Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-21-Speech-2-223"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090421.24.2-223"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Għan-nom tal-Kummissjoni Ewropea nixtieq nifraħ lill-On. Simon Busuttil għar-rapport importanti mħejji minnu. Dan ir-rapport jikkonċerna suġġett ċentrali li għandu x’jaqsam mal-iżvilupp kontinwu tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri dwar politika komuni tal-immigrazzjoni. Kif ġie indikat fir-rapport stess, il-Patt tal-Immigrazzjoni adottat mill-Kunsill Ewropew is-sena li għaddiet, serva ta’ spunt mill-ġdid għal politika komuni fil-qasam tal-immigrazzjoni u l-ażil. Issa rridu niżguraw li l-impenji mfasslin f'dan il-Pjan jiġu fis-seħħ. Il-Kummissjoni, ix-xahar id-dieħel, se tipproponi mezzi li bihom tkun tista' tiġi segwita l-implimentazzjoni ta' dan il-Patt u dan permezz ta' rapporti annwali min-naħa tal-Kummissjoni. Dawn ir-rapporti jservu sabiex jitħejja dibattitu annwali fil-Kunsill Ewropew fuq il-politika tal-immigrazzjoni u l-ażil b’effet mis-sena 2010. Id-definizzjoni tal-għanijiet ġenerali tal-politika komuni kif stabbiliti minn dan il-Patt se jkomplu jitfasslu fi programm pluriennali, jiġifieri l-Programm ta’ Stokkolma li għandu jiġi adottat iktar tard din is-sena taħt il-Presidenza Żvediża. Ir-Rapport Busuttil jipprovdi lill-Kummissjoni b’materjal utli ħafna għall-kontribuzzjoni li beħsiebha tagħmel il-Kummissjoni permezz ta’ Komunikazzjoni li għandha tiġi adottata qabel is-sajf li ġej. Nixtieq nenfasizza l-konverġenza ġenerali tal-ideat tagħna. F’diversi partijiet fejn ir-Rapport Busuttil jagħmel appell lill-Kummissjoni sabiex tieħu azzjoni, nixtieq ngħid li l-Kummissjoni diġà impenjat ruħha attivament pereżempju, f’dak li għandu x’jaqsam mal-iżvilupp ta’faċilitajiet għall-immigrazzjoni temporanja u ċirkolari, it-titjib fil-ġbir u l-analiżi ta’ data, it-tixrid ta’ informazzjoni kemm fuq l-opportunitajiet realistiċi u r-riskju tal-immigrazzjoni illegali u kemm dwar koperazzjoni ma’ pajjiżi terzi. Ridt insemmi hawnhekk qabel qasam wieħed fejn l-On. Busuttil esprima tħassib u dan huwa l-qasam tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri fuq materji ta’ immigrazzjoni. Kif l-On. Busuttil tenna fl-intervent tiegħu, il-ġrajjiet li seħħew fil-Mediterran f’dawn l-aħħar ġranet reġgħu aċċentwaw il-problemi u l-pressjonijiet serji li jaffaċċjaw ċerti Stati Membri partikolari. Nixtieq nassigurak On. Busuttil li l-Kummissjoni hija impenjata sabiex jinstabu soluzzjonijiet ħalli jiġu mgħejjuna dawk l-Istati Membri li huma taħt pressjoni partikolari ta’ immigrazzjoni. Hawnhekk nista’ nsemmi tliet eżempji ta’ miżuri li diġa ttieħdu jew li dalwaqt se jittieħdu f’dan ir-rigward. Ir-Regolament ta’ Dublin se jiġi emendat b’tali mod li tkun possibbli s-sospensjoni tat-trasferimenti lill-dawk l-Istati Membri li jkunu taħt pressjoni partikolari, il li se jitwaqqaf sabiex jagħti apoġġ lil dawn l-istess Stati Membri u l-fondi li huma disponibbli għall-Istati Membri għal skopijiet ta’ ridistribuzzjoni interna u voluntarja tal-immigranti."@mt15
lpv:translated text
"− Chtěl bych jménem Evropské komise poblahopřát panu Busuttilovi k významné zprávě, již předložil. Jejím tématem je otázka úzce spojená s neustálým vývojem Evropské unie, tedy společnou přistěhovaleckou politikou. Zpráva naznačuje, že Evropský pakt o přistěhovalectví a azylu, který Rada přijala minulý rok, posloužil jako východisko pro společnou politiku v oblasti azylu a přistěhovalectví. Nyní musíme zajistit, aby závazky uvedené v tomto paktu byly provedeny. Příští měsíc navrhne Komise prostředky, jimiž by bylo možné jeho provádění sledovat. Návrh předložíme prostřednictvím výroční zprávy vydané Komisí. Tyto zprávy budou využity jako základ pro výroční rozpravu v rámci Evropské rady na téma přistěhovalecké a azylové politiky po roce 2010. Definice obecných cílů společné politiky, obsažená v tomto paktu, bude rovněž součástí víceletého programu, tedy stockholmského programu, který by měl být přijat v průběhu tohoto roku pod švédským předsednictvím. Zpráva pana Busuttila poskytuje Komisi velmi cenné informace, které jí pomohou předložit svůj plánovaný příspěvek ve formě sdělení, jež by mělo být přijato v průběhu léta. Chtěl bych upozornit na to, že naše myšlenky jsou z obecného hlediska obdobné. Zpráva pana Busuttila na několika místech vyzývá Komisi, aby jednala. Chtěl bych odpovědět tím, že Komise se již aktivně zapojila. Dokládá to například rozvoj zařízení pro dočasnou či cirkulační migraci, zlepšení v oblasti shromažďování údajů a jejich analýzy, šíření informací o reálných příležitostech pro přistěhovalce a rizicích, která přináší nelegální přistěhovalectví, a rovněž v oblasti spolupráce se třetími zeměmi. Chtěl bych se zmínit o jedné konkrétní oblasti, o níž se pan Busuttil vyjádřil s obavami – je jí solidarita mezi členskými státy v záležitostech spojených s přistěhovalectvím. Zpravodaj ve svém příspěvku zdůraznil, že nedávné události ve Středozemním moři opět odhalily problémy a napětí, s nímž se některé členské státy potýkají. Chtěl bych vás, pane Busuttile, ujistit, že Komise je odhodlána nalézt řešení, jimiž by pomohla členským státům, které odolávají mimořádné intenzitě náporu přistěhovalců. Nyní bych chtěl připomenout tři příklady opatření, která v této oblasti již byla uplatněna nebo se v budoucnosti s jejich provedením počítá. Dublinské nařízení bude pozměněno tak, aby bylo možné odložit uplatňování pravidel pro přesuny u členských států, které čelí nepřiměřeným tlakům. Bude zřízen Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, jehož cílem je těmto členským státům poskytnout podporu, a členským státům budou poskytnuty dotace na vnitřní a dobrovolné přerozdělení přistěhovalců."@cs1
"Hr. formand! På vegne af Kommissionen vil jeg gerne lykønske hr. Busuttil med den vigtige betænkning, han har udfærdiget. Denne betænkning behandler et centralt emne, som hænger sammen med EU's fortsatte udvikling, nemlig en fælles indvandringspolitik. Som der gives udtryk for i betænkningen, markerede Det Europæiske Råds vedtagelse sidste år af den europæiske pagt om indvandring starten på en fælles politik på asyl- og indvandringsområdet. Vi skal nu sikre, at de tilsagn, der blev givet i denne pagt, bliver gennemført. Kommissionen vil i næste måned foreslå de nødvendige midler til overvågning af pagtens gennemførelse. Dette vil ske via en årlig rapport fra Kommissionen. Disse rapporter vil danne grundlag for de årlige drøftelser i Det Europæiske Råd om indvandrings- og asylpolitikken med start i 2010. Definitionen af de generelle målsætninger for den fælles politik, således som de er fastlagt i denne pagt, vil ligeledes indgå i det flerårige program, dvs. Stockholmprogrammet, som skal vedtages senere på året under det svenske formandskab. Busuttil-betænkningen bidrager med oplysninger, som kan være til stor nytte for Kommissionen og være til hjælp i dens arbejde med at udforme den planlagte meddelelse, som gerne skulle vedtages næste sommer. Jeg vil gerne understrege, at der er bred enighed omkring disse ideer. Busuttil-betænkningen opfordrer flere steder Kommissionen til at iværksætte tiltag på området. Hertil vil jeg gerne sige, at Kommissionen allerede har engageret sig aktivt. Eksempler på dette kan ses i udviklingen af faciliteter til midlertidig og cirkulær migration, forbedringer inden for området for dataindsamling og analyser, formidling af oplysninger både omkring de realistiske muligheder for indvandrere og om risiciene ved ulovlig indvandring samt inden for området omkring samarbejde med tredjelande. Jeg vil gerne nævne et særligt område, hvor hr. Busuttil har givet udtryk for bekymring, nemlig med hensyn til solidariteten mellem medlemsstaterne i indvandringsspørgsmål. Som ordføreren understregede i sin tale, har de begivenheder, der for nylig fandt sted i Middelhavet, endnu en gang fremhævet de problemer og det alvorlige pres, visse medlemsstater står overfor. Jeg vil gerne forsikre hr. Busuttil om, at Kommissionen er fast besluttet på at finde løsninger, der kan hjælpe disse medlemsstater, som oplever et særlig stort indvandringspres. Her vil jeg gerne nævne tre eksempler på foranstaltninger, der allerede er truffet eller vil blive truffet i den henseende. Dublinforordningen skal ændres således, at den gør det muligt at indstille overførsler til de medlemsstater, der er under særligt pres. Der oprettes en europæisk asylstøttemyndighed, som skal yde praktisk bistand til netop disse medlemsstater, og der vil blive stillet midler til rådighed for medlemsstaterne, som skal målrettes mod en intern og frivillig viderefordeling af indvandrere."@da2
"− Im Namen der Europäischen Kommission möchte ich Herrn Busuttil zu dem wichtigen Bericht gratulieren, den er erstellt hat. Dieser Bericht beschäftigt sich mit einer zentralen Frage, die mit der fortlaufenden Entwicklung der Europäischen Union verbunden ist, nämlich die eine gemeinsame Einwanderungspolitik. Wie in dem Bericht angedeutet, diente der vom Europäischen Rat letztes Jahr angenommener Einwanderungspakt als Ausgangspunkt in Richtung einer gemeinsamen Politik im Bereich Asyl und Einwanderung. Wir müssen jetzt sicherstellen, dass die in diesem Pakt festgelegten Verpflichtungen umgesetzt werden. Nächsten Monat wird die Kommission Maßnahmen vorschlagen, mit denen die Umsetzung dieses Paktes überwacht werden kann. Dies wird durch einen jährlichen Bericht geschehen, der von der Kommission erstellt wird. Diese Berichte werden ab 2010 als Grundlage für die jährliche Aussprache zur Einwanderungs- und Asylpolitik im Europäischen Rat dienen. Die in dem Pakt niedergelegte Definition der allgemeinen Ziele für die gemeinsame Politik soll ebenso in das Mehrjahresprogramm aufgenommen werden, d. h. das Stockholm-Programm, das später in diesem Jahr unter der schwedischen Ratspräsidentschaft angenommen werden soll. Der Busuttil-Bericht liefert der Kommission äußerst nützliche Informationen, die dazu beitragen werden, ihren geplanten Beitrag in Form einer Mitteilung zu leisten, die diesen Sommer angenommen werden soll. Ich möchte die allgemeine Konvergenz unserer Ideen betonen. An verschiedenen Stellen drängt der Busuttil-Bericht die Kommission zum Handeln. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf reagieren und sagen, dass die Kommission sich bereits aktiv eingesetzt hat. Beispiele dafür können in der Entwicklung von Einrichtungen für die zeitweilige und periodische Einwanderung, der Verbesserungen im Bereich Datenerfassung und -analyse, der Verbreitung von Informationen sowohl zu realistischen Möglichkeiten für Einwanderer als auch zu den mit einer illegalen Einwanderung verbundenen Risiken sowie auch im Bereich der Zusammenarbeit mit Drittländern festgestellt werden. Außerdem möchte ich auf einen bestimmten Bereich hinweisen, zu dem Herr Busuttil seine Besorgnis ausgedrückt hat, nämlich die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten gegenüber Einwanderungsfragen. Wie der Berichterstatter in seiner Rede betont hat, haben die jüngsten Ereignisse, die sich im Mittelmeer abspielten, wieder einmal die Probleme und den starken Druck hervorgehoben, unter denen bestimmte Mitgliedstaaten stehen. Ich möchte Ihnen versichern, Herr Busuttil, dass die Kommission sich stark dafür engagiert, Lösungen zu finden, wie diesen Mitgliedstaaten geholfen werden kann, die unter einem besonders starken Einwanderungsdruck stehen. An dieser Stelle möchte ich drei Beispiele für Maßnahmen anführen, die in diesem Zusammenhang bereits ergriffen wurden oder in Kürze durchgeführt werden. Die Dublin-Verordnung soll dahingehend geändert werden, dass Transfers in Mitgliedstaaten, die unter einem besonderen Druck stehen, ausgesetzt werden. Das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen wird eingerichtet, um diesen Mitgliedstaaten Unterstützung zu gewähren. Außerdem werden den Mitgliedstaaten Mittel zur Verfügung gestellt, um eine freiwillige interne Umverteilung der Einwanderer zu ermöglichen."@de9,9
"− Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Busuttil για τη σημαντική έκθεση που συνέταξε. Η έκθεση αυτή εξετάζει ένα κεντρικής σημασίας ζήτημα το οποίο συνδέεται με τη συνεχή ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την κοινή μεταναστευτική πολιτική. Όπως αναφέρεται και στην έκθεση, το σύμφωνο για τη μετανάστευση που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πέρυσι, έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα για μια κοινή πολιτική στον τομέα του άσυλου και της μετανάστευσης. Πρέπει τώρα να διασφαλίσουμε ότι οι δεσμεύσεις που προβλέπει το εν λόγω σύμφωνο θα εφαρμοστούν. Τον επόμενο μήνα η Επιτροπή θα προτείνει μέσα παρακολούθησης της εφαρμογής του εν λόγω συμφώνου, μέσω της ετήσιας έκθεσης που θα εκδοθεί από την Επιτροπή. Οι εκθέσεις αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για την ετήσια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με θέμα την πολιτική μετανάστευσης και ασύλου από το έτος 2010 και μετά. Ο καθορισμός των γενικών στόχων της κοινής πολιτικής όπως ορίζονται στο εν λόγω σύμφωνο θα περιληφθούν και στο πολυετές πρόγραμμα, ήτοι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί αργότερα εντός του έτους, από τη Σουηδική Προεδρία. Η έκθεση Busuttil, παρέχει στην Επιτροπή εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες που θα τη συνδράμουν στην προβλεπόμενη συμβολή της υπό τη μορφή ανακοίνωσης, η οποία προβλέπεται να εγκριθεί εφέτος το καλοκαίρι. Θα ήθελα να επισημάνω ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει σύγκλιση των απόψεών μας. Σε διάφορα σημεία της, η έκθεση Busuttil προτρέπει την Επιτροπή να αναλάβει δράση. Θα ήθελα να απαντήσω λέγοντας ότι η Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει ενεργό δράση. Θα αναφέρω ενδεικτικά την ανάπτυξη ευκολιών για την προσωρινή και την κυκλική μετανάστευση, τις βελτιώσεις που επήλθαν στους τομείς της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, της διάδοσης των πληροφοριών σχετικά με τις ρεαλιστικές δυνατότητες που προσφέρονται στους μετανάστες και με τους κινδύνους που εγκυμονεί η παράνομη μετανάστευση, καθώς επίσης και στον τομέα της συνεργασίας με τρίτες χώρες. Θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα σ’ έναν τομέα για τον οποίο ο κ. Busuttil εξέφρασε τον προβληματισμό του: την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα μετανάστευσης. Όπως τόνισε ο εισηγητής στην παρέμβασή του, τα πρόσφατα περιστατικά που διαδραματίστηκαν στη Μεσόγειο, επέτειναν για άλλη μια φορά τα προβλήματα και τις έντονες πιέσεις που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω κ. Busuttil, ότι η Επιτροπή είναι απόλυτα προσηλωμένη στην εξεύρεση λύσεων προκειμένου να συνδράμει τα κράτη μέλη τα οποία δέχονται ιδιαίτερα έντονες μεταναστευτικές πιέσεις. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω τρία παραδείγματα σχετικών μέτρων που είτε έχουν ληφθεί είτε αναμένεται να ληφθούν. Ο κανονισμός του Δουβλίνου θα τροποποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτραπεί η αναστολή των μεταφορών σε κράτη μέλη που τελούν υπό έντονη πίεση. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο θα ιδρυθεί με στόχο την παροχή υποστήριξης στα εν λόγω κράτη μέλη, και πιστώσεις θα τεθούν στη διάθεση των κρατών μελών με στόχο την εσωτερική και οικειοθελή αναδιανομή των μεταναστών."@el10
"− On behalf of the European Commission, I would like to congratulate Mr Busuttil on the important report he has drawn up. This report discussed a central issue that is tied to the continuous development of the European Union; that is, a common immigration policy. As the report indicated, the Immigration Pact adopted by the European Council last year served as a launching point towards a common policy in the field of asylum and immigration. We must now ensure that the commitments stipulated in this Pact are implemented. Next month, the Commission will propose means by which the implementation of this Pact can be monitored. This will take place through an annual report that will be issued by the Commission. These reports will serve as the basis for the annual debate within the European Council on the immigration and asylum policy as of the year 2010. The definition of the general aims for the common policy as established in this Pact shall also be included in the multiannual programme, that is the Stockholm Programme that is due to be adopted later this year under the Swedish Presidency. The Busuttil report provides the Commission with extremely useful information which will help it to make its planned contribution in the form of a communication, which should be adopted by this summer. I would like to underline the general convergence of our ideas. In various parts the Busuttil report urges the Commission to take action. Here I would like to reply by saying that the Commission has already actively committed itself. Examples of this can be seen in the development of facilities for temporary and circular immigration, the improvements made in the area of data collection and analysis, the dissemination of information both on the realistic opportunities available to immigrants and the risks involved in illegal immigration, and also in the area of cooperation with third countries. I would like to refer to a particular area where Mr Busuttil voiced his concern, which is solidarity between Member States on immigration issues. As the rapporteur stressed in his speech, the recent events that took place in the Mediterranean have once again accentuated the problems and the serious pressures that certain Member States are facing. I would like to assure you, Mr Busuttil, that the Commission is fully committed to finding solutions to help these Member States that are experiencing particularly intense immigration pressures. Here I would like to mention three examples of measures that have either already been taken or are due to be taken in this regard. The Dublin Regulation shall be amended in such a way as to allow the suspension of transfers to those Member States that are undergoing particular pressure. The European Asylum Support Office is going to be set up in order to provide support to these same Member States, and funding will be made available to the Member States aiming at internal and voluntary redistribution of immigrants."@en4
"m En nombre de la Comisión Europea, quiero felicitar al señor Busuttil por el importante informe que ha redactado. Este informe debate una cuestión esencial vinculada a la evolución continua de la Unión Europea, es decir, una política común de emigración. Como se indica en el informe, el Pacto de Inmigración que adoptó el Consejo el pasado año sirvió de trampolín para la elaboración de una política común en el ámbito del asilo y la inmigración. Ahora debemos garantizar la aplicación de los compromisos incluidos en este Pacto. El próximo mes, la Comisión propondrá medidas para la supervisión de la aplicación de este Pacto. Ello se llevará a cabo mediante un informe anual que será elaborado por la Comisión. Estos informes servirán de base para el debate anual a celebrar en el seno del Consejo Europeo sobre la política de emigración y asilo en el año 2010. La definición de los objetivos generales de la política común establecidos en este Pacto también se incluirán en el programa plurianual, es decir, el Programa de Estocolmo que se aprobará a finales de año bajo la Presidencia sueca. El informe Busuttil proporciona a la Comisión información muy útil que le asistirá en la realización de su contribución prevista en forma de comunicación, que debe aprobarse este verano. Quiero subrayar la convergencia general de nuestras ideas. En varias secciones, el informe Busuttil insta a la Comisión a que tome medidas. A este respecto quiero reaccionar diciendo que la Comisión ya ha realizado un compromiso activo. Pueden verse ejemplos de este compromiso en el desarrollo de instalaciones para la migración temporal y circular, las mejoras realizadas en el ámbito de la recogida y el análisis de datos, la distribución de información sobre las oportunidades reales para los inmigrantes y los riesgos que implica la inmigración ilegal, y también en el ámbito de la cooperación con terceros países. Quiero mencionar un ámbito específico en el que el señor Busuttil ha expresado su preocupación, que es la solidaridad entre Estados miembros sobre cuestiones de inmigración. Tal como el ponente ha subrayado en su intervención, los recientes eventos acaecidos en el Mediterráneo han acentuado una vez más los problemas y las graves presiones sufridas por determinados Estados miembros. Quiero asegurarle, señor Busuttil, que la Comisión está totalmente comprometida con la búsqueda de soluciones para ayudar a estos Estados miembros que sufren una presión de la inmigración especialmente intensa. A este respecto, quiero mencionar tres ejemplos de medidas que ya se han tomado o que van a tomarse. El Reglamento de Dublín se modificará para permitir la suspensión de las transferencias entre aquellos Estados miembros que estén sufriendo una presión especial. Se va a crear una Oficina Europea de Apoyo al Asilo para ofrecer apoyo a estos Estados miembros, y se proporcionarán fondos a aquellos Estados miembros que acojan la redistribución interior y voluntaria de inmigrantes."@es21
"− Komisjoni nimel tahaksin tänada Simon Busuttili olulise raporti eest, mille ta on koostanud. Raportis käsitletakse keskset teemat, mis on seotud Euroopa Liidu pideva arenguga – ühist sisserändepoliitikat. Nagu raportis öeldud, oli Euroopa Ülemkogu poolt eelmisel aastal vastu võetud immigratsioonipakt stardiplatvormiks ühenduse poliitikale varjupaiga taotlemise ja sisserände valdkonnas. Nüüd peame tagama paktis sätestatud kohustuste täitmise. Tuleval kuul esitab komisjon ettepaneku meetmete kohta, mille abil pakti rakendamist jälgida. See toimub komisjoni aastaaruande kaudu. Käesolev raport ja nimetatud aruanne on aluseks Euroopa Ülemkogus toimuvale iga-aastasele arutelule, mis hõlmab alates 2010. aastast rakendatavat sisserände- ja varjupaigapoliitikat. Paktis sätestatud ühispoliitika üldiste eesmärkide mõiste lisatakse ka mitmeaastasesse Stockholmi programmi, mis on kavas võtta vastu sel aastal Rootsi eesistumise ajal. Busuttili raportis antakse komisjonile väga kasulikku teavet, aidates tal anda kavandatud panuse teatise näol, mis peaks võetama vastu sel suvel. Ma tahaksin rõhutada meie ideede üldist sarnasust. Busuttili raporti eri osades õhutatakse komisjoni tegutsema. Sellele tahaksin vastata, et komisjon on juba aktiivselt tegutsema asunud. Selle näiteks on ajutise ja korduvrände võimaluste väljatöötamine, edusammud andmete kogumise ja analüüsimise valdkonnas, teabe levitamises nii sisserändajate käsutuses olevate realistlike võimaluste kui ka ebaseadusliku sisserändega kaasnevate riskide kohta ning koostöös kolmandate riikidega. Ma tahaksin tõsta esile valdkonda, milles Simon Busuttil väljendas muret, s.o liikmesriikidevaheline solidaarsus sisserändeküsimustes. Nagu raportöör oma kõnes rõhutas, on hiljuti Vahemeres toimunud sündmused taas kord juhtinud tähelepanu probleemidele ja tõsisele survele, millega teatud liikmesriigid silmitsi on. Ma kinnitan teile, härra Busuttil, et komisjon teeb kõik, et leida lahendus nende liikmesriikide abistamiseks, kellele sisseränne avaldab iseäranis tugevat survet. Siinkohal tahaksin tuua näiteks kolm meedet, mis on kas juba võetud või võetakse selleks otstarbeks. Dublini määrust muudetakse nii, et see võimaldab peatada üleviimise neisse liikmesriikidesse, mis on erilise surve all. Abi osutamiseks nendele liikmesriikidele moodustatakse varjupaigaküsimuste Euroopa tugiamet ja liikmesriikidele eraldatakse vahendid sisserändajate riigisiseseks ja vabatahtlikuks ümberjaotamiseks."@et5
"− Haluaisin onnitella Euroopan komission puolesta Simon Busuttilia hänen laatimastaan merkittävästä mietinnöstä. Tässä mietinnössä käsitellään keskeistä aihetta, joka liittyy Euroopan unionin jatkuvaan kehittymiseen, eli yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa. Kuten mietinnössä todetaan, Eurooppa-neuvoston viime vuonna hyväksymä maahanmuuttosopimus on lähtökohta turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita koskevalle yhteiselle politiikalle. Meidän on nyt varmistettava, että sopimuksessa annetut sitoumukset pannaan täytäntöön. Komissio esittelee ensi kuussa keinoja, joilla sopimuksen täytäntöönpanoa voidaan valvoa. Se toteutetaan komission antaman vuosikertomuksen avulla. Nämä kertomukset ovat vuodesta 2010 alkaen perustana Eurooppa-neuvoston vuotuiselle keskustelulle maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta. Tällä sopimuksella vahvistettu yhteistä politiikkaa koskevien yleisten tavoitteiden määritelmä sisällytetään myös monivuotiseen ohjelmaan eli Tukholman ohjelmaan, joka on määrä hyväksyä myöhemmin tänä vuonna puheenjohtajavaltio Ruotsin johdolla. Simon Busuttilin mietinnössä annetaan komissiolle erittäin hyödyllistä tietoa, jonka avulla se voi antaa suunnitellun panoksensa tänä kesänä annettavan tiedonannon muodossa. Haluaisin korostaa ajastustemme yleistä lähenemistä. Useissa Simon Busuttilin mietinnön kohdissa kehotetaan komissiota ryhtymään toimenpiteisiin. Tähän haluaisin vastata sanomalla, että komissio on jo sitoutunut aktiivisesti. Siitä voidaan nähdä esimerkkejä väliaikaista muuttoa ja kiertomuuttoa koskevien välineiden kehittämisessä, tiedonkeruun ja -analysoinnin alalla tehdyissä parannuksissa, tiedon jakamisessa sekä maahanmuuttajien saatavilla olevista realistisista mahdollisuuksista että laittomaan maahanmuuttoon liittyvistä riskeistä sekä kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön alalla. Haluaisin erityisesti mainita tietyn alueen, jolla Simon Busuttil ilmaisi huolensa, ja se on jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus maahanmuuttoasioissa. Kuten esittelijä puheenvuorossaan korosti, Välimerellä äskettäin sattuneet tapahtumat ovat jälleen kerran korostaneet ongelmia ja vakavaa painetta, joka tiettyihin jäsenvaltioihin kohdistuu. Haluaisin vakuuttaa teille, arvoisa Simon Busuttil, että komissio on täysin sitoutunut etsimään ratkaisuja auttaakseen näitä jäsenvaltioita, joihin erityisesti kohdistuu ankara maahanmuuttopaine. Haluaisin nyt mainita kolme esimerkkiä toimenpiteistä, joihin on tässä yhteydessä jo ryhdytty tai joihin on määrä ryhtyä. Dublin-asetusta tarkistetaan niin, että on mahdollista lykätä siirtoja niihin jäsenvaltioihin, joissa paine on erityisen kova. Näiden samojen jäsenvaltioiden tueksi perustetaan ja niille jäsenvaltioille annetaan rahoitusta, jotka pyrkivät maahanmuuttajien sisäiseen ja vapaaehtoiseen uudelleen asuttamiseen."@fi7
". Au nom de la Commission européenne, je tiens à féliciter M. Busuttil pour cet important rapport, qui traite d’une question inhérente à la poursuite de la construction européenne: la mise en place d’une politique commune de l’immigration. Comme indiqué dans le rapport, le pacte sur l’immigration et l’asile adopté par le Conseil européen l’année dernière a servi de rampe de lancement à l’élaboration d’une politique commune dans le domaine de l’immigration et de l’asile. Nous devons à présent faire en sorte que les engagements pris dans ce pacte soient suivis dans les faits. Le mois prochain, la Commission proposera des mesures permettant de surveiller la mise en œuvre du pacte. Elle présentera à cet effet des rapports annuels, qui serviront de base au débat, annuel lui aussi, sur la politique d’immigration et d’asile au Conseil européen, dès 2010. Les objectifs généraux de la politique commune, tels que formulés dans le pacte, seront également inclus au programme pluriannuel, ou programme de Stockholm, qui devrait être adopté dans le courant de l’année sous la Présidence suédoise. Les informations livrées par le rapport Busuttil seront extrêmement utiles à la Commission, qui s’en inspirera pour élaborer, comme prévu, sa contribution au débat, sous la forme d’une communication qui devrait être adoptée pour cet été. Je tiens à souligner que, globalement, nos idées convergent. Le rapport Busuttil enjoint, en plusieurs endroits, la Commission à agir. Je souhaiterais répondre à cela que la Commission a déjà adopté une attitude active, dont témoigne par exemple la facilitation de l’immigration temporaire et circulaire, certaines améliorations en matière de recueil et d’analyse des données, la diffusion d’informations sur ce à quoi les immigrés peuvent réalistement s’attendre en Europe, et sur les risques liés à l’immigration clandestine, ou encore les progrès réalisés dans le domaine de la coopération avec les pays tiers. Je souhaiterais revenir sur un domaine précis au sujet duquel M. Busuttil a exprimé ses préoccupations: la solidarité entre les États membres en matière d’immigration. Comme le rapporteur l’a souligné dans son intervention, les récents événements qui ont eu lieu en Méditerranée ont encore une fois mis en évidence les problèmes et les pressions énormes auxquels sont confrontés certains États membres. Je tiens à vous assurer, Monsieur Busuttil, que la Commission met tout en œuvre pour trouver des solutions permettant de venir en aide aux États membres sur lesquels s’exercent des pressions migratoires particulièrement intenses. Je voudrais mentionner en la matière trois exemples de mesures déjà prises ou dont l’adoption est prévue. Tout d’abord, le règlement de Dublin sera modifié, de manière à autoriser la suspension des transferts vers les États membres soumis à une pression particulière. Ensuite, un Bureau européen d’appui en matière d’asile va être créé pour venir en aide à ces mêmes États membres. Enfin, des fonds seront mis à la disposition des États membres pour encourager la redistribution interne et volontaire des immigrés."@fr8
"− Az Európai Bizottság nevében szeretnék gratulálni Busuttil úrnak az általa készített fontos jelentéshez. A jelentés egy központi jelentőségű kérdéssel foglalkozik, amely szorosan kapcsolódik az Európai Unió folyamatos fejlődéshez; vagyis a közös bevándorlási politikával. Mint a jelentés is jelzi, az Európai Tanács által tavaly elfogadott Bevándorlási Paktum kiindulópontként szolgált a közös menekültügyi és bevándorlási politika felé vezető úton. Most arról kell gondoskodnunk, hogy az e paktumban vállalt kötelezettségeket teljesítsék is. A jövő hónapban a Bizottság javaslatot tesz majd olyan eszközökre, melyekkel ellenőrizni lehet a paktum teljesítését. Ez egy éves jelentés formájában fog megvalósulni, melyet a Bizottság tesz közzé. Ezek a jelentések fogják az alapját képezni az Európai Tanács éves vitáinak a bevándorlási és menekültügyi politikáról, melyekre 2010-től fog sor kerülni. Az e paktumban kialakított közös politika általános céljainak meghatározása a többéves programban, azaz a stockholmi programban is szerepelni fog, amelynek elfogadására a tervek szerint még idén, a svéd elnökség alatt kerül majd sor. A Busuttil-jelentés rendkívül hasznos információkkal látja el a Bizottságot, így segítségére lesz, hogy egy idén nyárig elfogadandó közlemény formájában megtegye a maga tervezett hozzájárulását. Szeretném kiemelni, hogy gondolataink általánosságban véve egybevágnak. A Busuttil-jelentés több ponton cselekvésre sürgeti a Bizottságot. Erre itt azt szeretném válaszolni, hogy a Bizottság már aktívan elkötelezte magát. Példa erre az ideiglenes és a körkörös bevándorláshoz kapcsolódó létesítmények fejlesztése, az adatgyűjtés és -elemzés területén tett előrelépések, a jobb információterjesztés mind a bevándorlók valós lehetőségeiről, mind az illegális bevándorlás veszélyeiről, és találhatunk példákat a harmadik országokkal való együttműködés terén is. Szeretnék kitérni arra a területre, ahol Busuttil úr aggodalmát fejezte ki, nevezetesen a tagállamok közötti szolidaritásra a bevándorlási kérdésekben. Mint az előadó is kiemelte beszédében, a Földközi-tengeren nemrégiben történtek ismét ráirányították a figyelmet a problémákra és a súlyos nyomásra, amelynek egyes tagállamok ki vannak téve. Szeretném biztosítani önt, Busuttil úr, hogy a Bizottság teljes mértékben elkötelezett arra, hogy megtalálja a módját, hogy segítséget nyújtson a különösen erős bevándorlási nyomás alatt álló tagállamoknak. Itt szeretnék három példát említeni azon intézkedésekre, melyeket már megtettünk vagy meg fogunk tenni ebben a vonatkozásban. A dublini rendeletet úgy kell módosítani, hogy megengedje a különösen nagy nyomás alatt álló tagállamokba irányuló áthelyezések felfüggesztését. Felállítjuk majd az Európai Menekültügyi Támogató Hivatalt, melynek feladata az lesz, hogy támogassa e tagállamokat, és pénzügyi eszközöket bocsátunk majd a tagállamok rendelkezésére, melyek a bevándorlók belső és önkéntes újraelosztását célozzák."@hu11
"− A nome della Commissione europea mi congratulo con l’onorevole Busuttil per aver redatto una relazione di tale rilievo, che affronta un tema centrale, intrinseco al continuo sviluppo dell’UE: la politica comune di immigrazione. Come evidenziato nella reazione, il patto europeo sull’immigrazione e l’asilo adottato dal Consiglio lo scorso anno ha rappresentato il punto di partenza per la definizione di una politica comune in materia. Dobbiamo ora garantire che gli impegni previsti dal patto vengano rispettati. Il prossimo mese, la Commissione illustrerà le modalità per monitorare il processo di attuazione del patto, che sarà possibile attraverso una relazione annuale pubblicata dalla Commissione stessa. Queste relazioni costituiranno la base per la discussione annuale del Consiglio europeo sulla politica per l’immigrazione e l’asilo a decorrere dal 2010. L’individuazione degli obiettivi generali della politica comune, come previsto dal patto stesso, dovrà far parte del programma pluriennale – il cosiddetto programma di Stoccolma – che verrà adottato più avanti nel corso dell’anno, durante il mandato della presidenza svedese. La relazione Busuttil offre alla Commissione informazioni estremamente importanti che le consentiranno di apportare il proprio contributo programmato sottoforma di una comunicazione, che dovrebbe essere adottata entro l’estate. Mi preme sottolineare la nostra convergenza di vedute a riguardo. In più parti, la relazione Busuttil invita la Commissione a intervenire. Mi sento di replicare dicendo che la Commissione si è già assunta gli impegni del caso, come dimostrano lo sviluppo di strutture per l’immigrazione circolare e temporanea, i miglioramenti nell’ambito della raccolta e nell’analisi dei dati, la diffusione delle informazioni relative sia alle opportunità effettive a disposizione degli immigrati che ai rischi collegati all’immigrazione clandestina e alla cooperazione con paesi terzi. Vorrei concentrarmi su un settore che ha destato la preoccupazione dell’onorevole Busuttil, ovvero la solidarietà fra gli Stati membri in materia di immigrazione. Come ha affermato il relatore nel suo intervento, i recenti episodi che hanno avuto luogo nel Mediterraneo hanno accentuato, ancora una volta, i problemi e le forti pressioni che incombono sugli Stati membri. Le garantisco, onorevole Busuttil, che la Commissione intende trovare delle soluzioni per aiutare gli Stati membri attualmente sottoposti a forti pressioni migratorie. A questo proposito, vorrei citare tre misure che sono già state adottate o di cui ci si avvarrà molto presto. Il regolamento di Dublino verrà modificato in modo da consentire la sospensione dei trasferimenti verso i paesi già sotto pressione; verrà istituito l’Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per offrire sostegno ai suddetti paesi, e si predisporranno finanziamenti a favore degli Stati membri che intendano perseguire una politica di ridistribuzione degli immigrati (interna o volontaria)."@it12
"− Europos Komisijos vardu norėčiau padėkoti S. Busuttilui už reikšmingą pranešimą, kurį jis parengė. Šiame pranešime aptariamas pagrindinis klausimas, susijęs su nuolatiniu Europos Sąjungos vystymusi; t. y. bendra imigracijos politika. Kaip pranešime nurodyta, Imigracijos paktas, kurį pernai priėmė Europos Vadovų Taryba, pasitarnavo kaip pradžios taškas bendros politikos prieglobsčio ir imigracijos srityje link. Dabar privalome užtikrinti, kad šiame pakte nustatyti įsipareigojimai būtų įgyvendinti. Kitą mėnesį Komisija pasiūlys priemones, kuriomis gali būti stebimas šio pakto įgyvendinimas. Tai vyks per metinį pranešimą, kurį Komisija išleis. Šie pranešimai pasitarnaus kaip pagrindas metinei diskusijai Europos Vadovų Taryboje dėl imigracijos ir prieglobsčio politikos 2010 m. Bendrųjų bendrosios politikos tikslų apibrėžimas, kaip nustatyta šiame pakte, taip pat turi būti įtrauktas į daugiametę programą, t. y. Stokholmo programą, kuri turi būti priimta vėliau šiais metais pirmininkaujant Švedijai. S. Busuttilo pranešimas suteikia Komisijai ypatingai naudingos informacijos, kuri padės įnešti planuotą indėlį komunikato, kuris turėtų būti priimtas iki šios vasaros, forma. Norėčiau pabrėžti bendrą mūsų idėjų konvergenciją. Įvairiose S. Busuttilo pranešimo dalyse Komisija raginama imtis veiksmų. Čia norėčiau paprieštarauti pasakydamas, kad Komisija jau aktyviai įsipareigojo. To pavyzdžiai matomi laikinos ir pakaitinės imigracijos įstaigų vystymesi, pagerinimuose, atliktuose duomenų surinikimo ir analizės srityje, informacijos sklaidoje tiek dėl realių esančių galimybių imigrantams, tiek rizikos, susijusios su nelegalia imigracija, taip pat bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis srityje. Norėčiau pakalbėti apie konkrečią sritį, dėl kurios S. Busuttil išreiškė savo susirūpinimą – solidarumą tarp valstybių narių dėl imigracijos klausimų. Kaip pranešėjas pabrėžė savo kalboje, pastarieji įvykiai Viduržemio jūroje, dar kartą pabrėžė problemas ir rimtą spaudimą, kurį patiria kai kurios valstybės narės. Norėčiau jus patikinti, gerb. S. Busuttili, kad Komisija yra visapusiškai įsipareigojusi rasti sprendimus, kaip padėti šioms valstybėms narėms, kurios išgyvena ypač intensyvų imigracijos spaudimą. Čia norėčiau paminėti tris priemonių pavyzdžius, kurių arba jau buvo imtasi arba turi būti imtasi šiuo atžvilgiu. Dublino reglamentas turi būti pataisytas taip, kad sudarytų sąlygas sustabdyti perkėlimus į tas valstybes nares, kurios išgyvena ypatingą spaudimą. Ketinama įsteigti Europos prieglobsčio paramos tarnybą, siekiant teikti paramą šioms valstybėms narėms, ir finansavimas bus padarytas prieinamu valstybėms narėms, kurių tikslas – vidaus ir savanoriškas imigrantų perskirstymas."@lt14
"− Eiropas Komisijas vārdā es vēlo apveikt kungu par svarīgo ziņojumu, kuru viņš ir sagatavojis. Šajā ziņojumā ir aplūkots galvenais jautājums, kas saistīts ar Eiropas Savienība pastāvīgu attīstību, proti, kopēja imigrācijas politika. Kā norādīts ziņojumā, Imigrācijas pakts, ko Eiropadome pieņēma pagājušajā gadā, bija sākuma punkts ceļā uz kopēju politiku patvēruma un imigrācijas jomā. Tagad mums ir jānodrošina, lai tiktu īstenotas šajā paktā noteiktās saistības. Nākamajā mēnesī Komisija ierosinās līdzekļus, ar kuriem var uzraudzīt šī pakta īstenošanu. Šie līdzekļi būs iekļauti Komisijas sagatavotajā gada ziņojumā. Šie ziņojumi kalpos par pamatu Eiropas Padomes 2010. gada debatēm par imigrācijas un patvēruma politiku. To kopējās politikas vispārīgo mērķu, kuri izvirzīti šajā paktā, noteikšana tiks iekļauta arī daudzgadu programmā, t.i., Stokholmas programmā, kas šogad tiks pieņemta Zviedrijas prezidentūras laikā. kunga ziņojums Komisijai sniedz ārkārtīgi noderīgu informāciju, kas tai palīdzēs dot plānoto ieguldījumu paziņojuma veida, kurš būtu jāpieņem līdz šai vasarai. Es gribētu uzsvērt mūsu ideju vispārējo konverģenci. Dažādās kunga ziņojuma daļās Komisija tiek aicināta rīkoties. Uz to es vēlos atbildēt, ka Komisija jau ir aktīvi uzņēmusies saistības. Kā piemērus tam var minēt pagaidu un riņķveida migrācijas iespēju izveidi, uzlabojumus, kas veikti datu ievākšanā un analīzē, informācijas izplatīšanu par reālām iespējām, kas pieejamas imigrantiem, kā arī par riskiem, kas saistīti ar nelegālo imigrāciju, un arī sadarbības ar trešām valstīm jomā. Es vēlos atsaukties uz konkrētu jomu, attiecībā uz kuru kungs pauž savas bažas, un tā ir dalībvalstu solidaritāte imigrācijas jautājumos. Kā referents uzsvēra savā runā, nesenie notikumi Vidusjūrā ir vēlreiz uzsvēruši tās problēmas un nopietno spiedienu, ar ko saskaras dažas dalībvalstis. Es vēlos jūs pārliecināt kungs, ka Komisija ir pilnībā apņēmusies atrast risinājumus, lai palīdzētu šīm dalībvalstīm, kuras piedzīvo īpaši lielu imigrācijas spiedienu. Es vēlos minēt trīs piemērus pasākumiem, kuri vai nu ir jau veikti vai kuri tiks veikti šajā saistībā. Tiks grozīta Dublinas regula, lai nodrošinātu imigrantu nosūtīšanas apturēšanu uz tām dalībvalstīm, kuras piedzīvo īpašu spiedienu. Tiks izveidots Eiropas Patvēruma atbalsta birojs, lai nodrošinātu atbalstu minētajām dalībvalstīm, kā arī tiks nodrošināts finansējums tām dalībvalstīm, kuru mērķis ir imigrantu iekšēja un brīvprātīga pārdale."@lv13
"− Ik wil de heer Busuttil namens de Europese Commissie feliciteren met het belangrijke verslag dat hij heeft opgesteld. Dit verslag beschrijft een essentieel punt in relatie tot de doorlopende ontwikkeling van de Europese Unie; namelijk een gemeenschappelijk immigratiebeleid. Zoals in het verslag wordt aangegeven, was het pact inzake immigratie dat vorig jaar door de Europese Raad werd aangenomen, een startpunt voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijk beleid op het gebied van asiel en immigratie. We moeten er nu voor zorgen dat de toezeggingen die in dit pact zijn gedaan, ook worden uitgevoerd. De Commissie zal komende maand met voorstellen komen voor de wijze waarop de tenuitvoerlegging van het voornoemde pact kan worden gecontroleerd. Dat zal gebeuren in de vorm van een jaarverslag dat door de Commissie wordt uitgebracht. Deze verslagen zullen de basis vormen van het jaarlijkse debat met de Europese Raad over het immigratie- en asielbeleid vanaf 2010. De definitie van de algemene doelstellingen voor het gemeenschappelijke beleid zoals vastgesteld in dit pact, wordt eveneens opgenomen in het meerjarige Stockholm-programma, dat naar verwachting later dit jaar zal worden aangenomen onder het Zweedse voorzitterschap. Het verslag-Busuttil biedt de Commissie bijzonder veel nuttige informatie waarmee zij haar geplande bijdrage kan leveren in de vorm van een mededeling, die deze zomer nog zou moeten worden aangenomen. Ik wil benadrukken dat onze ideeën in het algemeen op één lijn liggen. In verschillende onderdelen van het verslag-Busuttil wordt de Commissie opgeroepen om actie te ondernemen. In antwoord hierop wil ik wijzen op de actieve inzet die de Commissie op dit gebied al getoond heeft. Hiervan kunnen verschillende voorbeelden genoemd worden, zoals de ontwikkeling van faciliteiten voor tijdelijke en cirkelmigratie. Denk ook aan de verbeteringen op het gebied van gegevensverzameling en -analyse, en de verspreiding van informatie over de reële kansen van immigranten en de risico’s van illegale immigratie. Ik noem verder nog de samenwerking met derde landen. Ik wil reageren op een specifiek punt in het verslag waarover de heer Busuttil zijn zorg uitte, namelijk de solidariteit tussen lidstaten op het gebied van immigratie. Zoals de rapporteur in zijn toespraak benadrukte, hebben de recente gebeurtenissen in het Middellandse Zeegebied opnieuw de problemen en de grote druk aan het licht gebracht waaronder sommige lidstaten te lijden hebben. Ik wil u, mijnheer Busuttil, verzekeren dat de Commissie zich volledig inzet om oplossingen te vinden voor deze lidstaten die gebukt gaan onder een zeer grote migratiedruk. Ik wil in dit verband drie voorbeelden noemen van maatregelen die al genomen zijn of nog genomen zullen worden. De Dublin-verordening wordt gewijzigd zodat de overdracht aan lidstaten die onder grote druk staan, kan worden opgeschort. Het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken wordt opgericht ter ondersteuning van deze lidstaten, en de lidstaten zullen financiële steun ontvangen voor interne en vrijwillige herverdeling van immigranten."@nl3
"− W imieniu Komisji Europejskiej pragnę pogratulować panu posłowi Busuttilowi przygotowania tego ważnego sprawozdania. Omówiono w nim podstawowe zagadnienie związane z trwałym rozwojem Unii Europejskiej, tj. wspólną politykę imigracyjną. Ze sprawozdania wynika, że pakt w sprawie imigracji przyjęty przez Radę Europejską w ubiegłym roku posłużył jako punkt wyjścia do wspólnej polityki w dziedzinie imigracji i azylu. Musimy się teraz upewnić, by zobowiązania wymienione w pakcie zostały zrealizowane. W przyszłym miesiącu Komisja zaproponuje narzędzia, przy pomocy których możliwe będzie monitorowanie realizacji paktu. Odbędzie się to poprzez roczne sprawozdanie, które zostanie opublikowane przez Komisję. Sprawozdania te posłużą jako podstawa rocznej debaty na forum Rady Europejskiej nad zagadnieniami polityki imigracji i azylu na rok 2010. Definicja ogólnych celów wspólnej polityki ustalona w pakcie powinna również zostać włączona do programu wieloletniego, tj. programu sztokholmskiego, którego wdrożenie planowane jest na drugą połowę roku, w okresie prezydencji szwedzkiej. Sprawozdanie posła Busuttila dostarczyło Komisji niezwykle pożytecznych informacji, dzięki którym będzie mogła wnieść planowany wkład w formie komunikatu, który powinien zostać opublikowany przed rozpoczęciem lata. Pragnę podkreślić ogólną zbieżność naszych idei. W wielu częściach swojego sprawozdania poseł Busuttil wzywa Komisję do podjęcia działań. Chciałbym tutaj odpowiedzieć, że Komisja zajęła się już tą sprawą. Widać to na przykładzie rozwoju udogodnień dla czasowej lub cyrkulacyjnej imigracji, ulepszeń w sferze gromadzenia i przetwarzania danych, rozpowszechniania informacji zarówno na temat realnych możliwości dostępnych dla imigrantów, jak i zagrożeń związanych z nielegalną imigracją, a także w sferze współpracy z krajami trzecimi. Pragnę odnieść się teraz do konkretnej kwestii, w związku z którą poseł Busuttil wyraził swoje obawy, mianowicie do solidarności państw członkowskich w sprawach dotyczących imigracji. Jak sprawozdawca zauważył w swoim wystąpieniu, ostatnie wydarzenia w rejonie Morza Śródziemnego raz jeszcze pokazały problemy, z którymi spotykają się niektóre państwa członkowskie i naciski, jakie są na nie wywierane. Pragnę zapewnić pana posła, że Komisja jest w pełni zaangażowana w znalezienie rozwiązań, które pomogłyby państwom członkowskim szczególnie dotkniętym problemami związanymi z imigracją. Pragnę tutaj wymienić trzy przykłady środków, które już zastosowano lub które zostaną zastosowane w przyszłości w tym zakresie. Zmienione zostanie rozporządzenie dublińskie w taki sposób, by pozwalało na wstrzymanie przekazywania osób starających się o azyl do tych państw członkowskich, których problem dotyka w szczególności. Planowane jest powołanie Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej, którego zadaniem będzie wspieranie tych właśnie państw członkowskich. Ponadto państwa członkowskie otrzymają fundusze przeznaczone na wewnętrzne i dobrowolne przenoszenie imigrantów."@pl16
"− Em nome da Comissão Europeia, gostaria de felicitar o senhor deputado Busuttil pelo importante relatório que elaborou. Este relatório analisa uma questão central ligada ao contínuo desenvolvimento da União Europeia, ou seja, uma política comum de imigração. Tal como o relatório aponta, o pacto para a imigração aprovado pelo Conselho Europeu do ano passado serviu como rampa de lançamento para uma política comum em matéria de asilo e imigração. Teremos agora de assegurar que os compromissos previstos no pacto sejam implementados. No próximo mês, a Comissão irá propor meios através dos quais a execução do presente pacto pode ser acompanhada. Isto será feito por meio de um relatório anual que será emitido pela Comissão. Estes relatórios servirão de base para o debate anual no Conselho Europeu sobre a política de imigração e asilo a partir do ano 2010. A definição dos objectivos gerais para a política comum tal como estabelecida no presente Pacto será também incluída no programa plurianual, ou seja, o Programa de Estocolmo, que será aprovado ainda este ano sob a Presidência sueca. O relatório de Busuttil fornece a Comissão com informações extremamente úteis que irão ajudá-la a dar o seu contributo planeado na forma de uma comunicação, que deverá ser aprovada este Verão. Gostaria de realçar a convergência geral das nossas ideias. Em várias partes, o relatório de Busuttil insta a Comissão a tomar medidas. Aqui, gostaria de responder dizendo que a Comissão já se empenhou activamente. Exemplos disto são o desenvolvimento de instrumentos para a imigração temporária e circular, as melhorias alcançadas na área de recolha e análise de dados, a divulgação de informações tanto sobre as oportunidades reais disponíveis para os imigrantes como sobre os riscos envolvidos na imigração ilegal, e também na área da cooperação com países terceiros. Gostaria de referir uma área em particular onde o senhor deputado Busuttil manifestou a sua preocupação, que é a solidariedade entre os Estados-Membros em questões de imigração. Como o relator destacou no seu discurso, os recentes acontecimentos que ocorreram no Mediterrâneo salientaram uma vez mais os problemas e as graves pressões que alguns Estados-Membros enfrentam. Gostaria de assegurar-lhe, Senhor Deputado Busuttil, que a Comissão está plenamente empenhada em encontrar soluções para ajudar os Estados-Membros que enfrentam pressões particularmente intensas na área da imigração. Gostaria de citar três exemplos de medidas a este respeito que já foram tomadas ou que estão para ser tomadas. O Regulamento Dublim será alterado de modo a permitir a suspensão de transferências para os Estados-Membros que estão sob grande pressão. Está a ser criado o Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo a fim de prestar apoio a esses mesmos Estados-Membros, e será disponibilizado financiamento aos Estados-Membros destinado à redistribuição interna e voluntária dos imigrantes."@pt17
"− În numele Comisiei Europene, aş dori să îl felicit pe domnul Busuttil pentru raportul important pe care l-a elaborat. Acest raport a discutat o problemă centrală care este legată de dezvoltarea continuă a Uniunii Europene; şi anume o politică comună de imigrare. După cum a indicat Pactul privind imigrarea adoptat de Consiliul European anul trecut a servit ca un punct de lansare către o politică comună în domeniul azilului şi imigrării. Acum trebuie să ne asigurăm că angajamentele stipulate în acest Pact sunt puse în aplicare. Luna viitoare, Comisia va propune mijloace prin care punerea în aplicare a acestui Pact poate fi monitorizată. Aceasta va avea loc printr-un raport anual care va fi publicat de Comisie. Aceste rapoarte vor servi ca bază pentru dezbaterea anuală în Consiliul European privind politica de imigrare şi azil începând din 2010. Definirea scopurilor generale pentru politica comună, aşa cum sunt stabilite în acest Pact, vor fi incluse, de asemenea, în programul multianual, adică Programul de la Stockholm care urmează să fie adoptat spre sfârşitul acestui an în cursul Preşedinţiei suedeze. Raportul Busuttil oferă Comisiei informaţii extrem de utile care o vor ajuta să-şi aducă contribuţia planificată sub forma unei comunicări, care ar trebui să fie adoptată în vara aceasta. Aş dori să subliniez convergenţa generală a ideilor noastre. Raportul Busuttil îndeamnă în mai multe rânduri Comisia să treacă la acţiune. Aici aş dori să răspund, precizând că Comisia s-a implicat deja în mod activ. Exemple ale acestei implicări pot fi observate în dezvoltarea facilităţilor pentru imigrarea temporară şi circulară, îmbunătăţirile aduse în domeniul colectării de date şi analizei, distribuirea informaţiilor privind atât oportunităţile reale disponibile pentru imigranţi, cât şi riscurile pe care le implică imigraţia ilegală şi, de asemenea, în domeniul cooperării cu ţările terţe. Aş dori să mă refer la un domeniul particular faţă de care domnul Busuttil şi-a exprimat îngrijorarea, şi anume solidaritatea între statele membre în ceea ce priveşte chestiunile privind imigrarea. După cum a subliniat raportorul în discursul său, evenimentele recente care au avut loc în Marea Mediterană au accentuat, încă o dată, problemele şi presiunile grave cu care se confruntă anumite state membre. Aş dori să vă asigur, domnule Busuttil, că Comisia este dedicată în totalitate găsirii de soluţii pentru sprijinirea acestor state membre care se confruntă cu presiuni foarte intense în domeniul imigrării. Aici aş dori să menţionez trei exemple de măsuri care fie au fost deja adoptate, fie urmează să fie adoptate în această privinţă. Regulamentul Dublin va fi modificat astfel încât să permită suspendarea transferurilor către statele membre care sunt supuse unei anumite presiuni. Biroul European de Sprijin pentru Azil va fi înfiinţat pentru a oferi sprijin aceloraşi state membre şi statele membre vor beneficia de finanţare cu scopul redistribuirii interne şi voluntare a imigranţilor."@ro18
"V mene Európskej komisie by som chcel zablahoželať pánovi Busuttilovi k vypracovaniu dôležitej správy. Táto správa sa zaoberala hlavnou otázkou, ktorá je spojená s neustálym rozvojom Európskej únie – spoločnou prisťahovaleckou politikou. Ako správa naznačila, Pakt o prisťahovalectve, ktorý minulý rok prijala Európska rada, slúžil ako stimul na vytvorenie spoločnej politiky v oblasti azylu a prisťahovalectva. Teraz musíme dosiahnuť, aby sa záväzky, ktoré boli v pakte stanovené, plnili. Nasledujúci mesiac Komisia navrhne prostriedky, pomocou ktorých sa bude monitorovať zavádzanie tohto paktu. Toto sa uskutoční prostredníctvom výročnej správy, ktorú uverejní Komisia. Tieto správy budú slúžiť ako základ pre každoročnú rozpravu v Európskej rade o prisťahovaleckej a azylovej politike od roku 2010. Definícia všeobecných cieľov spoločnej politiky definovaných v pakte, bude tiež zahrnutá do viacročného programu, takzvaného Štokholmského programu, ktorý má prijať švédske predsedníctvo v ďalších mesiacoch tohto roku. Správa pána Busuttila poskytuje Komisii veľmi užitočné informácie, ktoré jej pomôžu pri vypracovaní plánovaného oznámenia, ktoré by sa malo prijať v lete tohto roku. Chcel by som zdôrazniť všeobecnú konvergenciu našich nápadov. Správa pána Busuttila vo viacerých častiach žiada Komisiu, aby konala. Chcel by som odpovedať, že Komisia sa už aktívne zapojila do tejto problematiky. Dôkazom je vytvorenie zariadení pre dočasné a cirkulačné prisťahovalectvo, zlepšenie v oblasti zhromažďovania a analýzy údajov, šírenie informácií o reálnych príležitostiach dostupných pre prisťahovalcov, ako aj o rizikách nelegálneho prisťahovalectva a tiež spolupráca s tretími krajinami. Chcel by som sa vyjadriť ku konkrétnej obave pána Busuttila a tou je solidarita medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o otázky prisťahovalectva. Ako už pán spravodajca zdôraznil vo svojom prejave, nedávny prípad, ktorý sa odohral v Stredozemnom mori, opäť poukázal na problémy a silný tlak, ktorým musia čeliť niektoré členské štáty. Chcel by som vás ubezpečiť, pán Busuttil, že Komisia sa plne venuje hľadaniu riešení, ktoré pomôžu tým členským štátom, ktoré zažívajú obzvlášť silný tlak prisťahovalectva. Tu by som chcel spomenúť tri príklady opatrení, ktoré sa v tejto súvislosti už prijali alebo sa čoskoro prijmú. Dublinské nariadenie by sa malo pozmeniť a doplniť tak, aby umožnilo pozastavenie transferov do tých členských štátov, ktoré čelia mimoriadnemu tlaku. Vytvorí sa Európsky úrad na podporu azylantov, ktorý bude poskytovať podporu členským štátom pod najväčším tlakom. Zároveň budú členským štátom poskytnuté finančné prostriedky, ktorých cieľom bude dobrovoľné premiestňovanie prisťahovalcov v rámci EÚ."@sk19
"− V imenu Evropske komisije bi želel čestitati gospodu Busuttilu za pomembno poročilo, ki ga je sestavil. To poročilo razpravlja o osrednjem vprašanju, ki je vezano na nenehen razvoj Evropske unije; to je skupna politika priseljevanja. Kot navaja poročilo, je politika priseljevanja, ki jo je sprejel Evropski svet prejšnje leto, služila kot odskočna točka za skupno politiko na področju azila in priseljevanja. Zdaj moramo zagotoviti, da bodo izvedene zaveze, določene v tem paktu. Naslednji mesec bo Komisija predlagala sredstva, s katerimi lahko spremljamo izvajanje tega pakta. To se bo zgodilo na podlagi letnega poročila, ki ga bo izdala Komisija. Ta poročila bodo služila kot osnova za letno razpravo v Evropskem svetu o politiki priseljevanja in azila od leta 2010 naprej. Opredelitev splošnih ciljev skupne politike, kot jih vzpostavlja ta pakt, bo prav tako vključena v večletni program, to je stockholmski program, ki bo sprejet v nadaljevanju tega leta v okviru švedskega predsedstva. Poročilo gospoda Busuttila daje Komisiji izjemno uporabne informacije, ki ji bodo pomagale, da bo sestavila svoj načrtovani prispevek v obliki sporočila, ki naj bi bilo sprejeto do poletja. Želel bi poudariti splošno ujemanje naših idej. V različnih delih poročilo gospoda Busuttila poziva Komisijo k ukrepom. Tukaj bi rad odgovoril s tem, da se je Komisija že aktivno zavezala. Primere tega lahko vidimo v razvoju sredstev za začasno in krožno priseljevanje, izboljšav na področju zbiranja podatkov in analiz, širitev informacij tako o realističnih priložnostih, ki so na voljo priseljencem, in tveganjih, povezanih z nezakonitim priseljevanjem, ter prav tako na področju sodelovanja s tretjimi državami. Želel bi omeniti posebni področje, glede katerega je gospod Busuttil izrazil zaskrbljenost, in to je solidarnost med državami članicami glede vprašanj priseljevanja. Kot je v svojem govoru poudaril poročevalec, so nedavni dogodki v Sredozemlju še enkrat poudarili probleme in resne pritiske, s katerimi se soočajo določene države članice. Rad bi vam zagotovil, gospod Busuttil, da je Komisija popolnoma predana iskanju rešitev, da bi pomagali tem državam članicam, ki trpijo zaradi posebej intenzivnih pritiskov priseljevanja. Tukaj bi želel omeniti tri primere ukrepov, ki so bili popolnoma sprejeti ali pa bodo sprejeti v tem smislu. Dublinska uredba bo spremenjena tako, da bo omogočena ustavitev predaj tistim državam članicam, ki se soočajo s posebnimi pritiski. Ustanovljen bo Evropski urad za podporo prosilcem za azil, da bi nudil podporo istim državam članicam, in na razpolago bodo sredstva državam članicam s ciljem notranje in prostovoljne prerazporeditve priseljencev."@sl20
"− På Europeiska kommissionens vägnar vill jag gratulera Simon Busuttil till det viktiga betänkande han har utarbetat. I betänkandet diskuteras en central fråga som är nära förbunden med Europeiska unionens fortlöpande utveckling, nämligen en gemensam invandringspolitik. Den europeiska pakt för invandring och asyl som Europeiska rådet antog förra året har tjänat som utgångspunkt på vägen mot en gemensam politik på asyl- och invandringsområdet, vilket också påpekas i betänkandet. Vi måste nu se till att de åtaganden som stipuleras i pakten uppfylls. I nästa månad kommer kommissionen att föreslå metoder för att övervaka genomförandet av denna pakt. Detta kommer att ske genom en årlig rapport som kommer att utfärdas av kommissionen. Dessa rapporter kommer att ligga till grund för den årliga debatten inom Europeiska rådet om invandrings- och asylpolitiken 2010. Den definition av de allmänna målen för den gemensamma politiken som fastställts i denna pakt ska också ingå i det fleråriga programmet, dvs. det Stockholmsprogram som kommer att antas senare i år under det svenska ordförandeskapet. Genom Busuttilbetänkandet får kommissionen ytterst värdefull information som kommer att hjälpa den att lämna sitt planerade bidrag i form av ett meddelande som bör antas senast i sommar. Jag vill understryka att våra uppfattningar i stort sett överensstämmer. I flera olika delar av Busuttilbetänkandet uppmanas kommissionen att agera. Som svar på detta vill jag här säga att kommissionen redan har förbundit sig att agera aktivt. Exempel på detta kan ses i utvecklandet av anläggningarna för tillfällig och cirkulär migration, de förbättringar som har gjorts på området insamling och analys av uppgifter, spridandet av information både om de realistiska möjligheterna för invandrare och om riskerna med illegal invandring och även på området samarbete med tredjeländer. Jag vill nämna ett särskilt område där Simon Busuttil uttryckte oro, nämligen solidariteten mellan medlemsstaterna i invandringsfrågor. Som föredraganden framhöll i sitt anförande har de nyligen inträffade händelserna i Medelhavet återigen tydligt visat de problem och det allvarliga tryck som vissa medlemsstater utsätts för. Jag vill försäkra er, herr Busuttil, att kommissionen tar sitt fulla ansvar för att finna lösningar för att hjälpa dessa medlemsstater som upplever ett särskilt intensivt invandringstryck. Här vill jag nämna tre exempel på åtgärder som antingen redan har vidtagits eller som kommer att vidtas i detta avseende. Dublinförordningen kommer att ändras på ett sådant sätt att det blir möjligt att skjuta upp överföringar till de medlemsstater som är utsatta för ett särskilt stort tryck. En europeisk byrå för stöd till asylsökande kommer att inrättas för att stödja just dessa medlemsstater, och ekonomiska resurser kommer att ställas till medlemsstaternas förfogande för att möjliggöra intern och frivillig omflyttning av invandrare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph