Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-22-Speech-3-359"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090422.54.3-359"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Ich möchte zuerst der Kommission für die ganz klaren Antworten danken. Ich halte fest, dass die Kabotage-Beschränkung einen Übergang bedeutet, dass die Studie gemacht wird und dass, je nachdem, wie das Resultat aussieht, dann auch eine Marktöffnung in Aussicht gestellt wird. Sehr wichtig auch: Artikel 306 findet hier Anwendung und gilt ganz eindeutig, lieber Kollege Dirk Sterckx, auch für die Benelux-Staaten, also ist der Antrag, den Sie gestellt haben, überflüssig und wir brauchen ihm nicht mehr zuzustimmen. Das andere, was ich hier sagen möchte, ist zur Kabotage selbst. Nach den Bemerkungen, die ich hier gehört habe, finde ich, dass dieser Kompromiss in der Tat noch besser ist, als ich dachte, aus dem einfachen Grund – und das besonders an meine liberalen Freunde und meine Freundin von der CDA: Wenn wir eine Übergangsmöglichkeit schaffen, dann bedeutet das nicht, dass wir dem Binnenmarkt den Hals umdrehen wollen – um den Ausdruck zu gebrauchen – und wir wollen auch nicht den Betrieben den Hals umdrehen. Wenn wir heute doch wissen, dass gewisse Betriebe mit den modernsten Fahrzeugen fahren, aber ihren Fahrern 400 EURO im Monat zahlen, während andere Betriebe 1 500 EURO im Monat zahlen, dann ist es für mich mehr als vernünftig zu sagen, dass die Soziallatte auch etwas höher gelegt werden muss. Wenn man Geld ausgeben kann, um beim Wagen konform zu sein, dann kann man auch Geld ausgeben, um bei den Löhnen konform zu sein. Diese Latte muss man anheben. Wenn diese Latte angehoben ist, dann kann man auch den Markt öffnen. Das ist für mich kein richtiges Verständnis von einem offenen Markt, zu sagen, ich öffne ihn und gucke einmal, wie es danach weiter geht. Eine letzte Bemerkung: Das Lustige ist ja immer, dass besonders die Länder, ich denke an das Vereinigte Königreich, die jede Art von Harmonisierung besonders im Fiskalbereich blockieren, heute sagen: Es fehlen Harmonisierungen, also lassen wir den Markt sich so entwickeln. Die einen kommen und sagen, dass sie Einschränkungen haben wollen, und die anderen sagen, dass wir viel zu viel Einschränkung haben. Wenn wir die Bürgerinnen und Bürger in Europa überzeugen wollen, dann können wir nicht sagen: Der Markt soll sich öffnen, und der Rest regelt sich von allein. Nein! Umwelt-, Sozial- und Steuerrecht muss hier im Hause zusammen mit dem Rat und der Kommission geregelt werden. Dann sind wir auch glaubwürdig."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, začnu poděkováním Komisi za její jasné odpovědi. Rád bych zdůraznil, že omezení kabotáže je pouze přechodným opatřením, že příslušná studie právě probíhá a na základě jejího výsledku bude rovněž možné očekávat otevření trhu. Dalším velmi důležitým faktem je, že v této oblasti platí článek 306, a to zcela jasně i pro země Beneluxu, což znamená, že vaše žádost, pane  Sterckxi, je zbytečná, a proto již není třeba, abychom ji podpořili. Další věc, kterou zde chci říci, se týká samotné kabotáže. Po poznámkách které jsem zde slyšel, se domnívám, že tento kompromis je ve skutečnosti ještě lepší, než jsem si původně myslel, z toho prostého důvodu, a tímto se obracím především ke svým kolegům ze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu a svému poslaneckému kolegovi z nizozemské strany Křesťanskodemokratická výzva (CDA), že stanovením přechodného opatření nechceme přidusit vnitřní trh či firmy, mohu-li použít tento výraz. Uvědomíme-li si, že některé firmy používají moderní vozidla, ale svým řidičům platí 400 EUR měsíčně, zatímco jiné firmy platí řidičům měsíčně 1500 EUR, připadá mi nanejvýš rozumné prohlásit, že je třeba tuto sociální bariéru nějakým způsobem odstranit. Pokud se najdou peníze na splnění požadavků týkajících se vozidel, najdou se i peníze na splnění mzdových požadavků. Tato bariéra musí být odstraněna a teprve pak bude možné trh otevřít. Tvrdit, že bychom ho měli otevřít a potom uvidíme, kam nás to zavede, je podle mého názoru nepochopením toho, jak otevřený trh funguje. Můj poslední bod se týká toho, že je legrační, jak tytéž země, které brání jakékoli harmonizaci, například Spojené království – a to zejména v daňové oblasti, dnes prohlašují, že kvůli nedostatečné harmonizaci bychom měli trh ponechat jeho vývoji. Někteří požadují omezení, zatímco jiní tvrdí, že omezení už je příliš mnoho. Jestliže chceme evropskou veřejnost přesvědčit, nemůžeme tvrdit, že by se měl trh otevřít a všechno ostatní se už vyřeší samo. Místo toho je nutné, aby Parlament spolu s Radou a Komisí připravil příslušné předpisy na ochranu životního prostředí i sociální a daňové předpisy. Jedině potom budeme věrohodní."@cs1,1
"Hr. formand! Jeg vil først takke Kommissionen for de meget klare svar. Jeg vil understrege, at cabotagebegrænsning er en overgangsaftale, at undersøgelsen gennemføres, og at der afhængigt af resultatet er udsigt til en åbning af markedet. Et andet meget vigtigt aspekt er, at artikel 306 gælder her, herunder tydeligvis for Beneluxlandene, hvilket betyder, at hr. Dirk Sterckx' anmodning er overflødig, så vi ikke længere behøver at støtte den. Mit næste punkt vedrører cabotage. På baggrund af de bemærkninger, jeg har hørt her, mener jeg, at dette kompromis faktisk er endnu bedre, end jeg havde troet, af den simple grund – og her henvender jeg mig navnlig til medlemmerne af Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa og mit kollega i Kristelig-Demokratisk Appel (CDA) fra Nederlandene – at etablering af en overgangsaftale ikke betyder, at vi vil lægge en dæmper på det indre marked, hvis jeg må bruge dette udtryk, eller virksomhederne. Når man tænker på, at visse virksomheder i dag bruger topmoderne køretøjer, men betaler deres førere 400 EUR om måneden, mens andre virksomheder betaler 1 500 EUR om måneden, er det efter min mening mere end rimeligt sige, at den sociale standard bør hæves en del. Hvis der er penge til at opfylde køretøjskrav, er der også penge til at opfylde lønkrav. Denne standard kan hæves, og først derefter kan markedet åbnes. Vi har efter min mening misforstået det åbne marked, hvis vi siger, at vi åbner det og derefter ser, hvor det fører os hen. Mit sidste punkt er, at det er sjovt, at det altid er de samme lande, f.eks. Det Forenede Kongerige, der blokerer enhver form for harmonisering, navnlig på skatteområdet, som i dag siger, at vi mangler harmonisering, og at vi derfor bare skal lade markedet udvikle sig. Nogle siger, at de ønsker begrænsninger, mens andre siger, at vi har alt for mange begrænsninger. Hvis vi vil overbevise den europæiske offentlighed, kan vi ikke sige, at markedet skal åbnes, og at alt derefter vil løse sig selv. I stedet skal miljø-, social- og skattelovgivningen fastlægges her i Parlamentet sammen med Rådet og Kommissionen. Så vil vi være troværdige."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την Επιτροπή για τις πολύ σαφείς απαντήσεις της. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ο περιορισμός στις ενδομεταφορές αποτελεί μεταβατική ρύθμιση, ότι η μελέτη διεξάγεται και ότι αναλόγως με το αποτέλεσμα, υπάρχει προοπτική ανοίγματος της αγοράς. Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι ότι εδώ ισχύει το άρθρο 306 – συμπεριλαμβανομένων σαφέστατα των χωρών της Μπενελούξ, κύριε Sterckx, το οποίο σημαίνει ότι το αίτημά σας είναι περιττό και δεν χρειάζεται να το υποστηρίζουμε πια. Το άλλο που θα ήθελα να πω επί του παρόντος αφορά τις ίδιες τις ενδομεταφορές. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που άκουσα εδώ, νομίζω ότι ο παρών συμβιβασμός είναι πραγματικά ακόμα καλύτερος από ό,τι είχα σκεφτεί για τον απλό λόγο ότι – και με αυτό απευθύνομαι κυρίως στους συναδέλφους μου από την Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη και τη συνάδελφό μου από το ολλανδικό κόμμα Christian Democratic Appeal (CDA) – δημιουργώντας μια μεταβατική ρύθμιση δεν συνεπάγεται ότι επιθυμούμε να καταπνίξουμε την εσωτερική αγορά – εάν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση – ή τις επιχειρήσεις. Εάν λάβουμε υπόψη ότι σήμερα ορισμένες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν οχήματα της τρέχουσας στάθμης της τεχνικής, αλλά πληρώνουν τους οδηγούς τους 400 ευρώ μηνιαίως, ενώ άλλες επιχειρήσεις πληρώνουν 1.500 ευρώ μηνιαίως, μου φαίνεται περισσότερο από λογικό να πούμε ότι η κοινωνική στάθμη πρέπει να αυξηθεί κάπως. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα για να πληρούν τις προϋποθέσεις των οχημάτων, υπάρχουν επίσης χρήματα για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις ως προς το μισθό. Αυτή η στάθμη πρέπει να αυξηθεί και τότε μόνο θα μπορεί να γίνει το άνοιγμα της αγοράς. Κατά την άποψή μου, είναι λανθασμένη η άποψη ότι πρέπει να γίνει το άνοιγμα της αγοράς και να δούμε πώς θα κινηθούμε από εκεί και πέρα. Το τελευταίο μου σχόλιο είναι ότι το αστείο είναι ότι πάντα αυτές οι ίδιες χώρες—για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο – που εμποδίζουν οποιοδήποτε είδος εναρμόνισης, ιδιαίτερα στον τομέα της φορολογίας, λένε σήμερα ότι υπάρχει έλλειψη εναρμόνισης και συνεπώς πρέπει να αφήσουμε την αγορά να εξελιχθεί. Ορισμένοι λένε ότι θέλουν περιορισμούς, ενώ άλλοι λένε ότι έχουμε υπερβολικά πολλούς περιορισμούς. Εάν θέλουμε να πείσουμε το ευρωπαϊκό κοινό, δεν μπορούμε να λέμε ότι πρέπει να ανοίξουμε την αγορά και όλα τα άλλα θα τακτοποιηθούν από μόνα τους. Το αντίθετο, η περιβαλλοντική, κοινωνική και φορολογική νομοθεσία πρέπει να αποφασιστεί στο παρόν Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Τότε θα είμαστε αξιόπιστοι."@el10
"Mr President, I should like to start by thanking the Commission for its very clear answers. I would emphasise that the restriction on cabotage is a transitional arrangement, that the study is being carried out and that, depending on the result, market opening will also be in prospect. Another very important aspect is that Article 306 applies here – including, quite clearly, to the Benelux countries, Mr Sterckx, which means that your request is superfluous and we no longer need to support it. The other thing I want to say here concerns cabotage itself. Following the remarks I have heard here, I think that this compromise is actually even better than I had thought, for the simple reason – and this I address particularly to my fellow Members from the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe and my fellow Member from the Dutch Christian Democratic Appeal (CDA) – that creating a transitional arrangement does not mean that we wish to throttle the internal market – if I may use that expression – or businesses. If we bear in mind today that certain businesses use state-of-the-art vehicles but pay their drivers EUR 400 per month, whilst other businesses pay EUR 1 500 a month, it strikes me as more than reasonable to say that the social bar needs to be raised somewhat. If there is money available to meet vehicle requirements, there is also money to meet wage requirements. This bar must be raised, and only then can the market be opened. In my view, it is a faulty understanding of an open market to say we should open it and see where we go from there. My last comment is that the funny thing is always that those very countries – for example the United Kingdom – who block any kind of harmonisation, particularly in the area of taxation, are today saying that there is a lack of harmonisation and so we should just let the market evolve. Some say they want to see restrictions, whilst others say we have far too many restrictions. If we want to convince the European public, we cannot say that the market should be opened and everything else will sort itself out. Instead, environmental, social and tax legislation must be sorted out in this House together with the Council and the Commission. Then we shall be credible."@en4
"Señor Presidente, quisiera empezar dando las gracias a la Comisión por la gran claridad de sus respuestas. Quiero insistir en que la limitación del cabotaje es un acuerdo de naturaleza temporal, que el estudio se está realizando y que, dependiendo de los resultados, la apertura del mercado también estará en perspectiva. Otro aspecto muy importante es que el artículo 306 resulta de aplicación aquí —incluyendo, sin lugar a duda, a los países del Benelux—, señor Sterckx, lo que significa que su petición es innecesaria y ya no necesitamos respaldarla. La otra cosa que quiero decir aquí se refiere al propio cabotaje. Tras las observaciones que he escuchado aquí, creo que, en realidad, este compromiso es aún mejor de lo que pensaba, por la sencilla razón —y me dirijo en particular a mis colegas del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa y a la Unión Demócrata y Cristiana (CDA) neerlandesa— de que la creación de un acuerdo temporal no significa que queramos estrangular el mercado interior —si me permiten la expresión— o las empresas. Si hoy tenemos en cuenta que ciertas empresas utilizan vehículos de vanguardia pero pagan a sus conductores 400 euros al mes, mientras que otras empresas pagan 1 500 euros al mes, me parece más que razonable decir que es necesario elevar el nivel social de algún modo. Si hay dinero disponible para satisfacer los requisitos de los vehículos, también hay dinero para satisfacer los requisitos de los salarios. Hay que subir al siguiente nivel y solamente entonces se podrá abrir el mercado. En mi opinión, decir que deberíamos abrir el mercado y ver qué ocurre supone una interpretación errónea de un mercado abierto. Mi último comentario es que lo extraño es que son siempre precisamente los países —como el Reino Unido— que bloquean cualquier tipo de armonización, particularmente en el ámbito de la tributación, los que dicen hoy que existe una falta de armonización y que, por lo tanto, deberíamos dejar que el mercado evolucionase. Algunos dicen que quieren restricciones, mientras que otros dicen que tenemos demasiadas restricciones. Si queremos convencer al público europeo, no podemos decir que el mercado debería ser abierto y que todo lo demás se solucionará solo. En lugar de esto, hay que arreglar la legislación medioambiental, social y fiscal en esta Cámara, junto con el Consejo y la Comisión. Entonces seremos creíbles."@es21
"Härra juhataja, sooviksin alustada tänusõnadega komisjonile väga selgete vastuste eest! Rõhutaksin, et kabotaažpiirang on üleminekumeede, et teostatakse uurimust ning et olenevalt tulemusest on ka turu avamine perspektiivis. Teine väga oluline tahk on, et siin kohaldub artikkel 306, sealhulgas vägagi selgesti Beneluxi riikidele, härra Sterckx, mis tähendab, et teie palve on tarbetu, ning meil pole vaja seda enam toetada. Teine asi, mida siin öelda tahan, puudutab kabotaaži ennast. Siin kuuldud sõnavõtte jälgides arvan, et antud kompromiss on tegelikult paremgi, kui olin arvanud, ühel lihtsal põhjusel. Ning sellega pöördun eriti kaasparlamendiliikmete poole Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioonist ja kaasparlamendiliikme poole Hollandi Kristlikust Liidust (CDA), et üleminekumeetme loomine ei tähenda seda, et me soovime siseturgu või ettevõtteid kägistada – kui seda väljendit kasutada tohib. Kui peame silmas, et täna kasutavad teatud ettevõtted tehnoloogia tasemel sõidukeid, kuid maksavad oma juhtidele 400 eurot kuus, samas kui teised ettevõtted maksavad 1500 eurot kuus, näib mulle enam kui mõistlik öelda, et sotsiaalset latti on vaja mõnevõrra tõsta. Kui on olemas raha, et rahuldada sõidukitega seotud vajadusi, on ka raha, et rahuldada palgavajadusi. Tuleb tõsta latti ning ainult siis saab turu avada. Minu arvates on tegemist vigase arusaamaga avatud turust, kui öeldakse, et peaksime selle avama ja vaatama, kuhu sealt edasi minna. Mu viimane märkus on, et on naljakas, et just need riigid, näiteks Ühendkuningriik, kes igasugust ühtlustamist blokeerivad, iseäranis maksustamise valdkonnas, ütlevad täna, et ühtlustatusest on puudu ning seega peaksime laskma turul areneda. Mõned ütlevad, et nad tahavad näha piiranguid, samas kui teised ütlevad, et meil on hoopiski liiga palju piiranguid. Kui tahame Euroopa üldsust veenda, siis ei tohi me öelda, et turg tuleks avada ja kõik muu läheb ise paika. Selle asemel on vaja keskkond, sotsiaalvaldkond ja makse puudutavad õigusaktid täiskogus koos nõukogu ja komisjoniga paika panna. Siis oleme tõsiseltvõetavad."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää komissiota selkeistä vastauksista. Haluan painottaa, että kabotaasirajoitus on siirtymätoimenpide. Aiheesta tehdään tutkimus, ja tuloksista riippuen markkinat voidaan avata tulevaisuudessa. Toinen tärkeä seikka on se, että 306 artiklaa voidaan yhä soveltaa, kuten Benelux-maat ovat tehneet. Hyvä jäsen Sterckx, vaatimuksenne on siis tarpeeton eikä meidän tarvitse enää tukea sitä. Halusin myös sanoa jotain itse kabotaasiliikenteestä. Kuunneltuani puheenvuoroja pidän tätä kompromissia jopa aiempaa parempana hyvin yksinkertaisesta syystä. Viittaan nyt nimenomaan ALDE-ryhmän kollegoihini ja Alankomaiden Kristillisdemokraatteja (CDA) edustavaan kollegaani. Siirtymätoimenpide ei tarkoita, että haluaisimme tukahduttaa sisämarkkinat tai yritykset. On muistettava, että jotkut yritykset käyttävät huippuajoneuvoja, mutta maksavat kuljettajilleen 400 euroa kuussa, kun toiset yritykset maksavat 1 500 euroa kuukaudessa. On siis täysin oikeutettua vaatia sosiaalisten standardien nostamista. Jos on varaa täyttää ajoneuvoja koskevat vaatimukset, pitäisi olla varaa palkkavaatimusten täyttämiseen. Standardeja on nostettava, ja vasta sen jälkeen markkinat voidaan avata. Avoimet markkinat eivät toimi niin, että ensin ne avataan ja sitten katsotaan, mitä seuraavaksi tehdään. Mielestäni on hassua, että samat maat – esimerkiksi Yhdistynyt kuningaskunta – jotka aina vastustavat kaikkea yhdenmukaistamista, varsinkin veroasioissa, puhuvat täällä tänään yhdenmukaisuuden puutteesta ja siitä, että markkinoiden pitäisi antaa kehittyä. Toiset haluavat rajoituksia ja toisten mukaan niitä on liikaa. Jos haluamme vakuuttaa Euroopan kansalaiset, emme voi vain avata markkinoita ja sanoa, että kaikki muu kyllä selviää itsestään. Ensin on täällä parlamentissa yhdessä neuvoston ja komission kanssa selvitettävä ympäristö-, sosiaali- ja verolainsäädäntö. Vasta sitten voimme olla uskottavia."@fi7
". Monsieur le Président, je voudrais d’abord remercier la Commission pour la clarté de ses réponses. Je voudrais souligner que la restriction sur le cabotage est une disposition transitoire et que la perspective d’une ouverture de ce marché dépendra également du résultat de l’étude, qui est en cours d’exécution. Un autre aspect très important est qu’ici l’article 306 s’applique – y compris, et c’est assez évident, pour les pays du Benelux, Monsieur Sterckx, ce qui signifie que votre demande est superflue et qu’elle n’a plus besoin de notre soutien. L’autre point que je veux aborder ici concerne le cabotage lui-même. Après les observations que j’ai entendues ici, je pense que ce compromis est, en fait, bien meilleur que ce que je pensais, pour la simple et bonne raison – et je m’adresse en particulier à mes collègues du groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe ainsi qu’à mes collègues néerlandais de l’Appel chrétien démocrate (CDA) – que la création d’une disposition transitoire ne signifie pas que nous voulions – passez-moi l’expression – tordre le coup au marché intérieur ou aux entreprises. Si, à ce jour, nous tenons compte du fait que certaines entreprises utilisent des véhicules dernier cri mais payent leurs chauffeurs 400 euros par mois, tandis que d’autres entreprises les payent 1 500 euros par mois, il me semble d’autant plus raisonnable de dire qu’il faut placer la barre un peu plus haut au niveau social. S’il y a suffisamment d’argent pour répondre aux exigences liées à la mise à niveau des véhicules, il y en a aussi suffisamment pour répondre aux obligations salariales. Cette barre doit être relevée, et c’est alors seulement que le marché pourra être ouvert. À mon avis, c’est avoir une compréhension erronée d’un marché ouvert que de dire que nous devrions l’ouvrir pour voir ensuite où cela va nous mener. Ma dernière remarque sera la suivante: il est quand même curieux que ce soient toujours ces mêmes pays – le Royaume-Uni, pour citer un exemple – bloquant toute forme d’harmonisation, en particulier dans le domaine de la taxation, qui disent aujourd’hui qu’il y a un déficit d’harmonisation et que nous devrions juste laisser le marché se développer. Certains disent qu’ils veulent voir des restrictions, tandis que d’autres disent que nous en avons beaucoup trop. Si nous voulons convaincre les citoyens européens, nous ne pouvons pas dire que le marché devrait être ouvert et que tout le reste s’arrangera de lui-même. Bien au contraire, c’est à cette Assemblée, conjointement avec le Conseil et la Commission, de régler la législation environnementale, sociale et fiscale. Alors seulement nous serons crédibles."@fr8
"Elnök úr azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm a Bizottságnak a nagyon egyértelmű válaszokat. Hangsúlyozni szeretném, hogy a kabotázs korlátozása átmeneti megoldás, a vizsgálat folyamatban van és az eredményektől függően a piacnyitás ugyancsak a kilátások között szerepel. Egy másik nagyon fontos szempont az, hogy erre a 306. cikket kell alkalmazni, mégpedig kétség nem fér hozzá Sterckx úr, hogy a Benelux országokra is, ami azt jelenti, hogy az Ön követelése fölösleges és azt már nem kell támogatnunk. A másik dolog, amit itt el akarok mondani, az magát a kabotázst érinti. Azok alapján a megjegyzések alapján, amelyeket itt hallottam, azt hiszem, hogy ez a kompromisszum még annál is jobb, mint ahogy azt én gondoltam, abból az egyszerű okból – és ezt különösen a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoportban lévő képviselőtársaimnak, illetve képviselőtársamnak a Holland Kereszténydemokratáktól (CDA) mondom –, hogy az átmeneti megoldás kidolgozása nem jelenti azt, hogy le akarjuk fojtani a belső piacot – ha használhatom ezt a kifejezést – vagy vállalkozásokat. Amennyiben ma belátjuk, hogy egyes vállalkozások a legkorszerűbb járműveket használják, de a sofőröknek havi 400 eurót fizetnek, míg más vállalkozások havi 1 500 eurót, akkor több mint indokoltnak tűnik számomra, hogy a szociális különbségeket ki kell igazítani. Amennyiben a járművekkel kapcsolatos követelményekre rendelkezésre áll a pénz, akkor a bérezési követelményekre is van pénz. Ezt a színvonalat fel kell emelni és csak azután nyitható meg a piac. Nézetem szerint hibás a nyitott piac olyan értelmezése, hogy azt mondjuk: meg kell nyitnunk és meglátjuk, hová jutunk. Utolsó megjegyzésem az, hogy a legviccesebb az, hogy pontosan azok az országok – például az Egyesült Királyság – akik a harmonizálás minden formáját akadályozzák, különösen az adózás terén, ma úgy nyilatkoznak, hogy hiányzik a harmonizálás és bízzuk inkább a piacra, hogy merre akar elmozdulni. Egyesek azt mondják, hogy megszorításokat szeretnének látni, míg mások szerint meg máris túl sok a megszorítás. Ha meg akarjuk győzni az európai közvéleményt, nem mondhatjuk, hogy a piacot meg kell nyitni és a dolgok majd maguktól elrendeződnek. Ehelyett a környezetvédelmi, szociális és adóügyi jogszabályokat a Tanáccsal és Bizottsággal együtt kell szétválogatni a Parlamentben. Ettől leszünk szavahihetők."@hu11
"Signor Presidente, vorrei iniziare ringraziando la Commissione per le risposte estremamente chiare. Vorrei sottolineare che le restrizioni in materia di cabotaggio sono oggetto di un accordo transitorio, si stanno conducendo degli studi e, sulla base dei risultati ottenuti, si considererà anche un’eventuale apertura del mercato. Un altro aspetto molto importante è che in questo caso si applica l’articolo 306, includendo chiaramente i paesi del Benelux, il che significa che la sua richiesta, onorevole Sterckx, è superflua e non è più necessario sostenerla. Vorrei ora parlare del cabotaggio stesso. Dopo aver ascoltato gli interventi di chi mi ha preceduto, ritengo che questo compromesso sia anche migliore di quanto non pensassi per il semplice motivo – e mi rivolgo in particolar modo ai colleghi del gruppohttp://www.alde.eudell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa e ai colleghi olandesi dell’Appello cristiano democratico – che creare un accordo transitorio non corrisponde ad un tentativo di strangolare il mercato interno, se mi passate l’espressione, o le imprese. Se pensiamo al fatto che oggi alcune aziende utilizzano veicoli d’avanguardia ma pagano i conducenti 400 euro al mese, mentre altre aziende pagano 1 500 euro al mese, mi sembra più che ragionevole sostenere che questa sbarra sociale vada in qualche modo sollevata. Se c’è il denaro necessario per i veicoli, allora c’è anche il denaro necessario per i salari. Questa sbarra va sollevata, e solo allora si potrà aprire il mercato. Dal mio punto di vista, sostenere che dovremmo aprire il mercato per poi restare a guardare cosa accade è una concezione errata di mercato aperto. Infine vorrei far notare come ironicamente proprio quei paesi – come ad esempio il Regno Unito – che bloccano qualunque forma di armonizzazione, in particolar modo in materia di tassazione, sostengono oggi che vi sia una carenza di armonizzazione e che dunque dovremmo semplicemente lasciare che il mercato evolva. Alcuni chiedono restrizioni mentre altri ancora sostengono che ce ne siano già troppe. Se vogliamo convincere i cittadini europei, non possiamo dichiarare che il mercato deve essere aperto e che il resto si sistemerà da sé. Piuttosto il Parlamento deve collaborare con il Consiglio e la Commissione per la formulazione di norme in materia ambientale, sociale e fiscale. Solo allora saremo credibili."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau pradėti nuo padėkos Komisijai už jos labai aiškius atsakymus. Norėtume pabrėžti, kad kabotažo apribojimai yra pereinamoji priemonė, kad vykdomi tyrimai ir, priklausomai nuo jų rezultatų, rinkos atvėrimas yra reali galimybė. Kitas labai svarbus aspektas, jog čia taikoma 306 dalis, kuri galioja ir Beneliukso šalims, gerb. Sterckx, o tai reiškia, kad jūsų klausimas yra nereikalingas ir mums nebereikia jo remti. Kitas dalykas, kurį noriu pasakyti, susijęs su pačiu kabotažu. Atsižvelgdamas į čia išgirstas pastabas, manau, kad šis kompromisas yra netgi geresnis nei maniau dėl paprastos priežasties – ir tai skiriu konkrečiai savo kolegai Parlamento nariui iš Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijos ir kolegai Parlamento nariui iš Olandijos krikščionių demokratų partijos (CDA) – kad pereinamasis susitarimas nereiškia, jog mes norime uždusinti, jei galima tai pasakyti, vidaus rinką ar verslo įmones. Jei atkreipsime dėmesį į tai, kad kai kurios verslo įmonės naudoja naujausias transporto priemones, tačiau vairuotojams moka 400 eurų per mėnesį, kai kitos įmonės moka 1500 eurų per mėnesį, mano nuomone, logiška būtų teigti, jog būtina mažinti socialinius skirtumus. Jei yra pinigų įvykdyti reikalavimus transporto priemonėms, vadinasi, yra pinigų ir su atlyginimais susijusiems reikalavimams įvykdyti. Kartelė turi būti pakelta ir tik tuomet galima bus atverti rinką. Mano nuomone, atverti rinką ir stebėti, kas bus, yra neteisingas požiūris į situaciją. Paskutinis mano komentaras apie tai, jog juokingiausia, kad tos pačios šalys, pavyzdžiui, Jungtinė Karalystė, prieštaraujančios bet kokiam suvienodinimui, ypač mokesčių srityje, šiandien kalba apie tai, jog trūksta vienodumo, todėl turėtume leisti rinkai vystytis. Kai kurie sako, jog reikia daugiau apribojimų, o kiti teigia, kad jų yra per daug. Jei norime įtikinti Europos visuomenę, negalime paprasčiausiai pasakyti, kad atidarysime rinką, o visa kita išsispręs savaime. Parlamento rūmuose kartu su Taryba ir Komisija reikia sutvarkyti aplinkos apsaugos, socialinius ir mokesčių įstatymus. Tuomet būsime patikimi."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos sākt, pateicoties Komisijai par ļoti skaidrajām atbildēm. Es uzsvērtu, ka kabotāžas ierobežojums ir pagaidu risinājums, ka tiek veikts pētījums un ka atkarībā no rezultāta ir arī izredzes uz tirgus atvēršanu. Ļoti svarīgi ir arī tas, ka šeit piemērojams 306. pants, un tas nepārprotami attiecas arī uz Beneluksa valstīm kas nozīmē, ka jūsu lūgums ir lieks, un mums vairs nav vajadzības to atbalstīt. Otra lieta, ko es vēlētos šeit teikt, attiecas uz pašu kabotāžu. Pēc piezīmēm, ko es šeit dzirdēju, es domāju, ka šis kompromiss faktiski ir vēl labāks, nekā es domāju, vienkārša iemesla dēļ – un to es saku īpaši maniem kolēģiem no Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupas un manai kolēģei no Nīderlandes Kristīgo demokrātu apvienības ( ) – ka pagaidu risinājuma radīšana nenozīmē, ka mēs vēlamies apgriezt sprandu iekšējam tirgum – ja es drīkstu lietot šo izteicienu – vai uzņēmumiem. Ja mēs šodien zinām, ka daži uzņēmumi izmanto modernākos transportlīdzekļus, bet maksā saviem transportlīdzekļu vadītājiem EUR 400 mēnesī, kamēr citi uzņēmumi maksā EUR 1500 mēnesī, tad man ir vairāk nekā pamatots iemesls sacīt, ka sociālā latiņa mazliet jāpaceļ. Ja var izdot naudu, lai izpildītu prasības, kas izvirzītas transportlīdzekļiem, tad var arī izdot naudu, lai izpildītu prasības, kas izvirzītas algām. Šī latiņa ir jāpaceļ, un, kad šī latiņa ir pacelta, tad arī var atvērt tirgu. Pēc manām domām, tā nav pareiza izpratne par atvērtu tirgu, ja var teikt, mums tas jāatver un jāpaskatās, kā pēc tam mums ies. Mana pēdējā piezīme ir tāda, ka vienmēr uzjautrina tas, ka jo īpaši tās valstis – piemēram, Apvienotā Karaliste – kas bloķē jebkāda veida saskaņošanu, it sevišķi nodokļu jomā, šodien saka, ka trūkst saskaņošanas, tātad ļausim tirgam attīstīties. Daži saka, ka viņi grib redzēt ierobežojumus, un citi saka, ka mums ir pārāk daudz ierobežojumu. Ja mēs gribam pārliecināt Eiropas sabiedrību, mēs nevaram teikt, ka tirgus ir jāatver, un viss pārējais nokārtosies pats no sevis. Nē! Vides, sociālie un nodokļu tiesību akti jāsakārto šajā Parlamentā kopā ar Padomi un Komisiju. Tad mēs būsim pārliecinoši."@lv13
"Herr Präsident! Ich möchte zuerst der Kommission für die ganz klaren Antworten danken. Ich halte fest, dass die Kabotage-Beschränkung einen Übergang bedeutet, dass die Studie gemacht wird und dass, je nachdem, wie das Resultat aussieht, dann auch eine Marktöffnung in Aussicht gestellt wird. Sehr wichtig auch: Artikel 306 findet hier Anwendung und gilt ganz eindeutig, lieber Kollege Dirk Sterckx, auch für die Benelux-Staaten, also ist der Antrag, den Sie gestellt haben, überflüssig und wir brauchen ihm nicht mehr zuzustimmen. Das andere, was ich hier sagen möchte, ist zur Kabotage selbst. Nach den Bemerkungen, die ich hier gehört habe, finde ich, dass dieser Kompromiss in der Tat noch besser ist, als ich dachte, aus dem einfachen Grund – und das besonders an meine liberalen Freunde und meine Freundin von der CDA: Wenn wir eine Übergangsmöglichkeit schaffen, dann bedeutet das nicht, dass wir dem Binnenmarkt den Hals umdrehen wollen – um den Ausdruck zu gebrauchen – und wir wollen auch nicht den Betrieben den Hals umdrehen. Wenn wir heute doch wissen, dass gewisse Betriebe mit den modernsten Fahrzeugen fahren, aber ihren Fahrern 400 EURO im Monat zahlen, während andere Betriebe 1 500 EURO im Monat zahlen, dann ist es für mich mehr als vernünftig zu sagen, dass die Soziallatte auch etwas höher gelegt werden muss. Wenn man Geld ausgeben kann, um beim Wagen konform zu sein, dann kann man auch Geld ausgeben, um bei den Löhnen konform zu sein. Diese Latte muss man anheben. Wenn diese Latte angehoben ist, dann kann man auch den Markt öffnen. Das ist für mich kein richtiges Verständnis von einem offenen Markt, zu sagen, ich öffne ihn und gucke einmal, wie es danach weiter geht. Eine letzte Bemerkung: Das Lustige ist ja immer, dass besonders die Länder, ich denke an das Vereinigte Königreich, die jede Art von Harmonisierung besonders im Fiskalbereich blockieren, heute sagen: Es fehlen Harmonisierungen, also lassen wir den Markt sich so entwickeln. Die einen kommen und sagen, dass sie Einschränkungen haben wollen, und die anderen sagen, dass wir viel zu viel Einschränkung haben. Wenn wir die Bürgerinnen und Bürger in Europa überzeugen wollen, dann können wir nicht sagen: Der Markt soll sich öffnen, und der Rest regelt sich von allein. Nein! Umwelt-, Sozial- und Steuerrecht muss hier im Hause zusammen mit dem Rat und der Kommission geregelt werden. Dann sind wir auch glaubwürdig."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen bedank ik de Commissie voor haar duidelijke antwoorden. Ik stel vast dat de cabotagebeperking een tussenstap is, dat er een onderzoek komt en dat naargelang van het resultaat openstelling van de markt in het vooruitzicht wordt gesteld. Heel belangrijk is ook dat artikel 306 ter zake van toepassing is en - geachte collega Sterckx - overduidelijk ook voor de Beneluxlanden geldt. Uw verzoek is daarmee overbodig en wij hoeven het niet meer in te willigen. Dan nu over cabotage. Na de opmerkingen die ik heb gehoord, vind ik het compromis nog beter dan ik al had gedacht en wel om de simpele reden – ik richt mij nu in het bijzonder tot mijn liberale vrienden en mijn vriendin van het CDA – dat, als wij een overgangsmogelijkheid creëren, dat niet betekent dat wij de interne markt "de nek willen omdraaien", om die uitdrukking te gebruiken, of dat wij bedrijven "de nek willen omdraaien". In de wetenschap dat bepaalde bedrijven de modernste voertuigen op de weg hebben maar hun chauffeurs 400 euro per maand betalen, terwijl andere bedrijven 1 500 euro per maand betalen, vind ik het meer dan verantwoord om te zeggen dat de maatschappelijke lat wat hoger moet worden gelegd. Als er geld wordt uitgegeven om bij voertuigen aan de norm te voldoen, kan er ook geld worden uitgegeven om bij lonen aan de norm te voldoen. Wat dat betreft, moet de lat hoger worden gelegd. Als dat is gebeurd, kan de markt worden opengesteld. Wie zegt, laten we de markt openstellen en zien wat er gebeurt, heeft geen goed begrip van een open markt. Nog een laatste opmerking. Het grappige is altijd dat juist de landen – ik denk aan het Verenigd Koninkrijk – die elke vorm van harmonisatie op met name fiscaal gebied blokkeren, nu zeggen dat er te weinig harmonisatie is en we de ontwikkeling van de markt dus maar op haar beloop moeten laten. De ene zegt dat hij beperkingen wil en de andere zegt dat we te veel beperkingen hebben. Willen we de burgers van Europa overtuigen, dan kunnen we niet zeggen, laten we de markt openstellen, dan komt de rest vanzelf op zijn pootjes terecht. Nee, het recht op milieu-, sociaal en belastinggebied moet hier door het Parlement samen met de Raad en de Commissie worden geregeld. Zo maken we ons geloofwaardig."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym rozpocząć od podziękowania Komisji za jej bardzo jasne odpowiedzi. Chciałbym podkreślić, że ograniczenia dotyczące kabotażu są rozwiązaniem przejściowym, że prowadzone jest badanie i że w zależności od jego wyników możliwa będzie także perspektywa otwarcia rynku. Innym bardzo ważnym aspektem jest to, że art. 306 ma tutaj zastosowanie, stosując się, w jasny sposób, także do krajów Beneluksu, zwracam się w tym miejscu do pana posła Sterckxa, co oznacza, że pana prośba jest zbędna i nie musimy jej dłużej podtrzymywać. Inna rzecz, o której chcę powiedzieć, dotyczy samego kabotażu. Po uwagach, które tu usłyszałem, sądzę, że kompromis ten jest nawet lepszy niż sądziłem z jednego prostego powodu – zwracam się tu w szczególności do kolegów posłów z Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy oraz kolegi posła z duńskiej partii chrześcijańsko-demokratycznej (CDA) – mianowicie, że tworzenie przejściowego rozwiązania nie oznacza, że zamierzamy dławić rynek wewnętrzny – jeśli mogę użyć takiego wyrażenia – czy przedsiębiorstwa. Jeśli będziemy mieć dziś na względzie, że pewne firmy wykorzystują najnowocześniejsze pojazdy, ale płacą swoim kierowcom 400 euro miesięcznie, podczas gdy inne firmy płacą 1500 euro, stwierdzenie, że poprzeczka społeczna musi zostać w jakiś sposób podniesiona, wydaje mi się bardziej niż rozsądne. Jeśli są dostępne pieniądze na spełnienie wymogów dotyczących pojazdów, to są również pieniądze na spełnienie wymogów płacowych. Poprzeczka musi zostać podniesiona i tylko wówczas może zostać otwarty rynek. W mojej opinii błędne jest rozumienie otwartego rynku w taki sposób, że mówi się, iż należy go otworzyć i zobaczyć, dokąd nas to zaprowadzi. Mój ostatni komentarz dotyczy zabawnej kwestii, za jaką uważam to, że te same kraje, jak na przykład Wielka Brytania, które blokują wszelkie formy harmonizacji, zwłaszcza w obszarze podatkowym, mówią dzisiaj, że występuje brak harmonizacji, więc powinniśmy pozwolić po prostu na ewolucję rynku. Niektórzy mówią, że chcą zobaczyć ograniczenia, podczas gdy inni mówią, że mamy o wiele za dużo ograniczeń. Jeśli chcemy przekonać europejską opinię publiczną, to nie możemy mówić, że rynek powinien zostać otwarty, a wszystko inne samo się ułoży. W zamian, prawodawstwo dotyczące środowiska, kwestii socjalnych i podatkowych musi być uporządkowane w tej Izbie wraz z Radą i Komisją. Wówczas będziemy wiarygodni."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de começar por agradecer à Comissão pela grande clareza das suas respostas. Gostaria ainda de sublinhar que a restrição à actividade da cabotagem é uma disposição transitória, que o estudo está em curso e que, consoante o resultado, a abertura do mercado será também perspectivada. Outro aspecto muito importante é a aplicação, neste caso, do artigo 306.º – incluindo, de forma bem clara, aos países do Benelux, Senhor Deputado Sterckx, o que significa que o seu pedido é supérfluo e já não precisamos de o apoiar. Outro aspecto que quero ainda salientar prende-se com a cabotagem propriamente dita. No seguimento dos comentários que aqui ouvi, penso que este compromisso é, na verdade, ainda melhor do que eu pensara, pela simples razão – e aqui dirijo-me em especial aos meus colegas Deputados do Grupo da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa e ao meu colega Deputado do Dutch Christian Democratic Appeal (CDA) – de que a criação de uma disposição transitória não significa que queiramos estrangular o mercado interno – se me é permitido utilizar essa expressão – ou as empresas. Se tivermos hoje em conta que certas empresas utilizam veículos que integram tecnologia de ponta mas pagam aos seus motoristas 400 euros por mês, enquanto outras empresas pagam 1 500 euros por mês, parece-me mais do que razoável dizer que é preciso elevar um pouco a fasquia social. Se há dinheiro disponível para cumprir os requisitos relativamente aos veículos, também há dinheiro para satisfazer os requisitos em matéria de salários. Há que elevar esta fasquia, e só então se pode abrir o mercado. Em minha opinião, é errado entender que abertura de mercado se resume a abri-lo de qualquer maneira. Como último comentário, gostaria de dizer que é curioso que sejam exactamente os países – por exemplo, o Reino Unido – que bloqueiam qualquer tipo de harmonização, designadamente no domínio fiscal, que hoje referem a falta de harmonização e que, por esse motivo, nos deveríamos limitar a deixar o mercado seguir o seu curso. Alguns dizem que querem ver restrições, enquanto outros dizem que temos restrições a mais. Se queremos convencer o público europeu, não podemos dizer que o mercado deveria ser aberto e que tudo o resto se resolverá por si. Em vez disso, a legislação ambiental, social e fiscal tem de ser decidida nesta Assembleia juntamente com o Conselho e a Comissão. Só então seremos credíveis."@pt17
"Dle preşedinte, aş dori să încep prin a mulţumi Comisiei pentru răspunsurile foarte clare. Subliniez faptul că restricţia privind cabotajul este o măsură de tranziţie, că studiul este încă în desfăşurare, şi că, în funcţie de rezultat, deschiderea pieţei este de asemenea în perspectivă. Un alt aspect foarte important este că articolul 306 se aplică în acest caz - inclusiv, destul de clar, ţărilor Benelux, dle Sterckx, ceea ce înseamnă că solicitarea dumneavoastră este inutilă şi nu mai este nevoie să o susţinem. Aş dori să mai adaug anumite comentarii privind cabotajul propriu-zis. Ca urmare a remarcilor auzite aici, consider că acest compromis este în realitate mai bun decât credeam, pentru simplul motiv că - şi această remarcă este adresată în special colegilor mei din Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa şi colegilor mei din Apelul Creştin Democrat (CDA) - crearea unei măsuri de tranziţie nu înseamnă că dorim să sufocăm piaţa internă sau întreprinderile - dacă îmi permiteţi să folosesc această expresie. Dacă luăm în considerare faptul că anumite întreprinderi folosesc automobile ultramoderne, dar îşi plătesc şoferii cu 400 de euro pe lună, pe când alte întreprinderi îi plătesc cu 1500 de euro pe lună, mi se pare mai mult decât rezonabil să susţin că diferenţele sociale trebuie cumva înlăturate. Dacă există fonduri pentru a respecta cerinţele în ceea ce priveşte automobilele, trebuie să existe fonduri şi pentru solicitările în materie salarială. Piaţa poate fi deschisă doar atunci când aceste diferenţe vor dispărea. În opinia mea, este o înţelegere greşită a pieţei deschise să susţinem deschiderea acesteia şi să vedem care vor fi consecinţele. Mi se pare amuzant faptul că tocmai ţările care blochează orice fel de armonizare - precum Regatul Unit al Marii Britanii - în special în domeniul taxelor, susţin astăzi că există o lipsă de armonizare şi că ar trebui să lăsăm piaţa să evolueze. Unii solicită restricţii, pe când alţii susţin că există prea multe. Dacă dorim să convingem publicul european, nu putem spune că piaţa trebuie deschisă şi că restul problemelor se vor rezolva de la sine. Trebuie, în schimb, să punem la punct legislaţia de mediu, socială şi fiscală în cadrul acestei Camere, împreună cu Consiliul şi Comisia. Atunci vom fi credibili."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, na úvod by som rád poďakoval Komisii za veľmi jasné odpovede. Chcel by som zdôrazniť, že obmedzenie kabotáže je prechodnou úpravou, že sa koná prieskum a v závislosti od výsledku sa možno otvorí trh. Ďalším dôležitým bodom je skutočnosť, že sa tu uplatňuje článok 306, samozrejme aj vrátane krajín Beneluxu, pán Sterckx, čo znamená, že vaša požiadavka je zbytočná a už ju nemusíme podporiť. Druhou vecou, ku ktorej sa chcem vyjadriť, je samotná kabotáž. Na základe komentárov, ktoré som tu počul, si myslím, že kompromis je v skutočnosti ešte lepší, ako som si myslel, z jednoduchého dôvodu, – hovorím to najmä pre svojich kolegov zo Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu a kolegom z holandskej Kresťansko-demokratickej výzvy (CDA) – že vytvorenie prechodnej úpravy neznamená, že chceme priškrtiť vnútorný trh, ak môžem použiť takýto výraz, alebo podniky. Ak pomyslíme na to, že niektoré podniky používajú moderné vozidlá, ale svojim vodičom platia 400 EUR mesačne, zatiaľ čo iné podniky platia 1 500 EUR mesačne, považujem za viac ako rozumné povedať, že sociálna úroveň sa musí určitým spôsobom zvýšiť. Ak majú peniaze na splnenie požiadaviek na vozidlá, majú tiež peniaze na splnenie platových požiadaviek. Táto úroveň sa musí zvýšiť, iba potom sa môže otvoriť trh. Podľa môjho názoru je to nesprávne pochopenie otvoreného trhu, keď niekto povie, že by sme ho mali otvoriť a uvidíme, kam sa dostaneme. Posledné, čo poviem, je, že je zábavné, že vždy tie krajiny, ktoré sa bránia akejkoľvek harmonizácii najmä v oblasti zdaňovania, napríklad Spojené kráľovstvo, dnes hovoria, že harmonizácia je nedostatočná, a preto by sme mali trh nechať sa vyvíjať. Niektorí hovoria, že chcú obmedzenia, zatiaľ čo iní hovoria, že máme príliš veľa obmedzení. Ak chceme presvedčiť európsku verejnosť, nemôžeme povedať, že trh by sa mal otvoriť a ostatné sa vyrieši samo. Namiesto toho by sa v tomto Parlamente spolu s Radou a Komisiou mali vyriešiť ekologické, sociálne a daňové právne predpisy. Potom budeme dôveryhodní."@sk19
"Gospod predsednik, na začetku bi se rad zahvalil Komisiji za zelo jasen odgovor. Rad bi poudaril, da je omejitev kabotaže prehodna ureditev, da je v teku raziskava in da bo, odvisno od ugotovitev raziskave, ena od možnosti tudi odprtje trga. Drug pomemben vidik je, da v tem primeru velja člen 306 – seveda tudi za države Beneluksa, gospod Sterckx, kar pomeni, da je vaša zahteva odvečna in nam je tako ni treba podpreti. Druga stvar, ki jo želim povedati, pa zadeva samo kabotažo. Sodeč po pripombah, ki sem jih slišal danes, je kompromis še boljši, kot sem mislil, iz preprostega razloga – in tu govorim predvsem kolegom poslancem iz Skupine združenja liberalcev in demokratov za Evropo in svojemu kolegu iz Nizozemske krščanske demokratske stranke (CDA) – in sicer, sprejem prehodne ureditve ne pomeni, da želimo zadušiti notranji trg – če lahko uporabim ta izraz – ali podjetja. Če upoštevamo, da nekatera podjetja uporabljajo najsodobnejša vozila, voznikom pa plačujejo po 400 evrov na mesec, druga podjetja pa voznike plačujejo po 1500 evrov na mesec, se mi zdi še toliko bolj utemeljeno reči, da je treba socialno letvico nekoliko dvigniti. Če se najde potreben denar za primerna vozila, bi se moral najti tudi denar za primerne plače. Letvico moramo dvigniti, šele zatem bo mogoče odpreti trg. Po mojem si tisti, ki pozivajo, naj trg odpremo, nato pa bomo že videli, kako naprej, napačno razlagajo pojem odprtega trga. Moja zadnja pripomba je, da je smešno, kako vedno prav tiste države – na primer Združeno kraljestvo – ki blokirajo vsako usklajevanje, zlasti na področju davkov, danes trdijo, da nimamo ustrezne usklajenosti in da bi morali trgu pustiti, da se razvija sam. Eni zahtevajo omejitve, drugi trdijo, da je omejitev preveč. Če hočemo prepričati evropsko javnost, ne moremo kar reči, da je treba trg odpreti, nato pa se bodo stvari uredile same od sebe. Nasprotno, v Parlamentu moramo v sodelovanju s Svetom in Komisijo urediti okoljsko, socialno in davčno zakonodajo. To nam bo zagotovilo verodostojnost."@sl20
"Herr talman! Jag vill börja med att tacka kommissionen för de mycket tydliga svaren. Jag betonar att cabotagebegränsningarna är en övergångslösning, att utvärderingen håller på att genomföras och att öppnandet av marknaden, beroende på resultatet, också ligger inom räckhåll. Ännu en viktig aspekt är att artikel 306 gäller här – inklusive, helt klart, för Beneluxländerna, herr Sterckx, vilket innebär att er begäran är överflödig och att vi inte längre behöver stödja den. Ytterligare en sak jag vill säga här gäller särskilt cabotage. Efter de anmärkningar jag har hört anser jag att denna kompromiss faktiskt är ännu bättre än jag hade trott, av den enkla anledningen – och detta säger jag speciellt till mina kolleger från gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa och mina kolleger från den nederländska kristdemokratiska unionen (CDA) – att skapandet av en övergångslösning inte innebär att vi vill kväva den inre marknaden – om jag får använda mig av detta uttryck – eller företagen. Om vi i dag tänker på att vissa företag använder ultramoderna fordon men betalar sina förare 400 euro i månaden, medan andra företag betalar 1 500 euro i månaden, förefaller det mig mer än rimligt att säga att den sociala ribban måste höjas något. Om det finns pengar för att bemöta fordonskraven finns det också pengar att bemöta lönekraven. Denna ribba måste höjas. Först då kan marknaden öppnas. Enligt min åsikt har man missuppfattat innebörden av en öppen marknad om man säger att vi bör öppna den och se hur vi ska gå vidare från den utgångspunkten. Min sista kommentar är att det alltid, lustigt nog, är just dessa länder – till exempel Storbritannien – som blockerar alla former av harmonisering, framför allt när det gäller beskattning – som i dag säger att det saknas harmonisering och att vi därför helt enkelt bör låta marknaden utveckla sig. Vissa säger att de vill ha restriktioner, medan andra säger att vi har alldeles för många. Om vi vill övertyga den europeiska allmänheten kan vi inte säga att om marknaden öppnas kommer allt annat att lösa sig. I stället måste miljölagstiftningen och den sociala och skattemässiga lagstiftningen redas ut i parlamentet tillsammans med rådet och kommissionen. Då kommer vi att bli trovärdiga."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph