Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-02-Speech-4-021"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090402.6.4-021"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kiitoksia molemmille esittelijöille aivan erinomaisesta työstä. Olen hyvin iloinen siitä, että saamme näistä molemmista asioista nyt lopullisen lainsäädäntöpäätöksen ennen vaaleja. Ekomerkin osalta pidän keskeisimpinä kahta periaatetta. Ensinnäkin sitä, että merkki on dynaaminen eli sen kriteerit tiukkenevat sitä mukaa, kun tieto ja taito ja tekniikka kehittyvät ja saamme ympäristön kannalta yhä parempia tuotteita. Toinen keskeinen asia on se, että merkki annetaan vain ympäristön kannalta parhaille tuotteille. Erityisesti kemianteollisuus on ajanut sellaista linjaa, että ekomerkki pitäisi myöntää tuotteille, jotka vain noudattavat tämänhetkisiä lakeja. Esimerkiksi jokin aika sitten yritettiin ajaa ekomerkkiä tekstiileille, joissa on sellaisia palonestokemikaaleja, jotka on jo kielletty sähkölaitteissa. Onneksi tämä yritys silloin torjuttiin ja nyt saamme lainsäädännön, joka on selkeä tässä asiassa. Saamme lainsäädännön, jonka nojalla kuluttaja voi luottaa siihen, että tuotteessa ei ole esimerkiksi syöpää aiheuttavia tai lisääntymiskykyä haittaavia kemikaaleja. Poikkeus voidaan myöntää vain tiukoin kriteerein, mikäli kyseisessä tuoteryhmässä ei ole vaihtoehtoa tai jos tällaista terveydelle haitallista ainetta tarvitaan tuotteeseen, jonka kokonaisympäristövaikutukset ovat merkittävästi pienemmät kuin muiden saman tuoteryhmän tuotteiden. Tämä on tärkeää ekomerkin uskottavuudelle. On myös tärkeää, että merkin kriteerit ovat dynaamiset, eli sitä mukaa kun pystytään tekemään ympäristön kannalta parempia tuotteita, kriteereitä tiukennetaan. Tärkeä keskustelun aihe oli myös se, ulotetaanko ekomerkki koskemaan ruokaa. Olen iloinen siitä, että nyt on tehty ratkaisu, jolla vältetään se, että kuluttajien keskuudessa aiheutettaisiin hämmennystä ekomerkin ja luomumerkinnän, luonnonmukaisesti tuotetun ruoan, välillä eli että tehdään käytettävyys- ja toteutettavuustutkimus ennen kuin ekomerkkiä sovelletaan ruokaan. Jos ja kun ekomerkki joskus tulevaisuudessa ulotetaan ruokaan, esimerkiksi kalaan, silloin on tärkeää, että kriteerit eivät kata vain ruoan tuotantotapaa, vaan myös muita ympäristövaikutuksia, esimerkiksi kuljetukset. Hyvät ystävät, vähän samantapainen keskustelu kriteerien dynaamisuudesta kuin tämän ekomerkin kohdalla on ollut käynnissä myös energiamerkinnän kohdalla. Mielestäni on hyvin tärkeää, että sekä ekomerkki että energiamerkki noudattavat samaa periaatetta, eli kriteerit tiukkenevat sitä mukaa, kun tietomme ja taitomme ja tekniikka paranevat."@fi7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, oběma zpravodajům patří za jejich vynikající práci mé poděkování. Velmi mě těší, že konečné rozhodnutí o právním předpisu, jenž se týká obou těchto témat, přijmeme ještě před volbami. Co se týče ekoznačky, považuji za velmi důležité dva principy. Zaprvé by značka měla být dynamická, jinými slovy by se její kritéria měla zpřísňovat s ohledem na vývoj našich znalostí, dovedností a technologií a na stále větší počet výrobků přicházejících na trh, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí. Dalším důležitým faktorem je to, že by značka měla být určena jen pro špičkové výrobky šetrné vůči životnímu prostředí. Zejména chemický průmysl podporuje politiku, podle níž by ekoznačka měla být používána pro výrobky, které pouze vyhovují stávajícím zákonům. Například se před nějakou dobou snažil propagovat ekoznačku pro textilie, v nichž byly ohnivzdorné chemikálie, které v té době již byly zakázané u elektrických spotřebičů. Naštěstí byl tehdy tento pokus zmařen a nyní budeme mít legislativu, která v tomto ohledu mluví jasně. Musíme mít právní předpisy, které spotřebitele ujistí, že výrobek neobsahuje žádné rakovinotvorné chemikálie nebo chemikálie, které by mohly negativně ovlivnit jejich plodnost. Výjimka může být udělena jen při uplatnění přísných kritérií v případě, kdy v dané skupině výrobků neexistuje žádná jiná alternativa a pokud je látka škodlivá zdraví nezbytná pro výrobek, jehož celkový dopad na životní prostředí je výrazněji menší než u jiných výrobků v té samé skupině. To je pro důvěryhodnost ekoznačky důležité. Je také důležité, aby kritéria značky byla dynamická a zpřísňovala se podle toho, jak budeme schopni vyrábět více výrobků šetrných vůči životnímu prostředí. Dalším důležitým tématem v rozpravě bylo, zda může být ekoznačka rozšířena na potraviny. Jsem ráda, že nyní padlo rozhodnutí provést studii použitelnosti a proveditelnosti ještě předtím, než bude ekoznačka uplatněna u potravin, aby se u spotřebitelů předešlo směšování ekoznačky se značkami pro organicky vyráběné potraviny. Pokud a až bude v budoucnu ekoznačka rozšířena na potraviny, například na ryby, bude důležité, aby kritéria nezahrnovala jen způsob, jakým byly potraviny vyrobeny, ale také jejich další vliv na životní prostředí, například ve spojení s jejich přepravou. Dámy a pánové, víceméně stejný typ rozpravy o dynamické povaze kritérií, jaký jsme vedli v případě ekoznačky, probíhal také v oblasti udělování energetických značek. Podle mého názoru je velmi důležité, aby se ekoznačka i energetická značka držely téhož principu, to jest, že se kritéria budou zpřísňovat podle toho, jak se budou zlepšovat naše znalosti, naše dovednosti a naše technologie."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Tak til begge ordførere for deres fremragende arbejde. Det glæder mig, at vi nu skal træffe en endelig beslutning vedrørende lovgivning om begge disse spørgsmål inden valget. Hvad angår miljømærket, er der efter min mening to principper af afgørende betydning. Mærket skal for det første være dynamisk. Dvs. at dets kriterier skal gøres strengere i takt med udviklingen inden for viden, kompetencer og teknologi og i takt med markedsføringen af flere og flere miljøvenlige produkter. Miljømærket skal for det andet kun tildeles miljømæssigt overlegne produkter. Navnlig kemiindustrien har været fortaler for en politik, hvor miljømærket skulle tildeles produkter, der blot overholdt de gældende love. Den forsøgte f.eks. for nogen tid siden at fremme tildelingen af miljømærket til tekstiler med brandsikre kemikalier, der allerede var blevet forbudt i elektrisk udstyr. Dette forsøg blev heldigvis afværget i tide, og vi får nu klar lovgivning på dette område. Vi vil få lovgivning, der sikrer, at forbrugerne kan have tillid til, at et produkt ikke indeholder kræftfremkaldende kemikalier eller kemikalier, der kan forringe deres evne til at få børn. Der gøres kun undtagelser i overensstemmelse med strenge kriterier, hvis der ikke findes et alternativ i en produktgruppe, og hvis et sundhedsskadeligt stof er nødvendigt for et produkt, hvis generelle miljøindvirkning er betydeligt mindre end andre produkter i samme gruppe. Dette er vigtigt for miljømærkets troværdighed. Det er vigtigt, at mærkets kriterier er dynamiske, så de bliver strengere, hvis og når vi kan producere mere miljøvenlige produkter. Et andet vigtigt emne i forhandlingen var, om miljømærket kunne udvides til fødevarer. Det glæder mig, at det er blevet besluttet, at der skal gennemføres en undersøgelse af anvendeligheden og muligheden, inden miljømærket finder anvendelse for fødevarer, så vi undgår enhver forvirring blandt forbrugerne mellem miljømærket og økologisk mærkning af økologisk fremstillede fødevarer. Hvis og når miljømærket udvides til at omfatte fødevarer, f.eks. fisk, i fremtiden, vil det være vigtigt, at kriterierne ikke kun omfatter den måde, hvorpå fødevarerne er blevet produceret, men også andre miljøvirkninger i forbindelse med det, f.eks. transport. Den type forhandling om kriteriernes dynamiske karakter, som vi har oplevet med miljømærket, er også blevet ført på området for energimærkning. Det er efter min mening meget vigtigt, at både miljømærket og energimærket overholder det samme princip, dvs. at kriterierne bliver strengere, efterhånden som vores viden, kompetencer og teknologi bliver bedre."@da2
"Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Mein Dank gilt beiden Berichterstattern für ihre hervorragende Arbeit. Ich freue mich sehr, dass wir noch vor den Wahlen eine abschließende Entscheidung zu den gesetzlichen Auflagen für beide Fragen haben werden. Im Hinblick auf das Umweltzeichen erachte ich zwei Grundsätze für außerordentlich wichtig. Zum einen muss das Zeichen dynamisch sein. Mit anderen Worten: Angesichts der zunehmenden Anzahl der auf dem Markt angebotenen umweltfreundlichen Produkte sollten die Kriterien strenger werden und Weiterentwicklungen in puncto Wissen, Qualifikation und Technologie stärker berücksichtigen. Zum anderen sollte das Zeichen nur für die umweltfreundlichsten Produkte vergeben werden. Insbesondere die chemische Industrie hat eine Politik gefördert, wonach das Umweltzeichen für Produkte verwendet werden sollte, die lediglich die aktuellen gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen einhalten. Vor einiger Zeit wollte diese Branche das Umweltzeichen beispielsweise für Textilien mit nicht brennbaren Chemikalien fördern, die in Elektrogeräten bereits verboten waren. Glücklicherweise wurde dieser Versuch seinerzeit vereitelt. Die neuen gesetzlichen Auflagen lassen in dieser Hinsicht keine Unklarheiten zu. Auf ihrer Grundlage können die Verbraucher sicher sein, dass ein Produkt keine krebserregenden oder fortpflanzungsgefährdenden Chemikalien enthält. Eine Ausnahme darf nur unter Anwendung strenger Kriterien gemacht werden, wenn es in einer bestimmten Produktkategorie kein Alternativprodukt gibt und wenn eine gesundheitsgefährdende Substanz für ein Produkt notwendig ist, dessen Umweltbelastung weitaus geringer ist als die anderer Produkte in der gleichen Gruppe. Diese Regelung ist wichtig für die Glaubwürdigkeit des Umweltzeichens. Außerdem ist es von großer Bedeutung, dass die dem Zeichen zugrunde liegenden Kriterien dynamisch sind, also im Zuge der möglichen Herstellung von noch umweltfreundlicheren Produkten strenger werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Debatte war die Frage, ob das Umweltzeichen auf Lebensmittel ausgedehnt werden soll. Ich bin froh darüber, dass man sich zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie entschieden hat, bevor die Regelung für das Umweltzeichen auf Lebensmittel ausgedehnt wird, um eine mögliche Verwirrung der Verbraucher und Verwechslung des Umweltzeichens mit anderen Zeichen für ökologisch hergestellte Lebensmittel zu vermeiden. Wenn das Umweltzeichen in Zukunft auch auf Lebensmittel wie beispielsweise Fisch ausgedehnt wird, dann müssen die Kriterien nicht nur die Art und Weise der Lebensmittelherstellung, sondern auch die damit verbundene Umweltauswirkung berücksichtigen, wie beispielsweise den Transport. Meine Damen und Herren, beim Energieeffizienzzeichen hatten wir mehr oder weniger die gleiche Debatte in Bezug auf die Dynamik der Kriterien wie jetzt beim Umweltzeichen. Meiner Ansicht nach ist es sehr wichtig, dass das Umweltzeichen und das Energieeffizienzzeichen das gleiche Prinzip verfolgen, d. h. dass die Kriterien im Zuge von Wissenserweiterungen und technologischen Verbesserungen strenger werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές για το εξαιρετικό έργο τους. Χαίρομαι πολύ που πρόκειται να λάβουμε μια τελική απόφαση σχετικά με τη νομοθεσία για τα δύο αυτά ζητήματα πριν τις εκλογές. Σε σχέση με το οικολογικό σήμα, θεωρώ ότι δύο παράγοντες έχουν εξαιρετική σημασία: Πρώτον, το σήμα θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, τα κριτήριά του θα έπρεπε να γίνουν πιο αυστηρά με την εξέλιξη στη γνώση, τις δεξιότητες και την τεχνολογία και καθώς περισσότερα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα εισέρχονται στην αγορά. Δεύτερον, το σήμα θα πρέπει να αφορά μόνο τα προϊόντα με ανώτερο περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Η χημική βιομηχανία ειδικότερα προωθεί μια πολιτική με βάση την οποία το οικολογικό σήμα πρέπει να χρησιμοποιείται για προϊόντα που απλά συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, στο παρελθόν προσπάθησε να προωθήσει το οικολογικό σήμα για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που περιείχαν άφλεκτα χημικά, τα οποία είχαν ήδη καταργηθεί για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό. Ευτυχώς η προσπάθεια αυτή ματαιώθηκε τότε και τώρα θα αποκτήσουμε σαφή νομοθεσία επ' αυτού. Πρόκειται να θεσπίσουμε νομοθετικούς κανόνες που θα δώσουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να έχουν σίγουροι ότι ένα προϊόν δεν περιέχει καρκινογόνα χημικά ή χημικά που θα μπορούσαν να αποβούν επιζήμια για την αναπαραγωγική τους ικανότητα. Υπάρχει δυνατότητα για εξαιρέσεις με την εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων, εάν δεν υπάρχει εναλλακτική για μια δεδομένη ομάδα προϊόντων και με την προϋπόθεση ότι μια ουσία επιζήμια για την υγεία είναι απαραίτητη για ένα προϊόν, του οποίου ο συνολικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος είναι κατά πολύ μικρότερος σε σχέση με άλλα προϊόντα της ίδιας ομάδας. Αυτό είναι σημαντικό για την αξιοπιστία του οικολογικού σήματος. Είναι, επίσης, σημαντικό τα κριτήρια του σήματος να έχουν δυναμικό χαρακτήρα, ώστε να καταστούν αυστηρότερα καθώς και όταν μπορέσουμε να παράγουμε περισσότερα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. Άλλο ένα σημαντικό θέμα της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη δυνατότητα επέκτασης του οικολογικού σήματος στα τρόφιμα. Χαίρομαι που τώρα έχει ληφθεί η απόφαση να διενεργηθεί μια μελέτη χρηστικότητας και σκοπιμότητας πριν εφαρμοστεί το οικολογικό σήμα στα τρόφιμα, ώστε να μη δημιουργηθεί σύγχυση στους καταναλωτές μεταξύ του οικολογικού σήματος και της βιολογικής σήμανσης για τα βιολογικά παραγόμενα τρόφιμα. Εάν και όταν το οικολογικό σήμα επεκταθεί στα τρόφιμα κάποια στιγμή στο μέλλον, στα ψάρια για παράδειγμα, είναι σημαντικό τα κριτήρια να μην καλύπτουν μόνο τον τρόπο παραγωγής των τροφίμων, αλλά και άλλες σχετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως η μεταφορά. Κυρίες και κύριοι, στον τομέα της ενεργειακής σήμανσης γίνεται περίπου η ίδια συζήτηση για το δυναμικό χαρακτήρα των κριτηρίων. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό τόσο το οικολογικό σήμα όσο και το ενεργειακό σήμα τηρούν την ίδια αρχή, δηλαδή ότι τα κριτήρια πρέπει να γίνουν αυστηρότερα, καθώς οι γνώσεις μας, οι δεξιότητές μας και η τεχνολογία μας βελτιώνονται."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, my thanks go to both rapporteurs for their excellent work. I am very pleased that we are to have a final decision regarding legislation on both of these issues before the elections. With regard to the Ecolabel, I consider two principles to be crucially important. Firstly, the label should be dynamic; in other words, its criteria should become stricter with developments in knowledge, skills and technology and as we see more environmetally-friendly products come onto the market. The other crucial factor is that the label should only be for environmentally superior products. The chemical industry, in particular, has been promoting a policy where the Ecolabel should be used for products that merely conform to present laws. For example, some time ago it tried to promote the Ecolabel for textiles in which there were fireproof chemicals which had already been banned in electrical equipment. Luckily this attempt was thwarted at the time and now we are to have legislation that is clear on this. We are to have legislation that will enable consumers to be confident that a product contains no carcinogenic chemicals or chemicals that could adversely affect their ability to have children. An exception may only be granted, applying strict criteria, if there is no alternative in a given product group and if a substance of the sort that is harmful to health is necessary for a product whose overall environmental impact is significantly less than other products in the same group. This is important for the credibility of the Ecolabel. It is also important that the label’s criteria are dynamic, so that they will become stricter as and when we are able to produce more environmentally-friendly products. Another important issue in the debate was whether the Ecolabel might be extended to food. I am glad that the decision has now been made to conduct a usability and feasibility study before the Ecolabel is applied to food, so as to avoid any confusion among consumers between the Ecolabel and organic labelling for organically produced food. If and when the Ecolabel is extended to food sometime in the future, to fish for example, it will be important that the criteria do not just cover the way the food has been produced but also the other environmental effects associated with it, such as transport. Ladies and gentlemen, more or less the same sort of debate on the dynamic nature of the criteria that we have seen with the Ecolabel has also been going on in the area of energy labelling. In my view, it is very important that both the Ecolabel and the energy label adhere to the same principle, i.e. that the criteria become stricter as our knowledge, our skills and our technology improve."@en4
"Señor Presidente, Señorías, me gustaría agradecer a los dos ponentes su excelente trabajo. Estoy muy contenta de que vayamos a tomar una decisión final acerca de la legislación sobre estos dos asuntos antes de las elecciones. En lo referente a la etiqueta ecológica, considero que existen dos principios cruciales. En primer lugar, la etiqueta debería ser dinámica, en otras palabras, sus criterios deberían volverse más estrictos con avances en el conocimiento, las habilidades y la tecnología, a medida que vemos productos más respetuosos con el medio ambiente entrar en el mercado. El otro factor crucial es que la etiqueta solo debería concederse a productos superiores desde un punto de vista medioambiental. La industria química, en particular, ha promovido una política según la cual la etiqueta ecológica debería utilizarse para los productos que simplemente cumplen las leyes actuales. Por ejemplo, hace un tiempo se intentó promover la etiqueta ecológica para tejidos en los que había sustancias químicas a prueba de fuego que ya se habían prohibido en los equipos eléctricos. Por suerte, este intento se frustró en aquel momento y ahora vamos a tener una legislación clara sobre esto. Vamos a tener una legislación que permitirá a los consumidores tener la certeza de que un producto no contiene sustancias químicas carcinogénicas o sustancias químicas que podrían tener un efecto adverso en su capacidad de tener hijos. Solo se pueden permitir excepciones, aplicando criterios estrictos, si no existe una alternativa en un grupo de productos determinado y si una sustancia del tipo dañino para la salud es necesaria para un producto cuyo impacto medioambiental general es considerablemente inferior al de otros productos del mismo grupo. Esto es importante para la credibilidad de la etiqueta ecológica. También es importante que los criterios de la etiqueta sean dinámicos, para que se vuelvan más estrictos a medida que conseguimos productos más respetuosos con el medio ambiente. Otro asunto importante del debate era la cuestión de si la etiqueta ecológica se debía extender a los alimentos. Me satisface que se haya tomado la decisión de llevar a cabo un estudio de usabilidad y viabilidad antes de aplicar la etiqueta ecológica a los alimentos, para evitar cualquier confusión entre los consumidores entre la etiqueta ecológica y las etiquetas orgánicas para alimentos producidos de forma orgánica. Si en el futuro la etiqueta ecológica se extiende a los alimentos, al pescado por ejemplo, será importante que los criterios no solo se refieran al modo en que se producen los alimentos sino también a otros efectos medioambientales relacionados con ellos, como el transporte. Señorías, más o menos el mismo tipo de debate sobre la naturaleza dinámica de los criterios que hemos presenciado en relación con la etiqueta ecológica también se ha producido en el área del etiquetado de la energía. Desde mi punto de vista, es muy importante que tanto la etiqueta ecológica como la etiqueta energética sigan el mismo principio, es decir, que los criterios se vuelvan más estrictos a medida que nuestro conocimiento, habilidades y tecnología mejoran."@es21
"Austatud juhataja, mu daamid ja härrad, tänan mõlemat raportööri oivalise töö eest. Mul on väga hea meel, et meil on täna valimiste eel mõlemat küsimust puudutavate õigusaktide suhtes lõplik otsus. Ökomärgise suhtes pean ülioluliseks kaht põhimõtet. Esiteks peab olema märgis dünaamiline; teisisõnu peaks teadmiste, oskuste ja tehnoloogia arenedes ning arvukamate keskkonnasõbralikumate toodete turule tulekuga kriteerium muutuma rangemaks. Teine ülioluline tegur on, et märgis peaks olema ainult toodetele, mis on teistest keskkonnanäitajate poolest paremad. Iseäranis on keemiatööstus propageerinud poliitikat, kus ökomärgist peaks kasutama toodete puhul, mis pelgalt olemasolevatele seadustele vastavad. Näiteks mõnda aega tagasi üritati seal propageerida ökomärgist kangaste puhul, milles on tulekindlaid kemikaale, mis on juba elektriseadmetes keelustatud. Õnneks aeti antud katse tollal luhta ning nüüd on meil õigusakt, mis selle asjaolu kindlaks määrab. Meil on õigusakt, mis võimaldab olla tarbijail kindlad, et toode ei sisalda kantserogeenseid kemikaale ega kemikaale, mis võivad mõjuda ebasoodsalt võimele saada lapsi. Erandi võib teha ainult rangeid kriteeriume kohaldades, kui antud tooterühmas pole alternatiivi ja kui tervisele kahjulikku liiki aine on vajalik tootele, mille keskkonnamõju tervikuna on oluliselt väiksem teiste omadest samas rühmas. Ökomärgise tõsiseltvõetavuse jaoks on see oluline. Samuti on oluline, et märgise kriteeriumid on dünaamilised, nii et nad muutuvad rangemaks siis ja niivõrd, kui suudame toota keskkonnasõbralikumaid tooteid. Teine oluline küsimus arutelul oli, kas võib laiendada ökomärgist toidule. Rõõmustan, et nüüd on tehtud otsus teostada enne ökomärgise kohaldamist toidule kõlblikkus- ja teostatavusuuring selleks, et vältida tarbijate hulgas segadust ökomärgise ja orgaaniliselt toodetud toidu orgaanilise märgistamise vahel. Juhul ja siis, kui ökomärgis laieneb tulevikus toidule, kalale näiteks, on oluline, et kriteeriumid ei hõlma ainult seda, kuidas toit on toodetud, vaid ka muid sellega seotud keskkonnamõjusid, nagu näiteks transporti. Mu daamid ja härrad, enam-vähem samasugune arutelu kriteeriumide dünaamilise iseloomu üle, mida oleme näinud ökomärgise puhul, on olnud käimas energiamärgistuse valdkonnas. Minu arvates on väga oluline, et nii ökomärgis kui ka energiamärgis järgiks sama põhimõtet, st et meie teadmiste, oskuste ja tehnoloogia paranedes muutuksid kriteeriumid rangemaks."@et5
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier les deux rapporteurs pour leur excellent travail. Je suis très contente de savoir que nous aurons une décision finale sur la législation de ces deux questions avant les élections. Concernant le label écologique, j’estime que deux principes sont de la plus haute importance. Premièrement, le label doit être dynamique. En d’autres termes, ses critères doivent devenir plus stricts à mesure que les connaissances, les compétences et les technologies évoluent et que de nouveaux produits plus écologiques arrivent sur le marché. Deuxièmement, le label doit uniquement être octroyé à des produits affichant des performances supérieures d’un point de vue environnemental. L’industrie chimique, en particulier, a soutenu une politique visant à octroyer le label écologique à des produits se conformant simplement aux lois actuelles. Il y a un certain temps de cela, elle a par exemple tenté de promouvoir le label écologique pour des textiles contenant des produits chimiques ignifuges qui avaient déjà été interdits dans des équipements électriques. Heureusement, cette tentative a été contrecarrée à l’époque et nous allons désormais disposer d’une législation claire à cet égard. Nous sommes en passe d’avoir une législation qui permettra aux consommateurs d’avoir l’assurance qu’un produit ne contient aucun produit chimique cancérogène ou susceptible d’affecter leur capacité à avoir des enfants. Des exceptions, assorties de critères stricts, ne seront consenties que s’il n’existe aucune alternative dans un groupe de produits donné et si une substance dangereuse pour la santé est nécessaire pour la fabrication d’un produit dont l’impact environnemental général est considérablement inférieur à celui d’autres produits du même groupe. C’est important pour la crédibilité du label écologique. Il est également essentiel que les critères du label soient dynamiques et puissent être rendus plus stricts dès que nous sommes en mesure de produire des produits plus respectueux de l’environnement. Une autre question importante soumise au débat était de savoir si le label écologique devait être étendu aux denrées alimentaires. Je suis heureuse qu’il ait aujourd’hui été décidé de mener une étude d’utilité et de faisabilité avant d’appliquer le label écologique aux denrées alimentaires, afin d’éviter toute confusion dans l’esprit des consommateurs entre le label écologique, d’une part, et le label organique (bio) octroyé aux aliments produits par des moyens organiques. Si le label écologique est étendu aux denrées alimentaires, tels que les poissons, par exemple, et quand il le sera, il conviendra de veiller à ce que les critères ne couvrent pas seulement la manière dont les aliments ont été produits, mais également les autres conséquences environnementales associées à ceux-ci, telles que le transport. Mesdames et Messieurs, le débat sur le caractère dynamique des critères du label écologique est plus ou moins similaire à celui qui a eu lieu pour le label énergétique. Il est à mes yeux essentiel que le label écologique et le label énergétique adhèrent au même principe, à savoir que les critères doivent devenir plus stricts à mesure que nos connaissances, nos compétences et nos technologies évoluent."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Köszönet mindkét előadónak kiváló munkájukért! Nagyon örülök, hogy hamarosan végleges döntésre jutunk a két kérdéssel kapcsolatos jogszabályokról, még a választások előtt. Ami az ökocímkét illeti, úgy vélem, két alapvető fontosságú elvet kell figyelembe venni. Először is, a címkének dinamikusnak kell lennie; más szóval az ismeretek, készségek és a technológia fejlődésével, valamint egyre több környezetbarát termék piacra kerülésével a címkével kapcsolatos kritériumoknak szigorúbbakká kell válniuk. A másik kulcsfontosságú tényező az, hogy a címkének csak a környezetvédelmi szempontból felsőbbrendű termékekre szabad vonatkoznia. Különösen a vegyipar támogat egy olyan politikát, amelyben az ökocímkét fel lehetne használni olyan termékekre, amelyek alig-alig felelnek meg a jelenlegi jogszabályoknak. A vegyipar például régebben megpróbálta támogatni az ökocímkét olyan textiltermékek esetében, amelyekben az elektromos berendezésekben már korábban betiltott tűzálló vegyi anyagok voltak. Szerencsére ez a kísérlet akkoriban meghiúsult, hamarosan pedig olyan jogszabállyal rendelkezünk, amely egyértelmű e tekintetben. Olyan jogszabályunk lesz, amely biztosítékot jelent a fogyasztók számára arra, hogy egy adott termék nem tartalmaz rákkeltő vegyi anyagokat vagy olyan vegyi anyagokat, amelyek hátrányosan érinthetik termékenységüket. Szigorú kritériumok mellett kivétel akkor tehető, ha nincs alternatíva egy adott termékcsoporton belül és ha az egészségre káros anyag egy olyan termékhez szükséges, amelynek általános környezeti hatása lényegesen alacsonyabb, mint az ugyanabba a csoportba tartozó többi terméknek. Ez fontos az ökocímke hiteléhez. Lényeges az is, hogy a címkével kapcsolatos kritériumok dinamikusak legyenek, hogy szigorúbbakká váljanak, ha még inkább környezetbarát termékeket tudunk előállítani. A vita során egy másik lényeges kérdés volt, hogy az ökocímke kiterjeszthető-e az élelmiszerekre? Örülök, hogy döntés született arról, hogy az ökocímke élelmiszerre történő alkalmazása előtt egy felhasználhatósági és megvalósíthatósági tanulmányt folytatnak le, annak érdekében, hogy a fogyasztók körében elkerüljék az ökocímke és a biotermeléssel előállított élelmiszerek közötti zavart. Ha az ökocímkét valamikor a jövőben az élelmiszerekre – például a halra – is kiterjesztik, fontos lesz az, hogy a kritériumok ne csak az élelmiszer-előállítás módjára, hanem az azzal kapcsolatos környezeti hatásokra – például a szállításra – is kiterjedjenek. Hölgyeim és uraim! Az ökocímkével kapcsolatban tapasztalthoz többé-kevésbé hasonló vita zajlik az energiacímkézés területén a kritériumok dinamikus jellegéről. Véleményem szerint igen fontos, hogy mind az ökocímke, mind pedig az energiacímke ugyanahhoz az elvhez kapcsolódjon, azaz ahhoz, hogy a kritériumok az ismereteink, készségeink és technológiánk javulásával szigorodjanak."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto ringrazio entrambi i relatori per l’ottimo lavoro svolto. Inoltre, mi fa piacere sapere che riusciremo ad adottare una decisione finale sulla legislazione relativa a entrambi gli argomenti in discussione prima delle elezioni. Ritengo che esistano due principi di fondamentale importanza legati al tema del marchio di qualità ecologica. In primo luogo, il marchio dev’essere dinamico, ovvero i criteri per la sua realizzazione devono seguire da vicino l’evoluzione dei saperi, delle capacità e della tecnologia, soprattutto ora che sul mercato sono presenti sempre più prodotti non nocivi per l’ambiente. L’altro fattore cruciale è che il marchio dev’essere concesso solo ai prodotti strettamente ecocompatibili. L’industria chimica in particolare ha promosso la politica di concedere il marchio di qualità ecologica ai prodotti che sono semplicemente conformi alle leggi attuali, cercando, ad esempio, qualche tempo fa di far assegnare il marchio a prodotti tessili che contenevano sostanze chimiche ignifughe già vietate per le apparecchiature elettriche. Fortunatamente il tentativo è fallito e presto avremo una legislazione molto chiara a riguardo. La nostra legislazione deve permettere ai consumatori di essere sicuri che un prodotto non contenga sostanze chimiche cancerogene o dannose per la riproduzione. L’unica eccezione ammessa, sempre applicando criteri severi, riguarda il caso in cui non esistano alternative a un determinato prodotto e la sostanza nociva per la salute sia necessaria per un prodotto il cui impatto sull’ambiente sia notevolmente minore rispetto agli altri prodotti della stessa categoria. Tutto ciò è importante per la credibilità del marchio di qualità ecologica. E’ importante anche che i criteri del’Ecolabel siano dinamici, in modo tale da renderli più rigorosi laddove si riesca a realizzare prodotti più ecocompatibili. Un altro tema importante del dibattito ha riguardato la possibilità di applicare il marchio di qualità ecologica anche ai generi alimentari. Sono lieta di constatare che si è pensato di svolgere uno studio di fruibilità e fattibilità prima della sua applicazione, in modo tale da evitare che i consumatori confondano il marchio ecologico con il marchio biologico applicato ai generi alimentari prodotti seguendo, per l’appunto, criteri biologici. Se e quando in futuro si applicherà il marchio di qualità ecologica agli alimenti, ad esempio al pesce, sarà importante che i criteri di concessione comprendano non solo il sistema di produzione dell’alimento, ma anche tutti gli effetti che esso comporta per l’ambiente, ad esempio il trasporto. Onorevoli colleghi, la dinamicità dei criteri di concessione è stata oggetto di discussione non solo nel caso del marchio di qualità ambientale, ma anche, con modalità simili,in merito all’etichetta energetica. Ritengo fondamentale che entrambe le iniziative si attengano allo stesso principio, secondo cui il rigore dei criteri varia in ragione del miglioramento delle conoscenze, capacità e tecnologie."@it12
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, dėkoju abiem pranešėjams už jų puikų darbą. Man labai malonu, kad mes prieš rinkimus priimsime galutinį sprendimą dėl teisės aktų, reglamentuojančių abu šiuos klausimus. Kalbant apie ekologinį ženklą, aš manau, kad labai svarbūs yra du principai. Pirma, ženklas turi būti dinamiškas; kitaip tariant, jo kriterijai turi tapti griežtesni atsižvelgiant į žinių, įgūdžių ir technologijų pasikeitimus ir rinkoje pasirodžius ekologiškesniems gaminiams. Kitas svarbus veiksnys yra tas, kad ženklas turi būti skiriamas tik ekologijos požiūriu geresniems gaminiams. Pvz., chemijos pramonėje buvo skatinama politika naudoti ekologinį ženklą gaminiams, kurie paprasčiausiai atitinka esamus teisės aktus. Tarkime, anksčiau buvo bandoma suteikti ekologinį ženklą audiniams, kuriuose buvo ugniai atsparių cheminių medžiagų, kurios jau buvo uždraustos naudoti elektros įrangoje. Laimei, šios pastangos buvo laiku sustabdytos, ir dabar mes ketiname priimti teisės aktus, kurie aiškiai tai reglamentuos. Mums reikalingi teisės aktai, kurie leis vartotojams pasitikėti, kad gaminio sudėtyje nėra jokių kancerogeninių cheminių medžiagų ar cheminių medžiagų, kurios galėtų pakenkti gebėjimui susilaukti vaikų. Išimtį galima padaryti, taikant griežtus kriterijus, tik tuo atveju, jei nėra jokių alternatyvų tam tikroje gaminių grupėje, ir jei medžiaga, kuri yra žalinga sveikatai, yra būtina gaminiui, kurio bendras poveikis aplinkai yra gerokai mažesnis negu kitų tos pačios grupės gaminių. Tai svarbu dėl ekologinio ženklo patikimumo. Taip pat svarbu, kad ženklo kriterijai būtų dinamiški, kad jie taptų griežtesni, kai sugebėsime gaminti ekologiškesnius gaminius. Kitas svarbus diskusijų klausimas buvo tas, ar ekologinis ženklas galėtų taip pat būti taikomas ir maistui. Esu patenkinta, kad dabar buvo priimtas sprendimas pirma atlikti panaudojamumo ir galimybių tyrimą ir tik po to taikyti ekologinį ženklą maistui, kad būtų išvengta bet kokios painiavos vartotojams dėl ekologinio ženklo ir organinio ženklinimo organiškai pagamintam maistui. Jei kada nors ateityje ekologinio ženklo taikymas bus išplėstas ir maisto produktams, pvz., žuvims, bus svarbu, kad kriterijai apimtų ne tik būdą, kuriuo maistas buvo pagamintas, bet taip pat ir kitus su tuo susijusius poveikius aplinkai, pvz., transportavimą. Ponai ir ponios, daugmaž tokios pat diskusijos dėl dinamiško kriterijų pobūdžio, kurias matėme svarstant ekologinio ženklo taikymą, taip pat vyko ir energijos suvartojimo ženklinimo srityje. Mano nuomone, labai svarbu, kad ir ekologiniam ženklui, ir energijos suvartojimo ženklui būtų taikomas tas pats principas, t. y. kad kriterijai taptų griežtesni, kai pagerėja mūsų žinios, mūsų įgūdžiai ir mūsų technologijos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, es vēlos pateikties abiem referentiem par viņu izcilo darbu. Man ir liels prieks, ka mēs pieņemsim galīgo lēmumu par tiesību aktiem attiecībā uz abiem šiem jautājumiem pirms vēlēšanām. Attiecībā uz ekomarķējumu man šķiet ārkārtīgi svarīgi divi principi. Pirmkārt, marķējumam ir jābūt dinamiskam, citiem vārdiem sakot, kritērijiem ir jābūt stingrākiem attiecībā uz zināšanu, prasmju un tehnoloģiju attīstību, un, kā mēs redzam, arvien vairāk videi nekaitīgu produktu ienāk tirgū. Otrs būtiskais faktors ir tas, ka marķējums būtu jāpiešķir tikai produktiem ar nekaitīgāko ietekmi uz vidi. Sevišķi ķīmijas rūpniecība ir veicinājusi politiku, ka ekomarķējums ir jāpiešķir produktiem, kas tik tikko atbilst pašreizējiem tiesību aktiem. Piemēram, pirms kāda laika tā mēģināja veicināt ekomarķējumu piešķiršanu tekstilizstrādājumiem, kuros bija ugunsdrošas ķimikālijas, kas jau bija aizliegtas elektriskās ierīcēs. Par laimi šis mēģinājums uzreiz tika izjaukts, un tagad mums būs tiesību akti, kuros šis būs skaidri noteikts. Mums būs tiesību akti, kas ļaus patērētājiem būt pārliecinātiem, ka produkts nesatur kancerogēnas ķimikālijas vai ķimikālijas, kas var negatīvi ietekmēt bērnus. Piemērojot stingrus kritērijus, izņēmumi varētu būt tikai tādi produkti, kam nav alternatīvas attiecīgajā produktu grupā, un ja veselībai kaitīgā viela ir nepieciešama produktā, kura negatīvā ietekme uz vidi kopumā ir daudz mazāka nekā citiem tās pašas grupas produktiem. Tas ir svarīgi, lai ekomarķējums būtu uzticams. Ir svarīgi arī, lai marķējuma izmantošanas kritēriji būtu dinamiski, lai tie kļūtu stingrāki, ja un kad mēs varam ražot videi nekaitīgākus produktus. Vēl viens svarīgs debašu jautājums bija, vai ekomarķējumu varētu izmantot arī pārtikas produktiem. Man ir prieks, ka ir pieņemts lēmums pirms ekomarķējuma piešķiršanas pārtikas produktiem veikt lietojamības pētījumu un noteikt tehniski saimniecisko pamatojumu, lai izvairītos no jebkādas iespējas, ka patērētāji jauc ekomarķējumu un bioloģiski ražotu produktu bioloģiskos marķējumus. Ja un kad ekomarķējums kaut kad nākotnē tiks piešķirts arī pārtikai, piemēram, zivīm, būs svarīgi, lai kritēriji attiektos ne tikai uz to, kā pārtika ir ražota, bet arī uz citiem saistītajiem procesiem, kas ietekmē vidi, tādiem kā transportēšana. Dāmas un kungi, vairāk vai mazāk līdzīgas debates par kritēriju dinamiku, kādas bija attiecībā uz ekomarķējumu, notika arī enerģijas marķējuma jomā. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai ekomarķējums un enerģijas marķējums atbilstu vienādiem principiem, t.i., kritērijiem ir jākļūst stingrākiem, uzlabojoties mūsu zināšanām, prasmēm un tehnoloģijām."@lv13
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kiitoksia molemmille esittelijöille aivan erinomaisesta työstä. Olen hyvin iloinen siitä, että saamme näistä molemmista asioista nyt lopullisen lainsäädäntöpäätöksen ennen vaaleja. Ekomerkin osalta pidän keskeisimpinä kahta periaatetta. Ensinnäkin sitä, että merkki on dynaaminen eli sen kriteerit tiukkenevat sitä mukaa, kun tieto ja taito ja tekniikka kehittyvät ja saamme ympäristön kannalta yhä parempia tuotteita. Toinen keskeinen asia on se, että merkki annetaan vain ympäristön kannalta parhaille tuotteille. Erityisesti kemianteollisuushan on ajanut sellaista linjaa, että ekomerkki pitäisi myöntää tuotteille, jotka vain noudattavat tämänhetkisiä lakeja. Esimerkiksi jokin aika sitten yritettiin ajaa ekomerkkiä tekstiileille, joissa on sellaisia palonestokemikaaleja, jotka on jo kielletty sähkölaitteissa. Onneksi tämä yritys silloin torjuttiin ja nyt saamme lainsäädännön, joka on selkeä tässä asiassa. Saamme lainsäädännön, jonka nojalla kuluttaja voi luottaa siihen, että tuotteessa ei ole esimerkiksi syöpää aiheuttavia tai lisääntymiskykyä haittaavia kemikaaleja. Poikkeus voidaan myöntää vain tiukoin kriteerein, mikäli kyseisessä tuoteryhmässä ei ole vaihtoehtoa tai jos tällaista terveydelle haitallista ainetta tarvitaan tuotteeseen, jonka kokonaisympäristövaikutukset ovat merkittävästi pienemmät kuin muiden saman tuoteryhmän tuotteiden. Tämä on tärkeää ekomerkin uskottavuudelle. On myös tärkeää, että merkin kriteerit ovat dynaamiset, eli sitä mukaa kun pystytään tekemään ympäristön kannalta parempia tuotteita, kriteereitä tiukennetaan. Tärkeä keskustelun aihe oli myös se, ulotetaanko ekomerkki koskemaan ruokaa. Olen iloinen siitä, että nyt on tehty ratkaisu, jolla vältetään se, että kuluttajien keskuudessa aiheutettaisiin hämmennystä ekomerkin ja luomumerkinnän, luonnonmukaisesti tuotetun ruoan, välillä eli että tehdään käytettävyys- ja toteutettavuustutkimus ennen kuin ekomerkkiä sovelletaan ruokaan. Jos ja kun ekomerkki joskus tulevaisuudessa ulotetaan ruokaan, esimerkiksi kalaan, silloin on tärkeää, että kriteerit eivät kata vain ruoan tuotantotapaa, vaan myös muita ympäristövaikutuksia, esimerkiksi kuljetukset. Hyvät ystävät, vähän samantapainen keskustelu kriteerien dynaamisuudesta kuin tämän ekomerkin kohdalla on ollut käynnissä myös energiamerkinnän kohdalla. Mielestäni on hyvin tärkeää, että sekä ekomerkki että energiamerkki noudattavat samaa periaatetta, eli kriteerit tiukkenevat sitä mukaa, kun tietomme ja taitomme ja tekniikka paranevat."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, mijn dank aan beide rapporteurs voor hun uitstekende werk. Ik ben heel blij dat wij nu nog voor de verkiezingen een definitief wetgevingsbesluit krijgen over deze beide zaken. Wat het milieukeurmerk betreft vind ik twee beginselen van cruciaal belang. Ten eerste moet het keurmerk dynamisch zijn, dus moeten zijn criteria strikter worden naarmate de kennis, vaardigheden en technologieën zich ontwikkelen en er meer milieuvriendelijke producten op de markt komen. Ten tweede moet het keurmerk alleen bedoeld zijn voor producten die vanuit milieuoogpunt de beste zijn. Vooral de chemische industrie promoot een beleid waarin het milieukeurmerk moet worden verleend aan producten die slechts aan de huidige wetgeving voldoen. Bijvoorbeeld enige tijd geleden probeerde zij het milieukeurmerk te promoten voor textiel met brandwerende chemicaliën die al zijn verboden in elektrische apparaten. Gelukkig werd deze poging toen afgewend en krijgen wij nu wetgeving die op dit gebied duidelijk is. Wij krijgen wetgeving waarmee consumenten erop kunnen vertrouwen dat een product bijvoorbeeld geen kankerverwekkende chemicaliën bevat of chemicaliën die schadelijk zijn voor de voortplanting. Een uitzondering mag, onder strikte voorwaarden, slechts worden gemaakt wanneer er geen alternatief in een bepaalde productgroep is en de stof die schadelijk is voor de gezondheid, noodzakelijk is voor een product waarvan de totale milieueffecten aanzienlijk kleiner zijn dan van andere producten in dezelfde groep. Dit is belangrijk voor de geloofwaardigheid van het milieukeurmerk. Het is ook belangrijk dat de criteria voor het keurmerk dynamisch zijn, dus dat zij strikter worden wanneer wij in staat zijn milieuvriendelijkere producten te maken. Een ander belangrijk onderwerp in het debat was de vraag of het milieukeurmerk moet worden uitgebreid naar voedsel. Ik ben blij dat nu het besluit is genomen om eerst een bruikbaarheids- en haalbaarheidsonderzoek te doen voordat het milieukeurmerk op voedsel wordt toegepast om te voorkomen dat er verwarring onder consumenten ontstaat tussen het milieukeurmerk en het keurmerk voor biologisch geproduceerde producten. Als en wanneer het milieukeurmerk ooit wordt uitgebreid naar voedsel, naar vis bijvoorbeeld, dan is het belangrijk dat de criteria niet alleen betrekking hebben op de manier waarop het voedsel wordt geproduceerd, maar ook op de andere milieueffecten, zoals het vervoer. Dames en heren, een min of meer gelijksoortig debat over de dynamische aard van de criteria, dat wij nu met betrekking tot het milieukeurmerk voeren, heeft plaatsgevonden met betrekking tot het energiekeurmerk. Het is naar mijn mening zeer belangrijk dat zowel het milieukeurmerk als het energiekeurmerk hetzelfde beginsel aanhouden, dus dat de criteria strikter worden naarmate onze kennis, vaardigheden en technologieën verbeteren."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Składam podziękowania obydwu państwu sprawozdawcom za znakomitą pracę. Jestem bardzo rada, że jeszcze przed wyborami mamy mieć ostateczną decyzję co do przepisów prawa w zakresie obu tych zagadnień. Jeśli chodzi o wspólnotowy program oznakowania ekologicznego, uważam, że kluczowe znaczenie mają dwie zasady. Po pierwsze, oznakowanie to powinno mieć charakter dynamiczny; innymi słowy, jego kryteria powinny stawać się bardziej rygorystyczne wraz z rozwojem wiedzy, umiejętności i technologii oraz jak widzimy na rynek trafia coraz więcej produktów przyjaznych dla środowiska. Drugim kluczowym czynnikiem jest to, że przedmiotowe oznakowanie powinno dotyczyć jedynie produktów o lepszej jakości środowiskowej. W szczególności branża chemiczna promuje politykę, gdzie wspólnotowy program oznakowania ekologicznego powinien być stosowany względem produktów, które jedynie spełniają obowiązujące przepisy. Przykładowo, jakiś czas temu próbowała promować program oznakowania ekologicznego dla tekstyliów, w których obecne były ogniotrwałe substancje chemiczne, których stosowania w sprzęcie elektrycznym już zakazano. Na szczęście próbę taką wtedy zneutralizowano i teraz mamy mieć prawodawstwo, które w tej kwestii jest jasne. Mamy mieć prawo, które da konsumentom pewność, że produkt nie zawiera żadnych rakotwórczych substancji chemicznych czy też takich, które mogłyby mieć negatywny wpływ na ich zdolność posiadania potomstwa. Wyjątek można by uczynić jedynie wtedy, stosując rygorystyczne kryteria, gdy nie istnieje żadna alternatywa w danej grupie produktów lub dana substancja typu szkodliwego dla zdrowia jest konieczna do wytworzenia produktu, którego ogólny wpływ na środowisko jest znacznie mniejszy niż innych produktów w tej samej grupie. Jest to istotne dla wiarygodności wspólnotowego programu oznakowania ekologicznego. Ważne jest też, by kryteria tego programu oznakowania miały charakter dynamiczny tak, by stawały się bardziej rygorystyczne, gdy i kiedy będziemy w stanie wytwarzać produkty bardziej przyjazne dla środowiska. Kolejnym ważnym tematem w tej debacie było to, czy wspólnotowy program oznakowania ekologicznego można rozszerzyć o artykuły spożywcze. Cieszę się, że podjęto już decyzję co do przeprowadzenia studium użyteczności i wykonalności przed objęciem żywności wspólnotowym programem oznaczenia ekologicznego, tym samym eliminując ryzyko powstania zamieszania w głowach konsumentów co do wspólnotowego programu oznakowania ekologicznego i oznakowania ekologicznego żywności wytwarzanej metodami ekologicznymi. Jeśli i kiedy omawiany wspólnotowy program kiedyś w przyszłości obejmie na przykład żywność, ważne będzie, by kryteria nie obejmowały tylko sposobu wytworzenia tej żywności, lecz również pozostałe skutki środowiskowe związane z nią, takie jak transport. Panie i panowie! Mniej więcej tego samego typu debata w sprawie dynamicznego charakteru kryteriów, jaką obserwujemy w przypadku wspólnotowego programu oznakowania ekologicznego toczy się również w obszarze oznakowania energetycznego. Moim zdaniem bardzo ważne jest, by oba systemy, wspólnotowe oznakowanie ekologiczne i energetyczne, przestrzegały tej samej zasady, tj. aby kryteria zaostrzały się wraz z poprawą stanu naszej wiedzy, umiejętności oraz technologii."@pl16,16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, agradeço a ambos os relatores o excelente trabalho que realizaram. Congratulo-me com o facto de chegarmos a uma decisão final sobre a legislação relativa a estes assuntos antes das eleições. Quanto ao rótulo ecológico, há dois princípios que considero de extrema importância. Em primeiro lugar, o rótulo deve ser dinâmico, ou seja, os critérios devem tornar-se mais rígidos à medida que os conhecimentos, as competências e as tecnologias evoluem e mais produtos respeitadores do ambiente entram no mercado. O outro princípio fundamental é o de que o rótulo deve destinar-se apenas a produtos de qualidade ambiental superior. A indústria química, em particular, tem vindo a defender que o rótulo ecológico deve ser atribuído a produtos que se limitam a cumprir as normas actuais. Por exemplo, há algum tempo, tentou que o rótulo ecológico fosse atribuído a têxteis que continham produtos químicos ignífugos já anteriormente proibidos em equipamentos eléctricos. Felizmente, esta tentativa foi frustrada, e agora vamos ter legislação mais clara sobre o assunto. Teremos legislação que poderá dar aos consumidores a certeza de que um dado produto não contém produtos químicos carcinogéneos ou que possam prejudicar a sua capacidade de ter filhos. As excepções obedecem a critérios rigorosos e só são admitidas nos casos em que, num determinado grupo de produtos, não existam alternativas, ou quando uma substância considerada prejudicial para a saúde seja necessária para um produto cujo impacto ambiental global é significativamente inferior ao de outros produtos do mesmo grupo. Isto é essencial para a credibilidade do rótulo ecológico. Importa, também, que os critérios relativos ao rótulo sejam dinâmicos, tornando-se mais rígidos à medida que conseguimos produzir produtos mais respeitadores do ambiente. Outra questão importante abordada nos debates foi a da possibilidade de alargar o sistema de rótulo ecológico aos produtos alimentares. Congratulo-me com o facto de se ter decidido realizar, previamente, um estudo sobre a utilidade e a viabilidade dessa medida, para evitar a confusão dos consumidores entre o rótulo ecológico e a rotulagem própria dos produtos alimentares biológicos. Se e quando, futuramente, o rótulo ecológico for alargado aos produtos alimentares – ao peixe, por exemplo –, os critérios aplicáveis deverão cobrir não só a respectiva produção, mas também os outros efeitos ambientais associados a esses produtos, designadamente do transporte. Senhoras e Senhores Deputados, a propósito da rotulagem energética tem decorrido um debate sobre a natureza dinâmica dos critérios em tudo semelhante àquele a que assistimos no caso do rótulo ecológico. Em minha opinião, é fundamental que o rótulo ecológico e o rótulo energético sigam o mesmo princípio, ou seja, que em ambos os casos os critérios se tornem mais rígidos à medida que aperfeiçoamos os nossos conhecimentos, competências e tecnologias."@pt17,17
"Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, mulţumirile mele se adresează ambilor raportori pentru munca lor excelentă. Sunt foarte încântat de faptul că suntem pe cale să ajungem la o decizie finală privind legislaţia referitoare la aceste două chestiuni, înainte de alegeri. În ceea ce priveşte sistemul de etichetare ecologică, consider că două principii sunt extrem de importante. În primul rând, etichetarea ar trebui să fie dinamică; cu alte cuvinte, criteriile acesteia ar trebui să devină mai stricte odată cu dezvoltarea cunoştinţelor, abilităţilor şi tehnologiei şi pe măsură ce vedem mai multe produse ecologice apărând pe piaţă. Un alt factor crucial este că eticheta ar trebui să fie doar pentru produsele superioare din punct de vedere ecologic. Industria chimică, în special, a promovat o politică prin care sistemul de etichetare ecologică ar trebui să fie folosit pentru produse care abia dacă sunt conforme cu legislaţiile actuale. De exemplu, cu ceva timp în urmă aceasta a încercat să promoveze sistemul de etichetare ecologică pentru textile care conţineau substanţe chimice ignifuge care fuseseră deja interzise în cazul echipamentelor electrice. Din fericire, această încercare a fost împiedicată la vremea respectivă şi acum suntem pe cale să avem o legislaţie clară în această privinţă. Suntem pe cale să avem o legislaţie care va permite consumatorilor să aibă încredere că un produs nu conţine chimicale cancerigene sau chimicale care ar putea afecta în mod grav capacitatea lor de a avea copii. Se poate acorda o derogare, cu aplicarea unor criterii stricte, în cazul în care nu există alternativă într-o anumită grupă de produse şi în cazul în care o substanţă de acest fel, care este periculoasă pentru sănătate, este necesară pentru un produs al cărui impact ecologic total este semnificativ mai mic decât al altor produse din acelaşi grup. Acest lucru este important pentru credibilitatea sistemului de etichetare ecologică. De asemenea, este important ca criteriile etichetării să fie dinamice, astfel încât să devină mai stricte când şi pe măsură ce vom putea produce mai multe produse ecologice. O altă chestiune importantă din timpul dezbaterii a fost dacă sistemul de etichetare ecologică poate fi extins la produsele alimentare. Mă bucur că a fost luată acum decizia de a se efectua un studiu privind capacitatea de utilizare şi fezabilitatea înainte ca sistemul de etichetare ecologică să fie aplicat la produsele alimentare, astfel încât să se evite orice confuzie în rândul consumatorilor între etichetarea ecologică şi cea organică pentru produsele alimentare produse în mod organic. În viitor, dacă şi când sistemul de etichetare ecologică este extins la produsele alimentare, la peşte de exemplu, va fi important ca criteriile să nu acopere doar modul în care acestea au fost produse, ci şi alte efecte asupra mediului asociate cu acestea, precum transportul. Doamnelor şi domnilor, acelaşi gen de dezbatere privind natura dinamică a criteriilor pe care le-am observat în privinţa sistemului de etichetare ecologică a avut loc şi în domeniul etichetării energetice. Din punctul meu de vedere, este foarte important ca atât sistemul de etichetare ecologică, cât şi cel de etichetare energetică să respecte acelaşi principiu, adică criteriile să devină mai stricte pe măsură ce cunoştinţele, abilităţile şi tehnologia noastră se îmbunătăţesc."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ďakujem obom spravodajcom za ich vynikajúcu prácu. Veľmi ma teší, že konečné rozhodnutie týkajúce sa právnych predpisov, ktoré upravujú obe spomínané otázky, budeme mať pred voľbami. Pokiaľ ide o environmentálnu značku, za mimoriadne dôležité pokladám dve zásady. Po prvé, značka by mala byť dynamická. Inými slovami, jej kritériá by sa mali sprísňovať v súlade s rozvojom vedomostí, schopností a technológií a s nárastom ekologických výrobkov na trhu. Tým druhým dôležitým faktorom je, že značkou by mali byť označované len environmentálne kvalitnejšie výrobky. Najmä chemický priemysel propaguje politiku, že environmentálnou značkou by sa mali označovať výrobky, ktoré sú ledva v súlade s platnými zákonmi. Napríklad nedávno sa snažili propagovať environmentálnu značku pre textílie obsahujúce ohňovzdorné chemikálie, ktoré už boli zakázané aj pre elektrické zariadenia. Tento pokus bol vtedy, našťastie, zmarený a teraz budeme mať právne predpisy, ktoré v tom majú jasno. Budeme mať právne predpisy, ktoré spotrebiteľom umožnia, aby si boli istí, že výrobok neobsahuje žiadne karcinogénne chemikálie alebo chemikálie, ktoré by mali negatívny vplyv na ich plodnosť. Výnimku možno udeliť len ak pre danú skupinu výrobkov nebude existovať žiadna iná alternatíva, a ak je zdraviu škodlivá látka potrebná pre výrobok, ktorého celkový environmentálny vplyv je podstatne menší, než v prípade iných výrobkov z tejto skupiny, pričom musia byť dodržané prísne kritériá. Je to dôležité pre zachovanie dôveryhodnosti environmentálnej značky. Dynamika kritérií environmentálnej značky je dôležitá aj preto, aby sa tieto kritériá sprísnili, keď budeme schopní vyrábať ekologickejšie výrobky. Ďalšou dôležitou otázkou v rozprave bolo, či môže byť označovanie environmentálnou značkou rozšírené aj na potraviny. Som rada, že bolo prijaté rozhodnutie o vypracovaní štúdie použiteľnosti a uskutočniteľnosti pred tým, než sa environmentálna značka bude uplatňovať na potraviny, aby sa vyhlo akýmkoľvek nejasnostiam medzi spotrebiteľmi v súvislosti s tým, čo je environmentálna značka a čo označovanie organicky vyrobených potravín. A ak by bola environmentálna značka niekedy v budúcnosti rozšírená aj na potraviny, napríklad na ryby, bude dôležité, aby sa kritériá nevzťahovali len na spôsob, akým boli potraviny vyrobené, ale aj na ďalšie súvisiace vplyvy na životné prostredie, ako napríklad na dopravu. Dámy a páni, podobná rozprava o dynamickom charaktere kritérií, ktoré sme videli v súvislosti s environmentálnou značkou, prebieha aj v oblasti označovania spotreby energie. Podľa môjho názoru je veľmi dôležité, aby označovanie environmentálnou značkou, aj označovanie spotreby energie dodržiavalo rovnakú zásadu, t. j. aby sa kritéria sprísňovali v súlade s rozvojom vedomostí, schopností a technológií."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, zahvaljujem se obema poročevalcema za njuno odlično delo. Zelo me veseli, da bomo dobili končno odločitev glede zakonodaje o obeh vprašanjih pred volitvami. Glede znaka za okolje menim, da sta obe načeli bistvenega pomena. Prvič, znak mora biti dinamičen, z drugimi besedami, njegova merila bi morala postajati strožja z razvojem znanja, spretnosti in tehnologije in takrat, ko bi opazili, da prihaja na trg več okolju prijaznih proizvodov. Drugi bistveni dejavnik je, da mora biti ta znak samo za okoljsko nadpovprečne proizvode. Predvsem kemična industrija se je zavzemala za politiko, pri kateri bi se znak za okolje uporabljal za proizvode, ki izpolnjujejo zgolj sedanje zakone. Pred časom je na primer poskušala omogočiti podelitev znaka za okolje tekstilu, v katerem so bile ognjevarne kemikalije, ki so že prepovedane v električni opremi. Ta poskus je bil na srečo pravočasno preprečen in zdaj bomo imeli zakonodajo, ki je glede tega jasna. Imeli bomo zakonodajo, ki bo omogočila, da bodo potrošniki prepričani, da proizvod ne vsebuje rakotvornih kemikalij ali kemikalij, ki lahko škodljivo vplivajo na njihovo zmožnost imeti otroke. Izjema se lahko odobri le ob upoštevanju strogih meril, če ni nobenega nadomestka v dani skupini proizvodov in če je tista snov, ki je škodljiva za zdravje, potrebna za proizvod, njegov skupen okoljski vpliv pa je znatno manjši kot vpliv drugih proizvodov iz iste skupine. To je pomembno za verodostojnost znaka za okolje. Pomembno je tudi, da so merila znaka dinamična, tako da bodo postajala strožja, če in ko bomo lahko izdelali okolju prijaznejše proizvode. Naslednje pomembno vprašanje v razpravi je bilo, ali bi znak za okolje lahko razširili na hrano. Vesel sem, da je bila zdaj sprejeta odločitev, da se bo izvedla študija uporabnosti in izvedljivosti, preden se bo znak za okolje uporabljal za hrano, da bi se izognili kakršnim koli zamenjavam potrošnikov med znakom za okolje in ekološkim označevanjem ekološko pridelane hrane. Če in ko se bo nekoč v prihodnosti znak za okolje razširil na hrano, na primer za ribe, bo pomembno, da merila ne bodo zajemala samo načina, kako je bila hrana pridelana, temveč tudi druge z njo povezane okoljske učinke, na primer prevoz. Gospe in gospodje, več ali manj enaka vrsta razprave o dinamični naravi meril, kot smo jo videli pri znaku za okolje, je potekala na področju energijskega označevanja. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da se znak za okolje in energijska oznaka držita enakega načela, to je, da postanejo merila strožja, ko se naše znanje, spretnosti in tehnologija izboljšajo."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag tackar båda föredragandena för deras utmärkta arbete. Jag är mycket glad över att vi kommer att få ett slutligt beslut om lagstiftningen om båda dessa frågor före valet. I fråga om miljömärket anser jag att två principer är av avgörande betydelse. För det första ska märket vara dynamiskt, med andra ord ska kriterierna för det bli striktare i takt med att kunskaper, färdigheter och teknik utvecklas och vi ser fler miljövänliga produkter komma ut på marknaden. Den andra viktiga faktorn är att märket ska vara till för enbart miljömässigt överlägsna produkter. Kemikalieindustrin i synnerhet har förespråkat en politik där miljömärket skulle användas för produkter som enbart uppfyller de nuvarande lagstadgade kraven. För en tid sedan försökte industrin till exempel stödja miljömärket för textilier som innehöll brandskyddsmedel som redan förbjudits i elektrisk utrustning. Lyckligtvis omintetgjordes detta försök den gången och nu kommer vi att få en lagstiftning som är tydlig när det gäller detta. Vi kommer att få en lagstiftning som gör det möjligt för konsumenterna att lita på att en produkt inte innehåller cancerframkallande kemikalier eller kemikalier som inverkar negativt på deras förmåga att få barn. Ett undantag får endast beviljas, i enlighet med strikta kriterier, om det inte finns något alternativ inom en viss produktgrupp och om ett ämne av det slag som är hälsovådligt är nödvändigt för en produkt vars allmänna miljöpåverkan är betydligt lägre än andra produkter i samma grupp. Detta är viktigt för miljömärkets trovärdighet. Det är också viktigt att miljökriterierna är dynamiska så att de blir striktare när och om vi kan producera mer miljövänliga produkter. En annan viktig fråga i diskussionen var om miljömärket inte skulle kunna omfatta även livsmedel. Jag är glad över beslutet att genomföra en nytto- och genomförbarhetsstudie innan miljömärket tillämpas på livsmedel, för att undvika att konsumenterna blandar ihop miljömärket och märkning av ekologiskt producerade livsmedel. Om och när miljömärket omfattar även livsmedel någon gång i framtiden, t.ex. fisk, kommer det att vara viktigt att kriterierna inte bara gäller hur livsmedlen har producerats utan också andra miljöeffekter i samband med dem, exempelvis transporter. Mina damer och herrar! I stort sett samma diskussion om kriteriernas dynamiska beskaffenhet som vi har sett i fråga om miljömärket har också pågått på området energimärkning. Enligt min mening är det mycket viktigt att både miljömärket och energimärket följer samma princip, dvs. att kriterierna blir striktare när våra kunskaper, färdigheter och teknik förbättras."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph