pomoc daňových správ. Zlepšené pravidlá a väčšia transparentnosť majú rozhodujúci význam. Aj keď si Komisia váži konštruktívny prístup Parlamentu, z tohto dôvodu nemôže prijať niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v súčasnej podobe. Komisia však bude počas rokovaní v Rade obhajovať význam mnohých týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov bez formálnej zmeny a doplnenia svojho návrhu. Prejdime teraz k citlivej téme podvodov s DPH. Chcel by som vám pripomenúť, že Rada na zasadnutí Rady ECOFIN zo 4. decembra 2007 vyzvala Komisiu, aby urýchlila prácu na tradičných opatreniach na boj proti podvodom s DPH. Rada ECOFIN tiež vyzvala Komisiu, aby predstavila legislatívne návrhy na nápravu nedostatkov, ktoré sa nachádzajú v súčasných právnych predpisoch. Potom Komisia predložila oznámenie o koordinovanej stratégii na zlepšenie boja proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty v Európskej únii v decembri 2008. Oznámenie stanovuje sériu opatrení, ku ktorým chce Komisia v krátkodobom horizonte predložiť legislatívne návrhy. Súčasný návrh je súčasťou prvej série návrhov uvedených v tomto oznámení. Návrh umožní členským štátom lepšie bojovať proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty dvomi spôsobmi. Po prvé, poskytnutím ďalšieho vysvetlenia podmienok oslobodenia dovozu určitých druhov tovaru a po druhé, vytvorením právneho základu na umožnenie cezhraničnej spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti obchodníkov, ktorí si nebudú plniť ohlasovacie povinnosti. Chcel by som sa poďakovať Parlamentu a najmä spravodajcovi pánovi Visserovi za to, že sa týmto návrhom zaoberal v takej krátkej dobe, a za konštruktívnu správu. Dovoľte mi však vyjadriť niekoľko poznámok. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 2 a 4 správy by vyžadovali, aby Komisia vykonala hodnotenie fungovania nového ustanovenia o cezhraničnej spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti. Komisia, žiaľ, nedisponuje týmito informáciami, keďže vyrubovanie daní, rovnako aj ich vracanie, je výhradne vnútroštátnou právomocou. Navyše, ak Komisia dostane sťažnosti od hospodárskych subjektov na to, že vnútroštátne daňové správy zneužívajú toto ustanovenie alebo že vedie k nezaručiteľným výsledkom, prevezme na seba zodpovednosť ochrancu právnych predpisov Spoločenstva a prijme príslušné opatrenia. Konkrétne to znamená, že v prípade potreby predloží návrh na zmenu a doplnenie tohto ustanovenia. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 3 a 5 smerujú proti rozdeleniu právomocí medzi členské štáty v celkovom fungovaní systému DPH Spoločenstva. Tento systém je založený na zdaniteľnom prípade, ku ktorému dochádza v konkrétnom členskom štáte a ktorý vedie k dlhu na DPH a uplatneniu DPH v danom členskom štáte. DPH je splatná v členskom štáte, ktorý určí záväzný postup na výber DPH vrátane obchodníkov, ktorí nie sú rezidentmi daného štátu. Preto obchodník, ktorý si nesplnil ohlasovacie povinnosti v členskom štáte, z ktorého odchádza, bude musieť vyrovnať svoje nedoplatky voči daňovej správe členského štátu, v ktorom je splatná DPH, a nie voči daňovej správe vo vlastnom členskom štáte. Daňová správa vo vlastnom členskom štáte obchodníka zasiahne len na žiadosť členského štátu podnikania obchodníka, aby získala ďalšie informácie, alebo v priebehu vracania dane. Bolo to zdôraznené na samite G20 v Londýne a ešte dôležitejšie je to na vnútornom trhu uprostred finančnej krízy, z čoho vyplýva potreba sprísniť daňové politiky v Európskej únii. Som rád, že v tejto súvislosti môžem dnes večer s vami diskutovať o dvoch návrhoch, ktoré podporujú cieľ boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom v dvoch rôznych daňových oblastiach. Navrhovaná revízia smernice o dani z úspor sa snaží uzatvoriť tieto medzery a lepšie brániť daňovým podvodom. S potešením vítam konštruktívny a podporný prístup k tomuto návrhu uvedenému v správe pána Hamona a názor pani Siitonenovej. Viem o tom, že najkontroverznejším bodom rozhovorov vo výboroch bol pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20, ktorým sa stanovuje ukončenie prechodného obdobia, počas ktorého môžu tri členské štáty vyberať zrážkovú daň namiesto automatickej výmeny informácií. Všimol som si aj opačnú iniciatívu od pani Lullingovej a pána Karasa, ktorá prostredníctvom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 28 podporuje stanovisko týchto troch členských štátov na realizáciu výberu zrážkovej dane a na zabránenie trvalej automatickej výmeny informácií. Dovoľte, aby som vám pripomenul, že najdôležitejším cieľom smernice o dani z úspor je automatická výmena informácií na čo najširšom základe, pretože je to jediný primeraný nástroj, ktorý umožňuje krajine pobytu daňovníka uplatňovať svoje vlastné daňové pravidlá na cezhraničný príjem z úspor. Je to absolútne v súlade s nedávnym vývojom na medzinárodnej úrovni – napríklad so závermi skupiny G20 – v záujme transparentnosti a posilnenia spolupráce medzi daňovými správami na základe výmeny informácií. Preto vás môžem ubezpečiť, že Komisia, aj keď odmieta pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28, pretože je v rozpore s cieľom smernice, nevníma pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20 negatívne. Stanovenie dátumu ukončenia prechodného obdobia však považujeme v tejto fáze za predčasné, keďže by mohlo vytvárať prekážku pre nevyhnutné rýchle prijatie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu Rady. V skutočnosti potrebujeme posúdiť, kedy a ako je možné realizovať politické záväzky v záujme lepšej spolupráce, ktoré prevzali mnohé jurisdikcie. Aj napriek tomu Komisia nebude proti žiadnemu posilňovaniu príslušných ustanovení smernice, s ktorými by Rada mohla jednomyseľne súhlasiť. V pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 22 je uvedená požiadavka, aby Komisia do konca roka 2010 vypracovala porovnávaciu štúdiu, ktorá by analyzovala silné a slabé stránky obidvoch systémov výmeny informácií a zrážkovej dane. Konečný dátum vypracovania tejto štúdie sa však nezdá reálny: všetky členské štáty by tiež museli dávať Komisii od tohto roka k dispozícii štatistické údaje, ktorých prenos majú podľa záverov Rady z mája 2008 a prílohy v pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu stanovený ako voliteľný. Čo sa týka ďalších odbornejších pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sa zameriavajú na rozšírenie rozsahu konkrétneho ustanovenia – napríklad pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 17 o poistení – alebo na zníženie administratívneho zaťaženia hospodárskych subjektov, Komisia sa domnieva, že tento návrh je už výsledkom krehkej rovnováhy medzi zvyšovaním účinnosti smernice a znižovaním ďalšieho administratívneho zaťaženia. Navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy by však mohli negatívne ovplyvniť túto krehkú rovnováhu. Mohli by neprimeraným spôsobom zvýšiť administratívne zaťaženie – najmä v prípade pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zameraných na rozšírenie rozsahu – alebo mať nepriaznivý vplyv na účinnosť ustanovení."@sk19
"Gospa predsednica, v svetu globalizacije, kjer utajevalci davkov in goljufi izkoriščajo omejen obseg pooblastil nacionalnih davčnih uprav, sta učinkovito sodelovanje in vzajemna pomoč med davčnimi upravami bistvena za boljši boj proti davčnim goljufijam in utajam. Izboljšana pravila in večja preglednost so bistveni. Medtem ko cenimo konstruktivni pristop Parlamenta, pa Komisija ne more sprejeti nekaterih sprememb v njihovi trenutni obliki. Vsekakor bo Komisija zagovarjala idejo številnih sprememb v sklepih Sveta, ne da bi formalno spremenila ta predlog. Če zdaj preidem na občutljivo tematiko goljufij na področju DDV, bi rad spomnil, da je na srečanju ECOFIN-a z dne 4. decembra 2007 Svet povabil Komisijo, da pospeši svoje delo na običajnih ukrepih za preprečevanje goljufij na področju DDV. ECOFIN je prav tako povabil Komisijo, da predstavi zakonodajne predloge, s katerimi bi izboljšala pomanjkljivosti sedanje zakonodaje. Zato je Komisija decembra 2008 predložila sporočilo o usklajeni strategiji za izboljšanje boja proti goljufijam na področju DDV v Evropski uniji. Sporočilo navaja vrsto ukrepov, za katere namerava Komisija v kratkem predstaviti zakonodajne predloge. Ta predlog je del prvega niza predlogov, ki so bili objavljeni v sporočilu. Ta predlog bo omogočil državam članicam, da se bolje borijo z goljufijami glede DDV na dva načina. Prvič, z zagotavljanjem nadaljnje razlage pogojev za oprostitev določenih izvozov blaga in drugič, z oblikovanjem pravne podlage za dopuščanje čezmejne skupne in solidarne odgovornosti za trgovce, ki ne bodo izpolnili svojih obveznosti poročanja. Rad bi se zahvalil Parlamentu in zlasti poročevalcu, gospodu Visserju, da je pripravil ta predlog v tako kratkem času in za konstruktivno podporo. Dovolite mi, da izrečem nekaj pripomb. Spremembi 2 in 4 poročila bi zahtevali, da Komisija ovrednoti delovanje novih določb o čezmejni skupni in solidarni odgovornosti. Na žalost Komisija nima teh informacij, ker sta določanje davkov in njihovo pobiranje popolnoma v nacionalni pristojnosti. Poleg tega če Komisija prejme pritožbe od gospodarskih izvajalcev, da nacionalne davčne uprave določene določbe zlorabljajo ali določbe vodijo do neupravičenih rezultatov, bo prevzela odgovornost varuha zakonodaje Skupnosti in sprejela potrebne ukrepe. To vključuje zlasti predstavitev predloga za spremembo te določbe, ko je potrebno. Spremembi 3 in 5 sta proti delitvi pristojnosti med države članice v splošnem delovanju sistema Skupnosti o DDV. Sistem temelji na obdavčljivem dogodku, ki se zgodi v določeni državi članici in vodi do dolga DDV in obveznosti DDV v tisti državi članici. Država članica, kjer je DDV dolgovan, je tista, ki določi postopek za pobiranje tega DDV, vključno od trgovcev, ki tam nimajo sedeža. Zato bo trgovec, ki ni izpolnil svoje obveznosti poročanja v odhodni državi članici, moral upravičiti svojo neizpolnitev obveznosti davčni upravi države članice, kjer je DDV dolgovan, in ne davčni upravi njegove lastne države članice. Ta zadnja uprava bo posredovala le na zahtevo prve države članice, da bi pridobila dodatne informacije ali v postopku povračila davka. To so pred kratkim poudarili na vrhu G20 v Londonu, in je še toliko pomembneje, da se na notranjem trgu sredi finančne krize privije davčne politike v Evropski uniji. Glede na navedeno sem vesel, da se danes zvečer z vami pogovarjam o dveh predlogih, ki oba prispevata k cilju bojevanja proti davčnim goljufijam in davčnim utajam na dveh različnih davčnih področjih. Namen predlaganega pregleda Direktive o obdavčitvi prihrankov je odpraviti vrzeli v zakonu in bolje preprečiti utaje davkov. Z veseljem pozdravljam konstruktivno in spodbudno stališče v predlogu gospoda Hamona in mnenju gospe Siitonen. Zavedam se, da je najbolj kontroverzna točka razprav v odboru sprememba 20, ki določa konec prehodnega obdobja, v katerem lahko tri države članice namesto avtomatske izmenjave informacij zaračunajo davčni odtegljaj. Prav tako opažam nasprotno pobudo gospe Lulling in gospoda Karasa, ki podpirata s spremembo 28 možnost, da te tri države še naprej zaračunavajo davčni odtegljaj in nikoli ne upoštevajo avtomatske izmenjave informacij. Naj vas spomnim, da je bistveni cilj Direktive o obdavčitvi prihrankov samodejna in čim obsežnejša izmenjava informacij, saj je to edino razumno orodje, ki omogoča državi s stalnim prebivališčem davkoplačevalca, da uporabi svoje lastne davčne predpise za čezmejni prihodek od prihrankov. To je povsem v skladu z zadnjim razvojem na mednarodni ravni – kot so sklepi G20 – kjer se odobrava preglednost in krepitev sodelovanja med davčnimi upravami na podlagi izmenjave informacij. Zato vam lahko zagotovim, da medtem ko Komisija zavrača spremembo 28, ker nasprotuje cilju Direktive, nima negativnega stališča o spremembi 20. Toda menimo, da je določanje datuma za konec prehodnega obdobja na tej stopnji preuranjeno in bi lahko ustvarilo oviro za potrebno hitro sprejetje spremenjenega predloga Sveta. Dejansko obstaja potreba, da se ovrednoti, kdaj in kako bi se lahko dejansko izvedle politične obveze za pospešeno sodelovanje, ki so jih sprejele številne jurisdikcije. Vsekakor Komisija ne bo nasprotovala nobeni krepitvi ustreznih določb Direktive, o katerih bi se lahko Svet soglasno strinjal. S spremembo 22 je Komisija naprošena, da izdela do konca leta 2010 primerjalno študijo o prednostih in slabostih obeh sistemov izmenjave informacij in davčnih odtegljajih. Vendar se ciljni datum za izdelavo te študije ne zdi realen: vse države članice bi tudi morale od tega leta naprej dati Komisiji na razpolago statistične elemente, katerih prenos ni nujen v skladu s sklepi majskega Sveta in s prilogo V spremenjenega predloga. Glede drugih sprememb, ki so bolj tehnične narave in so namenjene povečanju področja uporabe določenih določb – kot sprememba 17 o zavarovanju – ali omejevanju upravnega bremena za gospodarske izvajalce, Komisija meni, da je njen predlog že rezultat prefinjenega ravnovesja med izboljšanjem učinkovitosti Direktive in omejevanjem dodatnega upravnega bremena. Predlagane spremembe bi lahko negativno vplivale na prefinjeno ravnovesje. Lahko bi nesorazmerno povečale upravno breme – to je zlasti primer sprememb, ki so namenjene širitvi področja uporabe – ali imele neugoden vpliv na učinkovitost določb."@sl20
"Fru talman! I en globaliserad värld där skattesmitare och bedragare kan utnyttja den begränsade räckvidden för de nationella skattemyndigheternas kontrollbefogenheter är ett effektivt samarbete och ett ömsesidigt bistånd mellan skattemyndigheterna avgörande för en bättre bekämpning av skattebedrägeri och skatteflykt. Förbättrade regler och större öppenhet är avgörande. Därför kan kommissionen, även om den uppskattar parlamentets konstruktiva inställning, inte godta en del av ändringsförslagen i deras nuvarande form. Kommissionen kommer dock att försvara andan i en del av dessa ändringsförslag i överläggningarna med rådet utan att formellt ändra sitt förslag. Låt oss nu gå över till det känsliga ämnet mervärdesskattebedrägeri, och då vill jag påminna om att rådet vid Ekofinrådets möte den 4 december 2007 uppmanade kommissionen att påskynda sitt arbete om de konventionella åtgärderna för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri. Ekofinrådet uppmanade också rådet att lägga fram lagstiftningsförslag för att rätta till bristerna i den nuvarande lagstiftningen. Till följd av detta lade kommissionen fram ett meddelande om en samordnad strategi för att förbättra bekämpningen av mervärdesskattebedrägeri i EU i december 2008. I meddelandet anges ett antal åtgärder som kommissionen har för avsikt att lägga fram lagstiftningsförslag om inom en snar framtid. Det aktuella förslaget utgör en del av det första förslagspaket som offentliggjordes i detta meddelande. Förslaget syftar till att underlätta medlemsstaternas bekämpning av mervärdesskattebedrägeri på två sätt. För det första genom att ytterligare klargöra villkoren för att undanta vissa varuimporter, och för det andra genom att utarbeta en rättslig grund för att tillåta ett gränsöverskridande solidariskt betalningsansvar för aktörer som inte uppfyller sin rapporteringsskyldighet. Jag vill tacka parlamentet, och särskilt föredraganden Cornelis Visser för hans snabba behandling av detta förslag och för det konstruktiva betänkandet. Låt mig dock fälla några kommentarer. Enligt ändringsförslagen 2 och 4 i betänkandet ska kommissionen utvärdera hur den nya bestämmelsen om gränsöverskridande solidariskt betalningsansvar fungerar. Tyvärr har inte kommissionen denna information eftersom beräkning och indrivning av skatter helt och hållet är nationella ansvarsområden. Dessutom måste kommissionen om den får klagomål från de ekonomiska aktörerna om att bestämmelsen missbrukas av nationella skattemyndigheter eller leder till oönskade resultat ta sitt ansvar som väktare av gemenskapslagstiftningen och vidta lämpliga åtgärder. Detta inbegriper i synnerhet att vid behov lägga fram ett förslag om att ändra denna bestämmelse. Ändringsförslagen 3 och 5 strider mot ansvarsordningen mellan medlemsstaterna när det gäller den övergripande funktionen för gemenskapens mervärdesskattesystem. Detta system grundar sig på att en skattepliktig händelse äger rum i en viss medlemsstat, vilket leder till en momsskuld och en momsplikt i denna medlemsstat. Det är den medlemsstat där momsen ska betalas som bestämmer vilket förfarande som ska tillämpas för att driva in denna moms, och detta gäller även oetablerade aktörer. Således blir en aktör som inte uppfyller sin rapporteringsskyldighet i den avsändande medlemsstaten tvungen att motivera sina tillkortakommanden för skattemyndigheterna i den medlemsstat där momsen ska betalas och inte för skattemyndigheterna i sin egen medlemsstat. Den senare kommer endast att ingripa på begäran från den första medlemsstaten för att erhålla information eller för att driva in skatten. Detta har nyligen understrukits vid G20-toppmötet i London, och det är än mer relevant på den inre marknaden mitt under den pågående finanskrisen och behovet av att strama åt finanspolitiken i EU. Mot denna bakgrund är jag glad över att i kväll med er kunna diskutera två förslag som båda bidrar till målet att bekämpa skattebedrägeri och skatteflykt inom två olika skatteområden. Den föreslagna omarbetningen av direktivet om skatt på sparande syftar till att täppa till kryphål och förebygga skatteflykt på ett bättre sätt. Jag välkomnar varmt den konstruktiva och stödjande inställningen till detta förslag som framkommer i Benoît Hamonas betänkande och i Eva-Riitta Siitonens yttrande. Jag är medveten om att den mest kontroversiella punkten i utskottens diskussioner har varit ändringsförslag 20, som innebär ett fastställande av ett slut på den övergångsperiod under vilken tre medlemsstater får tillämpa ett system med källskatt i stället för att tillämpa systemet med automatiskt informationsutbyte. Jag noterar också det motsatta initiativet från Astrid Lulling och Othmar Karas som genom ändringsförslag 28 stöder möjligheten för dessa tre medlemsstater att fortsätta tillämpa källskattesystemet och låta bli att tillämpa systemet med automatiskt informationsutbyte på permanent basis. Låt mig påminna om att det yttersta målet med direktivet om skatt på sparande är ett automatiskt informationsutbyte på så bred grund som möjligt, eftersom detta är det enda rimliga verktyget för att göra det möjligt för skattebetalarens bosättningsland att tillämpa sina egna skatteregler på gränsöverskridande intäkter från sparande. Detta ligger helt och hållet i linje med den senaste utvecklingen på internationell nivå – till exempel slutsatserna från G20-mötet – som främjar öppenhet och stärkandet av ett samarbete mellan skattemyndigheterna som grundar sig på informationsutbyte. Därför kan jag försäkra er om att kommissionen, även om den förkastar ändringsförslag 28 för att det strider mot direktivets syfte, inte har några negativa åsikter om ändringsförslag 20. Vi anser dock att det på detta stadium är för tidigt att fastställa ett datum för slutet på övergångsperioden och att det skulle kunna skapa ett hinder för att rådet ska kunna anta ändringsförslaget så snabbt som är nödvändigt. Det finns faktiskt ett behov av att utvärdera när och hur de politiska åtagandena för ett förbättrat samarbete, som har gjorts inom ett flertal rättssystem, faktiskt kan genomföras. Kommissionen kommer dock inte att motsätta sig någon förstärkning av de motsvarande bestämmelserna i direktivet som rådet enhälligt kan samtycka till. I ändringsförslag 22 uppmanas kommissionen att före slutet av 2010 lägga fram en jämförande studie där för- och nackdelarna med systemen för utbyte av information och för källbeskattning analyseras. Måldatumet för framläggandet av denna studie verkar dock inte realistiskt: alla medlemsstater skulle också bli tvungna att från och med i år lämna statistik till kommissionen, men enligt rådets slutsatser från maj 2008 och bilaga V i förslaget om ändring av direktivet är det frivilligt för medlemsstaterna att lämna dessa uppgifter. När det gäller de andra ändringsförslagen av mer teknisk natur som antingen syftar till att utvidga tillämpningsområdet för en särskild bestämmelse – exempelvis ändringsförslag 17 om försäkringar – eller begränsa den administrativa bördan för de ekonomiska aktörerna, anser kommissionen att dess förslag redan utgör resultatet av en känslig balans mellan att förbättra direktivets effektivitet och att undvika att den administrativa bördan ökas. De föreslagna ändringarna kan dock påverka denna känsliga balans på ett negativt sätt. De kan antingen öka den administrativa bördan på ett oproportionerligt sätt – detta gäller särskilt de ändringsförslag som syftar till att utvidga tillämpningsområdet – eller påverka bestämmelsernas effektivitet på ett negativt sätt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Karas"13,13
"László Kovács,"18,5,15,1,1,19,14,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph