Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-22-Speech-3-321"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090422.53.3-321"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Gemäß Artikel 149, in der früheren Fassung Artikel 145, möchte ich eine persönliche Bemerkung machen. Ich wurde namentlich angesprochen. Es wurde mir vorgehalten, unsinnige Bemerkungen zu machen. Das weise ich mit großer Entschiedenheit zurück. Die Daten sind alle dokumentierbar. Es ist in der Tat so, dass in den wichtigen Außenministerausschüssen und anderen Gremien des Rates, den Fachministerräten, vielfach Beamte die Entscheidungen übernehmen, weil die Minister – aus welchen Gründen auch immer – nicht anreisen. Manchmal ist nachweisbar, dass sie Parteitagungen vorziehen. Es ist auch so, dass – worauf man sich möglicherweise bezogen haben kann – hier ein Vorsitzender, dessen Privatgeschäfte endlich einmal durchleuchtet werden sollten, Dinge gesagt hat, die man so nicht stehen lassen kann, dass es genau diese parlamentarische Kontrolle eben nicht gibt, dass es keinerlei Kontrollmöglichkeiten für die verschiedenen Sicherheitssysteme gibt, die entsprechend entwickelt worden sind, also Bereiche. Ich möchte dazu direkt anführen: Die INT mit 30 Mitarbeitern..."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěl bych učinit osobní prohlášení podle článku 149, který byl v předchozím znění článkem 145. Byl jsem jmenován, byl jsem nařčen z nesmyslných poznámek. Toto nařčení důrazně odmítám. Všechny údaje mohou být zdokumentovány. Je pravda, že v mnoha případech rozhodovali úředníci v důležitých výborech ministerstev zahraničních věcí i jiní – odborníci Rad –, protože ministři nemohli přicestovat, ať již z jakéhokoliv důvodu. V některých případech lze dokázat, že se raději účastnili konferencí politických stran. Je také pravda – a možná je to třeba zdůraznit –, že předseda, jehož soukromé obchody by měly být konečně prošetřeny, říká věci, které nelze přejít bez povšimnutí. Tato parlamentní kontrola neexistuje, neexistují vůbec žádné kontrolní mechanismy různých bezpečnostních systémů, které se podle toho rozvíjejí – tedy v oblasti zpravodajství. V této souvislosti vám dám následující příklad: zpravodajské oddělení (INT) se 30 zaměstnanci…"@cs1
"Hr. formand! Jeg vil fremsætte en personlig erklæring i henhold til artikel 149, som var artikel 145 i den tidligere version. Jeg er blevet nævnt ved navn. Jeg er blevet beskyldt for at fremsætte meningsløse bemærkninger. Jeg afviser bestemt denne beskyldning. Alle data kan dokumenteres. Det er sandt, at embedsmænd i mange tilfælde træffer beslutningerne i udenrigsministrenes vigtige udvalg og andre – de særlige Råd – fordi ministrene af ukendte årsager ikke er mødt frem. Det kan nogle gange dokumenteres, at de foretrækker at deltage i partikonferencer. Det er også sandt – og det skal måske understreges– at en formand, hvis private forhold langt om længe undersøges, har sagt ting, der ikke kan stå uimodsagt. Denne parlamentariske kontrol findes ikke. Der findes ingen kontrolmekanismer overhovedet for de forskellige sikkerhedssystemer, der er blevet udviklet i overensstemmelse hermed, dvs. på efterretningsområdet. Jeg vil komme med følgende eksempel i netop denne forbindelse: INT (Intelligence Division) med 30 medarbejdere ..."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια προσωπική δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού, το οποίο ήταν άρθρο 145 στην προηγούμενη έκδοση του Κανονισμού. Αναφέρθηκε το όνομά μου· κατηγορήθηκα ότι έκανα άτοπες παρατηρήσεις. Απορρίπτω κατηγορηματικά αυτή την κατηγορία. Όλα τα δεδομένα μπορούν να τεκμηριωθούν. Είναι αλήθεια ότι σε πολλές περιπτώσεις οι δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις αποφάσεις σε σημαντικές επιτροπές υπουργών εξωτερικών και άλλων – τα ειδικά συμβούλια – διότι για οποιοδήποτε λόγο οι υπουργοί δεν ταξίδεψαν. Ορισμένες φορές μπορεί να αποδειχτεί ότι προτιμούν να παραβρίσκονται σε διασκέψεις κομμάτων. Είναι επίσης αλήθεια – και αυτό θα μπορούσε ίσως να επισημανθεί – ότι ένας Πρόεδρος – του οποίου οι ιδιωτικές υποθέσεις θα πρέπει επιτέλους να διερευνηθούν, έκανε δηλώσεις που δεν μπορούν να περάσουν χωρίς ενστάσεις. Ο εν λόγω κοινοβουλευτικός έλεγχος δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί για τα διάφορα συστήματα ασφάλειας που έχουν αναπτυχθεί αναλόγως – στον τομέα των πληροφοριών, δηλαδή. Θα δώσω το παρακάτω παράδειγμα σε σχέση με αυτό: το τμήμα Πληροφοριών (ΙΝΤ), με 30 μέλη προσωπικό…"@el10
"Mr President, I should like to make a personal statement pursuant to Rule 149, which was Rule 145 in the previous version. I was mentioned by name; I was accused of making nonsensical remarks. I firmly reject this accusation. The data can all be documented. It is true that, in many cases, civil servants take the decisions in the important committees of foreign ministers and others – the specialist Councils – because, for whatever reason, ministers have not made the trip. Sometimes it can be proven that they prefer to attend party conferences. It is also true – and this might perhaps be pointed out – that a Chairman, whose private dealings should be investigated at long last, has said things here that cannot go unchallenged. This parliamentary scrutiny does not exist, there are no scrutiny mechanisms whatsoever for the various security systems that have been developed accordingly – intelligence fields, that is. I shall give the following example in this very connection: the Intelligence Division (INT), with 30 members of staff..."@en4
"Señor Presidente, de conformidad con el artículo 149 del Reglamento, que en la versión anterior era el artículo 145, quisiera hacer una declaración personal. Mi nombre ha salido a relucir en este debate y se me ha acusado de formular observaciones sin sentido. Rechazo enérgicamente esta acusación. Existen documentos que demuestran la veracidad de todos los datos. Es verdad, que en muchas ocasiones, son los funcionarios los que toman las decisiones en las importantes Comisiones de Ministros de Asuntos Exteriores y de otros –los Consejos especializados– porque, cualquiera que sea el motivo, los ministros no han podido hacer el viaje. En ocasiones, es posible demostrar que prefieren asistir a los congresos de sus partidos. También es verdad –y tal vez se pudiera señalar– que un Presidente, cuyos negocios privados deberían, por fin, ser investigados, ha dicho cosas ante esta Cámara que no pueden quedar sin respuesta. No existe este control parlamentario, no existe absolutamente ningún mecanismo de control para los diversos sistemas de seguridad que se han desarrollado en consecuencia ―esto es, los servicios de inteligencia―. En relación con esta cuestión, pondré el siguiente ejemplo: la División de Inteligencia, que cuenta con treinta empleados..."@es21
"Härra juhataja, sooviksin teha isikliku avalduse lähtuvalt kodukorra artiklist 149, mis oli kodukorra artikkel 145 eelmises versioonis. Mind mainiti nime järgi; mind süüdistati absurdsete märkuste tegemises. Lükkan antud süüdistuse tugevalt tagasi. Kõik andmed on dokumenteeritavad. Vastab tõele, et paljudel juhtudel võtavad riigiteenistujad vastu otsuseid välisministrite ja teistes olulistes komisjonides – erialastes nõukogudes, sest mistahes põhjusel pole ministrid kohale sõitnud. Mõnikord on võimalik tõestada, et nad eelistavad osaleda erakondlikel nõupidamistel. Vastab samuti tõele, ning sellele võiks ehk tähelepanu juhtida, et esimees, kelle erategemisi tuleks lõpuks ometi uurida, on öelnud siin asju, mida ei saa vaidlustamata jätta. Antud parlamentaarset kontrolli pole olemas, pole mingeidki kontrollimehhanisme erinevatele julgeolekusüsteemidele, mida on vastavalt arendatud – see tähendab luurevaldkondi. Toon järgmise näite just sellega seoses: 30 töötajaga Luuretalitus (INT)."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan antaa työjärjestyksen 149 artiklan, aiemman version 145 artiklan, mukaisen henkilökohtaisen lausuman. Minua syytettiin nimeltä mainiten perättömien kommenttien esittämisestä. Kiistän jyrkästi tämän syytöksen. Tiedot ovat dokumentoitavissa. On totta, että monessa tapauksessa virkamiehet tekevät päätöksiä tärkeissä ulkoministerikokouksissa ja muissa alakohtaisissa kokoonpanoissa kokoontuvissa neuvostoissa, koska ministerit eivät syystä tai toisesta ole matkustaneet paikalle. Joskus voidaan osoittaa heidän osallistuvan mieluummin puolueidensa kokouksiin. On myös totta – ja ehkä se on syytä tuoda esiin – että eräs puheenjohtaja, jonka henkilökohtaiset huijaukset olisi viimein tutkittava, on sanonut täällä asioita, joita ei voida sivuuttaa. Tällaista parlamentaarista valvontaa ei ole olemassa, ei ole minkäänlaisia valvontamekanismeja erilaisille turvallisuusjärjestelmille, joita on luotu sen mukaisesti – tarkoitan tiedustelujärjestelmille. Annan yhden juuri tähän liittyvän esimerkin: tiedusteluosasto (INT), jonka henkilökuntaan kuuluu 30 henkilöä..."@fi7
"Monsieur le Président, je souhaite intervenir sur un fait personnel, conformément à l’article 149, anciennement article 145. J’ai été personnellement incriminé, on a qualifié mes propos d’absurdes, ce contre quoi je m’insurge. En effet, je peux prouver tout ce que j’avance. Il est vrai que, bien souvent, ce sont des fonctionnaires qui prennent les décisions lors des réunions des ministres des affaires étrangères et autres conseils spécialisés quand, pour une raison ou l’autre, les ministres ne se sont pas déplacés. Parfois, effectivement, ces derniers préfèrent assister à des réunions de parti. Par ailleurs, il est vrai, et il serait peut-être bon de le souligner, qu’un président dont les activités privées devraient enfin faire l’objet d’une enquête, a fait des déclarations qu’on ne peut laisser passer. Ce contrôle parlementaire n’existe pas. Il n’y a aucun mécanisme de contrôle des nombreux dispositifs de sécurité mis en place, des services de renseignement en d’autres termes. À ce propos, voici un exemple: la division «renseignements» (INT) avec ses trente personnes..."@fr8
"Elnök úr! Szeretnék személyes nyilatkozatot tenni, az eljárási szabályzat 149. cikke szerint, amely a korábbi változatban az eljárási szabályzat 145. pontja volt. Engem név szerint megemlítettek; azzal vádoltak, hogy képtelen kijelentéseket teszek. Határozottan visszautasítom ezt a vádat. Minden adat dokumentálható. Igaz, hogy sok esetben közalkalmazottak hozzák meg a döntéseket a külügyminiszterek és mások fontos bizottságaiban – a különleges Tanácsokban –, mivel a miniszterek valamilyen ok miatt nem tették meg az utat. Alkalmanként bizonyítható, hogy inkább pártkonferenciákon vettek részt. Az is igaz – és erre talán rá kellett volna mutatnom –, hogy az az elnök, akinek magánjellegű ügyleteit végre-valahára ki kellene vizsgálni, olyan kijelentéseket tett itt, amelyeket nem hagyhatunk szó nélkül. Ez a parlamenti ellenőrzés nem létezik, semmiféle ellenőrzési mechanizmus nem létezik a különféle biztonsági rendszerekhez, amelyeket kifejlesztettek, hol is – ja, igen, a felderítés területén. A következő példát szeretném felhozni ezzel kapcsolatban: a Felderítő Osztály (INT), amelynek 30 fős személyzete van ..."@hu11
"Signor Presidente, vorrei esprimere un’osservazione personale ai sensi dell’articolo 149, ex articolo 145 nella versione precedente. Sono stato citato per nome; sono stato accusato di fare osservazioni insensate. Respingo fortemente l’accusa. I dati possono essere tutti documentati. E’ vero che in molti casi sono i funzionari pubblici a prendere le decisioni nelle commissioni importanti dei ministri degli Esteri e di altri – i Consigli specializzati – in quanto, per svariate ragioni, i ministri si presentano. A volte è anche possibile dimostrare che preferiscono partecipare alle conferenze di partito. Altrettanto vero – vale la pena puntualizzare anche questo – è che un presidente, sulle cui questioni private si dovrebbe far luce ormai da tempo, ha fatto delle affermazioni in questa sede che non possono essere ignorate. Il controllo parlamentare non esiste, non esiste alcun meccanismo di controllo per i vari sistemi di sicurezza che sono stati debitamente sviluppati – vale a dire per i servizi segreti. A tale proposito vorrei fare l’esempio seguente: la divisione di intelligence (INT), con 30 dipendenti..."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau pateikti asmeninę pastabą pagal 149 taisyklę, kurios numeris ankstesnėje versijoje buvo 145. Buvo paminėtas mano vardas ir aš buvau apkaltintas teikiąs neprotingas pastabas. Griežtai nesutinku su šiuo kaltinimu. Ši informacija gali būti užregistruota. Tiesa, kad daugeliu atvejų valstybės tarnautojai vietoj užsienio ministrų ir kitų (specialiose Tarybose) priima sprendimus svarbiuose komitetuose, nes dėl neaiškių priežasčių ministrai nesugebėjo atvykti. Kartais galima įrodyti, kad jie teikia pirmenybę frakcijos susirinkimams. Taip pat tiesa, kad pirmininkas, kurio asmeninis elgesys turėtų būti galų gale išanalizuotas, čia sako dalykus, į kuriuos neįmanoma nereaguoti. Tokia parlamentinė analitinė priežiūra neegzistuoja, nėra jokių atitinkamai suformuotų analitinės priežiūros mechanizmų. Pateiksiu pavyzdį. Operatyvinis skyrius (INT) su 30 personalo narių..."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vēlos teikt personisku paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 149. pantu, kas iepriekšējā Reglamenta versijā bija 145. pants. Mani minēja vārdā un apsūdzēja par to, ka esmu izteicis aplamas piezīmes. Es noteikti atsakos pieņemt šīs apsūdzības. Informāciju var dokumentēt. Patiesi, vairumā gadījumu svarīgās ārlietu ministru un citās komitejās — speciālistu padomēs — lēmumus pieņem ierēdņi, jo dažādu iemeslu dēļ ministri uz debatēm nav ieradušies. Dažkārt ir pierādāms, ka viņi labprātāk apmeklē partiju konferences. Ir taisnība — un tas varbūt būtu skaidri jānorāda —, ka priekšsēdētājs, kura privātos darījumus beidzot vajadzētu sākt izmeklēt, ir teicis tādas lietas, kurām nevar bez ierunām piekrist. Šāda parlamentārā pārbaude nepastāv, attiecībā uz dažādām attiecīgi izveidotām drošības sistēmām, piemēram, izlūkošanas jomām, nepastāv nekādi pārbaudes mehānismi. Šajā saistībā vēlos minēt piemēru: izlūkošanas nodaļa ( ), kurā ir trīsdesmit darbinieku… ("@lv13
"Mijnheer de Voorzitter, met een beroep op artikel 149, voorheen artikel 145, vraag ik het woord voor een persoonlijk feit. Ik ben namelijk persoonlijk op iets aangesproken, op het doen van onzinnige uitlatingen. Die suggestie werp ik verre van mij. Al mijn gegevens kunnen worden gestaafd. In de belangrijke comités voor buitenlandse zaken en in andere organen van de Raad, de Raadsformaties, worden de besluiten wel degelijk veelvuldig door ambtenaren genomen, omdat de ministers – om welke reden dan ook – niet komen opdagen. Soms is aantoonbaar dat zij de voorkeur geven aan partijbijeenkomsten. Verder is het zo dat hier een voorzitter – wiens particuliere zaken eens nodig moeten worden doorgelicht – dingen heeft gezegd waarop men zich mogelijk kan beroepen en die niet zonder weerwoord kunnen blijven. Van controle door het Parlement is geen enkele sprake. Er bestaat niet één controlemogelijkheid voor de verschillende ontwikkelde veiligheidssystemen, en dan heb ik het over inlichtingengebieden. Ik kan daar direct bij aanvoeren dat de inlichtingendivisie INT met dertig medewerkers..."@nl3
"Panie przewodniczący! Pragnę wygłosić oświadczenie osobiste zgodnie z art. 149 Regulaminu – w poprzedniej wersji był to art. 145 Regulaminu. Wymieniono moje nazwisko; zarzucono mi wygłoszenie niedorzecznych uwag. Zdecydowanie odrzucam to oskarżenie. Wszystkie dane można udokumentować. Prawdą jest, że w wielu przypadkach pracownicy służby cywilnej podejmują decyzje w ważnych komisjach ministrów spraw zagranicznych i w innych – specjalistycznych Radach – ponieważ, z różnych powodów, podróż ministrów nie dochodzi do skutku. Niekiedy można udowodnić, że wolą oni uczestniczyć w konferencjach partyjnych. Prawdą jest również – i może należałoby zwrócić na to uwagę – że przewodniczący komisji, którego prywatne transakcje powinny być wreszcie zbadane, wypowiedział słowa, jakie nie mogą przejść bez echa. Wspomniany nadzór parlamentarny nie istnieje, brak jest jakichkolwiek mechanizmów kontroli w odniesieniu do różnych systemów bezpieczeństwa, które w odpowiedni sposób powstały – dziedziny wywiadowcze, o to chodzi. W tym kontekście podam następujący przykład: Wydział Wywiadu (INT), z 30 pracownikami..."@pl16
"Senhor Presidente, desejo fazer uma declaração pessoal nos termos do artigo 149.º – artigo 145.º na versão anterior. Fui mencionado pessoalmente e fui acusado de fazer observações absurdas. Rejeito firmemente esta acusação. Todos os dados podem ser documentados. É verdade que, em muitos casos, são funcionários públicos que tomam decisões nas importantes comissões de ministros dos Negócios Estrangeiros e outras – os Conselhos especializados – porque, seja por que razão for, os ministros não fizeram a viagem. Por vezes, pode ser provado que preferem assistir a reuniões partidárias. Também é verdade – e isso talvez deva ser salientado – que um presidente, cujos negócios privados deveriam ser finalmente investigados, disse aqui coisas que não podem deixar de ser refutadas. Este controlo parlamentar não existe, não há quaisquer mecanismos de controlo para os diversos sistemas de segurança que têm sido desenvolvidos em conformidade – ou seja, nos domínios das informações de segurança. Darei o seguinte exemplo a este propósito: a Divisão de Informações (INT), com 30 colaboradores..."@pt17
"Domnule preşedinte, aş dori să fac o declaraţie personală ca urmare a Regulii 149, care era Regula 145 în versiunea anterioară. A fost menţionat numele meu; Am fost acuzat că fac remarci fără sens. Resping în mod ferm această acuzaţie. Datele pot fi justificate pe deplin. Este adevărat că, în multe cazuri, funcţionarii iau decizii în comisii importante ale ministerelor de externe şi alţii – Consiliile de specialitate – pentru că dintr-un motiv sau altul, miniştrii nu s-au deplasat. Uneori se poate demonstra că preferă să participe la conferinţe de partid. Este de asemenea adevărat – şi acest poate fi poate subliniat – că un Preşedinte ale cărui afaceri private trebuie investigate în cele din urmă, a spus lucruri care nu pot rămâne necombătute. Acest control parlamentar nu există, nu există mecanisme de control pentru diferitele sisteme de control care au fost dezvoltate în acest sens – domenii de informaţii cu alte cuvinte. Voi da următorul exemplu în acest sens: Divizia de Informaţii (INT), cu 30 de angajaţi..."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rád by som urobil osobné vyhlásenie v súlade s článkom 149, ktorý bol článkom 145 v predchádzajúcej verzii. Bol som menovite spomenutý, bol som obvinený z prednášania nezmyselných poznámok. Dôrazne odmietam toto obvinenie. Všetky údaje sa dajú zdokumentovať. Je pravdou, že v mnohých prípadoch prijímajú úradníci rozhodnutia v dôležitých výboroch ministrov zahraničia a iných – radách odborníkov – pretože z akýchkoľvek dôvodov ministri neprišli. Niekedy sa dá dokázať, že dávajú prednosť účasti na straníckych konferenciách. Je tiež pravdou, a to by sa asi malo zdôrazniť, že pán predseda, ktorého súkromné styky by sa mali konečne vyšetrovať, tu povedal veci, ktoré nemôžu ostať bez odpovede. Táto parlamentná kontrola neexistuje, nie sú žiadne kontrolné mechanizmy pre rozličné bezpečnostné systémy, ktoré sa podľa toho vyvinuli – to je pole pre spravodajské služby. Presne v tejto súvislosti uvediem nasledujúci príklad: divízia spravodajskej služby (INT) s 30 pracovníkmi…"@sk19
"Gospod predsednik, želel bi podati osebno izjavo v skladu s členom 149, ki je bil v prejšnji različici člen 145. Omenjen sem bil po imenu, obtožen sem bil, da izražam nesmiselne pripombe. Odločno zavračam to obtožbo. Vsi podatki so dokumentirani. Res je, da državni uradniki pogosto sprejemajo odločitve v pomembnih odborih zunanjih in drugih ministrstev – strokovnih odborih – ker ministri iz kakršnega koli že razloga ne pridejo. Mogoče je dokazati, da so se včasih raje odločili za udeležbo na konferencah strank. Prav tako je res – in na to bi morda morali opozoriti – da je predsednik, katerega zasebno ravnanje bi moralo že zdavnaj postati predmet preiskave, tukaj izrekel tudi take stvari, ki ne bi smele iti mimo brez odziva. Parlamentarni nadzor ne obstaja, nimamo nikakršnih nadzornih mehanizmov za različne varnostne sisteme, ki smo jih razvili – to je za obveščevalne sisteme. Prav s tem v zvezi bom navedel primer: Obveščevalni oddelek (INT) s 30 zaposlenimi ..."@sl20
"Herr talman! Jag vill göra ett personligt uttalande i enlighet med artikel 149, som var artikel 145 i den tidigare versionen. Jag omnämndes vid namn, jag anklagades för att ha fällt befängda yttranden. Jag avvisar bestämt denna anklagelse. Samtliga uppgifter kan dokumenteras. Det är sant att det i många fall är tjänstemän som fattar besluten i de viktiga kommittéerna för utrikesministrar och andra – fackministerråden – för att ministrarna av det ena eller andra skälet inte har rest dit. Ibland kan det bevisas att de föredrar att närvara vid partikonferenser. Det är också sant – och detta kan kanske behöva påpekas – att en ordförande, vars privata förehavanden borde utredas till sist, har sagt saker här som inte kan lämnas obestridda. Denna parlamentariska granskning existerar inte, det finns inte några som helst granskningsmekanismer för de diverse säkerhetssystem som har utvecklats därefter – det vill säga underrättelseområden. Jag kan ge följande exempel på just detta: underrättelseavdelningen (INT), med 30 personalmedlemmar … (Talmannen avbröt talaren och återkallade honom till ordningen)"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Az elnök félbeszakítja és rendreutasítja a felszólalót)"11
"(El Presidente interrumpe al orador y le llama al orden)"21
"(Formanden afbrød taleren og kaldte ham til orden)"2
"(Il Presidente interrompe l’oratore e lo richiama all’ordine)"12
"(Juhataja katkestas sõnavõtjat ja kutsus teda korrale)"5
"(Le président interrompt l’orateur en le rappelant à l’ordre.)"8
"(Pirmininkas pertraukė kalbantįjį ir paprašė laikytis tvarkos)"14
"(Predsednik je prekinil govornika in ga opomnil na red)"20
"(Preşedintele l-a întrerupt pe vorbitor şi l-a rugat să respecte regulile)"18
"(Przewodniczący wyłączył mikrofon i przywołał mówcę do porządku)"16
"(Puhemies keskeytti puhujan ja kehotti häntä palaamaan järjestykseen.)"7
"(Předsedající řečníka přerušil a vyzval ho k pořádku)"1
"(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken en tot de orde geroepen)"3
"(The President cut off the speaker and called him to order)"4
"(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή και τον ανακαλεί στην τάξη)"10
"INT"13
"Predsedajúci prerušil rečníka a vyzval ho na poriadok."19
"Priekšsēdētājs pārtrauca runātāju un aizrādīja viņam)"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph