Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-22-Speech-3-447"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090422.56.3-447"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"My supplementary question is very similar to Mr Martin’s, because one of the issues that I found very difficult during the Lisbon Treaty referendum was not being able to get factual information quickly enough to deal with some of the lies and misinformation that were being disseminated. I wonder would the Commission consider – given that we are very close to the election at this point – making sure that there is a dedicated group or number of people within each Member State with a particular telephone number etc. where candidates could immediately access the Commission for information on particular issues like that. I know it is close to the elections, but I would ask the Commissioner to seriously consider trying to put something like that in place."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Moje doplňující otázka je obdobná otázce pana Martina, neboť jedna z věcí, kterou považuji za velmi problematickou během referenda o Lisabonské smlouvě, byla neschopnost obstarat faktické informace dostatečně rychle na to, aby se řešily některé lži a nesprávné informace, které se mezitím šířily. Chtěla bych vědět, jestli Komise – vzhledem k tomu, že se nyní blíží volby – bude uvažovat o tom, aby zajistila, aby v každém členském státě existovala zvláštní skupina několika lidí s příslušným telefonním číslem atd., kam by se kandidáti mohli ihned obrátit na Komisi pro informace ke konkrétním otázkám, jako je tato. Vím, že se blíží volby, ale ráda bych požádala paní komisařku, aby se vážně zamyslela nad možností pokusit se něco takového zavést."@cs1
"Hr. formand! Mit supplerende spørgsmål ligner hr. David Martins, fordi én af de ting, som jeg havde problemer med under folkeafstemningen om Lissabontraktaten, var, at jeg ikke kun få faktuelle oplysninger hurtigt nok til at imødegå nogle af de usandheder og fejlinformationer, der blev viderebragt. Jeg tænkte på, om Kommissionen vil overveje – når vi nu befinder os så tæt på valget – at sikre, at der er en særlig gruppe eller et antal mennesker i hver medlemsstat med et særligt telefonnummer osv., hvor kandidaterne omgående kan få adgang til Kommissionen for at få oplysninger om særlige spørgsmål som disse. Jeg ved, vi er tæt på valget, men jeg vil bede kommissæren alvorligt at overveje at iværksætte en sådan foranstaltning."@da2
"Meine Zusatzfrage ist der von Herrn Martin sehr ähnlich, weil es eine Angelegenheit ist, die ich während des Referendums zum Vertrag von Lissabon sehr schwierig fand, da man Sachinformationen nicht schnell genug erhalten konnte, um mit einigen der Lügen und Falschinformationen, die verbreitet wurden, umzugehen. Ich frage mich daher, ob es die Kommission in Betracht ziehen würde - angesichts der Tatsache, dass es nicht mehr lang bis zu den Wahlen ist - sicherzustellen, dass es eine spezielle Gruppe oder eine Reihe von Leuten in den Mitgliedstaaten mit einer Sonderrufnummer usw. gibt, durch welche die Kandidaten sofort Zugang zur Kommission erhalten, um Informationen über solche speziellen Themen zu bekommen. Ich weiß, dass es nicht mehr lange bis zu den Wahlen ist, aber ich möchte die Kommission bitten, so etwas einzurichten."@de9
"Η συμπληρωματική μου ερώτηση είναι επί το πλείστον παρόμοια με την ερώτηση του κυρίου Martin, καθώς ένα από τα ζητήματα που με δυσκόλεψε κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος της Συνθήκης της Λισαβόνας ήταν η δυνατότητα λήψης τεκμηριωμένης πληροφόρησης, ικανής να αντιμετωπίσει κάποια από τα ψεύδη και τις παραπλανητικές πληροφορίες που διαδόθηκαν. Δεδομένου ότι σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε πολύ κοντά στις εκλογές, αναρωτιέμαι, αν η Επιτροπή θα σκεφτόταν να επιβεβαιώσει την ύπαρξη μιας αφοσιωμένης ομάδας ή ενός πλήθους ατόμων μέσα σε κάθε κράτος μέλος με ένα συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό κ.λπ. όπου να μπορούν οι υποψήφιοι να έχουν πρόσβαση στην Επιτροπή για πληροφόρηση σε συγκεκριμένα ζητήματα όπως αυτό. Γνωρίζω ότι οι εκλογές πλησιάζουν αλλά θα ζητούσα από την Επίτροπο να σκεφτεί σοβαρά μια παρόμοια εφαρμογή."@el10
"Mi pregunta complementaria es similar a la del señor Martin porque una de los problemas durante el referéndum del Tratado de Lisboa fue que encontré muy difícil conseguir información objetiva lo suficientemente rápido para responder ante algunas de las mentiras e informaciones erróneas que se estaban difundiendo. Me pregunto si la Comisaria consideraría —considerando que ya se acercan las elecciones— dedicar un grupo o una serie de personas dentro de cada Estado miembro, con un determinado número de teléfono, etc. donde los candidatos pudieran tener acceso inmediato a la Comisión para pedir información sobre cuestiones tan particulares como esta. Sé que las elecciones ya están muy cerca pero pediría a la Comisaria que considerara seriamente el crear un grupo para esta tarea."@es21
"Minu täiendav küsimus on väga sarnane härra Martini omaga, sest üks küsimus, mis minu jaoks Lissaboni lepingu referendumi ajal väga raskusi valmistas, oli see, et ei olnud võimalik saada faktilist teavet piisavalt kiiresti, et reageerida valedele ja valeinfole, mida levitati. Ei tea, kas komisjon kaaluks – arvestades, et oleme nüüd valimistele väga lähedal – selle tagamist, et igas liikmesriigis on sihtotstarbeline rühm või rida inimesi eritelefoninumbriga jne, kus kandidaadid saaks kohe komisjonile taolisi konkreetseid küsimusi puudutava info saamiseks juurde pääseda. Tean, et valimised on lähedal, kuid paluksin volinikul tõsiselt kaaluda millegi taolise kasutuselevõtmist."@et5
"Lisäkysymykseni on hyvin samankaltainen kuin jäsen Martinin esittämä, koska yhteen kysymykseen, jota pidin hyvin vaikeana Lissabonin sopimuksesta järjestetyn kansanäänestyksen aikana, ei kyetty saamaan faktatietoa riittävän nopeasti, jotta eräitä ihmisille levitettyjä valheita ja vääriä tietoja olisi voitu selventää. Olemme nyt hyvin lähellä vaaleja, joten mietin, aikooko komissio varmistaa, että jokaisessa jäsenvaltiossa on asiaa hoitava ryhmä tai joukko ihmisiä, joilla on erityinen puhelinnumero, jonka kautta ehdokkaat voivat välittömästi ottaa yhteyttä komissioon saadakseen tietoa tällaisista erityiskysymyksistä. Tiedän, että vaalit lähestyvät jo, mutta haluaisin pyytää komission jäsentä vakavasti harkitsemaan tällaisen mahdollisuuden järjestämistä."@fi7
"Ma question supplémentaire est très semblable à celle de M. Martin, parce que l’un des aspects que j’ai trouvés très difficiles lors du référendum sur le traité de Lisbonne, c’était de ne pas pouvoir obtenir des informations factuelles assez rapidement pour faire face aux mensonges et à la désinformation qui sévissaient. Je me demande si la Commission envisage – étant donné que nous sommes à présent très proches des élections – de s’assurer qu’il y aura un groupe ou un certain nombre de personnes chargées de cette tâche dans chaque État membre, avec un numéro de téléphone particulier, etc. où les candidats pourraient directement joindre la Commission afin d’obtenir des informations sur des questions précises telles que celles-là. Je sais que les élections sont proches, mais je voudrais demander à la commissaire d’envisager sérieusement d’essayer de mettre en place quelque chose de ce genre."@fr8
"Kiegészítő kérdésem nagyon hasonlít Martin úréhoz, mert az egyik kérdés, amit a Lisszaboni Szerződésről tartott népszavazás során nagyon nehéznek tartottam, az volt, hogy nem tudtam elég gyorsan tényszerű adatokhoz jutni, hogy felléphessek néhány akkor terjesztett hazugsággal és dezinformációval szemben. Érdekelne, hogy a Bizottság kíván-e gondoskodni arról – tekintettel arra, hogy most már igen közel vannak a választások –, hogy minden egyes tagállamban legyen egy erre kijelölt és külön telefonszámmal rendelkező csoport, vagy néhány ember stb., akiken keresztül a jelölt azonnal kapcsolatot teremthet a Bizottsággal, ha az ilyen konkrét kérdésekkel kapcsolatos információkra van szüksége. Tudom, hogy már közel vagyunk a választásokhoz, de arra szeretném kérni biztosunkat, hogy komolyan fontolja meg valami hasonló bevezetését."@hu11
"Ho un’ulteriore domanda, molto simile all’interrogazione formulata dall’onorevole Martin. Dal momento che uno degli aspetti che ho trovato più problematici durante il referendum sul trattato di Lisbona è stata la mancata disponibilità di tempestive informazioni basate sui fatti che consentissero di confutare menzogne e informazioni erronee diffuse all’epoca. Mi stavo chiedendo – data la prossimità delle elezioni – se la Commissione non potesse istituire un’unità apposita in ogni Stato membro, dotata di numero di telefono dedicato e di altri contatti, tramite la quale i candidati possano accedere immediatamente alla Commissione per ottenere informazioni su determinate questioni. So che le elezioni sono vicine, ma chiederei alla signora Commissario di considerare seriamente l’opportunità di istituire un servizio di questo tipo."@it12
"Mano papildomas klausimas yra labai panašus į D. Martino klausimą, nes viena iš problemų, kurią laikiau labai sudėtinga referendumo dėl Lisabonos sutarties metu, buvo ta, kad negalėjau gana greitai gauti faktinės informacijos, kad galėčiau paneigti kai kurį melą ir skleidžiamą dezinformaciją. Norėčiau žinoti, ar Komisija nesvarstytų galimybės – atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu liko nedaug laiko iki rinkimų – užtikrinti, kad būtų paskirta speciali grupė arba keletas žmonių kiekvienoje valstybėje narėje ir būtų nurodytas konkretus telefono numeris ir pan., kuriuo kandidatai galėtų skubiai kreiptis į Komisiją dėl informacijos tokiais konkrečiais klausimais. Žinau, kad liko jau nedaug laiko iki rinkimų, tačiau norėčiau paprašyti Komisijos narės rimtai apsvarstyti galimybę įgyvendinti ką nors panašaus."@lt14
"Mans papildu jautājums ir ļoti līdzīgs kunga jautājumam, jo viena lieta, kas man sagādāja grūtības Lisabonas līguma referenduma laikā, bija nespēja pietiekami ātri iegūt faktisku informāciju, lai atspēkotu dažus melus un maldinošu informāciju, kas tika izplatīta. Vēlos uzzināt, vai Komisija, ņemot vērā to, ka vēlēšanas ir ļoti tuvu, apsver nodrošināt to, ka katrā dalībvalstī ir speciāla grupa vai cilvēku kopums, kam ir īpašs tālruņa numurs u.c., izmantojot kuru kandidāti varētu nekavējoties piekļūt Komisijai, lai iegūtu informāciju par konkrētiem jautājumiem? Es zinu, ka vēlēšanas ir tuvu, bet lūdzu komisāres kundzi nopietni apsvērt šādas lietas ieviešanu."@lv13
"My supplementary question is very similar to Mr Martin’s, because one of the issues that I found very difficult during the Lisbon Treaty referendum was not being able to get factual information quickly enough to deal with some of the lies and misinformation that were being disseminated. I wonder would the Commission consider – given that we are very close to the election at this point – making sure that there is a dedicated group or number of people within each Member State with a particular telephone number etc. where candidates could immediately access the Commission for information on particular issues like that. I know it is close to the elections, but I would ask the Commissioner to seriously consider trying to put something like that in place."@mt15
"Mijn aanvullende vraag lijkt erg op die van de heer Martin, aangezien een van de zaken waarmee ik tijdens het referendum over het Verdrag van Lissabon worstelde was dat ik niet snel genoeg aan feitelijke informatie kon komen om te kunnen reageren op bepaalde leugens en onjuiste beweringen die de ronde deden. Ik wil graag vragen of de Commissie wil overwegen – gezien het feit dat de verkiezingen nu heel snel dichterbij komen – om ervoor te zorgen dat er in elke lidstaat een speciale groep mensen is die de kandidaten direct kunnen benaderen als zij informatie van de Commissie over bepaalde onderwerpen nodig hebben. Ik weet dat de verkiezingen nabij zijn, maar ik wil de Commissie toch vragen om serieus te overwegen om een dergelijke dienst op te zetten."@nl3
"Moje dodatkowe pytanie jest bardzo podobne do pytania posła Martina, jako że jedną z trudności, jakie doświadczyłem podczas referendum na temat traktatu lizbońskiego, była niemożność uzyskania informacji faktycznych na tyle szybko, by móc zareagować na rozpowszechniane kłamstwa i dezinformacje. Zastanawiam się, czy Komisja rozważa – z uwagi na bliskość wyborów – możliwość zapewnienia, by w każdym państwie członkowskim była grupa lub pewna liczba osób z własnym numerem telefonu itd., za pośrednictwem których kandydaci mieliby natychmiastowy kontakt w Komisją w celu uzyskania informacji na określone tematy. Wiem, że termin wyborów jest bliski, ale prosiłbym panią komisarz o poważne rozważenie możliwości zastosowania tego rozwiązania."@pl16
"A minha pergunta complementar é muito semelhante à do senhor deputado Martin, porque um dos escolhos com que me deparei durante o referendo sobre o Tratado de Lisboa foi a dificuldade em obter informação factual com rapidez suficiente para fazer face a algumas mentiras e desinformação que estavam a ser disseminadas. Pergunto-me se a Comissão pondera a hipótese – tendo em conta o facto de estarmos já muito próximos das eleições –de garantir a existência de um grupo de pessoas especificamente dedicado a esta função em cada um dos Estados-Membros com um número de telefone, etc., através do qual os candidatos possam ter acesso imediato à Comissão para a obtenção de informação sobre questões específicas. Estou ciente de que as eleições já estão próximas, mas peço-lhe, Senhora Comissária, que pondere seriamente recorrer a este tipo de solução."@pt17
"Întrebarea mea suplimentară este foarte similară cu cea a domnului Martin, deoarece unul din aspectele pe care le găsesc foarte dificile în timpul referendumului pentru Tratatul de la Lisabona a fost de a nu fi capabil de a obţine informaţii bazate pe fapte destul de repede pentru a se ocupa de câteva minciuni şi dezinformări care au fost diseminate. Mă întreb dacă Comisia consideră – dat fiind că în acest moment suntem foarte aproape de alegeri – asigurându-ne că există un grup dedicat sau un număr de persoane în fiecare stat membru cu un număr special de telefon etc. unde candidaţii ar putea avea imediat acces la Comisie pentru informări privind aspecte particulare ca acesta. Ştiu că suntem aproape de alegeri, dar aş dori să cer doamnei comisar să încerce serios să ia în considerare să implementeze ceva de genul acesta."@ro18
"Moja doplňujúca otázka je veľmi podobná otázke pána Martina, pretože jedna z otázok, ktorú som počas referenda o Lisabonskej zmluve považovala za mimoriadne komplikovanú, bola nemožnosť dostatočne rýchlo získať vecné informácie, ktoré by umožnili poprieť niektoré lži a dezinformácie, ktoré sa šírili. Chcela by som vedieť, či Komisia zvažuje – keďže voľby sú v tomto okamihu za dverami – že zabezpečí vyhradenú skupinu alebo určitý počet ľudí v rámci každého členského štátu s príslušným telefónnym číslom atď., na ktorom by sa kandidáti mohli okamžite obrátiť na Komisiu a získať informácie o konkrétnych otázkach tohto typu. Viem, že voľby sa blížia. Chcela by som však pani komisárku požiadať, aby dôsledne zvážila, či by sa také niečo nemohlo zrealizovať."@sk19
"Moje dodatno vprašanje je zelo podobno vprašanju gospoda Martina, saj sem imel v času referenduma o Lizbonski pogodbi hude težave, ker si nisem mogel dovolj hitro priskrbeti pravih informacij, s katerimi bi se lahko odzival na laži in napačne informacije, ki so jih širili nekateri. Sprašujem se, ali bi bila Komisija pripravljena razmisliti o možnosti – glede na to, da so volitve že zelo blizu – da bi bila določena skupina ljudi v vsaki državi članici, na objavljeni telefonski številki ipd., na voljo kandidatom za takojšjnje posredovanje informacij od Komisije o določenih zadevah te vrste. Vem, da so volitve blizu, vendar bi rad prosil komisarko, naj resno razmisli o kakšni taki rešitvi."@sl20
"Min kompletterande fråga liknar den som Davd Martin ställde. Ett problem jag upplevde som mycket svårlöst under folkomröstningen om Lissabonfördraget var att jag inte kunde få fram fakta tillräckligt fort för att kunna bemöta de lögner och felaktiga uppgifter som spreds. Jag undrar om kommissionen – nu när vi är nära inpå valet – skulle kunna se till att det finns en särskild grupp eller ett antal människor i varje medlemsstat med ett särskilt telefonnummer eller liknande där kandidaterna omedelbart kan nå kommissionen för att få upplysningar i specifika frågor? Jag vet att valet är nära, men jag ber kommissionsledamoten att göra ett seriöst försök för att införa något i den här riktningen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE ). -"18,5,15,1,19,14,16,11,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph