Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-21-Speech-2-199"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090421.22.2-199"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, beyond congratulating Mr Romeva i Rueda on his report, I would like to address the content in the wider context of the common fisheries policy. In the last 10 years I have heard many criticisms of it, including the lack of a level playing field, insufficient stakeholder involvement, inadequate balancing of economic, social and environmental imperatives and too much by way of micro-management from the centre. Recently, though, I have been able to assure people that the policy is undergoing significant change. Of course there is still a long way to go – eliminating discards, for example – and there are times when the Commission still seems to veer towards micro-management. I mention here Article 47 of the control regulation, at least in its original version. I have often said, though, that the common fisheries policy is a bit like an oil tanker: it takes a considerable time to turn round, and I do believe that the control regulation will go a long way to achieving the necessary level playing field where enforcement and sanctions are concerned, just as the development of regional advisory councils shall do much to bring improvements in other respects. So I would like to finish on a personal note, by expressing my appreciation of the valuable work done by members of the Fisheries Committee throughout and by thanking Commissioner Borg and his team for all that has been achieved in their five years at the helm."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěla bych poděkovat panu Romeva i Ruedovi za jeho zprávu a podrobněji se zmínit o jejím obsahu v širším kontextu společné rybářské politiky. Za uplynulých deset let jsem se setkala s řadou kritických pohledů na společnou rybářskou politiku, jako je nedostatek rovných podmínek, omezené zapojení zúčastněných stran, nevyváženost hospodářství, sociální požadavky a potřeby životního prostředí a příliš centrálního mikrořízení. V nedávné době se mi však podařilo ujišťovat veřejnost o tom, že politika prochází zásadní změnou. Samozřejmě před sebou máme ještě dlouhou cestu – například co se týče vyloučení situace, kdy jsou vylovení živočichové vraceni zpátky do moře – a někdy se zdá, že Komise stále tíhne k mikrořízení. Zmiňuji zde článek 47 nařízení o kontrole, alespoň v jeho původním znění. Často však říkávám, že společná rybářská politika se jistým způsobem podobá ropnému tankeru – trvá určitou dobu, než se podaří jej otočit, a já skutečně věřím, že nařízení o kontrole ujde dostatečně dlouhou cestu k dosažení rovných podmínek v oblasti prosazování pravidel a sankcí, a stejně tak vývoj v regionálních poradních sborech učiní vše k tomu, aby v ostatních ohledech došlo ke zlepšení. Chtěla bych tedy skončit osobnějším vyjádřením toho, že si cením hodnotné práce, kterou odvedli členové Výboru pro rybolov, a poděkováním panu komisaři Borgovi a jeho spolupracovníkům za vše, čeho dosáhli v průběhu pěti let u kormidla."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne ønske hr. Romeva i Rueda tillykke med betænkningen og derudover kommentere indholdet i en bredere sammenhæng med den fælles fiskeripolitik. Igennem de sidste 10 år har denne politik været genstand for omfattende kritik, herunder af de manglende fælles spilleregler, utilstrækkelig inddragelse af aktører, utilstrækkelig afbalancering af økonomiske, sociale og miljømæssige krav og en for stor centraliseret mikroforvaltning. Jeg har i den seneste tid dog kunnet forsikre kritikerne om, at politikken er ved at blive ændret på væsentlige områder. Der er naturligvis lang vej igen – f.eks. med hensyn til eliminering af udsmid – og til tider virker det som om, at Kommissionen stadig foretrækker mikroforvaltning. Jeg tænker her på artikel 47 i kontrolforordningen, i hvert fald i den oprindelige version. Jeg har imidlertid ofte sagt, at den fælles fiskeripolitik minder lidt om en olietanker, idet det tager lang tid at ændre kurs, og jeg mener, at kontrolforordningen i høj grad vil sikre de nødvendige ensartede spilleregler for håndhævelse og sanktioner, ligesom udviklingen af regionale rådgivende råd vil sikre store forbedringer på andre områder. Jeg vil således afslutningsvis komme med en personlig bemærkning og takke for den værdifulde indsats, der er blevet ydet af medlemmerne af Fiskeriudvalget i hele forløbet, og takke kommissær Borg og hans stab for alle de resultater, der er blevet skabt i de fem år, han har stået ved roret."@da2
"Herr Präsident! Abgesehen von meiner Gratulation für Herrn Romeva i Rueda zu seinem Bericht möchte ich außerdem auf den Inhalt im weiteren Zusammenhang der gemeinsamen Fischereipolitik eingehen. In den letzten 10 Jahren habe ich viel Kritik darüber gehört, unter anderem über den Mangel an gleichen Ausgangsvoraussetzungen, eine ungenügende Einbeziehung der Interessenvertreter, einen unangemessenen Ausgleich wirtschaftlicher, sozialer und umweltbezogener Notwendigkeiten und ein Übermaß an Mikromanagement aus der Mitte heraus. Seit Kurzem bin ich jedoch dazu in der Lage, den Menschen zu versichern, dass die Politik bedeutende Änderungen erfährt. Es liegt natürlich noch ein langer Weg vor uns – die Unterbindung der Rückwürfe zum Beispiel – und es gibt Zeiten, in denen die Kommission immer noch in Richtung Mikromanagement zu tendieren zu scheint. Ich spreche hier Artikel 47 der Kontrollverordnung an, zumindest in seiner ursprünglichen Fassung. Ich habe jedoch oft gesagt, dass die gemeinsame Fischereipolitik ein bisschen wie ein Öltanker ist: Es dauert seine Zeit, ihn zu wenden. Ich bin davon überzeugt, dass die Kontrollverordnung viel dazu beitragen wird, die nötigen gleichen Ausgangsvoraussetzungen bezüglich der Durchsetzung und Sanktionen zu schaffen, genauso wie der Aufbau regionaler Beiräte viel dazu beitragen wird, Verbesserungen in anderen Bereichen zu bewirken. Daher möchte ich mit einer persönlichen Bemerkung schließen, indem ich meine Wertschätzung für die durchgehend wertvolle Arbeit der Mitglieder des Ausschusses für Fischerei ausdrücke und Kommissar Borg und seinem Team für alles, was sie in ihren fünf Jahren am Ruder erreicht haben, danke."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πέραν των συγχαρητηρίων μου προς τον κ. Romeva i Rueda για την έκθεσή του, θα ήθελα να θίξω το περιεχόμενο της έκθεσης εντός του ευρύτερου πλαισίου της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχω ακούσει πολλές κριτικές για αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης ίσων όρων ανταγωνισμού, ανεπαρκούς συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών, ανεπαρκούς εξισορρόπησης των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων, και υπερβολική «μικροδιαχείριση» από το κέντρο. Πρόσφατα, ωστόσο, είχα τη δυνατότητα να διαβεβαιώσω τον κόσμο ότι αυτή η πολιτική υποβάλλεται σε σημαντικές αλλαγές. Φυσικά, ο δρόμος είναι μακρύς ακόμη – η κατάργηση των απορρίψεων, για παράδειγμα – και υπάρχουν φορές που η Επιτροπή φαίνεται να συνεχίζει να θέλει να στραφεί προς την «μικροδιαχείριση». Αναφέρω εδώ το άρθρο 47 του κανονισμού ελέγχου, τουλάχιστον στην αρχική του έκδοση. Έχω πει συχνά, ωστόσο, ότι η κοινή αλιευτική πολιτική μοιάζει λίγο με δεξαμενόπλοιο: χρειάζεται αρκετό χρόνο για να κάνει στροφή, και πράγματι πιστεύω ότι ο κανονισμός ελέγχου θα χρειασθεί πολύ καιρό για να επιτύχει τους απαραίτητους ίσους όρους όσον αφορά την επιβολή του νόμου και τις κυρώσεις, όπως θα χρειαστεί να γίνουν πολλά ώστε η ανάπτυξη περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων να επιφέρει βελτιώσεις από άλλες απόψεις. Θα ήθελα να ολοκληρώσω σε ποιο προσωπικό τόνο, εκφράζοντας την εκτίμησή μου για την πολύτιμη εργασία που πραγματοποίησαν τα μέλη της Επιτροπής Αλιείας καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας και εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου στον Επίτροπο Borg και στην ομάδα του για όλα όσα επιτεύχθηκαν κατά τα πέντε χρόνια που κρατούν τα ηνία."@el10
"Señor Presidente, además de felicitar al señor Romeva i Rueda por su informe, quiero comentar el contenido del mismo en el contexto más amplio de la política pesquera comunitaria. En los últimos 10 años, he escuchado muchas críticas al mismo, incluida la ausencia de unas reglas del juego equitativas, una participación insuficiente de las partes interesadas, un equilibrio poco adecuado entre los imperativos económicos, sociales y medioambientales y demasiada microgestión del centro. Sin embargo, recientemente he podido asegurar a los ciudadanos que la política está experimentando cambios significativos. Sin duda, todavía queda un largo camino por recorrer —eliminar los descartes, por ejemplo—, y hay ocasiones en que la Comisión todavía parece decantarse por la microgestión. Menciono aquí el artículo 47 del reglamento de control, al menos en su versión original. De todas formas, siempre he dicho que la política pesquera comunitaria se parece a un petrolero: tarda mucho en girar, y creo que el reglamento de control avanzará notablemente para alcanzar la igualdad de oportunidades necesaria por lo que respecta al cumplimiento y las sanciones, del mismo modo que el desarrollo de consejos consultivos regionales conllevará grandes mejoras en otros aspectos. Así que quiero finalizar con una nota personal, expresando mi aprecio por el valioso trabajo realizado por los miembros de la Comisión de Pesca y agradeciendo al Comisario Borg y a su equipo todo lo que se ha conseguido en estos cinco años que han estado en el puesto."@es21
"Härra juhataja, tänan Raül Romeva i Ruedat raporti eest; tahaksin käsitleda raporti sisu ühise kalanduspoliitika laiemal taustal. Viimase kümne aasta jooksul olen kuulnud palju kriitikat ühise kalanduspoliitika aadressil: võrdsete tingimuste puudumine, sidusrühmade ebapiisav kaasamine, majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnavajaduste tasakaalustamatus ning liigne mikrojuhtimine kesktasandil. Hiljuti suutsin aga inimesi veenda, et kalanduspoliitikas toimuvad olulised muutused. Loomulikult on veel pikk tee käia – näiteks kala vette tagasi laskmise likvideerimiseks – ja aeg-ajalt teeb ka komisjon siiski kõrvalepõikeid mikrojuhtimisse. Näiteks võiks tuua kontrollimääruse artikli 47 algse sõnastuse. Olen tihti öelnud, et ühine kalanduspoliitika meenutab pisut vana naftatankerit – tal kulub kursi muutmiseks ilmatu aeg; ma leian, et kontrollimääruses minnakse väga kaugele, et saavutada vajalikud võrdsed tingimused rakendamise ja sanktsioonide valdkonnas, täpselt nagu piirkondlike nõuandekomisjonide arendamine muudab olukorra mitmes muus mõttes paremaks. Ma lõpetaksin isikliku märkusega: aitäh kalanduskomisjoni liikmetele väärtusliku töö eest ning volinik Borgile ja tema meeskonnale viimase viie aasta jooksul saavutatu eest."@et5
"− Arvoisa puhemies, sen lisäksi, että onnittelen Raül Romeva i Ruedaa hänen mietinnöstään, haluaisin käsitellä yhteistä kalastuspolitiikkaa laajemmassa mittakaavassa. Olen kuullut kymmenen viime vuoden aikana siitä paljon arvostelua, mukaan luettuna tasapuolisten toimintaedellytysten puute, riittämätön sidosryhmien osallistuminen, talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvien velvoitteiden epäasianmukainen tasapaino ja aivan liikaa mikrohallintoa keskustasta. Viime aikoina olen kuitenkin pystynyt vakuuttamaan ihmisille, että politiikassa on tapahtumassa merkittävä muutos. On tietysti vielä pitkä matka kuljettavana – esimerkiksi saaliin poisheittämisen kieltäminen – ja aina toisinaan komissio näyttää edelleen kääntyvän mikrohallintoa kohti. Mainitsen tässä valvonta-asetuksen 47 artiklan, ainakin sen alkuperäisessä muodossa. Olen kuitenkin usein sanonut, että yhteinen kalastuspolitiikka on vähän kuin öljytankkeri: sen kääntyminen vie huomattavasti aikaa, ja uskon todella, että valvonta-asetuksella tehdään paljon valvontaa ja seuraamuksia koskevien tasapuolisten toimintaedellytysten aikaansaamiseksi aivan kuten alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien kehittämisellä edistetään huomattavasti parannuksia muissa suhteissa. Joten haluaisin päättää puheenvuoroni henkilökohtaiseen ilmoitukseen ja ilmaista kunnioitukseni kalatalousvaliokunnan jäsenten tekemää työtä kohtaan ja kiittää komission jäsentä Borgia ja hänen ryhmäänsä kaikesta, mitä he ovat saavuttaneet viitenä vuotena peräsimessä ollessaan."@fi7
". Monsieur le Président, je voudrais non seulement féliciter M. Romeva i Rueda pour son rapport, mais aussi aborder son contenu dans le contexte plus large de la politique commune de la pêche. Au cours des 10 dernières années, j’ai entendu beaucoup de critiques à l’égard de celle-ci, parmi lesquelles l’absence de conditions équitables de concurrence, une participation insuffisante des différents acteurs, un équilibre inadéquat entre les impératifs économiques, sociaux et environnementaux, et trop de micro-gestion dirigée à partir du centre. Récemment, toutefois, j’ai pu affirmer aux gens que cette politique subissait des changements significatifs. Bien sûr, il reste encore un long chemin à parcourir – l’élimination des rejets, par exemple – et il y a des moments où la Commission semble toujours vouloir s’orienter vers la micro-gestion. Je cite ici l’article 47 du règlement sur le régime de contrôle, du moins dans sa version originale. J’ai souvent dit, cependant, que la politique commune de la pêche, c’est un peu comme un pétrolier: il lui faut un temps considérable pour virer de bord, et je crois que le règlement sur le régime de contrôle devra parcourir un long chemin pour atteindre les nécessaires conditions équitables s’agissant de la mise en œuvre et des sanctions, tout comme le développement des Conseils consultatifs régionaux sera lui aussi important en vue d’apporter des améliorations à d’autres égards. Je voudrais donc terminer sur une note personnelle, en exprimant ma satisfaction quant à l’excellent travail accompli d’un bout à l’autre par les membres de la commission de la pêche, et remercier le commissaire Borg et son équipe pour tout ce qui a été réalisé au cours de ces cinq années."@fr8
"Elnök úr, azon túl, hogy gratulálok Romeva i Rueda úrnak a jelentéshez, annak tartalmáról szeretnék szólni a közös halászati politika tágabb összefüggésében. Az elmúlt 10 évben sok kritikát hallottam róla, beleértve az egyenlő feltételek hiányát, az érdekeltek nem megfelelő bevonását, a gazdasági, társadalmi és környezeti szükségszerűségek nem megfelelő kiegyensúlyozását és a mikroszintű irányítási rendszert. Mostanában azonban sikerült megnyugtatnom az embereket a felől, hogy a politika jelentős változáson megy keresztül. Természetesen még sok tennivaló van – például a visszadobás gyakorlatának megszüntetése –, és vannak idők, amikor a Bizottság még mindig irányt változtat a mikroszintű irányítástechnika felé. Itt megemlítem az ellenőrzési rendelet 47. cikkét, legalábbis annak eredeti verzióját. Gyakran mondtam, hogy a közös halászati politika egy kicsit olyan, mint egy olajszállító tartályhajó: sok idő kell ahhoz, hogy irányt változtasson, és úgy hiszem, hogy az ellenőrzési rendeletnek még sokat kell fejlődnie, hogy elérje a szükséges egyenlő feltételeket a végrehajtás és a szankciók tekintetében, ahogy a regionális tanácsadó testületeknek is sokat kell tenniük annak érdekében, hogy fejlődést érjenek el más tekintetben. Egy személyes megjegyzéssel szeretném zárni felszólalásomat, kifejezve nagyrabecsülésemet azért az értékes munkáért, amelyet a Halászati Bizottság tagjai végeztek és köszönetet mondva Borg biztos úrnak és csapatának mindazért, amit elértek öt éves irányításuk alatt."@hu11
"Signor Presidente, oltre a congratularmi con l’onorevole Romeva i Rueda per la sua relazione, vorrei concentrarmi sul contenuto della stessa nel più ampio contesto della politica comune della pesca. Negli ultimi 10 anni, sono state avanzate innumerevoli critiche, fra e quali la mancanza di pari condizioni, lo scarso coinvolgimento delle parti interessate, un equilibrio inadeguato fra le priorità di carattere economico, sociale ed ambientale e un’eccessiva micro-gestione centralizzata. Recentemente, tuttavia, ho avuto modo di rassicurare l’opinione pubblica, sostenendo che la politica comune della pesca sta cambiando profondamente. Vi è ancora molto da fare – per esempio in materia di eliminazione dei rigetti in mare – e in alcuni momenti sembra che la Commissione voglia tornare alla micro-gestione centralizzata. Cito, a questo proposito, l’articolo 47 del regolamento sul controllo, nella sua versione originale. Ho spesso affermato che la politica comune della pesca è un po’ come una piccola petroliera che impiega molto tempo per fare manovra; allo stesso modo, ci vorrà del tempo prima che il regolamento sul controllo raggiunga una parità di condizioni nell’ambito dell’applicazione delle norme e delle sanzioni. Inoltre, anche lo sviluppo di consigli consultivi regionali dovrebbe apportare una serie di miglioramenti. Concludo il mio intervento con una nota personale. Vorrei esprimere il mio apprezzamento per l’encomiabile lavoro svolto dai membri della commissione per la pesca e ringraziare il commissario Borg e il suo gruppo di lavoro per i risultati raggiunti durante i cinque anni del loro mandato."@it12
"Gerb. pirmininke, pasveikinusi R. Romevą i Ruedą už jo pranešimą, norėčiau pažvelgti į turinį platesniame bendrosios žuvininkystės politikos kontekste. Per paskutiniuosius 10 m. girdėjau daug kritikos apie tai, įskaitant vienodų sąlygų stoką, nepakankamą suinteresuotųjų šalių dalyvavimą, netinkamą ekonominių, socialinių ir aplinkos reikalavimų suderinimą ir per daug silpną valdymą iš centro. Tačiau neseniai galėjau patikinti žmones, kad politika gerokai keičiasi. Žinoma, laukia dar tolimas kelias – pvz.,, nereikalingo laimikio išmetimas – ir pasitaiko, kad Komisija atrodo vis dar krypsta silpno valdymo link. Čia kalbu apie 47 straipsnį, bent apie jo pradinę versiją. Nors dažnai sakiau, kad bendrosios žuvininkystė politika šiek tiek panaši į naftos tanklaivį – jai reikia daug laiko, kad apsisuktų, ir aš tikrai manau, kad kontrolės reglamentas turės didelę reikšmę siekiant reikalingų vienodų sąlygų, kai kalbame apie priverstinį vykdymą ir sankcijas, taip kaip regioninių patariamųjų tarybų vystymasis daug padarys, kad įneštų pagerinimus kitais atžvilgiais. Taigi norėčiau baigti asmenine pastaba, išreikšdama visais atžvilgiais vertingo Žuvininkystės komiteto narių atlikto darbo įvertinimą ir padėkodama Komisijos nariui J. Borgui ir jo komandai už visa tai, kas buvo pasiekta per penkerius jų kadencijos metus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pēc kunga apsveikšanas par viņa ziņojumu, vēlos aplūkot tā saturu plašākā kopējās zivsaimniecības politikas kontekstā. Pēdējos desmit gados esmu dzirdējis ļoti daudz kritikas par, tostarp par konkurences apstākļu trūkumu, nepietiekamu ieinteresēto personu iesaistīšanos, neatbilstošu ekonomisko, sociālo un vides draudu aplūkošanu, kā arī pārāk lielu mikropārvaldes ietekmi. Nesen man izdevās pārliecināt cilvēkus, ka politikā tiek ieviestas ievērojamas izmaiņas. Protams, vēl ir daudz darāmā — piemēram, izmetumu aizliegšana —, un dažreiz joprojām rodas iespaids, ka Komisija joprojām dodas mikropārvaldes virzienā. Šeit es atsaucos uz regulas par kontroli 47. pantu, vismaz tās sākotnējā variantā. Bieži esmu apgalvojis, ka kopēja zivsaimniecības politika nedaudz līdzinās naftas tankkuģim: lai apgrieztos, tam vajag ļoti daudz laika, un, manuprāt, paies ļoti ilgs laiks, kamēr regula par kontroli sasniegs vajadzīgos konkurences apstākļus attiecībā uz noteikumu izpildi un sankcijām, tieši tāda pati loma būs reģionālo konsultatīvo padomju attīstībai, lai īstenotu uzlabojumus citās jomās. Tāpēc nobeigumā vēlos paust personīgo viedokli, izsakot atzinīgu novērtējumu par Zivsaimniecības komitejas locekļu ieguldīto darbu visā procesā un pateicoties komisāram un viņa komandai par sasniegto šajos piecos darbības gados viņa vadībā."@lv13
"Mr President, beyond congratulating Mr Romeva i Rueda on his report, I would like to address the content in the wider context of the common fisheries policy. In the last 10 years I have heard many criticisms of it, including the lack of a level playing field, insufficient stakeholder involvement, inadequate balancing of economic, social and environmental imperatives and too much by way of micro-management from the centre. Recently, though, I have been able to assure people that the policy is undergoing significant change. Of course there is still a long way to go – eliminating discards, for example – and there are times when the Commission still seems to veer towards micro-management. I mention here Article 47 of the control regulation, at least in its original version. I have often said, though, that the common fisheries policy is a bit like an oil tanker: it takes a considerable time to turn round, and I do believe that the control regulation will go a long way to achieving the necessary level playing field where enforcement and sanctions are concerned, just as the development of regional advisory councils shall do much to bring improvements in other respects. So I would like to finish on a personal note, by expressing my appreciation of the valuable work done by members of the Fisheries Committee throughout and by thanking Commissioner Borg and his team for all that has been achieved in their five years at the helm."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, behalve dat ik de heer Romeva i Rueda wil feliciteren met dit verslag, wil ik de inhoud ervan in de bredere context van het gemeenschappelijk visserijbeleid plaatsen. In de afgelopen tien jaar heb ik veel kritische opmerkingen over dat beleid gehoord, bijvoorbeeld met betrekking tot het ontbreken van een gelijk speelveld, onvoldoende betrokkenheid van de belanghebbenden, een inadequaat evenwicht tussen de economische, sociale en milieueisen en te veel micromanagement vanuit het centrum. De laatste tijd heb ik de mensen echter kunnen verzekeren dat het beleid op belangrijke punten veranderingen ondergaat. Er is natuurlijk nog een lange weg te gaan – zo moet een eind worden gemaakt aan de teruggooi, om een voorbeeld te noemen – en soms lijkt de Commissie nog steeds de neiging te hebben om zich met het micromanagement te bemoeien. Ik wil hier artikel 47 van de verordening noemen, althans de oorspronkelijke versie daarvan. Ik heb al vaak gezegd dat het gemeenschappelijk visserijbeleid in zekere zin als een olietanker is: het duurt een tijd om een koersverandering te bewerkstelligen. Ik denk echt dat de controleverordening een heel eind in de buurt komt van het creëren van het noodzakelijke gelijke speelveld waar het de sancties en de handhaving betreft, zoals de ontwikkeling van regionale adviesraden tot veel verbeteringen op andere punten zal leiden. Ik wil afsluiten met een persoonlijke noot, namelijk door mijn dank en waardering uit te spreken voor het waardevolle werk dat door alle leden van de Commissie visserij is verricht en door commissaris Borg en zijn team te bedanken voor alles wat tijdens de vijf jaar dat hij aan het roer heeft gestaan is bereikt."@nl3
"Panie przewodniczący! Oprócz tego, że chcę pogratulować panu posłowi Romevie i Ruedzie sprawozdania, to chciałabym się zająć daną kwestią w szerszym kontekście wspólnej polityki rybołówstwa. W ostatnich 10 latach usłyszałam wiele krytycznych uwag na jej temat, a dotyczyły one braku równych szans, niedostatecznego zaangażowania zainteresowanych stron, nieprawidłowego wyważenia nakazów w wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym oraz zbyt wielu nakazów wynikających z centralnego zarządzania w skali mikro. Ostatnio jednak mogłam zapewnić obywateli, że polityka w tym obszarze poddawana jest właśnie znacznym zmianom. Oczywiście mamy jeszcze długą drogę do przebycia – na przykład musimy wyeliminować odrzuty – i czasami wydaje się, że Komisja skłania się ku zarządzaniu w skali mikro. Mam tu na myśli artykuł 47 rozporządzenia w sprawie kontroli, przynajmniej w jego oryginalnej wersji. Często mawiałam, że wspólna polityka rybołówstwa przypomina nieco tankowiec: zwrot o 180 stopni zabiera jej dużo czasu. W tym kontekście jestem przekonana, że rozporządzenie w sprawie kontroli przejdzie jeszcze długą drogę, zanim zapewni równe szanse pod względem egzekwowania prawa i sankcji, tak samo jak rozwój regionalnych komitetów doradczych wymaga udoskonaleń pod innymi względami. Chciałabym zakończyć osobistą uwagą, wyrażając uznanie dla cennej pracy członków Komisji Rybołówstwa, jak również dziękując komisarzowi Borgowi i jego zespołowi za to, co zdołano osiągnąć pod ich pięcioletnim przywództwem."@pl16
"Senhor Presidente, para além de felicitar o senhor deputado Romeva i Rueda pelo seu relatório, gostaria de abordar o conteúdo do mesmo no contexto mais alargado da política comum das pescas. Nos últimos 10 anos, ouvi muitas críticas a esta política, incluindo a falta de condições equitativas, uma participação insuficiente das partes interessadas, um equilíbrio inadequado dos imperativos económicos, sociais e ambientais, e demasiados desvios da microgestão em relação ao centro. Contudo, recentemente, tenho conseguido assegurar às pessoas que a política está a ser objecto de alterações significativas. Claro está que há um longo caminho a percorrer – eliminar as devoluções, por exemplo – e por vezes a Comissão parece continuar a orientar-se no sentido da microgestão. Refiro-me ao artigo 47.º do regulamento de controlo, pelo menos na sua versão original. No entanto, tenho dito muitas vezes que a política comum das pescas é um pouco parecida com um petroleiro: demora bastante tempo a dar a volta e creio que o regulamento de controlo vai levar bastante tempo a conseguir as necessárias condições equitativas no que respeita à execução e às sanções, tal como o desenvolvimento dos conselhos consultivos regionais para conseguir melhorias noutros aspectos. Por isso, gostaria de terminar com uma nota pessoal, exprimindo o meu apreço pelo trabalho valioso realizado pelos membros da Comissão das Pescas durante todo este tempo e agradecendo ao Comissário Borg e à sua equipa por tudo o que foi conseguido durante estes cinco anos em que esteve ao leme."@pt17
"Domnule preşedinte, dincolo de felicitările pe care le adresez domnului Romeva i Rueda pentru raportul său, aş dori să mă refer la conţinut în contextul mai larg al politicii comune în domeniul pescuitului. În ultimii 10 ani, am auzit multe critici la adresa acesteia, inclusiv lipsa unui set de condiţii egale, implicarea insuficientă a părţilor interesate, un echilibru inadecvat al necesităţilor economice, sociale şi ecologice, în special prin intermediul unui micromanagement de la centru. Recent, totuşi, am reuşit să asigur oamenii că politica este supusă unei modificări majore. Bineînţeles, mai sunt multe de făcut – eliminarea capturilor aruncate înapoi în mare, de exemplu – şi există momente când Comisia pare să se îndrepte în continuare spre micromanagement. Menţionez aici articolul 47 al regulamentului de control, cel puţin în versiunea sa originală. Am spus adesea, totuşi, că politica comună în domeniul pescuitului seamănă puţin cu un petrolier: are nevoie de mult timp pentru a se întoarce şi cred că regulamentul de control va parcurge un drum lung spre obţinerea setului de condiţii egale necesare în ce priveşte aplicarea acestora şi sancţiunile, la fel cum dezvoltarea consiliilor consultative regionale vor contribui mult pentru a aduce îmbunătăţiri în alte privinţe. Aş dori, prin urmare, să termin într-o notă personală, exprimându-mi aprecierea pentru munca valoroasă depusă de membrii Comisiei pentru pescuit în tot acest timp şi mulţumind domnului comisar Borg şi echipei sale pentru tot ce au realizat în cei cinci ani când s-au aflat la cârmă."@ro18
". – Vážený pán predsedajúci, okrem blahoželania pánovi Romevovi i Ruedovi k tejto správe by som sa chcela dotknúť obsahu spoločnej rybárskej politiky v širšom kontexte. Za ostatných 10 rokov som si na jej adresu vypočula množstvo kritiky vrátane chýbajúcich rovnakých podmienok, nedostatočného zapojenia zainteresovaných strán, nedostatočného vyváženia hospodárskych a sociálnych pravidiel a pravidiel na ochranu životného prostredia a prílišného zasahovania mikroriadenia z centra. Nedávno som však mohla ubezpečiť občanov, že táto politika prechádza výraznou zmenou. Samozrejme, stále máme pred sebou dlhú cestu, ako napríklad odstraňovanie odpadu z výlovov. Sú tiež chvíle, keď sa Komisia, ako sa zdá, stále vracia k mikroriadeniu. Hovorím tu o článku 47 kontrolného nariadenia, teda aspoň čo sa týka jeho pôvodnej verzie. Často však vravievam, že spoločná rybárska politika je tak trochu ako ropný tanker – trvá jej značne dlhý čas, kým sa obráti. Skutočne verím, že kontrolné nariadenie prejde veľký kus cesty smerom k vytvoreniu nevyhnutných rovnakých podmienok, pokiaľ ide o presadzovanie pravidiel a sankcie, ako aj rozvoj regionálnych poradných rád, ktoré urobia veľa pre to, aby priniesli zlepšenie z iných hľadísk. Na záver by som rada predniesla súkromnú poznámku a vyjadrila moje uznanie cennej práci vykonanej všetkými členmi Výboru pre rybné hospodárstvo a poďakovala pánovi komisárovi Borgovi a jeho tímu za všetko, čo sa dosiahlo počas piatich rokov s nimi pri kormidle."@sk19
"Gospod predsednik, poleg tega, da čestitam gospodu Romevi i Ruedi za poročilo, bi želela spregovoriti o vsebini v širšem okviru skupne ribiške politike. V zadnjih 10 letih sem slišala mnogo kritik na njen račun, vključno s pomanjkanjem enakih pogojev, nezadostno vključitvijo zainteresiranih skupin, nezadostnim uravnoteženjem ekonomskih, družbenih in okoljskih potreb in preveč mikro upravljanja s središča. Nedavno sem lahko ljudem zagotovila, da se pripravljajo bistvene spremembe politike. Seveda je pred nami še dolga pot – odprava zavržkov, na primer – in včasih se zdi, da se Komisija še vedno obrača proti mikroupravljanju. Tukaj omenjam člen 47 uredbe o nadzoru, vsaj v njegovi prvotni različici. Pogosto pravimo, da je skupna ribiška politika podobna naftnemu tankerju: veliko časa traja, da se obrne, in menim, da bo uredba o nadzoru toliko napredovala, da bo dosegla potrebne enake pogoje, kar se tiče izvrševanja in sankcij, tako kot bo razvoj regionalnih svetovalnih svetov veliko prispeval k izboljšavam v drugih vidikih. Zato bi želela zaključiti bolj na oseben način, tako da izrazim priznanje za dragoceno delo, ki so ga opravili člani Odbora za ribištvo, in da se zahvalim komisarju Borgu in njegovi ekipi za vse, kar je bilo doseženo v petih letih, odkar so za krmilom."@sl20
". Herr talman! Förutom att gratulera Raül Romeva i Rueda till hans betänkande vill jag ta upp innehållet mot bakgrund av den gemensamma fiskeripolitiken som helhet. Under de senaste tio åren har jag fått höra mycket kritik mot den, inklusive avsaknaden av lika villkor, otillräckligt engagemang från intressenterna, otillräcklig balans mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga krav och alltför mycket central detaljstyrning. Men på senare tid har jag kunnat försäkra människor att politiken genomgår en omfattande förändring. Självklart återstår det fortfarande lång väg att gå – till exempel att eliminera fångster som kastas överbord – och det finns tillfällen när kommissionen fortfarande har en tendens att tillgripa detaljstyrning. Jag nämner här artikel 47 i kontrollförordningen, åtminstone i ursprungsversionen. Jag har emellertid ofta sagt att den gemensamma fiskeripolitiken är lite som en oljetanker. Det tar lång tid innan den vänder och jag tror verkligen att kontrollförordningen kommer att räcka långt för att uppnå de nödvändiga lika villkoren vad gäller tillsyn över efterlevnaden och påföljder, precis som utvecklingen av regionala råd kommer att göra mycket för att genomföra förbättringar i andra avseenden. Låt mig därför avsluta med en personlig kommentar och uttrycka min uppskattning av det värdefulla arbete som utförts av fiskeriutskottets medlemmar under arbetets gång. Jag vill också tacka kommissionsledamot Joe Borg och hans grupp för allt som har uppnåtts under de fem år de stått till rors."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Elspeth Attwooll,"18,5,20,15,1,19,14,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph