Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-21-Speech-2-188"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090421.21.2-188"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, by the time allocated to this debate, one might say that Parliament attaches little importance to saving forests. This stops the disappointment of discovering the shy Commission approach to addressing illegal logging, but what disappointed me the most was the repetition of the argument that we should not punish the good-faith EU operators in order to solve an external problem. Part of solving a problem is also creating awareness about the problem, and it is high time we acknowledged that some European regions – like mine – are also confronted with rampant deforestation. The illegal logging regulation does not aim to punish or to hinder trade but rather to better control trade. It is true that the Commission proposals were not really clear on how the system should work in practice. I am pleased that the EP managed to strengthen and clarify the proposal by covering all timber products and requiring all operators to exercise some sort of due diligence by introducing a new baseline for financial penalties and providing clear criteria for a credible and independent monitoring system. Now our challenge is to have this system adopted and implemented sooner rather than later. We need to give consumers the guarantee that they are not fuelling the environmental degradation by accidentally buying illegally harvested timber products."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, podle času, který máme na rozpravu vyhrazen, bychom se mohli domnívat, že Parlament záchraně lesů nepřipisuje velký význam. Zmírňuje to zklamání z odhalení váhavého přístupu Komise k řešení nezákonné těžby dřeva, co mě však zklamalo nejvíc, je skutečnost, že tu znovu zaznělo tvrzení, že bychom neměli trestat hospodářské subjekty EU, které obchodují v dobré víře, a vyřešit tak externí problém. Součástí řešení je rovněž utváření povědomí o problému a nyní je nejvyšší čas uznat, že některé regiony v Evropě – jako ten můj – jsou rovněž vystaveny nekontrolovatelnému odlesňování. Cílem nařízení o nezákonné těžbě dřeva není stíhat trh nebo mu zabránit, ale spíše dosáhnout jeho lepší kontroly. Je pravda, že návrhy Komise nejsou zcela jasné ohledně praktického fungování systému. Evropský parlament zahrnul veškeré dřevařské výrobky, stanovil povinnost, aby veškeré hospodářské subjekty uplatňovaly určitou míru náležité péče, zavedl nový finanční základ pro sankce a poskytl jasná kritéria pro věrohodný a nezávislý kontrolní systém, a já s potěšením konstatuji, že tím se mu podařilo návrh posílit a objasnit. Nyní je naším úkolem tento systém schválit a uplatnit jej co nejdříve. Musíme spotřebitelům dát záruku, že nepřispívají ke zhoršování stavu životního prostředí tím, že by omylem koupili výrobek z nezákonně vytěženého dřeva."@cs1
"Hr. formand! Henset til den tid, der er afsat til denne forhandling, kunne man sige, at Parlamentet ikke tillægger redningen af skove stor betydning. Kommissionens vage tilgang til løsningen af problemet med ulovlig skovhugst er skuffende, men jeg blev mest skuffet over, at det endnu engang fremføres, at vi ikke bør straffe EU-operatører, som handler i god tro, for at løse et eksternt problem. Problemet løses bl.a. også ved at sætte fokus på problemet, og det er på høje tid, at vi anerkender, at nogle europæiske regioner – som min – også står over for en voldsom afskovning. Formålet med lovgivningen om ulovlig skovhugst er ikke at hindre handel, men snarere at sikre en mere effektiv kontrol med handelen. Det er rigtigt, at det ikke fremgik helt klart af Kommissionens forslag, hvorledes systemet skal fungere i praksis. Det glæder mig, at Europa-Parlamentet har styrket og præciseret forslaget ved at omfatte alle træprodukter og stille krav til alle operatører om at udvise fornøden omhu gennem fastsættelse af et nyt grundlag for økonomiske sanktioner og klare kriterier for et troværdigt og uafhængigt overvågningssystem. Udfordringen er nu at få dette system vedtaget og gennemført hurtigst muligt. Vi skal give forbrugerne garanti for, at de ikke bidrager til nedbrydningen af miljøet ved at købe ulovligt fældet træ eller træprodukter heraf ved en fejltagelse."@da2
"Herr Präsident! Wenn man von der Zeit, die für diese Aussprache vorgesehen ist, ausgeht, könnte man denken, dass das Parlament die Rettung der Wälder als nicht sehr wichtig ansieht. Dadurch wird die Enttäuschung verhindert, die entsteht, wenn man feststellt, wie schüchtern der Ansatz der Kommission ist, mit der gegen den illegalen Holzeinschlag vorgegangen werden soll. Was mich jedoch am meisten enttäuscht hat, war die Wiederholung des Arguments, dass wir nicht gutgläubige EU-Händler bestrafen sollten, um ein externes Problem zu lösen. Ein Teil der Lösung eines Problems ist die Bewusstmachung dieses Problems und es ist höchste Zeit, dass wir anerkennen, dass einige europäische Regionen – wie meine – auch von überhandnehmender Entwaldung betroffen sind. Die Verordnung zum illegalen Holzeinschlag hat nicht das Ziel, den Handel zu bestrafen oder zu verhindern, sondern ihn besser zu kontrollieren. Es stimmt, dass die Vorschläge der Kommission dahingehend nicht sehr eindeutig waren, wie das System in der Praxis funktionieren soll. Es freut mich, dass das EP es geschafft hat, den Vorschlag zu stärken und klarer zu gestalten, indem alle Holzprodukte davon abgedeckt werden und alle Produzenten verpflichtet werden, eine gewisse Sorgfaltspflicht walten zu lassen. Dies wurde durch die Einführung einer neuen Basis für Geldstrafen und die Schaffung eindeutiger Kriterien für ein glaubwürdiges und unabhängiges Überwachungssystem erreicht. Jetzt besteht unsere Herausforderung darin, das System anzunehmen und möglichst bald umzusetzen. Wir müssen den Verbrauchern die Garantie geben, dass sie nicht zur Umweltschädigung beitragen, indem sie unbeabsichtigt Produkte aus illegal geschlagenem Holz kaufen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αν κρίνει κανείς από τον χρόνο που έχει δοθεί σε αυτή τη συζήτηση, θα μπορούσε να πει ότι το Ευρωκοινοβούλιο αποδίδει μικρή σημασία στην διάσωση των δασών. Αυτό αναστέλλει την απογοήτευση του να ανακαλύπτει κανείς τη δειλή προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας, αλλά αυτό που με απογοήτευσε περισσότερο ήταν η επανάληψη του επιχειρήματος ότι δεν θα πρέπει να τιμωρούνται οι καλόπιστοι φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ προκειμένου να επιλύσουμε ένα εξωτερικό πρόβλημα. Μέρος της επίλυσης ενός προβλήματος είναι επίσης η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το πρόβλημα, και είναι καιρός να αναγνωρίσουμε ότι ορισμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες – όπως η δική μου – αντιμετωπίζουν αχαλίνωτη αποψίλωση. Ο κανονισμός περί παράνομης υλοτομίας δεν αποσκοπεί στο να τιμωρήσει ή να εμποδίσει την εμπορία, αλλά μάλλον να ελέγξει καλύτερα το εμπόριο. Είναι αλήθεια ότι οι προτάσεις της Επιτροπής δεν ήταν πραγματικά σαφείς σχετικά με το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί το σύστημα στην πράξη. Είμαι ικανοποιημένος που το Ευρωκοινοβούλιο κατόρθωσε να διορθώσει και να αποσαφηνίσει την πρόταση καλύπτοντας όλα τα προϊόντα ξυλείας και απαιτώντας από όλους τους φορείς εκμετάλλευσης να ασκούν κάποιου είδους υποχρέωση επιμέλειας, εισάγοντας μια νέα γραμμή βάσης για τις οικονομικές ποινές και παρέχοντας σαφή κριτήρια για ένα αξιόπιστο και ανεξάρτητο σύστημα παρακολούθησης. Η πρόκληση μας τώρα είναι να εγκριθεί αυτό το σύστημα και να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό. Πρέπει να εγγυηθούμε στους καταναλωτές ότι δεν επιδεινώνουν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος αγοράζοντας χωρίς να το γνωρίζουν προϊόντα ξυλείας παράνομα υλοτομημένα."@el10
"Señor Presidente, a juzgar por el tiempo reservado para este debate, se podría pensar que el parlamento concede escasa importancia a salvar los bosques. Esto alivia la decepción que se genera al descubrir el tímido enfoque de la Comisión con respecto al tratamiento de las talas ilegales, pero lo que me ha resultado más decepcionante es el repetido argumento de que no debemos castigar las buenas intenciones de los operadores comunitarios para resolver un problema exterior. Resolver un problema implica crear conciencia sobre ese problema, y ya va siendo hora de que reconozcamos que algunas regiones europeas —como la mía— deben afrontar una deforestación galopante. El reglamento sobre talas ilegales no pretende castigar ni obstaculizar el comercio, sino controlarlo mejor. Es cierto que las propuestas de la Comisión no eran totalmente transparentes sobre el modo en que el sistema debería funcionar en la práctica. Me complace que el Parlamento Europeo consiguiera reforzar y aclarar la propuesta incluyendo todos los productos derivados de la madera y exigiendo que todos los operadores pongan en práctica algún tipo de diligencia debida, introduciendo una nueva línea de referencia para las sanciones financieras y proporcionando criterios inequívocos para un sistema de control creíble e independiente. Ahora nuestro desafío consiste en lograr la adopción y la aplicación de ese sistema lo antes posible. Necesitamos trasladar a los consumidores la garantía de que no están contribuyendo a la degradación medioambiental al comprar accidentalmente productos procedentes de talas ilegales."@es21
"Härra juhataja, vaadates käesolevale arutelule pühendatud aega, võib öelda, et parlament ei pea metsade päästmist kuigi tähtsaks. Tänu sellele ei tule pettuda komisjoni arglikus lähenemisviisis ebaseadusliku metsaraie probleemi lahendamisel, ent mulle valmistas suurimat pettumust see, et me peaksime karistama heas usus tegutsevaid ELi ettevõtjaid, et lahendada väline probleem. Probleemi lahendamiseks on vaja tõsta teadlikkust probleemi olemasolust ja on viimane aeg tunnistada, et mõned Euroopa piirkonnad, sealhulgas piirkond, kust ma ise pärit olen, seisavad silmitsi ulatusliku metsade hävitamisega. Ebaseadusliku metsaraie regulatsiooni eesmärk ei ole karistada või kaubandust takistada, vaid seda paremini kontrollida. On tõsi, et komisjoni ettepanekute põhjal ei olnud päris selge, kuidas süsteem peaks praktikas toimima. Mul on hea meel, et Euroopa Parlament suutis tugevdada ja täpsustada ettepanekut, hõlmates sellega kõik puidutooted ja nõudes kõigilt ettevõtjailt teatava nõuetekohase hoolsuse ülesnäitamist, võttes kasutusele uued rahaliste karistuste alused ja sätestades selged kriteeriumid usaldusväärse ja sõltumatu järelevalvesüsteemi jaoks. Nüüd on meie ülesanne hoolitseda selle eest, et see süsteem varem või hiljem vastu võetaks ja seda rakendama asutaks. Meil on vaja anda tarbijatele garantii, et nad ei toeta keskkonnaseisundi halvendamist, kui nad kogemata ostavad ebaseaduslikult ülestöötatud puidutoote."@et5
"− Arvoisa puhemies, tälle keskustelulle osoitetun ajan perusteella voisi sanoa, että parlamentti ei pidä metsien säästämistä merkittävänä. Se vähentää komission laitonta puunkorjuuta koskevan aran lähestymistavan havaitsemisesta johtuvaa pettymistä, mutta eniten olin pettynyt sen väitteen toistamiseen, että meidän ei pitäisi rangaista hyväuskoisia EU:n toimijoita ratkaistaksemme ulkoisen ongelman. Osa ongelman ratkaisemista on myös ongelmaa koskevan tietoisuuden lisääminen, ja on korkea aika, että tunnustamme, että joitakin Euroopan alueita – kuten minun – on myös kohdannut suuri metsäkato. Laitonta puunkorjuuta koskevalla asetuksella ei pyritä rankaisemaan tai estämään kauppaa vaan pikemmin valvomaan kauppaa. On totta, että komission ehdotukset eivät olleet kovin selkeitä sen osalta, miten järjestelmä toimisi käytännössä. Olen iloinen, että Euroopan parlamentti onnistui vahvistamaan ja selkeyttämään ehdotusta kattamalla kaikki puutuotteet ja vaatimalla kaikkia toimijoita harjoittamaan jonkinlaista due diligence -järjestelmää ottamalla käyttöön uuden perustan taloudellisille seuraamuksille ja antamalla selkeät perusteet uskottavalle ja riippumattomalle valvontajärjestelmälle. Nyt haasteenamme on saada tämä järjestelmä hyväksytyksi ja pannuksi täytäntöön mahdollisimman pian. Meidän on annettava kuluttajille takuu siitä, että he eivät vauhdita ympäristön pilaantumista ostamalla vahingossa laittomasti korjatusta puusta valmistettuja tuotteita."@fi7
". Monsieur le Président, au vu du temps imparti à ce débat, on pourrait croire que le Parlement attache peu d’importance à la sauvegarde des forêts. Ma déception de découvrir l’approche frileuse de la Commission s’arrête à la question de l’exploitation clandestine des forêts, mais je suis particulièrement déçu par la répétition de l’argument selon lequel nous ne devrions pas punir les opérateurs européens de bonne foi pour solutionner un problème extérieur. Une partie de la solution d’un problème consiste également à sensibiliser les gens à ce problème, et il est grand temps que nous reconnaissions que certaines régions européennes – comme la mienne – sont aussi confrontées à la déforestation galopante. Le règlement relatif à l’exploitation clandestine des forêts ne vise pas à punir ou à entraver le commerce mais plutôt à mieux le contrôler. Certes, les propositions de la Commission n’étaient pas vraiment claires en ce qui concerne le fonctionnement pratique du système. Je suis heureux d’apprendre que le PE est parvenu à renforcer et à clarifier la proposition en couvrant tous les produits dérivés et en exigeant de tous les opérateurs qu’ils exercent une sorte de diligence raisonnable au travers d’une nouvelle ligne de base destinée aux sanctions financières et de critères clairs destinés à un système de contrôle crédible et indépendant. Maintenant, notre défi consiste à faire adopter et à mettre en œuvre ce système dans les plus brefs délais. Nous devons garantir aux consommateurs qu’ils ne participent pas à la dégradation de l’environnement en achetant involontairement des produits dérivés illégaux."@fr8
"Elnök úr, azt figyelembe véve, hogy mennyi időt szántak erre a vitára, azt gondolhatnák, hogy a Parlament nem tulajdonít nagy jelentőséget az erdők megvédésének. Ez eltörpíti a fölött érzett csalódásomat, hogy a Bizottság milyen bátortalan megközelítést alkalmaz az illegális fakitermeléssel kapcsolatban, de ami a legnagyobb csalódást okozta számomra, az annak az érvelésnek az ismételgetése, hogy nem szabad megbüntetnünk a jóhiszemű uniós piaci szereplőket egy külső probléma megoldása érdekében. A probléma megoldásának egy részét a problémára való figyelem felhívása jelenti, és ideje elismernünk azt a tényt, hogy néhány európai régiónak is – mint például a sajátomnak – szembe kell néznie a féktelen erdőirtással. Az illegális fakitermeléssel kapcsolatos rendelet nem megbüntetni vagy megakadályozni akarja a kereskedelmet, sokkal inkább jobban ellenőrizni. Igaz, hogy a bizottsági javaslatok nem fogalmaztak világosan azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene működnie a rendszernek a gyakorlatban. Örülök, hogy a Parlamentnek sikerült megerősítenie és világosabbá tennie a javaslatot azáltal, hogy azt minden fatermékre kiterjesztette, továbbá hogy minden piaci szereplőtől elvárja, hogy egyfajta kellő körültekintést alkalmazzon azáltal, hogy új alapot vezet be a pénzbüntetések kiszabására és világos kritériumokat szolgáltat egy hiteles és független ellenőrzési rendszer működtetéséhez. Most azzal a kihívással állunk szemben, hogy ezt a rendszert minél hamarabb elfogadtassuk és végrehajtassuk. Meg kell adnunk azt a biztosítékot a fogyasztóknak, hogy nem járulnak hozzá a környezet pusztulásához azáltal, hogy esetleg illegálisan kivágott fából készült termékeket vásárolnak."@hu11
"Signor Presidente, visto il tempo assegnato a questa discussione, si potrebbe pensare che il Parlamento attribuisce poca importanza alla tutela delle foreste. A questo si accompagna il disappunto con cui si scopre il timido approccio della Commissione verso il disboscamento illegale; la maggiore delusione è stata però la reiterazione dell’argomentazione secondo cui non dovremmo penalizzare gli operatori europei in buona fede solo per risolvere un problema esterno. Una parte della soluzione al problema sta proprio nel creare la consapevolezza del problema stesso ed è giunto il momento di riconoscere che alcune regioni europee, come la mia, devono affrontare una diffusa deforestazione. La normativa sul disboscamento illegale non vuole penalizzare od ostacolare il commercio, ma piuttosto cerca di tenerlo maggiormente sotto controllo. E’ vero che le proposte della Commissione non erano chiarissime in merito al concreto funzionamento del sistema. Sono felice di notare che il Parlamento europeo è riuscito a rafforzare e a chiarire la proposta riguardante tutti i prodotti derivati dal legno e che chiede a tutti gli operatori di esercitare la dovuta diligenza introducendo un nuovo livello base per le sanzioni pecuniarie e prevedendo criteri chiari per un sistema di monitoraggio credibile e indipendente. Ora la sfida che dobbiamo affrontare è far adottare e mettere in pratica questo sistema il prima possibile. Occorre assicurare ai consumatori che non stanno contribuendo al degrado ambientale acquistando inconsapevolmente prodotti derivanti da legname illegale."@it12
"Gerb. pirmininke, pagal šiai diskusijai skirtą laiką, galima būtų pasakyti, kad Parlamentas miškų gelbėjimo nelaiko svarbiu. Nuvilia neryžtingas Komisijos požiūris į neteisėtos medienos ruošos sprendimą, bet labiausiai mane nuvylė argumento, kad neturime nubausti ES geros valios operatorių, siekdami išspręsti išorės problemą, kartojimas. Dalis problemos sprendimo – problemos žinojimo sukūrimas ir pats laikas pripažinti, kad kai kurie Europos regionai – kaip maniškis – taip pat susiduria su paplitusiu miškų kirtimu. Neteisėtos medienos ruošos reglamento tikslas – ne nubausti ar sutrukdyti prekybai, greičiau – geriau kontroliuoti prekybą. Tiesa, kad Komisijos pasiūlymuose nebuvo tikrai aišku, kaip sistema turi praktiškai veikti. Džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas sugebėjo sustiprinti ir išaiškinti pasiūlymą, apimdamas visus medienos produktus ir reikalaudamas, kad visi operatoriai vykdytų tam tikrą kruopštų tikrinimą, įvesdamas naują finansinių sankcijų atskaitos liniją ir suteikdamas aiškius kriterijus patikimos ir nepriklausomos stebėsenos sistemai. Dabar mūsų iššūkis – priimti šią sistemą ir kuo greičiau įgyvendinti. Turime suteikti vartotojams garantiją, kad jie neaštrina aplinkos blogėjimo atsitiktinai pirkdami neteisėtai nukirstų miškų medienos produktus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, spriežot pēc šīm debatēm piešķirtā laika, varētu teikt, ka Parlaments mežu saglabāšanai piešķir ļoti mazu nozīmi. Vilšanās sajūtai punkts tiek pielikts, atklājot, cik kautrīga ir Komisijas pieeja mežu nelikumīgas izciršanas jautājumu risināšanā, taču vislielāko sarūgtinājumu manī radīja argumenta atkārtošana, ka mums nevajadzētu sodīt godprātīgos ES tirgus dalībniekus, lai varētu risināt ārējās problēmas. Daļa no problēmas risināšanas ir arīdzan informētības palielināšana par pašu problēmu, un ir pienācis laiks atzīt, ka dažos Eiropas reģionos, kā manējā, saskaras ar nekontrolētu atmežošanu. Pret nelikumīgu izciršanu vērstās regulas mērķis nav kādu sodīt vai kavēt tirdzniecību, bet drīzāk gan nodrošināt labāku kontroli pār tirdzniecību. Tiesa, Komisijas priekšlikumos nebija skaidri izklāstīts, kā sistēma darbotos praksē. Esmu gandarīts, ka EP spēja spēcināt un precizēt priekšlikumu, aptverot visus koksnes izstrādājumus un pieprasot visiem tirgus dalībniekiem veikt sava veida likumības pārbaudes, nosakot jaunu pamatlīmeni finansiāliem sodiem un nodrošinot skaidrus kritērijus uzticamas un neatkarīgas uzraudzības sistēmas darbībai. Tagad mūsu uzdevums ir šo sistēmu pieņemt un ieviest agrāk nekā vēlāk. Mums patērētājiem jādod garantija, ka viņi neveicina vides degradāciju, nejauši iepērkot nelikumīgi iegūtus koksnes izstrādājumus."@lv13
"Mr President, by the time allocated to this debate, one might say that Parliament attaches little importance to saving forests. This stops the disappointment of discovering the shy Commission approach to addressing illegal logging, but what disappointed me the most was the repetition of the argument that we should not punish the good-faith EU operators in order to solve an external problem. Part of solving a problem is also creating awareness about the problem, and it is high time we acknowledged that some European regions – like mine – are also confronted with rampant deforestation. The illegal logging regulation does not aim to punish or to hinder trade but rather to better control trade. It is true that the Commission proposals were not really clear on how the system should work in practice. I am pleased that the EP managed to strengthen and clarify the proposal by covering all timber products and requiring all operators to exercise some sort of due diligence by introducing a new baseline for financial penalties and providing clear criteria for a credible and independent monitoring system. Now our challenge is to have this system adopted and implemented sooner rather than later. We need to give consumers the guarantee that they are not fuelling the environmental degradation by accidentally buying illegally harvested timber products."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, afgaande op het tijdstip waarop dit debat is ingeroosterd zou je kunnen concluderen dat het Parlement weinig belang hecht aan het redden van bossen. Dit maakt een eind aan de teleurstelling over de schuchtere aanpak van de illegale houtkap door de Commissie, maar het meest teleurstellend vond ik de herhaling van het argument dat we de bona fide marktdeelnemers in de EU niet mogen straffen om een extern probleem op te lossen. De oplossing van het probleem is deels ook gelegen in bewustmaking, en het is hoog tijd dat we erkennen dat ook enkele Europese regio’s – zoals mijn eigen regio – geconfronteerd worden met razendsnelle ontbossing. De illegalehoutkapverordening is er niet op gericht om de handel te straffen of te belemmeren, maar om de handel beter te kunnen controleren. Het is waar dat de voorstellen van de Commissie niet echt duidelijk waren over de wijze waarop het stelsel in de praktijk zou moeten werken. Het doet me genoegen dat het Europees Parlement erin is geslaagd het voorstel te versterken en te verduidelijken door het uit te breiden naar alle houtproducten en door van alle marktdeelnemers te eisen dat ze aan bepaalde zorgvuldigheidseisen voldoen. Dit heeft het Parlement gedaan door het fundament voor financiële sancties te leggen en geloofwaardige criteria te formuleren voor een onafhankelijk monitoringsysteem. De uitdaging is nu om dit systeem zo snel mogelijk aangenomen en uitgevoerd te krijgen. We moeten consumenten de garantie geven dat ze niet bijdragen aan de degradatie van het milieu door per ongeluk illegaal verkregen houtproducten te kopen."@nl3
"Panie przewodniczący! Sądząc po czasie przeznaczonym na tę debatę, można by powiedzieć, że Parlament przywiązuje niewielkie znaczenie do sprawy ratowania lasów. Nie pozwala to na rozczarowanie spostrzeżeniem, jak nieśmiałe jest podejście Komisji w poszukiwaniu rozwiązań problemu nielegalnego wyrębu; jednakże tym, co mnie najbardziej rozczarowało, jest powtarzanie argumentacji, że nie powinniśmy karać działających w dobrej wierze podmiotów z UE, ażeby rozwiązać problem zewnętrzny. Częścią rozwiązywania problemu jest również uświadomienie go sobie, a w tej chwili nadszedł najwyższy czas, żebyśmy uznali, że niektóre regiony europejskie – jak mój – również stoją w obliczu niepohamowanego wylesiania. Rozporządzenie dotyczące nielegalnego pozyskiwania drewna nie ma na celu karania i utrudniania handlu, ale jego lepsze kontrolowanie. To prawda, że wnioski Komisji nie były rzeczywiście jasne co do funkcjonowania tego systemu w praktyce. Jestem bardzo zadowolony, że PE był w stanie wzmocnić i doprecyzować wniosek, uwzględniając wszystkie produkty z drewna i wprowadzając wymóg, aby wszystkie podmioty dołożyły w jakimś stopniu należytej staranności poprzez wprowadzenie nowego bazowego poziomu kar finansowych i określenie jasnych kryteriów wiarygodnego i niezależnego systemu monitorowania. Obecnie stoimy przed wyzwaniem szybszego przyjęcia i wdrożenie tego systemu. Trzeba, żebyśmy dali konsumentom gwarancję, że nie przyczynią się do degradacji środowiska poprzez przypadkowe nabycie nielegalnie pozyskiwanych produktów z drewna."@pl16
"Senhor Presidente, pelo tempo que foi atribuído a este debate, dir-se-ia que o Parlamento atribui pouca importância a salvar as florestas. Isto permite que não se sinta desapontamento perante a timidez da abordagem da Comissão em relação à exploração madeireira ilegal, mas aquilo que mais me decepcionou foi o facto de se repetir o argumento de que não devemos punir os operadores da UE que agem de boa-fé a fim de resolver um problema externo. Uma parte da resolução de um problema consiste em gerar uma maior consciência desse problema, e é mais do que tempo de reconhecermos que algumas regiões europeias - como a minha - também se debatem com uma situação de desflorestação desenfreada. O regulamento relativo à exploração madeireira ilegal não visa punir nem travar o comércio, mas sim melhorar o controlo do comércio. É verdade que as propostas da Comissão não eram inteiramente claras quanto à forma como o sistema deveria funcionar na prática. Congratulo-me pelo facto de o Parlamento Europeu ter conseguido reforçar e esclarecer a proposta preconizando a cobertura de todos os produtos de madeira e obrigando todos os operadores a adoptarem um tipo qualquer de sistema de diligência, introduzindo novos parâmetros de base para as sanções financeiras e definindo critérios claros para um sistema de controlo credível e independente. Agora o desafio que enfrentamos é o de conseguir que este sistema seja adoptado e posto em prática o mais rapidamente possível. Temos de dar aos consumidores a garantia de que não estão a alimentar a degradação ambiental comprando acidentalmente produtos feitos de madeira extraída ilegalmente."@pt17
"Domnule preşedinte, după timpul alocat acestei dezbateri, s-ar putea spune că Parlamentul acordă o importanţă redusă salvării pădurilor. Aceasta pune capăt dezamăgirii de a descoperi abordarea timidă a Comisiei pentru soluţionarea problemei exploatării forestiere ilegale, dar ceea ce m-a dezamăgit cel mai mult a fost repetarea argumentului că nu ar trebui să pedepsim operatorii UE de bună-credinţă pentru a rezolva o problemă externă. O parte din rezolvarea unei probleme este, de asemenea, recunoaşterea problemei şi este timpul să recunoaştem că unele regiuni europene – ca a mea – se confruntă, de asemenea, cu despădurirea excesivă. Regulamentul privind exploatarea forestieră ilegală nu urmăreşte să pedepsească sau să împiedice schimburile comerciale ci să controleze mai bine comerţul. Este adevărat că propunerile Comisiei nu au fost foarte clare privind modul în care sistemul ar trebui să funcţioneze în realitate. Sunt mulţumit că PE a reuşit să consolideze şi să clarifice propunerea prin acoperirea tuturor produselor din lemn şi solicitând tuturor operatorilor să se asigure că depun toate eforturile necesare prin introducerea unui nou nivel de bază pentru amenzi şi furnizând criterii clare pentru un sistem de monitorizare credibil şi independent. Acum provocarea pentru noi este să avem acest sistem adoptat şi pus în aplicare cât mai curând. Trebuie să oferim consumatorilor garanţia că nu alimentează degradarea mediului prin achiziţionarea accidentală a produselor din lemn exploatat ilegal."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, podľa času vyhradeného na túto rozpravu by ktokoľvek mohol povedať, že Parlament prikladá záchrane lesov len veľmi malú dôležitosť. Toto dáva zabudnúť na sklamanie zo zistenia, aký váhavý je prístup Komisie v boji proti nezákonnej ťažbe dreva. Mňa však najviac sklamalo opakovanie argumentu, že by sme nemali trestať čestné hospodárske subjekty EÚ, aby sme vyriešili externý problém. Súčasťou riešenia problému je tiež vytváranie povedomia o probléme. Je najvyšší čas, aby sme uznali, že niektoré európske regióny – ako ten môj – tiež čelia nekontrolovateľnému odlesňovaniu. Cieľom nariadenia o nezákonnej ťažbe dreva nie je trestať či brzdiť obchod, ale skôr ho lepšie kontrolovať. Je pravdou, že z návrhov Komisie nebolo skutočne jasné, ako by mal tento systém fungovať v praxi. Som rád, že Európsky parlament dokázal posilniť a vyjasniť návrh zahrnutím všetkých výrobkov z dreva a vyžadovaním od všetkých hospodárskych subjektov, aby uplatňovali istú formu povinnej starostlivosti zavedením nového východiskového bodu pre finančné pokuty a poskytnutím jasných kritérií pre dôveryhodný a nezávislý monitorovací systém. Našou úlohou je tento systém prijať a čím skôr ho zrealizovať. Potrebujeme dať spotrebiteľom záruku, že nepodporujú zhoršovanie životného prostredia, keď si náhodou kúpia výrobky z nezákonne vyťaženého dreva."@sk19
"Gospod predsednik, glede na čas, namenjen tej razpravi, bi lahko rekli, da Parlament pripisuje majhen pomen reševanju gozdov. To ustavi razočaranje ob odkritju sramežljivega predloga Komisije za reševanje problema nezakonite sečnje, kar pa me je najbolj razočaralo, je ponovitev argumenta, da ne smemo kaznovati dobronamernih gospodarskih subjektov EU, da bi rešili zunanji problem. Del reševanja problema je ozaveščanje glede problema in skrajni čas je, da priznamo, da se nekatere evropske regije – kot na primer moja – soočajo z obširnim krčenjem gozdov. Namen uredbe o nezakoniti sečnji ni, da bi kaznovala ali preprečila trgovino, temveč da bi jo bolje nadzorovala. Res je, da predlogi Komisije niso bili prav jasni glede tega, kako bi sistem moral delovati v praksi. Zadovoljen sem, da je Evropski parlament uspel okrepiti in razjasniti predlog s tem, da je pokril vse lesne proizvode in zahteval, da vsi gospodarski subjekti izvajajo neke vrste potrebno skrbnost na podlagi uvedbe novega izhodišča za denarne kazni in vzpostavitve jasnih meril za verodostojen in neodvisen sistem za spremljanje. Zdaj je naš izziv, da se ta sistem sprejme in izvede raje prej kot kasneje. Potrošnikom moramo dati jamstvo, da ne spodbujajo poslabšanja okolja s tem, ko naključno kupijo nezakonito pridobljene lesne proizvode."@sl20
". Herr talman! Att döma av den tid som avsatts för denna diskussion verkar det som om parlamentet inte tycker det är särskilt viktigt att rädda skogarna. Detta hindrar kanske besvikelsen när man upptäcker kommissionens alltför försiktiga strategi för att ta itu med olaglig avverkning. Det som emellertid gjorde mig mest besviken var det upprepade argumentet att vi inte borde straffa de verksamhetsutövare i EU som verkar i god tro för att lösa ett externt problem. En del av lösningen på ett problem är också att skapa medvetenhet om det, och det är hög tid att vi inser att vissa europeiska regioner – till exempel min egen – också står inför en otyglad skogsskövling. Syftet med förordningen om olaglig avverkning är inte att bestraffa eller förhindra handel, utan snarare att kontrollera handeln bättre. Det är sant att kommissionens förslag egentligen inte var klara när det gällde hur systemet skulle fungera i praktiken. Det gläder mig att Europaparlamentet lyckades stärka och förtydliga förslaget genom att täcka in alla träprodukter och kräva att alla verksamhetsutövare ska utöva någon form av kontroll genom att införa en ny lägsta nivå för ekonomiska sanktioner och ange tydliga kriterier för ett trovärdigt och pålitligt övervakningssystem. Utmaningen vi står inför nu är att se till att detta system införs och tillämpas så snart som möjligt. Vi måste kunna garantera konsumenterna att de inte ökar miljöförstörelsen genom att av misstag köpa olagligt avverkade timmerprodukter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Magor Imre Csibi,"18,5,20,15,1,19,14,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph