Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-02-Speech-4-304"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090402.35.4-304"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Förslaget till resolution från de fem största grupperna innehåller många viktiga synpunkter på den europeiska historien de senaste hundra åren. Tilläggsförslagen från bland annat UEN-gruppen är också lovvärda, men av redaktionella skäl passar inte allt som föreslås in i resolutionstexten. Det finns många tragedier och enskilda personers hjältemod som skulle kunna beskrivas i en resolution om det europeiska samvetet och totalitära diktaturer. Men tyvärr finns det inte plats för allt och därför har vi tvingats att rösta nej till en del tilläggsförslag till resolutionen. Vi har dock röstat ja till resolutionen i dess helhet."@sv22
lpv:translated text
". − Návrh usnesení, který předložilo pět nejsilnějších skupin v Parlamentu, obsahuje mnoho významných pohledů na evropské dějiny posledních více než sta let. Pozměňovací návrhy, zejména pak ty, které předložila Skupina Unie pro Evropu národů, jsou také záslužné, avšak z edičních důvodů nemůže být do textu usnesení začleněno vše, co bylo navrženo. Existuje mnoho příkladů tragédií a individuálních hrdinských činů, které by mohly být v usnesení o svědomí Evropy a totalitě připomenuty. Bohužel není dostatek prostoru pro všechny tyto příklady, a proto jsme byli nuceni hlasovat proti některým z těchto pozměňovacích návrhů. Hlasovali jsme však pro usnesení jako celek."@cs1
"Forslaget til en beslutning, som er fremlagt af de fem største grupper i Parlamentet, indeholder mange vigtige perspektiver vedrørende de sidste 100 år af den europæiske historie. Ændringsforslagene, navnlig ændringsforslagene fra Gruppen Union for Nationernes Europa, er også prisværdige, men af redaktionelle årsager kan ikke alt, der er foreslået, medtages i beslutningsteksten. Der er mange tragedier og individuelle heltegerninger, der kunne opregnes i en beslutning om europæisk samvittighed og totalitarisme. Desværre har vi ikke plads til alt, og derfor blev vi tvunget til at stemme imod nogle af ændringsforslagene til beslutningen. Vi stemte dog for beslutningen som helhed."@da2
"− Der von den fünf größten Fraktionen des Parlaments eingereiche Entschließungsantrag beinhaltet viele wichtige Aspekte der europäischen Geschichte der vergangenen 100 Jahre. Die Änderungen, insbesondere die der Fraktion der Union für das Europa der Nationen sind ebenfalls löblich, doch aus redaktionellen Gründen können nicht alle Vorschläge in den Entschließungstext aufgenommen werden. Es gibt viele Tragödien und individuelle Heldentaten, die in einer Entschließung zum Gewissen Europas und zum Totalitarismus aufgegriffen werden könnten. Doch leider steht uns nicht genügend Raum für alles zur Verfügung, sodass wir gezwungen waren, gegen einige der Änderungen der Entschließung zu stimmen. Wir haben jedoch für die Entschließung als Ganzes gestimmt."@de9
"− Η πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε από τις πέντε μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές ομάδες περιλαμβάνει πολύ σημαντικές προοπτικές για την ευρωπαϊκή ιστορία κατά τη διάρκεια των τελευταίων 100 χρόνων. Οι τροπολογίες, ιδιαίτερα όσες ορίζονται από την ομάδα Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών, είναι, επίσης, αξιέπαινες, αλλά, για εκδοτικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η προσθήκη όλων των προτάσεων στο κείμενο του ψηφίσματος. Υπάρχουν πολλές τραγωδίες και μεμονωμένες πράξεις ηρωισμού που θα μπορούσαν να καταμετρηθούν εκ νέου σε ένα ψήφισμα σε σχέση με την ευρωπαϊκή συνείδηση και τον ολοκληρωτισμό. Δυστυχώς, δεν υπάρχει χώρος για όλα και γι' αυτό αναγκαστήκαμε να καταψηφίσουμε τις τροπολογίες του ψηφίσματος. Ωστόσο, υπερψηφίσαμε το ψήφισμα ως σύνολο."@el10
"− The motion for a resolution submitted by the five largest groups in Parliament contains many important perspectives on European history over the last 100 years. The amendments, especially those by the Union for Europe of the Nations Group, are also praiseworthy, but, for editorial reasons, not everything that has been proposed can be included in the text of the resolution. There are many tragedies and individual acts of heroism which could be recounted in a resolution on European conscience and totalitarianism. Unfortunately, we do not have space for everything and that is why we were forced to vote against some of the amendments to the resolution. We did vote in favour of the resolution as a whole, however."@en4
"− La propuesta de resolución presentada por los cinco principales grupos del Parlamento contiene muchas perspectivas importantes sobre la historia europea de más de los últimos 100 años. Las enmiendas, especialmente las del Grupo Unión para la Europa de las Naciones, son encomiables, aunque, por motivos editoriales, no todo lo que se ha propuesto puede incluirse en el texto de la resolución. Hay muchas tragedias y actos de heroísmo individuales que podrían narrarse en una resolución sobre la conciencia europea y el totalitarismo. Lamentablemente, no hay suficiente espacio para todo y, por esta razón, nos hemos visto obligados a votar en contra de algunas de las enmiendas a la resolución. Sin embargo, hemos votado a favor de la resolución en su conjunto."@es21
"− Parlamendi viie suurima fraktsiooni esitatud ettepanek võtta vastu reolutsioon sisaldab palju olulisi perspektiive Euroopa viimase 100 aasta ajaloole. Muudatusettepanekud, eriti fraktsiooni Liit Rahvusriikide Euroopa Eest nimel, on samuti kiiduväärsed, kuid toimetamisega seotud põhjustel pole võimalik lisada kõike väljapakutut resolutsiooni teksti. On palju tragöödiaid ja individuaalseid kangelaslikke tegusid, millest võiks jutustada Euroopa südametunnistust ja totalitarismi käsitlevas resolutsioonis. Kahjuks pole meil kõige jaoks ruumi ning seepärast olimegi sunnitud hääletama osade resolutsiooni muudatusettepanekute vastu. Hääletasime aga resolutsiooni poolt tervikuna."@et5
"Parlamentin viiden suurimman ryhmän tekemä päätöslauselmaesitys sisältää monia tärkeitä näkökulmia Euroopan historiaan sadan viime vuoden ajalta. Tarkistukset, etenkin Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmän tekemät, ovat myös kiitettäviä, mutta teknisistä syistä kaikkea ehdotettua ei saada mahtumaan päätöslauselmatekstiin. Eurooppalaista tietoisuutta ja totalitarismia koskevassa päätöslauselmassa voitaisiin kertoa monista murhenäytelmistä ja yksittäisistä sankariteoista. Valitettavasti kaikelle ei ole tilaa, ja tästä syystä meidän oli pakko äänestää joitakin päätöslauselmaan ehdotettuja tarkistuksia vastaan. Äänestimme kuitenkin päätöslauselman hyväksymisen puolesta kokonaisuutena."@fi7
"La proposition de résolution présentée par les cinq groupes principaux du Parlement contient de nombreuses perspectives capitales sur l’histoire européenne du siècle dernier. Les amendements, en particulier ceux proposés par l’Union pour l’Europe des nations, sont également dignes d’éloge mais, pour des raisons rédactionnelles, le texte de la résolution ne peut les inclure tous. De nombreuses tragédies et de nombreux actes héroïques individuels pourraient faire l’objet d’une résolution sur la conscience européenne et le totalitarisme. Malheureusement, nous manquons d’espace et c’est pourquoi nous avons été contraints de voter contre certains amendements à la résolution. Cependant, nous avons voté en faveur de la résolution dans son ensemble."@fr8
"A Parlament öt legnagyobb képviselőcsoportja által benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány számos fontos perspektívát tartalmaz az elmúlt 100 év európai történelmével kapcsolatban. A – kiváltképp az Unió a Nemzetek Európájáért képviselőcsoport által – benyújtott módosítások szintén dicséretesek, de szerkesztési okok miatt a javasoltak közül nem minden vehető be az állásfoglalás szövegébe. Számos olyan tragédia és egyéni hőstett van, amelyet el lehetne beszélni egy, az Európa lelkiismeretéről és a totalitarianizmusról szóló állásfoglalásban. Sajnos, nincs hely mindenre és emiatt kényszerültünk arra, hogy az állásfoglaláshoz fűzött némely módosítás ellen szavazzunk. Az állásfoglalás egészét azonban megszavaztuk."@hu11
"La proposta di risoluzione presentata dai cinque gruppi più grandi del Parlamento schiude molte importanti prospettive rispetto alla storia europea degli ultimi 100 anni. Gli emendamenti, specialmente quelli formulati dal gruppo UEN, sono anch’essi lodevoli, ma, per ragioni editoriali, non tutto ciò che è stato proposto può essere inserito nel testo della risoluzione. Vi sono molte tragedie e singoli atti di eroismo che meriterebbero di figurare in una risoluzione sulla coscienza europea e il totalitarismo. Purtroppo, non vi è spazio per tutto ed è per questo che siamo stati costretti a votare contro alcuni emendamenti proposti in merito alla risoluzione. Abbiamo però votato a favore della risoluzione nel suo complesso."@it12
"Pasiūlyme dėl rezoliucijos, kurį pateikė penkios didžiausios Parlamento frakcijos yra daug svarbių perspektyvų dėl Europos istorijos per pastaruosius šimtą metų. Taip pat pagirtini pakeitimai, ypač tie, kuriuos pateikė Sąjungos už tautų Europą frakcija, bet dėl redakcinių priežasčių ne viskas, kas buvo pasiūlyta, gali būti įtraukta į rezoliucijos tekstą. Yra daug tragedijų ir atskirų didvyriškų poelgių, apie kuriuos būtų galima smulkiai papasakoti rezoliucijoje dėl Europos sąžinės ir totalitarizmo. Deja, mes neturime vietos viskam ir dėl to buvome priversti balsuoti prieš kai kuriuos rezoliucijos pakeitimus. Tačiau mes balsavome už visą rezoliuciją."@lt14
". − Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniegušas piecas lielākās grupas Parlamentā, satur daudzas svarīgas perspektīvas uz Eiropas vēsturi iepriekšējos 100 gados. Grozījumi, sevišķi Nāciju Eiropas grupas iesniegtie, arī ir slavējami, bet redakcionālu iemeslu dēļ ne viss, kas ir bijis ierosināts, var tikt iekļauts rezolūcijas tekstā. Ir daudz traģēdiju un individuālu varonības aktu, ko varētu atzīmēt rezolūcijā par Eiropas sirdsapziņu un totalitārismu. Diemžēl mums nav vietas visam, un tāpēc mēs bijām spiesti balsot pret dažiem grozījumiem rezolūcijā. Tomēr mēs tiešām balsojām par rezolūciju kopumā."@lv13
"Förslaget till resolution från de fem största grupperna innehåller många viktiga synpunkter på den europeiska historien de senaste hundra åren. Tilläggsförslagen från bland annat UEN-gruppen är också lovvärda, men av redaktionella skäl passar inte allt som föreslås in i resolutionstexten. Det finns många tragedier och enskilda personers hjältemod som skulle kunna beskrivas i en resolution om det europeiska samvetet och totalitära diktaturer. Men tyvärr finns det inte plats för allt och därför har vi tvingats att rösta nej till en del tilläggsförslag till resolutionen. Vi har dock röstat ja till resolutionen i dess helhet."@mt15
". − De door de vijf grootste fracties in het Parlement ingediende ontwerpresolutie bevat vele belangrijke standpunten over de Europese geschiedenis van de laatste honderd jaar. De amendementen, en met name die van de Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten zijn ook lovenswaardig, maar om redactionele redenen past niet alles wat is voorgesteld in de tekst van de resolutie. Er zijn veel tragedies en daden van heldenmoed van individuele personen die in een resolutie over het Europese geweten en het totalitarisme zouden kunnen worden beschreven. Jammer genoeg is er geen plaats voor alles en daarom waren wij gedwongen tegen een aantal amendementen op de resolutie te stemmen. Wij hebben echter voor de resolutie als geheel gestemd."@nl3
"− Projekt rezolucji, przedłożony przez pięć największych grup w Parlamencie, zawiera wiele istotnych opinii w sprawie historii Europy w okresie ostatnich 100 lat. Poprawki, w szczególności zgłoszone przez Unię na rzecz Narodów Europy, są również godne pochwały, ale z powodów redakcyjnych nie wszystko, co zostało zaproponowane, może zostać uwzględnione w tekście rezolucji. Istnieje wiele tragedii i jednostkowych aktów bohaterstwa, które można by przywołać w rezolucji w sprawie świadomości europejskiej i totalitaryzmu. Niestety nie mamy miejsca na wszystko, i właśnie z tego względu byliśmy zmuszeni głosować za odrzuceniem niektórych poprawek do rezolucji. Głosowaliśmy jednak za przyjęciem rezolucji w całości."@pl16
"− A proposta de resolução apresentada pelos cinco maiores grupos do Parlamento contém muitas perspectivas importantes sobre a história europeia nos últimos cem anos. As alterações, sobretudo as apresentadas pelo Grupo União para a Europa das Naçães, também são dignas de elogio, mas por razões editoriais, nem tudo o que foi proposto pode ser incluído no texto da resolução. Há muitas tragédias e actos de heroísmo individuais que poderiam ser relatados numa resolução sobre a consciência europeia e o totalitarismo. Infelizmente, não temos espaço para tudo e por isso fomos obrigados a votar contra algumas das alterações à resolução. Contudo, votámos globalmente a favor da resolução."@pt17
"− Această moţiune de rezoluţie prezentată de cele mai mari cinci grupuri parlamentare conţine numeroase perspective importante asupra istoriei europene a ultimilor 100 de ani. Amendamentele, în special cele propuse de către Uniunea pentru o Europă a Naţiunilor sunt demne de laudă, dar, din motive de redactare, nu toate propunerile pot fi introduse în textul rezoluţiei. Există multe tragedii şi acte individuale de eroism care pot fi enumerate într-o rezoluţie asupra totalitarismului şi conştiinţei europene. Din nefericire, nu dispunem de suficient spaţiu, de aceea am fost nevoiţi să votăm împotriva unora dintre amendamentele la rezoluţie. Totuşi, am votat în favoarea rezoluţiei ca întreg."@ro18
"Návrh uznesenia, ktorý predložilo päť najväčších skupín Parlamentu, obsahuje mnoho dôležitých pohľadov na európsku históriu v posledných 100 rokoch. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, najmä tie, ktoré predložila Skupina Únie za Európu národov, sú tiež chvályhodné, ale z edičných dôvodov nemôžu byť do textu uznesenia zahrnuté všetky návrhy. Existuje mnoho tragédií a individuálnych hrdinských činov, ktoré by mohli byť opísané v uznesení o svedomí a totalitných režimoch. Nemáme, bohužiaľ, priestor na všetko a to je dôvod, prečo sme boli nútení hlasovať proti niektorým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom uznesenia. Hlasovali sme však za uznesenie ako celok."@sk19
". Predlog resolucije, ki ga je predložilo pet največjih skupin v Parlamentu, vsebuje številne pomembne poglede na evropsko zgodovino v zadnjih 100 letih. Tudi spremembe, zlasti s strani skupine Združenja za Evropo narodov, so hvalevredne, vendar iz uredniških razlogov ni mogoče vsega, kar je bilo predlagano, vključiti v besedilo resolucije. Obstajajo številne tragedije in posamezna dejanja herojstva, ki bi se jih lahko spomnili v resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmu. Na žalost nimamo dovolj prostora za vse in zato sva bila prisiljena glasovati proti nekaterim spremembam resolucije. Seveda pa sva glasovala za resolucijo v celoti"@sl20
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph