Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-23-Speech-4-484"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090423.69.4-484"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, I would like to thank the rapporteur, Mr Csibi. The result of our joint efforts reviewing the Eco-design Directive is, in my opinion, to a large extent, a missed opportunity. To widen the scope from energy-consuming to energy-related products is, of course, good. But why stop there? The problems we face in terms of resource use go beyond energy. The Commissioner should know that. The problem is the overall pressure on ecosystems and the natural resource base. Many scientific reports bear witness to this, not least our own thematic strategy on natural resources. An estimated two thirds of major ecosystems in the world are over-utilised, and we are depleting natural capital. This problem is getting worse because of growing economies and populations. The fact is that the current growth model and concept is not sustainable. Who but the European Union could help transform the concept to a more sustainable one? The Eco-design Directive, in my opinion, does offer a way forward. As with energy efficiency, we could establish standards and norms for how to source materials, how to design products to facilitate recycling and reuse and enhance resource efficiency. Sooner rather than later we will have to address resource efficiency. Having seen earlier drafts of the Commission proposals which included resource efficiency, it is a mystery to me why such proposals were not followed through. Tell me, where else in EU legislation do we have measures that encourage resource efficiency? We need policy frameworks that encourage resource efficiency across the board, that encourage companies to try new business models – like functional thinking – offering services rather than products, and where revenues obtained through quality of service, and not only via increased volumes from sales, are taking place. As I said, all this could have been covered by the Directive. I predict that, a few years from now, we will all regret that we were not more proactive today. As I said, a missed opportunity."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, chtěl bych poděkovat zpravodaji panu Csibimu. Výsledkem našeho společného úsilí, které jsme vynaložili na přezkum směrnice o ekodesignu, je podle mého názoru do značné míry promarněná příležitost. Rozšířit působnost z energetických spotřebičů na výrobky spojené se spotřebou energie je přirozeně dobrá věc. Proč však zůstat jen u toho? Problémy, kterým čelíme při využívání zdrojů, překračují hranice energetiky. Pan komisař by to měl vědět. Problémem je celkový tlak vyvíjený na ekosystémy a přírodní zdroje. Svědčí o tom četné vědecké zprávy a v nemalé míře naše vlastní tematická strategie pro oblast přírodních zdrojů. Podle odhadů jsou dvě třetiny významných ekosystémů na světě využívány nadměrně, a my tak vyčerpáváme přírodní zdroje. Tento problém se zhoršuje s nárůstem hospodářství a obyvatel. Skutečností je, že současný koncept a model růstu je neudržitelný. Kdo, když ne Evropská unie, by mohl pomoci tento model přeměnit na udržitelnější? Směrnice o ekodesignu nabízí podle mého názoru cestu vpřed. Stejně jako v případě energetické účinnosti bychom mohli zavést standardy a normy, jak si vybírat materiály a jak navrhovat výrobky, abychom usnadnili jejich recyklaci a opětovné využití, a zvýšili tak účinnost zdrojů. Co nejdříve se budeme muset zabývat řešením účinnosti zdrojů. Viděl jsem dřívější návrhy Komise, které zahrnovaly problematiku účinnosti zdrojů, a je pro mne záhadou, proč se na těchto návrzích dále nepracovalo. Řekněte mi, kde jinde máme v právních předpisech EU opatření, která podporují účinnost zdrojů? Potřebujeme politické rámce, které podporují účinnost zdrojů všeobecně, které vybízejí společnosti, aby zkoušely nové obchodní modely – jakým je funkční myšlení – nabízející spíše služby než výrobky, u nichž jsou příjmy získávány kvalitou služeb, nejen cestou zvýšeného objemu prodejů. Jak jsem řekl, to vše se mohlo ve směrnici vyřešit. Předpokládám, že za pár let budeme všichni litovat, že jsme dnes nebyli aktivnější. Jak jsem už řekl, je to promarněná příležitost."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke ordføreren, hr. Csibi. Resultatet af vores fælles bestræbelser på at revidere direktivet om miljøvenligt design er efter min mening i høj grad en forspildt mulighed. Det er naturligvis udmærket at udvide dækningsområdet fra energiforbrugende til energirelaterede produkter. Men hvorfor stoppe der? De problemer, vi har med ressourceforbrug, er langt mere vidtgående end energi. Det burde kommissæren vide. Problemet er det samlede pres på økosystemerne og beholdningen af naturressourcer. Mange videnskabelige rapporter vidner om dette, ikke mindst vores egen temastrategi om naturressourcer. Skønsmæssigt to tredjedele af de vigtige økosystemer i verden overudnyttes, og vi udtømmer den naturlige kapital. Dette problem forværres på grund af de voksende økonomier og befolkninger. Faktum er, at den nuværende vækstmodel og vækstkonceptet ikke er bæredygtigt. Hvem andre end EU kan bidrage til at ændre konceptet til noget mere bæredygtigt? Direktivet om miljøvenligt design udgør efter min mening vejen frem. Som inden for energieffektivitet kan vi udforme standarder og normer for udvinding af materialer, for hvordan vi designer produkter med henblik på lettere genvinding og genbrug samt større ressourceeffektivitet. Vi skal hurtigst mulig til at beskæftige os med ressourceeffektivitet. Efter at have set de tidligere udgaver af Kommissionens forslag, der omfattede ressourceeffektivitet, er det et mysterium, hvorfor sådanne forslag ikke blev fulgt op. Fortæl mig, hvor ellers i EU-lovgivningen vi har foranstaltninger, der tilskynder til ressourceeffektivitet? Vi har brug for politiske rammer, der tilskynder til ressourceeffektivitet hele vejen rundt, der tilskynder virksomhederne til at afprøve nye forretningsmodeller – såsom funktionel tænkning – og tilbyde tjenester frem for produkter, og hvor indtægterne stammer fra tjenestekvalitet og ikke bare fra øget omsætning. Som sagt kunne alt dette være omfattet af direktivet. Jeg forudser, at vi om få år alle vil beklage, at vi ikke var mere proaktive i dag. Som sagt, en forspildt mulighed."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte dem Berichterstatter, Herrn Csibi, danken. Das Ergebnis unserer gemeinsamen Bemühungen bei der Neufassung der Ökodesign-Richtlinie ist meiner Meinung nach weitgehend eine verpasste Gelegenheit. Die Erweiterung des Rahmens von energieaufwändigen auf energieverbrauchsrelevante Produkte ist natürlich gut. Aber warum belassen wir es dabei? Die Probleme, denen wir in Sachen Ressourcenverbrauch gegenüber stehen, gehen über Energie hinaus. Der Kommissar sollte das wissen. Das Problem liegt in der allgemeinen Belastung von Ökosystemen und der Basis natürlicher Ressourcen. Viele wissenschaftliche Berichte zeugen davon, nicht zuletzt unsere eigene thematische Strategie für natürliche Ressourcen. Geschätzte zwei Drittel der großen Ökosysteme der Welt werden überbeansprucht, und wir erschöpfen natürliches Kapital. Dieses Problem verschärft sich aufgrund von wachsender Wirtschaft und Bevölkerung. Tatsache ist, dass das aktuelle Modell und Konzept für Wachstum nicht nachhaltig ist. Aber wer, wenn nicht die Europäische Union, könnte helfen, das Konzept nachhaltiger zu machen? Die Ökodesign-Richtlinie bietet meiner Meinung nach einen Ausweg. Wie im Fall von Energieeffizienz könnten wir Regeln und Normen dafür entwickeln, wie man Materialien bezieht, wie man Produkte designt, um die Wiederverwertung und -verwendung zu erleichtern und wie man Ressourceneffizienz fördert. Eher früher als später werden wir uns mit Ressourceneffizienz befassen müssen. Da ich frühere Entwürfe des Kommissionsvorschlages, die Ressourceneffizienz einschlossen, gesehen habe, ist es mir ein Rätsel, warum solche Vorschläge nicht weiterverfolgt wurden. Sagen Sie mir, wo haben wir sonst in der EU-Gesetzgebung Maßnahmen, die Ressourceneffizienz fördern? Wir brauchen Rahmenprogramme, die Ressourceneffizienz allgemein fördern, die Unternehmen ermutigen, neue Geschäftsmodelle - wie funktionales Denken - auszuprobieren, mit denen Dienstleistungen anstelle von Produkten angeboten werden und bei denen Einnahmen durch die Qualität der Dienstleistung erwirtschaftet werden und nicht nur durch ein gesteigertes Verkaufsvolumen eintreten. Wie gesagt, all dies hätte von der Richtlinie abgedeckt werden können. Ich prognostiziere, dass wir alle in einigen Jahren bedauern werden, dass wir heute nicht proaktiver gehandelt haben. Wie gesagt, eine versäumte Gelegenheit."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Csibi. Το αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών μας για την αναθεώρηση της Οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού είναι, κατά τη γνώμη μου, σε μεγάλο βαθμό, μια χαμένη ευκαιρία. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής από προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια στα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα είναι φυσικά ένα θετικό στοιχείο. Γιατί όμως να σταματήσουμε εκεί; Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά τη χρήση των πόρων υπερβαίνουν την ενέργεια. Ο κύριος Επίτροπος θα πρέπει να το γνωρίζει αυτό. Το πρόβλημα είναι η συνολική πίεση στα οικοσυστήματα και στη βάση φυσικών πόρων. Πολλές επιστημονικές εκθέσεις το μαρτυρούν, μεταξύ των οποίων και η δική μας θεματική στρατηγική για τους φυσικούς πόρους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπάρχει υπέρβαση χρησιμοποίησης για τα δύο τρίτα των μεγαλύτερων οικοσυστημάτων και εξαντλούμε το φυσικό κεφάλαιο. Το πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται λόγω της αύξησης οικονομιών και πληθυσμών. Η πραγματικότητα είναι ότι το παρόν μοντέλο και σύλληψη ανάπτυξης δεν είναι βιώσιμα. Ποιος άλλος, αν όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να βοηθήσει στη μετατροπή της παρούσας σύλληψης σε μια πιο βιώσιμη; Κατά τη γνώμη μου, η Οδηγία οικολογικού σχεδιασμού πραγματοποιεί πραγματικά πρόοδο. Όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε πρότυπα για τους τρόπους απόκτησης υλικών, τους τρόπους σχεδιασμού προϊόντων προκειμένου να διευκολύνουμε την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων. Πολύ σύντομα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της αποτελεσματικότητας στη χρήση των πόρων. Έχοντας δει προηγούμενα σχέδια προτάσεων της Επιτροπής που περιλάμβαναν την αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων, παραμένει μυστήριο για μένα γιατί αυτές οι προτάσεις δεν υιοθετήθηκαν. Πείτε μου, πού αλλού στη νομοθεσία της ΕΕ έχουμε μέτρα που ενθαρρύνουν την αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων; Χρειαζόμαστε πλαίσια πολιτικής που να ενθαρρύνουν εξίσου την αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων, που να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να δοκιμάσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα – όπως η λειτουργική σκέψη – προσφέροντας υπηρεσίες παρά προϊόντα και όπου τα έσοδα αποκτώνται μέσω της ποιότητας των υπηρεσιών και όχι μόνο μέσω αυξημένων όγκων πωλήσεων. Όπως είπα, αυτό θα μπορούσε να έχει καλυφθεί με την Οδηγία. Προβλέπω ότι, σε μερικά χρόνια από τώρα, θα μετανιώσουμε όλοι μας που δεν υπήρξαμε πιο εθελοντικοί σήμερα. Όπως είπα, μια χαμένη ευκαιρία."@el10
". Señor Presidente, quisiera dar las gracias al ponente, el señor Csibi. El resultado de nuestro esfuerzo conjunto en la revisión de la Directiva de diseño ecológico es, a mi juicio y en gran medida, una oportunidad desaprovechada. Ampliar el alcance de los productos que consumen energía a los que están relacionados con ella es bueno, por supuesto. Pero ¿por qué quedarse ahí? Los problemas que enfrentamos en términos de recursos van más allá de la energía. El señor Comisario debería saberlo. El problema es la presión global sobre los ecosistemas y la base de los recursos naturales. Muchos informes científicos dan muestra de ello, además de nuestra propia estrategia temática sobre recursos naturales. Alrededor de dos terceras partes de los ecosistemas más importantes del mundo están sobreexplotados y estamos agotando nuestro capital natural. Este problema se está agravando debido al crecimiento de las economías y de la población. Lo cierto es que el concepto y el modelo de crecimiento actual no es sostenible. ¿Quién sino la Unión Europea podría ayudar a transformar este concepto en uno más sostenible? En mi opinión, la Directiva de diseño ecológico, es un paso adelante. Al igual que con la eficiencia energética, hemos podido establecer normas y regulaciones para seleccionar los materiales y diseñar los productos para facilitar el reciclaje y la reutilización y mejorar la eficiencia de los recursos. Más pronto que tarde, tendremos que abordar la eficiencia de los recursos. Habiendo visto borradores anteriores de propuestas de la Comisión que incluían la eficiencia de los recursos, me resulta un misterio por qué dichas propuestas no se han llevado a cabo. Díganme, ¿dónde sino en la legislación de la UE encontramos medidas que fomenten la eficiencia de los recursos? Necesitamos marcos políticos que promuevan la eficiencia de los recursos en todos los ámbitos, que animen a las empresas a probar nuevos modelos de negocio —como el pensamiento funcional— ofreciendo más que productos, servicios en los que los beneficios se obtengan a través de la calidad del servicio y no solo a través de un aumento del volumen de ventas. Como he dicho, todo esto se podría haber cubierto con la Directiva. Predigo que, de aquí a unos años, todos lamentaremos no haber sido más proactivos hoy. Tal y como he dicho, una oportunidad desaprovechada."@es21
"Härra juhataja, ma sooviksin tänada raportööri, härra Csibit. Minu arvates on ökodisaini direktiivi läbivaatamise osas meie koostöö tulemuseks suurel määral kasutamata jäänud võimalus. Reguleerimisala laiendamine energiat tarbivatest toodetest energia tarbimist mõjutavate toodeteni on muidugi hea. Kuid miks piirduda ainult sellega? Meie ees seisvad ressursside kasutamisega seotud probleemid ei piirdu üksnes energiaga. Seda peaks volinik ju teadma. Probleemiks on üldine surve ökosüsteemidele ja loodusvaradele. Paljud teaduslikud aruanded on seda tunnistanud nagu ka meie endi loodusvarade säästva kasutamise temaatiline strateegia. Ligikaudu kaks kolmandikku maailma suurtest ökosüsteemidest on ülekasutatud ning me kulutame looduskapitali. Suureneva majanduse ja rahvastiku tõttu muutub see probleem üha tõsisemaks. Fakt on see, et praegune kasvumudel ja kontseptsioon ei ole säästlikud. Kes muu kui Euroopa Liit võiks aidata seda kontseptsiooni säästlikumaks muuta? Ökodisaini direktiiv näitab minu arvates tõesti tulevikusuunda. Energiatõhususe osas võiksime kehtestada standardid ja normid selle kohta, kuidas lähtematerjale valida, kuidas tooteid disainida, et hõlbustada ringlussevõttu ja taaskasutust ning tõhustada ressursikasutust. Pigem varem kui hiljem tuleb meil ressursikasutuse tõhususega tegeleda. Olles näinud varasemaid komisjoni ettepanekute projekte, mis sisaldasid ressursikasutuse tõhusust, jääb mulle arusaamatuks, miks nende ettepanekutega ei jätkatud. Öelge mulle, millises teises ELi õigusaktis on meil sätestatud meetmed, mis soodustavad ressursikasutuse tõhusust? Me vajame poliitikaraamistikke, mis aitavad kaasa üldisele ressursikasutuse tõhususele, julgustavad ettevõtteid proovima uusi ärimudeleid − nagu funktsionaalset mõtlemist −, pakkudes pigem teenuseid kui tooteid, ning mille puhul saadakse tulu pigem teenuse kvaliteedilt, mitte lihtsalt müügimahtude suurendamise kaudu. Nagu ma juba ütlesin, oleks see kõik võinud käesoleva direktiivi alla kuuluda. Ma prognoosin, et paari aasta pärast kahetseme kõik, et me ei käitunud täna ennetavamalt. Nagu ma juba ütlesin, kasutamata jäänud võimalus."@et5
". Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää esittelijää, Magor Imre Csibiä. Ekologista suunnittelua koskevan direktiivin tarkistamiseen tähtäävien yhteisten pyrkimystemme tulokset ovat mielestäni lähinnä menetetty tilaisuus. Soveltamisalan laajentaminen energiaa kuluttavista tuotteista energiaan liittyviin tuotteisiin on tietenkin hyvä asia. Miksi meidän pitäisi jättää se siihen? Kohtaamamme luonnonvarojen käyttöön liittyvät ongelmat ulottuvat energiaa pidemmälle. Tämän seikan luulisi olevan komission jäsenen tiedossa. Ongelmana on yleinen ekosysteemeihin ja luonnonvaroihin kohdistuva kuormitus. Tämän vahvistavat monet tieteelliset selvitykset, joista yhtenä esimerkkinä on oma luonnonvaroja koskeva teemakohtainen strategiamme. Arviolta kahta kolmasosaa maailman suurimmista ekosysteemeistä kuormitetaan liikaa, ja me vahingoitamme luonnon pääomaa. Tämä ongelma tulee koko ajan vakavammaksi kasvavien talousten ja väestöjen takia. Selvää on, etteivät nykyinen kasvun malli ja käsite ole kestäviä. Mikä muukaan kuin Euroopan unioni voisi auttaa tämän käsityksen muuttamisessa kestävämmäksi? Ekologista suunnittelua koskeva direktiivi on mielestäni askel eteenpäin. Samoin kuin energiatehokkuuden tapauksessa voisimme kehittää standardeja ja normeja raaka-aineiden hankkimiselle ja tuotteiden suunnittelulle kierrätyksen ja uudelleenkäytön helpottamiseksi ja luonnonvarojen tehokkaan käytön lisäämiseksi. Mieluummin ennemmin kuin myöhemmin meidän on puututtava luonnonvarojen tehokkaan käytön haasteeseen. Olen nähnyt komission aiemmat ehdotusluonnokset, joihin sisältyy luonnonvarojen käytön tehostaminen, ja minulle on täysi mysteeri, miksi näitä ehdotuksia ei ole toteutettu. Kertokaa minulle, mihin muuhun EU:n lainsäädäntöön sisältyy toimia, joilla tähdätään luonnovarojen tehokkaaseen käyttöön? Tarvitsemme politiikan kehyksiä, jotka edistäisivät yleisesti luonnonvarojen tehokasta käyttöä, jotka kannustaisivat yrityksiä kokeilemaan uusia liiketoiminnan malleja, kuten toiminnallinen ajattelu, palvelujen tarjoaminen tuotteiden sijaan, ja joissa otettaisiin huomioon palvelun laadusta saadut tulot eikä ainoastaan myynnin kasvusta saadut tulot. Kuten sanoin, direktiivi olisi voinut kattaa kaiken tämän. Ennustan, että muutaman vuoden kuluttua, kadumme kaikki sitä, ettemme olleet ennakoivampia tänään. Toistan vielä: menetetty tilaisuus."@fi7
". Monsieur le Président, je tiens à remercier le rapporteur, M. Csibi. Selon moi, le résultat de nos efforts communs pour la révision de la directive sur l’écoconception est, dans une large mesure, une opportunité manquée. L’extension de son champ d’application des produits consommateurs d’énergie aux produits liés à l’énergie est évidemment une bonne chose. Mais pourquoi s’arrêter là? Les problèmes auxquels nous sommes confrontés en matière d’utilisation des ressources dépassent la question de l’énergie. M. le commissaire devrait le savoir. Le problème est la pression généralisée que subissent les écosystèmes et nos ressources naturelles. De nombreux rapports scientifiques en témoignent, notamment notre propre stratégie thématique en matière de ressources naturelles. On estime que deux tiers des grands écosystèmes du monde entier sont surexploités, et nous sommes en train d’épuiser notre capital naturel. La croissance démographique et le développement économique ne font qu’aggraver le problème. Le fait est que notre concept et notre modèle de croissance actuels ne sont pas viables à long terme. Qui est mieux placé que l’Union européenne pour remplacer ce concept dépassé par un nouveau concept durable? Je pense que la directive sur l’écoconception nous montre une voie possible. Tout comme en matière d’efficacité énergétique, nous pourrions instaurer des normes concernant l’obtention des matériaux, la façon de concevoir les produits pour en faciliter le recyclage et la réutilisation ou encore la façon d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources. Tôt ou tard, et sans doute plus «tôt» que «tard», nous devrons nous pencher sur l’utilisation efficace des ressources. J’ai vu des ébauches antérieures des propositions de la Commission incluant l’efficacité d’utilisation des ressources, et j’ignore pourquoi ces propositions n’ont pas été suivies. Dites-moi, dans quels autres textes législatifs européens trouve-t-on des mesures qui encouragent une utilisation efficace des ressources? Nous avons besoin de cadres politiques qui encouragent l’utilisation efficace des ressources à tous les niveaux, qui encouragent les entreprises à essayer de nouveaux modèles commerciaux, comme la réflexion fonctionnelle, proposant des services plutôt que des produits, et des modèles dans lesquels les revenus dépendent de la qualité du service et non uniquement de l’augmentation des volumes de ventes. Comme je l’ai dit, la directive aurait pu couvrir tous ces points. Je prédis que d’ici quelques années, nous regretterons tous de ne pas nous être montrés plus proactifs aujourd’hui. Il s’agit là, comme je l’ai dit, d’une opportunité manquée."@fr8
"Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Csibi úrnak. A környezetbarát tervezésről szóló irányelv felülvizsgálatára tett együttes erőfeszítéseink eredménye véleményem szerint messzemenően kihagyott lehetőség. A hatály kiterjesztése az energiafogyasztó termékekről az energiával kapcsolatos termékekre természetesen pozitív. De miért állnánk meg itt? Az erőforrások vonatkozásában felmerülő problémáink természetesen túlléphetnek az energián. A Biztos úrnak tudnia kellene ezt. A problémát az ökoszisztémákat és a természetierőforrás-bázist érő általános nyomás jelenti. Sok tudományos jelentés tanúskodik erről, nem utolsósorban a természeti erőforrásokról szóló tematikus stratégiánk. Becslések szerint a világ jelentősebb ökoszisztémáinak kétharmadát túlzottan kihasználjuk, és kimerítjük a természeti tőkét. Ez a probléma a növekvő gazdaságok és népesség miatt folyamatosan súlyosbodik. Tény, hogy a jelenlegi növekedési modell nem fenntartható. Ki más, mint az Európai Unió segíthetne abban, hogy az elképzelést fenntarthatóbbá tegyük? A környezetbarát tervezésről szóló irányelv véleményem szerint igenis előrevivő utat biztosít. Az energiahatékonysághoz hasonlóan szabványokat és normákat hozhatnánk létre arra vonatkozóan, hogyan kell anyagokat beszerezni, hogyan kell termékeket tervezni úgy, hogy elősegíthető legyen az újrahasznosítás és az újrahasználat, és javítható legyen az erőforrás-hatékonyság. Inkább előbb, mint később kell foglalkoznunk az erőforrás-hatékonysággal. Látva az erőforrás-hatékonyságot tartalmazó bizottsági javaslatok korábbi tervezeteit, számomra rejtély, hogy az ilyen javaslatok megvalósítása miért maradt el. Mondják meg, hogy az uniós jogszabályokban hol máshol vannak erőforrás-hatékonyságot ösztönző intézkedéseink? Szükségünk van olyan politikai keretekre, amelyek mindenre kiterjedően ösztönzik az erőforrás-hatékonyságot, amelyek új modellek kipróbálására – például funkcionális gondolkodásra – ösztönzik a vállalkozásokat, inkább szolgáltatásokat, mint termékeket kínálva, és amelyekben szolgáltatási színvonal, és nem csak megnövekedett értékesítési volumen révén szerzett bevételek is vannak. Mint mondtam, minderre kiterjedhetett volna az irányelv hatálya. Előrejelzem, hogy néhány éven belül mindannyian sajnálni fogjuk, hogy ma nem voltunk proaktívabbak. Mint mondtam, kihagyott lehetőség."@hu11
". Signor Presidente, vorrei ringraziare il relatore, l’onorevole Csibi. A mio avviso, il risultato dei nostri sforzi comuni nella revisione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile rappresentano, in gran parte, in un’opportunità sprecata. Ovviamente, estendere il campo di applicazione anche ai prodotti connessi all’energia è positivo. Ma perché fermarsi qui? I problemi che dobbiamo affrontare in termini di risorse vanno al di là dell’energia e il Commissario dovrebbe saperlo. Il problema consiste nella pressione globale a cui sono sottoposti gli ecosistemi e le risorse naturali. Molte relazioni scientifiche lo testimoniano, non ultima la nostra strategia tematica sulle risorse naturali. Si stima che due terzi dei principali ecosistemi al mondo siano eccessivamente sfruttati e che ciò comporti un impoverimento del nostro capitale naturale. Tale problema è esacerbato dall'espansione economica e demografica. Il problema è che l'attuale modello e il concetto di crescita non sono sostenibili. Chi, se non l’Unione europea, potrebbe rendere tale concetto più sostenibile? Ritengo che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile offra una via d’uscita. Come è stato fatto per l’efficienza energetica, si potrebbero stabilire regole e normative su come reperire i materiali, progettare i prodotti per favorire il riciclaggio e il riutilizzo e incrementare l’efficacia delle risorse, un problema che dovremmo affrontare quanto prima. Avendo in precedenza visto le bozze di proposte della Commissione che includevano l’efficacia delle risorse, rimane per me un mistero il motivo per cui tali proposte non abbiano avuto seguito. In quale altro ambito della legislazione europea esistono misure che promuovono l’efficacia delle risorse? Occorrono quadri orientativi che incentivino l’efficacia delle risorse a tutti i livelli, che incoraggino le aziende a sperimentare nuovi modelli imprenditoriali – come il pensiero funzionale – attraverso l'offerta di servizi, anziché di prodotti, e in cui i ricavi si ottengono grazie alla qualità del servizio e non solo attraverso un aumento del volume delle vendite. Come ho detto, la direttiva avrebbe potuto incorporare tutti questi punti. Fra qualche anno, ci pentiremo di non essere stati più lungimiranti oggi. Come ho detto, abbiamo perduto un’opportunità ."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau padėkoti pranešėjui M. Csibi. Mano nuomone, mūsų bendros pastangos pakartotinai svarstant Ekologinio projektavimo direktyvą davė nedaug naudos. Siekis išplėsti direktyvos taikymo sritį taip, kad į ją patektų ne tik energiją naudojantys, bet ir su energija susiję gaminiai, aišku, yra geras dalykas. Tačiau kodėl turėtume apsiriboti tik tuo? Mums iškilusios problemos dėl išteklių naudojimo susijusios ne tik su energija. Tai turėtų būti žinoma Komisijos nariui. Pagrindinė problema – bendras spaudimas ekosistemoms ir gamtos turtų ištekliams. Tai liudija daugelis mokslinių pranešimų; ne išimtis ir mūsų pačių teminė strategija dėl gamtos turtų. Apytiksliai du trečdaliai pagrindinių pasaulio ekosistemų yra smarkiai nualintos, t. y. mes švaistome gamtinį kapitalą. Ši problema aštrėja dėl augančios ekonomikos ir didėjančio gyventojų skaičiaus. Pagrindinis dalykas yra tai, kad dabartinis vystymosi modelis ir koncepcija nėra pagrįsti tvarumo principu. Kas kitas, jei ne Europos Sąjunga, galėtų padėti parengti tvaresnę koncepciją? Mano nuomone, Ekologinio projektavimo direktyva – tikrai žingsnis pirmyn. Kalbant apie energijos naudojimo efektyvumą, mes galėtume parengti standartus ir normas, apibrėžiančias tai, kokias medžiagas reikėtų rinktis ir kaip projektuoti gaminius, kad palengvintume perdirbimą ir pakartotinį naudojimą ir padidintume išteklių naudojimo efektyvumą. Anksčiau ar vėliau mes turėsime spręsti išteklių naudojimo efektyvumo klausimą. Esu matęs ankstesnius Komisijos pasiūlymų projektus, į kuriuos buvo įtrauktas ir išteklių efektyvumo klausimas, todėl nelabai suvokiu, kodėl šie pasiūlymai nebuvo parengti iki galo. Prašau man pasakyti, kur dar ES teisės aktuose yra apibrėžtos priemonės, skirtos išteklių naudojimo efektyvumui skatinti? Mums reikia politikos programų, kurios skatintų išteklių naudojimo efektyvumą tarpvalstybiniu lygmeniu, kurios skatintų bendroves išbandyti naujus verslo modelius (pvz., funkcinį mąstymą), kai būtų siūlomos paslaugos, o ne gaminiai, be to, pajamos būtų gaunamos gerinant paslaugų kokybę, o ne tik didinant prekybos mastą. Kaip jau sakiau, visa tai galbūt turėjo būti įtraukta į direktyvą. Pranašauju, kad po kelerių metų visi gailėsimės, kad šiandien nepadarėme ryžtingesnių žingsnių. Kaip jau sakiau, mes šią galimybę praleidome."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos pateikties referentam kungam. Manuprāt, mūsu kopīgo centienu rezultāti ekodizaina direktīvas pārskatīšanā lielā mērā ir neizmantota iespēja. Protams, ir labi paplašināt darbības jomu no enerģiju patērējošiem izstrādājumiem līdz ar enerģiju saistītiem izstrādājumiem. Taču kādēļ apstāties pie šī punkta? Problēmas, ar ko saskaramies saistībā ar resursiem, skar ne tikai enerģiju. Komisāra kungam būtu tas jāzina. Problēma ir vispārējais spiediens uz ekosistēmu un dabas resursu bāze. Daudzi zinātniskie ziņojumi satur pierādījumus, tajā skaitā mūsu tematiskā dabas resursu stratēģija. Ir aprēķināts, ka divas trešdaļās no lielākajām pasaules ekosistēmām ir pārtērētas, un mēs izsmeļam mūsu dabas kapitālu. Šī problēma aizvien saasinās, jo pieaug ekonomikas un iedzīvotāju skaits. Fakts ir, ka pašreizējais izaugsmes modelis un koncepcija nav ilgtspējīgi. Kurš gan cits, ja ne Eiropas Savienība varētu palīdzēt pārveidot šo konceptu par ilgtspējīgāku? Manuprāt, ekodizaina direktīva paver ceļu virzībai uz priekšu. Līdzīgi kā energoefektivitātes jomā mēs varētu izveidot standartus un tiesību normas par izejmateriāliem, produktu dizaina veidošanu, sekmēt otrreizējo pārstrādi un atkārtotu izmantošanu un palielināt resursu izmantošanas efektivitāti. Labāk ātrāk, nekā vēlāk, jo mums būs jārisina jautājums par resursu efektivitāti. Esmu redzējis Komisijas priekšlikumu projektus, kas saturēja jautājumus par resursu efektivitāti, un man nav saprotams, kādēļ šie priekšlikumi nav apstiprināti. Pasakiet man, kurā vēl jomā ES tiesību aktos ir resursu efektivitāti sekmējoši pasākumi? Mums ir nepieciešamas politiku sistēmas, kas visaptveroši sekmē efektīvu resursu izmantošanu, mudina uzņēmumus izmēģināt jaunus uzņēmējdarbības modeļus, piemēram, funkcionālu domāšanu, piedāvājot pakalpojumus, nevis produktus, un kuru ietvaros ienākumus gūst, pateicoties pakalpojumu kvalitātei, nevis tikai palielinot tirdzniecības apjomus. Kā jau norādīju, direktīva varēja ietvert visu minēto. Es paredzu, ka pēc dažiem gadiem mēs nožēlosim to, ka šodien nebijām proaktīvāki. Kā jau teicu, tā ir neizmantota iespēja."@lv13
"Mr President, I would like to thank the rapporteur, Mr Csibi. The result of our joint efforts reviewing the Eco-design Directive is, in my opinion, to a large extent, a missed opportunity. To widen the scope from energy-consuming to energy-related products is, of course, good. But why stop there? The problems we face in terms of resource use go beyond energy. The Commissioner should know that. The problem is the overall pressure on ecosystems and the natural resource base. Many scientific reports bear witness to this, not least our own thematic strategy on natural resources. An estimated two thirds of major ecosystems in the world are over-utilised, and we are depleting natural capital. This problem is getting worse because of growing economies and populations. The fact is that the current growth model and concept is not sustainable. Who but the European Union could help transform the concept to a more sustainable one? The Eco-design Directive, in my opinion, does offer a way forward. As with energy efficiency, we could establish standards and norms for how to source materials, how to design products to facilitate recycling and reuse and enhance resource efficiency. Sooner rather than later we will have to address resource efficiency. Having seen earlier drafts of the Commission proposals which included resource efficiency, it is a mystery to me why such proposals were not followed through. Tell me, where else in EU legislation do we have measures that encourage resource efficiency? We need policy frameworks that encourage resource efficiency across the board, that encourage companies to try new business models – like functional thinking – offering services rather than products, and where revenues obtained through quality of service, and not only via increased volumes from sales, are taking place. As I said, all this could have been covered by the Directive. I predict that, a few years from now, we will all regret that we were not more proactive today. As I said, a missed opportunity."@mt15
"Voorzitter, ik wil de rapporteur, de heer Csibi, bedanken. Onze gezamenlijke inspanningen in het kader van de herschikking van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp zijn naar mijn mening grotendeels uitgelopen op een gemiste kans. Het uitbreiden van het toepassingsgebied van energieverbruikende naar energiegerelateerde producten is vanzelfsprekend een goede zaak. Maar waarom zouden we het daarbij laten? Onze problemen in verband met het gebruik van grondstoffen zijn niet beperkt tot energie. De commissaris zou dat moeten weten. Het probleem is de algehele druk waaraan de ecosystemen en de natuurlijke hulpbronnen worden blootgesteld. Dit wordt bevestigd door tal van wetenschappelijke verslagen, niet in de laatste plaats onze eigen thematische strategie inzake natuurlijke hulpbronnen. Naar schatting wordt twee derde van de belangrijkste ecosystemen wereldwijd overbelast, de natuurlijke hulpbronnen worden uitgeput. Dit probleem wordt erger vanwege de groeiende economieën en bevolking. Het punt is dat het huidige groeimodel en groeiconcept niet duurzaam zijn. Wie is er beter in staat om het concept duurzamer te maken dan de Europese Unie? De richtlijn inzake ecologisch ontwerp biedt mijns inziens wel de mogelijkheid voor verbetering. Net als met energie-efficiëntie zouden we standaards en normen kunnen ontwikkelen voor de inkoop van materialen, het ontwerp van producten gericht op gemakkelijke recycling en hergebruik en verbetering van de hulpbronnenefficiëntie. De hulpbronnenefficiëntie moet zo snel mogelijk worden verhoogd. In de eerdere ontwerpen van de Commissievoorstellen was de hulpbronnenefficiëntie opgenomen, ik begrijp dan ook niet waarom deze voorstellen niet zijn doorgezet. Kunt u mij vertellen in welke andere EU-wetgeving maatregelen zijn opgenomen die een efficiënte omgang met hulpbronnen bevorderen? Er zijn beleidskaders nodig die hulpbronnenefficiëntie in alle opzichten stimuleren, die bedrijven aanmoedigen om nieuwe bedrijfsmodellen toe te passen (zoals functioneel denken, het aanbieden van diensten in plaats van producten), en die ertoe bijdragen dat winsten worden behaald door hoogwaardige dienstverlening, en niet alleen door hogere verkopen. Zoals ik al zei, dit alles had in de richtlijn opgenomen kunnen worden. Ik voorspel dat wij over een aantal jaren zullen betreuren dat wij ons vandaag niet proactiever opgesteld hebben. Dat is, zoals ik eerder aangaf, een gemiste kans."@nl3
". Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować sprawozdawcy, panu Csibiemu. Moim zdaniem nasze wspólne wysiłki związane z przeglądem dyrektywy w sprawie ekoprojektu są w znacznej mierze zaprzepaszczoną szansą. Rozszerzenie zakresu z produktów zużywających energię na produkty związane z energią jest oczywiście czymś pozytywnym. Dlaczego jednak na tym się zatrzymaliśmy? Problemy, w obliczu których stoimy, jeśli chodzi o wykorzystanie zasobów, wykraczają poza kwestię zużycia energii. Pan komisarz z pewnością to wie. Problemem jest ogólna presja na ekosystemy i bazę surowców naturalnych. Zaświadczają o tym liczne raporty naukowe, a w szczególności nasza własna strategia tematyczna na rzecz zasobów naturalnych. Szacuje się, że dwie trzecie najważniejszych ekosystemów na świecie jest nadmiernie eksploatowanych, my zaś wyczerpujemy nasz kapitał naturalny. Ten problem zaostrza się na skutek wzrostu gospodarczego i przyrostu liczby ludności. W istocie obecny model i koncepcja wzrostu są sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Kto, jeśli nie Unia Europejska, może przyczynić się do nadania tej koncepcji bardziej racjonalnego charakteru? W mojej opinii dyrektywa w sprawie ekoprojektu oferuje pewne rzeczywiste możliwości pójścia naprzód w tej kwestii. Podobnie jak w przypadku efektywności energetycznej, moglibyśmy ustalić pewne standardy i normy w zakresie pozyskiwania materiałów, projektowania produktów pod kątem ułatwienia ich recyklingu i ponownego wykorzystania, jak i podniesienia efektywności wykorzystania zasobów. Problem efektywności energetycznej trzeba będzie podjąć raczej wcześniej niż później. Ponieważ miałem okazję zapoznać się z wcześniejszymi projektami wniosku Komisji, które uwzględniały kwestię efektywności wykorzystania zasobów, pozostaje dla mnie tajemnicą, dlaczego propozycje te zostały porzucone. Proszę mi powiedzieć, gdzie w ustawodawstwie UE znaleźć można środki zachęcające do wydajnego korzystania z zasobów? Potrzebne są nam ramy polityki sprzyjające wydajnemu korzystaniu z zasobów we wszystkich dziedzinach, które zachęcać będą firmy do wypróbowania nowych modeli biznesowych, takich jak myślenie funkcjonalne, oferujących raczej usługi niż produkty, gdzie przychody uzyskuje się dzięki jakości usług, a nie wyłącznie w drodze zwiększania sprzedaży. Jak już powiedziałem, dyrektywa mogła objąć wszystkie te problemy. Spodziewam się, że za kilka lat będziemy wszyscy żałować, że dzisiaj wykazaliśmy więcej dynamizmu. Jak już powiedziałem, jest to zaprzepaszczona szansa."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao relator, senhor deputado Csibi. O resultado dos nossos esforços conjuntos para rever a Directiva "Concepção Ecológica" é, em minha opinião, e em grande medida, uma oportunidade perdida. Alargar o âmbito dos produtos consumidores de energia aos produtos relacionados com o consumo de energia é, evidentemente, uma medida positiva. Todavia, porque parar aí? Os problemas que enfrentamos em termos de utilização de recursos vão muito além da energia. O Senhor Comissário devia saber isso. O problema é a pressão generalizada sobre os ecossistemas e a base de recursos naturais. Muitos relatórios científicos são disso testemunha, e não em menor grau, a nossa própria "Estratégia Temática sobre a Utilização Sustentável dos Recursos Naturais". Segundo uma estimativa, dois terços do maior ecossistema do mundo são sobreutilizados e nós estamos a esgotar um capital natural. Este problema está a agravar-se, em consequência do crescimento das economias e do aumento das populações. O facto é que, o actual modelo e conceito de crescimento não é sustentável. Quem senão a União Europeia podia ajudar a transformar o conceito em outro mais sustentável? Em minha opinião, a Directiva "Concepção Ecológica" oferece um modo de progredir. Tal como acontece com a eficiência energética, podíamos estabelecer padrões e normas para o modo de aquisição de materiais, de concepção de produtos para facilitar a reciclagem e reutilização e melhorar a eficiência dos recursos. Mais cedo que mais tarde teremos de analisar a eficiência da utilização dos recursos. Depois de ver anteriores projectos das propostas da Comissão, que incluam eficiência na utilização dos recursos, considero um mistério a razão por que essas propostas não foram completadas. Digam-me: em que outra legislação da UE temos medidas que encorajem a eficiência na utilização dos recursos? Temos necessidade de quadros de política económica que encorajem as empresas a tentar novos modelos de comércio – como pensamento funcional –, oferecendo serviços em vez de produtos, e em que tenham lugar receitas obtidas através da qualidade dos serviços, em vez de receitas obtidas apenas através do aumento do volume de vendas. Como disse, tudo isto podia ter sido coberto pela Directiva. O meu vaticínio é que, dentro de alguns anos, e não muitos, todos lamentaremos não termos sido hoje mais pró-activos. Como disse, uma oportunidade perdida."@pt17
"Dle preşedinte, aş dori să îi mulţumesc dlui raportor Csibi. Din punctul meu de vedere, rezultatul eforturilor noastre comune de a revizui Directiva privind proiectarea ecologică este, în mare parte, o ocazie ratată. Extinderea domeniului de aplicare de la produsele consumatoare de energie la produsele cu impact energetic este bună, bineînţeles. Dar de ce să ne oprim aici? Problemele cu care ne confruntăm în materie de utilizare a resurselor depăşesc aspectul energetic. Dl comisar ar trebui să ştie acest lucru. Problema este presiunea generală exercitată asupra ecosistemelor şi a bazei resurselor naturale. Multe rapoarte ştiinţifice relevă acest lucru, la fel şi strategia noastră tematică privind resursele naturale. Se estimează că două treimi din principalele ecosisteme din lume sunt suprautilizate, iar noi epuizăm capitalul natural. Problema se agravează din cauza creşterii economiilor şi a numărului populaţiei. Adevărul este că actualul model şi concept de creştere nu este durabil. Cine ar putea contribui, dacă nu Uniunea Europeană, la schimbarea acestui concept într-unul durabil? În opinia mea, directiva privind proiectarea ecologică reprezintă un pas înainte. Ca şi în cazul eficienţei energetice, am putea stabili standarde şi norme pentru a identifica surse adecvate de materiale, pentru a proiecta produse în scopul facilitării reciclării şi reutilizării şi pentru a spori eficienţa resurselor. În curând va trebui să abordăm aspectul eficienţei resurselor. Am văzut propuneri anterioare ale Comisiei care includeau acest aspect şi, de aceea, este un mister pentru mine de ce propunerile respective nu au fost duse până la capăt. Spuneţi-mi, unde mai există, în cadrul legislaţiei europene, măsuri care încurajează eficienţa resurselor? Avem nevoie de politici-cadru care să încurajeze folosirea eficientă a resurselor în toate planurile, care să încurajeze întreprinderile să adopte noi modele de afaceri – precum gândirea funcţională – care oferă servicii şi nu produse şi în cadrul cărora veniturile sunt obţinute cu ajutorul calităţii serviciilor furnizate, nu numai prin creşterea volumului vânzărilor. După cum am mai spus, directiva ar fi putut să includă toate aceste aspecte. Preconizez că, peste câţiva ani, vom regreta că nu am avut o atitudine mai anticipativă azi. Aşadar, este o ocazie ratată."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rád by som poďakoval pánovi spravodajcovi Csibimu. Výsledkom nášho spoločného úsilia pri preskúmavaní smernice o ekodizajne je, podľa môjho názoru, do veľkej miery zmeškaná príležitosť. Rozšírenie rozsahu pôsobnosti z výrobkov využívajúcich energiu aj na energeticky významné výrobky je určite dobré. No prečo by sme sa tu mali zastaviť? Problémy, ktorým čelíme v súvislosti s využívaním zdrojov, presahujú problematiku energie. Pán komisár by to mal vedieť. Problémom je celkový tlak na ekosystémy a základňu prírodných zdrojov. Potvrdzuje to naša tematická stratégia prírodných zdrojov, ale aj veľa vedeckých správ. Asi dve tretiny hlavných svetových ekosystémov sú preťažené – vyčerpávame si prírodný kapitál. Rast hospodárstiev a obyvateľstva tento problém ešte zhoršuje. Skutočnosťou je, že súčasný model a koncepcia rastu sú neudržateľné. Kto iný, ako Európska únia, môže pomôcť pri jej transformácii na udržateľnejšiu koncepciu? Podľa môjho názoru ponúka smernica o ekodizajne skutočne krok vpred. Podobne ako v oblasti energetickej účinnosti môžeme stanoviť normy a pravidlá na zabezpečenie zdrojov materiálov, dizajn výrobkov na uľahčenie recyklovania a ich opätovného využívania a zlepšenie účinnosti využívania zdrojov. Účinnosti využívania zdrojov sa budeme musieť venovať a je lepšie urobiť to skôr, než neskoro. Keďže som videl predbežné návrhy Komisie, ktoré obsahovali účinnosť využívania zdrojov, je pre mňa záhadou, prečo tieto návrhy neboli dotiahnuté do konca. Povedzte mi teda, kde inde v právnych predpisoch EÚ môžeme nájsť opatrenia, ktoré podporujú účinnosť využívania zdrojov? Potrebujeme politický rámec, ktorý podporí účinnosť využívania zdrojov celoplošne, ktorý povzbudí spoločnosti pri skúšaní nových modelov podnikania (napríklad funkčného myslenia), v ktorých sa poskytujú služby namiesto predaja výrobkov a v ktorých sa príjmy dosahujú prostredníctvom poskytovania kvalitných služieb a nielen prostredníctvom zvýšeného objemu predaja. Ako som už povedal, všetko toto mohlo byť zahrnuté v smernici. Predpokladám, že v priebehu niekoľkých rokov budeme všetci ľutovať, že sme dnes neboli aktívnejší. Ako som povedal – zmeškali sme príležitosť."@sk19
"Gospod predsednik, najprej bi se rad zahvalil poročevalcu, gospodu Csibiju. Rezultat naših skupnih prizadevanj, pregled Direktive o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, je po mojem mnenju v veliki meri zgubljena priložnost. Razširiti področje uporabe z izdelkov, ki trošijo energijo, na izdelke, povezane z energijo, je seveda dobro. Toda zakaj se ustaviti tukaj? Težave, s katerimi se soočamo v smislu rabe virov, segajo dlje od energije. Komisar bi to moral vedeti. Težava je v splošnem pritisku na ekosisteme in bazo naravnih virov. Mnoga znanstvena poročila so temu priča, tudi naša lastna tematska strategija o naravnih virih. Ocenjeno je, da sta dve tretjini glavnih ekosistemov na svetu prekomerno izkoriščani in zmanjšujemo naravni kapital. Ta težava je vedno večja zaradi naraščajočih gospodarstev in množičnejšega prebivalstva. Dejstvo je, da trenutni model in koncept rasti nista trajnostna. Kdo, če ne Evropska unija, bi lahko pomagal spremeniti koncept v trajnejšega? Direktiva o okoljsko primerni zasnovi izdelkov po mojem mnenju ponuja napredek. Kar zadeva energetsko učinkovitost, bi lahko vzpostavili standarde in norme za pridobivanje materialov, snovanje izdelkov in pospešitev učinkovitosti virov. Raje prej kot kasneje bomo morali rešiti učinkovito rabo virov. Videl sem prejšnje osnutke predlogov Komisije, ki so vključevali učinkovitost virov, in zdi se mi nenavadno, zakaj taki predlogi niso bili sprejeti. Povejte mi, kjer drugje v zakonodaji EU imamo ukrepe, ki bi spodbujali učinkovito rabo virov. Potrebujemo politične okvire, ki povsod spodbujajo učinkovitost virov, ki spodbujajo podjetja, da poskusijo nove poslovne modele – kot je funkcionalno razmišljanje – in ponujajo raje storitve in ne proizvode, in kjer se prihodki ustvarjajo zaradi kakovosti storitev in ne le zaradi povečane količine od prodaje. Kot sem rekel, bi Direktiva lahko zajemala vse to. Napovedujem, da bomo čez nekaj let vsi obžalovali, da danes nismo bili bolj proaktivni. Kot sem rekel, zgubljena priložnost."@sl20
"Herr talman! Jag vill tacka föredraganden, Magor Imre Csibi. Resultatet av våra gemensamma insatser för att omarbeta direktivet om ekodesign utgör, enligt min åsikt, en möjlighet som har gått förlorad. Att utvidga tillämpningsområdet från energianvändande till energirelaterade produkter är förstås bra. Men varför stanna där? De problem vi står inför när det gäller resursanvändning handlar inte bara om energi. Kommissionsledamoten borde vara medveten om det. Problemet är det totala trycket på ekosystemen och naturtillgångarna. Många vetenskapliga rapporter vittnar om detta, inte minst vår egen temainriktade strategi för naturresurser. Uppskattningsvis två tredjedelar av de stora ekosystemen i världen är överutnyttjade, och vi förbrukar våra naturresurser. Detta problem förvärras på grund av växande ekonomier och befolkningar. Faktum är att dagens tillväxtmodell inte är hållbar. Vilka förutom EU skulle kunna bidra till att omvandla tillväxtbegreppet så att det blir mer hållbart? Direktivet om ekodesign erbjuder enligt min åsikt en väg framåt. På samma sätt som med energieffektiviteten skulle vi kunna upprätta standarder och normer för hur material ska köpas in och hur produkter ska utformas för att underlätta återanvändning och återvinning och förbättra resurseffektiviteten. Vi måste så snart som möjligt ta itu med resurseffektiviteten. Efter att ha sett tidigare utkast till kommissionens förslag som omfattade resurseffektivitet är det en gåta för mig varför dessa förslag inte har fullföljts. Kan ni säga mig på vilket annat ställe i EU:s lagstiftning det finns åtgärder som uppmuntrar resurseffektivitet? Vi behöver politiska ramar som uppmuntrar resurseffektivitet generellt, som uppmuntrar företag att pröva nya affärsmodeller – till exempel funktionellt tänkande – och erbjuder tjänster i stället för produkter, och där intäkterna erhålls genom kvaliteten på tjänsterna och inte enbart genom ökade försäljningsvolymer. Som jag sa hade direktivet kunnat omfatta allt detta. Jag tror att vi om några år kommer att ångra att vi inte var mer proaktiva i dag. Som jag sa, en förlorad möjlighet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Anders Wijkman,"18,5,20,15,1,19,14,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph