Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-23-Speech-4-394"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090423.65.4-394"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zuerst möchte ich mich bei den beiden Berichterstatterinnen im Namen der Fraktion der Sozialdemokraten bedanken. Hier sind wieder sehr gute Berichte gemacht worden, die eine breite Unterstützung bekommen werden. Ich möchte das aufgreifen, was Kommissar Rehn gesagt hat, weil mir das die wichtigste Botschaft in der heutigen Debatte scheint, nämlich dass der Prozess der Integration, der Annäherung der Länder Südosteuropas nicht unterbrochen werden darf, und zwar nicht nur im Interesse dieser Länder, sondern auch in unserem eigenen Interesse. Die Kommissarin hat gesagt, in der Kommission müsse man Realist sein. Vielleicht könnte man in diesem Parlament ein bisschen mehr Idealist sein. Aber letztendlich müssen auch wir Realisten sein. Es ist ein schwieriger und langer Weg, und das Ziel wird nicht von heute auf morgen erreicht. Daher sind die Kommentare, die ich von der einen oder anderen Seite höre: „Nehmen wir noch Kroatien dazu und dann ist Schluss für eine Zeit lang“ ein falsches Signal. All das, was die Kollegin Doris Pack verlangt hat und mit Recht fordert, wird man nicht erfüllt sehen, wenn die Menschen dort das Gefühl haben, sie wären ohnehin nicht gewollt in dieser Europäischen Union und ihr Beitritt werde ohnehin weit hinausgezögert werden. Der zweite Punkt ist, dass wir ganz klar sagen, dass die bilateralen Probleme, die uns jetzt Sorgen machen, zumindest das Prozedere, das Verfahren, wie bilaterale Fragen gelöst werden sollen, in Zukunft vor der Aufnahme von Verhandlungen behandelt werden sollten, so dass das nicht den ganzen Verhandlungsprozess mit belastet. Drittens ist auch ganz wichtig, was der Herr Ministerpräsident gesagt hat. Wir können nicht die Arbeit der Menschen und der Politiker im Lande selbst erfüllen. Das müssen die Menschen in den Ländern selbst machen. Die politischen Kräfte müssen – wie Doris Pack gesagt hat – ihre eigenen Probleme lösen. Dann ist der Weg offen in die Europäische Union, und der Weg muss abhängen von den Leistungen in diesen Ländern und nicht von unserer Bereitschaft. Unsere Bereitschaft muss da sein."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, nejprve bych chtěl jménem Skupiny socialistů v Evropském parlamentu poděkovat oběma zpravodajům. Opět připravili dobré zprávy, které získají širokou podporu. Chtěl bych navázat na to, co řekl pan komisař Rehn, protože se mi zdá, že to byl v dnešní rozpravě nejdůležitější vzkaz; a to, že bychom neměli přerušit proces integrace, přibližování zemí jihovýchodní Evropy, nejen v zájmu těchto zemí, ale zejména v našem zájmu. Pan komisař řekl, že v Komisi je třeba být realistický. Možná bychom zde v Parlamentu mohli být trochu idealističtější, ale v  konečném důsledku musíme být i my realističtí. Bude to dlouhá a trnitá cesta a k cíli nedojdeme přes noc. Proto jsou špatným signálem poznámky, které slýchám od některých lidí ve smyslu „ať Chorvatsko vstoupí a bude na chvíli pokoj“. Nic, po čem paní Packová volá a co oprávněně požaduje, se neuskuteční, pokud tam budou mít lidé pocit, že, ať se stane cokoliv, nejsou v této Evropské unii vítáni a jejich přistoupení je oddalováno. Druhá věc, která zde musí hlasitě a jasně zaznít, je, že bilaterální problémy, které se nás nyní týkají, přinejmenším postupy a proces, by měly být řešeny stejným způsobem jako bilaterální otázky; v budoucnu by měly být řešeny před tím, než začnou jednání, aby nezatěžovaly celý vyjednávací proces. Za třetí, je důležité také to, co řekl pan ministr. Nemůžeme dělat práci za politiky a lidi v samotné zemi. Tuto práci musejí vykonat sami tito lidé. Jak uvedla Doris Packová, politické síly si musí vyřešit své vlastní problémy. To pak otevře cestu do Evropské unie a na tuto cestu se musí vydat tyto země bez ohledu na naši ochotu. Ale naše ochota zde musí existovat."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Først vil jeg gerne takke begge ordførerne for Den Socialdemokratiske Gruppe i Europa-Parlamentet. Man har igen udarbejdet gode betænkninger, og de vil få bred opbakning. Jeg vil gerne kommentere det, kommissær Rehn sagde, for på mig virker det, som om det var det vigtigste budskab i dagens forhandling, nemlig at integrationsprocessen, tilnærmelsen af landene i Sydøsteuropa ikke skulle afbrydes, ikke bare af hensyn i disse landes interesse, men også i vores egen interesse. Kommissæren sagde, at De skal være realistiske i Kommissionen. Måske kan vi her i Parlamentet være lidt mere idealistiske, men i sidste ende skal vi også være realistiske. Det er en lang og vanskelig vej, og målet kan ikke nås fra den ene dag til den anden. Derfor er de bemærkninger, som jeg hører fra enkelte sider i stil med "lad Kroatien komme med, og det vil sætte en stopper for det i et stykke tid" det forkerte signal at udsende. Intet af det, fru Pack opfordrede til og med rette krævede, vil blive til virkelighed, hvis befolkningen der har en fornemmelse af, at de uanset hvad ikke er velkomne i EU, og at deres tiltrædelse under alle omstændigheder vil blive trukket i langdrag. Den anden ting er, at vi skal sige det højt og tydeligt, at de bilaterale problemer, som bekymrer os i øjeblikket, i det mindste proceduren, processen, skal løses på samme måde som bilaterale spørgsmål. Fremover skal de afklares, inden forhandlingerne går i gang, så de ikke ødelægger hele forhandlingsproceduren. For det tredje var det, ministeren sagde, også meget vigtigt. Vi kan ikke gøre arbejdet for landets politikere og befolkning. Landets befolkning skal udføre deres egen opgave. Som Doris Pack sagde, skal de politiske kræfter løse deres egne problemer. Det vil så åbne vejen til EU, og denne vej vil afhænge af, hvordan disse lande klarer sig, og ikke af vores vilje. Vores vilje skal være til stede."@da2
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για άλλη μια φορά καταρτίστηκαν καλές αναφορές και θα έχουν ευρεία υποστήριξη. Θα ήθελα να εστιάσω σε αυτά που είπε ο Επίτροπος Rehn, γιατί κατά τη γνώμη μου ήταν το σημαντικότερο μήνυμα στη σημερινή συζήτηση, ότι δηλαδή η διαδικασία προσχώρησης, το των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν θα πρέπει να διακοπεί, όχι μόνο για το συμφέρον αυτών των χωρών, αλλά και για το δικό μας συμφέρον. Ο Επίτροπος είπε ότι πρέπει να είναι κανείς ρεαλιστής στην Επιτροπή. Ίσως σε αυτό το Κοινοβούλιο θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο περισσότερο ιδεαλιστές, αλλά, σε τελική ανάλυση, κι εμείς επίσης πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος και ο στόχος δεν θα επιτευχθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Γι’ αυτό το λόγο τα σχόλια που ακούω από κάποιους ανθρώπους, τα οποία κινούνται στα πλαίσια του «αφήστε την Κροατία να γίνει μέλος και αυτό θα θέσει τέρμα για κάποιο διάστημα», είναι λάθος σήμα. Τίποτα από αυτά για τα οποία η κ. Pack έκανε έκκληση και δικαίως απαίτησε δεν θα συμβεί αν οι άνθρωποι εκεί έχουν το αίσθημα ότι, ό,τι κι αν συμβεί, δεν είναι ευπρόσδεκτοι σ’ αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση και η προσχώρησή τους θα αποκλειστεί ούτως ή άλλως. Το δεύτερο σημείο είναι ότι πρέπει να πούμε δυνατά και ξεκάθαρα ότι τα διμερή προβλήματα που επί του παρόντος μας αφορούν, τουλάχιστον όσον αφορά τη διαδικασία, την πρόοδο, θα πρέπει να επιλυθούν με τον ίδιο τρόπο με τα διμερή ζητήματα. Στο μέλλον, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε να μην παρακωλύουν ολόκληρη τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Τρίτον, αυτό που είπε ο υπουργός είναι επίσης πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά των πολιτικών και των ανθρώπων της χώρας αντί γι’ αυτούς. Οι άνθρωποι στη χώρα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι τη δουλειά τους. Όπως είπε η Doris Pack, οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να επιλύσουν μόνες τους τα προβλήματά τους. Αυτό θα ανοίξει το δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η πορεία πρέπει να εξαρτάται από την απόδοση αυτών των χωρών και όχι από την προθυμία μας. Η προθυμία μας πρέπει να είναι εκεί."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, first I should like to thank both rapporteurs on behalf of the Socialist Group in the European Parliament. Good reports have again been produced here and will have broad support. I should like to pick up on what Commissioner Rehn said, because it seems to me that it was the most important message in today’s debate; namely, that the process of the integration, the of the countries of southeast Europe should not be interrupted, not only in the interests of these countries, but also in our own interest. The Commissioner said that you need to be realistic in the Commission. Perhaps in this Parliament we could be a bit more idealistic but, in the final analysis, we too must be realistic. It is a long and difficult road and the objective will not be achieved overnight. That is why the comments which I hear from a few people, along the lines of ‘let Croatia join and that will put an end to it for some time’, are the wrong signal. Nothing that Mrs Pack called for and rightly demanded will come about if people there have the feeling that, come what may, they are not welcome in this European Union and their accession will be dragged out anyway. The second point is that we must say loud and clear that the bilateral problems which currently concern us, at least the procedure, the process, should be resolved in the same way as bilateral questions; in future, they should be dealt with before negotiations commence, so that they do not encumber the entire negotiation procedure. Thirdly, what the minister said is also very important. We cannot do the work of the politicians and the people in the country for them. The people in the country need to do their own work. As Doris Pack said, the political forces must resolve their own problems. That will then open the path to the European Union and this path must depend on the performance of these countries and not on our willingness. Our willingness must be there."@en4
". Señor Presidente, Señorías, en primer lugar me gustaría dar las gracias a los dos ponentes en nombre del Grupo Socialista del Parlamento Europeo. De nuevo se han elaborado aquí buenos informes y contarán con un amplio apoyo. Me gustaría reanudar lo que ha dicho el Comisario Rehn, porque me parece que ha sido el mensaje más importante en el debate de hoy, esto es, que el proceso de integración, el de los países del sudeste europeo no debería ser interrumpido, no solo en interés de estos países, sino también por nuestro propio interés. El señor Comisario ha dicho que en la Comisión hay que ser realistas. Tal vez en este Parlamento podríamos ser un poco más idealistas pero, a fin de cuentas, también tenemos que ser realistas. Se trata de un camino largo y difícil, y los objetivos no se conseguirán de la noche a la mañana. Por eso los comentarios que oigo de algunas personas, entre los mensajes de «dejemos que se una Croacia y ello pondrá fin al problema durante un tiempo», constituyen una señal equivocada. Nada de lo que ha exigido y pedido con toda la razón la señora Pack sucederá si las personas allí tienen la sensación de que, pase lo que pase, no son bienvenidos en esta Unión Europea y que su adhesión se convertirá de todos modos en un camino interminable. El segundo punto es que debemos decir en voz alta y clara que los problemas bilaterales que actualmente nos preocupan, al menos el procedimiento y el proceso, deberían resolverse de la misma manera que las cuestiones bilaterales. En el futuro, deberían ser tratados antes de que comiencen las negociaciones, para que no estorben durante todo el proceso de negociación. En tercer lugar, lo que ha dicho el ministro también es muy importante. No podemos hacer el trabajo de los políticos y de la gente del país por ellos. El pueblo de este país necesita hacer su propio trabajo. Como ha dicho la señora Pack, las fuerzas políticas deben resolver sus propios problemas. Ello abrirá por tanto el camino hacia la Unión Europea y este camino debe depender de la actuación de estos países y no de nuestra buena voluntad. Nuestra buena disposición debe estar ahí."@es21
"Härra juhataja, daamid ja härrad, esmalt lubage mul tänada Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel mõlemat raportööri. Taas on meil siin head raportid, mis pälvivad laialdase toetuse. Ma sooviksin jätkata sellest, mida volinik Olli Rehn ütles, sest see tundus mulle kõige olulisem sõnum tänasel arutlusel. Nimelt et Kagu-Euroopa riikide integratsiooniprotsessi ja head läbisaamist ei tohiks katkestada, seda mitte ainult nende riikide, vaid ka meie oma huvides. Härra volinik ütles, et komisjonis tuleb olla realistlik. Ehk võime olla siin parlamendis natukene idealistlikud, kuid lõplikus analüüsis peame ka meie olema realistlikud. See on pikk ja raske tee ning eesmärki ei saavuta me üleöö. Seepärast on valeks signaaliks mõnedelt inimestelt tulnud kommentaarid stiilis „laske Horvaatial liituda ja see siis lõpetab selle mõneks ajaks”. Mitte midagi sellest, mida proua Doris Pack esitas ja õigustatult nõudis, ei leia aset, kui inimesed tunnevad, et tulgu, mis tuleb, nemad ei ole Euroopa Liidus teretulnud ja nende liitumist venitatakse igatahes edasi. Teiseks peame ütlema valjusti ja selgelt, et hetkel meie tähelepanu nõudvad kahepoolsed probleemid – vähemalt protseduur ja protsess – tuleb lahendada nii, nagu kahepoolseid küsimusigi. Tulevikus tuleb nendega tegeleda enne läbirääkimiste alustamist, et need ei kurnaks tervet regionaalset protseduuri. Kolmandaks on väga tähtis ka see, mida härra eesistuja ütles. Me ei saa riigi poliitikute ja inimeste tööd nende eest ära teha. Riigi inimesed peavad oma tööd ise tegema. Nagu proua Doris Pack ütles, peavad poliitilised võimud oma probleemid ise lahendama. See avab siis tee Euroopa Liiduga liitumiseks ning see peab sõltuma nende riikide saavutustest, mitte meie nõusolekust. Meie nõusolek peab juba olemas olema."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, ensiksi haluan kiittää kumpaakin esittelijää Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta. Täällä on jälleen laadittu hyviä mietintöjä, ja ne saavat laajan kannatuksen. Haluan nostaa esiin sen, mitä komission jäsen Rehn totesi, sillä siihen sisältyy mielestäni tämänpäiväisen keskustelun tärkein sanoma, nimittäin se, että Kaakkois-Euroopan maiden yhdentymisprosessia, lähentymistä, ei saa keskeyttää. Se on sekä näiden maiden että meidän oman etumme mukaista. Komission jäsen totesi, että komissiossa on oltava realistinen. Täällä parlamentissa voisimme ehkä olla hieman idealistisempia, mutta loppujen lopuksi meidänkin on oltava realistisia. Tie on pitkä ja hankala, eikä tavoitetta saavuteta yhdessä yössä. Tämän vuoksi muutamalta henkilöltä kuulemani kommentit tyyliin "antakaa Kroatian liittyä, eiköhän se siihen lopu vähäksi aikaa", antavat väärän signaalin. Mikään, mitä jäsen Pack pyysi ja oikeutetusti vaati, ei toteudu, jos ihmiset kokevat, että tapahtuipa mitä tahansa, he eivät ole tervetulleita Euroopan unioniin, ja että heidän liittymistään joka tapauksessa pitkitetään. Toiseksi meidän on sanottava kuuluvasti, että tällä hetkellä meitä huolestuttava kahdenväliset ongelmat, ja ainakin niihin liittyvät menettelyt ja prosessit, pitäisi ratkaista samalla tavoin kuin kahdenväliset kysymykset. Tulevaisuudessa ne täytyy selvittää ennen kuin neuvottelut aloitetaan, jotta ne eivät haittaa koko neuvottelumenettelyä. Kolmanneksi totean, että myös se, mitä ministeri totesi, on erittäin tärkeää. Emme voi tehdä maan poliitikkojen ja kansalaisten työtä heidän puolestaan. Kansalaisten on tehtävä työnsä itse. Kuten Doris Pack totesi, poliittisten voimien on itse ratkaistava omat ongelmansa. Näin voidaan jälleen avata tie Euroopan unioniin, ja tällä tiellä etenemisen on perustuttava kyseisten maiden suorituskykyyn eikä meidän avuliaisuuteemme. Tätä meidän on haluttava."@fi7
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d’abord remercier les deux rapporteurs au nom du groupe socialiste au Parlement européen. De bons rapports ont une nouvelle fois été rédigés et ils obtiendront un soutien massif. Je voudrais rebondir sur les propos du commissaire Rehn, car il me semble qu’il s’agissait là du message le plus important de la discussion d’aujourd’hui, à savoir que le processus d’intégration, le rapprochement des pays d’Europe du Sud-Est ne doit pas être interrompu, non seulement dans l’intérêt de ces pays, mais aussi dans notre propre intérêt. Le commissaire a dit que la Commission devait se montrer réaliste. Nous pourrions peut-être, nous, au sein de ce Parlement, être un peu plus idéalistes, mais l’analyse finale exige tout de même que nous fassions également preuve de réalisme. Il s’agit d’une route longue et sinueuse et l’objectif visé ne sera pas atteint du jour au lendemain. C’est pourquoi les commentaires de certaines personnes, qui ressemblent à «laissons la Croatie adhérer et ce sera bon pour quelques temps» sont le mauvais signal. Rien de ce que M Pack a demandé et réclamé à juste titre ne se réalisera si les gens là-bas ont le sentiment que, quoi qu’il arrive, ils ne sont pas les bienvenus dans l’Union européenne et que leur adhésion sera évitée de toute façon. Le second point que nous devons bien faire entendre, c’est que les problèmes bilatéraux qui se posent actuellement à nous, du moins la procédure, le processus, doivent être résolus de la même façon que les questions bilatérales. À l’avenir, ils doivent être traités avant le début des négociations, de manière à ce qu’ils ne gênent pas la procédure de négociation toute entière. Troisièmement, les propos du ministre sont également très importants. Nous ne pouvons pas faire le travail des hommes politiques et de la population du pays à leur place. La population doit s’acquitter de ses propres tâches. Comme Doris Pack l’a dit, les forces politiques doivent résoudre elles-mêmes leurs problèmes. Cela leur ouvrira alors la voie à l’Union européenne et cette voie doit dépendre des performances de ces pays, et non pas de notre volonté. Là doit se trouver notre volonté."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim, először az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportjának nevében köszönetet szeretnék mondani mindkét előadónak. Újból jó jelentések készültek, melyek széles körű támogatásra fognak találni. Szeretnék csatlakozni Rehn biztos úr mondanivalójához, mert úgy tűnik számomra, hogy a mai vitában ez volt a legfontosabb üzenet; nevezetesen ahhoz, hogy a délkelet-európai országok integrációjának, közeledésének folyamata nemcsak ezen országok érdekében, hanem a saját érdekünkben sem szakadhat meg. A biztos azt mondta, hogy a Bizottságnak realistának kell lennie. Itt a Parlamentben mi talán kissé idealistábbak lehetnénk, bár végső soron nekünk is realistának kell lennünk. Az út hosszú és göröngyös, és a célt nem fogjuk egy szempillantás alatt elérni. Azok a megjegyzések, melyeket néhányuktól hallok, melyek a „hagyjuk, hogy Horvátország csatlakozzon, aztán egy időre vége az egésznek” hozzáállással csengenek össze, ezért jelentenek rossz jelet. Abból, amire Pack asszony felszólított, és amit jogosan követelt, semmi sem fog megvalósulni, ha az ottani embereknek az lesz az érzésük, hogy történjék bármi, nem szívesen látják őket ebben az Európai Unióban, és csatlakozásuk mindenképpen el fog nyúlni. A második dolog az, hogy hangosan és egyértelműen ki kell mondanunk, a minket jelenleg érintő kétoldalú problémákat, legalábbis az eljárást, a folyamatot, a kétoldalú kérdések megoldásához hasonlóan kell megoldani; a jövőben ezeket a tárgyalások kezdete előtt kell kezelni, hogy azután ne gátolják az egész tárgyalási folyamatot. Harmadsorban az is nagyon fontos, amit a miniszter mondott. Mi az ország politikusai és az ottani emberek helyett nem végezhetjük el a dolgukat. A saját feladatukat az országban élő embereknek kell elvégezniük. Miként Doris Pack leszögezte, a saját problémáikat a politikai erőknek kell megoldaniuk. Ez fogja azután megnyitni az utat az Európai Unió felé, és ennek az útnak az adott országok teljesítményétől és nem a mi akaratunktól kell függnie. Az akaratunknak meg kell lennie."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli deputati, desidero innanzi tutto ringraziare entrambe le relatrici a nome dei gruppo socialista al Parlamento europeo. Ancora una volta in Aula sono state presentate buone relazioni che otterranno un ampio sostegno. Desidero ricollegarmi con quanto ha detto il commissario Rehn che mi sembra essere il messaggio più importante della discussione odierna: il processo di integrazione, il riavvicinamento dei paesi dell’Europa sudorientale non deve essere interrotto, nell’interesse sia di quei paesi che nel nostro. Il commissario ha suggerito alla Commissione di essere realistica. Forse in Parlamento possiamo essere un po’ più idealisti, ma in ultima analisi anche noi dobbiamo essere concreti. Il cammino sarà lungo e difficile e non possiamo raggiungere questo obiettivo da un giorno all’altro. Proprio per questo non mi trovo d’accordo con chi è intervenuto prima di me sostenendo che permettere alla Croazia di accedere all’Unione europea per fermare momentaneamente le discussioni sull’adesione. Non raggiungeremo mai i risultati prospettati dall’onorevole Pack se i cittadini avranno la sensazione che, in ogni caso, non sono i benvenuti nell’Unione europea e che il processo di adesione verrà comunque tirato per le lunghe. In secondo luogo ritengo si debba affermare con chiarezza che i problemi bilaterali che attualmente ci preoccupano – o almeno il processo di adesione, – devono essere risolti come tali; in futuro le questioni bilaterali dovranno essere affrontate prima dell’avvio dei negoziati, in modo da non ostacolare l’intero processo di negoziazione. In terzo luogo ritengo che il ministro abbia sollevato una questione molto importante. Non possiamo sostituirci ai politici né alla popolazione nel loro lavoro: anche i cittadini devono fare il loro dovere. Come ha osservato l’onorevole Pack, le forze politiche devono risolvere da sole i loro problemi, dando inizio così al cammino verso l’Unione europea, un cammino che dipende dal comportamento di questi paesi e non dalla nostra volontà, che deve comunque sempre essere piena."@it12
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau padėkoti Europos Parlamento socialistų frakcijos vardu abiem pranešėjams. Pateikti tinkami pranešimai, kurie susilauks plataus pritarimo. Norėčiau pratęsti Komisijos nario O. Rehn mintį, nes mano manymu, tai svarbiausias šiandieninių diskusijų pasisakymas; konkrečiai, kad integracijos, pietryčių Europos šalių proceso nederėtų nutraukti ne šių šalių, bet ir mūsų pačių interesais. Komisijos narys nurodė, kad Komisija privalo išlikti realistė. Galbūt šiame Parlamente galime būti kiek idealistais, tačiau galiausiai privalome pasirinkti realistinį požiūrį. Šis kelias yra ilgas ir sudėtingas, todėl tikslui pasiekti prireiks daug laiko. Todėl kai kurie teigia, pvz., leiskime Kroatijai įstoti ir nebereikės jaudintis siunčia netinkamą signalą. Nepavyks pasiekti nieko, ką ragino pasiekti ir pagrįstai reikalavo D. Pack, jei šios šalies gyventojai, kad ir kas būtų, nesijaučia laukiami šioje Europos Sąjungoje, o jų stojimas vis tiek užtruks. Antrasis klausimas – tai, kad būtina garsiai ir aiškiai pasakyti, kad dvišales mus nuolat lydinčias problemas pirmiausia susijusias su procedūra ir procesu būtina spręsti analogiškai dvišaliams klausimams; ateityje jas derėtų spręsti prieš pradedant derybas, norint kad jos neapsunkintų viso derybų proceso. Trečia, ministro pasisakymas taip pat labai svarbus. Negalime atlikti šios šalies politiko ir gyventojų darbo. Šios šalies žmonės privalo atlikti tai, kas priklauso. Kaip nurodė Doris Pack, politinės jėgos privalo išspręsti savo problemas. Tai, savo ruožtu, atvers kelią į Europos Sąjungą, kuris jau priklausys ne nuo mūsų noro, bet nuo šių šalių pasiekimų. Mūsų noras privalo išlikti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, vispirms es Eiropas Parlamenta Sociāldemokrātu grupas vārdā vēlētos pateikties abiem referentiem. Atkal tika nolasīt augstvērtīgi ziņojumi, un tie saņems plašu atbalstu. Es gribētu turpināt to, ko teica komisārs jo man šķiet, ka tas bija vissvarīgākais vēstījums šodienas debatēs, proti, nevajadzētu pārtraukt integrācijas procesu, Dienvidaustrumeiropas valstu ne tikai šo valstu interesēs, bet arī mūsu pašu interesēs. Komisārs teica, ka Komisijā jābūt reālistiem. Varbūt šajā Parlamentā mēs varētu būt mazliet ideālistiski, bet pēc pēdējās notikumu analīzes arī mums jābūt reālistiem. Tas ir garš un grūts ceļš un mērķis netiks sasniegts vienas dienas laikā. Tāpēc komentāri, ko es dzirdēju no dažām personām, piemēram, „lai Horvātija pievienojas un tad uz kādu laiku būs miers”, ir nepareizs signāls. Nekas no tā, uz ko kundze aicināja un tieši pieprasīja, nepiepildīsies, ja cilvēkiem būs sajūta, ka, lai nāk kas nākdams, viņi nav vēlami Eiropas Savienībā un viņu iestāšanās jebkurā gadījumā tiks novilcināta. Otrs punkts ir, ka mums skaļi un skaidri jāpasaka, ka divpusējās problēmas, kas pašlaik mūs nomāc, vismaz procedūra, process jāatrisina tādā pat veidā kā divpusējie jautājumi, turpmāk tie jārisina pirms sākušās sarunas, lai tās neapgrūtinātu visu sarunu procedūru. Treškārt, tas, ko teica ministrs, arī ir ļoti svarīgi. Mēs nevaram darīt politiķu darbu, nedz valstī dzīvojošo darbu viņu vietā. Valsts iedzīvotājiem pašiem jāveic savi pienākumi. Kā teica politiskajiem spēkiem pašiem jāatrisina savas problēmas. Tad tiks pavērts ceļš uz Eiropas Savienību, un šim ceļam jābūt atkarīgam no šo valstu veikuma un nevis no mūsu vēlmes. Mūsu vēlme jāīsteno šeit."@lv13
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zuerst möchte ich mich bei den beiden Berichterstatterinnen im Namen der Fraktion der Sozialdemokraten bedanken. Hier sind wieder sehr gute Berichte gemacht worden, die eine breite Unterstützung bekommen werden. Ich möchte das aufgreifen, was Kommissar Rehn gesagt hat, weil mir das die wichtigste Botschaft in der heutigen Debatte scheint, nämlich dass der Prozess der Integration, der Annäherung der Länder Südosteuropas nicht unterbrochen werden darf, und zwar nicht nur im Interesse dieser Länder, sondern auch in unserem eigenen Interesse. Die Kommissarin hat gesagt, in der Kommission müsse man Realist sein. Vielleicht könnte man in diesem Parlament ein bisschen mehr Idealist sein. Aber letztendlich müssen auch wir Realisten sein. Es ist ein schwieriger und langer Weg, und das Ziel wird nicht von heute auf morgen erreicht. Daher sind die Kommentare, die ich von der einen oder anderen Seite höre: „Nehmen wir noch Kroatien dazu und dann ist Schluss für eine Zeit lang“ ein falsches Signal. All das, was die Kollegin Doris Pack verlangt hat und mit Recht fordert, wird man nicht erfüllt sehen, wenn die Menschen dort das Gefühl haben, sie wären ohnehin nicht gewollt in dieser Europäischen Union und ihr Beitritt werde ohnehin weit hinausgezögert werden. Der zweite Punkt ist, dass wir ganz klar sagen, dass die bilateralen Probleme, die uns jetzt Sorgen machen, zumindest das Prozedere, das Verfahren, wie bilaterale Fragen gelöst werden sollen, in Zukunft vor der Aufnahme von Verhandlungen behandelt werden sollten, so dass das nicht den ganzen Verhandlungsprozess mit belastet. Drittens ist auch ganz wichtig, was der Herr Ministerpräsident gesagt hat. Wir können nicht die Arbeit der Menschen und der Politiker im Lande selbst erfüllen. Das müssen die Menschen in den Ländern selbst machen. Die politischen Kräfte müssen – wie Doris Pack gesagt hat – ihre eigenen Probleme lösen. Dann ist der Weg offen in die Europäische Union, und der Weg muss abhängen von den Leistungen in diesen Ländern und nicht von unserer Bereitschaft. Unsere Bereitschaft muss da sein."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ten eerste wil ik de beide rapporteurs namens de Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement bedanken. De opgestelde verslagen zijn weer voortreffelijk en kunnen rekenen op een brede steun. Ik wil ingaan op datgene wat commissaris Rehn heeft gezegd, omdat het de centrale boodschap van dit debat lijkt te zijn. Het proces van de integratie, van de toenadering van de landen van Zuidoost-Europa mag niet worden onderbroken, en wel niet alleen in het belang van deze landen, maar ook in ons eigen belang. De commissaris gaf aan dat men in de Commissie realistisch moet zijn. Wellicht zouden we in dit Parlement wat meer idealistisch kunnen zijn. Uiteindelijk zullen ook wij ons echter realistisch moeten opstellen. Het is een moeizame en lange weg en het doel is niet van vandaag op morgen bereikt. Daarom zijn de opmerkingen die ik hier en daar hoor in de trant van “we nemen Kroatië er nog bij, maar dan is het weer een tijdlang afgelopen” een verkeerd signaal. Al datgene wat collega Doris Pack wenst en waartoe zij terecht oproept, zal niet gebeuren als de mensen daar het gevoel hebben dat zij bij voorbaat niet gewenst zijn in deze Europese Unie en dat hun toetreding hoe dan ook lang vertraagd zal worden. Het tweede punt waarop we moeten hameren is dat de bilaterale problemen waarover wij nu bezorgd zijn, althans de procedure, het proces, op dezelfde manier moeten worden opgelost als alle bilaterale kwesties; in de toekomst moeten ze worden aangepakt voordat de onderhandelingen gestart worden. Zo kunnen we voorkomen dat het onderhandelingsproces hierdoor belast wordt. Ten derde is ook de boodschap van de minister buitengewoon belangrijk. Wij kunnen niet het werk van de mensen en de politici in de desbetreffende landen uitvoeren. Dat moeten de mensen in deze landen zelf doen. De politieke krachten moeten – zoals werd gezegd door Doris Pack – hun eigen problemen oplossen. Dan is de weg naar de Europese Unie vrij, en die weg moet afhangen van de resultaten die in de landen geboekt worden, niet van onze bereidheid. Onze bereidheid moet er wel zijn."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Na początku chciałbym w imieniu Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim podziękować obu sprawozdawczyniom. Raz jeszcze przygotowano wysokiej jakości sprawozdania, które uzyskają szerokie poparcie. Chciałbym zwrócić uwagę na słowa komisarza Rehna, ponieważ moim zdaniem to najważniejsze przesłanie dzisiejszej debaty; mianowicie chodzi o to, że nie należy przerywać procesu integracji, zbliżania się krajów południowo-wschodniej Europy, co leży nie tylko w interesie tych krajów, ale również w naszym własnym. Pan komisarz mówił, że Komisja musi działać w sposób rozsądny. Być może tu w Parlamencie możemy pozwolić sobie na trochę więcej idealizmu, ale w końcowej analizie, my także musimy być rozsądni. Droga jest długa i trudna, a założeń nie uda się spełnić z dnia na dzień. Dlatego za zły sygnał uważam komentarze pewnych ludzi zamykające się w kategorii „pozwólmy na przyłączenie Chorwacji, a na pewien czas będziemy mieć spokój z tym tematem”. Nie uda się zrealizować żadnych założeń, o których mówiła i których słusznie żądała pani Pack, jeśli ludność w tym regionie będzie czuła, że niezależnie od sytuacji, nie jest mile widziana w Unii Europejskiej, a jej przystąpienie do UE i tak zostanie odłożone w czasie. Po drugie musimy głośno i wyraźnie powiedzieć, że problemy dwustronne, które obecnie nas martwią, a przynajmniej kwestia procedury i procesu, należy rozwiązać w ten sam sposób, jak kwestie dwustronne; w przyszłości należy rozwiązywać je przed rozpoczęciem negocjacji, by nie obciążały całej procedury negocjacyjnej. Po trzecie ważna jest również treść wypowiedzi pana ministra. Nie możemy wykonywać pracy za polityków i ludność danego kraju. Oni sami muszą wykonać swoją pracę. Siły polityczne, jak powiedziała pani Doris Pack, muszą rozwiązać swoje własne problemy. Wtedy otworzy się przed nimi furtka do Unii Europejskiej, a droga do członkostwa musi być uzależniona nie od naszych dobrych chęci, ale od wyników tych państw. Nasze dobre chęci są jednak potrzebne."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, antes de mais gostaria de agradecer a ambos os relatores em nome do Grupo Socialista do Parlamento Europeu. Foram de novo produzidos bons relatórios que terão ampla aceitação. Gostaria de retomar o que afirmou o Comissário Rehn, porque me parece que essa foi a mensagem mais importante do debate de hoje, nomeadamente, que o processo de integração, o dos países do Sudeste da Europa não deveria ser interrompido, não apenas no interesse desses países, mas também no nosso próprio interesse. O Comissário disse que precisa de ser realista na Comissão. Talvez neste Parlamento pudéssemos ser um pouco mais idealistas mas, em última análise, também nós deveremos ser realistas. É um longo e difícil trajecto a percorrer e o objectivo não será atingido de um dia para o outro. Eis a razão pela qual as observações que ouço de algumas pessoas, do tipo "deixem a Croácia aderir e isso acabará com os problemas por uns tempos", são o sinal errado. Nada do que a colega Pack incluiu no seu apelo e justamente exigiu se concretizará se as pessoas tiverem a percepção de que, de um modo ou de outro, não são desejadas nesta União Europeia e que o processo de adesão do seu país se irá arrastar assim como assim. O segundo aspecto é que devemos dizer alto e a bom som que os problemas bilaterais que actualmente nos preocupam, pelo menos, o procedimento, o processo, deveriam ser resolvidos da mesma maneira que as questões bilaterais; no futuro, deveriam ser tratados antes do início das negociações, de modo a não comprometerem todo o processo negocial. Em terceiro lugar, o que o Senhor Ministro disse também é extremamente relevante. Não podemos substituir-nos aos políticos e aos cidadãos nacionais na sua missão. Os cidadãos nacionais têm de realizar as suas próprias tarefas. Como referiu Doris Pack, as forças políticas têm de resolver os seus próprios problemas. Isso então abrirá o caminho rumo à integração na União Europeia e esse caminho deverá depender do desempenho desses países e não da nossa boa vontade. A nossa boa vontade deverá ser um dado adquirido."@pt17
"Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, în primul rând aş dori să mulţumesc ambilor raportori, în numele Grupului Socialist din Parlamentului European. S-au elaborat rapoarte bune din nou şi acestea vor avea parte de sprijin pe scară largă. Aş dori să continui afirmaţia comisarului Rehn, deoarece mi se pare că a fost cel mai important mesaj din cadrul dezbaterii de astăzi; şi anume, faptul că procesul de integrare al ţărilor din sud-estul Europei nu ar trebui întrerupt, nu doar în interesul acestor ţări, dar şi în propriul nostru interes. Comisarul a afirmat că în cadrul Comisiei trebuie să fiţi realişti. Poate că în cadrul Parlamentului am putea fi puţin mai idealişti dar, la analiza finală, trebui să fim şi noi realişti. Este un drum lung şi dificil şi nu vom atinge obiectivele peste noapte. De aceea, comentariile pe care le aud din partea câtorva persoane, de genul „permiteţi Croaţiei să adere şi acest lucru va pune punct situaţiei pentru o perioadă de timp”, reprezintă un semnal greşit. Nimic din ceea ce a solicitat şi a cerut de drept dna Pack nu se va întâmpla dacă oamenii au sentimentul că, orice s-ar întâmpla, nu sunt bineveniţi în cadrul acestei Uniuni Europene şi că aderarea lor va fi prelungită oricum. În al doilea rând, trebuie să afirmăm clar faptul că problemele bilaterale care ne preocupă în prezent, cel puţin procedurile, procesul, ar trebui rezolvate în acelaşi mod ca şi întrebările bilaterale; în viitor, acestea ar trebui abordate înainte de începerea negocierilor, astfel încât să nu îngreuneze întreaga procedură de negociere. În al treilea rând, este important ceea ce a afirmat şi ministrul. Nu putem face munca politicienilor şi a cetăţenilor din ţara lor. Cetăţenii ţării trebuie să-şi realizeze propria lor activitate. După cum a afirmat Doris Pack, forţele politice trebuie să-şi rezolve propriile probleme. Acest lucru va deschide apoi calea către Uniunea Europeană şi această cale trebuie să depindă de performanţa acestor ţări, iar nu de disponibilitatea noastră. Disponibilitatea noastră trebuie să existe oricum."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente by som najprv obom spravodajkyniam rád zablahoželal. Znova tu boli predložené dobré správy, ktoré získajú širokú podporu. Rád by som nadviazal na to, čo povedal pán komisár Rehn, pretože to považujem za najdôležitejší odkaz dnešnej rozpravy: proces integrácie, obnovenie vzťahov krajín juhovýchodnej Európy by sa nemali prerušiť, a to nielen v záujme týchto krajín, ale aj v našom vlastnom záujme. Pán komisár povedal, že v Komisii musíte byť realistom. V Parlamente by sme možno mohli byť trochu väčšími idealistami, pri konečnej analýze však tiež musíme byť realistickí. Je to dlhá a ťažká cesta a výsledok sa nedosiahne zo dňa na deň. Poznámky, ktoré od niektorých ľudí počúvam v duchu myšlienky „nech ešte vstúpi Chorvátsko a tým sa to na nejaký čas skončí“, sú preto zlým signálom. Nič z toho, čo oprávnene požadovala pani Packová, sa nestane, ak tam ľudia budú mať pocit, že nech sa deje, čo chce, nie sú v tejto Európskej únii vítaní a ich pristúpenie sa bude tak či tak odďaľovať. Po druhé, musíme nahlas a jasne povedať, že dvojstranné problémy, ktoré nám v súčasnosti robia starosti, aspoň pokiaľ ide o postupy, o proces, by sa mali riešiť rovnako ako dvojstranné otázky; v budúcnosti by sa mali riešiť pred začiatkom rokovaní, aby nebrzdili celý rokovací postup. Po tretie, veľmi dôležité je aj to, čo povedal pán minister. Nemôžeme robiť prácu politikov a ľudí v krajine za nich. Ľudia si svoju prácu v krajine musia vykonať sami. Ako povedala Doris Packová, politické sily si svoje problémy musia vyriešiť samy. Otvorí sa tým cesta do Európskej únie a táto cesta musí závisieť od činnosti týchto krajín a nie od našej ochoty. Naša ochota tu musí byť."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, najprej bi se rad v imenu skupine socialdemokratov v Evropskem parlamentu zahvalil obema poročevalcema. Spet so bila predstavljena dobra poročila, ki bodo imela široko podporo. Rad bi se navezal na tisto, kar je rekel komisar Rehn, saj se mi zdi, da je bilo to najpomembnejše sporočilo v tej razpravi; namreč da proces integracije, približevanje držav jugovzhodne Evrope, ne bi smel biti prekinjen, ne samo v interesu teh držav, pač pa tudi v našem lastnem interesu. Komisar je dejal, da morate biti v Komisiji realni. Morda bi v tem parlamentu lahko bili malo bolj idealistični, toda na koncu koncev moramo biti tudi mi stvarni. Pot je dolga in težavna in cilj ne bo dosežen čez noč. Zato so pripombe, ki jih slišim od nekaterih, vključno s „pustimo Hrvaški, da se pridruži, in tako bo s tem za nekaj časa konec,“ napačen znak. Nič od tega, k čemur je pozvala in upravičeno zahtevala gospa Pack, se ne bo zgodilo, če bodo ljudje tam imeli občutek, da ne glede na vse v Evropski uniji niso dobrodošli in se bo njihov pristop tako ali tako zavlekel. Drugo je, da moramo jasno in glasno povedati, da dvostranske težave, ki nas trenutno težijo, vsaj postopek, proces, bi morale biti rešene na enak način kot dvostranska vprašanja; v prihodnosti jih je treba obravnavati pred pogajanji, tako da ne bodo obremenjevale celotnega pogajalskega postopka. Tretjič, kar je rekel minister, je tudi zelo pomembno. Ne moremo opraviti dela namesto politikov in ljudi v državi. Ljudje v državi morajo opraviti svoje lastno delo. Kot je dejala Doris Pack, morajo politične sile rešiti svoje lastne težave. To bo nato odprlo pot do Evropske unije in ta pot mora biti odvisna od učinkovitosti teh držav in ne od njihove pripravljenosti. Mi moramo biti pripravljeni."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Till att börja med skulle jag för den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet vilja tacka båda föredragandena. Det är bra betänkanden som kommer att få brett stöd. Jag skulle vilja anknyta till vad kommissionsledamot Olli Rehn sa, eftersom det framstår som det viktigaste budskapet i dagens debatt: nämligen att integrationsprocessen, återupptagandet av förbindelserna med länderna i sydöstra Europa inte bör avbrytas, inte bara i dessa länders intressen, utan även i vårt eget intresse. Kommissionsledamoten sa att man måste vara realistisk i kommissionen. Kanske vi skulle kunna vara lite mer idealistiska i parlamentet, men när allt kommer omkring måste även vi vara realistiska. Vägen är lång och svår, och målet kommer inte att nås över en natt. Därför ger synpunkterna jag hör från vissa personer, i stil med ”låt Kroatien gå med och det kommer att räcka ett tag”, fel signal. Inget av det som Doris Pack efterlyser och med rätta kräver kommer att inträffa om människorna där känner att de ändå inte är välkomna i Europeiska unionen och att deras inträde ändå kommer att skjutas upp. Den andra punkten är att vi tydligt och klart måste slå fast att de bilaterala problem som för närvarande bekymrar oss, åtminstone förfarandet, processen, bör lösas på samma sätt som bilaterala frågor. I framtiden bör de tas itu med innan förhandlingar inleds, så att de inte hindrar hela förhandlingsförfarandet. För det tredje är det också väldigt viktigt vad ministern sa. Vi kan inte göra jobbet för landets politiker och befolkning. Människorna i landet måste göra sitt jobb själva. Som Doris Pack sa måste politikerna lösa sina egna problem. Detta kommer i sin tur att öppna vägen till Europeiska unionen. Denna väg måste vara beroende av dessa länders prestation och inte av vår beredvillighet. Vår beredvillighet måste finnas till hands."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"de apropiere"18
"rapprochement"14,10,4,21,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph