Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-02-Speech-4-232"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090402.35.4-232"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Junilistan är anhängare av den fria inre marknaden, som inte bara ger ekonomiskt välstånd utan dessutom vidgar medborgarnas frihet genom göra det möjligt att fritt röra sig mellan länderna inom Europas gränser. Vi delar föredragandens syn att det bristande införlivandet av det aktuella direktivet i vissa medlemsstater, överlag är en besvikelse och uppmanar medlemsstaterna att genomföra direktiv 2004/38/EG fullt ut, så att rätten till fri rörlighet blir verklighet. Dock motsätter vi oss skarpt en ökning av medel och avsättning till en särskild budgetpost till stöd för nationella och lokala projekt som syftar till att integrera medborgare och deras familjemedlemmar när dessa uppehåller sig i en annan medlemsstat. Sådana frågor ankommer det på varje medlemsstat att ta ansvar för. Betänkandets klara ställningstagande för den fria inre marknadens förverkligande överväger emellertid och vi har därför valt att rösta ja."@sv22
lpv:translated text
"− Politické uskupení podporuje volný mezinárodní trh, který nám nejenom přinesl hospodářskou prosperitu, ale rozšířil také svobodu našich občanů tím, že jim umožnil volný pohyb mezi zeměmi v rámci evropských hranic. Sdílíme názor zpravodaje, že nekvalitní způsob, jakým některé členské státy provedly směrnici je celkově neuspokojivý a vyzýváme členské státy, aby provedly směrnici 2004/38/ES v její úplnosti, aby se právo na volný pohyb mohlo stát skutečností. Jsme ale důrazně proti jakémukoli navýšení finančních prostředků nebo vytváření zvláštních rozpočtových položek pro podporu vnitrostátních a místních projektů, které mají za cíl integraci občanů Unie a jejich rodinných příslušníků v průběhu jejich pobytu v jiném členském státě. Tyto otázky jsou individuální odpovědností každého členského státu. Nicméně jednoznačný postoj této zprávy k realizaci volného vnitřního trhu vyvážil záporné stránky zprávy a proto jsme se rozhodli hlasovat pro přijetí zprávy."@cs1
"Junilisten støtter det frie indre marked, som ikke kun har sikret os økonomisk velstand, men også har udvidet borgernes frihed ved at give dem mulighed for at bevæge sig frit inden for Europas grænser. Vi er enige med ordføreren i, at den ringe gennemførelse af dette direktiv i nogle medlemsstater generelt skal betragtes som skuffende, og vi opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre direktiv 2004/38/EF i sin helhed, så retten til fri bevægelighed kan blive til virkelighed. Vi er dog stærke modstandere af enhver stigning i midler eller bevillinger til specifikke budgetkonti med henblik på at støtte nationale og lokale projekter, der har til formål at integrere borgere og deres familiemedlemmer under deres ophold i en anden medlemsstat. Sådanne forhold hører under den enkelte medlemsstats ansvarsområde. Den klare holdning i betænkningen til virkeliggørelsen af det frie indre marked opvejer dog de negative sider, og derfor stemte vi for den."@da2
"− Die Juni-Liste unterstützt den freien Binnenmarkt, der uns nicht nur wirtschaftlichen Wohlstand gebracht, sondern unseren Bürgern auch mehr Freiheit ermöglicht hat, denn wir können uns jetzt innerhalb der Grenzen Europas frei bewegen. Wir teilen die Auffassung der Berichterstatterin, dass die dürftige Umsetzung dieser Richtlinie in einigen Mitgliedstaaten im Allgemeinen als enttäuschend betrachtet werden sollte, und fordern die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie 2004/38/EG in vollem Umfang umzusetzen, damit das Recht auf Freizügigkeit Realität werden kann. Jedoch lehnen wir jegliche Erhöhung der Mittel oder die Zuweisung zu einer bestimmten Haushaltslinie vehement ab, durch die nationale und lokale Projekte unterstützt werden, bei denen die Integration von Bürgern und ihrer Familienangehörigen während ihres Aufenthalts in einem anderen Mitgliedstaat im Mittelpunkt steht. Solche Aufgaben fallen in den Zuständigkeitsbereich des jeweiligen Mitgliedstaats. Dennoch hat dieser Bericht aufgrund seiner klaren Position für die Verwirklichung des freien Binnenmarktes mehr positive als negative Aspekte, weshalb wir beschlossen haben, für ihn zu stimmen."@de9
"− Η Λίστα του Ιουνίου υποστηρίζει την ελεύθερη εσωτερική αγορά, η οποία πέραν της οικονομικής ευημερίας που απέφερε, διεύρυνε τις ελευθερίες των πολιτών μας, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να κυκλοφορούν ελεύθερα από τη μία χώρα στην άλλη, εντός των συνόρων της Ευρώπης. Συμμεριζόμαστε την άποψη του εισηγητή ότι η μη ικανοποιητική μεταφορά αυτής της οδηγίας σε ορισμένα κράτη μέλη είναι γενικά απογοητευτική και προτρέπουμε τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την Οδηγία 2004/38/ΕΚ στο σύνολό της, ώστε το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα. Εντούτοις, εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας στην όποια αύξηση κονδυλίων ή ενισχύσεων σε ειδική γραμμή του προϋπολογισμού, για τη στήριξη εθνικών και τοπικών προγραμμάτων που αποβλέπουν στην ενσωμάτωση των πολιτών και των μελών των οικογενειών τους, όσο καιρό διαμένουν σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Τέτοια θέματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κάθε κράτους μέλους. Παρ’ όλα αυτά, η σαφής θέση της έκθεσης σχετικά με την υλοποίηση της ελεύθερης εσωτερικής αγοράς αντισταθμίζει τα αρνητικά σημεία και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να την υπερψηφίσουμε."@el10
"− The June List supports the free internal market, which has not only brought us economic prosperity, but has also extended our citizens’ freedom, by making it possible for them to move freely between the countries within Europe’s borders. We share the rapporteur’s view that the poor transposition of this directive in some Member States should generally be viewed as disappointing and we urge the Member States to implement Directive 2004/38/EC in its entirety, so that the right to free movement can become a reality. However, we strongly oppose any increase in funds, or allocations to a specific budget line, to support national and local projects intended to integrate citizens and members of their families during their stay in another Member State. Such issues are the individual responsibility of each Member State. Nevertheless, this report’s clear position on the realisation of the free internal market has outweighed the negatives, which is why we have decided to vote in favour of it."@en4
"− El Junilistan apoya el mercado libre interno, que no solo nos ha traído prosperidad económica, sino que también ha ampliado la libertad de nuestros ciudadanos, haciendo posible que puedan circular libremente entre los países de las fronteras europeas. Compartimos el punto de vista de la ponente que la mala transposición de esta directiva en algunos Estados miembros se debería entender en general como decepcionante e instamos a los Estados miembros a implementar la Directiva 2004/38/EC en su conjunto, para que el derecho de libre circulación se convierta en una realidad. Sin embargo, nos oponemos totalmente a aumentar de ninguna manera los fondos, o las asignaciones de líneas presupuestarias específicas, para apoyar proyectos nacionales y locales que tengan como objetivo integrar a ciudadanos y sus familiares durante su estancia en otro Estado miembro. Estos temas son responsabilidad individual de cada Estado miembro. No obstante, la posición clara de este informe sobre el reconocimiento del mercado libre interno ha compensado las negativas, por lo que hemos decidido votar a favor de él."@es21
"− Junilistan (Juuni nimekiri) toetab vaba siseturgu, mis pole toonud meile mitte ainult majandusliku õitsengu, vaid ka laiendanud meie kodanike vabadust, võimaldades neil vabalt Euroopa piires riikide vahel liikuda. Jagame raportööri seisukohta, et antud direktiivi kehva ülevõtmist osades liikmesriikides peaks üldiselt vaatlema pettumust valmistavana ning soovitame liikmesriikidel tungivalt ellu rakendada tervikuna direktiiv 2004/38/EÜ, nii et vaba liikumise õigus saaks tegelikkuseks. Siiski oleme jõuliselt vastu rahastamise või konkreetse eelarverea eraldiste suurendamisele, et toetada teises liikmesriigis viibimise ajal kodanike ja nende pereliikmete integreerimiseks mõeldud riiklikke ja kohalikke projekte. Selliste küsimuste eest vastutab iga liikmesriik individuaalselt. Sellele vaatamata on antud raporti selge seisukoht vaba siseturu teostamise osas miinused üles kaalunud, mistõttu olemegi otsustanud tema poolt hääletada."@et5
"Junilistan-puolue kannattaa vapaita sisämarkkinoita, joka on lisännyt paitsi taloudellista vaurauttamme myös kansalaistemme vapautta mahdollistamalla heidän vapaan liikkumisensa Euroopan rajojen sisällä olevien valtioiden välillä. Olemme samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että tämän direktiivin voimaansaattamista eräissä jäsenvaltioissa voidaan yleisesti pitää pettymyksenä, ja kehotamme jäsenvaltioita panemaan direktiivin 2004/38/EY täytäntöön kokonaisuudessaan, jotta oikeus vapaaseen liikkuvuuteen voi toteutua. Vastustamme kuitenkin voimakkaasti määrärahojen lisäämistä tai osoittamista erityiseen budjettikohtaan sellaisten kansallisten tai paikallisten hankkeiden tukemiseksi, joilla on tarkoitus kotouttaa kansalaisia ja heidän perheenjäseniään näiden oleskellessa toisessa jäsenvaltiossa. Tällaiset kysymykset kuuluvat kunkin jäsenvaltion toimivaltaan. Mietinnön selvä kanta vapaiden sisämarkkinoiden toteuttamisesta painaa kuitenkin enemmän kuin kielteiset seikat, ja tästä syystä päätimme äänestää sen puolesta."@fi7
"− La liste de juin soutient le marché intérieur libre, qui nous apporté non seulement la prospérité économique, mais a également renforcé la liberté de nos citoyens, en leur permettant de voyager librement dans les pays à l’intérieur des frontières européennes. Nous partageons le point de vue de la rapporteure lorsqu’elle indique que la mauvaise transposition par certains États membres de cette directive devrait être condamnée et nous prions instamment les États membres de mettre en œuvre la directive 2004/38/CE dans sa totalité, de manière à ce que le droit à la libre circulation puisse devenir réalité. Toutefois, nous nous opposons fermement à toute augmentation de fonds ou à des allocations à une ligne budgétaire spécifique visant à soutenir les projets locaux et nationaux destinés à intégrer les citoyens et leur famille pendant leur séjour dans un autre État membre. Ces questions relèvent de la responsabilité individuelle de chaque État membre. Toutefois, la position claire de ce rapport concernant la réalisation du marché intérieur libre a plus que compensé les points négatifs, c’est pourquoi nous avons décidé de voter favorablement."@fr8
"A Junilistan (Júniusi Lista) támogatja a szabad belső piacot, amely nemcsak gazdasági jólétet hozott számunkra, hanem kiterjesztette polgáraink szabadságát is azáltal, hogy lehetővé tette számukra, hogy az Európa határain belüli országok között szabadon mozogjanak. Osztjuk az előadó azon nézetét, hogy az ezen irányelv bizonyos tagállamokban való gyenge átültetését általánosságban bosszantónak kell tekinteni, és arra sürgetjük a tagállamokat, hogy teljes egészében hajtsák végre a 2004/38/EK irányelvet, hogy a szabad mozgáshoz való jog valósággá válhasson. Erőteljesen ellenezzük azonban az egy másik tagállamban való tartózkodásuk során a polgárok és családtagjaik integrálására irányuló nemzeti és helyi projektek támogatását szolgáló pénzeszközök vagy adott költségvetési tételre irányuló elosztás bármiféle növelését. Ezek a kérdések az egyes tagállamok saját feladatkörébe tartoznak. Mindazonáltal ez a jelentés egy egyértelmű álláspont azzal kapcsolatban, hogy a szabad belső piac megvalósítása ellensúlyozta a negatívumokat, ami miatt úgy határoztunk, hogy a jelentés mellett szavazunk."@hu11
"La Lista di giugno sostiene il libero mercato interno, che non solo ci ha portato prosperità economica, ma ha anche ampliato la libertà dei nostri cittadini consentendo loro di muoversi liberamente da un paese all’altro entro i confini europei. Condividiamo la visione della relatrice secondo cui un recepimento non corretto della presente direttiva in alcuni Stati membri dovrebbe essere generalmente considerato deludente ed esortiamo gli Stati membri ad attuare la direttiva 2004/38/CE nella sua interezza in maniera che il diritto alla libera circolazione possa diventare realtà. Ci opponiamo tuttavia a qualunque incremento dei fondi o stanziamento a una specifica linea di bilancio per finanziare progetti nazionali e locali volti a integrare cittadini e loro familiari durante la loro permanenza in un altro Stato membro. Tali ambiti sono di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. Detto questo, la posizione chiara della relazione in merito alla realizzazione del libero mercato interno ne compensa ampiamente gli aspetti negativi, ragion per cui abbiamo deciso di votare a suo favore."@it12
"Birželio sąrašas remia laisvą vidaus rinką, kuri ne tik atnešė mums ekonominę gerovę, bet ir padidino mūsų piliečių laisvę, sudarydama sąlygas jiems laisvai judėti tarp šalių, neperžengiant Europos sienų. Mes palaikome pranešėjos nuomonę, kad netinkamas šios direktyvos perkėlimas į nacionalinę teisę kai kuriose valstybėse narėse apskritai turėtų būti vertinamas kaip keliantis nusivylimą, ir mes raginame valstybes nares įgyvendinti visą Direktyvą 2004/38/EB, kad teisė į laisvą judėjimą galėtų tapti tikrove. Tačiau mes griežtai prieštaraujame bet kokiam lėšų didinimui arba asignavimams pagal konkrečią biudžeto eilutę siekiant palaikyti nacionalinius ir vietinius projektus, kuriais ketinama integruoti piliečius ir jų šeimos narius jų buvimo kitose valstybėse narėse metu. Tokie klausimai – individuali kiekvienos valstybės narės atsakomybė. Nepaisant to, šiame pranešime išreikšta aiški pozicija dėl laisvosios rinkos įgyvendinimo nusvėrė neigiamas savybes – štai kodėl mes ir nusprendėme balsuoti už jį."@lt14
"− atbalsta brīvu iekšējo tirgu, kas mums ir atnesis ne tikai ekonomisko labklājību, bet arī palielinājis mūsu pilsoņu brīvību, ļaujiet tiem brīvi pārvietoties Eiropas valstu teritorijā. Mēs atbalstām referentes viedokli, ka šīs direktīvas neatbilstoša transponēšana dažās dalībvalstīs kopumā ir uzskatāma par neapmierinošu un mēs mudinām dalībvalstis piemērot visu Direktīvu 2004/38/EK kopumā tā, lai tiesības uz brīvu pārvietošanos varētu kļūt par realitāti. Tomēr mēs noteikti esam pret jebkādu līdzekļu palielināšanu vai novirzīšanu īpašai budžeta līnijai valstu un vietējo projektu atbalstam, kuru mērķis ir integrēt pilsoņus un to ģimenes locekļus, kamēr viņi uzturas citā dalībvalstī. Šādi jautājumi ir katras dalībvalsts kompetencē. Neraugoties uz to, šī ziņojuma skaidrā nostāja par brīva iekšēja tirgus īstenošanu ir svarīgāka nekā negatīvās ziņojuma puses, un tādēļ mēs nolēmām balsot par to."@lv13
"Junilistan är anhängare av den fria inre marknaden, som inte bara ger ekonomiskt välstånd utan dessutom vidgar medborgarnas frihet genom göra det möjligt att fritt röra sig mellan länderna inom Europas gränser. Vi delar föredragandens syn att det bristande införlivandet av det aktuella direktivet i vissa medlemsstater, överlag är en besvikelse och uppmanar medlemsstaterna att genomföra direktiv 2004/38/EG fullt ut, så att rätten till fri rörlighet blir verklighet. Dock motsätter vi oss skarpt en ökning av medel och avsättning till en särskild budgetpost till stöd för nationella och lokala projekt som syftar till att integrera medborgare och deras familjemedlemmar när dessa uppehåller sig i en annan medlemsstat. Sådana frågor ankommer det på varje medlemsstat att ta ansvar för. Betänkandets klara ställningstagande för den fria inre marknadens förverkligande överväger emellertid och vi har därför valt att rösta ja."@mt15
". − Wij van Junilistan zijn aanhangers van de vrije interne markt, die niet alleen economische welvaart heeft gebracht, maar de burgers ook meer vrijheid heeft gegeven door het mogelijk te maken om zich vrij te bewegen tussen de landen binnen de Europese grenzen. Wij delen de mening van de rapporteur dat de algehele gebrekkige omzetting van de huidige richtlijn in bepaalde lidstaten een teleurstelling is en verzoeken de lidstaten Richtlijn 2004/38/EG onverkort uit te voeren, zodat het recht van vrij verkeer werkelijkheid wordt. Wij zijn echter sterk gekant tegen een verhoging van de middelen of het opzetten van een specifieke begrotingslijn voor de ondersteuning van nationale en lokale projecten ter bevordering van de integratie van EU-burgers en hun familieleden die in een gastlidstaat verblijven. Die kwesties behoren tot de verantwoordelijkheid van de individuele lidstaten. De duidelijke stellingname van het verslag voor de totstandbrenging van de vrije interne markt doet de balans echter naar de positieve kant doorslaan en daarom hebben wij besloten om voor te stemmen."@nl3
"− Lista Czerwcowa popiera wolny rynek wewnętrzny, który przyniósł nam nie tylko dobrobyt gospodarczy, ale również zwiększył zakres swobód obywatelskich, umożliwiając obywatelom swobodne przemieszczanie się pomiędzy krajami w granicach Europy. Podzielamy opinię sprawozdawczyni, że niedostateczną transpozycję przedmiotowej dyrektywy w niektórych państwach członkowskich należy ogólnie uznać za rozczarowanie, i wzywamy państwa członkowskie do realizacji całości dyrektywy 2004/38/WE, aby prawo swobodnego przemieszczania się mogło zostać rzeczywiście zapewnione. Jednakże zdecydowanie przeciwstawiamy się wszelkim próbom zwiększenia finansowania lub zwiększenia konkretnych kwot w budżecie w celu wsparcia projektów krajowych i lokalnych, służących integracji obywateli i członków ich rodzin w trakcie ich pobytu w innym państwie członkowskim. Takie zagadnienia należą do wyłącznych kompetencji każdego państwa członkowskiego. Mimo to zawarte w tym sprawozdaniu wyraźne stanowisko w sprawie utworzenia swobodnego rynku wewnętrznego przeważyło nad elementami niekorzystnymi i z tego względu zdecydowaliśmy się na głosowanie za jego przyjęciem."@pl16
"− A Lista de Junho apoia o mercado interno livre, que não apenas nos trouxe prosperidade económica, mas também ampliou a liberdade dos nossos cidadãos, permitindo-lhes circular livremente entre os países dentro das fronteiras da Europa. Partilhamos da opinião da relatora quando afirma que a transposição insatisfatória desta Directiva em alguns Estados-Membros deve, em geral, ser considerada decepcionante e instamos os Estados-Membros a aplicarem a Directiva 2004/38/CE na sua totalidade, a fim de que o direito à livre circulação possa ser uma realidade. Contudo, opomo-nos firmemente a qualquer aumento nos fundos ou dotações para uma determinada rubrica orçamental, no intuito de apoiar projectos nacionais e locais destinados a integrar os cidadãos e membros das suas famílias durante a sua permanência noutro Estado-Membro. Essas questões são da responsabilidade individual de cada Estado-Membro. No entanto, a posição clara do relatório quanto à realização do mercado interno livre compensou os aspectos negativos, e por isso decidimos votar a favor."@pt17
"− Partidul suedez June List susţine piaţa internă liberă, care nu numai că ne-a adus prosperitate economică, ci a şi extins libertatea cetăţenilor prin aceea că le-a permis libera circulaţie în ţările din interiorul graniţelor europene. Suntem de acord cu viziunea raportorului conform căreia lipsa transpunerii acestei directive în anumite state membre ar trebui să fie considerată ca fiind dezamăgitoare şi facem apel la statele membre să pună în întregime în aplicare Directiva 2004/38/CE, astfel încât dreptul la libera circulaţie să devină realitate. Cu toate acestea, ne opunem cu fermitate oricărei măriri a fondurilor sau alocaţiilor pentru o anumită linie bugetară, în vederea susţinerii proiectelor naţionale şi locale menite să integreze cetăţenii şi membrii familiilor acestora pe perioada şederii lor într-un alt stat membru. Astfel de chestiuni ţin de responsabilitatea individuală a fiecărui stat membru. Cu toate acestea, poziţia clară a acestui raport privind realizarea pieţei interne libere a depăşit aspectele negative pe care le conţine, motiv pentru care ne-am hotărât să votăm în favoarea acestuia."@ro18
"Strana Junilistan podporuje voľný vnútorný trh, ktorý nám nielenže zabezpečil hospodársku prosperitu, ale aj rozšíril slobodu našich občanov, pretože im umožnil voľný pohyb medzi krajinami v rámci hraníc Európy. Súhlasíme s názorom pani spravodajkyne, že nedostatočná transpozícia tejto smernice v niektorých členských štátoch by sa mala všeobecne považovať za neuspokojivú, a naliehavo žiadame členské štáty, aby zaviedli smernicu 2004/38/ES v celom rozsahu, aby sa právo na voľný pohyb stalo skutočnosťou. Sme však zásadne proti zvyšovaniu finančných prostriedkov alebo ich prideľovaniu do istej rozpočtovej položky na podporu vnútroštátnych alebo miestnych projektov zameraných na integráciu občanov a ich rodinných príslušníkov počas pobytu v inom členskom štáte. Tieto otázky sú záležitosťou jednotlivých členských štátov. Jasný postoj tejto správy k dosiahnutiu voľného vnútorného trhu však prevážil jej negatívne stránky, preto sme sa rozhodli, že budeme hlasovať v jej prospech."@sk19
". Junijska lista podpira prost notranji trg, ki nam ni zgolj prinesel gospodarsko blaginjo, ampak je tudi povečal svobodo naših državljanov, s tem ko jim je omogočil, da se prosto gibljejo med državami znotraj evropskih meja. Soglašamo s stališčem poročevalke, da je slab prenos te direktive v nekaterih državah članicah obžalovanja vreden in pozivamo države članice, da v celoti uveljavijo Direktivo 2004/38/ES, da bo lahko pravica do prostega gibanja postala realnost. Vendar močno nasprotujemo vsakemu povečanju skladov ali dodelitvam posebne proračunske linije za podporo nacionalnih in lokalnih projektov, namenjenih vključevanju državljanov in članov njihovih družin med bivanjem v drugi državi članici. Takšna vprašanja so posamezna odgovornost vsake države članice. Kljub temu je jasno stališče tega poročila o uresničitvi prostega notranjega trga nadvladalo negativne strani, zato smo se odločili, da glasujemo za."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph