Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-23-Speech-4-395"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090423.65.4-395"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Hovedlinjen i fr. Ibrisagics beslutning om Vestbalkan er helt klar. Det understreges, at der er en sammenhæng mellem reformer i regionen og landenes mulighed for at blive optaget i EU. Det er den dynamik, som vi så praktiseret med så stor succes i den sidste store udvidelse af EU. Beslutningen peger på en række praktiske områder, hvor landene kan gøre det bedre, og peger også på de mange vitterlige problemer, der er i området. Men jeg finder også, at det er meget vigtigt i dag at understrege over for landene, deres politikere og befolkninger, at de også selv skal levere. De skal også selv tage ejerskab i processen. Det er ikke kun Unionen, der skal levere. Integrationsprocessen skal også fremmes indefra i staterne. Det handler om en kamp mod korruption og kriminalitet og om skabelsen af et stærkt civilsamfund og skabelsen af videnbaserede økonomier og samfund. Det er den proces, vi gerne vil se, så vi kan se frem til, at alle landene på Vestbalkan en dag er fuldgyldige medlemmer af Unionen som basis for sikring af fred, sikkerhed og samarbejde – også i den del af Europa."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, hlavní myšlenka usnesení paní Ibrisagicové o západním Balkánu je úplně jasná. Zdůraznila vzájemný vztah mezi reformami v regionu a pravděpodobností přistoupení k Evropské unii. To je ta hnací síla, která nás vedla tak dobře vpřed při posledním velkém rozšíření Evropské unie. Toto usnesení poukazuje na řadu praktických oblastí, kde by se tyto země mohly zlepšit, ale i na mnoho dobře známých problémů, které tento region sužují. Pro mě je však dnes stejně důležité zdůraznit těmto zemím, jejich politikům i obyvatelům, že si musí stát za svým. I oni se musí aktivně zapojit do procesu, protože nejen od Evropské unie je třeba očekávat, že přijde s dobrým řešením. Proces integrace musí podporovat i samy tyto země. To znamená, že musí bojovat proti korupci a trestné činnosti a vytvořit silnou občanskou společnost s hospodářstvím založeným na znalostech. Jedná se o proces, který si přejeme, abychom se mohli těšit na to, že se všechny země západního Balkánu jednou stanou plnoprávnými členy Evropské unie, což napomůže k zajištění míru, bezpečnosti a spolupráce i v této části Evropy."@cs1
"Sehr geehrter Herr Präsident! Der wesentliche Vorstoß von Frau Ibrisagics Entschließung bezüglich des Westbalkans ist absolut eindeutig. Sie hat den Zusammenhang zwischen den Reformen in der Region und der Wahrscheinlichkeit eines Beitritts der Länder zur EU hervorgehoben. Diese Dynamik haben wir so wunderbar im Rahmen der letzten größeren EU-Erweiterung genutzt. Die Entschließung zeigt sowohl eine Reihe praktischer Bereiche auf, in denen diese Länder ihre Leistung verbessern könnten, als auch die vielen notorischen Probleme, von denen die Region betroffen ist. Allerdings ist es mir genauso wichtig, diese Länder, ihre Politiker und Bevölkerung heute darauf hinzuweisen, dass sie sich an die Vereinbarungen halten müssen. Auch sie müssen aktiv an dem Prozess teilnehmen, denn es wird nicht nur von der Europäischen Union erwartet, sich etwas einfallen zu lassen. Darüber hinaus muss der Integrationsprozess auch innerhalb dieser Länder gefördert werden. Das bedeutet, dass sie Korruption und Kriminalität bekämpfen und eine starke Zivilgesellschaft sowie eine wissensbasierte Wirtschaft und Gesellschaft entwickeln müssen. Diese Entwicklung möchten wir gern sehen, um uns darauf freuen zu können, dass alle Länder des Westbalkans eines Tages vollwertige Mitglieder der Europäischen Union werden, was Grundlage für die Gewährleistung von Frieden, Sicherheit und Zusammenarbeit - auch in diesem Teil von Europa - sein wird."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, η βασική ουσία του ψηφίσματος της κ. Ibrisagic για τα Δυτικά Βαλκάνια είναι εντελώς ξεκάθαρη. Έχει δώσει έμφαση στη συσχέτιση μεταξύ των μεταρρυθμίσεων στην περιοχή και της πιθανότητας προσχώρησης των χωρών στην ΕΕ. Αυτή είναι η δυναμική που εφαρμόσαμε τόσο θαυμάσια κατά την τελευταία σημαντική διεύρυνση της ΕΕ. Το ψήφισμα προσδιορίζει ορισμένους σημαντικούς τομείς στους οποίους αυτές οι χώρες θα μπορούσαν να βελτιώσουν την απόδοσή τους, καθώς και τα πολλά περιβόητα προβλήματα που ταλαιπωρούν την περιοχή. Ωστόσο, για μένα είναι επίσης σημαντικό σήμερα να τονίσουμε σε αυτές τις χώρες, στους πολιτικούς τους και τους λαούς τους ότι πρέπει να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους. Κι αυτοί επίσης πρέπει να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία, γιατί δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή που αναμένεται να λύσει τα προβλήματα. Επιπλέον, η διαδικασία ένταξης πρέπει επίσης να προωθηθεί από αυτές τις χώρες εκ των έσω. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταπολεμήσουν τη διαφθορά και την εγκληματικότητα και να δημιουργήσουν μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών και οικονομίες και κοινωνίες της γνώσης. Αυτή είναι η διαδικασία που θα θέλαμε να δούμε να λαμβάνει χώρα, ώστε να μπορούμε να ανυπομονούμε για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να γίνουν αυτόνομα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια μέρα, γεγονός που θα αποτελέσει το θεμέλιο για τη διασφάλιση της ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας – και σε αυτό το μέρος της Ευρώπης."@el10
". Mr President, the main thrust of Mrs Ibrisagic’s resolution on the Western Balkans is perfectly clear. She has emphasised the correlation between reforms in the region and the countries’ likelihood of accession to the EU. This is the dynamic that we applied so marvellously during the last major enlargement of the EU. The resolution identifies a number of practical areas where these countries could improve their performance, as well as the many notorious problems besetting the region. However, for me it is equally important today to point out to these countries, their politicians and peoples that they must keep their side of the bargain. They, too, must take an active part in the process, because it is not just the European Union that is expected to come up with the goods. In addition, the integration process must also be promoted from within these countries. What this means is that they must combat corruption and crime and create a strong civil society and knowledge-based economies and societies. That is the process we would like to see taking place, so that we may look forward to all countries of the Western Balkans becoming fully-fledged members of the European Union one day, which will be the foundation of ensuring peace, security and cooperation – in that part of Europe, too."@en4
". Señor Presidente, la idea clave de la resolución de la señora Ibrisagic sobre los Balcanes Occidentales está perfectamente clara. Esta ha hecho hincapié en la correlación entre las reformas en la región y la probabilidad de adhesión a la UE de estos países. Esta es la dinámica que aplicamos de forma tan maravillosa durante la última gran ampliación de la UE. La resolución identifica un número de áreas prácticas en las que estos países podrían mejorar su actuación, así como los numerosos y conocidos problemas que están acuciando la región. Sin embargo, para mí es igualmente importante hoy indicar a estos países, a sus políticos y a su pueblo que deben mantener su parte del trato. Igualmente, deben ser parte activa del proceso, ya que no es solamente la Unión Europea de quien se espera que aporte todos los bienes. Además, el proceso de integración también debe ser promovido desde dentro de estos países. Esto se traduce en que deben combatir la corrupción y el crimen, y crear una sociedad civil fuerte, así como una economía y una sociedad basadas en el conocimiento. Ese se el proceso que nos gustaría que tuviera lugar, para que podamos desear que todos los países de los Balcanes Occidentales se conviertan algún día en miembros de pleno derecho de la Unión Europea, lo cual pondrá las bases para garantizar la paz, la seguridad y la cooperación —también en esa parte de Europa—."@es21
". Härra juhataja, proua Ibrisagic’i Lääne-Balkani riikide resolutsiooni peasuund on täiesti selge. Ta rõhutas seost regioonis teostatavate reformide ja riikide Euroopa Liiduga liitumise tõenäosuse vahel. Seda sama dünaamikat kasutasime nii suurepäraselt viimase suure Euroopa Liidu laienemise ajal. Resolutsioonis on toodud välja mitmed praktilised valdkonnad, milles need riigid oma edusamme parandada võiksid, ja ka paljud üldtuntud probleemid, mis seda regiooni vaevavad. Kuid minu jaoks on täna öelda nendele riikidele, nendele poliitikutele ja inimestele, et ka nemad peavad täitma oma osa kokkuleppest. Ka nemad peavad võtma protsessist aktiivselt osa, kuna Euroopa Liit ei ole ainus, kes peab midagi välja panema. Lisaks peab integratsiooniprotsessi toetatama ka riikidest endist. See tähendab, et nad peavad võitlema korruptsiooni ja kuritegevuse vastu ning looma tugeva tsiviilühiskonna ja teadmistepõhise majanduse ja ühiskonna. Sellist protsessi tahame näha, et võiksime oodata aega, mil kõikidest Lääne-Balkani riikidest saavad Euroopa Liidu täisväärtuslikud liikmed, mis saab olema ka selles Euroopa osas rahu, turvalisuse ja koostöö aluseks."@et5
". Arvoisa puhemies, Ibrisagicin Länsi-Balkania koskevan päätöslauselmaesityksen pääsisältö on täysin selvä. Hän painottaa korrelaatiota alueella tehtävien uudistusten ja maiden EU:hun liittymistä koskevan todennäköisyyden välillä. Tämä on se dynamiikka, jota sovelsimme niin uskomattomalla tavalla edellisessä suuressa EU:n laajentumisessa. Päätöslauselmassa tunnistetaan useita käytännön aloja, joilla maat voisivat lisätä tehokkuuttaan, sekä monia tämän alueen surullisen kuuluisia ongelmia. Tänään pidän kuitenkin yhtä tärkeänä sitä, että näille maille, niiden poliitikoille ja kansalaisille osoitetaan, että heidän on täytettävä oma osuutensa sopimuksesta. Heidänkin on otettava aktiivinen rooli tässä prosessissa, sillä Euroopan unioni ei ole ainoa, jonka odotetaan täyttävän lupauksensa. Näiden maiden on myös itse edistettävä yhdentymisprosessia. Tämä tarkoittaa sitä, että niiden on torjuttava korruptiota ja rikollisuutta ja luotava vahva kansalaisyhteiskunta sekä tietoon perustuva talous ja yhteiskunta. Tämä on se prosessi, jonka haluaisimme nähdä toteutuvan. Näin voisimme iloita ennakolta siitä, että kaikista Länsi-Balkanin maista tulee jonain päivänä täysimääräisiä Euroopan unionin jäseniä. Tämä jäsenyys on perusta rauhan, turvallisuuden ja yhteistyön varmistamiselle – myös kyseisessä Euroopan osassa."@fi7
". Monsieur le Président, l’idée de base qui anime la résolution de M Ibrisagic sur les Balkans occidentaux est très claire. Elle a souligné la corrélation entre les réformes opérées dans la région et les perspectives d’adhésion du pays à l’UE. Telle est la dynamique que nous avons appliquée si admirablement lors du dernier grand élargissement de l’UE. La résolution identifie un certain nombre de domaines concrets dans lesquels ces pays pourraient améliorer leurs performances ainsi que les nombreux problèmes connus qui minent la région. Toutefois, selon moi, il est tout aussi important que nous insistions aujourd’hui auprès de ces pays, de leurs hommes politiques et de leurs populations pour qu’ils remplissent leur part du contrat. Eux aussi doivent participer activement au processus, car l’Union européenne n’est pas la seule partie qui doive produire quelque chose de concret. Par ailleurs, le processus d’intégration doit également être promu depuis l’intérieur de ces pays, ce qui signifie qu’ils doivent lutter contre la corruption et la criminalité et créer une société civile forte ainsi que des économies et sociétés de la connaissance. Tel est le processus que nous voudrions voir prendre forme, de manière à ce que nous puissions nous attendre à voir tous les pays des Balkans occidentaux devenir des membres à part entière de l’Union européenne un jour, ce qui garantira la paix, la sécurité et la coopération, également dans cette partie de l’Europe."@fr8
"Elnök úr, Ibrisagic asszony Nyugat-Balkánra vonatkozó állásfoglalásának vezérfonala tökéletesen világos. Ibrisagic asszony hangsúlyozta a térségbeli reformok és az ottani országok uniós csatlakozása valószínűségének az összefüggését. Az Európai Unió legutóbbi nagyszabású bővítése során ezt a dinamikát alkalmaztuk olyan csodálatos eredménnyel. Az állásfoglalás körülhatárol egy sor olyan gyakorlati területet, amelyen ezek az országok javíthatnának teljesítményükön, és meghatározza a térséget gyötrő számos hírhedtté vált problémát is. Számomra azonban ma az is ugyanilyen fontos, hogy tudassuk ezekkel az országokkal, politikusaikkal és az ott élő emberekkel, hogy nekik is ki kell venniük részüket a munka dandárjából. Nekik is tevékeny részt kell vállalniuk a folyamatból, mert nem csak az Európai Uniótól kell várni azt, hogy előrukkoljon minden jóval. Ezenfelül az integrációs folyamatot ezekben az országokban belülről is elő kell mozdítani. Ami annyit tesz, hogy vissza kell szorítaniuk a korrupciót és a bűnözést, valamint erős civil társadalmat és tudásalapú gazdaságot és társadalmat kell kiépíteniük. Egy ilyen folyamat megvalósulását szeretnénk látni azért, hogy abban reménykedhessünk, hogy egy nap valamennyi nyugat-balkáni ország az Európai Unió teljes jogú tagjává válik, ami – Európa azon részében is – a béke, a biztonság és az együttműködés szavatolásának az alapja lesz."@hu11
"Signor Presidente, i punti centrali della risoluzione sui Balcani occidentali presentata dall’onorevole Ibrisagic sono chiarissimi: la correlazione tra le riforme nella regione e la probabilità di accesso di questi paesi all’Unione europea. E’ una dinamica che abbiamo applicato con grande successo durante gli ultimi allargamenti dell’Unione. La risoluzione individua una serie di settori nei quali i paesi possono migliorare, ma rileva anche molti dei problemi che sappiamo affliggere la regione. A mio parere è altrettanto importante ricordare oggi a questi paesi, ai politici e ai cittadini, che devono rispettare gli accordi. Anche loro devono svolgere un ruolo attivo nel processo perché non spetta unicamente all’Unione europea mantenere i propri impegni. Il processo di integrazione deve essere sostenuto dall’interno e questo significa, per questi stessi Stati, che devono lottare contro la corruzione e la criminalità, creare una società civile forte ed economie e società basate sulla conoscenza. Siamo pienamente a favore di questo processo che apre una speranza che tutti i paesi dei Balcani occidentali possano un giorno divenire membri a tutti gli effetti dell’Unione europea e che pace, sicurezza e cooperazione siano garantiti anche in questa parte dell’Europa."@it12
". Pone pirmininke, pagrindinė A. Ibrisagic rezoliucijos dėl Vakarų Balkanų mintis yra visiškai aiški. Ji pabrėžė reformų regione ir tikimybės šaliai įstoti į ES koreliaciją. Būtent šią dinamiką taip puikiai pritaikėme per paskutinį svarbų ES plėtros etapą. Rezoliucijoje išskiriama daugelis praktinių sričių, kur šios šalys galėtų parodyti geresnius rezultatus, ir daugelis žinomų šiam regionui būdingų problemų. Tačiau, mano manymu, ne mažiau svarbu šioms šalims, jų politikams ir gyventojams parodyti, kad ir jie privalo laikytis savo susitarimo dalies. Jie taip pat privalo aktyviai dalyvauti šiame procese, nes Europos Sąjunga neprivalo vien teikti prekes. Be to, integracijos procesą turi remti ir šių šalių jėgos. Tai reiškia, kad šiose šalyse būtina kovoti su korupcija ir nusikalstamumu, sukurti tvirtą pilietinę visuomenę, žinių ekonomiką ir žinių visuomenę. Būtent šio proceso ir laukiame, kad vieną dieną galėtume pakviesti visas Vakarų Balkanų šalis tapti visateisėmis Europos Sąjungos narėmis, o tai taptų taikos, saugumo ir bendradarbiavimo taip pat ir šioje Europos šalyje pagrindu."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs kundzes rezolūcijas par Rietumbalkāniem galvenais mērķis ir skaidrs. Viņa uzsvēra saistību starp reformām reģionā un valsts iespējamo iestāšanos ES. Tā ir dinamika, ko mēs tik vareni piemērojām pēdējās lielākās ES plaplašināšanās laikā. Rezolūcija nosaka vairākas praktiskas jomas, kurās šīs valstis varētu uzlabot savu sniegumu, kā arī daudzas vispārzināmas problēmas, kas skārušas šo reģionu. Tomēr man tikpat svarīgi šodien ir arī uzsvērt šīm valstīm, viņu politiķiem un iedzīvotājiem, ka viņiem pašiem jāpieliek sava roka. Arī viņiem aktīvi jāiesaistās procesā, jo ne tikai Eiropas Savienībai jānāk ar labumiem. Turklāt šajās valstīs jāveicina arī integrācijas process. Tas nozīmē, ka tām jāapkaro korupcija un noziedzība un jārada spēcīga pilsoniskā sabiedrība, kā arī uz zināšanām balstīta tautasaimniecība un sabiedrība. Šādu procesu mēs vēlētos redzēt, lai sagaidītu, ka reiz visas Rietumbalkānu valstis kļūtu par pilntiesīgām Eiropas Savienības loceklēm, kas būs pamats miera, drošības un sadarbības nodrošināšanai arī šajā Eiropas daļā."@lv13
"Hr. formand! Hovedlinjen i fr. Ibrisagics beslutning om Vestbalkan er helt klar. Det understreges, at der er en sammenhæng mellem reformer i regionen og landenes mulighed for at blive optaget i EU. Det er den dynamik, som vi så praktiseret med så stor succes i den sidste store udvidelse af EU. Beslutningen peger på en række praktiske områder, hvor landene kan gøre det bedre, og peger også på de mange vitterlige problemer, der er i området. Men jeg finder også, at det er meget vigtigt i dag at understrege over for landene, deres politikere og befolkninger, at de også selv skal levere. De skal også selv tage ejerskab i processen. Det er ikke kun Unionen, der skal levere. Integrationsprocessen skal også fremmes indefra i staterne. Det handler om en kamp mod korruption og kriminalitet og om skabelsen af et stærkt civilsamfund og skabelsen af videnbaserede økonomier og samfund. Det er den proces, vi gerne vil se, så vi kan se frem til, at alle landene på Vestbalkan en dag er fuldgyldige medlemmer af Unionen som basis for sikring af fred, sikkerhed og samarbejde - også i den del af Europa."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de hoofdlijn van de door mevrouw Ibrisagic opgestelde ontwerpresolutie over de Westelijke Balkan is zeer helder. In de resolutie wordt benadrukt dat er een verband bestaat tussen hervormingen in de regio en de kansen van de betrokken landen om toe te treden tot de EU. Dit is de dynamiek die we met zoveel succes hebben toegepast bij de laatste grote uitbreiding van de EU. In de ontwerpresolutie wordt gewezen op een aantal praktische gebieden waarop de landen nog beter kunnen presteren en op de vele welbekende problemen die in de regio voorkomen. Echter, ik vind het vandaag de dag ook van groot belang om tegenover deze landen, hun politici en hun bevolkingen te benadrukken dat zij zelf ook hun steentje moeten bijdragen. Ook zij moeten actief aan het proces deelnemen, want niet alleen de Europese Unie moet voor resultaten zorgen, het integratieproces moet ook vanuit de landen zelf worden bevorderd. Daarbij gaat het om de strijd tegen corruptie en criminaliteit en om het creëren van een sterk maatschappelijk middenveld en van een op kennis gebaseerde economie en samenleving. Dat is het proces dat wij willen zien, zodat we uit kunnen kijken naar het moment in de toekomst waarop alle landen in de Westelijke Balkan volwaardige lidstaten van de Europese Unie zullen zijn, wat de basis is van gegarandeerde vrede, veiligheid en samenwerking, ook in dat deel van Europa."@nl3
". Panie przewodniczący! Główne przesłanie rezolucji pani Ibrisagic w sprawie Bałkanów Zachodnich jest bardzo wyraźne. Podkreśliła korelację pomiędzy przeprowadzeniem w regionie reform, a prawdopodobieństwem przystąpienia państw regionu do UE. Taką właśnie strategię fenomenalnie zastosowaliśmy podczas ostatniego dużego rozszerzenia UE. W sprawozdaniu przedstawiono szereg obszarów, gdzie kraje mogą poprawić swoje wyniki, a także liczne widoczne problemy, które dręczą ten region. Dla mnie jednak równie ważne jest przypomnienie tym państwom, ich politykom i ludności, że muszą dotrzymać swoich zobowiązań. Oni także muszą aktywnie uczestniczyć w procesie, ponieważ nie tylko Unia Europejska ma coś do zaoferowania. Proces integracji musi być dodatkowo wspierany wewnętrznie przez kraje regionu. Oznacza to, że muszą one zwalczyć korupcję i przestępczość, stworzyć silne społeczeństwo obywatelskie oraz gospodarki i społeczeństwa oparte na wiedzy. Chcielibyśmy zobaczyć realizację tego procesu, by móc z niecierpliwością patrzeć jak pewnego dnia wszystkie państwa z Bałkanów Zachodnich stają się pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej, co będzie podstawą do zapewnienia pokoju, bezpieczeństwa i współpracy – również w tej części Europy."@pl16
". Senhor Presidente, o ponto principal da resolução da senhora Ibrisagic sobre os Balcãs Ocidentais está perfeitamente claro. Destacou a correlação entre as reformas a realizar na região e a probabilidade de adesão à UE. Foi esta a dinâmica que aplicamos de forma tão prodigiosa no último grande alargamento da UE. A resolução identifica um conjunto de áreas práticas onde estes países poderão melhorar o seu desempenho, bem como os muitos problemas notórios que afectam a região. Contudo, para mim é igualmente importante, hoje, chamar a atenção destes países, dos seus políticos e cidadãos, para a necessidade de cumprirem a sua parte do acordo. Também eles devem tomar uma parte activa no processo, pois não é apenas a União Europeia que deve contribuir. Além disso, o processo de integração também deve ser promovido a partir dos próprios países. Isto significa que têm de combater a corrupção e o crime e criar uma sociedade civil forte bem como economias e sociedades baseadas no conhecimento. É este o processo que gostaríamos de ver desenrolar-se, para podermos ficar na expectativa de todos os países dos Balcãs Ocidentais poderem um dia tornar-se membros de pleno direito da União Europeia, aspecto que constitui os alicerces para garantir a paz, a segurança e a cooperação – também naquela parte da Europa."@pt17
"Dle preşedinte, principala orientare a rezoluţiei dnei Ibrisagic cu privire la Balcanii de Vest este perfect limpede. Dumneaei a subliniat corelaţia dintre reformele din această regiune şi probabilitatea de aderare a ţărilor la UE. Aceasta este dinamica pe care am aplicat-o atât de minunat în cursul ultimei extinderi majore a UE. Rezoluţia identifică o serie de domenii practice unde acest ţări şi-ar putea îmbunătăţi performanţa, cât şi multe probleme notorii cu care se confruntă această regiune. Cu toate acestea, pentru mine este deopotrivă de important să atrag atenţia acestei ţări, politicienilor şi cetăţenilor ei că trebuie să-şi respecte partea lor de angajamente. Aceştia trebuie să aibă, de asemenea, un rol activ în cadrul procesului, deoarece nu doar Uniunea Europeană trebuie să furnizeze lucruri bune. În plus, procesul de integrare trebuie promovat şi din interiorul acestor ţări. Acest lucru semnifică faptul că acestea trebuie să combată corupţia şi crimele şi să creeze o societate civilă puternică şi societăţi şi economii bazate pe cunoaştere. Acesta este procesul pe care am dori să-l vedem derulându-se, astfel încât aşteptăm cu nerăbdare ca într-o zi toate ţările din Balcanii de Vest să devină membri deplini ai Uniunii Europene, ceea ce va constitui fundamentul asigurării păcii, securităţii şi cooperării – în acea parte a Europei, de asemenea."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, hlavný podnet uznesenia pani Ibrisagicovej o západnom Balkáne je úplne jasný. Zdôrazňuje vzťah medzi reformami v regióne a pravdepodobnosťou pristúpenia týchto krajín k EÚ. Túto dynamiku sme vynikajúco uplatnili počas posledného veľkého rozšírenia EÚ. Uznesenie určuje viacero praktických oblastí, v ktorých by tieto krajiny mohli zlepšiť svoju činnosť, ako aj množstvo známych problémov, ktoré sužujú tento región. Pre mňa je však dnes rovnako dôležité upozorniť tieto krajiny, ich politikov a národy, že musia dodržať svoju stranu dohody. Aj oni sa musia aktívne podieľať na tomto procese, pretože nielen od Európskej únie sa očakáva, že splní svoje sľuby. Podpora integračného procesu musí okrem toho vychádzať aj od týchto krajín. To znamená, že musia bojovať proti korupcii a zločinu a vytvárať silnú občiansku spoločnosť a hospodárstva a spoločnosti založené na vedomostiach. To je proces, ktorého uskutočnenie by sme radi videli, aby sme sa mohli tešiť na to, ako sa jedného dňa všetky krajiny západného Balkánu stanú plnohodnotnými členmi Európskej únie, ktorá bude základom pre zabezpečenie mieru, bezpečnosti a spolupráce aj v tejto časti Európy."@sk19
"Gospod predsednik, glavni namen resolucije gospe Ibrisagic o Zahodnem Balkanu je povsem jasen. Poudarila je korelacijo med reformami v regiji in verjetnostjo držav, da bodo pristopile k EU. To je dinamika, ki smo jo tako čudovito uporabili med zadnjo veliko širitvijo EU. Resolucija opredeljuje številna praktična področja, kjer bi te države lahko izboljšale svojo učinkovitost, in tudi veliko zloglasnih težav, ki pestijo regijo. Toda zame je danes enako pomembno, da pozovemo tiste države, politike in ljudi, da se morajo držati svojega dela dogovora. Tudi oni morajo zavzeti aktivno vlogo v procesu, saj ni le Evropska unija tista, od katere se pričakuje, da bo izpolnila svoj del obljub. Poleg tega je treba proces vključevanja spodbujati tudi znotraj teh držav. To pomeni, da se morajo bojevati s korupcijo in kriminalom ter ustvariti trdno civilno družbo ter na znanju temelječa gospodarstva in družbe. To je proces, ki bi ga radi videli, tako da se lahko veselimo dejstva, da bodo vse države Zahodnega Balkana nekega dne postale polnopravne članice Evropske unije, ki bo temelj za zagotavljanje miru, varnosti in sodelovanja – tudi v tistem delu Evrope."@sl20
". Herr talman! Huvudinriktningen i Anna Ibrisagics resolution om västra Balkan är fullständigt tydlig. Hon har betonat sambandet mellan reformer i regionen och sannolikheten för ländernas EU-inträde. Detta är den dynamik som vi tillämpade på ett så fantastiskt sätt vid den senaste stora EU-utvidgningen. I resolutionen fastställs ett antal praktiska områden där dessa länder skulle kunna förbättra sina prestationer, liksom de många ökända problem som ansätter regionen. För mig är det dock i dag lika viktigt att för dessa länder, deras politiker och befolkning påpeka att de måste uppfylla sin del av uppgörelsen. De måste själva delta aktivt i processen, eftersom det inte bara är tänkt att Europeiska unionen ska göra jobbet. Integrationsprocessen måste dessutom främjas inifrån dessa länder. Det innebär att de måste bekämpa korruption och brottslighet och skapa ett starkt civilt samhälle samt kunskapsbaserade ekonomier och samhällen. Det är den process vi skulle vilja se, så att vi kan se fram emot att alla länder på västra Balkan en dag kan bli fullvärdiga medlemmar av Europeiska unionen. Detta kommer att utgöra grunden för fred, säkerhet och samarbete – även i den delen av Europa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph