Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-02-Speech-4-223"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090402.35.4-223"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Schon seit Jahren warnen die nationalen und patriotischen Kräfte in der EU vor den Folgen einer ungebremsten Massenzuwanderung. Ausländeranteile von 20, 50 oder gar 90 Prozent zeigen, dass die Multi-Kulti-Vision gescheitert ist. Schulversuche mit „reinen Ausländerklassen“ haben sich als fruchtlos erwiesen und auch intensive Sprachkurse stoßen an ihre Grenzen, wenn die Eltern ihr Kind nicht unterstützen. In Österreich werden seit Jahren Sprachkurse für Eltern angeboten, aber auch hier lässt der Erfolg zu wünschen übrig. Die Bildungsneigung wird nun einmal von einer Generation an die nächste weitergegeben, und wenn die Eltern Bildung als nutzlos ansehen, dann laufen wir gegen Mauern, das haben wir in Frankreich gesehen. Die einzige Lösung ist Null- und Minuszuwanderung, ein Stopp des Familiennachzugs, und es muss endlich Integrationswille eingefordert werden. Der Lösungsvorschlag der EU, dass mehr Lehrer mit Migrationshintergrund an den Schulen unterrichten sollen, geht an der Realität vorbei, weshalb ich den Bericht auch abgelehnt habe."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Již řadu let, nacionalistické a patriotické síly v EU varují před důsledky nekontrolované hromadné imigrace. Koncentrace cizinců ve výši 20, 50 či dokonce 90 % ukazuje, že multikulturní vize skončila neúspěchem. Experimenty škol s třídami tvořenými výhradně cizinci nepřinesly žádné pozitivní výsledky a dokonce i intenzivní jazykové kurzy mají svá omezení, pokud rodiče své děti nepodporují. V Rakousku byly jazykové kurzy nabízeny rodičům po řadu let, ale i zde výsledky zůstaly daleko za očekáváním. Zájem o vzdělání je cosi, co je předáváno z generace na generaci, a pokud rodiče vnímají vzdělání jako cosi zbytečného, pak jdeme hlavou proti zdi, jak se ukázalo ve Francii. Jediným řešením je nulová imigrace nebo negativní imigrace, zamezení situacím, kdy se rodinní příslušníci připojí k imigrantům již na místě a ochota k začlenění musí být konečně čímsi, co je vyžadováno. Řešení navrhované EU – získat více učitelů z prostředí imigrantů do škol – neodpovídá skutečnosti a z tohoto důvodu jsem hlasoval proti této zprávě."@cs1
"De nationalistiske og patriotiske kræfter i EU har i årevis advaret om konsekvenserne af ukontrolleret masseimmigration. Koncentrationer af 20, 50 eller endda 90 % udlændinge viser, at den flerkulturelle vision har slået fejl. Skoleeksperimenter med klasser, der består udelukkende af udlændinge, har vist sig at være nyttesløse, og selv intensive sprogkurser har deres grænser, hvis forældrene ikke støtter børnene. I Østrig har man i årevist tilbudt sprogkurser til forældre, men igen lader succesraten meget tilbage at ønske. Tilbøjeligheden til at uddanne sig overføres fra den ene generation til den næste, og når forældrene ikke kan se formålet med uddannelse, så rammer vi en mur, som vi har set det i Frankrig. Den eneste løsning er nulimmigration eller negativ immigration, så vi bringer familiesammenføring for allerede bosiddende indvandrere til ophør, og vilje til integration skal endelig være noget, der kræves. EU's foreslåede løsning – at ansætte flere lærere med indvandrerbaggrund i skolerne – ligger fjernt fra virkeligheden, og derfor stemte jeg imod denne betænkning."@da2
". Oι εθνικιστικές και πατριωτικές δυνάμεις της ΕΕ από χρόνια προειδοποιούν για τις συνέπειες της ανεξέλεγκτης μαζικής μετανάστευσης. Συγκεντρώσεις αλλοδαπού πληθυσμού της τάξης του 20%, του 50%, ακόμα και του 90% αποτελούν απόδειξη ότι το πολυπολιτισμικό μοντέλο απέτυχε. Πειράματα που έγιναν σε σχολεία με τάξεις που αποτελούντο αποκλειστικά από αλλοδαπούς μαθητές απεδείχθησαν ατελέσφορα. Ακόμα και τα εντατικά μαθήματα εκμάθησης της γλώσσας έχουν τα όριά τους, αν οι γονείς δεν παρέχουν υποστήριξη στα παιδιά τους. Στην Αυστρία, μαθήματα εκμάθησης της γλώσσας προσφέρονται στους γονείς από χρόνια, αλλά και σ’ αυτήν την περίπτωση το επίπεδο επιτυχίας είναι μακράν του επιθυμητού. Η προδιάθεση για μάθηση είναι κάτι που περνά από τη μια γενιά στην άλλη. Όταν οι γονείς θεωρούν ότι η εκπαίδευση είναι άσκοπη, τότε φτάνουμε σε αδιέξοδο, όπως αποδείχθηκε και στην περίπτωση της Γαλλίας. Η μηδενική μετανάστευση ή η αρνητική μετανάστευση αποτελεί τη μοναδική λύση, βάζοντας τέλος στην επανένωση των μελών των οικογενειών των μεταναστών. Η δε κοινωνική ενσωμάτωση πρέπει επιτέλους να είναι απόρροια προσωπικής βούλησης. Η προτεινόμενη λύση της ΕΕ, να αυξηθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών από γονείς μετανάστες, είναι ουτοπική και για το λόγο αυτό καταψήφισα την έκθεση."@el10
". For years now, the nationalistic and patriotic forces in the EU have been warning of the consequences of unchecked mass immigration. Concentrations of foreigners of 20, 50 or even 90% show that the multicultural vision has failed. School experiments with classes made up purely of foreigners have proven fruitless and even intensive language courses have their limits if the parents do not support their children. In Austria, language courses have been offered to parents for years, but here too the level of success leaves a lot to be desired. The disposition towards education is something that is passed on from one generation to the next, and when parents see education as pointless, then we are coming up against a brick wall, as has been demonstrated in France. The only solution is zero immigration or negative immigration, bringing an end to family members joining immigrants already and the willingness to integrate must at long last be something that is demanded. The EU’s proposed solution – getting more teachers from immigrant backgrounds into schools – is divorced from the reality, and it is for this reason that I voted against this report."@en4
". Durante años, las fuerzas nacionalistas y patrióticas de la UE han estado avisando de las consecuencias de la inmigración masiva incontrolada. Las concentraciones de extranjeros del 20, 50 o incluso 90 % muestran que la visión multicultural ha fracasado. Los experimentos escolares con clases formadas solamente por extranjeros no han dado fruto e incluso los cursos de idiomas intensivos tienen sus límites si los padres no apoyan a sus hijos. En Austria, se han ofrecido cursos de idiomas a los padres durante años, pero también en este caso el nivel de éxito deja mucho que desear. La disposición hacia la educación es algo que se pasa de generación en generación, y cuando los padres ven que la educación no lleva a ningún sitio, entonces nos estamos chocando contra una pared, como bien se ha demostrado en Francia. La única solución es la inmigración cero o la inmigración negativa, dando fin a la situación en que los familiares se unen a los inmigrantes ya y la voluntad de integrarse debe ser algo que, en última instancia, se debe exigir. La solución propuesta de la UE –conseguir más profesores de entornos inmigrantes para las escuelas– no tiene nada que ver con la realidad, y es por este motivo que he votado en contra de este informe."@es21
". Juba aastaid on rahvuslikud ja patriootlikud jõud ELis hoiatanud ohjeldamatu massisisserände tagajärgede eest. Välismaalaste kontsentratsioonid 20, 50 või isegi 90% näitavad, et multikultuurne nägemus on läbi kukkunud. Koolieksperimendid puhtalt välismaalastest komplekteeritud klassidega on osutunud viljatuks ning isegi intensiivkeelekursustel on omad piirid, kui vanemad lapsi ei toeta. Austrias on pakutud keelekursusi vanematele aastaid, kuid ka siin jätab edu tase paljugi soovida. Suhtumine haridusse on asi, mida antakse edasi põlvest põlve, ning kui vanemate jaoks on haridus mõttetu, siis oleme kivimüüri vastas, nagu on ilmnenud Prantsusmaal. Ainuke lahendus on null-immigratsioon või negatiivne immigratsioon, lõpu tegemine sellele, et perekonnaliikmed liituvad juba kohal olevate ning integreerumisvalmidus peab ometi lõpuks olema asi, mida nõutakse. ELi väljapakutud lahendusel – sisserändajate taustaga õpetajate juurdehankimine koolidesse – puudub kontakt tegelikkusega ning sel põhjusel olengi antud raporti vastu hääletanud."@et5
". Vuosien ajan kansallismieliset ja isänmaalliset voimat ovat varoitelleet EU:ssa hallitsemattoman maahanmuuton seurauksista. Alueet, joilla ulkomaalaisia on 20, 50 tai jopa 90 prosenttia, osoittavat, että monikulttuurisuutta koskeva suunnitelma on epäonnistunut. Koulujen tekemät kokeilut luokilla, joissa on pelkästään ulkomaalaisia, ovat osoittautuneet tuloksettomiksi ja jopa intensiivisillä kielikursseilla on rajansa, jos vanhemmat eivät tue lapsiaan. Itävallassa vanhemmille on tarjottu kielikursseja jo vuosia, mutta niiden menestymisessä on paljon toivomisen varaa. Koulutushalukkuudessa on jotain, joka välittyy sukupolvelta toiselle, ja kun vanhemmat pitävät koulutusta tarpeettomana, niin lyömme päätämme seinään, niin kuin Ranskassa on osoitettu. Ainoa ratkaisu on nollamaahanmuutto tai negatiivinen maahanmuutto, millä lopetetaan perheenjäsenten tuleminen EU:ssa jo oleskelevien maahanmuuttajien luokse, ja maahanmuuttajilta on lopultakin vaadittava kotoutumishalua. EU:n ehdottama ratkaisu – lisää maahanmuuttajataustan omaavia opettajia kouluihin – ei ole realistinen, ja siksi äänestin mietintöä vastaan."@fi7
". Depuis plusieurs années, les forces nationalistes et patriotiques de l’UE ont mis en garde contre les conséquences de l’immigration massive incontrôlée. Les concentrations d’étrangers de 20, 50, voire 90 % démontrent l’échec de la vision multiculturelle. Des expériences réalisées en milieu scolaire avec des classes composées uniquement d’étrangers se sont avérées vaines, et même les cours de langue intensifs ont leurs limites si les parents n’encouragent pas leurs enfants. En Autriche, les parents ont pu bénéficier de cours de langue depuis plusieurs années, mais, ici aussi, le taux de réussite laisse vraiment à désirer. La disposition à l’égard de l’éducation est un élément qui se transmet de génération en génération, et si les parents considèrent l’éducation comme inutile, on fonce droit dans le mur, comme l’ont montré les événements qui se sont déroulés en France. La seule solution est l’immigration zéro ou immigration négative, qui consiste à empêcher les membres d’une famille de rejoindre les immigrants déjà établis, et la volonté d’intégration doit enfin devenir une exigence. La solution que propose l’UE, à savoir l’augmentation du nombre d’enseignants issus d’environnements immigrés dans les écoles, est irréaliste, et c’est la raison pour laquelle j’ai voté contre ce rapport."@fr8
". Az EU-ban meglévő nacionalista és patrióta erők immár évek óta figyelmeztetnek az ellenőrizetlen, tömeges bevándorlás következményeire. A külföldiek 20, 50 vagy akár 90%-os koncentrációja azt bizonyítja, hogy a multikulturális jövőkép kudarcot vallott. A tisztán külföldiekből álló osztályokkal végzett iskolai kísérletezések eredménytelennek bizonyultak, és még az intenzív nyelvtanfolyamoknak is megvannak a maguk korlátai, ha a szülők nem támogatják gyermekeiket. Ausztriában évek óta kínálunk nyelvtanfolyamokat a szülők számára, de a siker mértéke itt is kívánnivalót hagy maga után. Az oktatáshoz való hozzáállás olyasvalami, ami az egyik generációról száll át a másikra, és amikor a szülők az oktatást értelmetlennek tartják, falakba ütközünk – amint az Franciaországban is bebizonyosodott. Az egyetlen megoldás a bevándorlás teljes hiánya, vagy a visszatelepítés, véget vetve annak, hogy a már helyben lévő bevándorlókkal családtagjaik egyesüljenek, valamint végre-valahára követelni kell az integrációra való hajlandóságot. Az EU által javasolt megoldás – több, bevándorlói háttérrel rendelkező tanárra szert tenni – elválik a valóságtól, emiatt pedig e jelentés ellen szavaztam."@hu11
"Per anni le forze nazionaliste e patriottiche dell’Unione europea hanno lanciato moniti sulle conseguenze di un’immigrazione di massa senza controllo. Concentrazioni di stranieri del 20, 50 o persino del 90 per cento dimostrano che la visione multiculturale è fallita. Gli esperimenti scolastici con classi formate esclusivamente da stranieri si sono dimostrati infruttuosi e anche i corsi di lingua intensivi hanno i loro limiti se i genitori non sostengono i figli. In Austria, si offrono corsi di lingua ai genitori da anni, ma anche in questo caso il livello di successo lascia molto a desiderare. La disposizione verso l’istruzione è un qualcosa che viene trasmesso di generazione e in generazione e se i genitori considerano inutile l’istruzione, ci scontriamo contro un muro insormontabile, come è stato dimostrato in Francia. L’unica soluzione consiste nell’immigrazione zero o nell’immigrazione negativa, ponendo fine al ricongiungimento con gli immigranti già in loco, e la disponibilità all’integrazione deve essere alla fine un’esigenza. La soluzione proposta per l’Unione europea, ossia l’inserimento di un maggior numero di insegnanti proventi da contesti di immigrazione nelle scuole, è scollata dalla realtà ed è per questo che ho votato contro la relazione."@it12
". Jau daug metų nacionalistinės ir patriotinės ES jėgos įspėdavo apie nekontroliuojamos masinės imigracijos padarinius. 20, 50 ir 90 proc. užsieniečių sutelktis byloja, kad daugiakultūrė vizija yra nevykusi. Bandymai mokyklose sudaryti vien tik užsieniečių klases pasirodė esą bevaisiai ir net intensyvūs kalbų kursai ne viską gali, jei tėvai nepalaiko savo vaikų. Austrijoje daug metų tėvams rengiami kalbų kursai, bet ir čia rezultatai galėtų būti geresni. Polinkis į mokslą perduodamas iš kartos į kartą, o kai tėvai mokslą laiko beprasmiu dalyku, mes vėl trenkiamės į sieną, kaip parodė Prancūzijos atvejis. Vienintelis sprendimas – tai nulinė imigracija arba neigiama imigracija; neleisti šeimos nariams prisijungti prie jau imigrantų ir pasirengimas integruotis pagaliau privalo tapti reikalavimu. ES siūlomas sprendimas mokyklose sutelkti daugiau mokytojų iš imigrantų aplinkos yra atitolęs nuo tikrovės ir būtent dėl šios priežasties aš balsavau prieš šį pranešimą."@lt14
". Gadiem ilgi ES nacionālistiski un patriotiski noskaņotie spēki ir brīdinājuši par nekontrolētu masveida migrāciju. Ārvalstnieku koncentrācija 20, 50 vai pat 90 % apmērā pierāda, ka daudzkultūru vīzija nav izdevusies. Skolu eksperimenti, veidojot klases, kurās mācās vienīgi ārzemnieki, nav izrādījušies veiksmīgi un pat intensīviem valodu kursiem ir savas robežas, ja vecāki neatbalsta savus bērnus. Austrijā vecākiem piedāvā valodu kursus jau gadiem, taču arī tur nav sasniegts vēlamais līmenis. Vēlme iegūt izglītību tiek nodota no paaudzes paaudzē, un, ja vecāki uzskata, ka izglītība nav vajadzīga, tad mēs esam nostādīt kā pret ķieģeļu sienu, kā to parādīja Francijas piemērs. Vienīgais risinājums ir imigrācija nulles līmenī vai negatīvs imigrācijas rādītājs, pieliekot punktu tam, ka ģimenes locekļi pievienojas imigrantiem jau kā arī beidzot ir jāpieprasa vēlme integrēties. ES ierosinātais risinājums – pieņemt darbā skolās vairāk skolotāju no izcelsmes valstīm – ir tālu no realitātes, un tādēļ es balsoju pret šo ziņojumu."@lv13
". Schon seit Jahren warnen die nationalen und patriotischen Kräfte in der EU vor den Folgen einer ungebremsten Massenzuwanderung. Ausländeranteile von 20, 50 oder gar 90 Prozent zeigen, dass die Multi-Kulti-Vision gescheitert ist. Schulversuche mit „reinen Ausländerklassen“ haben sich als fruchtlos erwiesen und auch intensive Sprachkurse stoßen an ihre Grenzen, wenn die Eltern ihr Kind nicht unterstützen. In Österreich werden seit Jahren Sprachkurse für Eltern angeboten, aber auch hier lässt der Erfolg zu wünschen übrig. Die Bildungsneigung wird nun einmal von einer Generation an die nächste weitergegeben, und wenn die Eltern Bildung als nutzlos ansehen, dann laufen wir gegen Mauern, das haben wir in Frankreich gesehen. Die einzige Lösung ist Null- und Minuszuwanderung, ein Stopp des Familiennachzugs, und es muss endlich Integrationswille eingefordert werden. Der Lösungsvorschlag der EU, dass mehr Lehrer mit Migrationshintergrund an den Schulen unterrichten sollen, geht an der Realität vorbei, weshalb ich den Bericht auch abgelehnt habe."@mt15
"Al jaren waarschuwen de nationale en patriottistische krachten in de EU tegen de gevolgen van een ongecontroleerde massale immigratiestroom. Uit het percentage buitenlanders van 20, 50 of zelfs 90 procent blijkt dat de multiculturele visie gefaald heeft. Onderwijsexperimenten met “volledig allochtone klassen” hebben niets opgeleverd en ook de intensieve taalcursussen hebben hun beperkingen als de ouders hun kinderen daarbij niet steunen. In Oostenrijk worden al jaren taalcursussen voor ouders aangeboden, maar ook op dit punt laat het succes te wensen over. De drang om te leren wordt nu eenmaal van de ene generatie op de andere doorgegeven. Als ouders onderwijs nutteloos vinden, lopen wij tegen een muur aan; dat hebben we in Frankrijk kunnen constateren. De enige oplossing is een “nul-immigratie” of zelfs een negatieve immigratie. Er moet een einde komen aan de stroom familieleden die zich bij de al hier aanwezige buitenlanders voegen. Daarnaast dient nu eindelijk ook verlangd te worden dat immigranten de bereidheid tonen om te integreren. De voorgestelde oplossing van de EU om meer leraren voor de klas te zetten die uit het buitenland afkomstig zijn, staat los van de realiteit en dat is de reden dat ik tegen het verslag heb gestemd."@nl3
". Już od wielu lat siły narodowe i patriotyczne w UE ostrzegały przed skutkami niekontrolowanej masowej imigracji. Koncentracja obcokrajowców, wynosząca 20, 50 czy 90%, pokazuje, że wizja wielokulturowa nie zdała egzaminu. Szkolne eksperymenty z klasami, składającymi się wyłącznie z obcokrajowców, okazały się bezowocne, a nawet intensywne kursy językowe mają swoje ograniczenia, jeżeli rodzice nie wspierają swoich dzieci. W Austrii kursy językowe oferowano rodzicom od wielu lat, ale również w tym przypadku stopień sukcesu pozostawia wiele do życzenia. Skłonność do edukacji jest cechą przekazywaną z jednego pokolenia na kolejne, a kiedy rodzice uznają edukację za pozbawioną sensu, wtedy dochodzimy do ściany, czego byliśmy świadkami we Francji. Jedynym rozwiązaniem jest imigracja zerowa lub ujemna, skończenie z przypadkami dołączania członków rodziny do migrantów na miejscu, i wreszcie należy zacząć egzekwować gotowość do integracji. Rozwiązanie proponowane przez UE – wprowadzenie do szkół większej liczby nauczycieli o pochodzeniu imigracyjnym – jest oderwane od rzeczywistości, i z tego względu głosowałem przeciwko przyjęciu przedmiotowego sprawozdania."@pl16
". Há vários anos que as forças nacionalistas e patriotas na UE têm vindo a alertar para as consequências da imigração em massa sem controlo. Concentrações de estrangeiros da ordem dos 20%, 50% ou mesmo 90% mostram que a visão multicultural falhou. As experiências nas escolas com turmas constituídas exclusivamente por estrangeiros revelaram-se infrutíferas e mesmo os cursos intensivos de línguas têm os seus limites se os pais não apoiarem os filhos. Na Áustria, foram oferecidos cursos de línguas aos país durante anos, mas também aqui o grau de sucesso deixa muito a desejar. A tendência para a educação é algo que passa de uma geração para a seguinte, e quando os pais acham a educação inútil, estamos perante uma sólida parede, como ficou demonstrado em França. A única solução é a imigração nula ou a imigração negativa, pondo fim à situação de familiares que se juntam a imigrantes já e a disponibilidade para a integração terá de ser, a longo prazo, uma exigência. A solução proposta pela UE – colocar mais professores de origem imigrante nas escolas – está alheada da realidade, e foi por esse motivo que votei contra este relatório."@pt17
". De ani de zile, forţele naţionaliste şi patriotice din UE ne-au prevenit cu privire la consecinţele imigrării necontrolate în masă. Concentraţiile de străini de 20, 50 sau chiar 90% ne arată că viziunea multiculturală a dat greş. Experimentele şcolare cu clase compuse numai din străini nu s-au dovedit a fi fructuoase, iar până şi cursurile intensive de limbă au limitele lor dacă părinţii nu-şi susţin copiii. În Austria, părinţilor li s-au oferit timp de ani de zile cursuri de limbă, însă şi aici rezultatele lasă mult de dorit. Dorinţa de a avea o educaţie este un lucru care se moşteneşte de la generaţie la generaţie, iar dacă educaţia li se pare părinţilor un lucru inutil, ne lovim de un zid impenetrabil, aşa cum s-a demonstrat în Franţa. Singura soluţie este imigraţia nulă sau negativă, prin împiedicarea altor membri ai familiei să se alăture imigranţilor care se află deja iar dorinţa de integrare trebuie să fie, în cele din urmă, obligatorie. Propunerea UE de a aduce mai mulţi profesori imigranţi în şcoli este ruptă de realitate, motiv pentru care am votat împotriva acestui raport."@ro18
"Nacionalistické a patriotické sily v EÚ už roky varujú pred dôsledkami nekontrolovaného masového prisťahovalectva. Koncentrácie cudzincov vo výške 20, 50 alebo dokonca 90 % dokazujú, že multikultúrna vízia zlyhala. Školské experimenty s triedami len pre cudzincov boli neúspešné a dokonca aj intenzívne jazykové kurzy sú obmedzené, ak rodičia nepodporujú svoje deti. V Rakúsku sa rodičom už roky ponúkajú jazykové kurzy, ale ich výsledky sú aj tu veľmi slabé. Postoj k vzdelaniu sa prenáša z generácie na generáciu, a keď rodičia považujú vzdelanie za bezvýznamné, potom sa dostávame do slepej uličky, ako sme to videli vo Francúzsku. Jediným riešením je nulové alebo záporné prisťahovalectvo, ktoré zastaví ďalší príchod členov rodiny k prisťahovalcom . Ochotu integrovať sa je potrebné koniec koncov vyžadovať. Navrhované riešenie EÚ, ktorým je zvyšovanie počtu učiteľov z prisťahovaleckého prostredia v školách, je odtrhnuté od reality, a preto som hlasoval proti tejto správe."@sk19
"Nacionalistične in patriotske sile v EU zdaj že več let opozarjajo na posledice nenadzorovanega množičnega priseljevanja. Koncentracije tujcev v obsegu 20, 50 ali celo 90 % kažejo, da je večkulturna vizija propadla. Šolski poskusi z razredi, sestavljenimi zgolj iz tujcev, so se izkazali za brezplodne in celo intenzivni jezikovni tečaji so imeli svoje meje, če starši niso podpirali svojih otrok. V Avstriji že leta ponujajo jezikovne tečaje staršem, a tudi tu je raven uspeha daleč od zaželene. Nagnjenje do izobraževanja je nekaj, kar se prenaša iz ene generacije na drugo, in če starši menijo, da je izobraževanje brez smisla, naletimo na kamniti zid, kot se je pokazalo v Franciji. Edina rešitev je ničelno priseljevanje ali negativno priseljevanje, ki bi odpravilo druženje družinskih članov s priseljenci že na domačem pragu, pa tudi pripravljenost za vključevanje mora biti navsezadnje nekaj, kar se zahteva. Predlagana rešitev EU – da bi dobili v šole več učiteljev s priseljenskim ozadjem – nima stika z realnostjo in zato sem glasoval proti temu poročilu."@sl20
". Under flera år har de nationalistiska och patriotiska krafterna i EU varnat för konsekvenserna av okontrollerad massinvandring. Koncentrationer av invandrare på 20, 50 eller till och med 90 procent visar att den mångkulturella visionen har misslyckats. Skolexperiment med klasser som enbart består av invandrare har visat sig vara resultatlösa och till och med intensivkurser i språk har sina begränsningar om barnen inte har föräldrarnas stöd. I Österrike har föräldrarna erbjudits språkkurser i flera år, men även här lämnar framgångarna mycket övrigt att önska. Inställningen till utbildning är något som överförs från den ena generationen till nästa, och när föräldrarna betraktar utbildning som meningslös är det som att stånga huvudet i väggen, vilket erfarenheterna från Frankrike visar. Den enda lösningen är nollinvandring eller negativ invandring, att sätta stopp för fenomenet att familjemedlemmar ansluter sig till invandrare som redan finns på platsen, och viljan att integreras måste äntligen bli ett krav. EU:s förslag till lösning – att få in fler lärare med invandrarbakgrund i skolorna – är verklighetsfrämmande och därför röstade jag emot detta betänkande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"in situ"19,14,10,13,4,21,17
"la faţa locului"18
"sisserändajatega"5

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph