Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-22-Speech-3-088"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090422.13.3-088"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I wish to begin by thanking all colleagues who have been involved in this over the last five years and the Commission and the Council for their work on this implementing regulation. The coordination of social security systems has been in place since 1971 – it is not new, as some thought the last time we discussed it – and it is this regulation that will be discussed in the context of the cross-border health-care debate on Thursday morning. This is regulation to which that refers, and this is the implementation of it. We believe we have made considerable progress, not least in terms of the electronic means of communication, which hopefully will speed up the process for all citizens, but we in Parliament believe that we have added to citizens’ rights within this process, that they are now entitled to much more information, not least in the case of those who have been posted for work purposes. We also believe we have made minimal progress on deadlines – although that is something that rests with the Member States. This is important: it now means we can bring in the updated regulation and, hopefully, this will work more rapidly and in the best interests of all citizens. Again, I would like to thank all colleagues who have been involved in this long, difficult but, hopefully, very fruitful outcome."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, nejprve bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří se na této záležitosti v posledních pěti letech podíleli, a Komisi a Radě za jejich práci na tomto prováděcím nařízení. Koordinace systémů sociálního zabezpečí byla na pořadu dne již od roku 1971 – nejedná se o nový problém, jak se někteří naposledy, když jsme o něm diskutovali, domnívali – a právě o tomto nařízení budeme diskutovat v souvislosti s rozpravou o přeshraniční zdravotní péči ve čtvrtek ráno. Právě to je to nařízení, na něž odkazujeme, a toto je jeho provádění. Jsme toho názoru, že jsme dosáhli značného pokroku, především co se týče elektronických komunikačních prostředků, díky nimž se doufejme tento postup pro všechny občany urychlí, ale my v Parlamentu věříme, že jsme v rámci tohoto procesu rozšířili práva občanů, že mají nyní právo na mnohem více informací, zejména v případě těch, kteří byli přeřazeni z pracovních důvodů. Myslíme si také, že jsme dosáhli minimálního pokroku, pokud jde o lhůty – přestože se jedná o záležitost, která závisí na členských státech. Důležité je následující: nyní to znamená, že můžeme předložit aktualizované nařízení a doufejme, že to proběhne rychleji a v nejlepším zájmu občanů. Znovu bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří se na tomto dlouhém, obtížném, ale snad velmi plodném výsledku podíleli."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne starte med at takke alle de kolleger, der har været involveret i dette i de seneste fem år, og Kommissionen og Rådet for deres arbejde med denne gennemførelsesforordning. Koordineringen af de sociale sikringsordninger har eksisteret siden 1971 – det er ikke noget nyt, som nogle mente sidste gang, vi drøftede det – og det er denne forordning, som vil blive drøftet inden for rammerne af forhandlingen om grænseoverskridende sundhedspleje torsdag formiddag. Det er forordning, der henvises til, og dette er gennemførelsen af den. Vi mener, vi har gjort betydelige fremskridt ikke mindst med hensyn til elektroniske kommunikationsmidler, der forhåbentlig vil fremskynde processen for alle borgere, men vi i Parlamentet mener, at vi har øget borgernes rettigheder i denne proces, at de nu har ret til meget mere information, ikke mindst når det gælder dem, der er blevet udstationeret i arbejdsøjemed. Vi mener også, at vi har gjort minimale fremskridt med hensyn til frister – selv om det er noget, der fortsat ligger hos medlemsstaterne. Dette er vigtigt. Det betyder nu, at vi kan indføre den ajourførte forordning, og forhåbentlig vil den fungere hurtigere og i alle borgeres bedste interesse. Jeg vil gerne endnu en gang takke alle de kolleger, der har været involveret i dette langvarige, vanskelige, men forhåbentlig meget frugtbare resultat."@da2
"Herr Präsident, ich möchte mit einer Danksagung an alle Kollegen beginnen, die in den letzten fünf Jahren an dieser Sache mitgearbeitet haben, und auch der Kommission und dem Rat für ihre Arbeit an der Durchführungsverordnung danken. Die Koordination der Sozialversicherungssysteme besteht schon seit 1971 – sie ist nicht neu, wie einige von uns dachten, als wir dieses Thema das letzte Mal behandelten – und genau diese Verordnung wird im Zusammenhang mit der Debatte um die grenzüberschreitenden Gesundheitsleistungen am Donnerstagmorgen erörtert. Das ist Verordnung, auf die sich die Debatte bezieht, und das ist ihre Umsetzung. Wir sind davon überzeugt, dass wir erhebliche Fortschritte gemacht haben, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die elektronischen Kommunikationsmittel, die hoffentlich die Abläufe für alle Bürgerinnen und Bürger beschleunigen werden. Wir im Parlament sind außerdem der Überzeugung, dass wir im Rahmen dieses Vorgangs die Rechte der Bürgerinnen und Bürger erweitert haben, dass sie nun Anspruch auf mehr Informationen haben, und zwar nicht zuletzt in den Fällen, in denen es um öffentlich zugängliche, arbeitsmarktbezogene Informationen geht. Wir sind auch davon überzeugt, dass wir bei den Fristen ein wenig weitergekommen sind – obwohl es sich hier um etwas handelt, das Sache der Mitgliedstaaten ist. Noch ein wichtiger Hinweis: das bedeutet jetzt, dass wir die aktualisierte Verordnung einbringen können und sie hoffentlich zum Wohl aller Bürgerinnen und Bürger schneller umgesetzt wird. Auch hier gilt wieder mein Dank allen Kollegen, die an diesem langen, schwierigen, aber hoffentlich auch sehr erfolgreichen Ausgang mitgewirkt haben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους τους συναδέλφους που ασχολήθηκαν με αυτό τα τελευταία πέντε χρόνια καθώς και της Επιτροπή και το Συμβούλιο για την προσφορά τους σε αυτό τον εκτελεστικό Κανονισμό. Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης υπάρχει από το 1971 – δεν είναι καινούργιος, όπως πίστευαν ορισμένοι την τελευταία φορά που το συζητήσαμε – και αυτός ο κανονισμός είναι που θα συζητηθεί στο πλαίσιο της συζήτησης για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη την Πέμπτη το πρωί. Αυτός είναι ο κανονισμός στον οποίο αναφέρεται, και αυτή είναι η εφαρμογή του. Πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο, αναφορικά και σε τομείς όπως τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, που ευελπιστώ να επιταχύνουν τη διαδικασία για όλους τους πολίτες, εμείς όμως στο Κοινοβούλιο πιστεύουμε ότι προστατεύουμε τα δικαιώματα των πολιτών μέσω αυτής της διαδικασίας, ότι τώρα δικαιούνται πολύ περισσότερες πληροφορίες, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση όσων έχουν αποσπαστεί για εργασιακούς λόγους. Πιστεύουμε επίσης ότι έχουμε κάνει ελάχιστη πρόοδο ως προς τις προθεσμίες – παρόλο που αυτό είναι κάτι που εναπόκειται στα Κράτη Μέλη. Αυτό είναι σημαντικό: σημαίνει ότι μπορούμε να εισάγουμε τον αναθεωρημένο κανονισμό και ευελπιστώ αυτό να έχει πιο γρήγορα αποτελέσματα και προς το συμφέρον όλων των πολιτών. Θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που ασχολήθηκαν σε αυτή τη μακρά, δύσκολη αλλά ελπίζω γόνιμη διαδικασία."@el10
". Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias a todos los compañeros que han participado en esta labor durante los últimos cinco años y a la Comisión y el Consejo por su trabajo en este reglamento de aplicación. La coordinación de los sistemas de seguridad social ha estado en vigor desde 1971 ―no es algo nuevo, como algunos pensaron la última vez que lo debatimos—; y se debatirá este reglamento en el contexto del debate acerca de la atención sanitaria transfronteriza que se celebrará el jueves por la mañana. Este es reglamento al que se refiere, y Esta es la aplicación del mismo. Creemos que hemos realizado considerables avances, no solo en cuanto a los medios de comunicación electrónicos, que espero aceleren el proceso para todos los ciudadanos, sino también en el Parlamento estamos convencidos de que hemos incluido los derechos de los ciudadanos en este proceso, que ahora tienen derecho a mucha más información, no solo en el caso de aquellos que se han desplazado por motivos de trabajo. Además, creemos que hemos hecho un progreso mínimo en lo que respecta a los plazos ―aunque eso es algo que incumbe a los Estados miembros―. Esto es importante: ahora significa que podemos introducir el reglamento actualizado y, con suerte, funcionará más rápidamente y en beneficio de todos los ciudadanos. Una vez más, quisiera agradecer a todos los compañeros que han estado involucrados en este largo y difícil pero, como cabe esperar, fructífero resultado."@es21
"Härra president, tahaksin alustada, tänades kõiki kolleege, kes on viimased viis aastat kaasatud olnud, ning komisjoni ja nõukogu nende töö eest selle rakendusmäärusega! Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine on toiminud 1971. aastast alates – see ei ole uus asi, nagu mõned arvasid viimasel korral, kui seda arutasime – ja see on regulatsioon, mille üle hakatakse arutlema neljapäeva hommikul piiriülese tervishoiuarutelu kontekstis. See on regulatsioon, mille kohta see käib, ja see on selle rakendamine. Usume, et oleme teinud märkimisväärseid edusamme, ja mitte ainult elektrooniliste sidevahendite osas, mis loodetavasti kiirendavad protsessi kõigi kodanike jaoks, vaid meie siin parlamendis arvame, et oleme selle protsessi jooksul suurendanud kodanike õigusi, nii et nüüd on neil võimalus saada rohkem teavet, igatahes mitte vähem kui neil, kes saavad seda oma töö huvides. Usume ka, et oleme teinud väikeseid edusamme tähtaegadega – kuigi see on miski, mis sõltub liikmesriikidest. See on oluline: see tähendab nüüd, et saame esitada ajakohastatud regulatsiooni, ning loodetavasti toimib see kiiremini ja kodanike parimates huvides. Ütlen veel kord, et tahaksin tänada kõiki kolleege, kes olid kaasatud selle pikka aega nõudnud ja keerulise, kuid loodetavasti väga viljaka tulemuse saavutamisse."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitän aluksi kaikkia kollegoita, jotka ovat osallistuneet tähän viiden viime vuoden aikana, sekä komissiota ja neuvostoa niiden työstä asetuksen täytäntöönpanossa. Sosiaaliturvajärjestelmiä on sovitettu yhteen vuodesta 1971 lähtien – se ei ole uutta kuten jotkut luulivat viime kerralla kun keskustelimme asiasta – ja tästä asetuksesta keskustellaan rajatylittävän terveydenhuollon yhteydessä torstaiaamuna. Tämä on juuri asetus, johon siinä viitataan, ja tämä on sen täytäntöönpanoa. Uskomme saavuttaneemme huomattavaa edistystä ainakin sähköisten viestintävälineiden alalla, ja ne toivottavasti nopeuttavat prosessia kaikkien kansalaisten kohdalla, mutta me parlamentissa uskomme, että olemme lisänneet kansalaisten oikeuksia tässä prosessissa ja että heillä on nyt oikeus paljon enempään tietoon ainakin niiden tapauksessa, jotka on lähetetty tekemään työtä. Uskomme myös, että olemme saavuttaneet hienoista edistystä määräaikojen alalla – vaikka asia onkin jäsenvaltioiden päätettävissä. Tämä on tärkeää: se tarkoittaa nyt sitä, että voimme antaa tarkistetun asetuksen ja toivottavasti se toimii nopeammin ja kaikkien kansalaisten eduksi. Kiitän vielä kerran kaikkia kollegoita, jotka ovat antaneet panoksensa tähän pitkään, vaikeaan mutta toivottavasti erittäin hyödylliseen tulokseen."@fi7
". Monsieur le Président, je tiens tout d’abord à remercier tous les collègues qui se sont investis dans ce dossier au cours des cinq dernières années, mais aussi la Commission et le Conseil pour le travail qu’ils ont fourni dans le cadre de ce règlement d'application. La coordination des systèmes de sécurité sociale existe depuis 1971 - elle n'a rien de nouveau, comme le pensaient certains la dernière fois que nous en avons débattu -, et c'est ce règlement qui sera débattu dans le cadre du débat de jeudi matin sur les soins de santé transfrontaliers. C’est de règlement qu’il sera question, et c’est ce règlement qui en marquera l’application. Nous pensons avoir accompli des progrès considérables, notamment sur le plan des modes de communication électronique, ce qui permettra, je l’espère, d'accélérer la procédure pour tous les citoyens. Au Parlement, nous estimons que, par ce processus, nous avons renforcé les droits des citoyens et que ceux-ci ont à présent droit à bien plus d'informations, notamment dans le cas des informations publiées à des fins professionnelles. Nous pensons également avoir accompli des progrès minimaux concernant les délais - bien que cette question reste du ressort des États membres. C’est important: nous pouvons à présent présenter le règlement actualisé. Espérons que celui-ci produira ses effets de manière plus rapide et dans le meilleur intérêt de tous les citoyens. Je tiens à remercier à nouveau l’ensemble des collègues qui se sont investis dans ce travail long et difficile, que nous espérons malgré tout extrêmement fructueux."@fr8
"Elnök úr! Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok minden munkatársamnak, akik az elmúlt öt év során részt vettek ebben a munkában, valamint a Bizottságnak és a Tanácsnak az e végrehajtási rendelettel kapcsolatban végzett munkájukért. A szociális biztonsági rendszerek koordinálása már 1971 óta érvényben van – ez nem új jelenség, ellentétben azzal, ahogyan néhányan gondolták a múltkori vita során – és ez az a rendelet, amelyet a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról folytatott vita kapcsán fogunk megtárgyalni csütörtök délelőtt. Ez az rendelet, amelyre ez a dokumentum vonatkozik, és ez annak végrehajtása. Véleményünk szerint jelentős előrehaladást sikerült elérnünk, nem utolsósorban az elektronikus kommunikáció feltételei szempontjából, amely remélhetőleg fel fogja gyorsítani az eljárást minden polgár számára, de mi itt a Parlamentben hisszük, hogy ebben az eljárásban hozzáadtunk valamit a polgárok jogaihoz, mivel így sokkal több információhoz hozzáférhetnek, nem utolsósorban azok, akiket munkavégzés céljából kiküldenek. Arról is meg vagyunk győződve, hogy sikerült egy minimális előrehaladást elérnünk a határidők szempontjából – bár ez a tagállamok hatáskörébe tartozik. Ez nagyon fontos: ez most azt jelenti, hogy bevezethetjük ezt a korszerűsített rendeletet, és remélhetőleg gyorsabban fog működni, az összes polgár érdekében. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani minden munkatársamnak, aki részt vett ebben a hosszadalmas, bonyolult, de remélhetőleg nagyon gyümölcsöző végeredménynek az elérésében."@hu11
"− Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi che hanno partecipato a questo lavoro negli ultimi cinque anni, nonché la Commissione e il Consiglio per il lavoro svolto relativamente a questo regolamento di applicazione. Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale esiste dal 1971 – non è nuovo, come qualcuno credeva l’ultima volta che ne abbiamo discusso – ed è questo regolamento che sarà oggetto della discussione sull’assistenza sanitaria transfrontaliera di giovedì mattina. E’ precisamente questo il regolamento a cui si riferisce e di cui stabilisce le modalità di applicazione. Riteniamo di aver compiuto notevoli progressi, soprattutto in termini di mezzi di comunicazione elettronici, che speriamo possano accelerare l'iter per tutti i cittadini, ma quest'Aula ritiene di aver contribuito in questo processo ad accrescere i diritti dei cittadini che ora possono ottenere molte più informazioni, soprattutto nel caso dei cittadini distaccati per motivi di lavoro. Riteniamo altresì di aver compiuto qualche piccolo progresso sulle scadenze, sebbene questa sia una tematica di competenza degli Stati membri. E’ un risultato importante: significa che ora possiamo introdurre il regolamento aggiornato e speriamo davvero che possa funzionare più rapidamente e nell’interesse di tutti i cittadini. Ancora una volta, ringrazio tutti i colleghi che hanno contribuito a questo processo lungo, difficile ma che, speriamo, possa aver prodotto un risultato molto proficuo."@it12
"Gerb. pirmininke, iš pradžių norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo per pastaruosius penkerius metus, taip pat Komisijai ir Tarybai už jų darbą su šiuo įgyvendinamuoju reglamentu. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas veikia nuo 1971 m. – jis nėra naujas, kaip kai kas manė paskutinį kartą apie tai diskutuojant – ir būtent šis reglamentas bus aptariamas ketvirtadienio rytą, diskusijos dėl tarpvalstybinės sveikatos apsaugos kontekste. Tai yra būtent tas reglamentas, apie kurį bus kalbama, ir čia – to reglamento įgyvendinimas. Manome, kad gerokai pažengėme į priekį, ypač elektroninių komunikacijos priemonių prasme, todėl tikėkimės, kad paspartės procesas visiems piliečiams, bet mes Parlamente manome, kad šitaip pagerinome piliečių teises, kad jie dabar gali gauti daug daugiau informacijos, ypač tie, kurie buvo komandiruoti darbo reikalais. Taip pat manome, kad terminų atžvilgiu padarėme mažiausiai pažangos – nors tai priklauso nuo valstybių narių. Tai svarbu: dabar tai reiškia, kad galime pateikti atnaujintą reglamentą ir, reikia tikėtis, visa tai suveiks greičiau ir pasitarnaus visiems piliečiams. Dar sykį norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šio ilgai trukusio pasiekti, sudėtingo bet, tikėkimės, labai vaisingo rezultato."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlos sākt ar pateicību visiem kolēģiem, kuri ir bijuši iesaistīti šajā darbā ilgāk nekā pēdējos piecus gadus, un Komisijai, un Padomei par viņu darbu pie īstenošanas regulas. Sociālās drošības sistēmu koordinēšana ir notikusi kopš 1971. gada — tā nav jauna, kā daži domāja, kad mēs pēdējo reizi par to spriedām — un tieši šī regula tiks apspriesta saistībā ar pārrobežu veselības aprūpes debatēm ceturtdien no rīta. Šī ir regula, uz kuru tā attiecas, un šī ir tās īstenošana. Mēs uzskatām, ka esam panākuši ievērojamu progresu, arī attiecībā uz elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, kas, cerams, paātrinās procesu visiem pilsoņiem, bet mēs Parlamentā uzskatām, ka mēs esam papildinājuši pilsoņu tiesības procesā, ka viņiem tagad ir tiesības uz daudz vairāk informācijas, arī tajos gadījumos, kad informācija ir tikusi sūtīta darba nolūkos. Mēs arī uzskatām, ka esam panākuši minimālu progresu attiecībā uz termiņiem — lai gan tas ir kaut kas, kas atrodas dalībvalstu ziņā. Tas ir svarīgi: tas tagad nozīmē, ka mēs varam iesniegt atjauninātu regulu un, cerams, tā darbosies ātrāk un visu pilsoņu interešu labā. Es vēlreiz vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas ir bijuši saistīti ar šo ilgo, grūto, bet, cerams, ļoti auglīgo iznākumu."@lv13
"Mr President, I wish to begin by thanking all colleagues who have been involved in this over the last five years and the Commission and the Council for their work on this implementing regulation. The coordination of social security systems has been in place since 1971 – it is not new, as some thought the last time we discussed it – and it is this regulation that will be discussed in the context of the cross-border health-care debate on Thursday morning. This is regulation to which that refers, and this is the implementation of it. We believe we have made considerable progress, not least in terms of the electronic means of communication, which hopefully will speed up the process for all citizens, but we in Parliament believe that we have added to citizens’ rights within this process, that they are now entitled to much more information, not least in the case of those who have been posted for work purposes. We also believe we have made minimal progress on deadlines – although that is something that rests with the Member States. This is important: it now means we can bring in the updated regulation and, hopefully, this will work more rapidly and in the best interests of all citizens. Again, I would like to thank all colleagues who have been involved in this long, difficult but, hopefully, very fruitful outcome."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik graag alle collega’s die hier gedurende de afgelopen vijf jaar bij betrokken waren, evenals de Commissie en de Raad, bedanken voor hun werk aan deze toepassingsverordening. Coördinatie van socialezekerheidsstelsels vindt al sinds 1971 plaats en is niets nieuws, zoals sommige aanwezigen dachten toen wij dit de laatste keer besproken. Dat is de verordening die donderdagochtend zal worden besproken in de context van het debat over grensoverschrijdende gezondheidszorg. Hier gaat het nu om verordening waarnaar wordt verwezen; hier gaat het om de tenuitvoerlegging. Wij zijn van mening dat we aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt, niet in de laatste plaats wat betreft de elektronische communicatiemiddelen, die hopelijk het proces voor alle burgers zullen versnellen. Wij in het Parlement zijn echter ook van mening dat we binnen dit proces hebben bijgedragen aan de rechten van burgers, met dien verstande dat zij nu recht hebben op veel meer informatie, niet in de laatste plaats degenen die voor werkdoeleinden zijn gedetacheerd. Tevens zijn wij van mening dat we minimale vooruitgang hebben geboekt bij de termijnen, hoewel dat een kwestie is van de lidstaten. Dit is van belang, omdat het betekent dat we de geactualiseerde verordening kunnen indienen die hopelijk sneller en in het belang van alle burgers zal werken. Ik wil nogmaals alle collega's bedanken die betrokken zijn geweest bij dit langdurige, moeizame maar hopelijk zeer lonende resultaat."@nl3
"− Panie przewodniczący! Zacznę od podziękowań dla kolegów i koleżanek, którzy angażowali się w tę sprawę przez ostatnie pięć lat, oraz dla Komisji i Rady za ich pracę nad przedmiotowym rozporządzeniem wykonawczym. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego istnieje od 1971 roku wbrew temu, co uważali niektórzy podczas ostatniej dyskusji nad tą sprawą, nie jest koncepcją nową to jest rozporządzenie, które będziemy omawiać w czwartek rano w kontekście debaty nad transgraniczną opieką zdrowotną. Jest to rozporządzenie, które się do tej opieki odnosi, a chodzi o jej wdrożenie. Sądzimy, że udało nam się osiągnąć widoczny postęp, nie tylko w sferze elektronicznych środków porozumiewania się, które, miejmy nadzieję, przyspieszą ten proces z korzyścią dla wszystkich obywateli, ale tu w Parlamencie uważamy również, że obywatele zyskali więcej praw w ramach procesu obecnie przysługuje im o wiele więcej informacji, co dotyczy nie tylko osób oddelegowanych w związku z pracą. Wierzymy, że udało się poczynić niewielki postęp, jeśli chodzi o terminy choć to akurat leży w gestii państw członkowskich. Jest to ważne – oznacza bowiem, że możemy wprowadzić zaktualizowane rozporządzenie oraz, miejmy nadzieję, przyspieszyć prace w najlepiej pojętym interesie wszystkich obywateli. Ponownie pragnę podziękować wszystkim kolegom, którzy przyczynili się w tym długim, żmudnym działaniu prowadzącym do uzyskania – mam nadzieję – bardzo owocnego wyniku."@pl16
"Senhor Presidente, quero começar por agradecer a todos os colegas que intervieram neste processo ao longo dos últimos cinco anos e à Comissão e ao Conselho pelo seu trabalho no quadro da elaboração do presente regulamento de aplicação. A coordenação dos sistemas de segurança social é uma realidade desde 1971 – não é nova, como pensaram alguns da última vez que a debatemos – e é essa regulação que será discutida quinta-feira de manhã no âmbito do debate da prestação de cuidados de saúdes transfronteiras. É este regulamento que está em causa, e é da sua aplicação que se trata aqui. Acreditamos que fizemos progressos consideráveis, os menores dos quais não terão sido os que se relacionam com os meios de comunicação electrónicos, que deverão acelerar o processo para bem de todos os cidadãos, mas nós no Parlamento acreditamos que ampliámos os direitos dos cidadãos neste processo, e que eles têm agora direito a muito mais informação, nomeadamente no caso dos trabalhadores objecto de destacamento. Acreditamos também que fizemos um mínimo de progressos no tocante aos prazos – embora essa matéria compita aos Estados-Membros. Isto é importante: significa que já podemos introduzir a regulação actualizada, que permitirá, esperamos, uma maior celeridade e servirá os interesses de todos os cidadãos. Agradeço, uma vez mais, a todos os colegas que participaram neste processo longo e difícil, mas muito frutuoso, esperemos."@pt17
"Dle preşedinte, doresc să încep prin a mulţumi tuturor colegilor care s-au implicat în această chestiune de-a lungul ultimilor cinci ani, precum şi Comisiei şi Consiliului pentru activitatea lor referitoare la aplicarea acestui regulament. Coordonarea sistemelor de asigurări sociale funcţionează din 1971 – nu este nouă, după cum au crezut unele persoane ultima dată când am discutat acest subiect – iar acest regulament va fi discutat în contextul dezbaterii îngrijirilor medicale transfrontaliere de joi dimineaţa. Acesta este la care se referă, iar aceasta este punerea în aplicare a acestuia. Credem că am realizat progrese considerabile, nu în ultimul rând în ceea ce priveşte mijloacele electronice de comunicare, care sperăm că vor accelera procesul pentru toţi cetăţenii, dar noi, cei din Parlament, credem că am adăugat drepturile cetăţenilor în cadrul acestui proces, că acum aceştia sunt îndreptăţiţi la mult mai multe informaţii, nu în ultimul rând în cazul celor care au fost publicate pe motive profesionale. De asemenea, credem că am realizat progrese minime cu privire la termene – deşi acestea revin în sarcina statelor membre. Acest lucru este important: acum înseamnă că putem introduce regulamentul actualizat şi, sperăm, acesta va funcţiona mai repede şi în interesul tuturor cetăţenilor. Încă o dată, aş dori să mulţumesc tuturor colegilor care au fost implicaţi în acest rezultat lung, dificil dar, sperăm, foarte fructuos."@ro18
"Vážený pán predseda, rád by som na začiatok poďakoval všetkým zainteresovaným kolegom poslancom, ktorí sa touto otázkou zaoberali v priebehu posledných piatich rokov, a Komisii a Rade za prácu na tomto vykonávacom nariadení. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia sa uplatňuje od roku 1971 – nie je nová, ako si niektorí minule mysleli, keď sme o nej diskutovali – a o tomto nariadení sa bude hlasovať vo štvrtok ráno v rámci rozpravy o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Toto je nariadenie, na ktoré sa to vzťahuje, a toto je jej vykonanie. Myslíme si, že sme spravili značný pokrok nielen v elektronickom spôsobe komunikácie, ktorý, dúfajme, urýchli postup pre všetkých občanov, ale v Parlamente si myslíme, že sme v tomto procese prispeli k právam občanov, ktorým sa umožnil prístup k viacerým informáciám, v neposlednom rade tým, ktorí sú vyslaní na pracovné účely. Tiež si myslíme, že sme spravili minimálny pokrok v termínoch – hoci za to zodpovedajú členské štáty. Je to dôležité: to znamená, že teraz môžeme zaviesť aktualizované nariadenie, a azda bude fungovať rýchlejšie a v najlepšom záujme všetkých občanov. Znovu by som sa rád poďakoval všetkým kolegom poslancom, ktorí sa podieľali na tomto dlhom, zložitom, ale, dúfajme, veľmi priaznivom výsledku."@sk19
"Gospod predsednik, rada bi začela z zahvalo vsem kolegom, ki so sodelovali pri tej zadevi v zadnjih petih letih, in Komisiji ter Svetu za njihovo delo pri pravilih za izvajanje. Koordinacija sistemov socialne varnosti je bila uvedena že leta 1971 – ni nekaj novega, kot so mislili nekateri ob naši zadnji razpravi – in o tej uredbi bomo razpravljali v okviru obravnave čezmejne zdravstvene oskrbe v četrtek dopoldne. To je tista uredba, o kateri govorimo, in govorimo o njenem izvajanju. Prepričani smo, da smo dosegli znaten napredek, nenazadnje tudi glede uporabe elektronskih komunikacijskih sredstev, in upamo, da bo napredek pomenil hitrejše postopke za državljane, v Parlamentu pa verjamemo, da smo v tem procesu prispevali k pravicam državljanov, saj so zdaj upravičeni do mnogo boljšega obveščanja, med drugim tudi do informacij v zvezi z delom. Verjamemo tudi, da smo dosegli tudi majhen napredek pri rokih – res pa je ta zadeva odvisna od držav članic. To je pomembno: pomeni, da lahko zdaj sprejmemo posodobljeno uredbo, in, upajmo, da bo ta v prid hitrejšemu delovanju v prid vseh državljanov. Še enkrat bi se rada zahvalila vsem kolegom, ki so sodelovali v tem dolgotrajnem in težavnem procesu, ki pa se je iztekel, upajmo, v zelo koristne rezultate."@sl20
"Herr talman! Jag vill inleda med att tacka alla kolleger som har deltagit i detta arbete under de senaste fem åren, samt kommissionen och rådet för deras arbete med denna tillämpningsförordning. Samordningen av de sociala trygghetssystemen har funnits sedan 1971 – det är inget nytt, vilket vissa trodde senast vi diskuterade det – och det är denna förordning som ska diskuteras under förmiddagen på torsdag i samband med debatten om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Det är denna förordning som det hänvisas till, och detta är genomförandet av den. Vi anser att vi har gjort betydande framsteg, inte minst i termer av elektroniska kommunikationsmedel som förhoppningsvis kommer att påskynda processerna för alla medborgare. Vi i parlamentet anser att vi har bidragit till medborgarnas rättigheter i och med denna process och att de nu har rätt till mycket mer information, inte minst de personer som har utstationerats i tjänsten. Vi anser också att vi har gjort små framsteg med tidsgränserna – trots att detta är något som ligger inom medlemsstaternas område. Detta är viktigt. Det betyder att vi nu kan lägga fram den uppdaterade förordningen, och förhoppningsvis kommer effekterna att komma snabbare och gagna alla medborgare. Jag vill än en gång tacka alla kolleger som har deltagit i denna långa och svåra men förhoppningsvis mycket fruktbara process."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,10,13,4,21,9
"a"11
"denne"2
"o"17
"raporöör"5
"regulamentul"18
"the"15,4
""13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph