Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-23-Speech-4-014"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090423.3.4-014"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, nous allons nous prononcer sur un texte que j’ai longtemps appelé de mes vœux, notamment dans le cadre de mon rapport sur l’impact de l’exclusion des services de santé de la directive «services». Néanmoins, je crains que le vote de tout à l’heure ne me laisse un goût amer. Le rapport, tel que voté en commission de l’environnement, avec l’appui de la plupart des groupes politiques à l’exception des socialistes, n’est en effet, avec quelques améliorations, qu’une réponse aux arrêts de la Cour de justice. Non seulement il ne répond pas aux défis majeurs des politiques de santé dans l’Union, mais il ne résout pas l’insécurité juridique pour les patients et consacre une vision marchande des soins de santé. À propos de l’insécurité juridique, il me paraît évident que le flou artistique qui règne entre les conditions d’application respectives de cette directive ou du règlement (CEE) n° 1408/1971, et bientôt du règlement (CE) n° 883/2004 adopté hier, ne fera qu’amener la Cour de justice à devoir se prononcer à nouveau. Quant à la vision marchande, l’esprit de ce rapport se trouve déjà résumé dans sa base juridique, à savoir le seul article 95 régissant les règles du marché intérieur. La santé ne serait donc qu’une marchandise comme une autre, soumise aux mêmes règles d’offre et de demande. Cela ne peut que conduire à un accès inégal aux soins entre des citoyens aisés et bien informés, pouvant choisir les meilleurs soins disponibles dans l’UE, et les autres devant se contenter de services déjà fragilisés dans de nombreux États membres, et que cette directive ne vise en aucun cas à améliorer. Dans le même esprit, l’amendement 67 revient à mettre en concurrence les systèmes de santé sociale nationaux, chacun étant libre, à condition de payer bien sûr, de s’affilier au système de son choix dans l’UE. Je voudrais enfin évoquer la question de l’autorisation préalable pour les soins de santé hospitaliers, dont la mise en place est soumise à toute une série de contraintes pour les États membres, alors même que ce principe permet à la fois de contrôler l’équilibre financier des systèmes sociaux et de garantir aux patients des conditions de remboursement. Pour toutes ces raisons, et parce que je me fais peu d’illusions sur l’issue du vote d’aujourd’hui, au vu de la belle unanimité..."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, paní Vassiliouová, dámy a pánové, vyslovíme názor o textu, ve který jsem doufala a za nějž jsem se dlouho modlila, zejména v rámci mé zprávy o dopadu vyjmutí zdravotnických služeb ze směrnice o službách. Bohužel však ve mně nedávné hlasování zanechalo rozhořčení. Zpráva tak, jak byla přijata ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin s podporou většiny politických skupin kromě socialistů je ve skutečnosti, s některými vylepšeními, pouhou odpovědí na rozhodnutí Soudního dvora. Nejenže nereaguje na hlavní výzvy politik zabývajících se zdravotnictvím v Unii, neřeší ani otázku právní nejistoty pacientů a ponechává tržní přístup ke zdravotní péči. Co se týče právní nejistoty, je podle mne zřejmé, že neurčitost, která převažuje v podmínkách pro uplatnění této směrnice a nařízení (EHS) č. 1408/1971 a brzy i nařízení (ES) č. 883/2004, přijatého včera, vyvolá jen nová rozhodnutí ze strany Soudního dvora. Co se týče tržního přístupu, hlavní myšlenka této zprávy je již obsažena ve shrnutí právního základu, jinými slovy v článku 95, který upravuje pravidla vnitřního trhu. Zdraví se tedy stane zbožím jako cokoliv jiného a bude podléhat těm samým pravidlům nabídky a poptávky. To může vést jen k nerovnému přístupu k péči, kdy si zazobaní a dobře informovaní občané mohou vybrat tu nejlepší péči, která je v EU dostupná, zatímco ostatní si budou muset vystačit se službami, které jsou již v mnoha členských státech omezené a které se touto směrnicí rozhodně nezlepší. To samé platí o pozměňovacím návrhu 67, který zavádí hospodářskou soutěž mezi vnitrostátními systémy veřejného zdravotnictví, protože každý by měl možnost, samozřejmě za předpokladu, že budou platit, vstoupit do systému, který si v EU vyberou. A na závěr bych se ráda zmínila o otázce předchozího povolení nemocniční péče, jehož zavedení podléhá celé řadě omezení vůči členským státům, i když tato zásada umožňuje jak kontrolu finanční rovnováhy sociálních systémů, tak záruky pro pacienty týkající se podmínek úhrady. Ze všech těchto důvodů a protože mám ani nejmenší iluze o výsledku dnešního hlasování, s ohledem na nádhernou jednomyslnost..."@cs1
"Hr. formand, fru Vassiliou, mine damer og herrer! Vi skal fælde dom over en tekst, som jeg har håbet på og bedt om længe, især inden for rammerne af min betænkning om konsekvenserne af udelukkelsen af sundhedstjenester fra direktivet om tjenesteydelser. Desværre sidder jeg efter den seneste afstemning tilbage med en dårlig smag i munden. Betænkningen, som den blev vedtaget i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed med støtte fra de fleste politiske grupper undtagen socialdemokraterne, er i virkeligheden, med enkelte forbedringer, blot en reaktion på Domstolens afgørelser. Ikke nok med at den ikke reagerer på de væsentligste udfordringer for sundhedspolitikkerne i EU, den løser heller ikke problemet med retsusikkerhed for patienterne og taler for en markedstilgang til sundhedsydelser. For så vidt angår retsusikkerheden, er jeg ikke i tvivl om, at den vaghed, der hersker mellem betingelserne for anvendelse af dette direktiv og forordning (EØF) nr. 1408/1971 og om kort tid af forordning (EF) nr. 883/2004, som blev vedtaget i går, blot vil give anledning til nye afgørelser fra Domstolens side. Med hensyn til markedstilgangen kan denne betænknings ånd allerede findes kortfattet i dens retsgrundlag, med andre ord artikel 95 om det indre markeds regler. Sundhed ville derfor blive en vare som en hvilken som helst anden og underlagt de samme regler om udbud og efterspørgsel. Det kan kun give ulige adgang til pleje, hvor de velbehandlede og velinformerede borgere kan vælge den bedste pleje i EU, mens resten må nøjes med de ydelser, der allerede er for dårlige i mange medlemsstater, og som dette direktiv på ingen måde er med til at forbedre. I samme ånd er ændringsforslag 67 ensbetydende med, at der indføres konkurrence mellem de nationale offentlige sundhedssystemer, eftersom det står enhver frit for at vælge, hvilket system de vil være medlem af i EU, forudsat at de betaler, selvfølgelig. Endelig vil jeg gerne rejse spørgsmålet om forhåndstilladelse til hospitalsbehandling, hvis indførelse pålægger medlemsstaterne en lang række begrænsninger, selv om princippet både sikrer kontrol med den finansielle balance i socialsystemerne og garanti for patienterne med hensyn til godtgørelsesbetingelserne. Af alle disse grunde og fordi jeg gør mig meget få illusioner om resultatet af dagens afstemning i lyset af den fantastiske enighed ..."@da2
"Herr Präsident, Frau Vassiliou, meine Damen und Herren, wir beabsichtigen, unser Urteil über einen Wortlaut zu fällen, für den ich eine lange Zeit gehofft und gebetet habe, insbesondere im Rahmen meines Berichts zu Auswirkungen des Ausschlusses von Gesundheitsdiensten aus der Dienstleistungsrichtlinie. Dennoch fürchte ich, dass die jüngste Abstimmung einen bitteren Nachgeschmack bei mir hinterlassen hat. Der Bericht, so wie er im Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit in Unterstützung durch die meisten politischen Fraktionen mit Ausnahme der Sozialisten angenommen wurde, ist eigentlich, mit einigen Verbesserungen, nur eine Antwort auf die Entscheidungen des Gerichtshofs. Nicht nur, dass er nicht auf die wichtigen Herausforderungen der Gesundheitspolitik in der Union reagiert, er löst auch nicht die Frage der Rechtsunsicherheit für Patienten, und er bewahrt eine marktorientierte Herangehensweise an das Gesundheitswesen. In Bezug auf die Rechtsunsicherheit scheint es für mich offensichtlich zu sein, dass die Unklarheiten, die zwischen den betreffenden Anwendungsbedingungen dieser Richtlinie und der Verordnung (EG) Nr. 1408/1971, und bald der Verordnung (EG) Nr. 883/2004, die gestern angenommen wurde, vorherrschen, nur zu einer Zunahme neuer Entscheidungen des Gerichtshofs führen werden. Bezüglich des Marktansatzes kann der Geist dieses Berichts schon zusammengefasst in seiner gesetzlichen Grundlage gefunden werden, mit anderen Worten Artikel 95, der die Regeln des Binnenmarktes steuert. Gesundheit würde demnach nur eine Ware wie jede andere sein und den gleichen Regeln von Angebot und Nachfrage unterliegen. Das kann nur zu einem ungleichen Zugang zur Versorgung führen, wo gut betuchte und gut informierte Bürger in der Lage sind, die beste in der EU verfügbare Versorgung zu wählen, während der Rest mit Leistungen auskommen müsste, die in vielen Mitgliedstaaten bereits schwächer geworden sind, und die diese Richtlinie keineswegs ausgelegt ist zu verbessern. Im gleichen Geist läuft Änderungsantrag 67 darauf hinaus, einen Wettbewerb zwischen den nationalen Gesundheitssystemen einzuführen, als ob jede Person frei darin wäre - vorausgesetzt, sie zahlen - dem System ihrer Wahl in der EU beizutreten. Abschließend möchte ich gern die Frage einer Vorabgenehmigung für Krankenhausbehandlung aufwerfen, deren Einführung einer ganzen Reihe von Einschränkungen in den Mitgliedstaaten unterliegt, obwohl dieses Prinzip sowohl die Kontrolle über das finanzielle Gleichgewicht der Sozialsysteme als auch eine Patientengarantie über die Bedingungen einer Kostenerstattung gewährleistet. Aus all diesen Gründen, und weil ich wenig Illusionen über den Ausgang der heutigen Wahl habe, und angesichts der wunderbaren Einstimmigkeit..."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Βασιλείου, κυρίες και κύριοι, σκοπεύουμε να δώσουμε την απόφασή μας για ένα κείμενο για το οποίο ελπίζαμε και προσευχόμασταν καιρό τώρα, ειδικότερα στο πλαίσιο της εκθέσεως μου για τον αντίκτυπο της εξαίρεσης των υγειονομικών υπηρεσιών από την Οδηγία για τις Υπηρεσίες. Ωστόσο, αισθάνομαι ότι η πρόσφατη ψηφοφορία μου άφησε ένα αίσθημα πικρίας. Η έκθεση, όπως υιοθετήθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, με την υποστήριξη της πλειονότητας των πολιτικών ομάδων εξαιρουμένων των Σοσιαλιστών, αποτελεί, πράγματι, με ορισμένες βελτιώσεις, μόνο μια απάντηση στις αποφάσεις του Δικαστηρίου. Όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στις σημαντικές προκλήσεις για τις πολιτικές υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά, επίσης, δεν επιλύει το ζήτημα της νομικής αβεβαιότητας για τους ασθενείς και διατηρεί μια αγοραστική προσέγγιση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Όσον αφορά τη νομική αβεβαιότητα, μοιάζει προφανές ότι η ασάφεια που επικρατούσε μεταξύ των αντίστοιχων συνθηκών για εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1408/1971 και σύντομα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.883/2004, που υιοθετήθηκε χτες, θα οδηγήσει μόνο στη λήψη καινούριων αποφάσεων από το Δικαστήριο. Όσον αφορά την αγοραστική προσέγγιση, το πνεύμα της εκθέσεως μπορεί να εντοπιστεί συνοπτικά στη νομική της βάση, με άλλα λόγια, στο Άρθρο αριθ. 95 που διέπει τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, ο τομέας της υγείας θα αποτελέσει απλά ένα εμπόρευμα όπως όλοι οι άλλοι τομείς, υποκείμενο στους ίδιους κανόνες προσφοράς και ζήτησης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άνιση πρόσβαση στην περίθαλψηe, όπου οι εύποροι και καλά πληροφορημένοι πολίτες δύνανται να επιλέγουν την καλύτερη διαθέσιμη περίθαλψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι υπόλοιποι θα πρέπει να αρκεστούν σε υπηρεσίες ήδη αποδυναμωμένες σε άλλα κράτη μέλη και τις οποίες η συγκεκριμένη οδηγία δεν πρόκειται να βελτιώσει. Στο ίδιο πνεύμα, η Τροποποίηση 67 ισοδυναμεί με εισαγωγή του ανταγωνισμού μεταξύ τω εθνικών συστημάτων δημόσιας υγείας, καθώς κάθε άνθρωπος θα ήταν ελεύθερος, δεδομένου ότι πλήρωνε, φυσικά, να συμμετάσχει στο σύστημα της επιλογής του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.. Θα ήθελα, τέλος, να θέσω το ερώτημα της προηγούμενης έγκρισης για τη νοσοκομειακή υγειονομική περίθαλψη, η εισαγωγή της οποίας υπόκειται σε σειρά περιορισμών προς τα κράτη μέλη, παρόλο που η αρχή αυτή επιτρέπει και τον έλεγχο της χρηματοπιστωτικής ισορροπίας των κοινωνικών συστημάτων και την ύπαρξη εγγυήσεων για ασθενείς σε σχέση με τις συνθήκες επιστροφής των δαπανών. Για όλους αυτούς τους λόγους, και επειδή δεν είμαι απόλυτα σίγουρη σχετικά με το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας, δεδομένης της ομοφωνίας..."@el10
"Mr President, Mrs Vassiliou, ladies and gentlemen, we are going to give our verdict on a text for which I have been hoping and praying for a long time, especially in the framework of my report on the impact of the exclusion of health services from the Services Directive. However, I am afraid the recent vote has left a bitter taste in my mouth. The report, as adopted in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, with the support of most of the political groups except the Socialists, is in fact, with some improvements, merely a response to the Court of Justice’s decisions. Not only does it not respond to the major challenges for health policies in the Union, it also does not solve the issue of legal uncertainty for patients and enshrines a market approach to healthcare. In relation to legal uncertainty, it seems obvious to me that the vagueness prevailing between the respective conditions for application of this directive and Regulation (EEC) No 1408/1971 and, soon, of Regulation (EC) No 883/2004, adopted yesterday, will only give rise to new decisions from the Court of Justice. As for the market approach, the spirit of this report can already be found in summary in its legal basis, in other words Article 95 governing the rules of the internal market. Health would therefore only be a commodity like any other, subject to the same rules of supply and demand. That can only lead to unequal access to care, where well-heeled and well-informed citizens are able to choose the best care available in the EU, whilst the rest would have to make do with services that are already weakened in many Member States, and which this directive is by no means designed to improve. In the same spirit, Amendment 67 amounts to introducing competition between the national public health systems, as each person would be free, providing they pay, of course, to join the system of their choice in the EU. I would like finally to raise the question of prior authorisation for hospital healthcare, the introduction of which is subject to a whole series of limitations on the Member States, even though this principle allows both control of the financial equilibrium of the social systems and a guarantee for patients about the conditions for reimbursement. For all these reasons, and because I have few illusions about the outcome of today’s vote, given the wonderful unanimity..."@en4
"Señor Presidente, señora Vassiliou, Señorías, vamos a dar nuestro veredicto sobre un texto por el que he estado esperando y rezando durante mucho tiempo, especialmente en el marco de mi informe sobre el impacto de la exclusión de los servicios sanitarios de la Directiva de servicios. Sin embargo, me temo que la reciente votación me ha dejado un amargo sabor de boca. De hecho, el informe, tal y como fue aprobado en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria con el apoyo de la mayoría de los grupos políticos, excepto de los socialistas, es, con algunas mejoras, simplemente una respuesta a las decisiones del Tribunal de Justicia. No solo no responde a los principales retos de las políticas sanitarias de la Unión, sino que además no resuelve el asunto de la inseguridad jurídica de los pacientes y recoge una perspectiva de mercado aplicada a la asistencia sanitaria. En relación con la inseguridad jurídica, me resulta evidente que la imprecisión predominante entre las respectivas condiciones para la aplicación de esta Directiva y del Reglamento (CEE) nº 1408/1971 y en breve del Reglamento (CE) nº 883/2004, aprobado ayer, solo dará pie a nuevas decisiones del Tribunal de Justicia. En cuanto a la perspectiva de mercado, el espíritu de este informe ya se puede encontrar resumido en su base jurídica, es decir, en el artículo 95 que establece las reglas del mercado interior. Por lo tanto, la salud sería solamente un producto sujeto, como cualquier otro, a las mismas reglas de oferta y demanda. Esto solo puede llevar a un acceso desigual a la asistencia, en el que los ciudadanos adinerados y bien informados pueden elegir la mejor atención disponible en la UE, mientras que el resto tendría que arreglárselas con servicios que ya se hallan debilitados en muchos Estados miembros y que esta Directiva no está diseñada para mejorar en absoluto. Con el mismo espíritu, la enmienda 67 pretende introducir la competencia entre los sistemas de salud pública nacionales, ya que cada persona sería libre, siempre que pague, desde luego, de unirse al sistema que elija en la UE. Por último, me gustaría plantear la cuestión de la autorización previa para la asistencia sanitaria hospitalaria, cuya introducción sufre una enorme cantidad de limitaciones en los Estados miembros, a pesar incluso de que este principio permite tanto un control del equilibrio financiero de los sistemas sociales como una garantía para los pacientes en cuanto a las condiciones para el reembolso. Por todas estas razones, y porque albergo algunas ilusiones acerca del resultado de la votación de hoy, dada la maravillosa unanimidad…"@es21
"Härra juhataja, proua Vassiliou, daamid ja härrad, anname oma otsuse teksti kohta, mida ma olen juba kaua aega oodanud, eriti minu raporti raames, mis käsitleb tervishoiuteenuste teenuste direktiivist väljajätmise mõju. Ent mulle tundub, et hiljutine hääletus jättis mulle kibeda maigu suhu. Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni poolt vastu võetud raport, mida toetab enamik poliitilisi fraktsioone, välja arvatud sotsialistid, on tegelikult mõnede täiendustega lihtsalt vastus Euroopa Kohtu otsustele. See ei vasta Liidu tervishoiupoliitikate suurematele väljakutsetele ega lahenda patsientide jaoks ka õiguskindlusetuse olukorda, ning sätestab tervishoiule turumajandusliku lähenemisviisi. Seoses õiguskindlusetusega näib mulle ilmne, et selle direktiivi ja määruse (EÜ) nr 1408/1971 ning varsti ka eile vastu võetud määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise vastavates tingimustes valitsev ebamäärasus annab tõuke vaid uutele otsustele Euroopa Kohtu poolt. Turumajandusliku lähenemise osas võib selle raporti vaimu kokkuvõtlikult leida juba selle õiguslikus aluses ehk teiste sõnadega artiklis 95, mis käsitleb siseturu eeskirju. Tervis oleks seega tarbekaup nagu iga teinegi ning sellele kehtivad samad pakkumise ja nõudluse reeglid. See võib viia ainult ebavõrdse tervishoiuteenustele juurdepääsuni, mille raames hästikindlustatud ja piisavalt teavitatud kodanikud saavad parimaid Euroopa Liidus pakutavaid teenuseid, samal ajal, kui teised peavad leppima teenustega, mis on juba paljudes liikmesriikides nõrgenenud ja mida selle direktiiviga kindlasti ei parandata. Samas vaimus ulatub muudatusettepanek 67 konkurentsi tekitamiseni riiklike rahvatervisesüsteemide vahel, sest igal inimesel oleks vabadus – tingimusel, et nad maksavad, loomulikult – liituda enda valitud süsteemiga Euroopa Liidus. Lõpetuseks tahaksin tõstatada ka haiglaraviks vajaliku eelneva loa küsimuse, mille juurutamine sõltub paljudest piirangutest liikmesriikides, isegi kui see põhimõte lubab nii sotsiaalsüsteemide finantstasakaalu reguleerimist kui ka patsientidele garantiid hüvitamise tingimuste kohta. Kõigil nendel põhjustel, ja kuna mul on vähe illusioone tänase hääletuse tulemuse kohta, arvestades seda suurepärast üksmeelt…"@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Vassiliou, hyvät parlamentin jäsenet, sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan valiokunta antaa arvionsa tekstistä, jota olen henkilökohtaisesti odottanut ja toivonut hartaasti pitkän aikaa, etenkin terveyspalvelujen sulkemista sisämarkkinoilla tarjottavien palvelujen ulkopuolelle koskevasta direktiivistä laatimani mietinnön yhteydessä. Valitettavasti edellisestä äänestyksestä jäi suuhuni kuitenkin karvas maku. Mietintö, jonka ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta hyväksyi useimpien poliittisten ryhmien, sosiaalidemokraattinen puolue pois luettuna, tuella, on itse asiassa pelkkä hieman paranneltu vastine Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätöksiin. Mietintö ei vastaa EU:n terveyspolitiikan suurimpiin haasteisiin, mietintö ei ratkaise ongelmaa potilaiden oikeudellisesta epävarmuudesta ja siinä lähestytään terveydenhuoltoa markkinalähtöisesti. Oikeudellisen epävarmuuden osalta näyttää mielestäni ilmeiseltä, että tämän direktiivin sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/1971 ja pian myös eilen hyväksytyn asetuksen (EY) N:o 883/2004 soveltamisalan häilyvyys johtaa vain uusiin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätöksiin. Markkinalähtöisestä lähestymistavasta todettakoon, että mietinnön henki tulee tiivistetysti esiin jo mietinnön oikeusperustan valinnassa, jossa viitataan sisämarkkinoiden sääntöjä koskevaan EY:n perustamissopimuksen 95 artiklaan. Näin ollen terveys on vain yksi kulutushyödyke muiden joukossa ja siihen sovelletaan samoja tarjonnan ja kysynnän lakeja. Tästä voi olla tuloksena vain tilanne, jossa terveydenhoidon saanti ei toteudu yhtäläisesti ja jossa varakkaat ja valistuneet kansalaiset voivat valita parhaimman EU:ssa tarjolla olevan hoidon ja muut saavat tyytyä jo nyt useissa jäsenvaltioissa heikentyneisiin palveluihin, joita tämä direktiivi ei missään nimessä pyri parantamaan. Samassa hengessä tarkistus 67 merkitsee kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien kilpailuttamista, kun kuka tahansa voi maksusta, luonnollisesti, liittyä EU:n sisällä haluamaansa terveydenhuoltojärjestelmään. Haluan ottaa esiin myös kysymyksen sairaalahoidon ennakkoluvasta, jonka käyttöönotto asettaisi jäsenvaltioille joukon rajoituksia, vaikka periaate sallisikin sosiaaliturvajärjestelmien taloudellisen tasapainon valvonnan ja antaisi potilaille takuun korvausehdoista. Tämän vuoksi ja vaikka minulla ei olekaan turhia kuvitelmia tämän päivän äänestystuloksesta laajan yksimielisyyden huomioon ottaen..."@fi7
"Elnök úr, Vassiliou asszony, hölgyeim és uraim, rövidesen egy olyan szövegről nyilvánítunk véleményt, amelynek megszületésében – különösen az egészségügyi szolgáltatásoknak a szolgáltatási irányelvből való kizárásának hatásáról szóló jelentésem fényében – hosszú ideje teljes szívemből reménykedem. Mégis attól tartok, hogy a rövidesen lezajló szavazás után keserű szájízzel távozom. A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságban, a szocialisták kivételével, a legtöbb képviselőcsoport támogatása mellett elfogadott jelentés ugyanis, valójában csak a Bíróság határozataira adott, némileg feljavított válasz. Nemcsak hogy nem válaszol az Unió egészségügyi szakpolitikáinak főbb kihívásaira, de nem oldja meg a betegek jogbizonytalanságának kérdését sem, viszont szentesíti az egészségügyi ellátás piacszempontú megközelítését. A jogbizonytalansággal kapcsolatosan számomra nyilvánvalónak tűnik, hogy az a homály, amely jelen irányelv alkalmazási feltételeit és a 1408/1971/EGK rendelet, valamint a tegnap elfogadott 883/2004/EK rendelet alkalmazási feltételeit fedi, csak újabb bírósági ítéleteket eredményez. Ami a piac-orientált megközelítést illeti, a jelentés szelleme – tömörítve – felfedezhető annak jogalapjában, nevezetesen a belső piaci szabályokat meghatározó 95. cikkben. Az egészség ezzel ugyanolyan áruvá lenne, mint bármely más termék, és melyet a kereslet–kínálat ugyanazon törvényei szabályoznának. Ez csak a gondoskodáshoz való egyenlőtlen hozzáférést eredményezné, mikor is a jómódú és jól értesült polgároknak megadatna a lehetőség az EU-ban rendelkezésre álló legjobb ellátás kiválasztására, míg a többieknek be kellene érniük a sok tagállamban már eleve gyengébb lábakon álló szolgáltatásokkal, melyeknek javítására ez az irányelv a legkevésbé sem törekszik. Ugyanebben a szellemben, a 67. módosítás a nemzeti közegészségügyi rendszerek közötti verseny bevezetésével egyenértékű, mivel – természetesen fizetés ellenében – mindenki szabadon választhatná meg, hogy melyik uniós rendszerhez tartozzon. Végül szeretném felvetni a kórházi gyógykezelés előzetes engedélyezésének kérdését, melynek bevezetését a tagállamok számára számos megszorításhoz kötik, jóllehet ez az elv lehetővé teszi a szociális ellátó rendszerek egyensúlyának kézben tartását, egyúttal pedig biztosítékot jelent a betegek számára a visszatérítés feltételeire. Mindezen okok miatt, és mivel a csodálatos egyhangúság láttán kevés illúzióm van a mai szavazás kimenetelét illetően,…"@hu11
"Signor Presidente, Commissario Vassiliou, onorevoli colleghi, stiamo per esprimerci su un testo per il quale spero e prego ormai da tanto, specie pensando alla mia relazione sull'impatto dell'esclusione dei servizi sanitari dalla direttiva sui servizi. Ma il recente voto mi ha lasciato l'amaro in bocca. La relazione, come adottata in commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare con il sostegno di quasi tutti i gruppi politici a eccezione dei socialisti, pur con qualche miglioria è solo la mera risposta alle sentenze della corte, non certo alle grandi sfide di politica sanitaria nell'Unione europea, né al problema dell'incertezza giuridica del paziente. Per giunta, si accosta alla sanità con un approccio commerciale. Sull'incertezza giuridica, mi pare ovvio che l'incoerenza tra le condizioni per l'applicazione di questa direttiva, del regolamento (CEE) 1408/1971 e, ben presto, del regolamento (CE) 883/2004 – adottato ieri – darà adito a nuove sentenze della Corte. Quanto all'approccio commerciale, lo spirito della relazione è evidente già nella base giuridica, l'articolo 95 che disciplina il mercato interno: la salute come una merce qualsiasi, sottoposta alle stesse leggi della domanda e dell'offerta. Ciò può solo portare a discriminazioni nell'accesso alla sanità: i più facoltosi e meglio informati potranno scegliere le migliori cure nell'Unione europea, mentre tutti gli altri dovranno arrangiarsi con servizi già indeboliti in tanti Stati membri e che la direttiva non mira minimamente a rafforzare. Nella stessa logica, l'emendamento n. 67 innesca la concorrenza fra le sanità pubbliche dei vari Stati, dal momento che chiunque, purché paghi, sarà libero di farsi curare, nell’Unione europea, dove gli pare. E ora giungo alla questione dell'autorizzazione preventiva per le cure ospedaliere, subordinata a una serie di limitazioni per gli Stati membri sebbene tale principio consenta sia di salvaguardare l'equilibrio finanziario dei sistemi sociali, sia di fornire ai pazienti garanzie sulle condizioni di rimborso. Per tutte queste ragioni, e perché non nutro soverchie illusioni sull'esito del voto d'oggi, vista la strabiliante unanimità..."@it12
"Gerb. pirmininke, A. Vassiliou, ponios ir ponai, ruošiamės priimti sprendimą dėl teksto, kurio labai ilgai laukiau ir dėl kurio meldžiausi, ypač atsižvelgiant į mano pranešimą dėl sveikatos paslaugų neįtraukimo į Paslaugų direktyvą poveikio. Tačiau bijau, kad paskutinis balsavimas man paliko kartėlį. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto priimtas pranešimas, palaikant daugumai frakcijų, išskyrus socialistų frakciją, su kai kuriais patobulinimais yra, tiesą sakant, paprasčiausias atsakas į Teisingumo Teismo priimtus sprendimus. Jame nesprendžiami ne tik pagrindiniai sveikatos priežiūros politikos uždaviniai Europos Sąjungoje, bet ir teisinio neaiškumo pacientų atžvilgiu problema; be to, puoselėjamas rinkos dėsnių taikymas sveikatos priežiūros srityje. Teisinio neaiškumo klausimu, regis, akivaizdu, kad neapibrėžtumas, vyraujantis tarp atitinkamų sąlygų, susijusių su šios direktyvos, Reglamento (EEB) Nr. 1408/1971 ir vakar priimto Reglamento (EB) Nr. 883/2004 taikymu, tik dar labiau padidins Teisingumo Teismo sprendimų skaičių. Rinkos dėsnių klausimu norėčiau pasakyti, kad šio pranešimo dvasia atsispindi jo teisiniame pagrinde, kitaip tariant, 95 straipsnyje, kuriame nustatomos vidaus rinkos taisyklės. Tokiu atveju sveikata tebūtų tik prekė, kaip ir visos kitos prekės, kuriai būtų taikomos tos pačios pasiūlos ir paklausos taisyklės. Tai gali tapti nevienodų galimybių gauti sveikatos priežiūros paslaugas priežastimi, kai pasiturintys ir gerai informuoti piliečiai galės pasirinkti geriausias ES teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, o kiti turės pasitenkinti sveikatos priežiūros paslaugomis, kurių kokybė daugelyje valstybių narių jau pablogėjo ir kurių šioje direktyvoje nenumatoma gerinti. Be to, 67 pakeitimas byloja apie tai, kad tarp valstybių narių sveikatos priežiūros sistemų atsiras konkurencija, nes kiekvienas asmuo galės laisvai pasirinkti sistemą Europos Sąjungoje, be abejo, jei už jos teikiamas paslaugas sumokės. Ir galiausiai norėčiau iškelti klausimą dėl išankstinio leidimo taikymo stacionariosios sveikatos priežiūros atveju, kurio įvedimas gali sukurti gausybę apribojimų valstybėms narėms, nors šis principas leidžia kontroliuoti socialinių sistemų finansinę pusiausvyrą ir suteikti pacientams garantijų dėl kompensacijos. Atsižvelgdama į tai ir turėdama mažai iliuzijų dėl šios dienos balsavimo rezultatų, esant tokiam puikiam vienbalsiškumui..."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs kundze, dāmas un kungi, mēs gatavojamies dot savu spriedumu par tekstu, par kuru es esmu cerējusi un lūgusies ilgu laiku, sevišķi saistībā ar manu ziņojumu par to, kāda ietekme būs veselības aizsardzības pakalpojumu izslēgšanai no Pakalpojumu direktīvas. Tomēr baidos, ka nesenais balsojums ir atstājis manī rūgtu pēcgaršu. Ziņojums, kā tas tika pieņemts Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā ar politisko grupu lielākās daļas atbalstu, izņemot sociālistus, ir faktiski tikai nedaudz uzlabota atbilde uz Tiesas nolēmumiem. Tā ne tikai neatbild uz galvenajām veselības aizsardzības politikas problēmām Savienībā, tā arī nerisina juridiskās nenoteiktības jautājumu pacientiem un pasludina tirgus pieeju veselības aprūpei. Attiecībā uz juridisko nenoteiktību man šķiet acīmredzams, ka neskaidrība, kas valda starp attiecīgajiem nosacījumiem, lai piemērotu šo direktīvu un Regulu (EEK) Nr. 1408/1971, un drīzumā Regulu (EK) Nr. 883/2004, kuru pieņēma vakar, būs pamats tikai jauniem Tiesas nolēmumiem. Šī ziņojuma nostāja attiecībā uz tirgus pieeju ir atrodama jau tā juridiskā pamata kopsavilkumā, citiem vārdiem, 95. pantā, kas nosaka iekšējā tirgus noteikumus. Tāpēc veselības aizsardzība būs tikai tāda pati prece kā jebkura cita, kas pakļauta tiem pašiem piedāvājuma un pieprasījuma noteikumiem. Tas var novest tikai pie nevienlīdzīgas piekļuves aprūpei, kad labi situēti un labi informēti pilsoņi var izvēlēties vislabāko aprūpi, kāda pieejama ES, bet pārējiem būtu jāiztiek ar pakalpojumiem, kas jau ir vājāki daudzās dalībvalstīs un kurus uzlabot nekādā ziņā nav šīs direktīvas mērķis. Tādā pašā garā 67. grozījums nozīmē konkurences ieviešanu valstu veselības aizsardzības sistēmu starpā, jo katra persona varēs brīvi, ja vien tā maksā, iestāties sistēmā, kuru tā būs izvēlējusies Eiropas Savienībā. Es gribētu visbeidzot izvirzīt jautājumu par iepriekšējām atļaujām slimnīcas aprūpei, kuru ieviešana saistās ar daudziem ierobežojumiem dalībvalstīm, lai gan šis princips dod gan sociālo sistēmu finansiālā līdzsvara kontroli, gan garantiju pacientiem par atmaksas nosacījumiem. Šo visu iemeslu dēļ, kā arī tāpēc, ka man ir maz ilūziju par šodienas balsošanas iznākumu, ņemot vērā brīnišķīgo vienprātību … ("@lv13
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, nous allons nous prononcer sur un texte que j'ai longtemps appelé de mes vœux, notamment dans le cadre de mon rapport sur l'impact de l'exclusion des services de santé de la directive "services". Néanmoins, je crains que le vote de tout à l'heure ne me laisse un goût amer. Le rapport, tel que voté en commission de l'environnement, avec l'appui de la plupart des groupes politiques à l'exception des socialistes, n'est en effet, avec quelques améliorations, qu'une réponse aux arrêts de la Cour de justice. Non seulement il ne répond pas aux défis majeurs des politiques de santé dans l'Union, mais il ne résout pas l'insécurité juridique pour les patients et consacre une vision marchande des soins de santé. À propos de l'insécurité juridique, il me paraît évident que le flou artistique qui règne entre les conditions d'application respectives de cette directive ou du règlement (CEE) n° 1408/1971, et bientôt du règlement (CE) n° 883/2004 adopté hier, ne fera qu'amener la Cour de justice à devoir se prononcer à nouveau. Quant à la vision marchande, l'esprit de ce rapport se trouve déjà résumé dans sa base juridique, à savoir le seul article 95 régissant les règles du marché intérieur. La santé ne serait donc qu'une marchandise comme une autre, soumise aux mêmes règles d'offre et de demande. Cela ne peut que conduire à un accès inégal aux soins entre des citoyens aisés et bien informés, pouvant choisir les meilleurs soins disponibles dans l'UE, et les autres devant se contenter de services déjà fragilisés dans de nombreux États membres, et que cette directive ne vise en aucun cas à améliorer. Dans le même esprit, l'amendement 67 revient à mettre en concurrence les systèmes de santé sociale nationaux, chacun étant libre, à condition de payer bien sûr, de s'affilier au système de son choix dans l'UE. Je voudrais enfin évoquer la question de l'autorisation préalable pour les soins de santé hospitaliers, dont la mise en place est soumise à toute une série de contraintes pour les États membres, alors même que ce principe permet à la fois de contrôler l'équilibre financier des systèmes sociaux et de garantir aux patients des conditions de remboursement. Pour toutes ces raisons, et parce que je me fais peu d'illusions sur l'issue du vote d'aujourd'hui, au vu de la belle unanimité..."@mt15
". − Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, dames en heren, wij gaan ons uitspreken over een tekst waar ik al lange tijd reikhalzend naar heb uitgezien, met name in het kader van mijn verslag inzake de impact en gevolgen van uitsluiting van gezondheidsdiensten uit de dienstenrichtlijn. Toch ben ik bang dat de stemming van zo dadelijk een bittere smaak bij mij zal achterlaten. Het verslag, zoals dat – met de steun van de meeste fracties, met uitzondering van de socialisten – in de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid is goedgekeurd, is namelijk niet meer dan een reactie op de arresten van het Hof van Justitie, aangevuld met enkele verbeteringen. Het verslag speelt niet in op de belangrijke uitdagingen op het gebied van het gezondheidsbeleid in de Unie. Bovendien lost het de rechtsonzekerheid voor patiënten niet op en ademt het een marktgerichte visie op de gezondheidszorg. Wat de rechtsonzekerheid betreft, ligt het volgens mij voor de hand dat de onduidelijkheid tussen de respectieve toepassingsvoorwaarden van deze ontwerprichtlijn enerzijds en Verordening (EEG) nr. 1408/1971 – en binnenkort de gisteren aangenomen Verordening (EG) nr. 883/2004 – anderzijds, er alleen maar toe zal leiden dat het Hof van Justitie zich opnieuw zal moeten uitspreken. Wat de marktgerichte visie betreft, ligt de strekking van dit verslag al besloten in de rechtsgrondslag ervan, namelijk artikel 95 van het EG-Verdrag, dat betrekking heeft op de regels van de interne markt. Gezondheidszorg zou dus niet meer dan koopwaar zijn, net als ieder ander goed, en aan dezelfde regels inzake vraag en aanbod worden onderworpen. Dat kan alleen maar leiden tot ongelijke toegang tot gezondheidszorg, waarbij welgestelde en goed geïnformeerde burgers de beste zorg kunnen kiezen die in de EU beschikbaar is, terwijl de overige burgers zich tevreden moeten stellen met diensten die in tal van lidstaten al verzwakt zijn, een omstandigheid waarin deze ontwerprichtlijn in geen geval verbetering beoogt te brengen. In dezelfde geest komt amendement 67 erop neer dat de nationale ziektekostenverzekeringsstelsels elkaars concurrenten worden, aangezien het iedereen vrij staat om aangesloten te zijn bij het stelsel van zijn keuze in de EU, op voorwaarde uiteraard dat er premie wordt betaald. Tot slot wil ik de kwestie van de voorafgaande toestemming voor intramurale zorg aan de orde stellen. De invoering hiervan is onderworpen aan een hele reeks beperkingen voor de lidstaten, terwijl dit principe juist de mogelijkheid biedt het financiële evenwicht van de socialezekerheidsstelsels te bewaren en daarnaast patiënten de voorwaarden voor terugbetaling garandeert. Om al deze redenen, en omdat ik mij weinig illusies maak over de uitkomst van de stemming van vandaag, gezien de fraaie unanimiteit..."@nl3
"Panie przewodniczący, pani komisarz Vassiliou, panie i panowie! Mamy wydać nasz werdykt w sprawie tekstu, na który czekałam z nadzieją i o który modliłam się od długiego czasu, szczególnie w ramach mojego sprawozdania w sprawie skutków wykluczenia usług opieki zdrowotnej z dyrektywy usługowej. Jednakże obawiam się, że niedawne głosowanie pozostawiło u mnie gorzki posmak. Sprawozdanie, w kształcie przyjętym przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, poparte przez większość grup politycznych za wyjątkiem Socjalistów, stanowi w rzeczywistości, przy niewielu poprawkach, reakcję na orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. Nie tylko nie stanowi odpowiedzi na najważniejsze wyzwania polityki ochrony zdrowia w Unii, ale również nie rozwiązuje problemu niepewności prawnej dla pacjentów i uświęca podejście rynkowe do opieki zdrowotnej. W odniesieniu do niepewności prawnej wydaje mi się oczywiste, że mglistość, panująca między odpowiednimi warunkami stosowania przedmiotowej dyrektywy i rozporządzenia (EWG) nr 1408/1971, a niedługo rozporządzenia (WE) nr 883/2004, przyjętego wczoraj, będzie jedynie źródłem nowych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Co się tyczy podejścia rynkowego: ducha przedmiotowego sprawozdania można już w sumie znaleźć w jego podstawach prawnych, inaczej mówiąc – w art. 95, dotyczącym zasad rynku wewnętrznego. Z tego względu zdrowie będzie jedynie towarem, jak każdy inny, podlegającym tym samym regułom podaży i popytu. To musi prowadzić jedynie do nierówności w dostępie do opieki, gdzie dobrze ustawieni i dobrze poinformowani pacjenci mogą wybrać najlepszą opiekę dostępną w UE, podczas gdy reszta musi zadowolić się usługami, które są już osłabione w niektórych państwach członkowskich, i których nie ma się zamiaru usprawniać za pomocą tej dyrektywy. W tym samym duchu celem poprawki 67 jest wprowadzenie konkurencji między krajowymi systemami opieki zdrowotnej, ponieważ każdy będzie miał prawo − oczywiście jeżeli zapłaci − do przyłączenia się do wybranego przez siebie systemu w UE. Wreszcie chciałabym poruszyć kwestię uprzedniej zgody na szpitalną opiekę zdrowotną, której wprowadzenie obwarowane jest szeregiem ograniczeń wobec państw członkowskich, nawet mimo tego, że ta zasada jednocześnie pozwala kontrolować równowagę finansową systemów socjalnych i stanowi gwarancję dla pacjentów w odniesieniu do warunków zwrotu kosztów. Z tych wszystkich powodów i ponieważ nie mam wielu złudzeń dotyczących wyniku dzisiejszego głosowania, uwzględniając cudowną jednomyślność…"@pl16,16
". Senhor Presidente, Senhora Comissária, caros colegas, vamos pronunciar-nos sobre um texto para que sempre apelei, nomeadamente no âmbito do meu relatório sobre o impacto da exclusão dos serviços de saúde da directiva "serviços". Todavia, temo que a votação que virá a ter lugar mais logo me deixe um amargo de boca. O relatório, tal como aprovado em Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, com o apoio da maior parte dos grupos políticos, à excepção dos socialistas, não passa, afinal, com algumas melhorias, de uma resposta aos acórdãos do Tribunal de Justiça. Não só não dá resposta aos principais desafios das políticas de saúde na União, como não resolve a insegurança jurídica para os pacientes e consagra uma visão mercantil dos cuidados de saúde. A propósito de insegurança jurídica, parece-me evidente que o carácter bastante vago que reina nas condições de aplicação respectivas desta directiva e do Regulamento (CEE) n.º 1408/1971, e, em breve, do Regulamento (CE) n.º 883/2004 adoptado ontem, apenas obrigará o Tribunal de Justiça a pronunciar-se de novo. Quanto à visão mercantil, o espírito deste relatório já se encontra resumido na sua base jurídica, a saber, a exclusiva utilização do artigo 95.º, que estabelece as regras do mercado interno. A saúde não passaria, portanto, de uma mercadoria como outra qualquer, sujeita às mesmas regras da oferta e da procura. O que não pode deixar de conduzir a um acesso desigual aos cuidados de saúde entre cidadãos desafogados e bem informados, que podem escolher os melhores cuidados de saúde disponíveis na UE, e os outros, que têm de contentar-se com serviços já fragilizados em inúmeros Estados-Membros, e que esta directiva não visa, em caso algum, melhorar. Dentro deste mesmo espírito, a alteração 67 acaba por colocar em concorrência os sistemas nacionais de saúde, sendo cada um livre, desde que pague, evidentemente, de se filiar no sistema da sua escolha na UE. Por fim, gostaria de referir a questão da autorização prévia para os cuidados de saúde hospitalares, cuja utilização está sujeita a toda uma série de limitações para os Estados-Membros, quando esse princípio permite controlar o equilíbrio financeiro dos sistemas sociais e, também, garantir aos pacientes condições de reembolso. Por todas estas razões, e porque não tenho ilusões quanto ao resultado da votação de hoje, perante esta bela unanimidade..."@pt17
"Dle preşedinte, dnă Vassiliou, doamnelor şi domnilor, vom acorda un verdict asupra unui text la care speram şi pe care îl solicitam de multă vreme, în special în cadrul raportului meu privind impactul excluderii serviciilor medicale din Directiva privind serviciile. Cu toate acestea, mă tem că recentul vot mi-a lăsat un gust amar. Raportul, astfel cum a fost adoptat în cadrul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, cu sprijinul majorităţii grupurilor politice cu excepţia socialiştilor, este de fapt, cu unele îmbunătăţiri, un simplu răspuns la hotărârile Curţii de Justiţie. Acesta nu numai că nu răspunde principalelor provocări ale politicilor de sănătate ale Uniunii, dar nici nu rezolvă problema incertitudinii juridice a pacienţilor şi consacră o abordare bazată pe piaţă a asistenţei medicale. În ceea ce priveşte incertitudinea juridică, mi se pare evident că neclaritatea care caracterizează condiţiile respective de aplicare a acestei directive şi Regulamentul (CEE) nr. 1408/1971 şi, în curând, Regulamentul (CE) nr. 883/2004, adoptat ieri, nu va face decât să dea naştere la noi hotărâri ale Curţii de Justiţie. Cât priveşte abordarea bazată pe piaţă, spiritul acestui raport poate fi găsit deja pe scurt în cuprinsul temeiului său juridic, adică articolul 95 care reglementează normele privind piaţa internă. Prin urmare, sănătatea ar fi doar un bun ca oricare altul, supus aceloraşi reguli privind cererea şi oferta. Aceasta nu poate duce decât la un acces inegal la serviciile medicale, situaţie în care cetăţenii înstăriţi şi informaţi pot alege cele mai bune servicii disponibile în UE, pe când ceilalţi ar trebui să se descurce cu servicii a căror calitate a scăzut deja în numeroase state membre, şi pe care această directivă nu este în niciun caz menită se le îmbunătăţească. În acelaşi spirit, amendamentul 67 echivalează cu introducerea concurenţei între sistemele naţionale de sănătate publică, întrucât fiecare persoană s-ar putea înscrie, la alegere, în orice sistem din UE, bineînţeles, contra cost. În final, aş dori să ridic problema privind autorizaţia prealabilă pentru serviciile medicale spitaliceşti, a cărei introducere depinde de o serie de limitări impuse asupra statelor membre, chiar dacă acest principiu permite atât controlul echilibrului financiar al sistemelor sociale, cât şi oferirea unei garanţii pacienţilor în ceea ce priveşte condiţiile de rambursare. Din toate aceste motive şi datorită faptului că nu îmi fac multe iluzii în ceea ce priveşte rezultatul votului de astăzi, dată fiind unanimitatea minunată..."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vážená pani Vassiliouová, dámy a páni, budeme rozhodovať o texte, v ktorý som dlho dúfala a ktorý som si želala, najmä v rámci svojej správy o vplyve vylúčenia služieb zdravotnej starostlivosti zo smernice o službách. Obávam sa však, že nedávne hlasovanie zanechalo v mojich ústach horkú pachuť. Správa prijatá vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín za podpory väčšiny politických skupín s výnimkou Socialistickej skupiny je v skutočnosti, až na niektoré zlepšenia, len reakciou na rozhodnutia Súdneho dvora. Nielenže nereaguje na hlavné problémy zdravotných politík v Únii, ale nerieši ani otázku právnej neistoty pre pacientov a zachováva trhový prístup k zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ ide o právnu neistotu, zdá sa mi očividné, že vágnosť prevládajúca medzi príslušnými podmienkami uplatňovania tejto smernice a nariadením (EHS) č. 1408/1971 a čoskoro aj nariadením (ES) č. 883/2004, ktoré bolo prijaté včera, bude mať za následok len vznik nových rozhodnutí Súdneho dvora. Čo sa týka trhového prístupu, ducha tejto správy možno nájsť v zhrnutí v jej právnom základe, inými slovami, v článku 95 upravujúcom pravidlá vnútorného trhu. Zdravie by preto bolo len komoditou ako ostatné, na ktorú by sa vzťahovali rovnaké pravidlá ponuky a dopytu. To môže viesť len k nerovnému prístupu k zdravotnej starostlivosti, kde si dobre situovaní a dobre informovaní občania budú môcť zvoliť najlepšiu zdravotnú starostlivosť, aká je v EÚ dostupná, zatiaľ čo zvyšok obyvateľstva sa bude musieť uspokojiť so službami, ktoré už v mnohých členských štátoch nie sú dostačujúce a na zlepšenie ktorých táto smernica v žiadnom prípade nebola vypracovaná. V rovnakom duchu sa pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 67 zavádza hospodárska súťaž medzi vnútroštátnymi systémami verejnej zdravotnej starostlivosti, pretože každý bude mať možnosť, samozrejme, za predpokladu, že zaplatí, vstúpiť do systému v EÚ podľa svojho výberu. Nakoniec by som rada predložila otázku týkajúcu sa predchádzajúceho povolenia na nemocničnú zdravotnú starostlivosť, ktorého zavedenie je predmetom celej série obmedzení pre členské štáty, hoci táto zásada umožňuje kontrolu finančnej rovnováhy sociálnych systémov a záruku pacientom, pokiaľ ide o podmienky na úhradu platieb. Pre všetky tieto dôvody a preto, že nemám žiadne ilúzie o výsledku dnešného hlasovania, vzhľadom na úžasnú jednomyseľnosť…"@sk19
". Gospod predsednik, gospa Vassiliou, gospe in gospodje, podali bomo mišljenje o besedilu, za katerega sem prosila in upala že dlje časa, predvsem v okviru mojega poročila o vplivu izključitve zdravstvenih storitev iz direktive o storitvah. Bojim pa se, da je nedavno glasovanje pustilo grenak priokus v mojih ustih. Poročilo, kot je bilo potrjeno v Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane, ob podpori večine političnih skupin, razen socialdemokratov, je dejansko le odziv na odločitev Sodišča Evropskih skupnosti z nekaj izboljšavami. Ne samo, da se ne odziva na večino izzivov zdravstvenih politik v Uniji, ampak prav tako ne rešuje vprašanja pravne negotovosti za bolnike in poudarja tržni pristop k zdravstvenemu varstvu. V zvezi s pravno negotovostjo, se mi zdi več kot očitno, da bo nejasnost, ki prevladuje med ustreznimi pogoji za izvajanje te direktive in Uredbe (EGS) št. 1408/1971, kmalu pa tudi Uredbe (ES) št. 883/2004, ki je bila sprejeta včeraj, povzročila nove sodne odločbe Sodišča Evropskih skupnosti. V zvezi s tržnim pristopom, je mogoče duh tega poročila že zaslediti v povzetku njegove pravne podlage, povedano z drugimi besedami, členu 95, ki ureja pravila notranjega trga. Zdravje bi s tem postalo le produkt, kot vsi drugi, za katerega veljajo enaka pravila ponudbe in povpraševanja. To lahko ima za posledico le neenak dostop do varstva, kjer bodo premožni in dobro obveščeni državljani lahko izbrali najboljše varstvo, ki je na voljo v EU, medtem, ko se bodo ostali morali zadovoljiti s storitvami, ki so že oslabljene v številnih državah članicah in ki jih ta direktiva nikakor ne bo izboljšala. V tem duhu je tudi Sprememba 67 osredotočena le na vzpostavitev konkurence med nacionalnimi javnimi zdravstvenimi sistemi, kjer bi se vsaka oseba lahko po lastni izbiri, seveda pod pogojem, da plača, vključila v sistem v EU. Na koncu želim zastaviti vprašanje glede predhodne odobritve za bolnišnično zdravljenje, katere uvedba je pogojena s številnimi omejitvami s strani držav članic, čeprav to načelo omogoča nadzor finančne uravnoteženosti socialnih sistemov in zagotavljanje jamstva bolnikom glede pogojev za odškodovanje. Zaradi vseh teh razlogov in ker si ne ustvarjam iluzij o izidu današnjega glasovanja, glede na čudovito soglasje..."@sl20
"Herr talman, Androulla Vassiliou, mina damer och herrar! Vi ska ge vårt omdöme om en text som jag har hoppats på och bett om under en lång tid, särskilt inom ramen för mitt betänkande om effekterna av uteslutandet av hälsovårdstjänster från tjänstedirektivet. Tyvärr har dock den senaste omröstningen gett mig en bitter eftersmak. Betänkandet, som antogs av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet med stöd av merparten av de politiska grupperna utom socialdemokraterna, är faktiskt med vissa förbättringar endast en reaktion på EG-domstolens beslut. Det är ingen lösning på de viktigaste problemen inom unionens hälso- och sjukvårdspolitik, det löser inte heller frågan om rättsosäkerhet för patienterna och det stadfäster en marknadsekonomisk strategi för hälso- och sjukvården. När det gäller rättsosäkerheten anser jag det uppenbart att oklarheterna mellan villkoren för tillämpning av detta direktiv och förordning (EEG) nr 1408/71 och snart även förordning (EG) nr 883/2004, som antogs i går, endast kan leda till nya beslut av EG-domstolen. När det gäller den marknadsekonomiska strategin märks inställningen i betänkandet redan i sammanfattningen av dess rättsliga grunder, dvs. artikel 95 om reglerna för den inre marknaden. Hälsa ska såldes endast vara en bland andra varor och omfattas av samma regler för tillgång och efterfrågan. Detta kan endast leda till ojämlik tillgång till vård, där de välbärgade och välinformerade medborgarna kan välja den bästa tillgängliga vården i EU, medan de övriga får nöja sig med tjänster som redan försvagats i många medlemsstater, och som direktivet på intet sätt är utformat för att förbättra. I samma anda går ändringsförslag 67 ut på att införa konkurrens mellan de nationella hälso- och sjukvårdssystemen, eftersom varje person ska ha frihet, förutsatt att de betalar förstås, att ansluta sig till det system inom EU som de själva väljer. Slutligen vill jag ta upp frågan om förhandstillstånd för sjukhusvård, vars införande är föremål för en rad begränsningar för medlemsstaterna, även om principen medger både kontroll av den finansiella balansen i deras socialförsäkringssystem och en garanti för patienterna om villkoren för återbetalningen. Av alla dessa skäl och därför att jag har få illusioner om utgången av dagens omröstning, med hänsyn till den fantastiska enhälligheten ..."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Ο Πρόεδρος διέκοψε την ομιλητή)"10
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph