Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-23-Speech-4-392"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090423.65.4-392"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Herbst letzten Jahres schöpften wir alle Hoffnung, dass sich nach dem so genannten Abkommen von Prud zwischen den Vertretern der drei wichtigsten Parteien in Bosnien-Herzegowina über gemeinsame politische Schritte auf vielen politischen Feldern nun im politischen Leben wirklich etwas ändern würde. Aber wo sind wir heute? Es waren größtenteils leere Versprechungen, die sich bei näherem Hinsehen in Luft auflösten. Die ethnische Teilung in Bosnien-Herzegowina ist tiefer geworden. Das Misstrauen ist gewachsen. Die Menschen werden durch unverantwortliche Politik, die nach rein ethnischen Kriterien ausgerichtet ist, manipuliert, anstatt dass die wirklichen Probleme angepackt werden. Alle Menschen in Bosnien-Herzegowina brauchen gute Bildungschancen, alle brauchen ein gutes Justizsystem, sie brauchen Jobs, kurz und gut, sie brauchen die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Die EU hilft diesem Land seit Jahren mit vielen finanziellen Mitteln, mit Manpower, aber es muss dort natürlich auch staatliche Verwaltungsstrukturen geben, die diese absorbieren und umsetzen können. Ich will drei wichtige Punkte nennen. Die Frage des Staatseigentums muss gelöst werden. Es muss eine Reform der Verfassung, getragen von einem breiten politischen und gesellschaftlichen Konsens, angepackt werden. Nur der Gesamtstaat Bosnien-Herzegowina kann in die EU eintreten. Die für die Visabefreiung muss abgearbeitet werden. Die Bürger wollen sich – genau wie ihre Politiker – frei bewegen können. Also sollen die Politiker dafür sorgen, dass am Ende dieses Jahres grünes Licht gegeben wird. Alle Bürger brauchen ein funktionierendes Justizsystem und nicht eins, das bei den einen so Recht spricht und bei den anderen anders. Überall macht sich Frustration breit. Es ist dringend geboten, dass sich die Zivilgesellschaft in allen Bereichen stärker zu Wort meldet, um die Politiker an ihre eigentlichen Aufgaben zu erinnern. Aber es ist sehr schwer, sich aus der Deckung zu bewegen, weil das parteipolitische Geflecht das ganze Land überzieht. Die wenigen Jobs, die vielleicht angeboten werden, hängen vom Wohlwollen der Parteien ab. Wir wünschen dem Hohen Repräsentanten alles Gute, dass er den Gordischen Knoten der Passivität, des und der Politiker unterbricht, und dort endlich Ruhe und Stabilität einkehren und die Zukunft der Menschen rosiger wird, als sie jetzt ist."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, na podzim loňského roku jsme vzdali naději, že se po takzvané dohodě z Prud mezi zástupci tří hlavních stran v Bosně a Hercegovině o společných politických krocích v mnoha politických oblastech něco v politickém životě skutečně změní. Kde jsme dnes? Z většiny šlo o prázdné sliby, které se při bližším pohledu vypařily. Etnické rozdělení v Bosně a Hercegovině se prohloubilo. Nedostatečná důvěra se zvýšila. Lidé jsou manipulováni prostřednictvím nezodpovědných politik založených na čistě etnických kritériích místo řešení skutečných problémů. Každý v Bosně a Hercegovině potřebuje šanci na dobré vzdělání, každý potřebuje dobrý justiční systém, potřebují zaměstnání; zkrátka potřebují naději na lepší budoucnost. EU pomáhá této zemi celá léta velkými sumami peněz a pracovními silami, ale oni zjevně také potřebují struktury státní správy, které by se jich mohly ujmout a kterých by mohli využít. Ráda bych se zmínila o třech důležitých bodech. Otázka státního vlastnictví musí být vyřešena. Konstituční reforma musí probíhat na základě širokého politického a sociálního konsensu. K Evropské unii může přistoupit jedině celý stát Bosna a Hercegovina. Plán na uvolnění víz musí být dokončen. Občané, stejně jako jejich politici, chtějí mít možnost volně cestovat. Proto by politici měli zajistit, aby se zelené světlo rozsvítilo do konce tohoto roku. Každý občan potřebuje fungující justiční systém, nikoli takový, který uděluje v jednom případě jeden druh spravedlnosti a v jiném případě jiný. Pocit zmaru se šíří všude. Občanská společnost naléhavě potřebuje silnější hlas ve všech oblastech, aby politikům připomínala jejich povinnosti. Je však obtížné vyjít z úkrytu, protože stranická síť je rozšířená po celé zemi. Několik pracovních nabídek, které jsou k dispozici, závisí na dobré vůli stran. Přejeme vysokému zástupci mnoho štěstí s přetínáním gordického uzlu pasivity politiků a aby se konečně mohl vrátit mír a stabilita a budoucnost lidí byla růžovější, než je v současnosti."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Sidste efterår opgav vi alle håbet om, at noget virkelig ville ændre sig i det politiske liv efter den såkaldte Prudaftale mellem repræsentanterne for de tre største partier i Bosnien-Hercegovina om fælles politiske skridt på talrige politiske områder. Hvor står vi i dag? For størstedelens vedkommende var der tale om tomme løfter, som ved nærmere eftersyn forsvandt i den blå luft. Den etniske splittelse i Bosnien-Hercegovina er blevet dybere. Mistilliden er blevet større. Befolkningen manipuleres gennem uansvarlige politikker baseret på rent etniske kriterier i stedet for at løse de reelle problemer. Alle i Bosnien-Hercegovina har brug for en chance for god uddannelse, alle har brug for et godt retssystem, de har brug for arbejdspladser. De har kort sagt brug for håbet om en bedre fremtid. EU har i årevis hjulpet landet med masser af penge og arbejdskraft, men de har naturligvis også behov for statslige administrationsstrukturer, der kan optage og udnytte disse. Jeg vil gerne nævne tre vigtige punkter. Spørgsmålet om statsligt ejerskab skal løses. Forfatningsreformerne skal løses på grundlag af en bred politisk og social konsensus. Det er kun hele staten Bosnien-Hercegovina, der kan blive medlem af EU. Køreplanen for visumliberalisering skal færdiggøres. Borgerne ønsker lige som deres politikere at kunne rejse frit. Så politikerne skal sørge for, at der gives grønt lys ved udgangen af i år. Alle borgere har brug for et fungerende retssystem, ikke et, der anvender én form for retfærdighed i det ene tilfælde, og en anden i et andet. Frustration breder sig overalt. Civilsamfundet har hurtigst mulig brug for en stærkere stemme på alle områder for at minde politikerne om, hvad deres arbejde består i. Men det er vanskeligt at komme ud af skjulet, fordi det partipolitiske netværk strækker sig ud over hele landet. De få arbejdspladser, der udbydes, afhænger af partiernes gode vilje. Vi ønsker den høje repræsentant held og lykke med at løse den gordiske knude med politikernes passivitet, laissez-faire og laissez-aller, så fred og stabilitet endelig kan vende tilbage, og befolkningens fremtid kan blive mere rosenrød, end den er i øjeblikket."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το φθινόπωρο της περασμένης χρονιάς εγκαταλείψαμε κάθε ελπίδα ότι, μετά τη λεγόμενη Συμφωνία Prud μεταξύ των αντιπροσώπων των τριών κύριων κομμάτων στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη για τα κοινά πολιτικά βήματα σε πολλά πολιτικά πεδία, κάτι θα άλλαζε πραγματικά στην πολιτική ζωή. Πού βρισκόμαστε σήμερα; Κατά το μεγαλύτερο μέρος ήταν κενές υποσχέσεις, που, αν κοιτάξουμε από πιο κοντά, εξανεμίστηκαν. Ο εθνικός διχασμός στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη έχει γίνει βαθύτερος. Η έλλειψη εμπιστοσύνης έχει αυξηθεί. Οι άνθρωποι χειραγωγούνται με ανεύθυνες πολιτικές που βασίζονται σε καθαρά εθνικά κριτήρια αντί για την αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων. Όλοι στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη χρειάζονται μια ευκαιρία για καλή μόρφωση, όλοι χρειάζονται ένα καλό δικαστικό σύστημα, χρειάζονται δουλειές. Εν ολίγοις, χρειάζονται την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Η ΕΕ βοηθάει αυτή τη χώρα εδώ και χρόνια με πολλά χρήματα και με εργατικό δυναμικό, αλλά προφανώς χρειάζονται κρατικές διοικητικές δομές που να μπορούν να απορροφήσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία. Θα ήθελα να αναφέρω τρία σημαντικά σημεία. Το ζήτημα της κρατικής ιδιοκτησίας πρέπει να λυθεί. Η συνταγματική μεταρρύθμιση πρέπει να αντιμετωπιστεί με βάση μια ευρεία πολιτική και κοινωνική συναίνεση. Μόνο ολόκληρο το κράτος της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης μπορεί να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ενδεικτικός χάρτης πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων πρέπει να ολοκληρωθεί. Οι πολίτες, όπως και οι πολιτικοί τους, θέλουν να μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα. Επομένως οι πολιτικοί πρέπει να διασφαλίσουν ότι το πράσινο φως θα δοθεί στο τέλος αυτού του έτους. Κάθε πολίτης χρειάζεται ένα δικαστικό σύστημα που λειτουργεί, όχι ένα σύστημα που απονέμει ένα είδος δικαιοσύνης σε μία περίπτωση και ένα άλλο είδος δικαιοσύνης σε μία άλλη περίπτωση. Η απογοήτευση εξαπλώνεται παντού. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει επειγόντως να αποκτήσει μια ισχυρότερη φωνή σε όλους τους τομείς, προκειμένου να υπενθυμίσει στους πολιτικούς ποια είναι η δουλειά τους. Ωστόσο, είναι δύσκολο να αποκαλυφθεί, γιατί το πολιτικό δίκτυο των κομμάτων εκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Οι λιγοστές δουλειές που μπορεί να προσφέρονται εξαρτώνται από την καλή θέληση των κομμάτων. Ευχόμαστε στον Ανώτατο Εκπρόσωπο καλή τύχη στην επίλυση του γόρδιου δεσμού της παθητικότητας των πολιτικών και ούτως ώστε η ειρήνη και η σταθερότητα να μπορέσουν επιτέλους να επανέλθουν και το μέλλον των ανθρώπων να γίνει πιο αισιόδοξο από ό,τι είναι τώρα."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, in the autumn of last year, we gave up all hope that, following the so-called Prud Agreement between the representatives of the three main parties in Bosnia and Herzegovina on joint political steps in numerous political fields, something really would change in political life. Where are we today? For the most part they were empty promises which, on closer inspection, evaporated into thin air. The ethnic division in Bosnia and Herzegovina has deepened. The lack of trust has increased. People are being manipulated through irresponsible policies based on purely ethnic criteria, instead of the real problems being tackled. Everyone in Bosnia and Herzegovina needs the chance of a good education, everyone needs a good judicial system, they need jobs; in short they need the hope of a better future. The EU has been helping this country for years with a great deal of money and with manpower, but they obviously also need state administration structures which can take up and use these. I would like to mention three important points. The question of state ownership must be resolved. Constitutional reform must be tackled on the basis of a broad political and social consensus. Only the entire state of Bosnia and Herzegovina can accede to the European Union. The road map for visa liberalisation must be completed. The citizens, like their politicians, want to be able to travel freely. So the politicians should ensure that the green light is given at the end of this year. Every citizen needs a functioning judicial system, not one that dispenses one sort of justice in one case and another in another. Frustration is spreading everywhere. Civil society urgently needs to have a stronger voice in all areas, in order to remind the politicians of their job. However, it is difficult to come out of cover, because the party political network extends over the entire country. The few jobs which may be on offer depend on the goodwill of the parties. We wish the High Representative the best of luck in untying the Gordian knot of the politicians’ passivity and so that peace and stability can finally return and the people’s future becomes rosier than it is at present."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, durante el otoño del pasado año, abandonamos toda esperanza de que, tras el llamado Acuerdo de Prud entre los representantes de los tres principales partidos en Bosnia y Herzegovina relativo a los avances políticos conjuntos en numerosos ámbitos políticos, realmente cambiaría algo en la vida política. ¿Dónde nos encontramos actualmente? En su mayoría se trataba de promesas vacías que, al estudiarlas de cerca, se desvanecieron. La división étnica en Bosnia y Herzegovina ha aumentado. La falta de confianza se ha incrementado. La gente está siendo manipulada mediante políticas irresponsables basadas en criterios puramente étnicos, mientras que los problemas de verdad no se están abordando. Todo el mundo en Bosnia y Herzegovina ha de tener la oportunidad de acceder a una buena educación, todo el mundo necesita un buen sistema judicial, necesita un empleo; en resumen, necesita tener la esperanza de un futuro mejor. La UE ha estado ayudando durante años a este país con grandes cantidades de dinero y mano de obra pero, obviamente, también necesitan estructuras administrativas estatales para poder hacer uso de todo ello. Me gustaría mencionar tres puntos importantes. La cuestión de la propiedad estatal debe resolverse. Debe hacerse frente a una reforma institucional sobre la base de un amplio consenso político y social. Solamente el estado entero de Bosnia y Herzegovina puede acceder a la Unión Europea. Debe completarse el proceso para la liberalización del régimen de visado. Los ciudadanos, al igual que sus políticos, quieren poder viajar con libertad. Por lo tanto, los políticos deberían garantizar que se dé luz verde a esto a finales de este año. Todos los ciudadanos necesitan un sistema judicial que funcione, no uno que ofrezca un tipo de justicia en un caso, y otro tipo en otro caso. La frustración se está extendiendo por todas partes. La sociedad civil necesita urgentemente una voz más fuerte en todas las áreas para recordarles a los políticos cuál es su trabajo. Sin embargo, es difícil salir de esta situación, ya que la red de partidos políticos se extiende por todo el país. Los pocos trabajos que pueden ofertarse dependen de la buena voluntad de las partes. Le deseamos al Alto Representante toda la suerte del mundo a la hora de desatar el nudo gordiano de la pasividad de los políticos, el y el para que pueda volver finalmente la paz y la estabilidad y para que el futuro de las personas sea más halagüeño de lo que lo es actualmente."@es21
"Proua juhataja, daamid ja härrad, möödunud aasta sügisel, pärast Bosnia ja Hertsegoviina kolme peamise partei esindajate vahel sõlmitud nn Prudi kokkulepet ühiste poliitiliste sammude elluviimiseks erinevates poliitikavaldkondades matsime maha oma lootused, et midagi tõesti poliitilises elus muutuks. Kus me siis täna oleme? Suuremalt jaolt olid need tühjad lubadused, mis lähemal vaatlusel õhku haihtusid. Etniline lõhe Bosnias ja Hertsegoviinas on sügavamaks muutunud. Usalduse puudumine on suurenenud. Tegelike probleemidega tegelemise asemel manipuleeritakse inimesi puhtalt etnilistel kriteeriumidel põhinevate vastutustundetute poliitikatega. Iga Bosnia ja Hertsegoviina elanik väärib võimalust heale haridusele, igaüks vajab head õigussüsteemi, nad vajavad töökohti. Lühidalt – nad vajavad lootust paremale tulevikule. Euroopa Liit on aidanud seda riiki juba aastaid rahaliselt ja inimressurssidega, kuid on selge, et nad vajavad ka riiklikke administratiivseid struktuure, mis neid üle võtta ja ise kasutada saavad. Ma sooviksin mainida kolme olulist punkti. Lahendada tuleb riigiomandi küsimus. Konstitutsioonilist reformi tuleb käsitleda laiale poliitilisele ja sotsiaalsele üksmeelele tuginedes. Ainult kogu Bosnia ja Hertsegoviina riik saab Euroopa Liiduga ühineda. Valmis tuleb teha viisavabaduse juhis. Kodanikud soovivad sarnaselt poliitikutele vabalt reisida. Poliitikud peavad veel käesoleval aastal tagama selle täideviimise. Iga kodanik vajab töötavat õigussüsteemi, mitte sellist, mis mõistab õigust ühel juhul ühte moodi ja teisel teist moodi. Igal pool levib pettumus. Tsiviilühiskond vajab kiiresti tugevamat häält kõigis valdkondades, et poliitikutele nende kohuseid meelde tuletada. Kuid varjust on raske välja tulla, kuna tervet riiki katab parteipoliitiline võrgustik. Need paar saadavalolevat töökohta sõltuvad parteide heast tahtest. Me soovime kõrgele esindajale edu poliitikute passiivsuse i ja i Gordioni sõlme lahti arutamisel, et rahu ja stabiilsus saaks tagasi tulla ja inimeste tulevik muutuks praegusest paremaks."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, viime syksynä, kun Bosnia ja Hertsegovinan kolmen pääpuolueen edustajat olivat tehneet niin sanotun Prodin sopimuksen useilla politiikan aloilla yhdessä toteutettavista toimenpiteistä, luovuimme kaikesta toivosta, että tapahtuisi enää mitään poliittisia muutoksia. Mikä on tilanne tällä hetkellä? Enimmäkseen nämä olivat tyhjiä lupauksia, jotka lähemmin tarkasteltuina haihtuivat ilmaan. Bosnia ja Hertsegovinan etninen jakautuminen on syventynyt. Luottamuspula on kasvanut. Sen sijaan, että puututtaisiin todellisiin ongelmiin, ihmisiä manipuloidaan puhtaasti etnisiin näkökohtiin perustuvalla vastuuttomalla politiikalla. Bosniassa ja Hertsegovinassa jokainen tarvitsee mahdollisuuden hyvään koulutukseen, jokainen tarvitsee hyvää oikeusjärjestelmää, he tarvitsevat työpaikkoja ja, lyhyesti sanottuna, he tarvitsevat toivoa paremmasta tulevaisuudesta. EU on auttanut tätä maata vuosien ajan antamalla sille paljon rahaa ja työvoimaa, mutta maa tarvitsee selvästi myös sellaisia valtion hallintorakenteita, jotka pystyvät myös käyttämään niitä. Haluan mainita kolme tärkeää näkökohtaa. On ratkaistava valtion omistuksia koskeva kysymys. Perustuslakiuudistusta on työstettävä laajan poliittisen ja yhteiskunnallisen yksimielisyyden pohjalta. Vain kokonainen Bosnia ja Hertsegovinan valtio voi liittyä Euroopan unioniin. Viisumivapautta koskeva etenemissuunnitelma on saatava valmiiksi. Poliitikkojensa tavoin myös kansalaiset haluavat voida matkustaa vapaasti. Poliitikkojen olisi siis varmistettava, että vihreätä valoa näytetään tämän vuoden lopulla. Kaikki kansalaiset tarvitsevat toimivan oikeusjärjestelmän, eivät sellaista, joka antaa yhdenlaisen tuomion yhdessä ja toisenlaisen toisessa asiassa. Turhautuminen leviää kaikkialle. Kansalaisyhteiskunnan on saatava kiireellisesti äänensä kuuluviin kaikilla aloilla, jotta se voi muistuttaa politiikkoja heidän tehtävästään. On kuitenkin vaikea tulla ulos piilosta, sillä poliittinen verkosto ulottuu koko maan alueelle. Harvojen työpaikkojen mahdollinen tarjolla oleminen on kiinni puolueiden hyväntahtoisuudesta. Toivotamme korkealle edustajalle onnea, kun se yrittää avata poliitikkojen passiivisuudesta, leväperäisyydestä ja välinpitämättömyydestä sidotun Gordionin solmun, jotta rauha ja vakaus voisivat vihdoin palata ja jotta ihmisten tulevaisuus näyttäisi valoisammalta kuin nyt."@fi7
". Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, à l’automne de l’année dernière, nous avons abandonné tout espoir que le dénommé «accord Prud» conclu entre les représentants des trois grands partis de Bosnie-et-Herzégovine sur des mesures politiques communes dans de nombreux domaines politiques fasse que quelque chose change véritablement dans la vie politique. Où en sommes-nous aujourd’hui? La plupart de ces promesses étaient vides et se sont évaporées dès que nous nous sommes penchés dessus. La division ethnique en Bosnie-et-Herzégovine s’est accentuée. La méfiance s’est renforcée. Les gens se font manipuler par des politiques irresponsables basées sur des critères purement ethniques au lieu de politiques luttant contre les véritables problèmes. Chaque citoyen de Bosnie-et-Herzégovine a besoin d’une bonne éducation, d’un système juridique adéquat, d’emplois; en bref, chaque citoyen a besoin de croire en un avenir meilleur. L’UE aide ce pays depuis des années en lui consacrant beaucoup d’argent et de main-d’œuvre, mais il lui faut évidemment aussi des structures d’administration nationales qui pourront faire usage de ces ressources. Je voudrais mentionner trois points importants. La question de la propriété d’État doit être résolue. La réforme constitutionnelle doit être envisagée sous l’angle d’un large consensus politique et social. Seul l’État de Bosnie-et-Herzégovine tout entier peut accéder à l’Union européenne. La feuille de route pour la libéralisation des visas doit être achevée. Les citoyens, comme leurs représentants politiques, veulent pouvoir voyager librement. Les hommes politiques doivent donc faire en sorte que le feu vert soit donné à la fin de cette année. Tout citoyen a besoin d’un système judiciaire fonctionnel, pas d’un système qui dispense différentes justices selon le cas. La frustration s’installe partout. La société civile doit de toute urgence disposer d’une voix plus forte dans tous les domaines afin de rappeler aux hommes politiques quel est leur travail. Il est toutefois difficile de sortir de sa cachette, car le réseau des partis politiques s’étend sur tout le pays. Les quelques emplois pouvant être offerts dépendent de la bonne volonté des partis. Nous souhaitons bonne chance au haut-représentant pour trancher le nœud gordien de la passivité des hommes politiques, «laisser-faire et laisser-aller», de manière à ce que la paix et la stabilité puissent enfin faire leur retour et que l’avenir de la population soit plus rose qu’il ne l’est pour le moment."@fr8
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim, múlt év őszén feladtunk minden reményt, hogy a bosznia-hercegovinai három fő párt képviselői között kötött, a számos politikai területen együttes politikai lépések megtételéről szóló úgynevezett prudi megállapodást követően valami tényleg változni fog a politikai életben. Hol tartunk ma? Ezek legnagyobb részben üres ígéretek voltak, melyek közelebbről megnézve eltűntek a nagy semmiben. Bosznia-Hercegovina etnikai megosztottsága tovább mélyült. Nőtt a bizalmatlanság. Az embereket tisztán etnikai kritériumokon alapuló felelőtlen politikákkal manipulálják, ahelyett, hogy a tényleges problémákat kezelnék. Bosznia-Hercegovinában mindenkinek szüksége van a megfelelő oktatásra való esélyre, szüksége van jó igazságszolgáltatási rendszerre, szüksége van munkára; röviden, szüksége van a jobb jövőbe vetett reményre. Az Európai Unió ezt az országot már évek óta rengeteg pénzzel és élőmunkával segíti, de az országnak nyilvánvalóan olyan államigazgatási szervekre is szüksége van, melyek ezt a segítséget fel tudják szívni, és fel tudják használni. Szeretnék három fontos pontot megemlíteni. Meg kell oldani az állami tulajdonlás kérdését. Az alkotmányos reformot széles körű politikai és társadalmi konszenzus alapján kell megvalósítani. Az Európai Unióhoz csak a teljes bosznia-hercegovinai állam csatlakozhat. Ki kell teljesíteni a vízummentesség útitervét. A polgárok a politikusaikhoz hasonlóan azt akarják, hogy szabadon utazhassanak. Ezért a politikusoknak oda kell hatniuk, hogy ez év végén ez az ügy zöld utat kapjon. Minden polgárnak működő igazságszolgáltatási rendszerre van szüksége, nem olyanra, amely az egyik esetben egyfajta igazságot szolgáltat, a másik esetben pedig másfajtát. Mindenfelé terjed a csalódottság. A civil társadalomnak sürgősen szüksége van arra, hogy minden területen erőteljesebben hallathassa a szavát, és emlékeztethesse a politikusokat a feladatukra. De a lepel alól nehéz kibújni, ugyanis a pártpolitikai hálózat az egész országra kiterjed. Az esetlegesen felkínált kisszámú munkahely a pártok kénye-kedvétől függ. A Főképviselőnek csak a legjobb szerencsét kívánhatjuk a politikusi passzivitás, a nemtörődömség és az ügyeskedés gordiuszi csomójának a kibogozásához"@hu11
"Signora Presidente, onorevoli deputati, nell’autunno scorso abbiamo perso ogni speranza di cambiamento politico con la dichiarazione di Prud tra i rappresentanti dei tre maggiori partiti in Bosnia-Erzegovina sulle iniziative politiche congiunte da adottare in diversi settori politici. A che punto siamo oggi? Ci sono state fatte promesse generalmente vuote che, ad un esame più accurato, si sono volatilizzate. Le divisioni etniche in Bosnia-Erzegovina si sono accentuate, così come la mancanza di fiducia. I cittadini vengono manipolati tramite politiche irresponsabili basate unicamente su criteri etnici, mentre i problemi concreti non vengono affrontati. Anche in Bosnia-Erzegovina tutti devono avere la possibilità di ricevere una buona istruzione, tutti hanno diritto ad un ordinamento giuridico valido e molti hanno bisogno di un lavoro: c’è la necessità di sperare in un futuro migliore. Per anni l’Unione europea ha aiutato il paese fornendo aiuti finanziari e personale, ma ora c’è bisogno di strutture amministrative statali che possano riceverli ed impiegarli. Desidero sottolineare tre concetti importanti: innanzi tutto, la questione della proprietà statale deve essere risolta; in secondo luogo occorre avviare una riforma costituzionale sulla base di un ampio consenso politico e sociale, ed infine la Bosnia-Erzegovina può accedere all’Unione europea solo come Stato unitario. Occorre inoltre completare il programma di liberalizzazione per i visti; i cittadini, come i politici, vogliono esseri liberi di viaggiare e quindi i leader politici devono assicurarsi che la relativa procedura ottenga il via libera entro la fine dell’anno. Tutti i cittadini hanno bisogno di un ordinamento giuridico funzionante e non di un sistema che amministri una giustizia diversa a seconda dei casi. Ovunque è riscontrabile un senso di frustrazione. La società civile deve rivestire un ruolo di maggior peso nelle decisioni in tutti i campi per ricordare ai politici di fare il loro dovere. E’ difficile uscire allo scoperto dato che la rete politica dei partiti avvolge tutto il paese; i pochi posti di lavoro disponibili dipendono dalla volontà dei partiti. Auguriamo all’Alto rappresentate di riuscire a sciogliere il nodo gordiano della passività dei politici e di una politica lassista e negligente affinché possano finalmente ritornare la pace e la stabilità e i cittadini possano vedere davanti a loro un futuro più roseo di quanto non sia attualmente."@it12
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, praėjusių metų rudenį palaidojome visas viltis, kad po vadinamojo Prud susitarimo tarp trijų pagrindinių Bosnijos ir Hercegovinos partijų atstovų dėl bendrų politinių veiksmų įvairiose politikos srityse sulauksime tikrų politinio gyvenimo pokyčių. Ką matome šiandien? Iš esmės tai tebuvo tušti pažadai, kurie pasirodė esą niekiniai, kai su jais buvo geriau susipažinta. Etninis Bosnijos ir Hercegovinos pasidalijimas išsiplėtė. Pasitikėjimas dar labiau sumažėjo. Žmonėmis manipuliuojama neatsakinga visiškai etniniais kriterijais pagrįsta politika užuot sprendus tikrąsias problemas. Galimybė gauti tinkamą išsilavinimą visuotinai reikalinga Bosnijoje ir Hercegovinoje, taip pat – tinkama teismų sistema, darbo vietos; trumpai kalbant jiems reikalinga geresnės ateities viltis. ES jau daugelį metų padeda šiai šaliai skirdama didžiules sumas pinigų ir žmonių, tačiau akivaizdžiai šaliai taip pat reikalingos administracijos struktūros pagalbai priimti ir ja pasinaudoti. Norėčiau paminėti tris svarbius dalykus. Būtina išspręsti valstybės nuosavybės klausimą. Būtina įvykdyti konstitucinę reformą pagrįstą plačiu politiniu ir socialiniu konsensusu. Į Europos Sąjungą gali įstoti tik visa Bosnijos ir Hercegovinos valstybė. Būtina užbaigti dokumentą vizų režimui liberalizuoti. Gyventojai ir politikai nori keliauti laisvai. Todėl politikai turėtų pasiekti žalią šviesą jau metų pabaigoje. Visiems gyventojams reikalinga veikianti teismų sistema, o ne sistema, vykdanti teisingumą pasirinktinai. Plinta visuotinis nusivylimas. Nedelsiant būtina suteikti daugiau balso pilietinei visuomenei visose srityse, norint priminti politikams jų pareigas. Kita vertus, iš pogrindžio išeiti sudėtinga, nes partijos politinis tinklas apima visą šalį. Nedidelis siūlomų darbų skaičius priklauso nuo geros partijų valios. Aukštajam atstovui siūlome geriausios kloties išspręsti Gordijaus mazgą iš politikų pasyvumo ir kad galiausiai grįžtų taika ir stabilumas, o žmonių lauktų šviesesnė ateitis."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, pagājušā gada rudenī mums zuda visas cerības, ka pēc tā sauktā nolīguma starp Bosnijas un Hercegovinas trīs galveno partiju pārstāvjiem par kopīgiem politiskiem pasākumiem vairākās politiskās jomās kaut kas reāli mainīsies politiskajā dzīvē. Kur mēs esam šodien? Lielākoties tie bija tukši spolījumi, kas, tuvāk aplūkojot, izkūpēja gaisā. Etniskā šķelšanās Bosnijā un Hercegovinā ir padziļinājusies. Aizvien vairāk zūd uzticība. Tā vietā, lai risinātu reālas problēmas, ar tautu manipulē, īstenojot bezatbildīgu politiku, kas pamatojas uz tīri etniskiem kritērijiem. Visiem Bosnijā un Hercegovinā jādod iespēja saņemt labu izglītību, visiem ir vajadzīga laba tiesu sistēma, ir vajadzīgas darbavietas, īsi sakot, viņiem ir vajadzīgas cerības uz labāku nākotni. ES jau gadiem palīdz šai valstij ar lieliem naudas līdzekļiem un darbaspēku, bet acīmredzami viņiem ir vajadzīgas arī valsts administrācijas struktūras, kas to var uzņemties un izmantot. Es vēlētos minēt trīs galvenos punktus. Jāatrisina jautājums par valsts īpašumtiesībām. Jāievieš konstitucionāla reforma, pamatojoties uz plašu politisko un sociālo vienprātību. Vienīgi kā vienota valsts Bosnija un Hercegovina var iestāties Eiropas Savienībā. Jāpabeidz ceļa karte vīzu liberalizācijai. Pilsoņi, tāpat kā viņu politiķi, vēlas brīvi ceļot. Tāpēc politiķiem jānodrošina, lai zaļā gaisma tiktu dota šā gada beigās. Visiem pilsoņiem ir vajadzīga darbojoša tiesu sistēma, nevis tāda, kas vienreiz spriež viena veida tiesu, citreiz atkal citādu. Visur valda bezcerība. Pilsoniskajai sabiedrībai steidzami ir nepieciešams stingrāk pacelt balsi visās jomās, lai atgādinātu politiķiem viņu pienākumus. Tomēr ir grūti iznākt ārā no aizsega, jo partiju politiskais tīkls plešas pa visu valsti. Dažas darba vietas, ko varētu piedāvāt, ir atkarīgas no partiju labās gribas. Mēs vēlam Augstajam pārstāvim veiksmi politiķu pasivitātes Gordija mezgla pārciršanā un lai beidzot atgrieztos miers un stabilitāte un tautas nākotne kļūtu rožaināka nekā patlaban."@lv13
"Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Herbst letzten Jahres schöpften wir alle Hoffnung, dass sich nach dem so genannten Abkommen von Prud zwischen den Vertretern der drei wichtigsten Parteien in Bosnien-Herzegowina über gemeinsame politische Schritte auf vielen politischen Feldern nun im politischen Leben wirklich etwas ändern würde. Aber wo sind wir heute? Es waren größtenteils leere Versprechungen, die sich bei näherem Hinsehen in Luft auflösten. Die ethnische Teilung in Bosnien-Herzegowina ist tiefer geworden. Das Misstrauen ist gewachsen. Die Menschen werden durch unverantwortliche Politik, die nach rein ethnischen Kriterien ausgerichtet ist, manipuliert, anstatt dass die wirklichen Probleme angepackt werden. Alle Menschen in Bosnien-Herzegowina brauchen gute Bildungschancen, alle brauchen ein gutes Justizsystem, sie brauchen Jobs, kurz und gut, sie brauchen die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Die EU hilft diesem Land seit Jahren mit vielen finanziellen Mitteln, mit Manpower, aber es muss dort natürlich auch staatliche Verwaltungsstrukturen geben, die diese absorbieren und umsetzen können. Ich will drei wichtige Punkte nennen. Die Frage des Staatseigentums muss gelöst werden. Es muss eine Reform der Verfassung, getragen von einem breiten politischen und gesellschaftlichen Konsens, angepackt werden. Nur der Gesamtstaat Bosnien-Herzegowina kann in die EU eintreten. Die für die Visabefreiung muss abgearbeitet werden. Die Bürger wollen sich – genau wie ihre Politiker – frei bewegen können. Also sollen die Politiker dafür sorgen, dass am Ende dieses Jahres grünes Licht gegeben wird. Alle Bürger brauchen ein funktionierendes Justizsystem und nicht eins, das bei den einen so Recht spricht und bei den anderen anders. Überall macht sich Frustration breit. Es ist dringend geboten, dass sich die Zivilgesellschaft in allen Bereichen stärker zu Wort meldet, um die Politiker an ihre eigentlichen Aufgaben zu erinnern. Aber es ist sehr schwer, sich aus der Deckung zu bewegen, weil das parteipolitische Geflecht das ganze Land überzieht. Die wenigen Jobs, die vielleicht angeboten werden, hängen vom Wohlwollen der Parteien ab. Wir wünschen dem Hohen Repräsentanten alles Gute, dass er den Gordischen Knoten der Passivität, des und der Politiker unterbricht, und dort endlich Ruhe und Stabilität einkehren und die Zukunft der Menschen rosiger wird, als sie jetzt ist."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, toen in het najaar van het afgelopen jaar het zogeheten Verdrag van Prud werd gesloten waarbij de vertegenwoordigers van de drie belangrijkste partijen in Bosnië-Herzegovina afspraken maakten over gemeenschappelijke politieke stappen op tal van politieke terreinen, koesterden wij allen de hoop dat er nu in het politieke leven werkelijk iets zou veranderen. Maar waar staan we vandaag? Het waren grotendeels loze beloften die bij nader inzien op niets zijn uitgelopen. De etnische scheiding in Bosnië-Herzegovina is dieper geworden. Het wantrouwen is gegroeid. Er wordt geen aandacht besteed aan het aanpakken van problemen, in plaats daarvan wordt de bevolking gemanipuleerd door een onverantwoord beleid dat louter op etnische criteria is gebaseerd. De bevolking in Bosnië-Herzegovina heeft goede opleidingskansen nodig, een goed rechtssysteem, een goede werkgelegenheid, kortom, de hoop op een betere toekomst. De EU helpt dit land al jaren met tal van financiële middelen, met manpower, maar er moeten natuurlijk ook bestuurlijke structuren zijn die deze steun kunnen opnemen en inzetten. Ik wil drie belangrijke punten noemen. De kwestie staatseigendom moet worden opgelost. Er moet een hervorming van de grondwet komen, die politiek en maatschappelijk breed gedragen wordt. Alleen de volledige staat Bosnië-Herzegovina kan tot de EU toetreden. De routekaart voor de visumliberalisatie moet worden uitgevoerd. De burgers willen zich, net als hun politici, vrij kunnen bewegen. Daarom moeten de politici ervoor zorgen dat aan het einde van dit jaar het groene licht wordt gegeven. De burgers hebben een goed functionerend rechtssysteem nodig, niet een systeem dat bij elke persoon anders rechtspreekt. Er is sprake van een groeiende frustratie en daarom is het dringend noodzakelijk dat het maatschappelijk middenveld zich op alle terreinen luider laat horen, zodat de politici aan hun eigenlijke taken worden herinnerd. Het is echter moeilijk om van de invloed van de partijpolitieke strijd los te komen, aangezien deze het gehele land overheerst. De weinige banen die aangeboden worden, zijn afhankelijk van de gunst van de partijen. Wij wensen de hoge vertegenwoordiger veel succes en hopen dat hij de gordiaanse knoop van passiviteit, van en onder politici zal doorhakken, zodat de rust en stabiliteit eindelijk zullen terugkeren en de bevolking een rooskleurigere toekomst krijgt dan zij nu heeft."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! Jesienią ubiegłego roku straciliśmy wszelką nadzieję, że w wyniku podpisania tzw. Umowy z Prud pomiędzy przedstawicielami trzech głównych ugrupowań politycznych Bośni i Hercegowiny w sprawie wspólnych kroków politycznych podejmowanych w różnorodnych obszarach polityki możliwe będzie wprowadzenie rzeczywistych zmian w życiu politycznym. Gdzie jesteśmy dziś? W większości były to puste obietnice, które przy bliższym sprawdzeniu rozwiały się w powietrzu. Podziały etniczne w Bośni i Hercegowinie uległy zwiększeniu. Wzrósł brak zaufania. Władze, zamiast zajmować się prawdziwymi problemami, manipulują ludźmi poprzez prowadzenie nieodpowiedzialnej polityki opartej na czysto etnicznych kryteriach. Każdy w Bośni i Hercegowinie powinien dostać szansę na solidne wykształcenie, każdy powinien mieć dostęp do dobrego systemu sądowego, każdy potrzebuje pracy; mówiąc krótko obywatele potrzebują nadziei na lepszą przyszłość. Przez wiele lat UE pomagała temu państwu przeznaczając zarówno duże kwoty pieniężne, jak i zasoby siły roboczej, ale bez wątpienia potrzebne są w tym kraju również struktury administracji państwowej, które pozwolą na przyjęcie i wykorzystanie zaoferowanej pomocy. Chciałabym omówić trzy istotne punkty. Należy rozwiązać kwestię własności państwowej. W oparciu o szeroki konsensus polityczny i społeczny należy rozwiązać problem reformy ustrojowej. Do Unii Europejskiej może przystąpić wyłącznie Bośnia i Hercegowina jako jedno państwo. Należy ukończyć plan działania z zakresu liberalizacji reżimu wizowego. Obywatele chcą, podobnie jak reprezentujący ich politycy, mieć możliwość swobodnego podróżowania. Dlatego politycy muszą zagwarantować, że do końca bieżącego roku dostaną zielone światło. Każdy obywatel musi mieć dostęp do działającego systemu sądowego, który nie wydaje różnych wyroków w zależności od poszczególnych spraw. Frustracja narasta w całym kraju. Społeczeństwo obywatelskie musi mieć ważniejszy głos we wszystkich dziedzinach, by móc przypominać politykom o ich zadaniach. Wyjście z ukrycia jest jednak trudne, ponieważ zasięg siatki partii politycznych rozciąga się na cały kraj. Od dobrej woli partii zależy udostępnienie obywatelom nielicznych ofert pracy. Życzymy powodzenia Wysokiemu Przedstawicielowi w rozwiązywaniu tego węzła gordyjskiego, na który składa się pasywność polityków, polityka nieingerencji i obojętności państwa, gdyż od tego zależy przywrócenie pokoju i stabilności oraz zapewnienie ludziom lepszej przyszłości, niż jest to możliwe obecnie."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, no Outono do ano passado abandonámos toda a esperança de que, na sequência do chamado Acordo de Prud entre os representantes dos três principais partidos da Bósnia-Herzegovina sobre medidas políticas conjuntas em numerosos domínios da política, algo pudesse realmente mudar na vida política. Onde nos encontramos hoje? Na sua maioria, foram promessas vãs que, vistas bem as coisas, se esfumaram. A divisão étnica na Bósnia-Herzegovina agravou-se. A falta de confiança aumentou. As pessoas são manipuladas por políticas irresponsáveis baseadas em critérios puramente étnicos, em vez de se resolverem os problemas reais. Todos na Bósnia-Herzegovina merecem a oportunidade de uma boa educação, todos precisam de um bom sistema judicial, muitos precisam de emprego; em suma, todos precisam de ter esperança num futuro melhor. Há anos que a UE tem vindo a ajudar este país com meios financeiros e humanos, mas o país também precisa obviamente de estruturas administrativas estatais que funcionem e que possa utilizar. Gostaria de mencionar três aspectos importantes. Importa esclarecer a questão da propriedade pública. A reforma constitucional deverá ser empreendida com base num amplo consenso político e social. A Bósnia-Herzegovina só pode aderir à União Europeia enquanto Estado unido. Importa concluir o roteiro da liberalização dos vistos. Os cidadãos, tais como os seus representantes políticos, desejam poder viajar livremente. Assim, os políticos deveriam garantir que será dada luz verde até ao final do corrente ano. Todos os cidadãos precisam de um sistema judicial que funcione bem, não de um que administre a justiça consoante os casos que lhe são apresentados. A frustração alastra-se a todas as esferas. A sociedade civil precisa urgentemente de ter uma voz mais forte em todos os domínios, de modo a lembrar aos políticos a sua missão. Contudo, é difícil travar publicamente esta luta, porque a rede dos partidos políticos se estende a todo o território. A escassa oferta eventual de emprego depende da boa vontade dos partidos. Fazemos votos que o Alto Representante consiga desatar o do nó cego da passividade, do e dos políticos, de modo a que a paz e a estabilidade regressem ao país e que o futuro do seu povo seja mais auspicioso do que no momento presente."@pt17
"Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, în toamna trecută renunţasem cu toţii la speranţa că ceva se va schimba cu adevărat în viaţa politică din Bosnia şi Herţegovina în urma aşa-numitului Acord de la Prud, încheiat între reprezentanţii celor trei partide principale cu privire la paşii politici comuni care trebuie făcuţi în numeroase domenii politice. Care este situaţia astăzi? În cea mai mare parte, declaraţiile de atunci s-au dovedit a fi promisiuni lipsite de conţinut, care, dacă ne uităm cu atenţie, au dispărut fără urmă. Diviziunea etnică din Bosnia şi Herţegovina s-a adâncit. Lipsa de încredere creşte. Oamenii sunt manipulaţi prin politici iresponsabile, bazate pe criterii pur etnice, în loc să se rezolve problemele reale. Toţi cetăţenii din Bosnia şi Herţegovina au nevoie de şansa de a beneficia de educaţie, de un bun sistem judiciar şi de locuri de muncă; pe scurt, au nevoie de speranţa unui viitor mai bun. UE a ajutat această ţară timp de mulţi ani, cu resurse financiare şi umane, dar este evident că sunt necesare structuri administrative care să gestioneze aceste resurse. Aş dori să menţionez trei puncte importante. Trebuie rezolvată problema proprietăţii de stat. Reforma constituţională trebuie abordată în contextul unui larg consens politic şi social. Numai un stat unitar al Bosniei şi Herţegovinei poate deveni membru al Uniunii Europene. Foaia de parcurs pentru liberalizarea regimului vizelor trebuie finalizată. Cetăţenii, ca şi politicienii care îi reprezintă, doresc să poată călători fără restricţii. Astfel, politicienii ar trebui să se asigure că dau semnalul verde pentru această problemă la sfârşitul anului. Fiecare cetăţean are nevoie de un sistem judiciar corect, nu de unul cu două măsuri. Sentimentul de frustrare este din ce în ce mai răspândit. Societatea civilă are nevoie urgent de o voce mai puternică în toate domeniile, pentru a le reaminti politicienilor de datoriile care le revin. Ieşirea la suprafaţă este însă dificilă, deoarece reţeaua politică a partidului acoperă întreaga ţară. Cele câteva locuri de muncă disponibile depind de bunăvoinţa partidelor. Îi dorim succes Înaltului Reprezentat în tăierea nodului gordian al pasivităţii politicienilor, al lui şi astfel încât pacea şi stabilitatea să fie în cele din urmă reinstaurate, iar viitorul cetăţenilor să fie mai puţin sumbru decât pare a fi în prezent."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, na jeseň minulého roka sme sa vzdali všetkej nádeje, že po tzv. prudskej dohode medzi predstaviteľmi troch hlavných strán v Bosne a Hercegovine o spoločných politických krokoch v mnohých politických oblastiach sa v politickom živote naozaj niečo zmení. Kde sa nachádzame dnes? Z väčšej časti išlo o prázdne sľuby, ktoré sa pri bližšom pohľade rozplynuli vo vzduchu. Etnické rozdelenie v Bosne a Hercegovine sa prehĺbilo. Zvýšila sa nedôvera. Ľudí manipulujú nezodpovedné politiky založené na čisto etnických kritériách, pričom skutočné problémy sa neriešia. Každý v Bosne a Hercegovine potrebuje šancu na dobré vzdelanie, každý potrebuje dobrý systém súdnictva, všetci potrebujú zamestnanie, skrátka, potrebujú nádej na lepšiu budúcnosť. EÚ už celé roky tejto krajine pomáha veľkým množstvom peňazí a ľudských zdrojov, očividne tam však potrebujú aj štruktúry štátnej správy, ktoré dokážu tieto zdroje prijať a využiť. Rada by som sa zmienila o troch dôležitých bodoch. Vyriešiť sa musí otázka štátneho majetku. Ústavná reforma sa musí riešiť na základe širokej politickej a spoločenskej dohody. Do Európskej únie môže vstúpiť len celý štát Bosna a Hercegovina. Musí sa dokončiť plán liberalizácie vízového režimu. Občania chcú slobodne cestovať tak ako ich politici. Politici by preto mali zabezpečiť, aby táto otázka dostala na konci tohto roka zelenú. Každý občan potrebuje funkčný systém súdnictva a nie systém, ktorý v jednom prípade vykonáva spravodlivosť tak a v druhom inak. Všade sa šíri frustrácia. Občianska spoločnosť musí vo všetkých oblastiach okamžite získať silnejšie slovo, aby politikom pripomínala, čo je ich prácou. Je však zložité vyjsť z úkrytu, pretože stranícko-politická sieť sa rozprestiera po celej krajine. Tých zopár pracovných miest, ktoré môžu byť v ponuke, závisí od dobrej vôle politických strán. Želáme vysokému predstaviteľovi veľa šťastia pri rozväzovaní gordického uzla pasivity a nečinnosti politikov, aby sa konečne mohli vrátiť mier a stabilita a aby budúcnosť ľudí bola ružovejšia ako v súčasnosti."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, lansko jesen smo se – po tako imenovanem Prudskem sporazumu med predstavniki treh glavnih strank v Bosni in Hercegovini o skupnih političnih korakih na številnih političnih področjih – odpovedali vsakemu upanju, da bi nekaj res spremenilo politično življenje. Kje smo danes? Večinoma so to bile prazne obljube, ki so pod drobnogledom izpuhtele v zrak. Etnična delitev v Bosni in Hercegovini se je poglobila. Pomanjkanje zaupanja je naraslo. Z ljudmi se manipulira z neodgovornimi politikami, ki temeljijo zgolj na etničnih merilih, namesto da bi se reševale realne težave. Vsi v Bosni in Hercegovini potrebujejo možnost dobrega izobraževanja, vsi potrebujejo dober pravosodni sistem, delovna mesta; na kratko, potrebujejo upanje na boljšo prihodnost. EU pomaga tej državi že leta z visokimi denarnimi zneski in kadri, toda očitno država potrebuje tudi strukture državne uprave, ki lahko ta denar sprejmejo in ga porabijo. Želel bi omeniti tri pomembne točke.. Vprašanje državne lasti je potrebno rešiti. Ustavne reforme se je treba lotiti na podlagi širokega političnega in družbenega konsenza. Le celotna država Bosna in Hercegovina lahko pristopi k Evropski uniji. Načrt liberalizacije vizumske ureditve je treba dokončati. Tudi državljani želijo tako kot njihovi politiki prosto potovati. Zato bi politiki morali zagotoviti zeleno luč do konca tega leta. Vsak državljan potrebuje delujoč pravosodni sistem in ne takega, ki odloča v enem primeru tako in v drugem drugače. Razočaranje se širi povsod. Civilna družba mora nujno imeti večjo moč besede na vseh področjih, tako da lahko opomni politike na to, kar je njihovo delo. Toda težko je priti na dan, ker se politična strankarska mreža razteza po celi državi. Tistih nekaj delovnih mest, ki je na voljo, je odvisnih od dobre volje strank. Visokemu predstavniku želimo vso srečo pri odvezovanju gordijskega vozla pasivnosti politikov in ."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Efter det så kallade Prud-avtalet på hösten förra året mellan företrädarna för de tre största politiska partierna i Bosnien och Hercegovina, om gemensamma politiska åtgärder på olika politikområden, gav vi upp allt hopp om verklig förändring i det politiska livet. Var befinner vi oss i dag? Det var i huvudsak tomma löften som vid närmare granskning gick upp i rök. Den etniska klyftan i Bosnien och Hercegovina har fördjupats. Bristen på förtroende har ökat. Befolkningen manipuleras genom oansvarig politik baserad på rent etniska kriterier, i stället för att de verkliga problemen åtgärdas. Alla i Bosnien och Hercegovina behöver få möjlighet till bra utbildning, alla behöver ett fungerande rättssystem, de behöver jobb. Kort sagt behöver de kunna hoppas på en bättre framtid. EU har hjälpt landet i åratal med en hel del pengar och personal, men de behöver uppenbarligen också statliga förvaltningsstrukturer som kan tillgodogöra sig och använda dem. Jag vill ta upp tre viktiga punkter. Frågan om statlig egendom måste lösas. Konstitutionella reformer måste hanteras på basis av ett brett politiskt och samhällsmässigt samförstånd. Endast hela staten Bosnien och Hercegovina kan gå med i Europeiska unionen. Färdplanen för förenklade viseringsförfaranden måste slutföras. Medborgarna, liksom deras politiker, vill kunna resa fritt. Så politikerna bör se till att klartecken ges i slutet av året. Alla medborgare behöver ett fungerande rättssystem, inte ett system genom vilket en sorts rättvisa gäller i ett fall och annan rättvisa i ett annat fall. Frustrationen breder ut sig överallt. Det civila samhället behöver snabbt få större inflytande på samtliga områden, för att påminna politikerna om deras uppdrag. Det är dock svårt att sticka ut hakan, eftersom partiernas politiska nätverk finns i hela landet. De få jobb som kanske erbjuds beror på partiernas välvilja. Vi önskar den höge representanten all lycka i att lösa den gordiska knut som ligger i politikernas passivitet och så att freden och stabiliteten äntligen kan återvända och befolkningens framtid blir ljusare än den är för närvarande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"hogy a béke és a stabilitás végre visszatérhessen, és az emberek jövője rózsaszínűbb legyen, mint jelenleg."11
"laissez-aller"18,5,15,1,14,22,3,10,13,4,21,17,9
"laissez-aller, tako da se bosta mir in stabilnost končno vrnila in da bo prihodnost ljudi bolj rožnata, kot je sedaj"20
"laissez-faire"18,5,20,15,1,14,22,3,10,13,4,21,17,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph