Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-23-Speech-4-396"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090423.65.4-396"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Monsieur Le Président, il n’est pas question pour nous d’approuver un tel rapport. D’abord, ses références constantes au traité de Lisbonne sont inacceptables, puisque ce traité n’est pas ratifié et, sans doute, ne le sera jamais. Il faut vous y faire: l’entreprise visant à instaurer une supranationalité pure et parfaite, lancée voici huit ans par la grande convention Giscard, a bel et bien avorté. Surtout, nous ne pouvons accepter le ton ironique d’un rapport, dont le titre même «Consolidation de la stabilité et de la prospérité dans les Balkans» est stupéfiant d’hypocrisie. Stupéfiant rapport en effet, qui, dans l’intention manifeste de préparer l’adhésion de nouveaux pays, notamment la Bosnie, la prétendue Macédoine, l’Albanie, pourquoi pas le Kosovo, fait comme si l’actuelle situation des Balkans était stable, passant complètement sur le jeu terrible de deux grandes puissances, les États-Unis et l’Allemagne, qui ont minutieusement participé à la décomposition politique de toute la région. Pour ce faire, je rappelle que l’armada de l’OTAN est allée jusqu’à bombarder la capitale d’un État européen, Belgrade. Le dixième anniversaire de ce sinistre épisode dans les prochains jours sera, bien entendu, passé sous silence, mais j’ai à cœur de le rappeler ici. Le Kosovo est le symbole de cette entreprise de décomposition politique. On voit bien l’avantage que ces puissances peuvent tirer d’une telle zone de non-droit, ouverte à tous les trafics et si propice, bien entendu, à l’installation de bases militaires au cœur de notre continent. Mais le Kosovo révèle le vrai visage d’une politique visant à balkaniser l’Europe. C’est l’Europe à l’allemande, celle des régions ou des ethnies, cette Europe aux cent drapeaux qui, en éliminant les États, éliminera peu à peu les volontés populaires pour désarmer les peuples et les livrer aux oligarchies en tout genre. Tout cela, le rapport le passe sous silence. C’est en silence, sous le couvert du tombeau habituel des bons sentiments, que l’on balkanise l’Europe et qu’on la neutralise jusqu’à la faire sortir de l’Histoire. C’est pourtant elle, l’Histoire, qui jugera tout cela. En attendant, Mesdames et Messieurs, je vous laisse à vos œuvres."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, to, o co tu jde, není schválení této zprávy. Za prvé je její neustálé odkazování na Lisabonskou smlouvu nepřijatelné, protože tato smlouva nebyla ratifikována a bezpochyby nikdy nebude. S tím je třeba se smířit: iniciativa směrem k zavedení čisté a dokonalé supranacionality, která začala před osmi lety konventem pana Giscarda, zcela jasně selhala. Především nejsme ochotni tolerovat ironický tón zprávy, jejíž název „upevnění stability a prosperity ve státech západního Balkánu“ je nesmírně pokrytecký. Tato ohromující zpráva, jejímž zjevným cílem je přistoupení nových zemí, konkrétně Bosny, takzvané Makedonie, Albánie, a – proč ne – i Kosova, se ve skutečnosti tváří, jako by situace na Balkáně byla stabilní, a přitom zcela ignoruje hru, kterou hrají dvě velké mocnosti, Spojené státy a Německo, které se usilovně podílely na politickém rozdělení celého regionu. Chtěl bych vám připomenout, že síly NATO proto, aby tohoto rozdělení dosáhly, zašly až tak daleko, že bombardovaly Bělehrad – hlavní město evropského státu. Nadcházející desáté výročí této temné epizody přejdeme samozřejmě v tichu, ale já jsem odhodlán to zde připomenout. Kosovo je symbol tohoto politického rozdělení. Je snadné vidět výhodu, kterou tyto mocnosti mohou získat z takové oblasti bezpráví, která je náchylná ke všem druhům nedovoleného obchodu, a vzhledem k tomu, že se nachází v srdci našeho kontinentu, je považována za vhodné místo pro zřízení vojenských základen. Kosovo však odhaluje pravou tvář politiky zaměřené na balkanizaci Evropy. Je to Evropa německého stylu, Evropa regionů či etnických skupin, Evropa mnoha vlajek, které tím, že odstraní státy, postupně omezí vůli lidu, aby tito lidé nemohli bojovat proti vládě vybraných jedinců. Zpráva o tomto mlčí. Je to mlčení pod rouškou dobrých úmyslů, přičemž je Evropa balkanizována a neutralizována, až zmizí do historie. Je to však historie, která to bude všechno soudit. Mezitím, dámy a pánové, vás nechám v klidu pracovat."@cs1
"Hr. formand! Der kan ikke være tale om, at vi stemmer for en sådan betænkning. For det første er de konstante henvisninger til Lissabontraktaten uacceptable, da denne traktat ikke er blevet ratificeret og sikkert aldrig vil blive det. De er nødt til at se det i øjnene: Projektet med det formål at indføre den rene og skære overnationale stat, som blev iværksat for otte år siden med det fantastiske Giscardkonvent, er ganske enkelt slået fejl. Frem for alt kan vi ikke acceptere den ironiske tone i en betænkning, hvor selve titlen, "Konsolidering af stabilitet og velstand på det vestlige Balkan", er forbløffende hyklerisk. En forbløffende betænkning med det indlysende formål at forberede medlemskab for nye lande, navnlig Bosnien, det såkaldte Makedonien, Albanien, og – hvorfor ikke? – også Kosovo, hvor man taler, som om den nuværende situation på Balkan var stabil, mens man fuldstændig ignorerer det forfærdelige spil, der spilles af to vigtige magter, USA og Tyskland, som med stor iver deltog i den politiske opbrydning af hele regionen. For at opnå denne opbrydning vil jeg erindre Dem om, at NATO-styrkerne gik så vidt som til at bombardere Beograd, hovedstaden i en europæisk stat. Den kommende 10-årsdag for denne dystre episode vil naturligvis blive forbigået i tavshed, men jeg er fast besluttet på at minde om den her. Kosovo er symbolet på dette projekt med politisk opbrydning. Det er let at se den fordel, som disse magter kan få gennem et sådant område med lovløshed, som er åbent for alle former for smugleri, og fordi området ligger i hjertet af vores kontinent, er det naturligvis et meget hensigtsmæssigt sted at oprette militærbaser. Men Kosovo afslører det sande ansigt for en politik, der har til formål at balkanisere Europa. Det er et Europa i tysk stil, et Europa bestående af regioner eller etniske grupper, dette Europa med 100 flag, som ved at afskaffe staterne gradvis vil afskaffe den folkelige vilje for at afvæbne befolkningerne og overgive dem til oligarkier af enhver farve. Alt dette forbigår betænkningen i tavshed. Det er i tavshed, under dække af det sædvanlige slør af gode hensigter, at Europa balkaniseres og neutraliseres så meget, at det forsvinder ud af historien. Det bliver imidlertid historien, der bliver dommer over alt dette. I mellemtiden, mine damer og herrer, vil jeg overlade Dem til Deres projekter."@da2
"Sehr geehrter Herr Präsident! Es kommt für uns nicht in Frage, solch einen Bericht zu befürworten. Zunächst ist die ständige Bezugnahme auf den Vertrag von Lissabon inakzeptabel, da dieser Vertrag noch nicht ratifiziert worden ist und - zweifelsohne - nie sein wird. Sie müssen sich dem stellen: Das Vorhaben, das darauf abzielte, reine und vollkommene Überstaatlichkeit einzuführen, das vor acht Jahren durch den großartigen Europäischen Konvent von Valéry Giscard d'Estaing ins Leben gerufen wurde, ist ganz und gar abgebrochen worden. Vor allem können wir den ironischen Ton eines Berichts nicht akzeptieren, dessen Titel „Über die Konsolidierung von Stabilität und Wohlstand in den westlichen Balkanländern“ erstaunlich heuchlerisch ist. Ein in der Tat verblüffender Bericht, der, in der offensichtlichen Absicht, den Beitritt neuer Länder, insbesondere von Bosnien, dem so genannte Mazedonien, Albanien und - warum nicht? - auch dem Kosovo, vorzubereiten, so tut, als wäre die Situation in den Balkan-Ländern stabil. Dabei übergeht er vollkommen das schreckliche Spiel, das zwischen zwei Großmächten, den Vereinigten Staaten und Deutschland, die fleißig an der politischen Auflösung der gesamten Region mitgearbeitet haben, gespielt wird. Ich möchte ich Sie daran erinnern, dass NATO-Kräfte so weit gegangen sind, Belgrad, die Hauptstadt eines europäischen Staates zu bombardieren, um diese Auflösung zu erreichen. Der bevorstehende zehnte Jahrestag dieses unheimlichen Vorfalls wird natürlich still übergangen, aber ich bin entschlossen, hier daran zu erinnern. Der Kosovo ist das Symbol dieses Unternehmens der politischen Auflösung. Es ist leicht, den Vorteil zu erkennen, den diese Mächte durch solch einen Raum der Gesetzlosigkeit, erlangen können: Er ist allen Arten von Handel offen und - im Zentrum unseres Kontinents gelegen - natürlich ein sehr geeigneter Platz für die Einrichtung militärischer Stützpunkte. Jedenfalls zeigt der Kosovo das wahre Gesicht einer Politik, die auf die Balkanisierung von Europa abzielt. Dies ist ein Europa deutscher Art, ein Europa der Regionen oder ethnischen Gruppen, dieses Europa mit hundert Flaggen, das durch die Beseitigung der Staaten nach und nach den Volkswillen beseitigen wird, um die Völker zu entwaffnen und sie den Oligarchien jeder Art auszuliefern. Der Bericht übergeht all dies mit Schweigen. In Stille wird Europa insgeheim unter dem gewöhnlichen Deckmantel der guten Absichten balkanisiert und so weit neutralisiert, dass es seine historische Bedeutung verliert. Die Geschichte wird jedoch über all dies urteilen. Unterdessen werde ich Sie, meine Damen und Herren, zu Ihren Aufgaben zurückkehren lassen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να εγκρίνουμε μια τέτοια έκθεση. Πρώτον, οι συνεχείς αναφορές της στη Συνθήκη της Λισσαβώνας είναι απαράδεκτες, καθώς αυτή η συνθήκη δεν έχει κυρωθεί και αναμφίβολα δεν θα κυρωθεί ποτέ. Πρέπει να το αντιμετωπίσετε: η επιχείρηση της οποίας ο στόχος ήταν ο καθαρός και τέλειος υπερεθνικός χαρακτήρας, η οποία ξεκίνησε πριν οχτώ χρόνια με τη μεγάλη σύμβαση Giscard, ναυάγησε πλήρως. Πάνω από όλα, αδυνατούμε να δεχτούμε τον ειρωνικό τόνο μιας έκθεσης, της οποίας ο ίδιος ο τίτλος «Εδραίωση της σταθερότητας και της ευημερίας στα Δυτικά Βαλκάνια», είναι εκπληκτικά υποκριτικός. Μια πραγματικά εκπληκτική έκθεση, η οποία με την καταφανή πρόθεση της προετοιμασίας της προσχώρησης νέων χωρών, εκ των οποίων της Βοσνίας, της λεγόμενης Μακεδονίας, της Αλβανίας και – γιατί όχι; – και του Κοσσυφοπεδίου, μιλάει σαν η σημερινή κατάσταση στα Βαλκάνια να ήταν σταθερή, αγνοώντας πλήρως το τρομερό παιχνίδι που παίζεται από δύο μεγάλες δυνάμεις, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία, οι οποίες συμμετείχαν επιμελώς στην πολιτική διάλυση της όλης περιοχής. Για να επιτευχθεί αυτή η διάλυση, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ έφτασαν στο σημείο να βομβαρδίσουν το Βελιγράδι, την πρωτεύουσα ενός ευρωπαϊκού κράτους. Η προσεχής δέκατη επέτειος αυτού του καταστροφικού επεισοδίου θα αποσιωπηθεί φυσικά, αλλά εγώ είμαι αποφασισμένος να το υπενθυμίσω εδώ. Το Κοσσυφοπέδιο είναι το σύμβολο αυτής της επιχείρησης πολιτικής διάλυσης. Είναι εύκολο να δει κανείς το όφελος που αυτές οι δυνάμεις μπορούν να αποκομίσουν από μια τέτοια περιοχή ανομίας, ανοιχτής σε κάθε είδους παράνομη εμπορία και, εφόσον βρίσκεται στην καρδιά της ηπείρου μας, είναι φυσικά ένα τόσο κατάλληλο μέρος για την εγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων. Ωστόσο, το Κοσσυφοπέδιο αποκαλύπτει την πραγματική όψη μιας πολιτικής που στόχευε στη βαλκανοποίηση της Ευρώπης. Αυτή είναι μια Ευρώπη κατά το γερμανικό στιλ, μια Ευρώπη των περιφερειών ή εθνικών ομάδων, αυτή η Ευρώπη με εκατό σημαίες, η οποία, εξαλείφοντας τα κράτη, θα εξαλείψει σταδιακά τη βούληση των λαών προκειμένου να αφοπλίσει τους λαούς και να τους παραδώσει στις κάθε είδους ολιγαρχίες. Η έκθεση τα αποσιωπά όλα αυτά. Στη σιωπή της, με τη συνήθη κάλυψη των καλών προθέσεων, αυτή η Ευρώπη βαλκανοποιείται και εξουδετερώνεται σε βαθμό που εξαφανίζεται από την ιστορία. Ωστόσο, η ιστορία είναι αυτή που θα τα κρίνει όλα αυτά. Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, θα σας αφήσω στις εργασίες σας."@el10
"Mr President, there is no question of us approving such a report. Firstly, its constant references to the Treaty of Lisbon are unacceptable, as this treaty has not been ratified and, no doubt, never will be. You have to face up to it: the enterprise aimed at introducing pure and perfect supranationality, launched eight years ago by the great Giscard convention, has well and truly been aborted. Above all, we are unable to accept the ironic tone of a report whose very title, ‘Consolidating stability and prosperity in the Western Balkans’, is stupefyingly hypocritical. A stupefying report, in fact, which, with the obvious intention of preparing for the accession of new countries, notably Bosnia, so-called Macedonia, Albania, and – why not? – Kosovo too, speaks as if the current situation in the Balkans were stable, completely ignoring the terrible game being played by two major powers, the United States and Germany, which have painstakingly participated in the political break-up of the whole region. To achieve this break-up, I would remind you that NATO forces went so far as to bomb Belgrade, the capital city of a European state. The forthcoming tenth anniversary of this sinister episode will, of course, be passed over in silence, but I am determined to recall it here. Kosovo is the symbol of this enterprise of political break-up. It is easy to see the advantage that these powers may gain from such an area of lawlessness, open to all sorts of trafficking and, being at the heart of our continent, such an appropriate place, of course, to install military bases. However, Kosovo reveals the true face of a policy aimed at the balkanisation of Europe. This is a Europe in the German style, a Europe of regions or ethnic groups, this Europe with a hundred flags which, by eliminating the States, will gradually eliminate the popular wills in order to disarm the peoples and deliver them up to oligarchies of every hue. The report passes over all that in silence. It is in silence, under cover of the usual shroud of good intentions, that Europe is being balkanised and neutralised to the point where it disappears from history. It is, however, history that will judge all of that. In the meantime, ladies and gentlemen, I shall leave you to your works."@en4
"Señor Presidente, no existe ninguna razón para que nuestro grupo apruebe un informe así. En primer lugar, sus constantes referencias al Tratado de Lisboa son inaceptables, ya que dicho tratado no ha sido ratificado y no hay duda de que nunca lo será. Tienen ustedes que reconocerlo: la iniciativa dirigida a introducir una supranacionalidad pura y perfecta, lanzada hace ocho años por la gran convención de Giscard, ha sido realmente abortada. Por encima de todo, somos incapaces de aceptar el tono irónico de un informe cuyo mismo título, «la consolidación de la estabilidad y prosperidad en los Balcanes Occidentales», es de una hipocresía pasmosa. De hecho, se trata de un informe pasmoso que, con la intención de preparar la adhesión de nuevos países, especialmente Bosnia, la llamada Macedonia, Albania y —¿por qué no?— Kosovo también, habla como si la situación actual en los Balcanes fuera estable e ignora por completo el terrible partido en el que se están enfrentando dos grandes potencias, los Estados Unidos y Alemania, quienes han participado laboriosamente en la ruptura política de toda la región. Para lograr esta ruptura, me gustaría recordarles que las fuerzas de la OTAN llegaron tan lejos que bombardearon Belgrado, la capital de un estado europeo. El próximo décimo aniversario de este siniestro episodio será, por supuesto, pasado por alto en silencio, pero yo estoy dispuesto a recordarlo aquí. Kosovo es el símbolo de esta iniciativa de ruptura política. Resulta fácil ver las ventajas que dichas potencias obtendrían de una zona tan caótica, abierta a todo tipo de tráficos. Además, al hallarse en el corazón de nuestro continente, resulta, naturalmente, un lugar muy apropiado para instalar bases militares. Sin embargo, Kosovo pone de manifiesto la verdadera cara de una política destinada a la balcanización de Europa. Esta es una Europa al estilo alemán, una Europa de regiones o grupos étnicos, una Europa con un centenar de banderas que, mediante la eliminación de los Estados, irá gradualmente eliminando los deseos del pueblo con el fin de desarmar a los pueblos y dejarlos a merced de oligarquías de todo tipo. El informe pasa por alto todo esto en silencio. Es en silencio, al abrigo de la típica protección de buenas intenciones, como Europa está siendo balcanizada y neutralizada hasta el punto en que desaparezca de la historia. Es, no obstante, la historia la que juzgará todo esto. Mientras tanto, Señorías, les dejo con sus trabajos."@es21
"Härra juhataja, sellise raporti heakskiitmises ei ole mingit küsimust. Esmalt on vastuvõetamatud selles olevad pidevad viited Lissaboni lepingule, kuna nimetatud leping ei ole veel kinnitatud ning arvatavasti ei jõuagi kunagi nii kaugele. Tuleb leppida sellega, et kaheksa aasta eest suure Giscardi konventsiooniga algatatud puhta ja täieliku riigiülesuse sisseviimise kava on lõplikult katkestatud. Ennekõike ei saa me leppida selle raporti iroonilise tooniga, mille pealkirigi – „Stabiilsuse ja heaolu tugevdamine Lääne-Balkani riikides” – on hämmastavalt silmakirjalik. Selles imestama panevas raportis, mille selge eesmärk on valmistuda uute riikide, eriti Bosnia, nn Makedoonia, Albaania ja miks ka mitte Kosovo liitumiseks, nimetatakse praegust olukorda Balkanil stabiilseks, eirates täielikult hirmuäratavat mängu, mida seal mängivad kaks suurriiki – Ameerika Ühendriigid ja Saksamaa – kes on näinud palju vaeva, et terve regioon poliitiliselt ebastabiilseks muuta. Tuletan teile meelde, et selle ebastabiilsuse saavutamiseks läksid NATO väed isegi nii kaugele, et pommitasid Belgradi, Euroopa riigi pealinna. Loomulikult lastakse selle sünge ajalooepisoodi saabuv kümnes aastapäev vaikuses mööduda, kuid ma tahan seda teile siin kindlasti meenutada. Kosovo on selle poliitilise destabiliseerimise sümboliks. On lihtne mõista, milline kasu oleks nendel võimudel sellisest seadusetust alast, mis on avatud igasugusele kaubitsemisele ning kuna see asub meie kontinendi keskel, on see sobiv koht sõjaväebaaside rajamiseks. Kosovo näol on näha tegelikku poliitikat, mille eesmärgiks on Euroopa balkaniseerimine. See on Euroopa Saksamaa stiilis, mis koosneb regioonidest või etnilistest gruppidest. See saja lipu all olev Euroopa kõrvaldab tänu liikmesriikide kaotamisele järkjärgult avaliku tahte, et muuta inimesed jõuetuks ning paisata nad kõikvõimalike oligarhiate võimu alla. Käesolev raport jätab kõik selle mainimata. Kas sellises vaikuses, tavaliste heade kavatsuste varjus balkaniseeritakse ja neutraliseeritakse Euroopa, kuni see ajaloost kaob? Kuid selle üle mõistab kohut juba aeg. Vahepeal aga, daamid ja härrad, jätkake oma tööga."@et5
". Arvoisa puhemies, emme voi missään tapauksessa hyväksyä tällaista mietintöä. Ensinnäkin siinä viitataan jatkuvasti Lissabonin sopimukseen, mitä ei voida hyväksyä, koska sopimusta ei ole ratifioitu, eikä sitä varmasti koskaan ratifioidakaan. On kohdattava tosiasiat: kahdeksan vuotta sitten mahtavan Giscardin valmistelukunnan käynnistämä yritys ottaa käyttöön puhdas ja täydellinen ylikansallisuus on todellakin nyt kuivunut kokoon. Ennen kaikkea emme voi hyväksyä mietinnön ironista sävyä. Jo sen otsikko "Vakauden ja hyvinvoinnin vakiinnuttamisesta Länsi-Balkanilla" on ällistyttävän tekopyhä. Itse asiassa tässä ällistyttävässä mietinnössä, jonka tarkoituksena on ilmiselvästi valmistella uusien maiden, erityisesti Bosnian, niin sanotun Makedonian ja – miksei – myös Kosovon liittymistä Euroopan unioniin, puhutaan aivan kuin Balkanin nykytilanne olisi vakaa, välittämättä lainkaan siitä kammottavasta pelistä, jota kaksi mahtavaa valtiota, Yhdysvallat ja Saksa, alueella pelaavat. Nämä maat ovat tunnollisesti osallistuneet koko alueen poliittiseen hajauttamiseen. Muistutan, että onnistuakseen tässä poliittisessa hajauttamisessa Naton joukot menivät jopa niin pitkälle, että ne pommittivat Belgradia, eurooppalaisen valtion pääkaupunkia. Tämän synkän episodin tuleva kymmenes vuosipäivä sivuutetaan tietenkin hiljaisuudessa, mutta olen päättänyt muistuttaa siitä täällä. Kosovo on tämän poliittisen hajauttamisyrityksen symboli. On helppo nähdä, mitä kyseiset valtiot hyötyvät tällaisesta alueesta, jolla ei piitata laeista, joka on avoin kaikenlaiselle salakaupalle ja joka, koska se sijaitsee maanosamme sydämessä, on tietenkin oikein sopiva sotilastukikohtien sijoituspaikka. Kosovo kuitenkin paljastaa Euroopan balkanisointiin tähtäävän politiikan todelliset kasvot. Tämä on saksalaiseen tyyliin sopiva Eurooppa, alueiden tai etnisten ryhmien unioni, tämä satojen lippujen Eurooppa, joka valtioita eliminoimalla eliminoi vähitellen kansojen tahdon, jotta se voi riisua nämä kansat aseista ja luovuttaa ne kaiken maailman oligarkeille. Mietinnössä kaikki tämä sivuutetaan vaikenemalla. Juuri hiljaisuudessa, tavalliseen hyvin aikeiden verhoon peitettynä, Euroopan unionia balkanisoidaan ja neutralisoidaan niin, että se lopulta katoaa historian kirjoista. Historia kuitenkin tulee tuomitsemaan kaiken tämän. Sitä odotellessa, hyvät kollegat, jätän teidät jatkamaan työtänne."@fi7
"Elnök úr, szó sem lehet arról, hogy jóváhagyjunk egy ilyen jelentést. Először is, a jelentés folyamatos hivatkozásai a Lisszaboni Szerződésre elfogadhatatlanok, miután ezt a szerződést nem ratifikálták, és valószínűleg sosem lesz ratifikálva. Bele kell törődniük: a Giscard-féle nagy Konvent által nyolc évvel ezelőtt egy tiszta és tökéletes nemzetekfelettiség bevezetését célzó vállalkozás szépen elvetélt. És főként egy olyan jelentés ironikus hangvételét nem tudjuk elfogadni, melynek már maga a címe is: „A nyugat-balkáni stabilitás és jólét megszilárdítása”, elképesztően kétszínű. Valóban elképesztő jelentés ez, mely az új országok, konkrétan Bosznia, az állítólagos Macedónia, Albánia – és miért ne Koszovó? – csatlakozása előkészítésének nyilvánvaló szándékával úgy tesz, mintha a jelenlegi balkáni helyzet stabil lenne, és teljes mértékben elhallgatja két nagyhatalom, az Egyesült Államok és Németország által játszott rettenetes játszmát, melyek aprólékosan részt vettek az egész térség politikai felbomlasztásában. Emlékeztetnék arra, hogy e bomlasztást betetőzendő, a NATO hadserege még egy európai állam fővárosának, Belgrádnak, a bombázásától sem riadt vissza. E gyászos epizód közelgő tízedik évfordulóját természetesen agyon fogják hallgatni, de én szívügyemnek érzem, hogy emlékeztessek erre. Koszovó ezen politikai bomlasztási vállalkozás szimbóluma. Jól látható, hogy ezek a hatalmak milyen hasznot húzhatnak egy ilyen jognélküli, mindenféle illegális kereskedelemre és ügyeskedésre nyitott övezetből, mely szárazföldünk szívében magától értetődően szinte kínálja magát katonai támaszpontok telepítésére. De Koszovó egy Európát balkanizálni óhajtó politika valódi arcát is felfedi. Ez lenne a német típusú Európa, a régiók vagy nemzetiségek Európája, a száz zászló Európája, amely az államok kiiktatása révén a népek lefegyverzése és a népek mindenféle oligarchának történő kiszolgáltatása céljából lassanként a népakaratot is kiiktatja. A jelentés minderről hallgat. Európát csöndben, a jó szándékok megszokott halotti leple alatt balkanizálják, és semlegesítik odáig, hogy kiiktatják a Történelemből. Pedig minderről a Történelem fog ítéletet mondani. Addig is, hölgyeim és uraim, hagyom, hadd munkálkodjanak."@hu11
"Signor Presidente, indubbiamente non possiamo approvare una relazione di questo tipo. In primo luogo per noi è inaccettabile che nella relazione si faccia costantemente riferimento al trattato di Lisbona, un trattato che non è stato ancora ratificato e sicuramente non lo sarà mai. Bisogna rendersi conto che l’iniziativa di introdurre una pura e semplice sovranazionalità lanciata otto anni fa dalla grande convenzione Giscard è stata totalmente respinta. Principalmente, però, non possiamo accettare il tono ironico della relazione il cui stesso titolo, “sul consolidamento della stabilità e della prosperità nei Balcani occidentali”, è sorprendentemente ipocrita. Si tratta di una relazione sconcertante che, con il chiaro intento di preparare all’adesione di nuovi paesi, vale a dire la Bosnia, la cosiddetta Macedonia, l’Albania e – perché no? – anche il Kosovo, si esprime come se l’attuale situazione dei Balcani fosse stabile, ignorando completamente il terribile gioco in corso tra le due maggiori potenze – Stati Uniti e Germania – che hanno avuto parte attiva nel processo di disgregazione politica dell’intera regione. Desidero ricordarvi che, al fine di portare a termine questo processo di disgregazione, le forze NATO sono arrivare al punto di bombardare Belgrado, la capitale di uno Stato europeo. Il decimo anniversario di questo infausto episodio verrà, ovviamente, passato sotto silenzio, ma io sono determinato a ricordarlo all’Aula. Il Kosovo è il simbolo di questa iniziativa di disgregazione politica. E’ facile comprendere i vantaggi che queste due potenze potrebbero trarre da una situazione di assenza di legalità e di apertura a tutti i tipi di traffico illecito di un paese che, essendo al cuore del nostro continente, è il luogo naturalmente perfetto per stabilire delle basi militari. Il Kosovo tuttavia rivela il vero volto di una politica mirata alla balcanizzazione dell’Europa. Quest’Europa con cento bandiere è un’Europa alla tedesca, un’Europa di regioni o gruppi etnici, un’Europa che, eliminando gli Stati, cancellerà gradualmente la volontà popolare al fine di disarmare i popoli e relegarli ad oligarchie di ogni tendenza politica. La relazione passa tutto ciò sotto silenzio ed è in silenzio, e sotto la consueta maschera delle buone intenzioni, che l’Europa viene balcanizzata e neutralizzata fino a scomparire dalla storia. Ma toccherà alla storia giudicare tutto questo e nel frattempo, onorevoli deputati, vi lascio al vostro lavoro."@it12
"Gerb. pirmininke, nekyla net klausimo dėl galimybės pritarti šiam pranešimui. Pirmiausia visiškai nepriimtina tai, kad jame nuolat nurodoma į Lisabonos sutartį, nes ši sutartis nėra ratifikuota ir neabejotinai tokia liks ir toliau. Privalome suprasti: iniciatyvos, kuria siekta įvesti gryną ir tobulą antivalstybinį darinį, pradėta prieš aštuonerius metus Didžiojoje Giscard konvencijoje, iš tiesų galutinai atsisakyta. Visų pirma negalime sutikti su ironišku pranešimo tonu, kurio pats pavadinimas „Siekiant didesnio stabilumo ir klestėjimo Vakarų Balkanuose“ yra pribloškiamai veidmainiškas. Šiame stulbinamame pranešime, kuriame keliamas aiškus tikslas pasirengti naujų šalių pirmiausia Bosnijos, vadinamosios Makedonijos, Albanijos ir – kodėl gi ne? Kosovo stojimui, kalbama taip, lyg dabartinė padėtis Balkanuose būtų stabili, ir visiškai neatsižvelgiama į siaubingą dviejų didžiųjų valstybių, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Vokietijos žaidžiamą žaidimą; šios šalys prisidėjo prie politinio viso regiono skilimo. Šiam regionui suskaldyti, norėčiau priminti, NATO pajėgos bombardavo net Belgradą, Europos valstybės sostinę. Ateinančios dešimtosios šio liūdno įvykio metinės, be abejonės, bus sutiktos tylomis, tačiau esu pasirengęs jas šia proga priminti. Kosovas simbolizuoja šį politinį skilimą. Akivaizdžiai matyti, kokios naudos šios didžiosios valstybės gali tikėtis iš šios teritorijos, kurioje įstatymai negalioja, vyksta įvairiausia prekyba, o kadangi šis regionas yra žemyno centre, tai labai tinkama vieta karinėms bazėms įkurti. Tačiau Kosovas atskleidžia tikrąjį politikos, kuria siekiama balkanizuoti Europą, veidą. Tai vokiško stiliaus Europa, kurią sudaro regionai ar etninės grupės, kurioje rasime šimtus vėliavų, kurios, panaikinus valstybes, laipsniškai panaikins gyventojų valią, norint nuginkluoti žmones ir perduoti juos įvairiausioms oligarchijoms. Apie visa tai pranešime nė neužsimenama. Būtent tylomis, prisidengus įprastiniu gerų ketinimų apsiaustu, Europa balkanizuojama ir neutralizuojama, kol visiškai išnyks istorijos miglose. Tačiau visa tai pateks į istorijos teismą. Aš, ponios ir ponai, palieku jus su jūsų darbais."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, nevar būt ne runas, ka mēs apstiprinātu šādu ziņojumu. Pirmkārt, tā pastāvīgā atsaukšanās uz Lisabonas līgumu ir nepieņemama, jo šis līgums nav ratificēts un, bez šaubām, nekad tāds nebūs. Jums ar to jāsamierinās: mehānisms, kura mērķis bija ieviest pilnīgus un perfektus pasākumus, kas pārsniedz valstu kompetences robežas, ko pirms astoņiem gadiem uzsāka lielā konvencija, ir skaisti un patiesi izgāzusies. Pats galvenais, mēs nespējam pieņemt ziņojuma ironisko toni, kur jau pats virsraksts „Stabilitātes un labklājības nostiprināšana Rietumbalkānos” ir apstulbinoši liekulīgs. Būtībā liekulīgajā ziņojumā, kas acīmredzami cenšas sagatavot jaunās valstis, galvenokārt Bosniju, tā saukto Maķedoniju, Albāniju un — kāpēc ne? — Kosovu iestāšanai ES, tiek runāts tā, it kā pašreizējā situācija Balkānos būtu stabila, pilnībā ignorējot šausmīgo spēli, ko spēlē divas lielvaras — ASV un Vācija, kuras ļoti cieši iesaistījās visa reģiona politiskajā sagrāvē. Es vēlos jums atgādināt, ka, lai panāktu šo sagrāvi, NATO karaspēks gāja tik tālu, ka bombardēja Belgradu, Eiropas valsts galvaspilsētu. Tuvojošā desmitā gadadiena kopš šīs ļaunās epizodes, protams, tiks pavadīta klusumā, bet es vēlos to atgādināt šeit. Kosova ir šīs politiskās sagrāves mehānisma simbols. Viegli saskatāmas ir priekšrocības, ko šīs varas var iegūt no zonas, kur valda nelikumība, kas atvērta visa veida nelegālai tirdzniecībai un atrodas mūsu kontinenta sirdī, tā, protams, ir piemērota vieta, lai ierīkotu militārās bāzes. Tomēr Kosova atklāj uz Eiropas balkanizāciju vērstās politikas īsto seju. Tā ir Eiropa vācu gaumē, Eiropa ar reģioniem vai etniskajām grupām, Eiropa ar simtiem karogu, kas, likvidējot valstis, pamazām likvidēs tautu gribu, lai tās padarītu nekaitīgas un nodotu visa veida oligarhijām. Ziņojumā par to nav teikts ne vārda. Klusējot, maskējoties aiz parastā labo nodomu aizsega, ka Eiropa tiek balkanizēta un neitralizēta tā, lai pazustu no vēstures lappusēm. Tomēr vēsture tiesās visu. Pašlaik, dāmas un kungi, es atstāšu jūs pie jūsu darbiem."@lv13
"Monsieur Le Président, il n'est pas question pour nous d'approuver un tel rapport. D'abord, ses références constantes au traité de Lisbonne sont inacceptables, puisque ce traité n'est pas ratifié et, sans doute, ne le sera jamais. Il faut vous y faire: l'entreprise visant à instaurer une supranationalité pure et parfaite, lancée voici huit ans par la grande convention Giscard, a bel et bien avorté. Surtout, nous ne pouvons accepter le ton ironique d'un rapport, dont le titre même "Consolidation de la stabilité et de la prospérité dans les Balkans" est stupéfiant d'hypocrisie. Stupéfiant rapport en effet, qui, dans l'intention manifeste de préparer l'adhésion de nouveaux pays, notamment la Bosnie, la prétendue Macédoine, l'Albanie, pourquoi pas le Kosovo, fait comme si l'actuelle situation des Balkans était stable, passant complètement sur le jeu terrible de deux grandes puissances, les États-Unis et l'Allemagne, qui ont minutieusement participé à la décomposition politique de toute la région. Pour ce faire, je rappelle que l'armada de l'OTAN est allée jusqu'à bombarder la capitale d'un État européen, Belgrade. Le dixième anniversaire de ce sinistre épisode dans les prochains jours sera, bien entendu, passé sous silence, mais j'ai à cœur de le rappeler ici. Le Kosovo est le symbole de cette entreprise de décomposition politique. On voit bien l'avantage que ces puissances peuvent tirer d'une telle zone de non-droit, ouverte à tous les trafics et si propice, bien entendu, à l'installation de bases militaires au cœur de notre continent. Mais le Kosovo révèle le vrai visage d'une politique visant à balkaniser l'Europe. C'est l'Europe à l'allemande, celle des régions ou des ethnies, cette Europe aux cent drapeaux qui, en éliminant les États, éliminera peu à peu les volontés populaires pour désarmer les peuples et les livrer aux oligarchies en tout genre. Tout cela, le rapport le passe sous silence. C'est en silence, sous le couvert du tombeau habituel des bons sentiments, que l'on balkanise l'Europe et qu'on la neutralise jusqu'à la faire sortir de l'Histoire. C'est pourtant elle, l'Histoire, qui jugera tout cela. En attendant, Mesdames et Messieurs, je vous laisse à vos œuvres."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, een verslag als dit kunnen wij onmogelijk steunen. Allereerst zijn de voortdurende verwijzingen naar het Verdrag van Lissabon onaanvaardbaar, aangezien dat Verdrag niet geratificeerd is en waarschijnlijk nooit geratificeerd zal worden ook. U zult eraan moeten wennen dat de poging om een onvervalste superstaat op te tuigen, die acht jaar geleden werd ingezet met de grote Conventie van Giscard, echt gestrand is. Wat wij vooral niet kunnen accepteren is de ironische toonzetting van een verslag waarvan de titel alleen al, "Consolidatie van stabiliteit en welvaart in de Westelijke Balkan", verbijsterend hypocriet is. Het is helemaal een verbijsterend verslag, waarin vanuit het duidelijke streven om de toetreding van nieuwe landen, te weten Bosnië, het zogenaamde Macedonië, Albanië en – waarom niet – Kosovo, voor te bereiden, net gedaan wordt alsof de huidige situatie op de Balkan stabiel is, waarbij volstrekt wordt voorbijgegaan aan het vreselijke spel dat de twee grote grootmachten, de Verenigde Staten en Duitsland, hebben gespeeld door ijverig mee te werken aan de politieke desintegratie van de gehele regio. Ik wil eraan herinneren dat de NAVO er daartoe zelfs niet voor is teruggedeinsd om de hoofdstad van een Europees land, Belgrado, te bombarderen. Natuurlijk zal de tiende verjaardag van die zwarte bladzijde uit de geschiedenis over enkele dagen in stilte voorbijgaan, maar ik hecht eraan om deze hier in herinnering te roepen. Kosovo is het symbool bij uitstek voor deze exercitie van politieke desintegratie. Het is evident welk voordeel deze grootmachten kunnen trekken uit een dergelijke zone van rechteloosheid, die doorgang biedt aan alle vormen van smokkel en die uiteraard o zo goed van pas komt voor de vestiging van militaire bases in het hart van ons continent. Maar Kosovo toont het ware gezicht van een politiek die gericht is op de balkanisering van Europa. Dat is Europa op z'n Duits, het Europa van de regio's of van de etnische groepen, dat Europa van honderd vlaggen dat, door de natiestaten uit te weg te ruimen, langzaam maar zeker de nationale volkswil zal ondermijnen om de volkeren te ontwapenen en uit te leveren aan allerhande oligarchieën. Dit alles wordt in het verslag verzwegen. In stilte, zoals gebruikelijk verborgen achter het masker van de goede bedoelingen, wordt Europa gebalkaniseerd en geneutraliseerd, totdat het uit de geschiedenis is gewist. Maar het is de geschiedenis die over dit alles zal oordelen. Tot die tijd, dames en heren, houd ik mij verre van uw bezigheden."@nl3
"Panie przewodniczący! Nie ma możliwości, by nasze ugrupowanie przyjęło przedmiotowe sprawozdanie. Po pierwsze nie do przyjęcia są nieustanne odniesienia do traktatu z Lizbony, gdyż traktat ten nie został jeszcze, i bez wątpienia nigdy nie zostanie, ratyfikowany. Musicie spojrzeć prawdzie w oczy: przedsięwzięcie mające na celu zbudowanie czystej i idealnej ponadnarodowej Europy, stworzone osiem lat temu przez Konwent Europejski, zostało całkowicie i prawdziwie odwołane. Przede wszystkim nie możemy zgodzić się na ironiczny ton sprawozdania, którego sam tytuł „Umacnianie stabilności i dobrobytu na Bałkanach Zachodnich” jest już ogłupiająco obłudny. To w rzeczywistości ogłupiające sprawozdanie, którego autorka – przy oczywistym zamiarze przygotowania gruntu pod przystąpienie nowych państw, szczególnie Bośni, tak zwanej Macedonii, Albanii, a nawet Kosowa – zachowuje się, jak gdyby sytuacja na Bałkanach była stabilna, zupełnie ignorując prowadzenie okrutnej gry przez dwie główne siły, Stany Zjednoczone i Niemcy, które starannie przyczyniły się do procesu politycznego rozłamu w całym regionie. Pragnę przypomnieć, że w celu doprowadzenia do takiego rozłamu siły NATO posunęły się do zbombardowania Belgradu, stolicy państwa europejskiego. Oczywiście zbliżająca się dziesiąta rocznica tego zbrodniczego zdarzenia zostanie pominięta milczeniem, ale chcę stanowczo o tym przypominać. Kosowo jest symbolem tego politycznego rozłamu. Bez problemu można dostrzec korzyści, jakie te dwie siły mogą osiągnąć dzięki utrzymywaniu tam obszaru bezprawia, otwartego na wszelkiego rodzaju nielegalny handel i położonego w samym sercu naszego kontynentu, miejsca bez wątpienia właściwego do rozmieszczenia swoich baz wojskowych. Kosowo ujawnia jednak prawdziwe oblicze polityki mającej na celu bałkanizację Europy. To Europa w stylu niemieckim, Europa regionów lub grup etnicznych; Europa setek narodowości, która poprzez likwidację państw stopniowo zlikwiduje powszechną wolę, by unieszkodliwić ludność i oddać ją w ręce różnego rodzaju oligarchów. W sprawozdaniu przemilczano te kwestie. To właśnie w milczeniu, pod płaszczykiem dobrych zamiarów Europa ulega procesowi bałkanizacji i neutralizacji, aż do całkowitego wymazania z kart historii. To jednak właśnie historia oceni te działania. Panie i panowie! Tymczasem wracajcie do swoich zajęć."@pl16
". Senhor Presidente, não pomos, de forma nenhuma, a hipótese de aprovar este relatório. Em primeiro lugar, as suas constantes referências ao Tratado de Lisboa são inaceitáveis, pois o Tratado não está ratificado, e não temos dúvidas de que nunca o estará. Tem de habituar-se à ideia: toda a acção que visava instaurar uma supranacionalidade pura e perfeita, lançada há 8 anos pela grande convenção Giscard, abortou claramente. Sobretudo, não podemos aceitar o tom irónico de um relatório, de que até o título "Consolidação da estabilidade e da prosperidade nos Balcãs" é um espanto de hipocrisia. De facto, é um relatório de espantar, que, na intenção manifesta de preparar a adesão de novos países, nomeadamente a Bósnia, a pretensa Macedónia, a Albânia, e por que não o Kosovo, faz como se a actual situação dos Balcãs fosse estável, passando completamente por cima do jogo terrível de duas grandes potências, os Estados Unidos e a Alemanha, que participaram minuciosamente na decomposição política de toda a região. Para isso, recordo que o exército da NATO chegou ao ponto de bombardear a capital de um Estado europeu, Belgrado. O décimo aniversário desse sinistro episódio dentro de dias será, como é óbvio, completamente esquecido, mas não posso deixar de o recordar aqui. O Kosovo é o símbolo dessa acção de decomposição política. Percebemos perfeitamente a vantagem que essas potências podem retirar de tal zona de não direito, aberta a todos os tráficos e tão propícia, evidentemente, à instalação de bases militares no coração do nosso continente. Mas o Kosovo revela a verdadeira face de uma política que visa balcanizar a Europa. É a Europa à alemã, a Europa das regiões ou das etnias, a Europa das cem bandeiras que, ao eliminar os Estados, eliminará a pouco e pouco as vontades populares para desarmar os povos e entregá-los às oligarquias de todos os géneros. Tudo isto é calado pelo relatório. É em silêncio, a coberto do túmulo habitual dos bons sentimentos, que se balcaniza a Europa, neutralizando-a até fazê-la sair da História. Será no entanto ela, a História, a julgar tudo isso. Entretanto, Senhoras e Senhores Deputados, deixo-os com as vossas obras."@pt17
"Dle preşedinte, nici nu se pune problema să aprobăm un astfel de raport. În primul rând, referinţele sale constante la Tratatul de la Lisabona sunt inacceptabile, deoarece acest tratat nu s-a ratificat şi, fără nicio îndoială, nu va fi ratificat vreodată. Trebuie să privim lucrurile drept în faţă: acţiunile menite să introducă supranaţionalitatea pură şi perfectă, lansate în urmă cu opt ani de Convenţia Giscard, au fost abandonate cu adevărat. Înainte de toate, nu putem accepta tonul ironic al unui raport al cărui titlu, „Consolidarea stabilităţii şi prosperităţii în Balcanii de Vest”, este extraordinar de ipocrit. Un raport năucitor, de fapt, care, cu intenţia evidentă de a pregăti aderarea ţărilor noi, în special Bosnia, aşa-numita Macedonia, Albania şi – de ce nu? – şi Kosovo, vorbeşte de parcă situaţia actuală din Balcani este stabilă, ignorând complet jocul teribil jucat de două puteri majore, Statele Unite ale Americii şi Germania, care au participat conştiincios la separarea politică a întregii regiuni. Pentru a obţine această separare, vă reamintesc că forţele NATO au mers până la a bombarda Belgradul, capitala unui stat european. Următoarea a zecea aniversare a acestui episod sinistru va trece, desigur, în linişte, dar sunt hotărât să o amintesc aici. Kosovo este simbolul acestei acţiuni de separare politică. Este uşor de văzut avantajul pe care l-ar obţine aceste puteri de la o astfel de zonă de anarhie, deschisă tuturor tipurilor de trafic şi, fiind în mijlocul continentului nostru, de la o astfel de zonă adecvată, desigur, instalării bazelor militare. Cu toate acestea, Kosovo dezvăluie adevărata faţă a politicii menite să balcanizeze Europa. Aceasta este o Europă în stil german, o Europă a regiunilor sau a grupurilor etnice, această Europă cu sute de drapele care, prin eliminarea Statelor Unite ale Americii, va elimina treptat dorinţele populare de a dezarma oamenii şi de a-i trimite către tot felul de oligarhii. Raportul trece sub tăcere toate aceste aspecte. În tăcere, sub acoperirea vălului obişnuit de intenţii bune, se balcanizează şi neutralizează Europa până în punctul în care dispare din istorie. Cu toate acestea, istoria va judeca toate aceste lucruri. În acelaşi timp, doamnelor şi domnilor, vă las să vă continuaţi lucrările."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, o tom, že schválime takúto správu, nemôže byť ani reči. Po prvé, jej sústavné odkazy na Lisabonskú zmluvu sú neprijateľné, keďže táto zmluva nebola ratifikovaná a bezpochyby ani nikdy nebude. S tým sa musíte vyrovnať: podnik zameraný na zavedenie čistej a dokonalej nadnárodnosti, ktorý sa začal pred ôsmimi rokmi veľkým konventom pána Giscarda, sa nadobro a skutočne skončil. Predovšetkým nemôžeme akceptovať ironický tón správy, ktorej samotný názov Upevňovanie stability a prosperity na západnom Balkáne je klamlivý a pokrytecký. V skutočnosti ide o klamlivú správu, ktorá s jasným zámerom pripraviť vstup nových krajín, najmä Bosny, takzvaného Macedónska, Albánska a – prečo nie? – aj Kosova, hovorí, že súčasná situácia na Balkáne bola stabilná, pričom celkom ignoruje strašnú hru dvoch hlavných mocností, Spojených štátov a Nemecka, ktoré sa usilovne podieľali na politickom rozklade celého regiónu. Rád by som vám pripomenul, že na dosiahnutie tohto rozkladu sa sily NATO uchýlili až k bombardovaniu Belehradu, hlavného mesta európskeho štátu. Blížiace sa desiate výročie tejto temnej epizódy sa, samozrejme, prejde mlčaním, ja som však rozhodnutý ho tu pripomenúť. Symbolom tohto podniku politického rozkladu je Kosovo. Je ľahké pochopiť, akú výhodu môžu tieto mocnosti získať z takejto oblasti bezprávia, ktorá je otvorená všetkým druhom nezákonného obchodovania a ktorá je, samozrejme, takým vhodným miestom na zriaďovanie vojenských základní, keďže sa nachádza v srdci nášho kontinentu. Kosovo však odhaľuje pravú tvár politiky zameranej na balkanizáciu Európy. Je to Európa v nemeckom štýle, Európa regiónov či etnických skupín, táto Európa so stovkou zástav, ktorá odstránením štátov postupne odstráni vôľu ľudu s cieľom odzbrojiť národy a vydať ich napospas oligarchiám všetkého druhu. Správa to všetko prechádza mlčaním. Práve v tichosti, pod zvyčajným pláštikom dobrých úmyslov, sa Európa balkanizuje a neutralizuje až do bodu, keď sa vytratí z histórie. Je to však história, ktorá to všetko posúdi. Dovtedy, dámy a páni, vás nechám pracovať."@sk19
"Gospod predsednik, tega poročila nikakor ne bomo podprli. Kot prvo, stalna sklicevanja na Lizbonsko pogodbo so nesprejemljiva, ker še ta pogodba ni bila ratificirana in brez dvoma nikoli ne bo. Soočiti se morate z naslednjim: pobuda, s katero naj bi uvedli čisto in brezhibno nadnacionalnost in je bila začeta pred osmimi leti s strani velike Giscardove Konvencije, se je izjalovila. Predvsem ne moremo sprejeti ironičnega tona poročila, katerega že naslov „Utrditev stabilnosti in blaginje na Zahodnem Balkanu“ je osupljivo hipokritski. V osupljivem poročilu, ki dejansko z očitnim namenom pripravlja vstop novih držav, namreč Bosne, tako imenovane Makedonije, Albanije in – zakaj ne – tudi Kosova, je napisano, kot da je sedanje stanje na Balkanu stabilno in popolnoma ignorira veliko tekmo, ki jo igrata dve veliki sili, ZDA in Nemčija, ki sta vestno sodelovali v političnem razdoru cele regije. Da bi dosegle ta razdor, naj vas spomnim, so sile NATA šle tako daleč, da so bombardirale Beograd, glavno mesto evropske države. Prihajajoča deseta obletnica tega zloveščega dogodka bo seveda minila v tišini, toda jaz sem odločen, da se je bom tukaj spomnil. Kosovo je simbol te pobude političnega razdora. Zlahka je videti korist, ki jo lahko te sile imajo od takega področja brez zakonov, ki je odprto za vse vrste prekupčevanja in ker je v srcu naše celine, je seveda pripravni kraj za postavitev vojaških baz. Toda Kosovo razkriva pravi obraz politike, ki je namenjena balkanizaciji Evrope. To je Evropa po nemškem vzoru, Evropa regij ali etničnih skupin, ta Evropa z na stotine zastav, ki bo z odstranitvijo držav postopoma odstranila narodno voljo, da bo razorožila ljudi in jih predala oligarhom vseh vrst. Poročilo o vsem tem molči. V tišini, pod ogrinjalom mrtvaškega prta dobrih namenov, se bo Evropa balkanizirala in nevtralizirala do točke, ko bo izginila iz zgodovine. Toda o tem bo sodila zgodovina. Do tedaj pa vas gospe in gospodje prepuščam vašim opravkom."@sl20
"Herr talman! Det kommer inte i fråga för oss att godkänna ett sådant betänkande. För det första är de ständiga hänvisningarna till Lissabonfördraget oacceptabla, eftersom detta fördrag inte har ratificerats och utan tvivel aldrig heller kommer att ratificeras. Ni måste förlika er med detta: företaget inriktat på att införa en ren och perfekt överstatlighet, vilket inleddes för åtta år sedan av det stora Giscardkonventet, har fullkomligt misslyckats. Framför allt kan vi inte godta betänkandets ironiska prägel. Själva titeln ”stärkt stabilitet och välstånd på västra Balkan” är ett häpnadsväckande hyckleri. Det är i själva verket ett häpnadsväckande betänkande, i vilket det, med det uppenbara syftet att bereda väg för inträdet av nya länder, särskilt Bosnien, det så kallade Makedonien, Albanien, och – varför inte? – Kosovo med, talas som om den nuvarande situationen på Balkan vore stabil, vilket fullständigt ignorerar det fruktansvärda spel som bedrivs av två stormakter, Förenta staterna och Tyskland, vilka nogsamt har deltagit i den politiska uppsplittringen av hela regionen. Jag skulle vilja påminna er om att Nato-styrkorna i syfte att åstadkomma denna splittring gick så långt som att bomba Belgrad, huvudstaden i en europeisk stat. Den kommande tioårsdagen av denna ödesdigra händelse kommer naturligtvis att förbigås med tystnad, men jag tänker påminna om den här. Kosovo är symbolen för detta politiska splittringsföretag. Man ser lätt fördelen dessa makter har av ett sådant laglöst område, som är öppet för alla typer av olaglig handel och genom sitt läge i hjärtat av vår kontinent naturligtvis är en mycket lämplig plats för anläggandet av militärbaser. I Kosovo avtäcks dock det sanna ansiktet hos en politik inriktad på balkanisering av Europa. Detta är ett Europa i tysk stil, ett Europa med regioner eller etniska grupper, detta Europa med hundra flaggor som genom att eliminera medlemsstaterna gradvis kommer att eliminera de politiska viljorna i syfte att avväpna befolkningarna och lämna ut dem till oligarkier av alla möjliga olika schatteringar. I betänkandet förbigås allt detta med tystnad. Det är under tystnad, under täckmantel av de vanliga goda avsikterna, som Europa håller på att balkaniseras och neutraliseras till den grad att det försvinner ur historien. Allt detta kommer dock att dömas av historien. Under tiden ska jag låta er ta itu med er uppgift."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph