Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-21-Speech-2-201"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090421.22.2-201"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I must declare an interest in this subject. I am a lifelong keen sea angler, as are most of my family. I enjoy this because it is one of the last basic freedoms that we have. We can go onto the beach or out in our boats, catch a few fish and take them home to eat. Now, for some years, recreational sea anglers have been lobbying for their sport to be included as part of the CFP. I have said for years, ‘be careful what you wish for’. Well, now it has happened and it is called Article 47, and it is called this Maltese Commissioner, Joe Borg. There are over one million of us in Britain: we are conservation-minded; we are sensible. We do not need regulating, Mr Borg, by the likes of you. That is why we need an outright rejection of Article 47 because nothing else will do. If you get this power, you can come back year after year. We may say now that beach angling has been exempted, but once it is under the auspices of people like you, Mr Borg, you can come back next year or the year after and start to regulate it. As far as boat angling is concerned, the door with all of this is open for everybody being required to have licences and to report. Any mini-victory that we feel that we won at committee stage by changing the words ‘Member States shall’ to ‘Member States may’ start to collect this data is lost: I am afraid, with Defra back home, I feel they will take any opportunity to use EU rules to control us in any way that they can. Sea angling needs encouragement. We should be building offshore reefs. We should be recognising – as the Americans have done – the enormous economic impact that it can have. Instead, we have a common fisheries policy that has been an environmental disaster already. It is prejudiced against the British working fleet and it will now ruin sea angling in Britain if we give this man, and people of his ilk, power. So, Commissioner Borg, my advice is ‘sling your hook’!"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, musím se přiznat, že mě toto téma velmi zajímá. Po celý život se nadšeně zabývám námořním rybolovem, stejně jako má rodina. Rybařím rád, neboť je to jedna z posledních základních svobod, kterou máme. Můžeme jít na pláž nebo na loď, chytit pár ryb a potom je doma uvařit. Již je to několik let, co se rekreační námořní rybáři snaží lobbovat, aby jejich sport byl začleněn do společné rybářské politiky. Po mnoho let jim říkám „dávejte pozor na to, co si přejete“. Nyní se jim to splnilo a je to článek 47, za nímž stojí maltský komisař Joe Borg. V Británii náš počet přesahuje jeden milion, jsme konzervativní a choulostiví. Pane Borgu, my nepotřebujme regulaci ze strany lidí, jako jste vy. Z toho důvodu je nutné bezvýhradně odmítnout článek 47, protože nic jiného nezbývá. Dostanete-li tuto pravomoc, můžete se vracet rok co rok. Můžeme nyní tvrdit, že rybářství na pláži bylo vyňato, avšak jakmile je to pod záštitou lidí, jako jste vy, pan Borgu, je možné, že se vrátíte příští nebo přespříští rok a začnete s jeho regulací. Co se týče rybolovu na lodi, dveře jsou otevřené pro všechny, kteří musí mít oprávnění a hlásit své úlovky. Ať už jsme ve výboru dosáhli jakéhokoli menšího vítězství tím, že jsme pozměnili znění ze „jsou evidovány členským státem“ na „mohou být evidovány členským státem“, nyní je to ztraceno. Obávám se, že na našem ministerstvu zemědělství čekají na každou příležitost ke zneužití pravidel EU k tomu, aby nad námi mohli jakýmkoliv způsobem vykonávat dozor. Námořní rybolov je třeba povzbudit. Měli bychom budovat umělé útesy na pobřeží. Měli bychom jako ve Spojených státech uznat, že mohou mít nesmírný hospodářský dopad. Namísto toho máme společnou rybářskou politiku, která je již nyní ekologickou katastrofou. Je zaujatá proti britskému pracovnímu loďstvu a nyní v Británii zničí i námořní rybolov, svěříme-li pravomoci tomuto muži a jeho lidem. Pane komisaři Borgu, mám pro Vás tedy jednu radu – „zvedněte kotvy a zmizte“!"@cs1
"Hr. formand! Jeg er nødt til at sige, at jeg har en personlig interesse i dette spørgsmål. Jeg har som de fleste i min familie været en ivrig fritidshavfisker hele mit liv. Jeg nyder dette, fordi det er en af de sidste basale friheder, vi har tilbage. Vi kan gå ned på stranden eller ud i vores både, fange et par fisk og tage dem med hjem og spise dem. Igennem flere år har fritidshavfiskere arbejdet for at få deres sport omfattet af den fælles fiskeripolitik. Som jeg har sagt i mange år: "Pas på, hvad du ønsker dig". Det er imidlertid sket nu i artikel 47, der kan tilskrives den maltesiske kommissær, Joe Borg. Der er over 1 mio. fritidsfiskere i Storbritannien, og vi er opmærksomme på bevarelse, vi er fornuftige. Kommissær Borg! Vi har ikke brug for lovgivning fra folk som Dem. Vi er derfor nødt til at forkaste artikel 47 helt og holdent, fordi det er det eneste rigtige at gøre. Hvis De får denne magt, kan De vende tilbage hvert år. Rekreativt fiskeri fra land er ganske rigtigt undtaget i dag, men når folk som Dem får kompetence på dette område, kan De vende tilbage næste år og eller året efter og indføre lovgivning på dette område. Med hensyn til rekreativt fiskeri fra et fartøj er dette allerede sket, idet der stilles krav om tilladelse og indberetning. Den minisejr, som vi føler, at vi vandt i udvalgsfasen ved at give medlemsstaterne mulighed for at registrere disse oplysninger i stedet for at stille krav herom, er gået tabt. Jeg er bange for, at det britiske miljø-, fødevare- og landbrugsministerium vil bruge enhver lejlighed til at anvende EU-regler til at kontrollere os på alle mulige måder. Rekreativt fiskeri fra et fartøj skal fremmes. Vi bør bygge offshore-rev. Vi bør i lighed med amerikanerne anerkende den enorme økonomiske indvirkning, som dette kan få. Vi har i stedet en fælles fiskeripolitik, der allerede har været en miljøkatastrofe. Den er til skade for den britiske aktive flåde, og den vil nu ødelægge rekreativt fiskeri fra et fartøj i Storbritannien, hvis vi giver denne mand og folk af hans slags magt. Mit råd til kommissær Borg er således "Stik af!"."@da2
"Herr Präsident! Ich muss mein Interesse an diesem Thema zum Ausdruck bringen. Ich bin schon mein ganzes Leben lang begeisterter Hochseeangler, ebenso wie die meisten in meiner Familie. Ich genieße das, weil es eine der letzten grundlegenden Freiheiten ist, die wir haben. Wir können an den Strand gehen oder in unseren Booten hinausfahren, ein paar Fische fangen und sie zum Essen mit nach Hause nehmen. Die Freizeithochseeangler betreiben nun bereits seit einigen Jahren Lobbyarbeit, damit ihr Sport in die GFP aufgenommen wird. Ich sage seit Jahren: ‚passt auf, was ihr euch wünscht.’ Nun, jetzt ist es geschehen und es nennt sich Artikel 47 und er ist nach diesem maltesischen Kommissar, Joe Borg, benannt. Es gibt über eine Million von uns in Großbritannien: Wir sorgen uns um die Umwelterhaltung, wir sind vernünftig. Wir brauchen keine Verordnungen, Herr Borg, von Leuten wie Ihnen. Aus diesem Grund müssen wir Artikel 47 vollständig ablehnen, weil das das Einzige ist, was hilft Wenn Sie diese Macht erhielten, könnten Sie Jahr für Jahr wiederkommen. Wir können jetzt sagen, dass das Strandangeln ausgenommen wird, aber sobald es einmal unter der Schirmherrschaft von Leuten wie Ihnen, Herr Borg, steht, können Sie nächstes Jahr oder das Jahr danach wiederkommen, und beginnen es zu regeln. Im Hinblick auf das Bootsangeln, öffnet all dies die Tür, damit in Zukunft jeder eine Lizenz haben und seinen Fang melden muss. Jeder Minisieg, den wir in der Ausschussphase gewonnen zu haben schienen, in dem wir die Worte ‚die Mitgliedstaaten müssen’ in ‚die Mitgliedstaaten können’ diese Daten sammeln ändern, geht verloren: Ich befürchte, die Defra-Behörde zu Hause wird jede Gelegenheit nutzen, um die EU-Regeln einzusetzen, um uns auf alle möglichen Arten und Weisen zu kontrollieren. Das Hochseeangeln benötigt Unterstützung. Wir sollten küstennahe Riffe schaffen. Wir sollten – wie das die Amerikaner bereits getan haben – die gewaltige wirtschaftliche Auswirkung erkennen, die das haben kann. Stattdessen haben wir eine gemeinsame Fischereipolitik, die bereits jetzt ein ökologisches Desaster ist. Sie ist gegen die britische Berufsfischereiflotte voreingenommen und wird jetzt auch noch das britische Hochseeangeln verderben, wenn wir diesem Mann und solchen Leuten Macht geben. Also Kommissar Borg, mein Ratschlag ist, ‚ziehen Sie ihr Leine ein!’"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να δηλώσω το ενδιαφέρον μου για αυτό το θέμα. Είμαι όλη μου τη ζωή ενθουσιώδης ψαράς, όπως και τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς μου. Απολαμβάνω αυτή τη δραστηριότητά μου διότι είναι μια από τις τελευταίες βασικές ελευθερίες που έχουμε. Μπορούμε να πάμε στην παραλία ή να βγούμε στη θάλασσα με τα σκάφη μας, να πιάσουμε μερικά ψάρια και να γυρίσουμε σπίτι να τα φάμε. Τώρα, εδώ και μερικά χρόνια, οι ερασιτέχνες θαλάσσιοι ψαράδες διεκδικούν τη συμπερίληψη της ψυχαγωγικής δραστηριότητάς τους ως μέρος της ΚΑΠ. Για χρόνια λέω, «να προσέχετε τι ευχόσαστε». Λοιπόν, τώρα η συμπερίληψη συνέβη και ονομάζεται άρθρο 47, και έχει το όνομα αυτού του Μαλτέζου Επιτρόπου, του Joe Borg. Είμαστε πάνω από ένα εκατομμύριο στη Βρετανία: είμαστε υπέρ της διατήρησης∙ είμαστε λογικοί. Δεν χρειαζόμαστε ρύθμιση, κ. Borg, από τους ομοίους σας. Γι’ αυτό το λόγο χρειαζόμαστε την απερίφραστη απόρριψη του άρθρου 47, διότι τίποτε άλλο δεν είναι αρκετό. Αν αποκτήσετε αυτή την εξουσία, μπορείτε να επιστρέφετε χρόνο με το χρόνο. Μπορεί τώρα να λέμε ότι το ψάρεμα από την ακτή έχει εξαιρεθεί, αλλά μόλις τεθεί υπό την αιγίδα ανθρώπων σαν και σας, κ. Borg, μπορεί να επιστρέψετε την επόμενη ή τη μεθεπόμενη χρονιά για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση του. Όσον αφορά το ψάρεμα από σκάφος, η πόρτα είναι ανοιχτή, με όλα αυτά που συμβαίνουν, να ζητείται από τον καθένα να έχει άδειες και να συντάσσει αναφορές. Όποια μικρή νίκη αισθανόμαστε ότι κερδίσαμε στο στάδιο της επιτροπής, αλλάζοντας τις λέξεις «Τα κράτη μέλη αρχίζουν» σε «Τα κράτη μέλη μπορούν να αρχίσουν» να συλλέγουν αυτά τα δεδομένα, έχει χαθεί: Φοβάμαι, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Γεωργίας στη χώρα μου, ότι θα εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία για να χρησιμοποιήσουν την κοινοτική νομοθεσία για να μας ελέγξουν με οποιονδήποτε τρόπο μπορούνε. Το θαλάσσιο ψάρεμα χρειάζεται ενθάρρυνση. Θα έπρεπε να χτίζουμε υφάλους στα ανοιχτά. Θα έπρεπε να αναγνωρίζουμε – όπως έκαναν οι Αμερικανοί – τις τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει. Αντ’ αυτού, έχουμε μια κοινή αλιευτική πολιτική που έχει αποδειχθεί ήδη περιβαλλοντική καταστροφή. Είναι προκατειλημμένη κατά του βρετανικού αλιευτικού στόλου και τώρα θα καταστρέψει και το θαλάσσιο ψάρεμα στη Βρετανία, εάν δώσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο, και στη φάρα του, εξουσία. Λοιπόν, Επίτροπε Borg, η συμβουλή μου είναι «πάρτε δρόμο»!"@el10
". –Señor Presidente, debo reconocer que me interesa este asunto. Como la mayor parte de mi familia, soy un devoto pescador de caña desde hace tiempo. Disfruto de esta actividad porque es una de las últimas libertades básicas que tenemos. Podemos ir a la playa, o salir en nuestros botes, pescar algunos peces y llevarlos a casa para comerlos. Ahora, desde hace algunos años, los aficionados a la pesca con caña en el mar están presionando para que su deporte sea incluido como parte de la PPC. Llevo diciendo muchos años: «ten cuidado con lo que deseas». Pues bien, ahora ha pasado y lleva por nombre artículo 47 y este se llamaComisario maltés, Joe Borg. En Gran Bretaña somos más de un millón. Nos preocupa la conservación; somos sensatos. Señor Borg, no necesitamos regular según su criterio. Por ese motivo debemos rechazar contundentemente el artículo 47. Es la única alternativa. Si consigue este poder, puede volver año tras año. Ahora podemos decir que la pesca de playa está exenta, pero una vez que se encuentre bajo los auspicios de personas como usted, señor Borg, usted puede volver el próximo año o el siguiente para empezar a regularla. Por lo que respecta a la pesca con caña desde botes, con todo esto se abre la puerta para exigir a todo el mundo la licencia y la obligación de informar. Todas las pequeñas victorias que creímos haber conseguido en comisión al cambiar las palabras «los Estados miembros deberán» por «los Estados miembros podrán» empezar a recopilar estos datos están perdidas: Con la vuelta de DEFRA (Departamento del gobierno británico de medio ambiente, alimentación y asuntos rurales), me temo que utilizarán cualquier oportunidad de utilizar las normas comunitarias para controlarnos de cualquier modo posible. La pesca con caña en el mar necesita un impulso. Deberíamos construir arrecifes marinos. Deberíamos reconocer —como han hecho los americanos— el enorme impacto económico que puede tener. En cambio, tenemos una política pesquera común que ha supuesto un desastre medioambiental. Está llena de prejuicios contra la flota británica y ahora arruinará la pesca de caña en el mar en Reino Unido si concedemos poder a este hombre y a gente de su clase. Por tanto, Comisario Borg, mi consejo es «¡lance su anzuelo!»."@es21
"Härra juhataja, tuleb tunnistada, et see teema pakub mulle huvi. Ma olen eluaeg olnud suur merel õngitseja, nagu ka enamik mu perekonnaliikmetest. Ma naudin seda väga, sest see on üks viimaseid põhivabadusi, mis meile alles on jäänud. Me võime minna randa või paadiga merele, püüda paar kala ning siis viia need koju ja neist toitu valmistada. Viimastel aastatel on harrastusõngitsejad teinud lobitööd, et nende harrastus lisataks ühisesse kalanduspoliitikasse. Ma olen aastaid öelnud: „Olge oma soovidega ettevaatlikud.” Nüüd on tulemus käes ja selle nimeks on artikkel 47 ja selle nimeks on ka Maltast pärit volinik Joe Borg. Harrastusõngitsejaid on Suurbritannias üle miljoni, me mõtleme keskkonnakaitsele, me oleme mõistlikud. Meil ei ole vaja, et härra Borgi taolised tegelased tuleksid meid reguleerima. Seepärast tuleb artikkel 47 täielikult välja jätta, sest muu ei aita. Kui te selle õiguse saate, siis võite igal aastal tagasi tulla. Me võime küll praegu rääkida, et kaldaäärne õngitsemine on välja suretatud, ent volinik Borgi taoliste inimeste egiidi all saate tulla järgmisel või ülejärgmisel aastal tagasi ja hakata seda reguleerima. Mis puutub paadist õngitsemisse, siis nüüd on avatud uks sellele, et igaühel on vaja litsentsi ja igaüks on aruandekohustuslane. Väike võit, mille me parlamendikomisjoni tasandil enda arvates saavutasime liikmesriikide kohustuse asendamisel liikmesriikide võimalusega, on kadunud: ma kardan, et nüüd kasutab Defra kõiki ELi eeskirjade pakutud võimalusi, et meid igal võimalikul viisil kontrollida. Merel õngitsemist tuleks toetada. Me peaksime ehitama merele õngitsemispaiku. Me peaksime mõistma nagu ameeriklased, kui suur võib olla selle majanduslik mõju. Selle asemel on meil ühine kalanduspoliitika, millest on juba kujunenud keskkonnakatastroof. See suhtub eelarvamusega Briti laevastikku ja nüüd hävitab Suurbritannias ka merel õngitsemise, kui me anname sellele mehele ja teistele temasarnastele vastava voli. Seega, volinik Borg, minu nõuanne teile on: lahkuge."@et5
"− Arvoisa puhemies, minun on tunnustettava olevani kiinnostunut tästä aiheesta. Olen aina ollut innokas vapakalastaja, kuten suurin osa perheestäni. Nautin siitä, koska se on yksi viimeisistä perusvapauksistamme. Voimme mennä rannalle tai ottaa veneemme, saada muutaman kalan ja syödä ne kotona. Nyt virkistyskalastusta harjoittavat vapakalastajat ovat muutaman vuoden ajan lobanneet, jotta heidän lajinsa sisällytettäisiin YKP:hen. Olen sanonut jo vuosien ajan: "varokaa, mitä toivotte". No, nyt se on tapahtunut ja sitä kutsutaan 47 artiklaksi, ja sitä kutsutaan täksi maltalaiseksi komission jäseneksi, Joe Borgiksi. Meitä on yli miljoona Yhdistyneessä kuningaskunnassa: olemme vanhoillisesti ajattelevia, olemme järkeviä. Arvoisa komission jäsen Borg, emme kaipaa sitä, että teidän kaltaisenne sääntelevät meitä. Siksi meidän on ehdottomasti hylättävä 47 artikla, koska mikään muu käy. Jos saatte tämän vallan, voitte palata vuosi vuoden jälkeen. Voimme nyt sanoa, että vapakalastus rannalta on saanut vapautuksen, mutta kun se kerran on teidän kaltaistenne, arvoisa komission jäsen Borg, suojeluksessa, voitte tulla takaisin ensi vuonna tai seuraavana vuonna ja alkaa säännellä sitä. Veneestä tapahtuvan vapakalastuksen osalta nyt on avattu ovi sille, että kaikilta vaaditaan luvat ja kaikkien on raportoitava. Kaikki pienet voiton tunteet, joita koimme, kun valiokuntavaiheessa voitimme vaihtamalla sanat "Jäsenvaltioiden on" sanoihin "Jäsenvaltiot voivat" alkaa kerätä tätä tietoa, ovat mennyttä: Pelkäänpä, luulenpa, että kotona ympäristön, elintarvikkeiden ja maaseutuasioiden virastossa he käyttävät kaikki tilaisuudet käyttää EU:n sääntöjä valvoakseen meitä kaikilla mahdollisilla tavoilla. Vapakalastus tarvitsee rohkaisua. Meidän pitäisi rakentaa riuttoja lähivesille. Meidän pitäisi tunnustaa – kuten yhdysvaltalaiset ovat tehneet – suunnaton taloudellinen vaikutus, joka sillä voi olla. Sen sijaan meillä on yhteinen kalastuspolitiikka, joka on jo nyt ympäristökatastrofi. Se on suunnattu Yhdistyneen kuningaskunnan työtä tekevää laivastoa vastaan ja nyt sillä tuhotaan vapakalastus Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jos annamme tämän miehen ja hänen kaltaistensa hallita. Joten, arvoisa komission jäsen Borg, minun neuvoni on: "ottakaa onkeenne!""@fi7
". Monsieur le Président, je dois avouer que je suis intéressé par le sujet. J’ai été toute ma vie un pêcheur en mer passionné, comme la plus grande partie de ma famille. J’en suis très heureux, car c’est l’une des dernières libertés fondamentales que nous ayons. Nous pouvons nous rendre sur la plage ou sortir en bateau, attraper quelques poissons et les ramener à la maison pour les manger. Or, depuis quelques années, les pêcheurs pratiquant la pêche récréative en mer demandent que leur sport soit inclus dans le cadre de la PCP. Je les mets en garde depuis des années: «faites bien attention à ce que vous souhaitez réellement». Eh bien à présent c’est arrivé, cela s’appelle l’article 47, et cela prend le visage de ce commissaire maltais, Joe Borg. Nous sommes plus d’un million en Grande-Bretagne: nous sommes attentifs à la conservation des ressources; nous sommes raisonnables. Nous n’avons pas besoin de réglementation, Monsieur Borg, de la part de vos semblables. C’est pourquoi nous devons rejeter catégoriquement l’article 47, et il ne peut en aller autrement. Si vous obtenez ce pouvoir, vous pourrez revenir ainsi chaque année. Nous avons beau nous dire que la pêche à pied est exemptée, une fois qu’elle se trouvera entre les mains de gens comme vous, Monsieur Borg, vous pourrez revenir l’année prochaine, ou l’année suivante, pour vous mettre à la réglementer. En ce qui concerne la pêche effectuée à l’aide de bateaux, tout cela ouvre la porte à l’exigence de licences pour tout le monde et à l’obligation de rendre compte. La mini-victoire que nous pensions avoir obtenue en commission en changeant les mots «les États membres commenceront» en «les États membres pourront commencer» de recueillir ces données n’aura servi à rien: j’ai bien peur qu’à la maison, le DEFRA ne saisisse toutes les occasions d’utiliser les règles européennes pour nous contrôler de toutes les manières possibles. La pêche récréative en mer a besoin d’être encouragée. Nous devrions construire des récifs au large. Nous devrions reconnaître – comme les Américains l’ont fait – l’immense impact économique qu’elle peut avoir. Au lieu de tout cela, nous avons une politique commune de la pêche qui s’est déjà révélée une catastrophe environnementale. Celle-ci a des préjugés à l’encontre de la flotte professionnelle britannique, et va maintenant ruiner la pêche récréative en mer en Grande-Bretagne si nous donnons du pouvoir à cet homme et aux gens de son espèce. Par conséquent, Commissaire Borg, mon conseil est le suivant: «Allez pêcher ailleurs!»"@fr8
"Elnök úr, be kell vallanom, hogy érdekelt vagyok ebben a témában. Egész életemben lelkes tengeri horgász voltam, ahogy családom jó része is. Élvezem ezt, mert ez az egyik utolsó alapvető szabadságunk. Kimehetünk a tengerpartra vagy beszállhatunk csónakjainkba, foghatunk néhány halat és hazavihetjük őket megenni. Nos, a tengeri hobbihorgászok pár éve lobbiznak azért, hogy ezt a sportot bevegyék a közös halászati politikába. Évek óta mondogatom, hogy „vigyázz, hogy mit kívánsz”. Most ez megtörtént, és ezt 47. cikknek hívják, és ennek a máltai biztosnak, Joe Borgnak hívják. Több mint egy millióan vagyunk Nagy-Britanniában: konzervatív szemléletűek és értelmesek vagyunk. Nincs szükségünk szabályozásra az olyanok részéről, mint Ön, Borg úr. Ezért kell azonnal visszautasítanunk a 47. cikket, mert semmi más nem lesz elég. Ha megkapja ezt a hatalmat, évről évre visszajöhet. Most esetleg azt mondhatjuk, hogy a part menti horgászatot békén hagyták, de ha egyszer ez olyan emberek ellenőrzése alá kerül, mint ön, Borg úr, akkor jövőre vagy azután visszajöhet, és elkezdheti szabályozni ezt is. Ami a csónakból való horgászatot illeti, az ajtó nyitva áll, hogy mindenkitől elvárják, hogy engedélye legyen és hogy jelentse tevékenységét. Az összes kicsi győzelem, amelyet magunkénak tudhattunk a bizottsági szakaszban azáltal, hogy a „tagállamoknak el kell” szöveget arra cseréltük, hogy a „tagállamoknak el lehet” kezdeniük ezen adatok gyűjtését, elveszett: tartok tőle, hogy azzal, hogy Defra úr elment, minden lehetőséget meg fognak ragadni, hogy az uniós szabályokat arra használják, hogy az összes lehetséges módon ellenőrizzenek minket. A tengeri horgászatot támogatni kell. Part menti zátonyokat kellene építenünk. Fel kellene ismernünk – ahogy az amerikaiak tették –, hogy milyen hatalmas gazdasági hatása lehet ennek. E helyett azonban egy olyan közös halászati politikánk van, amely már most egy környezeti katasztrófa. Hátrányosan különbözteti meg a brit flottát, és most tönkre fogja tenni a tengeri horgászatot is Nagy-Britanniában, ha ennek az embernek és hasonszőrű embereinek hatalmat adunk. Tehát, Borg biztos úr, azt tanácsolom, hogy „dobja el a horgát”!"@hu11
"Signor Presidente, vorrei esprimere il mio interesse personale per questo argomento. Come gran parte della mia famiglia, sono anche io molto appassionato di pesca sportiva in mare. Mi piace perché è una delle ultime libertà che ci sono rimaste: si va al mare, si salpa con la propria barca, si pesca e si gusta direttamente il pesce in tavola. Da parecchi anni ormai, gli appassionati di pesca sportiva in mare chiedono che questo sport venga inserito nella politica comune della pesca. Da anni ripeto di stare molto attenti alle richieste che si avanzano. Bene, ora questo desiderio si è avverato ed è stato codificato nell’articolo 47, come l’ha chiamato il commissario maltese Borg. Nel Regno Unito gli appassionati di pesca sportiva sono oltre un milione: abbiamo a cuore la conservazione delle specie, siamo persone ragionevoli. Non abbiamo bisogno di essere regolamentati da gente come lei, Commissario Borg. Per questo motivo l’articolo 47 va respinto istantaneamente; è l’unica soluzione possibile. Una volta ottenuto questo potere, lo si può esercitare anno dopo anno. Qualcuno potrebbe ribattere che la pesca sportiva dalla spiaggia è stata esclusa dal provvedimento, ma nel momento in cui entrerà nella sfera di competenze di persone come lei, Commissario Borg, un giorno, l’anno prossimo o quello successivo, lei potrà decidere di regolamentare anche questa attività. Per praticare la pesca sportiva dalla barca, basta essere titolari di una licenza e dichiarare le catture. Tutte le piccole conquiste ottenute in seno alla commissione, dopo aver cambiato la dicitura “gli Stati membri devono” in “gli Stati membri possono” iniziare a raccogliere queste informazioni, sono andate perse. Temo che il ministero britannico per l’Ambiente, le politiche alimentari e le questioni rurali sfrutterà appieno le norme comunitarie per controllarci in qualunque modo possibile. La pesca sportiva va incentivata. Dovremmo costruire delle scogliere artificiali in mare aperto; dovremmo riconoscere – come hanno fatto gli americani – il peso economico enorme di questa attività. Invece abbiamo una politica comune della pesca che ha già causato un vero e proprio disastro ambientale. Influisce negativamente sulla flotta peschereccia operativa britannica e adesso rovinerà anche la pesca sportiva se lasciamo che il commissario Borg, o persone come lui, godano del potere di farlo. Commissario Borg, le do un consiglio: “Lasci perdere”!"@it12
"Gerb. pirmininke, esu suinteresuotas šia tema. Visą gyvenimą esu jūros žvejys, kaip ir dauguma mano šeimoje. Man tai patinka todėl, kad tai viena iš paskutinių pagrindinių laisvių, kurias turime. Galime eiti į pajūrį arba išplaukti savo valtimis, sugauti kelias žuvis ir parsinešti namo suvalgyti. Dabar keletą metų pramoginiai jūrų žvejai darė spaudimą įtraukti jų sportą kaip BŽP dalį. Metų metais sakiau „būkite atsargūs dėl to, ko norite“. Dabar tai atsitiko ir tai vadinama 47 straipsniu, ir tai vadinama šiuo Maltos Komisijos nariu Joe Borgu. Mūsų Didžiojoje Britanijoje yra daugiau nei vienas milijonas – mes galvojame apie išteklių išsaugojimą; esame protingi. Mums nereikia tokių kaip jūs, gerb. J. Borgai, reglamentavimo. Todėl mums reikia visiškai atmesti 47 straipsnį, nes niekas kitas netiks. Jei jūs gausite šią galią, jūs galėsite grįžti metai po metų. Dabar galime pasakyti, kad žvejyba paplūdimyje neįtraukta, bet kai tai globojama tokių žmonių, kaip jūs, gerb. J. Borgai, jūs galite grįžti kitais metais ar dar kitais ir pradėti tai reglamentuoti. Kalbant apie žvejybą iš valčių, tai gali daryti bet kas, tik reikalaujama turėti licenciją ir teikti ataskaitas. Bet kokia maža pergalė, kurią jaučiame, kad laimėjome komiteto etape pakeisdami žodžius „valstybė narė turi“ į „valstybė narė gali“, pralaimima – bijau, kad su Defra namie, manau, jie pasinaudos kiekviena galimybe naudoti ES taisykles, kad kontroliuotų mus visais būdais, kuriais gali. Jūrinei žvejybai reikia padrąsinimo. Turėtume statyti rifus atviroje jūroje. Turime pripažinti – kaip amerikiečiai padarė – milžinišką ekonominį poveikį, kurį tai gali turėti. Vietoj to turime bendrosios žuvininkystės politiką, kuri jau yra ekologinė katastrofa. Ji iš anksto nusiteikusi prieš Britų darbo laivyną ir dabar ji sužlugdys jūrinę žvejybą Didžiojoje Britanijoje, jei suteiksime šiam žmogui, ir į jį panašiems žmonėms, galią. Taigi, gerb. Komisijos nary J. Borgai, mano patarimas – „sprukite“!"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, jāatzīst, ka mani šī tēma ir izraisījusi interesi. Visu mūžu man ir paticis makšķerēt jūrā, tāpat kā lielākajai daļai no manas ģimenes. Mani šī nodarbe aizrauj, jo tā ir viena no pēdējām brīvības izpausmēm, kas mums ir. Varam makšķerēt pludmalē vai doties jūrā ar laivu, noķert pāris zivis vēdera tiesai un doties mājup. Jau vairākus gadus makšķernieki, kas zvejo jūrā atpūtas nolūkā, ir lobējuši savu atpūtas veidu, lai tas tiktu iekļauts . Vienmēr esmu teicis: „Apdomājiet labi, pirms kaut ko vēlaties!” Tagad tas ir noticis, un to sauc par 47. pantu, pateicoties Maltas komisāram . Lielbritānijā mūsu skaits pārsniedz miljonu: mēs esam noskaņoti uz saglabāšanu un esam jūtīgi. Mums nav nepieciešams, ka mūs regulē tādi kā jūs kungs. Tieši tāpēc mums ir klaji jānoraida 47. pants, jo nekas cits mūs neglābs. Ja Jūsu rokās ir šāda vara, tad varēsiet šo jautājumu risināt no gada uz gadu. Tagad varam teikt, ka makšķerēšanai ir noteikti atbrīvojumi, bet, kad tā atradīsies tādu cilvēku aizbildnībā kā Jūs kungs, varēsiet šeit nāk gadu pēc gada un sākt to regulēt. Kas attiecas uz makšķerēšanu no laivas, durvis ir atvērtas ikvienam, kuram pieprasīs uzrādīt licenci un iesniegt ziņojumu. Katra mazā uzvara, ko jūtam, ka esam uzvarējuši komitejas posmā, mainot frāzi „dalībvalstīm jādara” uz „dalībvalstis var”, nobāl, apkopojot datus par šādiem gadījumiem: diemžēl DEFRA manā zemē izmantos jebkuru iespēju, lai izmantotu ES likumus, lai mūs kontrolētu jebkurā iespējamā veidā. Ir jāveicina makšķerēšana jūrā. Mums vajadzētu veidot ārzonas rifus. Mums būtu jāapzinās — kā to ir izdarījuši amerikāņi —, cik tiem var būt milzīga ekonomiskā ietekme. Tā vietā mums ir kopējās zivsaimniecības politika, kas jau ir izrādījusies ekoloģiska katastrofa. Tā ir aizspriedumaina pret darboties spējīgu britu floti, un tagad tā iznīcinās makšķerēšanu Lielbritānijā, ja mēs nodosim varu šī cilvēka un viņam līdzīgo rokās. Tāpēc, komisār mans padoms Jums ir „ejiet, kur acis rāda”!"@lv13
"Mr President, I must declare an interest in this subject. I am a lifelong keen sea angler, as are most of my family. I enjoy this because it is one of the last basic freedoms that we have. We can go onto the beach or out in our boats, catch a few fish and take them home to eat. Now, for some years, recreational sea anglers have been lobbying for their sport to be included as part of the CFP. I have said for years, ‘be careful what you wish for’. Well, now it has happened and it is called Article 47, and it is called this Maltese Commissioner, Joe Borg. There are over one million of us in Britain: we are conservation-minded; we are sensible. We do not need regulating, Mr Borg, by the likes of you. That is why we need an outright rejection of Article 47 because nothing else will do. If you get this power, you can come back year after year. We may say now that beach angling has been exempted, but once it is under the auspices of people like you, Mr Borg, you can come back next year or the year after and start to regulate it. As far as boat angling is concerned, the door with all of this is open for everybody being required to have licences and to report. Any mini-victory that we feel that we won at committee stage by changing the words ‘Member States shall’ to ‘Member States may’ start to collect this data is lost: I am afraid, with Defra back home, I feel they will take any opportunity to use EU rules to control us in any way that they can. Sea angling needs encouragement. We should be building offshore reefs. We should be recognising – as the Americans have done – the enormous economic impact that it can have. Instead, we have a common fisheries policy that has been an environmental disaster already. It is prejudiced against the British working fleet and it will now ruin sea angling in Britain if we give this man, and people of his ilk, power. So, Commissioner Borg, my advice is ‘sling your hook’!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik moet bekennen dat ik belang heb bij dit onderwerp. Ik vis al mijn hele leven op zee, zoals de meeste leden van mijn familie. Ik beleef daar veel plezier aan, omdat dit een van de laatste vormen van echte vrijheid is die we hebben. We kunnen naar het strand gaan of met onze boten de zee op gaan, een paar vissen vangen en ze mee naar huis nemen om ze daar op te eten. De recreatievissers lobbyen er nu al enkele jaren voor dat hun sport wordt opgenomen in het gemeenschappelijk visserijbeleid. Ik zeg al jaren dat je moet oppassen met wat je wenst. Welnu, nu is het gebeurd en het heet artikel 47, en het heet ook Joe Borg, deze commissaris uit Malta. In Groot-Brittannië zijn we met meer dan een miljoen; we zijn behoudzuchtig en we zijn niet gek. We hebben geen regulering nodig van mensen zoals u, mijnheer Borg. Daarom moet artikel 47 zonder meer worden verworpen, want iets anders is onacceptabel. Als u deze bevoegdheid krijgt, kunt u elk jaar terugkomen. We kunnen nu zeggen dat vissen vanaf het strand uitgezonderd is, maar als het eenmaal onder auspiciën van mensen als u is geplaatst, mijnheer Borg, kunt u volgend jaar of het jaar daarna terugkomen en beginnen met het reguleren ervan. Wat het vissen vanaf boten betreft, staat de deur wijd open voor het verplicht stellen van vergunningen en rapportages voor iedereen. Elk zegegevoel dat we hadden omdat we tijdens de behandeling in de commissie een minioverwinning hadden behaald door de woorden “moeten de lidstaten” te wijzigen in “kunnen de lidstaten” deze gegevens verzamelen, is weg: ik ben bang, gezien het Department for Environment, Food and Rural Affairs thuis, dat dat de kans zal aangrijpen om de EU-regels te gebruiken om ons op alle mogelijke manieren te gaan controleren. Het zeevissen moet worden gestimuleerd. We moeten riffen in zee bouwen. We moeten de enorme economische impact die het kan hebben erkennen, zoals de Amerikanen hebben gedaan. Maar in plaats daarvan hebben we een gemeenschappelijk visserijbeleid dat altijd al een ramp voor het milieu is geweest. Het is bevooroordeeld tegen de Britse vloten en nu zal dat beleid het zeevissen in Groot-Brittannië kapotmaken als we deze man, en mensen van zijn soort, macht geven. Dus, commissaris Borg, mijn advies is: “Haak bij ons aan!”."@nl3
"Panie przewodniczący! Muszę przyznać, że to interesujący dla mnie temat. Tak jak większość mojej rodziny, przez całe życie jestem zagorzałym wędkarzem morskim. Sprawia mi to przyjemność, ponieważ to jedna z ostatnich podstawowych swobód, jakimi się cieszymy. Możemy iść na plażę lub wybrać się w rejs naszą łodzią, złowić kilka ryb, po czym skonsumować je w domu. Od kilku lat osoby zajmujące się wędkarstwem morskim na zasadzie rekreacji domagały się, aby ich sport włączyć do wspólnej polityki rybołówstwa. Od lat powtarzałem im, żeby uważali, czego się domagają. Teraz jednak życzenie to urzeczywistniło się w postaci artykułu 47, zwanego imieniem naszego maltańskiego komisarza – Joego Borga. W Wielkiej Brytanii jest nas ponad milion: jesteśmy konserwatywni, jesteśmy racjonalni. Panie Borg! Nie potrzebujemy regulacji według pańskich upodobań. Dlatego musimy stanowczo odrzucić artykuł 47, gdyż nie możemy nic więcej zrobić. Jeżeli nabędzie pan takich uprawnień, może pan powracać rokrocznie z takim wnioskiem. Teraz możemy mówić o wyłączeniu wędkarstwa plażowego, ale jeżeli patronat nad nim przejmą tacy ludzie jak pan, panie Borg, to w przyszłym lub jeszcze w następnym roku może pan zacząć je regulować. Jeśli chodzi o wędkarstwo prowadzone z łodzi, to drzwi do niego są otwarte dla wszystkich pod warunkiem posiadania wymaganych licencji i sporządzania raportów. Minimalne zwycięstwo, jakie w naszym odczuciu zdołaliśmy odnieść na szczeblu komisji, czyli zmiana wyrażenia „państwa członkowskie są zobowiązane” na „państwa członkowskie mogą” zacząć gromadzić te dane, zostało zaprzepaszczone: obawiam się Defry (brytyjskiego ministerstwa środowiska, żywności i wsi ) po powrocie do domu, gdyż czuję, że wykorzysta okazję i zastosuje przepisy UE, aby nas kontrolować w każdy możliwy sposób. Wędkarstwo morskie trzeba propagować. Powinniśmy budować przybrzeżne rafy. Tak jak uczynili to Amerykanie, my również powinniśmy uznać potencjalny ogromny wpływ tego wędkarstwa na gospodarkę. Zamiast tego mamy wspólną politykę rybołówstwa, która już okazała się katastrofą dla środowiska. Jest ona nieprzychylna brytyjskiej flocie zawodowej, a jeżeli nadamy uprawnienia temu człowiekowi oraz ludziom jego pokroju, to doprowadzi ona do upadku wędkarstwa morskiego w Wielkiej Brytanii. A zatem radzę panu, panie komisarzu Borg, aby dał nam pan spokój!"@pl16
"Senhor Presidente, devo declarar que tenho um interesse nesta matéria. Sou um eterno pescador amador entusiasta, como aliás a maior parte da minha família. Aprecio esta actividade porque é uma das últimas liberdades básicas que possuímos. Podemos ir à praia ou sair nos nossos barcos para apanhar uns peixes e levá-los para casa para comer. Ora, há já alguns anos, que os pescadores à linha de mar amadores fazem para que o seu desporto seja incluído na PCP, e há anos que eu digo "cuidado com o que se deseja". Bom, agora aconteceu e chama-se artigo 47.º e chama-se Joe Borg, o Comissário maltês responsável pelas Pescas. Somos mais de um milhão de pescadores amadores na Grã-Bretanha: temos espírito conservador, somos sensatos. Não necessitamos de ser regulamentados, Senhor Comissário Borg, por pessoas como V. Exa. É por essa razão que o artigo 47.º tem de ser rejeitado categoricamente, porque nada mais serve. Se o Senhor Comissário conseguir esse poder, poderá voltar ano após ano. Podemos dizer agora que a pesca à linha na praia ficou isenta, mas mal ela fique sob a tutela de pessoas como V. Exa., Senhor Comissário Borg, poderão voltar no próximo ano ou no ano seguinte e começar a regulamentá-la. No que respeita à pesca à linha de barco, com tudo isto a porta fica aberta para que todos sejam obrigados a obter licenças e a declarar capturas. Qualquer minivitória que pensávamos ter alcançado em sede de comissão ao substituir a expressão "os Estados-Membros determinam" por "os Estados-Membros podem determinar" que se comece a recolher estes dados esfumou-se, pois receio que o nosso DEFRA (Ministério da Agricultura, da Alimentação, da Pesca e dos Assunto Rurais) aproveite todas as oportunidades de utilizar as regras da UE para nos controlar de todas as maneiras possíveis. A pesca à linha no mar precisa de incentivo. Devíamos estar a construir recifes em alto mar. Devíamos estar a reconhecer – como os americanos fizeram – o enorme impacto económico que ela pode ter. Em vez disso, temos uma política comum das pescas que para já tem sido uma catástrofe ambiental. É tendenciosa em relação à frota britânica e agora vai arruinar a pesca à linha no mar na Grã-Bretanha, se dermos poder a este homem e a pessoas como ele. Por isso, Senhor Comissário Borg, dou-lhe este conselho: "ponha-se a andar"!"@pt17
"Domnule preşedinte, trebuie să-mi declar interesul faţă de acest subiect. Sunt un pescar pasionat de când mă ştiu, la fel ca şi majoritatea celor din familia mea. Mă bucur de acest lucru, deoarece este una dintre ultimele libertăţi de bază pe care le avem. Putem merge pe plajă sau în larg cu bărcile noastre, putem prinde câţiva peşti şi-i putem lua acasă să-i gătim. Acum, de ceva ani, pescarii amatori au purtat tratative pentru ca sportul lor să facă parte din PCP. Am spus-o de mulţi ani, „aveţi grijă ce vă doriţi”. Ei bine, dorinţa s-a împlinit şi se numeşte articolul 47 şi se cheamă acest comisar maltez, Joe Borg. Sunt peste un milion de persoane în Marea Britanie care gândesc acelaşi lucru: avem o înclinaţie către conservare; suntem practici. Nu avem nevoie de reglementare, domnule Borg, din partea celor ca dumneavoastră. De aceea avem nevoie de o respingere absolută a articolului 47, deoarece nimic altceva nu va fi suficient. Dacă obţineţi această putere, puteţi reveni an după an. Acum putem spune că pescuitul cu undiţa de pe ţărm a fost exceptat, dar odată ce intră sub auspiciile unor oameni ca dumneavoastră, domnule Borg, puteţi reveni anul viitor sau peste doi ani şi să începeţi să-l reglementaţi. În ce priveşte pescuitul cu undiţa din barcă, uşa pentru toate acestea este deschisă tuturor celor care trebuie să aibă licenţe şi să raporteze. Orice victorie minoră pe care credem că am obţinut-o la nivel de comisie prin schimbarea cuvintelor „statele membre vor” cu „statele membre pot” începe să colecteze aceste date, este pierdută: Mi-e teamă că cei din ţară, de la Defra, vor profita de orice ocazie pentru a utiliza reglementările UE pentru a ne controla în orice mod posibil. Pescuitul maritim cu undiţa are nevoie de încurajare. Ar trebui să construim recife în largul coastelor. Ar trebui să recunoaştem – aşa cum au făcut-o americanii – impactul economic enorm pe care-l poate avea acest lucru. În schimb, avem o politică comună în domeniul pescuitului care s-a dovedit deja a fi un dezastru ecologic. Aceasta a prejudiciat flota activă britanică şi acum va ruina pescuitul maritim cu undiţa în Marea Britanie, dacă oferim putere acestui om şi celor din aceeaşi tagmă. Deci, domnule comisar Borg, sfatul meu este „lăsaţi-o baltă”!"@ro18
". – Vážený pán predsedajúci, musím priznať, že sa o túto vec zaujímam. Celý život sa vášnivo venujem morskému rybárstvu rovnako ako väčšina mojej rodiny. Užívam si to, pretože je to jedna z posledných základných slobôd, ktoré máme. Môžeme sa vybrať na pláž alebo v našich člnoch na more, chytíme pár rýb a vezmeme ich domov, kde ich zjeme. Už niekoľko rokov rekreační morskí rybári lobujú za to, aby sa ich šport stal súčasťou spoločnej rybárskej politiky. Roky vravievam, „dávajte pozor na to, čo si želáte“. No a teraz sa tak stalo a volá sa to článok 47 a postaral sa o to maltský komisár, pán Joe Borg. V Británii je nás vyše milióna, nezabúdame na ochranu rýb, sme rozumní. Nepotrebujeme reguláciu od takých ako ste vy, pán Borg. Práve preto musíme jednoznačne odmietnuť článok 47, pretože nám nič iné neostáva. Ak dostanete túto právomoc, môžete sa rok čo rok vracať. Teraz môžeme povedať, že rybolov z pláže má výnimku, keď sa však raz dostane pod záštitu ľudí ako vy, pán Borg, môžete prísť na budúci rok alebo o rok neskôr a začať ho regulovať. Pokiaľ ide o rybolov z člna, dvere sú otvorené s týmto všetkým, od každého sa vyžaduje vlastníctvo licencií a podávanie správ. Prišli sme aj o to malé víťazstvo, ktoré sme si mysleli, že sme na pôde výboru dosiahli zmenou slov „členské štáty budú“ na „členské štáty môžu začať“ zbierať údaje. Obávam sa, že ministerstvo pre životné prostredie, potraviny a vidiecke záležitosti u nás doma využije každú príležitosť, aby použilo predpisy EÚ a kontrolovalo nás všetkými možnými spôsobmi. Morské rybárstvo potrebuje povzbudiť. Mali by sme budovať pobrežné útesy. Mali by sme si uvedomovať – tak ako to urobili Američania – ohromný hospodársky účinok, ktorý môže mať. Namiesto toho máme spoločnú rybársku politiku, ktorá je už teraz environmentálnou katastrofou. Je namierená proti britskej rybárskej flotile a teraz zničí morské rybárstvo v Británii, ak dáme právomoc tomuto mužovi a ľuďom jemu podobným. Tak, pán komisár Borg, moja rada znie: „odíďte“!"@sk19
"Gospod predsednik, moram povedati, da me ta tema zanima. Že vse življenje sem navdušen ribič na trnek, podobno kot večji del moje družine. V tem uživam, ker je to ena zadnjih osnovnih svoboščin, ki jih imamo. Lahko gremo na obalo ali se odpeljemo s čolnom, ujamemo nekaj rib in jih odnesemo domov, da jih pojemo. Že nekaj let rekreacijski morski ribiči na trnek lobirajo za podporo njihovemu športu, da bi postal del skupne ribiške politike. Že leta jim pravim, naj bodo previdni s tem, kar si želijo. Zdaj se je zgodilo in imenuje se člen 47 in imenuje se malteški komisar, Joe Borg. V Britaniji nas je več kot milijon: smo nagnjeni k ohranjevanju in smo razumni. Ne potrebujemo predpisov, gospod Borg, od takšnih, kot ste vi. Zato je potrebno takoj ovreči člen 47, ker se bomo zadovoljili samo s tem. Če dobite to moč, se lahko vračate leto za letom. Zdaj lahko rečemo, da je ribarjenje na plaži bilo izvzeto, toda če ga začnejo nadzirati ljudje, kot ste vi, gospod Borg, se lahko vrnete naslednje leto ali leto za tem in ga začnete regulirati. Kar se tiče ribarjenja s čolna, so vrata odprta vsem, od katerih se zahtevajo dovoljenja in poročila. Majhna zmaga, za katere mislimo, da smo jo dobili na ravni odbora, ko besedilo spremenimo iz „države članice morajo“ v „države članice lahko“ začnejo izbirati te podatke, je izgubljena: bojim se, da bo Ministrstvo za okolje, hrano in podeželje Združenega kraljestva izkoristilo vsako priložnost, da nas bo na podlagi pravil EU nadzorovalo, kolikor le lahko. Morsko ribarjenje na trnek potrebuje spodbude. Graditi bi morali morske grebene. Priznati bi morali – podobno kot Američani – izjemen gospodarski vpliv, ki ga lahko ima. Namesto tega imamo skupno ribiško politiko, ki je že bila okoljska katastrofa. Predsodke ima do britanske delovne flote in uničila bo morsko ribarjenje na trnek v Britaniji, če temu moškemu in ljudem njegovega kova damo to moč. Torej, komisar Borg, moj nasvet je, da dvignete sidro."@sl20
". Herr talman! Jag måste erkänna att jag har ett personligt intresse i denna fråga. Jag har alltid tyckt om att fiska, liksom de flesta i familjen. Jag tycker om det, för det är en av de sista grundläggande friheter som finns kvar. Vi kan gå till stranden eller ut i våra båtar, dra upp en fisk och sedan ta hem den för att äta. Under flera år nu har fritidsfiskare krävt att deras sport ska inkluderas i den gemensamma fiskeripolitiken. Jag har i fler år sagt till dem: ”Var försiktiga med vad ni önskar er”. Nåväl, nu har det hänt, och det är artikel 47, och det är denna kommissionsledamot från Malta, Joe Borg. Det finns över en miljon som oss i Storbritannien: vi är miljömedvetna, vi är förnuftiga. Vi behöver inga regler, herr Borg, från sådana som ni. Därför måste artikel 47 avvisas helt, för det är det enda som duger. Om ni får den här befogenheten kan ni komma tillbaka år efter år. Vi kan säga nu att fiske från stranden har undantagits, men när fritidsfisket väl lyder under sådana människor som er, herr Borg, kan ni mycket väl komma tillbaka nästa år eller året därpå och börja reglera den sortens fiske. Vad gäller fritidsfiske från båt, så är det fritt fram att kräva att alla ska ha licens och att alla måste rapportera. Den eventuella miniseger som vi tycker att vi vann i utskottet genom att ändra ”medlemsstaterna ska” till ”medlemsstaterna kan” börja samla in dessa uppgifter har gått förlorad. Jag är rädd för att med Defra i hamn, så kommer de att ta alla chanser att utnyttja EU:s regler för att kontrollera oss på alla sätt de kan. Fritidsfisket till havs måste uppmuntras. Vi borde bygga upp rev utanför kusterna. Vi borde inse – som amerikanerna har gjort – den enorma ekonomiska effekt som detta kan få. I stället har vi fått en gemensam fiskeripolitik som redan har blivit en miljökatastrof. Den är avogt inställd mot de brittiska yrkesfiskarna och nu kommer den att förstöra fritidsfisket till havs i Storbritannien om vi ger denna man, och människor av hans sort, rätt att bestämma. Så mitt råd till er, kommissionsledamot Joe Borg är: häng undan huggkroken!"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,10,13,10,4,21,21,9,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph